Está en la página 1de 32

c

i
f
p

p
o
r
t
o
v
e
l
l
o
Gua do al umnadoPx 2 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

ndice
1. Presentacin do centro ............................................................................................ 4
1.1 Localizacin do centro ........................................................................................ 4
1.2 Informacin xeral do CIFP Portovello ................................................................. 5
1.3 Oferta formativa en formacin profesional inicial ................................................ 5
1.4 Horario escolar ................................................................................................... 7
1.5 Organigrama funcional ....................................................................................... 7
1.5.1 rganos de goberno .......................................................................................................... 7
1.5.2 rganos de coordinacin ................................................................................................... 8
1.6 Espazos e equipamentos ................................................................................... 9
1.6.1 Edificio A (sito na ra Lus Trabazos) ................................................................................ 9
1.6.2 Edificio B: Praza Fernando Fulgosio ................................................................................ 11
2. Poltica de calidade ................................................................................................. 12
2.1 Misin ............................................................................................................... 12
2.2 Visin ................................................................................................................ 13
2.3 Valores ............................................................................................................. 13
3. Dereitos e deberes .................................................................................................. 14
3.1 Dereitos do alumnado ...................................................................................... 14
3.2 Deberes do alumnado ...................................................................................... 17
4. Servizos no centro .................................................................................................. 17
4.1 Biblioteca .......................................................................................................... 17
5. Calendario escolar .................................................................................................. 19
6. Horario do centro .................................................................................................... 19
6.1 Horario lectivo ................................................................................................... 19
7. Informacin de interese .......................................................................................... 20
7.1 Eleccin de delegado/a .................................................................................... 20
7.2 Funcins do delegado/a ................................................................................... 20
7.3 Tramitacin administrativa ao longo do curso .................................................. 21
7.3.1 Anulacin matrcula ......................................................................................................... 21
7.3.2 Baixa de oficio ................................................................................................................. 21
7.3.3 Renuncia matrcula ....................................................................................................... 22
Procedemento de solicitude de renuncia ...................................................................................... 22
Renuncia FCT............................................................................................................................ 22
7.3.4 Traslado de matrcula ...................................................................................................... 23
Procedemento de traslado de matrcula. ...................................................................................... 23Px 3 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

7.3.5 Reclamacins cotra as cualificacins .............................................................................. 24
Cadro resumo do procedemento .................................................................................................. 25
7.3.6 Validacins e exencins de mdulos profesionais ........................................................... 26
Validacins .................................................................................................................................. 26
Normativa relacionada .................................................................................................................. 26
Sistema de validacins ................................................................................................................. 26
Cadro resumo do procedemento .................................................................................................. 28
Exencins .................................................................................................................................... 29
8. Normas en caso de evacuacin ............................................................................. 30
Normas xerais de evacuacin....................................................................................................... 30
Normas de actuacin en caso de incendio ................................................................................... 30Px 4 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2


1. Presentacin do centro

Benvida/o ao CIFP Portovello!!!!
O CIFP Portovello un centro de titularidade pblica que imparte estudos de Formacin Profesional, situado no
barrio das Lagoas, conta con dous edificios:
O edificio A situado na ra Lus Trabazos, 1. Nel imprtense os distintos ciclos formativos que constiten a
oferta educativa ordinaria das Familias profesionais de Administracin e xestin e Comercio e marketing e a
oferta dirixidas as persoas adultas, presencial e a distancia da familia profesional de Administracin e xestin.
O edificio B situado na Praza Fernando Fulgosio, 4. No que se imparten todos os ciclos formativos que
constiten a oferta educativa ordinaria xunto coa oferta presencial e a distancia dirixida a persoas adultas da
Familia profesional de Servizos socioculturais e comunidade.

1.1 Localizacin do centro
Px 5 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2


1.2 Informacin xeral do CIFP Portovello

Edificio A
Enderezo

Ra Luis Trabazos 1 C.P. 32004 Ourense

Horario xeral do
centro

R. ordinario: de luns a venres de 8:30 a 15:00 h.

R. persoas adultas de 16:00 a 22:30 h

Secretara de 9:00 a 14:00 horas.

Telfono

988 23 26 49 - 676133238

F a x

988224420

Web

http://www.cifpportovello.es

Correo electrnico

cifp.portovello@edu.xunta.es


Edificio B
Enderezo

Praza Fernando Fulgosio 4 C.P.32004 Ourense

Horario xeral do centro

R. ordinario: de luns a venres de 8:30 a 15:00 h.

R. persoas adultas 16:00 a 22:30 horas.

Telfono

988 23 39 18 - 676133250

F a x

988224420

Web

http://www.cifpportovello.es

Correo electrnico

cifp.portovello@edu.xunta.es


1.3 Oferta formativa en formacin profesional inicial

Familia Profesional de Comercio e Marketing
Px 6 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

RXIME

CICLOS FORMATIVOS

DURACIN DOS ESTUDIOS EDIFICIO
Ordinario

CM Comercio (LOXSE)

3 trimestres FCE + 1 trimestre FCT A
CS: Xestin Comercial e Marketing (LOXSE)

3 trimestres FCE + 1 trimestre FCT A

Familia Profesional de Administracin e xestin

RXIME

CICLOS FORMATIVOS

DURACIN DOS ESTUDIOS EDIFICIO
Ordinario

CM Xestin Administrativa 1 (LOE)

3 trimestres FCE A
CM Xestin Administrativa 2 (LOE)

2 trimestres FCE + 1 trimestre FCT A
CS Administracin e finanzas 1 (LOE) A/B

3 trimestres FCE A
CS Administracin e finanzas 2 (LOE) A/B

2 trimestres FCE + 1 trimestre FCT A
CS Secretariado (LOXSE) 3 trimestres FCE + 1 trimestre FCT A
FP Bsica de servizos comerciais 1

3 trimestres FCE A
FP Bsica de servizos comerciais 2

3 trimestres FCE + 80 horas FCT A
Persoas
adultas
presencial

CS Administracin e finanzas (Oferta
modular completa)

FCE + FCT
A

Persoas
adultas
distancia

CS Administracin e finanzas (Oferta
modular completa)

FCE + FCT
A

CM Xestin Administrativa (Oferta modular
completa)

FCE + FCT
A


Familia Profesional de Servizos socioculturais e comunidade
RXIME

CICLOS FORMATIVOS

DURACIN DOS ESTUDIOS EDIFICO
dinario

C M Atencin a persoas en situacin de
dependencia 1 (LOE)

3 trimestres FCE
B
Px 7 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

CM Atencin a persoas en situacin de de-
pendencia 2 (LOE)

2 trimestres FCE + 1 trimestre FCT
B

CS Educacin Infantil 1 (LOE) A/B

3 trimestres FCE
B
CS Educacin Infantil 2 (LOE) A/B

2 trimestres FCE + 1 trimestre FCT B
CS Integracin Social (LOXSE)

3 trimestres FCE + 2 trimestres FCT B
Persoas
adultas
presencial

CS Educacin Infantil (Oferta modular comple-
ta)

FCE + FCT
B

C M Atencin a persoas en situacin de
dependencia (Oferta modular completa)

FCE + FCT
B

Persoas
adultas
distancia

CS Educacin Infantil (Oferta modular comple-
ta)

FCE + FCT
B

1.4 Horario escolar
Con carcter xeral a xornada lectiva comprende dende as 8,30 ata as 15 horas, no rxime ordinario, e no rxime
para as persoas adultas de 16:00 a 22:30 horas.

