Está en la página 1de 8

EL MARMESSOR

DE LA TORTUGA
per Marc Tinent
L'Escena:
La sala d'estar de l'tic on vivia el senyor Aribau. Es nota que hi ha calers a la famlia. Presidei la
sala un quadre d'un anci i senyorial senyor Aribau! amb una no"tan"anciana"ni"senyorial tortu#a a
la falda.
Personatges
MA$T%&' (omiador! innocent! persistent.
)*L$A' %ebel! autosuficient! inse#ura.
(%. A%$+A,' Pra#mtic! calculador! ric.
-$.AL' /ust! eficient i seri0s.
ESCENA 1
)*L$A 1s amb -$.AL! a la taula plena de papers.
CLIA Marme-qu?
VIDAL Marmessora.
CLIA Marmessora. Molt b.
VIDAL M'has ents, oi?
CLIA Totalment. !" marmessora.
VIDAL #$a"te.
CLIA #ntesos.
VIDAL Molt b.
CLIA I tant.
VIDAL %Pausa& 'o tens "a( (re)unta?
CLIA 'o, no. Ca(.
VIDAL Ah.
CLIA *erqu...
VIDAL +?
CLIA 'o, res, res. Tot "lar.
VIDAL %Pausa& D'a"or,.
CLIA %Pausa& Marmessora.
VIDAL #st-s b?
CLIA +, s "lar. #sti"... sor(resa, su(oso. 'o s molt habitual ai$. ,e les
marmessores, no?
VIDAL Ms ,el que sembla. /i ha molta )ent que mor abans ,el que es(era0a.
CLIA *er. el (a(- (orta0a ,os an1s malalt. 'o s que ha)i mort ,e sobte,
(re"isament.
VIDAL ent "om era el 2ut)e Aribau, ho ,e0ia tenir tot (lani3i"at. 4ins l'5ltim ,etall.
''esti" "on0en6ut.
CLIA Ah, que us "onei$+eu? /a0+eu treballat 7unts?
VIDAL 'o. 8, al)un "o( ha0ia anat a testi3i"ar a al)un 7u,i"i seu (er al)un (roblema
,'hern"ies, (er.... no, (ersonalment no. *er. sembla0a un home molt
met.,i".
CLIA #ra un )ra al "ul.
VIDAL *er,ona?
CLIA #l (a(-. 'o s qu us ha ,onat a tots (er tenir-lo "om un sant. #ra un 0ell
amar)at.
VIDAL *robablement no s!" la (ersona ms en"erta,a (er ,is"utir aquest tema.
'e"essitar un (arell ,e si)natures aqu+ i aqu+.
CLIA %Lle#int el full per sobre. 2o ent1n res& Mira que us a)ra,a a a,0o"ats i
notaris es"riure "om(li"at, eh? 9A la lo"alitat ,e tal a ,ia qual, 7o, Carles
Aribau, estant en (le 5s ,e les me0es 3a"ultats: i bla-bla-bla... ;n surt ai$. ,e
la marmessora?
VIDAL Ter"era ,is(osi"i!, se)on (unt. %La )*L$A no ho troba! per3 no ho admet& Al
3inal ,e la (-)ina.
CLIA <s "lar, s "lar. 9'omeno Marmessora Comiss-ria Com(ta,ora *arti,ora...:,
"al?, 9... a la me0a 3illa, Clia Aribau...:. 9#$er"ir- el seu "-rre" (er tot el
tem(s que es requerei$i 3ins la ma7oria ,'e,at ,el bene3i"iari ,e l'hern"ia,
sense (er7u,i"i ,e (r.rro)ues que sol=li"iti i 7u,i"ialment obtin)ui, les quals
(ermeto i "onsento:.
VIDAL <s a ,ir...
CLIA +, 7a ho he ents.
VIDAL D'a"or,. Lla0ors 7a ho tenim.
CLIA #ls ,iners, ,on"s...
VIDAL >uan si)ui ma7or ,'e,at.
CLIA #t sembla que no ho s!" (rou?
VIDAL 'o, no. #m re3eria a la Cle.(atra.
CLIA +, 7a ho s, me la ,ei$a ,'hern"ia. L'-ti", els ,iners i la Cle.(atra. *ots
a""elerar la (a(erassa? >ue m'han ,it que ai$. sem(re (orta molts ,ies.
VIDAL 'o, s "lar que no.
CLIA ?r-"ies. 2a era hora que al)5 ,i)us que tam(o" "al tanta estona@
VIDAL 'o. <s que no tens l'-ti" en hern"ia.
CLIA *er,ona?
VIDAL >ue tin" la... im(ressi! que no ens hem ents.
CLIA Ara matei$, es(ero que no. >u "o--? %9"llons4& >u s ai$. que no tin" l'-ti"?
VIDAL 'i els ,iners.
CLIA *er,ona?@
VIDAL i ho (osa al testament.
