Está en la página 1de 20

ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III

Mtro. Gabriel Snchez Barragn


1

La Comedia Media
l. AIAJA2JI2
t 0mV tV otoV
1ptI Vo . H.] It o IIo. A.] puIoV, xmIV, Eo o
1t11opo utIou.H.] IpoxItI. A.] poo t 1ptI,
opVI0. H.] AEoIIoV. It t1tpoV. A.] ouxmV uo
Vo . H.] tEtEIt t EoooV; A.] o xpo 1ou mtxo
xo1uIo. H.] AEoIIoV, Lpt xoI 2opo It.
tI1 t V opoxI tV 1ou1o xoI EoptpoI
l
.

Z. ^I2
2I opptV, ou otIpoV, tI 1V oIxIoV
tII: oEIm op out t V o 1ou 0tou
mV oV It ouVII. xoIVo po1o
EtEopIot Vo Eopto1IV: m tIoI0t op,
tu0u tEpm1ot EpoopItyo to.
"Eooou xtxIxo tpoEo t EI tIEVoV"; It t.
"tm xtxIxo tpoEo tEI tIEVoV; oI;
1ou t tpoEo 1ou 1ou t IVmoxtIV oxtI;
outI Eopto1oI: 1ou1o op V 1oV ^Io
t 1I xo1o IoIEoV, tpoEo tEI tIEVoV xoItIV."
"ou opo Eopt o1oI oI1umV outI oIm;"
"oux oI tmt ^oI1uoV". t IoIoV,
tI IIIVo, NooImV, Ixpo1o,
o tIV, o tIVo: xo1 oVo oVtIoIoV
oux V t V ou 1oI out tI oI ^oI1umV.
"outI Eopt o1oI" I. "1I IttI; out tI;"
oop oVo x1o, moEtp IxtVo,
tI xt xIxo ^oI1uoVo. xoIVoV Eo Vu.
"ou opo 0utI t puoI0oV;" oux tV t m.
"pouV tuput 1mEoV;" "ou 0u m pouV, o0IIt."
Io 0uoIo tI opo;" "o ^I tm tV ou,
out 1tpoV ou 1mV, Epopo 1IoV ." "ouxouV t
1o Io Epopo1o." "ou oV0o Vm
1ou1mV out V, out pouIooI.
o poIxo1tpo tI, mo0 oEIm oI IoItou."
" poV oux oIo ItoV1o;" "xoI o Io
t V o pouIoI1, m otIp, ou 1q IttIV.
o IIo 1I Epo o 1ou1o, Epo 1 Io1Io;"

1
THEOPHIL., 8
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
2

"xo1 txtIVoV Epoott xoI 1o IoIEo oI".
" pIxm op IoVotI o EoIIuVoI;"
"ou1m IoItIV tIm0o." " 1oIVuV IoItI
ou1m Eop t oI mV." "o IIo Io 1o 1t 11opo
poo oEopo Im" oI "1V EpooIptoIV;
1o ouIou 1o tpt tupo." "1ou1o t o1I 1I;"
"xpI0oI." "1I ouV, oEoEIx1t, EtpIEIoxo It tI;"
"Eo Eopto1I;" "Eo; ouI IoIxo otI
t ptI ooto1tpoV 0 o pou ItI oI IttIV;"
"o 1oo0oIo tI, Eptopu" o "o Io tpt.
1ou1 t o1I Eo. o IIo tIoV tpVIpo."
EopV. t0utV, t IttV oIIo po1o
1oIou 0 o o 1V V out tI xouotV oV,
Io1uIIo, oIpo, IE1u, optIou
mo1t t 1mV 1ou II1o IopoVoV1o pupIImV
oxoEtIV t xoo1o 1I uVo1oI 1mV po 1mV
Z


Una esfinge macho, no un cocinero, para casa
He tomado. Pues sencillamente, ni una sola cosa, por los dioses!
De las que dice entiendo: de verbos nuevos
Provisto se presenta. Pues cuando entr,
Enseguida me mir y me pregunt a gritos:
A cuntos mropes has invitado a la cena? Dime!
Yo he invitado a Mropes a la cena? Ests loco.
A esos Mropes crees que conozco?
No habr ninguno. Esto, por Zeus!
Es lo que faltaba, a Mropes invitar a la cena.
Ni siquiera se presentar ni un solo comensal?
No lo creo, al menos Detimn? Haca yo recuento:
Vendr Filino, Mosquin, Nicrato,
Fulano, mengano. Nombre por nombre me iba encaminando:
No tena entre ellos ni un solo Detimn.
Ninguno habr, afirmo. Qu dices, ni uno?
Y l se irrit como si fuese vctima de una afrenta
Porque yo no haba invitado a Detimn. Harto inslito.
Es que no sacrificas un rompetierras? Yo no dije.
Un buey de ancha testuz? No sacrifico un escudo infeliz.
Ovejas sacrificas entonces? Por Zeus! Yo, manzanas, no.
Ninguna de ellas, sino una resecilla. Por consiguiente no dijo
Las ovejas reses. Manzanas reses? No s dije.
Cocinero, de eso nada, ni ganas.
Soy muy de campo, de manera que hblame claro.
No sabes que est hablando Homero? Sin duda
Le era posible, cocinero, decir lo que quisiera,
Pero y a nosotros esto qu, por Hestia!
Segn aqul atindeme ya tambin en lo restante.
Es que homricamente intentas matarme?
As acostumbro a hablar. Pues entonces no hables
As cuando ests a mi lado. Pero por cuatro
Dracmas voy a echar a perder dice los principios?

2
STRATO COMIC., 1.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
3

Los uloquitas, trelos aqu. Por qu, pues, imbcil, hablas con embrollos?
Hay de la dura? Dura? Que no te irs de putas,
Y dirs ms claramente lo que me quieres decir?
Eres un arrogante, anciano dice Ea, venga,
sta es de la dura, mustramela. Una palangana
Haba: haca el sacrificio, deca otras diez mil cosas
Tales que, por Gea!, ninguno entendera,
Bist, lotes, dpticos, brochetas. De manera que haba que coger los libros de Filitas
Y examinar qu quera decir cada una de las expresiones.
Pero le suplicaba que cambiara de actitud
Y que hablara como las personas. Pero a l no lo
Habra convencido enseguida la Persuasin, por Gea, lo s
3
.