Rxime ordinario

Rxime para as persoas adultas
8:30-9:30

1 hora lectiva

16:00-17:00

1 hora lectiva
9:30-10:30

2 hora lectiva

17:00-18:00

2 hora lectiva
10:30-11:30

3 hora lectiva

18:00-19:00

3 hora lectiva
11:30-12:00

RECREO

19:00-19:30

RECREO
12:00-13:00

4 hora lectiva

19:30-20:30

4 hora lectiva
13:00-14:00

5 hora lectiva

20:30-21:30

5 hora lectiva
14:00-15:00

6 hora lectiva

21:30-22:30

6 hora lectiva

1.5 Organigrama funcional
1.5.1 rganos de goberno

Colexiados
Consello social

Claustro de profesoradoPx 8 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2


Unipersonais
CARGO

PERSOA RESPONSABLE
Direccin

Abel Ocampo Snchez

Vicedireccin

Eva lvarez Gonzlez

Xefatura de estudos

Ana Isabel Garca Fernndez

Secretara

Rosa Mara Lourido Ventoso


1.5.2 rganos de coordinacin

rea de Calidade, Innovacin e Orientacin profesional
DEPARTAMENTO

PERSOA RESPONSABLE
Departamento de Informacin e orientacin profesional

Xos Luis Seoane Prez
Departamento de Calidade e innovacin

Sira Coello Gabin
Departamento de Relacin con empresas

Mara Lusa Romero Cid
Departamento de Acreditacin e probas

Fiz Fernndez Fernndez
Coordinacin de Emprendemento

Montserrat Domnguez Rodrguez
Coordinacin de Innovacin e formacin do profesorado

Xess Fortes Gmez
Coordinacin de Tecnoloxa da informacin e comunicacin

Raquel Castro Barja
Coordinacin de Programas Internacionais

Manuel Caride Ogando

rea de Formacin
DEPARTAMENTO

PERSOA RESPONSABLE
Departamento de Servizos Socioculturais e Comunidade

Lus Casanova Gonzlez
Departamento de Comercio e Marketing

Olga Gonzlez Gonzlez
Departamento de Administracin e xestin

Agustn Barcala Villamil
Departamento de Formacin e orientacin laboral Manuel Iglesias Fernndez
Departamento de Dinamizacin de idiomas

Mara del Carmen Guardado Soage
Coordinacin da Biblioteca

Gisela Velo Garca
Coordinacin do equipo de dinamizacin da lingua galega

Xavier Viana lvarez

rea de Administracin e xestin
Comisin de seguridade e sade laboralPx 9 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2


1.6 Espazos e equipamentos
1.6.1 Edificio A (sito na ra Lus Trabazos)
O edificio dispn dunha pequena zona verde ao seu redor, pista polideportiva descuberta sen utilidade nestes
momentos, un espazo interior ben conservado, carece dunha biblioteca axeitada.
Anlise dos espazos mis relevantes:

Baixo
ESPAZO

OBSERVACINS
Conserxera

Alberga unha fotocopiadora e un ordenador.
Secretara

Horario de atencin ao pblico de 9:00 a 14:00 horas.
Despacho de titoras e almacn


rea de traballo para usuarios do
CIFP

Dotada con seis ordenadores conectados a internet.
Departamento de Adminsttracin

Equipado con 8 ordenadores para a atencin a FP a distancia.
Obradoiro de Xestin Comercial

Dotado cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.
Dotado con 15 ordenadores, impresora en rede, escner e proxector multi-
media e proxector de opacos.
Obradoiro de Comercio


Aula polivalente

Dotada cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.

Obradoiro de informtica 2 Dotado cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.
Dotado asemade, con 28 ordenadores, impresoraen rede, escner e proxec-
tor multimedia.

Primeiro andar
ESPAZO

OBSERVACINS
Despacho Direccin


Despacho do departamento de
Relacin con Empresas (FCT)


Despacho Coordinacin Empren-
demento e Dpto. de Calidade

Px 10 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

Sala de Profesorado


Cuarto de reprografa

Dotado de unha fotocopiadora e unha impresora intalada en rede
Obradoiro 1 de Administracin e
finanzas

Dotado con 16 ordenadores, impresora conectada en rede, escner e proxec-
tor multimedia.

Aulas polivalentes (3)

Dotado cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.

Viveiro de empresasSegundo andar
ESPAZO

OBSERVACINS

Departamento Fol e Dinamizacin
de Idiomas

Dotado con dous ordenadores e unha impresora.
Departamento de Comercio

Dotado con dous ordenadores e unha impresora.
Obradoiro de informtica 1

Dotado con 31 ordenadores impresora en rede, escner e proxector multi-
media

Obradoiro de informtica 3

Dotado con 31 ordenadores impresora en rede e proxector multimedia
rea de traballo do alumnado


Espazo multiusos

Arquivo de bibliografa e documentos de secretara

Soto
ESPAZO

OBSERVACINS
Obradoiro 2 de Administracin e
finanzas

Dotado con dezaseis ordenadores, proxector multimedia e unha impresora.
Obradoiro 2 de Comercio e
marketing


Obradoiro de Servizos comerciais Dotado con 20 ordenadores impresora en rede, escner e proxector
multimedia
Saln de actos

Dotado con 1 ordenador e proxector multimedia, equipo de megafona e
outros

Sala de caldeiras
Aula polivalente 001
Aula polivalente 002
Vestiario persoal limpeza

Px 11 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

1.6.2 Edificio B: Praza Fernando Fulgosio

Baixo
ESPAZO

OBSERVACINS
Conserxera

Alberga unha fotocopiadora e un ordenador.
Vicedireccin


Xefatura Estudos


Departamento de Informacin e
Orientacin Profesional.

Situado ao lado da sala do profesorado, ten un amplo horario de atencin ao
alumnado que incle todos os recreos do horario de ma e dous no horario
vespertino.

Sala de Profesorado

Cumpre tamn as funcins de Departamento e atencin ao alumnado a
Distancia da familia profesional de Servizos socioculturais e comunidade.
Coordinacins de Tecnoloxa da
informacin e comunicacin (TIC),
Innovacin e formacin do profeso-
rado e do Equipo de dinamizacin
lingstica

Comparten un despacho a carn da sala de profesorado.
Almacn


Obradoiro de informtica

Dotado cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.
Dotado, asemade, con 30 ordenadores para uso do alumnado.
Obradoiro de educacin infantil A

Dotado cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.
Especializado nos mdulos de Autonoma e Sade e Desenvolvemento
Cognitivo e Motor.

3 aulas polivalentes

Dotadas cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.
Das delas estn dotadas con 10 ordenadores para uso do alumnado.
A terceira est dotada de 7 equipos informticos con un programa de tele-
asistencia para impartir o mdulo do ciclo medio de APSD.

Primeiro andar
ESPAZO

OBSERVACINS

Despacho do Departamento
Acreditacin e probas e da
Coordinacin de programas
internacionais


Obradoiro de Integracin Social

Dotado cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado. Asemade conta con 10 ordenadores para uso do
alumnado.

Obradoiro de educacin infantil B

Dotado cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.Px 12 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

Especializado nos mdulos de Expresin e comunicacin e O xogo e a sa
metodoloxa.

Das aulas polivalentes

Dotadas cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.


Soto
ESPAZO

OBSERVACINS

Obradoiro de Sociosanitaria

Dotado cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.

Obradoiro de unidade de convi-
vencia

Dotado cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.

Aula polivalente

Dotada cun equipo informtico conectado a proxector multimedia de uso
exclusivo do profesorado.

Antigo ximnasio.


Vestiarios


Sala de caldeiras2. Poltica de calidade
O CIFP Portovello ten unha implicacin e un compromiso claro coa calidade, como se retrata na nosa Misin, Visin
e Valores.
2.1 Misin
Establecer unha oferta de formacin profesional modular, flexible, de calidade e adaptada s demandas da po-
boacin e s necesidades xeradas polo mundo produtivo, pro-porcionando servizos para a cualificacin e a recuali-
ficacin das persoas ao longo da vida.
Participar no procedemento para o recoecemento, a avaliacin e a acreditacin de competencias profesionais
adquiridas polas persoas a travs da experiencia laboral e de vas non formais de formacin no marco do Sistema
Nacional das Cualificacins e da Formacin Profesional.
Prestar servizos de informacin e de orientacin profesional s persoas para tomar as decisins mis axeitadas
respecto da sa carreira profesional
Establecer un espazo de cooperacin entre o sistema de formacin profesional e o mbito produtivo sectorial e
local, para desenvolver e estender unha cultura da formacin permanente,
Fomentar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, con especial incidencia na erradicacin de
prexuzos.Px 13 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

Facilitar o acceso da mocidade ao primeiro emprego, as como a conservacin e mellora do posto de traballo dos
traballadores e das traballadoras, mediante unha oferta for-mativa de calidade que promova a aprendizaxe
permanente e a capacidade de adapta-cin aos cambios sociais, organizativos e tecnolxicos.
Impulsar e mellorar as aptitudes e as competencias do alumnado, promovendo proxectos de iniciativa emprende-
dora, mobilidade, perfeccionamento profesional e cooperacin, nun contexto internacional.
2.2 Visin
Como Centro Integrado de Formacin Profesional proporcionaremos unha formacin integral ao noso alumnado
que lle facilite a participacin activa e responsable como cidadns, polo que ofreceremos unha oferta formativa
completa e de calidade que conduza obtencin de ttulos de formacin profesional e acreditacin das compe-
tencias profesionais adquiridas a travs da experiencia laboral, atendendo as necesidades que demande o mercado
laboral e consolidando vnculos con todas as empresas do contorno.

