Está en la página 1de 6

LA ESPAA DE LA RESTAURACIN

ALFONSO XII
1. MATRIMONIOS
Mercedes de Orleans__1__ALFONSO XII__2__Mara Cristina de Has!r"#
___________________ _____________________

Mara de la Mercedes Mara Teresa Al$#ns# %III
2. LA RESTAURACIN
El PRONUNCIAMIENTO DEL &ENERAL MART'NE( CAMPOS EN
SA&UNTO (29 de diciembre de 1874 res!a"raba la m#$ar%"a de l#s &#rb#$es c#$ la
'r#clamaci($ de Al)#$s# XII c#m# re* de Es'a+a, La -es!a"raci($ s"'#$a el re!#r$# a
"$a $"e.a /'#ca m#derada0 c#$ la i$c#r'#raci($ de la b"r1"esa de $"e.# al '#der * c#$
el res!ablecimie$!# del C#nstit!ci#nalis)#*
El 2#l'e de Es!ad# del 2e$eral 3a.a 4aba '"es!# )i$ a la -e'5blica de 18760 da$d#
'as# a la -e'5blica del 740 %"e d"r( casi "$ a+#0 * %"e es!".# 'residida '#r el 2e$eral
Serra$#0 e$emi1# de la idea de la -es!a"raci($ m#$7r%"ica %"e 87$#.as del 8as!ill# .e$a
're'ara$d# 47bilme$!e,
A$!#$i# 87$#.as del 8as!ill#0 mala1"e+# de #ri1e$0 se !raslad( a Madrid0 d#$de
mili!ara e$ .ari#s 'ar!id#s0 e$!re ell#s la 9$i($ Liberal, Se a)ili( )i$alme$!e al 'ar!id#
Al)#$si$#0 del %"e lle1( a ser :e)e '#r decisi($ e;'resa de Isabel II0 * )"e %"ie$ )"e
a!ra*e$d# a l#s miembr#s del 3ar!id# M#derad#, 8#$ la abdicaci($ de Isabel II e$ )a.#r de
s" 4i:# Al)#$s# se )acili!ara la reali<aci($ de la -es!a"raci($,
El 'r#1rama '#l!ic# de la $"e.a m#$ar%"a )"e dad# a c#$#cer e$ el
MANI+IESTO DE SANDHURST (1 de e$er# de 1874 '#r 87$#.as del 8as!ill#, Es!e
Ma$i)ies!# 4aca "$a llamada a !#das las 'ers#$as de b"e$a )e0 c"ales%"iera %"e 4"biera$
sid# s"s a$!ecede$!es '#l!ic#s, Ab#la la 8#$s!i!"ci($ de 18=9 * res!a"raba la M#$ar%"a
4eredi!aria * c#$s!i!"ci#$al,
87$#.as deseaba %"e la M#$ar%"a )"era res!a"rada '#r las 8#r!es * $# '#r "$
'r#$"$ciamie$!# mili!ar, 3er# el 2e$eral Mar!$e< 8am'#s se adela$!( a s"s 'la$es c#$ el
3r#$"$ciamie$!# de Sa1"$!#0 %"e 'r#clam( a Al)#$s# XII re* de Es'a+a,
87$#.as m#s!r( s" desa1rad# '#r dic4# 'r#$"$ciamie$!#0 'er# $# se lle1( a $i$15$
e$)re$!amie$!# e$!re /l * Mar!$e< 8am'#s0 debid# a %"e /s!e $# se reser.( el '#der 'ara
s0 * '#r%"e 87$#.as .i# %"e era el m#me$!# #'#r!"$# 'ara lle.ar a cab# la -es!a"raci($0
a'r#.ec4a$d# la c#rrie$!e de #'i$i($ )a.#rable a ella, 87$#.as se 4i<# d"e+# de la
si!"aci($ * c#$s!i!"*( i$media!ame$!e "$ Mi$is!eri#>-e1e$cia 4as!a la lle1ada de Al)#$s#
XII0 %"e !e$dra l"1ar a mediad#s de e$er# de 187?0 * d"rara 4as!a 188?@ c#me$<aba c#$
ell# el des'la<amie$!# de l#s mili!ares del '#der0 e.i!a$d# as s" i$!r#misi($ e$ las !areas