J. xo V 1ou1o EoI0 moEtp po m,
IoEpoI tIEVoI tot0 uo ,
outV ooIoI 1oI Ixpo1ou
1oI t V p x xoI1oI ooIV
poupouxoIooouIo tVto0oI.
4


4. ooo tuopo uV
t pmoo oI1 1o VmV 1t ou V1poo
1pIpoIIoEoEoVo0ptE1o tIpoxuIIIo
5


. t EtI1 oVoo1o tuo1oo VtoVIo
1mV t AxotIo 1I uEo Io 1mVo xoI
HpuomVo0poouotIoIyIxtpo 1mV.
6


. xoxm t tI, o1pou0I o xop V ^I tI
EtIIIEEImooI. H.] ou xoIVm oI Io ItI.
oooV ou 1t0Vxo. A.] 1ou 1oIoIEmpou Eo0ou
7
.

7. pomV 1pImV IouxIoxoV . . . . .
o pou xtoIV xoI 1o Epm1o 1to Io
pomV Eo IIV EtV1. m 1oIoIEmpou pIou.
po 1poIou. o IIo V 1oV IIoV,
xo oI 1poIoV t 1tpoV tI Eo0tV IoptIV
V xoI EpIoo0oI uVo1oV, oV t m 1ou1oV o V,
EpIV tIotVtxtIV 1ou1o tup, oEoV
8
.

b. IupIEIou tomoo m IoooI ooI-

3
Traduccin de Jordi Sanchis Llopis, Rubn Montas Gmez y Jordi Prez Asensio.
4
ANAXANDR., XLII. 1-5.
5
EUB., 75 (= Orth., 1)
6
EPHIPP., XIV. 1-3.
7
ALEXIS, 148.
8
ARCHED., III. 1-4.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
4

[m Eop0tV tI omooII o, ttI oI opIV;|
xoI 1oI t oIoIV ttImoI EooIV
1o oIo ouIIt oV1t, m ou 1oI oooI
9
.

9. xoI EItIV mpI t 1pq
oupooV tI 1o xoIVoV. tI0 uEmVu1o
o tV oIVo oo ou 1oV tIVoI VoIoV,
1o oo oIVoV ou 1o oIIoV 0o1tpou
10
.

l0. oI xoIoxt tIoI 1mV t oV1mV ouoIo
oxmIxt. tI ouV o xoxoV o V0pmEou 1poEoV
tIou t xoo1o to0ItI xo0tVo,
t m o V moEtp EupoV oEotI xtVoV.
t EtI0 o tV It t o1IV, o t 1tpoV oxVtI
11
.

ll. X2
1tItm uEI0tV xo1opo1o oo1poEo,
t EoVuouoo 1oV opoV, 1oV Ap1tIV,
1oV tppto11oV, m o oII, m Eop0tVo,
m EmIo o o p V umVIo
oI
12
.

lZ. ^ANAJAL
Ixoo1po 1V 1IV ooV EpqV oopo
puEV, 2xo1oIVV t EIxoIout VV, o1I
IVoV Eo1 ptV opupouV t V 1q oxo1q.
H.] IVoV xoI tIVoV, m 0toI
13
.

lJ. 1q oIIIt oV1I op 0tpoEtum 1o xopo
1t1op1V tpoV. H.] ooV xopoI
0uo1tpt ou1q; A.] 1o tV ouV 1mV oo1mV,
o ou o NtIoEou, o oVo 1o poI1Io
t Eouot oIVot Vo, xo1oo1otItV oV
14
.

l4. oV0oI 1t upoI pm1o IIEoIVmV,

9
EUB., 26.
10
EUB., 65.
11
ANAXIL., 32.
12
EPICR., Frg., 8 (9).
13
ARCHED., Frg., 1.
14
ALEXIS, 117.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
5

IoVIo 0 tIxmV, pIou1o oupmV,
poIpou 1pmmV, 1upou xo E1mV,
qo xoIo E1mV, xpuxo tmV,
XIoV EIVmV, xoI Epo 1ou1oI
t V oxu1opI oI poE1oIoI opmV
ItoIo po o1o xoIo
15
.

l. ANI^YI2
oux t o1IV outV o1uIo o V0pmEIV
Eopou0IoV Iuxu1tpoV tV pIq 1t V
t EI 1ou o0o1o op t o1xm o Vou
ou1oV ItI0t EopoEItmV 1o ouopo .
t V oI o V o1uo 1I o V0pmEo 1oEoI,
xIo1o 1ou1oI EIoIo mV t1oI
l
.

l. ^.] pupIIoV
t V1tu0tV o 1I pouItI EpootI0mV op Iopt,
t EtI1 o VoVmotI, EoVu t IooxoEmV
oEo 1mV tEIpoo 1mV o1pt o 1t xoI ooI.
ptu tVto1IV, IoIoo, 1poqIo,
XoIpIIo, po, t o1 IEIopo, po o1o
EoV1ooEo . ImotI op ou1m 1V uoIV,
t EI 1I o IIo0 mpxt. I.] 1ou1I IopoVm.
^.] tIoV o 1I t o1I Epm1oV. I.] oyop1uoIo,
m oI 1ouEIpoo. ^.] IIo ooo 1I tI,
tuIoV, o EoptI 1ooou1o po o1o
2Iou 1t VV t Iopt. I.] o 2Io t o1I 1I;
^.] oI tuu o V0pmEo. t EI 1poqIoV
mpxt VuV, xoI 1mV tV uEoxpI1mV EoIu
xpo 1Io1o t o1IV oyoEoIo, m oxtI
1oI pmt VoI, 1mV oyoEoImV uEoxpI1
l7
.


