Está en la página 1de 15

PROJECTE

LINGSTIC
CEIP CAN
MISSES
EIVISSA
OCTUBRE
2014
1. MARC LEGAL
1. La Llei 3/1986, de 29 dabril, de normalitzaci lingstica a les Illes
Balears, roclama en larticle 1!2 b, com "n dels se"s ob#ecti"s,
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
asseg"rar el conei(ement i l)s rogressi" del catal* com a lleng"a
+e,ic"lar en l*mbit de lensen-ament!
&l ttol II da."esta Llei dedica a lensen-ament "na s/rie de recetes
."e con0g"ren "n model ed"cati" roi! 1i(, en larticle 19, sestablei(
."e en tots els ni+ells, gra"s i modalitats de lensen-ament no
"ni+ersitari s,an densen-ar obligat2riament la lleng"a i la literat"ra
catalanes, amb atenci esecial a les aortacions de les Illes Balears!
Larticle 23 de la matei(a Llei a0rma ."e s,an dadotar les
disosicions necess*ries er garantir, sense er#"dici del dret reconeg"t
en larticle 18, ."e els escolars de les Illes Balears "g"in "sar
normalment i correctament la lleng"a catalana i la lleng"a castellana al
0nal del erode descolaritat obligat2ria!
&s 0(a, tamb4, ."e l1dministraci ed"cati+a ,a de osar els mit#ans
necessaris er garantir ."e els al"mnes no sig"in searats en centres
di5erents er raons de lleng"a i ."e es normalitzi rogressi+ament l)s
de la lleng"a catalana com a +e,icle de(ressi normal als centres
ed"cati"s!
2! &l 6o+ern Balear aro+* el 7ecret 92/1998, de 9 de #"liol, ."e reg"la l)s
i lensen-ament de i en lleng"a catalana en els centres docents no
"ni+ersitaris de les Illes Balears!
1."est 7ecret soc"a dels mecanismes #"rdics i de lani0caci, entre
els ."als el ro#ecte lingstic de centre, ."e ,an de ossibilitar la
imlantaci rogressi+a de lensen-ament en lleng"a catalana, establei(
"nes a"tes esec0."es er a cada etaa ed"cati+a, i incorora "na
no+a reg"laci er a laro+aci del material did*ctic! 1l matei( tems,
el 7ecret re+e" la ro#ecci de la nostra lleng"a com a +e,icle normal
de relaci i de com"nicaci en l*mbit docent!
2. JUSTIFICACI
&l $ro#ecte Lingstic d"n centre 4s el ro#ecte all* on es troben detallats
a."ells asectes ."e el centre considera el de0nei(en ."an al tractament de
les llenges tant a ni+ell c"rric"lar com +e,ic"lar! :egons se ne(tre" de la
normati+a +igent ."e ;
1! Les llenges o0cials a les Illes Balears sn el castell* i el catal*!
2!La lleng"a catalana 4s la r2ia d&i+issa!
3!L<ensen-ament del catal* i el castell* ,an de tenir garantida "na
res/ncia ade."ada en els lans dest"di, de manera ."e tots els in5ants,
."alse+ol ."e sig"i la se"a lleng"a ,abit"al en iniciar lensen-ament, ,an de
2
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
oder "tilitzar normalment i correctament les d"es llenges al 0nal de
led"caci obligat2ria!
9!&n acabar lensen-ament rimari lal"mnat ,a de oder comrendre
i e(ressar=se en llenges estrangeres missatges senzills dins d"n conte(t! &l
centre ,a de de0nir ."in 4s el se" ro#ecte i com ,o 5ar* er comlir a."esta
normati+a! &l $ro#ecte Lingstic 4s elaborat el %entre a artir de la normati+a
+igent, de la realitat sociolingstica del se" al"mnat i les se+es 5amlies i de
les decisions metodol2gi."es del %la"stre i le."i directi"!
&ls criteris generals da."est ro#ecte estaran basats en a."ests "nts;
1! 1d."isici d"na comet/ncia lingstica i com"nicati+a e5ecti+a en,
almen-s, les d"es llenges o0cials i "na lleng"a estrangera, dins "n marc
general de romoci del l"rilingisme en el sistema ed"cati" de les Illes
Balears!
