Está en la página 1de 20

2.

1 Nn tng ca thng tin v tuyn


Thng tin v tuyn s dng khong khng gian lm mi trng truyn dn. Phng php thng tin l:
pha pht bc xa cc tn hiu thng tin bng sng din t, pha thu nhn sng din t pha pht qua
khng gian v tch ly tn hiu gc. V ljch s ca thng tin v tuyn, vo du th k ny Marconi
thnh cng trong vic lin lac v tuyn qua ai Ty dng, Kenelly v Heaviside pht hin mt yu t
l tng din ly hin din tng pha trn ca kh quyn c th dng lm vt phn xa sng din t.
Nhng yu t d d m ra mt k nguyn thng tin v tuyn cao tn dai quy m. Gn 40 nm sau
Marconi, thng tin v tuyn cao tn l phng thc thng tin v tuyn duy nht s dng phn xa ca
tng di lu, nhng n hu nh khng dp ng ni nhu cu thng tin ngy cng gia tng.
Chin tranh Th gii ln th hai l mt bc ngot trong thng tin v tuyn. Thng tin tm nhn thng -
lnh vuc thng tin s dng bng tn s cuc cao (VHF) v d doc nghin cu lin tc sau chin tranh
th gii - d tr thnh hin thuc nh su pht trin cc linh kin din t dng cho HF v UHF, ch yu l
d pht trin ngnh Rada. Vi su gia tng khng ngng ca lu long truyn thng, tn s ca thng
tin v tuyn d vn ti cc bng tn siu cao (SHF) v cuc cao (EHF). Vo nhng nm 1960,
phng php chuyn tip qua v tinh d doc thuc hin v phng php chuyn tip bng tn xa qua
tng di lu ca kh quyn d xut hin. Do nhng dc tnh u vit ca mnh, chng han nh dung
long ln, pham vi thu rng, hiu qu kinh t cao, thng tin v tuyn doc s dng rt rng ri trong
pht thanh truyn hnh qung b, v tuyn dao hng, hng khng, qun su, quan st kh tong, lin lac
sng ngn nghip d, thng tin v tinh - v tr v.v... Tuy nhin, can nhiu vi lnh vuc thng tin khc l
diu khng trnh khi, bi v thng tin v tuyn s dng chung phn khng gian lm mi trng truyn
dn.
di ph vi vn d ny, mt loat cc cuc Hi nghj v tuyn Quc t d doc t chc t nm 1906.
Tn s v tuyn hin nay d doc n djnh theo "Quy ch thng tin v tuyn (RR) tai Hi nghj TU
Geneva nm 1959. Sau d ln lot l Hi nghj v phn b lai di tn s sng ngn d s dng vo
nm 1967, Hi nghj v b sung quy ch tn s v tuyn cho thng tin v tr vo nm 1971, v Hi nghj
v phn b lai tn s v tuyn ca thng tin di dng hng hi cho mc dch kinh doanh vo nm 1974.
Tai Hi nghj ca TU nm 1979, di tn s v tuyn phn b d doc m rng ti 9kHz - 400 Ghz v
d xem xt lai v b sung cho Quy ch thng tin v tuyn din (RR). gim bt can nhiu ca thng
tin v tuyn, TU tip tc nghin cu nhng vn d sau dy d b sung vo su sp xp chnh xc
khong cch gia cc sng mang trong Quy ch thng tin v tuyn:
- Dng cch che chn thch hop trong khi lua chon tram.
- Ci thin hng tnh ca anten
- Nhn dang bng sng phn cuc cho.
- Tng cng d ghp knh.
- Chp nhn s dng phng php diu ch chng lai can nhiu.
2.2 Cc c tnh ca sng v tuyn
Tn s s dng cho sng din t nh vai tr sng mang trong thng tin v tuyn doc goi ring l "tn
s v tuyn" (RF). Tn s ny chim mt di rt rng t VLF (tn s cuc thp) ti sng milimt. Khng
th l gii dy d sng v tuyn theo l thuyt, bi v n khng chi bj nh hng bi tng di lu v
tng din ly m cn bi cc thin th, k c mt tri.
Do vy, vic dnh gi cc trang thi ca cc hnh tinh, ca tng di lu v din ly v vic du bo
dng truyn sng v tuyn cng nh kh nng lin lac dua trn nhiu d liu trong qu kh l ht
sc quan trong. Phn sau dy ca chng trnh ny s gip ban doc hiu doc c ch truyn sng v
tuyn theo tn s thng tin v tuyn cng nhng vn d khc, lin quan dn sng v tuyn.
2.2.1 Phn loi tn s v tuyn
Trong thng tin v tuyn, c ch truyn sng v tuyn v vic s dng thit bj truyn thng ph thuc
vo tn s v tuyn s dng. Bng 2.1 trnh by bng tn s v tuyn doc phn loai theo tiu chun
quc t hin hnh v theo c ch v phng thc s dng sng v tuyn.
Bng 2.1. Phn l!i" c# ch v$ s% &'ng sng v tuyn
Tn s Phn loai
bng tn
C ch truyn
sng v tuyn
Cu ly thng tin v lnh vuc s dng
3KHz~30 KHz VLF Sng dt-din ly Thng tin dao hng qun su khp th gii
30KHz~300KHz LF Sng dt 1500Km dao hng v tuyn
300KHz~3MHz MF Sng dt (Cu ly
ngn)
Sng tri (Cu
ly di)
Pht thanh c djnh
Hng khng, dao hng, lin lac nghip
d
3MHz~30MHz HF Sng tri 3~6MHz : Thng tin lin tc dja
6~30Mhz : Thng tin di dng
Thng tin kinh doanh
v nghip d, dn su quc t
30MHz~300MHz VHF Sng tri
Sng di lu
Thng tin truc thi, VHF, FM
a thng tin
300MHz~3GHz UHF Sng tri
Sng di lu
Radar, da thng tin
Thng tin di dng
3GHz~30GHz SHF, Viba Sng tri Thng tin v tinh, thng tin c djnh,
Radar
30GHz~300GH EHF,
Milimeter
Sng tri Thng tin cho tng lai
2.2.2 ng truyn lan sng v tuyn
Sng v tuyn khng truyn lan theo dang l tng khi chng trong khng gian do nh hng ca
mt dt v tng di lu. Hnh 2.1 m t dng truyn sng gia cc du pht T v du thu R v chi
cho thy cn c sng phn xa t b mt dt d dat ti tram thu, ngoi sng truc tip theo dng thng.
