Está en la página 1de 2

MC LC

CHNG III: CC GII THUT V PHNG THC NH TUYN TRONG


MNG IP ........................................................................................................................... 42
1. Tng quan v cc k thut nh tuyn trong mng ip ................................................... 42
1.1. Khi nim v nh tuyn ................................................................................... 42
1.2. Cc phng php nh tuyn ............................................................................ 44
1.2.1. nh tuyn tnh ............................................................................................ 44
1.2.2. nh tuyn ng .......................................................................................... 45
1.3. Cc k thut nh tuyn ................................................................................... 47
1.3.1. nh tuyn theo vector khong cch ........................................................... 47
1.3.1.1.

Gii thiu .......................................................................................... 47

1.3.1.2.

Giao thc nh tuyn RIP .................................................................. 48

1.3.1.3.

Giao thc nh tuyn EIGRP ............................................................ 49

1.3.2. nh tuyn theo trng thi lin k ................................................................ 50


1.3.2.1.

Giao thc nh tuyn OSPF .............................................................. 51

2. Cc gii thut chn ng ............................................................................................ 52


2.1. Gii thiu ............................................................................................................... 52
2.1.1. Cc khi nim trong l thuyt th ........................................................... 53
3. Gii thut Dijkstra ......................................................................................................... 55
3.1. Gii thiu ............................................................................................................... 55
3.2. Gii thut ................................................................................................................ 56
3.3. V d minh ha ...................................................................................................... 57
4. Gii thut Bellman-Ford ............................................................................................... 58
4.1. Gii thiu ................................................................................................................ 58
4.2. Gii thut ................................................................................................................ 58
4.3. V d minh ha ....................................................................................................... 59
4.4. Nhn xt ................................................................................................................ 60
5. Demo gii thut Dijkstra bng ngn ng C .. ............................................................... 60
5.1. Bi ton v d v cch chy demo .. ....................................................................... 60
5.2. Code ca chng trnh demo ................................................................................. 61

6. Kt Lun ....................................................................................................................... 67

DANH MC HNH
Hnh 3.1: bng nh tuyn ................................................................................................. 43
Hnh 3.2: bng nh tuyn sau khi cu hnh tnh ................................................................ 45
Hnh 3.3: cc loi giao thc nh tuyn ............................................................................ 46
Hnh 3.4: nh tuyn lan trn gi . ..................................................................................... 47
Hnh 3.5: u im ca phn vng t tr (AS) .................................................................... 50
Hnh 3.6: u im ca BDR .............................................................................................. 52
Hnh 3.7: tng gii thut tm ng i ngn nht ......................................................... 53
Hnh 3.8: Mt Graph n gin. .......................................................................................... 54
Hnh 3.9: th v d Gii thut Dijkstra ........................................................................ 57
Hnh 3.10: th kt qu v d Gii thut Dijkstra .......................................................... 57
Hnh 3.11: th v d Gii thut Bellman-Ford ............................................................. 59
Hnh 3.12: th kt qu v d Gii thut Bellman-Ford ................................................. 59
Hnh 3.13: th v d ca chng trnh Demo .............................................................. 60
Hnh 3.14: File vo input ................................................................................................... 60
Hnh 3.15: Hp thoi bo thnh cng ............................................................................... 61
Hnh 3.16: file kt qu output ............................................................................................ 61