Está en la página 1de 78

UN XIT TOTAL

I BLA-BLA-BLA
per Marc Tinent
PERSONATGES
Ferran Ferrer Un productor que noms estrena fracassos.
Abril Jan Una comptable que vol produir espectacles.
Rita eSa!tre Probablement, la pitjor directora del mn. I mercenria del feminisme.
M"#i$ Petit Un home incapa d'escriure una idea oriinal.
R%bert Ma!!ip Un ministre amb una aventura e!tramatrimonial.
Anna &a$ac'% Una diputada amb la matei!a aventura e!tramatrimonial.
A(ent el(a)% Un policia que vol ser dramatur.
A(ent G%r)ill% Un policia que vol... con"ac.
A(a$*$n%n Un actor que interpreta aquest cabdill dels recs.
Arca! #mic i conseller d'#am$mnon.
M%rt %oncs ai!&, un sen"or que no est viu. 'ra papara((i.
Actri+ (ran Una actriu que vol fer de )ata *ari.
Actri+ ,%-e Una actriu que vol el matei! paper.
Alcai)e +'home que mana a la pres. ,s un amant del teatre.
Je..er!%n Un jove espia molt efica i un p$l prepotent.
Tr+$an Un espia fams a la -a .uerra )undial. /othom l'admira. ,s molt calmat.
Ge%.. Un espia aleman" molt violent i impulsiu.
Bar$an Pare de la )ata *ari. 0eenta un bar de mala mort i s un home are.
Mata /ari +a seductora espia i ballarina e!&tica. )isteriosa. #maa molts secrets.
PRIMER A&TE
ES&ENA 0
Al prosceni, tel tancat encara, hi ha AGAMMNON i ARCAS, afectats.
#01#2 2en"or...
#.#)3)454 'l meu dolor, et vai a dir d'on ve.
6alora el meu rep&s, amic meu, quin pot ser.
/e'n recordes del dia que a 7ulide apleades
les nostres naus pels vents semblaven ser cridades.
8a part9em. I ja els nostres crits de joia
de llun" amenaaven les riberes de /roia.
Un prodii nefast va laar aquell transport:
dei!ant d'afavorir;nos, el vent ens dei! al port.
6am haver d'aturar;nos: amb el rem, endebades
fativem les ai<es sobtadament calmades.
'l miracle ino=t m'adre la mirada
vers la divinitat que aqu9 s adorada.
#mb )enelau, Ulisses i 4$stor al seuici,
vai fer al seu altar un secret sacrifici.
>uina dura resposta? 1om em vai quedar, #rcas,
en sentir les paraules que pronunci 1alcas:
@1ontra /roia, al fracs el teu poder et mena
si, en un sacrifici solemne i e!emplar,
una noia amb la san d'*elena
a l'altar de %iana no manes immolar.
Per obtenir els vents, i de l'5limp la v$nia,
has de sacrificar Ifi$niaA.
#01#2 +a vostra filla?
#.#)3)454 29. 1reu;me, no m'ho esperavaB
vai sentir dins el cor com la san se'm laava.
6ai quedar sense veu: l'Cs no en vai recobrar
sin amb mil sanlots que se'm van desfermar.
2ense escoltar res ms, els dus, vai maleir;los,
i, als peus de l'altar, vai jurar no obeir;los.
#i? +a meva tendresa, com la veia...
Entra FERRAN FERRER, enrabiat. L'escena s'atra al se !oltant.
D'00#4 Prou? Prou? 2'ha acabat? Pareu la funci? Prou??
Els actors li "e#anen e$plicacions sense obrir la boca.
D'00#4 /othom a casa. 'ns l'han cancelElat? 29, no posis aquesta cara, cancelElat?
Doteu el camp, va. #ire? *e dit aire?
Els actors se'n !an cap en"ins, confosos. FERRAN fa petar els "its i s'obre el tel. %eie# el
&ES'A() "e Ferran, poc #*s +e n sof,, n escriptori a#b na ca"ira i ns +ants papers. -i
ha n "iari sobre la tala.
D'00#4 .Al p/blic0 Us ho podeu creureF 1ancelElada? Dalta d'inressos, han dit? )ales
cr9tiques, han dit? .A1afa el "iari i lle1ei$0 @# l'entreacte, la meitat dels
espectadors ja havien mar!at. #quests sn els Cnics que van sobreviure a la
horrorosa nova obra del productor Derran Derrer, que bla;bla;blaA. I aquesta
s la millor cr9tica que hem rebut? >u$ m'ha passatF >u$ he fetF 8o
acostumava a ser el .ran Derran Derrer? /ot el que tocava es tornava or? 'ra
el nen mimat dels cr9tics, la nineta dels ulls del pCblic, les actrius d'aquest
pa9s feien cua per tenir una cita amb mi? 8o vai fer... els millors $!its de la
d$cada passada. 'ls millors espectacles dels noranta portaven la firma de
Derrer, Derrer i Derrer Produccions? 8o era un orfebre? 'ncara es recorda als
cercles ms importants de la cultura el meu debut, amb una obra que va ser
una perla: un tren que va cam9 al manicomi sense que les que hi viaten ho
spiuen. %iueu;me si ai!& no s artF
Fa petar els "its. Es pro2ecta n %3&EO a na "e les parets laterals, al pe "el +al aparei$4 5El
6ero transparent .78890:. Al !;"eo hi !eie# -OLMES, LA<A, CAROL i =O<RA "or#int en n !a1
"e tren. FOS(ER s'acosta a -OLMES.
D52/'0 GSacse2ant -OLMESH 'scolti... escolti, que dormF
*5+)'2 GSense #ore'sH /inc els ulls tancats, per& no dormo...
D52/'0 >ue sap on somF
*5+)'2 2i us plau... *e passat molt mala nit, sapF 8o tamb necessito descansar.
D52/'0 )'aradaria saber si encara falta molt...
*5+)'2 #i, coi? 5n s el meu llibreF
D52/'0 #i, s9, perdoni. GEl tre "e la se!a bossaH .rcies...
*5+)'2 1om que @rciesAF )e l'ha aafat sense perm9s?
D52/'0 4o te calor vost$F2i no li fa res, obrir la finestra. >ue estran"? 4o la puc
obrir. 2embla que estiui soldada.
*5+)'2 2oldadaF >u$ coi ha d'estar soldadaF
+#I# >u$ passaF 4o s'obren les finestresF
1#05+ #i!& sembla.
-OLMES !a cap a la portella "el co#parti#ent i pro!a "'obrir>la.
*5+)'2 4o ho entenc... >u$ sinifica ai!&F
+#I# >u$ passa amb la portaF /ampoc no s'obreF
*5+)'2 #questa porta s tancada? /ancada amb pan" i clau? 1omprenen el que estic
dientF /ancada per fora? Perqu$ no puuem sortir? +'han tancada?
I5I0# /ranquilEla, dona, que no passa res. 'ns han tancat e!pressament perqu$ no
entrin els mosquits. #ra matei! estem travessant el desert. I els mosquits,
aqu9, sn tan rossos com els camells.
*5+)'2 4o diui burrades? 's pensa que sc idiotaF #questa porta l'han tancada amb
mala llet? Per fotre'ns? 's pot saber per qu$F 'hF 's pot saber qu$ passaF
I#II42JI GAparei$ent a l'altra ban"a "e la portaH 2ilenci? 'm sentiuF *e dit silenci?
*5+)'2 +a porta? 5bri;la immediatament?
I#II42JI +a porta restar tancada. 2ilenci? 4o penso permetre la ms m9nima alteraci
de l'ordre d'aquest tren?
D52/'0 '!iei!o... '!iei!o una e!plicaci? 6ost$ no pot...
I#II42JI 1rida, sorda? 1rida ms fort, que no et sento? 5n creieu que anveu, esc&riaF
%e vacances, potserF >u$ us han dit, tanoquesF #neu al manicomi de Jiu?
FORA %3&EO. Sense +e ens n'a"one#, a l'escenari ha entrat A=R<L ?AN@, na "ona 2o!e i
ner!iosa, a#b !estit 2a+eta, for#al, +e " n #alet;.
D'00#4 Un $!it rotund. Premis pel pare i per la mare. I ara, en canvi, ai!&. 1r9tiques
horribles que m'enfonsen cada veada ms?
#I0I+ 2en"or DerrerF
FERRAN, +e no sabia +e A=R<L era all,, el !e i s'espanta. A=R<L ta#b* cri"a.
D'00#4 >ui etsF >u$ fots aqu9F >u$ volsF Parla, lladre de merda, parla? Per qu$ no
dius resF
#I0I+ 'spantada. 4o. Puc. Parlar.
D'00#4 %'acord, d'acord. 0espira. 6a. Poc a poc.
#I0I+ #aaaaaaaaaaaah.
D'00#4 >ui etsF
#I0I+ 'm dic #bril, #bril 8an. 2c la seva nova comptable. )'han dit que vinui a
mirar els llibres de comptes.
D'00#4 4o hi ha res a mirar.
#I0I+ I, sen"or, a mi m'han dit que...
D'00#4 4o hi ha res a mirar perqu$ estic arru=nat? 'm retiren les obres de cartell
abans que la ent tinui temps de sortir de casa per comprar les entrades? 8a
n'hi ha prou? 4o en penso fer ni una ms?
#I0I+ 8a, per& s que a mi em toca mirar els...
D'00#4 8a s el que ests pensant. 1om oses condemnar;me sense saber tota la
hist&riaF
#I0I+ 2en"or Derrer, jo no l'estic condem;;;
D'00#4 /anca la boca, era una preunta ret&rica. /u saps qui scF
#I0I+ 29, s en Derran Derrer, el 0ei del ParalElel.
D'00#4 4o? 2c en Derran Der;;; 1orrecte, correcte.
#I0I+ GMentre tre els llibres i s'asseH I m'aradaria dir;li, sen"or Derrer, i no s'ho
aafi malament, que vost$ no s noms un fracassat...
D'00#4 .rcies.
#I0I+ ... tamb ha estat un productor e!celElent. I hi ha una cosa sobre mi que
hauria de saber: des que vai veure la seva versi de la /rilo9a de la
2oledad, ja fa an"s, tinc el desi secret de... produir un espectacle.
D'00#4 'l desi secret, diusF I, et puc donar un consell.
#I0I+ >uin, sen"or DerrerF
D'00#4 >ue seuei!i sent secret. #u, va, fes els llibres.
#I0I+ G&espr*s "'na llar1a pasaH Per&... ai!& s un desastre? / nCmeros
vermells fins i tot a les dates?? ,s impossible? 2i vost$ havia pout preparar
+es /res .ermanes noms amb dues actrius per estalviar?
Aparei$en a la pantalla "el cant pro2ecta"es les parales "e (3(OL4 5Escena final "a!ant la #ar
.AB))0:.
D'00#4 /ot ai!& sn an$cdotes, espurnes de focs artificials? I el teatre s vida. ,s la
meva vida?
#I0I+ I l'ha abandonat.
D'00#4 4o puc ms, estic fart d'arriscar;me, de perdre a l'escenari tot el que he
uan"at amb altres feines, de tornar a comenar amb cada nou espectacle,
d'estar;ne e!aminant l'inrs cont9nuament desprs de tots aquests an"s.
#I0I+ )eravellosos.
D'00#4 'sotadors. Per& no, aquesta no va ser l'aut$ntica ra..., no va ser la ota
que vess el vas de la meva paci$ncia. 6ai... vai..., quasi em fa veron"a
dir;ho.
#I0I+ 4o patei!i, sc de confiana.
D'00#4 I sin, desprs, si cal, t'ofeo al mar.
#I0I+ 'scolti, jo sc aqu9 fent una feina, uan"ant;me la vida, treballant.
D'00#4 %oncs treballa, dona, treballa, per& dei!a'm parlar.
#I0I+ >u$ va fer, sen"or DerrerF
D'00#4 6ai demanar una subvenci.
#I0I+ 6ost$F
D'00#4 8o.
#I0I+ Per& no havia dit sempre...F
D'00#4 >ue eren l'opi de l'artista, l'enan"ifa del poder per sotmetre'ns... /antes
coses havia dit... Per& estava malament i era un projecte tan co##e il fat.
#I0I+ 1om diuF
D'00#4 %iues;li clssic. Perqu$ era un clssic? Una <fi1Cnia de 0acine, amb versi
de 8osep )aria 6idal?
#I0I+ 6idal s amb be de IarcelonaF
D'00#4 4o.
#I0I+ +lavors deu ser ve de vaca.
D'00#4 5 de Kaner.
#I0I+ 6ol dirF
&esaparei$ el cartell "e la pantalla. FORA (3(OL.
D'00#4 I me la retiren de cartell? #quests porcs...? 2'obliden que jo vai ser el proteit
del ran .orLa .orriLoechenauea?
#I0I+ #h, s9F
D'00#4 I tant. 'm va ensen"ar tot el que s. )ai no oblidar quan es va irar cap a mi
al seu llit de mort i em va dir: ($i#inoa arbolan 1ora1o, haren ipr"ia
a1eria1o.
#I0I+ I ai!& qu$ vol dirF
D'00#4 4i idea, no parlo eusLera. 2orprenentment, ell tampoc. Per& al meu cor s
que deia que quan ests enfonsat i tothom pensa que ets una veron"a, s el
moment d'ai!ecar;te i cridar @#mb qui collons me n'he d'anar al llit perqu$ em
dei!in en pauFA.
#I0I+ %oncs... Gel Ferran la fa callarH
D'00#4 Mltimament cada cop que presento una obra... 4o puc ms, de deb&. )ireu,
fa poc vai portar als escenaris el /artuf, de )oli$re. Un altre clssic. I com
reacciona el pCblicF 'hF 1om reaccionaF
Fa petar els "its. &<NS %3&EO4 5(artf o l'i#postor .AB770:. %eie# el rebe"or "'na casa "els anDs
EB. CLEAN( *s a pnt "e #ar$ar, &OR<NA, la cria"a, l'est, aco#ia"ant. Obre la porta ORGON.
50.54 #h? Ion dia, erm?
1+'#4/ 2ortia, i me n'alero de veure;us arribar.
4o est aire florit el camp darrerament.
50.54 %orina... 1un"at meu, concediu;me un moment.
Permeteu que m'informi: d'en que m'he absentat,
hi ha haut, a casa nostra, aluna novetatF
*a anat tot b, els dos dies que he estat fora d'aqu9F
>ue fa, la meva entF /ot va bF 0es a dirF
%50I4# #bans d'ahir tinu febre la vostra esposa,
i un mal de cap d'aquells que no te'l treu cap cosa.
50.54 I /artufF
%50I4# Ui, /artuf? 'st com un clavell,
ros, ras, altavermell, i amb bon color de pell.
50.54 'l pobre home?
%50I4# # la nit, ella es va marejar,
i no va tastar res a l'hora de sopar,
perqu$ aquell mal de cap l'anava turmentant.
50.54 I /artufF
%50I4# 6a sopar tot sol al seu davant,
i molt devotament va menjar tall rod,
mitja cui!a de !ai, i un bon tros de cap.
50.54 'l pobre home?
%50I4# +a nit va ser la nit del lloro.
+a febre no bai!avaB ella cridava: @'m moro?A.
'l dolor li impedia el son poder trobar.
/ota la nit en vetlla vam haver de passar.
50.54 I /artufF
%50I4# 'l va v$ncer una son molt plaent,
de la taula a la cambra se n'an ben rabent,
i al seu llit calent tot d'una s'ajoc,
on, sense cap neuit, dorm9 fins l'endem.
50.54 'l pobre home?
%50I4# # la fi, la vam fer entrar en ra:
s'avinu a una sania, es va sentir millor,
i un ran alleujament de seuida trob.
50.54 I /artufF
%50I4# 'll tamb es va voler animar,
i, per tal d'enfortir;se l'nima pecadora
i reparar la san que perd la 2en"ora,
es va beure esmor(ant quatre copes de vi.
50.54 'l pobre home?
%50I4# /ots dos es troben b, a la fi,
i me'n vai a informar la 2en"ora urentment
del molt que us interessa el seu restabliment.
FORA %3&EO. Co#pte# +e la 1ent ri. L'A=R<L ta#b* ho est, fent.
D'00#4 #i!&, passa? 'l pCblic ja no es pren res seriosament? 8a no hi ha dec$ncia
entre els espectadors, ni valors, ni... /e n'ests fotent, 8anF
#I0I+ >u$F 8oF 4o? 4o, no, m'estava... b, m'ha fet rcia una...
D'00#4 4o suporto que la ent es burli del que fai, 8an.
#I0I+ 8o no em burlava de res? 4oms s que... b, s una cosa de... humor de
comptables.
D'00#4 *umor de compta;;F 'ls comptables no en asteu d'ai!&? /u t'estaves
enfotent de mi?
#I0I+ 4oo? )iri, s que acabo de descobrir que, aqu9, a les factures de la seva
darrera obra, hi ha un petit error que... I, res, no, que sn unes comes que
s'han mout al lloc que no toquen, i unes quantes !ifres que no sn a la
columna correcta i semblava que, b, vaja, he pensat, @)ira, #bril, vist ai!9
sembla fins i tot que si un productor fes una obra que estius destinada a ser
un fracs de taquilla, es podria fer ms ric que si fes un $!itA, i m'ha fet rcia.
*umor de comptables, ja li dic.
D'00#4 'steu rillats. @#mb un fracs es podria fer ms ric que si...A. 29?
#I0I+ 29, qu$F
D'00#4 I tant que et dei!o que m'ajudis a fer;ho?
#I0I+ # fer qu$F
D'00#4 'l ran $!it que m'acabes de proposar? Der;nos rics?
#I0I+ >ue jo li he propo;;;F? Per& ai!& s deshonest?
D'00#4 +a societat s deshonesta? 4osaltres noms som producte del sistema?
#I0I+ Per& podr9em anar a pres?
D'00#4 4oms si l'espectacle fos un $!it i haussim de fer la 0enda? 5 noF
#I0I+ 29, s clar, per&...
D'00#4 4o hi ha cap per& que valui? Dot deu an"s que noms estreno fracassos?
#luna cosa n'he apr$s? Primer pas: trobar la pitjor obra del mn? 2eon pas:
contractem el pitjor equip t$cnic que ens puuem imainar? /ercer pas:
aconseuim conv$ncer un parell d'inversors perqu$ ens financin l'obra.