(a) Trong tm truc thi
(b) Ngoi tm truc thi
()nh 2.1. *+,ng i ca -ng v tuyn
Khi khong cch gia tram pht v tram thu xa nhau hn, thng tin bng sng di thng tr nn khng
th doc do d cong ca b mt tri dt nh trnh by trong hnh 2.1(b) nhng vn c th c sng v
tuyn truyn lan xung mt dt do c sng b mt v sng tri, nh hin tong khc xa (hnh 2.2). Ni
chung, sng b mt, sng truc tip v sng phn xa, tr sng tri, du doc goi l sng dt. Sng tri
l sng din t bj thay di hnh trnh ca mnh tai tng din ly v quay tr v tri dt; tng din ly l ni
hi t ca v s din tch, djnh hnh tai d cao 100-400Km. Ngoi sng b mt v sng tri cn c sng
tn xa - d l phn xa do nhng su bin di mnh lit ca tng di lu v din ly hoc do sng din t
va cham vi cc vt cht, chng han nh cc sao bng, v bj tn xa d ri dat ti du thu. Sng tn xa
doc s dng trong phng php chuyn tip qua tn xa di lu.
()nh 2.2. ($nh t.)nh ca sng v tuyn i /ua +,ng chn t.,i
1. Su lan truyn ca bng tn s thp
Su lan truyn ca bng tn s thp l nh vo sng dt. N doc thuc hin nh nhiu xa sng din t.
Do d nhiu xa t l nghjch vi bc sng cho nn tn s s dng cng cao, sng dt cng yu (d
truyn lan tn s thp). Hin tong nhiu xa c mi tng quan cht ch vi d dn din v hng s
din mi ca dt trong dng lan truyn. V cu ly truyn sng trn mt bin di hn so vi mt dt cho
nn tn s thp doc s dng rng ri trong thng tin v tuyn dao hng. Trong trng hop tn s cuc
thp, bc sng ln hn nhiu so vi chiu cao t b mt tri dt ln ti tng din ly. Cho nn, mt dt
v tng din ly dng vai tr nh hai bc tng. N doc goi l ch d ng dn sng mt dt - din ly
m nh n, c th thng tin ti ton th gii. Bng tn s cuc thp doc s dng ch yu cho thng tin
hng hi v thng tin dao hng.
2. Su truyn lan ca bng tn s cao
Thng tin cu ly xa bng bng tn s cao doc thuc hin nh su phn xa ca sng tri trn tng din
ly. Trong phng thc thng tin ny, mt d thu sng tri ph thuc vo tn s v tuyn v trang thi
ca tng din ly, trang thi ny thay di theo thi gian, theo ngy, theo ma v theo diu kin thi tit.
Cho nn vic du bo trang thi ca tng din ly l v cng quan trong di vi thng tin lin lac s dng
sng tri.
(1) Tng din ly
Tng din ly hnh thnh tai d cao 100Km - 400Km l do kt qu ca vic ion ho trang thi ca tng
di lu bng cc tia cuc tm v tia X do mt tri bc xa. Tng din ly doc phn chia thnh mt vi lp
c gi trj mt d din t cuc dai. Mi tng doc phn chia thnh cc lp D, E, F theo d cao ca n.
Lp F lai doc phn chia thnh lp F1, F2. Hnh 2.3 trnh by mt d tnh theo d cao ca cc lp ion
din hnh.
()nh 2.0. 12t 3 i4n t% 5in ca t6ng i4n ly 7 th8 3 ca
(2) Truyn sng trong lp on
Trong khi tng din ly c th xem nh mt tm dn din phng trong vic truyn lan cc tn s thp th
lp ion ho ging nh mt tm din mi khng l m h s khc xa ca n bin di lin tc, v su bin
di ca mt d ion theo bc sng l khng dng k trong bng tn s cao (bc sng ngn hn). H
s khc xa hiu dng doc xc djnh nh sau:
Trong cng thc ny, N biu thj cho s long ion trong trang thi cc din t tu do hoc plasma, trn
m
3
. Hnh 2.4 trnh by dng di ca sng v tuyn trong tng din ly. Gc ti q i di doc xc djnh theo
cng thc sau:
Trong chiu ti thng dng (q i = 0), nu gi trj cuc dai ca mt d din t trong tng din ly l Nm, th
tn s cuc dai phn xa tai dim ny l q Nm, goi l tn s cuc trj cho tng din ly ny.
()nh 2.9.7 C# ch :hn ;! ca t6ng i4n ly
Nu tn s cuc trj cho bit trc th tn s ln nht doc phn xa di vi gc kch thch c th doc
quyt djnh. Tn s ny goi l Tn s kh dng Cuc dai (MUF) v doc biu thj bng MUF = f.sec q i .
Hnh trnh v tuyn ca MUF l khong cch ti da m sng tri c th dat ti v doc goi l khong
nhy. Vng m c sng truc tip ln sng khng gian du khng dat ti doc goi l vng nhy. Khi
sng v tuyn di xuyn qua tng din ly th n s bj suy gim v va cham vi cc phn t. iu ny ch
yu xy ra lp D c mt d din t cao hn so vi trong lp E v F. suy hao t l thun vi 1/f 2,
do vy , v mt cht long thng tin, diu dng mong mun l chon doc tn s cao nht d doc s
dng nh sng khng gian.
Bng vic nghin cu su bin di ca MUF theo ngy v theo thi gian, ngi ta thng s dng tn
s thp hn khong 15% so vi gi trj du kin trung bnh ca MUF trong thng tin bng sng tri. Tn
s thp hn ny doc goi l tn s lm vic ti u (OF). OF thp hn MUF trong khong 90% t l
chim thi gian.
3) Truyn sng ca VHF v UHF.
Tr mt vi trng hop dc bit, gii han trn m sng khng gian truyn lan doc l 30 MHz . Sng
khng gian doc s dng cho cc tn hiu ln hn VHF. Su thay di h s khc xa theo d cao ca kh
quyn gy nh hng dn sng khng gian. Kh quyn tiu chun l mt kh quyn l tng c mt t
l bin di h s khc xa theo d cao mt cch du dn, bi v n c mt h s thay di c djnh ca p
sut kh quyn theo d cao, nhit d v d m. TU-R quy djnh chi s khc xa ca kh quyn tiu chun
theo d cao h Km nh sau:
V c su bin di h s khc xa mt cch lin tc, cho nn dng di thuc t ca sng khng gian l
khc vi dng truc tip (thng). b lai su khc nhau ny, cu ly thng tin cuc dai thuc t doc tnh
ton theo dng truc tip dua trn quy djnh bn knh hiu qu ca tri dt KR (K=4/3 trong kh quyn
tiu chun) (tham kho Hnh 2.5).
a) iu kin thuc t
b) iu kin tng dng ca bn knh tri dt doc tnh bng KR (4=4/3)
()nh 2.<. =h>c ;! ca sng v tuyn t.ng ?h /uy@n tiAu chuBn
4) Sng tn xa di lu.
