Está en la página 1de 41

TERRA D'ARMARIS

(Closet Land)
de Radha Bharawaj
Traducci de Marc Tinent
PRIMER ACTE
ESCENA 1
El teatre roman a les fosques, amb el tel tancat mentre els se!ents sons nei"en i moren# un
emec suau$ un crit en la dist%ncia$ un la&abo descarreant l'aiua$ un brun(it estrident, semblant
al d'un tre)ant$ )asses, &eus masculines mantenint una con&ersa$ la drinadissa d'unes claus$
cadires arrosseades )el terra* Els sons semblen &enir de tot arreu, i l'efecte acumulatiu fa que els
es)ectadors es desorientin*
Lla&ors dues &eus, ambdues masculines, comencen una con&ersa* L'una +s ronca i tosca, l'altra
+s urbana i aradable*
VEU RONCA ... si necessites res, avisa'm. Me'n vaig en deu minuts.
VEU AGRADABLE A veure... crec que ! tinc t!t.
VEU RONCA Me'n vaig directe a "a sauna. N! i a res mi""!r... des#r$s d'aquesta merda%
VEU AGRADABLE N! em ca" res m$s.
VEU RONCA B!n nuit.
,'-BRE EL TEL.* L'escenari roman a les fosques* En la )enombra bla&osa, distinim la fiura
d'una /-01 emmordassada, emmanillada i amb els ulls embenats* 2a en camisa de dormir* /es
de l'altra banda un home amb americana, camisa, corbata i )antalons de )inces, la mira* L'estudia
durant un instant, li treu la mordassa i torna a la se&a cantonada, des d'on torna a mirar3la*
DONA &2eu seca, roallosa' Em #!t treure "a (ena de"s u""s) &Ell calla' *!dria...
#!dria #ar"ar am(... &ferma' M'agradaria #ar"ar am(... &m+s ferma' V!"dria
#ar"ar am( "'!+icia" a" c,rrec, si us #"au.
-OME .! s/c "'!+icia" a" c,rrec.
DONA On $s)
-OME Aqu0. A "a teva dreta.
Ella "oca amb aluna cosa dura* 4dola de dolor*
-OME V!"ia dir "a teva esquerra. 1e m'!("ida que "a teva dreta $s "a meva esquerra i
viceversa. E"s teus vers!s s/n e" meu vici, i versa vice...
Riu en la foscor, com si fos una broma )ri&ada* Lla&ors s'acosta a ella i l'ajuda a )osar3se
dem)eus*
DONA *!dria treure'm "a (ena de"s u""s) 1i us #"au)
El seu 5,i us )lau67 +s burleta* Ell li treu la bena* 4na molesta llum blanca inunda l'escena* La
dona )ar)elleja mentre s'acostuma a aquesta brillantor sobtada* Mira al seu &oltant# +s una sala
)etita amb sostre ti)us olfes, situada al centre de l'escena* 1 la )aret de la dreta hi ha un a)arell
ran que sembla un alta&eu$ l'a)arell no )ot ser &ist des de dins de l'habitaci*
1 l'habitaci, dues cadires encarades i una taula entre elles* 1 la taula hi ha el se!ent# un termos,
un fle"o, un ar"iu, una llibreta i un bol8raf, un re)roductor de cassettes* 9i ha un malet8 a terra,
re)enjat a la cadira de la dreta de l'escenari* Tamb+ es &eu una barbacoa &ella i una cai"a d'eines
oberta* 1 l'e"trem de la sala, on el sostre comen:a a fer bai"ada, un abric )enja d'un an"o* 4n
)arell de canonades de &entilaci creuen el sostre$ hi ha cadenes met%l;liques enrotllades a les
canonades, els seus e"trems )enen t8midament* En conjunt, una habitaci ris* L'<nic
remarcable +s el )eculiar conjunt d'atre((o*
La /-01 t+ trenta3)ocs$ una dona fr%il, for:a ju&enil* L'9-ME en t+ quaranta3llars, +s auster,
sec, amb un rostre monacal*
L'home i la dona romanen l'un da&ant de l'altre durant un seon, lla&ors ell li treu les manilles* La
)ro"imitat de l'home incomoda la dona* Ell t+ cura de no tocar3la m+s del que +s estrictament
necessari* ,'asseuen (ell a la dreta de l'escenari, ella a l'esquerra) i tot )leat dna una sensaci
de )artida d'escacs# atac, contraatac*
DONA &Moment%niament confosa' 2uan +a que m'an #!rtat aqu0) Encara $s... air)
-OME &,omriu' N!, $s avui. A" ves#re, de +et.
DONA Em van #!rtar air a "a nit. Crec que va ser air a "a nit. 1eg!ns c!m sem("a
que +!s +a dues nits, dues setmanes. D!s mes!s, +ins i t!t...
-OME N!. Et van #!rtar air a "a nit.
Ella ho dierei"* =uan )arla, ho fa en de la manera entretallada i controlada d'al< irat*
DONA -an entrat a casa mentre d!rmia. Un !me m'a a#untat am( una arma a"
ca# i m'a emmani""at. Un a"tre m'a em(enat e"s u""s i m'a emm!rdassat.
M'an arr!ssegat +!ra de casa meva. De cam0 ca# aqu0 m'an (u+ete3at,
m'an esc!#it, m'an estirat e"s ca(e""s, t!r4at e"s (ra4!s, #essigat "es cames.
M'an dei5at dreta en una a(itaci/ +reda i estreta n! m$s gran que un... un...
&>ausa breu' un armari... &>ausa' N! se m'a entregat ca# !rdre de detenci/.
1e m'a negat "'acc$s a" meu adv!cat... ! a qua"sev!" #ers!na de "'e5teri!r.
&>ausa llara' *er qu6 s/c aqu0)
-OME Digues7m'! tu.
DONA &>er)le"a' 2u6 v!"s dir)
-OME &Consultant l'ar"iu' Aqu0 diu que ets escri#t!ra de +icci/ in+anti". &>ausa'
Escrius a"gun a"tre g6nere)
DONA C!m qu6)
-OME O... #!"0tica, #er e5em#"e.
DONA N!. N! i entenc de #!"0tica.
-OME Mi""!r. &>ausa' Vu"" dir, $s mi""!r n! entendre7i que tenir idees ma" +!rmades...
Ai50 que n! ets mem(re de ca# gru# c"andest0 ni res)
DONA N!.
-OME L"av!rs digues7me qu6 i +as aqu0.
DONA 8s e" que t'estic #reguntant. &Ell roman en silenci' Ai59 $s rid0cu"%
-OME &/es)r+s d'una )ausa' E"s teus re"ats s/n #!"0tics)
DONA &Riu incr?dula, enfadada' Escric #er nan!s de set i vuit an:s%
-OME ; qu6) E"s nens s/n e" mi""!r rece#tac"e #er "a #r!#aganda #!"0tica. <*!ts +er e"
que vu"guis am( e"s nens sem#re que 3uguis am( e""s=... qui va dir7! ai59)
DONA Bismarc>. &Mo&ent el ca)' N! m'! #uc creure% &Calmant3se$ encara creu en
un mn racional' Miri. C!m#ri e"s meus c!ntes i ""egei5i'"s. .! me'n vaig.
La dona s'ai"eca i &a ca) a la quarta )aret* Ell la seuei" amb els ulls* Ella s'encara amb el )<blic,
mirant al teatre com si ho fes a tra&+s de la foscor del no3res* Ell s'adona de la incomoditat d'ella*
-OME &1clarint3se la ola' *!tser em c!m6s un err!r. N! #assa s!vint, #er9 de
vegades... 1i e"s n!is an (egut massa... *!tser an aga+at "a desviaci/ que
n! era, an entrat a "a casa que n! era...
DONA &@ncr?dula' -an aga+at "a desviaci/ que n! $s...)%
-OME &Enconint les es)atlles' Les meves m$s sinceres discu"#es. *!ts mar5ar...
Ella se'l mira com dient# 50o necessito el teu )erm8sA7* Est% a )unt de sortir ca) el )rosceni*
-OME &/i)lom%tic' ... tan (!n #unt re(is "a discu"#a !+icia".
DONA &1mb recel' E" qu6)
-OME Una carta de" ca# de de#artament, discu"#ant7se #e" n!stre err!r.
DONA 2uant trigar, ai59)
-OME L'estan redactant en aquests m!ments.
DONA M'as... m'as interr!gat, c!m una crimina" qua"sev!", sa(ent #er+ectament
que em devies una discu"#a)%
-OME &,omrient, t8mid' *r!t!c!". Mai es #!t estar de" t!t segur.
Ella torna a seure* Est% tremolant de fred* L'home es treu l'americana i li oferei"*
-OME &/a&ant el dubte d'ella' N!, n!, insistei5!. Estic ac!stumat a aquest ""!c.
Mira't, #!(ra. ?ens e"s ""avis ("aus...
Li ser&ei" un ot de brou calent del termos* Ella es llan:a a )er ell %&idament, lla&ors recu)era la
dinitat i acce)ta el ot*
-OME &>eta la llenua' Et vaig veure +a uns... uns... crec que un #are"" d'an:s. A "a
""i(reria de" c!stat de "'estadi. N! me'n rec!rd! de" n!m... Estaves signant
""i(res. 2uants nens% ?!ts +ent #in:a a" teu v!"tant... Vas aga+ar en (ra4!s un
nen gras i "i vas +er un #et/. La +!t!gra+ia va s!rtir a"s diaris e" dia seg@ent.
DONA *erd!na, #er9 n! em ve massa de gust #!sar7me a 5errar ara.
&,arc%sticament' N! i #uc +er res, sa#s) -e estat tancada aqu0 t!ta "a nit
#erqu6 as +icat "a #!ta. *ens! trucar e" meu adv!cat tan (!n #unt...
-OME La carta de discu"#a ! c!(rir, t!t...
DONA Et #enses que "a teva carteta $s su+icient)% *ens! denunciar7v!s, s!(ret!t a
e""... Us +icar$ a t!ts d!s a... #er...%
-OME &Conf<s' 2ue ens +icar,s qu6 #er !n)
La dona sembla molesta )er la &essant se"ual del comentari de l'home, )erB ell sembla
enuCnament conf<s*
DONA Deia que us em#a#e... que #resentar$ una quei5a +!rma" c!ntra e"". L'!me
que era aqu0 a(ans... N! "'e arri(at a veure, #er9 "i c!nec "a veu.
-OME &1afant el bol8raf' ; c!m s!na)
DONA C!m... c!m r!nca, mig gutura".
-OME &1)untant a l'ar"iu' <Un !me am( "a veu r!nca, mig gutura"=. &1i"eca els ulls'
2u6 a +et)
Mentre ella ho e")lica, l'home )ren nota eficientment a la llibreta*
DONA -a... E"" $s e" que m'a (u+ete3at quan m'e intentat asseure, i des#r$s m'a...
m'a #et!ne3at. -a +icat "es seves man!tes +astig!ses dins "a camisa de
d!rmir, i a... c"avat "es ur#es, n! i a una a"tra #arau"a #er dir7!.
-OME ?'a vi!"at)
DONA N!.
-OME N!m$s t'a... #a"#at) 8s ai59) &Ella assentei", ca)cota' 8s estran:. Ca# de
"es n!stres #res!neres s'a quei5at. E"s n!stres !mes n! ! +an ai59. 1/n
estrictament #r!+essi!na"s.
DONA N! estic mentint.
-OME N'estic c!nven4ut que n!. *!tser t'! as imaginat.
DONA N!%
-OME Ets imaginativa, 3a ! sa#s. &Dent3la callar' -as #erdut "a n!ci/ de" tem#s
des#r$s d'un s!" dia a "a #res/... Anaves desvarie3ant s!(re #!rtar aqu0 d!s
mes!s... &1dmirant3la' 8s #er ai59 que ets una (!na escri#t!ra. ;maginaci/...
DONA N!% ?inc marques de "es seves ung"es #er t!t e"...
-OME &@nclinant3se ca) enda&ant' *uc veure7"es)
DONA &1)artant3se' Dei5em que ! e5amini un metge.
-OME &/ei"ant la llibreta' D'ac!rd. N! #atei5is. Des#r$s ens ! mirem. M$s (r!u)
&1 contracor, ella assentei"' -i e #!sat r!m. Et +a entrar en ca"!r, !i)
La dona se ser&ei" un seon ot* Ell enterra el nas en un llibre*
DONA &Re)icant els dits a la taula' Esc!"ta. 2uant trigar, "a carta)
-OME 2uina carta)
DONA &>osant els ulls en blanc' La de discu"#a.
-OME A, ai59.
