Está en la página 1de 23

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

---------------------------------------NGUYN QUANG HAI


GHP KNH QUANG
THEO BC SNG MT CAO DWDMNGNH : K THUT IN T
M S:23. 060.52.02.084.3898TM TT LUN VN THC S
H NI - 2013

Lun vn c hon thnh ti:
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


Ngi hng dn khoa hc:
TS. NGUYN C THY

Phn bin 1:


Phn bin 2:


Phn bin 3:


Lun vn s c bo v trc hi ng chm lun vn thc s ti
Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng
Vo lc: ....... gi ....... ngy ....... thng ....... nm 2013.

C th tm hiu lun vn ti:
Th vin Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng


1
M U
Trong nhng nm gn y, cng ngh thng tin quang t c nhng thnh tu rt
to ln trong d phi k na k thut ghp knh quang, n thc hin vic ghp cc
tn hiu nh sang truyn trn si quang nhm tng dung lng knh truyn v to ra
cc tuyn thng tin c tc cao. i vi h thng dung lng thp, cng ngh TDM
thng c s dng tng dung lng truyn dn ca mt knh cp quang n ln
10Gbps, thm ch l 40Gbps.
Tuy nhin vic tng tc cao hn na l khng r dng v cc h thng tc cao
i hi cng ngh in t phc tp v t tin. khi tc t ti hng trm Gbps, bn
than cc mch in t s khng th p ng c xung tn hiu cc k hp, thm vo
chi ph cho cc gii php tr nn tn km v c cu hot ng qu phc tp i hi
cng ngh rt cao.
nng cao tc truyn dn v khc phc c nhng hn ch m cch mch in
hin ti ch khc phc c, cng ngh ghp knh quang theo bc sng mt cao
DWDM ra i, vi nhng u im vt tri ca h thng DWDM v bng thng ln,
tc cao, dung lng ln nn c ng dng rt nhiu trong vic xy dng cc h
thng truyn dn thng tin trong thc t v tnh lin tc ca mng ngy cng tr ln
cp thit, gii quyt vn ny cn ti k thut bo v v phc hi
. Chnh v vy em chn ti Ghp knh quang theo bc sng mt cao
DWDM trong s i su vo k thut bo v, phc hi v ng dng k thut bo
v v phc hi trong mng DWDM vo mng Viettel Net.
lun vn ny c chia thnh bn chng:
Chng 1: Tng quang v Ghp knh quang theo bc sng mt
cao DWDM.
Trong chng ny s tp trung nghin cu v cu trc ca h thng
DWDM, cc khi chc nng ca h thng v cc thng s nh hng
n h thng DWDM
Chng 2: Nghin cu cc k thut bo v v phc hi trong mng
DWDM.
2
Trong chng s i tm hiu th no l bo v v phc hi, tip l
kho st qua cc k thut bo v v phc hi c s dng trong mng
DWDM.
Chng 3: Nghin cu, phn tch cc gii php bo v v phc hi
da trn mt s kch bn sai hng trong mt s cu trc mng
DWDM.
Trong chng ny s nghin cu v phn tch cc k thut bo v v
phc hi c ng dng trong mng DWDM da trn mt s kch bn
sai hng ca mt s cu trc mng in hnh
Chng 4: Phn tch hin trng mng truyn dn Viettel Net v ng
dng k thut bo v v phc hi mng DWDM vo mng truyn dn
Viettel Net.
Trong chng ny s i tm hiu v hin trng ca mng truyn dn
Viettel Net sau s xut phng n ng dng k thut bo v v
phc hi tm hiu cc chng trc vo mng truyn dn Viettel
Net.