Vic lan truyn cu sng v tuyn nh hiu ng tn xa di lu ca khu vuc kh quyn rng ln trong
tng di lu doc dng cho bng tn trn VHF. Phng php ny cho php thng tin lin lac cu ly xa
cc bng tn VHF, UHF, v SHF v ph thuc rt nhiu vo thng tin truc thi trc dy. Phng php
ny c nhiu u dim ca thng tin bng rng v ghp knh cng nh thng tin dng thi cho mt khu
vuc rng. Mt khc n cng di hi cng sut pht ln v my thu c d nhy cao.
2.<. (4 thCng thng tin &i 3ng
Gn dy, thng tin di dng d tr thnh mt ng dng trong lnh vuc thng tin v tuyn. Su pht trin
ca thng tin di dng doc bt du bng pht minh th nghim v sng din t ca Hertz v din bo
v tuyn ca Marconi v vo thi k du ca pht minh thng tin v tuyn, n doc s dng trong djch
v vn ti an ton dng bin d diu khin cc tu. i vi thng tin v tuyn mt dt, sau chin tranh
th gii th nht, h thng din thoai v tuyn di dng d doc lp dt v khai thc trong ngnh cnh
st ca M. Trong djch v thng tin di dng hng khng - mt h thng doc khai thc cc di thng
HF v VHF d doc thit lp d kim sot bay. Hin nay, h thng din thoai xe c tu dng v h thng
din thoai di dng tu b d doc thit lp d s dng trong thuc t. Ngi ta s dng chung b ti,
din thoai khng dy, di bng nghip d cc nhn (CBmy b dm... v cc djch v thng tin v
tuyn di dng khc nhau chng han nh djch v v tinh hng hi, din thoai trn tu ho my bay dang
doc cung cp. Tn s s dng ln dn VHF v UHF v trong tng lai khng xa tn s cn vi ba
(quasi microave) (1-2 GHz) cng s doc s dng. Trong mc ny, chng ta s xem xt cc djch v
thng tin di dng khc nhau, su pht trin ca chng trong tng lai, dc bit, thng tin di dng mt dt
s doc d cp dn mt cch ti mi hn.
2.5.1 C! loi v" !! #$! t%nh !&a thng tin 'i #(ng )$t #*t.
1/ Thng tin di dng mt dt.
Thng tin di dng mt dt thng doc phn nhm thnh h thng cng cng v dng ring... H
thng cng cng c ngha l h thng thng tin c th truy nhp ti mang din thoai chuyn mach cng
cng (PPTN) - c din thoai xe c, din thoai khng dp, chung b ti... Trong h thng dng ring c
2 loai h thng. H thng th nht l h thng djch v cng cng chng han nh cnh st, cu ho,
cp cu, din luc v giao thng. H thng th hai l dng cho cc c nhn hay cc cng ty. dy,
ngoi djch v kinh doanh s dng sng v tuyn dnh ring, cn c h thng MC h thng kinh t
trung nhp da knh, s dng cc knh v tuyn trong thng tin v tuyn ni b cng ty v c nhn
chng han nh my b dm v v tuyn nghip d. Ngoi nhng djch v k trn cn c cc djch v
thng tin di dng mt dt khc mi xut hin nh chung b ti c mn hin hnh, du cui xa... Cc
dc tnh ca thng tin di dng doc trnh by trong bng 2.2.
Bng 2.2 Cc c tnh ca cc &Dch v' thng tin &i 3ng Et Ft.
H thng cng cng H thng dnh ring
m thanh D liu m thanh D liu
in thoai Chung Doanh V tuyn u (truy
xe c
in
thoai
khng dy nghip t nhn MC C nhn
nhp da
knh)
Cc dang
thng tin
Song cng
Song
cng
Thng tin
dn hng
n cng n cng
n
cng
n cng Song cng
Loai di
dng
Trang bj
trn xe c
Bn c
djnh
Xch tay
Trang bj
trn xe
Trang bj
trn xe,
xch tay
Trang bj
trn xe
Trang bj
trn
xe,xch
tay
Xch tay
Vng di
dng
Han ch thnh
ph ngoai
Ton
quc Han hp
Ton
quc
Ton
quc Han hp
Ton quc
Han hp
(trong
T.ph)
Vng phc
v ca
1 dim
5~10
Km
20 m
10~15
km
5~10km
0,5~1
km
20~30
km
5~10
km
250~500m
Ngi s
dng
Ph thng (ch
yu cho b
phn
qun l ca
chnh ph v
cng ty)
Ph
thng
Ph thng
(ch yu cho
b phn
qun l, bc
s,
cnh st)
Cng ty
Ph
thng
Cng ty Ph thng Cng ty
Nhng tr
ngai trong
xuyn m
Nh Nh Nh
Bnh
thng
Nghim
trong Nh
Bnh
thng Nh
Cc dang
djch v
Khng dng
tay, din thoai
cm tay cho
hnh khch,
din thoai xe c
in
thoai
cm tay
Tu dng truy
nhp bng
rng

2/ Thng tin di dng hng hi
Thng tin di dng hng hi doc phn thnh h thng thng tin tu thuyn gia tram gc cng v tu
di doc theo b bin v h thng thng tin v tinh hng hi dn vi cc tu ngoi khi xa.
Thng tin din thoai tu thuyn doc pht trin t din bo v tuyn s dng bng sng ngn trung
bnh, cn h thng din thoai tu b thuc su, s dng bng tn VHF l h thng din thoai tu b ca
Great Lakes M nm 1952. Chu u, knh thng tin hai hng m rng doc pht trin theo cc
kiu ca M. Cc nc vng bin Bc bt du khai thc h thng ny nm 1956, nhng h thng
ny thuc kiu truy nhp khai thc nhn cng vi bng tn 150 MHz.
Sau d, TU-R d khuyn nghj kiu truy nhp tu dng v by gi h thng 450 MHz NMT doc khai
thc pha Bc v kiu tu dng bng tn 250 MHz doc s dng Nht.
