Está en la página 1de 37

1

Auto Ingls para el Turismo


Trabajo Policial
2

Bienvenidos a Auto Ingls para el Turismo: Policas
El obj et i vo f undament al de est e Cur so es dar l e al est udi ant e una her r ami ent a pr ct i ca par a l ogr ar
una comuni caci n ef i caz con el t ur i st a, ut i l i zando un f or mat o t i po manual . En cada una de l as
Lecci ones l as pal abr as, f r ases y or aci ones est ar n escr i t as en espaol , y al l ado est ar su
t r aducci n escr i t a al i ngl s y una t r anscr i pci n de como se pr onunci a, per o en l ugar de ut i l i zar l os
s mbol os f ont i cos se ut i l i zan l as l et r as del al f abet o espaol . Par a aquel l os soni dos que sean
combi naci n de l et r as, se subr ayar n l as que deban pr onunci ar se mezcl adas, como en est os
ej empl os:
Gat oCat Kaet
Dos. . Two. . Tchi
Puer t aDoor DOar
Lecci ones:
Lecci n I : General i dades
En est a l ecci n apr ender n pal abr as y f r ases cor t as que podr n ut i l i zar en di st i nt as
si t uaci ones. Es muy i mpor t ant e pr est ar gr an at enci n, y r epet i r est a l ecci n muchas veces, ya
que t odo l o que se apr enda se podr combi nar con l as f r ases y pal abr as de l as l ecci ones
si gui ent es.
La hemos separ ado en:
1. Sal udos y Despedi das
2. Pronombres
3. Abecedari o y Nmeros
4. Trat ami ent os f ormal es
5. Fechas, D as y Horas
6. Parent escos, Juguet es y Mascot as
7. Pal abras, Frases y Pregunt as muy usual es
Lecci n I I : Aeropuert o / Aduana
Lecci n I I I : Di recci ones y Paseos
Lecci n I V: Trnsi t o
Lecci n V: Hospi t al
Lecci n VI : Juzgados
Lecci n VI I : Est aci n de Pol i c a
Lecci n VI I I : Ej empl os

3

Leccin I: General idades

Saludos y Despedidas (Greeti ngs and farewel l s)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Adi s Good- bye Gud BI
Buenas noches ( despedi da) Good ni ght Gud NI T
Buenas noches ( sal udo) Good eveni ng Gud V- ni nk [ K suave]
Buenas t ar des Good af t er noon Gud af t er - NU- un
Buenos d as Good mor ni ng Gud MOR- ni nk [ K suave]
Esper o su r espuest a I awai t your r epl y Eye a- ui t yur r i - PLI
Ha si do un pl acer I t s been a pl easur e I t s bi n ei PLE- shur
Hast a l uego So l ong Sou LONk [ K suave]
Hast a maana Ti l l t omor r ow Ti l t u- MROu
Hast a pr ont o Ti l l soon Ti l SU- un [ U l ar ga]
Hol a Hel l o Je- LU [ J aspi r ada]
Mant enme i nf or mado Keep me i nf or med Ki p mi i n- FORMT [ T suave]
Nos vemos despus See you l at er S yu LI - t er [ YU de yuca ]
Nos vemos pr ont o See you soon S yu SU- un [ U l ar ga, YU de yuca ]
Sal udos Gr eet i ngs GRI - t i nks [ K suave]
Sal udos cor di al es Cheer s CH - er s
Tenga buen d a Have a good day JAV ei gud di [ J aspi r ada]
Qu t al ? What s up? Jut s aep? [ J aspi r ada]
Qu hay de nuevo? What s new? Jut s ni ? [ J aspi r ada]
Cmo l e va? How ar e you? Ju ar y? [ J aspi r ada]
Cmo l a est pasando? How ar e you doi ng? Ju ar e yu D- i nk? [ K suave]4

Pronombres (Pronouns)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Al gui en Somebody SAM- bat i [ T suave]
Al guno Someone SAM- guan
Al l Ther e ZdE- ar [ Zet a espaol a, dent al ]
Aqu Her e JI - er [ J aspi r ada]
Cual qui er a Anyone ENI - guan
De l Hi s Ji s [ J suave, aspi r ada]
De el l a Her s Jer s [ J suave, aspi r ada]
El He Ji [ J suave, aspi r ada]
El l a She Ch { CH suave]
El l as They Zdi [ Zet a espaol a, dent al ]
El l os They Zdi [ Zet a espaol a, dent al ]
Ese That Zdat [ Zet a espaol a, dent al ]
Esos Those Zdus [ Zet a espaol a, dent al ]
Est e Thi s Zdi s [ Zet a espaol a, dent al ; I cor t a]
Est os These ZdI - i s [ Zet a espaol a, dent al ; I l ar ga]
La The Zde [ Zet a espaol a, dent al ]
Lo The Zd- ae [ Zet a espaol a, dent al ]
M Me M
M o Mi ne MA- i n
Nadi e Nobody NU- bo- di
Ni nguno No one NU- guan [ G suave, aspi r ada]
Nosot r os We G [ G suave, aspi r ada]
Nuest r o Our uer
T / Ust ed You Yu [ como en yuca ]
Tuyo Your s Yur s
Ust edes / Vosot r os You Yu [ como en yuca ]
5

Yo I i
Qui n? Who? Ju? [ J suave, aspi r ada]
Qu? What ? Ju- T? [ J suave, aspi r ada]
Por qu? Why? Ju- I ? [ J suave, aspi r ada]
Dnde? Wher e? Ju- AR? [ J suave, aspi r ada]
Cunt o? How much? Jau maech? [ J suave, aspi r ada]
Cundo? When? Jun? [ J suave, aspi r ada]
Cul ? Whi ch? Ju ch? [ J suave, aspi r ada]
Cmo? How? Ju? [ J suave, aspi r ada]

Al fabeto y Nmeros (Al phabet and Numbers)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
A A i
B B bi
C C s
D D d
E E i
F F ef
G G ch [ CH gl t i ca]
H H i ch
I I i
J J chi
K K ki
L L el
M M em
N N en
O O ou
P P p
6

Q Q ki
R R ar
S S es
T T Ti
U U y
V V v
W W dbel - yu
X X eks
Y Y ui
Z Z Ss [ S l ar ga, gl t i ca]
1 One Gun
2 Two Tchi
3 Thr ee Zr [ Zet a espaol a, dent al ]
4 Four f oar
5 Fi ve f i v
6 Si x si ks
7 Seven SE- ven
8 Ei ght i t
9 Ni ne ni n
10 Ten t en
11 El even i - LEV- n
12 Twel ve t u- ELF
13 Thi r t een Zer - TI - i n [ Zet a espaol a; I l ar ga]
14 Four t een f or - TI - i n [ I l ar ga]
15 Fi f t een f i f - TI - i n [ I l ar ga]
16 Si xt een si ks- TI - i n [ I l ar ga]
17 Sevent een sv n- TI - i n [ I l ar ga]
18 Ei ght een ei - TI - i n [ I l ar ga]
7

19 Ni net een ni n- TI - i n [ I l ar ga]
20 Twent y TUN- t i
30 Thi r t y ZER- t i [ Z espaol a, suave]
40 For t y FOR- t i
50 Fi f t y FI F- t i
60 Si xt y SI KS- t i
70 Sevent y SV N- t i
80 Ei ght y I - t i
90 Ni net y NI N- t i
100 One hundr ed Un j ondr ed [ J aspi r ada]
1000 ( MI L ) One t housand Un ZU- send [ Z espaol a, suave]
1000000 ( UN MI LLON) One mi l l i on Un MI L- yun [ YU de yunque ]
1000000000 ( MI L MI LLONES) One bi l l i on Un BI L- yun [ YU de yunque ]


Tratamientos formales (Formal address)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Ami go / Ami ga Fr i end Fr end [ masc = f em. ]
Bar n Bar on BA- r un
Cabal l er o Si r Ser
Conde Count KA- unt
Dama Lady LI - di
Doct or Doct or DOK- t or
Don Mi st er MI S- t er
Doa Mi st r ess MI S- i s
Est i mado Est eemed ( Dear ) Es- TI - i mt ( D - ar )
I l ust r e I l l ust r i ous I - LOS- t r i os
I ngeni er o Engi neer Enchi - NI - i r [ I l ar ga]
8

Mar qus Mar qui s MAR- kui s, o ( mar - KI - i )
Pr i ncesa Pr i ncess PRI N- sess [ S l ar ga]
Pr nci pe Pr i nce Pr ns
Quer i do Dear DI - er
Rei na Queen Ku- I - i n [ I l ar ga]
Rey Ki ng Ki ng
Seor Si r Ser
Seor a Madam MA- dam [ D casi = R]
Seor i t a Mi ss Mi ss [ S l ar ga]
Su seor a Your Hi ghness Yur JI - ness [ S l ar ga]