-bre el malet8 i li atansa un sobre* ,ense acabar3s'ho de creure, ella l'obre, lleei" la carta que hi
ha dins i mira l'home*
DONA 8s "a carta de discu"#a... &1cusant3lo' L'as tingut t!ta "'est!na.
-OME &EenuCnament conf<s' 10.
DONA &1mb els ner&is de )unta' A qu6 est,s 3ugant) Et #ens! em#a#erar a tu
tam($, #are""a de...
-OME N! 3ug! a res. ?'e dit que tenia "a carta.
DONA -as dit que "'estaven redactant. M'as retingut aqu0, es#erant7"a...
-OME &,uau' ?ens una imaginaci/ m!"t v0vida. -as estat tu qui a dit que es#eraria.
.! n! entenia res. *er qu6 v!" es#erar7se quan #!t mar5ar) -e #ensat que
seria #erqu6 t'a agradat e" (r!u... ! "a meva c!m#an:ia...
DONA Ca# de "es dues% &>ausa' Mai agu$s dit que e" #a0s estigu$s tan +!tut%
1!"dats (!rrat5!s c!rrent #er "es ciutats arrestant gent inn!cent, +unci!naris
am( a"A"ucinaci!ns c!m tu...
-OME &Eentil' Rea"ment hauries de mirar e" que dius, reina. Mai es t$ #r!u cura. &Es
)osa un dit als lla&is, suaument' Les #arets i senten.
La dona mira a les )arets que la rodeen* Els llums comencen a )ar)ellejar, de manera que
sembla que les )arets s'acosten* ,entint3se amena:ada, ella llan:a l'americana a l'home, corre
fins la )orta i intenta obrir3la*
DONA O(riu "a #!rta% &Crida' O(riu "a #!rta% ?inc "a carta de discu"#a%
La )orta no cedei"* 1mb les es)atlles enfonsades, ella es mira l'home desem)arada* Ell li llan:a
l'americana* Foca amb la se&a cara i cau a terra feta un nGa)*
-OME A(riga't. *!dem estar una est!na +ins que...
/ei"a la resta sense dir*
DONA &/em)eus da&ant la )orta$ atordida' -e de trucar e" meu adv!cat. -e de
trucar e" meu adv!cat. -e de trucar e" meu77
1lhora, un emec reu nei", crei" i bai"a de &olum* Hs la inconfusible nota aBnica d'un +sser
hum%* El emec nei" de nou*** i aleshores se senten una s?rie de "iulets estridents* Els "iulets
semblen urents, com si &oluessin comunicar quelcom* ,e senten a tra&+s del emec, ambds
en un crescendo infernal* =uan s'acaba el emec, acaba tamb+ el "iulet*** i hi ha silenci de nou*
La dona, in&olunt%riament, s'allunGa unes )asses de la )orta* Es )assa la llenua resseca )els
lla&is encara m+s ressecs*
DONA 2u6 a estat ai59) Aquest 5iu"et !rri("e)
L'home s'ai"eca de la cadira i se li acosta*
-OME &Cansat' Nena estB#ida. *er qu6 n! te n'as anat quan #!dies)
Esbufea* Recita el se!ent de manera rutin%ria, )erB amable*
-OME N! #!ts trucar e" teu adv!cat. Ni a ningB de "'e5teri!r. -as de c!n+iar en
n!sa"tres. N!m$s s/c un #etit engranatge d'una immensa m,quina, i ai59 va"
#er tu tam($. .unts, em de (uscar "a veritat. ?'a3udar$ am( t!t e" que tinc,
#er9 e" #es de "a res#!nsa(i"itat recau en tu. &>ausa' L'engan: de"i(erat n!
ser, t!"erat.. t!t i que #ers!na"ment, tr!(! "es teves mentides encantad!res.
Les +icades de #!ta inv!"unt,ries seran tractades am( +erma ama(i"itat, i d/na
gr,cies que ser$ 3! que triC si tractar7"es am( m$s +ermesa ! am( m$s
ama(i"itat. E" mi""!r que #!ts +er $s des#ers!na"itDar e" que #assar, d'ara en
endavant, i n! veure'm c!m un enemic, ni a tu matei5a c!m una v0ctima.
Rec!rda, t!ts d!s estem cercant "a veritat, i en aquesta missi/ s/c e" teu
amic, +i"9s!+ i guia.
D-,C*
ESCENA 2
LL4M* Dora de l'habitaci hi ha una la:onera amb una am)olla de &i*
/ins de l'habitaci, l'home i la dona estan asseuts l'un da&ant de l'altre* El fle"o est% eneat,
creant una )etita illa daurada a la sala fosca* L'home estudia una )ila de llibres )er nens de colors
llam)ants*
-OME &Lleint els t8tols' L'Oce"" de "'A"a ?rencada, La Vaca que Va A#rendre a V!"ar,
E" Gat am( A"es Verdes...
DONA Un materia" #!"0tic #!tent, e)
-OME &/es)r+s de fullejar3los una mica m+s' ?ens ra/. Aquests c!ntes s/n
in!+ensius.
DONA .a t'! e dit. Esteu c!metent un gran err!r.
La dona est% asseuda a la )unta de la cadira, amb l'americana )osada* Est% a)arentment en
calma* >odem &eure que t+ les mans en tensi rere l'esquena, )erB ell no se n'adona*
-OME N!, $s im#!ssi("e.
DONA Ets in+a"A"i("e)
-OME N!, 3! #ers!na"ment n!. *er9... &>ausa' *!tser "'err!r +s meu, en rea"itat. N!
estic a#r!+undint #r!u. N! et )oden aver arrestat #erqu6 s0.
DONA &1mb ur?ncia a la &eu' 8s que #enses inventar7te a"guna c!sa #er 3usti+icar
que m'agin arrestat)
Ell se la mira un moment* /es)r+s treu un manuscrit a m%quina del malet8* El )assa a la dona*
-OME Ai59 tam($ $s teu. <Terra d'1rmaris=...
DONA Ai59 encara n! s'a #u("icat. -i estic tre(a""ant. D'!n ! as tret) &Ell no diu
res' -eu (uscat a casa meva, !i)
-OME 8s una #e4a interessant. *ar"a7me'n.
DONA *er qu6 n! t'! ""egei5es)
-OME 8s interessant sentir c!m e"s escri#t!rs #ar"en de "a seva !(ra. 1urten a "a
""um e"s signi+icats !cu"ts.
DONA 2uan escrius #er nens, (,sicament as de ser directa. N! i a es#ai #er
<signi+icats !cu"ts=...
-OME E"s nens s/n criatures e5ce#ci!na"ment su(ti"s.
DONA E"s meus c!ntes s/n a"egres, in!+ensius... &cerca les )araules' edu"c!rats. N!
tenen m$s #r!+unditat que un nBv!" de sucre... &un )etit sanlot' O, mare
meva... M'eu destr!ssat "a casa)
Ell estira el bra: i li estrenG la m%* @nstinti&ament, ella es tensa*
-OME N! et #re!cu#is. ?!t est, ($. De +et, +ins i t!t "'an nete3at a(ans de mar5ar.
&>er )rimer co), una mirada astuta a)arei" als seus ulls' M'an dit que ets
una mica #!rca... ca(e""s a "a (an:era, restes de sang a" v,ter... &la mirada
astuta desa)arei", cl8nicament' Est,s menstruant)
DONA N! $s assum#te teu...
El que &e ara ha de )assar a ran &elocitat* L'home es mou r%)idament fins l'altra banda de la
taula, ret+n els bra:os d'ella a l'esquena amb m% e")erta i fica l'altra m% )er sota de la camisa de
dormir* L'allibera un co) ha acabat d'e"aminar3la* Ella fui ca) a la cantonada m+s llunGana de
l'habitaci*
-OME N! ! est,s. -! su#!sava... &1mb calma' 8s m$s +,ci" si em res#!ns, !i)
Ell es diriei" ca) a ella directament*
-OME Est,s ($ de sa"ut) -i a a"guna c!ndici/ +0sica de "a que se m'agi
d'in+!rmar) Est,s s!ta medicaci/)
Ella se'l mira amb una e")ressi esotada )erB ferote*
DONA 2uan surti d'aqu0...
/ei"a la resta sense dir* Es balanceja suaument enda&ant i enrere, )erB els seus ulls no )erden
mai el contacte amb els de l'home*
-OME Res#!n7me c!m una (!na nena i et #r!met! que n! t!rnar$ a actuar ai50.
DONA N! em diguis <nena=.
L'home arronsa les es)atlles* 1ssenGala el manuscrit*
-OME 1eguei5! es#erant e" c!mentari de "'!(ra #er #art de "'artista.
DONA &@ncBmoda' <Terra d'1rmaris= e5#"ica "a ist9ria d'una nena a qui "a seva mare
tanca dia rere dia dins un armari... La nena... imagina que "es #eces de r!(a
s/n e"s seus amics. N!m$s #renen vida quan e""a $s a #r!#. ?enen un munt
de +estes +ant,stiques a"", dins. ; "'armari #assa a ser un #rat !n sem#re +a
s!", #"e de +"!rs i madui5es. &>ausa' Ara, quan "a mare t!rna de "a +eina, e"
Gran Ga"", que de +et $s una (u+anda am( un (r!dat d'un ga"", avisa "a nena i
e"s seus amics am( un cant (en +!rt. La r!(a t!rna a"s #en3ad!rs i "a nena
s'asseu, discreta c!m un rat!"0, es#erant que "a mare "a tregui d'a"",.
-OME &>ausa llara$ )ensatiu' Una ist9ria curi!sa... E!r4a di+erent de La Vaca
V!"ad!ra ! E" Gat am( A"es Verdes. &>ausa' Eres una nena s!"it,ria)
Ella obre la boca )er near3ho, )erB no )ot* 1bai"a els ulls*
-OME 1ense germans ni germanes)
DONA N!. N!m$s "a meva mare i 3!.
-OME La mare n! et #arava gaire atenci/)
DONA N! era "a seva intenci/. 1im#"ement estava m!"t !cu#ada... am( "es seves
+eines i e" seu... c"u( de "ectura. Es tr!(aven cada diumenge.
-OME &1mable' Encara et sents s!"a, !i)
Ella ai"eca la &ista, sobtada )er l'amabilitat de la &eu d'ell* >erB immediatament, la &eu )assa a
ser freda i amena:adora*
-OME N! m'agrada "a gent s!"it,ria. Es#ectad!rs eterns de "a vida. Mirant,
es#erant...
L'home comen:a a )assejar3se )er l'habitaci* Ella seuei" amb el ca) els seus mo&iments*
-OME Li tenies #!r a "a teva mare)
DONA N!. &Ell es)era' ?en0em una (!na re"aci/. Vaig estar am( e""a, a" c!stat de"
seu ""it, +ins que va m!rir "'an: #assat.
-OME 2uan "a vas acusar de <n! #arar atenci/=.
DONA 2u6)
L'home se'n &a fins el cassette* L'enea*
VEU DE LA DONA &La ra&aci +s dolenta' ... n! em diguis quin $s e" meu deure c!m a +i""a% Ni
se t'acudei5i% 2ui et #enses que t'est, #agant e"s metges)% Et #ass! diners
cada mes, #ag! "es teves vacances, ai50 que n! em +!tis serm!ns% ?'e d!nat
m$s de" que mai em vas d!nar tu% ?u mai... mai vas #arar atenci/% Mai...
estaves... atenta%
L'home atura el casset abru)tament, estudiant amb molt inter?s el rostre de la dona* Ella mira
l'a)arell com si fos mal&at*
-OME &Tranquil;lament' Vas s!rtir ra(ent de "'!s#ita" des#r$s d'ai59. Aque""a nit "a
teva mare va m!rir. &>ausa min<scula' Una +rase curi!sa. <Mai vas #arar
atenci/=. A qu6)
DONA &,e n'adona de sobte' M'as estat es#iant, n!) Des de "'an: #assat... #!tser
+ins i t!t des d'a(ans. *er qu6)% *er qu6 tens "es meves c!nverses #rivades
gravades)% N! m'eu #!rtat aqu0 #er err!r% 8s t!t #art d'a"guna mena de #"a...
-OME 1, s. &Ella calla, els ulls oberts de bat a bat aterrida )el descobriment'
Reina, totes "es c!nverses, a totes "es a(itaci!ns d'!s#ita", es graven.
1ense e5ce#ci/. Ai50 tenim acc$s a c!n+essi!ns, secrets, cu"#es, ane"s, e"
que sigui, que n! tindr0em e" #rivi"egi de c!n6i5er n!rma"ment. &>ausa' La
ma3!ria de" que gravem s/n 5im#"eries sentimenta"!ides, i s/n destruCdes.
