Está en la página 1de 2

NOTA DE PRENSA

O concello de Vilalba despreza, unha vez mis, aos


usuarios do Insua erm!dez, renunciando a"uda da
Depu#aci$n para a cons#ruci$n dun almac%n no cen#ro
Para os socialis#as, &ue a en#idade local renunciase a di#a subvenci$n '% un
insul#o aos vilalbeses e un desprop$si#o mis(, pois o )oberno municipal leva
re"ei#ando a colaboraci$n do or)anismo provincial rei#eradamen#e, a pesares
de &ue lle permi#*a desenvolver pro"ec#os &ue #e+en un cus#e , #an#o para os
cidadns como para a en#idade local
Des#acan &ue '#endo en con#a as res#rici$ns econ$micas aplicadas polas
adminis#raci$ns, resul#a inconcebible &ue se re"ei#e a subvenci$n(, sobre
#odo, cando ou#ros cen#ros educa#ivos #am%n presen#an de-ciencias. / o caso
do 0a#o Vizoso &ue, o pasado ano, #ampouco puido o1recer clases de
Educaci$n 2*sica a consecuencia das )o#eiras da cuber#a
VI3A3A, 45 DE SETE0RO DE 6,47.8 Os socialistas de Vilalba vense na obriga de
denunciar, unha vez mis, a imprevisin e a mala xestin do alcalde e do seu equipo de
goberno, e que desta volta se demostra coa renuncia da subvencin concedida pola
Deputacin para a construcin dun almacn no pavilln do colexio Insua Bermdez,
alegando para elo que a cantidade concedida ! inasumible en termos "nancieiros# para
as arcas municipais$
%ara os socialistas, que o concello renuncie a dita axuda ! un insulto aos veci&os e un
despropsito mis#, pois a entidade local leva rexeitando a colaboracin da Deputacin
reiteradamente, a pesares de que lle permitir'a desenvolver proxectos que te&en un
custe ( tanto para os cidadns como para a entidade local$ ) o caso da implantacin da
administracin electrnica, da instalacin de rede *i" na praza ou da auditor'a
enerxtica, que mellora a e"ciencia dos concellos nesta materia$
O goberno municipal solicitara no mes de marzo ao organismo provincial esta axuda
para a instalacin deportiva e material inventariable, amparndose nas bases
publicadas no BO% do ++ de marzo de ,(+- por importe de .$/+, euros$ %osteriormente,
na resolucin de , de agosto, a institucin luguesa, dentro do seu obxectivo de
aumentar e 0avorecer a cooperacin con todos os concellos da provincia, concedeu unha
subvencin proporcional correspondente ao investimento1 isto o ,,2, de tal xeito, que
entidade local lle tocar'a "nanciar o resto, dicir, /$3(( euros$ 4inalmente, o alcalde
decidiu, sen dar unha xusti"cacin clara e contundente, prescindir do apoio da
institucin que preside o l'der dos socialistas galegos 56os 7amn 8mez Besteiro9,
!sen importarlle o mis m'nimo a discriminacin que isto supn para os usuarios do
centro escolar#$
9abine#e de :omunicaci$n PSde98PSOE da provincia de 3u)o
;;;.psoeprovincialdelu)o.com
;;;.1aceboo<.com=psoeprovinciallu)o
;;;.#;i##er.com=Psoe3u)o
1

NOTA DE PRENSA
'Paso#ismo do PP(
!:os tempos que corren, indican os socialistas, e tendo en conta as restricins
econmicas aplicadas polas distintas administracins, resulta inconcebible que un
concello renuncie unha colaboracin institucional deste tipo#, sobre todo, cando outros
centros educativos de Vilalba tamn presentan de"ciencias$ ) o caso do ;ato Vizoso
que, o pasado ano, tampouco puido o0recer clases de <ducacin 4'sica a consecuencia
das goteiras da cuberta$ = d'a de hoxe, as "ltracins seguen sen estar arranxadas, o que
demostra claramente !o pasotismo dos representantes do %% vilalbs, que deben estar
encomendndose a >anta ?lara para que contine sen chover e non se reproduza a
situacin do curso anterior#, aseguran dende o grupo municipal do %>O<$
9abine#e de :omunicaci$n PSde98PSOE da provincia de 3u)o
;;;.psoeprovincialdelu)o.com
;;;.1aceboo<.com=psoeprovinciallu)o
;;;.#;i##er.com=Psoe3u)o
2