Trong thi k du ca thng tin v tinh hng hi, h thng MRST doc khai thc nh l mt h
thng ni b cng ty v theo d NMRST doc thit lp v khai thc vo nm 1979 v rt nhiu djch
v nh din thoai, telex, d liu, v cu h hng hi d doc cung cp.
H thng gii php tng th GMDSS (H thng cu nan v an ton hng hi ton cu dang doc pht
trin v s doc s dng.
3/ Thng tin di dng hng khng.
Trong thng tin di dng hng khng c djch v din thoai v tuyn sn bay d kim sot bay v h
thng din thoai cng cng hng khng cho hnh khch. Djch v din thoai cng cng hng khng kiu
thng tin truc tip gia di mt dt v my bay - doc s dng mt phn M, Nht v mt s nc
khc. Cc kiu ch yu ca n l RNC v irfone - l nhng kiu doc pht trin M. Bng tn l
00 - 900 MHz - dng chung vi bng tn ca thng tin di dng mt dt. iu ch dy l SSB. V
truy nhp cuc goi, loai th nht l chuyn vng thng tin v loai sau l kiu vng thng tin ph thuc.
Theo su pht trin ca k thut thng tin v tinh di dng hng khng dang doc xc tin mt cch tch
cuc vic s dng djch v din thoai cng cng hng khng thuc su s doc m rng cho cc dng
bay quc t sau nhng nm 1990.
2.5.2 C*u h+nh !&a h, thng thng tin 'i #(ng
Cu hnh ca h thng thng tin di dng c th khc nhau tu theo cc dang djch v v thng bao
gm tng di chuyn mach din thoai di dng, tram gc di dng v cc du cui din thoai v tuyn.
Cc mang c bn tiu biu ca cc h thng din thoai xe c v tu b doc m t trong hnh 2.32.
Trong d, vng bao ph ca mt tram gc l mt vng th nhiu vng tao nn mt tram chuyn mach
v bin gii vo mt tram chuyn mach c th x l s l mt vng lu long... Ton b vng phc v
doc hnh thnh bi vng lu long ny.
()nh 2.02 CFu h)nh ca h4 thCng viGn thng ;8 c3 v$ t$u HI
1/ Tram chuyn mach vin thng.
Tram chuyn mach lin kt mang thng tin di dng vi PSTN v h thng chuyn mach tram chuyn
mach l dang tu dng v diu khin theo chng trnh lu tr. Cc chc nng chnh ca n l du ni
cc thu bao di dng vi nhau v vi cc thu bao ca PSTN. V vy MTX cn phi c cc chc nng
khc vi h thng chuyn mach PSTN, chng han nh chuyn vng tm kim vj tr v dng k.
Chuyn vng ngha l trong qu trnh cui goi, nu my di dng di chuyn khi vng phc v ca mt
khu vuc c th th h thng s chuyn cuc goi ny sang mt knh tn s mi mt khu vuc t bo
mi m khng lm gin doan cuc goi. iu ny doc thuc hin bng mt h thng tnh ton phc tap,
mt h thng nhay cm v diu khin chnh xc. Phng php chung dy l bng vic gim st cht
long tn hiu (mc) ca tng knh thu doc t cc tram gc khc, khi cht long tn hiu bt du
gim di mc quy djnh th khu vuc t bo hin tai s chuyn tn hiu bo dng cho tram chuyn mach
sau d tram chuyn mach s yu cu do cht long tn hiu ca knh di ti tram gc bin canh d xc
djnh xem vng no x l cuc goi v sau d dua vo kt qu ny chon ra vng ti u. Vic dng k
dn vj l khi thu bao di dng djch chuyn t nh dn vng lu long khc, tram nh s lm cho tram
d djch chuyn pht hin ra thu bao di dng v h thng nh s lu tr lai cc thng tin dng k d
du ni cuc goi. V tram chuyn mach cn phi c chc nng l tt c cc thng tin djch v khc
doc lu tr trong h thng chuyn mach d du ni cc thu bao di dng vi nhau v cc thu bao
PSTN.
2/ Tram gc.
Tram gc dng d ni tram chuyn mach vin thng di dng v mang di dng v n bao gm thit bj
thu pht, ngten v thit bj diu khin. Chc nng chnh ca n l diu khin v qun l vng d doc
phn djnh bng cch chuyn cc tn hiu goi dn/goi di gn knh, gim st knh v tu chn sai.
gim ti thiu can nhiu ca cc vng bn canh th cc yu t nh phn b tn s v phn b m vng
rt quan trong. Nhng diu ny doc nhc dn trong phn h thng din thoai di dng.
3/ My di dng ca din thoai v tuyn.
My tu dng ngha l thit bj thng tin doc trang bj d di dng nh l xe c, tu b, my bay v chng
bao gm din thoai cm tay, chung b ti v din thoai v tuyn xch tay.
2.5.- Ph.ng /h/ truy nh0/ 12nh
Trong thng tin di dng, cn phi diu tit cng nhiu ngi s dng cng tt trn cc ngun tn s
gii han. Truy nhp knh doc phn loai thnh kiu chim dng knh v phn chia knh. Kiu chim
dng knh l truy nhp tt di vi thng tin lin tc nh din thoai. C da truy nhp phn chia theo tn
s trong h thng t bo tng tu, da truy nhp phn chia theo thi gian d s dng trong h thng t
bo s, v da truy nhp phn chia theo m.
Kiu chia knh doc goi l truy nhp ngu nhin v n cho php c va cham v ngi s dng c th
chuyn mt cch dc lp tn hiu gc mt cch ngu nhin. C cc loai truy nhp LOH, CM (da
truy nhp chuyn tn hiu ri) v CSM (da truy nhp nhay cm sng mang). Trong h thng t bo, khi
my di dng tin hnh cuc goi v chuyn tn hiu diu khin d yu cu knh ti tram gc th truy
nhp ngu nhin doc s dng.
1/ FDM,/TDM/CDM
(Hnh 2.3.3) miu t FDM, TDM v CDM s dng thi gian v tn s nh th no v thit bj thu
pht ca chng doc cu tao nh th no. FDM, khi yu cu mt cuc goi th mt knh da v tuyn
doc chi djnh. Trong TDM th knh v tuyn doc chia lai theo nhng khe thi gian tun hon v khi
yu cu mt cuc goi th n s chi djnh khe no ca mt knh v tuyn no d s doc s dng.
