Está en la página 1de 37

10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 1

GII THIU CU TRC MNG MANE


VNPT K LK - K NNG
Vin thng
klk - knng
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 2
Gii thiu v NE40E
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 3
Gii thiu v NE04E
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 4
Gii thiu v NE04E
I. Tng quan v thit b NE04E:
- NE40E (NetEngine40E) c pht trin trn c s nn tng
nh tuyn linh hot ca Huawei v cc tnh nng cng sut
ln, hiu sut cao v tnh sn sng cao.
- NE40E hon ton p ng cc yu cu v tng thch in
t. Ton b h thng c thit k di dng m-un. Khung
c lm bng thp tm c lp sng in t ca cc board.
- NE40E bao gm cc NE40E-8, NE40E-4 v NE40E-3..
Hin ti Vin thng Dak Lak Dak Nong s dng NE40E-8
cho cc AGG v NE04E-4 cho cc UPE.
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 5
Gii thiu v NE04E
1. Cu trc thit b:
a. NE40E-8:
- Kch thc: 442 mm x 669 mm x 886.2mm

10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 6
Gii thiu v NE04E
Cu trc ca NE40E-8
1. Np nha ca module qut
2. Module qut
3. Np board
4. Khung thng kh
5. Np nha ca module ngun
6. Module ngun
7. Tay cm dch chuyn thit
b
8. Tai gn (v tr gn thit b vo
thnh t thit b)
9. Mng cp
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 7
Cu trc ca NE40E-8
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 8
b. NE40E-4:
Cu trc ca NE40E-4

Kch thc: 442 mm x 696 mm x 442 mm
Cu trc ca NE40E-4
1. Khung board
2. Module ngun
3. Np nha ca modun ngun
4. Tai gn
5. Tay cm dch chuyn thit b
6. Modun qut
7. Lc kh
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 9
Cu trc ca NE40E-4

10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 10
Gii thiu v NE04E
2. Cu hnh h thng:
Danh sch d liu cu hnh h thng
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 11
Gii thiu v NE04E
3. Ngun cung cp:
- NE40E cung cp ngun u vo: DC hoc AC.
- Hin ti s dng ngun cung cp u vo DC.
- H tr 2 ngun cung cp chy song song. C th
chy 1 ngun.
- Cc khe c bit c thit k cho module ngun.
Module ngun c b tr di cng ca khung v
c bao ph bi np nha ngn nga bi.
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 12
Gii thiu v NE04E
Module ngun cung cp DC
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 13
Module ngun cung cp DC
Mt trc b ngun DC ca NE40E
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 14
Module ngun cung cp DC
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 15
Module ngun cung cp DC
Thng s k thut
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 16
4. H thng tn nhit
Gii thiu v NE40E
Dng khng kh bn trong NE40E-8 Dng khng kh bn trong NE40E-4
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 17
H thng tn nhit
Module qut ca NE40E-8 Module qut ca NE40E-4
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 18
H thng tn nhit
Lc kh ca NE40E-8
Lc kh ca NE40E-4
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 19
H thng tn nhit
- FCB s kim sot tc ca qut, v gim thiu ting n h thng
trong khi lm mt.
- Cc chc nng ca FCB:
Kim sot module qut, bo co tnh trng v thng tin li v m
un
Kim sot cc ch s ca module qut
Thu thp nhit xung quanh ng x khng kh thng qua cc cm
bin nhit
Pht hin tc quay ca qut
Pht hin, iu chnh tc hot ng ca qut trong phm vi 50%
n 100%


