Está en la página 1de 18

GII BI TP SIU CAO TN

CHNG 2:
Bi 2.1: Cho ng truyn c 0.2 / L H m = , 300 / C pF m = , 5 / R m = O ,
0.01 / G S m = . Tnh hng s truyn sng, tr khng c tnh ti 500MHz. Tnh li
khi khng c tn hao (R=G=0).
Hng s truyn sng: ( )( ) R j L G j C e e = + +
( )( ) 5 628.32 0.01 0.94 590 178, 93 j j = + + = Z
24.30 89.47 0.22 24.30( / ) j rad m = Z = +
Tr khng c tnh:
0
R j L
Z
G j C
e
e
+
=
+


0
5 628.32
668.41 0.15
0.01 0.94
j
Z
j
+
= = Z
+


0
25.85 0.08 25.85 0.04( ) Z j = Z = + O
Khi khng c tn hao: (R=G=0)
0 o = ; 24.33( / ) LC rad m | e = =

0
25.82( )
L
Z
C
= = O
Bi 2.2: Chng minh phng trnh Telegrapherp dng KVL:

( , ) ( , )
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0
2 2 2 2
R z L z i z t R z L z i z t
u z t i z t i z t v z z t
t t
A A c A A c
+A =
c c

Chia 2 v cho z A , ly lim 2 v khi 0 z A :

( , ) ( , )
( , )
v z t i z t
Ri z t L
z t
c c
=
c c

Hay:

( ) ( , )
( )
v z i z t
Ri z L
z t
c c
=
c c

p dng KCL:

( , )
( , ) ( , ) ( , ) ( , )
2 2
R z L z i z t
i z t i z z t G z v z t i z t
t
A A c ( | |
+ A A +
| (
c
\ .


( , )
( , ) ( , ) 0
2 2
R z L z i z t
C z v z t i z t
t t
c A A c ( | |
A + =
| (
c c
\ .

Chia 2 v cho z A , ly lim 2 v khi 0 z A :

( , ) ( , )
( , )
i z t v z t
Gv z t C
z t
c c
=
c c

Hay:

( ) ( , )
( )
i z v z t
Gv z C
z t
c c
=
c c

Bi 2.5: Cp ng trc bng ng, ng knh trong 1mm, ngoi 3mm, 2.8
r
c = , gc
tn hao 0.005 tgo = . Tnh R, L, G v C ti 3GHz, tr khng c tnh, vn tc pha.
i vi cp ng trc:

7
7
4 10 1.5
ln ln 2.2 10 /
2 2 0.5
b
L H m
a
t
t t

= = =

9
10 0
1
2 10 2.8
2 2 '
36
1.42 10 /
1.5
ln ln ln
0.5
r
C F m
b b
a a
t
tc c tc
t


= = = =

1 1 1 1
2
5.94( / )
2 2
s
R
R m
a b a b
e
o
t t
| | | |
= + = + = O
| |
\ . \ .


0
2 2 '' 2 '
0.013 /
ln ln ln
r
tg tg
G S m
b b b
a a a
tec c o tec tec o
= = = =

0
5.94 4146.9
1547.33 0.2
0.013 2.68
R j L j
Z
G j C j
e
e
+ +
= = = Z
+ +


0
39.34 0.1 39.34 0.069( ) Z j = Z = + O
( )( ) 11113.83 179.64 R j L G j C e e = + + = Z
105.42 89.82 0.33 105.42( / ) j rad m = Z = +
0.33; 105.42 o | = =

8
1.8 10 ( / )
p
v m s
e
|
= ~
Bi 2.7: Cho ng truyn khng tn hao, chiu di in 0.3 l = , kt cui vi ti
phc. Tm h s phn x ti ti, SWR, tr khng vo. Bit tr khng c tnh
0
75 Z = O, tr khng ti 40 20
L
Z j = + O.
H s phn x:

0
0
35 20
0.27 0.22 0.35 140.39
115 20
L
L
Z Z j
j
Z Z j
+
I = = = + = Z
+ +


1
1 0.35
2.08
1 1 0.35
SWR
+ I
+
= = =
I


2
0.3 0.6 l
t
| t

= =

0
0
0
40.74 21.95( )
L
in
L
Z jZ tg l
Z Z j
Z jZ tg l
|
|
+
= = + O
+

Bi 2.8: ng truyn khng tn hao kt cui vi ti 100
L
Z = O. Nu SWR=1.5.
Tm tr khng c tnh c th.

1
1.5 0.2
1
SWR
+ I
= = I =
I


0 0 0
0 0 0
100 100
0.2
100 100
L
L
Z Z Z Z
Z Z Z Z

I = = =
+ + +

Vi
0
Z thc.

0
0 0
0 0
0
100
0.2
100 66.67
150 100
0.2
100
Z
Z Z
Z Z
Z

=

+ = O= O

=


Bi 2.9: Mt my pht v tuyn ni vi Anten c tr khng 80+j40 O vi cp ng
trc 50O. Nu my pht 50O c th cung cp 30W khi kt ni vi ti 50O, cung
cp cho Anten l bao nhiu?