CHNG 1: TNG QUAN V GHP KNH QUANG THEO
BC SNG MT CAO DWDM
1.1. Cu trc h thng DWDM
Ghp knh theo bc sng mt cao DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplexing ) l cng ngh trong mt si quang ng thi truyn dn nhiu bc
sng tn hiu quang. u pht, nhiu tn hiu quang c bc sng khc nhau c
t hp li (ghp knh) truyn i trn mt si quang. u thu tn hiu t hp
c phn gii ra (tch knh), khi phc li cc tn hiu gc ri a vo cc u cui
khc nhau.
Cu trc h thng DWDM v c bn gm ba phn chnh:khi pht quang, khi thu
quang v phn truyn dn.
1.2. Cc khi chc nng trong h thng DWDM
3
Cu trc c bn ca h thng DWDM gm cc thnh phn chnh sau:
Khi pht p quang OTU.
Khi tch/ ghp knh quang MUX/DEMUX.
Khi khuch i quang si EDFA.
Khi r/xen quang OADM.
Khi b tn sc.
Khi kt ni cho quang OXC.
Khi ng truyn.
1.3. Cc thng s nh hng n h thng DWDM
Cc thng s nh hng n h thng DWDM l:
Suy hao.
S knh bc sng.
rng ph ca ngun pht.
Qu cng sut.
Tn sc.
Hiu ng phi tuyn.
Di bc sng lm vic ca h thng.
CHNG 2: NGHIN CU CC K THUT BO V V
PHC HI TRONG MNG DWDM
2.1. Khi nim bo v v phc hi mng
Bo v (protection): l mt phng thc hi phc mng s dng cc ti nguyn
bo v c cp pht trc truyn lu lng ti hot ng trn knh b nh hng
bi s c nhm m bo kh nng duy tr ca mng.
Phc hi (recovery): l mt phng thc hi phc mng s dng cc ti nguyn d
phng kh dng nh tuyn li lu lng c gi nh sau khi xy ra s c theo
tnh trng hin ti ca mng.
2.2. Kho st k thut bo v v phc hi mng DWDM
4
Cc k thut bo v quang s dng cc chuyn mch quang v b chia cng sut
quang k tha nguyn l ca cc k thut bo v SONET/SDH truyn thng ng thi
to hiu qu tng tc hi phc, gim mc phc tp v chi ph qun l cho mng.
Tu theo gc xem xt m mi nhm nghin cu c phng php khc nhau
phn lp cc k thut hi phc quang, nhng tng ng nhau.
Theo kin trc chc nng ngi ta c th phn lp cc k thut bo v quang
thnh hai kin trc: bo v lung (trail protection), bo v kt ni mng con (SNC
protection).
- Phng thc phc hi tng quang: Phng thc phc hi on ghp knh
quang yu cu tm kim cc b mt tuyn tm thi kh dng vng qua on b s c.
phng thc ny c thc thi ti cc nt u cui on b s c, s dng mt thut
ton phn b tm tuyn thay th tm thi.
- Phng thc bo v tng quang: bo v tng quang c mt s k thut bo v
nh Bo v ring (1+1 hoc 1:1), Bo v chia s (1:N), Bo v tuyn ring (DPP 1+1),
Bo v on ring (DLP), Ring chuyn mch bo v tuyn n hng OUPSR, Ring
chuyn mch bo v on n hng OULSR, Bo v tuyn chia s (SPP 1:N), Bo v
on chia s (SLP 1:N), Ring chuyn mch bo v tuyn hai hng OBPSR, Ring
chuyn mch bo v on n hng OBLSR 2 si hoc 4 si.

CHNG 3: NGHIN CU PHN TCH CC GII PHP
BO V V PHC HI DA TRN MT S KCH BN SAI
HNG TRONG MT S CU TRC MNG DWDM
3.1. Phn lp cc phng thc bo v theo cu hnh mng
Trc tin chng ta s nghin cu cc gii bo v v phc hi vi mng DWDM
c cu hnh c bn nh ng thng, vng ring, li nhng tp trung vo hai cu hnh
vng ring v li. Hai loi cu hnh ny hin ang thu ht c s quan tm ch yu
ca cc nh thit k.
Bng 3.1 gii thiu cc phng thc bo v c th p dng cho tng cu hnh
im-im, vng ring, li v cc ring-li phn cp. Hnh 3.1 l cc gii php bo v
kh dng cho hai cu hnh vng ring v li s c phn tch chi tit sau y.
5
Hnh 3.1: Cc gii php bo v DWDM kh dng trong hai cu hnh vng ring v li
3.2. Gii php v kch bn bo v mng DWDM cu hnh im im
i vi cu hnh ng thng c th p dng trc tip cc k thut bo v tuyn
ring/chia s nn khng cn phn tch nhiu.
Bo v quang 1+1 tng t nh phng thc bo v 1+1 SDH. Pha pht s dng
b chia chia cng sut quang v pht trn c hai tuyn hot ng v d phng;
pha thu s dng mt chuyn mch quang c chc nng nh mt b la chn v
chuyn mch ln tuyn bo v khi tuyn hot ng tng ng c s c.Hi
phc
Bo v theo
k hoch
Phc hi
ng
Ring
L
i
Bo v tuyn
Bo v on
OCh DPRing
OMS SPRing 2 si
OMS SPRing 4 si
Bo v tuyn
Bo v on
Bo v ring
Bo v chia
s (1:N)
1+1
1:1
Ring loopback
Generalized
loopback
Ph nt
Ph vng
(cycle)
P-cycle
Ph vng
kp
Bo v
ring
Bo v
chia s
Rx
Tx Rx
Tx
DWDM DWDM
Tc chuyn mch bo v nhanh
Khng cn bo hiu gia cc u cui
Tx Rx
B chia
Chuyn
mch
W
P
6
Hnh 3.2.a: H thng DWDM cu hnh ng thng chuyn mch bo v 1+1
Bo v quang 1:1 tng t nh phng thc bo v 1:1 trong SDH. Khc vi bo v
1+1, dch v khng c ni cu ln c hai si hot ng v lm vic m s dng
chuyn mch c hai u. Ban u chuyn mch t ln si hot ng, khi pht hin
s c th chuyn mch lu lng ln si bo v


