Una guia para Hombre Lobo: [I Apocalipsis

CASTILLO De: HOKUTO ReGION De: TOHOKU HONSHU, JAPON.

I :~~

~,~

-_-

i L.AS CAPASFETICHe NO S8 PUGDeN

VaSOTROS DOS, PARAD.

TeN!OMOS Que E'STAR eN SILE'NCIO

,K<"COROAO Que NueSTRA PRIOR-lOAD E'S ACASAR CON

ZOKOKU, SIN §L, ..

TODOS LOS DeMAS ... INCLUSO

/

I

i eSPAOA CAVATQNe'Le'S!

DE PLUMAS SAN-

-r1E'NE'S

i VARA AGNI

TE'lA~Ai\JAS? r:;LE~Gf E'STE' CASTILLO CON MUCHO CUIDADD, ?SASels? ME' PI"RMITE' HACS'{ TODOS LOS

.. ,?A

I

LeI'fefV:ia.~ c{e f~ &8;\arlA,: (j'V e'lCieYY'eJ' ao;Ve'(32l':f

Hisruria dd viaje a Orieru e de lin Contemplaestrellas

lnrroducckin a illS caJllbi~l(ormas de Orienre

caezMer (j~ La~--r-ze~s:5 c(e fa W\ad.'re E:9ute"(tl(d.a

Historla de los hcngevokai y levenda sohrc SLI territoru

22

caeztrAfe- c{er5b~ e-f -taeiZ-

La Umbra de Oriente

40

caei-t:rAfe- ~e5b_ ~Se~;p-c{e fa5i>~c~~c(e fa ""f3e9~w 5"4

R'1Za~ irulividuales J" los hcngeyobi

caeitrA!tJ c~tx:u: A'0it.a~ Jtl .A/lJtc.!ftr'Vi:P'tc.~

EI arsenal de rnagia 'i iDS enenugos i nfames de Ins hengcyokai

/0&

caeztfA.ftl cinco: L~ NlA.eVe cefa5i5'

lntroducclon ;1 l()s Kirsunc

/22

I

/2-&

Orlgert s e historiu de los Kltsune

CaeitfA.t(j 9iet'e: La l'[)a'V"Z--.a CeJ'(""'tep

La socrcdad de los homhrc-, ZOHI \ en Asia yell -llllllndo enter»

/44

caeztrJ..!tr ecivr: Ab,ie'1Aff fer~ ffj es«

Creacion elL: pcrsonajes Klrsune

.AeefV:l,i.ce: Netle$-"' e~e f~ AJebfe5i5'

Ejernplos y heroe~ Ki tsune

/2

/&

C(7'Vfe'ZiPPs J 1 I

~= «_ -..-= .. _" ......... _"11 •• ..l· .. _._ ......... _al- ... _ ... _~~ .... - ... I!!JJI.

ichacl Carnina sohrt Ccnizas as endio lentamcnre por "1 cuesta, :li:J"'I'bit!lido Ius dcscorrncidus ,llwb de III Chinn (Ie, Yunnan, Los ultimos lestcllus del $(11 (lwii<'ll lc hacian parpsdeur. Hacfa dfns que 00 seatcirnha \' SII de~greflaJ{I y a.lpern cabello castafil) sl«b" mal cortado, Llevaha un J' v (IUCri)S y

unas hor 8 deexcurslonisra polvonentos 'i gnsmdo", pe ro, e 11 defcrcncl a II ~\J pasaj ero, h 1I b1 H lei v: ttl u >1 CUIlC i ~DC ill su earn morena y llevaba una inmnculada camisa blanca dt.' algo.1,)\1 que parec ia recien comprada. Bajo el braze trunsportaha 1111 recipicnre .le suave piedra rojiza 'lilt: se habra arado firme.J11el1tt <II LOn!) con cuerdas de sedu cruda y jllne,):, partidos,

Al poncrse cl sol, el Curuemplacsrrcllas .1;11,6 lin agri~rado ruu ro rUIl10SCl y arerri zo de espnldas, silcnciosamen te, '<.)hre los hierbajos que creciau al or ro Indo. A so derecha dhllS(, 1111 ~tll11:1 en sin puerrns cuvo sue lo esraha rotalmente cubicrIU de aeruillas de cnlzu Y cebada. Lfl maleza r uhria e l Ingat Jtltlde antiguamcnrc solia estar e] pat io. Las paredcs de Ia casa pr mcrpal Y" 111) ternan l1illg(1I1 iccho LjIIC sostener y se alsaban entre los rcsros del rejudo. Michael il\i:J11.Z6 oi.! nciosarncnte entre las ruinas.

Tras 1:., LaSlJ habla un jarclln clonde crecian IWI' c1<>qUle-r aricillS ,'I,hllle, 1T'lfHI·s. Al pasar dclanre de LIn!), el envoltorio lei

recipiente se cnganchn en nua rama. -Es(py aburriclo

Mrchael sc qucdo II1lUoviL Esa voz espcsa, lcnta y profunda, l.lt: marcaclo aceruo mandarin. provcnia de cnrrcnrc de el. Des,'IH<ldi'i cI rccipiei ire cle Iii rarua \' espero.

- y" (,<Illl P"Cl), Shan -uijll.dg\lien (una n II -IIH ha que s encontraha 1111 pUCU me's Icjlls)-. EI wi ytl se ha idl\ ,I .lurmir, -JIICfFI Cl Jos dados Ctll1tlllg-\\-dijtl una rercera voz (hI JL' un

jovcn seguro de sf mismo) . EI ri 'mpn pasara m~s rnpld,1I11t:I1tC, -N,:, se como,

-0 It , te t:llsc'i"mr;:I1I('i>. iHuu Qiyun! iJimi;' if-lun,~ Tan?

-N,l, yo ~(,lo mirare. -Esla respuesu ~LrI:1 y ort ant ',{"

iI(" mcsrc]"l,LlInellle, Lit: ~lglU1 Iligar qu(C: esnJh~1 T~'rrihlenlcn[1: c'rca de cl_

- 01110 quwras.

Michael se incline hacia delan e- con cuidado, apovrindose

C 11 un I ronco. A. traves ,I e las 1"<1 mas pudo ver ,1 1.111 hombre haju '! ' jNlIh<)uo, de ojos redundos y hrillantes, que vigilaba agHwpacll1 rras un ;11'1>01 cafdo. A su lado, de pi, habra una sonriente muchacha con colctas que observuba I( lS bellos rn~g()s del [oven que <:.\ m-

ba al 0(1'(\ 1~,lu Jel claro ESt se habra scntado sobre una lnsa dt.' gr<lnito tallado junto a otrns dos hombres: un giganrt: que yacfa perezosamcntc y ('tern que cstaba apoyad<l al borde de I~ losa y parccla II n h,,1c0n. EI gigcll1l'e cogi -, un dado e il11el1l0 morder! ).

Michael (rlJllcL(~ el ccno, pues S\IPOuW lJLLe IA resulencia de U estaba ubundonada. Er~lll InrrUS'I~- Se lie soltando del iirb(J1 J~ f rma 12.r~IChll\1 y, [usto cuando eI Clitimo 1,'1'31110 de su peso aharuluno 8U piern» delanrera, volvio " mirar al hombre del (irhol P'"'}I descubrir que sus drminurus ojn, le esraban enfocnndo directament .

-iEspfas! iEspr~.I! -:;i5C6 el vigilante.

-LA" 1101 -bmm6 ('I hombre rumhado, rnientras c Ian-

zaha contra el :lrb )1 y levantaba luibilmenre sus rafces, en un intenro J~ clavar ~I i nrrusoen SU punzante corona, Michael dio media vuelt a e iruento alejarse del huerto, pem descubrio que cl de la cara de halcon le estaha ruparulo el P'18(). Michael oyi'l e{imtl los orros cuarro sc accrcaban I' lc rodcaban, Apre.16 rucrrcmenle el rarro conrra su cucrpo, Si no 10 hubicsc llevado, podria haher c m biado a una for1l1« mao rapida (lu que le habla ensefiado cl Co ITeOt ll1i IWo) ({ 111 13 L] ue 1111 blera po,j,idtl de] fir a todos a rras ...

-Bit to ,t lobos, nobles -t1iju "I [oven urracrivi -, IEs uno

de Ins vucsrros/

EI halcon l11i[(, a Michael. -No It) hab(rt visto nuncu.

. .. a cnsl I o.los. EI Contemplaesrrellas cnrorno los ojos 3 causa del vienru, No habia cnrrupcion cerca. e preeunro de que tribu dehb procedcr cl h<llc.ll1 Y '-Itt - podfa star ha 'lend\1 t:l arractivo JOVCIl, que evidenternenrc 1111 era G.,WU, con 'CllfHI''' de 'U rasa,

-iQuicn eresl-pt'cgulll(),

--No, no, cxrranjero. Esrc cs nuestro tcrnr rill -diju cl

chiw-. l-e toc~ cmpemr.

-Soy MichCld Camiml sohre Ceniza~, hij() de Sangr en el Aglla_ Soy un Theltrge de I )s COl1lempl<lestrclla,;; ,Id T(I-

mulo de lu~ Sellos Lkspicm'ls de Cahfurnta, de LJ Il1di)ad,; de Ius ::icguncios Siet..:.

-':Que csta~ hacrendo aquf!

-Hc vcnido d cntcrrar esro -diio Mich,l l mostraruk e!

recipiente-e-. S'1l1 10> rcsrus rnorralcs LIL mi Ill{JS .uicinn. I rnaesrru y mi mejor ~l11iF'!I; I-Lie [111 ~<!bi() I' \111 d:;ln)illg" 'ille prestf ,111 graJ] scrvicio Il GIll'L,

Se uy(' d Jebd sonido de ulguicn cscupicndo y Michael .~~ cnturccio.

- ... 1' a I1.Ue5U:O clan. Iv\i jiICl~'1 ro me ~nC;Hld) J" rarea de viujar hasra .llIl!1 para llevar a .;abl cl ritual.

-~y p II'LjU~ ~j'llll, 0111 empla ,"';;:lI~s! -pregUH[(ll't>11 SII.' ptcacut el vigilante.

- Est;] cs III nerra nnral. S,rs ,IIKeSn'i\~ aquf son rnas ILlerres. M~ pldit'l dcscansar en cstc luuar v Ilsi sera -resPQ.I1dl() MiLhaei I,ljllll[e,

-Agll,l[cl" .. .Llcvas I,)., l'(,S,(~S Ll~ un li alrf denrro? -I're-

gllllt'" I~l 11111c1l>1l11:.1. --..Sf, 10'; .lc L, Feng.

-Mi abuclo conor ia 8 Li Fcng - c{)lllcn:fi ~l .lectr.

-i Y;,I Como CHt' hellaco se sahc un nornbrc, ;1h"l a n,,; rcn-

drcmos LJIIL' crcer L[lIe I" IILv;1 d;:l1lrl' d 1111 jarron, Los Li [ueron hllTTll,I,., de In Repuhlica Popular \' POl' :1ljljf 1l~1 WO " rmdlo' que "lledll d:H (~ le,II cxis: eIKI;i-f'fI )[('st(l hrLl~c<1mcntl' cl vrgrluurc.

- y~ busta, I lcmg, Dejule hahlar -dIJO el J')\Ic:n.

-E1 L1 Fen).' que conocia mi abue]o em bizco I' clarivulcn-

[C', Su lmnilia clUi"r,; cuando ,le>I'en<I ron I'I~ N,H:i<ilj;'lliHflO, -EmIIIIC.,> 1 I I VI'> 'I"~ ser nUll Li C011 t,l m ism. I n, uuhrc - res pund i 6 ~ I ell nrem 1'1 He.'il re II ;,1.1 I;g,l( h.m,I" hi C:;lb~z,,-, EI /\111" tenia lu~ OJu, 'pc' 1'tcctos PCI'() ~61n podln leer en los hbros y ell el ciclo. ~(l hubicrn sabidr qui! era lin espiriru ni uunque ,",Sf\, lc h uhie: ,I mOl c!iJII.

L:< I II 1'1 I'il bOIl\.Iad( ",I III n re IT<1~ el -he..:: s.

MlCh~el [I'IIIKI<) el cer10 .Iesconcenado, peru el circulo que' S~ hllhfd lormaclo a su alrededor sc dcsluzn. El [oven avanzo tranquilal11el)l~ h:ILi'1 ~I; parecia qllO' b conlroutacion hahla tin • ilizadn,

-1J [~ superrulo 1,1 prueha ~

-De ITIUmCDi:(' ,'I,

-ElIlll1JCe~, creu que ;:, tu turno.

Ercs ~ll1em:~I111--djjo el extrano regresarulo al sepulcru->.

NUC15tro, norubres y linajes no silll1itkan nada para ti.

iVlkh;kl,1;' sento y, delicadnmenrc, dejl) If! LIma dclantc de el. -P,U,l vosorros, mi nnmbre 'i!;lIiPi a iI!;o,

-CillC;(' contra uno ditkLlmenrc cs un inrcrcarnlric [usro,

-Sc rr ra de una cortesfn, 11(1 de una lr,11\'IKCI\1I1,

l.os G<HOU II el lovcn se mira mil a los DJOS y, cuando el extrai'1l1 vnlvio a h~hhll', Mich'lel S<! dio cueru.a cil:; que acaba de ;;1'lwr;'lr otru prueha.

- Te din': los nnrnhres que 11\), heruos ducl" entre nusurrus, Mlentras cljoven hR"I:]I'I~, el vigilante de ojns recl.m,b, ,lljt, entre dieutes:

-Ove IXHut,), tenernos prisa.

- 'umbiad t:1l I" L1Ul' quer.iis nohk,. Yo Vt') n nesociar con

nuestro hUdped -dij,) micnrras "h,<:]'vaha eli»! rnfLIIlI1l"lll'" l(l~ ,lll,lns-. iTII lengun 111[1i<:1I1,1 es "I Jngle~?

Midl'I~J asinrio,

-Ellos me llnrnnn \)(/'1 Bmgshu, la blXldil de lu Brllp, E:l que Ilk' siaue -diiu serial.md. al de 18 C8f,] de hulcon-c--es HlJU (,)\'U11, ~I Rascaciclos Ardien I I;: (creu qin- 1;:$ pril11\> lUyP). [~[<l e, nuesrra Litle rida ,'1111 igil Jim i, d Sccrctu Rigu IT1SI), EI vigihun-e es H IllIg T<III, cl Altar Roj». Y en lilrilllD Illg,U, ~1LlIILill~ n(' pur diu eo 111<'n<1,

unporruntc, csrti Shan, lu Munr::1I111. S~III,L1. Shnn. -Hola .

Un I erren« II" return he' 1::11 los "idc'" de Michell'l.

Se gir(l pam mirnr Ius cnormes Y pIlI11~l1le~ r>lu~e~ de un [i!;fl' [<111 grande C( rno lu 1""1 .le gnmiro.

Los extrernus Je 1.1 IIIIllldfhlJl,1 de I" hl'SI i.1 <c curvabun llgernrncnrc \' el nsusrueI" hombre l(lb(, sc d II) c ucnra el" Lj Ill: el gi!<'1 nrc sourciu con "llrt.::l:h~m'l.

Mklillel ;;I! ",,1,,1"

pam ohservar al resto ,Ie I,LIS cxrrarios. 1i Id(l$ habiuu camhiado: rorlos habiun adoptado UII" Conn.1 disrinta. D(1mle antes est. ba [imi, la muchach a , ahoru habfa IIIl cuervo. Hong Tan le mi aba diabolicarucnre con los ojos de una rata giganresca. A naves de la gran rnasa del Bastet, 1<1 forma familiar de Lobo en Crinos de Huo Qi\,u[J I" parecio 1111 alivio: EI Conremplaesuel!as hizo lin gesr« COn la caheza :.1 S II "pri uu." Y VI llv i6 ~I III i r~ r 8.1 jo ven

En t:S(J~ instantes, fl Michael apenas lc sorprendin comprchai que 'I"lI Bingshu [Cilia b cab za de un gran zrirr . EI Kitsune sc rasco la barbillc con las garras, arqueo SLI pobladas cejas y se encoaio de hombres.

-iVos{)[[(1S cinco sois una manada! -preguuw Michael

casi g ri taruio.

- r -dij0Wu Bingshu,

-iN,)! -gl'j(U Hong Tan.

-iTemporalmenre! -bn:llnll l Iuo Qiyun.

-La verdud es que dcpenrle de como se mire -3f'irI110 J iUII.

J 1111[e)'1 Michael, el hocico de Shall tcmblo y so (rullci6. -LQU~? -pregullt(j fimdlllCilre I~ montana.

-S~ntai -dijn I Kitsune=-. Cren que nu exisre nlngun

sinon irno ell ingles.

-Somos un grupo .le gLLcrra -dijl'\ Huo QiYUIJ-. Careceruos de totems 'i de vlnculos. Esra neche [uchnrernos \' manana scguircmos nuestros caruinos. -CrLI-zola tumba de un salro para situarse juntn a Mlchael=-. Soy Ruscaciclos Ardienre, Mllradur del Crisral, Ahruun, del Clan del 5 purn» Cedro S ~n1d(J de hi

ciudad de Kunming, Mi m,lrlGld .. ha mucrro. _.

- I, IllLJY bOnJLO =-dijo c! hombre ]';11:;) entre ilicntcs->. Sigl.le ru caml IjC) lament indore por I us cenizas de otros, i C'I~ 11 CO uernpo mas tcnCI1111, '-Ille ,e,!;lIi[ rnuviendouos nl COl1lp8:; de esre problema? -Oh, Hung -dijo Jillli-. Sc corte.'.

-Sin embargo, r ie ne (a;;(in -)L'11aI6 \Vu Biugshu->.

Michael, me rerno que ilebes irre.

-No -rcsponcll6 el Conternplnesrrellns. Flexiono las rnanos, ohservo tomu crecfan )' bajo ID vista para nurar al KTI'SllllC .lesde III alrura "II Crinos.

-Deho entcrrar est nocl.e ,d Amo Li.

\'(/u Bing.~I", p;lS{, 1.1 h:ngLl~ 1'01' LIS puntas de sus pCLjIH'11<1S Y

~ (II ~du" dientcs.

- vuelvc mafiann: I'll m 1511"0 hcln~ una guarcii" de honor por el.

-Yo ramhiel1--dijo jimi,

-Er3 <tstr()log'Cl. ESfa WICiIC.

iQue p,IS<I? -[arfllH" el tigr perezosamentc-c-. iP\)f que 0,1 St' puede quedar?

-Ol!, Shan. si dillS llcg811 y se encucnrran COil seis de 11Usorros. pe nsaran l.I ue hernos roro In rregn a.

-;Ello~! -li'-"gul'lt(i Iv1icha~1.

-.EStHll1t'~ aquf P<lI';1 reunirnos con, ,LI'I)'; ntni -responciio

·11<)-. LtI, Kuci-jin.

-MILt:nu< Arulantc -,Iljll l-ruscamcntc Hl>llg CI:;'111 ,

-VampiC(ls-gruii(, Hu,1 Qi\'ull.

-Espiriru., Yin -Clmtt'Hli \:(iu Brngshu uuentundo gaml,

liell\J10-. bririru~ rnenores de castigo. -1' Ie.neb 1111._. una alinnza con ~1I11" __

- N<I--dij" el Kir-unc-e-. Exlsie 1111 Ilido de drag'lt1, un 1'\'1-

mulo. Llcvnmos "igilio it,ch.mcil) [lmU',1 I!I~ Kllei-jil1 ['or 01. Sc 1<1 :\rr~h.un ITt!', J LL!':] n [(' L11l I tempI I. dc~pu~~ 11(10 10 'I" i ta tl y 11(JIiIl[TL IS ,sc III v()IVerr1ll8 ,1 mrcbatRF. N'llilt" g<Il1,I, pL'm manrel1em():, 11]1:1 guen;.t ... dvIi. __ 'i cl proP(!) r(mlld!1 .\lIhrl'vive plll'que iiI,I!)" 11\ :lprc' i'I]11,):; I'LlI' In,; mism;)s ra=unes, No son prutflllfllinres.

-Ait(>r<l hal' ,ltTil:; co,;~, ...

-L,)s B~lkel11ll1l().

-Criatu(~s del W\'rm.

-FuerZ80 Yorn],

-Carne purrcfacra, 1IIUrIllLlr(, eI Blister.

- ... acercandcse. Nmguuo de I(\~ hand,,~ qulcrc que 'it' helc

1!an con d nlrnu!o. N uesrros antiguos dispusieron estus dos senrni pal';< defender el nido de dr8gcm(cinco benhrcvok~1 \' CinCO Kueijill), Ln misrnu Iuerza, d misrnc poder, lus mismas condrcumes.

-Ddles irre -'igui(1 dicicudo \X/il Ring~hll seciamenre-e-, (J p nlerem :; cl pre. [igin y probablernente, "I derecl o lie podcr rcclams r el uunulo.

-M·J.rcl'larc. Michael -susutr!'i el cuervn-. Cuulurcrnos del Amo U por ti.

EI Corucmplaesrrellas sc Ievariro lentumente. Una enorme garrf! golpeaba delle dnmenre 11l1P cit' I, s Illd,,~ del reelpiente de piedra.

-1.(1 promcto -Jijl) el Kitsunc.

Michael aprero las mandlhulas mientras dc:shada las CLlNdas ,It: su I irnpia \' h I ~ nca camlsa l'unew riD pa 1'<1 Ii berar e I rue ipienre del eurso. 'Irus I.Ul minutu en sllencio dijo:

-AI Arno Li no le gustar] que $e perdieru un rumuln p rr 0'1 honor de mi maes: n' " pur mi propio h,1I1(1[. Nu 10 (,1 I]) [1I'el 1- do, PCI'O me Ire.

Hun Qivun le dill linus golpcciros el' b espalda 'i Ie [elllII,', un pequefio espeio.

-DCIl1%igtio tarde -,t(rir() suavemerite Hcnz Tan.

\'.(111 Bfngchu RC leV~IM(\. jirni se <llej6 .lil'I:C,1I1d" y e .ldt:orrii ell las sum bras.

-ESull) "qui -balbllccil.

-L" sicnro -diil' tvlic:hael. lvIi r6 ,1 los ojos del ZOITO 'l VIU

que le csiahan obscrvando (1H1 \11\;1 .lureza incsper.rda, aunquc despues se dio cuentu de que 11" ih:t lirigidu H 61.

La mirada de \VLl Bingshu se.dctuv ) uno: instantes en cl CifIF')II. -Qlled,lw. Dare 1>1 vuelrn. Esuin aqui,

-y son siere.

~fl/tt~'d.JA.cci~lV:

L~ ~a'Zt!:. ~

Campia'Vte~

1

I

I I

I

OcjlJ Ql,/C lU veloodad sea la dd vwnw )' [u Jemidnd Itt dd bosque.

En/.rJ.I cnmjHeS y wqueos /.iClIla como d !Wigu; (;IwlIdu debas permwl",c~T iilfll civil , hazlo cr)1lW ww fnOlllaiill.

Deja Clll~ w·.l/,Ir.me;, sean Lan OSCUTU$ e Im/JSTlclroble.l C111ll(J /4 noeiJe, Y cUilndo te ITIl,Il'vaS, hazl(J cmllfJ Wl myo.

-SUIl T;;[I, El A r/e d.e lei GucHa

unaguerra que resulta exrrana vajeria; roman el te COl) sus eneIII tgos y tra ttl 11 a SIJS am ig'D~ CDI] I1l~S aplorno qu e [185i6n. Son In" F~Il"i1$ITi<lS Carnbiantes: los Herigevokat.

Hengevokai: Los Carnbiaformas de Oriente cs un supiemente sobre lao criaturas carnhiantes de Asia y las cones ell las que moran. Los hengevokal, ;'1 diferencf •• Ie Ius Kuei-jin (que se han converrido en una r~zn completamente diferen te a la de SUo "primm" los Cainiras)., gUHrdan un mayor parecido con sus p~rienres carnhiaforrnas del muuclo entero aunque, debldo a un sistema cooperative de cortes y ~ largos siglos vivrendo en un I11U nd·'J espiritu a I que "los exrran j eIOS leo resul [<I ex tra rIO. <:.1 caminu que han recorridn es roralrnente disrlnto.