Meses, Das de la semana, Etapas del da y Horas
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Mes Mont h Monz [ Z espaol a, suave]
Ener o Januar y CHA- nuar i [ CH suave]
Febr er o Febr uar y FEB- r uaer i
Mar zo Mar ch Mar ch
Abr i l Apr i l I - pr i l
Mayo May Mei
Juni o June CHU- un [ CH suave; U l ar ga]
Jul i o Jul y Chu- LI [ CH suave]
Agost o August O- gast
Sept i embr e Sept ember Sep- TEM- b r [ R suave]
Oct ubr e Oct ober Ok-TU- b r [ R suave]
Novi embr e November No- VEM- b r [ R suave]
Di ci embr e December Di - SEM- b r [ vocal f i nal ausent e]
D a Day Di
9

Lunes Monday MAN- di
Mar t es Tuesday TI S- di i [ I l ar ga]
Mi r col es Wednesday UT- n s- dei
Jueves Thur sday ZERS- dei [ Z espaol a, suave]
Vi er nes Fr i day FRI - di
Sbado Sat ur day SA- t ur - dei
Domi ngo Sunday SON- dei
Et apas St ages of t he day St ei yes of de dei
Madr ugada Dawn DO- on [ O l ar ga]
Amanecer Sunr i se SON- r ai s
Maana Mor ni ng MOR- ni nk
Tar de Af t er noon Af - t er - NUN
At ar decer Dusk Dosk
Noche Ni ght Ni t
Temporadas Seasons S sons
Pr i maver a Spr i ng Spr i nk [ K suave]
Ver ano Summer Sm r [ R suave]
Ot oo Aut umn t om
I nvi er no Wi nt er GI N- t r [ vocal f i nal ausent e]
Ti empo Ti me Ti m
Ao Year Y - er
Mes Mont h Monz [ Z espaol a, suave]
Semana Week GI - i k [ I l ar ga]
D a Day Di
Hor a Hour uer
Mi nut o Mi nut e MI N- i t
Segundo Second SE- kont [ T suave]
Rel oj Wat ch/ Cl ock Guch [ de par ed; de pul ser a] / Kl ok
10

En punt o Shar p Char p [ CH si bi l ant e]
Menos cuar t o A quar t er t o Ei KUOR- t er t u
Y cuar t o A quar t er past Ei KUR- t r past
Y medi a A hal f past Ei JAF past

Parentescos, Juguetes y Mascotas ( Fami l y rel at i onshi ps, t oys and pet s)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Fami l i a Fami l y FA- mi l i
Fami l i ar es Rel at i ves RELA- t i f s
Madr e Mot her MA- zder [ Z espaol a, suave]
Padr e Fat her FA- zd r [ Z espaol a, suave]
Hi j a Daught er DO- t r
Hi j o Son Son
Her mana Si st er SI S- t r
Her mano Br ot her BRA- zder [ Z espaol a, suave]
Her manos Si bl i ngs SI - bl i nks [ K suave]
Pr i mo / Pr i ma Cousi n [ masc. = f em. ] KO- s n
T a Aunt A- ant [ A l ar ga]
T o Uncl e ON- k l
Sobr i na Ni ece NI - i s [ I l ar ga]
Sobr i no Nephew NE- f i u
Esposa Wi f e G- AI F
Esposo Husband JOS- bant [ T suave]
Cuado Br ot her - i n- l aw BRO- zder i n- LO
Cuada Si st er - i n- l aw SI S- t r i n- LO
Yer no Son- i n- l aw SON i n- LO
Nuer a Daught er - i n- l aw DO- t r i n- LO
Suegr o Fat her - i n- l aw FA- zd r i n- LO [ Z espaol a, suave]
11

Suegr a Mot her - i n- l aw MO- zd r i n- LO [ Z espaol a, suave]
Juguet e Toy Ti
Mueca Dol l Dol
Bi ci cl et a Bi cycl e BAI - si - k l
Osi t o Toy bear Ti bear
Mascot a Pet Pet
Gat o Cat Kaet
Conej o Rabbi t RA- bi t
Per r o Dog Dog [ G gut ur al ]

Palabras, Frases y Preguntas muy usuales (Frequent words, phrases and questi ons)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Adel ant e Go ahead Gou a- JED [ J aspi r ada]
Ami go / a Fr i end [ masc. = f em. ] Fr end
Auxi l i o Hel p Jel p
Bueno Good GU- ud [ U l ar ga]
Cami nar To wal k Tu uk
Cel ul ar Cel l / cel l ul ar Sel / SEL- u- l ear
Cor r er To r un Tu r on
De nada / No hay de qu You r e wel come, don t ment i on i t Yur WEL- cum, dn MEN- chun i t
Di ner o Money MO- ni
Dl ar es Dol l ar s DA- l aor s
Encendedor Li ght er LI - t er
Es posi bl e I t i s possi bl e I t i s PO- si - b l
Est oy cansado I am t i r ed i am t a er t [ T suave]
Excseme Excuse me Eks- KI S mi
Fsf or os Mat ches MA- ches
Fuego A l i ght / Fi r e Ei l i t / Fi er
12

Habl o poco I ngl s I speak l i t t l e Engl i sh i SPI - i k l i t l I N- gl i ch [ CH si bi l ant e]
Hombr e Maen Maen
Lo si ent o I m sor r y i m SO- r i [ R suave]
Mal o Bad Bad [ D casi = T]
Maana t empr ano Ear l y t omor r ow AR- l i t u- MO- r o [ R suave]
Tar de ( demor ado) Lat e LI T
Mej or Bet t er BE- t r [ T casi = D]
Muchas gr aci as
Many t hanks / Thank you ver y
much
ME- ni zaenks [ Z espaol a, suave] /
Zaenk yu vr i moch
Muj er Woman GU- m n [ G casi si l ent e]
Necesi t o agua I need wat er i NI - i d gu- t r [ G casi si l ent e]
Necesi t o ayuda I need hel p i NI - i d j l p [ J aspi r ada]
Necesi t o un bao I need a bat hr oom / a t oi l et i NI - i d ei BAZ- r um / ai TI - l et
Ni a Gi r l Ger l
Ni o Boy Bi
Ni os Chi l dr en CHI L- dr n
No l o ent i endo I don t under st and you i dun ander - STAN- chu
No se puede pasar You can t go t hr ough Yu kant gu zr u [ Z espaol a]
Peor Wor se Gur s
Por f avor Pl ease PLI - i s [ I l ar ga]
Puede pasar You may pass Yu mi PA- as [ A l ar ga]
Que pase un l i ndo d a Have a ni ce day Jav ei ni s dei
Si nt ese por f avor Si t down, pl ease Si t dun, PLI - i s
Si l l a Chai r CHE- ar
Tal vez Maybe MI - bi
Tar j et a de Cr di t o Cr edi t car d KRE- di t kar d [ D casi = T]
Tel f ono Tel ephone TELE- f un
Tengo sed I am t hi r st y i am z r st i [ Z espaol a]
13

Tmesel o con cal ma Take i t easy Ti ki t i i - si [ I l ar ga]
Ya es muy t ar de I t i s t oo l at e I t i s t u- LI T
Qui er e sent ar se? Woul d you l i ke t o si t down? Gud- chu l i k t u si t dun? [ chu = yu]
Qu sucede? What s happeni ng? Jut s JA- peni nk? [ K casi = G]
Qu hor a es? What t i me i s i t ? Jut t i m i s i t ?
Puedo pasar ? May I go t hr ough? Me- YI go zr u? [ Z espaol a]
Necesi t a di ner o? Do you need money? Du yu n i d moni ? [ YU de yuca ]
Me expl i qu bi en? Di d I expl ai n mysel f wel l ? Di di ekspl i n mai sel f gel ?
De dnde es Ust ed? Wher e ar e you f r om? Juar ar yu f r om? [ YU de yuca ]
Cunt as per sonas son? How many peopl e ar e you? Ju meni pi p l r yu? [ YU de yuca ]
Cul es su nombr e? What i s your name? Jut i s chur ni m? [ chur = yur ]
Cmo puedo ayudar l e? How may I hel p you? Ju meyi JELP yu? [ YU de yuca ]


