Está en la página 1de 12

'

.-a_

f,sCU E N"A Pq-OF'E,5IOFJA N- T}f, IiT{& ENIE R N & C V[ !-


PROBLEMA: DtllIIRMINAR l,\S DEFORMACIONES \'rllERZAS EN ili\D^ i.iljDO Y B;\RRA Dts LA ARIVIADUR;\
-riGLrlENl-E:
A1=30 cm2
A2=9*sqrtl17) cm'z
A.- CUADRO DE LAS FLINCIONES
'IRIGONOMETRICAS
k
.----T--omdxq/d
B.- PLAlllT\h{Il:N'f0 UE ECII\CI ONI iS
x72
112
x2l
Y21
x13
Y13
x31
Y31
x23
Y23
x32
Y32
x35
x53
'/53
60.00
Ton/cn
u1
0.059 0.235
0.235 0.941
0.059 -0.2:i5
,0.235 ,0.941
vl 12
-0.059 -0.2J5
-0.235 -0.941
0.059 0.235
0.235 0.941
v3
-0.480
-0.6.10
0.4 0
0.640
u1 tl- u2
3.529 14.118
,3.529
14.J.18 5e.41r -14.118
-3.529 .14.118 3.529
-14.118 -56.:11 t4.t!8
u1 v1 !3
21.600 28.800 -21.600
28 800 38.400 -28.300
-21.600 -23.800 21.500
-28.800 -38.400 28.800
ui
vt-
u2
!2
$1
!L
u3
v3
v2
v2
!3
u2
v?
u4
v4
u4
{3
'!3
u5
v5
v2
-14.11e
I
-s6.471
|
14.1181 x
s6.4 711
at
y1
u2
v2
u1
v1
u3
v3
\2
t2
3
v3
42
u4
vA
UI
v3
u4
v4
u3
v3
u5
!5
x24
Y24.
x42
\42
x34
Y34
x43
Y43
60.00
120.00
100.00
0.480
|
,0.6401
-0.480
I
0.61c
I
43.200
57.600
43.200
-57.600
v3
-28.800
,38.00
2 8.8 00
38.400
0.0 00
c.i'00
0.e00
0.000
s7.6ool
-76.800
|
,57.6001 x
7 6.800
|
sl v7- u3
0.?6c 0.480 -0.360
0.480 0.640 -0.480
.0.360 -0.481 0.350
,0.480 0.6.10 0.480
ul va ul
0.360
,0.480 -0.360
-a.490 0.640 0.480
,0.360 0.480 0.36C
0.480 c.640
,0.4s0
u2 !2
1.000 0.000
0.000 0.000
1.000 0.000
0.000 0.000
u3 v3 il4
0.350 0.480 -0.360
0.480 0.640 -0.480
'0.r-50 -0.480 0.360
-0.480 ,0.640 0.480
u3 v3 u5
0.360 -0.480 -0.360
-0.480 0.640 0,480
"0.360 0.490 0.360
0.480 -0.640 0.480
u2 v2
43.200 -57.600
-57.600 76.800
43.200 57.500
57.500 -7.800
3
43.200
57.600
-43.200
-57.600
il2 v2 u4
1!0.t00 0.000 -100.000
0.000 0.000 0.000
1C0.r:,0 0.000 100.000
0.000 0.{1c0 0.000
u4
-1.C00
0.000
1.000
0.0 00
0.00 0
0.000
0.000
r,.c00
,0.48 0
-0.640
8.480
0.64C
v5
0.48 0
,0.640
-0.480
0.540
v3 u4 14
57.e00 43.200 -57.600
?6.800 -57.600 -76.800
-57.60 43.200 57,600
-76.80C 57.600 76.800
u3 v3 u5 v5
21.600 -28.600 -21.600 2S.8n0 |
-23.800 38.n0 28.8n0 -3S.400 I
I
-21.600 28.800 21.600 -28.8001 X
28.8oo -38.4C0 -28.800 38.400
I
t:,,.i,:.,:i,.,f ,,,,Th
ELTMENTO L (m) e Grados) cos0 senB (cose
)'
(senB
)' senBcosB
12.36 75.964 o.2425 0.97 0 0 0588 0 c41?
13 10.000 53.1 3C 0 6000 0.8000 0-3600
23 5.000 -53-130 0.500 0 {.8000 0.3 600 0.64 0 0 -r.4800
24 5.000 0.000 1..0 00 0 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
34 5.000 53.130 0,6000 c.8 000
l0 00c -0.8000 0.3 600 0.6400 ,0.4800
45 12.3 6I 7 5.964 0.2425 -0.9 701 941 2 -0.2353
60.00
-{t \
x45
Y45
x54
v5
0.235
.0.941
-t.235
0.941
u1 vi {2
25.L29 42.918 -3.529
42.918 94.871 -14.118
-3.529 -f..f.i18 146.729
,r4.Lta -56.471 43.482
-21.60 -28.800
.43.20
-28.800 -38.400 57.600
0,000 0.000 ,100.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.00r 0.000
0.000 0.000 0.00
v2 u3
'14.118 -21.600
-s6.471 -28.800
-43.482 {3.20
133.271 57.600
57.600 12S.6C0
'76.800 0.000
0.000 43.20
0.000 -57.600
0.000 -21.600
0.000 28_600
u4
v4
u5
v5
v3 ul
-28.800 0.000
-38.400 0.000
57.600 -100.000
-76.800 0.0c0
0 000 -43.200
230.400
,57.600
-57-600 146.72S
-76.800 43.482
28.800 -3.52S
-38.400 L4.118
v4 5 v5
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.00c 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