0
0
30 40
0.3 0.22 0.37 36.03
130 40
L
L
Z Z j
j
Z Z j
+
I = = = + = Z
+ +


( )
( )
2
2
ef
1 30 1 0.37 25.893
load inc r inc
P P P P = = I = = W
Bi 2.10: Cp ng trc 75O, ng truyn c chiu di 2.0cm kt cui vi ti
37.5+j75O. Nu 2.56
r
c = , tn s 3.0GHz. Tm tr khng vo, h s phn x ti ti
v ti u vo, SWR.
H s phn x ti ti:

0
0
0
37.5 75
0.08 0.62 0.62 82.87
112.5 75
L
L
Z Z j
j
Z Z j
+
I = = = + = Z
+ +


1
1 0.62
4.26
1 1 0.62
SWR
+ I
+
= = =
I


8
8
3 10
1.875 10 ( / )
2.56
p
r
c
v f m s
p
e

c

= = = = =

2
0.0625 6.25 2.01 m cm l l
t
|

= = = =
( ) ( )
2
0 0.62 82.87 1 4.02 0.62 147.36
j l
l e
|
I = I = Z Z = Z
( ) 0.52 0.33 l j I =

( )
( )
2
0 2
1 0.52 0.33
1
75 19.24 20.46 28.09 46.76
1 1 0.52 0.33
j l
in j l
j
e
Z Z j
e j
|
|

+
+I
= = = = Z
I

Bi 2.11: Tnh SWR, I , RL cn thiu trong bng sau.
20lg RL = I

1
1
1 1
SWR
SWR
SWR
+ I

= I =
I +


/20
10
RL
I =
SWR
I
RL(dB)
1.00 0.00
1.01 0.005 46.02
1.02 0.01 40
1.05 0.024 32.40
1.07 0.032 30.0
1.10 0.048 26.38
1.20 0.091 20.82
1.22 0.10 20
1.50 0.2 13.98
1.92 0.316 10.0
2.00 0.333 9.55
2.50 0.429 7.35
Bi 2.12: Cho ng truyn c 15
g
V Vrms = , 75
g
Z = O,
0
75 Z = O, 60 40
L
Z j = O
v 0.7 l = . Tnh cng sut cung cp cho ti theo 3 cch
-Tm I v tnh
L
P :

0
0
0
15 40
0.02 0.30 0.3 94.05
135 40
L
L
Z Z j
j
Z Z j

I = = = = Z
+


( )
( )
2
2
2
2
0
1 15 1
1 1 0.3 0.6825
2 2 75
g
L
V
P W
Z
| |
| |
= I = =
| |
\ .
\ .

-Tm
in
Z v tnh
L
P :

2
1.4 l l
t
| t

= =

0
0
0
48.19 27.33
L
in
L
Z jZ tg l
Z Z j
Z jZ tg l
|
|
+
= = + O
+

( )
2
2
15
Re 48.19 0.6809
123.19 27.33
g
L in
g in
V
P Z
Z Z j
= = =
+ +
W
-Tm
L
V tnh
L
P :
( ) ( )
0
z z
V z V e e
+
= +I
( ) ( )
0
0 1
L
V V z V
+
= = = +I
( ) ( )
0
l l
V z l V e e
+
= = +I v ( ) ( )
0
0
l l
V
I z l e e
Z

+

= = I
V dng in l lin tc nn:

( )
( )
0
2
g g
l
g
V V z l V
I z l V
Z e

+
=
= = =
( ) 1
2
g
L l
V
V
e

= +I
V ng truyn khng tn hao nn 0 o = nn ( ) 1
2
g
L l
V
V
e
|
= +I
( )
( )
( )
2 2
2
1
7.6867
Re Re 60 0.6818
2 72.11
g
L
L L L
L L
V
V
P Z Z
Z Z
+I
| |
= = = =
|
\ .
W
Bi 2.14: Cho ng truyn nh sau 10
g
V Vrms = , 50
g
Z = O,
0
50 Z = O, 75
L
Z = O
v 0.5 l = . Tnh cng sut ti
inc
P , cng sut phn x
ef r
P , cng sut truyn qua
ans tr
P .

2
2
l
t
| t

= =


0
0
0
L
in L
L
Z jZ tg l
Z Z Z
Z jZ tg l
|
|
+
= =
+

Mch tng ng l ngun ni vi
g
Z v
in
Z .
Cng sut ngun:

2
2
our
1 1 10
0.4
2 2 50 75
g
s ce
g in
V
P
Z Z
= = =
+ +
W
Cng sut tn hao trn
g
Z :

2
2
os
1 1 10
50 0.16
2 2 50 75
l s g
P Z I
| |
= = =
|
+
\ .
W
Cng sut a vo ng truyn:

2
2
ans
1 1 10
75 0.24
2 2 50 75
tr in
P Z I
| |
= = =
|
+
\ .
W
Cng sut ti:

2
2
0
1 1 10
50 0.25
2 2 50 50
inc
P Z I
| |
= = =
|
+
\ .
W
Cng sut phn x:

2
2
0
ef
0
0.01
L
r inc inc
L
Z Z
P P P
Z Z

= I = =
+
W
Nhn xt:

ans ef tr inc r
P P P =

our ans os s ce tr l s
P P P = +
Bi 2.15: Mt my pht kt ni vi ti vi 10
g
V Vrms = , 100
g
Z = O,
0
100 Z = O,
80 40
L
Z j = O v 1.5 l = . Tm in p l hm ca z vi 0 l z s s .