14


Leccin I I: Aeropuerto / Aduana
A part i r de est a, t odas l as l ecci ones est arn di vi di das en dos secci ones: Vocabul ari o y
Frases muy usual es.
En est a l ecci n apr ender n pal abr as y f r ases r el aci onadas con l a est ad a en l os aer opuer t os y con
l os t r mi t es de i ngr eso al pa s. Es muy i mpor t ant e r ecodar l a ut i l i zaci n de l o apr endi do en l a
Lecci n 1, par a t ener una mej or conver saci n. Tenga muy en cuent a que t ant o l os pr i nci pi os como
l os f i nal es son muy r ecor dados, por l o que l a i magen que l as per sonas se l l evan de l os l ugar es est
muy r el aci onada con l os que l es pasa t ant o cuando l l egan como cuando se v an.
Vocabulario (Vocabul ary)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Avi n Pl ane / Ai r pl ane Pl i n / EAR- pl ei n
Demor ado Del ayed Di - LI D
Equi paj e Baggage BAG- ech
Ext r anj er o For ei gner FOR- i ner
I dent i f i caci n I dent i f i cat i on Ai dent i f i - KEI - chun [ CH suave = shu]
I nmi gr aci n I mmi gr at i on I mi - GRI - chun [ CH suave = shu]
Naci onal i dad Nat i onal i t y Nachu- NLI - t i [ CH suave = shu]
Negoci os Busi ness BI S- ni s
Pa s Count r y KON- t r i
Pasaj e Ti cket TI - ket
Pasaj er o Passenger PA- sen- ch r [ CH suave, casi SH]
Pasapor t e Passpor t PAS- por t
Pasi l l o Ai sl e i l
Puer t a Door DOar
Sal n Lounge LA- unch [ CH suave]
Si gui ent e Next / Fol l owi ng Nkst / FOL- ou n
Tar j et a Car d Kar d
Vi aj e Tr i p Tr i p
15

Vi sa Vi sa Vi sa
Vuel o Fl i ght Fl i t

Frases muy usual es (Frequentl y used phrases )
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Esper e aqu Wai t her e Gi t j ar
Espr eme un moment o Wai t a moment Gi t ei MO- ment
Mant ngase en l a f i l a St ay i n l i ne St i i n l i n
Per m t ame su Pasapor t e Your passpor t , pl ease Yur PAS- por t , pl i s [ YU de yuca ]
Ya r egr eso I l l be back i l bi bak
Qu r el aci n t i enen ust edes? How ar e you r el at ed? Ju ar yu r i - LI - t ed? [ YU de yuca ]
Ll eva embut i dos o f r ut as en su
equi paj e?
Do you car r y sausages or
f r ui t s i n your baggage?
Du yu kar r i SO- saches or f r ut s i n
yur BA- gech? [ YU de yuca ]
Ll eva al guna mer canc a no
decl ar ada?
Do you car r y any
undecl ar ed mer chandi se?
Du yu kar r i ni ondi - CLE- ar t MER-
chan- di s? [ YU de yuca ]
Ha est ado ust ed r eci ent ement e
en al guna gr anj a?
Have you been i n a f arm
r ecent l y?
Jav yu bi n i n ei f ar m RI - cent l i ? [ YU
de yuca ]
Es suyo est e equi paj e? I s t hi s baggage your s? I s zdi s BA- gech yur s? [ YU de
yuca ]
De qui n es est e equi paj e? Whose i s t hi s baggage? Jus i s zdi s BA- gech? [ J aspi r ada]
De qu pa s vi ene? What count r y do you come
f r om?
Jut CON- t r i du yu kam f r om? [ J
aspi r ada; YU de yuca ]
Cul es su vuel o? Whi ch i s your f l i ght ? Ju ch i s yur f l i t ? [ YU de yuca ]
Cul es su par ent esco? How ar e you r el at ed? Ju ar yu r i - LEI - t d? [ YU de yuca ]
Cul es su nombr e? What i s your name? Jut i s yur ni m? [ YU de yuca ]
Cul es el mot i vo de su vi aj e? What s t he r eason f or your
t r i p?
Jut s zde RI - son f or yur t r i p? [ YU
de yuca ]16


Leccin I II: Direcciones y Paseos
En est a l ecci n apr ender n pal abr as y f r ases r el aci onadas con l as vi si t as que hacen y el
espar ci mi ent o que buscan l os ext r anj er os. Muchas veces pueden ext r avi ar se, y ot r as sol ament e
est ar n buscando al gunas suger enci as. Es muy i mpor t ant e r ecor dar l a ut i l i zaci n de l o apr endi do en
l a Lecci n 1, par a t ener una mej or conver saci n.

Vocabulario (Vocabul ary)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Al mor zar Lunch Lonch
Asal t o Muggi ng MO- gi nk [ K suave]
Bai l ar Dance Dans
Bar r i o / Veci ndar i o Bar r i o / Nei ghbor hood Bar i o / NEI - bor - j ud
Bebi da Dr i nk Dr i nk
Bol so Handbag JAND- bag
Camar er a / Moza Mai d / Wai t r ess Mi d / GI - t r es
Camar er o / Mozo Bel l boy / Wai t er BEL- boi / GI - t er
Car t er a Wal l et / Pocket book GUOL- et / PO- ket buk
Casa House Jus
Cement er i o Cemet er y SEME- t er i
Cenar To di ne Tu di n
Cer ca Near N er
Ci ne Ci nema SI NE- ma
Cuadr a Bl ock Bl ok
Di r ecci n Addr ess / Di r ect i on dr es / Di - REK- chun [ CH
suave=SH]
Di scot eca Di sco D sko
Esqui na Cor ner KOR- ner
Hot el Hot el Jou- TEL [ J aspi r ada]
17

Ladr n Thi ef / Bur gl ar ZI - i f / BOR- gl er [ Z espaol a, suave]
Lej os Far Far
Mapa Map Map
Museo Museum Mi u- SI - aem
mni bus Bus Bos
Par que Par k Par k
Pel cul a Movi e / Fi l m MU- vi / Fi l m
Pl aya Beach BI - i ch [ I l ar ga]
Pl aza Pl aza / Publ i c squar e Pl asa / POB- l i k skuar
Rest aur ant e Rest aur ant RES- t o- r and
Robo Robber y RO- ber i
Taxi Taxi Tksi
Teat r o Theat er ZI - i t er [ I l ar ga]
Frases muy usual es (Frequentl y used phrases )
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
A mi t ad de cuadr a Hal f way down t he bl ock JAF- gei dun zde bl ok [ J aspi r ada]
Dobl e en l a esqui na Tur n at t he cor ner Toer n at zde kor ner
El mej or cami no es The best way i s ZDe bes gi i s
En l a pr xi ma cal l e On t he next st r eet On de nekst st r i t [ I l ar ga]
Esa es una zona pel i gr osa That i s a danger ous ar ea ZDat i s ei DEN- cher os r i a
Me asal t ar on I was mugged Ai guos mog t [ T suave]
Me r obar on I was r obbed Ai guos r ob t [ T suave]
Si ga der echo Keep goi ng st r ai ght Ki p gi nk st r i t
A dnde se di r i gen? Wher e ar e you goi ng? Juar ar yu gi nk? [ YU de yuca ]
En qu Hot el est n? I n what hot el ar e you st ayi ng? I n j ut j o- TEL ar yu STE- yi nk?
Est n ext r avi ados? Ar e you l ost ? Ar yu l ost ? [ YU de yuca ]
Qu est n buscando? What ar e you l ooki ng f or ? Jut ar yu LU- ki n f or ?
Qu l e pas? What happened t o you? Jut j pent t u yu? [ YU de yuca ]
18

Ti enen un mapa? Do you have a map? Du yu j av ei map? [ YU de yuca ]
Cul es su naci onal i dad? What i s your nat i onal i t y? Jut i s yur nachu- NALI - t i ? [ CH
suave = SH]
19

Leccin I V: Trnsi to
En est a l ecci n apr ender n pal abr as y f r ases r el aci onadas con l a ci r cul aci n vehi cul ar . Es muy
f r ecuent e que l os ext r anj er os coment an i nf r acci ones, y event ual ment e se vean i nvol ucr ados en
acci dent es, ya que no est n acost umbr ados a l os usos y cost umbr es del l ugar . Es muy i mpor t ant e
r ecodar l a ut i l i zaci n de l o apr endi do en l a Lecci n 1, par a t ener una mej or conver saci n. En est e
t i po de si t uaci n l as per sonas est n di sgust adas, i ncmodas y est r esadas, por l o que agr adecer n
mucho su paci enci a y su di sposi ci n a di r i gi r se a el l os en un i di oma que ent i enden.