Los heugeyokai son muy Jiferell te s .dc SUo liermanos LKelden rain, pero ra In hiel1 se purecen mucho "\ e II!1s.l~l palabra "Gaia" existc en todas las lenguas de Ius hcugcvokai, incluso ",lb",n q U~, la Madre clio a luz fI la Primcra Edad. Al [glial que ~11~ herrnanos occidenrales. en ricnden cl rraba]o de I~ Tna.la y vcneran H Selene. En ~II mavor!a, compar rcn un origen corn LIII COil Illo "Pueblos del Crepusculu" (,I pesar de que las levendas que h,)hl~1I sobr eesro vartan mucho entre sf) y sc separarrm de ellos trns los succsus q u e preccdie rnn nl j,npergi 1I.m. l.a Guerra de la Rabin no Ilegli ,I <1 ru.is CI Asia, peru

17

I I

I s herig vokal perdiernn a muchus de los suvos .en gT>1[IJ-S batalla contra los Senurcs de 1<1 Perdiciori, conocidos corru Rcves Yama; omo resultarlo, cooperan entre clio' del misrno modo que' las rribus occlderitulcs de los Gurou, ":011 torlo el poliriqueo y la cautela que ello implica

Resulta interesanre saber que Ius henaeyokai no se hall ~sto rlado d emasiadn ell ow ltar ,II ex is re ncia " 1,8.> 11< lb I a ciones hurnanas locules: este es "I motivo pOI el qu~ 1.1S Kirsunc, I\IS Tengu y el resto de las I rih\!, sueleu apareccr con frccucncia en Ill!' 111110$ orientales. De rodns mrxlos, los hcngevokai siernpre h~11 procurado que I,lS hurnanus no sepan demasiado sobre 1(1 verdadera naruralezu de las criaruras carubiantes. Todos aqueIto que creen saber lao prohibicione« .;10 los Kurno plJrCjLtC couoceo la culture hUJn81lH Je su terri, )rj(),! aquellns que creen que los I lakkcn sigucn UQ c\'Kligll humano de hdlido, sue I!!" Clhlll' donar el polvo de La tierra sill saber I'I1~S verdad de 1~1 que COllOdan en el rnornento de. nacer;

I

~\e»ta. ILl A»u:=>ie'2;te

Henge okai ;$ lin llbro que rrnra sohre la unidad y el sa rificio aLHC c! dcsascre que esta pur llcgar, sobrc In espinrualidud exotica y <\1 mismo tiernpo universal: sobre I~ viralidnd de I~ vida V <:1 valor tit' 1\lm3]" riesgos: sl)l~rt' if! rradicion y c] carnbio, cl de bcr y la [lJ ran, ,i a, ladesesperacion l' clesvaneci rn ie Ill,) ,I e ld luz Lll; 1,1 csperanza que, Sill c:m.bllTgu, j,lm;~~ se ,\p~gar~,

A pesar de qlle los Hcngcvokai no ccnsideran la llcgada del Apocahpsrs de 1<1 ruisrna rnnnera que SlIS ccleuas occidentales, el sentido de La inminen e coudena (1<:11- esrcr presente en las croninl' .le I( ~ hcngcvokai, L~ Scxr Ednd no cs cl final de toda las CUStiS, pew es in vitahl )' esra a puru ) de llegar, EI i "I" girara. Ll Tierra s despl mara sohre 18 ern Lld dernonio, hi crucldad y el caos. SI I os Reye~ Yama )' sus 3<':0 II ros I In piden \.I u e d EJe del a Rueda Si[!~L dando vueltus. CSf3 se dctcndra en csra Edad para siernpre, y rio volv~nl ;.1 gi-mr 11<ICi<1 1~1 DU\l,ilkil11<l Ed~,1.

Los He 11 ge Y<I b i 11(1 ILl C h a n [1Hr~L rcrra sal' d f\ poca i i [15 ls (,le heche, algunos prctendcn acclcrar ~1,1 LleglllL,\ C\ln cl [lXI de que rase tan rllpi.el,' CUf11u llego). La pnlx una hbtl debe llegar SI 13 Murall::! cac vel Cielo y I:J Tierra ncncn qlle unirsc de nuevo. Po r 10 t a n r o , en cu a n to la Rueda gire. los cambiaf rrmas oriemales It.'ndr< n que e~1 ar prel'ara,I'), p,,,';1 I" har I' curnplir con su del I" <';11 fa Edad veniclera. AI igufll que en 18 lTU1Y\1r parte de Ins JlIe!o((lS de Hombre L bo, los jugn.lores dehen seritrr ternor ante futllrll, pero tamhien deben mostrur lin clerto grado lit' tolerancia v rcspousabilidud. Por I1lIJY oscur o que sea ,;[J dcstinn, los hengcyokni Il) rccihir{lIl COil e I es pi ritu orgu Il, I~<) )i 1~1., t;,t rrus H n hi ~[3~.

Hengeyokai: Los cambiaformas de Orient", "'0 llli lthro que ':L1I1~W_ de dm, partes. L\ prirnera I nua ,,-,1m;: I", hljo:; camI uuues de Orienre )' I:J~ -i n.u 11 S«J I icias "llIhi.el1l'lle~ '-lilt: le~ han proporciunadu ICSAS fflrmas ligernmcntc descunocidus. l lahl.i <uhre L;)~ Cortes Lie In Be,tia .ell' la Madre hsmerahla y la, ruzas que hubicun en d1:I,I; tam hi!!rl introduce reglH~ P,H<I la creaci.u: de personajes y algLtllns ,WI ,I,£;on isms, [:111[0 p~H~l I,,~ J Ilgorinrt'S como para eI fL" rr .. dur,

LR sagllll(1~ pnrte JL:~sn.' lihro es, furulamenralmcntc. d l.ibru de In Raza Carnblante de Iw; Kiti>III1t~; ILl; Kirsuru- , .. <tan exe't: ivaruen te influem'imll), pur '[I eruurriu y ~11 d..:stillll c'sr,i CL nuplel;1 rue: Ire ern relazad, 0.:",1 el de L ,I [lJ:i h~lIgel'<,bi, Ell ihr,J ~"'Incne ro.las 1:ls regia, para jugar COil los asruros hurnbrc 211rl'l1 y 1111 csrudio sobre ~II socred.id y sus <1rfgenes.

j \~eca'4A..ciiJ'V (

Una ,1cil'l'rt[;m:i;1; Aunque Ins pcrsonujc» de: hellgey\,kdi ;~ puedun mezt lnr ,\)11 gnq'{l, occideruales, ,1\;'1'~i' 1),LLI:ri(J ,-,111111)1- dllsttlll \ CLlLlhlLl(l. 5i 1111 hCLlgC)"libli "1"Jrel:e t"lpai:1lllenrL: l'11 cI'lI1C, y manadns occidcnrules, ci sabor del lihro (cl sabor de 10 CX(lrIen) s,' pcrderf .. D,,1ipuc> de r<Kln, (que pue.!c tcner de esperial un KltSI"'~ C:U<ln,l<l I",J<)~ Ill;' 1;;1"11]1('" d,· j"g<l.lllr<:~ t ieriet: :t! meI_LI, )lI1('1? i\dt'ln:'is, :lSf ,\," suele I'l<;:nin I:j cr~dihilid,HI ,lei 1111111.1" <I~l juego, 1\1111'-1'" lus hellgl:r'llk:Ji Imi'''it:11 l-ien juru ,« 1,,, les gusra esrnr en compnnir; de 1", (\CcIJL'IHalc;~, )'iJl]UL' 1.,;, considcrun irnprudcnrcs \' dcs<1nent;),ll1s, I'C)Cl) m:ls qlle cach<lnn<.

I~(ls hCl1l;eyokai rm<lJllente vta,inn III cis alIa del RClllo ~vlcdi(l, t\ut1LILl<': tL.: re&ldlC 1I11lY tentacll)r ~lWiarit'S inrm:ciicltdmLiltC :1 tLi j" L~!l h'lhilt 1<11 ele H"111 hr,> L"hn, te l-e[(' 111t: llel d m." fi m1 e 11\,'11 ,t' 'I lie <'SIWI'CS 11:151 n t'l 1111l 1l1L'll 1 " L :PPI"lIIt1( I. R\'CLlo:r, I:l 'i"~ Iii IlIH)'l1r

P,UL de 10, Garou no han \lISLO In,1$ que un Busrer occrderu: I .1) [OJa su vida v que rcunirsc con un hcnuevokai debcria ser Lin aconrecimlenm rnucho Il8~ c re iel1 'i In 1ll,0·iLI1I",

res suelen ser Inll) {-(lI·mnll~S, .umque IlO 1:1nm (nil)" 1.1., COrT", hurnanas de Asia.

Cortes de I, Besria de la Maclre Esmeralda, LdS: UII I~I'mino Iormul [lara .lcs i';JU r 1,1 'Ilded.,d.le l<l~ 1 Leng...,\,\lk..u; tlld", I", C:~lIllhi,,(urnl;l, I>ri~IIL;lk~ que ,<igll<;'11 i< Celi:L "'" Ll'llellll'n':\ honornrtos, UlIllq lie nlg'\HlLlS sc c"mpl'l1Jllct011I" JI' c.uuplcru C'1I1 1 a 1 ey d e las Cortes. f\ me n lido 5<: 1I t d i 3:1 ~LI t'l)rnm ~ brCH:.IUl1 Cu)'[(~s ,k til BlJsria,

Cortes, Las: AhcI'lflcu'm .le I", Ilt'lIgt:y"i<:li P:""1 1,15 Cortes de 1,1 Bcstia ell' lJ Madn- Esmeralda: algunus an I ("Ut., I" I:IltL,ide rau II L1 len1 ill Il) irrespet uus«.

Edad de la Prueba: La Lunrta Ldad, que ellmClI);O ell bl prehrstonn v ha conunuado husta d presente rnilcnio. Una ~pl)Ca clc ':Llcua~ y conricrulas.

Eclat! de I"S Dj<:4 Mil C,)S"~: L" SegUllet. EJ>lcl, cu.nulo [,I marc- 1"1:1 \' cl ""I,intu S,," ",e~ p:H~ ron: Los he 11 E!CY(lbJi afirrnau haher 11<1e iJ" ,II c<>L;r ",btl.

Los sigu i e IH~S rl' rrn i 11\1., ~\IIl de usu c()m lin ~ ntrc 1o, lit'ngeYlIL,i .II! !<I~ Cortes .le h~ BC~l.i,L. AIII!'llIe (llglllI<n R.<lZ,,' rienen ;L1S j1WI' i ,1.' jergcb y din lecros t,)du.' los caruhiatormas

de Onenre reconoccn csros termnios,

Bakemonoi Ull rornur: lomon.

Ciempies: ]l'I'g, para dcsiznar 011 \Vynu \> su sIrvierues: inspirado pruhableruerue ell las hatallas C< inrra [00 repugnnnrc Mukad

orte de los Am:cS(ToS: La socredad colccnva de los csr(ri til' An cest r os d c· lu~ hel1g<2\'uki1i,

Corte: Un clan hengey"k~ I; cumpurucl ")5 L,:1I11 los claues OCCidcnrales. las COl"-

I

Edad de las Levendas: La Tercero Edad, 1111 ncmpo anrer ior a bl hisroria, cuanclo los henaevokai lueron por vez primera a luchar contra las Iuerzas del Wynn.

Edad de las Sornbras: La QlliLL" Edad . la cdad Ill' derna: ie considera que comcnzc con lu llegada de los occidentale ..

Edad del Amanecer: La Prirrrcra Eilud: 1"1 p' riodo '11 que I~ materia), e l espirirueran l'oeil! uno, cuando todas las ccsas trail una [untocon Gaia.

Edad del PeS3X: L:'I Sexes Edad, In cdad que toduvla hu de I !t:g" r. E" eI nornbre con el que los

henaevokai denorninan a! Apocalipsis, que consuleran que puede ser I' IlC) ser cl fiMtl lilt todas las c( sa".

Espejo: EI < uspicio de la intervencion y cl mtsricrsrnu: equivale aproximadamenre a Theurge, Gai'nan: Una palabra hengevokai que se puede rraducir a grande,; rasgos COll10 "Magi.'t-rad(1"; un clicial ch- la jcrarqula de In corte. l:;1 acenio se 1n8TC;) ell I~ segundo sllaba.

I

..

1

I

I I

G'1ki: U i1 termlno imprecise .que designa 8. ICl~ Kuet-jin [aponeses.

Garra: Un pape] elemental denrro de los sentai, COI1)Q "Garra de Fuegu" l) "Garra Lunar".

Guerra Baja: Una torma poco honorable de hacer la guerra: los pactos CC)iJ IQo KlIei-jil] S~ consiclerana rncnudo cl campo de accion de la Guerra Baja.

Guerra de la Verguenza: Una gran guerra similar ala Guerra de la Rabin. en 1<\ que combatieron los hengevokai durante la Cuarta Edad l' que fue provocada por los Wall Xian,

Guerra Elevada: EI modo rnrm~1 Y c(lrtes de h .. cer la guerra, como \JII combate hcnorablc.

Hengeyokai: "F3 (1 tasrna Cam bia nre" Cua Iqu ie r CHIllbiaformas oriental; en particular, aquellos comprornetidos con I as Cortes de I~I Besrra.

Hoja: EI auspicio de In cautela y 12 recopilaciorr Lie inlormacion; equivale aproximadamen te ~. Ragahash.

Kin-jim Vampires occidcnrales.

Knei-jin: Vamp ires orientales; espintus del r nfierno q lie han nacido de nuevo denrro de cadavercs.

Linea Dragon: Una linea de Chi [uerte que, coneeta nidos de drag{my que equivale tanto a los Puentes Luuares (line" s Dragon Yang) CUlTIU a los UerHltems (Iineas Dragon Yin).

Linterua, El ausplclo del liderazgo y el [ulcio: equlva!e

aproxirnadamenre a Philodox, Madre Esmeralda, 1.,; Gaia,

Marawa: EI Des CI'U cror: E6[emue [ns Kuma del Yin, Ministro del Cicio: Ull~ fonn,l eilucada de dingirse <I 10'\

lncarnu asiaricos (excepto a los Incamu del Wyrlll, que se denoHi i n an Millis D'OS del J n [ie-r71o) .

Mundo Yang; EI "clcvado" ruundo cspiritual Je la energia viral: IR Umbra Pr.oX:ima.

Mundo Yin: EI mundo espiritual ., hajo" de I~ energfa 1110rtill; l.a Umbra Oscura

Mundo Yomi: Un Rcinocorrornpido por el Wynn, formado par porciones identicas de los munrlos Yin y Y~ng; uri lnfierno p~ [a 100 ,Ilen.

Muralla la: El ncrnbre de 10. shcll para I~ Celosia. Nareau: [I Senor Arana: e.l totem de los Klimu 111:18 equilibtadus.

Nido de Drag6n: Un Li'rmino poctico shm para dc.~ignnr un Tumulo.

Okurna: EI Gurahl de Orienre; asesinadc en la Guerra de In Vergii.wza.

Pilar, EI: El auspscio del '"1'0)'0 y de IH unida.L Aproximadamen te equi vale a Galliard.

Pueblos del Crepusculo, Los: Carnhiaforrnas ncciderualescl termine hace.referencia m:h a su [,1[alib111o que H S\J lugar de or-gen. Un agtio proverbio afinl1<1 que "Los fluebios del Crepiisculo no creel, que el sal vuelva a salir,"

Puna: El auspiclo del guerrero: AiUOLlIl,

Quinta Edad: La edad actual, unaedad en fa que resurge el dcmonie: rnuchos corisideran que pronto carnbiani a una cdad todavta mas OSCUT<'l.

Rati: La D~mH Insaciable: totem de los KUll10 del Yang. Reyes 'lama: Perdiciones muy pcderosasque gobieman sus propios dominies enel Mundo Yomi.

Rompenornbres: Un termino de los hengevokai pnra desigI'~ r II los rnagos, norma I men te d L'! forma despecti V~.

Rueda de las Edades: El gran ciclo de toclo cl riempo: se considera q ue corneuzo a gi rar en el mornen tile n qu e nac iCl el uruverso: a rnedida que 121 Rueda vava girar .. do hacia su punta inferior. la tierra ini padeciendo cada vet mas miseri as, pe ro en cuanto 121 Rueda alcance SLI nadir, cl rnundo empezara 1] asccndet de nuevo hacia UJl riernpo de armenia.

Sentai Morita na: U n gru po gue rrero WI11 prorneti do COIlLI 11 totem y lI_1) c6cl-igo de conducta coruunes: equivale aproxirnadamente a manada Garou.

Sentai Ola: Un senrai temporal, forrnado mas por convcn ten cia q tit: por c;u,I lqlli er otra cosn.

Sentai: Un grupo de guerra hengcvokai fnrmado uorrualrncnre per ciricocriaturas: puede rene, un caracter temporal 0 cornprometerse con lIll torcm conuin como st fucra una manada G,\IOU_ Sexta Edad, La: EI Apocaltpsls, los hengevokai no 10 consideran el Fin de todas las cosas, sino siruplernenre, e! nadir .del Cicio, Shen: Cuaiquier ser <lsiati_c() sobrenarural (.1 Despertado. SUsallQWO: EI Serior de la, Tormentas; lin l61.:cm Hakken que posiblemenre ahora esci corrorupido por eI Wycl1\_

Tapa, El: Un termino shcn que designs la Umbra MedLu; [am bien In ernplean 105 hengcvokai panl difcrcnciar cl rnundo espiritual clue ccnccen de 1<1 Umbra, con la que "Stan mas famiIi f) rizados los Pueblos del CrepLiscu 10.

Tierras dd Espejo, La Penumbra ..

Tsuki-vomi: Un totem lunar Hakken, nornhre para la l.u na , Viento: Alineacion de .los rniembros del sen tat con una de las

direcctones cardinales, C0l\10 "Vienro Centra!" 0 "Vienro del Sur", Yomi: EI poder del Wyrl11. Los esplritus Y(HTli del Yin SOil EspeCIWS; 10$ esplrirus Yomi del Y<lng son Perdiciones.

I

Ca~itrAf(f (j'l/f:

L.a95~e~95 qe fa ~~'\e

e~e'\af~a

,1 (",ica IIJ~ que hrillah<1 en lus cavernas era I;) del farolillo de papcl del ~uiu, que apenas deJf,b~ ver el entorno. Su HOlI 'Ij rruL6lu~ brazos para dnrse calm; 1" chaqueia de cuero que llcvaba ahrigaha 10 justo, pero era UJl chico J" sangre calient • \' '" :;, (l11)1\)sferH

.... gt"lid" y sorubrla 1111 Ie prcocupaha en ahsoluro.

-iEII!

Su [Illu tuvo un cscalofrfo v volv"':1 grlr~l~

-i Aquf abajo TI() h~IY nnch! i En cstas malditus cavcmas hace den111S i ad" FrIO corno pap1 que a1g[l p.Ht:cid" " L !I lei CI m-e pueda habi ra r en t'.II,"~!

SIIS nl-urrulns Iljo, obscrvuron LI espakln dd lu rmhre que lc guinha por las trias cavernas d~ Iw>dm caltza,

-iQuc ripo de b:'irb~ros sois Ius de tu pueblo? iror que vuesrras cortes no e;.r:~n en Guilin, en vez de et est:'! oscuridad!

Su gIll", lin japone d fill h1l' espaldas, rc~p(>l1lli' 'II mandarin clastc >;

=-Sigue caminando, cachorro.

Su 1[, 'U gnllli\ y eurpezri ~ crecer hasra adquirir su Iorma de guerra: rlespues, ;]v~nz6 r.ipidnmcnte husru I" cspulda del sufa.

-iEh' i M~ld ir I sen,! -hr:llfl(~-', i E~cCichal1l~1 iNo me' I'LJ~dt:,1 I rntar :d! iNn soy nil1gu 11 impriher ' i M:ne HI I 'rlnr ipe de Murfil en "I MefcBclo de I" calle C" 10 ~111 es de curnpli r 11l~ quince ;,1 i;<), ! i Y mis g:lm,s y:l h~ 11. probud« 1,\ sangre de I'l,' d",m('111nsi 10 me rraras como al gucrrcrn que soy () re .. ,!

EI rcves que recibio lut, ran rcpcntino como doloroso, e hiz" que el JOYell hom brc lohn sc rev. ;Ie' 1';0 pnr "I snelu. S"Cll<Lit' la caheza c intcnrri batirse 1'111 I" <'11<'11 ro 1;;Jt\~, pcro su gUt.), cuhicrto 1I 11m" pM cusi [I e~ metros de oscuro pclajc \' (1)11 resplandecienres l'olmill",;, lu ;J~;lrr', 1"'1' rei [lCSCU(;W Y I" IeViLlm', srn llinglil1 csfuerzn. Su [loll sClllia Crll110 le rr-clunnban los colnullos dcutro del hocic« rnicnrras cl viejo hombre lohq

I(J sacurlfa violcnrarncntc: dcspucs le tiro COil (uerza sobre el suclo de piedra calizu.

-iQlIe clase de arrogancia es (bra! -Ll; vOL Jel gUt;} retumhaba .n 1ft caverna ,,:S61n por huber acahado COI1 1111 Bakcmono crces set un guerrcn' tan It:lal y tan ,~hi' Como cualqnier (lim d nuest ras Cortes de IH Madre! i~()lo por hab or rnat~ldo a hUI11<1f1!lS ctces scr cl mayor de los depredudores?

Su Hou erupezo a eucoger hasra C0I1V~l'dI'5e de nuevo en un jtlven enjLl1 o y [uerre y rnll'6 cncolcrizndo I~ imponenre Figunlque lei ihscrvaba desde arriba, au nq u e en SI'5()_ioS se ref e] Clh~ U Ill! pizca eli! miedo. EI jJI!uen '~t) hombre lohll cmitio 1)[1 profundo snnulo gutur:JI y rec<lgi6 COD lu zarpa Ius restos ell;' la chaqueru de cuero del [oven Vol V,6:1 levanrar SII1 IlIngCII1 csfucrzo [II Joven de Hong Kong Y sacudio 1<, cabczn. Despues baj() la nnrada hacia cl lug~lr donde hrillabu el ("fulillo de papel, que s« encnnrraha en cl hordtde lIll char U, EIII'OI ces, ;1114" camblo en ID mfu profurulo de ~lI H uu; rsruvn ,I punro de grImr; pew se quedo sin air par" hacerlo.

Dc' repcnre, hi caverna esraha Ilununndn (SI se podla segllir llurnnndo cavcrnn, pues scgurcmentc va Ill) 10 era), Las estalactitas y I [IS csrn] ~gll1 i [as sc ha hi:m con vertido en e1",1 i cad ,b llhm; de arte de.u'r'lriv~~- y I" (,{jliJ~~ incandescencla Je los hr:I~C'T()I' 1.lLlaron culcntaha cl lugnr, Del reeho (i ru: esi aba <'IlICS nuis 1.I;ljt I!) pcndian g-nmdes [~II)IC'-'" rojus 1"Jt'LJ~dt,~ con hilo de om y cl aire olla ~ ngua )' jnzrnfn.

Y allf cstaban los lnnubres Besua.

RI [uerte hombre loho solro r l Su l lun; inmediatamerue, el jOVLI1 LIL Il,mg Kuru; ~<: puso -I<: rodill", I)Hra revercuciar >1 IQ criaturu, con 1;'nJ1;'l de iI1111t'!lS" LLmg"II, que- M~ cnr ,llah'-1 alrcdcdill' de un pi lar d piedra cal iZ:'I, Flanqueando [\1 /-,'T:in repril h;,bia L11l hombre \' unu mujer: umbos lll'v_,lJ<lIl 'JIlOS aruendos lcsrivos que nan 1I lu vez inodernos c' imperiales; elllcvab:l una 3I11:icu,1" c1:J "1"h;ll'd,, V ~lln v,-,,,ri:'l lin rraj« cnrnllndo, estuha sen Wd,l Y W~·

2.3

I

..

I

UT

I

"13a~Y71~ CfflflJA.tzJr_c.tLtla:;;5

Una de las m vor ,lift ultades a In que s en frentan los hengevokai es 1<1 barrera idiomstica. Los hengevckai presentan una gran diversi d ad de especies, cu I turas Y eredos, Ademas, los mierubros de cada raza se cornunican entre eJJDs con un idiom a especifico. Como Ill. lcngua de los

ambiaformas es una ru z 1<1 de gcstos corporales, ernisione de t I res y ernanaciones de sonidos, tcdos .cUlJS especlMCOS de una raza. 18 siruacion ernpeora y provoca que cada cspccic tenga gra yes problemas pa ra comprender 10 que dicen 10 demas, lncluso dcntro de una rnismu Raza Camhiante, la separa ion del Reino Medio ha provocado un cambio suril . n los metoclos del habla: un Corax Occklental puede tenet ciertas dificultades para adaptarse al dialecro de sus primos Tengu, por no hablar de las diflculrades idio maticas que se prod ucen entre los dragones Zhong Lung 'f Ips mas primitives Mokole.

Para superar est obstacul ,los hcngcvoka] uulizan (l rnenudo los Dones Je Habla Mental y de ueru Dcspierto de Unidad, El heche de cenrrarse en La relepatla lcs perrnire comunicar ideas, imClgenes y pensamientos abstractos cun otros shen y C(11l los Pueblos di:!1 Crep usculo. Con c 1 habla de :::luetin Despicrto, que es el idi rna oficial de las cortes, los hombres bestia rnantienen un lcnguaje univer-

al de ideas y creencias que va mas alia de las llmiraciones i 111 puestas pur I as fronteras de las especics,

Sin embargo, aunquc Ins he.ngeYl)h1i son perfecramcnre capaces de c orrversar COIl los Pueblos del Crepusculo, raramente 10 hacen. EI heche de CM})r dorados de telepatia les permiteinrercarnblar las counotaciones y cl enfasis mil ho mcjo I' 411e cualquier traductor, pero los hengevokai no sienfen quexleban perder el tiempo educando a suo dlsculos primos. Aunque esren hablando clara y perfectsmenre, sus overues siguen sin comprenderles, Ademas, serfa perfectsmente posible que el distinguido oyente atacura a un delegado de 1\):, Kuei-jin durante el perfodo de instruccion () realizara cualquicr tipo de descortesia desinformada; por esc, lcs re III [fl mucho mas sericil 11;) cxplicar ,1 los PLleblo$ del Creprisculo que sus guerras nn son bien recibidas en las tierras de los dragones y pedirles cortesmcntc que' se vavan, A pesar de '11.1 . ta polltica de aislamieruo pued; result'l!' inadmisi I <l la larga, los h.engeyokai nu se puedcD permLtir el hecho de il.1viwr a uccielcDtaJcs bravLJcunes a SU.I coues y espe.rar que ou des rrll y~ J1 IllS planes de [unnadon que han desanollado clumnte sigl()s.