#I0I+ I d'on els vol treureF
D'00#4 5h, conec un munt de ent a qui podem fer !antate. >uart pas: estrenem? I
abans que puuis dir @cinqu$ pasA, ens han tancat l'obra i hem fotut el camp
amb una maleta plena de calers a 09o de 8aneiro? G=alla i taralFle2a na
sa#baH
#I0I+ 2en"or Derrer, em sembla que m'ha pres vost$ per una mena de persona que
no sc. 8a tinc una feina jo. I s leal.
D'00#4 +ealment avorrida? #bril, aquesta pot ser la nostra oportunitat?
#I0I+ 4o vull anar a la pres?
D'00#4 4o hi anirs? 'ns n'anirem a 09o, dona, a torrar;nos com llanardai!os?
#I0I+ 8o no estafo ninC, sen"or? Ion dia?
A=R<L intenta #ar$ar "i!erses !e1a"es. FERRAN li talla el pas. Acorrala"a, l'A=R<L bai$a al pati
"e bta+es. El FERRAN la perse1ei$. 'arlen alhora.
D'00#4 GA" libit#H 6ina, dona, que sol no me'n sortir? 4ecessito un comptable
amb visi de futur i amb visi comercial, que spia fer tripijocs, va, dona, que
podem fer;ho, no et facis roar?
#I0I+ GA" libit#H )iri, dei!i'm mar!ar, est comenant a anoi!ar;me, sen"or, jo
noms he vinut a fer la meva feina. 4o tinc cap intenci d'emmerdar;me amb
cap projecte de dubtosa moralitat?
D'00#4 GSolH /u no volies ser productoraF
#I0I+ )'arada la meva feina?
D'00#4 29, home?
#I0I+ GA" libit#H 2en"or Derrer, m'est incomodant, no em conei!, jo no m'atreviria
mai a fer una estafa ai!9, em posaria massa nerviosa, no veu que m'aafaria
un cobriment de corF 4o podem, acabarem a la pres? I m'arada la meva
feina?
D'00#4 GA" libit#H 'ntre els dos seriem capaos? Ieurem !ampan", menjarem
caviar, ens passarem els dies posant;nos crema solar i qui sap qu$ ms? ,s
el nostre 2ant .raal, #bril? 'scolta'm? Podem fer;ho?
Sona n telCfon #Gbil. S'atren. &<NS (3(OL4 5Re!isi Anal, Mai no *s tar" .AB))0:.
#I0I+ %iuiF #h? 2en"or 0oi... %iui, diui... ja, ja... )iri, s que ara... 4o em
podria trucar ms tard, sen"or 0oiF... I, b... 4o s'amo=ni. 6ost$ no
molesta mai... i amb aquests aparells tan moderns tenim el do de l'ubiq<itat...
Parli. / alun problemaF... >ue vol que li aumenti l'asseurana de vidaF...
2ei!anta mil euros mesF... Precisament... per mortFF Perdoni, perdoni?
2en"or 0oi. Da vuit an"s, vost$ va demanar una asseurana. %urant
aquests vuit an"s li hem aconsellat que l'auments... I no ho ha fet... I ara vol
sei!anta mil euros? #i!9 de cop... )iri, siuem seriosos, sen"or meu. >ue
potser est a punt de morirF 'm pot dir quina malaltia li ha dianosticat el
meteF... +i dic perqu$ si t alun mal reu, em neo rotundament a
aumentar ni un sol euro el capital de la p&lissa??... 4o veu que ai!& s
enredar a l'entitat asseuradoraF... %isculpi'm. / ra, per& com que no s el
primer asseurat que m'ho fa, ai!&... 4o plori, home... *o sento. *e de ser
clara i contundent... 'n aquest cas no puc aumentar ni un euro... 'scolti'm,
escolti'm... %ei!i'm parlar? 2eurament s una falsa alarma i no succeir res...
4o estar de ms, per&, que arreli tots els seus papers... >ue la dona spia
on trobar;me... +i prometo que si vost$ no se'n surt de l'operaci, atendr la
seva dona com si fos la meva pr&pia ermana... %'acord... I nims, sen"or
0oi. #du. G'en2a. 'asa. FORA (3(OLH 5dio la meva feina?? 4o vull donar
ms males not9cies? I estic farta de... de passar;me la vida comptant els
diners dels altres? 2c prou llesta com per endur;me la meva part?
D'00#4 4o eres una dona honestaF
#I0I+ 6ull ser honesta? Per& tamb vull el que he vist a les pelEl9cules? 6ull que em
respectin? 6ull anar ben vestida i fumar puros? 6ull que les actrius se'n vain
al llit amb mi per intentar aconseuir un paper?
D'00#4 +es actriusF
#I0I+ 'h... 'ls actors.
D'00#4 'n realitat ho fan ms les directores.
#I0I+ 6ol dirF
D'00#4 '! dona directora. )ala idea.
#I0I+ %oncs no vull anar;me'n al llit amb ninC, per& vull el meu tros de past9s??
D'00#4 09oF
#I0I+ GEncai$ant les #ansH 09o??
F%!c
'21'4# N
Casa "e MH)<M 'E(<(. Est, asse1t a na btaca, prenent notes.
)7OI) Interior. 4it. 1asal d''el )arsh. 6eu en off.
&<NS %3&EO4 5La &a#a "e Ne1re .AB770:. %eie# a I<''S #irant papers a#b el se 1os,
S'<&ER, en na casa o#br;!ola.
5DD #l casal d''el )arsh no hi ha res desaradableB ni l'ombra de )iss
*avinsham, ni escombraries apilonades pels racons, ni ossos ni ats mi
afamats. /an sols l'humida i aredola olor a tancat. I papers. Papers en
fei!os, en capses, cartes, rebuts, documents leals, llibretes. Papers. I Jipps,
de l'asseuradora, ha d'e!aminar;ho tot. Una tasca fei!ua que no vol
comenar araB s massa tard i ell est massa torbat.
JIPP2 4o puc entendre com una dona tan ran podia auantar en aquesta casa dia
rere dia i nit rere nit. 8o m'hauria emboit.
Se sent el so "e la porta tancant>se "e sobte. S'<&ER es 1ira "e cop.
JIPP2 >u$ passa, 2piderF
Silenci. Sonen "e for#a r;t#ica ns cops4 p#, p#, pasa, p#, p#, pasa. I<''S se1ei$ els
sorolls a#b na lot.
JIPP2 6ine aqu9, 2pider, al meu costat.
Crea el passa";s. Jna ll# ilFl#ina na porta i po"e# !ere co# s'obre lenta#ent. -i ha ll# a
l'e$terior "e la porta, perG no a l'interior. I<''S s'acosta catelosa#ent i a#b por, ilFl#ina a#b la
se!a lot l'interior. (ra!essa la porta. L'/nica ll# pro!* "e la se!a lot, i a#b ella !eie# co# es #o
n balanc; >en"a!ant i en"arrere, aparent#ent a#b !olntat prGpia>, i ai$G *s el +e he# estat
sentint, al picar la fsta "e terra. L'ilFl#ina a#b la lot i !eie# co# es #o ca"a !e1a"a #enDs
fins atrar>se. FORA %3&EO.
)7OI) 4o, no, no? Un altre cop no? 'ra una bona idea? 'stava sortint b? Per qu$ hi
has haut de posar un balanc9 que es mou solF? #i!& s del llibre que et vas
acabar la setmana passada? 4o ho ests enfocant b, a veure. 2i l'Cltim que
has lleit s una hist&ria de terror, vs;te'n a la banda contrria. # veure,
tornem;hi. Interior. 4it. 1asa de la 4atlia.
&<NS %3&EO4 5Mortalitats .AB))0:. NA(HL<A est, lle1int tran+ilFla#ent +an sent n soroll i !e
la MOR( entrar per la se!a finestra a#b #olt "'esforK.
)50/ 8esCs, )aria i 8osep. .aireb m'he trencat l'espinada.
4#/7+I# >ui souF
)50/ +a )ort.
4#/7+I# >uiF
)50/ +a )ort. 'scolteu, puc asseure'mF .aireb m'he trencat l'espinada. 'stic
tremolant com una fulla.
4#/7+I# +a )ortF >u$ voleu dir, la )ortF
)50/ >u$ us passaF 4o veieu el vestit nere i la cara emblanquinadaF
4#/7+I# 29.
)50/ >ue s carnavalF
4#/7+I# 4o.
)50/ %oncs sc la )ort. #ra, em podeu donar un ot d'aiua o una t&nicaF )'he
marejat amb la pujada.
4#/7+I# >uina pujadaF
)50/ *e pujat per la canonada del desus. Pensava fer una entrada teatral. *e
vist els rans finestrals i que encara no dorm9eu perqu$ hi havia llum. )'he
imainat que valia la pena. 6olia pujar i entrar amb una mica de... ja sabeu.
GFa petar els "itsH )entrestant, m'enan!o el tal amb una parra, la canonada
es trenca i em quedo penjant d'un fil. +lavors la meva capa comena a
estripar;se. )ireu, anem;nos;en. *a estat una nit molt dura.
4#/7+I# Per&... doneu;me una mica ms de temps. Un altre dia.
)50/ PerF +a rdio ha dit que dem plour.
4#/7+I# 4o podem trobar;hi una soluciF
)50/ 1om qu$F
4#/7+I# 8uueu als escacsF
)50/ 4o, no hi juo.
4#/7+I# Una veada vai veure un quadre on juveu als escacs.
)50/ 4o podia ser jo, perqu$ no s juar;hi. #l par!9s, potser.
4#/7+I# 2abeu juar al par!9sF
)50/ 2i s juar al par!9sF ,s una ciutat, Par9sF
4#/7+I# 'n sabeu molt, ehF
)50/ )olt9ssim.
4#/7+I# Us dir qu$ far.
)50/ 4o fareu cap tracte amb mi.
4#/7+I# Us repto al par!9s. 2i vs uan"eu, me n'anir immediatament. 2i uan"o jo,
em doneu una mica de temps. )olt poquet, un dia ms.
Sona el ti#bre. FORA %3&EO. MH)<M !a a obrir la porta a#b "es1ana.
)7OI) 2er possible... #raF
D'00#4 GEntrant a#b A=R<LH 2en"or )!im PetitF Ui, potser millor que li diuem
)!im, s9, ser )!im, doncs. 8a sap qui sc. 2c Derran Derrer, Produccions
Derrer, Derrer i Derrer, ara Derrer, Derrer, Derrer i 8an. 'lla s l'#bril 8an. 4o
posi aquesta cara, m'estava esperant. 1amini amb mi. 6ina? G(re n proH
#bril, foc. I prenui nota: @+es dues parts estan preparades per la neociaci
dels drets d'e!plotaci de l'obra teatralA. *e dit foc, a qu$ esperaF #h, ai!&
est molt millor. I ara, els fulls. 'st preparat, oiF %oncs vina. *aur de
sinar aqu9, aqu9 i aqu9. 4o li recomano que sini aqu9, o tindrem problemes
als tribunals. 1orrecteF Perfecte. Daci;ho per duplicat, siui un bon nen. 'n
breu a la seva obra li plouran els premis, ser un $!it total i bla;bla;bla.
Porti'm un ot d'aiua, volF +a cuina s per all.
MH)<M, total#ent astorat, se'n !a a bscar n 1ot "'ai1a. A=R<L i FERRAN $i$ie1en.
#I0I+ Per& qu$ fasF >u$ s tot ai!&F
D'00#4 4oia, apr$n. #i!9 treballa un bon productor. /u no els dei!is parlar i no et
podran portar la contrria. Des que firmin com abans millor i mar!a abans que
spiuen e!actament per qu$ has vinut.
#I0I+ I si sospitaF
D'00#4 1onfon;lo? /ira;li el fum d'un puro a la cara, jo qu$ s. )ira, hem d'aconseuir
l'obra que ha escrit el )!im Petit siui com siui. ,s horrible.
#I0I+ # mi no em sembla tan dolenta.
D'00#4 Per favor? 'n men"s de cent pines ha plaiat a com a m9nim quin(e autors?
,s fantstic? 2eur que alC o alC altre veur la nostra obra, ens denunciar
per plai i, patapam?, espectacle cancelElat abans que puuis pronunciar el
t9tol.
)7OI) G(ornant a#b l'ai1aH 2en"or Derrer, m'aradaria aclarir...
D'00#4 +a seva obra s brillant, )!im. @)ata *ariA ser el nou $!it de Derrer, Derrer,
Derrer i 8an Produccions.
)7OI) 4o els puc vendre els drets de l'espectacle.
#I0I+ >u$F Per qu$F?
)7OI) Perqu$ no sn meus.
D'00#4 PerdoniF
)7OI) >ue no poden fer;la. Iona tarda.
#I0I+ 29, home? 8a som aqu9? 4o ens pot fotre al carrer? 6ost$ ens va enviar l'obra?
)7OI) Per& va ser abans de relleir;la i adonar;me que s una estafa?
#I0I+ 'stafaF >ui ha parlat d'estafesF
)7OI) 'stic en crisi creativa.
D'00#4 IF )iri, firmi aqu9 i ja est, si total, l'obra ja est feta...
)7OI) 4o ho entenen. 4inC ho entn? 1risi creativa? +iteralment? 4o sc capa de
crear res? /ot el que escric ja ho ha creat alC?
D'00#4 #i!& s una bestiesa.
)7OI) IestiesaF )iri? )iri ai!&? )iri totes les meves notes? GLi "na la llibreta.
FERRAN i A=R<L la #irenH
#I0I+ #questa pinta b. +a dona es troba amb la )ort i juuen al par!9s...
D'00#4 2'assembla una mica al 2et$ 2eell, de Ierman, per&...
#I0I+ Per& ai!& no s'assembla a res. )ira, dos paios esperant un tercer que no
aparei! mai. @/ot esperant OarlotA.
D'00#4 8a vei per on vas. I ai!&F @%ues fam9lies enfrontades, els fills petits de cada
fam9lia s'enamoren...A no, millor ni continuo.
#I0I+ Un home que creu que s la seva mare... Un poble atacat pels ocells...
)7OI) #qu9 s que vai estar mirant moltes pelEl9cules del *itchcocL. *o veuenF 2c
incapa de crear res. /ot el que fai ja est inventat?
D'00#4 I no se n'adonaF
)7OI) 4o, fins que no ho he acabat.
D'00#4 2en"or, dei!i's de !impleries? 6ost$ s un artista? +'Cnic que li passa s que
dei!a clar quines sn les seves influ$ncies.
)7OI) I, en realitat jo...
#I0I+ G%eient na cosa a la llibretaH 'i, i ai!&F
)7OI) #h, s un poema. 4o compta.
D'00#4 >ue no...F? Per& si s brillant?
)7OI) Impossible.
D'00#4 Irillant, i no se'n parli ms? %electi'ns amb una brillant lectura del seu brillant
poema.
)7OI) 4o estic seur que...
D'00#4 >ue ens delecti, collons? GA l'A=R<LH /u seuei!;me el joc.
&<NS (3(OL4 5Les "ones s,!ies .AB))0:.
)7OI) @2onet a la princesa Urnia,
a prop&sit de la seva febreA.
/eniu la prud$ncia adormida
de tractar man9ficament
i d'allotjar lu!osament
qui vol mal a la vostra vida.
D'00#4 5h, comena tan b?
#I0I+ >uin aire ms alant?
D'00#4 4oms ell t el talent d'un vers tan eleant?
#I0I+ @Prud$ncia adormidaA? 1al treure's el barret?
D'00#4 @)al a la vostra vidaA? >ue b acaba el quartet?
)7OI) 'stan parlant en versF
D'00#4 @)an9ficamentA llia tan b amb @lu!osament?A
'ls dos adverbis junts van admirablement?
)7OI) 2en"orsF ,s una bromaF
D'00#4 'scoltem com seuei!.
)7OI) Doraiteu, mal se us critiqui,
del vostre ric apartament
una inrata que insolentment
sembla que a fer;vos mal s'apliqui.
D'00#4 2i us plau, a poc a poc? %ei!eu;me respirar?
#I0I+ Permeteu que un moment ho puuem deustar?
D'00#4 2e sent, amb aquests versos, fluir a tots els sentits
un no s qu$, que ens dei!a del tot esbala=ts.
#I0I+ @Doraiteu, mal se us critiqui,
del vostre ric apartamentA...
>ue b que sona aqu9 el @ric apartamentA?
+a metfora hi s posada subtilment?
D'00#4 @Doraiteu, mal se us critiquiA...
#quest @mal se us critiquiA s d'un ust admirable.
'n aquest punt el vers s del tot impaable.
#I0I+ # mi, @mal se us critiquiA em roba tamb el cor.
D'00#4 2c del matei! parer: @mal se us critiquiA s or?
#I0I+ 6oldria haver;ho escrit.
D'00#4 6al per tot un poema.
)7OI) Per& en copseu com jo la finesa supremaF
D'00#4 5h, oh?
)7OI) 'l sonet, doncs, us sembla...
D'00#4 #dmirable? #ctual?
4inC no ha pout mai escriure res iual.
#I0I+ GFORA (3(OLH )eravells.
)7OI) 'ls arada, llavorsF
D'00#4 1om tot el que fa. 2en"or, som aut$ntics devots de la seva obra. @)ata *ariA
t de tot. / espies de la Primera .uerra )undial, t un bar decadent, t una
trianle d'amor i fins i tot nCmeros musicals. *a de ser nostra.
)7OI) 8o no tinc nivell per... jo no puc estrenar...
#I0I+ >ue no potF I qu$ volF >uedar;se amb la seva feina de sempreF >uei!ant;se
no arribar enlloc? 2i vol canviar, canvi=? #rrisqui's? Planti's i diui @puc fer el
que vului, no he de seuir sent comptable?A.
)7OI) 8o no sc comptable.
#I0I+ 'ra... una manera de parlar. #i!equi's i diui: @penso ser dramatur, ai!& s el
que vull? 'strenarem )ata *ari?A.
)7OI) 29, sen"or? Porti aqu9 els papers? 2en"oreta 8an, un bol9raf? I, sen"or Derrer,
penso ser dramatur. 'strenarem )ata *ari?
D'00#4 Perfecte? 'ra just el que esperava sentir?
)7OI) I ai!& s el que vull: poder triar qui interpreti la )ata *ari. ,s l'Cnica condici.
#I0I+ >u$F Per&...