()nh 2.00. - snh v t6n sC" th,i gian v$ cFu h)nh thu :ht ca
JK1L" MK1L v$ CK1L
Trong cc kiu truy nhp ny th khng c va cham bi v mi mt knh v tuyn v mt khe bj him
bi mt tram v tuyn.
Mt khc di vi CDM th knh v tuyn bng rng doc nhiu ngi s dng chung, nhng mi
ngi s dng th tin hnh thng tin nhn dang m bng cch s dng m khuych tn trong truc
giao.
Hnh 2.34 Miu t s d khi my thu pht tram gc. Trong FDM v CDM th s d my thu
pht di dng ging nh tram gc nh doc trnh by hnh 2.33(b). Trong TDM th tram di dng
cn phi c chc nng pht v thu tn hiu theo khe thi gian doc gn bi v n khng c cha chc
nng da phn chia. Trong FDM v TDM. tao ra tn s knh bng hp doc gc th phi s dng
b tng hop nh doc trnh by trong phn (a), (b) ca hnh 2.34.
()nh 2.09 C6u h)nh ca h4 thCng thu :ht Nt.!E gCcO
Mt khc trong CDM th sng d doc diu ch th nht ca s liu pht doc diu ch truc giao th
hai bng m khuych tn. T l di thng gia sng diu ch ln th hai v sng diu ch ln th nht
goi l hiu qu khuych tn. Nu khuych tn ngoc bng m khuych tn ny th chng ta lai nhn
doc sng diu ch ln th nht.
Ngoc lai vi trng hop FDM v TDM trong d tn hiu l truc giao trong tng min tn s v tng
min thi gian, d trnh su va cham, cc tn hiu gc ca khch hng trong CDM dim dc trng ca
n l tn hiu doc truc giao ho min m.
2/ Truy nhp ngu nhin.
Trong trng hop truyn thng gi m yu cu thng tin l ngu nhin v kh nng tao nhm cao, mc
d mt knh v tuyn doc dng chung cho nhiu ngi s dng nhng xc sut va cham thp. Bng
cch s dng truyn thng gc theo thng k ny, vic truy nhp d thuc hin ghp knh doc goi l
da trung nhp thng k.
Truy nhp ngu nhin dn gin nht l LOH. T mi khi gc thng tin cn pht doc tao ra my di
dng gi gc thng tin ny ti tram gc. Khi c xut hin li trong gc thng tin ny ti tram gc. Khi c
xut hin li trong gc thng tin thu doc do va cham th tram gc yu cu pht tr lai cho my di dng.
Chng CM pht hin doc khi no dng thng dn tram gc khng bj chim (ch c my di dng
no pht, v khi no dng thng dn tram gc dang doc s dng (mt my di dng dang pht) v
trnh doc va cham trong knh v tuyn t tram gc xung (t tram gc dn my di dng).
3/ FDM
Phng php dn gin nht v truy nhp knh l da truy nhp phn chia tn s. FDM l th hin
knh bng hp m dn gin l bt k du cui no cng c mt dng din thoai theo mi knh m n
c th truy nhp ti bt k tn s no. i khi h thng ny cn doc goi l mi knh trn mt sng
mang. Phn chia tn s dy l mi my di dng c th s dng mt dng doc tao ra bng cch
ny (xem hnh 2.35). a truy nhp phn chia tn s c ngha l nhiu khch hng c th s dng di
tn d doc gn cho ho m khng bj trng nh vic chia ph tn ra thnh nhiu doan.
Ghp knh phn chia tn s l: tn hiu cn doc pht ti mt s khch hng t mt my pht s doc
pht di bng cch phn chia cc bng tn v my thu s chon thng tin thuc bng tn ca n. FDM
l pht tn hiu ti mt s my thu. Do vy, nu s dng FDM trong h thng t bo th FDM phi l
knh nghjch (backard channal) FDM l knh thun (Forard channel). N doc goi l FDM/FDM.
()nh 2.0< Nt.un?8&O. 1 E!ch t.An E3t E!ch PJ
Nhng u dim ca da truy nhp phn chia tn s l mt trong nhng vn d kh khn trong vic thuc
hin h thng t bo s d l su khuych tn tr do thi gian dn bj tr ca sng da dng trong knh
t bo, n gy ra nhiu k hiu (S - ntersymbol nterference) v di khi lm gim chi tiu ca h thng
t bo. V vy, d di ph vi S, cn phi s dng b cn bng song di khi rt kh thuc hin. Tuy
nhin nu chu k k hiu ca d liu s cng ln - tc l d rng bng tn ca knh cng nh th S
cng khng bj nh hng ca khuych tn tr thng xuyn. Tng ng, chng ta d bit l FDM
khng cn dn b cn bng trong knh t bo bi v chu k ca d liu s ln hn da truy nhp phn
chia thi gian. V trong FDM, khng cn dn dng b mang ban du v vic hi phc djnh thi bit hay
dng b khung rt d dng v phn cng dn gin trong vic thuc hin modem. Nhng yu dim ca
da truy nhp phn chia tn s l: Cn c b loc, b song cng (duplexer) - l b phn chia tn hiu goi
di v goi dn ca du cui thng qua ngten khi thuc hin du cui t bo. Thng thng, do chnh
lch v cng sut din gia du vo v du ra qua ngten l ln hn 100dB nn rt kh phn chia tn
hiu. V vy, b song cng m hin nay dang dng kh thuc hin chc nng ny v m long ln. V
vy, chng ta phi da tn tht xen 3dB vo khi b song cng cho tn hiu di qua. Nhiu cng knh l
mt vn d na c th pht sinh do vic phn chia nh ph tn s v do d cn c bng tn bo v
gia cc knh d ti thiu ho nhiu ny.
4/ TDM
Thng tin di dng s Chu u (GSM), Chu M (DC) v Nht (DC) thng chp nhn s dng
TDM. S d theo khi nim ca TDM doc trnh by trong (Hnh 2.36). Trong thng tin di dng
TDM, tram gc pht tn hiu TDM dn my di dng trong t bo. My di dng nhn mt khe thi gian
ca mnh trong s cc tn hiu TDM v gi tn hiu khi v tram gc mt cch tun tu.
Cc s my di dng lin lac vi cc tram gc mt cch dng thi theo mt knh v tuyn. Di dy,
chng ta miu t cc dc tnh k thut ca thng tin di dng TDM.