-5(. Inundacion Enfurccida -su voz tambien resono en la cabeza de Su t--luo-. EI debe ser el (delmo.

Su Hue mire Jurtivarnente.a su alrededor, La mayor parte de los cortesanos bestia se hablan retirado ~ lInO de I s lados y s610 el. Tensui y otros cuatro j6venes permanecian de rodillas ante el dragrin, Fruncio' el cefio: 100 otros cuarro eran tall jovenes como el, auuque no rodos eran chinos: 1<1 delgada chica que estaha en uno de los extremes era, con coda segundad: coreana,

-Mu.chacho. -Su Hlio mira los dorados brillos de los ojos del dragon y 10 que vio Ie deja helado. La voz volvla a sonar dcntro de SLI cabeza->. Muchacho, dime per que estas aqui, -i$en1. porquc me han crafdo? -fJen.s6--. Porque soy ... no, no es e80. No to 51! -consigui6 baJbru:ir mientn:i.s lID/via 11 indiillJT ia cabeza.

-En eso, al menos Denes razon -brCltl16 I" crlarura-s-. No 10 sa bes, pero tam poco muestras des eo alguno de cnmcndar ru ignoranci . Descubriste tu I oder haec apcnas un me y crees que todo 10 que has aprendulo desdc cntonces bastara.

-iNa! -La cxclamaclon de SLJ R UO scrprendio a todos-.

No, por favor, .sifu ... Quiero aprender. Quiero formar parte de esto.

EI dragon asintio rnientras se desenroscaba del pilar. Mientras I hacfa, sus dirnensiones se fueron reducicndo ha, ta ~IUe. adoptart n In forma de lim} an lana de C0l1SCiLUCi6n fuerte, de una campesma araviada COil ,,113 tunica de color de azafran y que llevaba Lin dragon de. jade al cuello. Sonrio llgerarnente Y sus ojos brillaron: entonces 1<1 returnbante voz del dragon volvi6 a sonar Ienrro Ie la cabeza de SLI Hu,j.

-Perfecto. Entonces sc seraexactamcnte 10 que h nl'. "Ie sentanis aquf y aguardaras on el rcsto de jnvenes que han sulo elegidos, Deberas respero a [US maymes \' escucharas. De este modo pcdras sec mejor y dcscubrir quien eres. Todos vosotros descuhrireis quicnes ~(}Jl1().', y quienes sois vosorros.

Su Huo ·asinti6 rapidarnenrc:

-S1, sifu -contes!:t1, y no Je sorpreudio que eJ resto d - jllvenes que habra junto a el le imiraran.

~i~ia

d.e fa~ el:{ad.e~

n abla Iriundacion Enfurecida:

Vivinios en riernpos de agonta. Seguramen t .

. os hab.reis dado cuenra de ello. la.ICI.1t<l 111 ".ene. es-

piritual que \!st,i, asolaDdo a las gral~des ciuda_des;

I~ riipida lUucrte de los Lugues salvajcs que provo-

~~.n Ins humtu:Wii aJ JI'.'.SLTuir mel\r elterrentl que pu(:-

den para alimenmr }l ~HIS i1Ui1ll:!nJoOo L,_ijl)S \' a sus

bol:;illos cocLiGiosos. Tambiell .Iabeis que habeis nacido en esta edad de d"cHdenc.i~1 011 uri prop6siro: el de 11ICll,U contra la l1luertc de las cosas y c.li1 •. guir que d IllUOdll se cllnvierL<J >11 tin luga.r dlJnde pueda renilcer Ie. vida pura. Pem si L!uerci, CLlmplir con este come(lcio, debcSis saber cxnct:1I1H'Ilte lIJ,Jicnes sois y que sois. EsoJ(;haJ, enronees, mient[as lJ~ hllblo de los orfgenlOS de tClda~ las cosus (Ia~ ~e.Il~b~ ,lei Reino Medin, la ('iernl en la que vi:vimo·). Pero paf}1 p(~der c<)mprend 'r las ;,emla~ del mund, , rmm.ero t\!ndrCis qut: cmnprendcr Ius alllinn~ del cicio.

Tixlas IllS cosas s1guen un ciclD; no hay l1~d<1 pemlanentc.

EI nlunJ.o sif:ue a las l:SWcillllra;: la primavera, cl verano, el owno \' cl inviern!l se sllced.·n ~l1tr(: si y IllS 'JIlirnale~ viven en ar-

-Habla el sifu Murrnura en el Viento:

Ser UllO de los Ca.tnbianre" 1"5 ser tina criawra de namraIBza LUliina; es ser muciu: mas que lin II ntbr , un animal () 'U11 e:;lliTiLU. rerr;ibimos La i1senGla espiritual del univeno que se OW/Jft de lodas {,as [OMS e iltle'l'w:!Uamos con las manife.liacirJ1lBS de esras esencias dU1'CInte wda nuestrQ ·vida. El hecho de no reconocer esta vel-dad es eswr dego ante la nmuraleza de lao existend!/. La conexi6ir qae tenernos con 10.1 rnu'l1tl()s espirifua/es nos confiere Iwbi.lidLule:; ele las que Gll1'eCe1'l rrmch.os orms ~h.C11. Los /JYOjJios es/)l1'lrK 11m han con edido ruzestros marer ;11050-' Dones, /)oderes y /Jabi{idades. lenemm un wlenw que nos lie·1'mice lief mrls allii de 10 oculw del mundo mt:JI:en:al y oburvar los r:mbajos secreros del l)TOlJia 1<11iver.'iO, a Gaia" I-:Iuce Liem/lo que £1prendimos tie las Comempiae.ltTdlEl5 liner /Ho/uncia leccun: tJUe mucho:; dt los /leng:e'lokai del BeiH!" Media /H;mos adopllIlLo. P(.lra Jeswbril'/a vertilld, /)rimerrJ tiebemos comprender la memira que nos envuetve; /__,as bawttas exremas que libramas contra (,as Re)es Yama, los sietvoz del Wynn y otTOS Iwngeyokai /Jarel comegui1' d rsillo material )' el-fJirit1,U.!l, La guerra para .lalvaT a Gaw, la ba-raUa flara evitm I~! l1egada del Apoca/i/)si5, d rencor )' I,{/ intolenl1ldC! derivado.'i de la GIlerra de la Rabia

Tadas eSLaS cost!s y mas nos irn/)iden vcr 1(1 qle1'dad. Obserm-

mn.1 e;tas cos.!.> como 5i [I"enm d c_orazun de III mrneria, [ItS

funza;; que'diri_gel1 ruzes I,ra esis (enci.a, j)ero con frecuenda 11(1

sabctnos IMmle,e enCUenlT(l fa verdatlem amctraZLI. Debenl(!.,

damr).> cuenW dc Clue estosy OI:ruS TelOS 5011. imjlLem('11Ce el resulwdo we I.u (ilCJ)'01' de I.ttl buwlJas 1.1 It I que nos eniTCnW1H05, Debem05 xer destnlc(O·res de illl.lirme.1 )' repu.dim- a (a Red de fgnomncf(! que existe en la mente.

La Tejr:dnrCl es una /JOderllSCl funza esjJiritn J. /Lle trabajn dentTfl de T10SIJtTfIS, Se rt1l{elle /)Ql' nue,sLnl men re y nO.1 IJbliga u /)(m/er la P 'rs/)ccti'va d~ la gr(/1I. bawl/a, A veces, esro suced. 'u(mJo perdernus d coiuro! de T1uestms cmncimlcs,

como lJOT ejempto C1u11ldn nos dejam us tlev(JT POl' la Rabia () d

Hamnu. Orras veee, /JDnemO~ !a eXCI,tsCl del deber e1'1 (odo

aqu '110 que hflcemos, /Jen) /Jertlemos In /)erSpeCdVlI de ImTiJl,te

siemln-e /0 shl~arrlO ell /JTime7" It/gelT. Enla Red dl! la IgJII)Tt(ll-·

cia hay i!1finito~ Ir i/os.

Gaia es la IOwlidad del univCl's())' de wam la.1 CO.\(l, de /a

CTWCI n. Crwndo algwen vena 1.1.1 mundo de las fil/sas dpenmzas y desrn.l)'e la Red de {,iJ_ Ignamncia, /JtkJe 1)(LS(1T 11 !Drmar /JClrte del VenlaJem Reina de Gaia. E:;(e l'einfl 11(1 es una tiem:! dif~reme, sin(} unli sublimeJ~"nila d~ Exi>terILia. UC!{ar (J cl/ no re.llllw facti 'conse~llirlo /)uelie lJevaT HIt<! vida ('mem 0 indusa I11Iis. fswr illiminadu Slgnifica mucho llllil que c.ltar err eqHiWl1~i.() [(J1l W10 miwflV -yen annon[{! con wdas lUI C()oell, Es mLtcilo rna.l (,ue lUW actilUll (J ImC! j)Tlktic(!; ~,' un rstudrJ exislcncial. Lox lmso.\ Glue hay ,]1<' dar ('srall mel> a/hi d> -:unlquieT en.ICl1[lnZrl y :i ;lu .Ie les lia 1I crl/'lOCCl' (t Ilq,ldlos que /'1[111 alcmlzado d Vcnlmlerv Heino de Guia ..

Sc cree que quieti 10 11(1 u/canzadIJ poJrd rnUIlCTse j)OT eI Gran Cicio, () l{uizJs (_ienn-tmeO!l' en CSlC eswdQ de e.xiswn iLl l){Im Cl)Hdw' 01 ()1J'05 a al.ccmzin' .an Sctl,'1'!1Jo hlgllr. A ~w 10

lIanIU171I!S lu filosnfia de. Gaiadlw11l11l. I

G\ i1v.f'e- U'lff: L.;_;.$ -t"ZeY'(C.$ qe ta iII\tId,y--e C$fl~,e\"7I1 Q8 25 5

~~_ •• ~dI~cn ......... ~ .. " ... ·~ .. ~ ... ~ .......... ~ ... .a ....... ~~~~ .. ~~ ....

monla COil las esraciones. En prirnavcra, sc aparean, en verano, da a luz a sus cuchorrc s: en mono, lus crian '1'108 preparan para eI lnvierno: en inviemn, si.guen cumpliendo con SLI .obligaGi6n, y8 sea la de emigrar ) hi de invcrnar, perc todo esto forma parte del ordcn ns rural de las casas. Esre orden rarnbien sigue un clio de cambro, que nosotros denorninamos el Gran Cicio.

Nosotros. los que Cambiamos, somes criaturas ~Je equilibri . Somes animales y hurnanos, espiriru y carne, inmortalidad y LTIom1]iJfJd. EI Gran Ciclo "1I(a nuesrras vi las y rige 1:1 cvolu~i6n de uuestras alma s. EI ciclo DOS cia ordcnes smiles que nos predestinan, ningun ser tiene el m isrno destine que OITO. Cada ser riene su lugar en el ciclo y forma parte de una dauza coruimia de rransformacion. Todo lo que hagarn: s durante el viaje de 101 vida deterrninara hL direccion de nuestro futuro; pew no se rrata de UJl viaje real, sino de lIll proceso de cvaluacion inrerna c ntinua que se va adaptando a cada rase de la vida de una persona A'medtda que carnbiamos y precisarnos nuevas lecciones, mcdtficamos cl camino que recou eruos pOI' el Gran Ciclo EI mayor reto que debemos afrontar en nuestro vida cs e l de aSLJ mir que nuestro lugnr en el Gran Ciclo sicrnpre esra cambiando.

Aciuar de fmmtl acorde con el ciclo significa aceprar nuestra naruralcza e intentar purificar nuestra alma pam ccrrseguir un estado exlstencial mas plIIO. Los hombres bestia tenemos divcrsas reortas sobrc cuai eli el proposito (11,1 ev III kin del alma. Nuesrros hcrrnanus los Contemplaestrellas nos enscriarou que, cuando se est5 en perfccra armonfa COil el ciclu, se consigue LlTI .nuevo esrado cxisrencial denominado £1 verdadero Reina de Gaia.

EI Gran Ci 10 es rnucho nub que una simple fIlosoffa; $610 teneis que rni rar I"n vuestrt interior para cornprender que somes criaturas llenas de pasion y vitalldad, y que nu solernos hacer c njeruras caprichosas. £1 ciclo s real, aunque [10 10 pr dames rocar del rnisrno modo [ue [ carnos 1<15 piedras o la madera. Afecta 2 codas Ins casas, au nq lie 11.0 tcdas 1[1 S cosas lc obcdezcau, EI propio nempo gir~ sobre su eje, Y )'0 y todos los de mi raza posccmos el don de sonar la vision de su iro. POl' esc '0n10S los guardiaries de la hlsrorla del rnundn y, <I traves de los Dragones Medios, sornos los guardiancs de 1.<1 Rueda.

Lei «JA.ed..a

Qe f21s;5 ~c{e~

El Gran 'j 10 jCJega C,)[1 el ciempo subre el raplz de la vida, haciendo que ~Id()pte Ulla ~erLe de edadcs difererlte$. Para visU<lliwdo dibujar lln~l meda en vlleHr~o mentes. Cada LillO de los Hldios de I. rued;! repn:st:.nta ulla t:Jad dif r nre mediante 1<1 yue JividLmos l1ueSlJ:fl hist( ria y meuinl S cl PliSD del tiell1p(), PeTO iJdr~ nosntros., esta rLled" nu eo simplc:mcme lJ1la medithl, sil1u que es l~ mallifest<lci<'in de Ulla serle de leceioncs comtituic1as pnr TIUe5trllS d i (cremes encarn<lciol1t:s. Esta rued" es la Rueda de las Edades \', a medida que va giranciu, cuncedc nLl(?VUS expcriencia5, cre-c;imienr.n y ~lpreJ1di.«jt: >1 r.oda:; Ia· cos~s qlle eonriene en5U imcr1\J1: A partirue estas experieno.;ia~ l!spcrJmos s' I' capaces de n::c<I,h<l r 1:1 sHbidllrf~ de las edades_

Desde el :mmnecer ue los l'iCIl1[lOS, los hcngeyakai hem\l5 .expllcadn Icycndas subre l1\1eSI~r~ antigua hi5turl~ Y i'lucsr:ras gr<lllciiosas hazafi<ls, per<) pfll'fl nt/sutras, ,lOS rd>'lfO' son ulgn m~· qne una rcc{lpilaion de h<Jzaii. historica' y picas: son leccion que cnscfj,ln una venllcl nlolyor 4ue 1,1 que existc tras las $im pies leccimlt:o de Illll) leyenJa. Cm.la IJI\ll de Ins demJX!~ sigLJe tina gran sucesicl[1 de eJ"Jes que kl exisrido desJe los pnn Ipins de 1<1 crea.ciun. Muchos ~/WIl hfln nprcndido cosas subre Ira RlJccb de I~$ Ed~l(le$,,, i Araso

I

&aiadlta~:

f3i' c.afflj~ ~e 1/0. ~p afffl ~e fa~ if~(;r~~

esro no dernuestra que 1,;, real.' Inclus« los irnprudentes Kuei-jin, que por orgullo perdlerou una cspccic J" divirudad y In ilununncion espirirual, rcconocen I;).> cuatro edades que ya han Ilegado, la cdad en la '-lliC vivimos nhora y la- ~,dadeo que e.ltiln por i!eg<Jr.

La Madre Esmeralda dccrero, ~ll "I ;11'l1;",<:C r dt I<I~ uernpos, qll~ dehiilll suceilcrsc J()ce eda.lcs aruex de ljllf ]a Rm'd~l iliera I rna v lie-it >I o.m11']CUl.. D II ran rc infini ras geTlC-nld<m cs ben IO~ co 11- mLi" (,,,:-IS ,-~d:ld~,,> y ~~t\J(Ii:JJl) 1<1., lecc ionesquc cnscnan. iNo.l os podcis lmaginor ClI:1llrDS anos de calendario puede conrener una eJaJ! No sc pucdc prcriccir cuando v:! U ucahar UIl8 edud: ~(JIl' se [111t'd~ recunocer que ya ha p",ado ,I 1>1 ~igulcDt('. En '" :;lLll'i>lii,,dati, cuarulo cl Reiml M~ .. li(\ I' lus 1 <,ill"~ Yin Y Yang <,~r8h;1I1 mris l'nhilll( ,', I, I~ Mlnistros dd Cielo sc reunian con uqucllos que !CJ":U! pcrspicaces Y I " hahJ:,l><lll sobre el Linin .idn y el P'I~(\ del ticrnpo, Ahor:! dcbcmos conflar ell llll~:;rr(l~ recuerdos puru dcscitrur las lecciones dc In lustonn. Escuchar con :11 f'. ,CH"n, por que el U IllVt'I$I) (incluso cuando nu CXIStf:1) ha iel<, (;~C, ."diei" diversus jovus dt' I" ~ahiduri" en ,LIS entre "liS plicgucs,

uosorros. L~IS cosas ricncn una hwm:'1 de call1hi[l1 )" I" que lena vez rue c rcrto, deja de serlo: y Io que ruJ(1 hahcr sido cl pasad: se convierrc en un muo, Cre« que "10 hubo rUrlglln prmcipio, pues ~I paso Je] tiernpo cs una crcacion "pusrerior" d I~ sinau- 1~I1'id"J Lk: Gaia. EI 11,"111111) ,,~ eret', til ;dg(m memento y per e~L1 ahnra exisre uri principiu. PC[n 111) rl~ qlledei~ cr m <:Sle j!CII"'" micntu, Y;l que Vll,utros 1111~IIl(l. alcaruareis una curnprcusion propiu y decnlircis CUfl1 cs vuesrra verrlad ell SI.I rnomerrto. Todas j as cos.is Ikg<lr:HI para i rse den u cvo.v,

L1• unico que plied" decrr deesra ed,td es que rue una cpuea ell Ia que ej espiritu, lu mente y cl c ucrpn nHI1UIl(). Tr!l.lu.I IH~ etlS:·!~ cran una. E .. I~ d:ld pruuaria ljLle denurninumos EJ;IJ del numcccr: cuando lo(io tormab» pnrt e del vierure de Gala. Los hen,geyohl1 ioduvla no habfuu nacrdo porqne ir~lI'<l que se iban a nccesuur a aquellos que tenlan lu matcna v cl cspfriru en perfecto cquilihrio CJJflJ1d,l la mareri» 11(1 era materia '( el espirh u n,) ern espiritu? Nosorros <'11 tcndcrnus hl Ptimcrn EJat! como una C]lOCi lie 11erfCl:d,ill, cuarulo [plio en! Cie!« y nu se necesuabn d lnhern». Acah6 cuando 11,)5 Il1UIl,]!)" .'iC separaroll, succso qur rnuchos :1 fmml n que rue prnv<lcldll por cl ria-

iuuuuu , Lie ".S Sail Yuan, () la Trfada,

L" qUI; hernos :1prelldidl1 de estu eJad t:~ 1<1 lcccion LIe. 1,1 divillid~ld: (',.,;<1 t:mpez(l sicnilo pcrtccra y I()JfI~ las <=\',,,, mid.'· ron de la pcrfcccirin. Es uuis, ~11 IiJdns l.rs ·os,,~ LI1IC.J'1I1 ill hci.» de (',a p('rf<;:cclr'm y ,,] till IV .rso lH.'Il:C. el I" 'tl'ncl>d sullcicnn- pnra rcgrcsar <.I csrc marnvillo l'~l~ld(l 1111,1 V'-'Z nuis, Sill cmbar ro, SI I" Rucd.ise .1t'lil;.'l1e (y pur vupuesio qlll.; rUL'de h.iccrlo}, \"OS indl~ill' J,. IH diviniihul morlnin ell lI11h,s J,I.' ellS:!> \' el univcrso M~ plldJ"id ,iI qll~d:H'S~ .,i II .i,I 111;1,

It

iQ1I1! plIeJ!! dccir til' 1111<1 C:jl('C:1 anterior fl rni nucimicruo, anrcnor II1dLl'u ill clou >:lgr;I(I" que ~s mi grall rnemoriu. anterior 11 la existcncra de cunlqurcr cosa que pucdn concelur? I.() 1"II ic 1 que !,u<!do comparrir (pn vosotros de cstn emra primoreli:,1 L:~ !Jl[iIC:lI, 'I"\: me han t"J1~eil;ltI()y ell I" que c.ren. I lc llcuaLilt II cumprcndcr .."m t'r~II';t ('(JIlll' 1,1 ':pm:l de lus nk: lvIil verd:lt! "-i, ya II LIe existc n innu III en hk~ I,'yemi:ls snhrc ( 1'11111 III e d prmcrpiu til: la, CI \."lS, <:llll1~) !'WlI\(lS crcailos V LitH' h: . .!Jlli :t1,tLS cl~

File linn ed.ul ell: grnlld~ cumhios, pucs [OLI>!" las (;O$<JS cornenz~r( n fI scparar sus partes uiatcrialcs de sus partes espiritu.iles. En lu, llce,'I11lS se rormnron dcrras: oiros lugarcs dcsaparecierun e incluso se dcsrruycron, Los nuevos scres de carrie 'l espfritu ,e ascnrnron a 10 jargu Y ancho de inmcnsas extensiones. Ltl:. eli versos seres espiri [LI <11<::, ernpezan in a [eOO Illll l(ll1l erfas y cl 111LmJu esw],,1 en con ta me dcstruccion. El plane 1~1 eM~J1a rev uelto P( '1'1.1 Lie UJ Tcjeelora hahia destruido los Nornl-rcs en la rnedida que lc habia side p .Iible. para poder estableccr el orden qtJc ella dcseaba. y el Wvrm y el Kaos sc habfan revelado contra ella en diversas ocasinncs. LI mrehsencia le los humane n· d " 0;:11 I" Segunda Ed_ad, y t ,dHVf" mucl ll), .Iiscutcn sl Fr_IC ;:llg' pOoiriv<, \' no.

I)e ern re lOJ" este caos >iUrgil;!r'it I di versos \' poderosos ban.los de sercs cspirituales que se alimcntahan de las esencrns mix. las de los San Yuan, Algunos ban.los permanecterun en el 1111111- do anriuuo y muchos oi.rosse fucron en busca ..II;! (ii;;!T~' lcjanas ,1 de otrus mundos. De [()dll~ los h'lncl()~ '[I If' quc.laron, J()~ sel.iciernn excepcionulmcnte lucrtes: L.,.I Reves Yamu y lo- MinisUOs del Ciel(J,-, riaturulmentc, ambos entrarun r3lliJ:1mente en gUL:rra_ Los RI;!Y ~ Yuma crun sores m,devnlos c inmoralcs que ~odiCl:lhnn todo aquello que poscian 105 dernas. Nu ''''l1r~n una cstru tura real, pew sf p,)d,,1' y muchos seguidures. Dcjaron bustante d'II·" clue qucrian CUllS 'guil eS:-1S J1l1l'Vf!], U)~,b Ih1nl,~d<1 "Ciclo y Tierra" y mold arias a "1I gusto, Se considera qLlC 13 matanz .. S de Ius Reves Yarnn Cw:rcJJ1 In primcra senal J<:: que el Wynn habia perdido "II papcl de Gran Scrp.enre del EquiLLbriLl Y se habla convcrtido en el DiHhlo-Cicmpics de ];1 Corrupcion.

Y pur l''>U ["~enin creadus Imdcf:e, isores cit estc mUDd!I,

LI Augusta Personalnlud, 1111\1 de loS I1l:JS gr:l'lclt'$ Mil',iST;J"()S del Cicln, e5CL)gi6 a I,)~ hll1l181l0S para que [ueran SIIS udnlidcs. Lcs impregno de Iuerzas espirituules i' Ius llevo n In Tierra: eran Ius \'(1:'111 Xinn, los Diez Mil Inmort'alex. El Kaos tambien eJlvio fI hi Ti crra a sus prur ias creaciones, los 115i~n, paru cl"-· llevaran a calx sus In~~Cnll1:1ble, pr\ll_ (jsito~; I():; hizlt de espfritu puro ell, VIlc!1O ell una diminuru cautlclnd de ricrra 'l arue.

r Peril III nnis ~abi:l de rodos {De Gaia! [11,1 c~C(Jgi,i cuidadosamente a lu m'-'Jur de Ius humano, 'i las hesrr:ls y rceogll) j() rna:; puro del esp[ritu para unirlos. DQ8[lUCS. Ella tom(, a tndos SUo nuev()" bijos cntre Sus nian(_):; y lIamd i_l Sli h~ mlw II! Sui \' H SLi hem);'1 n·d Lima rltlm qll~ lUi> henciijl;!mn, La LUlla respin'i ell ~LI 110:1.110 izqLlIl::rdll l' d Sol. ell 511 l1l~n() d"ITChu, y In, niiiu~ :Ibrienm Ips uj()s.

Y [1<Jr cs,1 lucimos_ En h> SegunJa EdaJ "pn:'ndIl1-h1S qUICI1CS er<llllOS )' dbcubrimos el gran Pacto de la fralernidad con los espfri[US de-llIlulldo. Ell b Segumb Edau $e:! 11(1); diCl"4l11 DueStT,jl> rei>p(lilsabilidHdc. y, cuanJo '::sUlvin1():; I r 'pf.lj"~ld()ii para 11Ici1m 1'01 primel a ve" en l1omhn:· cil.; 1<1 M;lelr Esll1eraldd. nLlI.:StT;l~ I~:'ll~s ~·llllln~ fucron d vercladt::w i.ll I,ei'l dc que una IlIIL'V;' ed"d eSlOlh:l rr6xima_

A p:l.rtrr de la Scglll1J:l Edad aprcndilU()_' I~ le,~ci611 de In creaCH'In_ 1(,d<lo h~ C(),:!s del 11l1lnclo naciewli cun lin prop,\sim. y Ilu,,,[rus 1111 cramu~ la ex(:cp6(1I1. No J('benH'~ nlvid"r jamib qu~ mlcin10o. J1<lra defelOdtr ~ 1111t:,tm M;l • .lr,> de >llludl!lo 'llle qlJkr~ll n1:mc.illm Y I'crvcrti.r hl~ [")i(;1 M iJ C(),;_\~qUl' Ell" crc;i'i.