-57.600 -21.600 28.800
-76.8C0 28.800 -38.40C
43.482 -3.529 l-4.118
133,271 14.118 "56-471
14.118 25.129 42.918
-56.471
-4!.918 94.871
X1
Y1
x2^2
\'2- t
x3-0
Y3--1
X4-0
Y 4-2
x5
D.. REORDENANDO
xt
Y1
X5
Y5
x2:2
Y?- -1
x3-0
Y3- 1
x4-0
Y4- -2
u2
v2
u3
v3
!4
t4
:g
0
0.06375
-0.0L23
u4 v4 5
0.059 -0.235 -0.059
-0.235 0.341 .235
-0.059 0.235 0.059
0.235 -0.341 -0.235
u4 v4 u5 v5
3.5?9 -14.\18 -3.529 14.118
-14.118 56.471 14.118
,56.411
-3.529 14.118 3,523 -14.118
14.118 -56.47L -14.118 56.471
u4
v4
u5
v5
C.. EhIS AMBI-ANDO POP. SI'PERPOSICION
NUDO X12+X13-X1
Y12+Y13 = Yl
NUDO X21+X23+X24 = 2
Y21+Y23+Y24 - -1
NUDO X31+X32+X34+.(35 = O
Y31+Y32+Y34+Y35 '"
-1
NUDO X42+X43+X45 - O
Y42+Y43+Y45 = 2
NUDO X53+X54 = Xs
Y53+Y54 = Y5
u1
u2
v2
UJ
u4
v4
u5
v5
u1-0
,,*1.?0
57.00
:10Q:Q9
,, 0'00
vS-0
0.000
0.0 00
42.918
94.871
0.000
0.000
28.800
38.400
14.L78
-56.477
u2
.-i.F2e
,14:118
0.o00
..0:000
,14:118
:56:471
0.4!0
t?1.60.9
:28.800
-2i.6oo
ie.eorj
v2 v3
i?e.80!
-38,400
28is0q
-ad.oo
: l?:099 :i::.::i:i.1-!oi'0oo
::76;80:': :i::r' :rl:000
,. 0.009i ., .t3i?9q
?39r4S9
:: I ., i, :.57i6q0
i5li600 ,:::146i7?9
;76-800 : 43:482
,: 9.
0.
25.129 42.918 0.000
42.918 94-871- 0.000
0.000 0.000 25.129
0.000 0.000 42.918
-3.529 -14,118 0.00u
-14.118 -56-4?1 0.000
-21.600 -28.800 -21.600
-28.800 -38,400 28.80
0.000 0.000 -3,529
0.000 0.000 14.178
000
51
gr,q
ulaq
e5-0
::1{9:7?e :
li4!2,.,.t,.4:,3!.9
,.:f 3i182::'133.?71:',,,,
:5,990
::,J3i?09,'5?:6q9
,,1?s:60q
:
: :i7:6Q :
:76.qq0:::
::::
: :9;090
-10Q:000
,,, 0;000 ,:
!43.200
, 0'00i 0.000
r:r'5?:000
:0
:: 0
y?:'
ltl:,,
!19:::
.Y,,?,,
u4:
i{::1
-76.
? v2 u3 v3 u4
116.?3
43.48 . -43.20 57 60 -loo.oo
3.48 .:: :::133i27::: :::.r 57:60 : -76,80 :
r. 0;00
v4 -r.
....iti'l
ii',cl
:iiiel
4l:4Sl
113.271
57:6q:::::::::: :::+?9:EP
ti ,. .: : 0i00
,,.:,
:::f:.!a
-76.80 0.00 230.40
:57.60
0.00 . 43.2Q -57.F0 .
146.?3
:
0r00r r:::: r:.:::.57:60 r ::: .
:i76:80 : |.:43t48
.C1
:Y1
u2
v2
ul
v3
4
v4
0.03038
4.02163
0.05331
-0.03173
:l:
: a
:n
E - DETERMINACION DE LAS REACCJIONES
X1
Y1
x5
Y5
u2 v2
:.3.52e ,
-14 11!
'1a:1t8,
,
.,19:171
o.oo: , ,.,,o"ooo
0.000.
r :
0-000
u3 v3 u4 v4
.21;600:,, : -28i800::.:: :O.0O0 OrO00l
.28.800
:
-38.400 o-OO0 o.OOOl
-21.600 28.800 -3.529 14.1181
28.800 -3S.4OO 14.r 8 -56.4711
x1
Y1
X5
Y5
s1r=
'iX'.].
I
o.roru o.rrorl x
Sl-3= ,o.oo
i
o.roo o.noool x
s::= r:o.oo
I
o..ooo -o.roool x
:524= roo.oo
I
,.oooo o.oooo
I
x
sg4= rzo-oo
N
o..ooo o.rrool x
s35= .o.oo
I
o..ooo -o.roool x
S45= ,o.oo
I
o.roru -o.rrorl x
o.o.rru,l
:
0.212lon
-0.0122983
|
o.o.o.rr.rl = 0-056 ron
-o.ozraze,
I
.o.or.rrn,l = -1.so7 ron
+.oosrzss
l
I
o.oro4448l = -1.044 lon
-o.o rs+::e
I
o.orrnro.l = o.681 ro
I
0.0101037
|
.o.or..rrnl
= -2.132 ron
0.02162s2
|
o.ou.,ou.l = -2.623 roa
I
0.0317319
|
-o.orsl
-o.zsolr"'
-1.S151
c.z so
I
IT.- DETEfu\{INA.CION DE FUERZAS INTERNAS
{ /-l\
f
(1,)
Iv
i
\t.'*
1
i
*-**---_-
\
j
--i
fl
r:l
0f):
I
1
T
;f
r*1
ary;
I
f
-r
+
I
T-
T
6.CI0
Tonlm
r'rn
---
fn
2
v 4oxa
1.CIS Tan
2.0 Ton
O
(g
X
S+.oo
Tonlm
I
i
1r
L-
(g
I
I
a
a
@
|:
_15_
=
il:s lJ:;
B*
g
J
u
tr,N
o)
f'-
c{
$i
t.
4
t'*
d
t'-
s
(fl
(o
N
f.
t'r
)
c{
o
N
N
rf}
F.-
tn
c.'
ra)
@
c\t
{!:)
3
|r|
t
t\
(9
(o
t!)
cd
(o
c\,1
t"
(9
@
trj
c{
(0