Vocabulario (Vocabul ary)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Acci dent e Acci dent AK- si dent
Amar i l l o Yel l ow Yel o [ YE de yema ]
Ambul anci a Ambul ance AM- bi u- l ans
Aut omvi l Aut omobi l e Ot omo- BI - i l [ I l ar ga]
Aut opi st a Hi ghway JAI - gei
Bal / Mal et er o Tr unk Tr onk
Cal l e St r eet St r i t
Car r i l Rai l Rei l
Ceda el paso Yi el d way Y l d gi
Cunet a Cur b Koer b
Der echa Ri ght Ri t
Emer genci a Emer gency I - MER- gensi
Est aci onami ent o Par ki ng PAR- ki n
Gasol i na / Naf t a Gasol i ne / Fuel GAS- ol i n / Fi el
Gi r o Tur n Toer n
Her i da I nj ur y / Wound I N- chu- r i / GU- und [ G casi si l ent e]
Hospi t al Hospi t al JOS- pi - t l {J aspi r ada]
I nf r acci n I nf r act i on / Vi ol at i on I n- FRAK- chun / Vayo- LEI - chun
I zqui er da Lef t Lef t
20

Lent o Sl ow Sl u
Li cenci a de conducci n Dr i ver s l i cense DRI - ver s LAI - sens
Luces Li ght s Li t s
Muer t o Dead / Ki l l ed Ded / Ki l t [ T suave]
Mul t a Fi ne Fi n
Par abr i sas Wi ndshi el d GI N- chi - i l d [ CH suave; I l ar ga]
Par e St op St op
Peat n Pedest r i an Pe- DES- t r i aen
Pel i gr o Danger DI N- cher
Ponchado Fl at t i r e Fl at t i er
Rpi do Fast Fast
Roj o Red Red
Rot o Br oken BRU- ken
Rut a Rout e Ru- ut [ U l ar ga]
Semf or o Tr af f i c l i ght TRA- f i k l i t
Senda Way Gi [ G suave, casi si l ent e]
Seal de Tr nsi t o Road si gn Rud si n
S game Fol l ow me FO- l o m
Ti mn / Vol ant e St eer i ng wheel Es- TI - r i nk G - i l [ G casi si l ent e]
Vel oci dad Speed Es- P - i d [ I l ar ga]
Ver de Gr een GR - i n [ I l ar ga]

Frases muy usual es (Frequentl y used phrases )
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Abr a el bal del aut o Open t he t r unk U- pen zde t r onk
Bj ese del aut o St ep out of t he car St ep ut ov zde car
Cami ne en l nea r ect a Wal k st r ai ght ahead Guk est r i t a- JED [ J aspi r ada]
Cr uz con l a l uz r oj a You went t hr ough a r ed l i ght Yu gn zr u ei r ed l i t [ Z espaol a]
21

Dej e sus manos vi si bl es Keep your hands vi si bl e K - i p yur j ands VI - si - b l
Es una emer genci a I t i s an emer gency I t i s an e- MER- chen- si [ CH suave]
Est aci one en l a cunet a Par k on t he r oadsi de Par k on zde RUD- si d
Exceso de vel oci dad Speedi ng Es- P - i di nk [ K suave]
Gi r e a l a der echa Tur n r i ght Toer n r i t
Gi r e a l a i zqui er da Tur n l ef t Toer n l ef t
Ha comet i do una i nf r acci n You ve commi t t ed a vi ol at i on Yuv co- MI T- t ed ei vi o- LI - chun
Ll ame a una Ambul anci a Cal l an ambul ance Kol an AM- bi u- l ans
Mal est aci onado I mpr oper par ki ng I m- PRO- per par ki nk [ K suave]
Deme sus document os Gi ve me your document s Gi v mi yur DOC- yu- ment s
No se mueva Don t move Dant MU- uf [ U l ar ga]
Ponga su manos en el t i mn Put your hands on t he wheel Put yur j ands on de G - i l [ I l ar ga]
Qudese en el aut o St ay i n t he car Es- TI i n zde car
Sal ga de l a car r et er a Dr i ve of f t he hi ghway Dr i v of zde JI - gei
Sal ga del aut o St ep out of t he car St ep ut ov zde car
Si ga su cami no Dr i ve on Dr i f - ON
Sopl e en el di sposi t i vo Bl ow i nt o t hi s devi ce Bl u i nt o zdi s di - VI S
Ti empo venci do Ti me s up Ti ms ap
Vaya de t r as de mi Fol l ow me FO- l o mi
Haci a dnde van? Wher e ar e you goi ng? Juar ar yu gi nk? [ YU de yuca ]
De dnde vi enen? Wher e ar e you comi ng f r om? Juar ar yu KUM- i nk f r om?
Deme su Li cenci a y l os
papel es del aut o
Gi ve me your l i cense and car
r egi st r at i on / document s
Gi v me yur l i sens an kar r ei s- TRI -
chun [ CH suave] / DOK- yu- ment s

22

Leccin V: Hospital
En est a l ecci n apr ender n pal abr as y f r ases r el aci onadas con enf er medades, gol pes y her i das. Es
muy i mpor t ant e r ecodar l a ut i l i zaci n de l o apr endi do en l a Lecci n 1, par a t ener una mej or
conver saci n. En est e t i po de si t uaci n l as per sonas est n di sgust adas, i ncmodas y est r esadas, por
l o que agr adecer n mucho su paci enci a y su di sposi ci n a di r i gi r se a el l os en un i di oma q ue
ent i enden.
Vocabulario (Vocabul ary)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Ambul anci a Ambul ance AM- bi u- l ans
Br azo Ar m Ar m
Cabeza Head Jed [ J aspi r ada]
Cama Bed Bed
Cami l l a St r et cher Es- TRE- cher
Car a Face Fi s
Ci r ug a Sur ger y SOR- che- r i [ CH suave]
Codo El bow EL- bo
Cost i l l a Ri b Ri b
Cr neo Cr ani um / Head KRI - ni um / Jed
Cuel l o Neck Nek
Dedo de l a mano Fi nger FI N- g r
Dedo del pi e Toe Tu
Desmayo Fai nt i ng FI N- t i nk [ K suave]
Di ent e Toot h TU- uz [ Z espaol a]
Dol or Pai n Pi n
Enf er medad Si ckness / I l l ness SI K- nes / I L- nes
Enf er mer a Nur se Noer s
Enf er mer o Mal e nur se Mi l noer s
Enf er mo Si ck / i l l / Pat i ent Si k / i l / PI - chunt [ CH suave]
Fi ebr e Fever FI - ver
23

Fr act ur a Fr act ur e FRAK- chur [ CH suave]
Gol peado Beat en BI - t en
Habi t aci n Room RU- um
Her i da Wound GU- und [ G casi si l ent e]
Her i do Wounded / I nj ur ed GU- unded / I N- chur d [ CH suave]
Hueso Bone Bun
I nf ar t o I nf ar ct I N- f ar kt
Mand bul a Jaw Ch [ CH casi = Yo]
Mano Hand Jand [ J aspi r ada]
Mar eo Di zzi ness D SI - nes
Mdi co Medi c / Doct or ME- di k / DOK- t oer
Mueca ( ar t i cul aci n) Wr i st Wr est
Mscul o Muscl e MOS- el
Musl o Thi gh Zi [ Z espaol a]
Nar i z Nose Nus
Nauseas Nausea NOSH- a [ SH si bi l ant e]
Oj o Eye i
Or ej a Ear er
Pel o Hai r JE- ar [ J aspi r ada]
Pi er na Leg Leg
Radi ogr af a X- r ay EKS- r ei
Rodi l l a Knee NI - i [ I l ar ga]
Rot o Br oken BRU- ken
Tobi l l o Ankl e N- kel { E casi si l ent e]
Tur no Tur n Tour n
Yeso Pl ast er PLAS- t r


24

Frases muy usual es (Frequentl y used phrases )
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Es una emer genci a I t i s an emer gency I t i s an i - MER- chensi [ CH suave]
Esper e su t ur no Wai t your t ur n Gi t yur t oer n
Est en Ter api a I nt ensi va He / She i s i n I nt ensi ve Car e J / Ch i s i n i n- TEN- si f kar
Est muer t o He / She i s dead J / Ch i s ded
Est oy mar eado I f eel di zzy i F - i l DI - si
Ha f al l eci do He / She has di ed J / Ch j as di d
Her i da de ar ma bl anca Kni f e wound Ni f gu- und [ G suave, casi si l ent e]
Her i da de bal a Bul l et wound Bl et gu- und [ G suave, casi si l ent e]
Le di er on el al t a He / She was r el eased J / Ch gus r i - LI ST
Me duel e aqu I t hur t s her e I t j or t s j ar [ J aspi r ada]
Me si ent o mal I f eel si ck i f - i l si k
Necesi t o un Mdi co I need a doct or i n - i d ei DOK- t or
Necesi t o una enf er mer a I need a nur se i n - i d ei noer s
No est en el Hospi t al He / She i s not i n t he hospi t al Ji / Chi i s not i n zde JOS- pi - t l
Sal i de ci r ug a He / She i s out of sur ger y Ji / Chi i s ut of SOR- cher i
Tengo nauseas I f eel nauseous i f - i l NO- chus [ CH suave = SH]
Todo sal i bi en Ever yt hi ng went wel l VRI - zi ng gnt gl [ G suave]
Est mal her i do? Ar e you badl y hur t ? Ar yu BAD- l i j or t ? [ J aspi r ada]
En qu habi t aci n est ? What r oom i s he / she i n? Jut r um i s j i / chi i n?