Sa'V YW:1'V:

ef '\e~ qe fa --t'(-Lac{a

-Habla Shindoshl Sabidurla de las Sornbras:

La Trlada SOil los SU.l1 Yuan, \' los S~11 Yuan suu, 1.<1 Trtldn, Cada uno es una pane vital del otro, perc los SOl'prenrlcrla saber cujinra genre les conlunde 0 Yen solo Lilla parte de 10 que h~yl

Lo Pueblos del Creptisculo hablan de b Tejedora, el KilOS y dWyrlll, las grandes Iuerzas del universu, cuya lucha lnicial carnhio punt siernpre I" cr acion. Rccon icen que ca l<r un de cllos posee un lnteligen Ia (aunque ,<;;<1111 scrutabl ) y picnsan en llos como en gnmcies entidades de unn rucrza inimaginable. Esro cs cicrro,

Los Rompcnornhres comprenden I>ls fuerzus .Ic III San YUBIl. Distinguen 0:1 .irden \' la estahilidad tiel universo de e () que sicrnpre ~Ni; I'd sangre vital, del camhio qu~ agira el ciclu; I-~ decadencia y el 11C~SO, de rndo !t' que- esc el punro de apoyo que se encuerirra 81 final d.el vui]e del u niverso, Y esto tarnbieu es cicrro.

Los provcrbios escru os pm 10, cruditos .Ie Ill! srrus Cortes liamarun }I Ins San Yuan "Ching", "Gui'' y "Qui" (es ncia, espfriru y vitalhiud}, Cu I" 1.1110 de ellos cs nccesado para cl crecimieruo del alma, y las crlaturus que cnrecen de alguno de los trcs csuin condensdas a morir en la ignorancia. Y esto ramhien es.cierro.

Oigo vuestros gritos de dese, peracion. iC6nl<J !1IIe/.!r:;J1 ser Ci~Ttas lOti", y cada lint-! de esta.lllfirnwciOlle5! - 0$ 1.2 meucais. La respuesm se cncuentra en el camino del conocrmicnro interior. Aquellos.que recorrcn este cami 110 (y espero que todos 10 h~g~15) sientcn 1.\ presencia de la Trfnda e~ las fuerza& que hClY .en su interior, LJ Teje.Iora no C.', simplemente UD espiritu Arafia que rejc frcncticamente telarafias por toll" el terruorn , sinu que rambien es 1;1 fuerza de voIUIlI:'Jd Ljue rencmos en nuestro rurerior que nos pcrmire que 11l1eS[rOS dcseos 5C hag~JIl realidad. EI Kaos muer a medida que 105 luga,es sulvajcs y Ius nirnulo- sagrados dcsapareccn, pero rambicn.c~ nur::sml Gn')s;" inrt:ril 'r qUi,; np~ conllere d pocle. de cc<:~Ir CI)S>lS espi l"il:uuJes 'l virtLl()~cIS, y que mllcr!: ele in,in i ci (1-11 pDT In Illliene de 10 sa.1 vaje. E! Wyrm roe 6:cncticame!lte sus vloclllllS, pcw tamblt:n es el homo de I~ _f{_~lb13 li"e renemos en nuestro inle_rlOf lIlle no.'; pcmlite destruir tod,) aquell[) qut: 110 dcherfa CXiSti_f_ 1.]1,), ,(\n IH Trf"Ju '9 ellu~ ~(ln Ins SCli1 YII:m. iE tim difiCil d· O;'l1lellcl,er!

ASI '111e si qlle[l-'mll~ 'I;!r (r1;ll,lnl. dL" equilihrio, clehe- 1111 S mi.rar en nue~lr<l in reriur. '(1111<'5 sere:> dc' treS: <lltllnnlc~, IllimanU$ y cS[1Jril Il:lle~; dd sui, Ia [una y 1,1 (If'rr:l; ,.Ie II S S,1I"1 Y,,~n, lea hmallll tlcne lug"r C[' IlIll;!StrO in[eriur, y tmnhien en nuC!;tr" eXLcriur.

i Pen' bt;'r pr.H.I_EI1I:c.\ y n< I igmmSis la' ;llnenHzas,eI~1 mLll1- dll eXlerlm Cllaml() u~ eMei'; mirnndt, el (lmhli~\d Si ()S ltl~tA lIll B"keIlHH1l) l"Ili~nl [<IS ~sliijs lUl!dilamlu, 4"ld~ mllr:1IS !l1Inunadm;, i perIJ yo ,,~ Ibm :-, re 1111 p rlldcnrcs I

ell' 1o, Illllll;ll1ilf; y lil~ hc·tl:I" ;lcail;ln",s C<!11 clll'''. Los hjj"~ del W rm :tprcndicf<lll rilrHIDl>lent"e n temc-rll,)s), ulii:In'1()'-; 13 gll(,I'm qLle J Ibr<ll1l0~ i I r.' I~ !lUis glmiosa expfesi611 d . (;!lerr;1 Elevada. Ell e,[,1 gllCIT<I c"nt,ih>1m!l~ c()n i,!i"dw, (I()s Wnn Xian) rew ;1 (j 11 dc CLlCI1n1" ni ell", [nrl1l:ill:1l1 [lHJ~I"l" J_" Illll:Hrll.' ~1l1"I e, l1i Illl~<lIT()' <Ie las ~LI ,'IH.

27

I

t.:~q qe f2i5i5 Let,e~p

Enrram()!; 'n 1:1 Tt;_r 'em [,lad prcp<lwd,,, [181"1'1 cLlll1plir nuest-ras ()hlig;lciollC~ -nn I:.t Meldre E~m,'ralla, \' C:ill fue eX;\C[.Iml'lll I" Li'l ' hi imus, Por ve. pl'inler:l, lH, nl(>llt;lfia~ y ID~ V:IIle.- CI)l1'Kicf<lI1 Ic)~ grllU$ de guerra)1 los eSl;lI1lhncs hrillanrcs de los ht'ngeYllbl. I,,,, dCl11lll1lO> YOlTli V lu~ (.;il!mric~ '" qUC;dd[un ~1"r:id()~ C\J:mt!,. !1ns vieroTl, l' l1'l.'i(_)rl'\l~. 1m. hij,,~ y I'I~ hija~

!

:wi

aT

La heroicidad jamas fu [ 11 grande como en la Tercera Edad. ('.lah~11l10S toralment preparados y annados y, aU1l411t> rcnlarnos ruuchos cncrmgos poderoso: , es compleramente dent que nos entrenramos a los Reves Yaw <J , los sac amos de 18 Tierra \' los llevarnos de vuelra al rnundo espirirual.

Ahara, los Kuei-jin hahlan sobre como los Wan Xian venciercn ~ Ius Reyes Yama y los devolvieron al Infierno. Es.cierto, pero no es toda la verdad, Han rransmlrido las levcndas tan bien como cabr ia espemr de esras criaruras, perc se olvulan Lit' sus amigos. Yo no he olvidado las hazarias de sus aliados. Aunque en aquella epoca todos lu haruos contra los dcmcnios, la horda de guerra mas esplendc rosa fuc Ia de rnis ancesrros, los primeros Dragones Medias,

En aquellos tlernpos eramo, rnuchns y 1<>. aso no d h rfa haber sido flsf? Aquella rue La epoca en la que los dragones sacudfan I flS monrarias Y provocahan rormentas cuando se cnfadaban. Nosorrns eramos sus h ijos espi ri ruales y se 110S ha bra concedido 1I n conocim iento de ius cos as lj ue se rernonraba a riernpos an teriores a que los humanos hubieran bajado de los arboles. Habra [lOCOS lohos y vivfan muv separados: 111 Madre nccesitaba gucrrerm quO' alejaran ~ los Reye: Yarua de SL' lade. Los hijos de los lobus rcspondicron a la Hamad" de la lucha, a] igual 'Ill 10$ Khan. Pero para atcndcr a la.~ necesidades de la Madre, Ins grandes dragones nos pidieron, a sus primos rna s [ovenes, que tambicn cnrraramos n I;;! b~'wI13,

Y est) hicimos, V nuesrra horda de guerra fuc mas irnponcnl , esplendida y terrible que 10 que "e' puede explicar c. n pa!aliras. Llegamos desde los pan tanus y los [lOS \" nos reunieron en cantida.les rnayores a las qllC jamas habfamos side reunldos. Nucstras cnncinnes de guerra rechinaban en los arboles y aterrorizaban ,1 Ius hurnanos 4Lle se encontraban a varios Ii a la redonda, Nos lanzahamos sobre 10 demllnioo alii' deride les enconu aburnos y los desrripjibamos 01n nuestras poilerosas g'lrr~s. Ius haciarnos pedazos y, pam dedicarle .11 Cielo nuestro rriuufo, ruglamos de tal forma que incluso 10' Wan Xiun 11 s pcdian olr \' sc cstrcmccfan de terror, Tarnbien nos enfrenramos a los Reyes Y~rn;): los \X!an Xian eran el manilla)' 110S()[roS, cl vunque, de rnrxlo que nn les '-[lIeJI m;ft~ remedio que huir hacia cl interior del M LUKlo Y(1mi. Arrogantes COIllO erarnos, 11111C1,o$ de nosurros les ~egui,nus para acahar con nuestro trabajo.

Y all! morlmos.

Escuchad y cornprendcd. Cuando nos f1rep~ral11os para I" ba tal I,}, estabamos hacierulo 10 que hubicra heche cualquier hijo nbedi ~ n te J e I ~ Meld re s i es l<l e,1 ah~ en peligro, Tixlo de be cstar preparado paro lu butalla cuando las pruel as de cualquier edad asomcn : obre 1"1 mundo. Sin embargo, cunnd« nus lanzamos sobre los Reyes Yuma y IDS rcramr sen SlJ$ propias '<Jrtaleza~ ',;1- 11.10' orgullosos: en nuestra biisqueda de la gloria, olvidamos (01- vidm"fl[):;) ius decretos del Primer Mandato y nDS esforzamos en ser guerreros, pero fracasnmos porque csa no era la tarea que se nos hahfa encomerulado.

Nucstros llrlCCSO"05 no hahlan 1!~IHd,) Jilln:5> en <::1 Mundo Y(ln1i, asi que., uo rcniamus ninguna imagen de esrc mil ndo en nuest ros recuenlos. Corne soklados que eramo<;, dcberfamos haher cscuchado las arlverrenc.as de los Tengu, pew como nu 10 hicimos. nos capruraron en un reino del que pucu sabiamos Alli n }S tuvirnos que cnfrcnrar a miles de demouios derramamos rim, le l><lngre [an gnm,des que cl mismo Rev Dr:1gl1o se hul iera p.xhdo aIH)g,Ir en cllos. Pero ruuchos de Iqs nucstros murierun Y pucus P" lin'llS escapar, 'Iodavia hoy recucrdo cl error l"C comerimos <11 no '101t''Ir los Mandates \' cum arto con vosorros estc rccucrdo ... pam D., dcis cucnra del cosre de nuestro error y sepais porque hu)' tan pecos Zhong Lung.

.

7

:C,ll'il iii 1;<1 lee ·i6n de esta ed"dl File una lecci n d <leerr~ci{lIl \' c()oper~!ci(\n. Cuando clln.1plamns con las obligaci nes que nos encornendo 1<:1 Ma Ire E srueralda, rio deberuos ser tall arrogantes como para descuidar nucsrras proplas llmiraciones o

upouer que sornos 10, (mieu, derensores de Sus tierras. Hernos pacradn ttcgu as form a lcs con 10:; \'\/a n Xian q ue rna" tarde se han con vert tdoen pac tos pa ra H y uda rnos a gu inr (y ccnrrolar) el crccinucnrn de los aSCIlGlITUCnC05 humanos. POG() sabfarnos enronces que los Diez Mil lrunortales, la union nnperfecta de humanes y esplritus, lleganan a ser nuestros rivales y nuestros aliados. P r para no enturhiar la le cion de l'a Tercer:') Edad, tarnhi 11 d bemos n gnclaT honestamente on r s Kuei-]in.

de los infiernos. jamas podriamos olvidar su traicion y jarnas volvcrfam is a cnnfiar en ellos com, hicirnos (L'-lllell~l vez, Pen, aprendimes 13 leccion dernasiado t nle.

En aquclla epoc.a fue cuando vimo por (,jril11a vez ~ nuesnos hermanos, los hijos del Ow, los Okuma. Siernpre hnblan seguido sus PWPlO, CUllSt'.lOS Y cuando las guernls se dcsataron de corte a corte, ·100 0,<;05 se retiraron 8 Ins inontafias. iAlguit'n sabe el motivo? jarnas 11.05 expticarnn POl' que nos hnbiau tlh~ndunac\o. 5610 PW!ck1 suponer que consideraron que era otra "gucrra inudl" y se negarcn ,1 ignorar 'us ,bliga iones al igual que habian heche muchos de mis ancesrros tiempo mras_ i Pert qLle penal Esto no les salvo. Muchos de nosotros pensamos que estuban huyendo de sus respon abilidades 0 que s h(lbi3n pu sto a las 6rdt:!nes de los ciempies, de modo que 10. Nagah rcptar n pur Ell cavernas, Ius Hakken Ie dieron caza en los acanrilados, los Khan les atacaron por 1<1 espulda y los Kuruu, -sicrnprcscdientos de una nueva oportu n id ad, :J press ron ~ I resro en S 1I S telars f'ia5 \' lo celebraron con la sangre de sus corazones.

EI Te.ngu Nakoko me: dijo que en cccidente succdio lo mismo, aunq Lie huce ranrn riempo de esc) que los IiSD~ [ueron asesinadus COQ las garras de orros Pl)eblQS del .repusculo, No se por 4U1! 111U,i, vo los sanadores rueron los que ,I eptaron cl rnav r sufrimienro.. tanto en esrc remo como en todos los derruis ... pew asi Iueron las COSa5. Yo asurno que asi fue, pero no creo que ruviera que ser asl.

No con zco l leyenda de 1.<1 rnuerte. del ultimo oso camhianre. Cree que nadie la conoce. Sin embargo, sierupre .lebereis recordar que n~IHj("

lCmH (ue la lccciori de esra cdad: Que llUCS[rDS problemas no siernpre lien en solucion. Aracamos :{ nuestros hermanos en nornbre del ,leber, pew nos equivocnmos. i .Ac~~Q 11("1 gri raria I~ Mad re Esmeralda si Iueramos n~gligt'ntes II lgnnrasemos nucseras rarcasj En la Tercera Ed~ld apr ndunos que d .hiarnos tenet aliudos, pero 18 CI)H[ta no ha enscnado a np seguir sus cunsejos <I -leg, s. Muchos caminos conducen a lu virtud 'r' S ilo un insensato sc ncgaria a carninar por nuis de uno.

29

CIIHndo la Cuarra Eclad se 1")0;; vino encuna, 5,1[0 un esnlpido nu se.hubiera dado CUCl][a de que Ius riernpos del Sol habfan acabado. La RUE',b habla girado hasia su segundo cuadrante y se enconrraba ell cl pnncipro de la mirad mas oscura, la iofedor, La S2LI1.gre marco esra edad la roja sangre de los humanos, la sangre brillante de nuestrs raza, 1<1 sangre negra de hi progenie de Ius ciempies.

Aurique la Cuarta Edarl .omenz« en un tlernpo anterior ;·1 la historia hurnana, la hist iria humana naclo ell csta cdad. H sra esra epOCH habfarnos tenido " los human s n observe ci ln, de acuerdo con cl pacm esral lecido con los W3Il Xian. Sus mimsrros de caminos y cabanas habian impedido que los humanos dietan a 1111: m1is biios de los que pudieran alirnentar, y nuestros ministros Je. m'lIH~n~s y selvss h~N,m impeilido que los huruanos consrruvcrun sus hugo res en n ucstros luga res sagrados. Las COS8S estsban en equrlihrro, perc la Cuarra tlbd emergio cuando los Wan Xian, ~vidos de posen mas cosas de In sangre de I a tierra, destruyeron esie equilibrio Y vacia ron Ill> plato. de halanza.

Los Pueblos del Crepilscnlo hablnn de LILIa Guerra de hi Rahia, de una epoca en I" que se enernisran n enrre ellos y ell la que Ius lobes desgarraron a sus hcrmanos y los hiciernn p - dazos. Recorda rio es vergonzoso. p ro nosoaos rambien luchamns en es" guerra. Y flleron los \'<I8n Xian. ql.Jienes nos e:nemiswrI,n Clll1 I1l1e.>trOli he.m'~no·,.

iPm que h~]"r~ll EaJ e\lsa? Lus c!lnsidel"~bml10S I1ileS[I"IlS I11~S ~lIci!t~tic"$ ~lia,los y no $uspechabamos nada cuand() vi.nie-ron n n u esrras cunes a ex plicarnos las iTis corills de la COITU pc ion cle los ciempics. Solo despuCs de l~ guerm nos dilUo~ cuenta de que. tral1 codiciuso> v que egtab<'lll secIientos del Chi denuesrros IllgHres s~gIauos. Asi qLl~ ci1ll$igui.eron que las c rtes de I,), hengeyobi 5e enernismran entre ell", y desp,.res, S.e htcie:ron Cllil l'luestWs uesatendidos rlimulns. A e'(3 epOCH Ia iialllall10s b Guerra d ' 18 Veq;ue, lOla; vergl"lenz<l de. haber ~ido e.ngaiiaLiu> tan faci.lmenrc (lara matarn0S entre: nos tros; vergGerw.1 de h~d er Jejaclll LJ,I(> n"e;;tro~ rlimilins 5e despiumaran mleJ'lI:ras esn1.bamos pbcecHdus con llllCStr<l falsCi guerra; vergiicma de haber illlpregn~do nuesrr~s gflrras y dienle;; con la sangre de HlleSLru.l hermatlO$. Gala Uoraba mientras nuestrO! sangre' se denamaba por el ~Udll 'f, (u<1D.do ya 110 Puci(1 .,nr()rt<ldo Ill{'~' gri.t6 de doJor. Esc grim fue Ir1 perJicifin d.e I,), \,'(1,111 XiBn. Arr<~nc6 In vid" de StlS pechos y i.,)S (lyndell,) il Im,1 eXlstencia rfln rnnerta como .Ia u.e Illo demonios que beben Chi. .. lus Kuei-jin.

Pero luvimos lIuestra rev<lnch" cuando descllbrimo. :;us far,;15. I 0' ab[lianzamos S(1br(' su~ civilizaciones Y flsesinflrnos" los hUn1Hll"> qw~ renuian cuitn " la lllu.crte y acloruhall a sus anlL';' caldu. r hechl!, 11 l! liS LTO ensaiimni.cllLo Flle an gro.mle que iJl-

clu,,, hoy IllS hlJnl~l1ns recllerdfll' n\le,tr()~ 8t,1qUes Y huyen.cuClll- I

J() n()s ven adupmr Iluestr:lS f'ormHs de gLlcrr;l. HicillHl,' pl'd;]Z<)s fI m" chos- d e I()~ Kue 1.- jill y i1 rro I <'.1 no, MIS <lln)'ls ell e I mas adu sto

C'"'0f.!T).,{Q (}'beJ: L35>- -t{:eTI7l:liP q;e (3 'A\3.cl'0e C "S<>flten(C01 Jii_'t't"~"""~"~~"""~"'''''''~~~~''''~'''''''~.~111

La nLily()[ pane de 10, $ium e.,ti1o de ~cllen.1.) en LILle la QLlil1ta Ed::td. I.a edad ~ctu,\l. COllLenzo con la lIegaJa uc los occiclentales. Resl.llral'la in(lcil intemar e~tablecer datus human(J~en d cambia de I~ edad; b,lSt~ con saber [jLle ia.Ed8d de i.~5 S(lmb(a~ ~st:l sobre £10.50- u·"s. Los KLleL-jLn se han cOlwertiJt, en demnn.l(.l~:.los Il.Iitn se ll,m desvan~cido c.on d Illnncio espiriwal; Lilli rdar8fI,lS d hi TejeJ"ra 'e exri· n,l<on wcla vez mas p eel Reino Medjo; l(l~ r;igrE'S IllLle.-en en I~ jlln -,1:1 y 10., hnmnnos esr:tn perdlen.do SUo cllma,; poe lo~ nuevos dioses dellujo y 1<> industria; las Ti ··rra del Espejo esuin colllem:ando a descomponerse y los £levacio Dragonc~, h~n enrmdo en lIll en(ermizo (.)por. No es ne esario que tI~ <':lIe.ntl:. mllc.i1ab CU,;llS de csta edad, ya que prnnro c(Jllocer.6is a rudns $110 dell1,mi.u$.

iCuai es la lecd6n.que dcbemus <lprenJcr de ellr;llv1e [em!) qll~ en CUDnto scpall1ns 10 verdad, S,;r;l d momei'UO en qLle (;11.trernll,; en la Scxta Edad. iC6mn sc pucJc aprencie.r I~ leccion de Ulla ed~d ~nces de qu", esta CUl1cllry",! Si qlldeio olprwcler de la edad Gil b que vi\rIE, reneiB qu~ f1prent.!er <I .~l'r !lH!jl.lres y el.1.llr prepal";ldu~ par" J:., grail btalla LllK' ba el" lIegcu. EI GlilIlbin ,e desencaJ~nara prllnTO y mdt s te'lwmos que est· r IJrep~'rad' s.

I

Lll pem today!::! t:sta par Ilcg"r. L,. Se)(r~ ELind seni Lin;'! epo· ca de. tal1w l1lioeria y sufrirnient\) ljue muchos creer~11 que eJ I1llllldo sc Cod ~lc3h~ndo. De hecilo, 1m Puehlos de·1 Crepli.>Culo

-_-. ..

UT

han visro .sra edad en sus visiones y afinuan que n qut:dani nadu Lie Gaia cuando llegue, 'Ill nu habra mfl~ t:-d, cl<.:>_

Esro, me terno, I"S pmihle.

~un muchas las fllerns que wen e] ere dC' 1.1 RJJed~ de lao Edudes, en un lnrcnro de .lerener 1"1 gil"(1 del Gran Ciclo. Los Reves Yama 51" esfuerzan en dctcner la Rueda ell la.Scxra Ed~d, <1(.1 ue lla "n la "lUI:: su file rza au men tel r{L Y ~t con vertira e n el Em, peradur Di~bll) de rodas las C\;~a" EI \X!yrlll I r<lle< rrt:n~l tcamente de destrozarla, en un intent" d.: JeSnlJLI ror C\1I111'Ie1.o ,,1 cicln. Los Conremplaestrellas IIHII1IH1r<ln que In ucumulucinn de deudu k.irnuca ln desequlllbrara I'(H COIJ1I'I"1 J, purt iendola eu dL)S

n 13 Sexra Edad y provocando el "Apocalipsis",

ornos I s encarzados Ji;; evitar!o. La, Iadre E~me[<Jldd decrerc.'i que nuesrra misidn (Uef,l la ,Ie' .iscgur I que III Rueda xiguiern glrand», y harernos lUU,) 10 P( ISlhle para uue ill Sexta Eda.l terrrune rripidamcnte V que lu Ru~da girc de nuevo >; las edailes del Sol, No me pl'~gllnreis que leccion debemos .1 prendcr de esta ep' IC(l en I" que In Tierra sersi el lnficrno, puesro qucestaremos lill111.li-lr"ad,1,; (1111 nuesrras obliaaciones que, .-;c:g:luame 11 rc , III ilurninuc inn cspirirual tendra que e sperar:

W56 ue~~ e~ ffe,5c..Y'

No plied hablar de los t iempos que estdn Huh allii LiG la RUe'chl. Esperantos \' pcdirnos que CS(:l c nrimie nirand« Y que, JlIII" [in, llegue I~ Duodecimu lxlad. C(11l ~II lleua.la, la murcriu y d espinru volvcran a S~[ toJl) 11l1<), EI L111IVCr,;(, \' l(ici>lS I~" C(),,:I~ que hfly ell el ulcnnzar.in el Verdudero Reinu de L'tllll Y 1<1 M;lJrc Lml~ralda volvera a scr una Junto con Sus hiios,

Con-ervar siempre este PL'110,I1]1it:l1tcl en vucstrus corazoncs: ,HI1IYII<' murarnos, aunuue \'C8TI10S falic(u 8 nucsrros ~111.igu," :11n~nlc, \' lam il i~n:" ;1\1l1L[lIe la cLlrte":d LIt' la rierra se rcsquchraje y J,,~ mares hiervnn, curuplireruos I:Lll1 i1\J~,tT() cleher con Gaiu, ) ElI.1 vol vera II conoccr ia paz,

La~-rzen-:a~ qefa~C~~

allla Thal1.h Alas de Orqlr1d~a:

'.

vucstro cumo Lid rnio, EI rncjor modo de aprcnrier sohre II n<1 [,)11:,.; Y SlT rcrrirorio <'0;; viajar I asra :111[, presenrarse con humild:'ld ,. hablar de c_"tu~ rernas CL III 10 cortcsanos,

iEscllci-uJ(lllhlMI COil "rench11l! Voy a l.acer una r~pidll desCr1pC10n J,'I counru-ntc en 51J conjunto y pr"h:lhiellieille descuhl'ireis dOllcie eSl:]n l1ueOlLC\S prioruludes.