2.3 Valores
Orientamos as nosas accins para:
Fomentar valores de convivencia, cooperacin e respecto.
Ofrecer uns servizos educativos de calidade.
Mellorar continuamente a calidade dos servizos prestados, a travs da innovacin e o traballo en equipo, para
crear valor aos nosos usuarios mediante un sistema de calidade total co compromiso de cumprir cos requisitos
do sistema e de mellorar continuamente a sa eficacia.
Lograr a satisfaccin da comunidade buscando atender as sas necesidades e adiantn-donos s sas
expectativas, observando o cumprimento da misin, visin e valores da institucin.
Ofrecer as cualificacins profesionais requiridas para dar resposta s necesidades e de-mandas do noso
mbito socioeconmico.
Optimizar os recursos pblicos dispoibles, fundamentados nas tecnoloxas da informacin e da
comunicacin, para reproducir procesos sustentables, cun profesorado formado tanto na didctica coma nas
innovacins tecnolxicas.
Fomentar o esprito emprendedor e o desenvolvemento de actividades empresariais.
Contribur ao logro das actuacins e os obxectivos de calidade establecidos no Plan estratxico da Consellera
de Educacin e Ordenacin Universitaria.
Desenvolver vnculos co sistema produtivo do contorno (sectorial, comarcal ou local) nos mbitos seguintes:
Formacin do persoal docente de formacin profesional.
Formacin do alumnado en centros de traballo e realizacin doutras prcticas profe-sionais.
Orientacin profesional.
Participacin de profesionais do sistema produtivo na imparticin de docencia.
Colaboracin na deteccin de necesidades de formacin permanente dos traballadores e das traballadoras,
as como na informacin e orientacin das persoas usuarias, tanto a ttulo individual como colectivamente.
Px 14 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

3. Dereitos e deberes
3.1 Dereitos do alumnado
Artigo 1. Dereito a unha formacin integral e coeducativa que contriba ao pleno desenvolvemento da sa
personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo, este dereito implica:
a) A formacin no respecto aos dereitos e liberdades fundamentais e nos principios democrticos de
convivencia.
b) Unha educacin emocional que lle permita afrontar axeitadamente as relacins interpersoais.
c) A adquisicin de habilidades, capacidades e coecementos que lle permitan integrarse persoal, laboral e
socialmente.
d) O desenvolvemento das actividades docentes con fundamento cientfico e acadmico.
e) A formacin tica e moral.
f) A orientacin escolar, persoal e profesional que lle permita tomar decisins de acordo coas sas aptitudes e
capacidades.
Artigo 2. Dereito a que se respecten a sa identidade, integridade e dignidade persoais, este dereito implica:
a) A proteccin contra toda agresin fsica, emocional ou moral e en particular contra as situacins de acoso
escolar.
b) O respecto liberdade de conciencia e s sas conviccins ideolxicas, relixiosas ou morais.
c) A disposicin no centro dunhas condicins axeitadas de seguridade e hixiene, a travs da adopcin de
medidas axeitadas de prevencin e de actuacin.
d) Un ambiente de convivencia que permita o normal desenvolvemento das actividades acadmicas e fomente
o respecto mutuo.
e) A confidencialidade nos seus datos persoais sen prexuzo das comunicacins necesarias para a
Administracin educativa e a obriga que houbera, se o caso, de informar a autoridade competente.
Artigo 3. Dereito proteccin integral contra toda agresin fsica ou moral, e en particular contra as situacins de
acoso escolar, este dereito implica:
a) Recibir informacin sobre o dereito a denunciar calquera agresin por accin ou omisin.
b) Obter a proteccin axeitada atendendo a normativa vixente.
Artigo 4. Dereito a participar na vida do centro e no seu funcionamento nos termos previstos pola lexislacin
vixente, este dereito implica:
a) A participacin de carcter individual e colectivo mediante o exercicio dos dereitos de reunin, de
asociacin, a travs das asociacins de alumnado, e de representacin no centro, a travs dos seus delegados
e delegadas.
b) A posibilidade de manifestar de forma respectuosa as sas opinins, individual e colectivamente, con
liberdade, sen prexuzo dos dereitos de todas as demais persoas da comunidade educativa e do respecto que,
de acordo cos principios e dereitos constitucionais, merecen as persoas e as institucins.
c) Recibir informacin sobre as cuestins propias do seu centro e da actividade educativa en xeral.
Artigo 5. Dereito a participar na confeccin das normas de convivencia e na resolucin pacfica de conflitos e, en
xeral, a participar na toma de decisins do centro en materia de convivencia.Px 15 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

a) A posibilidade de manifestar a travs da titora as necesidades e demandas encamiadas a mellorar a
convivencia.
b) A participar na resolucin pacfica de conflitos ao abeiro do plan de convivencia do centro.
Artigo 6. Dereito proteccin social, de acordo co disposto na lexislacin vixente e no marco das dispoibilidades
orzamentarias, este dereito implica:
a) Dotar ao alumnado de recursos que compensen as posibles carencias ou desvantaxes de tipo persoal,
familiar, econmico, social ou cultural, con especial atencin a aqueles que presenten necesidades especficas
de apoio educativo, que impidan ou dificulten o acceso e a permanencia no sistema educativo.
b) Establecer as condicins axeitadas para que o alumnado que sufra unha adversidade familiar, un accidente
ou unha enfermidade prolongada, non se vexa na imposibilidade de continuar ou finalizar os estudios que estea
a cursar.
Artigo 7. Dereito a ser avaliado obxectivamente. Todo o alumnado ten dereito a que a sa dedicacin, esforzo e
rendemento sexan valorados e recoecidos con obxectividade, este dereito implica:
a) Recibir informacin acerca dos procedementos, criterios e resultados da avaliacin, de acordo cos
obxectivos e contidos do ensino.
b) Obter aclaracins do profesorado e, no seu caso, efectuar reclamacins, respecto dos criterios, decisins e
cualificacins obtidas nas avaliacins parciais ou nas finais do curso escolar, nos termos que
regulamentariamente se estableza.
c) Este dereito poder ser exercitado no caso de alumnado menor de idade polos seus pais/nais ou titores
legais.
Artigo 8. Dereito avaliacin continua.
a) Todo o alumnado ten dereito a que a sa aprendizaxe sexa avaliada de xeito diferenciado por mdulos
profesionais.
b) A avaliacin realizarase ao longo de todo o proceso formativo polo que ten un carcter continuo. Por este
motivo, nas modalidades de ensino presencial preciso a asistencia do alumnado s actividades programadas e
s complementarias para os distintos mdulos profesionais do ciclo formativo na duracin completa de cada
sesin lectiva, podendo perder este dereito cando supere en faltas e/ou atrasos o 10% da duracin total do
mdulo. Cando na realizacin dunha actividade complementaria non participe a totalidade do grupo, o alumnado
non participante asistir a clase.
c) O alumnado ten dereito a ser informado do nmero mximo de faltas de asistencia que determinarn a
imposibilidade de aplicar a avaliacin continua segundo o reflectido na programacin didctica de cada mdulo
profesional e do modo de computarse os atrasos na entrada ou adiantos na sada da sesin lectiva.
a. No caso de atraso no inicio da sesin lectiva computarase como unha falta de asistencia no mdulo
correspondente cando o/a alumno/a acade catro faltas de puntualidade, en ningn caso ditas faltas podern
ser superiores aos dez minutos por sesin lectiva.
b. No caso de adianto na hora de finalizacin do mdulo profesional, computaranse os minutos de ausencia e
acumularanse para o cmputo dunha falta de asistencia.
c. A falta de asistencia para os casos descritos no punto a e b, rexistrarase no Xade na sesin na que se
acada (na cuarta sesin para os atrasos e na que corresponda para os adiantos na sada). O prazo mximo
para a xustificacin de faltas de asisitencia ser de 48 horas desde a incorporacin da/do alumna/o.
d. No caso de que o alumnado manifeste unha conduta contraria convivencia dentro da aula e se lle solicite
comparecer ante a Xefatura de Estudos contabilizarase como unha ausencia.Px 16 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