*er9 "es c!nverses d'escri#t!rs, artistes, #ensad!rs... aquestes mai "es
es(!rrem. *!"0tica g!vernamenta". &1ntici)ant3se a la defensa d'ella' Dins i tot
si s/n aut!rs de +icci/ in+anti" edu"c!rada, c!m $s e" cas.
La dona cau a la se&a cadira, la mand8bula tensa*
-OME Ara digues. A qu6 n! #arava atenci/ "a teva mare)
Ella el desafia amb la mirada* Ell li aafa el rostre amb delicadesa*
-OME A qu6 n! #arava atenci/ "a teva mare)
Ella ni s'aco&ardei" ni res)on* ,ense )re&i a&8s, l'home a)arta les mans fins ambds costats de la
cara d'ella i endinGa un co) a cada orella, alhora* Re)iquen unes ensordidores cam)anes
d'esl+sia*
DONA &1afant3se el ca), enmi del re)ic' Les meves !re""es... cremen...
-OME Va. N! $s #er tant.
DONA E" ca#... e" ca#...
-OME N! en +acis un gra massa. N!m$s a estat una (u+etada. Un c!#et am!r/s. -i
a gent que a d'aguantar m!"t m$s... a a"guns e"s cremen e"s u""s am(
cigarretes.
DONA &Li tremola la &eu' Ai59... $s e" que em v!"s +er)
-OME N! +um!. &1afant3la de les es)atlles$ amablement' 1e't #assar,. *!sa e" ca#
s!(re "es cames i ta#a't una mica "es !re""es.
Ell l'ajuda, amb amabilitat, fins i tot certa tendresa* >erB quan ell s'inclina a )ro) seu, ella antici)a
un altre co) i s'enconei"* L'home com)ro&a la reacci, a)ro&ant3la* /es)r+s d'uns seons, el so
de les cam)anes desa)arei" i ella ai"eca el ca)*
-OME Mi""!r) *!dem seguir)
DONA &1mb un fil de &eu' Em #!dries d!nar un g!t d'aigua, si us #"au)
-OME 8s c"ar. 1i res#!ns "es meves #reguntes. &/onant3li el )eu' <Mai vas #arar
atenci/=.
DONA N! me'n rec!rd!. &,'enconei", es)erant un altre atac' *ares i +i""s discutei5en
s!vint, 3a ! sa#s. ; quan t!t s'aca(a, n! ets ca#a4 de rec!rdar #er qu6 !
+6ieu. &,e li trenca la &eu' N! em #eguis.
-OME N! #atei5is. .a te'n rec!rdar,s. &Comen:a a )assejar3se )er la sala' En ""!c
d'ai59, #ar"em de <Terra d'1rmaris=... Una nena, tancada en un armari #er "a
seva mare, s'imagina que "es #eces de r!(a s/n e"s seus amics i 3uga am(
e""s. E" Gran Ga"" e"s avisa quan "a Mare t!rna, i "a r!(a t!rna a"s #en3ad!rs i
"a nena es#era que "'a""i(erin. &>ausa' 8s ai59)
DONA 10.
-OME *er qu6 a tancat "a mare a "a nena a "'armari)
DONA N!... n! ! s$. N! ! e #ensat massa.
-OME *ensa7! ara.
DONA *!tser e""a, "a nena, a men3at massa #ast0s. O a tacat e" vestit #re+erit de "a
mare.
-OME ; #er ai59 "a mare "a tanca en un armari) Una mica e5trem, n! et sem("a)
Ella roman en silenci*
-OME La ?erra d'Armaris $s un ""!c !n va "a gent a +er reuni!ns secretes. Rec!rdem,
"es #eces de r!(a n! #renen vida +ins que "a nena est, sola am( e""es.
L"av!rs, quan e" Gran Ga"", que est, de vigi",ncia, e"s d/na e" crit d'av0s, es
dis#ersen i +ugen. ; quan "a Mare t!rna, n! #!t tr!(ar res.
El seu )assei es torna m+s r%)id a mida que s'acosta a les conclusions* Ella se'l mira
cautelosament, enconint3se cada co) que ell s'acosta massa*
-OME -as +et de "a nena una m,rtir, de "a mare una tirana. Et #!sici!nes a +av!r de
"a nena, $s c"ar, #erqu6 n! t'agrada "'aut!ritat. &Eira sobre els seus talons )er
encarar3se a ella' A"guna !(3ecci/ a "a meva inter#retaci/)
DONA &9a estat )re)arant la se&a defensa' N!. ?ens t!t e" dret a tenir "a teva
inter#retaci/. *er9 ai59 $s t!t. 8s "a te&a inter#retaci/. N! #uc c!ntr!"ar e"s
missatges que "a gent vu"gui derivar de"s meus c!ntes. -i a gent #e" m/n
que s'e5cita ""egint +ragments de "a B0("ia. <Terra d'1rmaris= $s un c!nte #er
nens n!rma" i...
-OME &E"altat' *er9 "a #arau"a <armari=% N! $s una #arau"a n!rma"% Ev!ca imatges
+!sques, secretes% *ensa un m!ment... e"s m!nstres de dins "'armari%
L'armari, e" ""!c !n amagues "a teva verita("e #ers!na"itat... !m!se5ua"s
s!rtint de "'armari... L'armari #ertan: a "a categ!ria de"s #,nics viscera"s... c!m
"es g!"+es, ! "'es#ai s!ta e" ""it a "a nit...
DONA Tots e"s c!ntes #er nens tenen un e"ement de terr!r. Dracs, (rui5es d!"entes.
.! tri! un !(3ecte de" dia a dia, un armari, en ""!c d'una criatura +ant,stica. 8s
"'Bnica di+er6ncia.
Ell seuei" cada )araula amb tant inter?s que ella s'anima# )otser )ot fer3lo raonar )erqu? la dei"i
sortir* Ella s'asseu recta, els ulls li brillen, alerta*
DONA &1mb )ersuasi' E"s aut!rs de "iteratura in+anti" n! s!m criatures #!"0tiques...
&)ausa' ... #erqu6 e"s nens n! s/n criatures #!"0tiques% La #!"0tica signi+ica...
c!ses seri!ses% 2ua"sev!" que c!negui "a ment d'un nen sa# que n!m$s e"s
im#!rten e""s matei5!s i e" #resent m$s #ur%
-OME *er9 a"s nens se'"s #!t ensenGar a c!nce(re's a e""s matei5!s i a" #resent m$s
#ur mit3an4ant una ide!"!gia% 1/n criatures e5ce#ci!na"ment su(ti"s, s/n m$s
susce#ti("es a "'ad!ctrinament su("imina" que n! #as e"s adu"ts% &Iua una
no&a carta' ; ai59 $s e" que tu intenta&es +er am( aquest c!nte, reina. Ets
cu"#a("e d'ad!ctrinament su("imina"...
L'home camina fins la taula i s'hi asseu, mirant3la* La dona retrocedei"* Es )assa la llenua )els
lla&is ressecs*
DONA Ai59 $s a(surd.
-OME N! d/nes su#!rt a"s dissidents que estan intentant derr!car7n!s)
DONA N!...
-OME &Continua, sense )arar3li massa atenci' N! c!"A"a(!res am( e"s activistes
de"s su(ur(is, que va"!ren e"s seus eg!s i "es seves !#ini!ns m$s que n! #as
l'estabilitat de "a s!cietat c!m a c!n3unt)
DONA N!% .a t'e dit que n! s$ res de #!"0tica...
-OME Ens d/nes su#!rt a n!sa"tres, d!ncs) -as e"!giat e" que em +et #er "a )au,
#er l'ordre i #er "'estabilitat)
DONA N!, #er9 n! s/c una #ers!na #!"0tica%
Ell l'estudia equ%nimement* Lla&ors obre un calai" de la taula i en treu un )aquet de ciarretes*
Contenint l'al?, ella mira com l'home es )osa una ciarreta a la boca i l'enc+n*
DONA &1mb un fil de &eu' -as dit que n! +umaves.
-OME 8s "a #rimera vegada.
L'home tira el ca) enrere i e"hala el fum fent &olutes, amb l'habilitat )rB)ia d'un e")ert* La dona
tanca els ulls, )aralit(ada da&ant la imate de la burilla encesa* La se&a llum &ermellosa a)orta
una mica de &ida a la foscor de l'habitaci*
-OME &Dent elaborats estos amb la se&a ciarreta$ cada co) que la mou )ro) de la
cara d'ella, ella s'enconei" de )or' 2ui t'a encarregat aquest c!nte) &>ausa
breu' On $s "a ?erra d'Armaris) 1!s#item que $s e" magatDem a" c!stat de"
#!nt ve"", a#r!# de "a intersecci/ am( "a quaranta7cinc. 8s c!rrecte) &>ausa
breu' 2ui s/n "es #eces de r!(a que #renen vida a" re"at) .a tenim dues... &un
)etit somriure' ... 3aquetes en cust9dia. E" #r!+ess!r de #,rvu"s i e" +0sic.
&)ausa breu' 2ui $s e" Gran Ga"") C!m sa# quan t!rna "a <Mare=) ?re(a""a a"
g!vern) ?enim unes quantes s!s#ites...
=uan ell torna a fer un mo&iment amb el bra:, ella li roba la ciarreta, aafant3lo, tot i que ella
tamb+ ho est%, )er sor)resa* L'home se la mira un llar moment, )er)le"*
-OME N! ser,s una d'aquestes activistes mi"itants anti7ta(ac, !i)
Ella es crema amb la ciarreta que acaba d'aafar* Comen:a a maleir en &eu bai"a* Ell creua la
5quarta7 )aret i )orta la la:onera* Embolica un )arell de la:ons amb el mocador*
-OME &1afant3li el )almell de la m%$ )rement el el a la cremada' ?'avisar$ quan
tingui intenci/ de +er7te ma". 1er, e" sus#ens, n! e" d!"!r, e" que et t!rnar,
(!3a.
Ella mira d'enretirar les mans, )erB ell +s m+s fort* La mira als ulls*
-OME -as canviat... &Toca un ble de cabells' 2u6 i +a aqu0 aquesta cana)
1bru)tament, fa una anGota i la dei"a anar*
-OME &,er&ei" una mica de &i a la tassa del termos' ?$.
,ense ni mirar3se la tassa, ella )ren el )rimer lo) %&idament*** i es queda )aralit(ada* L'home
l'est% obser&ant, com un cient8fic amb un animal de laboratori*
-OME &Balancejant l'am)olla de &i sobre la tassa' M$s)
Ella escu) tot el l8quid que tenia a la boca*
DONA -as dit que m'avisaries%
Ell l'aafa de les es)atlles bruscament i li neteja la boca, fort, amb el mocador*
-OME &9i)er&entilant' Mai... c!n+iCs... en e"s desc!neguts% 2ue n! t'! va ensen:ar,
"a teva mare)%
DONA N!% Mai% -e... e de rentar7me "a (!ca...
Ell l'a)arta d'una em)enta, obre el calai" i en treu un sobre tancat, que llan:a a la dona*
-OME 1igna7!.
Ella obre el sobre i lleei" el document que hi ha*
DONA <C!n+ess! que e" meu c!nte, <?erra d'Armaris=, $s una a"A"eg!ria de "a ""uita de
divers!s gru#s c"andestins que s'!#!sen a" g!vern. La nena #r!tag!nista de"
c!nte sim(!"itDa e" "ect!r desin+!rmat, "a !#ini/ de" qua" vu"" m!de"ar. -e
re#resentat de manera c!nscient "'aut!ritat g!vernamenta" en e" #ers!natge
de "a Mare, que $s una tirana des#iadada. Les *eces de R!(a s/n t!ts
insurgents #!"0tics c"andestins. E" Gran Ga"" $s un !+icia" de" g!vern=... &Ella
dei"a la carta a la taula' N! #uc signar ai59.
-OME *er qu6 n!)
DONA &E")lota' 8s... un munt de mentides% N! c!n+essar$ un munt de mentides
descarades% ;... &seuint el raonament' ... t!t i que "es c!n+ess$s, qui
m'assegura que t!t aca(aria aqu0)% N'i aur, d'a"tres, m$s mentides...
&)ausa$ en un murmuri reticent' ... m'equiv!c!)
