Está en la página 1de 6

BasesdelesajudesSerJovealesIniciatives

JuvenilsdeQuartdePoblet

1.OBJECTE
s objecte daquesta convocatria la concessi dajudes per part de lajuntament
de Quart de Poblet a joves o grups de joves vens de Quart de Poblet i alumnat de
secundria en concepte de collaboraci per a fomentar la posada en marxa
diniciatives juvenils des dels centres de secundria de Quart de Poblet, durant el
curs 20142015, facilitant daquesta manera la implicaci dels/de les joves en la
ciutadaniaactivadonantrespostesanecessitatsiinquietudsjuvenils.

La temtica i mbit dactuaci dels projectes presentats podran versar sobre:


temps lliure, esports, educaci, cultura, mediambient, xarxes socials, voluntariat,
democrcia,salut,solidaritat,interculturalitat,pauicooperaciinternacional.

No seran objecte dajuda aquelles activitats que de manera directa o indirecta,


siguen sufragades per qualsevol altre concepte pressupostari daquest
Ajuntament.

2.REQUISITSDELS/ESSOLLICITANTS
Podran sollicitar aquestes ajudes lalumnat cursant secundria que estiga
empadronataQuartdePoblet.

3.RGANSCOMPETENTS
En la instrucci, informaci i resoluci actuaran el Regidor Delegat de Joventut
com a instructor del procediment, com a rgan informatiu la Comissi Informativa
deServeisSocioculturalsicomarganderesolucilaJuntadeGovernLocal.

4.TERMINIDEPRESENTACIDESOLLICITUDS
El termini de presentaci de projectes siniciar l1 doctubre i finalitzar el 14 de
Novembre.

5.DOCUMENTACIQUEHANDAPORTARELS/LESSOLLICITANTS
La presentaci dels projectes participants es far omplint la fitxa tipus daquesta
convocatria, que haur de ser presentada a Quart Jove (C/ de la Torreta, 1) de
dilluns a divendres de 10 a 14h i de 17 a 20h. I que constar al menys del
programa detallat i pressupost total desglossat del projecte a realitzar, per a la
qualessollicitalajuda.

6.CRDITPRESSUPOSTARI
El crdit pressupostari per a la present convocatria s de 3.000,00 euros que es
troba previst en la partida 489.00337 del pressupost de lajuntament de Quart de
Pobletperalexercicide2014.

7.CRITERISDEVALORACI
Esvalorardemanerapositivaaquellsprojectesque:
Comptenambmoltagentcoorganitzant.(fins3punts)
Estiguen obertes a qualsevol alumne del centre educatiu o a tota la
ciutadania(fins3punts)
ImpliquenaassociacionsientitatsjuvenilsdeQuartdePoblet(fins3punts)
Economitzen la quantia econmica i/o troben ms fonts de finanament
(fins3punts)
Tinguenaveureambmatriesdelcurrculumescolar(fins3punts)
Proposen una bona campanya publicitria i/o de comunicaci (fins 3
punts).

Puguentindrecontinutat(fins3puns)
Proposenunsistemadevaloraci/avaluacirealista(fins3punts)
Aportenoriginalitateinnovaci(fins5punts)
Proposen i justifiquen uns objectius amb valors positius per a la comunitat i
presenten unes activitats coherents amb els objectius proposats (fins 5
punts)

8.NORMESPERALADJUDICACI
Lesajudesqueesconcedisquenestaransubjectesalesnormessegents:
a)Latorgamenttindrcarctervoluntariieventual.
b)Lajuntamentpodrrevocaroreduirlesajudesenqualsevolmoment.
c) Les ajudes concedides en altres moments no seran invocables com a
precedent.
d) L'import de lajuda no excedir en cap cas del 50% del cost de lactivitat a la
qusaplique.
e)Noserexigibleelseuaugmentorevisi.
f) Lajuntament podr comprovar en qualsevol moment pels mitjans que crega
oportuns, la inversi de les quantitats atorgades en relaci amb els seus adequats
fins.
g) Podria ser autoritzat ls de lespai i/o del material, junt o en compte de les
ajudeseconmiques,enlescondicionsquesacorden.
h) Cada projecte contar amb la supervisi dun tutor/a designat per la Regidoria
deJoventutilaFederacideCasesdeJoventut.