|f,
cD
{9
rf)
o
l{^)
|r,
J
o
t-
.:
to
ct
ril
tr
(o
(o
c\
6
F-
(1
u
!!f
a?
(t
o
If)
(.J
tr)
ri
tr)
(f
F-

o
o
l\
N
C.l
c.l
c.t
.-
(0
co
c{
9
o
(o
ca

f\
tt
s|
LrJ
t:
(o
rf)
e.l
rf)
F.-
(o
rf)
N
lf)
O
(r)
(r)
()
LO
o
ft
|r)
(t
(.)
6)
(f,
o
!!

J
UJ
+
el
E
F
UJ

r\
[f)
l--
lf,
C'
rf,
-
fo
q
F,.
c{
F.
u)
c\
o
ro
tG
t\
Cr)
@
rd
r,
Lf)
t-
rf)
c{
o
ln
{t
t\
rj')
eo
Ll)
lf)
rf,
t\
u)
c\
r
tr-)
f.-
o)
r
r\l
t*
+
f\
lft
(f,
cr)
s
(f)
u)
c)
g)
.+
c"j
rJ
Lr)
()
qJ
r\,1
ri
tf)
t\
|.r)
n
a.
lf)
t--
:o
F,-
il
d
(!)
o,
'+
f.-
(9
r$
f!
{t)
o,
l*
(o
rI.
rj-)
fD
o
s

C't
rf)
a
v

(o
lt,
r!.}
s
nf
(\
c.j
C-
o
f--
c.]
r!
(o
rf)
(-{
rft

c{
rf
s\,
o
.!l
c
;
o
-
o
(o
?;
o
(f,
e'
*lr
ttl
J
3
-j
t
J
D
-{
(o
c
0
o
q
a
0
d
L)
-i
'.l.
ci
(J
-i
:
,
ttl
o
_
q q
O
(0
O
It
o
(J
O
C)
O
()
O
d
o
o
;
o
O
.lt
o
t
'J
f)
fs
q
E
u
a
g
J
@ {
ll
E
g

ry
ro

c{
N
:r I
c\
{- t,
1l
o
t-"
z
g
=
tr
F-
s
t,
n
$,
c
N
H,
lrJ
l,-
(0
c.l
o)
1r)
<.
di
d:
E
O
O
o
()
O
ed
N
-
3
N
O
o
O
c\
J r
(9
(o
(9
(o
to
(o
(f
^i
)'l
o
C:
o
c)
o
nl
E

@
oi
@
@
c{
c0
:
o,
@
@
c\t
@
c
l\
@
e'l
&
\
o,
@
@
c\
00
r:
g)
cl
@

@
r-
i
co
c]

(t)
co
f.-
o)
?
C't
(\
:c

E
o
c)
o
(f,
(1
o
o
c)
o
o
.
c{
(f
O
o
s
r{
o
q
o
(3
'd.
C\
c
-i
e!
(o
A
's
a
o
c)
v
C\
\ N \ f..! e't
()
!a'l
(!
E

(o (]
a
to (0
@ EI
;
c
o
a
a
o
"
.f rl v
e
:F
:4,
rl
E E
dl
ft
.
6
{.)
:E
o
o
:lt
:(
a-
(
c

o
!
It
E
q
f!
I I
c.{
t I
;
(f,
t(
g
m
=[J
(t,
0
J
t.t
a
lp
G

IL
o
o
a,
o
.
gt
E
r{
@
f)
J
ul
o
a
!*
9,
,
Lil
f"-
$
E
(J
a!,
t!
z
0
tt
z
u
6
PLANTEAMIENTO DE ECUAGICIhIES
^i I tEFni a +
tjLt-LtXVl:Y:":i.
^4 UI
^a v
-2625.83747
5251.67tS3
2625.83747
U
105Q3.34SS
te:.oOl
,,,01'0ol
:,,0001=
:-*,o0cl
0,oCIoi
:'6,'0001
-11.5001
22.9881
26.3451
-o.s0ol
-22.e88i
IJ
tt

U
n
fl
v5
0
l
lxr-zl I
lr"1'11 I
Darra l-lllvl l-li=l
[xz
r
| |
lY2-11 I
lnn
z-r
| |
l-.
- -
lil_
b-6
lv
s-o
barra 5-6[Ml^5-6
l^
o-c
iY
6-5
lM
6-5
0 -875.279J55 0
.:87527.$155
'65.614l U
a 875.279155 0
rl 0 87527.9155
a 2625.E3747 $
u1
u2
barra 6-7
x6-71
Y6-7t
M 6-71=
x7-61
Y 7-61
M 7-61
CI,CI00
:000
0;000
0i000
,0:000
.0,'0Og
c,aoCIl
0:001
0 00CI[=
CI.0001
.00l
olou,1
- ---i
-e buul
37 4e2l
2e.3061
s.5001
-37.4s21
?8.696!
4.098
13.677
-0.477
-4"098
o.313
-39 440
I
I
=
I
I
I
I
It
CI
U
U
7002.23324 CI
0 175iJ55 831
-10503.3499 0
-7002.233?4 0
-175055.831
-1C153.3499 0
uo vtr
7$42.233?4 0
0 175055.831
-10503.3439 0
-7A82.23324 0
0 -175055.831
-10503.349S 0
u6
-875.279155
0CI
a 2825.83747
0 875.27$155