)7OI) %iui, em donar el que demano o haur de vendre la meva obra a alC
altreF
D'00#4 I, jo... Gfl#ina a#b la #ira"a a A=R<LH. Ienvinut a bord, )!im.
)7OI) GMar$antH >ue corri el cava?
D'00#4 >ue corri? GA A=R<LH Prou ben juat, #bril.
#I0I+ #ra qu$ tocaF
D'00#4 /robar alC que diriei!i prou malament com per fer d'ai!& un fracs sonat.
#I0I+ Un aut$ntic desastreF
D'00#4 4o, a ella no la penso trucar.
#I0I+ # quiF
D'00#4 4o has dit %esastreF
#I0I+ >u$F
D'00#4 >ue no penso trucar;la. 2eria perfecta, per& no li vull haver de demanar.
#I0I+ %e qui parlaF
D'00#4 4o em pressionis? 8a s que seria la millor? 5 la pitjor. 8a m'entens. 2 que
seria l'Cnica que podria fer d'ai!& el que necessitem.
#I0I+ 4o s de qui parla, per& per qu$ no la trucaF
D'00#4 Perqu$ no la suporto.
#I0I+ 4o se suposa que hem de fer tot el possible per sortir;nos;enF
D'00#4 8a, per&... ellaF
#I0I+ 2iui qui siui. 2i seria la millor directora...
D'00#4 +a pitjor. ,s perfecta. 4o hi ha ninC que faci posades en escena tan horribles
com la 0ita %esastre.
L'A=R<L li "na el telCfon. La R<(A aparei$ "e fons i co#enKa a #ore l'esceno1rafia.
D'00#4 )erda? 4o l'aafa? Un altre cop no?
#I0I+ >u$ passaF
D'00#4 4o la conei!es, oiF
#I0I+ ,s que fa cinc minuts que no s de qui parlem.
D'00#4 4oms hi ha una situaci en qu$ la 0ita no aafi el tel$fon.
#I0I+ I quina sF
D'00#4 #preta a crrer, #bril? 1ada seon s vital?
#I0I+ >u$ passaF?
D'00#4 >ue corris, coi?
L'A=R<L i el FERRAN #ar$en corrents #entre la R<(A acaba "e p2ar a la cornisa +e ha #ntat.
ES&ENA 1
R<(A &ESAS(RE *s a "alt "'na cornisa, prepara"a per saltar, a#b n tele!isor a les #ans. Entra
FERRAN, accelerat, !e "e les escales, cri"ant el no# "'ella. &<NS (3(OL4 5(rilo1;a "e Sole"a"
.AB))0:.
D'00#4 Iona nit.
0I/# DerranF? >u$ hi fas aqu9F 4o intentis aturar;me?
D'00#4 4o et preocupis. 8o he vinut a fer el matei!.
0I/# 'st b. Per& no te m'acostis molt. GFERRAN p2a a la cornisaH >u$ fasF
D'00#4 I tuF
0I/# 4o pretendrs tirar;te desprs de mi.
D'00#4 6ols que ho faci primerF
0I/# ,s clar que no, jo he arribat primer.
D'00#4 +lavors crec que em tirar desprs.
0I/# 4o ho pots fer ai!&.
D'00#4 Per qu$ noF ,s un pa9s lliure.
0I/# +a ent pensar que entre tu i jo encara hi ha aluna mena de relaci o... jo
qu$ s? +a ent t molta imainaci, sapsF Per qu$ no ho fas demF
D'00#4 6ols ser el centre d'atenci, noF
0I/# Per& qu$ diusF
D'00#4 Per ai!& no vols que em tiri desprs de tu.
0I/# >u$F
D'00#4 2i em tirs just desprs, dei!aries de ser el centre d'atenci. 'l pCblic estaria
repartit entre els dos.
0I/# >u$ ests dientF
D'00#4 'm sembla que ja ho saps.
0I/# 4o, no ho s.
D'00#4 G'asaH Per qu$ et vols tirar amb una tele, avuiF
0I/# ,s un s9mbol.
D'00#4 %eF
0I/# %el fracs. 4i una sola entrevista a televisi. 4o he fet res. 2c de la classe
de directors que acostumo a classificar com a fracassats.
D'00#4 4o diuis ai!&.
0I/# )ira, porto tant de temps intentant;ho i res...
D'00#4 I, ja sortir.
0I/# 4o, ja n'estic farta.
D'00#4 4o et rendei!is.
0I/# 2apsF 'l pitjor de tot s que en realitat no sc una bona directora, ni tan sols
arribo a ser mediocre i no me n'he adonat fins ara.
D'00#4 %oncs jo crec que s9 que ets una bona directora.
0I/# 4o intentis pujar;me la moral, Derran. +a realitat s aquesta.
D'00#4 /'ho dic perqu$ ho crec.
0I/# %e deb&F
D'00#4 Paraula d'honor.
0I/# #h, per& b... tu ets de la mena de pCblic que acostumo a anomenar
conformista i poc e!ient.
D'00#4 2i et tires pedres sobre la teva teulada, ja no hi puc fer res. /'he dit la veritat.
Iah, no s ni per qu$ intento ajudar;te?
0I/# 2aps com s de dur lluitar per creuar una porta i que te la tanquin als nassos
cont9nuamentF Porto tant de temps intentant;ho i... per& si no puc fer;ho, no
vull res, m'entensF?
D'00#4 I per ai!& et vols tirarF
0I/# 't sembla pocF?
D'00#4 .FORA (3(OL0 *i ha haut veades que ho has intentat per men"s, per&...
Ps$. G'asa0 Iai!emF
0I/# 29, ja se m'estan cansant els braos d'auantar la tele.
D'00#4 2 que te la vai enviar ahir al vespre, per& has pout lleir @)ata *ariAF
0I/# +leir;laF +'he devorat? I la trobo e!cepcional? '!cepcional?
D'00#4 +lavors, la diriirsF
0I/# %iriir;laF 5h, s clar que no. 4o s el meu tipus d'obra. %e deb&, Derran,
espionate i balls de sal a la Primera .uerra )undialF I tots els personates
sn homes?
D'00#4 5h, no hi tornem.
0I/# 4o penso colElaborar activament a relear la dona a un seon terme?
D'00#4 Per& si la protaonista s una dona?
0I/# Un simple objecte de desi? 'ls personates es passeen per l'escenari dient
el que farien amb )ata *ari? I a ella qui li preuntaF? 4inC?
D'00#4 Per qu$ has de fer un ra massa de totF?
0I/# %e tot? 't sembla poc el control mascul9 i tita;c$ntric per castrar la pot$ncia
matriarcal que demostra la supremacia de l'estroenF?
D'00#4 4o s el que has dit, per& ja m'ests omplint els collons, 0ita?
0I/# 6eusF 'ls homes ho e!trapoleu tot a les &nades?
D'00#4 GFartH 5ooh? )ai no estar prou satisfet del nostre divorci?
0I/# I fins i tot ai!& va ser idea meva?
D'00#4 29, i des de llavors ests cada dia ms tocada del bolet? /ant feminisme, tant
feminisme...?
0I/# 2aps una cosa, tros d'inCtilF >uan ho vam dei!ar, estava ensorrada? *avia fet
tot el que podia per la nostra relaci? I em vai adonar que havia sacrificat
massa? G%I42 /P/5+: 5?o i els #es ho#es .AB))0:H 6ai plorar cinc dies
seuits, sapsF #l sis$ em vai plantar davant el mirall i vai mirar;me a la
cara. 2emblava en Iurt +ancaster, em tremolaven els llavis, el ri##el
naveava pel meu rostre. 6ai treure la bossa de maquillate. 'm vai mirar
directament als ulls i em vai dir: @Dot;li can"a, nena?A. 6a entrar ma mare dins
de casa: @Da sis dies que no s res de tu, ni tan sols contestes el tel$fon. /'he
dut roba per presumirA. 'lla duia jaqueta verda i malles vermelles... @>u$ diran
les ve=nesA, pensava jo. @6ina, posa't uapa, que anem a la televisi, a fer de
pCblic a un prorama en directe. Preuntes i respostesA. 4o m'ho vai pensar
dues veades. /enia moltes preuntes per fer i aireb totes sense resposta.
Per qu$ no hi ha hostesses de QR an"sF 2n tan educades com les de NR.
Per qu$ la societat e!iei! eterna joventut a les dones, ms que no pas als
homesF Per qu$ als vters dels cinemes nosaltres hem de fer cua i els homes
noF Per qu$ als rans maat(ems les dones porten uniforme i els homes noF
's va sentir un crit des del pCblic. 'ra ma mare: @Dot;li can"a, nena?A. Per qu$
a les eslsies, on hi van ms dones que homes, no hi ha lavaboF Per qu$
als hospitals et donen uns pijames que es corden per darrera i has d'anar
ensen"ant el culF Per qu$ no hi ha /op;)odels de SR an"s, que, a la fi, s
l'edat que la dona t ms diners per comprar vestitsF GFORA (3(OLH
D'00#4 29, tot ai!& ja ho s. 6an estar passant el prorama pels (ppins durant
mesos. I estaria molt b si no fos perqu$ en lloc d'anar;hi amb ta mare hi vas
anar amb un maromo de dos metres per dos metres que no dei!ava de
marejar;te. I estaria millor si ai!& no haus estat aban! del nostre divorci?
0I/# 5h, tu i els teus tecnicismes.
D'00#4 /ecnicismes que per poc no em costen una fortuna en advocats?
0I/# I havia de lluitar pels meus drets?
#I0I+ GEntrantH 'm podria haver avisat que l'ascensor s'encalla? Porto cinc minuts
tancada entre el tercer i el quart pis?
D'00#4 Per qu$ creus que he pujat a peuF Per fer e!erciciF
0I/# >ui s aquestaF +a teva nova novietaF
#I0I+ i D'00#4 4o?
D'00#4 GFartH ,s la meva... s&cia. GA A=R<LH )ira, pren nota. 2aps quina s una de
les millors virtuts d'un productorF
#I0I+ +a paci$nciaF
D'00#4 +a capacitat per delear? Per tant, deleo en tu la responsabilitat de
contractar a la 0ita, jo no auanto ms aquesta sonada. )e'n vai al bar.
G(re n proH >u$F
#I0I+ %oni;me'n un, noF
D'00#4 PerF
#I0I+ *ome, per conv$ncer;la. 1om ha fet amb el )!im Petit.
D'00#4 #bril, #bril, #bril. #i!& s l'eina d'un productor. I tu encara no ets productora.
#conseuei! la 0ita, estrena l'obra i en parlarem.
#I0I+ Per& llavors com...F
D'00#4 'spavila't? *e deleat en tu. 4o tornis a casa fins que l'hais convenut.
GMar$aH
#I0I+ G'asaH #i!9 que vost$ s la sen"ora %esastre.
0I/# %e. 2astre. 2eparat. I sen"oreta.
#I0I+ #ha... 'hm... %ai!&... GA#b esforK, i#itant Ferran a l'escena anteriorH )iri,
sen"oreta %e2astre, escolti'm b. 'm dic #bril 8an, i desprs d'e!aminar
molt seriosament el seu curr9culum, camini amb mi, vina?, entre el sen"or
Derrer i jo hem decidit que s la ms apropiada per diriir el nostre
espectacle. #qu9 t els formularis, ha de sinar aqu9, aqu9 i aqu9. #qu9 no, si
no vol que l'acabem portant als tribunals. 5h, no posi aquesta cara, s que ho
estava esperant. +i prometem una pluja de premis, un $!it total i bla;bla;bla.
8a sap.
0I/# %ues coses.
#I0I+ %iui.
0I/# Per comenar, sense puro no funciona iual, reina. I seona... de tota
manera, no crec que te'n surtis fent ai!& amb mi. >ui et penses que li va
ensen"ar al DerranF
#I0I+ G'asa. &esesperatH 2en"ora %esastre, ha d'acceptar? 'l sen"or Derrer em
fotr al carrer si torno sense la seva ajuda?
0I/# Per qu$ et preocupa tant el DerranF >ue te l'ests tirantF
#I0I+ ,s clar que no? Per& com vol...F
0I/# %ona, no seria tan impossible. # no ser...
#I0I+ +a nostra relaci s estrictament professional.
0I/# Professional. 8a. Pobret. )ira que t mal ull, ehF 4'intenta pescar una i busca
a la bassa que no s?
#I0I+ 4o s de qu$ parla, per& si us plau, sen"ora %esastre, diui que s9.
0I/# Un moment? #questa s una decisi que pot afectar la meva carrera
professional sencera? )'ho he de pensar b.
#I0I+ Pff...
0I/# *o far.
#I0I+ *o farF
0I/# 2i se m'oferei! el que jo vului.
#I0I+ 'l que vost$...F
0I/# %iriir )ata *ari si noms hi actuen dones.
#I0I+ Per& ai!& no tindria cap sentit. 2i aireb tots els papers sn masculins.
0I/# Una dona pot fer qualsevol paper que puui fer un home dues veades millor
amb la meitat d'esfor.
#I0I+ 4o pot ser. 'l sen"or Derrer s'enfadar si li dono perm9s per ai!&...
0I/# GMar$antH 'l DerranF #h, ell s'enfada per tot. 2i vols ser una bona productora
noms et pot importar una cosa. 2aps quinaF
#I0I+ 'ls dinersF
0I/# +a teva producci? I si el teu soci et posa pals a les rodes... fora soci,
m'entensF
#I0I+ Dora soci.
0I/# )ira, 8an, et deies, oiF *as de saber una cosa de la 0ita %e2astre...
#I0I+ >uinaF
0I/# >ue sempre, 2')P0', aconseuei! el que vol. GEntra "ent n abric "e pell.
&<NS (3(OL4 5-a!ies "e ser t, ABB):0. 6olia demanar;te un consell. Da vuit
an"s vai portar aquest abric a @+'estranulador de )urr" *illA, i he pensat
que me l'escuraria perqu$ queds ms a la moda. /'arada aquesta
llarada, o t'aradaria ms ai!9F GS'ap2a l'abric fins sobre 1enollH
#I0I+ 5h... )'arada de les dues maneres... Potser s millor ms curt... Per qu$
m'ho preuntaF
0I/# Perqu$ s un abric molt car, i abans de tallar;lo vull estar seura que em
quedar se!". ,s que per mi, no hi ha res ms se!" que portar un abric de
pell sense res a sota. 4o ho trobes molt se!"F
#I0I+ 29, suposo que deu ser la mar de se!".
0I/# 8o ho trobo molt i molt se!". 4o porto res a sota i s una sensaci fantstica.
#I0I+ Per qu$ fa aquestes cosesF
0I/# Per res. Perqu$ tinc calor, suposo. I tuF
#I0I+ 8o, qu$F
0I/# 4o tens calorF
#I0I+ )mm... no... #ra hai de... ehem...
0I/# #h, he pensat que potser tindries calor.
#I0I+ Una miqueta. 6ull dir que no m'estran"a, perqu$ posar;se un abric de pell
aqu9... 'hm...
0I/# >uina bestiesa. )ira, no som criatures i jo no sc cap e!perta en
manipulacions. Potser encara no ests preparada per prendre't les coses
seriosament amb mi, de manera que podem comenar amb una bona
revolcada. >u$ et semblaF GFORA (3(OLH
#I0I+ 6ost$ no em conei!. 4o sap res de mi.
0I/# 2 ms del que t'imaines. 8a m'hi he trobat en ai!&. G%I42 /P/5+:5GC#inis
.ABB)0:0 )ira, tu i jo som dos... el$ctrodes. 1adascun d'ells per s9 sol no s
res. Per& si els connectssim... produir9em una eneria espectacular. GRiH
2ents l'escalfor que enerem juntesF ,s vida. ,s poder.
#I0I+ 'h... I... 'l projecte ja est en mar!a, i la necessitem. 29, la necessitem de
veritat.
0I/# 'ts serena, hermosa, somrient per mi. 'ts com un do del cel. +a teva bellesa
far que robi els estels per tu. 4o vull que et sentis anoi!ada?
#I0I+ 4o m'araden els canvis. I les sorpreses m'acovardei!en, ai!& s tot. I
aquests compliments que em diu no em...
0I/# 4o sn compliments. ,s el meu cor, que parla. 2aps qu$ va fer %ante .abriel
0ossettiF 6a obrir la tomba de la seva difunta esposa per tal de recuperar els
poemes que li havia escrit en vida. I en veure;la tan bella, va decidir pintar;la.
2ense saber;ne. #vui dia, a l'#shmolean )useum d'5!ford es poden veure
aquestes meravelloses pintures. 5h, du, quanta en"orana. 8o tamb vull
aprendre de tu. )ostra'm el cam9? GFORA (3(OL. La R<(A s'obre r,pi"a#ent
l'abric, "ei$ant !ere a l'A=R<L +e no " res a sota. L'A=R<L, astora"a,
r#ia ns se1onsH
#I0I+ >u$ m'havia preuntatF
0I/# >ue si puc fer l'obra noms amb dones. 1om ho veusF
#I0I+ >ue com ho veiF
El A=R<L i la R<(A co#encen a e#bolicar>se.
FOS&
ES&ENA 2
A l'escenari teni# "os a#bients separats. 'er na ban"a, n sof, #arca l'habitaci "el Ministre
RO=ER( MASS<'. A la ban"a contr,ria hi ha n banc on, a les fos+es, s'asseran FERRAN,
R<(A i MH)<M per !ere els c,stin1s "e l'escena E. Entren MASS<' i la "ipta"a ANNA
CAMAC-O.
#44# 'sts seur que no hi ha ninCF
)#22IP >ui vols que hi haiF 2c el )inistre d'IndCstria, tinc una de les millors
seuretats del pa9s.
#44# 8o mentre ens dei!in en pau...
)#22IP 4inC ens molestar.
#44# 4i la teva donaF 4i cap secretria amb feina d'Cltima horaF
)#22IP +'he despat!at aquest mat9, mai em portava els entrepans que li demanava.
#44# G&<NS (3(OL4 5'ol;tica#ent <ncorrecte, AB7B:0 #i, 0obert, ai!& que fem no s
si est aire b...
)#22IP /ens ra. 4o est ens b. Posem;nos ms c&modes... GEs co#enKa a trere
la robaH
#44# 6ull dir que un ministre popular i una diputada socialista... s una mica contra
natura, noF
)#22IP 'l president ho va dei!ar ben clar: @Un franco acuerdo entre todas las fuer(as
pol9ticasA. 'l que no hi ha dubte s que s plenament democrtic?