10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 20
Gii thiu v NE40E
II. Boards
1. Phn b khung board
a. Phn b khung board ca NE40E-4
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 21
NE40E - 4
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 22
NE40E - 4
Phn b khung board ca NE40E-4
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 23
Phn b khung board
b. Phn b khung board ca NE40E-8
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 24
NE40E - 8
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 25
NE40E - 8
Phn b khung board ca NE40E-8
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 26
Gii thiu v NE40E
2. Board SRU (Route Processing Unit) :
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 27
LED OR BUTTON MEANING
OFL button
Trc khi rt board ra, n gi nt ny trong khong 3s cho n khi n
LED OFL chuyn sang sng
RUN Green
n led nhp nhy chm (0,5 Hz) c ngha l h thng trng thi hot
ng bnh thng.
n led nhp nhy nhanh (2 Hz) c ngha l h thng ang trong tnh
trng cch bo.
ALM Red
On: H thng ang cnh bo
Off: H thng hot ng bnh thng
ACT Green
On : Board active
Off: Board standby.
CF ACT Red
On: H thng ang c/vit d liu
Off: H thng khng c/vit d liu
Link (Ethernet
port)
Green
On: Link c kt ni
Off: Link cha c kt ni
ACT (Ethernet
port)
Yellow
Nhp nhy: D liu ang c truyn nhn.
Off: D liu khng c truyn nhn.
Reset button Nt reset phn cng ca MPU
CF Card S dng lu tr thng tin cu hnh v log file cnh bo ca h thng.
ETH0 interface RJ45
S dng kt ni vo mng qun l h thng
Hoc s dng lm cnh bo AC.
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 28
- SRU cung cp iu khin chnh v nn tng
chuyn mch cho NE40E.
- Chc nng:
n v li qun l v iu khin h thng
Mt phn ca SFU
n v ng h h thng
n v ng h ng b chuyn mch
n v gim st h thng


Board SRU
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 29
Gii thiu v NE40E
3. Board SFU
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 30
Board SFU
LED OR BUTTON MEANING
OFL button
Trc khi rt board ra, n gi nt ny trong
khong 3 cho n khi n LED OFL chuyn
sang sng
RUN Green
n led nhp nhy chm (0,5 Hz): h thng
trng thi hot ng bnh thng.
n led nhp nhy nhanh (2 Hz): h thng
ang trong tnh trng cch bo.
ACT Green
On: link c kt ni.
Off : link khng kt ni.
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 31
Board SFU
Chc nng ca SFU:
SFU h tr trao i d liu nhanh chng cho h thng.
L n v chuyn mch ca cc NE40E, SFU s dng cu
trc chuyn mch non-blocking trao i d liu trn c
s ca chip ASIC Huawei tc cao.

10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 32
4. Board LPU

Gii thiu v NE40E
Cc thnh phn ca FPIC LPU
Cc thnh phn ca board FPIC
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 33
Board LPU
LED OR BUTTON MEANING
OFL button
Trc khi rt board ra, n gi nt ny trong khong 3s
cho n khi n LED OFL chuyn sang sng
RUN Green
n led nhp nhy chm (0,5 Hz) c ngha l h thng
trng thi hot ng bnh thng.
n led nhp nhy nhanh (2 Hz) c ngha l h thng
ang trong tnh trng cch bo.
Link/ACT Green
On:link c kt ni.
Off: link khng kt ni.
Nhp nhy c ngha l c d liu ang c truyn
hoc nhn.
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 34
Board LPU
Chc nng ca LPU:
Giao tip quang vi cc thit b truy nhp (DSLAM
IP, SW L2) v cc thit b tng trn.
X l v chuyn tip d liu dch v.
Qun l v kim sot lu lng nhm trnh tc nghn
v mt lu lng trn SFU.


10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 35
Board LPU
Ch :

Trng thi n Led L/A ti mi port trn card LPU
Quy nh tn port thun thin trong qu trnh phi
hp x l: v tr khe/ v tr card/ v tr port

10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 36
V d
Port 4/1/1
4: Khe s 4
1: card 1
1: port 1

Port 4/0/0
4: Khe s 4
0: card 0
0: port 0

Giao tip 10G n Led
L/A
10/27/2014 VNPT K LK - K NNG 37
THE END