?:675.83747
-153 34Sg -72.2332.1
!.J L'
21006.6997 10503.3499
10503.34e9 7AA2.73324
0
10503.3499 10503.3499
o6 tsV
-1 0503.3499 -7 882.23324
00
21006.6ss7 10503.3499
10503.3499 702.233?4
00
10503.34S9 10503.3499
-2625.83747
-87527"9155 0
0 525'1.67493
0 2625.83747
87527.9155 0
0 1CI53 3499
rrh I
;l
o5
l+
u6
l
v6
l
nl
-- |
v3
-1 5e8[
e.3111
-6 176[
-4.4421
-s.311i
1.S7ot
t^
lu
lv?
ioz
loe
lo3
lo3
u6
lx
z-r
lv
z-e
barra 2-3lM ?-3
lx
3-2
lY
3-2
!"{
3-2
-5.4CI21
11.1631
rn zrl
'-
.'-l
5.4a2it
-1 1.1sei
5.4621
0 -10503.34SS
-17555.831 CI
CI 1CIsCI3.3499
0 1053.3499
175CI55.831 0
0 2106.6997
vl o/
CI -i503.3499
-175055.831 0
0 10503.3499
0 10503.3499
175055.831 0
CI 21006 6997
.e,,OOOl
,Q,oool
ir50,1=
.3,OCIl
*,$!
-troal
tt)
V2
a2
uo
v6
eG
3501 116691
s336.31oeel
-3501.1 1662
1
18672.622|
VIGAS
lxz-oI I atszt.etss
lvz-ol I
o
arra 2-6lM 2-e
[=
0
Ixo"zl l-etszt.etss
lvo-zl I
o
lf\4
6-21
|
o
AA
UU
75.27S155 3501.1166?
3501.11662 18672.622
nn
.875.279155
-350r. 1 1662
3501.11662 9336.31099
u6
-87527.9155
87527.5155
tj -875.279155
CI -3501.11662
a 875.279155
0 -3501 11662
,,,008
:1:8,:4A
::?S.,6oo
,.,.0,00
,Z;tl',604
:2717,39
v6
e6
ti7
a7

I
t
l*
I
I
I
I
I
I
I
I
l+
I
I
{1
VIGA !i\eLINADA
APLI{}ANDo
[F'l=R][F]
x,3-4
t.
-^
I " J"
\
Y 3-4
0.800
-0.6t)0
0 000
0.000
U.UUU
0.0CI0
lx'e+l I
lY:341 |
nana e.dn's-+l=l
lx'+ el I
lv'q-sl I
lrvr'+-:l I
lf .tl I
u""" +ly,'giJ
p;;l
I
lrtrlz+l I
[Jl 3-4 X 4-3
0.600 0.000
0.800 0.000
0.000 1.000
o.ooo o.oof,
0.00 0.000
0 000 0.000
vA2
0.000
"000
0.000
0.800
-u_rJU\-r
0.000
v7A
/-a
0.0i10
0.00
0.0110
U- OUU
0.600
0.CICIo
[\4 4--?
0.000 0.000
0.CI0 0.00
0.000 0.000
0.600 0.000
0.800 0.000
0.000 1.100
M 7-4
.000 0.{.}0
0.000 0.100
0.000 0.ei00
-0.600 0.000
0.800 0.000
0.000 1.000
x 3"4
Y 3-4
M 3-4
x 4-3
M 4-3
,,, ,,,0
,,4
;
^;
}-JJ
.,0
o_+
-c_.JJ
x 4-l Y 4-7 F 4-7 X 7-4
0.8c -.600 0.00
0.60CI 0.800 0.000
0.000 0.000 1.000
0.0cs 0.000 .000
0.000 0.000 0.000
.000 0.000 0.000
Y 4-7
M 4-7
Y 7-4
M7-4
,,
0
6.4
D .',J
,,8,4
-5.33
DESPEJAhiDCI
[F]=ff1'[F']=filAt[F']
(
i:'-;l>rn\+I\i*(:
q' )

l"
|
64
{ tr""
t*""
tn
I 64
|
-s.re
lx
r-+
lv
q-
uarra a-{rur -+
lx
4-3
lY
4-3
lM
4-3
o oool
I
ol
000011 641
o oool'i s e:l=
o oco!
|
CIl
ooool| 641
l oool
|
-s 3il
lx
+-z
lY 4-7
;^--^A)rrn-
.1\.
q- tltf I a- |
l'v 1 A
l^
/-a
lY
7-4
lM
7-4
u'4
\f4
o'4
w'7
o'7
u'4
x'4-71
|
rososs.+se
Y'4-Tl I o.ooo
r\i!'4-zl=l o ooo
x'7-41
|
-rosoe: +ss
Y',7-41
|
o ooo
M'741
I
o.ooo