Ell no res)on, )erB ella s'adona que ha to)at amb la quid de la q!esti* >er uns seons, sembla
totalment fora de lloc* Lla&ors, arrenca a )lorar en sonors i ofeats sanlots que sacseen les
se&es es)atlles menudes* Hs un moment de crisi absoluta, acaba de &eure que ha caiut en un
)ou sense sortida*
L'escenari s'enfosquei" a mida que la fantasia de la dona )ren cos* 4n focus la seuei" mentre es
lle&a i surt de l'habitaci* Est% somrient, alere, i els seus mo&iments lents i eleants recorden els
d'un mim* 4na erra )lena d'aiua a)arei" 5flotant7 fins ella des del sostre de l'escena* Ella beu a
rans lo)s*
VEU DE LA DONA &Era&ada, )osada a sobre durant la fantasia' La Nena de "'Armari sa# que a
#erdut "a seva !#!rtunitat, "a de mar5ar d'aquesta a(itaci/ i +ugir. C!m
"'A"0cia, a caigut dins e" cau de" c!ni""F #er9 n! i a ca# *a0s de "es
Merave""es. Ai59 $s "';n+ern. *er qu6 diuen que "';n+ern crema) L';n+ern et
c!nge"a... +ins e" m!"" de "'!s. &>ausa' 2u6 #!t +er "a #!(ra Nena de "'Armari)
L'-!me D!"ent n! "i a d!nat res #er (eure. Ai50 que est, tan assedegada
que +ins i t!t s'a (egut "'!rina que e"" "i a !+ert... La Nena de "'Armari a +et e"
que t!t e"s Nens de"s Armaris +an quan estan atra#ats. &>ausa' ?anca e"s u""s,
(en +!rt, i fa &eure que a #!gut +ugir de "';n+ern. 1a# que i a u *assatge de
"a L"um 3ust a "'e5teri!r de "';n+ern, i que e"s +!""ets an dei5at una gerra #"ena
de "a r!sada +resca... n!m$s #er e""a. Ai50, e""a fa &eure... que $s +!ra a"
*assatge, a +!ra (event7se "a r!sada, +!ra de "';n+ern...
4n co) s'ha acabat la erra, els )assos de mim somrient de la dona la fan tornar a la cadira* Es
ta)a la cara amb les mans* >ausa* La llum )ar)elleja de nou, i l'home +s all%, mirant3la amb calma
de r?)til* La fantasia s'ha acabat*
Ella a)arta les mans de la cara* Ell li acosta un ot del que sembla ser aiua* Ella s'ho beu, amb
)recauci al )rinci)i, amb a&idesa des)r+s* Lla&ors ell aafa el seu malet8 i, amb molta for:a, el
balanceja ca) a ella* ,'a)auen els llums i sentim el soroll del ot trencant3se*
TEL.*
SEGON ACTE
ESCENA 1
,'-BRE EL TEL.* L'escenari +s a les fosques* 4na &eu d'home ra&ada, a la que ens referirem
com l'-B,ER21/-R, &e dels bastidors, bombardejant3nos amb l'%nim e"aerat d'un )resentador
de concurs de tele&isi*
OB1ERVADOR &-ff' 1'a ca"cu"at que un GH,IJ de "es d!nes a qui e"s agrada "a r!(a interi!r
negra s/n unes #!rques.
4n focus de can s'enea, atra)ant la dona en un cercle bla&s* Ella es des)erta a la cadira* T+
dues rodones &ermelles )intades a les altes* Els ulls, em)astifats de maquillate* L'han )entinat
amb la ratlla al mi i dues cuetes* L'han dei"at en sostens i calces, ambds neres*
OB1ERVADOR &-ff, la fa saltar' 1a(ies que un KLM,GJ de "es d!nes que #!rten r!(a interi!r
negra s/n unes #!rques)
Ella mira al seu &oltant, intentant situar la &eu* Dui ca) a la foscor, intentant ta)ar3se el cos amb
les mans* Les )arets de la sala no li tallen el )as$ de fet, no sn enlloc* L'habitaci sembla m+s
%m)lia# un buit fosc i anBnim*
OB1ERVADOR &-ff' O7!.
El can recorre l'escenari com un de)redador alliberat, ca)turant finalment la dona en una )aret*
/urant un )arell de minuts, el can la seuei" mentre ella corre )er l'habitaci com una b?stia
)erseuida* ,e sent una ra&aci &ella del tano 59ernando's 9ideawaG7* L'escena es mou en un
)unt mi entre la farsa i el malson*
OB1ERVADOR &-ff, mentre ella corre' N! et #!ts amagar de n!sa"tres, #reci!sa. *er qu6 n!
et rendei5es) E"s #its et sa"ten quan c!rres, nena. N! i #!ts +er res) ; tens
tantes estries que +!ts +,stic. 2ue tens +red) &Riu satisfet' N!, ets una +r0gida,
!i) 1igues sincera... ets (!na a" ""it)
1mb un sanlot furis, la dona es )osa contra la )aret* El can, infal;lible, l'atra)a de nou*
OB1ERVADOR &-ff' Eica endins "a #an5a, cigr!net. La tens +!+a, sa#s) Mira que a(ans
estaves (!na, e) 2uina "",stima...
Ella roman al focus de llum, amb el rostre buit de color i &ida* Les refer?ncies se"uals semblen
re)unar3la, l'a&eronGei"en, la ferei"en molt endins*
DONA ?!rna'm "a meva r!(a%
OB1ERVADOR &-ff' 1igna "a c!n+essi/. O men3a'm "a #!""a. 2u6 #re+erei5es,
esca"+a(raguetes) &En un accent franc?s e"aerat' Le c!n+essi!n ! "e tranca)
Ella col)eja les )arets fren?ticament*
OB1ERVADOR &-ff' Diria que e" que necessites $s un (!n )ol&o de t!ta "a vida. 2uan va ser
"'B"tima vegada que... dei5a'm veure... &so de )assar )%ines' E" n!stre amica"
vigi"ant se5ua" diu que "'B"tima vegada que vas +!""ar... que vas intentar +!""ar...
va ser am( un #ai! +a d!s an:s. Eins i t!t e"s +9ssi"s d!nen m$s sen:a"s de
vida, nena%
La dona es queda )aralit(ada contra la )aret, els ulls oberts de bat a bat* Re)etei", com si fos una
metralleta, amb molta intensitat#
DONA *r!u% *r!u% *r!u%
La &eu de l'obser&ador calla* Tamb+ la ra&aci de 59ernando's 9ideawaG7* Lla&ors s'a)aa el
focus* >erB el sobtat silenci absolut +s anoi"ant*
DONA &Tanca els ulls, deses)erada' E" Gat am( A"es Verdes. La Vaca V!"ad!ra. E"
Gat am( A"es Verdes. E" Gran Ga""...
Es torna a enear el can, aquest co) amb llum blanca i molesta, al bell mi de l'escenari*
OB1ERVADOR &-ff, ara autoritari' Vagi +ins "a ""um, si us #"au.
La dona obre els ulls*
OB1ERVADOR &-ff' Vagi +ins "a ""um, si us #"au.
La dona obeei", encarant3se als es)ectadors, ca)cota*
OB1ERVADOR &-ff' *er "a #resent, se "'acusa de c!ns#iraci/ c!ntra e" #a0s i c!ntra "a #au,
"'!rdre i "'esta(i"itat. E" seu c!nte, <?erra d'Armaris=, $s #r!#aganda #!"0tica
enc!(erta designada a #r!m!ure "a dissid6ncia a"s c!rs de"s nens. N! es
merei5 n!m ni identitat. D'ara en endavant ens re+erirem a v!st6 #er un
nBmer!N ABOPQ.
,'a)aa el focus* Doscor total a l'escenari* Lla&ors la llum comen:a a )ujar lentament, i la dona se
sor)r?n en &eure que +s a l'habitaci* /es)r+s d'un )arell de seons, la )orta s'obre* Entre
l'home, amb el seu termos* ,embla sor)r?s de &eure3la en roba interior*
-OME 2u6 a #assat aqu0)
Ella s'asseu, d?bil, a la cadira, ta)ant3se amb els bra:os*
-OME On $s "a teva r!(a) 2u6 $s t!ta aquesta... #intura... que tens a "a cara)
Ella no res)on* La r%bia, la humiliaci i la )or l'acla)aren* L'home sembla )reocu)at*
-OME &Com si cit+s d'alun llibre' N! est, #erm6s s!tmetre a ningB a ca#
asset3ament +!ra de" c!nte5t d'un interr!gat!ri est,ndard. N! es c!nd!na ca#
umi"iaci/ de"i(erada ! sistem,tica.
DONA &1mb mal8cia' *!tser e"s teus n!is s'av!rrien i v!"ien una mica de diversi/.
-OME -! sent!. -! investigar$. &>ausa' Una a"tra #ers!na s'encarregar, de
"'interr!gat!ri a #artir d'ara. 8s... &bai"a la &eu' un #ai! gr!""er. N! $s m!"t
educat. Et rec!man! que siguis sincera am( e""... n! t$ massa #aci6ncia.
*er9...
La dona es )osa tensa i ner&iosa quan sent ai"B*
-OME ... n! #atei5is. Anir, ($.
Mentre diu la darrera frase, ell estira el bra: i li maanGa suaument la m%* Ella es tensa una mica
m+s instinti&ament* Ell treu un tros de tela llar i nere de la se&a but"aca i comen:a a )lear3lo*
DONA N!. n!. 1ense (ena a"s u""s. 1i us #"au.
L'home se li a)ro)a amb la bena*
-OME &1mable' Ara et +a #!r "a +!sc!r, n!ieta)
DONA 8s c!m... c!m... estar atra#ada en...
-OME En un armari)
L'home li toca els cabells suaument*
DONA *er qu6 n! em +as tu "es #reguntes)% N! vu"" "'a"tre !me%
-OME 8s #r!t!c!". ?re(a""em en t!rns...
DONA *er qu6... m'eu d'em(enar e"s u""s)%
-OME E" #r!#er interr!gad!r $s un !+icia" d'inc9gnit. N! #!dem arriscar7n!s a que
"'identi+iquis des#r$s.
DONA N!... n! dir$ una s!"a #arau"a, ! #r!met!% N!...
-OME Re"a5a't, d!na. -e de +er7!. &Mentre ella es resistei" a que li embenin els
ulls' N! vu"" aver de +er7! #er "a +!r4a. &@ndica les )arets$ "iu"iuejant' A mi
tamb+ m'!(serven...
Li )osa la bena* Es treu l'americana i li )osa abans d'emmanillar3la* Li corda el bot de
l'americana, i les se&es mans freuen lleuerament els )its d'ella*
-OME &=uan ella recula' *erd!na.
Ell se'n &a fins el llindar de l'habitaci, es ira )er mirar3la i creua la 5quarta7 )aret, mar"ant de
l'escenari* L'habitaci s'enfosquei" de nou* La dona +s asseuda a la cadira, emmanillada i amb
els ulls embenats* Est% tensa* ,entim unes )asses sorolloses, crui"ents$ totalment o)osades al
caminar fel8 de l'home d'abans*
El matei" home entra a la sala, )ortant un llar bat de beisbol* ,'encara a la dona, inflat com un
all* T+ el rostre tremols de )ur oi murri$ est% molt orulls d'ell matei" )er estar enredant3la*
El conteniment urb% i refinat ha estat esborrat* 1l seu lloc hi ha una altra cara# crua i &il* En aquest
moment, l'home auster amb as)ecte de monjo )assa a ser realment terror8fic*
-OME &En una &eu ronca i rosca que ens resulta familiar' *res!ner ABOPQ%
/na una )untada de )eu a la cadira d'ella mentre )arla* La dona aireb+ cau*
DONA Ets "'!me de "a veu r!nca%
L'home s'atura un moment, com si consider+s el seu )ro)er mo&iment* Lla&ors, enconint les
es)atlles, ob&ia el reconei"ement*
-OME 2ui $s e" Gran Ga"") &1afa un manuscrit de la taula i el lleei"' <2uan e"
re""!tge va +er re#icar "es cinc, e" Gran Ga"" es va des#ertar de "a seva
migdiada. La Mama devia estar a #unt d'arri(ar% La Nena de "'Armari estava
3ugant am( "'A(ric i e"s seus +i""s, e"s Guants. E" Gran Ga"" va m!ure m!"t +!rt
"es #"!mes, avia d'avisar7"!s a(ans que "a Mama arri($s=. &>ausa, brama de
co)' 2ui $s e" Gran Ga"", ABOPQ)
DONA &>assant3se la llenua )els lla&is' N!m$s $s un #ers!natge de" meu c!nte...
Ell li escu)* La sali&a bai"a )er la alta d'ella*
-OME Vaca (urra% *!rca desverg!n:ida% *uta +r0gida% Digues "a veritat%
DONA N! ! s$, n! ! s$, n! !...
Ell )ressiona el bat contra el coll d'ella, suaument* Retenint3la ai"8, es fica la m% a una but"aca
dels )antalons i en treu un ca) d'all* 0'arrenca una dent, se la fica a la boca i s'atansa a ella,
tirant3li l'al? fastis*
-OME N! em v!"s, e) *re+erei5es "'a"tre #ai!. -e sentit c!m "i deies... &)osa &eu
efeminada, que recorda lleuerament a la d'ella' <N! mar5is. Ees7me7"es tu
"es #reguntes. 1i us #"au... =
1mb l'all encara a la boca i el bat )ressionant el coll de la dona, la besa als lla&is sal&atement*
/es)r+s s'a)arta*
-OME -! vaig veure una vegada en una #e"A"0cu"a.