0
0
20 40
0.06 0.24 0.24 104.04
180 40
L
L
Z Z j
j
Z Z j

I = = = = Z
+

( ) ( )
0
j z j z
V z V e e
| | +
= +I
( ) ( )
0
0 1
L
V V z V
+
= = = +I

2 3
3 0
2
l tg l
t
| t |

= = =

in L
Z Z =
( )
10
80 40 4.71 1.18 4.85 14.04 ( )
180 40
g
L in
g in
V
V Z j j V
Z Z j
= = = = Z
+


0 0
0
10
100 5( )
200
g
g
V
V Z V
Z Z
+
= = =
+

( ) ( ) ( )
2
5 5 1
j z j z j z j z
V z e e e e
| | | |
= +I = +I
( )
( )
( )
2
5 1
j z j j z
e V z e e
| | +
I = I = + I
Khi :

( )
ax
5 1 5 1.24 6.2( )
m
V V = + I = =

( ) 2
1 2 2 0.355
j l
e l z
|
| t
+
= + = =
( Ta phi chn sao cho z<0 )

( )
min
5 1 5 0.76 3.8( ) V V = I = =

( ) 2
1 2 0.105
j l
e l z
|
| t
+
= + = =
( Ta phi chn sao cho z<0 )
Bi 2.17: Dng gin Smith tm:
-SWR.
-H s phn x ti ti.
-Dn np ti.
-Tr khng vo.
-Khong cch t ti n im cc i u tin.
Vi:
0
50 Z = O, 60 50
L
Z j = + O v 0.4 l = .
Tr khng ti chun ha: 1.2 1
L
z j = + O
V ng trn qua
L
z . Dng com-pa o khong cch t tm gin n
L
z , i chiu
vi thang o I , tnh c 0.42 I = . i chiu vi thang o SWR c SWR=2.45.
Ko di ng thng qua
L
z tnh c gc pha ca I l 54.2 . Ly i xng
L
z qua
tm gin chnh l
L
y , 0.5 0.4
L
y j = .
Suy ra:
0
0.5 0.4
0.01 0.008( )
50
L
L
y j
Y j S
Z

= = =
Tm v tr tia qua
L
z hng v pha my pht c c gi tr tng ng. Di chuyn i 1
on 0.4 . V tia t im ny qua tm gin c
in
z , 0.5 0.4
in
z j = + .
Suy ra: ( )
0
50 0.5 0.4 25 20( )
in in
Z Z z j j = = + = + O
min
V khi 0.326 l = .
max
V khi 0.076 l = .
Bi 2.18: Tng t bi 2.17 vi 40 30
L
Z j = O
Tm c SWR=2; 0.33 90 I = Z ; (0.8 0.6) / 50 0.016 0.012( )
L
Y j j S = + = + ;
(1.86 0.42) 50 93 21( )
in
Z j j = = O
min
V khi 0.1245 l = .
max
V khi 0.3745 l =
Bi 2.19: Tng t bi 2.17 vi 1.8 l =
Tm c SWR=2.45; 0.42 54.2 I = Z ; 0.01 0.008( )
L
Y j S = ;
(0.42 0.14) 50 21 7( )
in
Z j j = = O
min
V khi 0.326 l = .
max
V khi 0.076 l =

CHNG 4:
Bi 4.7: Tm ma trn | | Z v | | Y ca mng 2 cng.
Mng hnh t :
Ma trn | | Z :

( )
( )
( )
2
1 1
11 22
1
0
1
2
A A B
A A B A B
I
A A B
Z Z Z
V V
Z Z
Z Z Z I Z Z
V
Z Z Z
=
+
= = = =
+ + +
+


( )
( )
2
1 2
2
21 12
1
0
1
2
A
A B A
A A B A B
I
A A B
Z
V
V Z Z Z
Z Z
Z Z Z I Z Z
V
Z Z Z
=
+
= = = =
+ + +
+

Ma trn | | Y :

2
1 1
11 22
1
0
1
A B
A B
A B
V
A B
I I Z Z
Y Y
Z Z
V Z Z
I
Z Z
=
+
= = = =
+


2
1
2
21 12
1 1
0
1
B
B
V
V
I Z
Y Y
V V Z
=

= = = =
Mng hnh T:
Ma trn | | Z :

2
1
1
11 22
1 1
0
1 1
A B A B
A B
I
I
Y Y V Y Y
Z Z
I I Y Y
=
| |
+
|
+
\ .
= = = =

2
1
2
21 12
1 1
0
1
B
B
I
I
V Y
Z Z
I I Y
=

= = = =
Ma trn | | Y :

( )
2
1 1
11 22
1 1
1
0
2
A A B
A B
V
A A B
Y Y Y I I
Y Y
I I
V Y Y
Y Y Y
=
+
= = = =
+
+
+

( Ch : / /
A B
Y Y th :
td A B
Y Y Y = + )

2
1 2
2
21 12
1
0
1
2 1 1
A
A B A
A B
V
A A B
Y
I
I Y Y Y
Y Y
V Y Y
I
Y Y Y
=
+
= = = =
+ | |
+
|
+
\ .