Cumenzare por el terrene haj(i cl CUllJ 11(1, hernos reunldo, Nurmalmeruc 11() me preIICll!'(' demusiado de <enalur uno [,pr un •• 100 pulses, pcrn cste cs tan grande 'tile es necesario hncerlo <-lsi. Zhr.me;I0'(}' China. iQue pais tan legendano Y divino cs estc v cuant'il' cosas poscc! i t-,,1ontnnn:. qlH;' van de norte " sur; rios y mesetas, c(I.'pid<;o de piedrn c:;:tli<~~ y cavernns laberinricns; W:lllde:; desierW'i Y pudcros.is hijus .le la Itlll:-d El nuventa por cicuro .le los 11L1- rnano, viven concenrrudos ell el vcintc Pl)T cicnru del tcrriuu io, cleFind,)l1()S solo los gn.,cs dCSl(~rl\)S. /hlUi es donde eucomrureis u los veneradus Dragllllt'll Mcdios en canridadcs mayores a 1,,:; que h:-II~ei) 1'1.10 jRl11<l" A'IUi e, don.le la Primcra Cam BhnGl r,)cl'i con SUE garras el ~1I\::1(l terrest re pur pnmera vee. Los Khun y los Tcnqu uccchan en ,lIR IJ1{llH:'1I1fl~ \' I, IS Nezumi (;O[r<:11 pnr lu~ rugunos de sus ell rrnes ciudades. lm lus: h:IY nlguntl5 t\agah ell el Rio Amarillo, SI DS 10 pndels .. :-reer. Es LlI' vasto terruono que cuentu L.:Oll una esplendida hisroria, dondc los humanos h .. cen cc nsranrernente hl~ C"oll~ llI:h Iascinanres. Pensareis clue esto cs 1Ir\ paraio'l para I1UL"Str.1 espccic. Quiz:l' I\! Iue, per,) '1',1 11<1.

::il 1,1 Madre E,nlt"I""IJ;1 me l:llgi~r;I ell ::itl [e.g,!." y me dijera que p<ldi:.-t coucedcrrne un dcsco. lc pcdirla que a rodos 1<1, hengel" -ka i I1l'S reo u 1 tara lin poco rrr,b [;lui c"ugC'lld rar hijos pmpiL 1~. F'.1ra 11\'",\lm" China e~ rr,)hlt'matic\l, .. I1L \ C": 1':l1J prohlcm.irica p~rn Ius Teugu C(lI~J(i \'(' niparu h" KU[l11) (nqLlell,)~ naculos un cl mticrnu}, [Xl"< si I'HI h,,)' sulicien I es guerreros, II( "(lCW,, [0,\ C'X'. ploradorcs, tarnhien <ufruuos. EI gllhiernu pf<![lllgl1:1qlle ~61\, hR\':l lIll hlJ\l P,)I· 1":111111),1 \' 1.1 probabilidad de que las laruihas de In Parente!a enacndrcn nucvos cambiatorm», C~ muv pequefiu.

y ~i Ienernus ITILICh.,~ hi].», habni menus fLLimC1H<l' PM:\ toelm (s(,I,) reneis (Ille \lhsen'''1 )~" humhrun:» que M:: <uc c.Icn con regulnrulucl). QlILlli~, nuesrros hurrnano III' Nezumi Iu cuusideI'" rfu I I 1,111 s61'l Cllllll,l ul1 prLlCeSl' d~ :lcial't<lciLm, peru yo be I~> be cogido .:Icm~smdo aieCl"n n los hu "'~lilO~ COnlO pDr,1 ,I.eknarrl1~ COl) eI slI.l-rimieJ1[<' Y la Lllanici,il1.

Y C,'\ I ~i 11 e, H)~" r los pwhlelll~I' 'I LIe tit'11en 1m Khan [, 111 'Ll PllTelll~I:I ligr~ u b~ djtkulmclc· Ljue arravie.'>111 1<1' Zh"ng Lllng. i~ lie dd'e~ hac<'j" l-\!cmd\, Iii III I lad de CLL> parieme, t'iiTa Racril·k;1l1· do II b Or[;l mir:ld como rc:ll1t;tiH) par" COIl~t:gUlr cumiLI:) )' ,ucrtel

NUC5[[il ('XiEtcllcia sc dcbe en gmn medicl;l 11 In ilgreSlt' d .. '

llltm, La;; Illl\nt"ii.a~ ttociavb gumd::m muchns Tllnlulu' s~,gradu~ y el ~"hiel"l1I' 11>1<:", 'lIlt: h \'lcI:1 <;,1] 1:1 Lillci"d ~e,. ';('111,) 1lJ11C.b<l, i11lp"',,ihll"- Aqul, Ill,\ Kuci-jiD y I,» citlLlri~s ~01li IllII\, 1)lInWW'()\, .. piles CII~IH:III CI1l111111lh", pR''.d'i hW'nallLh' entre Ia" llUL LSCLll1d<.:I'oc'. Estt'. ILlg~\r ('S[,] Iklll) de c< 'S<1;; que h:lccr y qtJ~ vel': "s"ug~r !lna prm'II")("la, <:lIlpe"l<lr a ,md"r v pronto GIlContmrclS lIlgel,

C~ec..

l)$ .... ny a cxpl,c,lI" lIl'I" lL.'yend:1: Ell<>., ,Ii,-,en '1\1<,:: I" I Il,n,1 lit, I" Calillu Malmimllue fUlldacla por los 1:U-'·"·UI1,IIll:l CSPC:CIC CUI':l madre' ("l" !Ina ve: \lSi' pen, ,e cclllvirthi en lllujcr, En <"r:llcyen· d~L 1~lmHen h,lhf:l LIn I igr.: 'ill<.' lInedil 11:Kl'f>e hUl1l;llw. rCr,l '-jLle' ll\1 tUI'O 1.1 pacil'ncia llt;-c.c"lri~-I,

bLa 11ISlllrlci pLlccll" RT I' 11\1 ,~r ciCH:l, penl Iri,I,'1l1L'IHC, III LJ LfC <i LI ue: ," c i~ r I" ~,~ q" ~ I, I~ K hiln y 1()1' 1 ':mC' nt,'·" dt' ]. \" L),,"

I

dejar. in de gtlhern<1r est;c" tierra I till montafiosa». L\" Khan perdicron aqui a toda $1I Parentela tigre \" :llI.nque qucdan 1I1gLlIl05 osos, no quedn IlIllf'(lIno de los que camlunn en 000. Las cortes de S\lS bust] lies de pi I1US csran t('lTn ad 3S en SlJ 1l1<L\'!)T parte por Tcnnu. :\I.~ml,\JO It, 'minid(,~ Khan y alzunos nuevns 'lUI' Ileg311 ,'Qlsi,)J1ulrueru e. Mucho me remo que con ~>'l" 11<) se Iorrna 1Jl1~1 corte derna uul I) III arci ,~I ~ ]'<1r cso: 10'\ hcngcvukai coreanos ~st!i 0 h~sranrt: mteresados enque ioo gultlTews de otru tlerras se traslad ell a sus corres, Ese h 'gar esui lleno de Kuei-jin con los que luchar, piles Ins C rrtcs Verdes devoran su jade corn. 1 si fucru kim(h'l 'i sue 1 en 1'1> dirnos I.JUI;: I~" prcporclonemus mas, esternos de acuerdo ono.

Jc.~f;~

Sl h:J)' :lLgun lugm en el que 1:1,1 COSilS scan mil)' difcrcnres :11 T",*1 Jet Reine Medin, ese C5 Nippon, Cuando a un pueblo 10 o~p2J'B el n1,H de .olio prim' I~, t,ll \~ crccen IUliV "cr,1rrld", .It' ",II. I"~ 1.1 I" Hakkeu 'I duras p.~m1\ son ld~ misrnus criaturas LIllC d resn 1 de Sll~ herman- 1$ que ,e I r:Jn~r'lnll'II'1 ell l' ,hi L i No it) veis .lfl!

iCtimo se ha ~~pr(\pl~cl(> 1,1 Tcjcdura .lcl reir.o in,IlJi:1I'1 Las licrrus del l.spcjo de Tokio son lugares todo In pclurrosos que [lHed" "fre<.:<;,r el muru!u espirlrual (excepruandu los aseos de Ip, R,,\,e~ Yuma) B rncnos '-jllt: seas uno de Ius ~iel'V"S Je 10;; esplri- 11l$-81LlI1,1 ile l,a Tcjedora \' ... lcl \Vyrm ...

Pc,. III I all HI, d['I'ei~~'lJ, I que 11\' e' Ilila hllell" ide,l viajar pur las Tierrus del Espejo ccrcu de I hroshimu I' Nagasaki. Aunque parez 8 que ,,1 rnundo ffsico It: hil curudo, el mundu espintual ~o una henda toscu y sanurante. Far lvhm y Little Boy (I,,~ \1[( iliL-lUal ,,--, 5\111 (~~ci mil H ernen re i nelL UIlS con ,11, j ugtlt!te. geru lei,I:!,) ,1~1ll1l,1r[J1l ~"hn' las prtncipalc .. IIJ'Ie>l8 Jnig6n: :1L1 nque todos los pnricnrcs de kJS IISU$ se pudlcrnn volvcr :l rcunir, 11,) conscguu Ian que csra herida crcnrrtsarn anrcs de LI"e Ilcg:'1rfl I" Sexta l~d<l,L Ahi va otrn acertijo: Si el vcncno <ltiimic(> que Ill\~ ilrr()J,i d \Xiyrm ell 1945 IHI I'r<lI·,I\.{\ 1:1 II "g<ld" .le Iii Sexta cdacl, ,qlle cfccis lIlIl' sera 1\1 que 10 c.)mig:.1!

Ii ,L1. 1 esro es ;\~r, pero LOJ;IVliI [ue.Ian cor: e" que g(lhiemsl1 ,111 .lcpcrulcr de: las cludndes: Hokkaulo es In mnalew l!spirit 1I,t1 de los Hukkcn. peru cstos tumbien estrin firmcmcntc consolida.los en l(,ki'l, O,:-lk, \' KIOILl, EI FlljiY,HI1,1 es un ILlF!;lf de f!r:111 pudcr v 18 Corte Lie 1"0 Ferux R'Ji,) Ccrccu, ja Imi., ~)[IIIIH, 113Cl" 1(1 q UC< puede pare; ev lra r 1,1 decadenci H espiri hi H I de estus ticrrus. Las ciudadcs csrrin llerms dr.: Tcnau \' hit\-' 11111t::has c<;,\.,,, que ohservar:

Jcslic lu currera rccnolomcn .lc 1.1S fcj_bocas has tn ln red crirn mal, cada VC! rn.is corrupta c iurrincnda, de IDS Y8kuZ:J. L,)~ S:lIlJ,,·B'l'u se 1111leVCD furtivaruentc por 1:ls :l~II:\S c""cnb, y I", Kitsunc ,c l:1 1l1T ucnen con los j:tp(ll)e'L'_' tie I~)rmll mas curusius: uquc ITunC,I. Ll).1 Nezumi y I", Kum ) 1 <:11111 i011 ,,1 >L \ 11\II11C:!'I'';(, " Y ,to' hl~ arr gl.rn rilnl cncorurnr much.« '),"'1" C -n 1:1:; que enu .tcner-e.

I'eml 1o, Kuci-jin, J:lpt\ll cs uu dcrcctuos.. parais« de espccics. 'Jos()(r()~ p:lS:~lm,,~ llliis Llcn]!'u ell el ruundo espiruual V verno: 1'1 (lc;cad~l1Ci,l L[U~ '" cicrnc ,,,bYe t~.,ra, riLl r:1" Si '-l"".I'eb ir nllf, liacerl. ,UII 11\11('1111 "Ilidml.l, 1'11>"' ll:~\' t'l1il~" ,h' ulil.len'lo ,1C cchan U\ 1 >1 111~ i 111 ['nIlI.cIHC~.

c.--f' ~i~&VJ:a

~~l Hiruulnvaes uno Lie nucstrus rcrrirorios rradicionalcs, nun'111(' I \X!)'rl1l 11US hil ,-tn~h"ll\d, L"tl(U" lug,lre, $<l,gl':'1 los I11I iruarneu- 1"1 .. que 1111: pl'cgllrih' r.:ll:.illl''' 1 tell 1 Jij, 111:'1.< p,IJrt'111n:; seguir ' )11" 1"' vundo csros I Iucsus de ln Ivl:tc1rc. i(>u':; malcsruosas son lus mournnas! l'~ml ser 1_'r;\Ltlcuo. dcberuos udminr que, ,lU1Klue no olrcccn d~lIlil~j:'ldH' .end:\,,, 1:.\ r':m~·l1td" :lTIIIll,II, muchosdc llLlSdIW> 11\" l',tMUllU" If I 11"1:1\,,11 PiIlT" Jt: nucsrrus viJ:1~ recorricu.l, SU, l'iuI, \'

Antigll:J rn<;:nte, CII~lltlO a esLUS S<;:fes se Je CUI1Uclll como los

W;J 11 X i~ Il, I, 1~ Diez Mil j nmllrt;;j les, ten fan u n ~ obi ig:Jci6n sagrac Ja __ . pe.w hact' [lCI11PO que abandOIlElfOn Sll clll11etid,j y ahara luchan para se.guir $lendo los sere, divilW~ qu~ nan eualld" fu - W[l .c.re.~,llls, Ell es"tn c,dael hel11,()~ dcscubieTt(> que lll~ prop6siws de ltis Kut'i-jin y los I)Ue151T\I!; -,udell sel: o[JlIesw:;. l,JL'IL1:; ILieha-

mllS pI I" aqudlos [un-Iulos que r.nJavi;:. CX1$(en y pm Illgures po-

tiel'Osos. ToJos sornos muy territuriales y descanws teller "h"g8-

res'" aiolados, 4u~ csten ;d<!j~d<l~ de b. mirHLb~ "Ie los o_jt,:, m()T-

r~ les, en tierras qlle frecuentcll1ente est;'i.n 11iperpoblac.l~1 " Algu- I Tim de l(i~ Kuci-jin luellan 'onrm k s Reve,~ y,,"ll.·, Runque mu-

ehlls m(ls ~<2' h:~11 CLlI1Vcrtlcio en sus ~icrvtls.

--I+e'2---5e-~fT/t3~: ('e-s;_, CBI11P ·'~'H.£l~ o,e O\~eI'Vre

« 1111_ ~ •• '11 • ..: _._;· I01· .. ~ IIII!~P.:~ -"IIlIIII-.J ..

valles en buses de I s lugares sagrado , y que 61() regresarnos a las ZOl1f1:; mas pobladas de vez en. cuando para procrcar

o al menos asi sucedia en el pasado, Ahora, los ejercitos de I s cicrnpies han llegado al Himalaya, Ya han invadido .::1 M nastcrio Shigalu J los. C ntemplaesrr llas, h\ gar Jel Clan del Leopardo de Nieve y uno de los rnavores uiruulos que se conocen. La perdida es dolorosa, Y i esro fuera poco, la ocupacion del Tiber ha provo . I) que ITaya mas tr - pas gubernr mentales montando suardia en esra zona que las que cualquier hengevokai en su sane juicio hubiera deseado. Cuarido la Rueda gire a la Sexra Edad, la guerra acabard con nuestro ull"im0 refugio y la sangre cubr'irarapidamente cI suelo cl ' 111.1' srros lugares ~. grados,

Esra peninsula esra repiera de. muerte y de esperanzas ngonizanres. Si las Tierra, del Espejo de Tokio se asfixian entre las Le.I~rafias de I~ Tejedora, las Tierras del Espejo de BRl1gk(Jk son un fetid a rIL) de aguas residuales del WYn11_ A veces me gusra visitar a Ius Pueblos del rcpusculo de esra peninsula, plies pareccn deseosos de rcner alga que hacer., aunque SOil basta rite pUCO lltilt'$ para la vic! a corresana. Sin d Ltd ,I <llg11 na, Bangkok esta llena Lie cosas

con las que pueden tencr las garras ocupadas lncluso los mas

astute S han aprcndido a sea par ant r de dejarse [ental' por los Diu05 de. avispa de los Kuei-jin que allt gubie rn all ,

Vietnam y C8 111 bova , Tailandia y I~aos, mdos han aportado tant"" alrnas en pena a los Reinos Yin y al Mundo Yomi que a los que $t111 espirirualmcnte s nsibles les rc ulrarloloroso pisar c:l sud" de cstos lugares. I~~~ Perdicioues se agitan en su suelo y 10;; t,mmsm3s f:lmellcos q LIe fi-eClle-l1I"~ 11 estas rierras son dos de las cria turas mas salvajes \' mas scdientas de sangre. Aunque I'tld"wf,-, existen cortes que sobreviven escondidas en hi pm(lIl1didmJ de esras $-'1v3S (sf. algu n<15 C(}S<tJi sobrcvivierun a I ns bornbas de hi Guerrn de Vietnam) en estc lugar esramos perdicndo la guerra. Esras rierras necesiran guerrero. mov fuerres y hechiceros con una fuerza de volunrad impccable. Espero que dcruostreis tener ral fuerza )', si J<!~t;'~h viajs r ~I CMoS pafscs, pcdire 2 los Min isrros del Cie 10 que os beruligan.

J-'1/1.(J'f"be~iL1l

W\af~.:a ~' fa~~ifiJji'Va~

Mas alia de estas islas acaba nuesrre territorio. Las pocas torres que ~nCl11(lS aquf pertcnccen, en su mavotla, a Ius Zhung Lang y IllS S~me-Bitll y de llechLl, estos S(ll] UJ]os poderosos defenso[e-s. bte IUg'ar rebosa de energia y carece rle I,] cOTTup(;ion que mn a mel udo sc encut:ntra e;;11 Japon y en lao l n8 dt' c mtlicto del SlIclcste asia[ico. Escucll<ld.me con 1I[ellci6n: la progenie del oempies tamhien ~e L1Ci heei-1l1 ttl1 hllew en Cote lugar, delmisllllllJluti(l que h<1 h.ech" en [odus lu~ ~ilil).I, rem aquf, lll~ hengeyukai son ex! erws en batallas nl:;lrltimflS y no tiellen .-amos problema~ 'O[J1U el cesw de nosorros para sobrevlvir_ No W7HOS.

I

L~ I I1J ia, Se.gLII1 los ca lculos de lo~ sllcn, en r(?,d iLbd nu fmIlTa parte del Reill{) MedLo. [l<:[P jlPci.cmns vi~it,lrl< I y~ c,lIe to~liIvia queJ~l) algunds curl'l;:~; ~Jem,i~,nuestr", nl i~ld(')s I,)~ N;1g8h c.(JI1sid~ran 'Iue ~ te s su hog.ar: N(l,~ pn Ic.m,)s escolid r bien en ;115 jUl1glas y iL1$l(hall Ucvan JUlII.:lw riel11pn ell e~t,)S t1crr8S. Sin emb~rg", 111~ hLlLll8ml:; ,lp"ll(lS pueJcn sobrevi vir ell estc pais, L~ enfermedad ahllga s'-'~ calles; Immm)l1 desl_ r~oc"p:~dmnente " la f'aremda anirnal de los N::~g~h ,los Kh:1Il y ~hora Sr>t1 ell<)~ I.,s victj_mas dt: Ins !.(uei-jLn, lu~ h::tkenHlIlo, lo~ "err11piros occidellc;r-

les y las Perdicrones (es decir, de todos los diablos y duendes que van en bandadas a las ciudades supcrpobladas Ii se rnucven alegrerncnte entre la desesperanza que encuenrran alli). YCl misrno puedo cornprender que l~ rrihu de la Garra Escarlata de 105 Lobos del Crepusculo halh decidido vengar las muertcs de 10$ 10' hos indios aseslnando a los lugarefios.

En la Indla queda mucho por hacer y. para aquellos que se aburren con facilidad, e:;t~ repleta de en emigos mortales. De todos modes, creo 'lUI! 1111 rt das las Corte' de la Bestia consideran que. I a 11'1 d ia sea su rc rritor io, p u es eso significaria q LI etendria- 11"1(,15 que hacer muchas mas cosas de las que somes capaces. 51 los Pueblos d I Creptisculo quieten dcrnosrrar que si vienen a 'Onenre cnnscgulran que Ins casas ruejoren, permitamcsles que corniencen su la ho r e 11 este luga 1', M e .~ nca n rarta ver cica t rizad as algunas de. las bcridas de la India antes de qLI~ llegue la Sexta Edad, per I dudo seriamentc qut' est, pueda llegar a su der,

S/JeFp. LJ1~~~ ifi»1itC1~~

qe fa d;)/i'2i~~

Hernos mencionado muchas COSflS sobre otros shell Y sus sendas, pew no hcmos hablado de est s otrosseres y de los tI"Bt.OS que tenernos eon £II\JS, Cuand\1 hablamos de It), ,dim, II{IS referimus ~ las diversas razas de. .eres '-Ill!' son algo rmis que humanos y animales. uando La Madre y sus sicrvos, I~ Trfada, los Mlnistros del Cielo y del Inficrno.; e.S(QS grandcs setes qu son dioses t<l cierra mcdida.; crearcn los diversos £11"11, 10 htcieron con alguna intericidn en ln rueru -.

Esros sllel1 son tall varrados com los morrales C lI1 los que VI veri, peru ta 111 bi en poseen rnuchos 111 ~s poderes que S us parienres mona les. Mantcnemos un incornodo acuerdo con 1'0- dos ellos: pOl' muy enernigos nu stros que sean los Kuei-jin, cuanclo luchamos contra cllos lu hacemns con toda la curresfa q lie les debe IllOB. S i es nece.mr io, b ae.en1O$ p~ C rLlS con los) ~5iel1, It)S (an.laS rna:; , los K"ei-jin 0 Ius Rompenombres, Deberfais re.orelar seas norrnas d conesla cuando os encontrcis cun otr,

_Ihen; dim; plied 'n conseguir UI1 "lindo, ,) pueJe qu<: 8 V(lsotro, os 0<1.1 v~ 11 la vi d.:;t.

..

K·mttee~\ep

on unus hechiccrus ell ,) poder V:I InUS alhi dL' la I'rIllll" alquiinin del 'nlnf~m" () de Ins conocimicnrus Jel I~H.!!; ~I!Ni; scrcs

qlll' pucden vnlvcr a rejer la te!a lid universo. l.os Kuei-jin lcs llaman 10> "Pueblos lluminados' y k_, dejan lUI amplio e,p,,,:i,, de lT1C1I1 iobra, N, I.'\! rros I \1$ II »mamos Rl 111"1 penom hres I' I,), \,11;;" rvumns Jellni~m() modo 411l' una l1\angL)~L;1 ,lhsL'rvari« a una cohra: Los m~'gm; hall IOlllad" poseslon de 1111 po.ler que !HI sr I'llrOIl[" qUl' era pure cll",: el poder de N(ll11hrar, Pcrrrutir que, s cxplique una historin y subreis qilC quiero dccir

Habfc una vcz uri h, iml-rc -w<: mhc', cl ~\:'~I II' de Numbrar durante I" St~~unJ:I Ed~d, Nailic recucrda ,11 "'11111->"".11('1\1 cste C(I· hallern em tall M.,herhi(l C(lmu el ::ill!. Y tcnfu una 11Ilcna rm:lIJ\; ern ran hell,) eUIi1<) el amancccr, tan fcruz como ~I vienro del clesicrto 'I ran lntrt!pidll COnlO In erma de una lllC1l1I<lTi". Era um <;:icganlc ,1'1(; las sirvientas que mantenian en orden d l';do[i,) de Oai:" }l1l\L;:IlI,d'l deoGll1S01b,1I1 de:;1I5 ohlig;Jcillnl:~ jl"r~ hajar la \'I~I ,., v rni 1-;.) rle Jesdl.' cl Cicitl, <'l1,,,y:1ndl):;t· en su» cscobus l' SIl'rlr~IIJn <:r'1l Il1tJ<l 11Cl ,11,.1. ! Un 1'11"11 db lll\" di(lsa 'W nj'\ en t~1. Enl una Mrnistru de

Izr()~ )' Arr. Iy"~, mucho mas gll,~p;l de 10 LjLLt' St' puede exprcsar

C?r.t£Nle- (f'te: L~S ~tGe\~$ oe (ll Vl\1a.\"<e C_s.H1_eY71(~1 33

...... ~dP~", .. ~ ...... ~.., .. WI .. r .. ~~·~ .... ~Jii .. ~l'~ ........ ~ .... , ...... ~ .... ~ ...... ~~~~ .... ~~~ ..

