Está en la página 1de 13

CEIP SANT CARLES

DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

CEIP SANT CARLES


NDEX
1.- CRITERIS GENERALS I ACTUACIONS GENERALS I ESPECFIQUES PER A LES
ADEQUACIONS DEL PROCS D'ENSENYAMENT DE I EN LES LLENGES A LA
REALITAT SOCIOECONMICA I CULTURAL DEL CENTRE
1.1. NORMATIVA LEGAL
1.2. OBJECTIUS
1.2.1. Generals
1.2.2. Especfics
1.3. SITUACI LINGSTICA DEL CENTRE
1.4.INTERS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN RELACI A LES LLENGES
1.5. MBITS DAPLICACI
1.5.1. mbit docent.
1.5.1.1. Llengua de lensenyament.
1.5.1.2. Ensenyament de les llenges al currculum:
a. Catal i castell.
b. Angls.
1.5.2. mbit administratiu.
1.5.3. mbit de relaci.
1.5.4. Activitats extraescolars i complementries.
2.- RELACI D'REES CURRICULARS, LLENGES I HORES
2.1. EDUCACI INFANTIL
2.2. EDUCACI PRIMRIA
3.- CRITERIS PER A L'ATENCI ESPECFICA DELS ALUMNES D'INCORPORACI
TARDANA AMB DFICIT DE CONEIXEMENT EN ALGUNA O AMBDUES LLENGES
OFOCIALS
4.- CRITERIS DE COORDINACI ENTRE LES REES IMPLICADES EN EL PROCS
D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN LLENGUA ANGLESA
5.- MECANISMES DE EGUIMENT I AVALUACI
5.1. DELS RESULTATS EN COMPETNCIA LINGSTICA DE L'ALUMNAT
5.2. DEL PROJECTE
6.- RELACI DELS DOCENTS QUE HAN D'IMPARTIR ENSENYAMENT EN LLENGUA
ANGLESA

DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

CEIP SANT CARLES

1.CRITERIS GENERALS I ACTUACIONS GENERALS I


ESPECFIQUES PER A LES ADEQUACIONS DEL PROCS
D'ENSENYAMENT DE I EN LES LLENGES A LA REALITAT
SOCIOECONMICA I CULTURAL DEL CENTRE
1.1. NORMATIVA LEGAL
L a normativa vigent en la qual es basa aquest projecte s el segent:
Decret 15/20013, de 19 d'abril, pel qual es regula el tractament integrat de les
llenges als centres docents no universitaris de les Illes Balears.
Ordre de la consellera d'Educaci, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014,
per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament intergrat de
llenges als centres docents no universitaris de les Illes Balears.
En aquests documents hi ha una relaci de la resta de normativa relacionada amb el
tema de les llenges i el seu s.
1.2. OBJECTIUS
1.2.1. OBJECTIUS GENERALS
Lobjectiu general d'aquest projecte s garantir la competncia lingstica, s a dir, el
domini oral i escrit per part dels alumnes de les dues llenges oficials, la catalana i la
castellana i la competncia adequada en una llengua estrangera, l'angls.
1.2.2. OBJECTIUS ESPECFICS
Altres objectius que persegueix el nostre centre sn:
1.Adaptar el tractament de les lenges a la realitat social del nostre centre, preservant
la llengua catalana com a signe didentitat de la nostra Comunitat.
2.Planificar l'estudi de les llengues per tal d'optimitzar resultats
3.Facilitar la integraci lingstica de la poblaci no catalanoparlant, impulsant laplicaci
del pla dacollida.
4.Impartir una rea no lingstica en angls.

DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

CEIP SANT CARLES

1.3. SITUACI LINGSTICA DEL CENTRE


ENTORN SOCIAL I CULTURAL
El primer projecte de llenges del centre va ser el PL (projecte lingstic) que es va
realitzar com una part del PEC. Al 2000 es va revisar aquest document a partir de les
dades d'un estudi sociolingstic realitzat.
El poble de Sant Carles de Peralta es troba situat dins de la venda que porta el
mateix nom, forma part del municipi de Sta. Eulria.
La forma de vida tradicional del seus habitants havia estat lagricultura. El tipus
de poblaci s el dispers, propi de l illa.
Sant Carles fou un dels nuclis on es varen reunir els hippies. La presncia
destrangers, anglesos, alemanys.. ha estat una tnica general. Actualment hi ha una
presncia d'alumnes de pasos de l'est i sudamericans.
A l'escola la relaci d'estrangers representa un porcentatge alt en relaci a la
mitjana de la illa i la mitjana de les Illes Balears: 25%
Els alumnes de parla materna catalana suposen un 30%
Els alumnes de parla materna castell suposen un 45%
Tot i que el catal es troba en una situaci de partida de desavantatge l' educaci
i la vida escolar es plantegen la necessitat de compensar aquest desavantatge.
En general la valoraci del catal per part de les famlies s negativa. Millora al
llarg del temps, tot i que majoritriament les famlies donen ms importncia a
l'aprenentatge de l'angls i del castell.
1.4.INTERS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN RELACI A LES LLENGES
L'inici de la preocupaci per l'rea de llenges a l'escola data del curs 1996.
Els mestres varem realitzar una reflexi al voltant de les rees instrumentals i
aspectes concrets com la lectura, l'escriptura....elaborarem un dossier a partir de les
reflexions del claustre.
A partir de les necessitats que sorgirem a la reflexi realitzarem cursos de
formaci en centres al llarg del cursos 97,98, 99, i seminaris de treball realitzats pel
CEP a l'escola amb la presncia del claustre.
A partir d'aquestes cursos, les mestres dels diferent cicles han estat
interessades en altres cursos de formaci dels que hem reunit documentaci.
A ms de reunions i reunions i reunions vrem aprendre aspectes diversos
sobre com s'aprn i com s'ensenya una llengua, com s'aprn a parlar, llegir i escriure,
com es fa i es cncreta al nostre centre la llengua oral, el procs de lectura i el
d'escriptura. Amb tota aquesta informaci varen sorgir uns acords de centre i es va
DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

CEIP SANT CARLES


elaborar el Projecte de llenges on es recull tot el que vrem aprendre i els acords que
arribarem de com es concreta al nostre centre.
Aquest projecte forma part de la Concreci Curricular del nostre centre (CC).

1.5.1. MBIT DOCENT

1.5. MBITS DAPLICACI

1.5.1.1. Llengua de lensenyament


El catal, castell i angls seran les llenges d'ensenyament del centre.
Sentn per rea impartida en una llengua aquella en qu es treballen les quatre
habilitats lingstiques en aquesta llengua (entendre, parlar, llegir i escriure). Que una
rea simparteixi en una llengua implica: que el llibre de text, si n'hi hagus, s en
aquesta llengua, que el material audiovisual ho s majoritriament, que els exmens shi
redacten, que aquesta s la llengua dinterrelaci oral amb els alumnes i que aquests hi
redacten els treballs i els exmens.
Les manifestacions prpies del centre (revista, blocs, pgina web...) seran en llengua
catalana, encara que saccepten collaboracions en qualsevol altra llengua del currculum.
1.5.1.2. Tractament de les llenges al currculum.
El llenguatge s una activitat humana que assegura dues funcions bsiques: la de
comunicaci i la de representaci. La confluncia daquestes dues funcions en lactivitat
lingstica implica que la llengua es converteix en un instrument per construir la
representaci del mn, lelaboraci i expressi del pensament i la participaci en lmbit
social i cultural. Aix s aplicable a la llengua materna i tamb a una llengua estrangera.
A.-Catal i castell.
1. La llengua s comunicaci, per la qual cosa es fonamentaran les actituds sobre els
procediments i aquest sobre els conceptes.
2.Les matemtiques es realitzaran en castell per tal de constituir una eina per
aprendre altre rea instrumental ms que la llengua castellana en castell.
3. Lexpressi oral i el llenguatge espontani de lalumnat constitueixen els fonaments
sobre els quals sha darticular el posterior aprenentatge lingstic. Cal doncs propiciar
lexpressi oral motivant i desvetllant la necessitat de comunicaci dins laula i a partir
del bagatge lingstic que ja posseeix l alumnat per tal dampliar-lo i perfeccionar-lo.
4. Conv crear dins laula un clima de respecte i comunicaci a tots els nivells a fi de
propiciar els anteriors principis.
5. La globalitzaci s bsica en laprenentatge de les dues llenges. Cal no crear
compartiments artificials i presentar els conceptes o procediments inserits dins
DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