l7. I22
oxopIoV t o1IV 1poqIo
EoIo xo1o EoV1, tI t Epm1oV oI IooI
uEo 1mV 0to1mV tIoIV t VmpIotVoI,

15
ANAXIL., 18.
16
AMPHIS, 3.
17
ALEXIS, 140.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
6

EpIV xoI 1IV tIEtIV mo0 uEoVooI oVoV
tI 1oV EoI1V IIEouV op o V oVoV
m, 1oIIo Eo V1 IoooIV o Eo1p ^oIo,
1p oxo o1, 0uo1tpt, EoIt 1IVt,
1I EtIot0 ou1o, 1I EtEoIxtV. o V Eo IIV
tIE 1I AIxtmVo, xoI 1o EoIIo
Eo V1 tu0u tIp, o1I oVtI o Et x1oVtV
1V 1tp, ooVox1mV Apoo1o tu0t m
tI Eo IIV 1 oEtIoI . . . . .
t EtI0 o1oV tV uVmV1 tIEtIV t 1I,
xoI oEtIpxmoIV t V 1oI poooIV,
oIpouoIV moEtp o x1uIoV 1V oVV,
xoI 1oI 0tmtVoIoIV oEopmV1m ttI.
IV t 1ou1 oux to1IV, o IIo Eo V1o tI
tuptIV, oVoo1o xoIVo, 1o IqxtVo
Epo1tpoV, 1o VuV EopoV1o, 1V xo1oo1poV,
1V tIopoIV. o V tV 1I 1ou1mV EopoIIE
Xpt 1I tImV 1I, txoupI11t1oI
ItI t 1ou 1 t to1I xoI Jtuxpq EoItIV
18
.

lb. AYII
1I, m EoVp, to1xo tV Eu IoI t1I,
o II ou poItI; 1oI t tVVoIm Eo IoI
ItoEopox1oI 0tpo VIoxmV t I,
Itppo Io1oI otVo tIoxmV xpto,
xo1Io1oI oo1po t V toq xuxIo,
xo1oIm1oI EoV1o 1oxpoxmIIo,
VtVmoIIo1oI otVo oIIo V1o 1oo,
EoptV1t1pmx1oI 1tu0I t mE1t V,
EoptxtxoE1oI xpoVI t VVt txo.
mo1 tI 1I pou ItI 1mV ItItItVmV otIV,
t EtI t EtIt, Eo0 m Iu xo oVmV
xoI 1mV oop1mV uo1tpoV ouVoV po
19
.

l9. Y2
II1 tIoIV oI 1t 11It oux tuoIoVt,
mV 1oI uVoIIV ou o1IouV mV t VI;
20


18
ANTIPH., Frg., 191.
19
EUB., Frg., 15.
20
XENARCH., Frg., 14.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
7

Z0. 2INI^I I ^Y22
1ptI op oVou xpo1po txtpoVVum
1oI tu poVouoI 1oV tV uItIo t Vo,
oV Epm1oV t xEIVouoI, 1oV t tu1tpoV
t pm1o oV 1t, 1oV 1pI1oV uEVou,
oV t xEIoV1t oI oooI xtxItVoI
oIxot poIouo. o t 1t 1op1o oux t 1I
t1tpo t o1, oII uppto o t EtE1o po
t x1o t xmmV t poo uEmEImV
o ooo xI1po o t Vo1o oI
t xo1o t oVIo, mo1t xoI poIItIV EoItI
EoIu op tI t V IxpoV o tIoV u0tI
uEooxtIItI p o1o 1ou EtEmxo1o
Zl
.

Zl. ^^YN
o op EopooI1o t o1IV, o V op0m oxoE,
xoIVmVo ooIV, 1 1u xoI 1ou pIou.
outI EopooI1o tut1 o 1utIV 1ou IIou,
1ouVoV1IoV t EoV1o tu1utIV otI.
t o1IV EoIu1tI 1q pIq 1I, ou 0oVtI,
t1ttIV t 1ou1mV tut1 ou1q ouEopmV.
xo o1IV IIo tVVoIo o ooI 0 o o,
ou o Io, ou Eopou, ouI pooxoVo,
opV t VtxtIV oo0o o V oxmE1, tI
t pm1Ixo, tIoIo, IIopo 1q 1poEq,
Eo IIV o1po1Im1 oo0o tI uEtppoIV,
o V 1o oI1opo tIEVoV tu1ptEt
ZZ
.

ZZ. AJ2
pou IooI ou 1q EpotIEtIV oIo tII 1ou 1poEou.
o V 1I t o1I , EoptII Epm1o, mo1 EoIoI
. . . mo xoIouoI. tI 1IV opoo0oI t ooV
1mV EopoIVouV1mV, EoIoIo1V VoIooV AptIoV opoV.
EpoopoItIV Epo oIxIoV tI, xpIo oVopVoI 1I Epo
xIIo xIoV . . oEoVtu, uEotVtIV EIo o xmV,

21
EUBUL., 93.
22
ANTIPH., 80.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
8

xoVu Iou EIo11tIV t JtIomV, 1ou xoIou EtIpo V xoEVo
ZJ
.

ZJ. YHIIJI2
u t o1I, ouoIVIxt, EopooI1mV tV
t V tV 1o xoIVoV xoI xtxmqtVoV,
oI tIoVt tI: 0o 1tpoV 1m tVo,
otVoEopo oI1oV tx toou xoIoutVoV,
oo1po Eo EopooI1ou xoI o1po1ou t EIoVtI
uEoxpIVotVoV tu 1oI pIoI, opu t oV
IIIo1oIo V1ou oVoxuIIo V 1 ouoIo.
VotI ou 1o tVo xoI 1o Epo o; .] xoI oIo.
A.] 1ou1mV t xo1tpou 1mV tVmV o tV 1uEo
1 tpooIo tI t o1I, xoIoxtIo omV
moEtp tEI 1mV pImV t, 1ou tV 1u
mV toIoI Epoot VtIt 1ou t Io 11ooIV,
tI0 oI tV tuEopoutV oI o IuotV.
o po t Iooxm, ouoIVIx; .] oux o o1om
o II o V o tEoIVm oIIoV, oI1otI t 1I
Z4
.