25


Leccin VI: Juzgados
En est a l ecci n apr ender n pal abr as y f r ases cor t as r el aci onadas con el paso por l os t r i bunal es. Es
muy i mpor t ant e r ecodar l a ut i l i zaci n de l o apr endi do en l a Lecci n 1, par a t ener una mej or
conver saci n. En est e t i po de si t uaci n l as per sonas est n di sgust adas, i ncmodas y est r esadas, por
l o que agr adecer n mucho su paci enci a y su di sposi ci n a di r i gi r se a el l os en un i di oma que
ent i enden.

Vocabulario (Vocabul ary)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Abogado Lawyer LO- yer [ Y de yer no ]
Acusado / Def endi do Accused / Def endant Aki st / Di - FEN- dant
Apel aci n Appeal a- P - i l [ I l ar ga]
Apel ar To appeal Tu a- PI - i l [ I l ar ga]
Ci t aci n Summons SO- mons
Coar t ada Al i bi LI - bi
Condena Sent ence SEN- t ens
Cul pabl e Gui l t y GI L- t i [ G de gi o ]
Der echos Ri ght s Ri t s
Fi anza Bai l Bi l
Fi scal Pr osecut or PRO- se- ki t er
I nocent e I nnocent I N- o- cent
Juez Judge Chot ch [ CH de chancho ]
Jui ci o Tr i al TRA- yal
Jur ado Jur y CHU- r i [ CH suave, de chuzo ]
Sent enci a Sent ence SEN- t ens
Test i go Wi t ness G T- nes


26

Frases muy usual es (Frequentl y used phrases )
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Ser j uzgado He / She wi l l be t r i ed Ji / Chi gi l bi t r i d
Sal i absuel t o He / She was absol ved Ji / Chi gus ab- SOLF T
El ver edi ct o es cul pabl e The ver di ct i s gui l t y ZDe VER- di kt i s gui l t i [ GUI de gui so ]
A qu hor a es el j ui ci o? What t i me i s t he t r i al ? Jut t i m i s zde TRA- yal ?
En que sal a es el j ui ci o? I n what r oom i s t he t r i al ? I n j ut r um i s zde TRA- yal ?
Est n del i ber ando They ar e del i ber at i ng ZDi ar di - LI - be- r i t i nk
Est n en un r eceso They ar e i n r ecess ZDi ar i n RI - ses
El Juez di ct ar sent enci a The j udge wi l l sent ence hi m / her ZDe chot ch gi l SEN- t ens j i m / j er
Se l evant a l a sesi n Cour t i s adj our ned Kor t i s ad- CHOERN T27


Leccin VII: Estacin de Polica
En est a l ecci n apr ender n pal abr as y f r ases cor t as r el aci onadas con l a est ad a en una Est aci n de
Pol i c a. Es muy i mpor t ant e r ecodar l a ut i l i zaci n de l o apr endi do en l a Lecci n 1, par a t ener una
mej or conver saci n. En est e t i po de si t uaci n l as per sonas est n di sgust adas, i ncmodas y
est r esadas, por l o que agr adecer n mucho su paci enci a y su di sposi ci n a di r i gi r se a el l os en un
i di oma que ent i enden.
Vocabulario (Vocabul ary)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Agent e Of f i cer OFI - ser
Cal abozo Jai l Chi l [ CH suave]
Capi t n Capt ai n KAP- t en
Cel da Cel l Sel
Cer r adur a Lock Lok
Conf esi n Conf essi on Con- FE- chun [ CH suave]
Decl ar aci n St at ement Es- TI T- ment
Det ect i ve Det ect i ve Di - TEK- t i f
Esposas Handcuf f s JAND- kof s
Est aci n St at i on Es- TI - chun [ CH suave = SH]
I nt er r ogat or i o I nt er r ogat i on I n- t er r o- GI - chun [ GE de guer r a ]
Jef e Chi ef Ch - i f [ I l ar ga]
Ll ave Key Ki
Pat r ul l a Pat r ol Pa- TROL
Pat r ul l er o Pat r ol man Pa- TROL- man
Pol i c a Pol i ceman Po- LI S- man
Pr eso Pr i soner PRI - so- n r
Rej as Bar s Bar s
Teni ent e Li eut enant Lu- TEN- ant

28

Frases muy usual es (Frequentl y used phrases)
Spani sh Engl i sh Pronunci at i on
Est pr eso aqu He / She i s i mpr i soned her e Ji / Chi i s i m- PRI - son t j er
Qui er o l l amar por t el f ono I want t o make a phone cal l Ai gnt t u mi k ei f un kol
Qui er o un abogado I want a l awyer Ai gnt ei LO- yer [ Y de yer no ]
Necesi t a un abogado? Do you need a l awyer ? Du yu N - i d ei LO- yer ?
Soy i nocent e I am i nnocent Ai am I N- ou- sent
Qui er e l l amar por
t el f ono?
Do you want t o make a phone
cal l ?
Du yu gnt t o mi k ei f un kol ?
Est t r as l as r ej as He / She i s behi nd bar s Ji / Chi i s bi - JI ND bar s
29

Leccin VIII: Ejemplos
Ej empl o 1: Di l ogo si mpl e y casual (Exampl e 1: A si mpl e and casual di al ogue)

Espaol I ngl s Pronunci aci n
Touri st Buenos d as Agent e Good mor ni ng, of f i cer Gud MOR- ni nk, f i ser
Of f i cer Buenos d as Seor i t a Good mor ni ng, mi ss Gud MOR- ni nk, mi s
Touri st Me puede deci r l a hor a? Can you t el l me t he
t i me?
Kan yu t el mi zde t i m?
Of f i cer Con mucho gust o Seor i t a.
Son l as 10 y medi a.
Gl ad t o, mi ss. I t s a hal f
past 10.
Gl ad t u, mi s. I t s ei j al f pas t en.
Touri st Muchas gr aci as Agent e. Ha
si do muy amabl e
Thank you, of f i cer .
You r e ver y ki nd.
Zank yu, f i ser . Yur ver i ki nd
[ YU de yuca ]
Of f i cer Un pl acer Seor i t a. Que pase
un l i ndo d a
My pl easur e, mi ss. Have
a ni ce day.
Mi PLE- chur , mi s. Jav ei ni s
di . [ J aspi r ada]
Touri st Ust ed t ambi n Agent e You t oo, of f i cer Yu t u, f i ser .
Of f i cer Hast a l uego seor i t a So l ong, mi ss Sou l ong, mi s
Touri st Hast a l uego Agent e So l ong, of f i cer Sou l ong, f i ser

Ej empl o 2: Di l ogo al i ngresar al pa s (Exampl e 2: Di al ogue upon enteri ng the country)

Espaol I ngl s Pronunci aci n
Of f i cer Buenos t ar des Seor Good af t er noon, si r Gud af t r - NU- un, ser
Touri st Buenas t ar des Agent e Good af t er noon,
of f i cer
Gud af t r - NU- un, f i ser
Of f i cer Por f avor , deme su pasapor t e Pl ease gi ve me your
passpor t
Pl i s gi v mi yur PAS- por t
Touri st Con mucho gust o. Aqu l o
t i ene
Gl ad t o. Her e i t i s. Gl ad t u. J er i t i s.
Of f i cer Cul es el mot i vo de su
vi aj e?
What s t he r eason f or
your t r i p?
Jut s zde RI - son f or yur t r i p?
Touri st Es un vi aj e de negoci os I t i s a busi ness t r i p I t i s ei BI S- nes t r i p
Of f i cer Bi enveni da y que l e vaya
muy bi en
Wel come, and have a
ver y good st ay
GL- kom an j av ei ver i gud st i
Touri st Muchas gr aci as Thank you ver y much Zenk yu ver i moch
30


Ej empl o 3: Equi paj e ext ravi ado (Exampl e 3: Lost l uggage)