I
I
-l
I
I
i
t
I
-
I

I
O.BCIO
n 6nn
0"000
0.000
0.000
0.000
0.800
-0.6
0 000
0.000
0.000
0.000
-0.600
0.800
0.0c!
0.00CI
0.000
0.000
0.s00
O BO
0'tlO
0.c0c
0.000
0.00
0.000
0.i]CI0
0.0CI0
-c!.600
0.800
0.000
CI.C'C0
0.$00
0 000
0.6i]
$.800
0.000
0.0c0
0.CI00
0.00
CI.000
0.000
1.000
,3.84e)
5t2A
5.330
-3.840
5.120
-5.330
0.000 0.000
CI.00 0.000
1.00i) 0.000
0.00CI CI.800
0.000 s.600
0.CI00 0.000
$.000
0.0CI0
'!
000
0.000
0.000
CI.000
0.fi0
0.OCI
0 00
0.800
-.600
0.OCI
3.84
5.1 20
3.840
5.12{)
-5.330
ECUAC|QI{ES eON RFSPECTC| A, L$ EJFS LOGAI-E$ (SlMl!-AR A Uf\lA VIGA}
[F]*[K]tl
u'3 v'3 o'3 u'4 v'4 o'4
1050:33 499 0.004 0.s0G -10533"499 0.000 S.S00
0.000 1512.482 3781.2Q6 0.000 -1512.482 3781.206
0.000 3781.206 1264"020 0.000 -37.7A6 6302.010
-1r,5033.499 0.01J0 0.000 105033.499 CI.000 0.0CI0
0.000 -1512.482 -3781 206 0.000 1512.482 -:?781.206
0.000 3781.26 6302.10 0.00CI
:3781
.206 12604.fr20
v'4 a'4 u'i v'7 a'7
0.0CI0 CI.000 -105033.4s9 0.000 0.000
1512.482 3781.206 0.0CI0 -1512 482 3781.206
37ffi.2A6 126Q4"A20 0.S00 -3781.20S S382.010
0.000 0.000 105033.49s n"000 0.000
-1512.482 -378-1.206 .000 1512.482 -3781.206
3781.206 6302.010 0.000 -3781.206 12644.024
EFECTUANDO L/q CIFERAelN
trR^t[K']
t
I
t

I
I
u'3
VJ
nr?
u'4
v'4
o+
I
I

l+
I
I
I
0l
641
.t
15.331
,, c)l
..,,6,*l
-5_331
l--t
"
-
*
q-'"
:::::::0
',,:'6.q
E??
,:",',,
,A
.l .6,4
ia
84026.686 -907 492
63020.249 1209.984
0 000 3781.206
-84026.686 907.452
-63A20249 -1205.984
0.000 3781.206
-2268.729
3024.961
12644.42C
2?.68.729
-3024.961
6302.0't0
-84026.6S6
-ffio24.249
n
^^ U.IJUU
84026.686
63CI20.249
0 00CI
vut.49
-1209,984
-378-1.206
-907.492
1209.984
-3781.206
-2268.729
3024.961
6302.010
2268.;29
-3024.951
12604.020
barra 3-4
Ll,
barra 4-7
MULT|PLICA|"jDO FINALME\|TE
pOR
ftl
s DEGR
t,l"ttK'lm
84CI26.686
-6302 249
0.000
-84026.686
63020.24S
CI 000
907 492
1209.984
3781.2{16
-vvt.+Y
-1209.S84
3781.206
2268 72e
3024 961
126A4 020
-2268.725
-3024.961
6302 C10
-84[j26 686
63?0,249
0.000
840?6.686
-63020.24S
0.00CI
-wt.4v')
-1209.984
-3781.206
907.452
1209.984
-371.206
2268.729
3024.S61
6302.0i
-2268.725
-3024.961
12604.020
barra 3-4
bana 4-7
67765.755 436S0.140
49690.140 18780 226
-2268.729 3024.961
-67765 755 -49690 140
-49690 140 -38780 226
-2268.'725 324.961
-2268 729 -67765.755
30?4.961 -49690.140
12604.020 2268"729
2268"729 67165.755
-3024.961 4969CI.140
63112.01 2268.729
-4969t
140
-?e7Rfl
"A6
-3024.961
4S690.140
38780.226
-3424"961
-2268.729
?n?
qAr
6302.CI10
2268,725
-3024.961
12604.020
67765 755 -496S0 140
-49690"140 38780.226
?268.729 3024.961
-67765.755 496S0.140
49690.140 -38780226
2268"729 3A24.961
''/f;.t29
-tiilb5./bb
.i9690.140
3CI24 961 49690 140 -38780.226
12504.020 -7268.729 -3024.S61
-226&.729 67765.755 4S690.14CI
-3024.961 -49690.'t40 3878A.226
6302"01CI -2268.729 -3024.961
2V68.729
3024 S61
630?.010
-2268.72s
-3024.961
12604.0201
EEUACIOru BA$IEA NE LAS BARRAS INCLINAD.E$ C&IPAT!ts-E CC}iJ VIGAS Y *LUMzuAS
u3 v3 s3 u,l v4 o4
I snr
l
;;;;
;l _1
970
l-i
3.08?
I
0.eze
i
-B ee2
lu
lo3
lo3
lu4
l:I
Ix r- I I
looll
narra :-{Hrr :-+i=i
tx4"3[[
lvq-sl I
lri,r
+-s
| |
u4
v-1I
o4
u7
vV
o7
67765 755
49630.140
-2268.729
"67765.755
-19690.140
-2268.729
U4
67765.755
-496S0.1 40
2268.729
"67V65.755
49690.1 4
2268.729
496S0.14$ '2268.729 -67755 755 -496*.140 -2?58.7?9
38784.226 3024.S61 -49690.14CI -38780.?26 3024.961
3i124.961 1264.?tt 2?68.729 -324.961 S32.i10
-19690.140 2268.7?.9 67765.755 43690.140 2268.729
"38780.226 -3024.961 49690.140 38780.226 -3024.S61
3024.961 630?.010 22.68.729 -3024.961 12604.020
vl o4 r7 v-V a7
-49690.140 2268.729 -67765.755 496S0.140 2268.V29
38784.226 3t)24..961 49590 140 -38780.226 3CI24.961
3024.961 126A4.2 -2268.77.9 -3CI24.961 6302.1CI
49690.140 -?268.729 67765.755 -49690.140 -2268.V29
-38780.226 -3024.961 -49690.14 3878.226 -3024.961
3024.961 S30?"010 -2268 729 -3024.951 12604.020
-3.840
5.1 20
5.33
-3"84
5.120
-C.JJU