Escu) l'all a terra$ el seu jo refinat arrufa el nas da&ant de tot aquell desastre*
-OME Ai50 que n! sa#s qui $s e" Gran Ga"", e)
Ella no res)on* 4ns seons de silenci, mentre ella es)era, tibada )er la tensi* 1leshores, l'home
comen:a a ballar i saltar )er la sala* >arla amb na no&a &eu, nasal i )lorosa*
-OME &0asal' *r!u, si us #"au. 1i us #"au% Aaaaa%
El darrer crit ela la san* Entenem que l'home ha estat simulant els sons d'una aressi, i que
est% inter)retant dos )ersonates*
-OME &Ronc' *res!ner RST, rec!nei5es aquesta d!na)
-OME &0asal' 10, sen:!ria.
-OME &Ronc' ; qui $s)
-OME &0asal' 8s "a res#!nsa("e de "a n!stra divisi/ de #r!#aganda in+anti",
sen:!ria.
DONA &Cridant' Mentida% .! n! e" c!nec de res%
L'home balla al seu &oltant una mica m+s, col)eja la taula fort amb el seu bat i fa m+s crits
esfereCdors*
-OME &Ronc' 2uin $s "'!(3ectiu de" v!stre gru#, #res!ner RST)
-OME &0asal' Derr!car e" g!vern, sen:!ria.
DONA Mentider% 2ui ets)%
-OME &Ronc' 10. Res#!n7"i, #res!ner RST. 2ui ets) 2uin $s e" teu n!m en c"au)
-OME &0asal' Em diuen... &)ausa' e" Gran Ga"", sen:!ria.
La dona est% )er)le"a* L'home col)eja &iolentament el bat a la taula i )roduei" un altre crit d?bil
amb &eu nasal*
DONA &Eaireb+ sense al?' 8s mentida...
-OME &Ronc' *res!ner ABOPQ, 3a as sentit qu6 a dit e" teu camarada re(e".
DONA N!... $s... cert%
-OME &Ronc, sorollosament' A ca""ar% 1i t'an #!rtat aqu0 $s que ets cu"#a("e%
DONA &Cridant' 1/c inn!cent%
-OME &Ronc, cridant' 1iguis inn!cent ! n!, et +arem ser cu"#a("e a(ans que mar5is%
&astut' *er9 n! encara, ABOPQ. N! mar5is encara. ?enim unes quantes
s!r#resetes... &col)eja la taula, emea amb la &eu nasal' Earem una
(ar(ac!a, e)
-OME &0asal, cridant' N!, sen:!ria% N!% La (ar(ac!a n!, e5ce"A"6ncia% 1i us #"au...
Dum un altre co) a la taula* L'alta&eu que hi ha a la )aret o)osada de l'habitaci brilla* 4na s?rie
de emecs emerei"en de l'alta&eu*
-OME &Ronc' E" que estic +ent, *res!ner ABOPQ, $s emm!rdassar e" Gran Ga"". ; ara
estic inserint una (r!t5eta r!ent #e"... &riu )er sota el nas' cu" de" Gran Ga"".
En un minut tindrem ga"" r!stit... &crits )er l'alta&eu' ; ""av!rs "i arrancar$ "es
ung"es de "es mans am( un c!rdi"". La setmana #assada ! vaig +er am( "es
de"s #eus. &Crits )er l'alta&eu' E" m$s di+0ci" $s ""igar7"! ($ a "es ung"es. Un c!#
tens e" c!rdi"" ""igadet i tens... &crits )er l'alta&eu' n!m$s as d'estirar. ; seguir
estirant... &crits )er l'alta&eu' n! "i +acis cas... c!ntinues estirant, +ins que
sentis un crac... i "'ung"a surt s!"a. ; veus "a #e"" r!sada... c!m e" cu"et d'un nen
#etit, c!m e" teu cu"et quan eres #etita, ABOPQ. ?!t i que e" teu cu" n! $s
massa agrada("e de veure ara, sa#s qu6 vu"" dir) 1'a #erdut t!ta "a
inn!c6ncia. 8s un cu" brut, que a vist m/n, "'an #a"#at... 2u6 estava dient)
&Crits )er l'alta&eu' A, s0. L'ung"a surt s!"a, i "es tires de carn que queden
#en3ant de" dit c!mencen a trencar7se, i "a sang (r!""a de s!ta "a #e""...
L'home s'atura, adonant3se que la dona ha comen:at a )lorar silenciosament* Ell la mira mentre
)lora, la boca d'ella oberta absolutament, amb un )lor que aumenta cada co) m+s de &olum i de
to, el rostre d'ella con&ertit en una m%scara de terror*
/el no3res, tornen a sonar els "iulets, clars i )unGents com una flauta de >an, urents i
deses)erats* La dona dei"a de )lorar, la boca encara oberta* Els "iulets s'aturen tamb+*
-OME &Ronc' Riu"ets. Deus estar ac!stumada... una d!na maca c!m tu. Devies ser
una nena #reci!sa...
L'e")ressi de l'home se sua&it(a quan se la mira* Lla&ors es recu)era r%)idament de la se&a
abstracci i se'n &a de l'habitaci fent sorolloses ambades* La dona seuei" tensa* Ell torna
silenciosament*
-OME &0asal, "iu"iuejant' 1e n'a anat.
DONA &Fiu"iueja' On ets)
-OME &0asal' Aqu0 a "'esquerra. &Ella ira el ca) ca) a la se&a esquerra' Vu"" dir a "a
teva dreta. 1e m'!("ida que "a teva dreta $s "a meva esquerra i viceversa, e"s
teus vers!s s/n e" meu vici, i versa vi...
Ell es queda )etrificat* Ella tamb+, mentre intenta recordar on ha sentit ai"B abans*
-OME &0asal' E" +unci!nari ! diu s!vint. e"... e" de "a veu r!nca, mig gutura"...
Ella fa una )etita rialla satisfeta, i ell s'hi a)unta*
DONA ?u tam($ "i dius ai50) 8s 3ust c!m e" vaig de+inir 3!.
-OME &0asal' 8s evident, n!)
DONA &La rialla es reduei"' C!m est,s) Et +a ma")
-OME &0asal' Na... N!, tranqui"A"a. Gr,cies #er #reguntar. M'an +et ai59 de "a
(ar(ac!a tan s!vint que 3a i tinc dur0cies. N! ! n!t! massa. E" #rimer c!#
$s e" #it3!r. Crema tant que et #enses que ets a "'in+ern.
DONA &>ausa' *er qu6 as mentit s!(re mi)
-OME &0asal' 1/c e" testim!ni titu"ar. Em treuen n!m$s #er incriminar a"gB ! a"gB
a"tre. A(ans em resistia. Ara 3a ni ! intent!... &1mb anes de con&ersa' ?'an
+et "a (ar(ac!a 3a) 2u6 t'an +et) E" (a""et) L'end!""at)
1quests noms innocus )renen nous i terribles sinificats*
DONA 2u6... qu6 s/n)
-OME &0asal' N! i #ensis. Niiii se t'acudei5i #ensar7i. Ni mentre t'! estan +ent.
*ensa en a"guna a"tra c!sa. En tens a"guna d'agrada("e en "a que t'agradi
#ensar)
DONA E" Gat am( A"es Verdes.
-OME &0asal' D!ncs #ensa7i, sigui e" que sigui. A#arta "a teva ment de" que
t'estiguin +ent... -! as +et mai ai59)
DONA Em sem("a... que s0. &E")licant3se' 2uan era una nena. A "'armari. ?ancava
e"s u""s i... e"s c!ntes venien a mi, c!m +"!tant a "'aire...
L'home contem)la amb inter?s el que ella est% dient, com si fos la clau de la ment de la dona*
-OME &0asal, des)r+s d'una )ausa' ?!rnar, aviat, #er endur7se'm.
Ella estira la m% )er tocar3lo, i ell s'enretira, )erqu? sa) que el tacte de la se&a )ell el )odria
delatar*
-OME &0asal' -i a un a"tre !me. 8s d'una a"tra mena... #e" ""!c !n s!m.
DONA &1ssentint' -! s$. Va ser e" #rimer en interr!gar7me...
-OME &0asal' -! va +er)% ; #er qu6 n! te "i vas tirar a"s #eus demanant c"em6ncia)%
8s t!t e" que v!"% ?'agu$s dei5at mar5ar, n! $s un ma" #ai!, en rea"itat.
Ac!stumava... &>ausa' ... ac!stumava a ser #r!+ess!r de n!7s$7qu6 a(ans
que e" +it5essin. Li van +er c!ses... c!ses de t!ta mena... &>ausa, urentment'
.a v$nen% Esc!"ta'm ($... si et t!rna a interr!gar, ""en4a't a"s seus #eus. 8s "a
teva Bnica es#eran4a%
L'home arrossea la barbacoa fins un endoll i l'enea* El so que fan les rodetes de la barbacoa
con&en: la dona que s'han endut el Eran Eall en la se&a cadira de rodes*
DONA &,euint el so de les rodes amb el ca), "iu"iuejant' Ad$u...
L'home se la mira durant uns seons abans de )arlar*
-OME &En el seu to calmat d'orien' -!"a.
L'home li treu la bena dels ulls* 1mb molt d'esfor:, ella es llan:a, cadira inclosa (est% lliada a la
cadira), a terra* 2eiem com s'arrossea ca) els )eus de l'home*
DONA A3uda'm. 1/c inn!cent. A3uda'm.
0o &ol )ronunciar aquestes )araules, )erB ho fa iualment*
DONA 1i us #"au. Dei5a'm mar5ar, t'! su#"ic!.
El seu rostre es contrau )er la humiliaci* >er uns seons, l'home roman est%tic i altiu da&ant la
ser&il fiura d'ella* Lla&ors ell s'aenolla, ai"ecant la cadira* ,embla )rofundament commout i
acla)arat*
-OME &Les )araules brollen amb dificultat' N!... m'agrada t!t ai59, sa#s), n! #ar!
de dir7me que n!m$s $s una +eina. *er9 de vegades, quan s!mi!... !, "a
mBsica, "es #arau"es... &Cita' <*erqu6 tens e" d! i #!sseei5es "a gr,cia de
mirar a trav$s i rere "a meva m,scara, &que e"s an:s an ("anque3at am( "a
#"u3a', i de c!ntem#"ar "'aut6ntic r!stre de "a meva ,nima...= &,uaument' 1a#s
qui va escriure ai59)
DONA &Com un robot' Br!Uning. E"iDa(et Barrett.
-OME 1em("a tan ""un:,. <L'aut6ntic r!stre de "a meva ,nima...= &*ausa ""argaF "a
mira a"s u""s'. 1a#s qu6 +ar$) O7!(rir$ aque""a #!rta... &)arla cada co) amb
m+s for:a' M'$s igua" qui m'estigui vigi"ant. *ens! !(rir aque""a #!rta... i
dei5ar7te mar5ar, en "a nit.
Ella se'l mira, )rimer incr?dula* /es)r+s un somriure radiant es dibui"a entre les se&es ll%rimes*
Ell li torna el somriure$ els ulls )etits, i el seu rostre es transforma moment%niament*
-OME D'ac!rd. ?raiem aquestes mani""es, d!ncs.
Ell se li acosta )er treure3li*
-OME &En un murmuri' On s/n "es c"aus de "es mani""es)
Busca a les but"aques* En buida el continut sobre la falda d'ella# bol8rafs, lla)is, notes,
monedes i un ca) d'all*
Ella es mira cor)resa el ca) d'all* >resenciem el dolors )roc+s de descobriment, d'es)erances
esmicolant3se, de desconfian:a i )or tornant a )rimer )la, renai"ent de les cendres, m+s fortes
que mai*
1mb un emec )lors sobtat, la dona ai"eca la cama, donant3li una )untada de )eu a l'entrecui"*
Ell es tira enrere i s'ha d'aafar a la taula )er auantar3se dret* >er uns seons, es con&ulsiona )el
dolor* Recu)erant3se, es mira la dona, els ulls d'ella freds i acusadors, l'all a la falda*
DONA N! tens ca# dret a (ur"ar7te de mi%
-OME &Res)irant amb dificultat$ com si cit+s un llibre que han fet ser&ir tamb+ )er
adoctrinar3lo a ell' E" n!stre !(3ectiu $s a""i(erar "a s!cietat de ma"es
in+"u6ncies. Aquesta +i 3usti+ica "'Bs de determinats mit3ans #!c !rt!d!5!s.
