Está en la página 1de 1

NORMES D'UTILITZACIÓ DEL BUS

L'ALUMNAT
1.-S’haurà de respectar i seguir les instruccions del xofer i de
l'acompanyant:hauran de respectar les normes que estableix la legislació
igent per als passatgers dels ehicles de transport p!blic.
".- #o es podran obrir les finestres$ men%ar$ beure $dins de l'autocar.
&.-'enir cura del ehicle i el seu equipament
(.-)l comportament dins l'autobus serà correcte$ respectuos$ i considerat amb les
persones que fan feina dins la comunitat educatia.
*.-+bans de baixar de l'autocar igilarà de no deixar-hi ob%ectes ni brossa.
PARES/MARES,TUTORS DE L'ALUMNE
)ls tutors legals dels alumnes$ usuaris del transport$ hauran de signar:
l'autorit,ació expressa per realit,ar un iatge amb un recorregut diferent del
habitual.
-'autorit,ació expressa perqu. l'acompanyant del transport deixi l'alumne a la
parada assignada en abs.ncia sea o de qualseol altre familiar.
HORARIS
)ls usuaris del serei de transport han de ser cada dia lectiu a la parada que
tenen assignada amb puntualitat tant en l'itinerari d'anada com en el de
tornada.
)n cas que un pare/mare no acuda a recollir a l' alumne a la parada$ l'alumne
continuarà el recorregut al bus i l'acompanyant durà l'alumne a la policia local de Sta
)ulalia.
+tentament : -')quip 0irectiu
Sant 1arles "21(
..............................................................................................................................................................
)ntregar a la tutora/tutor
#345)S 67S
firma del pare /mare
#om del alumne ..........................................................................................................................
#om del pare/mare..................................................................................................................