Z4. IJJ2
oo1I o V0pmEmV t 1oIpoV oEot EmEo1t,
ou tVo 1I o V u VoI1o EopoVom1tpoV poooI;
1I op poxoIV o Ix1o, XIoIpo EupEVoo,
XopupI, 1pIxpoVo 2xu IIo, EoV1Io xumV,
2I, upo, ItoIV, tIVo, E1Vo 0 ApEuImV t V,
tI uEtppoIV oIx1oI 1ou xo1oE1uo1ou tVou;
oux t Vto0, ou1oI oEo V1mV uEtptouoI 1mV xoxmV.
t o1I t oxoEtIV oE op Epm1o tV 1V IooVo,
1I moEtp XIoIpo EupEoItI 1ou poppopou.
tI oVo IEEtu 1I ou 1 1oV pIoV EoptIIt1o
Eo V1o 1o oxtu op t IxmV qt1 t x 1 oIxIo.
oI 2IVmE ou ouVoV1t ou up ouVtIoI VuV;
pou tV ou1, EopoEtuxt IVo0oIVo EIoIoV
mo1 oEoIIotIoIV ou 1 to1I IEIooIoV xoxoV.
t o VVIoV 1I VuVI IotptIV 2xuII oxtI;
ou u o EoEVIoo t 1oIpou 1oV 1pI1oV 0ptut1oI
t 1I IoptIV; o II t tEtot Eop0I t Io1IVq EIo1.
t pu V 1V XopupIV ouI Eoppm Eou EoItI,
1oV 1t VouxIpoV Iopouoo xo1oEtEmx ou 1q oxotI;
toVm ouI 2tIpV t o1IV oEo1t1IItV;
pIt o xoI mV uVoIxo, 1o oxtI t xoyIou.
2Io poIoV t Eo oo t o1I 1o EopVo xoItIV,

23
ANTIPHO. COM., 4.
24
ALEX., 116.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
9

oI IoIouo o EIm tV out V, o II t V oIVIoI 1IoIV,
m tpmoI xoI IIouoI xoI ouVtIoIV tm.
tI1o 1t1poEou oI t VoI1o, oI, 1VEpo 0poVo
tI1o 1pIEou 1I, tI1o, oI, EoIIox IEou.
tI0 o tV Vou 1ou1 o EI0tV tu0u moEtp IIEou,
ou ItIV oo txtIVV, oqt1oI oxmV oVo.
oI t po o0oI EpoooxmV1t tu0u tIoIV pt VoI,
xoI tpoV0 uyou Epo oI0poV. ouV1toV1I out tV
t o0 t1oIpo ooo Etp to1I 0pI t mIto1tpoV
Z
.

Z. Y^A
ou1o oV Itm
t V tI1oVmV ou 1q xo1oIxou o 1IVo
ImV t1oIpo tI tpm1 o Ixt1o,
o o1, tpou tEI1poEou xoI outVmV,
0o 1I puoouV Epo o pt1V xtx1t V,
oV1m t 1oIpo oI tV o IIoI 1ouVoo
pIoE1ouoI 1oI 1poEoI op oV1m oV xoIoV
Z
.

Z. o t EIou1o o, xo0oEtp Io1po xoxo,
Eo V1o pIt EoV1o EopoIopmV 1uIou EoItI
Z7
.

Z7. 1I Io1mV
xoI 2EtuoIEEo xoI NtVto,
Epo 1IoI VuVI Io1pIpouoIV;
EoIo poV1I, EoIo t Ioo
ItptuVo 1oI Eopo 1oIoIV;
1o t oI EIVu1m, tI 1I xo1tIm
xtI, It oV Epo o.
H.] o II oIo IttIV EtpI 1mVt oom
oVo0VoIoI op ImV ot IV
tIpoxImV
t V uVooIoI AxotIo
xouoo IomV o o1mV o1o EmV

25
ANAXIL., 22.
26
ANTIPH. COM., 212.
27
ANTIPH., 59.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
10

EtpI op uotm o opIotVoI
ItmpIoV qmV 1t pIoV
t VpmV 1t uoIV Ioo VmV 1t tV.
x 1 t V 1ou1oI 1V xoIoxuV1V
t 1ooV 1IVo t o1I tVou.
A.] xoI 1I Eo1 o p mpIooV1o xoI 1IVo t Vou
tIVoI 1o u1oV; ImooV, tI xo 1oIo0o 1I.
H.] Epm1Io1o tV ouV EoV1t o VoutI
1o 1 t Eto1ooV, xoI xuyoV1t
po VoV oux oIIoV Itpo V1IoV.
x 1 t oIV t 1I xuE1oV1mV
xoI 1ouV1mV 1mV tIpoxImV
Io oVoV 1I t o1pouIoV tIVoI,
EoIoV o IIo, t VpoV t 1tpo.
1ou1o oxoumV Io1po 1I
2IxtIo o Eo o xo1t Eop ou1mV
m IpouV1mV.
A.] Eou tIVm mpIo0ooV
Ituoto0oI 1 t poooV
1o op t V It ooI 1oIot 1oIou1I
EoItIV o EptEt .
H.] ou t t IotV 1oI tIpoxIoI
o Io1mV t EopmV xoI o Io Epm,
outV opIV0tI, tEt1o ou1oI
EoIIV . . .
o opIto0oI 1IVo to1I tVou
oI t IpouV
Zb
.