#44# /u vs parlant de democrcia. *auries de sentir les bromes que fan sobre tu
al 1onrs. 29, 0obert )assip... 0obertito... 0ober;pito?
)#22IP 0ober;pitoF #i!& s enveja dels de la oposici, que la tenen ms petita?
#44# GRientH 4o siuis roller.
)#22IP *e demanat una ampolla de cava, caviar i tres dot(enes d'ostres... /ranquils,
a mitja llum i sense que ninC ens molesti...
#44# )illor que em posi c&moda jo, doncs, noF GMar$aH
)#22IP >ue vols que t'ajudi a desvestir;teF
L'ANNA cri"a. MASS<' s'ai$eca "e cop i !a fins on *s. %an entrant i sortint "e l'habitaci.
)#22IP >u$ passaF? 2anta )aria, mare de %u? >u$ fot aqu9 aquest paioF?
#44# 4o ho s? *e entrat i l'habitaci i...?
)#22IP +i haur caiut la finestra al coll. 4o li trobo el pols?
#44# >uanta estona deu fer que s aqu9F
)#22IP >uan he entrat no hi era? 2eur?
#44# Da molt mala cara?
)#22IP ,s clar, s mort? 2eur que s un lladre. 5 pitjor encara, un periodista, un
papara((i? #quests malparits es fiquen a tot arreu? 'l balc dna la volta a la
cornisa. *a arribat, ha forat la finestra i clac?
#44# %eu estar espatllada. #questes finestres de uillotina sempre m'han fet por.
G(re el telCfonH *aur9em de trucar a la policia.
)#22IP G'renent>li el telCfonH 4o podem trucar a la policia?
#44# G'renent>li "e noH *o hem de fer, 0obert?
)#22IP G'renent>liH 4o, no ho hem de fer. 1om vols e!plicar a la policia que tu i jo
estem al meu dormitori amb un cadver quan se suposa que haur9em d'estar
al 1onrs neociant els pressupostos enerals de l''statF
#44# Per& s un mort?
)#22IP 't penses que la policia el ressuscitarF? +a meva carrera enfonsada per un
periodista de merda? 8a vei el titular d''l )undo. @)inistro popular " diputada
socialista sorprendidos en una or9a necrfilaA. )are de du sen"or. /rucar a
la meva secretria. GFORA (3(OLH
#44# Per& si l'has despat!at?
)#22IP %oncs a la nova? I me'n deuen haver trobat una de nova? Per aluna cosa
tinc lacais, jo? GAl telCfonH *olaF 29, mira, 8oan, envia'm una secretria a
casa. 29, ja ho s que l'he despat!at, per& busca'n una altra. /ant me fa que
siuin les deu de la nit? 8o tamb en tinc de problemes? 4o? I no diuis a ninC
que t'he trucat? 6ull una nova secretria immediatament?
Sona el ti#bre. ANNA i MASS<' es posen tensos.
)#22IP >ui hi haF
#I0I+ GOFFH )iri, em dic #bril 8an, sc la nova;;
)#22IP GObrint la portaH Passi, seui i escolti, 8an. GAl telCfonH 4o s com t'ho has
fet, 8oan, per& et merei!es un premi. G'en2aH
#I0I+ )iri, jo venia a...
#44# 8a sabem a qu$ vens. GE#penDent>loH Passa cap endins que tens feina. 8a
pots anar pensant com fer;lo desapar$i!er.
#I0I+ 1om fer desapar$i!er el qu$F G?a a fora, cri"aH
ES&ENA 3
L'acci s'atra. Can!ia la ll#. Jna AC(R<J GRAN es planta al #i1 "e l'escenari. El focs el
tenen ella i el FERRAN, la R<(A i el MH)<M, +e estan en n cant al banc. &<NS (3(OL4 5&ansa
"'a1ost .AB))0:.
#1/0IU .0#4 >uan miro enrere, cap aquell estiu de -TUV, em tornen diferents menes de
records. #quell estiu vam comprar el nostre primer aparell de rdio, un objecte
que ens obsessionava. 'l van dur a finals de juliol i la tia )aie ;la bromista
de la fam9lia; va proposar que el batessim. 'lla volia posar;li +uh, pel du
c$ltic de la collita. 'n els temps antics, el primer d'aost era +W +uhnasa, la
festa del du +uhB i les setmanes de la sea eren les Destes de +uhnasa.
Per& la tia Jate ;que feia de mestra i era una dona molt tocada i posada; va
dir que si ja era prou pecamins batejar un objecte inanimat amb un nom
qualsevol, encara ho seria molt ms posar;li el d'un du pa. #i!9 que li vam
dir )arconi, que era el nom que hi havia escrit en l'aparell.
Unes tres setmanes abans que comprssim la rdio, el erm ran de la
mare, l'oncle 8acL, va tornar per primer cop a casa procedent d'7frica. %urant
vint;i;cinc an"s havia treballat en una leproseria d'un poblet llun" anomenat
0"ana, a Uanda. 4oms n'havia sortit un cop, durant la Primera .uerra
)undial,quan va ser per uns mesos capell de l'e!$rcit britnic a l'7frica
oriental. %esprs va tornar a aquell hospici macabre, on va treballar sense
parar durant divuit an"s ms. 'n aquella $poca, quan ja passava dels
cinquanta i estava molt malament de salut, va tornar a casa, a Iall"be, a
morir. I ai!9 va ser.
)7OI) )olt b, moltes rcies. 8a la trucarem. GL'AC(R<J GRAN #ar$aH. 4i de
con"a, oiF
D'00#4 4o.
0I/# 4i de con"a. ,s massa...
)7OI) .ranF
D'00#4 IonaF
0I/# Iah. X2e<ent? I la sen"oreta 8an no vindr avuiF
D'00#4 4o ho crec. 'st fent una feina ms important.
)7OI) >uinaF
D'00#4 #conseuir els calers per finanar l'obra. >ue per aluna cosa s comptable.
)7OI) #h, b. 'l tens intentant conv$ncer els bancsF
D'00#4 4o. +'he enviat a veure un ministre que conec, que em deu un favor. # veure
si sona la flauta.
ES&ENA 2
A=R<L est, asse1"a al sof,, estressa"a.
#I0I+ # veure si ho he ent$s. 6ost$, ministre )assip, i vost$, diputada 1ames...
1amacho? estaven aqu9... prenent aluna cosa... i s'han trobat un paio mort a
l'habitaciF
#44# +i havia caiut la finestra al coll. ,s de les de uillotina.
#I0I+ GOfe1ant>seH %ei!a la comptabilitat, va dir. #nirem a 09o, va dir. #hhh? 'l pit?
#44# 0espiri, 8an, respiri? Uh. #h. Uh. #h. GF#ent>li na clecaH >ue respiri, dona?
)#22IP 8a es troba millorF GA=R<L 1e#e1aH %oncs au, vina. # carrear el mort.
#I0I+ # qu$F? GL'e#penDenH
#44# 4o voldr que el dei!em a l'habitaci? 2e l'ha d'endur d'aqu9?
#I0I+ I qu$ en fai jo d'aquestF?
)#22IP 4o s. Pui a 1ollserola i tiri'l del cot!e en mar!a d'una empenta.
#I0I+ Podrien ajudar;me, noF GL'ANNA !a recollint la se!a roba0 >ue jo no puc amb
ell? GEl "ei$a al sof, #entre recpera forcesH
)#22IP 4o siui flui!a, va? +a vida pol9tica s molt dura? 2i no pot amb un paio que no
es quei!a, al 1onrs se la menjarien viva? G(r+en a la porta. (O(S es
+e"e con1elats. &<NS (3(OL4 5Le pa1i +i p1iM .AB))0:0. >ui sF >ui hi
haF
.50%I++5 GOffH +a poli?
)#22IP +a poliF >uina poliF
.50%I++5 >u$ vol dir, quina poliF +a poli?
)#22IP +a poli, s9, la poli? Per& quinaF +ocal, auton&mica, nacionalF
.50%I++5 4o li puc dir?
)#22IP #i coi? Per qu$ noF
.50%I++5 Perqu$ sc de la 2ecreta?
)#22IP *ome? Per qu$ no m'ho ha dit abansF
%'+.#%5 GObrint la porta. A=R<L a1afa el MOR( co# si fos n ninot "e !entr;loc. ANNA
s'a#a1aH #h, coi, si era obert. 5rdre d'escorcoll? 4o s'ho esperava, oiF )iri
per la finestra?
)#22IP >u$ passaF >uina barbaritat? >uantes furonetes?
.50%I++5 'stem pentinant tot el barri, he, he, he.
)#22IP 6aja? I qu$ hi busquen, si es pot saberF
.50%I++5 4o ens faci perdre el temps, entesosF 5n s el robadorF
)#22IP 4o en astem de rebedor. Per& el repl s molt confortable, si vol sortir a
comprovar;ho...
.50%I++5 0obador, amic meu. *e dit robador.
)#22IP 0obadorF I qu$ s ai!&F
.50%I++5 4o faci el pa$s, em sentF?
)#22IP 6ost$ perdoni, per& s el primer cop que sento aquesta paraula.
.50%I++5 #i, santa inorncia. GFORA (3(OLH %e quina paraula pot venirF
#I0I+ %e robarF
%'+.#%5 >ui s aquesta ent, sen"or ministreF
)#22IP ,s la meva ermana, l'#bril. I el de les ulleres s el meu altre erm, el 8uli.
%'+.#%5 Ui. %oncs t molt mala cara. 's troba b, sen"or 8uliF
)50/ GFet per l'A=R<L fent !entr;locH 29, s9, s9.
%'+.#%5 'st molt plElid.
#I0I+ ,s que venim d'un casament i ha beut massa.
%'+.#%5 I qu$ hi fa aqu9 la diputada 1amachoF
#44# ,s que el nuvi s el meu cun"at. I som amiues des de sempre amb l'#bril.
.50%I++5 2eur que es troba b, sen"or 8uliF
)#22IP I tant? 'll sempre t aquest color de pell, oi que s9F #u, anima't, 8uli? >u$ deia
d'un robadorF
.50%I++5 >ue s'ha vist un robador pel seu jard9? 'stem buscant;lo?
#44# Un lladre, vol dirF
.50%I++5 /amb es pot dir ai!9.
%'+.#%5 'ns aradaria mirar a veure si ha entrat...
)50/ 4o?
#I0I+ 4o ha entrat ninC. 'ns n'haussim adonat, home?
%'+.#%5 29. 2uposo que t ra. 2en"ores. 2en"ors.
.50%I++5 # millorar;se?
)50/ .rcies? GMar$en GOR&<LLO i &ELGA&O. Srt ANNAH
)#22IP *em de treure aquest paio d'aqu9 ja. 6ina, #nna. 'ntre les dues podreu.
#44# 8o l'he de moureF
)#22IP %ona, a tu tampoc et pot trobar la premsa a casa meva. 8a mar!eu tots tres i
problema resolt.
#44# Problema resolt per tu? 4osaltres qu$ en fem d'aquestF
#I0I+ GSeriosaH 8o ja tinc molt clar el que he de fer.
L'A=R<L "ei$a anar el #ort i tre el telCfon, histCrica.
#I0I+ 2en"or DerrerF *a de venir immediatament? 4o, no puc ms? 2i us plau? ,s
una emer$ncia?
ES&ENA 3
L'acci s'atra. Can!ia la ll#. Jna AC(R<J ?O%E es planta al #i1 "e l'escenari. &<NS (3(OL4
5&isclpin les #olCsties .AB))0:.
#1/0IU 856' GLle1int na notaH @'scolta !ato, la nena ha sopat per& ja saps que li costa
d'aafar el son i noms s'adorm davant la tele. /inc reuni de balan a
l'editorial. 2opa davant la tele i si pot ser amb #ntena 1inco, i ai!9 acabars
aviat i la portes al llit. 6ale nen? #h?, i si menes al sof, aafa la safata. *i ha
hamburueses a la nevera. PetonetsA. Iarrufeta, l'Cnica cosa que no
m'arada de tu s que no tenim els matei!os ustos televisius. *em de
compartir les coses, ho sentsF %e moment encara s d'hora. 5i que dei!ars
veure les not9cies al papaF 2i hi ha aluna cosa interessant em fas un plor,
valeF 6ai a fer;me un entrep. 4o. *amburuesa no? Pa amb tomquet i
pernil. Poquet. I uns cacauets i una cerveseta? #h, no? /u ja has sopat? >ue
no veus que et posaries com una focaF >u$, res d'interessantF 4oF 8a tens
ra, ja... 29, ja ho s. #afar la safata... 2embles com ta mare, tu? GFORA
(3(OLH
0I/# 2uficient? 8a pot mar!ar. G+'#1/0IU 856' mar!aH
)7OI) GE#ocionatH #questa s9, oiF ,s jove, s uapa i t talent. 2eria una )ata *ari
espectacular?
0I/# #bans em penjo.
)7OI) PerdonaF
0I/# >ue no penso contractar aquesta noieta perqu$ a tu te l'ai!equi.
)7OI) # mi no me la...? ,s bona?
0I/# I idiota?
)7OI) %'on ho treus ai!&F?
0I/# # qui se li acudiria fer un mon&le d'homeF I si fos noms ai!&, encara? Per&
un mon&le on fa d'home i critica la seva dona...? 5n s's vistF?
)7OI) 2en"or Derrer, diui;li aluna cosa, per favor?
0I/# 29, home? %iue;li, Derran, diue;li que ninC amb dos dits de front la
contractaria.
D'00#4 # mi no m'hi fiqueu.
0I/# GAcorralant>loH 4o ets el productorF Produei!?
)7OI) #l meu contracte posa que tinc la darrera paraula per triar qui s la
protaonista? %iui;li?
0I/# >ueF? I quan pensaves avisar;meF?
Sona el telCfon "el FERRAN. L'a1afa.
D'00#4 #brilF >u$ passaF I no pot esperar, oiF 8a, s clar. %oncs s una llstima,
perqu$ estic molt ocupat, per& si s tan important... 29, dona, no patei!is, ja
vinc. 2c el productor, noF I haur de produir? G'en2aH *o sento, nois.
'mer$ncia. 4o pots dei!ar mai a l'aprenent fent la feina del mestre?
0I/# /orna aqu9, tros d'inCtil?
)7OI) 2en"or Derrer? 4o em dei!i amb aquesta boja?
D'00#4 GFent co# +e el tr+enH Ui, em sembla que em tornen a trucar, ehF #brilF
29, s9, s ella. 4o, ja vinc? GMar$aH
0I/# G'asaH +lavors qu$, avisem a la se<entF
)7OI) Portem dot(e )ata *aris i a totes els has trobat peues? ,s impossible decidir
ai!9?
0I/# >u$ et sembla si ho fai joF
)7OI) >u$F?
ES&ENA 2
El FERRAN crea l'escenari i entra "irecta#ent a la casa "el #inistre. L'aco#panDen GOR&<LLO
i &ELGA&O. Lan entren, A=R<L torna a a1afar el #ort.
%'+.#%5 2en"or ministre, hi ha un home que diu que el ve a veure.
)#22IP Derrer?
D'00#4 Iona nit.
)#22IP #ra no puc estar per les teves !impleries, estic ocupat. +a meva secretria et
donar hora.
D'00#4 +a teva secre;;;F 6ols dirF
)#22IP 8an, acompan"i'l a la porta. 8a se'l poden endur.
D'00#4 )assip, l'#bril s la $e-a secretari, no la teva.
#I0I+ 4o era la seva s&ciaF
)#22IP G-orrorit6atH 'spera... llavors tu no ets...F Per& qu$ hi has vinut a fer aqu9F?
.50%I++5 Problemes, sen"orF 'ns ha dit que s un amic seu. )entiaF
)#22IP 29. 4o? 6ull dir... ,s... 'l nuvi. 'l nuvi, que venia de visita.
.50%I++5 #h, pes felicitats, home? 4o sap on s'ha ficat, per& felicitats?
)#22IP Una copeta, sen"orsF
.50%I++5 GA" libit#H %ale?
%'+.#%5 GA" libit#H 5h, no, de servei mai.
)#22IP GE#penDent>los foraH 6a, no es faci prear. +a diputada 1amacho els la
servir a la saleta.
MASS<' s'en" a A=R<L i FERRAN a n cant i in"ica a ANNA +e entretin1i els policies.
MASS<' parla a A=R<L i FERRAN en !e bai$a.
)#22IP >u$ collons vols, DerrerF >u$ s tot ai!&F
D'00#4 4o li has e!plicatF
#I0I+ ,s que no m'ha dei!at? /enia un;;;?
D'00#4 #ah? 4o s per qu$ confio en tu. GA MASS<'H 'stic preparant un nou
espectacle, )assip, i ser un $!it. )'aradaria que hi posessis uns quants
calerons.
#I0I+ 'm sembla que no s el moment...
D'00#4 I tant que ho s? 2en"or ministre, noms que redireccionis una miqueta
d'inressos al meu !ou... GS'asse a#b el MOR(H *&stia, aquest paio est
conelat? G-o ent*n tot. Es #ira A=R<L i MASS<'. RiH Una emer$ncia, noF
)#22IP Un papara((i. 2'ha trencat el coll colant;se per la meva finestra.
D'00#4 I vols treure;te'l de sobre.
)#22IP 1orrecte.
D'00#4 I seria un problema que alC ho sabs...
)#22IP 1orrecte.
D'00#4 I paars la meva obra perqu$ no obri la boca...
)#22IP 1orrec... >u$F?
D'00#4 #bril, els contractes. G+'#I0I+ !a a bscar el #alet; i li porta #entre parlaH
)#22IP 8o el que vull s que aquest paio desapareui d'aqu9?
D'00#4 Ps$. #i!& t'ho puc fer tamb. 2i em dei!es el teu jet privat per anar a 09o. /u
ves sinant. #u, va, ajuda'm?
A=R<L i FERRAN ai$e+en el MOR(.
)#22IP >u$ se t'hi ha perdut, a 09oF
D'00#4 ,s per fer una visita cultural.
%'+.#%5 GEntrant a#b ANNA i GOR&<LLOH )oltes rcies, sen"ora diputada, per&
amb una copa en tinc prou.
.50%I++5 *ome, jo si me'n vol posar ms...
A=R<L, FERRAN i MASS<' canten 5El #e a!i: a1afant el MOR(. En acabar, GOR&<LLO i ANNA
els apla"ei$en.