d) O alumnado ten dereito a que se controle a sa asistencia de xeito obxectivo a travs dos partes de
asistencia que debern cumprimentar os/as profesores/as de cada mdulo profesional por cada sesin lectiva.
e) O alumnado ten dereito a xustificar documentalmente para que non se computen ao efecto da perda do
dereito avaliacin continua ata un mximo do 10% da duracin total do mdulo, as seguintes ausencias:
a. As causadas por enfermidade, visita mdica, accidente ou hospitalizacin.
Enfermidade que incapacite a asistencia, debidamente xustificada polo especialista na materia. No caso
de enfermidades crnicas achegarase ao inicio do curso o informe mdico correspondente.
A visita mdica se non de urxencia ser informada previamente coa citacin da hora e logo
xustificarase a permanencia no centro mdico.
Accidentes no centro educativo e accidentes alleos ao centro precisarn de parte de accidente.
b. As causadas por falecemento, enfermidade, accidente ou hospitalizacin de familiares ata o segundo grao.
Falecemento: 1 grao (pais/nais, marido/muller, sogros/sogras e fillos/fillas), ata un mximo de 5 das
lectivos consecutivos e 2 grao (irmn/, avs/avoas e netos/netas) ata un mximo de catro das lectivos
consecutivos.
Enfermidade grave de familiar de 1 ou 2 grao cando medie hospitalizacin ou intervencin cirrxica
maior ou cando as o determine o informe mdico.
c. As debidas ao cumprimento dun deber inescusable de carcter pblico ou persoal.
d. As debidas participacin en actividades ou situacins en representacin do alumnado.
e. As debidas concorrencia a exames oficiais ou outros como os destinados obtencin do permiso de
conducir.
f. As relacionadas coa asistencia a unha titora do profesorado.
g. Asistencia ou acompaamento en caso de indisposicin dalgn membro da comunidade educativa.
h. As relacionadas coa maternidade/paternidade e adopcin.
i. Aquelas consecuencia da violencia de xnero.
j. As debidas asistencia ao posto de traballo.
As faltas de asistencia s clases, que tean lugar nos das de folga, rexistraranse no XADE mais non
computarn a efectos da perda do dereito avaliacin continua.
g) O prazo mximo para que o alumnado poida xustificar as faltas de asistencia 48 horas dende a
incorporacin do/a alumno/a ao centro. A alumna ou alumno amosar o xustificante a cada profesor/a dos
respectivos mdulos e entregaralle o xustificante ao titor para que este o arquive.
h) O alumnado, ou os seus pais e nais ou representantes legais, en caso de ser menor de idade, ten dereito a
recibir un apercibimento cando supere en faltas non xustificadas o 6% da duracin total do mdulo e unha
comunicacin da perda do dereito avaliacin continua cando supere o 10% da duracin total do mdulo.
i) O alumnado que perda o dereito avaliacin continua ter dereito a realizar unha proba extraordinaria de
avaliacin previa avaliacin final de mdulos. Nas programacins didcticas estar reflectido o procedemento
a seguir para a avaliacin do alumnado ao que non poida aplicarse a avaliacin continua.
j) Non se admitir como xustificacin o matrimonio ou unin de feito.Px 17 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

3.2 Deberes do alumnado
Son deberes do alumnado do centro os recollidos na Lei 4/2011, do 30 de xuo, de convivencia e participacin da
comunidade educativa, e particularmente os seguintes:
1. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecucin dun adecuado clima de estudo
no centro, respectando o dereito dos seus compaeiros ou compaeiras educacin.
2. Respectar a dignidade e as funcins e orientacins do profesorado no exercicio das sas competencias,
recoecndoo como autoridade educativa do centro.
3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccins relixiosas e morais, a igualdade de dereitos entre
mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da comunidade
educativa.
4. Respectar as normas de organizacin, convivencia e disciplina do centro docente.
5. Conservar e facer un bo uso das instalacins e dos materiais do centro.
6. Intervir, a travs das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia dos seus respectivos
centros docentes.
7. Respectar as instrucins do/a profesor/a referidas organizacin da clase, sen entorpecer o seu normal
desenvolvemento. As mesmo debern ser respectadas as instrucins do/a profesor/a durante o tempo de
lecer e as sadas didcticas.
8. Acudir clase puntualmente, co material necesario e participar activamente.
9. Permanecer nas aulas respectivas ata o recreo, momento no que debern abandoar a aula.
10. Manter limpas e en bo estado as distintas dependencias e instalacins e reparar os desperfectos
ocasionados. Dos desperfectos orixinados en lugares comns, se non hai un responsable individual, deber
asumir a responsabilidade a clase no seu conxunto. Informar profesor, titor ou un membro do Equipo
Directivo no caso de detectar algn desperfecto ou anomala no dito material.
11. Non tomar ningn tipo de droga nas dependencias do centro: tabaco, alcohol, etc.
12. Coa intencin de manter as aulas en bo estado non se poder comer nin beber nas aulas.
13. Non sentarse nin obstaculizar as escaleiras de acceso centro.
14. Acudir a clase aseados e coa roupa axeitada.
15. Non se poder utilizar o mbil dentro do centro e tampouco radios, MP3, reprodutores de CD ou outros
aparellos de msica.
16. O alumnado non poder instalar nos ordenadores do centro programas P2P, xogos, etc. As mesmo,
debern conservar o salvapantallas, as imaxes de fondo, etc, fixadas polo centro.
4. Servizos no centro
4.1 Biblioteca
Servizos da biblioteca
Lectura e consulta en salaPx 18 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

Mentres esteas na biblioteca podes consultar os libros, revistas, etc. que queiras pero cando remates tes que
deixalos no lugar onde estaban ou na caixa preparada ao efecto.
Se desexas un CD de msica ou un DVD, ters que solicitalos previamente.
A medida que vaian chegando novos materiais biblioteca irmoste informando, pero sempre poders ver as
as novas adquisicins na seccin de novidades.

Ordenadores e impresora
A biblioteca dispn de dous ordenadores disposicin do alumnado.
Podes empregalos para facer os teus traballos e consultar enciclopedias e outros
documentos en CD-Rom ou en internet (tempo mximo: 30 min. se hai outras persoas
esperando).
A impresin farase na impresora conectada ao ordenador de xestin da biblioteca.
Temos que coidar de non imprimir cousas innecesarias.