()nh 2.0Q -# R ?hi ni4E ca thng tin &i 3ng MK1L
(1) jnh thi pht v thu
Hnh 2.37 Chi r vic djnh thi pht v thu tai tram gc v ch d djnh thi tai my di dng trong trng
hop ba knh TDM, chu k pht, thu, trng doc lp di lp lai trong my di dng. Do vic djnh pht v
thu khng trng nhau nn khng cn dn b loc chon lua thu pht trong my di dng. Khong thi gian
trng doc s dng d do mc thu ca cc tram gc ln cn.
()nh 2.0S *Dnh th,i :ht thu T t.!E gCc
2/ Cu hnh ca khung
Cu hnh ca khung doc trnh by trong (Hnh 2.3). Nhm ca tuyn ln (t my di dng dn tram
gc) bao gm phn mo du, t m dng b d liu diu khin, d liu ca ngi s dng v thi gian
bo v. V khung ca tuyn xung (t tram gc dn my di dng) l tn hiu lin tc nn khng cn thit
phi c phn mo du v thi gian bo v. Phn mo du l h thng m ca dng b sng mang v
dng b dng h. Khi pht hin tr th vic ti tao sng mang l khng cn thit v m dng b sng
mang l m 1 bi v sng thu phi l sng chun d pht hin bng cch tao ra thi gian tr m 1).
T m dng b chi r dim bt du ca d liu diu khin v d liu ngi s dng. D liu diu khin
dng d diu khin knh v tuyn trong thng tin.
()nh 2.0U CFu h)nh ca ?hung
3/ iu chinh thi gian bo v v djnh thi pht.
Khi mt my di dng gi chm tn hiu hng ln d tao djnh thi cho tn hiu TDM hng xung, di
khi chm ny bj xung dt bi v cu ly gia cc my di dng ti tram gc l khc nhau. Chng han nh
khi khe 1 doc gn cho mt my di dng xa tram gc v my di dng gn nht doc gn khe 2 th
phn cui ca tn hiu chm s va cham vi khe 2 bi v chm tn hiu ca my di dng 1 dn chm.
iu ny nh doc trnh by trong hnh hnh 2.3, c th trnh doc bng cch da vo s dng
thi gian bo v. Tnh hung m c th trnh doc xung d doc trnh by trong Hnh 2.39. Khi bn
knh t bo l R th thi gian bo v (g) din hnh l 2R/C (giy) trong d C l vn tc nh sng. Khi R-
3km th g l 20s. Nu thi gian bo v qu di th hiu qu ca khung (d di ca d liu diu khin
d liu ngi s dng) d di khung bj gim.
V()nh 2.0WX M.nh ;ung 3t HYng th,i gian H v4. =hi Ey &i 3ng 1 T ;a nhFt v$ Ey &i 3ng
2 T g6n nhFt.
Vic diu chinh dng thi pht l phng php diu chinh djnh thi gian pht ca my di dng theo cu
ly t tram gc d nhn doc tn hiu khi ca tng my di dng m vic djnh thi n doc m t
Hnh 2.37 vo khng gy ra xung dt tram gc. Mc d hiu qu s dng khung khng gim n
vn cn phi do khong cch. N doc chp nhn s dng khi h thng c tc d bt cao, ni khng
th chp nhn gim hiu qu khung du c thi gian bo v ging nh h thng t bo ln.
4/ Thu tn hiu nhm.
Tuy nhin, cc tn hiu nhm t cc my di dng khng xung dt vi nhau do diu khin djnh thi pht
v thi gian bo v v djnh thi dng h ca tn hiu nhm l nhp dng b. V vy, vic ti tao lai dng
h nhm ca mi my di dng l cn thit tram gc.
V tn hiu nhm doc pht mt cch tun hon t my di dng trong knh truyn thng cho nn vic
ti tao dng h m khng cn phi v phn mo du doc thuc hin bng cch duy tr gia ca tn hiu
dng h d doc ti tao cho dn khi thu doc tn hiu nhm tip theo v thuc hin phng thc ti tao
dng h thng thng khi nhn doc tn hiu nhm. Mt khc, knh diu khin chung l truy nhp
ngu nhin v tn hiu nhm doc b sung phn mo du d ti tao dng h. khng lm gim hiu
qu khung th vic dng b ho dng h cn phi doc chn vo 1 phn mo du ngn vi tc d cao.
N c th l dng b tc d cao bng cch dng b ho pha du tin ca dng h ti tao vi tn hiu
nhn doc.
(5) Gim st mc thu tram gc bn canh su diu khin chuyn vng d lm cho cuc goi doc lin
tc bng cch pht hin ra bo di djch chuyn v chuyn t bo ny sang knh v tuyn khi my di
dng dang goi ti t bo d di chuyn l mt k thut diu khin quan trong khi cng d trng ca
tn hiu thu doc tai tram gc bj gim (trong h thng t bo tng tu) cc tram gc trong t bo bn
canh s do cng d tn hiu ca my di dng ngay lp tc. Cng d tn hiu manh nht ca t bo
tram gc doc nhm vo t bo d djch chuyn v knh v tuyn ca tram gc ny doc gn cho my
di dng. Tuy nhin su pht hin t bo djch chuyn ny d doc s dng trong FDM. Nu s ngi
s dng tng ln th qu trnh diu khin chuyn vng s rt ln tram gc. Trong TDM ngoi khe
pht v thu cn c mt khe trng. Nn n doc s dng th qu trnh diu khin ca tram gc s doc
dn gin ho rt nhiu bi v c th do cng d tn hiu t tram gc gn d v n doc dnh gi l t
bo d djch chuyn.
5/ CDM
Trc dy rt lu, do nhng dc tnh ca h thng thng tin trai ph l rt manh v mt chng nhiu v
c loi th cho thng tin b mt dng di, cho nn n d doc s dng trong thng tin qun su. u
nhng nm 190 do cng ngh bn dn VLS v nh su pht trin ca k thuyt thng tin d truy nhp
phn chia theo mi trong d n ghp knh bng vic diu ch dy truc tip d doc thng mai ho
trong cc h thng thu GPS v Ommi-Tracs. Cng theo cch nh vy, CDM d ni ln nh mt h
thng thng tin di dng di knh t cui nhng nm 0.
Trong bi cnh ny trc ht, nguyn l c bn, doc xut pht t l thuyt ca Shannon, trong d
dung long thng tin c th dat rt ln theo cng thc sau; mc du d rng ca bng tn s dng ()
ln thay cho vic t s tn hiu trn tap m (S/N) nh hn 1.