.50%I++5 'ncara porten el bo"orrio a les venes, ehF
D'00#4 ,s que som ent de teatre.
%'+.#%5 #h, mira? 8o vinc d'una nissaa de teatreros? G&<NS (3(OL4 5ArsCnic i pntes
"e coi$; .AB))0:H
D'00#4 #h, s9F
%'+.#%5 +a meva mare era actriu de teatre. Potser n'ha sentit a parlar: +aura Ieltran.
D'00#4 29 que em sona, s9.
%'+.#%5 %e fet jo vai ni!er de ira.
#I0I+ %e deb&F
%'+.#%5 6ai ni!er al camerino, al final del seon acte, i la meva mare va continuar
fins al final.
D'00#4 0enoi, quina actriuassa? +a seva mare deu tenir una bona hist&ria... vull dir,
com que jo produei!o obres, potser seria interessant...
%'+.#%5 'scolti... vost$ no s pas en Derran Derrer, el productor teatralF
D'00#4 29.
%'+.#%5 5stres tu? 'ncantat de conei!e'l? 2en"or Derrer, estem en el matei! neoci.
D'00#4 #h, s9F
%'+.#%5 29. 2c autor teatral. #i!& de fer de policia noms s temporal.
#I0I+ I quan fa que n'sF
%'+.#%5 %ot(e an"s. 0ecullo material per l'obra.
D'00#4 %ot(e an"s, oiF 'stic seur que ser deliciosa.
%'+.#%5 5h, i tant? #mb tots els drames que vei, fent de policia? 4o t idea de les
coses que passen a Iarcelona.
D'00#4 'm sembla que la comeno a tenir.
.50%I++5 =eno, molt interessant, per& ens hem de presentar a comissaria.
D'00#4 'speri un moment, aent...
%'+.#%5 %elado.
D'00#4 #ent %elado. #questa obra seva... potser li podria ser d'aluna ajuda, oiF
%'+.#%5 >u$F? *o fariaF 'l dest9 m'ha fet entrar aqu9, avui? )iri, li e!plicar l'arument?
GFORA (3(OLH
D'00#4 I tant, per& e!pliquin;me'l mentre prenem una mica de con"ac, com ho veuF
.50%I++5 GA" libit#, #ar$antH %ale?
%'+.#%5 GA" libit#, #ar$antH 1om vost$ vului, mestre Derrer?
FERRAN in"ica a#b n 1est a A=R<L i MASS<' +e s'en"1in el MOR( i entra.
ES&ENA 3
)7OI) >ue no? 4o encai!es en el paper, 0ita?
0I/# )ata *ari era una dona forta, amb les conviccions molt clares? +es actriuetes
d'avui no ho saben fer ai!&? 4o tenen carcter?
)7OI) I tu s9F 0ita, la )ata *ari era l'espia seductora, la fe##e fatale final. /u...
0I/# 8o puc ser;ho.
)7OI) %ei!a que ho posi en dubte.
0I/# *i ha una cosa que no saps de mi, )!im. +a 0ita %e2astre 2')P0'
aconseuei! el que vol.
)7OI) +a )ata *ari era una cantant, una ballarina e!&tica?
0I/# *i ha una altra cosa que tampoc saps de mi...
)7OI) 'l qu$F
0I/# GFa petar els "its, entra #/sicaH 8o tamb canto.
&rant tota la canK, la R<(A !a se"int al MH)<M, +e !a caient #*s i #*s als ses pes.
0I/# 5n sn tots els homes bons
i on sn tots els dusF
5n s el meu *$rcules
que aturi perills reusF
8a no hi ha 2ant 8ordis
damunt de cavalls blancsF
1ada nit, al llit em reiro i no dei!o de pensar...
)7OI) G'arlatH %'on surten aquests corsF
0I/# 4o vull un home?
4o e!istei! cap heroi que em vinui a salvar.
4o hi ha un home ideal, no hi ha un home div9,
no hi ha un home que siui per mi.
4o vull un home?
4o e!istei! cap heroi que em faci vibrar.
/ots sn un fracs, no n'hi ha cap de capa,
ni que siui com jo l'he somiat.
1om l'he somiat.
)7OI) G'arlatH 29, cantes b, podries fer;lo, per& seuei!es sense tenir el punt de
seductora que tenia la )ata *ari, ho sento.
0I/# 6a passant l'estona
i he acabat per decidir
que no ets una porqueria,
que ets un home fora atractiu.
4oto aqu9 una flet!a,
com una ona de calor,
no sers un superhome,
un mascle de deb&F
)7OI) G'arlatH Per& qu$ ests fentF
0I/# G'arlatH /u dei!a't portar.
)7OI) G'arlatH I si entra alCF
0I/# G'arlatH 4oms queden les actrius.
0I/# )alrat no t'ho hais ni tan sols plantejat,
aquest paper est escrit per mi?
*as nascut per uiar;me fins dalt de l'5limp?
'ts un pr9ncep o un nel, potserF
'l deliri prohibit.
'ts la flama que encn
tot un foc al meu pit.
150 /ot un foc al seu pit? /ot un foc al seu pit? /ot un foc al seu pit? /ot un foc al
seu... pit?
D'00#4 G'arlatH 29? Per fi? /enim ui, tenim director, tenim actors i tenim calers?
Podem fer l'obra? 09o de 8aneiro, ja venim?
#I0I+ G'arlatH 09o?
150 09o?
0I/# 8o vull un home?
/'has convertit en l'heroi que m'ha de salvar.
)olt fort i tena, molt velo i auda,
ets el tire en qu$ havia somiat?
0I/# G'arlatH >u$, qu$ hi diusF
)7OI) G'arlatH Pot ser que no siuis una mala opci per fer de )ata *ari.
150 *omes?
0I/# %ei!a'm fer;te d'actriu, dei!a'm fer;ho a mi,
vull que em portis a dalt de l'5limp?
8o vull un home?
La R<(A i el MH)<M s'e#boli+en.
SEGON A&TE
ES&ENA 0
(el tancat. Al prosceni teni# l'A=R<L, !esti"a "e 1ala, #olt in+ieta per+C nin1/ arriba. Entra la
R<(A, e#bolica"a en n abric ben 1ros.
#I0I+ >u$ fas aqu9F +a funci s a punt de comenar?
0I/# 0eina, no q<estionis una artista la nit de la seva doble estrena com a
directora i protaonista.
#I0I+ Per& t'has d'anar a canviar?
0I/# 4o, dona, que porto el vestit aqu9 sota? >u$ sc del m$tode 2tanislavsLi, jo?
>ue ja surto de casa amb el personate posat?
#I0I+ #i, du.
0I/# GA1afant>loH 0ela!a't, reina, dei!a que jo m'encarreui de tot. #nir b.
#I0I+ 'sperem que no.
0I/# 1om diusF
#I0I+ >ue jo tamb t'estimo, amor.
0I/# 2hh? #parta?
)7OI) GEntrantH #i, %u, els aradar l'obraF +'odiaranF 'l suspens m'est matant?
#I0I+ 's pot saber on s en DerranF #ah? GMar$aH
)7OI) /u no t'hauries d'estar vestintF
0I/# ,s que et volia veure abans de la funci, tire.
)7OI) #i!9 que la meva lleona t anes de juar...
Es besen. El MH)<M se separa "e cop i tre na llibreta i co#enKa a pren"re notes. &<NS (3(OL4
5El te#ps i els ConNaD .AB))0:.
0I/# >u$, t'ha vinut la inspiraci de cop i voltaF
)7OI) 4o, no e!actament. Per& he acumulat tantes sensacions i pensaments i
impressions... saps el que vull dirF
0I/# 29, s clar, a mi tamb em passa. )ilions i milions d'idees. Per& jo no sabria
com escriure;les.
)7OI) ,s que a la meva nova obra hi ha una noia que va a una festa, sapsF, i avui
he sentit un munt de coses, coses molt subtils, que s que ella tamb les
sentiria, i aquesta veada vull que la meva obra siui molt real, per ai!& he
d'anotar;ho tot.
0I/# )e les e!plicars, desprsF
)7OI) 29.
0I/# # l'habitaciF
)7OI) 29, si no ests aire adormida.
0I/# 1om podria estar;hoF
)7OI) 0ita, ets meravellosa.
0I/# +a vida s meravellosa.
)7OI) +a vida i tu. *as lleit IlaLe alun copF
0I/# 29.
)7OI) Da un parell de dies tamb el vai plaiar. )entre pensava en tu:
+'#leria i el %olor formen un fi tei!it
que de l'nima de l'home n's el vestitB
2ota cada plor, sota cada pena
posa l'#leria un fil de seda.
#i!9 s, i ai!9 ha de serB
l'home d'aleria i dolor est fetB
i quan ai!& arribem a comprendre,
un cam9 ms seur podem emprendre... GFORA (3(OLH
#questes darreres setmanes han estat fantstiques... I, b, ja saps que a mi
ai!& d'e!pressar;me no... 6aja, que t'he escrit una... G(re na cartaH
#I0I+ G(ornaH #lC pot fer;li un trucF 4o hi ha manera de trobar;lo.
0I/# %eu ser al bar, celebrant;ho abans de temps. 8a veureu, ara us el porto.
GMar$aH
#I0I+ %oncs que no celebri tant, que com acabi tot com he somiat... 'l pCblic
mar!ava sense dei!ar;nos ni acabar.
)7OI) 8o he somiat que demanava almoina? G&<NS (3(OL4 5Els !ells .AB7A0:H @Una
almoina, per caritat?A, anava fent... @Una almoina, per l'amor de %u?A...
@/inueu pietat de mi, bona ermana? %oneu;me un ot de vi i una llenca de
cansalada? Una rcia de caritat, per l'amor de %u? 1aritat, si us plau,
caritat?A...
D'00#4 GEntrant. ContentH # veure, nois, a veure? >ui coi parla de caritat en aquesta
casaF
#I0I+ ,s que el )!im ha somiat tota la nit que en demanava.
D'00#4 #i!&, ha somiatF
#I0I+ 29, noi, s9.
D'00#4 2er possible? Per& tu qu$ ests buscant, noi: que et trenqui la caraF 6ine,
covard, vine? 1lava els peus aqu9 i no osis badar boca? I ara diues, s
veritat ai!& que diu l'#brilF
)7OI) 'l qu$F
D'00#4 >ue tota la nit has somiat que demanaves caritat?
)7OI) >ui, joF I com vol que ho spia, si estava dormintF
#I0I+ %oncs jo estava ben desperta quan ho has dit. I s ben veritat.
)7OI) I qu$ si s veritatF >ue potser s un pecat, tenir somnisF
D'00#4 I tant que ho s, si somies que demanes caritat? 2i tu no et resinessis a la
teva desrcia, el somni que has tinut, no l'hauries tinut pas?
#I0I+ 4o s'enfadi, sen"or Derrer...
D'00#4 I s clar que m'enfado? GFORA (3(OLH +a nit d'avui ha de ser un $!it? I
necessitem tota la confiana del mn?
)7OI) I una protaonista a escena, tamb.
#I0I+ Potser millor que la vai a buscar. 4o mar!eu. GMar$aH
D'00#4 'ncara no ha arribat la 0itaF #ctors. >ui els entenui que els compri.
GContentH 6a, home? Una mica de anes? 5blidem ai!& dels somnis, que s el
teu ran dia? GLi pren la carta "'na re!ola"aH >u$ portesF
)7OI) 4o s res, torni;m'ho.
D'00#4 ,s un esbs de la teva nova obraF
)7OI) 29? Per& s un esborran", no ho entendr. /orni;m'ho.
D'00#4 29, home? Un bon productor cuida els seus productes. # veure:
&<NS (3(OL 5Cartes "'a#or .AB))0:
D'00#4 'stimada, en certa manera em sento ms viu quan em poso en qualsevol
rac per escriure. #afo la ploma, i quasi immediatament tot sembla tenir
sentit al meu voltant. )'encanta escriure. )'encanta escriure a casa ja que
llavors em torno el fill ideal. )'encanta escriure cartes als diaris, notes als
amics, taretes de 4adal, qualsevol cosa on hai de posar paraules. I
m'encanta escriure't. # tu ms que ninC. %es de sempre. >uan t'escric em
sento un verdader amant. #questa carta, que escric de pr&pia m, amb la
meva ploma, amb la meva calElirafia, surt de mi i de ninC ms, i s un
present meu per tu. 4o est escrita a mquina, no n'hi ha cap c&pia, i no s
una trucada de tel$fon, que mor tan aviat com penes. 4o, ai!& tan sols s
meu, la meva manera d'escriure, el meu estil, la manera com jo vull mostrar;
me a tu, donar;me a tu a travs de la distncia, sense amaar ni retenir res
del que sc, donant;te aquest tros de mi totalment, i tu pots esquinar;me,
llenar;me o uardar;me, i lleir;me avui, dem, sempre que vuluis, fins a la
mort, estimada 0ita.
FORA (3(OL. A les "arreres l;nies, MH)<M ha co#enKat a recitar>les "e #e#Gria. En FERRAN
#ira en MH)<M.
)7OI) GE$csant>seH 2empre recordo perfectament tot el que escric.
D'00#4 *as escrit ai!& a la meva e! donaF
)7OI) +a seva e!...F 5h. +a 0itaF 4o, oh, no, no, no? #i!& ho vai escriure fa an"s,
desprs de veure una pelEl9cula de la 0ita *a"Yorth que em va dei!ar
fascinat. 6ai sentir unes anes irreprimibles d'escriure unes l9nies al seu
honor. I l'altre dia, parlant;ne amb la 0ita, ens vam adonar que es deia iual i
vai prometre que li ensen"aria. Per& no comptava que ho lle9s una tercera
persona.
D'00#4 I un coombre? 0econei! la veritat? *as dedicat aquesta carta a la meva e!
dona? G&<NS (3(OL4 5<"ilFlis e$e#plars .AB))0:H
)7OI) 2en"or Derrer, li asseuro pel meu honor d'escriptor, que la 0ita no m'ha
inspirat mai ni el ms lleu sentiment, fora de l'estimaci normal i la
consideraci deuda a una relaci aradable.
D'00#4 #h, ai!9 estem, ehF
)7OI) 4i en somnis m'hauria passat pel cap dedicar;li aquesta carta. 'm semblaria
absurd.
D'00#4 #bsurdF Per qu$F
)7OI) %oncs perqu$ jo no admiro la 0ita... en aquest sentit.
D'00#4 Permet;me que et diui que la 0ita ha merescut l'admiraci d'homes que
valen mil veades ms que tu, poll ressuscitat?
)7OI) 4o vei cap motiu per insultar;me. +i puc asseurar, pel meu honor de...
D'00#4 GE#penDent>loH 4o admires la 0ita? 4i en somnis se t'hauria passat pel cap
dedicar;li una carta? +a meva e! dona no est prou b perqu$ tu l'admiris, oiF
6ols dir;me qui ets per creure't tan superiorF
)7OI) 2en"or Duster, penso que vost$, en el fons, est els, i ho entenc...
D'00#4 .elsF 't penses que estic els de tuF 4o, ni de deu homes com tu? Per& si
creus que m'he de quedar tan tranquil i permetre que insultis la meva e! dona
en pres$ncia meva, t'equivoques?
)7OI) 1om el puc conv$ncerF 2iui raonable. +i dic que les meves relacions amb la
0ita sn d'una absoluta fredor..., d'una total indifer$ncia.
D'00#4 #h, i n'ests orulls, ehF 4o merei!es ni que et foti fora d'aqu9 a puntades de
peu?
)7OI) #i!& ja no ho tolero?
D'00#4 #h, tens una mica de san a les venes? )olt b?
)7OI) #i!& s rid9cul? +i asseuro que la 0ita s molt...
D'00#4 8o et dir qui s la 0ita? ,s la dona ms eleant del sector ms eleant de
Iarcelona, i la ms bonica, i la de ms talent, i la ms atractiva per als homes
e!perimentats que reconei!en aquestes qualitats e!cepcionals a primer cop
d'ull, pensin el que pensin els cadells i els escriptorets presumits, que no
troben res prou bo per ells. Per& ah, ella no s prou bona per tu. /u te la
mires amb fredor, amb indifer$ncia, i tens el valor de dir;m'ho a la cara. Per
men"s de cinc c$ntims t'ai!afaria els nassos, a veure si ai!9 aprens maneres.
Presentar;te una dona bonica a tu s com tirar mararides a un porc? # un
porc? 'm sentsF GFORA (3(OLH
)7OI) %oncs mira, aquest porc sense ust fa setmanes que conei! a la teva e! dona
ben a fons?
D'00#4 >u$F?
)7OI) 'l que has sentit?
El FERRAN es llanKa contra el MH)<M i co#encen a barallar>se. Entren la R<(A i l'A=R<L.
0I/# Pareu? >u$ con" us passaF ,s que els homes sempre heu de portar;vos com
animals marcant territoriF?
D'00#4 ,s cert el que m'ha dit aquest porcF ,s certF?
0I/# 4o s de qu$ heu estat parlant, per& jo tinc una obra per estrenar.
D'00#4 4o fuis? Des el favor de dir;me qu$...
0I/# /anca la boca? 6ols que l'obra surti bF %oncs no m'estressis?
#I0I+ )olta sort, 0ita?
FERRAN, MH)<M i R<(A salten aterrits.
)7OI) >u$ has ditF
#I0I+ >ue molta sort.
D'00#4 /u ests bojaF? )ai es desitja sort en teatre? #i!& fa que l'obra siui un
aut$ntic desastre...
En FERRAN bai$a "e l'escenari i co#enKa a "esit2ar sort als especta"ors #entre "ra la
con!ersa.
#I0I+ #i!& s una !impleria. 1om vols que no us desiti sortF
0I/# 4o? #questa paraula s tabC al mn del teatre?
)7OI) 2i la dius maleei!es l'obra?
0I/# I no noms aqu9, ehF # Par9s no sentirs ninC dient =on Chance. %iuen
Mer"e? 2empre Mer"e?
)7OI) 'ls anlesos diuen =reaO a le1. 5 siui, (renca't na ca#a. ,s la seva
manera de desitjar sort en un espectacle?
#I0I+ I llavors jo qu$ he de dirF
)7OI) i 0I/# )olta merda?
#I0I+ )erdaF Per qu$F
0I/# /u fes;ho i ja est?