lx
+-t
lY
4-r
[M
4-7
lx
7"4
lY 7-.4
lnir
z<
I
I

I
J
f
I
I
I
t
I
l_
3.840
5.120
5.33CI
3.840
5.120
-5.330
13.482
-0 929
8.992
-5.4A2
11 1AO
-5.462
a:'! 1
S e Alf O O, e O @ O O O |ft A $r S'{,
q} {n
$
!"l, O GrJ
q |{)
S !tr}
tf}'.r)
rrr*fi eo{$oeotfs(\ 0oqgr:Qog:c{(?AAq|:'oG
q

q\
I t,r? c
q qq q
\: \
R S ui ururR P'n
e OO u) O @ * O l* e) O O rJ) O0O i f{
(o:-
r.- ao ivi co - -i l:, (o
F O
t
(O6,(OcO (O (gOr{9
(!)+;cOt'*licrreF-{"FtJ")"-
5 F*(o!:.'ltrD
tr,
f--
q?t'l
6o ;u)
(o
i- <'r'.'- f.to i< <o
r"* cr f\|Lo
i{}
!"- q
fi c,t b <.; b ro
".r
a{ i- b
rf.,
-
qY
*
q-*
4e'l;e;q.d*'q;\E;'<;
prtOrtet(9lOtie
O O n r (3
0 r O
()
O
()
O OO t.f)
I
(g.qt
@
t{} rf, (9 r{rq, q g {,

q
rDrc{(E'co,trg-oocrQoo oooaoooGooo<)eoo
4 e,?.q
q
\\
q q
? I ? ? I ? ' r ui L rn
'n
ft O cf, { O oO

q{ c) O o o o o
f\cO
*{.
<c l) @ F- r9 F* Crl { cr, m r
tf, O O ) C! r (O
$O g 19 49 Ei
g,
Oll.* e (9 (g (O
-
O) s', f.*
o r) rf, c" o
(o qv
o
(4
c! @
-
tl) tc| o)(p Eo f,rl s s F*F-o, o,
e o@f.rcrrr{{o(o (c'(f}(se{c{+crr*F-<ao.r(o(o(s
T
e/'
-*Tci;td*i--=iqr*!tqq r (\ | t I | t
no
I
Fr
OrSOt-rolOrOOaoo o
(oqr@r9$@{rqqASQPPq<O
coqrl<s"troo<>qqq AqeQqq<?e?qqqqqt:o
6oo
-
ct ;{\i o o o o o q
L dr ui drrn
errteci ro +ci.*
()ocrcjoe
6 + isFo)oriJ- c{[-) o.)(9
(f) lr, s,
(f (\'|
s, f\ tf, {'
(o
c,l at 6, c) (o f\
(l) (o (o
frl e s
rf) orco(ao,@e.r t{)f.r\f-@sf(oc,r(l)coce!+o6
F
o
Y?
':":-e\y'qqc-i:e+?-C;
n
tf e
!
Sle

r@
! i.r I
Sle
I
co O
p
@ O e rf, O Sr O O
q qq
I t I4 Q
tO tl) [f) tr, (or.E iftr'(9 1',
0o + +c\t er
O
q
I O
) a o o oo E Q
q
S A
q
F
oo
i.i f't 05;('
h;
r.- o c
(J
c) C) q
3 L $ 3 h'n kul L
d cor*c + rr; cj{i c>ooci do
H=F.tsiseco!F- c.) es co o}
E8 EF3R3ffi 83=ili SsSssERsSfl
!.'* o,eol>gr(u 0rsctc\os)f,{os-c)l:<o
.
rf'*{" {0'r'
;qsjeedq\qtoqo}r*
F*
t
Ct(t)
'CtF*C"i
t !
c{ r- t\| c) c, c) c} e e s F* ro c, o
qf,
4,
r{
s} @ )1{r
q? q}q' g q? g <o
** + i{ o o
- -
o e Q
q
99
q e ?
q
I Q
(? q
I
o
q
=
e 4
q
4
q q q
Q r
rr
e e
? u r u ui''in u ur u r
" e f! f'l Od) O f-f, A O
1.
(9 13 A O
l
(c)
c?f\
(s|
"+
(,
{f,
(Or.f,
frr(\ {.
t-Q@(f s o{t i.f}tf)r.-*{o(9"+Lr)gtfrc{(o(or
@.t.lerfj
:f) tflc.,
ee@rfrs!r()c'C{(')|fFc\@1.*
*(r)r3S S ra)
'
|j-fq*Srr@f-O)^i
";tr@rrr)0) '!
rfi r r
' "q;;
".
c.i.*i -j r= J' g
q;cci
_
q
rl{Errtc{rllelr@
ocsr**G-QooQOGrF*9qq @qgA!Aq{0@qAAge@@
-or.ooooor---oec
c)opelqqqqqqqc?qqo
i5-deaaGf{-(Po '
t I
' '
G .,i; c'si o oo o ci,ri q o o o
HgHgHHH H H H H S#H
rfro lf F*O
{orr(fr!t(orf+lf,(0(o!ofo(o(o
{rf,
(} (Qif}
(O--O)-@Ff\rf (O((}rs,16r0Q)
r4trq Ln
|
{t)
*qry:Srq(r!(\-.*S@(f}gr(frcQ
S *
q":*Q':*cit-qd-qq;
.
('}.r r
f\r
r
eO
r
fQ
I
i\r

