16/10/14 13:45 El cervell jove es recupera d'una "borratxera" però no de moltes

Pàgina 1 de 2 http://www.arabalears.cat/societat/cervell-recupera-borratxera-pero-moltes_0_1231077067.html
(/)
!"#$%&'('")(*$
Voleu rebre l’ARA Balears a casa?
Voleu tenir accés il!limitat a tots els
continguts de l’edició digital? Consulteu
la nostra àrea de subscripcions.
(https://subscripcions.ara.cat/balears/?
dis=a)
+,-$.,//,&
Si voleu rebre les notícies per e-mail,
apunteu-vos al servei de newsletters de
l'Arabalears.cat. Doneu-nos la vostra
adreça i trieu els enviaments que
preferiu.
(/usuari/registre/dades_personals.html)
0. %,&(,.. 2*(, ,$ &,%"3,&4 56"74 8#*&&4/9,&48 3,&: 7* 5,
;*./,$
!"#$%& (%)"&*(#+,$-&. /% "012& 1$%*(%/+* ,3+41$5$4 6$* 6-$)$1+- /%+ 67-,/+ ," 4+ 1+6+1(*+* ,3+6-"%,-" ( 8"8$-(*9+-
EFE Bilbao | Actualitzada el 16/10/2014 13:25
El cervell d'un jove pot recuperar sense danys d '"una " borratxera , però quan pateix " afartaments "
d'alcohol tots els caps de setmana en els " botellons " perd " de manera permanent" la capacitat
d'aprendre i memoritzar , i es produeix un " retard irreversible a la zona de coneixement" .
" Ja s'està veient a molt bons estudiants que fracassen a la universitat , perquè no poden aprendre , no
entenen el que llegeixen ni capten el que els diuen " , ha advertit la cap del laboratori de Patologia
Cel!lular del Centre d'Investigació Príncep Felip de València , Consuelo Guerri .
Guerri ha participat avui a Bilbao en el simposi anual sobre drogodependències , que enguany es
dedica al consum d'alcohol entre adolescents i joves , organitzat per l'Institut Deusto de
Drogodependències .
Després de recordar que el cervell està en desenvolupament fins als 21 anys i en referència sempre a
adolescents majors de 18 anys , Guerri ha comentat , en declaracions als mitjans de comunicació ,
que "si volen tenir la màxima capacitat intel!lectual , és millor que no s'emborratxin i menys tots els
caps de setmana i amb l'estómac buit , perquè " a pal sec ' l'alcohol s'absorbeix més" .
Ha defensat que els adolescents han d'estar informats d'on hi ha el risc i després " són lliures de triar el que volen fer amb la seva vida" .
Ha matisat , però, que "tampoc cal espantar , perquè no passa res per emborratxar una vegada , el problema és quan repeteixes totes les setmanes " i ha
aconsellat que el moment d'aturar de beure és quan comencen els marejos perquè significa que el nivell d'alcohol en sang " ja és molt alt " .
Aquesta especialista ha recordat que " sempre " s'ha begut alcohol i que els adults també consumeixen , però ara ha canviat el " patró " de consum , que es
practica en forma de " afartament " els caps de setmana i sense ingerir menjar .
" En dues hores es pica al cervell i quan aquest cervell s'està recuperant , arriba una altra vegada el cap de setmana i el tornes a picar " , ha dit en referència
al consum abusiu i ha afegit que resulta " molt més perillós consumir la mateixa quantitat d'alcohol en poques hores, que distribuït en diversos dies , perquè
no s'arriba a pics tan alts d'alcohol en sang " .
Ha ressaltat que l'adolescència és un període " molt crític " per als consums d'alcohol i altres drogues , perquè el fet que el cervell encara estigui en
desenvolupament fa que siguin uns " inconscients , que no vegin els perills i que els agradi el risc " .
Com més aviat s'iniciï el consum , la zona cerebral que regeix els estímuls " es hipersensibiliza " i augmenta el risc de tenir problemes amb l'alcohol en l'etapa
madura , ha advertit .
Guerri ha citat estudis que estableixen que si es comença a beure amb 21 anys hi ha un risc del 5 per cent de tenir problemes en l'edat adulta , i es comença
amb dotze , el risc s'incrementa fins al 20 per cent .
També ha participat avui en el simposi Gabriel Ros , neuropsiquiatre de l'hospital universitari 12 d'Octubre, qui s'ha referit a un estudi , segons el qual els
adolescents que han patit maltractaments tens més risc de consum abusiu de drogues .
Ha aclarit que , en aquesta investigació , s'ha considerat maltractaments tant els abusos sexuals i físics , com "la sensació " d'alguns joves que " no estan
prou atesos pels seus pares " .
Aquesta situació "és freqüent quan el pare i la mare treballen i estan fora tot el dia" , ha dit.
Joves britànics, de festa per la Costa Daurada / TJERK VAN DER
MEULEN
16/10/14 13:45 El cervell jove es recupera d'una "borratxera" però no de moltes
Pàgina 2 de 2 http://www.arabalears.cat/societat/cervell-recupera-borratxera-pero-moltes_0_1231077067.html
SEGUIU-NOS
Facebook
(https://www.facebook.com/AraBalears)
Twitter
(https://twitter.com/arabalears)
RSS
(/rss.html)
:1*/+4(*+* ;<= >+-0+ ?$1+4 ;<0+-0+@4$1+4<= A6(%(B ;<C(-8"&<=
:-+ DE ;<C(-8"&<= F4 G(+-( ;<6-"8(/8<5"8"-$*"1+<=
?+ H$*(#+ ;5**6I<<J$*(#+K+-+K1+*<L-"CM5$8"=
H+4"+-& ;<J+4"+-&<= NB% ;<8$%<= O/4*/-+ ;<1/4*/-+<= F&6$-*& ;<"&6$-*&<=
© ARA Manifest fundacional (http://www.arabalears.cat/manifest.html) Qui som (/qui_som.html) Mapa web (/mapa_web.html) Contacte (/contacte.html) Publicitat (/publicitat.html) Avís legal
(/avis_legal.html)