#I0I+ )olta merdaF
)7OI) )olta merda?
#I0I+ )olta merda?
0I/# )olta merda? GMar$aH
#I0I+ )olta merda?
D'00#4 GAl MH)<M, p2ant a l'escenariH I, noi? /u i jo ten9em un assumpte pendent...
's pot saber qu$ collons et...F?
Senti# n terrabastall i##ens i n crit "e "olor "e la R<(A. A=R<L !a fins on ella *s.
#I0I+ >u$ ha passatF? Per& com t'has fet ai!&F
0I/# )erda? )erda? #u? *e patinat amb una merda de os? #aau?
#I0I+ Per&...? Per&...?
0I/# 6s a buscar una ambulncia?
D'00#4 GEn tornar A=R<LH >u$ ha...F
#I0I+ / el bra ai!9. I ara qu$ femF?
D'00#4 'l braF? Per una patacadaF
#I0I+ *auries d'haver vist aquella tifa, Derran. 4o ha estat una patacada normal.
)7OI) 4o podem estrenar sense protaonista? 8a ho sabia, us vai dir que hav9em
de buscar una suplent per si de cas? *aurem de suspendre?
#I0I+ i D'00#4 4o??
D'00#4 2i no estrenem, el pla se'n va en orris?
)7OI) >uin plaF
#I0I+ 6ol dir que amb tot l'esfor que hi hem posat tots, seria una llstima?
)7OI) 29, s clar, per& ja em direu com ho fem? 4o tenim ninC que coneui l'obra
com ella?
#I0I+ 4i ninC que se spia el paper?
D'00#4 GA"onant>se'nH *i ha alC... #lC que sempre recorda tot el que escriu...
)7OI) 4o voldrs dir...F 5h, no, ai!& s9 que no.
D'00#4 6ols colElaborar, noF 4o estars boicotejant l'obra...
)7OI) 4o, s clar que no, per& jo no puc;;?
D'00#4 #h, o siui que s9 que pots fer;li fa!ors a la 0ita, per& ets incapa de fer;me'n
un a mi...
)7OI) 4o compari, sen"or Derrer?
D'00#4 GE#penDent>loH Passa cap a dins? /enim poc temps i t'has de maquillar i
vestir? 'ncara farem de tu un 5livier?
)7OI) >ue jo no puc fer;ho?
D'00#4 I tant que pots? 2i vols que m'oblidi d'aquella carta?
)7OI) Per&...? GL'e#penDen cap a "insH
#I0I+ #i!& no pot sortir b...
D'00#4 #questa s la idea. G(re n pro "e la bt$aca i bsca l'encene"or. L'A=R<L
en tre n altreH 'p? >u$ et penses que fasF
#I0I+ ,s el dia de l'estrena. #nava a fumar;me el puro per fi.
D'00#4 G'renent>li el proH *em estrenat jaF 5i que noF %oncs encara no ets
productora? I fins que no ho siuis, no et pots fumar el puro? #u, tira, que ms
val que donem un cop d'ull al )!im si no volem que ai!& acabi en desastre.
#I0I+ ,s que volem que acabi en desastre.
D'00#4 8a m'has ent$s. /ira. GMar$enH
ES&ENA 4
S'obre el tel. %eie# n bar "ecrCpit, on el =ARMAN est, rere la barra. (RJMAN, l'espia an1lCs
a#b 1a!ar"ina, est, asse1t, lle1int (he (i#es. 'robable#ent al re!*s. Entra l'espia
?EFFERSON, ta#b* a#b 1a!ar"ina, n ho#e #olt #*s enCr1ic i #*s 2o!e. (ots els ho#es estan
interpretats per "ones. S'asse a#b (RJMAN. Lan (RJMAN s'a"ona "e la se!a presCncia,
parla. &<NS (3(OL4 5La cantant calba.AB))0:.
/0U)#4 .Lle1int el "iari04 *i ha una cosa que no entenc. Perqu$ a la secci del reistre
civil del diari posen sempre lZedat de les persones mortes i mai la dels recent
nascutsF ,s absurd.
8'DD'0254 )ai mZho havia preuntat?
/0U)#4 GSe#pre absort al se "iari0 )ira, aqu9 diu que Iobb" Katson ha mort.
8'DD'0254 5h, %eu meu? Pobre? >uan ha mortF
/0U)#4 Perqu$ poses aquesta cara de sorpresaF *o sabies molt b. 6a morir fa dos
an"s. 0ecorda que vam assistir al seu enterrament fa an" i mi.
8'DD'0254 I s clar que ho recordo. )eZn vai recordar de seuida, per& no entenc
perqu$ tZhas mostrat tan sorpr$s en veure ai!& al diari.
/0U)#4 #i!& no estava al diari. 8a fa tres an"s que van parlar de la seva mort. )e
nZhe recordat per associaci dZidees?
8'DD'0254 >uina llstima? 's conservava tan b.
/0U)#4 'ra el cadver ms bonic de .ran Iretan"a. 4o representava lZedat que
tenia. Pobre Iobb", portava quatre an"s mort i encara estava calent. 'ra un
veritable cadver vivent. I qu$ alere que era?
8'DD'0254 +a pobra Iobb".
/0U)#4 6oldrs dir [el[ pobre Iobb".
8'DD'0254 4o, em referei!o a la seva dona. 's deia Iobb" com ell, Iobb" Katson. 1om
que tenien el matei! nom no seZls podia distinir quan seZls veia junts. 4oms
desprs de la mort dZell es va poder saber amb seuretat qui era lZun i qui era
lZaltra. %e totes maneres, encara ara hi ha persones que la confonen amb el
mort i li donen el condol. +a conei!esF
/0U)#4 4oms lZhe vist una veada per casualitat, a lZenterrament dZen Iobb". Per
sort no han tinut fills.
8'DD'0254 4oms els faltaria ai!&? Dills? Pobra dona, qu$ hauria fet amb ells?
/0U)#4 'ncara s jove. Pot, molt b, tornar;se a casar. 'l dol lZafavorei!.
8'DD'0254 Per& qui cuidar dels seus fillsF 2aps molt b que tenen un noi i una noia.
1om es diuenF
/0U)#4 Iobb" " Iobb", com els seus pares. 'l tiet del Iobb" Katson, el vell Iobb"
Katson, s ric i estima al noi. Perfectament es podria encarrear de
lZeducaci del Iobb".
8'DD'0254 2eria natural. I la tieta de Iobb" Katson, la vella Iobb" Katson, podria
perfectament, encarrear;se de lZeducaci de Iobb" Katson, la filla de Iobb"
Katson. #i!9 la mama de Iobb" Katson. Iobb", podria casar;se. 8a t alC
pensatF
/0U)#4 29, a un cos9 de Iobb" Katson.
8'DD'0254 \>uiF \Iobb" KatsonF
/0U)#4 \%e quin Iobb" Katson parlesF
8'DD'0254 %e Iobb" Katson, el fill del vell Iobb" Katson, lZaltre tiet de Iobb" Katson,
el mort.
/0U)#4 4o, no s aquest, s un altre. ,s el Iobb" Katson, el fill de la vella Iobb"
Katson, la tieta de Iobb" Katson, el mort.
8'DD'0254 \'t referei!es al Iobb" Katson, viatjant de comerF
/0U)#4 /ots els Iobb" Katson sn viatjants de comer.
FORA (3(OL. (RJMAN i ?EFFERSON encai$en les #ans.
/0U)#4 Perfecte? 2en(illament perfecte? )'heu dit tota la contrasen"a correctament.
%eduei!o que vs sou G"i la parala 5a1ent: en !e bai$aH l'aent jota, tres,
doble efa, tres, erra, essa, (ero, ena, oiF
8'DD'0254 'm pot dir 8efferson. 6s sou el m9tic te, erra, u, ema, quatre? ,s un plaer
poder trobar;me amb un Gta#b* "i 5a1ent: en !e bai$aH aent tan
e!perimentat, sen"or.
/0U)#4 %iueu;me /ruman. )ai m'he acostumat als nCmeros i les lletres.
8'DD'0254 I... com s que heu volut que ens trobem aqu9F
/0U)#4 4o us ho imaineuF Un dilluns al vespreF 5 a vs no us van aquestes
cosesF
8'DD'0254 Per& alC com vs... 6e aqu9 per... )ata *ariF
/0U)#4 #ctua en aquest bar cada dilluns al vespre. 4o s qu$ hi fa en un lloc com
aquest, sincerament, per&...
I#0)#4 6a comenar aqu9.
8'DD'0254 1om diuF
I#0)#4 )ata *ari va comenar actuant aqu9. >uan noms era una noieta, quan
encara no tenia la fama que t ara, actuava aqu9. I passat aquest temps,
encara ve cada dilluns a fer;me aquest favor. +i arada allun"ar;se dels rans
escenaris de tant en tant. Una cervesa, sen"orF
8'DD'0254 Un YhisL". GA (RJMANH Poca ent sap on s aquest bar. I l'aent be doble,
quatre, essa, hac, u, ena, e, t, (ero, enaF
/0U)#4 'l KashintonF %eu ser a punt d'arribar. 'll no fa mai tard. I ja passen cinc
minuts. *eu portat el que;;;
8'DD'0254 29. +es fotos. /otes. #mb ai!& podem uan"ar la uerra, /ruman.
/0U)#4 Perfecte? Porteu aqu9 que les vei?
El =ARMAN ha sortit "e la barra per "onar>li la be1"a. &<NS (3(OL4 5&altabai$ a l'a#bai$a"a
.AB))0:. Entra GEOFF, espia ale#anD, #olt !iolent, pistola en #,, bscant per totes ban"es.
.'5DD 5n snF? 6ina, on snF? Daci que s'entreuin immediatament?
I#0)#4 >uiF
.'5DD 'ls espies??
I#0)#4 1om sap que sn espiesF >u$ han fetF
.'5DD *an estat sorpresos en flarant delicte d'espionate? *an fet fotorafies en
una (ona prohibida?
I#0)#4 I noms per unes fotos ja han de ser espiesF *ome? 2n turistes americans.
>ue no ha vist com va vestit, aquell paioF # veure... qu$ han fotorafiatF
.'5DD #rsenals de m9ssils, instalElacions militars... *an vist massa, han de morir?
I#0)#4 #pa, home? 4o foti? )iri, estic convenut que no ho han fet amb mala llet...
perd, vull dir amb mala fe. 2ap qu$ faremF +i donar la pelEl9cula. 4o, no,
millor, la cmera sencera, i llestos?
.'5DD GFora "e siH 5 me'ls lliura ara o els traurem per la fora i els afusellarem aqu9
matei!, en aquest bar de merda?
El =ARMAN li tira el NhisOD a la cara i tre na escopeta "e sota la barra. L'apnta.
I#0)#4 #quest bar, sen"or meu, s propietat d'un ciutad aleman"? 6ost$s no poden
treure ninC d'aqu9? I men"s encara, afusellar;lo sense perm9s e!pl9cit, i
perfectament complimentat, del propietari.
.'5DD Per& qu$ collons est dientF
I#0)#4 >ue li ordeno que es calmi i paui una cervesa o que surti immediatament,
amb armes o sense. I si no ho fa se les haur de veure amb mi.
8'DD'0254 )antinui's ferm, sen"or? 2obretot, mantinui's ferm?
/0U)#4 Ion home, vost$s ens espien a nosaltres, i nosaltres fem el matei! amb
vost$s? # qu$ treu cap tot ai!&F
.'5DD G(re na #ini>1ra!a"ora i la posa en #ar$a. Fent>se l'orniH 6ost$s ens
espienF
8'DD'0254 *uhF
.'5DD 5nF 1omF >uanF
/0U)#4 1onstantment. Per& si no s cap secret, home de %u. +'espionate entre els
nostres pa=sos s el pa nostre de cada dia... 4o cal que siuem hip&crites en
aquest cas, no trobaF
.'5DD 29, s clar. Uh... I ellF >u$F ,s espia, oiF
/0U)#4 4o. Potser. 4o ho s.
.'5DD 1om que noF 1om ho sap que no s espiaF GCal#ant>seH 8a es conei!ien,
potserF
I#0)#4 I qu$ passa si ho sF #i!& no li dna pas dret a entrar aqu9 com si fos 7tila?
6ol provocar un incidentF *o volF 4o veu que amb la seva actitud pot
transformar aquest... diuem;ne incident, en un atac cruel i pervers contra tot
el mn lliureF
.'5DD 2ap qu$ li dicF >ue se me'n fot el mn lliure i l'54U, fins i tot. # partir d'aquest
moment, aquest bar ser viilat dia i nit. I quan aquests dos espies mar!in...
GFa #o!i#ents "e Oarate. FORA (3(OLH
I#0)#4 +lavors millor que prenui aluna cosa. +a consumici s obliat&ria.
.'5DD 5h. ,s que no porto la cartera. GA (RJMAN i ?EFFERSONH >u$ els faria
res...F
/0U)#4 G&onant n bitllet al =ARMANH 4o patei!i. 'ls del remi ens hem d'ajudar.
.'5DD .rcies. )'assec all, en tot cas. 'ls estar viilant, ehF
/0U)#4 4o esperem men"s, home. >ueda molt per l'actuaci de )ata *ari, sen"orF
I#0)#4 +'estrella surt quan brilla prou. 4o siuin e!ients.
.'5DD >ue )ata *ari actua aqu9F G's posa a parlar a#b =ARMANH
8'DD'0254 #i!& diuen. Per ai!& hem vinut. %e fet li he portat un real.
/0U)#4 Ps$? 0eals. # una dona com ella el que li importa s el prestii.
8'DD'0254 #i!& ho dieu perqu$ vs viviu de la fama de quan reu jove.
/0U)#4 G&<NS (3(OL4 5L'hostalera .AB))0:H Us penseu que em passeu la m per la
cara amb els reals, per& no hi teniu res a fer. 'l meu estatus val mes que
totes les vostres monedes.
8'DD'0254 8o no aprecio all& que val, sin all& que es pot astar.
/0U)#4 %oncs aneu astant a tort i a dret: la )ata *ari no us t en cap estima.
8'DD'0254 I amb la vostra ran noblesa penseu que en t, d'estima per vsF 'l que cal
sn diners.
/0U)#4 Per& quins dinersF 'l que cal s protecciB ser capa, si s'escau, de fer un
favor.
8'DD'0254 2er capa, si s'escau, de prestar cent dobles.
/0U)#4 Der;se respectar, ai!& s el que cal.
8'DD'0254 >uan no et falten els diners, tothom et respecta.
/0U)#4 4o sabeu el que us dieu.
8'DD'0254 *o s millor que vs.
.'5DD 'i, qu$ s aquest enrenouF 4o us poseu d'acord entre vosaltresF
8'DD'0254 %iscut9em sobre un tema molt enrescador.
/0U)#4 +'amic 8efferson discutei! amb mi sobre el m$rit de la noblesa.
8'DD'0254 8o no li trec m$rits a la noblesaB per& mantinc que, per satisfer els capricis, el
que cal sn diners.
.'5DD 1ertament...
/0U)#4 #u, vina, parlem d'una altra cosa.
.'5DD 1om hi heu anat a parar a una discussi ai!9F
8'DD'0254 Pel motiu ms rid9cul del mn.
/0U)#4 #i!&, fantstic? 8efferson ho posa tot en rid9cul?
8'DD'0254 +'amic /ruman estima la )ata *ari. 8o l'estimo encara ms que ell. 'll pretn
que el corresponui com a tribut a la seva fama. 8o espero el matei! com a
recompensa de les meves atencions. 4o us sembla que la q<esti s
rid9culaF
/0U)#4 Per& cal que se spia amb quin desfici jo la proteei!o?
8'DD'0254 'll la proteei! i jo asto.
.'5DD 0ealment es pot pas discutir per un motiu que s'ho merei!i men"s. +a )ata
*ari us trasbalsaF Us fa trontollarF +a )ata *ariF 4o dono cr$dit al que
sento? GFORA (3(OLH 2i a tots dos us falta el que la )ata *ari realment
desitja: alC d'aqu9, no un estraner, i men"s un espia? +a )ata *ari m'estima
a mi.
I#0)#4 GRientH I d'on ho heu tret, ai!&F
.'5DD 'm va acompan"ar a sopar fa uns dies. #questes atencions no les t per
qualsevol?
I#0)#4 #questes atencions les t si s'ha dei!at el moneder a casa.
.'5DD I qui sou vs per parlar;ne ai!9F?
I#0)#4 2on pare.
8'DD'0254 >u$F? 6s sou el pare de la preciosa )ata *ariF
/0U)#4 %e la dona ms bonica d'aquest nou sele OOF
.'5DD %e la que ser la meva futura esposaF
I#0)#4 +a seva futura...F? I un be nere?
.'5DD PerdoniF? GApntant>lo a#b la pistolaH ,s que potser no li semblo prou home
per la seva fillaF?
I#0)#4 5h, no, no, no s'equivoqui... G&<NS (3(OL4 5La #e!a <s#Cnia .AB))0:H 29, s
alC com vost$s el marit que sempre he desitjat per a la meva filla... GA#b
se1ona intenciH Perqu$, la pobra, amb el seu carcter...
8'DD'0254 >u$ voleu dirF
I#0)#4 5h, un carcter encantador, encantador? /ot un nel, seons diria sa tieta?
#i!& s9, per&, una mica lluntica de tant en tant. 29? >uan alC diu @blancA, ella
diu @nereA, aquesta criatura...
8'DD'0254 #h...
I#0)#4 ,s tossuda com una mula, la meva adorable )ata *ari?
/0U)#4 GA ?EFFERSONH Un pare que parla malament de sa filla... #i!& fa pudor de
cremat.
I#0)#4 ,s molt millor confessar de bon comenament els petits defectes, oiF
.'5DD 5h, i tant? +a franquesa per damunt de tot. 2i jo en tinus alun, no dubteu
que us el faria saber de seuida...
I#0)#4 4o s si us ho hauria d'e!plicar... )ata *ari s... malcarada... caprit!osa...
!errameca... mCrria... malastadora...
/0U)#4 '!traordinari? 6et aqu9, justament, les qualitats essencials que li demano a la
meva futura esposa?
I#0)#4 >u$F?
/0U)#4 8a m'heu sentit, sen"or? +a vostra )ata *ari s el meu ideal?
I#0)#4 I, per&... hi ha altres aspectes a tenir en compte, sabeuF
.'5DD %e qu$ parleuF
I#0)#4 4o s si fai b de dir;vos;ho, per&...