A pesar de estasdifcrencias, h:1Y :llglll1()5 Kuci-jin que piensan de forma mas acorde con 1111es[l'nS crcencias, Algunos han ,lhrazaJlI su nuturaleza divina y h811 vuelto a los deberes sagr"J)s 'Ill' fueron, en algun rnomento, hI providencia de 5U especic, NCI$D[,r()s' tenernos nuis COS\]S en corn un con esros bods h isa trvas que con cualquier otro de las "Familias d" 1o, Cien Cuerpos", Peru debe:is recordar siernpre su traicion, cuandn hicierun 4l1C nos cnfreruasernos .nrre nosotros en Ia Cuarra Edad. Por rnucho _llll' en eLL~ lenguas hnYf1 got as .Ie vino ernbrlugador, rccordar que en las palabras dulces Ill) sicmpre sc csconde u 11 alrado, Obs .. rvarles siernpre y cstur prcparudos para I uchar,

I

Dchcis hablar siernpre con respetn de lu~ h,ien, aquellos qm: uacicron del K'10S" S' parccen ,J muchos d,' nucstros espfritus >lli!'lJI IS"" n 1I nqu« " esros mensajcros, 'Ill,' una Vl'Z 1-"CfmJ rli vi Il()", leo (ueron conccdidos cuerpos de carne (algc) que !"H"C'CL ser algun rip!> de brorna). lncluso despue de rod" est,' 1 iernpo, se siguen sinriemlo incornodos en SLI.' form"" murulanas: pen> si te has acosru mhmd" ,1 vivir en <::1 Ciclo ic6mo puedes vivir C0mod:1I1lt(lte ell In Tierra?

Muchus de los hiraynnu son, de n IgCm modo. nuestros hernl:LIlns ... y 1(1, Tengu se ban uprovcchado de ello p:>l':1 cnrrerencrse. l.cs diccn a los morrales qut' 1(,,, Kitsune ~\\l1 hLI"'I)'"8I1U •• , que los ranull son carnbiaforruas, (I que: loti Fclin(l~ SUII 8lguo:J form~ de Kuei - j Ln. LiI~ hesrias il.liell ri erie 11 tr 11:1 nut \J ra lcza nrgu· ",):'(1 y [eroz: adcnnls, IlO; suele resultar basrunre sencillo Comprerulerlas, Cuandn 1:15 cortes JLllen [lOS envian em isarios, preficren enviarnos rcjunes y felmos. y ·so cs 10 correct».

Accchan a los Kuel-j!r: V a II), Roiupencml-rcs )' es« 1(>, convierte en uuestros aliaclos. Sill embargo, crcen que sus hermanus "hcs tia" ~om"s lie U I "I cas ra i 11 e riur a Ia de su CliP~CJe "hurnana", y eso 11(1, "ej~ con UJI mal abor de hne" Seriamos ~LlS .,migo:> si coruprendieran 1,1 noblezu de los anunnles, pcro tit! esi e modo, s61"les avudamos cuando nils In piden, V .,;,1., si ]1,» 10 pulcn correctarnente.

on palabrus aoi que cuando descendio para visirarlc, cl no npul> resist ncia alguna, Ella lc llcvo hasra SII lecho ell el .ido, y nllf rerozaron durante redo UTI dia. Despues, ella sc qucdo d.irnuda con una OOIHi.5H cn los labios y elfingi6 hacer IUll1i:;l1\u.

rem 1" cunosidad pudo COl) el y la dcj6 ilurmiendo en el I echo mien tras 8C i ha U p:J sea r por I:J, 5;11 as de I Ciel 0, 111<1r3 vi lirindo e ante redo 10 que veia, Promo sc ericonrro en una biblioteca y decidio leer 13 pue~l,l LI.eI Cielo par" iii misrnn flues, ,'q_ll,e rnujer podria rcsistir csas palHhifl:i tan divinarne nteduk.es? Pero I\I~ u. hros que cugi{,eran ill' lihrus de rndns 1~1,1 N(1I11hre< \" aquella nochc, el t:< lxillero aprerullo rnuchus mas CU,>lS de las que delua.

EI caballero fuc devuclto a 18 Tierra :11 Lifo si_guienle". en su mente hervla esa nueva comprension. lmpacicnte por prober su abiduria, se acetco a una roca y diio su Nomhre, per« pronuncio el lornhre de form~ diferenre 'i esta 'alt\! en pcdazos. Encanramlo Con SII 1111,:Vl' poder, sc jJLl50 a danzar y empez() ~1 JUIiar con ~I.

COil el nempo, 1"3 Tejedora descubrio que esre cabal lero esraba desesrahiliaando e! precioso orden de torlas las cosas. Inmed iaiamenre flit! a vcr a b Mad rc Esrne ral d a y led iie) que un blU11.UW habfa rnhado el ]luder de Numhrary que debla ser cas,igado, Gaia sc qucdo de pied r~ ,·11 Of rill; despues !::lIa sintid LlJl riron en Sli ser; plies en aquellos 1110111cnws e1 cahallerc h,lbf" pcdido a los rclrimpagos (pie hnilaran para entrcrenerlc.

Est tir)n hizo que el tejidn de la falda de la Niacin:: Esmeralda SiC estrerneciera y EII,I profiri6 una maldicion s bre el caballero, '-II) lurvio clentro de u piel. Pero La T.:jeJorcl habia llegado ricinasiado rarde, el SeCrdLJ de Nlll11bmr y~ hahia pasailo ~I orros humanos, CulTIU minima a una corresana, plies 1'1 cabnllero habfa hablado ensuenos, Acrualmenre los Rornpcnornbrcs son casngadns por mand"tn de: LI Teiednra o de la MCldr~ Esmera!ell" ilunLjlJe esro 561ll sucede desde liace ['lOC(),

Nosotros sentimns [l\)C<! aprecio por <1qllellc),o que trabajan con I" que denormnan "Magia verdadcra": rc ulrn rensivo que 1,)$ humanos practiqucn un mt[' rnbado para c<llllbwr los Numbres que Ia Madre diu a wdas las cosas. Ln que cs pe.or, 100 ",agos se umhbulul1 y t,;un:;pimn [1,11"<1 flrreh"" ar 1[1 energf<r cll' las lim~;Js dmgt'lil (una t'nE'lgia ,; I, que die)'; no ric.ne.n LIeI' cho legirimo) y hac.edn :;Llra. SI lni, hllIII anl1& 5e hLlbier<m cUlllcnmLi() coo luI' hcehiw" i ril',,~de~ que I", hnbbn sldo conceJldus ... pcrolas co~~s 1'1\HK,1 suceJieron a~L

I

1;' llH~jll' evi.tar n 100 e"pfrirll~ ,Ie I" IIILI<::rre ~rmnle, f\que.lllls ljlle no h.an culshorfldo C<lrT1:'ll;Jl1lenrC con cl Omn Cic.l\l ~llrrer1 una espt'ci~ de dcstierro 'd hen pag~)r SliS dellda~ h'irn.dta,. Aquc-Ilos que: no han vuelw a entmr en el CIcio dc 1:J f('m1l0 «lrreClll se cnfrcnr:1I1 a una pnsihl A <lnkp dladLlIl y dehen husc<lr largo y [endi· do para vulvC"r a C[JC(ll1rmr el amillo de lu DrIC:d'n. Algunos de rJ()~"'ros neg,)cj,\mus C(ll1 est::! ,lb11as illf"lic<;s. EI1tre 1,,$ KiIM"'l' Y Il)~ Tengu l:amb1en hny nlglll 'I\S qlle III h,Ken, p,le~ ftmmlJ1 IlCll'rc de IllS eamhl<lplcles Je CH>lS rkl'l':1S. Mi wns>;'Jo c.s que dei~i~ qUl' IllS mllcrros sig:ln con .IllS' cere]lJ()ruas, PliCS deben rCl(res~r ~l Gr~1l Ci,.I!, por ;1 111 10m!),. EI.I()s son I~~~ '.1 ue dd,,,,n [lagel r su dellda para volv!:r HI Dclri, \' 1'1<) 11\\ll~Il1()' r,yudark~."

I-by 1l111ch,)s orru~ ShC11 que llf!bital1 ell el Rem" Mecno: m<li- t}lo inll",rl,dn, CrliJtura, espi[irLl3It~, I.)e~lia~ 1111,;liGl:; y dc:m,·' dealllhulabHIl ~111 ig<I:lIILeJlle I'(,r I)uesrm., r1C]'[,1' I' pIlt'de qll~ 1:1)<I;1\'f:1 oig8l1 ell 1<1 frfa Y !lOCLIrH selv:1. Re,,,lla clirfcil LOliOccr b.~ Wlrlnas Je eOlTcsia "d';cuad'l· P,1[;1 l, -' cnelle"U", li"" se puei::lll lelLercon e:;ta gnm divCI'Slri,1l1 de '(:I·e8. Sl d dCSV<llle imlelll!\ de 1"lld:1~ I", Ul~iI" Ill) h" ac]hado -'HI 1o, ~erc:;. mamvillose)s qLle: ,rntiguflm '111;<: ,1':;Lmh<,j"han pnr d c<)nlinC:l1k, C!llnnc,", Ljuiz;i., ,,jg,'ILl dift liS c:nc<1l1rr(1, llln 11111\ Llc: ~,tel,\ iL1L~pcr,I,I<I" \:xLrClf\(IS, I ::ii e.'[fJ Ilegani ;' ~1I(ccki, elLhel'ei~ 11<11 'I',H il hlti CUTe, e\)11 \Illes·

LTc' com p( ,rt:Ul11L' 1111"

-~,-eIV5'eiet"l\i: (e:s. CClH~j"l{:a<~1.l1S o,eOY-i.et;_..te

"~"'''~cI!lI~", .. ~~~", , .. ~t·~''''~i1i''_JJt''''''~''II~''~ ,. .. IU ~"'~_.~~II .. ~~ ~ ...

_,~=s

elA.eDt~ d.ef' O:-e~~cvi(J

Sillllil, LIe;: ulla ~<lngre, rem n(1 de lin;] lil·'nl~. No;; reft:[inhlS H rudc>s I1l1eSlr 1$ I rill1(l" COIllO he"rias, [It:ro los PlJc:hl"1> ,1·1 r~l'uscuJn ci·c ieron '11 \11', Icn'jWr!o qlle no, re~lIlm <.'xrrHI]O. Lm, difnen,,;IiJ.S qm' e-xlstcn ~nrrc 11,)s()rn), SII"lcll r.:enl.rtlrSL cn I,ls vnl<m~s y b integndad. lmcnrcru:u e(m c:11(1S r~sLlIL;t ~'x<.:esiv~meJ1[~ cliffeil, JlU~S n" p()~~(!n bo B1ism<l> tra~hci(JI1es v Cml:Llll1-

bres que nosorros. Son dfscolos y belicos, gregarios y larahsras. No comprenden por !.1\.Ie las Cortes de III Bcsti de la Madre Esmerald: existen tal v como 'on, y a nosorros este conocimienW 1111' results Wl1 insuru lv» que Ill, Pueblos del Crepusculo I),). parecen iglJ.()rantc~ '1 ciegfl.,.

i-\ Igu I) as de nuestras rnzas, WJlW I os KhB 11 Y II" Te II!!:", se re Inc ionan ca 11 te I OS81ll e nee con e llos para obtcncr inform ac 1<) 11 U encnn trar una base co ImJ n. Ou·os sien te-ll un Iucrre d csdc 11 pllr ,UO exrranas reflexicnes, C01110 p,11 cjernplo los Hakken y Ius KUIllLl. Sin embargo, ell ningu 11U de los C<lOO~ les podcrnns penniLiT que [lOS dicren nucstras 1101'llIH;;, N!JS uros estamos obligudos por Ins Mand .. itns de las .ortes, no por sus diversos c<)d ign.'i de honor, Es In Propia Madre Esmeralda quien nus gobicma, in puede n decirnos .:lH1l0 debernos realizar nuestro cometidol

Mis propios primos, Ius Gilr<1U oc ideruales, seguramcnte $('11 los qllC visitan mas :·1 Il1Clllld,) e! Reino Me-Ji<1, Si cntrnn rcspctuosarnenre eLL nuesrras tierras, vcnernn nuestro lIlel\,dll> )i read iciones y no 111 [C n tan n pode ra rse del o que no cs suvo, lus perrnitirernos la entrada. Muchos henuevokai hcrnos oido las Ieyendas de $LL Guerra de 1.1 Rahia y jclll1~~ hernos comprendido que corulujo ~ 1(1~ hombres hestia a introducirsc en !m'fJ~ rerritorios, desateruliendo de for:ma tan SI Clpid~ sus deberes con cl gran ciclo; jamas he oklo hablur de otros aluidos que lcs hubicr, I) p JiLl, manipular par,' que entrnran en esa suerra. Los hengevokai del Rdl1U Ml:ciill recibim. s a quienes cscaparon dl' <:$C antiguc: desn.srre y, C1I1seCLIenleJ1'Wl1te, trutarnos film Gurou CUll gran cautel a, L'lS Cortes Ilc'V,L[1 generaciones argumenrando quc quiz~ los Garon hubian perdido los I"g~res desde IDS que Ilod("n ohservar el Gran Cicio. A IgLII1\,I:; incluso suponcn que los Gml,'lI hem sido cxpulsa.los, ~l ig\l~ll que' los KULi-jin, Perl! s!ilo pucilo dccir I" ~igujel'lle: i f\cas(l lJ.O ticncn sus propios t<'l(<;;rns? i ;\C8SU los espiritus no arien.len Sus Ibmaclab'! I'arccc que i:J Madre los ha perdonado en cicrta mcdida. EI rlempo 110, did si 11( "\>\r('~ .lehernos haccr 10 mismo U IlO.

t\l.gunu~ miemhro$ d.e su,.' nihu~ han JUT. do HcI",H<.iad :) las Cortes ue la Bes(j" lit" Iii Madre E~mcrakl;l y s< 11 (al) hengcyokai como [w:;urrns, Nn son dell1;1~i<ld():;; peru mllth<l~ viven en nue,tros [crl'itorins de~de haec g(;neraciol1cs. Su" ~ncesl ro, Vl>Jj<lflll1 h~~rfl cllllil hac"" III Licht) tiempe) y, uLLnque :ill,' co~tllmhrc~ tri.balcs rw han ev\lluti<,lllI}JL) dl;! I:, ll1iSI11<1 rOm] ,I que. llut~[I'()" t:I~n<:~, ~Il 1ealmd eOIl Ins ClIne~ e.s im:ue.otiomLhle. L~ mayur epnr.:cllc[Uei{\11 de "sws Oare)lJ (llparte de Ius C()lllt:lllpl,lesrrdlas, liue .I,m t~lll pa.rccidos. ~ n()~OlW$ 'lUG [esulta cxrrallO 11:1nl~,rl~s ruebills del CrepCI~q,lu). ~e ell ll~llcrn em HUl1g Kung. De estas mZ~5. la 1n(1~ inn uyente cs Ia ue los HoI i ZOIl.>12I:l(:, '-I"" antiguHtn"nl.<! r,lI] c"n(lciLiL)~ llln" los hM! 'raliell"'· .del ;l'i5(:'']" . .A II f Lambien c pLieden cnconTrar Ie IS Wangrong, ([lit;' e$tal1 t:mpHcntael,,~ , "" IiI trihu de los "Ru<.:bues(),". Existcl1 ()IT~<S c()l"nl~~5, pen> vlc:ncn y S(' Villl "11 "I. paso de [,.:; ';SI;lciol1(:o,

Los H,] kkcn se sientun <'11 sileucio V unos Jl,bile~ ~lISllrr<lS mrupen el siieuciu dt, In corte. Lus mllilla, de 511 I-luI) estrin dolorulas l ras 1111 .1 isc LI rso tun 1argp, pe ro 110 ha ce n Lllglll1 corue III aFit' ;illhrc su mulestar. t:m,lImenrc, 1,\ VI.)Z del Zhong Lung vuelve n rcsonur ~l) su ca beza.

Es ls hora. Vosotro, cinco, 11$ podei~ levnnrnr, Dcbeis ;,egllir ,) Rel~m[l1]1!I' del Desuarr» Universal, ljllL' ~L'r<i uuien (I~ 11 vara hasta el siguierue nivel de vucstra tl)r.I1l<lci('I'.

'IJ !-lUI) se lcvnnro Jpinr isamente, ;t1 igual que l·1 resto de i,lven.:s que estahan jUI1«l a cL Et hombre corpulenro que vcstfa IJn~1 :JI1l1g1.1H alaharda 51' lldelant6 y con SII resplandcciente mirada observo a los cinco j0vent;,. Hizo L1l1 uesro 011 Ill. !~Ihit"l, lWC' bien plldrf:'1 hul-er ~id\\ una soruisa, aunuue segurarncntc nu I" era,

Ahora v!\,;(irro~ CiIICI) descuhnreis [1Ur qll~ e-;"li.< aqui rlijo ~"ll voc C'Wem\'S~ -. Ahoru sahn::!~ P\lJ" lIlI6 In lvhdrc LsrueraldU5 dio v uesrros dories. «11 'Ill e p re rc ndla que 00 ["(mv.mentis Y '1"e C5 10 que quiere que }wgoL~.

EI \C(1r<1z6n de SuJ Iun palpli ~I ,I de mie.l» y .Ic ami .... d<l,1.

Ul:£5 Cef\t;e:£5 ~e fa~~U1

---- ,d7ei5 1ldcid" de Illmlwl(J,1 )' ,I~ IJCsLi,I.\. NIJ 'l/(hJ~nlaCld,) 111. ittlfllt!l1JJS 11.( bestuis.

Si 0.1' dc:sjJdlelW5 de la wmc dd II[1CmlleIlW, os D1Wri(rarei, a vosmTOS 111 i5m 0.1.

=Provcrbio adrnoniturlo de los Zli(ln,li Lung. Ciertamenr c , cl rusgo Illll,; di,;rinrivo dL' I,» hengq,(,bll C' 0;(1 l'<lnl)~1 cit: reunirsc en cortes. Para los occidenrales, d simple hccho de cooperar con orras Raaas Cambmnres lcs rcsulta sorprendcnrc. cspecialmcntc aquellas rams que 8.Lin sienten reucor hncia luI. actuules G'41"011 pm lus ncciones .le su-, anccstros. Sill embargo, IllS hcngcy"kalln,-n uieneri un sistema C\JII HI 11 de cnopcracion dcsd e (1111-cs .1<.: q lie comenzara ln hlsrori i\ hurnanu. Se relieren n ellos misTI1(J:; ell <'0111 L1n1"[) como las Cortes de I~ Bestla de I.~ Madre Esmeralda, una sociedacl Q1lC cruza fr,mteras racial es y g,e0I.!n'ificD$ pa ra \111 i r a I "Jo~ 10., cam bi~1 fOrlll'i' tit' un conrincnrc. Entre I~., Cortes de hi besria, 1115 rumulos son [1Wpicd,ld corruin, nhieITo$ " cuuluuicr hcrurcyoksu qlJl: presrc [uramCJ1t\1 al servicio J 1:1 Madre: I"s ('inne;; suclcn scr una rnezclu de H, kken y Kh:.lI1, Tengu y Nezum'. y Zhong Lllnf; Y Same-Biro.

Por supuesro, no f,)d( ~ 10. c"ll11hinl;)rrnas usijiticos perrenecen <I 1:)$ Cortes, I'or cjernpl«, i ), Kurno rechazuro» 'I iclc:-iI de Gain y <lcej1l,H<1Il servit .11 Gran 'iel1lpie.I, peru no sun I" (11"11(<) exce pc i(lIl. M ucl lll" K h~ 11 dchcn S II IC2ti tad ,1 los rdc ~ lcs de [0, B,I,tet y rechnznn la Icy cornell) de Ius hcnacvukai, los /villf'f"l<1l"e, de l Crista! cl t H Dllg K(1Dg manrie-nen I".:bciunco C\I rd ia 1 n (; I U J 1- '-l"~ IllJ IcalLs) C\1r) hI> Corres de la l)~$Li,-l. EI'I resumen, lin c,mlhi"('1111):~~ ,1Ei;iric!I 11\' t~l,) LihlJg,lLiu" c.srnprometerse CClIl lns Cortes, del ruismo mo.lo quc tampoco lin Carou hijo de un IX'" .lre FI:llln~ csrn obhgado a .cr 1111 Finnna. Para on realmcntc 1111 miernbro de las ~"n0s de I, B~'liH, lin ulIl1hiat< IT11:1> ilehe jurar I ,dUld ,11.1 Madn' I!slnerald" \' <11 sisicm« de l,lrIt;' Lim:, en SLI subidu ,1.1, J.K retC) p:-ml que I,) ~jgLl i r.in I()~ IlC:ngey"bi_

l""~ he.l1geyokai l_[Ul' purrcucccn pur cnrnpl"'l:o n las Cortes ddit;rcn de oiros nucmbros de sus razas c.unbiantcs en <)lgnlH I, ~'LllH'''' si)!11ificmivf"_ EI ]lui> ohvio CS que LItJri.:ll(k·ll III) $i..'Ll'll1fl ck Rt;n,'l1Ihre crununirnrio (EI Ulll)ino L1c III Virnul ik: b;11\<:I<lklfl)

..

I

OYG2Vzj;ZliCiiJ'V qe fa. Cef'\te

A pesarde que los hengevokai no pracncan un siste 11) de castas formal (son dernasiado pecos como para necesuar dicha esrratiQCElci6n) saben que cada espccie riene SLl~ propias rareas, que se esrablecleron en la Segulllb Edad antes del uacirnienro del primer cambiafimnas. lncluso Ius Nezurni, las plagas de I{I, Hijns de Rat", srrven a sus propios proposiros en los c rte~ de Ius benge)' lk,,"Ii, I i siquiera los Kllan mas arrogantes puedcn neg<lJ" que la Madre los rnoldeo para el papel que tenfan que desempefisr.

Quizas I<J ilnica excepclon a esta unidad son los Kumo, las Aranas Trasgo. Los KLlUHI nunca hall jurado fi.Jelilbd a la M~, dre Esmeralda y el resro de hengeyokai 10" consideran 51 IS enernigos. Por supuesto, las Cortes trurun a los Kumo con tanto respcto co III 0 ~ clw.lquier UtTO cnemigo; .1 los embajaJores de los Kurno Jam~.> les probihinws lu entrada a IlUCSTnJ.\ Cllrres, per(lles obscrvHmos con I.:,lutela, 'It.iemas, los heng~Yl,k(1i a vece~ haccn p~c[Os con las Arana:; Tmsgo p:H~ desrnrir <11111 enemigo COmLII1 dE' una mayor maldad espirLLUal. A pe~ar de todo, no eXisren casi preccdeme' de ':ILI IIna A rafHl Tras 0 haya rech~z,ILlo los mewd()s del Wynl1 Y15e haya Ul1idn a las Cortes dcla Bestlu, 5i algllM lo ha hecho ja~18s, 1,1 hlswri" no hR iUlblaJu de elk,.

Cad ,1 [U1111110 tiene Ulla [Nte lwe 10 deflende; U 11 [1 corte de los hengeyokai ,es identica en muchos ~spec[Qs a un clan d~ 10$ G, mil, Mt) hO$ lle los miemhros viven n d tlimulo, hay un:l jcr~l[qufa Jefi.nid, de fUllcionMin, y ec((Ja Cline ~c t'sflJerz,1 en man· [ener las m~118Ja:; de l:ambiaforma~ }1decl!~das panl realizar las cru;::1c!as mxesmias~ Sin elllh~rgn., en el creptlslJlllo de hi QIJiIH~l Edad, las cones nn son mas que ':;iIllple~S s()mbras cit' ~II clr1ugU;) gloriH, Alii J<lnde :otnLe$. habra diver,os miniSLroo de [,)do tipo'de 8SIJl1ll1~) "I, \rl1 s'61o lucdan euat ro ntid<~de$ identicH ' en h!do;; los danes, Allr dun Ie flr'llt:i h,lbf<l pt JC[()S()~ gnrpos guerreros pn::paradm pari! ncnbar CUll legioncs cnteras tie ]"IJ;'.V<lS de cicmpie~, I'Ihl..)[,l ~61u h,IY Jos <' rres senwi en c:;.da corte, como Illircho,

Lns lWrS!.lt'flje~ JCll1<1yor (an);<" d(~ Linn C<lrte ~<= dem}l11innll l1\lnm\lmemc Ga i'mJl1 , 1111;1 pal'1bm qllo' signinGl lirer:ill11ellte

"scllnres feLldale' de Gain", :uandll se hlJbl<l tIl m,Kl" propi() de I

los c<lmbiaformns, c:sta p::lkrhra lienl.' L1ni.! gran riqueza de connot<;Lciones, l' en eI ltllgllaje hlllllnno h~y IllU'! poca, palabras que

-,I1-e1"v3e~er~Zli: {(l5, C8Ittr~'ft1,..as<> qe C;,\ie~vte

"~~~"'''~'''''~~~'''''''''~ii''~·~II''~Jii''_l'l'''''''''''~''~j'' .... I3 ..... ,. .. IJ .. ,.~~II .. ~ .... ~~~~ ...

q Lie recompensa 8 los hengevokai por seguir sus reglas de auspic 10. A difcrencia .;1" los auspiclos de los Garou, los de 10$ hengeyckai se descubren mediante In ailivinacidn ritual 'i no neccsarinment corresponden iI los signos lunares 0 a las posiciones del 'oL Pur supue 'W, no cod os los cambiaforrnas que son lealcsa Sl.1' COr! es siguen este sistema: hay m uchos que contirui an. defendiendo las virrudes de so Rna Cambiante, a la vel que contindan olreciendo SU5 servicios a las Corte. PerC'l los hengey kai que han adoprado una posi kin perrnanenre en la corte COil uno de I", nimulus sagrados, y rambien aquellos q ie se han unido ~ un sentai montana, se sue len adherir a las reglas de Renornbre cornunitarias.