2! Imartici de les mat/ries lingsti."es en la lleng"a ob#ecte
darenentatge!
3! 1renentatge integrat de conting"ts i llenges >1I%L&? com a re5erent
metodol2gic ."ant a lensen-ament de les mat/ries no lingsti."es en la
lleng"a estrangera!
9! @le(ibilitat i adataci del tractament de les llenges a la nostra realitat
social!
3. CONTEXT CULTURAL I LINGSTIC

Ai ,a ,ag"t, d"rant els darrers an-s, "n crei(ement de la oblaci de les Illes
Balears ."e 4s m4s a+iat conse./ncia dels mo+iments migratoris! 6ran art
da."esta gent, concentrada 5re.entment a zones determinades, no semre
sintegra c"lt"ralment, sin ."e oden assar molts an-s sense ."e coneg"in
els trets m4s identi0cati"s del nostre oble, deenent, en darrer cas, dels
interessos i ossibilitats ersonals i de la se+a 5ormaci r/+ia! Bs l2gic ensar
."e els 0lls da."estes 5amlies crei(en entre els models c"lt"rals i lingstics
dels se"s ares, b*sicament, i els de lentorn on els ,a tocat +i"re!
Cn imortant nombre dal"mnes ro+4 de 5amlies de di5erents indrets de
lestat esan-ol! Ai trobam tamb4 5amlies dal"mnes rocedents de di5erents
aDsos del mn! 1 artir d"n an*lisi de dades realitzat en di5erents c"rsos,
nom4s el 12 E t4 com a lleng"a materna el catal*! Les 5amlies no"+ing"des
."e tenen com a lleng"a materna "na lleng"a di5erent de la catalana, en
arribar a &i+issa adoten com a lleng"a de com"nicaci la lleng"a castellana!
1."est an*lisi ens 5a conclo"re tamb4 ."e semre ."e ,i ,a "na sit"aci
dintercan+i com"nicati" entre arlants de lleng"a castellana i lleng"a
catalana, la lleng"a catalana 4s abandonada er a assar a "tilitzar el
castell*! &ls al"mnes catalanoarlants arlen castell* amb els
castellanoarlants en el conte(t desbar#o i #oc lli"re!
3
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
4. OBJECTIUS
&l nostre ob#ecti" 0nal 4s ."e lin5ant "g"i desen+ol"ar "na +ida dins la
nostra com"nitat sense tenir la di0c"ltat er moti"s de "tilitzaci d"na o "na
altra lleng"a! &l rincial ob#ecti" 4s a."ell ."e marca la normati+a +igent;
Faconseg"ir ."e tot lal"mnat assolei(i, en acabar el erode descolaritzaci
obligat2ria, la comet/ncia lingstica en catal* i en castell* i siniciD, almen-s,
en "na lleng"a estrangera!
1."est ob#ecti" rincial es ot desen+ol"ar en di5erents ob#ecti"s
1! @er ossible la comrensi de la lleng"a catalana er lal"mnat, tant els
."e sinicien en lad."isici del lleng"atge com a."ells ."e no
lentenen, a ni+ell de conting"ts i a ni+ell de relacions!
2! Ctilitzar la lleng"a catalana com a +e,icle de com"nicaci i
dGarenentatge de totes les *rees del c"rrc"l"m >e(cet"ant les *rees
de castell* i angl/s?! &mrar el catal* com a lleng"a +e,ic"lar del
centre, tal i com se(licita a larticle 1 del ttol reliminar de la Llei de
Hormalitzaci Lingstica!
3! %on/i(er i "tilitzar ade."adament la lleng"a catalana r2ia de les illes
com a signe dGidenti0caci de la r2ia com"nitat!
9! @omentar el conei(ement i la articiaci dGasectes de la c"lt"ra de la
nostra %om"nitat 1"t2noma!
I! 7onar als nostres al"mnes, semre ."e sig"i ossible, les caacitats
lingsti."es ."e els ermetin accedir a lGensen-ament sec"ndari i, en
"n 5"t"r, al mn laboral, sense tenir di0c"ltats er mor de la lleng"a!