del 1#bier$#0 l# %"e iba a c#$s!i!"ir "$# de l#s 4ec4#s m7s carac!ers!ic#s del lar1# 'er#d#
de la -es!a"raci($,
1
LA ESPAA DE LA RESTAURACIN
3. ALFONSO XII LLEGA A ESPAA: EL NUEVO RGIMEN POLTICO
* CONSTITUCIN DE 1876
La #bra m7s "r1e$!e de la -es!a"raci($ era d#!ar al 'as de "$a $"e.a
8#$s!i!"ci($ e$ s"s!i!"ci($ de la de 18=9, La elab#raci($ del 'r#*ec!# de 8#$s!i!"ci($ )"e
e$c#me$dada a "$a c#misi($ de $#!abilidad0 )#rmada '#r 'ers#$as de m"* dis!i$!a
ide#l#1a '#l!ica0 * !#d# es!".# c#$cl"id# d#s meses des'"/s,
3#s!eri#rme$!e )"er#$ c#$.#cadas C#rtes C#nstit!,entes0 e;ce'ci#$alme$!e '#r
s!$ra"i# !ni-ersal0 a"$%"e 87$#.as del 8as!ill# $# es!aba de ac"erd# c#$ el s")ra1i#
"$i.ersal, Si$ embar1#0 e$ es!a #casi($ l# "!ili<( c#m# medi# 'ara 1a$arse a l#s liberales
'ara la ca"sa de la -es!a"raci($,
El ar!)ice de las elecci#$es )"e -#mer# -#bled# ($a!"ral de A$!e%"era0 d#!ad#
de 1ra$ 4abilidad e$ la ma$i'"laci($ de las mismas,
Las 8#r!es0 re"$idas e$ )ebrer# de 187=0 a'r#bar#$ el 3r#*ec!# de 8#$s!i!"ci($0
de i$s'iraci($ m#derada ca$#.is!a0 %"e )"e 'r#m"l1ada e$ :"$i# de 187=,
La $"e.a 8#$s!i!"ci($ se si!"aba e$ "$ l"1ar i$!ermedi# e$!re la 8#$s!i!"ci($
m#derada del 4? * la dem#cr7!ica del =90 're!e$die$d# dar cabida e$ ella a las 'ri$ci'ales
!e$de$cias '#l!icas del 'as,
La C#nstit!ci.n Can#-ista c#m're$da d#s /artes $!nda)entales0
> La 'rimera era de car7c!er d#c!ri$al * es!ableca l#s derec4#s i$di.id"ales,
> La se1"$da c#m're$da l#s eleme$!#s %"e c#m'#$a$ el meca$ism# '#l!ic#
* era "$ clar# re)le:# de la 8#$s!i!"ci($ m#derada del 4?,
E$ el 're7mb"l# de la 8#$s!i!"ci($ a)irmaba %"e la s#bera$a $# reside e$ la
$aci($ $i !am'#c# e$ las 8#r!es0 si$# e$ las 8#r!es :"$!ame$!e c#$ el re*, Es!ableca la
M#nar1!a C#nstit!ci#nal0 e$ la c"al el re* !e$a el '#der le1isla!i.# :"$!# c#$ las
8#r!es0 as c#m# la sa$ci($ de las le*es * el derec4# al .e!#, El re* '#sea0 adem7s0 la
)ac"l!ad de c#$.#car * s"s'e$der las 8#r!es,
Las C#rtes i$!er.e$a$ e$ la s"cesi($ de la 8#r#$a0 e$ la mi$#ra de edad * e$ la
-e1e$cia, Las 8#r!es se c#m'#$a$ de d#s c7marasA el Senad# * el C#n"res#,
L#s Se$ad#res era$ ele1id#s '#r "$ sis!ema mi;!#A "$#s '#r 'r#'i# derec4#0 #!r#s
'#r elecci($ * l#s !ercer#s0 .i!alici#s desi1$ad#s '#r la 8#r#$a,
L#s Bi'"!ad#s del 8#$1res# era$ ele1id#s '#r LAS C"$!as Elec!#rales0 a ra<($ de
"$ di'"!ad# '#r cada ?D,DDD 4abi!a$!es,
La 8#$s!i!"ci($ es!ableci( c#m# reli"i.n del Es!ad# la 8a!(lica0 al mism# !iem'#
%"e !#leraba la '#l!ica 'ri.ada de c"l!#s de #!ras reli1i#$es,
2
LA ESPAA DE LA RESTAURACIN
LOS PARTIDOS POLTICOS