Espaol I ngl s Pronunci aci n
Touri st Agent e, por f avor aydeme,
he per di do mi equi paj e.
Of f i cer , pl ease hel p me. I
have l ost my l uggage.
FI - ser , pl i s j el p mi . i j af
l ost mai l gach.
Of f i cer Seor , cl mese por f avor ,
que yo l o voy a ayudar
Si r , pl ease cal m down. I m
goi ng t o hel p you.
Ser , pl i s kal m dun. i m
goi n t u j el p yu.
Touri st Muchas gr aci as Agent e. Es
muy i mpor t ant e par a mi
r ecuper ar l o.
Many t hanks, of f i cer . I t s
ver y i mpor t ant t hat I r ecover
i t .
Meni zanks, OFI - ser . I t i s
ber i i m- POR- t ent zdat ai
r i kover i t .
Of f i cer Dnde r ecuer da haber l o
vi st o por l t i ma vez?
Wher e do you r emember
seei ng i t l ast ?
Juar du yu r i - MEM- b r S -
i ng i t l ast ?
Touri st Al l , en ese sal n de esper a Over i n t hat wai t i ng r oom Over i n zdat WEIT- i nk r um
Of f i cer Cmo es exact ament e su
equi paj e?
What does your l uggage
l ook l i ke, exact l y?
Jut dos yur l gach l uk
l i k, eks- AK- t l i ?
Touri st Es una val i j a negr a, con
r uedas, y de t amao
medi ano. Ti ene una t ar j et a
con mi nombr e.
I t i s a bl ack sui t case wi t h
wheel s, medi um si ze. I t has
a car d wi t h my name.
I t i s ei bl ak SUT- kei s gi z
GI - i l s, mi di um si s. I t j as
ei kar d wi z mi ni m.
Of f i cer Cul es su nombr e Seor a? What i s your name, Madam? Jut i s yur ni m, MA- dam?
Touri st Mar y Doe Mar y Doe Mer y dou
Of f i cer Per f ect o. Tenga un poco de
paci enci a, por f avor , que
har emos t odo l o posi bl e por
encont r ar su equi paj e
Fi ne. Have some pat i ence,
pl ease. We l l do al l we can
t o f i nd your l uggage.
Fi n. Jav som PI - chuns,
pl i s. Gi l du ol gi kan t u
f i nd yur l gach.
Touri st Muchas gr aci as Agent e Many t hanks, of f i cer Mni zanks, f i ser
31

Ej empl o 4: Consul t a por di recci n. (Exampl e 4: Aski ng for di recti ons)

Espaol I ngl s Pronunci aci n
Touri st Buenos noches Agent e Good eveni ng, of f i cer Gud I V- ni nk, f i ser
Of f i cer Buenas noches Seor a Good eveni ng, Madam Gud I V- ni nk, MA- dam
Touri st Me puede deci r dnde est n
l os ci nes ms cer canos?
Can you t el l me wher e t he
near est ci nemas ar e?
Kan yu t el mi j uar zde NI -
r est SI NE- mas ar ?
Of f i cer
Con mucho gust o. Si ga
der echo por est a cal l e 5
cuadr as, despus dobl e a l a
der echa y si ga por 4 cuadr as.
Al l debe dobl ar a l a
i zqui er da y en l a segunda
cuadr a ver l os Ci nes.
Wi t h pl easur e. Go st r ai ght
on t hi s st r eet f or 5 bl ocks,
t ur n r i ght and cont i nue f or
4 bl ocks. Tur n l ef t and t wo
bl ocks l at er you l l see t he
ci nemas.
Gi z PLE- shur . Go st r i t on
zdi s STRI - i t f or f i v bl oks,
t or n r i t an con- TI - ni u f or
f ar bl oks. Tor n l ef t an t
bl oks LEI - t er yul si zde
SI NE- mas.
Touri st Muchas gr aci as Agent e. Thank you, of f i cer Zank yu, f i ser
Of f i cer De nada Seor a. Que di sf r ut e
l a pel cul a.
Don t ment i on i t , madam.
Enj oy t he movi e.
Don MEN- chun i t , MA- dam.
En- CHI de muvi . [ CH
suave]
Touri st Adi s Agent e Good- bye, of f i cer Gud bi , f i ser

Of f i cer Adi s Seor a Good- bye, madam Gud bi , MA- dam
Ej empl o 5: Pedi do de ayuda (Exampl e 5: A request for hel p).

Espaol I ngl s Pronunci aci n
Touri st Agent e, por f avor , aydeme,
me han r obado l a car t er a.
Of f i cer , pl ease hel p me.
Someone st ol e my
pur se.
f i ser , pl i s j el p mi . SOM-
gan st ul mi poer s.
Of f i cer Cl mese Seor i t a. D game
t odo l o que r ecuer de, as l e
avi so a l a pat r ul l a.
Cal m down, mi ss. Tel l
me al l you r emember so
I can t el l t he pat r ol .
Kal m dun, mi s. Tel mi ol yu
r i - MEM- b r so i kan t el zde
pa- TROL.
Touri st Est aba cami nando por l a
acer a, y pas un j oven en
bi ci cl et a y me ar r ebat mi
car t er a.
I was wal ki ng on t he
si dewal k and a young
man on a bi cycl e sei zed
my pur se
i gus guki n on zde SAI D-
guok and ei yong man on ai
BI - si - k l S - i sd mai poer s
Of f i cer
Puede descr i bi r a l a per sona
y a l a bi ci cl et a?
Can you descr i be t he
per son and t he bi cycl e?
Kan yu di s- CRI B zde PER-
son an zde BI - si - k l ?
Touri st Er a un j oven bl anco, de peso y
est at ur a pr omedi o, de pel o
negr o, con una cami sa bl anca
y un pant al n car mel i t a.
He was a young man,
whi t e, aver age wei ght
and hei ght , bl ack hai r ,
wear i ng a whi t e shi r t
and br own pant s
Ji gs e yong man, j i t ,
AVER- ech gi t an j i t , bl ak
j ar , gr i ng ei j i t chi r t an
br un pant s
Of f i cer Y l a bi ci cl et a? And t he bi cycl e? An zde BI - si - k l ?
32

Touri st Bueno, no r ecuer do bi encr eo
que er a de esas que son de
compet enci ao t al vez de l as
de subi r mont aas
Wel l , I don t r emember
wel l . I t hi nk i t was a
r aci ng bi ke. . . or maybe
a mount ai n bi ke
Gl , ai don r i - MEM- b r gl .
i zi nk i t gus ei REI - si ng
bi k. . . or MI - bi ei MOUN- t en
bi k
Of f i cer Y de qu col or ? What col or ? Jut kol or ?
Touri st Cr eo que azul oscur o o t al
vez negr a.
Dar k bl ue, I t hi nk. . . or
maybe bl ack
Dar k bl u, i zi nk. . . or MI - bi
bl ak
Of f i cer Bueno, ya me ocupo de l l amar
a l a pat r ul l a. Har emos t odo l o
posi bl e por r ecuper ar su
car t er a.
Wel l , I shal l now cal l t he
pat r ol . We l l do al l we
can t o r et r i eve your
pur se.
Gl , i chal nu kol zde pa-
TROL. Gi l du ol gi kan t o
r i - TRI - i f yuar poer s.
Touri st Muchas gr aci as Agent e. Much obl i ged, of f i cer Mach o- BLI - ch d, f i ser

Ej empl o 6: Mul t a de t rnsi t o ( Exampl e 6: A t raf f i c t i cket )

Espaol I ngl s Pronunci aci n
Of f i cer Buenas t ar des Seor a Good eveni ng, Madam Gud I V- ni nk, MA- dam
Touri st
Buenas t ar des Agent e Qu ha
sucedi do?
Good eveni ng, of f i cer .
What s wr ong?
Gud I V- ni nk, OFI - ser .
Jut s r onk?
Of f i cer
Ust ed no se det uvo en l a seal
de PARE seor a. No l a vi o?
You di d not hal t at t he
STOP si gn, Madam.
Di dn t you see i t ?
Yu di d not j ol t at zde STOP
si n, MA- dam. DI D- n t yu
s i i t ?
Touri st
Est ust ed segur o Agent e? S
l a vi , y t ambi n me det uve.
Ar e you sur e, of f i cer ?
Yes, I saw i t , and I al so
st opped.
Ar yu chur , OFI - ser ? Yes,
i so i t and i ol so st pt .
Of f i cer
Di scl peme Madam, per o ust ed
sl o r eduj o su vel oci dad, como
si f uer a un CEDA EL PASO.
Por f avor deme su Li cenci a y
l os papel es del aut omvi l .
Sor r y, Madam, but you
onl y r educed your speed
as i f i t wer e a YI ELD si gn.
Pl ease gi ve me your
l i cense and t he car
r egi st r at i on.
SO- r r i MA- dam, bot yu onl i
r i - DI ST yur sp - i d as i f i t
gear ei YI - i l t si n. Pl i s gi v
me yur LI - sens an zde car
r echi s- TRI - chun.
Touri st
Per o Agent e, no l e mi ent o,
est oy segur a que me det uve.
Adems, me f i j que no ven a
nadi e ant es de pasar .
But , of f i cer , I m not l yi ng.
I m sur e I st opped.
Besi des, I made sur e no
one was appr oachi ng
bef or e I dr ove ahead.
Bat OFI - ser , i m not LI -
yi nk. i m char i st pt . Bi -
SI TS, i mi d char NO-
guan gus a- PRO- chi nk bi -
FOR i dr uf a- JED.
Of f i cer
Por f avor Madam, deme su
Li cenci a y l os papel es del
aut omvi l .
Pl ease, Madam, gi ve me
your l i cense and t he car
r egi st r at i on
Pl i s, MA- dam, gi f mi yur
LI - sens an zde kar r echi s-
TRI - chun
Touri st
Como ust ed qui er a Agent e,
per o est o es un at r opel l o. Me
quej ar en l a embaj ada! !
As you wi sh, of f i cer , but
t hi s i s an abuse. I l l
compl ai n t o t he embassy!