6! &laborar i alicar rogrames dGacollida, s"ort, ."e 5acilitin
lGarenentatge del catal* als al"mnes no"+ing"ts!
8! @acilitar le(ressi en lleng"a catalana en els di5erents *mbits escolars;
ati, a"laJ!
8! 1conseg"ir "n ambient de toler*ncia i actit"ds ositi+es ca a totes les
llenges i c"lt"res! Kalorar la realitat m"ltilinge i m"ltic"lt"ral de la
nostra societat com a 5ont de ri."esa ersonal i colLlecti+a!
9! &stablir sit"acions de com"nicaci i dinteracci en totes les acti+itats!
13! $rendre consci/ncia de la imort*ncia del domini de llenges en
"n mn cada co m4s global i "tilitzar amb rogressi+a a"tonomia tots
els mit#ans al se" abast, incloent=,i les MI%, er obtenir in5ormaci i er
com"nicar=se!
11! 15a+orir "na interacci indi+id"alitzada amb lad"lt i ."e a."est li
"g"i estr"ct"rar sit"acions com"nicati+es;
4
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
o 1#"dar=lo a millorar les se+es e(ressions er 5er=se entendre
millor!
o &+itar 5rases llarg"es amb moltes s"bordinades!
o 1rtic"lar b4 i amb "na entonaci molt marcada er la intenci!
o Ctilitzar reeticions, acoman-ar les se+es rod"ccions amb
gestos ilLl"stradors i comentar les se+es e(ressions s"scetibles
de millora!
o 15a+orir la mem2ria comrensi+a!
5.CONCRECI DE LES REES! MAT"RIES! M#DULS O MBITS DE
CONEIXEMENT IMPARTITS EN CADA UNA DE LES LLENGES.
$% E&'($()* )+,$+-).
&s garantei( el dret de les 5amlies a lelecci de la rimera lleng"a
densen-ament! 1i(2 se solLlicita en el moment de la matrc"la al centre! &l
centre, amb els rec"rsos ."e disosa, sa#"sta a la normati+a +igent ."ant a la
lleng"a del rimer ensen-ament! &s tracten els di5erents *mbits dact"aci en
co,er/ncia amb la metodologia globalitzada r2ia dGa."esta etaa i dels trets
dGidentitat rois del centre! &s resectar* le(ressi nat"ral de lal"mnat!
3 $+/0 4 $+/0 5 $+/0
I&)12$
3440
CAT CA
ST
LE CAT CA
ST
LE CAT CA
ST
LE
C1+4)5424+- &4 0)
2$-4)5 ) $'-1+12)$
64301+$.
7.4
5
7.4
5
7.4
5
C1+4)5424+- &4
.84+-13+
9 9 9
L.4+:'$-:
4;
(12'+)($
()* )
3463404+-
$()*
L.. V43<$. 1 2 1.3
0
1 2 1.30 1 2 1.30
L..
A'&)1=)0'
$. ) TIC
1 1 1
LL.
A3->0-)(
1 1 1
L..
C13613$.
1 1 1
E06.$) 3.45 3.45 3.45
5
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
TOTAL 19.
45
2 1.3
0
19.
45
2 1.30 19.
45
2 1.30
<% E&'($()* P3)2?3)$;
13 CURS
IDIOMA
REA
CATAL CASTE
LL
ANGL
"S
TOTAL
CATAL 4 4
CI"NCIES
NATURALS
ALTRES
CONTINGUTS
0.5 0.5
IN. ACT.
CIENTFICA
1 1
CI"NCIES SOCIALS 1.5 1.5
E. ARTSTICA
M@SICA 1 1
PLSTICA 1 1
RELIGI AVALORS S. 1.5 1.5
CASTELL 4 4
MATEMTIBU
ES
PROCESSOS
MATEM.
1 1
ALTRES
CONTINGUTS
3 3
E. FSICA 2 2
ANGL"S 2 2
TOTAL 14.5 4 4 22.5
2+ CURS
IDIOMA
REA
CATAL CASTE
LL
ANGL
"S
TOTAL
6
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
CATAL 4 4
CONEIXEMEN
T DEL MEDI
ALTRES
CONTINGUTS
2 2
IN. ACT.