Servizo de prstamos
Podes levar en prstamo calquera libro ags os que tean un crculo vermello ou amarelo e revistas ags o
ltimo nmero, estes s podern ser consultados na biblioteca.
Para poder levar libros e revistas para casa necesario darllos ao profesor ou profesora de garda para que
rexistre o prstamo. Cando os devolvas tamn llos debes dar ao profesor ou profesora que nese momento se
ocupe da biblioteca.
Os libros poden levarse por un mximo de 15 das. Pasado este tempo tes que devolvelos biblioteca ou
renovar o prstamo por outros 15 das.
Se incumpres reiteradamente os plazos de devolucin perders o dereito a levar libros en prstamo durante
algn tempo.
O deterioro ou perda de libros supor a sa reposicin ou abono en metlico

Normas xerais da biblioteca

Na biblioteca debemos gardar o maior silencio posible para non molestar s persoas que estn estudiando ou
lendo.
Para consultar ou ler na propia biblioteca as persoas usuarias podern coller os libros que necesiten e Tern
que deixalos no mesmo lugar cando acaben.
Manter ordenada a biblioteca unha cousa de todos as que cando marches procura non deixar papeis enriba
da mesa, coloca ben a cadeira e leva os libros, xornais, revistas, etc., ao lugar onde estaban.
Nalgunhas ocasins, en ausencia do profesorado de garda, un alumno ou alumna poder quedar como
responsable da biblioteca polo que deber seguir as sas indicacins.
Non se pode comer nin beber na biblioteca.Px 19 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

5. Calendario escolar
Segundo o recollido na Orde do 13 de xuo de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15
nos centros docentes sostidos con fondos pblicos na Comunidade Autnoma de Galicia.
Setembro
15: Comezo das clases
Outubro
31: Da non lectivo. Da do ensino
Novembro
1: Da non lectivo. Todos os Santos
- 10: Da non lectivo elexido polo centro.
11: San Martio (festa local en Ourense)
Decembro
8: Da non lectivo. Inmaculada Concepcin
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31: Vacacins de Nadal
Xaneiro
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: Vacacins de Nadal
Febreiro
16, 17 e 18: Vacacins de Entroido
Marzo
19: Da non lectivo. San Xos
- 30 e 31: Vacacins de Semana Santa
Abril
1 ao 6: Vacacins de Semana Santa
Maio
1: Festa do traballo
18: Da non lectivo. Polo 17: Da das Letras Galegas
Xuo
19: Remate das clases.

6. Horario do centro
6.1 Horario lectivo
Con carcter xeral a xornada lectiva comprende dende as 8,30 ata as 15 horas, no rxime ordinario, e no rxime
para as persoas adultas de 16:00 a 22:30 horas.Px 20 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

O centro abre as portas quince minutos antes do inicio das sesins lectivas e pecha dez minutos despois do aviso
sonoro da ltima sesin, segundo a seguinte distribucin de perodos lectivos:

Rxime ordinario

Rxime para as persoas adultas
8:30-9:30

1 hora lectiva

16:00-17:00

1 hora lectiva
9:30-10:30

2 hora lectiva

17:00-18:00

2 hora lectiva
10:30-11:30

3 hora lectiva

18:00-19:00

3 hora lectiva
11:30-12:00

RECREO

19:00-19:30

RECREO
12:00-13:00

4 hora lectiva

19:30-20:30

4 hora lectiva
13:00-14:00

5 hora lectiva

20:30-21:30

5 hora lectiva
14:00-15:00

6 hora lectiva

21:30-22:30

6 hora lectiva

7. Informacin de interese
7.1 Eleccin de delegado/a
A eleccin de delegado/a un procedemento que se desenvolve no mes de outubro, despois de un perodo
de coecemento entre os membros do grupo. O devandito proceso supn a participacin do alumnado du-
nha maneira democrtica e responsable.
Cada grupo de estudantes elixir, por sufraxio directo e secreto, un delegado/a de grupo. Polo mesmo
procedemento elixirase tamn un subdelegado/a, que substituir ao delegado/a en caso de ausencia
ou enfermidade e apoiarao nas sas funcins.
As eleccins de delgados/as sern organizadas e convocadas pola xefatura de estudos, en colabora-
cin cos titores dos grupos.
Os delegados/as e subdelegados/as podern ser revogados/as, previo informe razoado dirixido ao ti-
tor, pola maiora absoluta do alumnado do grupo que os elixiu. Neste caso, procederase convoca-
toria de novas eleccins, nun prazo de 15 das e de acordo co establecido no punto anterior.
Os delegados/as non podern ser sancionados polo exercicio das sas funcins como portavoces
dos alumnos e alumnas, nos termos establecidos na normativa vixente.
7.2 Funcins do delegado/a
Expor s autoridades acadmicas as suxestins e reclamacins do grupo ao que representan.
Fomentar a convivencia entre os alumnos e alumnas do seu grupo.Px 21 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

Colaborar cos profesores e profesoras e co equipo directivo do centro para o seu bo funcionamento.
Coidar da adecuada utilizacin do material e das instalacins do centro.

7.3 Tramitacin administrativa ao longo do curso
7.3.1 Anulacin matrcula
Se durante os cinco primeiros das lectivos do curso se observase a inasistencia de determinados alumnos
ou alumnas, o centro requiriralles por escrito a sa inmediata incorporacin nun prazo mximo de tres das
contados desde a data de recepcin da notificacin e comunicaralles que, en caso de non se producir esta,
ags causa debidamente xustificada, se proceder anulacin da sa matrcula.
O alumnado tamn poder solicitar de xeito voluntario a anulacin da sa matrcula cunha antelacin mni-
ma dunha semana ao remate do perodo de matrcula. A praza vacante ser cuberta polo alumnado en lista
de espera, ata completar a cota asignada ao grupo.
A anulacin da matrcula non computar para efectos de convocatorias consumidas.
Os modelos establecidos para este procedemento son:
Apercibimento anulacin de matrcula (MD.75.AUL.02)
Comunicacin anulacin de matrcula (MD.75.AUL.03)
Ao non existir, polo momento, modelo de anulacin voluntaria de matrcula dentro do SXC, adoptarase
o recollido nos anexos deste documento (Apartado 8.1).
7.3.2 Baixa de oficio
Logo de iniciadas as actividades lectivas, o centro realizar a baixa de oficio da matrcula cando un alumno
ou unha alumna non asista inxustificadamente clase durante o resto do curso acadmico de xeito conti-
nuado por un perodo superior a 15 das lectivos ou, de xeito descontinuo, por un perodo superior a 25 das
lectivos. O centro enviar, previamente, un apercibimento a aquel alumnado que acumule un nmero de
faltas de asistencia inxustificadas superior a 10 das lectivos. Nel indicarase a obriga de asistencia e que se
proceder sa baixa de matrcula no caso de que as sas faltas inxustificadas de asistencia representen
15 das lectivos consecutivos ou 25 das lectivos descontinuos. Para tales efectos, deber quedar constan-
cia na secretara do centro da comunicacin ao alumno ou alumna desta circunstancia administrativa.
A baixa de oficio supor a perda da condicin de alumno ou de alumna do ciclo formativo, e a correspon-
dente convocatoria computarase como xa consumida. A reincorporacin s mesmas ensinanzas requirir
someterse a un novo proceso de admisin.
Contra a resolucin da baixa de oficio da matrcula, a persoa solicitante poder presentar recurso de alzada
perante o xefe ou a xefa territorial no prazo mximo dun mes a partir da sa notificacin. A devandita reso-
lucin esgotar a va administrativa.
As solicitudes voluntarias de baixa de matrcula por parte do alumnado, con posterioridade data lmite pa-
ra solicitar a anulacin de matrcula, tern os mesmos efectos que as baixas de oficio.
Os modelos establecidos para este procedemento son:
Apercibimento baixa de oficio matrcula (MD.75.AUL.04).
Comunicacin baixa de oficio matrcula (MD.75.AUL.05).Px 22 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