Bi 4.9: Mng 2 cng c cc tham s sau:

1
10 0 V = Z
1
0.1 30 I = Z

2
12 90 V = Z
2
0.15 120 I = Z
Tm in p ti v in p phn x ti 2 cng nu tr khng c tnh
0
50 Z = O.

1 1 1
V V V
+
= +

( )
1 1 1
0
1
I V V
Z
+
=

1 0 1
1
10 0 50 0.1 30
7.27 9.9 ( )
2 2
V Z I
V V
+
+ Z + Z
= = = Z

1 0 1
1
10 0 50 0.1 30
3.10 23.8 ( )
2 2
V Z I
V V

Z Z
= = = Z
Tng t:

2 0 2
2
12 90 50 0.15 120
9.44 101.5 ( )
2 2
V Z I
V V
+
+ Z + Z
= = = Z

2 0 2
2
12 90 50 0.15 120
3.33 55.7 ( )
2 2
V Z I
V V

Z Z
= = = Z
Bi 4.10: Tm ma trn tn x ca ng truyn khng tn hao. Chng minh cc ma
trn l unitary.

2
1
11
1
0
0
V
V
S
V
+

+
=
= = ( V sng ti
2
V
+
chnh l sng phn x
1
V

)

1
1 1
12
2 1
0
j l
j l
V
V V
S e
V V e
|
|
+

+
=
= = =

2
2 1
21
1 1
0
j l
j l
V
V V e
S e
V V
|
|
+
+

+ +
=
= = =

1
2
22
2
0
0
V
V
S
V
+

+
=
= = ( V sng phn x
2
V

chnh l sng ti
1
V
+
)
Bi 4.11: Hai mng 2 cng c ma trn tn x l
A
S (

v
B
S (

. Chng minh tham
s
21
S khi ni tng 2 mng trn l:
21 21
21
22 11
1
A B
A B
S S
S
S S
=


Ta c:
1 1 A
y x
V V
S
V V
+
( (
( =
( (

(

v
2 2
y x B
V V
S
V V
+
( (
( =
( (
2
2
21
1
0 V
V
S
V
+

+
=
= . Khi
2
0 V
+
= th:
2 21
B
x
V S V

= v
11
B
y x
V S V =

21 1 22 21 1 22 11
A A A A B
x y x
V S V S V S V S S V
+ +
= + = +

( ) ( )
22 11 21 1 22 11 2 21 21 1
1 1
A B A A B B A
x
S S V S V S S V S S V
+ +
= =

2
2 21 21
21
1 22 11
0
1
A B
A B
V
V S S
S
V S S
+

+
=
= =


Bi 4.16: Cho mng 4 cng c ma trn tn x:
| |
0.1 90 0.6 45 0.6 45 0
0.6 45 0 0 0.6 45
0.6 45 0 0 0.6 45
0 0.6 45 0.6 45 0
S
Z Z Z (
(
Z Z
(
=
( Z Z
(
Z Z


-Mng c tn hao khng?
-Mng c thun nghch khng?
-RL ti cng 1 khi tt c cc cng khc phi hp?
-IL v pha gia cng 2 v 4 khi tt c cc cng cn li phi hp?
-Tm h s phn x nhn ti cng 1 khi ngn mch cng 3 v cc cng khc phi
hp?
Gii:
-i vi hng 1:
2 2 2 2
2 2 2
11 12 13 14
0.1 0.6 0.6 0 0.73 1 S S S S + + + = + + + = =
Do mng c tn hao.
-Mng khng thun nghch v ma trn | | S khng i xng.
-Khi cc cng 2, 3, 4 phi hp th h s phn x
11
S I = v phn x ti cc cng khc
bng khng ( phi hp th khng c phn x ).
20log 20log0.1 20 RL dB = I = =
-Khi cng 1 v 3 phi hp th h s truyn qua gia cng 2 v 4 l:

24 42
0.6 45 T S S = = = Z
20log 20log0.6 4.44 IL T dB = = =
Gc pha: 45
-Khi ngn mch cng 3 v phi hp tr khng ti cng 2 v 4:

2 4
0 V V
+ +
= = ( V cng 2 v 4 phi hp )

3 3
V V
+
= ( V cng 3 ngn mch )

1 11 1 12 2 13 3 14 4 11 1 13 3
V S V S V S V S V S V S V
+ + + + +
= + + + =

3 31 1 32 2 33 3 34 4 31 1
V S V S V S V S V S V
+ + + + +
= + + + = ( V cng 3 b ngn mch nn
33
0 S = )

1
1 11 1 13 31 1 1 11 13 31
1
V
V S V S S V S S S
V

+ +
+
= I = =

1
0.1 90 0.6 45 0.6 45 0.36 0.1 0.37 164.5 j I = Z Z Z = + = Z
Bi 4.19: Mng 2 cng c cc tham s ma trn tn x sau:

11
0.3 0.7 S j = + ;
12 21
0.6 S S j = = ;
22
0.3 0.7 S j =
Tm cc tham s tr khng tng ng nu tr khng c tnh
0
50 Z = O.