As yu g ch, OFI - ser , bot
zdi s i s ana- BI S. i l com-
PLI N t u zda EM- basi !
33

Of f i cer
Ti ene ust ed t odo su der echo
Seor a. Por f avor , mant ngase
dent r o del aut omvi l , y dej l as
manos sobr e el t i mn.
You have t he r i ght t o do
so, Madam. Pl ease st ay
i n t he car and put your
hands on t he wheel .
Yu haf zde r i t t u du so,
MA- dam. Pl i s st i i n zde
kar an put yur j ands on de
JI - i l .
Touri st
AhhAhor a t ambi n me t r at a
como a un del i ncuent e! !
Oh, so now you r e
t r eat i ng me as a
del i nquent !
O, so nu yur TRI - t i nk mi
as ei de- LI N- cuent !
Of f i cer Por f avor Seor a, cl mese, yo
sl o hago mi t r abaj o. Como l e
di j e, puede hacer l os r ecl amos
que qui er a.
Pl ease, Madam, cal m
down, I m onl y doi ng my
j ob. As I t ol d you, you can
f i l e al l t he compl ai nt s you
wi sh.
Pl i s, MA- dam, kal m dun.
i m nl i di nk mai chab. As
i t ul d yu, yu kan f i l ol
zde kom- PLI NTS yu gi ch.
Touri st Qudese t r anqui l o Agent e,
segur o que l os voy a hacer ! ! !
You can be sur e I wi l l ,
of f i cer !
Yu kan bi char i g l ,
OFI - ser !
Of f i cer Aqu t i ene sus document os
Seor a, y t ambi n l a mul t a. Al
dor so est n l as i nst r ucci ones
sobr e como pagar l a.
Her e ar e your document s,
Madam, and al so t he
t i cket . On t he back ar e
t he i nst r uct i ons f or payi ng
i t .
J er ar yur DOK- yu- ment s,
MA- dam, and ol so zde
t ket . On zde bak ar zde
i ns- TROK- chons f or PI - i ng
i t .
Touri st Ya escuchar de mi
Agent e! ! !
You l l be hear i ng f r om
me, of f i cer !
Yul bi j r i nk f r om mi , OFI -
ser !
Of f i cer Como l e di j e Seor , sl o hago
mi t r abaj o, y ust ed t i ene el
der echo de r ecl amar l o que
est i me necesar i o.
As I sai d, Madam, I m
onl y doi ng my j ob and you
have t he r i ght t o compl ai n
about what ever you want
As i sed, MA- dam, i m
onl i di nk mai chab an yu
j af zde r i t t u com- PLI N
abut j uot - EV R yu gunt
Touri st Lo har no l e quepa
ni nguna duda! ! !
I l l do so. . have no doubt ! Ai l DU- so. . . j af no dut !

Ej empl o 7: Acci dent e (Exampl e 7: An acci dent)
Espaol I ngl s Pronunci aci n
Of f i cer
Buenas t ar des Seor i t a
Qu ha sucedi do aqu ?
Good eveni ng, mi ss. What
happened her e?
Gud I V- ni nk, mi s. Jut JA-
pent j er ?
Touri st
Ohh Agent eOh, est oy muy
ner vi osa
Oh, of f i cer . . . Oh, I m so
ner vous.
O, OFI - ser . . . O, i m so
NER- vos.
Of f i cer
Cl mese Seor i t a, por f avor ,
est oy aqu par a ayudar l a.
Cal m down, mi ss, pl ease.
I m her e t o hel p you.
Kal m dun, mi s, pl i s. i m
j er t u j el p you.
Touri st
Yo ven a bi en, por mi senda
y a l a vel oci dad per mi t i da, y
de pr ont oohhde pr ont o
sal i de l a nada una
mot o. . ay Agent e, no me di o
t i empo, no pude
I was dr i vi ng on my l ane,
at t he l egal speed and
suddenl y, oh, suddenl y a
mot or cycl e came out of
nowher e. . . of f i cer , he
di dn t gi ve me t i me. . . I
coul dn t . . .

i gus dr i vi nk on mai l i n,
at zde LI - gal SP - i d an SO-
denl i , o, SO- denl i ei MO- t or -
si - k l ki m out of NO-
j uear . . . OFI - ser , j i DI T- n t
gi v mi t i m. . . i kut n t . . .
34

Of f i cer
Tr anqui l a Seor i t a, el
muchacho ya est r umbo al
hospi t al y me han di cho que
sus l esi ones son menor es,
as que cl mese por f avor
Take i t easy, mi ss, t he boy
i s on t he way t o t he
hospi t al and I ve been t ol d
hi s i nj ur i es ar e mi nor , so
cal m down, pl ease.
Ti k i t i - sy, mi s, zde boi i s
on zde gi t u zde JOS- pi - t l
and i f bi n t ol d j i s I N- cho- r i s
ar mi nor , so kal m dun,
pl i s.
Touri st
Ay Agent e, muchas gr aci as,
est oy ms al i vi ada.
Oh, of f i cer , many t hanks.
I m much r el i eved.
O, OFI - ser , mni zanks. i m
moch r i - LI - i f t .
Of f i cer
Me al egr o Seor i t a. Por
f avor , deme su Li cenci a y
l os document os del
aut omvi l
I m gl ad, mi ss. Pl ease gi ve
me your l i cense and t he
car r egi st r at i on.
i m gl ad, mi s. Pl i s gi v mi
yur LI - sens an zde kar r e-
chi s- TRi - chun.
Touri st
Con mucho gust o. . . . aqu l os
t i ene
Gl ad t o. Her e t hey ar e. Gl ad t u. J er zdei ar .
Of f i cer
Per f ect o Seor i t a. Ahor a l e
pi do por f avor me acompae
a l a Est aci n, ya que debe
hacer una decl ar aci n.
Fi ne, mi ss. Now I l l as you
t o pl ease accompany me
t o t he st at i on, because you
must make a st at ement .
Fi n, mi s. Nu i l ask yu t u
pl i s a- COM- pani mi t u zde
es- TI - chun be- KOS yu
most mi k ei STI T- ment .
Touri st
Como ust ed di ga Agent e. Yo
sl o qui er o que se acl ar e
t odo, l o ms r pi do posi bl e
What ever you say, of f i cer .
I onl y want t o cl ear t hi s up
as qui ckl y as possi bl e.
Juot - EV- er yu si , OFI - ser .
i onl i gunt t u kl er zdi s up
as KU K- l i as POS- i bel .
Of f i cer As ser Seor i t a. Por f avor ,
s game con su aut omvi l
So i t wi l l be, mi ss. Pl ease
f ol l ow me i n your car .
So i t gi l b , mi ss. Pl i s f l o
mi i n yur kar .

Ej empl o 8: En el Hospi t al (Exampl e 8: At the hospi tal )
Espaol I ngl s Pronunci aci n
Touri st
Agent e, aydeme, mi hi j o se
ha ca do y cr eo que t i ene un
br azo r ot o.
Of f i cer , hel p me. My son
f el l and I t hi nk he br oke
hi s ar m.
OFI - ser , j el p mi . Mai son f el
and i zi nk j e br uk j i s ar m.
Of f i cer
Cl mese Seor a, que ya l a
ayudo. Debe i r a l a sal a de
Emer genci as. Si ga por est e
pasi l l o, y al f i nal dobl e a l a
der echa. Al l ver una
puer t a dobl e, de cr i st al , que
t i ene escr i t o, en i ngl s y en
espaol , Sal a de
Emer genci as . En el
most r ador de Recepci n l e
i ndi car n que debe hacer .
Cal m down, madam, I wi l l
hel p you. You must go t o
t he Emer gency Room. Go
down t hi s cor r i dor and t ur n
r i ght at t he end. Ther e,
you wi l l see a doubl e gl ass
door t hat says, i n Engl i sh
and Spani sh, Emer gency
Room. At t he r ecept i on
desk, you wi l l be t ol d what
t o do.
Kal m dun, MA- dam, i gi l
j el p yu. Yu most go t u zdi i -
MER- chensi r um. Go dun
zdi s CO- r r i dor and t or n r i t
at zdi end. ZDar , yu gi l si
ei db l gl as DOar zdat ses,
i n I N- gl i ch and es- PAN- i ch,
i - MER- chensi r um . At zdi
r i - CEP- chun desk, yu gi l bi
t ul j ut t u du.
Touri st
Muchas gr aci as Agent e Thank you ver y much,
of f i cer
Znk yu ver i moch, OFI - ser
Of f i cer
Un pl acer Seor a. Oj al que
su hi j o se mej or pr ont o
My pl easur e, madam. I
hope your son wi l l r ecover
soon.
Mi PLE- chur , mdam. i
j up yur son gi l r i - CO- ver
sun.

