Está en la página 1de 3

Chino/Pronunciacin/Posibles combinaciones inicial-final

1
Chino/Pronunciacin/Posibles combinaciones
inicial-final
Tabla de combinaciones posibles de chino Iniciales y Finales
La tabla de abajo muestra todas las posibles combinaciones de iniciales y finales en Pinyin (no incluidas-r
modificado slabas). Asimismo, no refleja el uso de tonos. Algunas combinaciones slo pueden ser vlidas con el uso
de un tono, mientras que otros pueden ser vlidos con mltiples tonos.
Pinyin table Initials Pinyin table
(no
initial)
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
Group
a
Finals
(no
final)
zhi chi shi ri zi ci si (no
final)
Group
a
Finals
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa a
o o bo po mo fo o
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se e

ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai ai
ei ei bei pei mei fei dei nei lei gei hei zhei shei zei ei
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao ao
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou ou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san an
en en ben pen men fen nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen en
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang ang
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
er er er
Group
i
Finals
i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi i Group
i
Finals
ia ya lia jia qia xia ia
io yo io
ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ie
iai yai iai
iao yao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao iao
iu you miu diu niu liu jiu qiu xiu iu
ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian ian
in yin bin pin min nin lin jin qin xin in
iang yang niang liang jiang qiang xiang iang
ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ing
Chino/Pronunciacin/Posibles combinaciones inicial-final
2
Group
u
Finals
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su u Group
u
Finals
ua wa gua kua hua zhua chua shua ua
uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo uo
uai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai uai
ui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui ui
uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan uan
un wen dun tun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun un
uang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang uang
ong weng dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song ong
Group

Finals
yu n l ju qu xu Group

Finals
e yue ne le jue que xue e
an yuan lan juan quan xuan an
n yun ln jun qun xun n
iong yong jiong qiong xiong iong
Pinyin table (no
initial)
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s Pinyin table
Initials
"regular" inicial o final Final
en el grupo es uno o es una
combinacin directa de:
Grupo de i + un final
u + Grupo de una final
+ * Grupo de una final
Final de la i, u, grupos
es una combinacin de
modificacin:
Grupo de i + un final
u + Grupo de una
final
+ * Grupo de una final
-- Slaba es la combinacin directa de la formacin
inicial y final (o sigue las normas de autnomos
iniciales y finales, se explica en pronunciacin
bsicos)
-- slaba se modifica la
combinacin de la
formacin inicial y final
Modificado i, u, y el grupo final: </ b>
La siguiente final en la i, u, y grupos son una combinacin modificada de i, u o con un grupo
de una final:
* es decir, i = + E
* = IU + i ou
* = en + i en
* Ing = i + eng
* ui = u + ei
* = un u + en
* = u ong + eng
* Ue = U + E
Un * = + en
* = mucho + eng
Fuentes y contribuyentes del artculo
3
Fuentes y contribuyentes del artculo
Chino/Pronunciacin/Posibles combinaciones inicial-final Fuente: http://es.wikibooks.org/w/index.php?oldid=187861 Contribuyentes: Elena onepiece, Jcaraballo, Swazmo
Licencia
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/