CLIA I qu ms?@
VIDAL *er. si ho a"abes ,e lle)ir@
CLIA ;n? A la lletra (etita? Ah, els notaris i els a,0o"ats sem(re esteu amb el
matei$. Mil 3oteses, mil... 3oteses (er intentar "arre)ar-0os la )ent, eh?
VIDAL 'o, no s ai$., s...
CLIA Ah, s el )o0ern, no? 'en,uu el 0s-a-saber-quant (er "ent ,el que m'ha
,ei$at mon (are i en"ara em to"ar- (a)ar, oi?
VIDAL #n realitat...
CLIA <s una 0er)on1a@ Com si no esti)ussim (rou 3otuts, ara en"ara ens (ren,ran
el que s nostre (er ,ret@ <s in"reAble@ #l meu (are s'ha (assat la 0i,a aqu+
,ins, "om es (o,en 0oler que,ar aquest e,i3i"i (er qui-sa(-qu@ <s un
autnti" insult ai$., i al)5 hauria ,e 3er al)una "osa (er... %aturar"ho&
VIDAL L'hern"ia li ha ,ei$at a la Cle.(atra@
CLIA %Pausa& >u?
VIDAL /o (osa aqu+.
CLIA A la Cle.(atra?
VIDAL #$a"te.
CLIA 'o t "a( sentit ai$..
VIDAL Tin" (er "ostum no o(inar sobre els testaments. /e 0ist "oses ms estran1es.
CLIA %%ecuperant els papers& *er. s!" la marmessora@ #st- "lar+ssim@
VIDAL #st-s se)ura que sa(s el que s una marmessora?
CLIA #0i,entment@
VIDAL Tu noms ets la res(onsable ,e la bene3i"i-ria ,e l'hern"ia 3ins que si)ui
ma7or ,'e,at.
CLIA *er. si la Cle.(atra s una tortu)a@
VIDAL 2a. <s una mena ,e buit le)al ,e la Le)isla"i! #s(an1ola. i es ,ei$a una
hern"ia a una mas"ota, autom-ti"ament (assa a tenir la matei$a (resn"ia
le)al que un menor ,'e,at.
CLIA Ai$. s una $im(leria@
VIDAL <s la llei. I tu ets la se0a res(onsable 3ins que "rei$i. De 3et, "om a mas"ota
que s, mai ser- ma7or ,'e,at. Ai$+ que su(oso que 3ins que mori.
CLIA <s una tortu)a, (er Du@
VIDAL 'o s!" 7o qui es"riu les lleis. #m sa( )reu.
CLIA >ue et sa(...?@ %#reu& Ai$. s una broma. M'est-s (renent el (l.
VIDAL Lamentablement, no s el "as.
CLIA #l meu (are no li (ot ha0er ,ei$at tot a la se0a (un1etera tortu)a. 'o esta0a
tan malament ,el "a(@
VIDAL /auria ,e si)nar els (a(ers...
CLIA + home@ /i ha ,'ha0er al)una manera ,'anul=lar ai$.@
VIDAL #m sa( )reu.
CLIA /e estat a)uantant el meu (are ,urant tots aquests an1s (er no 0eure un
,uro?@
VIDAL T"ni"ament s+ que 0eur-s els ,iners.
CLIA Com? Di)ues@
VIDAL i l'hereu mor, el marmessor (assa a ser el nou hereu. 'ormalment. #n
aquest "as.
CLIA %A#afant quelcom contundent& ;n s la Cle.(atra?
VIDAL >uieta@ 'o-no (ots "arre)ar-te la tortu)a@
CLIA >ui ho ,iu?
VIDAL %A#afant el testament& Ai$.. La Cle.(atra s una here0a. a(s qu 0ol ,ir
ai$.?
CLIA A (art ,e que m'ha (res tot el que s meu? A (art ,e que el (a(- me l'ha
7u)at una 0e)a,a ms?
VIDAL #s"olta'm b. >u (assa si mates un home que ha rebut una hern"ia?
CLIA %.esconcertada& >ue 0as a (res!?
VIDAL Molt b. /as mort un hereu i 0as a (res! (er homi"i,i. I ara, la Cle.(atra s
una here0a.
CLIA 'o estar-s insinuant...
VIDAL Ai$. em temo.
CLIA /omi"i,i@ i s una tortu)a@@
VIDAL 8uit le)al. 2a t'ho he ,it. #ls (a(ers, si us (lau. 'e"essito les si)natures.
CLIA Les si)natures@ Vols les si)natures@ <s "lar que 0ols les si)natures@ A tu t's
i)ual qu "on1 em (assa si si)no aquests (a(ers, oi?@ T'im(orta un ra0e a tu
"om arre)li la me0a 0i,a sem(re que et si)ni els re3otuts (a(ers, oi?
VIDAL %Preparant"se per marar& 'o s el millor moment, ,'a"or,.
CLIA #l millor moment?@ Com 0ols que si)ui el millor moment?@
VIDAL *assar ,'aqu+ una estona, quan ho ha)is (o)ut (air. #m sa( )reu.