28
EPICR., 11.

ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
11

Zb. 1I ; ou 1ou1I Epooox EtIotIV tt,
m to1 t poo1, oo1I mpoIoV IImV
1po EmV t poo1 t o1I, 1V oyIV EoptI;
o pmV oI0m. ou1t 1ou1o EtI0ooI,
ou0 m EtV o V0pmEo tVoImV EoIIoxI
1oI tuEopouoIV ou IoptIV 1I pouIt1oI
Z9
.
29
AMPHIS, 15.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
12

COMEDIA MENANDREA
1. Vida y obra de Menandro
AItI, oupIo, oo1I Epo1tpoV 2upopI t xoItI1o, xmIxo . t Iot po o1o ot toVt
t Eo1pm NtVoVpou 1ou xmIxou. t ot t uIoV 21t oVoV, xoI ou1oV xmIxo V
J0
.
"t u ouV Nt VoVpt 1o ^IoVuoIo, xoI ou 1V xmqIoV ou EtEoIxo;" 1oV
o EoxpIVoo0oI "V 1ou 0tou t mt EtEoIxo 1V xmqIoV qxoVo 1oI op Io0toI
tI ou1 1o o1IIIo tE ooI
Jl

2. Estilo menandreo
a) tI 1I EpootI0mV oI 0tmV ItoI "po 1mV,
t EoV o Eo0oVI, ou0I t o p t oI
t oI o 1I o V pouII, xumV, Epopo1oV, 1poo,
o V0pmEo, IEEo I pImVoI o p ot tI
tIopt VoV 1ou1 to1IV o 1I pouItI tIou"
"o EoV1o oIIoV", tu0u tIEtIV o V oxm,
"Eo tI t EIV o V0pmEoV o Ixm tu1utI
xoxm 1t Epo11tI 1ou1o 1o mIoV oVoV
JZ
.

b) mIV op tuo[o|uV1o xoI om0tV1o ot
oEo o1po1tIo t V pImI 1 tuooVI
1o IoIEoV xo1opImoto0oI 1IVI,
o1po1oV oupouIoV mVooot VoV,
xoI 1V o tIV, oEtp tmpo 1o1t
t Vtxo, otou1ou VuImI xo1oImI
ouVoIxItIV Eo0tIVoV xoV1 oIxot,
t oI 1 t oto0oI 1mV oxpmV EoVmV 1IVo
o Vo EouoIV tI 1o po tuVoIo o pIV
JJ
.


30
Suda, s. AItI.
31
PLU., Mor., 347f.
32
MEN., Theophorumene Fragmenta dubia, 1, vv. 1-8.
33
MEN., Aspis, 4-12.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
13

3. De personajes, moral y poltica en Menandro

a) o Ixxm, oo1I t o0 ou1o Eo1t,
1V ut1t poV EtVIoV xoxooImV t o0, o1I
1ou1 IxxtV ou 1uoV t1oIyt1oI
tI xoI oop tuEoptI o p, o ptpoIm 1puo I
1o 1 1u op ptuo t1oEIE1tI 1ou
J4
.

b) m Eo 1tp, t pV tV ou t m IooI It m
1ou1ou IttIV ot xoI op o po11tI poVtIV
ot o IIoV t xoI It tIV oEou 1I tI.
t EtI otIxo, IoIEoV t o1 I om t t
t x 1 o Vox 1o t IxoI ou1V IttIV.
t xtIVo tI tV tIoV Ixxt 1I,
oux t t EooxtI IopoVtIV 1ou1mV IxV
tI tI t pop1xtV, oIotooI ttI.
o II oVom , 1uoV Iom o pmV tm
ou o oux oV o V1tIEoII xoI1oI , m Eo1tp, l0
tI 1oIIo xpIVtIV t o1IV o Vo1oV uV,
EtpI 1mV t ou1 Epoo1mV Iom poVtI.
t o1m o pou ItI 1ou1o 1I o IxtI Itt.
t o1 o VpI xoI uVoIxI xtItVo Voo,
1mI tV Io 1t Iou V t tI o1tptIV o tI, l
1I oo o V optoxI 1o VpI, 1ou1 ou 1V EotIV.
toVtV t xtIVo tI t oI oV IouV
t oI 1 o pt oxtI EoV o xoxtIVmI, Eo 1tp.
o II to1 t oI tV po1o, Eopxt t,
ou oVpI , m I, txIm VuV EIouoImI, Z0
I Vo xo1om 1oV pIoV IuEoutV.
xoI Eou 1ooou 1o po1 to1IV, m Eo 1tp,
o oIIoV oVpo tupoVtI EopoV1o t;
Em IxoIoV t o1IV xoIm toV
1mV tV oomV t 1o tpo mV tItV IoptIV, Z
1ou ouVoEopVoI t IoptIV tpo;
tp toV o VuV t IopoVtIV t IImV o Vp-
o tVoI1o, Ztu II, ou to1oI Eo1t ,
ou xouV tIouo [| out uVotV t ou-
o V ou 1o ouI oEopoII 1V ouoIoV J0
t 1tpmI t motI o VpI; xoI1 toV Eo IIV
t xtIVo, t 1tpmI; t pI Eooou 1V 1 1u,
Eo 1tp, t IytI EtIpoV t V 1mI mI pImI;
o 1 V tm EoI, 1o1t o t pV 1tIV toI
o Vp mI t motI o op V 1o oIptoI. J

34
MEN., Georg., frg. 2.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
14

t EtI oEo t mxo, o1IV, Eo 1tp,
t oV oxoEtIV 1ou1, tIxo1m op xoxm
xpIVoo t ou1 1oV I IoV pIoym pIoV.
1ou1 t o1IV. mo1t t, Epo 1 Io1Io,
o Eoo1tpoI o Vpo mI ouVmxIoo 40
o pIV IxoIoV xoI IIo VpmEoV, Eo 1tp,
oI1m ot 1ou 1V. tI t , ou tV pIoI
Epo tI o pouItI, 1V t V tm 1uV
EtIpo ooI m tI t1 oIouVV tptIV
J
.