9.ADJUDICACIDELCONCURS
Finalitzat el termini de presentaci de sollicituds, la Regidoria de Joventut
procedir a lestudi de les sollicituds i de la documentaci complementria,
requerint si s el cas als/les beneficiaris/ries complementen la documentaci
aportada.

Es crear una Comissi avaluadora formada per persones representants del


Consell de la Joventut de Quart de Poblet (CJQP), Federaci de Cases de
Joventut de la Comunitat valenciana (FCJCV), Regidoria de Joventut de
lAjuntament de Quart de Poblet i Centres Educatius, que es reunir a finals de
novembre per deliberar, i emetre un informe valoratiu de distribuci del crdit
pressupostari entre els projectes presentats, on no podran donarse ajudes de
ms de 150 i on es podr deixar sense concessi als que no arriben a un mnim
dequalitat.

Desprs de lemissi de linforme valoratiu, la Comissi Informativa de Serveis


Socioculturals proposar a la Junta de Govern Local la resoluci del concurs,
concedintentotoenpart,odenegantlessollicitudsformulades.

El termini de resoluci ser com a mxim de tres mesos a partir de lendem a la


finalitzaci del termini dadmissi de sollicituds de la convocatria. Transcorregut
aquest termini sense que shaguera notificat resoluci expressa, sentendr
desestimada la sollicitud de concessi de lajuda. La resoluci posa fi a la via
administrativa.

10.OBLIGACIONSDELS/DELESBENEFICIARIS/ES
Els/lespreceptors/esdelesajudesvnenobligats/adesa:
a) Assumir a crrec seu lexclusiva responsabilitat dels projectes per als que fos
concedida lajuda, aix mateix seran a crrec seu els mitjans personals i materials
que es precisen per al seu compliment, incloses les obligacions fiscals i de
seguretatsocialqueesderivendelmateix.
b) Indicar en la realitzaci del projecte que el mateix est subvencionat per
lajuntamentdeQuartdePoblet.
c) Comunicar qualsevol eventualitat que es produsca en lexecuci del projecte
becat,semprequesuposeunamodificacisubstancialdelmateix.
d) Renuncia total o a part de lajuda concedida quan no sexecuts el projecte o

quan per la percepci daltres ingressos de qualsevol naturalesa shaguera cobert


elcosttotaldelesdespeses.
e) No sadmetran els projectes que atempten contra les persones i els drets
humans.
f) Presentar desprs de la realitzaci de lactivitat amb la justificaci de la
despesa realitzada, una memria de la mateixa, on conste tamb material
publicitat general, material grfic, i referncies a les xarxes socials i mitjans
digitals
g)RealitzarreunionsdavaluaciamblequiptcnicdeQuartJove.

Lajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret de realitzar un seguiment dels


projectes subvencionades, podent exigir una explicaci detallada de la despesa,
fins i tot amb prova documental. Podent rescindir lajuda quan no es compleixin les
obligacionspactades.

11.NORMESPERALAJUSTIFICACI
Les persones o collectius que resulten adjudicatries de les ajudes a qu es
refereixen aquestes bases, estaran obligades a presentar com a justificaci de la
despesa, apart de la memria de lactivitat, el resultat del projecte presentat, al
queacompanyaruninformedeldepartamentdejoventut.

12.CONTROLFINANCER
Els procediments de control financer, reintegrament i revisi d'actes previstos en
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, publicada al BOE
nm.276,de18denovembredel2003,resultend'aplicacialespresentsbases.

13.LEGISLACIAPLICABLE
En tot el no previst en les presents bases, caldr ajustarse al que disposa la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques


i de Procediment Administraci Comuna, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de
gener, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la llei de
Subvencions, en l'Ordenana Municipal aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessi celebrada el dia 30 de novembre del 2004, en els termes establits en la
disposici transitria segona, amb les modificacions publicades en el BOP en
data10d'abrildel2008,ilarestadedisposicionslegalsaplicables.

También podría gustarte