Ao non existir, polo momento, modelo de solicitude voluntaria de baixa de matrcula por parte do
alumnado dentro do SXC, adoptarase o recollido nos anexos deste documento (Apartado 8.2).
7.3.3 Renuncia matrcula
Co fin de non esgotar as catro convocatorias previstas para cada mdulo profesional, poderase renunciar,
con carcter xeral, por unha soa vez, avaliacin e cualificacin da totalidade dos mdulos profesionais
do ciclo formativo en que se formalizase a matrcula, no caso do rxime ordinario, ou de forma parcial no
caso do rxime de persoas adultas, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias:
Doenza prolongada de carcter fsico ou psquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares
ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.
Incorporacin a un posto de traballo mediante un contrato de duracin superior a dous meses, nun ho-
rario incompatible coas ensinanzas do ciclo.
Obrigas de tipo familiar ou persoal que impidan a normal dedicacin ao estudo.
A renuncia matrcula sempre se deber xustificar documentalmente.
Excepcionalmente, poderase renunciar mis dunha vez no caso de doenza prolongada de carcter fsico ou
psquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afi-
nidade.
A aceptacin da renuncia non implicar reserva de praza para o seguinte curso acadmico, de modo que
para reincorporarse novamente a estes estudos, deber someterse a un novo proceso de admisin.
O modelo establecido para este procedemento :
Ao non existir, polo momento, modelo de renuncia dentro do SXC, adoptarase o recollido nos anexos
deste documento (Apartado 8.3).
Procedemento de solicitude de renuncia
A solicitude de renuncia de matrcula, xunto coa documentacin acreditativa, deberase presentar ante a di-
reccin do centro educativo de acordo cos seguintes prazos e requisitos:
No caso de que todos os mdulos sexan de formacin no centro educativo (mdulos de primeiro curso
en rxime ordinario ou calquera mdulo en rxime para as persoas adultas): cunha antelacin mnima
de dous meses avaliacin final de mdulos correspondente.
No caso do alumnado de segundo curso en rxime ordinario, en que os mdulos de formacin de se-
gundo curso se realicen no centro educativo e no centro de traballo: cunha antelacin mnima de dous
meses data prevista como inicio do perodo ordinario da FCT.
O director ou a directora do centro resolvern no prazo mximo de dez das hbiles.
No relativo renuncia ao mdulo de FCT, terase en conta o establecido na sa normativa reguladora.
Renuncia FCT
O alumnado poder solicitar a renuncia ao mdulo de FCT e, xa que logo, sa avaliacin, co fin de non
esgotar as das posibilidades de matrcula previstas para o rxime ordinario, acreditando algunha das se-
guintes circunstancias:
Doenza prolongada de carcter fsico ou psquico.
Incorporacin laboral acreditada mediante contrato de traballo.Px 23 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

Obrigas de tipo familiar xustificadas que impidan a normal dedicacin aos estudos.
Outras de carcter anlogo que a direccin do centro estime oportuno, por proposta do equipo docen-
te.
As solicitudes debern presentarse perante o director ou a directora do centro nun prazo de, cando menos,
dous meses antes da avaliacin final do mdulo da FCT. No caso de centros pblicos, a direccin resolver
no prazo mximo de dez das.
O alumnado procedente de renuncia poder solicitar a reincorporacin no mes inmediatamente anterior do
comezo dun novo perodo de FCT. Non se tern en conta as xornadas realizadas antes de solicitar a renun-
cia, dicir, cumprir iniciar o mdulo de FCT de novo.
O modelo establecido para este procedemento :
Solicitude de renuncia matrcula no mdulo de FCT (MD.75.FCT.04)
7.3.4 Traslado de matrcula
Entenderase por traslado de matrcula o procedemento polo cal un alumno ou unha alumna matriculados
oficialmente solicitan, antes da finalizacin do correspondente curso acadmico, cursar as mesmas ensi-
nanzas de formacin profesional nun centro educativo ou nun rxime diferente daquel en que formalizasen
a sa matrcula.
Unicamente proceder a admisin de solicitudes de traslado de matrcula nos seguintes casos, que se de-
bern acreditar documentalmente:
Doenza grave de carcter fsico ou psquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata o
primeiro grao de consanguinidade ou afinidade.
Incorporacin a un posto de traballo mediante un contrato de duracin superior a dous meses, que
impida cursar de xeito presencial os estudos no centro onde se estea matriculado.
Cambio de residencia a diferente localidade do pai, da nai ou da persoa que exerza a titora legal, con
quen conviva a persoa solicitante, ou do interesado/a no caso de ser maior de idade.
Con carcter xeral, non se admitir traslado ningn durante o perodo oficial de matriculacin.
Non proceder en ningn caso a autorizacin de traslado de matrcula cando o alumno perdesen, no centro
de orixe, o dereito avaliacin continua.
O procedemento de traslado de matrcula non lle ser de aplicacin ao alumnado procedente de renuncia
ou que causase baixa no ciclo formativo. En caso de querer continuar os seus estudos, deber someterse a
un novo proceso de admisin no curso acadmico seguinte.
Non se tramitarn solicitudes de traslado de matrcula, con carcter xeral, no derradeiro mes do curso, nin
no derradeiro mes anterior ao inicio do perodo ordinario de realizacin do mdulo de FCT, durante o se-
gundo curso do ciclo formativo no rxime ordinario.
Unicamente se permitirn traslados de matrcula dentro do mesmo rxime, ou do rxime ordinario ao rxime
para as persoas adultas.
O modelo establecido para este procedemento :
Ao non existir, polo momento, modelo de solicitude de traslado de matrcula dentro do SXC, adoptara-
se o recollido nos anexos deste documento (Apartado 8.4).
Procedemento de traslado de matrcula.
O proceso a seguir ser o seguinte:Px 24 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

1. O alumno ou a alumna presentarn a solicitude de traslado no centro onde soliciten ser admitidos, e indi-
car documentalmente as causas que xustifican a sa peticin.
2. De non existiren prazas vacantes, ou no caso de que as razns en que se basee a solicitude de traslado
non sexan as previstas no artigo anterior ou non estean debidamente xustificadas, a direccin do centro re-
solver negativamente sobre a dita solicitude. En caso contrario, a direccin do centro solicitado requirir do
centro de orixe a seguinte documentacin:
a) Certificacin acadmica oficial.
b) Informe de avaliacin individualizado, no cal debern constar as cualificacins parciais e as valoracins
da aprendizaxe outorgadas ata ese momento persoa interesada, as como as medidas de reforzo edu-
cativo e de flexibilizacin modular adoptadas. Este informe ser elaborado polo titor ou a titora do ciclo
formativo a partir dos datos facilitados polo profesorado.
c) Certificacin da direccin do centro de orixe de non ter perdido o dereito avaliacin continua.
d) Copia das programacins dos mdulos profesionais do curso para o cal se solicite o traslado, e informe
sobre o seu desenvolvemento.
3. A direccin do centro solicitado resolver sobre a peticin de traslado no prazo mximo de 10 das natu-
rais, con base na documentacin recibida e no informe elaborado polo titor ou a titora do curso correspon-
dente do seu centro, en relacin oportunidade ou non da concesin, tendo en conta as programacins dos
mdulos dos centros de orixe e de destino. O centro enviar copia da solicitude de traslado e da sa resolu-
cin ao servizo territorial de inspeccin educativa.
4. Contra esta resolucin, a persoa interesada poder interpor recurso de alzada no prazo ante a Conselle-
ra de Educacin, quen resolver, valorando o informe previo do Servizo de Inspeccin Educativa.
A dita resolucin esgotar a va administrativa.
5. Ao alumnado que iniciase os estudos en administracins educativas onde a programacin dos mdulos
estea secuenciada en perodos educativos diferentes aos da Comunidade Autnoma de Galicia, no caso de
resolucin positiva da solicitude de traslado, confeccionraselle un horario o mis favorable dentro das po-
sibilidades horarias do centro.
Esta circunstancia deberase pr en coecemento do correspondente servizo territorial de inspeccin educa-
tiva.
As mesmo, o centro informar a estas persoas dos mdulos que tean pendentes de cursar para a obten-
cin do ttulo e a sa secuencia temporal e acadmica, as como dos mdulos que deban ter superados an-
tes da realizacin do mdulo de formacin en centros de traballo, de ser o caso.
7.3.5 Reclamacins cotra as cualificacins
Conforme o establecido no artigo 13.4. do Real decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os
dereitos e os deberes do alumnado e as normas de convivencia nos centros, os alumnos e as alumnas, no
caso de seren maiores de idade, ou os seus pais e as sas nais, as como os seus titores e as sas titoras
legais, no caso de non selo, podern reclamar ante a direccin do centro as decisins e as cualificacins
que se adopten como resultado dos procesos das avaliacins finais.
No caso de ciclos formativos de 2.000 horas de duracin, o dereito de reclamacin ser extensivo a aquelas
avaliacins parciais en que se propoa o acceso realizacin do mdulo de formacin en centros de traba-
llo en perodo ordinario, logo de finalizada a docencia dos mdulos de formacin no centro educativo.
As referidas reclamacins debern basearse nalgn dos seguintes aspectos:
a) A avaliacin que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do alumnado non foi
adecuada aos resultados de aprendizaxe, os obxectivos especficos, os contidos, os criterios de avalia-
cin e o nivel recollidos na correspondente programacin.Px 25 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