( )( )
( )( )
( )( )
( )( )
11 22 12 21
11 0
11 22 12 21
1 1 1.3 0.7 0.7 0.7 0.36
50
1 1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.36
S S S S j j
Z Z
S S S S j j
+ + +
= =
+ +


11
2.24 52.24( ) 52.29 87.5 ( ) Z j = + O = Z O

( )( ) ( )( )
12
12 21 0
11 22 12 21
2 0.72
50
1 1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.36
S j
Z Z Z
S S S S j j
= = =
+ +


12 21
44.78( ) Z Z j = = O

( )( )
( )( )
( )( )
( )( )
11 22 12 21
22 0
11 22 12 21
1 1 0.7 0.7 1.3 0.7 0.36
50
1 1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.36
S S S S j j
Z Z
S S S S j j
+ +
= =
+ +


22
2.24 52.24( ) 52.29 87.5 ( ) Z j = O = Z O
Bi 4.24: ng truyn gm 10 0
g
V V = Z , 50
g
Z = O,
1
40 30 Z j = + O, bin p 3:1,
on dy
4

c
0
75 Z = O, ti 60
L
Z = O. Dng ma trn | | ABCD tm in p
L
V trn
ti.

3 0 0 75 750 2250 225
1 90 30
1 1 1
0 1 0 0 0
3 75 225
j j
A B j
C D j j
( ( (
+ ( (
( ( (
= =
( (
( ( (
1 2 2 2 L
L L
B B
V AV BI A V A V
Z Z
| | | |
= + = + = +
| |
\ . \ .

( )
3 1
10 0
1.34 4.01 10 ( )
225
750 2250
60
L
L
V
V j V
B j
A j
Z

Z
= = = +
+ +

4.23 1.25 ( )
L
V mV = Z
Bi 4.25: Tm ma trn [ABCD] theo 2 cch trc tip v ni tng.
Tnh trc tip:

2
1
1
1
2
0
1
1
I
I Z
V Y
A YZ
I
V
Y
=
| |
+
|
\ .
= = = +

2
1 1
1
2
0 V
V V
B Z
V
I
Z
=
= = =

2
1 1
1
2
0 I
I I
C Y
I
V
Y
=
= = =

2
1
2
0
1
V
I
D
I
=
= =
Ghp ni tng:

1 1 0 1
0 1 1 1
A B Z YZ Z
C D Y Y
+ ( ( ( (
= =
( ( ( (


Bi 4.26: Chng minh ma trn dn np ca 2 mng 2 cng mc song song hnh t c
th tm c bng cch cng 2 ma trn.
Trng hp 1:
Tra bng ta c:

1
1
B
A
Y
A
Y
= + ;
1
1
A
B
Y
=

2
1
2
B
B
A
Y
C Y
Y
= + ;
1
1
B
A
Y
D
Y
= +

1
11
1
A B
D
Y Y Y
B
= = + ;
1 1 1 1
12 21
1
1
A
BC AD
Y Y Y
B B

= = = = ;
1
22
1
A B
A
Y Y Y
B
= = +
Vy: | |
1
A B A
A A B
Y Y Y
Y
Y Y Y
+ (
=
(
+


Tng t: | |
2
C D C
C C D
Y Y Y
Y
Y Y Y
+ (
=
(
+


| | | | | |
1 2
A B C D A C
A C A B C D
Y Y Y Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y Y Y Y
+ + + (
= + =
(
+ + +


Trng hp 2:
Tra bng ta c:

1
1
2
1
Z
A
Z
= + ;
1
2
1
C
Z
=

2
1
1 1
2
2
Z
B Z
Z
= + ;
1
1
2
1
Z
D
Z
= +

1 1 2
11 22 2
1 1 2 1
2
D Z Z
Y Y
B Z Z Z
+
= = =
+
;
1 1 1 1 2
12 21 2
1 1 2 1
1
2
BC AD Z
Y Y
B B Z Z Z

= = = =
+


| |
1 2 2
2 2
1 2 1 1 2 1
1
2 1 2
2 2
1 2 1 1 2 1
2 2
2 2
Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
Y
Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
+ (

