Está en la página 1de 4

LORE ETA FRUITUEN PROZESUAK.

EGOERA
FENOLOGIKOAK
Lorearen pipilen eboluzioa ernamuina irekitzean (B irudia) hasten da; espezie bakoitza kon-
tutan hartuz, hazteko pipilak kimatu baino lehenago, une berean edo beranduago izan dai-
teke.
Une horretatik aurrera, lorearen pipilak, euren ibilbidean, bata bestearen atzetik izaten diren
egoera fenologiko ezberdinetatik igaroten dira. (B.....J irudia).
Egoerok loraketak izaten dituen faseak dira; tarte horretan zehar, polinizazioa, polena erne-
tzea, polen-hodia handitzea, fekundazioa eta aleak sortzea jazotzen dira (I irudia). Prozesu
osoa hamar eta hogeita bost egun artekoa izaten da eta tarte horren ostean lorea fruitu bi-
hurtukoda.
Loratze uneko ibilbideak landaketako produkzio emaitzak baldintzatuko ditu; hori dela eta,
honako gogoetok egin beharra dugu:
* Fruitu-alea sortzearen eta geroago izaten duen hazkuntzaren garrantzia.
* Tratamendu fitosanitarioak epealdi oso honetan zehar ardura handiz erabil behar dira, kalita-
tezko uzta lortzeko oinarrizko prozesua ondo betetzea baldintzatu edo muga daitekeelako.
Hori dela eta, egoera fenologikoen jarraipen osoa egitea aolkatzen da laborantza teknikak
egokiro erabiltzeko eta Nekazaritza Sailak tratamenduen gidaliburu eta erantzungailu auto-
matiko bidez emandako Fruitarbolen Izurrite eta Gaitzei buruzko aholkuak jarraitzeko. (Tel.
94.420.68.79).
EGOERA FENOLOGIKOAK DEFINITZEKO
KONTROLAK
Lorearen pipilak (hazidu frutarboletan zurezko baino forma biribilago eta lodiagoak) kontrola-
tuko dira, eguna eta zuhaitzek edo eta landaketek ugarien izaten duten egoera fenologikoa
apuntatuz. Interesgarritza jotzen da egoera horretan aurkitzen diren pipilen portzentaia adie-
raztea, euren eboluzio edo bilakaera aztertzeko eta laborantza tekniketan nahiz tratamendu
fitosanitarioetan zuzen jokatzeko.
PROCESOS DE FLORACIN Y
FRUCTIFICACIN. ESTADOS FENOLGICOS
La evolucin de las yemas de flor empieza con el desborre (figura B), que puede ser, segn
las especies, anterior, simultneo o posterior al desborre de las yemas de madera.
A partir de este momento, las yemas de flor, en su evolucin, van pasando por una serie de
sucesivos estados fenolgicos (figuras B.....J).
Estos estados son fases del proceso de floracin; durante ste se produce la poliniza-
cin, germinacin del polen, crecimiento del tubo polnico, fecundacin y cuajado del fruto
(figura I). El proceso completo dura entre los diez y los veinticinco das, y al final del mismo
la flor se ha transformado en fruto.
El desarrollo de la floracin va a condicionar el resultado productivo de la plantacin, por lo
que es imprescindible hacer las siguientes consideraciones:
* Importancia sobre el cuajado del fruto y posterior crecimiento del mismo.
* La sensibilidad durante todo este perodo a los tratamientos fitosanitarios, ya que stos
pueden condicionar o eliminar el correcto desarrollo de procesos bsicos para obtener una
cosecha de calidad.
Por todo ello se recomienda hacer un seguimiento exhaustivo de los estados fenolgicos
para realizar las tcnicas de cultivo de forma correcta y seguir las recomendaciones sobre
Plagas y Enfermedades de los Frutales dadas por el Departamento de Agricultura a travs de
la gua de tratamientos y del contestador automtico. (Telf. 94.420.68.79).
CONTROLES PARA DEFINIR LOS ESTADOS
FENOLGICOS
Se controlarn nicamente las yemas de flor (forma ms redonda y gruesa que las yemas de
madera en frutales de pepita), apuntando el da y el estado fenolgico ms frecuente del r-
bol o de la plantacin. Se considera de inters indicar el porcentaje de yemas que se en-
cuentran en dicho estado, para analizar la evolucin de las mismas y proceder correctamen-
te tanto en las tcnicas de cultivo como en los tratamientos fitosanitarios.