b) Os procedementos e os instrumentos de avaliacin aplicados foron inadecuados, conforme o sinalado
na programacin.
c) A aplicacin dos criterios de cualificacin establecidos na programacin para a superacin do mdulo
profesional non foi correcta.
O procedemento e os prazos para a presentacin e a tramitacin das reclamacins sern os seguintes:
a) A reclamacin presentarase por escrito ante a direccin do centro, no prazo mximo de dous das lec-
tivos contados desde o da seguinte a aquel en se produza a comunicacin da cualificacin final ou da
decisin adoptada.
b) O director ou a directora do centro trasladar a reclamacin ao departamento correspondente para
que emita o oportuno informe sobre os aspectos sinalados no punto anterior, no cal deber formularse
proposta de ratificacin ou rectificacin na cualificacin outorgada.
Logo de recibido o dito informe, o director ou a directora do centro emitirn resolucin ao respecto. Este
proceso estar rematado nun prazo mximo de cinco das naturais, includa a comunicacin ao alumna-
do, contados a partir do seguinte ao da presentacin da reclamacin.
c) Contra a resolucin do director ou da directora do centro, a persoa solicitante poder presentar recur-
so de alzada perante o xefe ou a xefa territorial no prazo mximo dun mes a partir da sa notificacin; a
dita resolucin esgotar a va administrativa. No caso de que o recurso se presente no centro, a direc-
cin tramitarao xunto cunha copia da programacin do mdulo profesional correspondente, dos informes
elaborados no centro e dos instrumentos de avaliacin que xustifiquen a informacin recollida durante o
proceso de avaliacin do alumno ou a alumna e utilizada para obter a cualificacin outorgada.
Ao non existir, polo momento, modelo de reclamacin contra as cualificacins dentro do SXC, adoptarase o
recollido nos anexos deste documento (Apartado 8.2).
Cadro resumo do procedemento
Reclamacin sobre a avaliacin: caractersticas xerais
Quen pode reclamar? O alumnado, os pais, as nais ou, de ser o caso, quen exerza a sa titora legal.
A quen vai dirixido? direccin do centro.
Que se reclama? A decisin e as cualificacins que se adopten como resultado dos procesos de avaliacins finais.
En que aspectos se pode
basear a reclamacin?
A avaliacin que se levou a cabo non foi adecuada aos obxectivos, contidos e criterios de avaliacin recolli-
dos na correspondente programacin didctica.
Os procedementos e os instrumentos de avaliacin aplicados foron inadecuados, segundo a programacin
didctica.
Non foi correcta a aplicacin dos criterios de avaliacin establecidos na programacin didctica para a
superacin dos mdulos profesionais.
Como se presenta a reclamacin? Por escrito ante a direccin do centro
Cal o prazo para presentar a
reclamacin?
Mximo de dous das lectivos a partir daquel en que se produza a comunicacin da cualificacin final ou da
decisin adoptada.
Quen valora a reclamacin? O director ou directora trasladarn a reclamacin ao departamento didctico correspondente para que emita
o oportuno informe sobre os aspectos sinalados. O devandito departamento deber facer unha proposta de
ratificacin ou, de ser o caso, de rectificacin na cualificacin outorgada.
Logo de recibido o informe, o director ou directora emitirn resolucin ao respecto.
En canto tempo se realiza este
proceso?
O proceso estar rematado nun prazo mximo de cinco das naturais, includa a comunicacin ao alumnado,
contados a partir do da seguinte ao da presentacin da reclamacin.
Pode presentarse recurso de Contra a resolucin do director ou directora, a persoa solicitante poder presentar recurso de alzada perantePx 26 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

alzada? o xefe ou xefa territorial de educacin.
O prazo mximo dun mes a partir da sa notificacin.
Esta resolucin esgotar a va administrativa.
7.3.6 Validacins e exencins de mdulos profesionais
Validacins
Normativa relacionada
Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenacin xeral da formacin profesional do sis-
tema educativo de Galicia (DOG 12/07/2010).
Resolucin do 26 de xullo de 2011, da Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin
Educativa, pola que se ditan instrucins para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formacin profe-
sional inicial no curso 2011-2012. (DOG 08/08/2011)
Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliacin e a acreditacin acad-
mica do alumnado que cursa as ensinanzas de formacin profesional inicial (DOG 15/07/2011).
Sistema de validacins
a) Alumnos matriculados en ciclos LOXSE
As validacins de mdulos profesionais recollidas nos anexos IV, V e VI da Orde do 16 de xullo de
2002, modificada pola Orde do 8 de outubro de 2002, resolveranse pola direccin do centro educativo,
segundo o disposto na disposicin transitoria segunda da Orde do 12 de xullo de 2011.
As validacins de mdulos profesionais que non estean includos nas ensinanzas mnimas que regu-
len os ttulos de formacin profesional e que completen os contidos do currculo da Comunidade Aut-
noma de Galicia, sern resoltas pola Direccin xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innova-
cin Educativa.
Para o resto de validacins de mdulos, o centro educativo remitir ao Ministerio de Educacin, para a
sa resolucin. Neste caso, toda a documentacin estar en casteln.
b) Alumnos matriculados en ciclos LOE
As validacins de mdulos profesionais dos novos ttulos derivados da Lei orgnica 2/2006 de educa-
cin (LOE) con mdulos profesionais de ttulos derivados da Lei orgnica 1/1990 de ordenacin xeral
do sistema educativo (LOXSE) recollidas no anexo IV da norma pola que se establece o ttulo ou o
currculo, e a partir de unidades de competencia acreditadas do catlogo nacional de cualificacins
profesionais recollidas no anexo V da norma pola que se establece o ttulo ou o currculo, resolveran-
se pola direccin do centro educativo, segundo o disposto no artigo 41 da Orde do 12 de xullo de
2011.
Ver casos singulares
Validacins entre mdulos profesionais de ttulos LOXSE e de ttulos LOE
Todas as validacins que non aparezan nos casos anteriores enviaranse ao Ministerio de Educacin,
para a sa resolucin.
Casos singulares
Mdulo de formacin e orientacin laboral (FOL)Px 27 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

1. As persoas que tivesen superado o mdulo profesional de formacin e orientacin laboral en calquera
dos ciclos formativos correspondentes aos ttulos establecidos ao abeiro da Lei orgnica 2/2006, do 3 de
maio, de educacin, tern validado o devandito mdulo en calquera outro ciclo formativo establecido ao
abeiro da mesma lei.
2. O mdulo profesional de formacin e orientacin laboral de calquera ttulo de formacin profesional es-
tablecido ao abeiro da Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, poder ser obxecto de validacin
sempre que se acredite ter superado o mdulo profesional de formacin e orientacin laboral establecido
ao abeiro da Lei orgnica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenacin xeral do sistema educativo, e se acredi-
te a formacin establecida para o desempeo das funcins de nivel bsico da actividade preventiva de
acordo co disposto na normativa vixente (Real Decreto 39/1997).
Mdulo de empresa e iniciativa emprendedora (EIE)
1. As persoas que tivesen superado o mdulo profesional de empresa e iniciativa emprendedora en cal-
quera dos ciclos formativos correspondentes aos ttulos establecidos ao abeiro da Lei orgnica 2/2006, do
3 de maio, de educacin, tern validado o devandito mdulo en calquera outro ciclo formativo establecido
ao abeiro da mesma lei.
2. Polo anterior, o mdulo de empresa e iniciativa emprendedora que resulte validable con algn mdulo
pertencente a algn ttulo establecido ao abeiro da Lei orgnica 1/1990, poder ser validable en calquera
dos ttulos ao abeiro da Lei Orgnica 2/2006.
Mdulos co mesmo cdigo
1. A cualificacin obtida nun mdulo profesional superado, pertencente a calquera dos ttulos ao abeiro da
Lei orgnica 2/2006, trasladarase a calquera dos ciclos formativos en que este estea includo co mesmo
cdigo. Nestes casos non ser unha validacin.
2. Polo anterior, os mdulos co mesmo cdigo, pertencentes a diferentes ttulos ao abeiro da Lei orgnica
2/2006, que resultasen validables con algn mdulo pertencente a algn ttulo establecido ao abeiro da
Lei orgnica 1/1990, podern ser validables en calquera dos ttulos ao abeiro da Lei orgnica 2/2006.Px 28 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