c) {Mo} ti skuqrwpa/zeij;
{Dh} ti ga/r;
ot1V t1oIpoV, m t oIx, tIo V0oVoV
t mV.
{Mo} gameth/n; pwj; a) gnow <gap> 1oV IooV.
{Dh} la/q]rio/[j ti]j u(<o/j>, m t oIxt, t oVt oI.
[| t xo poxo o EtIoIV tx 1 oIxIo
| Iop[o|uoo.
{Mo} mhdamwj.
{Dh} pwj mhdamwj;
o IImI t 0ptytIV t VoV uoV Epoooxo I
Vo 0oV; [|V ou 1ou 1po Eou 1ouou IttI.
{Mo} 1I t o1IV mV VoIo, Epo 1mV 0tmV,
1I Vo0o, tVo tVo oV0pmEo;
{Dh} ou tV
EoItI.
{Mo} ma 1oV ^Io VuooV, <oII> t oEouoxo
ou0tV t Vo t Vou op oIoI IotptIV,
o II tI IxoIm t t1oooI 1I, VoIo
o po1o t o1IV, o t EoVpo xoI Vo0o
J
35
MEN., Papirus Didot, 1. Se trata de uno de los textos contenidos en el papiro del Serapeum de Menfis que
fu adquirido por Alphonse Firmin-Didot y que se atribuye a Menandro, aunque hay detractores que lo
adjudican a algun trgico desconocido.
36
MEN., Sam., vv. 129-142.
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
15

d) "2IxumVIo 1o Epo1tpoV tIVoI Epooto xmV
xo m Eopto1I ou1ooI oI VuV tpmV
1po Io0xo xoI tVou VmpIoo1o
oIoI t xou1o , tI 1I 1oI tpot VoI
1ou1oI 1txoIpto0oI t EIo1tuooI 1t tI,
tIVoI EoII1 ut1tpo. 1V tIEIo
Em o tIo0, oII oV oVm 1 Eop0t Vou
xo m EoII1, V t omIoo 1mI Eo1pI,
t o oo1 oI1ooI t 1ou1oV xoI IoptIV
1mV o V1IEpo11o V1mV t oI 1 Eop0tVou
0tI tVt o0m xupIo EpIV oV oVI
t xtIVo." "op0m xoI IxoI, op0m", "ot
Epo 1V ItptIoV, ot IopmV."


ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
16

Teofrastro y sus instantneas de la
sociedad tica

La influencia aristotlica:
Vicio por deficiencia Punto medio virtuoso Vicio por exceso
tIIIo
(cobarda)
o VptIo
(valenta)
po oo
(audacia)
oVoIooIo
(estupidez)
ompoouV
(inteligencia)
o xoIooIo
(intemperancia)
oVtItutpIo
(servidumbre)
t ItutpIo
(libertad)
o om1Io
(libertinaje)
tIpmVtIo
(irona)
o ItIo
(veracidad)
oIooVtIo
(jactancia)
opoIxIo
(rusticidad)
tu1poEtIIo
(jovialidad)
pmoIoIo
(bufonera)
uotpIo1Io
(pendecia)
IIIo
(amistad)
opt oxtIo
(obsequiosidad)
uoxoIIo
(misantropa)
IIIo
(amistad/ amor)
xoIoxtIo
(adulacin)
oVoIou1Io
(desvergenza)
oIoou V
(modestia, pudor)
xo1oEII
(timidez)LOS CARACTERES DE TEOFRASTO

^AIA2 H
2.1 JV t xoIoxtIoV uEoIopoI o V 1I oIIIoV oIopoV tIVoI, outpouooV t 1q
xoIoxtu oV1I, 1oV t xoIoxo 1oIou1oV 1IVo, 2.2 mo1t o o EoptuotVoV tIEtIV
IV0u, m oEopItEouoI Epo ot oI o V0pmEoI; 1ou1o t ou0tVI 1mV t V 1 EoItI
IVt1oI EIV ooI uoxItI 0t t V 1 o1o EItIoVmV op 1pIoxoV1o
o V0pmEmV xo0t VmV xoI t EtooV1o Ioou, 1I tI ptI1Io1o, oE ou 1ou
o potVou EoV1o tEI 1o oVoo ou1ou xo1tVt0VoI. 2.3 xoI o o 1oIou 1o ItmV
o Eo 1ou Io1Iou otItIV xpoxu o, xoI to V 1I Epo 1o 1pImo [1 xtoI| uEo
EVtuo1o EpootVt0 o upoV, xopoIoooI, xoI tEItIo oo t tIEtIV po ; o1I
utIV ooI tpmV oux t V1t1uxo, EoIImV t oxo 1oV EmmVo to1oV, xoIEtp tI
1I xoI o IIo Epo 1o t 1 t tI tIoIVoV 1V 1pIo. 2.4 xoI ItoV1o t ou 1ou
1I 1ou o IIou oImEoV xtItuooI xoI tEoIVtooI t oxouoV1o, xoI t EIoVoo0oI
t , tI Eout1oI, p0m, xoI oxmyoV1I yupm tEItIo ooI 1o 1t Io 1IoV mooI tI
1o o1oo m ou uVotVo xo1ootIV 1oV tIm1o. 2.5 xoI 1ou oEoV1mV1o
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
17

t EIo1VoI xtItuooI, t m o V ou1o Eopt I0. 2.6 xoI 1oI EoIIoI Io xoI o EIou
EpIotVo tIotVtxo ouVoI opmV1o ou1ou, xoI IIoo t tIEtIV Xpo1ou
Eo1po Vto11Io. 2.7 xoI ouVmVoutVo t EIxpEIo 1oV Eoo ooI tIVoI
tupu0o1tpoV 1ou uEoo1o. 2.8 xoI Eoptuot Vou Epo 1IVo 1mV IImV
EpopomV tIEtIV o1I po ot t pt1oI, xoI o Voo1ptyo o1I pootIxo ot.
2.9 otItI t xoI 1o tx <1> uVoIxtIo o opo IoxoVooI uVo1o oEVtuo1I.
2.10 xoI 1mV t o1ImtVmV Epm1o t EoIVt ooI 1oV oIVoV xoI Eopot VmV tIEtIV L
oIoxm t o0ItI, xoI opo 1I 1mV o Eo 1 1poEt ooI Jou1I o po m po1oV
t o1I xoI tpm1ooI, pIoI, xoI tI tEIpoIIto0oI pouIt1oI, xoI tI 1I EtpIo1tII
ou 1oV, xoI V 1ou1o It mV Epo 1o ou EpooxuE1mV IoyI0upItIV xoI tI
t xtIVoV oEopItEmV 1oI o IIoI IoItIV. 2.11 xoI 1ou EoIo t V 1q 0to1pq
o tIotVo 1o Epooxto IoIo ou1o uEoo1pmooI. 2.12 xoI 1V oIxIoV ooI tu
pI1tx1oVo0oI xoI 1oV opoV tu Etu1tuo0oI xoI 1V tIxoVo ooIoV tIVoI. 2.13
[xoI 1o xto IoIoV 1oV xoIoxo t o1I 0to ooo0oI Eo V1o xoI ItoV1o xoI Epo11oV1o,
q opItIo0oI uEoIopoVtI.|