35

Ej empl o 9: En un j ui ci o (Exampl e 9: At a tri al )

Espaol I ngl s Pronunci aci n
Of f i cer
Por f avor Seor a, ust ed y su
acompaant e deben
sent ar se par a poder
per manecer en l a sal a.
Pl ease, si r , you and your
compani on must si t down
i n or der t o r emai n i n t he
r oom.
Pl i s, MA- dam, yu an yur
kom- PA- on most si t dun i n
OR- der t u r i - MI N i n zde
r um.
Touri st
Agent e, el pr obl ema es que
no vemos un espaci o vac o.
Of f i cer , t he pr obl em i s t hat
we don t see an empt y
seat .
OFI - ser , zde PROB- l em i s
zdat gi don s an EM- t i S -
i t .
Of f i cer
Mi r e, en l a segunda f i l a, a l a
i zqui er da, hay uno, y en l a
qui nt a f i l a a l a der echa hay
ot r o.
Look, i n t he second r ow, at
l ef t , t her e i s one, and i n
t he f i f t h r ow, at r i ght , t her e
i s anot her .
Luk, i n zde SEK- on r u, at
l ef t , zdear i s gun, an i n zde
f i f t r u, at r i t , zdear i s a-
NO- zder
Touri st
Es que nos gust ar a est ar
j unt osel es mi esposo y
est muy ner vi osael
acusado es el dueo de l a
casa donde est amos
par ando.
We woul d l i ke t o be
t oget her . . . she i s my
husband and she i s ver y
ner vous. . . t he def endant i s
t he owner of t he house
wher e we ar e st ayi ng.
Gi gud l i k t u be t u- GE-
zder . . . j i s mi j osban an hi
i s ver i NER- vus. . . zdi di -
FEN- dant i s zdi uner of zde
j us j uar gi ar es- TEI - yi ng
Of f i cer
Lo compr endo Seor a, per o
no puedo per mi t i r l es ver el
j ui ci o de pi e. Lament o t ener
que pedi r l es que se si ent en
separ ados o sal gan de l a
sal a.
I under st and, Madam, but I
can t al l ow you t o wat ch
t he t r i al whi l e st andi ng. I
r egr et I must ask you t o si t
down separ at el y or l eave
t he r oom.
i onder - STAN, MA- dam,
bot i kant a- LU yu t u
guch zde TRA- yal j ui l es-
TAN- di nk. i r i - GRET i
most ask yu t u si t SEPA- r a-
t l i or l - i v zde r um.
Touri st
Bueno, que se l a va a hacer ,
si esas son l as
nor masaunque me par ece
un ext r emi smo hay que
cumpl i r l asver con mi
esposa que qui er e hacer .
Wel l , what can you do i f
t hose ar e t he r ul es. . .
al t hough I t hi nk t hey r e
ext r eme one has t o obey
t hem. . . I l l ask my husband
what she want s t o do.
Gel , j ut can yu du i f zdus
ar zde RU- ul s. . . ol zd i
zi nk zdi r eks- TRI - i m, gun
j as t u o- BI zdem. . i l ask
mi j osban j ut chi gunt s
t u du.
Of f i cer
Muchas gr aci as por l a
compr esi n Seor a.
Many t hanks f or your
under st andi ng, Madam
Meni zanks f or yur on- der -
STAN- di nk, MA- dam36

Extras: Comienzos en Ingls
Wel come t o Aut o I ngl s f or Touri sm: POLI CE WORK
The basi c obj ect i ve of t hi s cour se i s t o gi ve t he st udent a pr act i cal t ool t o est abl i sh an ef f ect i ve
communi cat i on wi t h t he t our i st , usi ng a manual - l i ke f or mat . I n each of t he l essons, t he wor ds,
phr ases and sent ences wi l l be wr i t t en i n Spani sh. Al ongsi de, t her e wi l l be an Engl i sh t r ansl at i on and
a t r anscr i pt i on of i t s pr onunci at i on, but i nst ead of usi ng phonet i c symbol s, t he l et t er s of t he Spani sh
al phabet wi l l be used. For t hose sounds t hat ar e combi nat i ons of l et t er s, t he combi ned l et t er s wi l l be
under l i ned, as i n t hese exampl es:
Gat oCat kaet
Dos. . Two. . Tchi
Puer t aDoor Doar

Lesson I : General i t i es
1. Gr eet i ngs and f ar ewel l s
2. Pr onouns
3. Al phabet and number s
4. For mal addr ess
5. Dat es, days of t he week and hour s
6. Fami l y r el at i onshi ps
7. Fr equent l y used wor ds, phr ases and quest i ons
Lesson I I : Ai rport / Cust oms
Lesson I I I : Di rect i ons and t ours
Lesson I V: Transi t
Lesson V: Hospi t al
Lesson VI : Court houses
Lesson VI I : Pol i ce st at i on
Lesson VI I I : Exampl es

37

Lesson I I : Ai rport / Cust oms
Hereaf t er, al l t he l essons wi l l be di vi ded i nt o t wo sect i ons: Vocabul ary and Frequent l y used
phrases.
I n t hi s l esson, you wi l l l ear n wor ds and phr ases r el at ed t hr ough passage t hr ough ai r por t s and t he
pr ocess of ent er i ng t he count r y. I t i s ver y i mpor t ant t o r emember t o use what you l ear ned i n Lesson
One, i n or der t o hol d a bet t er conver sat i on. Bear i n mi nd t hat t he begi nni ng and t he end of a t r i p ar e
ver y wel l r emember ed, so t he i mage t hat peopl e t ake away f r om a pl ace i s ver y connect ed t o what
happens t o t hem when t hey ar r i ve and when t hey l eave.
Lesson I I I : Di rect i ons and t ours
I n t hi s l esson, you wi l l l ear n wor ds and phr ases r el at ed t o t he vi si t s made by f or ei gner s and t he
ent er t ai nment t hey seek. Many t i mes t hey wi l l be l ost ; ot her s, t hey wi l l be l ooki ng f or suggest i ons. I t
i s ver y i mpor t ant t o r emember and use what you l ear ned i n Lesson One, so you can hol d a bet t er
conver sat i on.
Lesson I V: Transi t
I n t hi s l esson, you wi l l l ear n wor ds and phr ases r el at ed t o vehi cul ar t r af f i c. Fr equent l y, f or ei gner s
commi t i nf r act i ons and event ual l y f i nd t hemsel ves i nvol ved i n acci dent s, because t hey r e not used t o
t he cust oms of t he pl ace t hey r e vi si t i ng. I t i s ver y i mpor t ant t hat you r emember and use what you
l ear ned i n Lesson One, so you can hol d a bet t er conver sat i on. I n t hi s t ype of si t uat i on, peopl e ar e
annoyed, uncomf or t abl e and st r essed, so t hey l l be gr at ef ul f or your pat i ence and wi l l i ngness t o
addr ess t hem i n a l anguage t hey under st and.
Lesson V: Hospi t al
I n t hi s l esson, you wi l l l ear n wor ds and phr ases r el at ed t o i l l nesses, i nj ur i es and wounds. I t i s ver y
i mpor t ant t o r emember and use what you l ear ned i n Lesson One, so you can hol d a bet t er
conver sat i on. I n t hi s t ype of si t uat i on, t he peopl e ar e annoyed, uncomf or t abl e and st r essed, so t hey
wi l l be gr at ef ul f or your pat i ence and wi l l i ngness t o addr ess t hem i n a l anguage t hey under st and.
Lesson VI : Court rooms
I n t hi s l esson you wi l l l ear n wor ds and shor t phr ases r el at ed t o cour t r oom si t uat i ons. I t i s ver y
i mpor t ant t o r emember and use what you l ear ned i n Lesson One, so you can hol d a bet t er
conver sat i on. I n t hi s t ype of si t uat i on, t he peopl e ar e annoyed, uncomf or t abl e and st r essed, so t hey
wi l l be ver y gr at ef ul f or your pat i ence and wi l l i ngness t o addr ess t hem i n a l anguage t hey
under st and.
Lesson VI I : Pol i ce st at i on
I n t hi s l esson, you wi l l l ear n wor ds and shor t phr ases r el at ed t o a vi si t t o a pol i ce st at i on. I t i s ver y
i mpor t ant t o r emember and use what you l ear ned i n Lesson One, so you can hol d a bet t er
conver sat i on. I n t hi s t ype of si t uat i on, t he peopl e ar e annoyed, uncomf or t abl e and st r essed, so t hey
wi l l be ver y gr at ef ul f or your pat i ence and wi l l i ngness t o addr ess t hem i n a l anguage t hey
under st and.