Está en la página 1de 16

Modelo en Cascada

Modelo Basado en Prototipos

Modelo Incremental o Evolutivo

Modelo Espiral

Modelo OO

Modelo Cascada con Sub - Proyectos

Modelo Entrega por Etapas

Actividades de un proceso genrico


ANAISIS CO!I"O !ISE#O P$O!%C&O P$%EBAS
Planeaci'n Estratgica
Estudio de (actibilidad
An)lisis de $e*uerimientos
Especi+icaci'n +ormal de
re*uerimientos
!ise,o "lobal
Especi+icaci'n (ormal del !ise,o
Programaci'n ibrer-as y .erramientas
Entrenamiento Operaci'n y Mantenimiento
Programaci'n aplicaci'n
Pruebas de integraci'n
PRODUCTO
Obtenci'n de re*uisitos
!ise,o "lobal
Construcci'n Prototipo
!esarrollo Prototipo
$e+inamiento Prototipo
Sistema &erminado
GRUPO
USUARIO /
DISEADOR
GRUPO
SISTEMA /
CONSTRUCTOR
Versi
n
# 2
Versi
n
# 1
ANAISIS !ISE#O CO!I"O P$%EBAS P$O!%C&O
ANAISIS !ISE#O CO!I"O P$%EBAS
P$O!%C&O
N%E/AS
(%NCIONAI
!A!ES
&iempo -Madure0 del
!esarrollo
Plani+icaci'n Proyecto
An)lisis de $iesgos
&oma de
!ecisi'n
Construcci'n y Adaptaci'n
Evaluaci'n del
Cliente
Comunicaci'n
con Cliente