Cadro resumo do procedemento


Procedemento de validacins
Requisitos:
Deber estar matriculado nun centro docente autorizado e presentar a solicitude de validacin perante
a direccin do centro educativo dentro dos primeiros 20 das de inicio das clases. No caso de centros
privados, a direccin deste dar traslado das solicitudes ao centro pblico ao que estea adscrito, no
prazo de cinco das hbiles.
Documentacin necesaria:
A solicitude formalizarase no modelo de instancia establecida para tal efecto no anexo XIV da Orde do 12
de xullo de 2011 e acompaarase de:
Fotocopia compulsada do DNI.
Certificacin acadmica oficial dos estudos cursados, segundo o anexo X da Orde do 12 de xullo de
2011 ou de certificado de profesionalidade ou da acreditacin parcial a que se refire esta orde.
O alumnado que tea estudos universitarios deber achegar os programas daquelas materias cursa-
das que podan ser validables polos mdulos profesionais.Px 29 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

O modelo establecido para este procedemento :
Formulario de solicitude de exencin (Anexo XIV Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o
desenvolvemento, a avaliacin e a acreditacin acadmica do alumnado das ensinanzas de formacin
profesional inicial.)
Exencins
O mdulo de FCT susceptible de exencin pola sa correspondencia coa experiencia laboral, segundo se
establece no artigo 49, do Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro (BOE do 3 de xaneiro), polo que se
establece a ordenacin xeral da formacin profesional do sistema educativo.
A solicitude de exencin formalizarase polo menos 20 das hbiles antes do inicio das actividades progra-
madas para o mdulo de FCT e no modelo de instancia establecida para tal efecto no anexo XV da Orde do
12 de xullo de 2011 .
A exencin poder ser total ou parcial, dependendo da correspondencia que haxa entre a experiencia acre-
ditada e os contidos do mdulo formativo de FCT.
A exencin requirir, ademais de cumprir o requisito de experiencia laboral, a matrcula previa do alumno ou
da alumna nun centro docente autorizado para impartir ensinanzas conducentes ao ttulo do ciclo formativo
correspondente.
Dbese acreditar unha experiencia laboral correspondente ao traballo a tempo completo dun ano, relacio-
nada cos estudos profesionais respectivos.
No caso de contratos a tempo parcial, os das de cotizacin debern ser equivalentes a un ano a tempo
completo.
O alumno ou a alumna debern presentar na secretara do centro a seguinte documentacin:
Solicitude direccin do centro.
Certificacin da Tesourara Xeral da Seguridade Social, ou da mutualidade laboral que se estivese
afiliado ou afiliada, na que conste a empresa, a categora laboral, o grupo de cotizacin e o perodo de
contratacin ou, de ser o caso, o perodo de cotizacin en rxime especial de traballadores autno-
mos, ou calquera outro medio
Certificacin da empresa na que se indique especificamente a duracin do contrato, as actividades
desenvolvidas e o perodo en que se realizaron estas actividades. No caso de traballadores e traballa-
doras por conta propia, certificacin de alta no censo de obrigados tributarios, cunha antigidade dun
ano, as como unha declaracin da persoa interesada das actividades mis representativas.
O titor ou a titora do centro, en colaboracin co equipo docente, logo da anlise da documentacin achega-
da, debern emitir un informe e unha proposta, que lle farn chegar direccin do centro, sobre a conce-
sin ou non da exencin total ou parcial, de ser o caso.
O director ou a directora do centro resolver e comunicaralle por escrito persoa solicitante o acordo da
concesin ou non da exencin total ou parcial no prazo de 10 das.e proba admitido en dereito.
O modelo establecido para este procedemento :
Proposta da Titora da FCT de validacin /exencin (Modelo MD.75.FCT.07) / Formulario de solicitude
de exencin (Anexo XV ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a ava-
liacin e a acreditacin acadmica do alumnado das ensinanzas de formacin profesional inicial.)Px 30 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

8. Normas en caso de evacuacin
Normas xerais de evacuacin
Manter a calma e evitar o pnico.
Pechar as chaves de paso de lquidos e gases, e desconectar os apara-
tos, mquinas e equipos elctricos.
Comprobar a presenza de todos os que teen que evacuar o lugar.
Pechar todas as entradas de aire posibles, vents, portas, etc.
Sar sen correr nin berrar.
Quen saia o ltimo debe pechar a porta (sen chave).
Non entrar nunca na zona de perigo afectada polo sinistro.
Non volver nunca cara a atrs nin se entreter en recoller obxectos persoais.
Axudar nos desprazamentos aos que necesiten atencins especiais.
Utilizar sempre a va de evacuacin mis rpida e segura.
Facerse ver, en caso de non poder sar do lugar en que te encontras.
Seguir as instrucins do profesorado ou persoal que se encargue da
evacuacin.
Dirixirse ao punto de reunin predeterminado seguindo os percorridos
de evacuacin sinalados (carteis verdes de sada) e as instrucins do
persoal de actuacin contra emerxencias.

Recorda:
Ao ser evacuado/a debers obrigatoriamente acudir ao Punto de Reunin.
Debers permanecer neste ata o reconto de persoal e que se lles notifique a disolucin.


Normas de actuacin en caso de incendio
Ante un incendio, en primeiro lugar hai que tratar de separar o material com-
bustible do foco do incendio, pechar portas e vent e evitar correntes de aire
que poidan intensificalo.
Como norma xeral: primeiro alertar e logo intervir.
Intentar apagalo mediante os extintores porttiles e se se sabe e coece a
sa utilizacin mediante as bocas de incendio equipadas.
Manter serenidade e obrar con firmeza, sabendo sempre o que se fai. Nunca
actuar s.Px 31 de 31

M
o
d
e
l
o
.

G
u

a

d
o

a
l
u
m
n
a
d
o
.

M
D
.
7
5
.
A
C
O
.
0
1
.

V
e
r
.

0
2

Vixiar e protexer a retirada para caso necesario. Estar atentos ante a posibilidade de verse envolvido
subitamente polas consecuencias do lume.
Se preciso abandonar, conter o lume pechando portas e vents. Pechar as portas mentres se esca-
pa.
Se existe fume: gatear por debaixo da capa de fume.
Se se queda atrapado polo fume, respirar polo nariz en intervalos curtos. Gatear polo chan buscando
o osxeno e a menor concentracin de gases sufocantes e txicos.
Se posible localizar tecidos (nunca de fibra artificial) que podern aplicarse sobre as vas respirato-
rias para evitar a inhalacin de gases txico ou para cubrirse en caso de ter que atravesar zonas
quentes.
Usar as escaleiras. Nunca o ascensor.
Se se queda atrapado polo fume ou polo lume tombarse no chan. Tratar de localizar tecidos (de algo-
dn, nunca de fibra artificial), humedecelos en auga. Tapar as fendas en portas para imposibilitar a en-
trada de fumes e gases. Se posible achegarse vent e solicitar axuda; facer o posible por ser visto
ou odo.
Antes de abrir unha porta: tocala coa man; se est quente, non abrila. Se est fra, abrila con precau-
cin, pouco a pouco, tratando de protexerse das posibles labaradas. Se ao abrila se sente calor ou
presin, pechar de inmediato antes de que o lume penetre no recinto en que se encontra.
Ante unha gran presenza de fume nun recinto, romper as vents seladas ou con cadeado. Non abrir
ou romper unha vent que estea directamente sobre o lume.
Os perigos derivados do lume son: os fumes e os gases quentes, a insuficiencia de osixeno, a calor e as
queimaduras e o pnico. De todos eles e en contra do que se cree o maior perigo represntao o fume e os
gases quentes xa que conteen monxido de carbono e desprazan o osxeno do aire. En ocasins conte-
en cido cianhdrico ou clorhdrico de alta toxicidade.
O pnico un factor emocional provocado polo medo que en ocasins leva a correr un risco superior.
O risco de pnico aumenta se unha persoa o estende a un colectivo.