MADARIONDOAREN EGOERA FENOLOGIKOAK
ESTADOS FENOLGICOS PERAL
A
NEGUKO ERNAMUINA
BOTN DE INVIERNO B
ERNAMUINA IREKITZEN HASTEA
INICIO DE DESBORRE
D
LORE-ERNAMUINAK AGERTZEN
APARICIN DE BOTONES FLORALES
E
E2
SEPALOEK PETALOAK AGERIAN UTZIZ
LOS SPALOS DEJAN VER LOS PTALOS
D3
ERNAMUINA IREKITZEN
DESBORRE
C3 C
F
LORATZEAREN HASIERA
INICIO DE FLORACIN
F2
LORATZEA BIZI-BIZIRIK
PLENA FLORACIN
I
ALETUTA
CUAJADO
H
PETALO GUZTIAK JAUSITA
CADA TOTAL DE PTALOS
J
FRUITUAK HAZTEN
ENGROSAMIENTO DE FRUTOS
G
LEHEN PETALOAK JAUSTEN
CADA DE PRIMEROS PTALOS
Iturria: SCHERING
Fuente: SCHERING
A
NEGUKO ERNAMUINA
YEMA DE INVIERNO
MAHATSONDOAREN EGOERA
FENOLOGIKOAK
ESTADOS FENOLGICOS VID
B
KOTOI ERAZKO ERNAMUINA
YEMA DE ALGODN
C
PUNTA BERDEA
PUNTA VERDE
F
MORDOAK AGERIAN
RACIMOS VISIBLES
D
ORRIAK IRTETEN
SALIDAS DE LAS HOJAS
E
ORRIAK ZABAL-ZABAL
HOJAS EXTENDIDAS
G
MORDOAK BANANDUTA
RACIMOS SEPARADOS
J
ALETUTA
CUAJADO
H
LORE MORDOAK BANANDUTA
RACIMOS FLORALES SEPARADOS
I
LORATZEN EDO ESNETAN
FLORACIN O CIERNA
K
ILARRAREN TAMAINAKO ALEA
GRANO TAMAO GUISANTE
N
ORRIAK JAUSTEN
CADA DE HOJAS
L
HELTZEAREN HASIERA
INICIO ENVERO
M
HELTZEN
MADURACIN
Iturria: M.A.P.A.
Fuente: M.A.P.A.
GARRANTZITSUA
TRATAMENDU BAT EGITERAKOAN,
HURRENGOA EGIN BEHARKO DUZU:
Etiketen oharpenak arretaz irakurri eta jarritakoa bete.
Ziurtasun-epeak zaindu beti.
Kasurako tresneria eta babes-ekiparamendua erabili.
IMPORTANTE
A LA HORA DE REALIZAR UN TRATAMIENTO,
DEBER DE:
Leer atentamente y seguir las instrucciones de las etiquetas.
Respetar siempre los plazos de seguridad.
Utilizar la maquinaria de aplicacin y equipo de proteccin adecuado.
FRUTARBOLAREN ADARRAK
Hazteko adarrak, hazteko pipilak bakarrik izaten dituen adar motak dira:
* Zuretako adarra. Luzera, lodiera eta pipilen kopurua espezie bakoitzaren ezaugarriek
eskatutakoak izaten ditu; baina, gure ingurugiroan, luzera normala 0,25 eta 1 m. artekoa iza-
ten da. Sortzen den lekuko diametroa 1-2 zm.takoa izango da; eta aLboetako eta muturre-
ko pipil guztiak haztekoak izaten dira.
* Aldaska. Gehiegi hazten den adar bat da. Luzeran 2 m.tatik gorakoa izan daiteke eta
sortzen den lekuko diametroa 3 zm.takoa. Beraren pipil guztiak haztekoak dira eta kendu
egin behar dira sortzen diren lekutik.
* Abartxoa. Adar makala eta gutxi hazitakoa da. Normalean 40 zm.tatik beherako luzera
eta sortzen den gunean 1 zm.tik beherako diametroa izaten du; horregatik malgua izaten da
eta erraz apurtzen. Honen pipil guztiak ere haztekoak dira.