H^I^YA2 A
u oItEoV t to1I 1V ptIupIoV IopIooo0oI: t o1I op EoIIo t EIoV xoI
t EoVtIIo1o, o t ptIupo 1oIou1o, 11.2 oIo oEoV1oo uVoIIV t Itu0tpoI
o VooupotVo tIoI 1o oIoIoV. 11.3 xoI t V 0to1pq xpo1tIV, o1oV oI o IIoI
EoumV1oI, xoI oupI11tIV, ou t m 0tmpouoIV oI IoIEoI xoI o1oV oImEo 1o
0to1poV, o Voxuyo tputIV, IVo 1ou xo0t Vou EoIo t1oo1poVoI. 11.4 xoI
EI0ouo 1 o opo EpootI0mV Epo 1o xopuo 1o up1o 1o oxpopuo
t o1xm 1poo1Ito0oI, oo 1q EmIouV1I EpooIoImV xoI xoIt ooI t 1mV
EopoV1mV oVooo1I 1IVo, q ouV0 to1I 11.5 xoI oEtuoV1o t EoI opmV
<EtpItIVoI xtItuooI> 11.6 xoI 11mtVq t toIV IxV oEIoV1I o Eo 1ou
Ixoo1pIou EpootI0tIV xoI ouVo0VoI. 11.7 xoI oymVtIV t ou1q xoI ouI1pIo
Io0ouo0oI xoI tIxVutIV t 1oI oEoV1moI 1o mymVt Vo xoI EopoxoItIV tEI
1ou1o: 11.8 xoI ItIo0oI Epooo1o Epo xouptIoV upoEmIIoV, o1I
t0u oxto0oI t IItI.
11.8b xoI tI opVI0ooxoEou 1 1po ttI0ou o pIooooI. 11.9 xoI
tuotVmV xoI oEtVoV1mV t xpoItIV 1o Eo1pIoV xoI tIoooI m 1tpoo1IoV 1I
EtEoIxm 11.10 xoI ouIoutVo t xpo1ooI 1oI tpoI oVo 1mV o IImV xoI
ouV1tpt1ItIV xoI t EI1IoV 1 ou I1pII, 1I ou1m 1ou tEouoo1o 11.11 xoI
o EoE1uooI t pouIotVo, uEtp 1 1poEt EpooE1uooI 1q oIVooq.

^I2^ANA2 _
16.1 At ItI tIoIoIoVIo otItV <oV> tIVoI tIIIo Epo 1o oIoVIoV, o t
tIoIoImV 1oIou1o 1I, 16.2 oIo t EI1umV t xop o EoVIyotVo 1o tIpo
xoI EtpIppoVo tVo oEo Itpou oVV tI 1o o1oo IopmV ou1m 1V tpoV
EtpIEo1tIV. 16.3 xoI 1V ooV t oV uEtppo oI, Epo1tpoV Eoptu0VoI, t m
Itt I0 1I II0ou 1ptI uEtp 1 oou Iopo I. 16.4 xoI toV I oIV t V 1
oIxI, toV EoptIoV, 2opoIoV xoItIV, toV t ItpoV, tV1ou0o pqoV tu0u
Ipu ooo0oI. 16.5 xoI 1mV IIEopmV II0mV 1mV t V 1oI 1pIooI EopImV t x 1
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
18

Ixu0ou t IoIoV xo1otIV xoI tEI oVo1o EtomV xoI EpooxuVoo o EoIIo11to0oI.
16.6 xoI t oV u 0uIoxoV o II1mV Ioo, Epo 1oV t 1V tI0mV t pm1o V, 1I
p EoItIV, xoI t oV o EoxpIV1oI ou1q txouVoI 1q oxu1oty t EIppoyoI,
Epoot tIV 1ou1oI, oII o Eo1poEtI tx0u ooo0oI. 16.7 xoI EuxVo t 1V oIxIoV
xo0o poI tIVo Ixo 1 ooxmV t EomV toVtVoI. 16.8 xo V Iouxt
poIoV1o ou1ou 1opo11mV1oI, [xoI| tIEo: A0Vo xptI11mV, EoptI0tIV ou1m. 16.9
xoI ou1t tEIpVoI Vo1I ou1 tEI VtxpoV ou1 tEI Itm t I0tIV t0tIooI, o IIo 1o
IoIVto0oI outpoV ou 1q ooI tIVoI. 16.10 xoI 1oI 1t1po oI t xoI
t pooI Epoo1oo oIVoV tytIV 1oI tVoV, ttI0mV oopoooI upoIVo,
IIpoVm1oV, EoEoVo xoI tIotI0mV tIom o1toVouV 1ou Ipo, opoVtIV oIV 1V
tpoV. 16.11 xoI o1oV t VuEVIoV I, Eoptuto0oI Epo 1ou oVtIpoxpI1o, Epo
1ou o V1tI, Epo 1ou opVI0ooxoEou, tpm1omV, 1IVI 0tmV- 0t - Epootu to0oI
tI. 16.11a xoI 1tIto0ootVo Epo 1ou pto1tIto1o xo1o Vo Eoptuto0oI
t1o 1 uVoIxo-t oV t ooIo uV, t1o 1 1I10-xoI 1mV EoIImV.
16.12 xoI 1mV EtpIppoIVotVmV tEI 0oIo11 tEItIm otItV o V tIVoI. 16.13
xo V Eo1t tEI oxopoq t o1tt VoV 1mV t EI 1oI 1pIooI, oEtI0mV xo1o xtoI
Iouooo0oI xoI ItptIo xoIt oo oxIII oxuIoxI xtItuooI ou 1oV EtpIxo0opoI.
16.14 oIVotVoV t ImV tEIIE1oV pIo tI xoIEoV E1uooI.