CEIP SANT CARLES


estructures lingstiques mplies i ds corrent per a lalumnat.
6. Els coneixements conceptuals no tenen altres objectius que aconseguir ls cada
vegada ms correcte de la llengua. Per tant, tota teoria queda lligada, i s posterior, a
la prctica.
7. Per norma general no es proporcionaran a lalumnat normes i regles lingstiques
que no shagin dedudes abans, com a resultats dexercicis lingstics.
8. s necessari respectar el ritme daprenentatge de lalumnat i reforar-li aquells
aspectes en els quals presenti ms dificultats. aspectes en els quals presenti ms
dificultats.
9. Els projectes curriculars inclouran les actuacions necessries per avaluar les
competncies educatives de lalumnat.
B.-Angls.
La possibilitat de comunicar-se en una llengua estrangera constitueix una
demanda social i una necessitat educativa. Pel que fa a la primera, s clara a un indret
com Eivissa on el turisme representa la principal font dingressos i docupaci, a ms de
la creixent necessitat de conixer una llengua estrangera per realitzar estudis
posteriors o per facilitar lingrs al mn laboral, no noms a la nostra comunitat, sin
arreu de la Uni Europea. Respecte a la segona, laprenentatge duna nova llengua
proporciona una ajuda considerable per a una millor comprensi i domini de la llengua
prpia.
La seva funci educativa en lensenyament obligatori consisteix en permetre obrir
els alumnes a altres formes dentendre la realitat, enriquir el seu mn cultural i afavorir
el desenvolupament dactituds de relativitzaci i tolerncia.
Al nostre centre, el curs 1998 vrem comenar a anticipar l'angls a educaci
infantil. En aquest moment els infants tenen una gran capacitat per comunicar-se sense
inhibicions, mostren un inters per les formes dexpressi verbals i no verbals, tenen
una gran activitat i imaginaci i sn capaos dinterpretar el sentit global dun missatge
sense comprendren les paraules individualment.
A lhora dintroduir la llengua estrangera, sha de tenir en compte la necessitat
dintegrar les tres llenges que conviuen dins el currculum. Els alumnes consolidaran
laprenentatge de les llenges a la vegada, el que contribuir al seu desenvolupament
integral i a conixer millor la seva prpia llengua.
La finalitat curricular daquesta rea no s ensenyar angls, sin ensenyar a
comunicar-se en angls, i com a eina de comunicaci, es va desenvolupant a mesura que
sutilitza. Aix implica adoptar un enfocament basat en la comunicaci, orientat a
ladquisici duna competncia comunicativa, tant oral com escrita, i global, fet que
permet anar enllaant els nous coneixements amb els que ja tenen els nins, per tal
daconseguir un aprenentatge significatiu.

DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

CEIP SANT CARLES


Per tant, la comunicaci, s a dir, que lalumnat adquireixi la capacitat de
comunicar-se en angls, ser lobjectiu general de primria, a ms de la convenincia de
respectar i conixer la cultura del pas o pasos on es parla. Es consideraran com a
aspectes bsics les destreses lingstiques de comprensi i expressi, orals i escrites.
A educaci infantil i primer cicle de primria es prioritzaran les habilitats orals. Les
destreses escrites no sintroduiran fins que la lecto-escriptura no sigui assolida en
catal. En els cicles segents (segon i tercer), les destreses es desenvoluparan
gradualment i de forma integrada. Aix mateix, al principi es far ms mfasi en les
habilitats no productives (comprensi), fins que els infants es trobin amb un mnim de
seguretat per comenar la producci de missatges (expressi).
El curs 2006/07 varem participar al projecte de TRILINGISME.
El curs 08/09 es va modificar el projecte i s'anomen: SECCI EUROPEA, en el qual
tamb va participar el nostre centre.
Aquests projectes suposaven una visi ms realista del procs densenyament duna
llengua que deixa de ser un objecte daprenentatge en si mateix per convertir-se en un
vehicle per a ladquisici de nous aprenentatges, en una eina per aprendre alguna cosa
ms que la llengua.
Aquestes projectes varen comptar amb el suport d'un auxiliar de conversa.
El curs 2013/14 l'auxiliar de conversa va renunciar a la plaa i no va ser substituit.
L' rea no lingstica que es feia en angls era l'educaci fsica. A partir del curs
2011/12 l'rea en angls va ser la plstica per manca de recursos humans.
1.5.2. MBIT ADMINISTRATIU
1. En totes les reunions dels distints equips docents es far s preferent de la llengua
catalana. Aix i tot si alg prefereix emprar la llengua castellana ho podr fer. Seran en
llengua catalana els documents escrits que generin aquestes reunions.
2. Els impresos (formularis, sobres, segells de lescola etc.) seran en llengua catalana.
3. Tota la documentaci que genera la gesti acadmica (actes davaluaci, informes,
expedients acadmics, llistats d alumnes, etc.) ser en catal.
4. La gesti econmica del centre (pressupost, rebuts, llibres de comptes, etc.) aix com
la gesti administrativa (certificacions, instncies, etc.) tamb es far en llengua
catalana.
5. Ladquisici de material dadministraci (ordinadors, impressores, programes
informtics, mquines descriure, etc.) tindr com a requisit que permeti treballar-hi en
llengua catalana .
1.5.3. MBIT DE RELACI
1. El centre utilitzar la llengua catalana en les comunicacions internes escrites
DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