Hnh 3.2.b: H thng DWDM cu hnh ng thng chuyn mch bo v 1:1
3.3. Gii php v kch bn bo v phc hi mng DWDM cu hnh vng
RING
3.3.1. Bo v knh quang (Bo v tuyn)
Bo v knh quang c mt s gii php bo v sau:
- Gii php vng RING bo v ring knh quang (OCh-DPRING)
- Gii php vng RING bo v chia s knh quang (OCh-SPRING)
3.3.2. Bo v on ghp knh quang
Bo v on ghp knh quang c mt s gii bo v php sau:
Rx
Tx Rx
Tx
Rx
Tx Rx
Tx
DWDM
DWDM
Lu lng c
mc u tin
thp
Lu lng c
mc u tin
thp
Tc chuyn mch bo v nhanh (chm hn 1+1)
Yu cu c bo hiu gia cc nt u cui
Chi ph cao (d phng 100%) nhng bnh thng c
Tx Rx
Chuyn
mch
W
P
Knh bo
hiu APS
Chuyn
mch
7
- Gii php vng RING bo v ring on ghp knh quang (OMS-
DPRING)
- Gii php vng RING bo v chia s on ghp knh quang (OMS-
SPRING)
3.4. Gii php v kch bn bo v phc hi mng DWDM cu hnh li
3.4.1. Bo v v phc hi tuyn knh quang
Bo v v phc hi tuyn knh quang bao gm mt s phng php bo v sau:
- Bo v tuyn ring
- Bo v chia s tuyn
3.4.2. Hi phc on ghp knh quang trong mng li DWDM
Trong hi phc on, tt c cc kt ni i qua on b s c c nh tuyn li
i vng qua on . Qu trnh chuyn mch bo v on c thc thi trong sut
i vi cc nt ngun v ch. i vi bo v on, trong sut qu trnh thit lp phin
lin lc, cc ng v bc sng d phng c dnh trc vng qua mi on ca
ng ban u. Cn trong phc hi on, cc nt k cn ca on b s c tm mt
tuyn ng vng qua on cho mi bc sng i qua on b s c .
3.5. Gii php phc hi trong kin trc mng lin kt gia cc min quang
3.5.1. Lin kt gia cc mng con v vn bo v
Trong gii php ny c 2 k thut bo v l:
- Bo v vi kin trc RING o: Kin trc ring o ban u c th ch c ng
dng cho OC-DPRing. Phng thc nh tuyn v bo v s dng cc nt lin kt
chuyn tip vin (border) gia cc vng ring ti cng bc sng.
- Cc kin trc RING o ci tin: Mc ch y l s dng mi bc sng
truyn mt na s kt ni tng client nn v mt nguyn l th yu cu ti nguyn
ging nh trng hp ca VRA trn OCh-DPRing (hoc tt hn tng ng vi
OMS-SPRing). Mi mng con (SSN v d mt ring) khng ch phc hi mt s c nt
n hoc s c on n, m c th cho php chng li c trng hp nhiu xy ra s
c (mi s c trn mt ring) gia nt A v B. Nhng c hai kin trc ny u km hn
kin trc s dngVRA trn OCh-DPRing ti cc nt lin kt: ch phc hi mt na s
kt ni tng client khi xy ra s c ti v tr lin kt. Nu thc thi bo v cc b 1:N
8
cc knh quang lin kt gia I1 v I3, gia I2 v I4 vt qua im yu ny th gii
php ny cng kh hiu qu v mt chi ph.
3.5.2. Bo v vi kin trc tch v chuyn tip
Trong gii php ny c 3 k thut bo v l:
- Kin trc OMS-SPRING hai mc: Kin trc OMS-SPRing hai mc gm mt
OMS-SPRing mc trn vi nt u cui v hai OMS-SPRing mc di vi cc
nt u cui lin kt vi nhau thng qua cc nt kp thc thi lin kt v nh
tuyn min quang.
- Kin trc hai mc OMS-SPRING/Li quang: Kin trc hai mc OMS-
SPRing/li quang bao gm cc li quang vi cc nt u cui v mt OMS-
SPRing mc trn vi nt u cui (thc thi lin kt v nh tuyn min
quang). Lin kt gia cc nt u cui s dng bc sng a, lin kt gia cc
nt u cui s dng bc sng
b
.
- Kin trc hai mc li quang/ OMS-SPRING: Kin trc hai mc li
quang/OMS_SPRing bao gm hai OMS-SPRing mc di lin kt vi mt li
quang mc trn thng qua nt lin kt kp (thc thi lin kt v nh tuyn
min quang).
CHNG 4: PHN TCH HIN TRNG MNG TRUYN
DN VIETTEL NET V NG DNG K THUT BO V V
PHC HI MANG DWDM VO MNG TRUYN DN
VIETTEL NET
4.1. Phn tch mng truyn dn Viettel Net
Mng truyn dn Viettel Net c chia lm 4 lp:
- Lp trc quc gia (National Backbone Layer): Kt ni lu lng cc vng min,
truyn ti dch v Bc-Nam, kt ni cc hng i Quc t.
- Lp lp lin tnh (Inter-Provincial Layer):Tp trung lu lng dch v cc
Tnh, chuyn ti v cc trung tm dch v ti cc thnh ph H Ni, Nng, H
Ch Minh.
9
- Lp ni tnh (Provincial Layer): L lp li ca tng tnh,kt ni lp lin tnhv
lp truy nhp, chuyn ti lu lng dch v t lp truy nhp ln lp lin tnh.
- Lp truy nhp (Access Layer): L lp trc tip kt ni vi cc node access ca
cc mng dch v (BTS/Node B, DSLAM, PSTN, khch hng thu knh).