DONA E" v!stre !(3ectiu $s umi"iar i denigrar un $sser um,% N! i a res que
3usti+iqui "a crue"tat%
-OME &Malhumorat$ alt' E" n!stre !(3ectiu $s a""i(erar "a s!cietat de ma"es
in+"u6ncies...
DONA E" v!stre !(3ectiu $s umi"iar i denigrar un $sser um,...
-OME &M+s alt' Aquesta +i 3usti+ica "'Bs de determinats mit3ans #!c !rt!d!5!s...
DONA &@ual d'alt' N! i a res que 3usti+iqui "a crue"tat% N! i a res que 3usti+iqui "a
crue"tat% N! i a res que 3usti+iqui "a crue"tat%
-OME &@ntentant silenciar3la a crits' Aquesta +i 3usti+ica "'Bs de determinats mit3ans
#!c !rt!d!5!s% Aquesta +i 3usti+ica "'Bs de determinats mit3ans #!c !rt!d!5!s%
Aquesta +i... &un moment de confusi$ ella seuei" re)etint, i ell s'hi acaba
enan"ant' n! 3usti+ica "a crue"tat... de ca# mena...
La &eu se li &a a)aant* Ella es riu d'ell, delectant3se, atresorant aquesta )etita )erB sinificati&a
&ictBria* Ell se la mira amb una a&ersi )unGent i mal?&ola, mirant de calibrar d'on treu tantes
forces una dona a)arentment tan d?bil*
-OME ?'! est,s #assant ($, !i)
Ell &a fins la barbacoa i aafa una broqueta* La barbacoa comen:a a adquirir una brillantor
&ermellosa que crei" tant en to com en intensitat* >er )rimer co), la dona s'adona que hi ha una
barbacoa endollada a la )aret* Ell est% e"ultant )erqu? la mirada &ictoriosa d'ella s'ha es&aCt,
substituCda )er una de terror crei"ent*
DONA 2u6... 2u6 $s ai59)
-OME &,omrient' Endevina... &Esborra el somriure' Est,s ($ de sa"ut) Est,s s!ta
medicaci/) -i a a"guna c!ndici/ +0sica de "a que se m'agi d'in+!rmar)
Ell l'arrossea fins la taula* /urant uns minuts, ella lluita sal&atement )er la se&a &ida* >erB ell +s
m+s fort* La tira a la taula i li llia els )eus* La dei"a estirada sobre la taula, de bocaterrosa*
-OME &1mb la &eu anBnima i animada de l'-bser&ador' 1a(ies que un GM,VJ de "es
d!nes que #!rten r!(a interi!r negra s/n unes #!rques) &1mb la &eu nasal
del Eran Eall' *ensa en a"guna c!sa agrada("e #er a#artar "a ment de" que
t'estan +ent. *ensa en e" Gran Ga"", #er e5em#"e...
L'habitaci brilla amb el )ar)ellei err%tic del foc mentre ell &a ca) a la barbacoa* D-,C*
ESCENA 2
TEL.* La dona est% emmanillada a la se&a cadira, asseuda en una )ostura molt incBmoda* T+
els ulls oberts de bat a bat* Est% tan quieta que sembla morta* La &eu de l'interroador &e de
l'alta&eu*
;N?ERROGADOR -em de destruir e" teu c!s #er accedir a "a teva ment. E" d!"!r enn!("ei5 tant
"'emiss!r c!m e" rece#t!r. 1i et resistei5es, se't seguir, disci#"inant. O#!sar
resist6ncia $s una (!geria. 8s #er ai59 que em de destruir e" teu c!s #er
accedir a "a teva ment.
El missate es re)etei"* 1 mida que es &a re)etint, la dona tanca els ulls i dei"a caure el ca),
essent aquesta la )rimera senGal de &ida que dna en tota l'escena* ,entim els "iulets un co)
m+s, que sembla que fan que es des)erti durant un moment* >erB dei"a caure el ca) de nou*
D-,C*
ESCENA 3
LL4M,* L'home entra a la sala* Col)eja suaument les altes de la dona )er des)ertar3la* El ca)
d'ella )enja com el d'una nina, sobre l'es)atlla* Ella est% a la cadira encara, aquest co) deslliada,
)erB Bb&iament droada )er e&itar que es moui* 4n cable &ermell )rim surt de dins de la se&a
camisa de dormir$ est% connectat a una mena de comandament que hi ha sobre la taula*
DONA 2uant +a que em vau #!rtar aqu0)
-OME 2uant creus que +a)
DONA 8s c!m si +es d!s mes!s... d!s an:s... dues vides...
-OME Dues vides.
DONA C!m)
-OME Et vam #!rtar aqu0 +a dues vides. &,omriu' 8s (r!ma. N!m$s an estat d!s
an:s.
El terror s'a)odera, lentament, del rostre de la dona*
DONA D!s an:s...) &Tanca els ulls$ una ll%rima li recorre la alta' D!s an:s) En
aquest armari)
-OME 10, i "a teva mare va m!rir "a setmana #assada.
Ella comen:a a )lorar sonorament*
DONA Mama... Era am( e""a quan va m!rir)
-OME 10. Et vam #!rtar a "'!s#ita". &>ausa' *er9 e""a n! se'n va ad!nar. N! #!dia
#arar gaire atenci/, 3a.
DONA N! se'n va ad!nar. &-bre els ulls de co)' N! #!dia #arar gaire atenci/...
E5acte. La mama mai #arava atenci/... &s'atura$ amb ast<cia' Mentider. Ma
mare va m!rir l'anG )assat. Em vau #!rtar aqu0 ahir a la nit.
L'home aafa el comandament*
-OME Anem a 3ugar una mica. Res#!ndr,s "es meves #reguntes am( "a #rimera
#arau"a que et vingui a" ca#. &>ausa' Aquest 3!c es diu "'End!""at.
DONA L'End!""at)
L'home )rem el bot del comandament* La dona es doblea de dolor immediatament i es frea
l'%rea dels enitals*
-OME Veus) End!""ada. &=uan ella somica' Va, d!na. Ai59 agu$s estat una
desc,rrega im#!rtant #er una rata, n! #er una #ers!na.
Ella se'l queda mirant, massa d?bil )er moure's o re)licar* Ell s'hi diriei", llibreta en m%*
-OME Armari.
DONA E!sc!r.
-OME C!ntes.
DONA Armari.
-OME Escrius e"s c!ntes dins "'armari)
DONA N!.
-OME A"es!res)
DONA E"s meus c!ntes #r!venen de "'armari.
Ell l'escruta amb una mirada curiosa$ lla&ors )rocedei"*
-OME Mare.
DONA En""!c. &R%)idament' ; va m!rir "'an: #assat.
L'home )rem el comandament* Ella reacciona a la desc%rrea*
-OME 1ense !(servaci!ns #ers!na"s, si us #"au. &>ausa' 1e5e.
DONA D!"!r.
L'home dei"a la llibreta i aafa el comandament amb les dues mans* Tot i que est% droada, la
dona es )osa tensa*
-OME *!"0tica. &>ausa' *!"0tica.
Ella no res)on* Ell )ressiona lleuerament el bot del comandament* Ella salta i es frea els
enitals*
-OME *!"0tica.
DONA Ca#.
-OME &1ssentei" a)ro&ant la res)osta' G!vern.
DONA A(Bs.
Ell )rem el bot amb m+s for:a* Ella reacciona a la desc%rrea*
-OME G!vern.
Ella roman en silenci* 1i"8 que ell )ressiona el bot de nou* Ella es tor:a de dolor, com si
estiuessin estirant el seu cos amb cordes in&isibles*
-OME G!vern.
DONA 1!"idari. B!. .ust.
-OME Ment.
DONA *r!#ietat de" g!vern.
-OME Resist6ncia.
DONA B!geria.
Ella s'enfonsa, esotada )er l'esfor:* L'home s'ai"eca )er mar"ar*
-OME D!rm.
DONA M!r.
-OME &Riu' Vu"" dir que d!rmis.
DONA D!rmir $s m!rir.
La se&a res)osta el dei"a en silenci* Ell li aafa el canell, com)ro&ant3li el )ols* Lla&ors mar"a* La
ra&aci torna un altre co)*
;N?ERROGADOR &>er l'alta&eu' -em de destruir e" teu c!s #er accedir a "a teva ment. E" d!"!r
enn!("ei5 tant "'emiss!r c!m e" rece#t!r. 1i et resistei5es, se't seguir,
disci#"inant. O#!sar resist6ncia $s una (!geria. 8s #er ai59 que em de
destruir e" teu c!s #er accedir a "a teva ment...
4n co) m+s, la dona lluita )er mantenir els ulls oberts* Els "iulets sonen una altra &eada* 1quest
co), triomfen# aconseuei"en mantenir3la des)erta*
DONA &Mormola, com si estiu+s somiant' 1eguiu 5iu"ant... Manteniu7me des#erta...
1eguiu 5iu"ant... Manteniu7me des#erta...
ESCENA 4
TEL.* LL4M*
La dona est% estirada a la taula, inerta com una nina* L'han droat )er induir3li el son* >erB ella
s'esfor:a )er seuir des)erta* 1 tra&+s de l'alta&eu, la ra&aci &a dient#
;N?ERROGADOR -em de destruir e" teu c!s #er accedir a "a teva ment. E" d!"!r enn!("ei5 tant
"'emiss!r c!m e" rece#t!r. 1i et resistei5es, se't seguir, disci#"inant. O#!sar
resist6ncia $s una (!geria. 8s #er ai59 que em de destruir e" teu c!s #er
accedir a "a teva ment...
DONA &Mormola' D!rmir $s m!rir. D!rmir $s m!rir. D!rmir $s m!rir.
/ues &eades, quan ella +s a )unt de rendir3se, els "iulets la tornen a des)ertar* D-,C*
ESCENA 5
LL4M, alhora amb la ra&aci de l'interroador* La dona +s dem)eus sota un focus* La resta de
l'habitaci +s a les fosques* Ella sembla que mant+ una )erfecta )ostura de ballet, l' ara(esque, de
fet* En realitat est% )enjada d'unes cadenes lliades a les canonades de &entilaci del sostre*
;N?ERROGADOR -em de destruir e" teu c!s #er accedir a "a teva ment. E" d!"!r enn!("ei5 tant
"'emiss!r c!m e" rece#t!r. 1i et resistei5es, se't seguir, disci#"inant. O#!sar
resist6ncia $s una (!geria. 8s #er ai59 que em de destruir e" teu c!s #er
accedir a "a teva ment.
El missate es re)etei" una i altra &eada* La dona sacseja el ca), com si intent+s alliberar les
oCdes d'aquest assetjament sense )ietat* El &olum, en can&i, )uja*
DONA &Tancant els ulls' D$u meu... D$u meu... D$u meu... &m+s fort' D$u meu...
D$u meu... Deu meu... &crida amb r%bia i frustraci' D$u meu% D$u meu% D$u
m...
Tria una estona en sentir els "iulets* En el moment en que els )erce), dei"a de cridar* Els "iulets
s'alcen auts i marcats, refusant quedar submerits )el missate ra&at* =uan ella dei"a de
cridar, els "iulets tamb+ s'aturen*
DONA &Dort' D$u meu% D$u meu% D$u meu%
Els "iulets a)arei"en quan crida* ,i calla, ells tamb+*
DONA &Dort, )er sobre del missate' 2ui s!u) 2ui s!u) 2ui s!u)
Els "iulets res)onen, imitant el seu to*
DONA &Li brillen els ulls$ suaument' 2ui s!u) &Els "iulets imiten el seu to suau' 1!u
c!m... 3!) &Els "iulets imiten, amb sor)resa' N! estic s!"a...)
0om+s de )ensar3hi, se sent millor* Lentament, amb indecisi, la dona comen:a a "iu"iuejar la
se&a )rotesta*
DONA &,obre el missate ra&at' *!deu destruir e" meu c!s, #er9 no accedireu a "a
meva ment. E" d!"!r +ar, m$s +!rta "a meva v!"untat. Resistir7me $s "a meva
Bnica arma. La t!rtura dem!stra que s!u uns tirans, que #!deu destruir e"
meu c!s, #er9 no accedireu a "a meva ment.
Les se&es )araules, al )rinci)i indecises, a&iat adquirei"en una cad?ncia natural* La dona re)etei"
aquesta in&ersi del missate en &eu alta i amb for:a, com si fos un mantra contra forces que la
&olen destruir*
D-,C* TEL.*
TERCER ACTE
ESCENA 1
TEL.* La dona torna a estar asseuda a la cadira, on l'han emmanillat* 4na llum molt brillant que
)ro&+ de fora de l'escena li )ica directament als ulls* L'home +s a l'habitaci*
-OME M'an dit que est,s sent m!"t t!ssuda. -auries de d!rmir, sa#s) Esc!"ta "a
cinta i d!rm una mica.