Qua diferencia importunre cs cl cod igo de conducta coman, llamado los Mandates. Se espera que aquellos que se adhieren a la Ie de la Corte sigan los Mandato sin dudar. A veces su rgen prohl rnaa cuand un hengey kai particular de cuhr que las Letanias de su especie y Ius M311d11COS enrran en contlicro, pew para la mayor ia, los Mandates han side una parte incuesrionable Y r()rmlecedora de la ley de los henpevokai durante todo cI ticmpo que h~11 exi tide lao Cortes de la Eesria. Una veil mas. se ' p ra que Ius hcngey kai I ue se adhiercn al Camino cit! la Virrud d Esmeralda e tablezcan 10' Mandat s antes que 511 leyes tribalcs; sin ernbnrgo, si estes hengcyokai invocan el Primer Mandato, podrrin justiflcnr ELL veneracion a In Letanfa tribal.

I

realmenrc se adapreri a SLI significado. POI' ejernplo, In aproxirnacion humans rmis aproxirnada serfa "magistrado": .5in embargo, la palabra Gai'nan no imphca un cargo gubernllmerual, sino mas bien I' pousabllldad, lmparcialidad 1'1,)1\ r,

S(lo hay cuair. I cargos de Gni'nan que h~, I perrnunecido en rodas las (;0 rt es , aunquecada cmie puerle prcscn[ar cargos inferiores entre sus corresanos (como los Mmistros de 1<1 Berievolencia Humann. los Heraldos de Todas las l.enguas 'I Ius lnquisidores de Levesl y las cortes mas pequefias simplcmenrc no tie nell tan, to" miembr ,~ COOIO para mantener nadu ma, que eSQ, C, me resulradn, cud:'! cargo de los Gai'nan incluye LlI1~ serie ,Ie res[JlJnsa hil id <ides i' necesid ad es rn e nores y ,ldemas BU[lClIT.~ U 11 ac lJ a rta parte del peso de las obligacloncs de Iii corte. bsta responsabilidad co., francamente. rrcrnenda, y si Ull mngisrrado rr:1ICIOn~ el carg , los c stigos no SOil nunca de-mentes,

t<e!fe'1/te

El rcgeme CS, en eSenC1<I, el antigun de mayor range, b mas clevuda figura de autoridad de la corte. Es cl guarduin de las leyes, cl arhirro de las disputas, cl qu.e decreta li-l~ responsabilidades d la corte. orrnalmenre, ,I regente es clegid« rrns ser aclarnado pp!' 18 corte y haber solicitaduu la Corte d~ los Anccsrros que reconnzcan al caudidaro m~1.1 digno. Es ILL] C{lrg(' pocosohcirado, pues la influcncia temporal que [omiguer1 no cornpcnsa a la C;1r'ga de tencr que supervisar con rectirud los 3SlIllLOS de una corte, Com. rodos Ius jos obscrv J1 al regent , e!;tc debe. dherirse 10 mJS posible a ID~ Mandato: <) hirmillarsc ante SLIS corresancs.

En tiempos de crisis, e I. regerue puede ser supl ~l n l~d(1 pOI' bJ tn I Gai'nan, Segt'H1 los Mandaros, esro .\610 debe hacerse si el regenre ig'nLlnl las rccornendaciones de sus compariero los ruagisrrados )' tie embarca en un plan de accion que sesurameutc perjudk ara a 18 corte, EI hccho Je arrelx tarle el podcr nl regente: aunquc sea de forma temporal, puede provocar grandcs perdidas de Renornbre si el resro lie los Gai'uan no consiguen dernostrar que era absolutaIII ente t1 ecesa rio hacerlo. EI regente j~1l10s secscogc a IH I ige ra y, de hecho, las circunsran ias tiencn qu ser muy graves pam ir ell contra de If! volunwd de !a Madre Esmcmldn.

EJ gelleral, (1 ,lll1l\ guerrero, t.Ie~empeflil ull p8pel ~imil.1r fJl del GlI:mk\n ue un rumull' de Ius Gari'iu. Su d~he,. $ as gurur qlle los henge}'ok~rl de h1 Cjne esten IdJlJdmentc cnLrenado,; piH<l 18 guerra )' preparados para de 'encler el rr:imulu SI flI~ra ileces,u·io. POI' SU[lLLe~W, en los tiempos m(Jcler[]u~, bs prcfcrenci8:; ell la$ t ~cticas Ulncrems Iluecien scr muy clif'erem<:s; dependiendo ,lei genera.! implit:rld I, ]"s bcogcyr.,kHi • .ie IH cortl' cld~'~T,\ll flprender deti as dt: till TZII, pn1Cticar ane~ de $ig,]l) que clcjarf,m humilllldO$ a Ius ninj<1 ~) inslrIlirse ellla~ r:1CfiG" y ,ml'w' del lil.nmo COIl1:ltldo d~ I" /\rmada Roj:l.

L,., influe.nci;:r que nen;;! el-g<:neml sohre 1:1 COrt~ vana, pew 10 Jllrlyurr~1 pll~~Il' pactai' ~cut~rdo:; ,;i e, m:ccsario, 1;11 y wmo dICe el proverhin H'1kken: "Ticmp(),\ d~ paz e, un bonito poen1<1, pero d TI111nliu cs ~nall~thetu:' Los heng!"y'ok"i 'udell e~rnr ~ie_ll1pre ~11 g,ferm, as[ que el gener,,1 pllcdr conFhu ell $LI l<ll.i:'ilto: SUB ~ervici( I;' se requieren cOllsrllnremente y 5\IS cnnsejl)$ I'~ r<ltnc:ntc IC ign~lnl rl.

EI viden t:e dt: 1I11U C lrrc d"st'JI1I >n;; IJ 11 ['np I m;'i", pilrecid" "I d,d Allm del Rir<.J, Es I guardiiln de In, ril<)',quil'1l tiellt' :1iIlt1- ridad subre 1001 e$piritlls, ~l ~rrTlLJ de I<.\~ inV(lG1Ci"t1C$, SLI~le SeT cl

cortesano <.jue invoca a los espiriun pam pedir (av JrI,'S, reunir a lin sentai, enseriar Dones o realizar otras rarcas

Tal y como podria esperarsc, eI vidente amasa una gran C,1]'tidad de podcr personal. No resulra insolito que un adivino se enorgullez a exce: ivamcnre de su i rascendcncia y, pur I" ranro, se hags corrupto: Le T'" "Ita sencillo desernpenar cl papel de visir perverse y utilizar ~lIS mlluencias para hacer que el rcgentc pase B SCI' un there. sio auroridad. Es mas, la actitud de un vidence entraiia muchos riesgos innaros, AI ser el represen ta 1)[(: de In corte cn la comunidad espiritual, $[I papel es muy irnportante en todos Ins as untos de la U rn bra, I)Ot In que su den 51:' I' los prj meres II los q-ue los Reyes Yarna inrentan renrar () anlqurlar.

U!1 vid .nre suelc adiesrrar como l\1.j.)imo a uri posible sucesor (siempre V cuando haytI disponible algun hengevokai [oven y compromethlo). A un vldente Ie resu I t~ rla muy sencillo dejarse llevar por los poderosos demonios antes incluso de hnber realizado 1<1 rnitad de sa instruccion: p r lo tanto, cualquier corresano de pensarruenros COITCctos considera uecesa rio que 105 vide" res tengan aprendices. Siexiste mas de un posihle candidaro, la corte puede asignar- 10$ <I ambos (Ii ,J todos dins). con la esperanza de que el vidente scpa descarrar a Ins rncnos capuces d u rantc c-l rranscurso de la insrruccion. Muchas rivalida.les cnmicnzan de este modo ...

regente les uele asignar cargos rncnores, en parte para distribuir las responsabilidadcs de una con y ell pane, para as gurarque (ada ruicrnbro cuenra con Ul1 dehcr al que dedicar su ticmpo. AI scr criaturas que han nacido con senndo del debet; IDS hengevokai

uelen sennrse incdrnc des 0 perdidos cuando p 'r~ig)Jen un fill poco precise. Un regente sabio se asegura de que cada uno de sus cortesanos renga val iosas tareas que realizar; de este modo, no .610 cousigue que la COrte. vay~ como una sed a, s] 1'0 que tambien petmite que la corn .Iisp:mga de toda l .. avuda que pueda conseguir r medida que los hcngevokai se vayan extmguiendo.

!\I igual que rodos los cambiaformas, IDS hengeyokai son criaruras de voluntad. Cuando se crearcn formnlm(1Tl[c las CUfres de la Hesti~ de la Madre Esmeralda, estas crearon 18s leyes que sulartan a su razarlos Mandato);,

Sl::g(m rodas lasfucnres fidedignas (inclu idos los Zhong Lu ng), La F'rqpin Madre Esmeralda enrrego direcramenre los MtmdaW5 ,d rcgente de la Prim era nne. Ell consecuenci ,los mandates se traran con rorla la vcncracion que Gibe csperar, Al igual que I~ LeWl1i~ de los Carol! v los ccdigos que sisuen el resro de Razas Cambiaformas, los Mnndatos son las leves propias de Gaia y deben oh d CeI'SC del misrno mod quc si [a Madre - Ias hubicra dictado ,1 las Cortes 13 sernana anterior. rem los Mandates difle[en de la l.eranla en que son curnplidos [lor diversas razas Cambianrcs a la vez, Ademas, en muchos cases, son la unica cosa que puede manrener unida ~1 uno corte fraccionada, Los hcngcvokai intcrpreran edicros individuales r",Hel perseguir sus propios objeri\I(lS, pcro en su con] II r iru, traran los Maiul atos con 1.111 a veneraci 'n wi que provocarfa la envidia de cualquier Philodox.

EI Primer Mandato Y el Mandato Final se considcran la piedra angular de 18 ley de Ius herigevokai. Obedccer el Primer M8nd~ co cs necesario pan. cornprcnder todos los rnandaros: ndemas, ", el deber <jIlt' ricncn que urnplir tIlJ(J~ los .amhiaforrnas. Y (!I Mandato Fimtl i)(l debe ignorarse, alterarsc () olvidarse [onuis, piles si Ius hcngcyok:u (10 10 curnplicran, la sangre viral de I,] Madre se, agot;Hr8 pH8 slempre. £1 heeh ... de inhingir cI rescn dt: 10, edictos se a,tiga rigure .• lmenre, peTC) poe), pl!cdcn Lnc Fringir el Pril11N ManJatn \' el M~mdar" Final )' .c~capaT s-in p<lde. eer unca5tigo pwl~>I1g3do y brutJL

N er eflAd.a;:r fa;:r to.'(feJ).;:r yv.,e teo /1a'V 9id.er e"ZCernte"ZA8d.as;.'-

EI Prll11er Mand, to cXlge que Gldn Raza Carn.biallLc de 18&

:ortcs sirva a la Mad"e dc la fann., que Esra prll\,CCt{\. ingunu de Ius G,MOI' de las cortes pncde dt:sviBr:-.c de In ~ell(.h; de luch~r ctmtru el \Vyrn-1; nillgllllO de 10' Tengu pueJ", des,:rtendn ~ll deber d descuhrir los S('Crel'OS del ~ncmigu; ningll!l\) de Ius Zhong Lung p{led~ olvldm jam~, [os rGcrrerdns Ill,\;; d()I{)ms()~. En Su sagacldad, Gaill otorg6 un deber a wd<x 1.0' cnmbjaf(]nn,lb v ~I hec hl! de iJ1Std tdr Cl S u ," hid u ria cscogil'nliu ot m se ndn cs Ull~ terrible nC"ma. -=()ncrewmelllt~, f;sce nmndmo I'r"h!h que I , hengc)'(Jkai ab3l1dllnen i.1S Cllrtes pJr<l Ikvar "una vida nornH1.I" com Ll h u ma l1(1S () anll1']{1les (se .'ill po I)(~ q lIC Ius dW\H::s dt la Madre no plieLlen ser ignoracli',!; Ili desperdici"d(lS).

A'Il1clll1s que Lnfringen "stc manclatt (unci<tllwntal, ya ,ell I'or per~ZLI, l:DharLi(,1 () 1'(11' nmJqLli~r l>rr<.1 derecro ue L1 virnrd, SO]) ta~tig3d(l5 11\1[ el RittJ del cmr~n:" Sil~fl[ioS(\. AI Ser CrI>llllra~ qlle !irerillmelltc naClerOIl Cllll un ubJetlvo vlr;ll, los hengeyokai no u.enen p(lciencia con Ius al-'icion;1(llls.

37

Como \,pdlls los cambiaforrnas, 1(1, hcngcvokai ruaru ienen UIl:-\ rradicion oral "{lie se rernunta a los dla'; de la prehistorla. Lo inrea de los hlstoriadores es aprendcr y CODOC.",r la hisroria de un niruulo y su corte desde el principio, y aprender 1,,$ levendas .dc las batallas que Se libraron contra Icl~ encmigos de 1« M"dre. EI hisroriador Co \111 recepuiculo de leverulas uecesario, perc tamHen la persona fl If} que dan in ormcs Ins exploradores. A[ ,1I1<1lizar los parrones de 10 que sucedro con anrerioridad y comparar- 100 con 10$ aconteclmienros ,1Ctl1:~""S, cl historiaclor cnnflctc a] resro de: Gui'nan todns los couociniientos que pueden necesirar.

Obviamcnrc, porler rerener r da csta inl~>rn1::1ci(m cs un [rae ha] monuruenral, A algunos lusroriadorcs se leo adlesrra pam desempcriar esta rarea casi dcsdc cl db que prcccdio a su [J[imeT CamblO. I?or moriv()s ()bviob, en ciil'cri;a" L;ort<:s se pUedc.ll ell\: ntrar Zh.ung Lung des mpdiandoeSle rape!. En mtlch~' ')tras, ~1 hi;;l'nriaJor es un rne(i$ de dif'(~J(~ntes razw\; If! vent:Jja de h;.lb~r c.reci"jo en I:t corte Jcsdc eI naCn\1 ien to hiKe que I us me ri '\ esc())'1Il de m:H\Cnl naturHI esl'c C::lrgo.

I

..

I

A pesar de que 10:; gr'up"" de 'Herr" J", un~ C,)ftL: nl) tiel1~n 1111 rangn C811 altt C(11l1(J 111,\ G:~i'mll1, pCr.'iigL.en lin prop-osiw nlll)! CIIllCI't'W, D~' :Kllerdl1 con b lrcl,llci(1l1. lo~ micl11br'us. ,·lel sencal JlHll1tafia h,m ~ldll dlgpe!1sClJuo Je hLlcer;(' COil al.gun cargu rOrJwti; sc e()nsidera lj tie .';1J iKri VC! de her e~ d\~lllasiadl illlp"n~I1I't: com!) Im!';1 que ten!<an 'Iue t<Hg"r' <.:on ..:onflietu, inll~' '('sari,),. Los 'enllli "h. 110 persigucn un "hj<::tiv\l "ctll <l lurgo 1,1;1Z{J en 1:1 jcrarqula de ~1n.1 ClJrte, lu~ ~entai m,.\I,I_~l'irl .Ion alr;Llll1l1\, 'excepclDIlul y nqLlelios que s,: cnmpromcten a defendel un nimul(, c;,lllsigueI1 qlJ~ HIS comparicrns cnITeS,Il1()S 'jenl,·lll lin graD rcspt'tll pOl' dins.

En cllmpar:1C1 n con los (i:li'nal1. Ius hengc)'obi quc escn,~t"'l I~ SCIl(:lfl del Cortes<rlll' ticne'l un", re~l"ms~hil iJ<1Je~ mlly lirnir:ldn~. Alln'lut' dehell Cl)l1tinu~lr ;1j11»)',lIldo 11 I\)$ M,lIllir,rl\, Y clefcnLJer "lu'!IlHilo Jcll1ll)Jo <llIe se,' [lc(;csurio, lUi; [1 qlleiios corl.eS:lnO$ $, n, en ;;r~lfl rn ",I ida, lihrcs de segllir su l'I\JPll' cnmin(l. EI

Realidad: Fur supuesi o, ftl~,mu, hcnzcvokai rornpcu las I1mruas, Puede q'l" "0 l Iukken 1~llg~1 lin cucrpo euuu.i, Ill:]; al,wpin. do para lu vida CutmS<1I1Cl \' hI de 1111 JdcgauII eM:1 rrridia.. Un Zhong Lung puecle descrnpcnnr 1111 pupel activo ell nn sentut ell vcr I~ pH~HT hm .. , y horas "ol'i;lndu. Estc rnandaro nu prohfbc que Ids lrengevokal rornpun cl estercotipn de "uuerrero pc'I'fCCII)" \1 cll.' "csPI" COllSUJll;\Ut''', ere. Mil.'nIra, conrinuen sirviendo ,ri gnm pruposiro, aUI-IqL[e ,ea de ret'il,'m, 1,1.\ Cortes sc ,enl ir~n l'.!lmpl.lcid~$,

""brc ~ I b ue n sen riilo de 1<1,1 LI C<'I ,;jUnt" clc , u s C,II U'H,I clas, II >\ I bre I a cflcacia {u I" Ialta de e sra) ,Ie Ius til CII11(>; >~11 rai. P"Cl"~ hcngcvokul ,It: arrevcn a rei nr ahiertamen I e ,I sus rivules (~I son de (.UH~ I' ,,1;;,,:;, pnl upuest o}, per I ,'yen c< ':';"", COIllO por cjernpic> "I Lilt II11Ll cornpiot de 11l~ Nezurni o h rapidez elill que palideC(;' I" sunurc-lobo de I"" Hukkcn, 0 ..

-A-er'V'(tl C, trA, t:e:,(Yif;-&'Y:"'ier e'V ted..a5:5 fC15:5 Cr!J5i5a5:5

Hal' diversa rormus de inrerprernr estc 111;1[],1>'1", peru alguna, CO.~'l' sun consranros entre todas las cortes, Se espera que Ill" hengel/obi mantengan "u I erritorio en "I ~"r;ldo adccuado, el IIK'IUI' P:11";-1 honrar d In, espiritus, ruaurener lin Auj" suludnl-le ,I~ tnt:rgia " ,,,egumr que 1:'[ pie! de ':lin se manrcnga PUrll E' inmaculada. L'h Cortes iambien ricndcn n cbsif" r b )0 esre mandnr« el 1n1iP que riellen 1,1 Parentela )' Ino humanos con d rcrrcno, esnpulando que un rcrritoriu eo h '11111,1 elL- t"e/ct.' !,'8 ~<lo,l" que h;~)' cnrre sus fn1l1[e· ras, N;IIII ralmcurc. Ins he. Ige},llbi inrcrpreruu el "rraro ~IJe'flad" \' honorable" de 1(1, humanos coruo mejor lcs l':1rt:ct' (1m I lakkcn insrruven a sus congener!':" en los asuntos ll\aS bajos de 1.1$ CL irrcs, J1liI;:11ITCl, que 10, , .1;'111mi ,ICU"ill1 C()IT)O iurdincros de su., caruas 1,!3I11L111a. de un JlI<KI(, ligcl"alnenL~ ,Iirt:rell[c),

Realidad: Entre Ius ,1'L:Jl se han prL),lndduLil\l<Cr"'''; cnnflic[OS de sunurc debulus ;1 la l)hcd_jell,~"-I de csrc Ii1clJL,I,-1 ur. l.os I 1<:: Il£!eyoka ! comparten los rnisrnos U1StiJ1[()S rerrrtnrrales que 1;1 mavorfu dc I,,, cambiaforma- y Irecuc[)Cellle"l<:: se considcran In" ruas cll:L1ifi<.;"dn:; para lnspeccionai cuulquier "m;1 .,,1gmd;.I. Si (1;" uemos ell CLI<_'[][,I a los Kuei-jin qUl' e~L,11l ~,·dic'nl'" de Chi I ,I II), "';L!lUS que CSI ~n ,ed lentos cit" plJcle'c, los henge)'"k;,i lnen pucdcn esrur 1.:'/1 k, cierto c, In sus peusunuentus,

'De ja 'f4A.e fa M1i5deY'iceYC{ia te !5Vie a fa C(;J'\te qe fo. Av.gv..:;;t:f1 V'i\ad,'re

)vla~ lj' '" n aei a. esrc mer HLI [(! :;C' .1 cere 1:" I'" 1'" e v urn In, rnntanzu-, eut W I()~ hCDg~\'lIkai . Aunque I:. 1,'lgi ,1 dicta lIue rodos son ~iervm idt~lltin)s J, I,L !v[adrc, la hl!,'tC:L y liL HUll1iIlLL<':lllll plLeJcLn ser 1'<1S<1l1a, pOI' allO f',idlmente I'M el p",kT de' lu r1.<ll1i", Hay 11111- Lhioim(l~ eneml.guo ~e-dlc'l1tl)S de I" "-ll1gn: ele IL '0 IH~!]gey(lkai, Ih) \',-11\: 1,1 remi per,ln T1IICSlI'<1 "'IElgn: (nn b ~sr"d;.1 ,k los ~lllIdt",

Realidad: L"IllH'y'I)riH,It'I,,, ItCI1gC)"lkflll n:erl cJll~ ,1[m,~il~ll, espccI:Jlmenl-;: 1"" [. cid 11(:1"'0, ,~ enCLlt"lllran i-u<'rd cll' I:. C<lfil' de Lr tvL"lre. Luandll P;1Lt;l11 en!) .Iu> Kuel'J'll, IL" \'71mplrl'S I)·.:i,iL-nl:rl"", I,,~ I"ien, 10..0 RL)ll1pC'n"mhn'.\ I: mclus() COI1 I"s l'lI~hl,\s ,.1,:1 Crl'rI1,c:ul,l, I,,, 11~llgl'y"k;.li 1111 c"f)ll,idcr,u\ '-lll~ col',· m<lI1d~H(l \t:,~a CUtl~tl ~LI (jl.-il.!nre r~'ril 19l1Pr:lr ~Ill I..lesrlir~,

-A-er'VYa a ~

afZ,Ce5b1~ Ic{ 0. ~ 8fZ;ti8tA.f:T9F

Sill hi ,," hidurul u~ 'lqll~11r I~ CIII~ fuer"l1 ;-1 n I n, I"l< 1'<lJIlhr"" be>]la nil 'eri;rll m"", ,gr~1I1d~, que IllS 1\~II"I(;'n 1-,', I"" ~In i 1)1:11,'", A I 1).(11,,1 <[lie: I"s hllll1;JIl\lS de divcrsa:; CLdlllr~18 a.'I:lUCIS !'t'('llITL'll ,\(1"" 11,1 " ,I j,U1l1ci~" [',Ira prnpici>l r ~, ~II" ill1Ct'stros, 1m; h 'l11!I'YOk:l1 ICL,,,h:;1I1 cliVer,\» rilllI11('; I'ilr"clll\lllr,lr d~hiLLIIII"I,II::1 su, ",pfllur-" :lnceStl'd" :I 1.\< qlle ~(' I"E'I-i~rell l'"I<'~1 il';"<1o:-nr .. ' COlll,' I,,,, C"n~,; ,It, 100. A'lccsrms.

nl' 1'(11"111" "11111;1]", III., hCll~e\,,,bll dcbcll ml"pl"'- "" (llmIHlIT:ll11ieIH\l [','vt"rr.:nil'l"lIHI1,i() 1,',11<11-' c"n ."" '1IlIi~II<'~, Cun 1:, ('.(Ltd Ikg:1 I;, ~~lhidLJrl:L, \' C'I\Il III ouhicl"li;1 Ikg" "1 Illelc:l. AI IglI;11 L[llt~ III~ C"r1e;. ;1111111a11 n ~11'I"mler 1:1" klxi,)llC., "l'r"I"li.

F

f!y-ertege .fa t<;.A.ed,a aYCl

~e elA.edj. 5i'<7iY' eerr cerM1.(lfe/ff

L" R 11 cdc de 1 as Ed~ldcs glr~ rnva ria bit.' 111e n! e, I'tw ril' C~ invulnerable nl ,:d}<l[eJje, Muclwo :;I,['n, espccralrnern c I.os Kucijill naci.los .lel infkrnn, w fLlegr;_lrliLfl ,II vcr que hI Rueda 05<: detiene ('11 la edad que han -'scogi,I(L Los hcng<'y"bi, cr iaturas ,Ie cqurltbrio, flll'ron crcudas '-'1\ parte I'M;l LIU~ c,llh ~Jad ruvieru :HI [UI'Il" y que , JCSpllC." fUt:TU sur cdidu pOl' I~l sigurcnru, Los h~Jlge)"lbi han [11:' nne: itlll ljue ,i rielkl) exit!' en e srn tarea. 101 Rlled;1 volvcru a ginll I)asnr hi DLILK1~dllnr [d"d, <'U:1.11clo.:1 Cie]o ) 1,-, Tierra volvcran u ser UI1l', Ti.d:11! las enfcrrnedntles dc Gala sc curaran, y 100 cuerpos Y espirnus de Sus nde~ sicrvos seran uno cnu "fil,ln, Esta pcrfcccion del universe: Il:Hect: muy lcjana, clc hecho. 11(\ parcce lI1\b C[(Il' una 'I uimera ell la sunurien [';l y I'etiUlI QUIn t;1 Edud. Sin elllb:r,rgo 1'<1 \'(:[",I.,dt!1'\1 cspcranz: (h, l~,:

Curte" cs que CSlO puedu llcgar a sucecler ; por <,su, lllil~" de h"llg<:\,II,bi han d"cliL:,nk, sus vidas ,-, exte proposito.

