1

Tema 1: Joc i Educació:
condicions per a un bon joc i
esport
El Joc Educatiu I la Iniciació Esportiva
Víctor Pérez Samaniego
(Universitat de València)
2 2
Intencionalitat + condicions acceptables
Principis Ètics
Ética
professional
Condicions del joc
AUTONOMIA Empoderament
Resoldre problemes motrius
Actitud Lúdica
Presa de Decisions
JUSTICIA Equitat
Participació satisfactòria
No exclusió
Equitat, cooperació
RESPONSABILITAT
UTILITAT
Evitar el dany
Metes alcançables
Seguretat
Regles