Está en la página 1de 2

CHNG II: PHN H A PHNG TIN IP (IMS) ....................

21
1. Tng quan v IMS ................................................................................................... 21
1.1 Khi nim IMS ........................................................................................................ 21
1.2 S cn thit ca IMS trong mng NGN .................................................................. 22
1.3 u nhc im ca IMS ......................................................................................... 23
1.3.1 u im ca IMS ................................................................................................. 23
1.3.2 Nhc im ca IMS ........................................................................................... 23
2.Kin trc phn h v cc giao thc trong IMS ...................................................... 24
2.1 Gii thiu ................................................................................................................. 24
2.2 Kin trc v chc nng cc phn t trong IMS ....................................................... 24
2.2.1 Lp dch v ........................................................................................................... 24
2.2.1.1 My ch ng dng (Appication Server - AS) .................................................... 24
2.2.1.2 My ch qun l C s d liu (CSDL) HSS v SLF ........................................ 26
2.2.2 Lp li IMS .......................................................................................................... 26
2.2.2.1 Chc nng iu khin phin gi (CSCF - Call Session Control Function) ...... 26
2.2.2.2 Chc nng iu khin cng chuynmng (BGCF) ............................................ 28
2.2.2.3 Chc nng iu khin cng truyn thng MGCF ............................................. 28
2.2.2.4 Chc nng ti nguyn truyn thng MRF ......................................................... 28
2.2.3 Lp truyn ti ....................................................................................................... 29
2.2.3.1 NASS (Network Attachment Subsystem) ............................................................ 29
2.2.3.2 RACF (Resource & Admission Control Functionality) ..................................... 29
2.2.3.3 PSTN/CSGateway .............................................................................................. 29
2.2.3.4 IMSGW v TrGW .............................................................................................. 30
2.2.3.5 Mng truy nhp ................................................................................................. 31
2.3 Cc giao thc chnh c s dng trong IMS ......................................................... 32
2.3.1 Giao thc khi to phin (SIP) ............................................................................. 32
2.3.2 Giao thc h tr chng thc, cp quyn, tnh cc Diameter(AAA) ................... 34
2.3.3 V d v hot ng ca SIP v DIAMETER trong IMS ...................................... 34
2.3.4 Cc giao thc khc ............................................................................................... 36
3. Cc yu cu v ng dng dch v IMS ............................................................. 36
3.1 Gii thiu ................................................................................................................. 36
3.2 Yu cu trong h thng IMS ................................................................................... 37

3.2.1 Thit lp cc phin a phng tin IP ................................................................. 37


3.2.2 Qun l m bo cht lng dch v - QoS ......................................................... 37
3.2.3 H tr lin mng................................................................................................... 37
3.2.4 Chuyn vng ......................................................................................................... 37
3.2.5 iu khin dch v ................................................................................................ 38
3.2.6 To dch v nhanh chng v a truy nhp ........................................................... 38
3.3 Cc loi dch v ng dng ca IMS ........................................................................ 38
3.3.1 Dch v video Conferencing ................................................................................. 38
3.3.2 Dch v Messaging (tin nhn) .............................................................................. 39
3.3.3 Dch v Presence .................................................................................................. 39
3.3.4 Dch v Push to talk over cellular ........................................................................ 39
3.3.5 Dch v in thoi di ng v truyn hnh ........................................................... 40
4 Kt lun .................................................................................................................... 41