Hnh 4.1. T chc mng truyn dn Viettel Net
4.2. ng dng k thut bo v v phc hi trong mng DWDM vo mng
Viettel Net.
4.2.1. Xy dng mng trc cp quang Bc Nam ca mng Viettel Net
theo cu hnh li.
xut mt cu hnh li in hnh s dng k thut bo v SNCP (1+1) v bo v
theo phng php ph vng xy dng da trn cc cu hnh li c nghin cu
chng 3.


10

Hnh 4.2.1.a. Mng trc Bc Nam cu hnh li bo theo k thut SNCP 1+1 v ph
vng
Xy dng mng trc ny s dng 3 tuyn cp quang khc nhau l cc trc cp quang
1A, 2B v tuyn 1C, to thnh 3 vng RING khc nhau:
HANOI VINH- DANANG, VINH DANANG BUANMETHUAT QUINHON,
BUANMETHUAT QUINHON HCM.
Cc knh lu lng ca mng trc c chia nh sau:
- Cc knh 1, 2 cho truyn lu lng HANOI HCM.
- Knh 3 cho truyn lu lng HANOI DANANG.
- Knh 4 cho truyn lu lng DANANG HCM.
- Knh 5 cho truyn lu lng HANOI VINH.
- Knh 6 cho truyn lu lng DANANG - BUANMETHUAT.
- Knh 7 cho truyn lu lng DANANG QUINHON.
Trong qu trnh hot ng i khi gp phi nhng s c thin tai l lt lm t
tuyn cp quang hoc lm hng mt nt no trong mng. vy th cn phi c
cc c ch bo v v phc hi mng .
Mt s s c v c ch hot ng bo v v phc hi c m t nh trong hnh
v.