CEIP SANT CARLES

2.
3.
4.
5.

adreades als diferents membres de la comunitat educativa.


El centre utilitzar la llengua catalana i/o castellana en les comunicacions
externes adreades a les famlies.
La retolaci del centre ser en llengua catalana .
Les exposicions de projectes, tasques, treballs,... que es facin al centre es podran
fer en qualsevol de les tres llenges, depenent de la temtica de l'exposici.
Les reunions generals de pares es faran en catal o castell a criteri del tutor-a.
1.5.4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTRIES

1. En les activitats complementries sutilitzar preferentment la llengua catalana.


Depenent del tipus d'activitat que es duga a terme es pot acordar emprar tamb
la llengua castellana o l'anglesa.
2. En les activitats extraescolars s'emprar la llengua catalana i/o castellana a
criteri de la persona encarregada de l'activitat. Tamb es podria emprar la
llengua anglesa si l'activitat tengus com a objectiu l'aprenentatge d'aquesta
llengua.

2.RELACI D'REES CURRICULARS, LLENGES I HORES


2.1. EDUCACI INFANTIL
4t d'EI
Tipologia d'activitats

Cat.

Cast.

5 d'EI
LE

Cat.

Cast.

6 d'EI
LE

Cat.

Cast.

Tallers

Piscina

2,5

2,5

2,5

Psicomotricitat

Hbits d'higiene,
rutines i relaxaci

Altres activitats

11,5

11,5

Angls
Cmput total
d'hores

11,5

1,5
11,5

9,5

1,5

22,5

DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

LE

1,5
11,5

9,5
22,5

1,5

1,5
11,5

9,5
22,5

1,5

CEIP SANT CARLES

2.2. EDUCACI PRIMRIA


CURS 2014-15

1r d'EP

rees

Cat.

CATAL

CASTELL

Cast.

3r d'EP
LE

Cat.

Cast.

LE

3,5

ANGLS

Cat.

3,5
2

NATURALS

1,5

1,5

1,5

SOCIALS

1,5

1,5

MSICA

2
1

CURS 2014-15
rees

Cat.

CATAL

CASTELL

9,5

5,5

7,5

9
22,5

2n d'EP

4t d'EP

6 d'EP

Cast.

LE

Cat.

Cast.

LE

3,5

Cat.

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5
1,5

2
1

2
1

1,5

1,5

DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

LE

3,5
2

3,5
3

Cast.

3,5

1,5

PLSTICA
RELIGI/
VALORS Soc.i cvics

1,5

22,5

EF
MSICA

1,5

MATEMTIQUES

22,5

ANGLS
MEDI

1,5
8

2
1

RELIGI/
VALORS Soc.i cvics
Cmput total
d'hores

2
1

PLSTICA

LE

3,5
2,5

EF

Cast.

3,5

MATEMTIQUES

5 d'EP

1,5

1
1,5

CEIP SANT CARLES


Cmput total
d'hores

8,5

22,5

5,5

22,5

8,5

22,5

NOTA: A partir del curs 2015-16 es tendr en compte la 1a graella on 2n ser igual que
1r, 4t que 3r i 6 que 5.
Aix, la relaci entre les rees i la llengua en que s'imparteix s la segent:
REA

LLENGUA

Coneixement del medi o


Naturals i Socials

Catal

Catal

Catal

Castell

Castell

Angls

Angls

Matemtiques

Castell

Educaci fsica

Angls

Educaci artstica (plstica)

Angls

Educaci artstica (msica)

Catal

Religi /Valors Soc.i cvics

Castell

3.CRITERIS PER A L'ATENCI ESPECFICA DELS ALUMNES


D'INCORPORACI TARDANA AMB DFICIT DE CONEIXEMENT EN
ALGUNA O AMBDUES LLENGES OFICIALS
Les actuacions que es duran a terme en el nostre centre en relaci amb aquest tipus
d'alumnat amb dificultats lingstiques per assegurar la incorporaci de tot l'alumnat al
model de tractament integrat de llenges es poden veure al PALIC (Pla d'Acolliment
lingstic i cultural) que es troba al DC020101 Pla d'acolliment del centre.