$8HS83$89ffis3S83
58LFturSLub
eg <v o, o) ii
-f - c' lt= cq F*
(o
F-
@
rf,
o|
rJ} (o
r'f ct
(o
0, c, @
(o
ss383ghp8ss8Ps
SSsoI=;3RSqsdYi
moc\td)ooQoo(oocroee
c\
(a * (.,
O !J) C) O O e Q Q O Q C)
*orf!o(froooGrooooo
rri o d c"i d r"i d d o r'.' ci o d c o
o F*g
g f\
ar fOO tO ,
rJ) F\ f* O l*-
GrlTry
s
fx
F"
E
{
I
TU
n
D
tr
IU
z
{\ {o af (0 t'-
ooooo
"uEEp
c\|
C&
w
m
J
rtr
r'
o>

z
(t,
0
{
c.r
uJ5
F"
A
rl

z
O
&
{n
UJ
tr
nd
CI
u
s
tr
f,
=
4
J
llJ
c
u
a
.=rl
I
=
g,
.
u.!
C!,,O,r,. ,,13,, 0.,()
.
el,,(J,
(3' (5
i:t : :Cr: : gt :
a3
(>
flc
n
co
lr
fi il il llF=
$$g_ooocopFsoo
'o-
+
*
lr u
11
n n .ll + +
1 r tt
ll
*$$***pt=pFgfr$$
+++++*+++++*+++
nFgH$g*$gHgg*$
lt il il il il il ll ll ll ll lM !t !? rl
ilig*9gx*=H9=RF=
NlQo
d'l

r{}\)
r @d {-rh}
cot:!
i9-lry$9bryq:.{;:r-rb? r"s
-" ,
(bS
eo c') =-l C)
r
e @ Q c
(,)
o)
(odg a
I\i (s)
e0 {! {
(, oo ts
* @
t$ S t$
FJ
:J
c? tr) CoOo O)
()
r -"J
b
-t
{.rr O -" O
6)O)6)(r$-Jh:OrO)OS&()
Oo(o O) tuoo(g &
(rr (O r
O) O) Gi h*
N r -d(g
@ S O) S
F O O O O O
(tr
e & O O O O O
fn rn m rn rfl ffi m -: m rn rfl m m m ffi -r-
i-'i r I r"i-r r I I
-r
I ir
(9t\)JQ(f
OOSO(\JaOOO
aQc o Qo1..) FiJQ Q oo o F o,[soeo cnos'rR]so c o
g
$, r
(
0) o
r
@ O 6 cD
(.'r (J|
0) O,
r
S {3 0 0 0 {}h) c)
r gr3
c c) o

(l r6!ArC
r {,D O)
- F b, J. F
=t
b i\? "r - !'r br,,l.
j
+
-
io Iw.' -i
=
s' \ iu Iu s :l o o, H .F- al c, d.)
Gl*.trhr(of s(o-"t)-*tah.rso)
i
(
{)
O)hJO(O{Oi*OD-aOrblp(n(iNG
bA5
g
C,}Oh"}5 S
C $|\,
(o g,
-'|os \t
-J cr A tu (o r
-J S e o o 6 o:.r e o e o
mmmmmmmrnmrnmrnmrnm
t | . t | , t I r r | | r r
(}(O{OOO()C}$()(O--IOOC}
ooooQao\loooe)00a
jf)hJooos(]o!ro)|\looo
4r'i O
(.r!
O) O, O)
( r (R (Jt
O)
(Jr
O' O) O,
(> * (4)'.O
O O C, O Co O
a <o o o c
*i'oa=**fl:toi"ry3 ! ,
RFHFEdqHH*E$ H d# F $=
g
E E il S H Sd HSH fifi8 H
H *I
-
H e o G o o * o H
b
lrrrtrr

lrrr lrr
=
rrrrlrtifr lrrlrrr
<
lrllJt
L O i13 t,b F b b b b b b b b iO
CIC){t!CSSOO@()O5O(3@
('rGG)TOI\)OOeOCIOOOr
(
0) s
(
o) cn o) o) F
(n (3,
o,
(
o, r r 1\, o o
(}
o (5
0 0
(} (3
0 0)
l5rJA!J(jltArJrt
:-ILr?:bi:*-'oitoSo9t
i , H
!^t$Q+S1Q+.nNGG)(OA@(O (n (oC^ (
r
@n(ot*8rNqg'q))qQ'$
(Jr5, ('.160
OIS(oqr{JrQql+-*@{D6!ff}c!D
{ s(n O-.J (,ir
Nt(GrO)r--O)O)('!l\)q!q4)-J-.J
s #(3Jrbo o(:raoo; cio
*-
m rn rn m rR m m rn m rn m ffl m rn m
| . ! r eOOrOeOOeOO)rNJ<)
oooo()oc!o{3(}{3o &eo-|\)osoeooo-.t
Ot
(Jr
O) O, rjr O) 0'
(D (.i
O Oo C) O rO O! O.t C) -.1 O) O O O O O O O'=l
(O
O
hl r G)s
*
r 0S r r ! { |
:^49+t'+{,b1iqiPl:*f
r rr.,
! r
@&3Co-\(ni-C'*J(O)r@fl}$.
O
,O{}*. $}.}
r@(O(nAN59-{Qpf\J-{J(O
{ {JrJ(Oo e.r!'r e
orq,*l-*t(g.rt{Q|++@ArN({s

gOos;
r d}
of\r oi(.'roN(oo)o+.f\t(}l(9s,c
63go*-io oae aomi-c
*"
mrflmmrnrnmmmmmmmrRm
! ! r r r | r t , r I r J{(})A(JrQOf}C)(}O
oeoooGoocaooea(>
('ro(.'r{rao{Sooo(}rrs
O
g)
fJr t O {n
(S
dtt
(F
S} S,
g,
$r e} G ru
*{
N} G
(3
rJ S O C)