* Gezia. Adar oso laburra (0,5 zm) eta luzeran ia bat ere hazi ez dena da. Bakarrik mutu-
rreko pipila dauka, orri multzo artean.
Adar emankorrak, pipil bat edo gehiago edo eta guztiak loredunak dituen adarrak dira:
* Gezi koroatua. Muturreko pipila lore-pipil bihurtu zaion gezia da.
* Lanburda. Bi edo hiru urtetan zehar 5 edo 10 zm.tako luzera hartu duen gezia da; az-
kenean, beraren muturreko pipila lore-pipil bihurtu zaiona.
* Abartxo koroatua. Muturreko pipila lore-pipil bihurtu zaion abartxoa da.
* Abar mixtoa. Morfologiari dagokionean zur-abarra bezelakoa da, daukan bereizketa ba-
karra bere alboetako ernamuin batzuk lore-ernamuinak izatea delapik.
* Txifona. Formari dagokionez abartxoaren antxekota da; beraren muturreko pipila hazte-
koa da eta alboetakoak loretakoak.
RAMIFICACIONES DE RBOL FRUTAL
Los ramos vegetativos son aquellos tipos de ramos que solamente llevan yemas de
madera:
* Ramo de madera. Su longitud, grosor y nmero de yemas son caractersticas de cada
especie; pero en nuestro medio ambiente la longitud normal oscila entre 0,50 m y 1 m. Su
dimetro basal es de 1 a 2 cm, y todas sus yemas auxiliares y terminal son vegetativas.
* Chupn. Es un ramo anormalmente desarrollado por exceso. Su longitud puede superar
los 2 m y su dimetro basar ser de ms de 3 cm. Todas sus yemas son vegetativas y se de-
ben elimninar desde la base.
* Brindilla. Es un ramo dbil y poco desarrollado. Normalmente su longitud es de menos
de 40 cm y su dimetro basal inferior a 1 cm, por lo que resulta flexible y rompe fcilmen-
te. Todas sus yemas son igualmente vegetativas.
* Dardo. Es un ramo muy corto (0,5 cm) y sin apenas desarrollo en longitud. Slo apare-
ce la yema terminal, con una roseta de hojas.
Los ramos fructferos son ramos que tienen una, varias o todas sus yemas de flor:
* Dardo coronado. Es un dardo en el que la yema terminal se ha transformado en yema
de flor.
* Lamburda. Es un dardo alargado hasta los 5 10 cm, por vegetacin de dos o ms
aos, y en el que al final la yema se ha transformado en yema de flor.
* Brindilla coronada. Es una brindilla en la que la yema se ha transformado en yema de
flor.
* Ramo mixto. Morfolgicamente es anlogo al ramo de madera, del que se diferencia
nicamente en que algunas de sus yemas laterales son yemas de flor.
* Chifona. Morfolgicamente es similar a la brindilla; su yema terminal es de madera y
todas las laterales de flor.
SAGARRONDOAREN EGOERA FENOLOGIKOAK
ESTADOS FENOLGICOS MANZANO
A
NEGUKO ERNAMUINA
BOTN DE INVIERNO
B
ERNAMUINA IREKITZEN HASTEA
INICIO DE DESBORRE
LORE-ERNAMUINAK AGERTZEN
APARICIN DE BOTONES FLORALES
E2
SEPALOEK PETALOAK AGERIAN UTZIZ
LOS SPALOS DEJAN VER LOS PTALOS
D3
ERNAMUINA IREKITZEN
DESBORRE
C3 C
F
LORATZEAREN HASIERA
INICIO DE FLORACIN
F2
LORATZEA BIZI-BIZIRIK
PLENA FLORACIN
I
ALETUTA
CUAJADO
J
FRUITUAK HAZTEN
ENGROSAMIENTO DE FRUTOS
LEHEN PETALOAK JAUSTEN
CADA DE PRIMEROS PTALOS
Iturria: SCHERING
Fuente: SCHERING
D
E
G
PETALO GUZTIAK JAUSITA
CADA TOTAL DE PTALOS
G
Bizkaiko Foru
Aldundia
Nekazaritza Saila
Diputacin Foral
de Bizkaia
Departamento de Agricultura