4.CRITERIS DE COORDINACI ENTRE LES REES IMPLICADES EN


EL PROCS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE
EN LLENGUA ANGLESA
La posada en marxa d'un Projecte Integrat de llenges fa necessria una coordinaci
DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

10

CEIP SANT CARLES


entre el o els mestres que imparteixen l'rea de llengua anglesa i el o els mestres que
imparteixen l'rea curricular no lingstica en angls.
Amb la finalitat que s'actu de manera conjunta i coordinada i es puguen consensuar
criteris s'establiran reunions al llarg del curs al calendari mensual de reunions d'hores
d'exclusiva que t el centre i que es planifiquen a principi de curs.
A principi de cada curs escolar, segons les necessitats i recursos disponibles, s'acordar
el nombre de reunions i les dates i aix s'establir al calendari esmentat anteriorment.

5.MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACI


5.1. DELS RESULTATS EN COMPETNCIES LINGSTIQUES DE L'ALUMNAT
Pel que fa a l'avaluaci i seguiment de les competncies lingstiques es tendr en
compte:
AVALUACI INTERNA
Avaluaci inicial i final: Al centre tenim acordat al Projecte de Llenges la forma
de fer l'avaluaci inicial de les llenges. Aquest Projecte es troba a la Concreci
del centre (CC).
Seguiment: Al centre tenim establert una organitzaci segons el sistema de
Gesti per processos (Projecte de qualitat). Aix fa que es faci una revisi del
sistema de forma trimestral on es fa el seguiment (valoraci i possibles propostes
o accions de millora o preventives, si fa el cas,...) de tots els processos i cursos i
per tant tamb dels resultats acadmics, entre ells els de les competncies
lingstiques.

AVALUACI EXTERNA
Es tendran en compte les avaluacions externes, com les de l'IAQSE, d'aquestes
competncies i els resultats obtinguts. A final de curs es far una valoraci d'aquests
resultats i s'especificaran actuacions o propostes de millora si fa el cas pel curs
segent. Aquesta valoraci s'afegir a la memria de final de curs, s'informar al
Consell Escolar i les famlies i es tendr en compte en les propostes del Pla Anual del
curs segent.

5.2. DEL PROJECTE


Al centre hi haur una Comissi Lingstica que estar formada pels membres de la CCP.
DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

11

CEIP SANT CARLES


Aquesta comissi, a principi de curs, ser l'encarregada d'elaborar el Pla Anual de
Centre i a partir d'ell, entre altres, el Pla Anual lingstic on s'especificaran les accions
que es treballaran en el present curs, responsables, recursos, desmoralitzaci,... Aquest
pla tendr en compte aquest projecte i els seus objectius. Aquests plans es posaran a la
PGA del centre.
Aquesta comissi far una revisi del Pla Anual lingstic acordat a principi de curs en
febrer i en juny i la revisi final s'afegir a la memria.
Aquesta comissi ser l'encarregada tamb de fer el seguiment i avaluaci d'aquest
projecte si fa el cas.

6.RELACI DELS DOCENTS QUE HAN D'IMPARTIR ENSENYAMENT


EN LLENGUA ANGLESA
NIVELL REA

NOM MESTRE-A

B2

Angls

Maria Conde Llobet

B2

Angls

Antonio Morcillo Gonzlez

EF

PLAA QUOTA

DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

OBS.

CODI
ESPECIAL.

DATA
HABILIT.

32
Secretari

32
34

12

Set 2003

CEIP SANT CARLES

APROVACI DOCUMENT:
Aquest document s'ha aprovat en Claustre seguint el segent protocol:
12-06-14 1r Claustre on no s'aprov.
13-06-14 2n Claustre on no s'aprov.
16-06-14 3r Claustre on s'aprov amb 1 vot a favor i 18 en blanc.

Revisat 4-09-14 i actualitzar segons demanda per la directora.


A principi de curs de curs 2014 per possibilitats de recursos acordem realitzar la
plstica en angls a ms de l'educaci fsica.

FDO. MERCEDES IBARROLA SAN MARTN DIRECTORA CEIP SANT CARLES

DC050102 REV: 4 Data: 04/09/14 directora

13