Está en la página 1de 2

Li cam n

Trong sut qua trinh hoc t p va hoan thanh lu n vn nay, ti a


nh n c s h!ng "#n, gi$p % qu& 'au c() cac th*y c, cac )nh ch+,
cac ,- va cac '.n/ 0!i l1ng 23nh trong va 'i4t 5n su s6c ti 7in c
'ay t8 l!i c9- 5n chn thanh t!i:
;)n gia- hi< u, =h1ng ao t.o s)u .i hoc, ; -n >hi tr?ng
@.i Aoc B Aa > i a t.o -oi iCu 2i< n thu n li gi$p % ti trong qua
trinh hoc t p va hoan thanh lu n vn/
Pho giao s- Tin si Bui Vn Vin, ng?i th*y 23nh -4n a h4t
l1ng gi$p %, ".y '9o, ng vi<n va t.o -oi iCu 2i< n thu n li cho ti
trong sut qua trinh hoc t p va hoan thanh lu n vn tt nghi< p/
Tin si Trn Thi Hng HaD TrEng 2ho) 7Ft nghi< - Auy4t AocD
;< nh vi< n >hi Trung G5ngD - t ng?i ang 23nh trong cng vi< c cHng
nh trong cu c sng/ I a ng vi< n gi$p % va chJ '9o cho ti rKt
nhiCu L ti cM thL hoan thanh c lu n vn nay/
Ti4n sN O5ng ;a Trc cPng toan thL cac 'ac sN, y ta t.i 2ho)
Auy4t Aoc Q- RangD ;< nh vi< n >hi Trung G5ng a h!ng "#n, chJ '9o
va t.o -oi iCu 2i< n thu n li cho ti trong qua trinh la- vi< c hoc t p va
thu th p s li< u t.i 2ho) L ti cM thL hoan thanh c lu n vn/
Sin chn thanh c9- 5n cac th*y c trong h i Tng chK- lu n vn
a cho ti nhUng Mng gMp qu& 'au L hoan chJnh lu n vn nay/
Iac c, cac )nh ch+ trong ph1ng 7Ft nghi< - Auy4t Aoc va 7Ft
nghi< - Rinh AM) V ;< nh vi< n >hi Trung G5ng, =h1ng 7Ft Auy4t AocD
;< nh vi< n Auy4t Aoc TruyCn Wau Trung G5ng a nhi< t tinh gi$p % ti
trong qua trinh hoc t p va la- 7Ft nghi< - cho cac '< nh nhn nghi<n cXu
c() ti/
Sin c9- 5n cac '< nh nhi va gi) inh c() cac ,- a hp tac va cho
ti nhUng thng tin va '< nh phY- qu& gia L nghi<n cXu/
Sin gZi l!i c9- 5n t!i '.n '[, cac )nh ch+ ,- trong l!p n i tr$ >hi
a ng vi<n va gi$p % ti trong nhUng l$c ti g p 2hM 2hn/
Sin chn thanh c9- 5n ' -\ )nh ch+ ,- va, ng?i chTng y<u qu&
a lun E '<n c.nh ng vi<n va gi$p % ti hoc t p la- vi< c va hoan
thanh lu n vn//