CIENTFICA
1 1
E. ARTSTICA
M@SICA 1 1!5
PLSTICA 1!5 1
RELIGI AVALORS S. 185 1.5
CASTELL 4 4
MATEMTIBU
ES
TRACT.
INFORMACI
1 1
ALTRES
CONTINGUTS
2!5 2!5
E. FSICA 285 285
ANGL"S 185 185
TOTAL 14!5 4 4 22.5
33 CURS
IDIOMA
REA
CATAL CASTE
LL
ANGL
"S
TOTAL
CATAL 3.5 3.5
CI"NCIES
NATURALS
CONTINGUTS 0.5 0.5
EXPERIMENT
S
1 1
CI"NCIES SOCIALS 2 2
E. ARTSTICA
M@SICA 1 1
PLSTICA 1 1
RELIGI AVALORS S. 1.5 1.5
CASTELL 3.5 3.5
MATEMTIBU
ES
PROCESSOS
MATEM.
1 1
ALTRES
CONTINGUTS
3 3
E. FSICA 2 2
ANGL"S 2.5 2.5
TOTAL 14.4 3.5 4.5 22.5
4- CURS
IDIOMA
REA
CATAL CASTE
LL
ANGL
"S
TOTAL
CATAL 3.5 4
CONEIXEMEN
T DEL MEDI
CONTINGUTS 2.5 2.5
EXPERIMENT
S
1 1
7
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
E. ARTSTICA
M@SICA 1.5 1.5
PLSTICA 1 1
RELIGI AVALORS S. 1.5 1.5
CASTELL 3.5 4
MATEMTIBU
ES
TRACT.
INFORMACI
2 1
ALTRES
CONTINGUTS
2 3
E. FSICA 2 2
ANGL"S 2 2
TOTAL 15 3.5 4 22.5
5C CURS
IDIOMA
REA
CATAL CASTE
LL
ANGL
"S
TOTAL
CATAL 3.5 3.5
CI"NCIES
NATURALS
CONTINGUTS 0.5 0.5
EXPERIMENT
S
1 1
CI"NCIES SOCIALS 1.5 1.5
E. ARTSTICA
M@SICA 1 1
PLSTICA 1 1
RELIGI AVALORS S. 1.5 1.5
CASTELL 3.5 3.5
MATEMTIBU
ES
PROCESSOS
MATEM.
1 1
ALTRES
CONTINGUTS
3 3
E. FSICA 2 2
ANGL"S 3 3
TOTAL 14 3.5 5 22.5
7C CURS
IDIOMA
REA
CATAL CASTE
LL
ANGL
"S
TOTAL
CATAL 3.5 3.5
CONEIXEMEN
T DEL MEDI
CONTINGUTS 2.5 2.5
EXPERIMENT 1 1
8
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
S
E. ARTSTICA
M@SICA 1 1
PLSTICA 1 1
RELIGI AVALORS S. 1.5 1.5
CASTELL 3.5 3.5
MATEMTIBU
ES
TRACT.
INFORMACI
1 1
ALTRES
CONTINGUTS
2.5 2.5
E. FSICA 2 2
ANGL"S 3 3
TOTAL 14 3.5 5 22.5
7. ENSENDAMENT DE LES LLENGES AL CURRCULUM
LGensen-ament de les di5erents llenges constit"ei( lGei( del tractament de les
llenges i la base de lGad."isici de caacitats en totes les *rees c"rric"lars!
7estacam els segents "nts;
= La lleng"a catalana ser* la lleng"a +e,ic"lar a totes les *rees c"rric"lars
e(cete a les *rees de lleng"a castellana i lleng"a anglesa!
= Les assignat"res de lleng"a %atalana i lleng"a %astellana tenen la
consideraci dGassignat"res instr"mentals b*si."es! $er a."est moti",
sG,a"r* de 5er "n es5orN esecial er garantir lGade."ada atenci a la
di+ersitat!
= 1 comenNament de cada c"rs escolar, els corresonents cicles odran
solLlicitar ."e sGadotin les mes"res necess*ries a a."est e5ecte
>agr"aments Oe(ibles er ni+ells de conei(ements, gr"s de s"ort er
a al"mnes amb di0c"ltats, etc!?!