!iagrama de Clases

!iagramas de Ob1etos

!iagramas de M'dulos

!iagramas de Procesos

!e+inici'n del Problema
An)lisis $e*uerimientos
!ise,o "lobal
!ise,o !etallado
Codi+icaci'n y
!epuraci'n
!e+inici'n del Problema
Prueba Integral
Producto (inal
Pruebas Subproyecto
!ise,o !etallado
Codi+icaci'n y
!epuraci'n
!e+inici'n del Problema
Pruebas Subproyecto
!e+inici'n del problema
An)lisis de $e*uerimientos
!ise,o "lobal
Etapa I
!ise,o !etallado
Codi+icaci'n
!epuraci'n
Prueba
Entrega
Etapa II
!ise,o !etallado
Codi+icaci'n
!epuraci'n
Prueba
Entrega
Etapa I
!ise,o !etallado
Codi+icaci'n
!epuraci'n
Prueba
Entrega
Etapa N
MODEO EN!O"UE VENTA#AS /DESVENTA#AS APICA$IIDAD
MODEO EN
CASCADA
E% ini&i' (e &a(a etapa (e)e esperar a %a
*ina%i+a&in (e %a in,e(iata,ente anteri'r
C-a%.-ier err'r (e (ise/' (ete&ta(' en %a
etapa (e pr-e)a &'n(-&e ne&esaria,ente a%
re(ise/' 0 n-e1a pr'2ra,a&in (e% &(i2'
a*e&ta('3 a-,entan(' %'s &'stes (e%
(esarr'%%'4
's pr'0e&t's raras 1e&es si2-en -na
e1'%-&in se&-en&ia%4
N' t'('s %'s re.-isit's s'n
e5p-est's3 a% prin&ipi'3 (e *'r,a
e5p%6&ita &',' re.-iere este ,'(e%'4
E% &%iente (e)e tener pa&ien&ia3 0a
.-e %a ap%i&a&in s%' estar7
(isp'ni)%e en -n esta(' ,-0
a1an+a(' (e% pr'0e&t'4
A,p%ia,ente &riti&a(' (es(e e%
7,)it' a&a(8,i&' 0 %a in(-stria
Uti%i+a(' &-an(' e5isten
espe&i*i&a&i'nes a,p%ias (e
%'s re.-eri,ient's (e% &%iente4
MODEO
$ASADO EN
PROTOTIPOS
Pr't'tip's9 N' p'see %a *-n&i'na%i(a( t'ta%
(e% siste,a per' si &'n(ensa %a i(ea
prin&ipa% (e% ,is,'3 Pas' a Pas' &re&e s-
*-n&i'na%i(a(3 a%t' 2ra(' (e parti&ipa&in
(e% -s-ari'4
E% &%iente p-e(e pensar .-e e%
pr't'tip' es -na 1ersin a&a)a(a4
P-e(en %%e2ar a pasarse p'r a%t' %a
&a%i(a( (e% s'*t:are 2%')a% ' e%
,anteni,ient' a %ar2' p%a+'4
as ;erra,ientas e%e2i(as p-e(en
ser ina(e&-a(as4
a &%a1e (e% 85it' (e este ,'(e%'
&'nsiste en (e*inir )ien3 (es(e e%
prin&ipi'3 %as re2%as (e% <-e2'4
A%t' 2ra(' (e parti&ipa&in (e%
-s-ari'
Se -ti%i+a si en e% ,er&a(' n'
se en&-entra e% pr'(-&t' per'
e% &%iente (esea res-%ta('s
in,e(iat's4
C'n1eniente en &as' (e ser
ne&esari' (esarr'%%ar ,(-%'s
Para siste,as intera&ti1's
pe.-e/'s ' (e ta,a/'
pe.-e/'4
14
Para partes (e siste,as
2ran(es
24
Para siste,as &'n 1i(a &'rta4
MODEO EN!O"UE VENTA#AS /DESVENTA#AS APICA$IIDAD
MODEO
INCREMENTA O
EVOUTIVO
M'(e%' inea%=Se&-en&ia% &'n e% M'(e%' $asa(' en
Pr't'tip's
E% siste,a n' se entre2a (e -na 1e+3 sin' .-e se
(i1i(e 0 se entre2an in&re,ent's4
C'n &a(a in&re,ent' se entre2a %a parte (e %a
*-n&i'na%i(a( .-e se ;a esta)%e&i('4
's re.-isit's s'n pri'ri+a('s4 's re.-isit's &'n
-na ,7s a%ta pri'ri(a( se in&%-0en en %'s
in&re,ent's ,7s te,pran's4
's re.-isit's (e -n in&re,ent' s'n ina,'1i)%es4
Sin e,)ar2' est's p-e(e 1erse ,'(i*i&a('s en
in&re,ent's p'steri'res4
Este pr'&es' se repite ;asta %a ')ten&in (e -n
pr'(-&t' &',p%et'4
Sin e,)ar2' e% ,'(e%' in&re,enta% se &entra en %a
entre2a (e -n pr'(-&t' 'perati1' en &a(a
in&re,ent'4
's &%ientes n' tienen .-e
esperar ;asta tener e% siste,a
&',p%et'4 E% pri,er
in&re,ent' satis*a&e %'s
re.-isit's ,7s &r6ti&'s4
's pri,er's in&re,ent's
sir1en &',' pr't'tip' 0
a0-(an en %a tarea (e
(ete&tar %'s p'steri'res
re.-isit's4
14
E5iste -n ries2' )a<' (e *a%%ar
en e% pr'0e&t' t'ta%4
's ser1i&i's (e% siste,a &'n
%a pri'ri(a( ,7s a%ta tien(en
a ser %'s ,7s pr')a('s4
P-e(e ser (i*6&i% a<-star %'s
re.-isit's a %'s in&re,ent's4
Ree,p%a+ar e% anti2-'
(esarr'%%' &'n -n' n-e1' .-e
satis*a2a %as n-e1as
ne&esi(a(es se2>n %as
re(e*ini&i'nes (e% pr')%e,a
Mane<' (e Versi'nes
MODEO
ESPIRA
Es -na ,e<'ra (e% M'(e%' $asa(' en pr't'tip's
Ca(a 1-e%ta en %a espira% representa -na *ase (e%
pr'&es'4
N' ;a0 *ases *i<as3 &a(a 1-e%ta en %a espira%
(eter,ina %as a&ti1i(a(es a rea%i+ar4
a (i,ensin ra(ia% representa e% &'ste a&-,-%a('
en %a *inan&ia&in (e %as *ases4
a (i,ensin an2-%ar representa e% pr'2res'
;e&;' en &',p%etar &a(a &i&%' (e %a espira%4
Un &i&%' a tra18s (e %a espira% es si,-%ar -n pas' a
tra18s (e -n ,'(e%' en &as&a(a
Re.-iere &',-ni&a&in
per,anente &'n e% &%iente p'r
%' tant' si se &a,)ia e%
&'nta&t' &'n %e &-a% se rea%i+a
(esarr'%%' es ne&esari' .-e
est8 a% tant' (e %' rea%i+a(' 0
%' pen(iente3 &%iente (e)e ser
2ran &'n'&e('r (e% siste,a4
Uti%i+a(' para e% (esarr'%%' (e
ap%i&a&i'nes &',p%e<as 0/'
espe&6*i&as4 ?E<4 In1esti2a&in
Gen8ti&a@
MODEO EN!O"UE VENTA#AS /DESVENTA#AS APICA$IIDAD
MODEO
$ASADO EN
COMPONENTES
?ORIENTADO A
O$#ETOS@
Es pr'2ra,a&in 'rienta(a a O)<et's4 Se
-ti%i+an ')<et's3 &%ases 0 se re-ti%i+an en
(i*erentes partes (e% siste,a4
Opti,i+a %'s tie,p's (e resp-esta a
%'s re.-eri,ient's (e% &%iente 0
*a&i%ita %a %a)'r (e% pr'2ra,a('r
p-es ;a0 -n a%t' apr'1e&;a,ient'
(e% &(i2'4
!a&i%ita ,anteni,ient' (e% s'*t:are4
Siste,as r')-st's 0 (e a%ta
pr'0e&&in4
CODE AND !IA
N' re.-iere p%anea&in 0 se trata (e
&'(i*i&ar 0 &'rre2ir4 Se tra)a<a ,e(iante
pr-e)a 0 err'r4 Espe&ia% para (esarr'%%'s
r7pi('s 0 sen&i%%'s
Desarr'%%' R7pi('
N' 2aranti+a &a%i(a(
Desarr'%%' ,-0 pe.-e/'s &'n
&%ari(a( (e ')<eti1's3
re.-eri,ient's pe.-e/'s ' (e
,anteni,ient's &'n )a<'
i,pa&t'4
CASCADA CON
SU$PROBECTOS
Re.-iere p%anea&in4
P%antea Or2ani+a&in 0 p%anea&in (e
-n 2ran pr'0e&t'
Se p-e(en rea%i+ar 1arias partes (e%
pr'0e&t' a% ,is,' tie,p' p'r
(i*erentes (esarr'%%a('res
A(e&-a(a para e% (esarr'%%'
(e pr'0e&t's &',p%e<'s .-e
esti,an (e 1 a C a/'s (e
(esarr'%%'4
ENTREGA POR
ETAPAS
Cas&a(a &'n entre2as 2ran(es en
(i*erentes etapas (e% (esarr'%%'4
Cas&a(a &'n E1'%-ti1'4
De)e entre2arse -na etapa para
&'ntin-ar &'n %a si2-iente
Desarr'%%'s r')-st's4
Desarr'%%' (epen(e (e%
pres-p-est' (ire&ta,ente
E<4 Ppt' a(<-(i&a(' an-a%/44