Está en la página 1de 2

CIRCULAR A MARES I PARES SOBRE NORMES DEL CURS 2014 2015

El professorat del CEIP Sant Carles saluda i dna la benvinguda a les famlies i aprofita per a informar dels segents punts:
1- El curs escolar comenar el 1 de setembre i acabarar el 1! de "un# ambds inclosos$
2- %es vacances seran:
&adal: del ' de desembre fins al ( de gener )ambds inclosos*
Pas+ua: del d, abril fins al 1- d.abril )ambds inclosos*
3- /ies no lectius:
0' de novembre )dia de lliure disposici*
01 de novembre )festa local Sant Carles*
02 de desembre )festa de la Immaculada*
01 de febrer )festa local*
0( de febrer )festa escolar*
01 de maig )festa estatal*
4- Els 3oraris d.entrada i sortida seran de ! a 113$ %es portes d.acc4s al recinte romandran obertes a partir de les -2:5- 3$6 a
e7cepci dels dies de plu"a i el dilluns d.atenci a les famlies i es tancaran a les !:15$ Es tornaran a obrir a les 11:'5 i
romandran obertes fins les 1:-5$ S,obriran a les 1':15 per a la sortida dels alumnes$ S,atendr el porter automtic als canvis
de classe a les 1-:'- i a les 1':--$
5- %.3orari d,atenci a famlies per part del professorat ser dilluns de 2 a !3
6- %.3orari d.atenci al p8blic ser:
Secretaria: de dilluns a divendres de -!3 a -!:'- 3 Direcci: divendres )concertar cita pr4via*$
- El servei !E"c#$a Mati%era& +ue consistei7 en un servei de guarderia de 23 a !3 a les instal9lacions del centre comena
a partir del dia 150-!0-11$ Per a m:s informaci adrear0se a l.;PI<; o a la direcci del centre$
'- Materia$ E"c#$ar( es comprar tot el material escolar per a tot el centre )a e7cepci de l,agenda escolar a partir de 'r*$
Es far un ingr:s de 3') per primria i de 53) a infantil al n8mero de compte de %a Cai7a: ES'6 210041'5'2200000*1
=s necessari dur el "ustificant d,ingr:s al tutor>a$
*- +" %ece""ari rec#r,ar(
0 Puntualitat en entrades i sortides$
0 /eure de comunicar les abs4ncies i les faltes d.assist4ncia als tutors$
0 /eure d.assistir a les cites +ue rebin del centre$
0 Importncia d,assitir a les reunions convocades pels tutors$
0 ?evisi i prevenci de polls i ll4mines$
0 Calat i roba c@moda per a la classe d.Educaci Asica$ Portar gorra6 tovallola i samarreta per a canviar0 se6 ai7
com no portar 7ancles$
0 /ia de la Aruita: dilluns i dimecres$
0 Els llibres i material es dur a casa segons les instruccions dels mestres per limitar el pes a les mot7illes$
0 Bi 3a un aparcament de terra 3abilitat a disposici de vost:s$ Els preguem +ue l.utilitCin per tal d.evitar embussos
i +ue no apar+uin a la porta d,acc:s a peu al centre$ ?espectin l.acc4s per si 3i 3agu:s la necessitat de l.entrada de
ve3icles d.emerg4ncia al recinte$
10- %a /ocumentaci del centre es troba a la seva disposici per consultar0la si fos necessari$
11- ;profitem per a recordar0vos +ue per aclarir dubtes6 plante"ar sugger4ncies6 resoldre problemes$$$ estem a la seva
disposici$ %es vies de comunicaci amb l.escola poden ser:
0El representant de pares i mares$ ; cada classe 3i 3a un representant de pares +ue pot solucionar dubtesD aclarir
temes$$$$Es pot informar a la reuni de principi de curs$
0;ssociaci de pares i mares: ;ssociaci voluntria per a donar suport a demandes d.escola6 participar en decisions6
informaci amb altres escoles6 organitCar activitats e7traescolars$$$ $
0E7istei7 una b8stia de sugger4ncies per a propostes6 felicitacions i +uei7es a l.entrada del centre i a les aules
d.infantil a la seva disposici$
0/irecci de correu electr@nic: "a%tcar$e"cei-./0ai$1c#0
0Cada clase disposa d,un e0mail per comunicar0se amb la tutora$
120?ecordar la normativa vigent de transport i d.educaci vial en el transport d,alumnes en cot7es i motos$
13-Per informaci del Servei de Eus adrear0se a la secretaria del centre$
14- Eloc del centre: cei-"a%tcar$e"12$#/"-#t1c#0
Ate%ta0e%t La Direcci 12 "ete02re 2014
</--1- ?ev:- -F>-!>1-
CIRCULAR A MADRES 3 PADRES SOBRE NORMAS DEL CURSO 2014- 2015
4