= &ls ro5essors/es de lleng"a %atalana, %astellana i 1nglesa ,a"ran de
coordinar les se+es rogramacions i la se+a tasca docent de manera ."e
sGe+itin les inco,er/ncies dels conting"ts!
= &l domini oral i escrit de les llenges %atalana i %astellana imlica la
caacitat er con/i(er i "tilitzar els distints registres i adatar=los a les
di5erents sit"acions! $el ."e 5a a la lleng"a %atalana, sa5a+orir* el
conei(ement er art de tot lal"mnat tant dels registres literaris i
5ormals com de les 5ormes r2ies del %atal* d&i+issa!
= La lleng"a estrangera ."e semra al %entre 4s langl/s! 1."esta
lleng"a sintrod"ei( a artir de rimer c"rs ded"caci in5antil amb
esecial incid/ncia en la lleng"a oral i en la comet/ncia com"nicati+a!
= 7es de lGinici de lGescolaritat a &d"caci In5antil, es resectar*, dins del
roc4s densen-ament, all2 ."e les 5amlies ,agin og"t triar en mat/ria
de lleng"a de rimer ensen-ament!
9
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
= :asseg"rar* "n bon )s oral com a base dels arenentatges i
com"nicaci=relaci de lGescola! 7"rant tota lG&taa dG&d"caci $rim*ria
tamb4 es re5orNar* molt le(ressi oral i escrita i la comrensi escrita!
$er ai(2, s,a"r* dadatar la metodologia i 5er "n re5orN, en cadasc"na
de les llenges, da."ests element b*sics!
= &l re5erent lingstic del ro5essorat ser* 5onamental en la nostra
metodologia! %ada ersona ,a"r* de tenir "na lleng"a de relaci amb
cadasc"n dels gr"s, semre ."e la distrib"ci ,or*ria ,o ermeti,
segons les *rees ."e desen+ol"in! 1i(, ens asseg"ram conser+ar el
re5erent lingstic dels al"mnes!
= Mractament de les estr"ct"res com"ns a totes les llenges; es
treballaran les estr"ct"res com"nes de la lleng"a catalana i la
castellana de manera mes esec0ca en lleng"a catalana!
= &ls ro5essors de les d"es llenges coo0cials es coordinaran er e+itar
reeticions de conting"ts, "ni0car terminologia i criteris metodol2gics i,
er asseg"rar els correcte arenentatge dels trets artic"lars de
cadasc"na de les d"es llenges, amb re"nions esec0."es de."is
docents o de ni+ell! %riteris;
:essions esec0."es de coordinaci entre els/les di5erents esecialistes
de Lleng"a 1nglesa del centre!
Pe"nions de ni+ell entre el ro5essorat ."e imartei( catal* i castell*!
:essions esec0."es de coordinaci entre els/les mestres esecialistes
de Lleng"a 1nglesa i els t"tors/es de cada c"rs er organitzar i coordinar
els di5erents ob#ecti"s i conting"ts i treballar amb "na metodologia
semblant!
:essions esec0."es de coordinaci entre els/les mestres esecialistes
de Lleng"a 1nglesa i els mestres de l*rea d&d! 1rtstica >l*stica? i de
%! Hat"rals >&(erimentaci? er tal de consens"ar i 0(ar el c"rrc"l"m
necessari; 5ormes +erbals, constr"ccions, l/(ic, !!!
%oordinaci del mestre esecialista en lleng"a anglesa i la mestra
dGed"caci in5antil er tal de coordinar les act"acions del roc4s
dGincororaci de la lleng"a anglesa als gr"s de 3 an-s!
Pe"nions da+al"aci trimestrals!
%oordinacions intercicles er osar en com) el ."e sest* 5ent al llarg de
les d"es etaes!
Pe"nions de cicle i %%$ ."e tenen "n desen+ol"ament setmanal i ."e
oden ser+ir er d"r a terme di5erents act"acions!
&ls /Les esecialistes de lleng"a anglesa ,a"ran dorientar, a#"dar i
resoldre els d"btes ."e "g"in sorgir al ro5essorat encarregat de l*rea
no lingstica en angl/s!