.'5DD Parleu, parleu.
8'DD'0254 #ra ens direu que la vostra filla ronca, oiF
I#0)#4 5h, i tant que ronca? Per& no ronca calladament, sabeuF +a meva filla ronca
estrepitosament. +a meva filla, quan ronca, fa trontollar tots els mobles i
tremolar les parets.
.'5DD )olt millor, estimat sore? 2c un ran enemic de les coses esttiques.
)'encanta el moviment.
I#0)#4 #h, b, per&... / una orella ms rossa que l'altra?
8'DD'0254 %e deb&F ,s tot un avantate?
/0U)#4 Un avantateF
8'DD'0254 'm sentir des de ben llun" i, quan jo arribi a casa, tindr la taula a punt de
solfa.
I#0)#4 >uina taula, joveF +a meva filla no sap cuinar?
.'5DD #i!& rai, sore? /inc el paladar atrofiat?
I#0)#4 +a mare que els va... +i cauen les dents? 4oms li queda un quei!al corcat i
lliat amb corda?
8'DD'0254 o em fotr el tall, i ella la sopa?
I#0)#4 # l'hivern s una llenca de la?
/0U)#4 8o sempre dormo vestit.
I#0)#4 # l'estiu s una estufa?
/0U)#4 /amb puc dormir en pilotes.
I#0)#4 I qu$ me'n dieu de les seves ventositatsF
.'5DD )'arada molt la musiqueta.
I#0)#4 Per& la meva )ata *ari no s pas una capseta musical, sabeuF +a meva
)ata *ari s un sac de trons?
8'DD'0254 >uina enveja, sore? /irar;se pets ajuda a fer la diesti?
I#0)#4 4o pot veure el sab ni en pintura? ,s porca i fa pudor?
/0U)#4 #h? 4o hi ha millor del9cia que la pesta i la brut9cia?
I#0)#4 )ata *ari s...? )ata *ari s boja? 'squi(ofr$nica i neur&tica? 's ban"a cada
dia, m'enteneuF 1ada dia? 4o em diueu que ai!& no s reu?
.'5DD Perfecte? 2ublim? '!traordinari? 0eclamo, ms que mai, la m de la vostra
filla?
I#0)#4 GFORA (3(OLH 4o puc ms? #h? 4o els auanto, sen"ors?
El =ARMAN #ar$a. Fora "e pla, fa n crit "'es1lai. GEOFF, ?EFFERSON i (RJMAN s'ai$e+en i
!an corrents fins on *s =ARMAN.
.'5DD )ecaondena?
8'DD'0254 Kashinton?
/0U)#4 #i!& s impossible? 'll? Precisament ell?
I#0)#4 >u$ hi fot aqu9 aquest homeF? >ui l'ha...F?
/0U)#4 ,s Kashinton... Un amic. +'estvem esperant...
8'DD'0254 >ui li deu haver fet ai!&F?
I#0)#4 Per qu$ s'ha penjat al meu lavaboF? >uanta estona portaF?
/0U)#4 4o he anat al lavabo des que he arribat, jo qu$ s?
.'5DD #judin;me a despenjar;lo, volenF?
8'DD'0254 Per qu$ el deuen haver mortF? >ui l'ha penjatF
/0U)#4 G&<NS (3(OL4 5Cofis>i>#ofis .AB))0:H #quest pobre ocellet s'ha su=cidat.
8'DD'0254 >ue no, /ruman, que no? *a estat assassinat?
I#0)#4 /ornem;hi, recoi? /ornem;hi una altra veada? >ue no veu d'on penja la soaF
%e la lmpada del sostre, home? I no tinc cap escala que arribi fins al sostre?
/0U)#4 4o fotem, si us plau, no fotem? Per qu$ havia de complicar;s'ho tantF Per qu$
no l'ha penjat al rebost, per e!empleF
8'DD'0254 8a ho tinc? 4o l'ha penjat al rebost perqu$ era tancat amb clau.
/0U)#4 'ntesos, entesos, per&... per qu$ no li ha tallat el collF
8'DD'0254 4o li ha tallat el coll, perqu$... #i, coi. Per qu$ no li ha tallat el collF
.'5DD G&i!ertitH Perqu$ no duia navalla, sen"ors? +'assass9 no duia navalla?
/0U)#4 #h, caram? I si li preunto per qu$ no li ha disparat, em dir que no duia
pistola, oiF
.'5DD 8ust la fusta? )'ho ha tret de la punta de la llenua?
8'DD'0254 Un moment, sen"or. I per qu$ no l'ha escan"at amb les mansF
I#0)#4 Perqu$ li falta un bra? 'l nostre assass9 s manc?
8'DD'0254 'ntesos, s9, per&... amb una sola m tamb es pot escan"ar?
I#0)#4 'ls dos braos, sen"or? +i falten els dos braos?
8'DD'0254 4o t braos, oiF +'he en!ampat, amic meu? 2i no t braos, no l'ha pout
lliar a la soa?
I#0)#4 #i, codon", s veritat? GRientH /ocat, m'ha dei!at tocat.
/0U)#4 *o veu, 8effersonF 'l seu amic s'ha su=cidat.
8'DD'0254 Un moment... # veure, coloms, com dimoni ha anat la cosaF 2i de deb& pensa
en un possible su=cidi, perqu$ no s'ha penjat a casa sevaF
/0U)#4 Potser patia d'artrosi i a casa seva els sostres sn ms alts i no arribava a
l'aran"a.
.'5DD 5stres, aquesta s9 que es bona?
/0U)#4 @1rim imperfecteA, nano: #atha *itchcocL, pina sis mil nou;cents sei!anta;
nou.
8'DD'0254 I la notaF
/0U)#4 >uina notaF
8'DD'0254 'ls su=cides sempre dei!en una nota adreada al jute, no s veritatF
/0U)#4 *ome, doncs...
8'DD'0254 'l nostre su=cida no n'ha dei!at cap de nota? *a estat un assassinat. GFORA
(3(OLH Punt final.
.'5DD )irin qu$ t a la m...
/0U)#4 Un tros de tei!it de flors... 'l deu haver arrancat al seu assass9...
8'DD'0254 Una cosa s clara, sen"ors. *a estat un de nosaltres quatre. I jo no he estat.
,s a dir que un de vost$s tres.
.'5DD # mi no em mirin, jo he arribat l'Cltim?
I#0)#4 #mb una pistola i disposat a cosir;nos de forats?
8'DD'0254 *o diu el que t una escopeta?
/0U)#4 8o estic amb ell? >ui ms uan"a amb la mort de Kashinton s vost$?
.'5DD 8oF? I qu$ t a veure ai!& amb miF?
8'DD'0254 >ue Kashinton era un espia?
.'5DD G(raient la pistolaH #i!9 que ho admeten, ehF?
I#0)#4 %esi aquesta arma? +a meva filla est a punt de sortir a fer el seu espectacle i
no suporta la viol$ncia?
.'5DD I, si s per la meva )ata *ari...
8'DD'0254 ,s la meva )ata *ari?
/0U)#4 I qu$ msF? ,s $e-a.
I#0)#4 Me-a, que sc el seu pare?
&e sobte bai$en els ll#s.
/0U)#4 >u$ passaF >ui ens atacaF?
I#0)#4 # callar tothom? ,s l'hora del !ou de la meva nena?
.'5DD Per& no podem dei!ar;ho ai!9?
I#0)#4 2ht? 4inC interromp la meva filla quan va a actuar? 2en"ores i sen"ors. #mb
vost$s la Cnica, la iniualable, la ms preciosa i er&ticament sensual de les
vedettes del sele OO... )ata... *ari??
Entra MH)<M 'E(<( "isfressat "e MA(A -AR< a#b n !estit "e "ona. Sona la canK 5El
Relicario:. &<NS (3(OL4 5AD, Car#elaM .AB))0:. A#b n posat se"ctor, MA(A -AR< !a recorrent
l'escenari i 21ant a#b ?EFFERSON, (RJMAN i GEOFF #entre canta.
)#/# *#0I GCantantH Un d9a de 2an 'uenio
"endo hacia 'l Pardo le conoc9.
'ra el torero de mWs tron9o
" el mWs casti(o de @toA )adrid.
Iba en calesa, pidiendo uerra,
" "o al mirarle me estremec9.
] l al notarlo baj del coche
" mu" arboso se vino a m9.
/ir la capa con esto altivo,
" descubrindose me dijo as9:
Pisa, morena,
pisa con arbo,
que un relicario,
que un relicario,
me vo" a hacer
con el trocito
de mi capote
que ha"a pisado,
que ha"a pisado,
tan lindo pie.
Un +unes abrile^o
l toreaba " a verle fui.
4unca lo hiciera, que aquella tarde,
de sentimiento cre9 morir.
#l dar un lance
ca" en la arenaB
se sinti herido,
mir hacia m9.
] un relicario sac del pecho,
que "o enseuida reconoc9.
1uando el torero ca9a inerte,
en su delirio dec9a as9:
Pisa, morena,
pisa con arbo,
que un relicario,
que un relicario,
me vo" a hacer...
MA(A -AR< tre na #antellina "e flors +e fa ser!ir "e capot en la se!a "ansa, per sorpresa "e
tots els presents.
)#/# *#0I GCantantH ... con el trocito
de mi capote
que ha"a pisado
que ha"a pisado
tan lindo pie.
8'DD'0254 /u has mort en Kashinton??
/0U)#4 *as estat tu?
.'5DD /u ets l'assassina?
I#0)#4 'l mocador de flors? GFORA (3(OLH
FOS&
ES&ENA 1
&e no al "espat$. FERRAN i A=R<L entren total#ent "es#oralit6ats.
D'00#4 *o has vistF? *o has vistF? 2et rondes d'aplaudiments? *a estat un $!it
descomunal? 5n s's vist ai!&F? #questa ent no t dec$ncia, ni t respecte,
ni t res? 2et rondes? >ue no se'ls cansaven les mans o qu$F?
#I0I+ GAtGnita, lle1int al #GbilH 8a han sortit les primeres cr9tiques: @Una sat9rica obra
d'artA. #i, du.
D'00#4 >u$F
#I0I+ @)ata *ari ser l'$!it de l'an"A.
D'00#4 >u$F?
#I0I+ @*a estat inconruent, surrealista i probablement insultant... i m'ho he passat
de con"a?A.
D'00#4 >U3F? Porta aqu9?
FERRAN li pren el #Gbil i co#enKa a lle1ir, #entre A=R<L a1afa els llibres "e co#pte i la #aleta,
on co#enKa a "esar papers.
D'00#4 @'l millor espectacle que he vist en an"s. Derran Derrer s un eni del teatreA.
#ra sc un eni? >u$ hem fet b, #brilF 'stvem preparats perqu$ fos un
fracs total. >u$ s el que hem fet bF G%e +e A=R<L recllH >u$ fas, qu$
fasF
#I0I+ #afo els llibres de comptes i me'n vai. 4o intenti aturar;me.
D'00#4 5n creus que vasF?
#I0I+ # entrear;me. ,s l'Cnica soluci. 2i coopero amb la policia, reduiran la meva
sent$ncia, i amb sort potser podr aconseuir una bona feina com a
bibliotecria de la pres. 8a ens veurem, ha estat un plaer, sen"or Derrer.
D'00#4 #bril, #bril, #bril. 0ela!a't, dona. 4o veus que e!aeresF 'sts dei!ant que et
domini el pnic. GCri"antH %na'm aquests llibres??
Es !an barallant per intentar aconse1ir els llibres "e co#ptes.
#I0I+ 4o l'hauria d'haver escoltat mai? 8o era una persona honesta abans de
conei!e'l?
D'00#4 Una persona honesta, diu? 'res una rateta honesta?
#I0I+ 5ooh? 'm treu de polleuera? %oni'm aquests llibres?
D'00#4 )ai de la vida?
)7OI) GEntrant. FeliKH *o heu vistF? *o heu vistF? 2et rondes d'aplaudiments? *a
estat un $!it descomunal? 5n s's vist ai!&F? 2et rondes? 4o se'ls cansaven
les mans?
D'00#4 /u? /ot s culpa teva? /u ens has arru=nat? 2ense tu haus estat un fracs
total? 4'has fet una obra d'art? *as aconseuit que... 's pot saber per qu$
encara portes el vestitF?
)7OI) ,s ms c&mode del que sembla. Un cop t'hi acostumes...
A=R<L ha recperat els llibres "e co#ptes #entre en FERRAN assalta!a en MH)<M.
D'00#4 't dir una cosa, )!im, com acabem a la pres, tu t'enfonsaras amb;;; G%e
A=R<LH >uieta aqu9, allina? *i ests tan emmerdada com jo?
#I0I+ #i!& ja ho decidir la just9cia? G&<NS (3(OL4 5Jn pro#etat1e .AB))0:H
D'00#4 +a just9cia? 8a pot denunciar;me, sen"oreta 8an? %enuncia'm tant com
vuluis? 8a t'he clissat a tu? 'l que buscaves era una oportunitat per dur;me
als tribunals? 'ts una delatora? 6ns d'una fam9lia de bur&crates?
#I0I+ +i preo que no insulti la meva fam9lia? 'ls 8an som tots honrats? # cap de
nosaltres l'han sotm$s a judici per malversar fons com al seu tiet, sen"or
Derrer?
D'00#4 'ls 8an estan tots com un llum? /ots? 'l teu avi era un borrat!o, i la teva tieta
es va fuar amb un arquitecte?
#I0I+ %oncs la seva mare tenia l'esquena torta? GS'ofe1a "els ner!isH #hh? #hh? +a
pun!ada al pit? #ra al cap? #iua?
D'00#4 'l teu pare era un juador empedre=t i un olafre?
#I0I+ +a seva tia, una !afardera com no n'hi ha haut cap altra? GS'ofe1a "e noH #i,
que se m'atura la cama esquerra? ,s vost$ un trepa? #i, el cor? I un estafador?
6ei llumetes...? 5n s la meva jaquetaF ,s un ro9? ,s deshonest? I llei?
D'00#4 I tu ets p$rfida i una delatora? #i!&?
#I0I+ #qu9, la jaqueta. #i, el cor? Per on se surtF 5n s la portaF #i, que em sento
morir.
D'00#4 4o tornis a posar els peus a aquesta casa?
#I0I+ %enuncia'm, si vols?
D'00#4 8a veurem qu$ passa?
FORA (3(OL. &<NS (3(OL4 5(o+e# el "os .AB7A0:.
#I0I+ G'asaH )olt b... #i!& s l'aduF
D'00#4 ... 29...
#I0I+ Dins aqu9 hem arribat, els nostres camins se separen...
D'00#4 29... 6ols mCsica de fons o ja t'est b ai!9F
#I0I+ ... )'est b, m'est b... 8a me'n vai.
D'00#4 GFent>se l'ofCsH #du.
L'A=R<L es resi1na i se'n !a a poc a poc, sole#ne#ent.
#I0I+ )'allun"o d'aqu9... 1ada veada sc ms llun"... #mb prou feines el vei...
D'00#4 GCri"ant>loH 'scolta?
#I0I+ G(orna contentH 29F
D'00#4 Ion viate?
#I0I+ 29, s clar... Ion viate...
D'00#4 .rcies... I, no, que em quedo...
A=R<L #ar$a. El FERRAN es +e"a palplantat "rant ns se1ons.
D'00#4 'scolta... #bril... #bril?
L'A=R<L aparei$ r,pi"a#ent, co# si 2a ho esti1*s esperant.
#I0I+ 29F
D'00#4 0es, res.
#I0I+ #h... I... Dins desprs, adu. #mb prou feines ens conei!em, per tant no hi
ha cap ra perqu$ ens posem tristos...
D'00#4 ,s veritat... #du, #bril...
#I0I+ #du, Derran...
Lan A=R<L crea la porta, torna enrere. Aparei$ R<(A, a#b el braK en1i$at i n collaret cer!ical.
'orta na pistola i est, e#bo1i"a.
0I/# 29, ai!&? #neu;vos acomiadant, que no crec que tinueu per aire estona?
D'00#4 0ita? 1om et trobesF
0I/# 5h, tros d'inCtil hip&crita? 4o em facis la pilota ara? Per qu$ ho heu fetF?
#I0I+ I, jo... GS'ofe1aH
0I/# Per. >u$. *o. *eu. Det.
D'00#4 *o has d'entendre? +'espectacle havia de continuar...?
0I/# #mb ellF? #mb un home fent de )ata *ariF? 4ooo? 6osaltres us estveu rient
de mi des del principi? /ots vosaltres?
)7OI) 0ita, escolta'ns, sabem com et sents...
0I/# G&<NS (3(OL4 5Sc "e bra .AB))0:H 4o, no... 4o ho sabeu el que s ai!&?
Parleu, parleu amb la vostra dinitat redemptora i no conei!eu res de res...
'ls homes? 'ls homes s'han de fer servir i pensar que no sn res ms que un
tros de carn. 4o s'ha de comptar amb els homes? Per escalfar;te a l'hivern ja
tenim l'estufa? /enir un fill... /u seur que et lamentes de no tenir fills. 4o saps
la sort que tens. 4o has haut de passar el calvari d'anar a remolc dels
sentiments... %'estimar, de treure't el pa de la boca, de treballar com una
burra per donar;ho tot... 8o tenia un fill... /enia, perqu$ no s si s viu o mort.
Un fill de... que em va fotre tot el que va poder i se'n va anar de casa amb una
marrana que li va !uclar l'enteniment. 1om son pare? *ome i fill? *a? 'ls
homes de la casa? 6osaltres sabeu on sF #lC em pot dir on para el meu fillF
/enim el que ens merei!em per ser com som. Per qu$ voleu tenir fillsF Per
qu$F 8o tenia un fill... /enia un fill... 8o tamb l'havia educat per ser un bon
!icot. +'estimava... 4inC no l'ha estimat mai com jo? 4inC? Per qu$ ho va
ferF 29... 2i jo l'estimava, per qu$... per qu$ ho va ferF... Per qu$F GFORA
(3(OLH
D'00#4 0ita, que tu no tens cap fill.
0I/# ,s que sempre m'has de portar la contrriaF? 'l cas s que els homes sou
tra=dors per naturalesa? I del Derran ja m'ho esperava, per& de tu...? I de tu
ja... ,s que tothom a qui m'enduc al llit m'ha de trairF?