YIIAA2 ^
24.1 Io1I t uEtpoVIo xo1opoVoI 1I EIV ou1ou 1mV o IImV, o t
uEtpoVo 1oIoot 1I, 24.2 oIo 1q oEtuoV1I o Eo tIEVou t V1tuto0oI ooxtIV
t V 1q EtpIEo1tIV. 24.3 xoI tu EoIoo tVo0oI ooxtIV. 24.4 xoI poImV [t V
1oI ooI| 1o IoI1o xpIVtIV [t V| 1oI t EI1ptyooI. 24.5 xoI tIpo1oVoutVo
t oVuo0oI 1o o po , ou o oxmV ooIo tIV. 24.6 xoI EpootI0tIV Epo1tpo
outVI 0tIooI. 24.7 xoI 1ou EmIouV1o 1I tIo0mtVou tIVo xtItuooI
xtIV Epo ou1oV o tp. 24.8 xoI tV 1oI ooI EoptuotVo IoItIV 1oI
t V1uo VouoI, xo1m xtxum, o1oV t ou 1q o, o Vm EoIIV. 24.9 xoI to1ImV
1ou IIou ou 1o ouVtIEVtIV, o IIo 1mV u ou 1oV 1IVI ouV1ooI ou 1mV
t EItItIo0oI. 24.10 xoI EpooEoo1t IItIV t, t EoV Eoptu1oI, 1oV tpouV1o, o1I
Epootpt1oI. 24.11 xoI ou1t tE o ItIotVoV ou 1oV ou1t IouotVoV ou1t t o0IoV1o
t o ooI o V tIotI0tIV. 24.12 o t ItI t xoI IoIotVo Epo 1IVo 1q EoII
ouV1ooI 1o you Im0tIV xoI xtoIoIoV EoIooV1I po yoI ou1q tI IooV.
24.13 xoI t EIo1t IImV potIV, o1I XopIoIo o V oI, o II o1I Hou IooI
tVto0oI, xoI AEto1oIxo Epo ot IyotVo, xoI Em o IIm t o1oI, xoI
JV 1oIo1V.

A^IA2 I
28.1 Io1I t xoxoIoIo om yu tI 1o tIpoV t V IooI, o t xoxoIoo
1oIoot 1I, 28.2 oIo t pm10tI tIVo 1I t o1IV; <tIEtIV> oIxoVomV xo0oEtp
oI tVtoIoouV1t pm1oV o Eo 1ou t Vou ou 1ou opooI. Jou 1ou o tV Eo1p
t o p 2moIo t xoItI1o, ttVt1o t t V 1oI o1po1Im1oI 2moIo1po1o, tEtI
t tI 1ou o1o tVtpo, <2moIo>. I t V1oI 1p tutV p 11o
t o1I xoItI1oI ouV yu pIVoxopoxo 1o t 1oIou 1o ooIV t V 1 Eo1pII
tutVtI tIVoI. Au1o t ou1o m tx 1oIou1mV toVm xoxo xoI oo1IIo. 28.3
ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
19

xoI xoxoVomV t Epo 1IVo tIEtIV Im Eou 1o 1oIou 1o oIo, uEtp mV ou
t EIooo Epo t t : xoEI 1ou1oI ItImV Au1oI oI uVoIxt t x 1 oou 1ou
EopIoV1o ouVopEo ouoI, xoI IxI o 1I ou1 1o oxt I pxuIo ou op oIoV Ipo
t o1I, 1o Ito tVoV, o II moEtp oI xu Vt t V 1oI ooI ouVt oV1oI, xoI Jo oIoV
o VpoIo poI 1IVt, xoI Au1oI 1V 0upoV 1V ou ItIoV uEoxououoI. 28.4 <o>tItI
t xoI xoxm ItoV1mV t 1tpmV ouVtEIIopoVto0oI xoI ou1o tIEo Im t
1ou1oV 1oV o V0pmEoV EIt oV Eo V1mV tIoxo: xoI op tIt0 1I o Eo 1ou
EpoomEou t o1IV: t EoVpIo, outV ooIoV 28.4. otIoV t: 1 op tou1ou
uVoIxI 1o IoV1o tIotVtxotV EpoIxo, t ou EoIIoV ou 1q tVV, 1ptI oIxou
tI oyoV ImoI xoI 1q yupq Iouto0oI oVoxotI 1 1ou ootImVo tp.
28.5 xoI ouxo0tVo tIVo EtpI 1ou o Voo1oV1o tIEtIV xoI opV t tIIm
o Eoot o0oI t 1ou oIxtIou ou1ou IoIopooI. 28.6 xoI EItIo1o EtpI 1mV
<ou 1ou> IImV xoI oIxtImV xoxo tIEtIV, xoI EtpI 1mV 1t1tItu1xo1mV, xoxm
It tIV o EoxoImV EoppoIoV xoI oxpo1IoV xoI t Itu0tpIoV xoI 1mV t V 1q pIq
Io1o 1ou1o EoImV. 28.7 [u1m o 1 pooxoVIo tpt0Ioo oVIxou xoI
t to1xo1o o V0pmEou 1oI 0toI EoItI.|


ANTOLOGA DE TEXTOS PARA LITERATURA GRIEGA III
Mtro. Gabriel Snchez Barragn
20