= Lal"mnat H&:& o H&& tindr* les segents eseci0citats metodol2gi."es!
10
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
$% ALUMNAT DEINCORPORACI TARDANA.
1l nostre centre tenim "na esecial c"ra en latenci a lal"mnat no"+ing"t, #a
."e totes les no+etats ."e esde+enen en la +ida da."ests al"mnes ,an de
ser tractats amb la imort*ncia ."e tenen! $er ai(2, el bon acolliment a
lal"mnat ."e arriba no" al centre, 4s 5onamental er donar=li resosta a les
se+es necessitats m4s immediates ."e els donar* con0anNa i seg"retat en el
no" marc de con+i+/ncia!
$er a d"r a terme lacolliment, basant=nos en el $&% i el $la d1collida del
%entre, realitzarem les segents asses;
= 'ostra el centre amb la 5amlia el dia ."e +ing"in a e5ect"ar la
matrc"la!
= Pe"ni r/+ia de mestre/a t"tor/a amb la 5amlia!
= :i 4s ossible, anticiar al gr" lentrada de lal"mne, 5omentant
linter/s er con/i(er el no" coman-/a i asectes i trets caracterstics
del se" as, la se+a lleng"a,!!!
= $resentaci de lal"mne/a en la"la!, $resentaci als coman-s/es i al
t"tor/a!
= Kisita al centre amb al"mnes coman-s/es i t"tor/a de les rincials
deend/ncies del centre ."e ,a"r* demrar!
= $ro+es inicials a les *rees ."e sig"i necessari er saber el ni+ell amb el
."e arriba!
= %an+is dels ,oraris dels mestres de le."i de s"ort, en a."est cas, del
mestre/a d1tenci a la 7i+ersitat i/o incororaci de lal"mne a alg"n
altre gr" de no"+ing"ts #a 5ormat d"n ni+ell similar!
= 1de."ar l,orari de lal"mne/a no"+ing"t er."/ en "n rincii "g"i
estar el m*(im nombre d,ores ossible amb el mestre/a d17!
= Ped"ir, a"latinament i +alorant larenentatge, les ,ores de s"ort amb
el mestre/a d17!
= $romo"re metodologies m4s adatades al ti"s dal"mne/a!
= 1datar el c"rrc"l"m i les rogramacions er a5a+orir "n s"ort
esec0c a les de0ci/ncies de lal"mne! Pealitzar les 1datacions
%"rric"lars necess*ries!
= Pealitzar la+al"aci en 5"nci de les 1%s realitzades!
= Qrganitzar acti+itats i realitzar els can+is organitzati"s necessaris ."e
a5a+orei(in la integraci de lal"mne/a i ."e li 5omenti "na actit"d
ositi+a en+ers les llenges coo0cials!
= In5ormar a la 5amlia sobre les ossibilitats darenentatge de ."alse+ol
de les d"es llenges o0cials 5ora de l,orari escolar >1#"ntament,
%onsell, %re" Po#a, altres?!
&l ro5essorat ."e est* en contacte amb lal"mne/a ,a de restar esecial
11
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
atenci en;
= %rear "n bon clima dacolliment!
= Menir la#"da de rec"rsos necessaris, com gestos, imatges!!!
= B"scar la#"da inicial daltres al"mnes en el cas ."e a."ests ting"in la
matei(a lleng"a materna ."e el no"+ing"t!
= $arlar a oc a oc i amb lentonaci ade."ada!
= $roc"rar "na dicci ac"rada!
= @er a"ses i reeticions!
= Mransmetre a lal"mne d"na manera senzilla les normes b*si."es del
centre i de la"la, ai( com les r"tines di*ries, les sortides,!!!
= Pealitzar acti+itats de resentaci ."e ermetin incororar les
estr"ct"res com"nicati+es de sal"taci, resentaci, conei(ement del
nom dels coman-s/es,!!!
<% ALUMNAT NESE AMB DIFICULTATS LINGSTIBUES.
$er atendre a tot a."ell al"mnat ."e resenti ma#ors di0c"ltats a l,ora de
seg"ir el c"rrc"l"m marcat a les rogramacions o daconseg"ir els ob#ecti"s
de cada Cnitat 7id*ctica, emrarem els segents rec"rsos;
= La rogramaci ,a de ser oberta i Oe(ible! Pesondr* a les necessitats
de tot lal"mnat!