L#s eleme$!#s c#$s!i!"id#s del sis!ema ca$#.is!a era$ !resA La C#r#na0 las C#rtes
* l#s /artid#s /#ltic#s,
L#s 'ar!id#s '#l!ic#s c#$s!i!"a$ el !ercer eleme$!# del sis!ema ca$#.is!a,
87$#.as del 8as!ill# %"era d#s 'ar!id#s '#l!ic#s0 '#r #!ra 'ar!e c#m# l#s a$!i1"#s *a $#
ser.a$ '#r%"e es!aba$ des1as!ad#s0 era 'recis# crear #!r#s $"e.#s, 9$# de es!#s 'rimer#s
)"e el Liberal>c#$ser.ad#r0 llamad# 1e$eralme$!e 2Partid# C#nser-ad#r30 )#rmad# '#r
l#s a$!i1"#s m#derad#s * "$i#$is!as, F"e diri1id# '#r el 'r#'i# 87$#.as0 * e$ /l se
alis!ar#$ las clases aris!#cr7!icas0 l#s !erra!e$ie$!es * la 1e$!e 'er!e$ecie$!e a las clases
medias,
El se1"$d# 'ar!id# )"e el 2Partid# Lieral30 )#rmad# '#r l#s a$!i1"#s
c#$s!i!"ci#$alis!as * l#s ce$!ralis!as, Es!".# diri1id# '#r Mate# Sa"asta0 * e$ /l mili!ar#$
c#mercia$!es e i$d"s!riales 'ri$ci'alme$!e,
9$a .e< c#$s!i!"id#s es!#s d#s 1ra$des 'ar!id#s se es!ableci( el meca$ism#
'#l!ic#0 a base del t!rn# /ac$ic# e$!re c#$ser.ad#res * liberales, El sis!ema del !"r$#
'ac)ic# )"e 'rac!icad# desde 18810 'er# %"ed( im'la$!ad# )#rmalme$!e e$ 188?0 c"a$d#
la cr!ica si!"aci($ 'la$!eada a la m"er!e de Al)#$s# XII lle.( a l#s d#s lderes '#l!ic#s a
"$ ac"erd# 'ara !"r$arse e$ el '#der0 dic4# ac"erd# )"e llamad# PACTO DEL PARDO4*
A 'ar!ir de a%"/l m#me$!# se 'r#d":# el rele.# e$!re 87$#.as del 8as!ill# * Sa1as!a0 %"e
i$iciara$ as "$ 1#bier$# %"e d"rara 4as!a 189D,
La r#!aci($ 'ac)ica de l#s 'ar!id#s0 %"e era 're'arada c#$ a$!eri#ridad a la
c#$s"l!a elec!#ral0 iba e$ c#$!ra de !#d# 'ri$ci'i# dem#cr7!ic#0 'er# )"e '#l!icame$!e
e)ica< 'ara el sis!ema de la -es!a"raci($0 *a %"e ase1"raba s" c#$!i$"idad0 l# %"e e$ el
)#$d# era s" 'ri$ci'al as'iraci($, 3#r #!ra 'ar!e0 '#$a )i$ al sis!ema de 'r#$"$ciamie$!#s
* 4aba sid# 4as!a e$!#$ces el m#d# 4abi!"al '#r el %"e "$ de!ermi$ad# 'ar!id# '#l!ic#
acceda al '#der,
FUNCIONAMIENTO POLTICO DEL SISTEMA: OLIGAR!UA "
CACI!UISMO
La )al!a de c#$c#rda$cia e$!re l#s 'ri$ci'i#s c#$s!i!"ci#$ales * la realidad '#l!ica
* s#cial del 'as iba a 4acerse a5$ m7s '#!e$!e e$ la /'#ca de la -es!a"raci($, 9$a c#sa
era el 'la$!eamie$!# !e(ric# del sis!ema ca$#.is!a 're.is!# '#r la 8#$s!i!"ci($0 * #!r# era el
m#d# c#m# )"$ci#$aba e$ la 'r7c!ica, E$ !e#ra se !ra!aba de "$ r/1ime$ dem#cr7!ic#0 e$
el %"e al c"er'# elec!#ral le c#rres'#$da la desi1$aci($ de l#s di'"!ad#s e$!re l#s di.ers#s
'ar!id#s, El :e)e de a%"/l 'ar!id# %"e #b!e$a la ma*#ra era el e$car1ad# '#r el re* de
)#rmar 1#bier$#,
Se im'la$!( el s!$ra"i# restrin"id# al es!ablecer %"e el c"er'# elec!#ral es!".iera