HANOI
HCM
VINH
DANANG
QUINHON
BUONMETHUAT
Tuyn cp quang 2B
Tuyn cp quang 1C
Tuyn cp quang
11Hnh 4.2.1.b: Cu hnh mng trc Bc Nam s dng k thut SNCP 1+1 v phng php ph vng
Nng Bun M Thut
H Ni HCM
Vinh
Qui Nhn
1
2
3
5
5 7
3 6 4 6
1
2
4
12Hnh 4.2.1.c: trng hp s c chng n HANOI - VINH
Nng Bun M Thut
H Ni HCM
Vinh
Qui Nhn
1
2
3
5
5 7
3 6 4 6
1
2
4

13


Hnh 4.2.1.d: trng hp s c chng n HANOI - DANANG

Nng Bun M Thut
H Ni HCM
Vinh
Qui Nhn
1
2
3
5
5 7
3 6 4 6
1
2
4

14Hnh 4.2.1.e. Trng hp s c 2 chng VINH QUINHON v QUINHON - HCM
Nng Bun M Thut
H Ni HCM
Vinh
Qui Nhn
1
2
3
5
5 7
3 6 4 6
1
2
4

15


Hnh 4.2.1.f: trng hp s c 2 chng DANANG BUONMETHUAT v BUONMETHUAT - HCM

Nng Bun M Thut
H Ni HCM
Vinh
Qui Nhn
1
2
3
5
5 7
3 6 4 6
1
2
4

16


Hnh 4.2.1.g: trng hp s c 2 chng HANOI VINH v DANANG - BUONMETHUAT

Nng Bun M Thut
H Ni HCM
Vinh
Qui Nhn
1
2
3
5
5 7
3 6 4 6
1
2
4

17Hnh 4.2.1.h: trng hp s c 3 chng HANOI VINH, DANANG BUONMETHUAT v QUINHON - HCM
Nng Bun M Thut
H Ni HCM
Vinh
Qui Nhn
1
2
3
5
5 7
3 6 4 6
1
2
4

18Hnh 4.2.1.i: trng hp s c 3 chng HANOI DANANG, VINH QUINHON v BUONMETHUAT - HCM
Nng Bun M Thut
H Ni HCM
Vinh
Qui Nhn
1
2
3
5
5 7
3 6 4 6
1
2
4
19

Hnh 4.2.1.k: trng hp s c hng nt mng QUINHON
Nng Bun M Thut
H Ni HCM
Vinh
Qui Nhn
1
2
3
5
5
3 6 4 6
1
2
4

20
4.2.2. ng dng k thut bo v OMS-DPRING vo mng DWDM HNI ca
Viettel Net

Hnh 4.2.2. Mng Core DWDM HNI
Mng core HNI s dng cng ngh DWDM vi thit b ca Huawei bao gm 3 vng
RING.
Cc vng RING ca mng DWDM HNI s dng 2 si quang, hot ng s dng k
thut bo v OMS-DPRING, mt si hot ng v mt si bo v.
4.2.3. ng dng k thut bo v OMS-DPRING vo mng DWDM HCM ca
Viettel Net

Hnh 4.2.2. Mng Core DWDM HCM
21


Mng core HCM s dng cng ngh DWDM vi thit b ca Huawei bao gm 3 vng
RING.
Cc vng RING ca mng DWDM HCM s dng 2 si quang, hot ng s dng k
thut bo v OMS-DPRING, mt si hot ng v mt si bo v
KT LUN
DWDM vi nhng u th v mt cng ngh tr thnh mt phng tin ti u v k
thut cng nh kinh t m rng dung lng si quang mt cch nhanh chng v
qun l hiu qu h thng. DWDM p ng c hon ton cc dch v bng rng
trn mng v l tin xy dng mng ton quang trong tng lai. Cc c ch bo
v v khi phc d liu trn h thng DWDM ch yu da trn nn tng WDM.
Nhng trong thc t khng phi thit b trn h thng DWDM cng ging hon ton
vi thit b trn h thng WDM, do vy ta phi ch trong qu trnh xy dng cc c
ch bo v v khi phc d liu trn h thng DWDM.
Khi p dng cc c ch bo v v khi phc d liu cho tuyn quang trc da
trn nn tng h thng DWDM ta phi ch n c im ca tuyn quang trc
truyn vi c ly rt xa v kh nng xy ra cc s c nh s c t cp v hng hon
ton mt nt no , cho nn khi xy dng cc c ch bo v v khi phc tn hiu
trn tuyn phi ch ti hiu qu kinh t v kh nng phc hi bt c trng hp s
c no v chi ph u t l rt ln v tin cy ca h thng. Hy vng trong tng lai
gn chng ta c th xy dng cc c ch bo v v khi phc d liu c tin cy cao
ng thi chi ph u t thit b mc hp l.
Lun vn ny tp chung vo cc vn chnh:
Cng ngh DWDM.
Cc c ch bo v v khi phc d liu ca h thng.
Cc c ch bo v v khi phc d liu trn mng cp quang Viettel
Net.

Calificar