= &s lani0caran acti+itats amb di5erent gra" de comle(itat i ."e
sadatin als di5erents ritmes i caractersti."es de lal"mnat!
= &s realitzaran els s"orts tenint en comte a."est al"mnat! 1 m4s a
m4s, lGal"mnat re "n s"ort indi+id"alitzat dins lGa"la o en etit gr"
5ora de lGa"la er art dels mestres disonibles!
= LGal"mnat amb H&:& rebr* atenci esecialitzat en etit gr" o
indi+id"alment er art de lG&."i de :"ort >$M, 1L, 17?, dins o 5ora de
la"la, segons les necessitats de lal"mnat!
= :i 4s el cas, s,a"ran delaborar les corresonents 1datacions
%"rric"lar, en coordinaci entre els t"tors/es i els membres de l&."i de
:"ort!
9. AVALUACI
C% D4. 631(F0 &8EGA.
$er realitzar la+al"aci tindrem en consideraci el ."e es di" en la nostra
%%;
b? RC1HS
:,a de arlar de -340 2124+-0 en la+al"aci;
12
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
A=$.'$()* )+)()$.; er diagnosticar i rendre consci/ncia dels ob#ecti"s!
&ns donar* istes sobre el ."e saben els nostres al"mnes, sobre com
le(liciten i arg"menten, ."/ ensen o ."/ eseren de lacti+itatT 4s el
moment er a ."/ el docent com"ni."i ."/ ret4n amb lacti+itat, ."ins
arenentatges esera aconseg"ir! %aldr* dissen-ar acti+itats
esec0."es, no 4s s"0cient amb simles reg"ntes i resostes orals!
A=$.'$()* ,132$-)=$ H&'3$+- 4. 631(F0%; al matei( tems ."e sest*
ensen-ant o arenent, er identi0car on sn les di0c"ltats i comrendre
les se+es ca"ses! La 5ase de desen+ol"ament els ermetr*, entre
daltres; anticiar, lani0car, 5er els rimers rod"ctes, debatre,
comartir tas."es amb el gr", con5rontar les idees inicials amb les
rod"ccions, reOe(ionar sobre els errors i reg"lar el se" roi roc4s de
constr"cci del conei(ement! &l ro5essorat odr* a+al"ar les di5erents
caacitats ."e es osen en #oc i orientar el roc4s! 1."esta a+al"aci 4s
la ."e re el nom da+al"aci 5ormati+a! &s ot considerar la+al"aci
5ormati+a com a cla" des del moment ."e a+al"a rocessos, no
res"ltats, ."e t4 "na 5"nci orientadora i da#"da i la se+a 5"nci b*sica
4s de retroin5ormaci, tant er al ro5essorat com er a lal"mnat!
A=$.'$()* I+$.; er identi0car els arenentatges i +alorar la ."alitat
del roc4s densen-ament ."e s,a lani0cat! 1." els re5erents seran
lassoliment de les comet/ncies b*si."es i els criteris da+al"aci de
les di5erents *rees! &n tot cas determinarem r/+iament els criteris
da+al"aci ."e sn indicadors de cadasc"na de les comet/ncies i
."ins comortaments i tas."es eseram dels al"mnes er ad."irir=les i
mostrar=les!
%? %Q'S
1."esta a+al"aci no ser* nom4s er art dels docents i ,a"rem de tenir
en comte les estrat/gies da"toa+al"aci i de coa+al"aci! 1+al"ar les
comet/ncies b*si."es imlica no nom4s lad."isici de conei(ements, sin
."e tamb4 di+ersi0car les t/cni."es, els instr"ments i els conte(tos er
alicar i trans5erir a."ests conei(ements a no+es sit"acions!
&ls )+0-3'24+-0 ."e emrarem er realitzar la+al"aci seran;
Qbser+aci de lal"mnat tant en el treball indi+id"al com de gr"!
&(eriments!
&laboraci de ro#ectes!
Pecer."es!
7ebats!
13
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
:im"lacions!
Ueb."ests!
$ro+es orals!
