Está en la página 1de 3

MC LC

I.

Gii thiu chung.....................................................................................................121


1. Cu trc chung a ch IPv6..................................................................................121
2. Phn loi a ch IPv6..........................................................................................121
2.1. a ch Unicast..............................................................................................121
Hnh 6.1: Gi tin ti a ch Unicast......................................................................121
2.2. a ch Anycast.............................................................................................121
Hnh 6.2: Gi tin gi ti a ch Anycast..................................................................122
2.3. a ch Multicast...........................................................................................122
Hnh 6.3: Gi tin gi n a ch multicast..............................................................122
3. Phn b a ch IPv6............................................................................................122
Bng 1: C ch phn b a ch...............................................................................124
4. Cch vit a ch Ipv6...........................................................................................124
5. Phng thc gn a ch IPv6.............................................................................125

II. Cu trc c im ca cc dng a ch IPv6....................................................125


1. a ch Unicast.....................................................................................................126
1.1. a ch Global Unicast..................................................................................126
Hnh 6.4: Cu trc a ch Global Unicast...............................................................126
Hnh 6.5: S phn cp ca Global Unicast.........................................................127
1.2.

a ch Link-local..........................................................................................127

Hnh 6.6: a ch Link-local...................................................................................127


1.3. ia ch Site-local Unicast.............................................................................127
Hnh 6.7: a ch Site-local......................................................................................128
1.4.

ia ch Unique Local.....................................................................................128

Hnh 6.8: a ch Unique Local...............................................................................128


2. a ch Anycast....................................................................................................128
Bng 5: a ch anycast..........................................................................................129
3. a ch Multicast..................................................................................................130
Hnh 6.9: a ch Multicast....................................................................................130
Bng 6: Gi tr cc bits trong trng scope...........................................................132
3.1. Cc a ch Multicast nh ngha trc:.......................................................132
3.2. Multicast routing...........................................................................................133
4. Cc dng a ch IPv6 khc.................................................................................134
Bng 7: Cu trc a ch IPv4 trong IPv6..............................................................134
5. Cng ngh chuyn i giao tip Ipv4 sang Ipv6...................................................134
5.1.

Dual Stack......................................................................................................135

Hnh 6.10: Chng hai giao thc...............................................................................135


5.2.

Cng ngh ng hm...................................................................................136

Hnh 6.10: Cng ngh ng hm...........................................................................137


Hnh 6.12: Qui trnh chuyn gi tin qua ng hm................................................138
a) ng hm cu hnh bng tay (encapsulation)..................................................138
b) ng hm cu hnh t ng............................................................................138
Hnh 6.13: 6to4........................................................................................................139
Hnh 6.14: C ch hot ng 6to4............................................................................139
Hnh 6.15: ng hm ISATAP...............................................................................140
Hnh 6.16 : dng a ch ISATAP.............................................................................141
5.3.

Cng ngh bin dch (address Translation)....................................................142

Hnh 6.17: NAT-PT..................................................................................................143

Hnh 6.18: Truyn tin IPv4 n IPv6........................................................................144


III. Phn gi lp...........................................................................................................145
1. Chuyn i 6to4 tunnel.........................................................................................145
Hnh 6.19: m hnh gi lp.......................................................................................145
2. Chuyn i Mannual Ipv6 Tunnel.........................................................................150
Hnh 6.20: M hnh gi lp......................................................................................150
IV. Kt lun................................................................................................................... 155