El profesorado del CEIP Sant Carles saluda # da la bienvenida a las familias # aprovec3a para informar de los siguientes
puntos:
10El curso escolar comenCarG el 1 de septiembre # acabarG el 1! de "unio ambos incluidos$
20%as vacaciones serGn:
&avidad: del ' de diciembre al ( de enero )ambos incluidos* Semana Santa: del de abril al 1- de abril )ambos
incluidos*
3- /as no lectivos:
0 ' de noviembre )da de libre disposicin*
0 1 de noviembre )fiesta local San Carlos*
0 2 de diciembre )fiesta de la Immaculada*
01 de febrero )fiesta local*
0 ( de febrero )fiesta escolar*
01 de ma#o )fiesta estatal*
4-%os 3orarios de entrada # de salida serGn de ! 3 a 11 3$ %as puertas de acceso al recinto permanecerGn abiertas a partir de
las -2:5- 3$ )a e7cepcin de los das de lluvia # los lunes de atencin a las familias* 3asta las !:15$ Se volverGn a abrir a las
11:'5 # permanecerGn abiertas 3asta las 1:-5$ Se abrirGn a las 1':15 para la salida de los alumnos$ Se atenderG el portero
automGtico durante los cambios de clase a las 1-:'-3 # a las 1':--3$
5-El 3orario de atencin a familias por parte del profesorado serG los lunes de 2 3 a ! 3$
6-El 3orario de atencin al p8blico serG:
Secretar5a: de lunes a viernes de ! a !:'-3$ Direcci%: viernes concertando cita previa$
-El servicio de !E"c#$a Mati%era& +ue consiste en un servicio de guardera de 2 a !3 en las instalaciones del centro
empeCarG el da 150-!0-11$ Para mGs informacin dirigirse a la ;PI<; o a la direccin del centro$
'- Materia$ E"c#$ar(se comprarG todo el material escolar para todo el centro )a e7cepcin de la agenda escolar a partir de
'H*$
Se 3arG un ingreso de 3') para primaria # de 53) a infantil al n8mero de %a Cai7a:ES'6210041'5'2200000*1
Es necesario traer el "ustificante de ingreso al tutor>a$
*- C#%6ie%e rec#r,ar(
0Puntualidad en las entradas # salidas
0/eber de comunicar las ausencias # las faltas de asistencia al tutor por escrito o personalmente$
0/eber de acudir a las citas +ue reciban del colegio$
0Importancia de acudir a las reuniones convocadas por los tutores$
0?evisin # prevencin de pio"os # liendres$
0CalCado # ropa adecuada para la escuela # clases de Educacin Asica: gorra6 toalla # camiseta para cambiarse6 as
como de no venir en c3anclas al colegio$
0/a de la fruta: lunes # mi:rcoles$
0 %os libros se llevarGn a casa seg8n las instrucciones de los maestros con el fin de limitar el peso +ue deben llevar
los niIos # niIas en la moc3ila$
0Ba# un aparcamiento de tierra 3abilitado a disposicin de ustedes$ Por favor6 utilcenlo para evitar atascos # no
apar+uen cerca de la puerta de acceso a pie al centro$ ?espeten la entrada de emergencia de ve3culos$
10- %a documentacin del centro se encuentra a su disposicin para consultarla si fuese necesario$
11- ;provec3amos para recordar +ue estamos a vuestra disposicin para aclarar dudas6 plantear sugerencias6 resolver
problemas$$$%as vas de comunicacin con el Centro pueden ser:
0El representante de padres # madres$ En cada clase 3a# un representante de padres>madres +ue puede solucionar
dudas6 aclarar temas$ Se puede informar en la reunin de principio de curso$
0;sociacin de padres # madres: ;sociacin voluntaria para dar apo#o a las peticiones de la escuela6 participar en
decisiones6 informacin con otras escuelas6 organiCar actividades e7traescolares$$$
0E7iste un buCn desugerencias para propuestas6 felicitaciones # +ue"as +ue estG situado en la entrada del centro #
en las aulas de infantil a su disposicin$
0/ireccin de correo electrnico: "a%tcar$e"cei-./0ai$1c#0
0Cada grupo dispone de un e0mail donde se pueden dirigir para comunicarse con la tutora$
12- ?ecordar la normativa vigente de educacin vial en relacin al transporte de alumnos con coc3es # motos$
13- Para informarse del servicio de Eus dirigirse a la secretaria del centro$
140 Elog del centro: cei-"a%tcar$e"12$#/"-#t1c#0
Ate%ta0e%te La Direcci% 12 ,e "e-tie02re ,e 2014
</--1- ?ev:- -F>-!>1-