DONA &Com si re)et8s un mantra' D!rmir $s m!rir.
-OME 8s un 3!c de #aci6ncia, d!ncs. .a #!rtes aqu0 d!s mes!s. ?ard ! d'!ra
t'adormir%s...
DONA Em vau #!rtar aqu0 air a "a nit.
-OME &,ense fer3li cas' *ensa7i. D!s mes!s... sense d!rmir. 1ei5anta dies. Mi"
quatre7centes quaranta !res... sense d!rmir.
DONA Mentida. Em vau #!rtar air a "a nit.
-OME *er qu6 auria de mentir s!(re ai59)
DONA &1afa aire' Em mentei5es #er c!n+!ndre'm, em mentei5es #er esquerdar "a
meva v!"untat, de vegades mentei5es... #erqu6 s0.
Ella no )ot a)artar els ulls de la llum brillant*
-OME Et +a ma" "a vista)
Ella no res)on* Ell atenua la llum amb un interru)tor del comandament* 1mb el matei" interru)tor,
enea l'alta&eu* Ella es )osa tensa* ,e sent una m<sica aradable, amb la remor de les ones del
mar de fons* 4na &eu reconfortant i sinuosa comen:a a )arlar#
VEU GRAVADA Re"a5a e" c!"". Destensa "a mand0(u"a. Dei5a que "es es#at""es caiguin
suaument. N! et resistei5is. ?anca e"s u""s. -as de descansar.
Ell atenua encara m+s la llum* La res)iraci d'ella +s reular i ferma* La dona tanca els ulls*
VEU GRAVADA &,euei", fluCda' -em de destruir e" teu c!s #er accedir a "a teva ment. E"
d!"!r enn!("ei5 tant "'emiss!r...
Tan bon )unt ella sent aquestes )araules tan familiars, obre els ulls de co)*
DONA &Dort' *!deu destruir e" meu c!s, #er9 no accedireu a "a meva ment. *!deu
destruir e" meu c!s, #er9 no accedireu a "a meva ment...
VEU GRAVADA ... se't seguir, disci#"inant. O#!sar resist6ncia $s una (!geria. 8s #er ai59
que em de...
DONA &4lls tancats$ com un nen cridant les taules de multi)licar )er e&itar
distraccions' ... destruir e" meu c!s, #er9 no accedireu a "a meva ment...
L'home sos)ira cansat i a)aa l'alta&eu* Ella calla, mirant3se'l* Ell sembla e"haust*** i &ell* 1afa la
confessi de la taula i l'em)enG fins el cant de la taula on +s la dona*
-OME Eirma ai59.
DONA N!.
-OME N! m'!("iguis.
DONA A +er qu6)
-OME C!ses que n! vu"" +er.
DONA Va, !me, va% Eas t!t ai59 #erqu6... #erqu6 t'agrada.
Ell s'estremei" un instant*** i ella se n'adona*
DONA 10... ?'arada, !i) ; ai59 que eres un #r!+ess!r, un !me que estimava "'a"ta
#!esia i "a mBsica. A(ans que et rec"utessin i et +essin qui sa# qu6. &>ausa'
Vas ser massa d6(i" #er aguantar, !i) 1im#"ement et vas dei5ar #!rtar.
Ella +s conscient que el que acaba de dir ha afectat l'home de manera ine")licable*
DONA N! t'inc!m!da) Eer7me ma", veure'm #"!rar) N! et #re!cu#a... que aquesta
sigui "a teva +eina, que "a +acis sense... #"ante3ar7te res) De n!u de" mat0 a
cinc de "a tarda, ! +ent e" t!rn de nit, c!m ara. La gent que #assi a" teu c!stat
#e" carrer #!tser dir, <O, deu ser un #r!+ess!r. Un escri#t!r. Un #ianista=. ;
de "a matei5a manera que a"tres !mes mar5en de casa #er anar a "'!+icina !
a "a +,(rica, tu v$ns aqu8... &>ausa$ amb m+s eneria' 2u6 t'a c!nvertit en
ai59) 8s e" que et van +er) O $s que tenies una #art +!sca amagada que
estava es#erant e" m!ment de s!rtir a "a ""um) Em sem("a que $s ai59 B"tim,
que en rea"itat ets un ma"a"t, que est,s #!drit #er dins...
Ell recu)era el comandament maldestrament i l'acti&a* La ra&aci torna#
VEU GRAVADA -em de destruir e" teu c!s #er accedir a "a teva ment...
DONA &Can&ia r%)idament' *!deu destruir e" meu c!s, #er9 no accedireu a "a meva
ment. *!deu destruir e" meu c!s, #er9 no...
-OME &Les re)eticions d'ella l'estan molestant, com ella en si' D'ac!rd% D'ac!rd%
Ella esbossa un )etit somriure de satisfacci*
-OME &MenGs as)re' 8s que n! n'as tingut #r!u) *er qu6 n! +irmes "a c!n+essi/)
&1mb la &eu ronca i utural' Vinga. N! em d!nis #e" sac.
DONA N!.
-OME &/onant3li una altra o)ortunitat' C!m dius)
DONA N!.
-OME .a imaginava que diries ai59... &1mable' *er qu6 t'i negues) 1i $s un
m!ment. &>ersuasi&ament' N!m$s una +irma. *ensa que $s un aut9gra+... a
un admirad!r secret.
Tot i el )atiment, ella riu*
DONA N!... &des)r+s de )ensar3s'ho' ... gr,cies.
L'home l'escruta amb la mirada en silenci* 1leshores es mou a ran &elocitat, bruscament, i llia
les cames d'ella a la cadira*
DONA &,obtada' 2u6...)
-OME E"s nens #r!("em,tics n!m$s a#renen si ets estricte...
Ell &a fins la cai"a d'eines i tria unes tenalles lluents* ,'acosta a la dona, )renent3se el seu tem)s,
el )%nic d'ella aumenta*
DONA &4lls ben oberts' D$u meu...
L'home s'aenolla als seus )eus i li auanta un )eu amb les mans* La llum s'atenua, embolcallant
la dona en una boirina daurada* 1l terra, l'home +s entre les ombres, com una )res?ncia fosca i
)rimiti&a*
DONA &Tancant els ulls$ obrint3los$ tancant3los un altre co)' A "a ?erra d'Armaris... e"
Gran Ga"", "a Vaca V!"ad!ra, e" Gat am( A"es Ver... &crida' Riu"eu #er mi, si us
#"au% Riu"eu...
>erB no se sent ca) "iulet* 0om+s els sorollets freds i normals d'unes tenalles met%l;liques
treballant*
DONA &Entre crits$ mi delirant' A "a ?erra d'Armaris% N! i a d!"!r a "a ?erra
d'Armaris% 2uan et +a ma" e" ca#, t'i crei5 un (!"et. La mama "'arrenca i e"
#!sa a "a s!#a i s'a aca(at e" ma" de ca#% Et +an ma" "es ung"es de"s #eus)%
*!(reta% O, #!(ra, #!(reta% 1a"ta s!(re "a Vaca V!"ad!ra i aneu +ins !n viu e"
Gat... EL GA? AMB ALE1 VERDE1%
Est% "o)a de suor* Els cabells se li enan"en al front* >erB la se&a ment ha trobat la manera de
fuir de la realitat, i el seu cos es rela"a alleujat*
L'home es )lanta da&ant d'ella, les tenalles ensanonades a la m%* 0ota que la dona est% fora del
seu abast*
DONA &Triomfant' Me n'e anat... Me n'e anat... Me n'e anat a "a ?erra d'Armaris%
Ella el contem)la amb la mirada borrosa, com qui e")erimenta un ?"tasi reliis* L'home llan:a les
tenalles* ,'ei"ua les mans amb el mocador im)ol;lut* El taca de san* Es mira la dona, tibat,
malrat la se&a &eu soni suau*
-OME On $s... "a ?erra d'Armaris)
DONA &En un )unt mi entre riure i )lor$ entre "iu"iuei i udol' A "a meva ment.
*!deu destruir e" meu c!s, #er9 no accedireu a "a meva ment. Mentre #ugui
anar7me'n a "a ?erra d'Armaris, "'Bnic que teniu $s "a meva #e"".
-OME 2ui... viu a "a ?erra d'Armaris)
DONA E"s meus amics. La Vaca V!"ad!ra. E" Gran Ga"". E" Gat am( A"es Verdes. E"s
c!nec... des que era una nena. 1i tanc! e"s u""s (en +!rt... v$nen sigui !n
sigui, c!m nBv!"s, +"!tant en "'aire...
-OME &Molt tranquil' *er... #er qu6 eres a "'armari)
>er un moment, ella roman en silenci* 4na ll%rima roda )el seu rostre* -bre la boca )er
res)ondre, )erB est% massa acla)arada )er )arlar* Ell +s a )unt de re)osar la m% sobre el enoll
d'ella, )erB s'ho re)ensa i l'enretira*
DONA L'!me... L'amic de "a mare... Cada diumenge venia gent a esm!rDar a casa.
Era un c"u( de "ectura. .! e"s aga+ava e"s a(rics i "es (u+andes i e"s #en3ava
a... a "'armari. ; e""... E""... &el to de la se&a &eu )uja, recordant m+s a la &eu
d'una nena' 2uan 3! era a "'armari, #en3ant e" 1eu a(ric. L"av!rs va ser e"
#rimer c!#. E"" s!mreia un c!# avia aca(at, c!m si +!s un secret entre
n!sa"tres. &>ausa' N!m$s tenia cinc an:s...
Ella )lora en silenci*
-OME ; "a teva mare... n! #arava atenci/)
DONA &Tanca els ulls i sacseja el ca) de banda a banda mentre )arla' N!. Mai... mai
#arava atenci/. N! se n'ad!nava. *!(re mama. Cr6du"a i estB#ida. &>ausa' A
mi em +eia massa #!r e5#"icar7"i. L'!me... E""... em va dir que em mataria si
! +eia. O #it3!r, que em ta""aria "a ""engua i e" ca#. Ai50 que cada diumenge,
quan E"" venia, me n'anava a "'armari... i "'es#erava. ?an... tancava e"s u""s...
(en +!rt. 1entia "es cam#anes de "'esg"$sia. ; a"es!res... &)ausa' ... venien
e"s meus amics. La Vaca V!"ad!ra, e" Gat am( A"es Verdes... *!dia !("idar7
me que e"" era a"",, am( "es mans s!ta "a meva r!(a.
Ella obre els ulls i es mira l'home* El )es dels anGs acaba de caure* 4n llar moment de silenci
creua l'escena mentre es miren embadalits*
-OME &1mb quelcom semblant a afecte' Em #regunt! si ets c!nscient, si realment
ets c!nscient, de" +!r4a de "a teva ment... &>ausa' La ma3!ria es rendei5 en
unes !res, #er9 tu te'ns as esca#at... muntada en una vaca i (uscant un
gat am( a"es... &,omriu' Ets un cas estran: i Bnic, ABOPQ... *er destruir7te...
&)ausa$ mirant3la directament als ulls' ... aurem d'anar a "a ?erra d'Armaris.
Ella amb )rou feines l'obser&a quan li tornen a embenar els ulls* Els mant+ oberts mentre li lliuen
la bena* El seu cos no mostra ca) senGal d'acti&itat, no o)osa resist?ncia quan l'ai"equen de la
cadira*** i la )orten fins el an"o )er )enjar roba de l'altra banda de la sala* Els llums d'escena
s'a)auen, i l'habitaci queda il;luminada nom+s )er una brillantor blau fosc, com si fos de nit*
Ell l'em)enta amb sua&itat ca) a l'abric que hi ha )enjat del an"o* Ella recula quan sent el tacte
de la tela*
-OME &En un to bai" i monBton' Ets una a"tra vegada a "'armari de "a teva mare,
ABOPQ. Est, +!sc... n! #!ts veure res. De t!ta manera, as tancat e"s u""s,
#er9 sents "es seves #asses...
Mentre )arla, )asseja enda&ant i endarrere dibui"ant un semicercle* Ella no sa) mai d'on )ro&+ la
&eu d'ell* L'home se li acosta sense fer soroll* Treu el mocador i el )assa )el rostre d'ella
lleuerament* Ella s'enretira, com si crem+s* Li han quedat marques de san a les altes*
-OME M,nigues (uides, acar!nant7te "es ga"tes. Es#era'". O et ta""ar, e" ca#. &Canta'
<.a ve "a mama, #er #!rtar7te a" #arc, 3a ve aque"" !me, #er ta""ar7te e" ca#=.