C = W log2 (1+S/N) [bps] (2.40)
= 1.44W n(1+S/N)
Trong d nu S/N nu 0,1 th C s l
C = 1.44 W (S/N) (2/41)
V vy, khi S/N th C c th ln v han, nu nhiu ngi s dng pht v thu dua nhau theo mt m
khc nhau th c th truy nhp lua chon 1-1 gia tn s pht v thu.
()nh 2.9Z NguyAn l[ ca h4 thCng CK1L
dy, d hiu mt cch dn gin qu trnh m ho ph khuch tn gia pht v thu ca h thng
CDM, nguyn l ca n doc trnh by trong hnh 2.40. C th l pha pht, th di tong d m
ho v chn d liu m thanh d doc s ho (9,6 Kbps) doc ghp knh thnh tn hiu diu ch nh
m gi tap m 1,22Mbps (9,6kbps x 12) vi tn s sng mang Fo. N doc bc xa qua ngten
rng cch doc ghim trong b loc bng thng c dng bng l 1,25MHz. Mt khc, pha thu th tn
hiu thu t ngten di qua b loc bng thng c d di thng l 1,25MHz v doc diu ch vi sng
mang ging nh phn pht bng b m ho gi tap m 1,22 Mbps, cng vi b tng quan v sau
d s liu m thanh nguyn thu v gi tap m doc loc bng b loc s. V s liu m thanh c th
doc ti tao bng cch gii chn v gii m.
ng thi s liu m thanh ca cc knh khc cng nh tap m v nhiu v s liu m thanh gc c
th doc phn chia v nhn doc nh trong hnh 2.40. iu d c ngha l s liu m thanh ging nh
(a) doc bc xa cng vi (c) vi v mi tn hiu bng d doc khuch tn t b ghp knh ging nh
(b) doc bc xa t nten ra khng trung vi cng d chi khuych tn trong d rng bng 1,25 MHz.
nten thu c th thu doc tap m nn (g), nhiu bn ngoi (h), nhiu ca t bo khc (i), tap m t
ngi s dng khc () m n doc pht ch khc, cng nh sng thu mong doi. Nhm sng v
tuyn ny doc loc trong b loc c d rng bng l fo(1,25/x) MHz v doc cng vo vi b tng
quan c fo=91,22/x) Mbps ca doc tao ra pha thu.
Khi di qua b loc, (g), (h), (i), () s tr thnh bng khuch tn trong pham vi 1,25MHz. Tn hiu khuch
tn mong mun (b) bj co lai trong pham vi di 10KHz, nhng n chia s vi tn hiu mong mun (d)
v tn hiu khuch tn khng cn thit su phn b cng d ca chung (nng long din) vn gi
nguyn nh l cng d tap m d rng bng 10KHz ging nh (d), v vy (C/) ca tn hiu mong
doi (c) tr nn tt nh l hiu qu khuch tn (12 ln).
hiu doc th tu khuch tn ny mt cch d dng, cng thc dn gin doc trnh by nh sau.
u tin nu s liu m thanh 9,6kbps doc diu ch ln th nht phn pht l a(t), h thng PN l
C(t), sng doc pht l y(t) th khi d chng ta c th nhn doc cng thc lin quan nh sau:
Y(t) = a(t) x c(t) (2.42)
Nu tn hiu khng gim v khng c can nhiu hay tap m th y(t) th hin tn hiu thu nh n vn c.
Trong trng hop khuch tn ngoc do n doc nhn vi cng mt trong ca phn pht nn du ra
khuch tn ngoc z(t) l:
Z(t) = Y(t) x c(t) = a(t) x {c(t)}
2
(2.43)
Trong d, mc d c(t) l s ngu nhin th gi trj ca n chi gii han trong 1 vi bnh phng ca c(t)
bao gi cng = 1. Cho nn (t) ging nh doc trnh by di dy:
z(t) = a(t) (2.44)
Tng tu nh vy ta c th bit rng sng hon ton ging nh vy c th doc tao ra tai cng mt
thi dim pha thu. dy nu h thng PN l 1 s ngu nhin bn trong th d l mt trng hop tt.
Nhng nu l nh vy th khng th tao ra doc mt cch dng thi mt h thng hon ton ging nh
vy. V vy phi s dng s gi djnh.
2.5.3. C*u h+nh t 4"o
1/ Khi nim v h thng t bo.
Do ngun tn s gii han ca thng tin v tuyn diu quan trong l cn phi tn dng tn s mt cch tt
nht. V vy khi chng ta thit lp mt h thng vin thng di dng, vn d ct li l phi s dng lai cng 1
tn s dja dim cch xa ni s dng cng tn s ny.
()nh 2.91 CFu h)nh v\ng
Trong s cc dang truyn thng ca thng tin di dng th c nhng dang m cc my di dng lin lac
vi nhau khng cn tram gc ging nh thit bj thu pht v c nhng dang m cc my di dng lin lac
vi nhau thng qua tram gc nh din thoai trn tc xi v trn xe c. i vi loai th th bn thn
ngi s dng kim tra xem c nhiu khng, sau d mi lin lac. C th s dng lai tn s nhng hiu
qu th thp. Mt khc di vi dang thng tin thng qua tram gc c th s dng k hoach tn s lp lai
mt cch rt hiu qu bng cch phn b tn s tram gc. Tuy nhin trong trng hop h thng vin
thng di dng c tram gc th n c 2 loai: loai th l tram bao ph khu vuc phc v ging nh l lin
lac v tuyn tc xi, loai th l da tram gc bao ph khu vuc phc v nh l h thng din thoai xe c.
Vng l mt min m sng v tuyn c th dn doc tram gc v loai th nht l loai vng dn, loai
th l loai da vng.
Vng dn doc goi l vng ln bi v 1 tram gc bao ph mt khu vuc phc v ln. C thng tin v
tuyn tc xi, h thng nhn tin v MC (TRS). Dang ny c cu hnh dn gin doc ni vi my di
dng, cc thit bj pht/thu tram gc, tng di hay h thng chuyn mach. Nhng d duy tr doc
vng phc v ln th cng sut pht ca my di dng ca tram gc cn phi ln. V vy, nu cu ly
khng d ln th khng th s dng ng ten mt tn s. V nu so snh vi dang da vng th dn vng
khng s dng lai tn s theo dja l v vy h s s dng tn s thp hn di vi da vng. S d goi l
vng nh bi v vng ca tram gc nh hn so vi vng ca tram gc ca dn vng trong d vng
phc v tng ng vi vng ny. Vng nh c cc dc tnh sau nu so snh vi vng ln.