{ S
G r r ), G
(OG, *J
oo(oA(o-.lG;.*J;-{'^;5G}:^C
'
i.',HrqsXi-lHb'H:'e
s3d +ri3;.
('r r
c
(o (3 * r.o'i -.Jf\)': |\
(0 q
5
-(,r
Cti
-i
r::
fiH$#ffiHffi;Fn$fifiq l*H3*sFfifqssssss*
AOO OOCOA-.O(}'-OO"r' N+:oo('rOJh)ST(}(>()QO(3
(
s @ n o s
(n (Jr
! $! 6
r (
s o,
*
o 6 0 0 G
(o
a
(
o o o
(f
o o
r*iteatrrrr
bdgii*f's'ib'*9ielF ,
X
* , &**
0)+q)E"F*ts)G)(6'tOQg'(,1
t
4&),,S {.rr
,"*eC
(orolsqp*(:"!q'-F(shrqq('
oo i5 iJ
{r!(}hrGr$qlhJs'g!(t!ard-6rog'
{ft 3*ir \r
o S {} l\} [n {}S
(9
e Q0
(s
c} ts}
(
6}
t" 5 6r il4.}" G O a3
q
a3 6r e
m m rfl m m rn rn m fn rfl fri rn m m m
r
' '
| r
'
(AQsOee(CtU*OAn()O
Oe) 0 O Cl e C e
(}
e O O C! e) O $ {r!.& O {}() 6} lr)
'F'
(3
C} O A C)
S)$r99 fJrs") S) Sr$!G'Os6)6C*
* =-.1 *
s {}
-a
6!* <3* e) G#
I
)rrr
&)&]@C G0)Jl.J
cF, c? h) rtrr {Jr (J) gJ
F.: 13
aN))e
ooh(') {
o&A(lr(,)NtSSOOGOe
+;,sbi:'brbio-.lbbbbbb
" 6) tu
(
t) ur
r
6 NJ
(3 g
G
(3
o Q
GTTOAOO+(SOAe}clcO
*l\rFJIr't&!
frr bCI F * :* 3 - $ P is :* l=r {o r* -
r G:, r\l @
(} (}
-.t
0s
r
s tr or o ( *.
(o (o ('l r
@ G '
+
Cr>
(*
o
*.1 *.
e +"
(S (Jr
S
(D
0t 0)
-.1
-" {P r$ *
G',
(D
{,r' @ S Co N}
(O
$
(n
@
+ g) (9
i}' Lr
-.J
m m rfi m ffi rn rfi rn m m m $r m ffi rn
!ttt!atttttl
o()ao(}oooocoeoGc)
$r O cnl d O, Ltr {$
g,
! $t 0, C.n O) S}
(n
i
rrur
{"r
(
$ \ }+ e1
(}r (
S) FJ
+

:*
b -..* i\J bo
*
- F,
(J
N] +' ) o) e G .Is c} ) NJ S
r
"b
(O
er<eo<co<co<trQ<c
*J d { tr} 6 C} S
'tr"
r
(J (
{3 h) f\ tr}
N)l
ri-..llitt!
(.r, { }:1 \} c) f r -J N)
a
^r*bof - bn*bEi'F*
(A r\) S
('
O.O O .(? {' l\) S
*i
+*
-
';3
{T'r
\--
RESOLVTENDO EL SISTEMA SE OBTIENE LOS GRADOS DE LIBERTAD
CON RESPECTO A LOS EJES GLOBALES
1.s6777F.-A21
-n.ooozezoaol
- --4
Att-Fl
u.u:U llCalf f Cl
o.o1327eesel
-o.ooo315824lj
-0.0CI04035421
o.or267e44l
0.0003276441
o.ooa173735l
o.o1 063os82l
-0.0004283431
7.4375sE-o5l
0.011e3340e1
-0.0004e21461
-0.0004284151
u
vZ
87*
u3
v3
o3
u4
o4
u6
v6
o6
u7
vT
o7
FUERZAS REACTIVAS
CONDICIONE
nudo 2
nudo 3
nudo 4
'
nltd 6
nudo 7
X12
=
-11.500
Y12
=
22.988
M12
=
26.345
X56
=
-9.500
Y56
=
37.492
M56 =
28.306
x21
+X?3+X26=2
Y21+Y23+Y26=CI
hrzi
+,J123+ tu126=0
x32+X34=1
Y32.+Y34=0
M32i+ M34
=

x43
-h
X4l=
Y43-+ Y47
=
0
M43'* l47
=
A
X62+X65+X67=*
Y6?+Y65+Y67=C
M62+M65+M67=0
x74+X76=0
Y7i".+ Y76
=
0
M74+fvl76=0
COMPROBACICIN
x_1
Y1
M1
X5
IJ
M5
:
x2
Y2
M2
X3
Y3
M3
X4
IA
M4
X6
YO
n16
Y7
M7
2.000
0 000
0.G
1.ofiCI
0.00CI
0"000
0.000
0.00s
0.00
0,00CI
.CI00i
0.0CI01
o ool
ool
.0001
u{.:ri
{r"-'==ctorl'.-'\.:*-\
<':':iu\\\b"r-i
c:
r., u:"ao-"r.,r (
",J
,'-.-v
i 11.1
1
l slll
I tt
,\ll,o
'a
;v
./
_VX
..,.
7'68 ,"
-/ -.,.
a )
r2.!Jr'fr
Sits
2fi ""4tt6t

Intereses relacionados