$ro+es escrites!
7ossiers!
Kaloracions de les tas."es di*ries!
7iaris de classe!
1"toa+al"aci!
%oa+al"aci!
&n res"m, no contemlarem la+al"aci de les comet/ncies de 5orma
directa, sin ."e a+al"arem els comortaments i les cond"ctes a tra+4s dels
conting"ts ob#ecte dels arenentatges amb el re5erent dels criteris da+al"aci
i emrant rec"rsos, rocediments i instr"ments +ariats!
%? RCVS
1+al"ar comet/ncies consistei( a comro+ar la caacitat de
reorganitzar all2 ar/s, er trans5erir=,o a no+es sit"acions i conte(tos!
Bs imortant establir criteris da+al"aci co,erents amb la de0nici
dob#ecti"s, conting"ts i acti+itats ."e tenen com a re5erent el
desen+ol"ament de les comet/ncies b*si."es! $er saber ."e ,em da+al"ar
,em establert "na s/rie de (3)-43)0 &8$=$.'$()* a les rogramacions de cada
cicle di5erenciats er discilines, semre des d"na +isi dassoliment
dob#ecti"s i comet/ncies b*si."es!
$% S4:')24+- ) $=$.'$()* &4.0 340'.-$-0 4+ (1264-C+()40
.)+:J>0-)K'40 &4.0 $.'2+40;
R"ant a la+al"aci el ."e resecta a les comet/ncies lingsti."es de
lal"mnat, ,a de ser+ir er analitzar i +alorar els res"ltats i er tal dade."ar
el ro#ecte a la realitat sociolingstica de lal"mnat i asseg"rar ai( el domini
oral i escrit de les d"es llenges o0cials i els conei(ements s"0cients d"na
lleng"a estrangera en 0nalitzar letaa !
1."est seg"iment tindr* di5erents elements i di5erents moments;
= Pe"nions setmanals de cicle!
= Pe"nions da+al"aci trimestrals ."e recolliran a les actes tant els
res"ltats com les mes"res adotades!
= 1n*lisi dels res"ltats de les +al"acions trimestrals i estadstica
da+al"aci er art de la %%$!
= $ro+es de lI1R:&, da+al"aci i diagn2stic del :istema &d"cati"! 1n*lisi
da."estes ro+es er art dels e."is docents dels c"rsos imlicats a
les matei(es, le."i directi" i la %%$!
= 1 la 'em2ria 1n"al, a laartat esec0c ."e s,a dinclo"re er +alorar
el desen+ol"ament del $MIL!
14
$ro#ecte Lingistic %&I$ %an 'isses
= 1 les di5erents re"nions ."e cada c"rs se celebren amb els I&:, on
sanalitza com arriben els al"mnes a letaa de sec"nd*ria, ."ines sn
les necessitats ."e a lI&: tenen o ."ines sn les mancances o les
comet/ncies de larenentatge dels nostres al"mnes!
= Mot ai(2, con#"ntament amb les ro+es ."e es 5acin a linici de c"rs, ens
ser+iran er 5er la 5"nci da+al"aci inicial!
B% D4. &1('24+- ) 4.0 04' &404+=1.'6$24+-.
La %omissi Lingstica del centre est* 5ormada er "n reresentant de cada
cicle, "n membre de le."i de s"ort i el ca dest"di! &ntre les 5"ncions
da."esta comissi, estan a."estes;
= &stablir els ob#ecti"s lingstics a la $61!
= &stablir com sa+al"ar* a."ests ob#ecti"s!
= &l %la"stre de $ro5essorat analitzar* i debatr* el gra" dalicaci dels
ob#ecti"s i transmetr* les se+es concl"sions a la %omissi Lingstica, la
."al, tenint en comte la resta d<indicadors, elaborar* la+al"aci dels
ob#ecti"s marcats!, dins la mem2ria de 0nal de c"rs i ."e ser* ele+at al
%onsell &scolar! &n cas ."e es detecti la necessitat de modi0car alg"n
asecte del $ro#ecte, la %omissi Lingstica dissen-ar* les correccions
adients o la 5orm"laci de no"s ob#ecti"s i ,o inclo"r* com a roostes
de millora!
15