)#rmad# '#r !#d#s l#s es'a+#les c#$!rib"*e$!es0 ma*#res de 2? a+#s (4as!a 189D $# sera
im'la$!ad# el s")ra1i# "$i.ersal,
3
LA ESPAA DE LA RESTAURACIN
E$ la 'r7c!ica0 el sis!ema ca$#.is!a era "$a )alsi)icaci($ de l# 're.is!# e$ la
8#$s!i!"ci($0 debid# a d#s 1ra$des de)ec!#sA la $arsa elect#ral * el caci1!is)#,
L#s dili1e$!es '#l!ic#s de amb#s 'ar!id#s )#rmaba$ la OLI&AR5U'A0 %"e
#c"'aba$ l#s mi$is!eri#s0 el se$ad#0 el c#$1res#0 l#s 1#bier$#s ci.iles0 e!c, -elaci#$ada
c#$ l#s !erra!e$ie$!es0 la b"r1"esa del di$er# * la $#ble<a de sa$1re,
El CACI5UISMO era la i$s!i!"ci($ %"e0 a escala l#cal * c#marcal0 ase1"raba el
res"l!ad# elec!#ral %"e c#$.e$a e$ cada cas#, El caci1!e0 .ali/$d#se de s" '#sici($
ec#$(mica * de s" c"l!"ra e:erca "$ c#$!r#l direc!# s#bre "$ im'#r!a$!e c#$!i$1e$!e de la
'#blaci($0 %"e se s#me!a i$c#$dici#$alme$!e a s"s direc!rices '#l!icas,
Las !ris!es c#$sec"e$cias de la c#rr"'ci($ del sis!ema era$A
- La )alsi)icaci($ de la dem#cracia,
- El c#$!r#l '#l!ic# e:ercid# '#r "$a #li1ar%"a,
- La mar1i$aci($ de la 1ra$ masa del 'as,
- La i$ca'acidad 'ara la ed"caci($ '#l!ica del '"ebl#,
#. LA O$RA DE LA RESTAURACIN: LA PACIFICACIN
El 1ra$ m/ri!# de la -es!a"raci($ * l# %"e c#$s!i!"*e "$ .al#r '#si!i.# )"e el 4aber
dad# al 'as "$ 'r#l#$1ad# 'er#d# de 'a< * de es!abilidad '#l!ica * admi$is!ra!i.a,
La reali<aci($ m7s im'#r!a$!e d"ra$!e el rei$ad# de Al)#$s# XII (187?>188? )"e la
'aci)icaci($0 !a$!# del n#rte de la Penns!la c#m# de C!a, E$ el $#r!e se '"s# )i$ a la
Tercera 2"erra 8arlis!a0 %"e 4aba c#me$<ad# c"a!r# a+#s a!r7s0 * %"e !a$!# la M#$ar%"a0
c#m# Amade# de Sab#*a0 c#m# la -e'5blica, N# 4aba$ c#$se1"id# d#mi$ar, Las
#'eraci#$es mili!ares )"er#$ diri1idas '#r 1e$erales c#m# Mar!$e< 8am'#s0 3rim# de
-i.era * E"esada0 * se desarr#llar#$ e$ las <#$as m#$!a+#sas deA Ara1($0 Fale$cia0
8a!al"+a0 Na.arra * 3as Fasc#,
%. LA GUERRA DE CU$A
La 1"erra de 8"ba 4aba sid# es'ecialme$!e d"ra desde la 'r#clamaci($ de la
-e'5blica 8"ba$a, La c#$cl"si($ de es!a 1"erra !e$dra l"1ar d#s a+#s m7s !arde %"e la
1"erra 8arlis!a0 * se debi( al 2e$eral Mar!$e< 8am'#s, 3#r el PACTO DE (AN6N
71898: se c#$ceda "$a am$is!a 1e$eral0 * 8"ba 'asaba a ser "$a 'r#.i$cia es'a+#la0 c#$
las mismas c#$dici#$es '#l!icas0 #r17$icas * admi$is!ra!i.as de las %"e dis)r"!aba la Isla
de 3"er!# -ic#,
4
LA ESPAA DE LA RESTAURACIN
6. MUERTE DE ALFONSO XII
Al)#$s# XII m"ri( el 28 de se'!iembre de 188?0 a l#s 28 a+#s de edad0 e$ el 3ard#,
El e; -e1e$!e Serra$# m"ri( "$ da des'"/s,

5
LA ESPAA DE LA RESTAURACIN
6