(
+ +
(
=
+ (

(
+ +| |
3 3 3
2
3 3
1 1
1
0 1 1 1
Z Z A B Z
Y
C D
Z Z
(

(
( (
(
= =
( (
(


(


| | | | | |
1 2 2
2 2
3 1 2 1 3 1 2 1
1 2
2 1 2
2 2
3 1 2 1 3 1 2 1
1 1
2 2
1 1
2 2
Z Z Z
Z Z Z Z Z Z Z Z
Y Y Y
Z Z Z
Z Z Z Z Z Z Z Z
+ (
+
(
+ +
(
= + =
+ (
+
(
+ +


Bi 4.28: Tm cc tham s ma trn tn x S cho ti ni tip v song song. i vi
trng hp ni tip
12 11
1 S S = , v
12 11
1 S S = + i vi trng hp song song. Gi s
tr khng c tnh l
0
Z .
Trng hp ni tip:

1
0 1
A B Z
C D
( (
=
( (0 0
11
0 0 0
/
/ 2
A B Z CZ D Z
S
A B Z CZ D Z Z
+
= =
+ + + +


0 0
22
0 0 0
/
/ 2
A B Z CZ D Z
S
A B Z CZ D Z Z
+ +
= =
+ + + +


0
12 11
0 0
2
1 1
2 2
Z Z
S S
Z Z Z Z
= = =
+ +

Trng hp song song:

1 0
1
1
A B
C D
Z
(
(
(
=
(
(
0 0 0
11
0 0 0
/
/ 2
A B Z CZ D Z
S
A B Z CZ D Z Z
+
= =
+ + + +


0 0 0
22
0 0 0
/
/ 2
A B Z CZ D Z
S
A B Z CZ D Z Z
+ +
= =
+ + + +


0
12 11
0 0
2
1 1
2 2
Z Z
S S
Z Z Z Z
= + = =
+ +

Bi 4.30: Dng th tn hiu tm t s cng sut
2 1
/ P P v
3 1
/ P P vi mng 3
cng c ma trn tn x nh sau:

| |
12
12 23
23
0 0
0
0 0
S
S S S
S
(
(
=
(
(


Theo ma trn tn x th khng c tn hiu truyn t cng 1 sang cng 3 v ngc li ( v
13 31
0 S S = = ), ti cc cng khng c phn x ( v
11 22 33
0 S S S = = = ). Ch c tn hiu
gia cng 2 v 3, gia cng 1 v 2. Do th tn hiu:

Suy ra:
2
2 12
1 1 2
2 3 23
1
S
b a
S
I
=
I I


2 12
2 1 2
2 3 23
1
S
a a
S
I
=
I I


12
2 1 2
2 3 23
1
S
b a
S
=
I I


3 12 23
3 1 2
2 3 23
1
S S
b a
S
I
=
I I


12 23
3 1 2
2 3 23
1
S S
a a
S
=
I I

Ta c:
( )
( )
2 4
2 2 2 2 12
1 1 1 1 2
2
2 3 23
1 1
1
2 2
1
S
P a b a
S
(
I
(
= =
(
I I( )
( ) ( )
( )
( )
2 2
2 2 2
2 12
2 2 2 2 2 12 12
2 2 2 1 1 2 2 2
2 2 2
2 3 23 2 3 23 2 3 23
1
1 1 1
2 2 2
1 1 1
S
S S
P a b a a
S S S
( (
I
I
( (
= = =
( (
I I I I I I( )
( ) ( )
2 2 2 2 2
2 2 2 12 23 3 12 23
3 3 3 1 2 2
2 2
2 3 23 2 3 23
1 1
2 2
1 1
S S S S
P a b a
S S
(
I
(
= =
(
I I I I( )
( ) ( )
2 2
2 2
2 12
2 2 2
2 2 2 2
2 2
1 1 1
2 3 23 2 12
1
1
S
P a b
P a b
S S
I

= =

I I I


( )
( ) ( )
2 2 2
2 2
3 12 23
3 3 3
2 2 2 2
2 2
1 1 1
2 3 23 2 12
1
1
S S
P a b
P a b
S S
I

= =

I I I


CHNG 5:
Bi 5.3: Tr khng ti 200 160
L
Z j = + O phi hp vi ng truyn 100O dng
on dy chm song song h mch.
Tr khng ti chun ha: 1 1.6
L
z j = +
Bi 5.7: Cho ti 200 100
L
Z j = + O phi hp vi ng truyn 40O dng on dy
chiu di l c tr khng c tnh
1
Z . Tm l v
1
Z .

