Está en la página 1de 2

MC LC

CHNG II: BO MT TRONG VPN ........................................................................ 26


1. Cc giao thc ng hm bo mt ............................................................................ 26
1.1. Gii thiu ............................................................................................................. 26
1.2. ng hm (tunnel) ............................................................................................ 26
1.3. Cc giao thc nh ng hm ........................................................................... 27
1.3.1. Giao thc PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) .............................. 27
1.3.1.1.

Gii thiu ........................................................................................ 27

1.3.1.2.

Cch thc hot ng ca PPTP ...................................................... 28

1.3.1.3.

Cc thnh phn PPTP ..................................................................... 29

1.3.1.4.

Qu trnh x l gi d liu trong PPTP ......................................... 29

1.3.2. Giao thc L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) ....................................... 30


1.3.2.1.

Gii thiu ....................................................................................... 30

1.3.2.2.

Cch thc hot ng ca L2TP ...................................................... 31

1.3.2.3.

Cc thnh phn L2TP ..................................................................... 31

1.3.2.4.

Qu trnh ng gi d liu trong L2TP .......................................... 32

1.3.3. Giao thc IPSec (Internet Protocol Security) ............................................ 33


1.3.3.1.

Gii thiu ........................................................................................ 33

1.3.3.2.

Mt s ch lm vic ca IPSec.................................................. 34

2. Bo mt trong VPN .................................................................................................... 36


2.1. Cc mi e da trong VPN ................................................................................. 36
2.2. Cc kiu tn cng trong mng VPN .................................................................... 37
2.3.1. Tn cng ln s thi hnh mng ................................................................. 37
2.3.2. Cc tn cng chng li giao thc VPN ..................................................... 38
2.3.2.1.

Tn cng trn giao thc PTPP........................................................ 38

2.3.2.2.

Tn cng trn IPSec ....................................................................... 39

2.3.2.3.

Tn cng ln s gii m ................................................................. 40

2.3.2.4.

Tn cng t chi dich v ................................................................ 40

2.3. Cc thnh phn bo mt trong VPN .................................................................... 41


2.3.1. Chng thc ngi dng ............................................................................. 41
2.3.1.1.

Chng thc ngi dng trong PPTP .............................................. 41

2.3.1.2.

Chng thc trong L2TP ................................................................. 42

2.3.2. iu khin truy xut .................................................................................. 42


2.3.3. M ha d liu ........................................................................................... 42
2.3.3.1.

K thut mt m i xng .............................................................. 43

2.3.3.2.

K thut mt m bt i xng ........................................................ 44

3. Kt lun ..................................................................................................................... 47

DANH MC HNH
Hnh 2.1: ng hm trong mng VPN .......................................................................... 27
Hnh 2.2: cc thnh phn trong PPTP ............................................................................. 29
Hnh 2.3: qu trnh ng gi d liu trong PPTP ............................................................ 30
Hnh 2.4: cc thnh phn trong L2TP ............................................................................. 32
Hnh 2.5: qu trnh ng gi d liu trong L2TP ............................................................ 33
Hnh 2.6: S cc thnh phn ca IPSec ...................................................................... 34
Hnh 2.7: Cu trc gi tin IPSec ch Transport Mode ............................................. 35
Hnh 2.8: Cu trc gi tin IPSec ch Tunnel Mode ................................................. 35
Hnh 2.9: mi e da t bn trong ................................................................................... 36
Hnh 2.10: mi e da t bn ngoi................................................................................. 36
Hnh 2.11: mi e da mang tnh cng tc ...................................................................... 37
Hnh 2.12: thnh phn ca mng VPN ............................................................................ 38
Hnh 2.13: Trao i kha trong mt m i xng ........................................................... 43
Hnh 2.14: ng dng bo mt thng tin ........................................................................... 45
Hnh 2.15: ng dng xc thc thng tin .......................................................................... 45
Hnh 2.16: Trao i d liu da trn thut ton RSA ..................................................... 46