1ra ell +s molt a )ro) d'ella, el seu ca) )r%cticament toca el sostre de olfes* >assa les mans
r%)idament )er cos d'ella, )el seu coll i les es)atlles, tocant3li lleuerament el )it i la )an"a*
DONA &1mb un sos)ir anoi"at$ en &eu bai"a' Ets ?u. Des#r$s de t!ts aquests
an:s...
Ell es queda )etrificat* Da un )as enrere in&olunt%riament* >er )rimer co), la se&a assajad8ssima
a)aren:a cau, i &eiem una )etita mostra de com +s realment* 2eiem la se&a )or, la se&a
inseuretat, la se&a frustraci i la se&a r%bia acumulada* ,e'n torna a la foscor, com una b?stia
nocturna*
DONA &El seuei" amb el ca)' Et veia "a cara, #er9 n! et rec!nei5ia. Et sentia "a veu,
"es di+erents veus, i tam#!c et rec!nei5ia. *er9 quan est%s en silenci... mai
#ar"aves quan $rem a "'armari, te'n rec!rdes) ; quan estic a ceues... 3!
sem#re tancava e"s u""s, te'n rec!rdes) *er9 quan s!m t!ts d!s en... en...
aquest #!u... ""av!rs, lla&ors*** et rec!necN #er "a teva manca de #arau"es, #er
"a meva manca de visi/, #e" teu tacte.
Duris, ell li enra)a els )its* 1questa aressi tan sobtada l'aafa )er sor)resa* Ella obre la boca
)erB no )ronuncia una sola )araula* Les mans d'ell )al)en )er sota la camisa de dormir, ella resta
muda*
-OME &En un "iu"iuei mal&at' Crida% &Ella calla' 2ue cridis% &En un to aradable' N!
cridar,s. N! ! as +et mai, ni tan s!"s ""av!rs. 1$ que t'agradava, #etita
#ervertida. Aque""a mirada... en uns u""s tan 3!ves. N!m$s tenies cinc an:s i
tenies e"s u""s d'una #uta. 2u6 t'a +et ser ai50) Est,s ma"a"ta) *!drida #er
dins)
,embla que ballin lentament en la foscor*
-OME Ara n! m'agrades, am( tant de grei5 i tantes estries. *er qu6 n! seguei5es
sent una nena...) N! tenies ma"ucs. Un cu"et #etit, que em ca(ia a "es mans.
Un #it #er+ecte i #"a. Unes c!ste""es menudes, c!m un !ce""et. Les #!dria
aver trencat t!tes am( una car0cia m$s dura de" n!rma". Un c!r (!, que
(ategava dins una g,(ia d'!r. ?!t era tan #etit, tan #er+ecte...
,e li neuen els ulls* La se&a &eu es trenca* Est% sumit en una )oderosa emoci que l'acla)ara i
el confon*
-OME Em vas seduir am( e"s teus u""s de #!rca de cinc an:s. .! n!m$s en tenia
vint7i7un, un #!eta i #ianista en #!t6ncia. Et vas endur "a meva inn!c6ncia.
*er9 3! tam($ em vaig endur "a teva. Et vaig marcar de #er vida. ; quan vas
cr$i5er i vas c!n6i5er a"tres !mes, i e""s et t!caven ! gemegaven e" teu n!m,
et quedaves #ara"itDada... i #ensaves en mi, nena. La meva nena d!"4a i +ide".
Ell se la mira amb ulls )lorosos, i ens dna la im)ressi que els ulls d'ella estan bullint de r%bia a
tra&+s de la bena que els ta)a*
-OME <*erqu6 tens e" d! i #!sseei5es "a gr,cia de mirar a trav$s i rere "a meva
m,scara, &que e"s an:s an ("anque3at am( "a #"u3a', i de c!ntem#"ar
"'aut6ntic r!stre de "a meva ,nima...=
Li desllia la bena* La dei"a caure del rostre d'ella, de manera que li queda )enjant del coll, com la
corda d'un condemnat a la forca*
-OME L'aut6ntic r!stre de "a meva ,nima...
Ella se'l mira com si fos el )rimer co) que el &eu* Lla&ors#
DONA *er qu6) &>ausa' *er qu6) &Estremint3se' *er qu6...)
La dona se sent sobre)assada )er les dimensions d'aquesta injust8cia* Les se&es )araules lluiten
)er sortir, i la se&a &eu es trenca en murmuris irreulars*
DONA Mai e estat ca#a4 d'!("idar c!m em t!caves... A mida que em +eia m$s gran,
n!tava encara m$s c!m "es teves mans m'avien cremat "a #e""... *er qu6)
*er qu6 vas matar ai50 una nena)
Ell roman en silenci*
DONA 8s )er ai"B que m'as +et #!rtar aqu0) *er #!der c!ntinuar am( e" que vas
c!men4ar quan era una nena)
-OME &0ea amb el ca)' ?'em #!rtat c!m a dissident #!"0tica. *!rtes s!ta
vigi",ncia m!"t tem#s, reina. *erqu6 ets escri#t!ra. Ets #art d'una tri(u que
<#ensa massa=. 1i aguessis c!ntinuat escrivint s!(re #!rcs v!"ad!rs...
DONA &Mec%nicament' Vaques.
-OME Vaques. Am( vaques v!"ad!res i gats am( a"es auries estat segura. *er9
""av!rs vam tr!(ar <Terra d'1rmaris=.
DONA 8s un cerc"e vici/s, n!) Vaig crear "a ?erra d'Armaris #erqu6 vas a(usar de mi
quan era una nena. ; ara a(uses de mi, des#r$s de t!ts aquests an:s, #erqu6
e creat "a ?erra d'Armaris.
-OME La ir!nia n! em #assa #er a"t. .! tam($ s/c en un cerc"e vici/s. &>ausa' E"
que m'atreia de tu quan eres #etita era... que mai era ca#a4 de t!car7te.
E5ce#te en e" sentit m$s +astig!sament +0sic. ?u estaves a"",, !+erint7me e" teu
c!s, t!t e" que tenies... #er9 3! n! tenia res. ?u mar5aves de" meu a(ast,
directa a "a teva ?erra d'Armaris. &>ausa llara' ; seguim igua", tinc e" teu c!s,
t!t e" que tens... #er9 n! s/c ca#a4 d'accedir a "a teva ment. N! #uc trencar "a
teva +e cega.
DONA N! $s +e cega. 8s n!m$s... &)ausa' ... ceguera.
Ella s'a)arta d'ell, a)artant les mans de l'home de les se&es es)atlles*
>er )rimer co), )asseja lliurement )er la sala mentre )arla* Ell es queda quiet, com una fiura de
cera, mentre ella el rodeja*
DONA Ai59 deu +er an:s que #assa, !i) Vu"" dir, "a... "a intrusi/ #er "a nit, sem)re de
nit, su#!s!. L"av!rs "a detenci/F "'acusaci/ sense sentit, "es a"A"egaci!ns sense
ca# (ase. ;... &amb una )etita rialla' ... ; "a t!rtura. ; "a... "a (ruta"itat... &0ea
amb el ca)' *er9 3! n! en tenia ni idea. O #!tser... #!tser n! v!"ia sa(er7!.
N! ! v!"ia veure. ; tancava e"s u""s, c!m +eia dins "'armari. &>ausa' Una veCna
meva. *eri!dista. N! "a c!nei5ia massa, qui t$ tem#s avui dia) Aque""a d!na...
+a un #are"" de mes!s, va desa#ar6i5er. Es va v!"ati"itDar. &Riu, )erB hi ha un
)unt d'ansietat a la se&a rialla' O ai59 em va dir "a d!na de +er +eines. ; t!ts
vam seguir am( "es n!stres vides. Rec!rd!... que vaig anar a dinar am( "a
meva edit!ra. ; tam($ i avia aque""a d!na, una que n! c!nei5ia, n!m$s de
vista, de sa"udar7"a c!m#rant... ?am($ va desa#ar6i5er. &>ausa llara,
em)assa sali&a amb dificultat' Van venir a (uscar "a seva mare 3ust des#r$s.
Una inv,"ida de vuitanta an:s sense dents. 2uina re(e" m$s #eri""!sa, e)
2uina... amena:a... a "a #au, "'!rdre i "'esta(i"itat% Uns #ai!s van re(uscar #er
t!ta "a casa mentre "a seva mare, "a de "a #eri!dista desa#areguda, seia +!ra,
a "a v!rera... &estrident' ... c!m si +!s (r!ssa es#erant que "a rec!""issin%
&Tanca els ulls, intentant calmar la r%bia' Una d!na de vuitanta an:s, arrau"ida
a" carrer, es#erant que se "'enduguessin qui sa# !n% La gent #assava #er
davant seu quan anava a tre(a""ar. 1$ que jo ! vaig +er. ; "a ve""a em va
mirar. 1ls ulls. ; 3! tam($ "a vaig mirar a e""a. *er9 n! vaig veure res. Ca# de
n!sa"tres ! va +er. N! vam... #arar atenci/. C!m ma mare... &Les ll%rimes
se li acumulen als ulls' 8s e" matei5. ?ancar una nena a "'armari i em#res!nar
gent. 1i #!ts es#antar un nen +ins que guardi si"enci, #!ts es#antar adu"ts. ;
am( tem#s i #r,ctica, e"s adu"ts tam($ tancaran e"s u""s i n! cridaran... &crit
sobtat' N! vaig cridar mai a "'armari, !i que n!)% &Lluita )er mantenir la calma,
lluita contra les se&es ll%rimes' ; e"s a"tres tam#!c cridaran. 1eguiran
endavant, +ent veure que t!t est, ($, que t!t $s #er+ecte, mentre e"s seus
veCns desa#arei5en a" seu v!"tant... ; a"es!res "a... "a gent... es con&ertir% en
nens. ?indran #!r a"s -!mes D!"ents, que v$nen a ta""ar7"!s e" ca#... &>ausa$
"iu"iuejant$ les ll%rimes rodant a tota &elocitat )er la se&a cara' ; ai59 $s e"
que $s tan... terror8fic% *erqu6 e"s nens estan tan indefensos... 1/n... #reses
f%cils. *reses tan f%cils...
Creuen les mirades en silenci durant un moment llar* Ca) d'ells amaa res a l'altre, ja* Ell sa)
que ella ha trobat unes con&iccions que defensar% fins al final* Ella sa) que les estrat?ies i les
disfresses d'ell ja han quedat enrere* >er tant, arribats a aquest )unt, sim)lement creuen les
mirades, sense falses es)erances, sense com)assi ni tendresa*
Dora de l'escena, un rinGol )uja de &olum, sembla el soroll d'un carret o una llitera acostant3se*
-OME &Com a detall' 1i et digu$s que $s "a teva B"tima !#!rtunitat... que t!t est, en
3!c, tot. &>ausa' 1ignaries)
4n llar moment de silenci en qu? la dona considera les se&es o)cions*
DONA C!m +as ca""ar una ment)
El rinGol )uja de &olum, fins que sembla que est% )assant )el costat de l'habitaci* 1mb una
%nsia sobtada i fren?tica, l'home enra)a el bra: d'ella i l'arrossea fins la 5quarta7 )aret* 1l rostre
d'ella &eiem la m+s absoluta sor)resa*
-OME Li van ta""ar "a ""engua #er9 va tr!(ar una manera... va #!sar7se a 5iu"ar% ;
""av!rs van tr!(ar una altra manera% 8s #er ai59 que avui n! as sentit un s!"
5iu"et% &Debril' Ai50 $s c!m +as ca""ar una ment% Am( una #etita in3ecci/% Era un
+0sic... mira'" ara% Ca# #re!cu#aci/, ca# #ensament a" ca#% &Em)enG la dona
ca) al )assad8s' ; mira7"i e"s u""s% Buits, s/n u""s (uits%
L'home aafa el document de confessi de la taula*
-OME N!m$s $s un munt de mentides, ai50 que signa7!% 2u6 t'im)orta) 8s un
munt de mentides%
1mb tota la se&a &oluntat, ella reunei" corate, &a fins la taula i lleei" el document de confessi*
1mb un sos)ir, estri)a el document, )rimer )er la meitat, lla&ors en quarts, des)r+s en &uitenes
)arts, des)r+s en set(enes )arts* 1sseient3se a la cadira d'ell, dis)osa els trossos en dues )iles
endre:ades da&ant seu*
Ella es mira l'home fredament mentre ell s'enfonsa* Ell s'asseu a la cadira d'ella e"haust* 1mb els
llocs can&iats, es miren* Ell es )osa dem)eus* 1mb m% ine")erta, emmanilla la dona i li embena
els ulls* La uia ca) a la 5quarta7 )aret, i m+s enll%,ca) al )rosceni*
TEL.*