Está en la página 1de 5

IU CH S ASK

COM 114
(AMPLITUDE SHIFT KEYING MODULATION)

Gii thiu
I . Thng s k thut
1. Ngun cung cp : 230V AC, 50 Hz.
2. Xy dng khi ngun c bn cho IC.
I I . C s l thuyt
1. Tn hiu ASK trong min thi gian

Amplitude
1 baud
1 second
1 baud 1 baud 1 baud 1 baud
1 bit
0
1 bit
1
1 bit
0
1 bit
1
1 bit
0
Bit rate : 5 Baud rate : 5
Time

Cc bit 0 v 1 lm thay i bin ca tn hiu sng mang
Bt 0 : X(t) =A cos(t + )
Bit 1 : X(t) =B cos(t + )
(vi B>A)
Bit rate:5 v Baud rate:5
Nhc im:
Tn hiu ASK b gii hn bi c tnh vt l ca ng
truyn
Nhy cm vi nhiu.

2. Tn hiu ASK trong min ph

Amplitude
Frequency
f
C
Minimum bandwidth
= N
baud
f
C
+ N
baud
/2 f
C
N
baud
/2

Bng thng cn thit cho ASK c tnh theo:
BW = (1+d) . N
baud
.
Trong :
BW: bng thng
N
baud
: tc baud
d: l tha s lin quan n iu kin ng dy (c gi tr b nht l 0)
I I I . Phn tch b th nghim
B iu ch v gii iu ch ASK gm 5 khi c bn
Khi pht d liu s
Khi dao ng pht sng mang RF
Khi iu ch ask:
Khi Gii iu ch ASK
Khi ngun


1. Khi pht d liu s
B pht dng ic s pht ra chui NRZ.Khi ny dng pht ra
xung bit,xung word, v d liu NRZ.Ng ra NRZ c th c la chn
bng cch y nhng cng tc la chn d liu ng ra ca ic s.Led
hin th ON tung ng vi bit 1, OFF tung ng vi bit 0.Cng tc S1
bn tay tri tng ng vi BIT MSB,cn cng tc S8 bn tay phi
tung ng vi bit LSB

2. Khi dao ng pht sng mang RF
Transistor BC548 th nht c s dng pht ra tn hiu sng
sin RF.POT 15k uc s dng thay i tn s ca n. Tn s thay
i t 100KHZ n 1MHZ.Cp transistor (BC558/BC548 v
BC558/BC548) c s dng khuych i bin ca b dao
ng RF ny.Tn hiu sng sin RF khuych i ny th sn dng
ti cc pht ca BC558/BC548 c ly ti cht RF CARRIER
sau khi tn hiu i qua POT v PRESET bin .c hai tn hiu RF
CARRIER.Tn hiu th nht ti ccRF I/P ca khi iu ch cn
bng.Tn hiu RF th hai c kt ni ti ccRF I/P ca khi tch
sng.POT 10k c s dng thay i bin ca tn hiu sng
sin.Bin ng ra thay i t 0v n 10Vpp

3. Khi iu ch ask:
IC1496 c s dung nh l b iu ch cn bng.Tn hiu NRZ
cn iu ch th c kt ni ti cht 1 thng qua transistor m
BC548B.IC ny c hai ng vo m hot ng nh b iu ch cn
bng Ng vo th hai c kt ni ti pin 4 thng qua transistor m
BC548B.Tn hiu song mang RF c kt ni ti cht 8 thng qua hai
t in ti khi dao ng tn s sng mang RF.Ng ra oc iu
ch th ti cht 12 v cht 6 ca ic ny m sau c khuych i
cn bng bi cp transistor BC548B v BC558B.Ng ra c iu ch
cn bng cui cng th hin din ti cc ASK O/P. PRESET 100k
uc s dng cn bng tn hiu AUDIO ng voPRESET 1K ng
ra c s dng iu chnh mc dc ng ra.PRESET 2,2 K ng ra
th iu chnh mc tn hiu ASK iu ch.
in p DC +5v n -5v c cung cp cho ng vo th hai ca b
iu ch cn bng chn song mang vo ng ra ASK


4. Khi Gii iu ch ASK
Gii iu ch ASK bng b tch sng dng diode.
Mch ny bao gm diode OA79 v hai t in C1,C2 v in tr ti
R.N hot ng nh mt b tch sng hnh bao.in tr R v t in
C hnh thnh nn mt b lc thng thp nhm lm gim gn sng
ca tn hiu sng mang ng ra.Gi tr ca R v C c chn loi
b nhng thnh phn tn s tn hiu cn iu ch. ln ca n p
DC ny s thay i theo bin sng mang ca tn hiu ng vo v s
c lp vi rng iu ch v tn s tn hu cn iu ch.C1 v C2
c th c la chn nh vo cng tc.

5. Khi ngun
+15v ,250mA s dng IC77805
-15v,250mA s dng IC7915
+5v,250mA s dng IC7805
Nhng ic ny c cp ngun DC thng qua cu chnh lu
diode.Nhng t n ti ng vo v ng ra dng vi mc ich loc

I V. Trnh t v kt qu thc hin
1. Kt ni knh 1 CRO ti NRZ data ca b pht d liu s.Ta c dng
sng W1:
-Chui d liu NRZ ti cc NRZ ca b pht d liu s:

2. Kt ni knh 2 CRO ti cc sng mang RF ca b dao ngRF. iu
chnh tn s dao ng ng ra ca b RF ti 455khz v bin l 10Vpp
waveform 2(W2):

3. to ra mt vi chui d liu s bng cch y cc cng tc.
4. by gi kt ni knh 2 cro ti cc ask mod o/p ca b iu ch
+trigger knh 1 ca cro
+sng ask iu ch s c quan st: w3
W3: tn hiu ask iu ch ti cc ask mod 0/p ca b iu ch
Quan st s thay i ca tn hiu ask khi thay i chui nrz bng cch
nhn cc cng tc.

5. Thay i bin v tn s sng mang ca b dao ng RF quan st
s thay i ca tn hiu ASK
6. Ta c dng sng th nrz gii iu ch ti ng ra ca b tch sng bng
diode.
7. Thay i bin v tn s b dao ng rf.ngoi rat hay i thi hng rc
trong b tch sng bng diode bng cch la chn t en c1 v c2 v
bng cch thay i pot.
8. Quan st chui nrz thun khit ti ng ra b data squarer. W5

W5: Tn hiu NRZ c khi phc ti ng ra ca b DATA SQUARER

V. Nhn xt v kt lun