CLIA A tu et sa( )reu? A tu?
-$.AL mara.
ESCENA 2
)*L$A! en #irar"se! es troba prcticament cara a cara amb un quadre del seu pare! on aparei
senyorialment asse#ut amb la tortu#a a la falda.
CLIA 'o tin)uis els sants "ollons ,e mirar-me ai$+. +, qu (assa, he ,it 9sants
"ollons:@ Ara 7a no em (ots re(li"ar@ %Pausa& /o has 3et (er ,onar-me una
5ltima lli6!, no?
*A*B %La )*L$A l'imita! en#olant la veu& ;h, el (a(- sem(re ha estat ms llest que
tu, nena.
CLIA Don"s sa(s qu et ,i"? >ue 7a te la (ots 3otre (er on t'hi "-(i)a l'hern"ia@ 'o
la 0ull@ 'o l'he 0ol)u,a mai@ %Pausa! el quadre la mira& Ai, qu es(era0es?
Com(ta0a amb ella@ 'ormalment els (ares la ,ei$en als seus 3ills, sabies?
*er. "lar, ai$. al )ran 7ut)e Aribau li s i)ual, ell el que ha ,e 3er s...
*A*B Donar la 5ltima )ran lli6! al m!n@ Demostrar que tot t un (reu, que si ets una
3illa mo,li"a tin,r-s el que et merei$es, i sin!... tin,r-s ai$.@
CLIA 'o (o,ies morir-te en (au i ,ei$ar ,e to"ar-me la moral, oi? 'o n'hi ha0ia
(rou amb que t'ha)us "ui,at i ara et (lors uns ,ies, no? Tu sem(re tens
l'5ltima (araula. em(re. a(s una "osa, (a(-? <s (er ai$. que mai ens hem
(ortat b. >uan se't 3i"a una "osa al "a(...@ <s que s "om si et 0eis, ,e
,eb.. #ls resultats ,e les an-lisis a les mans i tu aqu+, re(en7at.
*A*B ;h, 0a7a. #m moro. #n breu. I la Clia sem(re ha estat una bala (er,u,a. /e
,'arre)lar el testament, no 3os "as que herets al)una "osa.
En deiar el #ot! la )*L$A veu un llibre sobre la taula. 5s una )onstituci0.
CLIA La Constitu"i!?
*A*B %6ulle7ant"la& ;h, 0a7a. I,ea. /e ,'ensen1ar una mi"a ,e res(onsabilitat a la
nena. i li ,ei$o ,is(osar ,els ,iners tranquil=lament no en 3ar- res ,e bo.
Millor que la ,ei$i ,e marmessora ,'al)5, que ha)i ,'a,ministrar-los ,urant
una tem(ora,a.
CLIA Menti,a. #ls haur ,'a,ministrar tota la 0i,a. Tota la 0i,a@
*A*B ;h. Te"ni"ismes. M'en"anten. +, nena, s+. La Cle.(atra ser- la (ro(iet-ria ,e
la me0a hern"ia, i tu en ser-s la se0a res(onsable. i li (assa res, no 0eur-s
un sol euro. >u et sembla?
CLIA Cn insult, em sembla. Cna autnti"a ba7ana,a.
Entra )LE8PAT%A! la tortu#a. )*L$A s'atura en veure"la.
CLIA Ah, tu. Mar$a. 4ora ,'aqu+. 'o et 0ull 0eure. 4ora@ Dt@
La )LE8PAT%A avan9a cap a ella.
CLIA *er ai$. t'estima0a tant el (a(-, eh? #ts i)ual ,e "a(qua,ra,a que ell.
Cle.(atra, 3ora@ 4ora@ I no (osis aquesta "ara, que no (enso ser la te0a no0a
mama@ Au, 0a, ets una (un1etera tortu)a, no (enso ,is"utir amb tu. %A#afant
el bust del seu pare& Lla0ors qu? #m to"a "ui,ar-la 3ins que la Cle.(atra
mori ,e 0ella? Ah, "om ,ius? >ue (ot 0iure ms ,e "ent 0int an1s? %La
)LE8PAT%A es creua al seu cam& A(arta@ i tu la tens ,es ,e 3a uns
sei$anta an1s, en que,en sei$anta ms "om a m+nim. De ,eb., (a(-?@
*retens que m'es(eri 3ins que tin)ui un (eu a la tomba?@ #ts un mal(arit. I si
"reus que (enso su(ortar la te0a 7u)a,a est-s molt equi0o"at, em sents?@ 2a
m'hi heu 0ist (rou aqu+. 2a et (ots que,ar amb la "asa, amb els "alers, amb la
Cle.(atra i amb tota la te0a (a(erassa "onstitu"io--%9-nal4&.
Al llar# de tot aquest mon3le#! la )*L$A ha anat acostant"se a la porta de sortida. En acabar"lo!
l'obre.