1
1 0
1
40
L
in
L
Z jZ tg l
Z Z Z
Z jZ tg l
|
|
+
= = = O
+

( ) ( )
1 1 1 1
200 100 40 4000 8000 Z jZ Z tg l Z tg l j tg l | | | + + = +
Cn bng phn thc v phn o:

( )
1 1
1 1
200 40 4000
100 8000
Z Z tg l
Z Z tg l tg l
|
| |
=


+ =( )
1
1 1
25
100 8000
Z tg l
Z Z tg l tg l
|
| |
=


+ =1 1
2
25 25
100 25 320 4.1
Z tg l Z tg l
tg l tg l
| |
| |
= =


= =


Chn:
1
4.1 102.5 tg l Z | = = O
Suy ra: 76.3 103.7 0.288 l l | = = =
Bi 5.13: Thit k b bin i / 4 phi hp ti 350O vi ng truyn 100O.
Tnh
0
f
f
A
bit SWR 2 s . Tn s
0
4 f GHz = .
Tr khng c tnh:
1 0
187.08
L
Z Z Z = = O

1 2 1 1
1 2 1 3
m
SWR
SWR

I = = =
+ +


0 1
2
0 0
2
4
2 cos 0.71
1
L m
L
m
Z Z
f
f Z Z t

(
I A
( = =

( I

hay 71%.
Bi 5.16: Thit k b ghp 4 khu phi hp ti 10O vi ng truyn 50O. Tnh
0
f
f
A
bit 0.05
m
I = .

0
4; 10 ; 50
L
N Z Z = = O = O

0
1
0 0
1
2 ln 0.05
2
N L L
N
L
Z Z Z
A
Z Z Z

= ~ =
+


1/
1
0
4 1
2 cos 0.67
2
N
m
f
f A t

(
| |
I A
(
= =
|
|
(
\ .

hay 67%.

4 4 4 4
0 1 2 3
1; 4; 6; 4 C C C C = = = =
n=0:
4
1 0 0 1
0
ln ln 2 ln 3.81 45.15
N L
Z
Z Z C Z
Z

= + = = O
n=1:
4
2 1 1 2
0
ln ln 2 ln 3.41 30.27
N L
Z
Z Z C Z
Z

= + = = O
n=2:
4
3 2 2 3
0
ln ln 2 ln 2.81 16.61
N L
Z
Z Z C Z
Z

= + = = O
n=3:
4
4 3 3 4
0
ln ln 2 ln 2.41 11.13
N L
Z
Z Z C Z
Z

= + = = O
Bi 5.18: Tnh
0
f
f
A
cho b ghp N=1, 2 v 4 khu khi
0
1.5 6
L
Z
Z
= v 0.2
m
I = .

0
1
0 0
1
2 ln
2
N L L
N
L
Z Z Z
A
Z Z Z

= ~
+


1/
1
0
4 1
2 cos
2
N
m
f
f A t

(
| |
I A
(
=
|
|
(
\ .


0
/
L
Z Z
N=1 N=2 N=4
A
0
f
f
A

A
0
f
f
A

A
0
f
f
A

1.5 0.101 1.821 0.051 1.821 0.013 1.822
2.0 0.173 0.785 0.087 1.095 0.022 1.339
3.0 0.275 0.474 0.137 0.826 0.034 1.136
4.0 0.347 0.372 0.173 0.723 0.043 1.050
6.0 0.448 0.287 0.224 0.627 0.056 0.965

CHNG 7:
Bi 7.2: Tm nh hng, ghp, cch ly, RL ti cng vo khi tt c cc cng
cn li phi hp ca mng 4 cng (Directional Couplers) c ma trn tn x sau:

| |
0.05 30 0.96 0 0.1 90 0.05 90
0.96 0 0.05 30 0.05 90 0.1 90
0.1 90 0.05 90 0.05 30 0.96 0
0.05 90 0.1 90 0.96 0 0.05 30
S
Z Z Z Z (
(
Z Z Z Z
(
=
( Z Z Z Z
(
Z Z Z Z2 2 2
3 13 1 4 14 1 2 12 1
; ; P S P P S P P S P = = =
nh hng:
2
3 13 13
4 14 14
10lg 10lg 20lg 6.02
P S S
D dB
P S S
= = = =
ghp:
1
13 2
3
13
1
10lg 10lg 20lg 20
P
C S dB
P
S
= = = =
cch ly:
1
14 2
4
14
1
10lg 10lg 20lg 26.02
P
I S dB
P
S
= = = =
Tn hao quay ngc:
11
20lg 20lg 26.02 RL S dB = I = =
Bi 7.4: Ngun pht 4W vo mng 4 cng c C=20dB; D=35dB, tn hao chn
IL=0.5dB. Tm cng sut ra ( bng dBm ) ti cc cng.
i
1
P ra dB: ( )
1
10lg 6.02
1
P
P dB dB
W
= =

1
2 1
2
10lg 6.02 0.5 5.52 35.52
P
IL P P IL dB dBm
P
= = = = =

2
3.56 P W =

1
3 1
3
10lg 6.02 20 13.98 16.02
P
C P P IL dB dBm
P
= = = = =

3
39.99 P mW =

1
4 1
4
10lg 6.02 35 28.98 1.02
P
D P P IL dB dBm
P
= = = = =

4
1.26 P mW =
Bi 7.6: Mch suy gim tr tnh T v t . Nu u vo v u ra phi hp vi
0
Z , v
t s in p ra v in p vo l o , tm cc phng trnh thit k cho
1
R v
2
R .
Nu
0
50 Z = O, tnh
1
R v
2
R cho suy gim 3dB, 10dB, 20dB.
+i vi mch hnh T:
Da vo bng ta nhn c ma trn truyn [ABCD]:

2
1 1
1
2 2
1
2 2
1 2
1
1
R R
R
A B R R
C D R
R R
(
+ +
(
(
(
=
(
(

+
(


i sang ma trn tn x | | S :

( ) ( )
( ) ( )
2 2
1 2 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0
11 2 2
0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 2 0
2 /
/ 2
R R Z R R R Z R R Z A B Z CZ D
S
A B Z CZ D R R Z R R R Z R R Z
+ + + + +
= =
+ + + + + + + + +

V u vo phi hp vi
0
Z nn khng c phn x ti u vo hay
11
0 S = .

