Está en la página 1de 2

Jos Armando Gmez Green:jag22green@gmail.

com
HIMNO NACIONAL DE HONDURAS EN
ESPAN OL Y MISKITU
Espaol Miskitu
CORO
Tu bandera tu bandera es un lampo de cielo
por un bloque por un bloque de nieve cruzado;
y se ven en su fondo sagrado
cinco estrellas de plido azul;
en tu emblema, que un mar rumoroso
con sus ondas bravas escuda,
de un volcn, de un volcn tras la cima desnuda
hay un astro hay un astro de ntida luz.
CORO
Man plakinkam,kasbrika ingnika kum sa
pihni piska kum, lilapas kat mankan sa;
baha pinhka mitilka pali bara
slilma sangni painkira matsip sa;
baha pramna ba kabu kras baku
ripkam binkira tilwi lui sa,
il kraskira kum,klin pali sangwi bara,
slilma prana kum,ingwi pali sa.

I Estrofa
India virgen y hermosa dormas
de tus mares al canto sonoro,
cuando echada en tus cuencas de oro
el audaz navegante te hall;
y al mirar tu belleza extasiado,
al influjo ideal de tu encanto,
la orla azul de tu esplndido manto
con su beso de amor consagr.

I Estrofa
Indian tiara painkira yapi katma
binka painkira kabukam dauki kan
ritskam ailal knamya kir yakabi
imhpapakra wahma mai sakata;
yaprisaukan lukan mai kaikan bara
pramna ingnika ba kupia kat diman,
aihkakira kir katma pramna naiskira
alki mai klaki ,ai kupiara mai mangkan.

II Estrofa
De un pas donde el sol se levanta,
ms all del atlante azulado,
aquel hombre te haba soado
y en tu busca a la mar se lanz.
Cuando erguiste la plida frente,
en la viva ansiedad de tu anhelo,
bajo el dombo gentil de tu cielo
ya flotaba un extrao pendn.
II Estrofa
Lapta baiwi saitka pliska kumi wina
lalma kabuka wihka blu tila wina
waikna kumi yaprikam sauhkan kaikan
man mai pliki ,kabura taki wan;
lamla bukram mamwan painka kaikata,
swiaia apia lukram prikam laka ba
kasbrikikam painkira pura bara
plakin tringsar kumi pat plupi kan.

III Estrofa
Era intil que el indio tu amado,
se aprestara a la lucha con ira,
porque envuelto en su sangre Lempira
en la noche profunda se hundi;
y de la pica hazaa, en memoria,
la leyenda tan slo ha guardado
de un sepulcro el lugar ignorado
y el severo perfil de un pen.
III Estrofa
Patkas pali indiankam lamtwankira
aihni bui ai kupia sauhki aiklaban,
silp ai talia manira aikma ki
tihmia tara palira dimi wan;
aiklabanka lisinra ulban takaskan
wauhtayara ulban turka baman bri
ansara bikan pliska sin kaikras
walpa malira kumi baman takisa.
Jos Armando Gmez Green:jag22green@gmail.com

IV Estrofa
Por tres siglos tus hijos oyeron
el mandato imperioso del amo;
por tres siglos tu intil reclamo
en la atmsfera azul se perdi;
pero un da de gloria tu odo
percibi, poderoso y distante
que all lejos, por sobre el atlante
indignado ruga un len.
IV Estrofa
Luhpiam nani walan mani andat yumpa
ai almuka lawi dauki muni kan
patkas blahwatma mani andat yumpa
winankam kasbrikara lap tiwan;
yua painkira kumi kyamara walram
wihka pali bara karma aisanka kumi;
kasbrika blu takaski saitka bara
laian kumi ihbi ini kan.

V Estrofa
Era Francia, la libre, la heroica,
que en su sueo de siglos dormida
despertaba iracunda a la vida
al reclamo viril de Dantn;
era Francia que enviaba a la muerte
la cabeza del rey consagrado
y que alzaba, soberbia a su lado
el altar de la Diosa razn.
V Estrofa
Karhnakira pri; French tasbaika ba
mani tausin kumi ban yapi kan
ai yapanka wina tit bui aihka kaikan
Dantn karhna pali kisbi aisi kan,
prura blikan French tasbaika wina
King painkira ,lal dakbi bliki kan
kuasi tit bui aiauwi taki kaikan
kasak tanka watla paskan bui kan.

VI estrofa
T tambin Oh mi patria! te alzaste
de tu sueo servil y profundo;
t tambin enseaste al mundo
destrozando el infame eslabn.
Y en tu suelo bendito, tras la alta
cabellera de monte salvaje
como un ave de negro plumaje
la colonia fugaz se perdi.
VI estrofa
Man buatma ,pyua kumi yang tasbaiki
alba yapanka sibrinka tihuka wina;
man sin madikatma tasba aiskara
alba sinka makwika nahki krikram ba.
blisin tasbaikam pura nara
inhtawaya wail tawa prana baku
piawira taya siksa kumi baku
upla balan nani,plapi lap tiwan.

VII Estrofa
Por guardar ese emblema divino
marcharemos Oh patria! a la muerte;
generosa ser nuestra suerte
si morimos pensando en tu amor.
Defendiendo tu santa bandera,
y en tus pliegues gloriosos cubiertos,
sern muchos, Honduras, tus muertos,
pero todos caern con honor.
VII Estrofa
Baha tukinka suhnu mainka kaiki
pruaia kat yang nani wapi kamna;
pramaska ba yamni kabia knata katki
man lamtuanka ba wal kauhwan kabia.
Tukin painkira man mainkam kaiki
plakinkam latwankira ra aibaki,
ailal kabia, pruan nani ba Anduras,
auya pah alsut kauhwan kabia.

También podría gustarte