(O(S s'a"onen "e la 21a"a a #/ltiples ban"es "e la R<(A.
#I0I+ >u$ vols dir amb...F 'llF '! dona directora? )ala idea?
)7OI) 4o m'ho puc creure? #mb aquesta bleda tambFF? I qui msF 'l t$cnic de
llumsF?
D'00#4 #bril...
#I0I+ Ileda ho sers tu? >ue spiues que a mi m'estima? #mb tu hi deu haver
estat noms per inter$s?
)7OI) 'stimar;te? *a? 8o sc el seu tire? /u com a molt deus ser una ateta?
#I0I+ %iues;li que no, reina? %iues;li que ets meva a aquest imb$cil?
)7OI) 4o? '!plica;li quant fa que estem junts? %iues;li que ets meva?
D'00#4 I un coombre? +a 0ita s meva, que la vei veure primer? GAl A=R<LH I no
crec que et puui perdonar aquesta pun"alada per l'esquena, malparida...
Intentar robar;me la e! dona...? Ga la R<(AH I a tuF? # tu s9 que no crec que
puui perdonar;te?? Intentar robar;me la... s&cia? + meva amia? 2er
possible?? +'#bril s meva? )eva i de ninC ms?
#I0I+ )iri, sen"or Derrer... G&<NS (3(OL4 5El llibert; .AB770:H
D'00#4 8o m'encarrear d'ella. 4o s la primera veada que me la jua. ,s una
pir&mana.
#I0I+ Una pir&manaF
D'00#4 29? 'ncn focs i desprs no els apaa? 'staves fent que la pobre #bril
comencs a enfilar;se per les parets.
0I/# 'n absolut. # la sen"oreta 8an, me l'aprecio molt.
D'00#4 )entidera? 'm preunto qu$ et pot aradar d'ella?
0I/# )'arada molt quan em parla.
D'00#4 #h, s9F >u$ en pots entendre tuF %ins el teu caparr, l'Cnic que hi ha sn les
molles amb qu$ alimentes els pardalets que hi tens? 'lla s meva.
0I/# ,s meva.
#I0I+ )ireu, tot ai!& s molt afalaador, per& he d'aclarir;vos que des que vai
dei!ar d'embrutar bolquers, s a dir des dels dos an"s apro!imadament,
considero que no pertan"o a ninC.
D'00#4 %iues;li a aquesta impertinent qui dels dos preferei!es.
0I/# 29, diues;l'hi.
#I0I+ I, doncs...
D'00#4 4o vuluis ser primmirada amb ella, contesta?
0I/# Das el rid9cul arrapant;te a ella com s'arraparia un poll a una closca pelada.
D'00#4 'scull.
#I0I+ 'scollir, escollir... #questa paraula no m'arada.
D'00#4 #leshores limita't a fer;ho. >uiF
#I0I+ ,s que tinc dos desitjos i...
0I/# I hi ha d'haver un desi per damunt de l'altre, noF
#I0I+ Un desi ms fort que l'altre, com ha de poder ser ai!&F 2n dos desitjos
diferents?
0I/# 2i no pots comparar els dos desitjos, compara les dues persones?
D'00#4 %ues personesF 5n les veusF 8o, personalment, noms en vei una, davant
d'aquesta sonada.
0I/# 29, jo tamb, noms en vei una, al costat d'aquest fracassat.
D'00#4 Un nom. %iues un nom.
)7OI) Impossible. Dilos&ficament impossible.
D'00#4 >u$F
)7OI) ,s per l'ase de Iuridan? GA=R<L fa +e s; a#b el capH
0I/# >uiF
)7OI) +'ase de Iuridan. Iuridan era un monjo de l''dat mitjana que va demostrar
que, com que el burro no tenia lliure arbitri, no podia escollir. 29, s9, enteneu;
me. #quell ase tenia tanta ana com set _ho heu sentit b_, tanta ana com
set. I b, Iuridan li va posar, a iual distncia, una alleda plena d'aiua i una
plena de civada.
D'00#4 I bF
)7OI) I b: l'ase no va poder escollir entre la alleda de civada i la alleda d'aiua.
's va morir de ana i de set enmi de les dues alledes. 4o tenia lliure arbitri.
D'00#4 'l teu ase era ben burro?
0I/# Per& tu... tu ets una dona?
#I0I+ 2'hauria de demostrar. 8o no sc lliure tampoc.
0I/# ,s el primer cop que em comparen amb una alleda de civada.
D'00#4 4o, amb una alleda d'aiua, que encara t men"s ust de res, ai!& et
correspon ms. #bril, escull.
0I/# 29, escull.
D'00#4 #questa princesa del p$sol hi sobra.
0I/# .allina vella no fa bon caldo? GFORA (3(OLH
D'00#4 +es dives, a IroadYa"?
0I/# Prou?? 's pot saber per qu$ estem discutintF? /inc una pistola? 6oleu fer el
fotut favor de fer;me casF?
D'00#4 #u, va, 0ita, sabem que s una d'aquestes pistoles falses que fas servir per
fer veure que et su=cides cada dos per;;
A la R<(A se li "ispara la pistola. (O(S s'espanten.
0I/# )'escoltareu araF %e enolls. %e enolls he dit? I ara suplicareu clem$ncia i
lamentareu el que heu fet i cridareu el meu nom intentant tinui pietat de
vosaltres. Us ha quedat clarF GSilenciH Us ha quedat clarF?
Entren GOR&<LLO i &ELGA&O. &ELGA&O porta na obra "e teatre a la #,.
%'+.#%5 )estre Derrer? +i porto l'obra de teatre que estic escrivint perqu$ li... >u$ est
passant aqu9F >ui s vost$F Per qu$ els apuntaF I qu$ fot aquest home vestit
de sen"oraF?
#I0I+ #ent %elado? #ent .ordillo?
0I/# GApntant>los en 1irar>seH PoliciesF? >uan els heu avisatF?
)7OI) #ents, ajuda?
R<(A torna a 1irar>se i GOR&<LLO l'a1afa i li tre la pistola. (an bon pnt !e la se!a oportnitat,
l'A=R<L #ar$a, escapolint>se.
.50%I++5 4o pot amenaar amb una arma els aents de la llei, i men"s de la secreta?
>ueda detinuda?
0I/# 'i, que jo no estava fent res? GGOR&<LLO la ret*H
D'00#4 .rciesrciesrciesrcies?
%'+.#%5 >u$ ha passatF
)7OI) +a 0ita ens volia disparar perqu$ he actuat a l'obra i ha estat un $!it i...
%'+.#%5 #i!9 que a tu no t'arada el teatre, ehF
0I/# >ue no m'aradaF? ,s la meva vida? 2c la 0ita %e2astre, la millor directo;;
%'+.#%5 # callar? 2en"ora, hi ha poques coses que no suporti, i alC que men"sprea la
vida dels actors s una d'elles? Perqu$, sap una cosaF, la meva mare era
actriu. %e fet em va tenir mentre durava l'entreacte. ,s una bona hist&ria,
escolti. 'lla estava fent una obra molt complicada, i durant el primer acte va
sentir que;;;
GOR&<LLO porta na estona #irant>se la pistola "e R<(A. Se li "ispara "e no, sense !oler.
%'+.#%5 .ordillo? Des el favor? 4o s qui s ms perills, si aquesta boja o tu? Porta
aqu9. GLi a1afa la pistolaH
.50%I++5 Perdona, perdona.
%'+.#%5 Pren;los declaraci. I vost$, tiri cap avall, que s'ha uan"at un viate ratis a
comissaria?
0I/# GF1int correntH 4o? 4o m'aafaran mai? +a 0ita %e2astre 2')P0'
aconseuei! el que`; GSe sent na pataca"a terrible i n critH
%'+.#%5 #i, sen"or. GMar$aH
.50%I++5 # veure, sen"ors, assentint>se, que apuntar quatre coses. /enen un boliF ,s
que vinc con lo pesto.
Mentre FERRAN i MH)<M es rela$en, GOR&<LLO !a fins l'escriptori bscant n bol;1raf i troba els
llibres "e co#ptes.
.50%I++5 >u$ s ai!&F @'nsen"ar a *isendaA. A2P. I @4o ensen"ar mai a *isendaAF
D'00#4 Ui, ai!& no s qu$ s, ehF G<ntenta #ar$ar. GOR&<LLO li talla el pasH
.50%I++5 Lieto ah;, fiera. GObre el llibre i se'l #ira. Es !a sorprenentH 'm sembla que
tots quatre m'acompan"areu tamb a comissaria.
)7OI) >uatreF >uins quatreF
.50%I++5 6osaltres dos i els dos llibres. An"an"o?
D'00#4 4o? 8o no hi tinc res a veure? 6a ser tot idea de l'#bril? 'lla s qui sap de
comptes? %iues;l'hi, #bril? #brilF #bril?
.50%I++5 4i abril ni mai? #i!& s una estafa com una catedral? Marchan"o?
)7OI) >ue ha estat tot cosa seva? +i juro? 8o no hi tinc res a veure?
.50%I++5 6estit ai!9F 29, home?
D'00#4 +'#bril, ella, ella s el cervell de l'operaci? 'ts una 8udes, #bril? Una
pun"alada darrera l'altra, tra=dora, ms que tra=dora? 2abia que no podia
confiar en tu? #h, ja sento l'olor de la pres? 4o, si us plau? 4o em donin
aquesta porqueria per menjar? )'ofeo? )'ofeo aqu9 dins? 6ei la meva vida
passar per davant dels meus ulls? 29, s9. 6ei la casa, all a l''mpord, amb
els camps de cols. 'stic corrent pel camp amb el meu os, el )isto? 4o,
)isto, a sobre les cols no? I vei la meva mare al por!o, cridant;me: @8oan? 4o
t'oblidis de mun"ir les vaques i d'esquilar les ovelles? 8oan? 8oaaan?A. Un
moment? 8o no em dic 8oan. #questa no s la meva vida? 8o no sc de
l''mpord, si he viscut tota la vida a 2ant #ndreu? +'#bril m'ho ha robat tot?
Dins i tot el meu passat?? )alparida? /ant de bo et socarrimis de tant prendre
el sol a 09o de 8aneiro??
#I0I+ GEntrantH 2en"or Derrer?
D'00#4 5oh? 2abia que no m'abandonaries, sempre he tinut confiana en tu?
)7OI) # qu$ has tornatF # robar;me una altra donaF
#I0I+ *e tornat perqu$ m'he adonat de dues coses...
D'00#4 >uinesF
#I0I+ Primera, per vost$, sen"or Derrer. 6ull dir... que vost$ ha dit que sc la seva...
amia. I ai!& compta. I seona... que ja sc productora.
L'A=R<L li roba n pro "e la 2a+eta.
#I0I+ 'scolti'm b, aent .ordillo. 2c l'#bril 8an, @Derrer, Derrer, Derrer i 8an
ProduccionsA, suposo que em recorda, mansi del ministre )assip, fa uns
mesos. 1amini amb mi, vina. Doc, Derran. I porti ai!&, aquests llibres no li
interessen. 29, sembla un tripijoc comptable, per& vost$ no s productor, no
ho entendria, ai!& s el ms habitual. 'ns limitem a fer el que calui per la
nostra producci, entnF I tant que ho entn. Derran, he dit foc? 6ols fer el
favorF #i!9, molt millor. 'n vol un, .ordilloF 4o, a vost$ li arada ms ai!&,
tinui Gtre na petaca i li "naH. 'ndavant, s bo. )iri, no tinc massa temps,
he d'aafar un vol, ai!9 que ser franca. Per qu$ ens voldria detenirF Per fer la
nostra feinaF Per donar al pCblic el que el pCblic demanaF 2ht, sht, sht, no
parli fins que hai acabat, volF 2iui bon nen. 'l que est clar s que el
sen"or Derrer i jo som un equip, i no me'l pot ficar a la pres, perqu$ trencar
un equip ai!9 seria un desastre, oi que hi est d'acordF Per tant, vost$ oblida
tota aquesta hist&ria, nosaltres seuim sent amics i tothom acaba content,
com ho veuF
Entren els 'RESONERS, i #oen l'esceno1rafia per crear la pres. Sn les +atre AC(R<JS +e
sortien a 5Mata -ari:, MASS<' i ANNA. (O(S !an !estits "e pres.
.50%I++5 GSorprCsH / tota la ra.
#I0I+ 5iF .rcies.
.50%I++5 Un equip tan bo com el seu no pot acabar separat. 2eria un error.
#I0I+ Un error eant.
.50%I++5 Per sort, conec una pres mi!ta.
#I0I+ i D'00#4 >U3F?
FOS&
ES&ENA 2
Els 'RESONERS !estei$en a MH)<M, FERRAN i A=R<L i1al. GOR&<LLO i &ELGA&O #ar$en.
Entra R<(A, ara a#b els "os braKos en1i$ats, ta#b* !esti"a "e presonera. A=R<L i FERRER
parlen a#b =ARMAN. ?EFFERSON i GEOFF estan #irant>se als lls, co# "es ena#ora"es,
#entre (RJMAN *s al #i1.
8'DD'0254 I aqu9 em tens, presonera, ho veusF?
.'5DD 4o, jo vull que siuis lliure?
8'DD'0254 4o? 'stic encadenada, totalment presa? 2c presonera del teu amor?
.'5DD 4o pot ser veritat el que sento? ,s ai!9, petita mevaF Pot ser que en un lloc
tan s&rdid nei!i la flama d'un desi per tan temps amaatF
/0U)#4 5h, qu$ sentoF ,s una l$sbica declaraci d'amor entre dues presesF
0I/# Prou, prou, prou? >u$ s ai!&, )!imF 1om que @una l$sbica declaraci
d'amor entre dues presesAF >uina merda de dile s aquest?
)7OI) 8a ho s, ja ho s? Per& si em fas anar tan de pressa... )ira, a veure qu$ et
sembla ai!&F
La R<(A s'acosta per #irar el +e el MH)<M ha escrit al bloc "e notes.
0I/# *ome, ai!& est molt millor, per& i si hi poses...F
/0U)#4 'h? >ue jo ja m'he aprs el ui? 4o me'l canvieu ara?
I#0)#4 GA FERRAN i A=R<LH >ue s9, que s9? >ue pot ser una bona manera d'escapar
d'aqu9? Dent el que millor sabem? >uan arribi l'alcaide noms l'heu de...
Entra l'ALCA<&E, l'/nic +e no !a !estit "e pres.
#+1#I%' >ui em necessitavaF >ue m'han cridatF
D'00#4 2en"or alcaide? *ome, i tant? 2c Derran Derrer, Derrer, Derrer, Derrer...
#I0I+ ...i 8an Produccions. *em sentit que vost$ s un ran amant del teatre, oiF
D'00#4 I tant que s9, camini amb mi, vina.
#I0I+ I dna la casualitat que nosaltres, sen"or meu, hi tenim la m trencada en
ai!& d'actuar.
D'00#4 5h, i tant. 4o posi aquesta cara.
#I0I+ 2abem que ho estava esperant. #i!9 que s vost$ un fan de @)ata *ariA, ehF
GLi a1afa "e la bt$aca "e l'a#ericana na cai$eta "e pros i li passa al
FERRANH I vol que li estrenem la nostra nova obra dins la seva presF
D'00#4 #h, puros. Perfecte. #bril, tinui. Doc, amia meva. *e dit foc, que no em
sentF
#I0I+ #h, ai!& est molt millor. #i!9 doncs, qu$, hi ha tracteF 'ns reduei! la
condemna si aconseuim fer d'aquesta s&rdida pres de pacotilla un lloc molt
ms eleant rcies a una de les nostres produccions teatrals, si fem un $!it
total i bla;bla;blaF
#+1#I%' I, jo...
Li tiren el f# a la cara i l'asseen.
D'00#4 2uposvem que diria ai!&. 0ita? Dot;li??
Entra #/sica "e 5(here's no bsiness liOe shoN bsiness:. &<NS (3(OL4 5(reballs "'a#or per"ts
.ABB80:. (O(-OM cantant. R<(A es tre els 1i$os "els braKos.
)7OI) 'l teu carnicer, l'advocat o el fuster
sn ent que, d'amaat, no estan contents.
0I/# 'l teu carnicer, l'advocat o el fuster
et cobren per& ninC no els aplaudei!.
2eur que et donarien el jornal
per viure una vida teatral.
/0U)#4 4o hi ha mn com el del teatre
no hi ha cap mn iual.
/ot el que l'envolta s espectacle,
tot el que comporta s especial.
/ens un sentiment ine!plicable
quan t'aplaudei!en ms del que cal.
0I/# 4o hi ha ent com la del teatre,
somriuen al mal temps.
/ot i que els ui siui un aut$ntic horror,
el pCblic mar!i i els dei!i sols,
ells no ho canviarien ni per un sac d'or.
#i!& s el que som.
)7OI) %isfresses, atre((o, el maquillador,
el pCblic quan et riu un acudit,
0I/# /ens ana als assajos, tens son i calor,
i et topes amb un t$cnic malparit.
>uan estrenes
res no importa,
cap problema,
noms vols que vein l'obra.
D'00#4 4o hi ha mn com el del teatre,
no hi ha cap mn iual.
'ncara que t'avisin quan comences
que el teu oncle ha mort a l'hospital,
)ira, noi, si ets un actor t'ho empasses
i continues fins al final.
)#22IP 4o hi ha ent com la del teatre,
no tenen mai calers,
busquen subvencions i patrocinadors,
i si els ajudes, no en tenen prou.
#I0I+ 2i no ens fan un prstec no puem tel.
/5/2 #i!& s el que som.
#I0I+ 4o hi ha mn com el del teatre,
no hi ha cap mn iual.
Der;ho des de (ero sempre espanta,
encara que siuis productor.
/ot el que tu busques sn contractes
amb la flor i nata del bo i millor.
)7OI) 4o hi ha mn com el del teatre,
no hi ha cap mn iual.
4o et conformis amb ser un simple fracassat,
per molt que et diuin, ja t'hi has ficat,
no hi fa res si el teu paper no s el millor.
/5/2 #i!& s el que som.
)7OI) i 0I/# 4o hi ha ent com la del teatre,
somriuen al mal temps.
#ra ja portem quin(e an"s sense parar,
avui s'acaba i seuim dem.
Potser un dia estrenarem al 4acional.
/5/2 #i!& s el que som.
#i!& s el que... som. GFORA (3(OLH
FOS&