2 2
1 2 1 0
2 0 R R R Z + =
Hay:
( )( )
2 2
0 1 0 1 2 2 0 1
0 1 2 1 2
1 1
2
2 2
Z R Z R Z R
Z R R R R
R R
+
= + = =
H s truyn gia u vo v u ra l
12
S o = .

( )
( ) ( )
2 0
22 2 2
0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 2 0
2 2
/ 2
AD BC R Z
S
A B Z CZ D R R Z R R R Z R R Z
o

= = =
+ + + + + + + + +


( )
2 0
2 2
1 2 0 1 2 1 0
2
2 2
R Z
R R Z R R R Z
o =
+ + + +


( ) ( )
2 0 2
2
1 2 0 0 1 2 0
R Z R
R R Z Z R R Z
o o = =
+ + + +


( )( )
0 1 0 1
0 1 2 0 1
1
1 1
1 1
2
Z R Z R
Z R R Z R
R o o
+
| | | |
+ = + =
| |
\ . \ .

( )( )
1 0 1 1 0
1
2 1
1
R Z R R Z
o
o o
o

= =
+


2 0 2
2
1
R Z
o
o
=


Cho
0
50 Z = O:
( ) dB o o
1
R
2
R
3 0.71 8.48 143.17
10 0.32 25.76 35.65
20 0.1 40.91 10.10
+i vi mch hnh t :
Da vo bng ta nhn c ma trn truyn [ABCD]:

2
2
1
2 2
2
1 1 1
1
2
1
R
R
R A B
C D R R
R R R
(
+
(
(
(
=
(
(

+ +
(


i sang ma trn tn x | | S :

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
2 2
1 2 1 0 1 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0
11 2 2
0 0 1 2 1 0 1 2 1 2 0 1 2 1 0
2 /
/ 2
R R R Z R R R R Z R R R Z A B Z CZ D
S
A B Z CZ D R R R Z R R R R Z R R R Z
+ + + + +
= =
+ + + + + + + + +

V u vo phi hp vi
0
Z nn khng c phn x ti u vo hay
11
0 S = .
( )
2 2
1 2 1 2 0
2 0 R R R R Z + =
Hay:
( )( )
2 2
1 0 1 0
2 2 2
1 0 1 0 1 0
2 2 R Z R Z
R
R Z R Z R Z
= =
+

H s truyn gia u vo v u ra l
12
S o = .


( )
( ) ( ) ( )
2
1 0
22 2 2
0 0 1 2 1 0 1 2 1 2 0 1 2 1 0
2 2
/ 2
AD BC R Z
S
A B Z CZ D R R R Z R R R R Z R R R Z
o

= = =
+ + + + + + + + +


( ) ( )
2
1 0
2 2
1 2 1 0 1 2 1 2 0
2
2 2
R Z
R R R Z R R R R Z
o =
+ + + +


( )
1 2 0 2 2 2
2
1 1 1 0
2
1 1
1 1
R R Z R R R
R R R Z o o
+
+ + = + + =

1 0 0
2
1 0 1 0
2 1 1 R Z Z
R
R Z R Z
o o
o o
+
= =


( )( )
0 1 0 1 0
1
2 1
1
Z R Z R Z
o
o o
o
+
= =2
2 0
1
2
R Z
o
o

=
Cho
0
50 Z = O:
( ) dB o o
1
R
2
R
3 0.71 294.83 17.46
10 0.32 97.06 70.13
20 0.1 61.11 247.5

CHNG 8:
Bi 8.4: Tnh tr khng nh v h s truyn ca mng.
Tr khng tng ng on mch LC:

2
2
1 1
1
td td
LC j C
Z j L Y
j C j C LC
e e
e
e e e

= + = =


Ma trn truyn [ABCD]:

2
2
2
2
1 2
1 0
1
1
0 1 1
1
1
1
LC
j L
A B j L
LC
j C
C D j C
LC
LC
e
e
e
e
e
e
e
e
(
(
(
( (

(
= = (
( (
(
(

(( )
2
2
2
1
2
1 2
1
1 2
1
1
i
LC
j L
AB L
LC
Z LC
j C
CD C
LC
e
e
e
e
e
e

= = =( )
2
2 2 2
2 2
1
1
1 2 1 2
1 1
i
BD j L L
Z LC
LC j C AC C LC
LC LC
e
e
e e e
e e

= = =
2
2
1 2
cosh
1
LC
AD
LC
e

= =