1/ Hiu qu s dng tn s tt hn bi v mt tn s c th s dng nhiu vng khc nhau c cu ly
tng di xa nhau dn d trnh nhiu trong khu vuc phc v. Trng cng nh th t l s dng lai tn
s cng ln.
2/ Cht long tt hn bi v vng phc v bao gm nhiu vng nh lin tc. Tng di d dp ng
doc yu cu v cu ly khu vuc phc v, cu hnh v.v...
3/ Cng sut pht c th thp hn. Cn phi gim st trang thi v diu khin trung nhp bng cch
trao di thng tin gia nhiu tram gc d dm bo hiu qu v tnh lin tc ca mt gc. Cu hnh ca
h thng th phc tap. Mc d cu hnh ca vng nh phc tap nhng n c th bao ph 1 khu vuc
phc v rng ln v thuc hin doc mt h thng ln c hiu qu tn s cao.
V vy n doc s dng trong h thng din thoai, xe c v h thng din thoai di dng. Trong cu hnh
ca vng nh th khu vuc phc v ging nhiu vng v mi vng trng nh mt t bo v nu tram gc
l li th n doc goi l h thng t ong (collular). Mi vng doc goi l mt t bo. Trong h thng t
ong cn phi xc djnh s long v d ln ca t bo bng xem xt dja hnh, su lan truyn sng v
tuyn lu long v.v... c bit chng ta cn phi nghin cu nn b tr tram gc nh th no d loai tr
nhng l hng ca khu vuc phc v v cn nng cao hiu qu s dng tn s nh th no. Vic
nghin cu ny doc goi l phn b t bo.
2/ Phn b t bo.
1/ Phn b t bo theo kiu tuyn tnh da theo kiu dja hnh khi phn b t bo doc b tr theo kiu
tuyn tnh do khu vuc phc v nm trn b, doc theo b bin hay doc theo dng trc gia cc thnh
ph ln cch nhau vi chc kilomt th t bo doc b tr theo hng doc v s dng lai tn s sau mi
vng. Chng han, 3 t bo s dng lai cuc goi trn tu cng, cuc goi trn tu ho v cuc goi trn
my bay. Hnh 2.42 miu t su lp lai ca 3 t bo trn su phn b t bo kiu tuyn tnh.
Khi khu vuc phc v c kiu dja hnh (mt phng) ging nh cc cuc goi ca cc xe c th rt nhiu t
bo doc phn b mt cch phc tap theo m hnh t bo lp lai trn khu vuc phc v khng c ch
h.
Phn b t bo theo dja hnh nh sau:
Mc d hnh dang t bo thuc t phc tap do su lan truyn v tuyn chju nh hng ca cc yu t tu
nhin v dja l, t bo s doc m hnh ho v cc vj tr t bo doc phn b du dn trn vng phc
v d.
()nh 2.92 ] &' ?i@u tuyn tnh l: l!i Ha t H$
2/ H dang t bo
Nu ngten da hng pht sng v tuyn trn khu vuc mt bng th vng bao ph c dang hnh trn.
Khu vuc t bo doc xc djnh bng cc dim c cng vj tr mc thu trung bnh gia cc vj tr t bo
trong khu vuc lan truyn sng v tuyn v c dang hnh da gic. C 3 phng php d bao ph kn
khu vuc bng cc t bo hnh dang da gic c kch thc nh nhau (hnh 2.43).
()nh 2.90 ()nh &!ng t H$
Bng 2.0 =hng cch tE gi^a cc t H$
Kiu t bo dn vj Khong cch tm gia cc t bo k nhau
Tam gic du (a) R
Hnh vung (b)
R
Lc gic du (c)
R

()nh v_
NaO M.+,ng h`: t H$ h)nh taE gic u
NHO M.+,ng h`: t H$ h)nh vung
NcO M.+,ng h`: t H$ h)nh l'c gic
ng ni tm ca khu vuc gc ln nhau s c hnh tam gic du, hnh vung hay hnh lc gic du.
Khng c bt k hnh dang t bo da gic phn b du no khc ngoi cc hnh trn. Chng doc goi
l kiu t bo tam gic du kiu t bo hnh vung v kiu t bo lc gic du. Mi kiu t bo c
nhng dc tnh ring ca mnh.
a. Cu ly t bo: Khi bao ph khu vuc vi mi dang t bo th khong cch tm s nh trong bng
2.3. Khong cch tm ca dang lc gic du l ln nht.
Bng 2.9 =hu vac t H$ #n vD l$ ?hu vac gCc lAn nhau
Kiu t bo dn vj Khu vuc t bo dn vj Khu vuc chng ln
Tam gic du
3
R
2
1.3R
2

4
( 2 - 3
)R
2 1.2R2

2
Hnh vung 2R
2
( 2 - 4 )R
2
0.73R
2

Lc gic du
3
R
2
0.26R
2

2
( 2 - 3 )R
2 0.35R2

R: rng ca t bo chng ln
()nh v_
Bng 2.< *3 .3ng ca t H$ chCng lFn
Kiu t bo dn vj rng ca t bo chng ln
Tam gic du R
Hnh vung
(2 - ) R 0.59R
Lc gic du
(2 - ) R 0.27R

R : Bn knh
()nh v_
b. Khu vuc t bo v khu vuc chng ln: Khi cc t bo phn chia khu vuc thnh cc t bo dn vj c
cng kch thc v khu vuc chng ln s khc nhau tu theo tng kiu t bo nh Bng 2.4. Khu
vuc t bo dn vj l mt khu vuc doc bao ph bi tam gic du ti thiu ho s long t bo d bao
ph mt khu vuc. rng ca t bo chng ln doc trnh by trong bng 2.5.
c. S long tn s cn thit ti thiu: Do khng th s dng cng mt tn s v nhiu vi cc t bo
bn canh, cho nn s long tn s cn thit ti thiu doc trnh by trong bng 2.6.
Bng 2.Q -C l+`ng t6n sC c6n thit tCi thi@u.
Dang t bo dn vj S long tn s cn thit ti thiu
Tam gic du 6
Hnh vung 4
Lc gic du 3
Mi dang c nhng dc tnh ring ca n. Dang tam gic du l khng thch hop tr trng hop dc
bit v dang t bo lc gic du l hiu qu nht.