Reaiidad: ,AigLlI1I)" h'-llgq,,,kHi L,lrl"j,kran '-lIlt:: eS m;\s importunt e dctcncr 1., RIL~ll,l IT [~gr~s;H" i;L Primer a Ed~I", lin Ito" ncr que SOpOr[:H L1 rn.isucrc .lc ln S~xLa,Sill c'mb,lrg", h:lY [mc, 1,1 di,i"~n res ocuhos v ,,: encucnrmn ruuv .hsrancrados cru re cllo,,_ tu, Cortes ti-'lh'll 1<: en ILl "lhidLlrf:1 dt'!:J M,lJ,,· y eenerahuenrc no LI iurerunn olcndcr "Htvil-l1dl>Oc fI c>f["t"CL'r 111111 me] " (i,ml:, de orLh'11,1 rill Ln:<'Cll'ill

.A9tA.,ftte 9-lI\e 1t5 qebep if1fol{Kl.A.i'Y' 0. trA.'E5 f!'\~ e.9~ 5bfA$i5 tc:,ea9F

11.. \.:1,1" uru: Sc' k' e"nJi,.r <JUt" ,k's"ml't:L1c sus responsabrllda.lcs de la IIJrllli'l ;rpropinda. pile;, ,i 110 I, bicieJ":rn ~I"i, 1<1. Coneo ,;~ c' \[weItlri"J1 <on un rL'll1, .]jlll' ,I~ GlU$ d('I1LiL "I prllg'rc'sll ,eria illlp",jhk". Eoi!:: JIl<lndi1tu prohibc :', 1m, h'-'ng~v' Ikai qlle igl1l \["en 51! l'flll,i<1 Il'llh,qll l"lr" critical' a "10 Clljllp,1I1eros; C'll 1'''"UPIU5 gel1e· ml,,~, lin g(l~rr~IiIIlLl "(·ll '<-'luellal lL 1I1l ht:ci'riC:l'l'tl <:11>11 "I;, nwj<"("1111<1 Lie Ikl'>H a C>I[,'" 1II) riw,d, Iii Jlillg(m e~I'I;ll'lInlL' "orregir luo I1lcll1,im, Jc Illl diplnmii[lCtl, Por SIIj111""to, c"cc JlInl1d~!I" Ill> 1m> \ i~l1l' 'I Ill' UI1 ~SJ'i:l :1,lvkn~ ~I ~en~r',j ,Ie h~ fuc..-za., 'IlI~ ,e va n r~al i:,lr IIII 1,1.,11 .Iv "l.ll[ UL' I II ie' iJ" .: .. nc ru", n i 'III e a 1,; II [l 11<:II~el'nk;]1 cunl!,>l!T<L "'-1110.011,,< """,\CII1I1 'nlll~ qlle 'lliL 1-"ic-vclll([,S <'11 "11 ;imhlf<> UH)>.:ret,). ['rmcipailllenlt' n?cLlcrti" a IllS I ". ngcy, '!<:>I I 'I"': ,kbcll l,re';\:Lr "kHCi011:l llilil hahilkLld ,ul'clim I' Clue sc Sllp"nc' qllt: [[Ici" [~;];:~! pnsc(' ~SI,l' iL,ri,iJici;l,k" lIal~1 ,IL~'~lllp<:li;lr In r;ln';1 I1M,1 I.l 'illC IUt-f, "I ('[c';ld,)s,

L)~ h l'n~cvllbL i a h \!'i lill t 1l1C' JHk ~ ,hJ l,L:: t l'ste J11af'H.l, (( \ ~r II k j L)S N")!IIII, "'1",,11,,;; 'IUL )LC~"n y c:~,t:ii!;lIl. P;H':Ilwnr<lr "I Primer :Vlan' ,1,,1' '. d ·I> .. n II 'Viii" c';111I1 I." r "r' \I1~ahililLr,_k-s ,,11(; ,;l iL-, I "" 11mIllJl'Sl"U L-'l}11H) n1i:1~istriHJns tie Ll~ (:~H"-t.:,101 :~sc~llqlnd~},~Io.; dL qll~ Ihlcli~ II' Illlnn;1 'II, 1'""icJ()lleO, Sill crnb;]['~n, 111 "'IUI,;[:1 L,IILl' e~I,jt1 (,It: II11 ;Id", p;,nl eftS! iM" r ;r II n hC'II_~L'\'(>kCli ']l'e ~12 ~"m I"i 'HC '\lel'ici,'nt~Il1L"I1I"" " "ill:1.iI:tll:LLi;11IlLIII'" (puc'den l:l,1 i.~;1r 1\ II •• I r;lLdnrL'>, I'l"l"" tll' il h', que sil11l,k'nl~t!l" JI;Il'as,m).

Rcalidad: S'C;lld<, como eS Ia politI,,, ,I~ III L"ftl:, '-"t· Ilwn,1.11" 'lick InL Illllpli '-'t: li~l'l"lllk'lIl ,', :\lltlcl"" (' ,J'[C""H)S rlllll' )re;m

I

del, de IJ Rued>! de las Eda.les. e srirna cnnvenicnte escuchar ,I I'l "vu; de' 1& experlenc ia".

Realidad: Est:! ley no es dWeil de seguir )' 1:1 ruayorfa de Ius 11(~T\g~\,okai li ese "1 11 rericr un P(JCI.' de ticmpo para ruanrener relaclones upropiadas C Tl sus ancesrros Los cumbir formas ma~ j()vcnes, especialrueute ",[uell,)s h 1ll1nidll' qUL' crecieroncnn ideaI~, occiden ra le-, ~ uelcn ser II ~.I L[lI c q ueh ran rnn CUll n 1 as F['ceu encia esce mandato. Sill cmbarzo, 1:1 mavoria de 108 hengeyokai de cualqul r cultura no sueleri trarar ir respctuusaine ntc u 10" antiguo" 'i aque llos que >;011 rudos ('1 descorteses aprendcn "I error de HI conduct» 11111y pr.JI'I',I.

Lste rnarulato no prohihe In violcncru contra 1<1 humanidad u orros arumales (prohfbc las campafias artivas Lon,HI las ~>I'~Cie5, los emplazamicotos o c< SUS similares). EI Imp rgium rut: un rracaso y simplcmente, 110 hay Ius hengeyok-u suficicntes P:U';:) que se puedn resraurar eol ~ edad in conderiarse a In exuncion. Cuando realizan sus [areas, puecie SCI' nccesarlo que acaben Lon vida" hu- 1,1'lClJUlS, perc estas muertes 1111J1C~ podnin ser el ohjctivu principal de una 111 i si(lI1 hengeyoka L

Realidad: ESLt mandaro ha lracasad 1 ert Illas de un cas« (los Hak ken In hall i 11 terpre (ado tanesrric tamcnte q lie, a I man ten er una existencia pucfflca C011 los humanos japoucscs, han I'e.rJ.tdu d contacro con Ll riqueza de su naturalcz: de I"ho), EI resu: de hcngeyokai no han C:)1.,1" ~IJ csu rrnmpa, aunuue I~ crecicnre 1<1,cinac ion de 1')$ Tcngu por 1 s mun los modemos lOSt;) provocz ndo una gran preucupacion en las Cortes.

N () resul t a so rprendcnre q LI e los New m 1 in l e rprc ten e~1 t' mandate como una prohibicicn cnn tra la (JU~TT<I Elevada, 1::1 Primer Mandato lcs "hli);H a c onrrolar 1I los hurnauns, asi que scgura mente ll<j cI~s()hedccen el maudaco si ab,111,1cJI1Dn su constaurc LI rra B ja. L que es pcor, como sus her manos los tigre, esran en V'HS de c xtincion, muchos KkJll so cuesuonan III sabidurla de ,,[1 decretn que pmhrhe haccr III guerra C(lD In, humanos. uando Ins hurnanos hall declarado clarnmenrc la guerra a las hesriu

f3l/ita 9-lA.e c.fgv..ie~ er N!8u il()/ac{a f(f5;5 fv.gc:v:-e9' ~agYo.d(f5;5

De rcdos Ins mandaros, el Mandan. Final es ~I rn.is inviolahle. LUi- Ing\lres <l~rildl'~ de 1-" Tierra Iue ron C;()I1fi,lJOS a 100 Hengcvoka: 11 ia Scgunda Edad y rrmcionar esra confianza iy ror lo tanto abandoner el ruundo y ", ITCH en una decadcucia predesrinada) ~5 :llgo irnpensahle.

Trarcionar c rc 111' ndaro se C-<lsl"Ig'<J con Ilada III nos que el l{i(!J dd lniierr« hechu C,1n'C, )' ~ menudo. con orras mcdidas ("I icionul cs.

Realidad: Los hcngevokai nu se 11:]]1 Ilher,,,Jo PIll" cornplero de la cnrrupcion I' :, veces, npU[~G"'1 rraldores eiu rc cllos. ;;ill embargo, elsufrirnieru o que aguanl» » ;lLJuellos que trrucionan "I Mandato l:il1:l1 <':8 tan feroz que P()C()~ considcran que la rccornpc 11~,1 del exl to mt'leZC:l e I COMe dtl tracas(),

--J.1.ff'VYa ti:rSb" ~ac~

con. ef J11jAlZ·.c{er e5i5eiv.-it:rJ..2l

Todos [11> rims I' rituales se ticnen que reallzar de b forma adecuada; tarnluen se rier« n que venerar apropiadarnenrc a los espiritus de lns g[2 ndcs fuerzus del !vi unclo Y~ng. Al ser criaurras parcialmente cspirit uales los hengevokai siernpre deben ser sinccr " con su naturuleza y honrar ;11 mundo -spirirual, una parte vital de S1.I propio ser,

Realidad: Esre mandate 10 suclcn quebraurar en mayor medida Ins jovenes homfnidos especiclrnen re aquellos Lill' zrecieron ~;'lori nados pOT [,I cu leu ru 0cti ilen I'~ I y piensan l[ ue las rradiclunes mas annguas sun innecesarins. Sm embargo, como los esplriius s610 respoudcn bien a aqucllos que los honran, la maycria de 10" henge~()bl i apre rulen :,1 scgu ir liel mente esre I 11CLI',,_] ITW con el fj n d rener cuntcntos :-l "--~IIlS valiosos aliudos.

AJfl flA.c/le.is;>' C.fl~ £(f5;5 !ll.A,lM';Y7/f5i5"lL Cfl~ {aSb" Pe~tta9'

Alguru I,~ considcran t_l11L: este 1ll<1I1Lbl'L> eo linn simple norma de supervivencia, parecida a 1:.1 M:r~C>lrad8 le los vnmpiros occulenraics (b hllll1'llOJdad Co «In 1111111Cm,a v tim dcstructiva que, si aprendiem de los hcngevokai, rndrf:l elinunar a I,,~ cnrnbiaformas ell.' la far de II! Ti rra) , Sin ernbaruo, cste I]l~,nclm(> ~,e ~reClJLI rnucho ;,nlcs de que China ruvieru ['t)lym~, en nernpos ('11 uue If! humarudn.l podia ser Liifrcilll1eme una amen Z\1. Este mandaro pare e uucrer recordar 1110> lrtcnge\'obi que su naruralcza conuene 11118 parte humanu )' 1)11':-1 animal, Y lI' l~ llO dcb~n ,I: 1 r I ~ C"[ltlld~ ,I 1 \i 11e(\IIJil dt~ eJ l'ls.

I

39

I

wi

I

Caei(;rAfff ro~ e{ iaeiz-

CmfHdo [()dd')' l!l.~ mllll~'!ljm 5': IWYlll'J S1KHdidn /O"lIde inll1 ~nWI"e<1 1(1.~ Jm);rm~.~ / -Elljgll1'~ Telli;LI

'IUe II 5L1 cuieg(lo hIlJI1:UmS occnlenrales: adcm.ls, sus parlenres h.U1IUln,,~ I,:m conservado cI conocinucnto ,le.I mundo cspirltual mCJ'-'[ de 10 que cabrfa espcrar,

Sin elllh~r~(1, ., rnedida 'III.' IH Rueda gira, f~1 Tapir se V:I desvaneciel1JlJ, Algli nil'; hengcvoka i .ludnn qu ~ q uede al!{u tie I III undi\ cspiri t ua] C\J:mdli pase I Sexra Edad (en csros rierupos cnsomhrccidos resulta muv scnclllu crecrque laUmbra ~~ ~sfi)...iI1- rJ Y 'It marchlrarav !:jIll' Weill, hi> cosas secreras y rnaravillosas que buy <:11 ella sc perderan en d Vienro Amarillo}. S(llu el 11~I1lP() dire! si el mund.: esplnrual de Oneruc volver.i :) naccr » ,1, por cl cuntrurro, sc marclurnni y morira. iicntras quedt: L1ll alieni I. Lit: vida entre 10> h"llgev, ikai, C!;too COll.l:inuariil1 Il,ll.:il:ll1d" para pre" scrvur est e grnn resoro, el mny,)r de I odos.

~. TF

un

I

v las zonas de pocler clcl Kuos Ilwr ~wlllplll, les saruuurios \' l<loho'q LI~' hien c LI id ados) pro "(lC,LI"! n LI ctuac i ones en L,], Tierras del Espejo. Estas vthraclones, que 5<'11 In. kll «los secretes de I"s r einos spiri: LI:tI s, tensan lU5 hilos ,kl Taniz en a~lmCl' ~lln;.o, y provocan tormentas en I~$ Tierras de-! Espejo qUt; pueden danar I~~ analogias esprrltuales de barnes cumpletos. Sc sup.inc '1ue q LLi <"-[1 es dum i nan [~S tecnicas de med uacitu: () e I .fcl1gllwj snn CiJp'<I •. es cl~ sentir I".'> vibrucioncs de la UIl1 bra y las, altcraciunes del rnurulo espirlrual.

10' IS c -piri.tlls crienrales n nntiencn uuos lazo "'~. [ucrtct con el rnundo (i\lt;n que 10:; occidenmles La' lortalczas y hfllunr,tcs

LJue poseen ell los Reines dod bspejo a vcccs conducen :I scnclas

'i II" ,e inrcrnun 111~:; ell 1<1 LJ mbra. Seg(m d d,)~ma de 1o,; qHL1bial"1rltw~, IC,1,JWi lao cosas ]1<).1<:10'11 un espiriru, SiD el\1h;tr~",

los espinrus de las Ticrrs 'del ~~pcj() sun muchns 11!~~ ucrivus que

HI~ hOlllOlogos occidenuues. adem. , mu hos esttin de» ierros.

'rW8 son rrnmposos, urros rcrrorfficos ... peru todos forman pflrl e dt, las con "$ espiriruales y tiencr: lin I'ape! que descrnpefiar; Los. IWlIgeyokai dcben tener mucho cuidado a] I rarar U'll los eSl11riru>; de Ins Tierrax dd ESPt'j(1: pm nIU)' irrelevantc " in{1I1:11.,ivll qrr~ parezca el espfricu dcsperrado de una farnilra nrcaica. p"Jrf~1 scr 1111 sicrvo del Principe I_ rag-{)[l de Mildew, y eHe 8C scnnrln muv uferulido si 1111 hcngcvokai quisieru herir u su ,lckgach

LI luz .lk la I II n "I ilurnina 11 1~~ Tierras .Iel hspeju, <1] igual que IIum111a " bi 1'(~1l11111bn\ occidental: sin embnrgo, duran I ~ d dla t<Jilibi "11 se pucdcn vel' dlez sole, lcjanos (c! rucnur n0 cs 11" I,n mas gl'ancie qUt: ln estrella ll1as brillunte y d mayor, solo rriplicu esa medida). LI)~ Zh(\l1g Lung veneran "I 111, vor de: 1110 sole .• como si !lIenl el ~<)I vcr.Iadc rr y ,lllrl11;llllJ!'.l' 1\1:; 11[1'0., nue-

vc son ,\II.S hermauos, que naclernn mucrtus ell 1'1 rei I t(' ff.tCi I "ern uqui no .::stan olvidudos

AUTlque tnell'S entiendan In Umhr~l;J ~ll prnpio modo Ie, ).!USLa expcrirncnrar cn ~t3S Tlerr.» pnrqllL' vcn C'J~:'I~ <l"" orrospucdcn no vcr. Lrls corresp.mdicnrcs ubic.iciones .lel rnuruh ffsic(1 suelen ili'CCW 1- ~I 1'1 npuricncr» y ill ~1111.1ellid(1 de evrns Ti""T~I~ ruucho m~' c]LIt' ]u, hCIl~cy().kAI ljti(: viaiall por elias, Aqll r. p",lnil' cnCl'lUms~ cOli ol]'()" ,~II~n l' I,)s Kucj-jin (lcl> viHnpims ,me!H,dc~) p"drfin ,Ie',lIT"I1<1f 1<1 hahilicbd dt· t'IIIT,U "n L, 11mbril.

C;)si ",d_i1~ 1<1~ leYl'~ fisi ;\S de b~ Tierra~ del Spejo ~"" 1,1';11'

I icas :1 I,IS dd utro laJ() de In MUTalla: l1,d" lu qllE' s'lIhc, h'ij~, Un hengc),oblj qll'~ C8111l11a cmc() Ii en If]s Tlerrel;; (lei E:;PCJ" V s;llc dc [,I lJlllhrn "pcll'~Ct'r:l, ell d mUllei" fioiu.J. a cincu Ii de dislalK:ia del I"gilr pw eI Lillt' c:llll'l), :::irl ~I"h;'rg(l, CXiS(t'll ext: 'l'ci,lIle!', l~il0 Til'ITa:; del E<p"j,' C")II(Il;'llen div<TS(' J."llliui"" Illgelr ... , dundl" I:]; cnergl:ls esplrll unll;!., se han hcch" I" h,lSWlltc luerres LOllll' pile" "Jterdr el enWrl1l1, E'Wb dUIllII1I()S OC pl1l'ecen 1l11H.:il(j " I",s de !;I Ul11hm IlLc-idenl :,1, ;lI,ll1qll~ pre.,enl all .dg,nu" Ji(~r('ncl~s,

ror' 1"_1,,,'sgr;-ll'i,l, L~,~ Phlg;-l~ t}$1 ~I' ~XCt.::~lV'lI11l"]"trt: I1n\:-..~~nt":_\:I: I::i m;dvi'clil lll~zLI" J" ellcrgin,., ,lei Wynll ycil' I" -[f'jt'cinra 'lI~lc· ill'<l'T~~r tin IllS rdlcJos ,Ie IllS ''''l'erpuhlaJus ciuda,Ic·~ e'"1ll\ Bangkok V PCl[llll), AClllf, "I pndt:r dd Kalis "co red un: v d hcclur de If] pmre- 1,,[[i'lI1 ,~ :ldh if'r,· ,I 1,1, (t'IHI'Hil.H' eS]1iriWill~-,,_ A mcdkl:1 <.jilL: b QlIillr:, l::.tL.d ",' V" :llerc,UlLJ\, '1 'II lill, I,,, Ti~lTlI~ JI'I Ik.llWlll!l (CI,)"c;I., par:l In" ncnelCllt.tic,) ~~(flil CTl'dcnd". Fidl'> :1 ",I 11"111- hrC', ':~1I IS IlIgme~ s1ielcn C:,,{:lr ~"h~n)ild(lS 1'(lr ~Splrl[lIS deI11"ni,K()~ 'I"e \:'1 ,gcnJI",'lll llu>n,1 J lI' "iclilcl<:~ Pi\l'" , tCi'I'\1i'i:ar ,I l:t, Tierra, del 1~'I'l'j"_ AI~IUhl de: I:" T\:r,1i iom's l1ui,,, p()cl""'J'i1,~ ~\' hllrl,ln ck 1,1, cnrt", ~;;pll'l( Ij:d"., y glJhil'rn:.II' J,""I,' esl ()~ d')ll1int()~,

til' I: plfi 1lC1S , 1m; cXl:mlios "Ol1W,,,'$ clue r'"l>n:'enl ~lll Idl':I, )' ct "1< ~P[()" "b.<I rae' I "S. I ,1111 hi l~\1 e'[,111 l'I'<;SClll es' <':1\ UrlL' me. Lus hCJlg.cy~ d .. al C:ltnill~111 \,\11 IlcJ~ h{1tn.en tL: el'l (,I ,I" ... \.:'Ho~) rHJ~., ,,('Ill tor'l;-, ... ,knrL'~ d" Ljlr",ill I", EpiH1ll\s. In, r,:~I.I~ d· [,I 1l::'.di,ltI,1 'l" 1011111"'- I ri:m, No O[-,sr.lIl1l", ,dgtm"s cambiaiul'l!I,)S -,,' 1,1111"111;: 111<IIc"ri:1 Lie

-lh::,.t5e'J6t-.::~,.i: (OS C0!·jtr~"j(",\S>- o,e eJ'n:ef/Je

~".""iD~d"~.", .. ~~ ~ •• ·~·~ ~Jt.w ~ .. IW~ .. U.~~~ .. HM .. ~~~~ ..

cau1itz,ay- ~erx-- fo. fa~e\C1 ~e fa M~p'1Jt:;i'Va

Los ,enr"i 1l1"l1Wiia disfruran de una vcntaju especial cuandr, tienen que arraves.rr IH M ur:.JI'1 Y cuminar por in Umbra, AI igu<rI Ljue In, mana.las Je. I'J' C;"f!IU, los scntai pueden nornhrar un guiu que dirija al resio de k>" micruhrosa unves de la Umbra, haciendo una IIm,l" dt, Gnosis pam redo el grupo gucrrero. in ernl ,llgO. sr II);' miernbros del ,enr;il; M: han manrenido ficles a hi' papeles cj II e lcs han a 'i,Ii;II:"dn y l<l~e~pfritu, esuin sa I i,ft;t.!l( " cnu su ohediencia, incluso <lLllIt:l[u~ rniernhrus qu~ normnlmente son mcapaccs de ca 1111 na r Je bell) IJ, lr si Il1jS11l0~, sersn lie va,j", III nIT\) lad". De ~~I'~ 1110,[0. till Hakken puede guiar a sus cornpancros Khan y Zhong Lung III II' las Treml, .lel Espejo, aunque norrnalrneiue eSI()~ scnan in Cll-'m:es de r ·,,Jii.ur <:S[U rrnvesin, EI porcncml P:)r,1 C runar de ludo ;" lnnaro en [f)d~s 18.\ R,IZ:1S CamiJi.')formas: e] poder del S,,"l,\I sirnplemenrc [uncionn (( llU, I 1111 1:<1 talizador. Natura 1111en re, es w capacidad ,610 ollrge ",feql' 01 ando c I sen rn i esia agrupach ': cuando se '~p:~ re, los nnembros deberrin def~ndl"["l' r r 5i • ol.»,

El seruai o!a QO drsfruta de esi e privilcgio. Aquellos ruicrnl fj)" LI"C pucdan c aminar [lor I~, Ticrras del Espejo de tormu natural podnin hacerl», pero t'l rcstu debt'[5 h'f~,~ar otrns torrnas de viajar.

Es mas csrrec h:l a Ie, I argo d(?' las I Ille as ,I r~g(l11 y ell los rndos ck J raglll \, Se r u rni 1 rca '-Iu c exist et i I"~ 'n-~ les q ue corn un tea n d 1l11111J\1 asi~l! ~1I1l 1<1 Umbra. ,) i,1 menos, .(jlll' I(,s 1,,,h(1 11:1,1:,1 d Slgl,) p:lsau". ES[';III esc lndiJn, en v:dlt;s narurules li en If! pane dL' ilrr,is de extrunns 'I' mfsuca» 1 ien.las, Y '('11 muv Idgiles y [ ligrll~l','. Si rcalmcnre existe uluuno: no cube dui!u que ('st~lr,\ cusn ,ellacl" ['lUI' 1'0,1 ero» I,' ~~pfri.LLls " ,lie", l] II ~ II, II til i:;lF;i n 1':-"-: \ ,\,'1 ti"fncc' r >'W; ,lIlWiCI<11\e'S l'en;l)n:,,jt:.) \' 'Iut c"bmr:1H Uti I,recil\ [1, ". clio.

En aLjILcllll~ [lI)!are~ en I"" '111~ 1:'1 Ivlumil.l cs fllcrr~ (':'\111\1 ,'11 1,,_, I:thllr;I[,lri<ls i1 <:n Ins J lalll;'" de fabncacl(.jI_ de IIl'cf<l< .. hi[1s) resu[(a cas! iIl1posiblc cruz<Jr 11 [n Umbra, In,~Il!su 51 S<: lltiit;:ll :Jlg':II' Dill •. Ell Asi" ",,' ani ic~n !oo \':Jlm", e~t:llllbr de la Cl"lo,r:r, ,HIllttUe lld,id(1,l I,Ll inuei111,~, ";lTl<lli<11Il';' d~ I~ 'l'e('m:i:1 h'H11,"l,1. d NacrnJ, 'r es lihre d~ inCT<:'ll1Cntar \' distl1illnir \:'1 \'ill'\I- de L1 Mllr~lI>1 ,'ro :1"ln,,1 iL,S PUI1[US que c(ll1~idEn:, "prc1piadLI;; (e, 'lOll' 1101' t'jC1111,1!, l'n un lu~m de l'eregr'"<1(;I(lIl () en Lilla t:ibrJcn "''' "rih."da).

L3.9s/-rze~p d.,e{1 E:~e j er

Las Tierrfl~ Jel 1~'I't'j\' (,,< lim I "lc'J)LH]liIHlIl IllS .ilwlI ;1 1,1 PcnUlll,hrel) ,j'IlI,>s ILlgdrt'" ,It- liJ Ul11br:llIOlc' ",(;111 jll~,"pr'"ixilll'!' cd rnunc1n !'islc!). S.c II:.I11l<H1 ll,i r'or ,11 rd1cI" d~ I, 1 !llilll;!n~iI, "Il ['~. lkJ" qlle Ic\'el<l "I ~~Iltido ~lIhV"Ll"n(, ~I,"I n:illu fisic". PUCd"ll SC'1 Illg:1I"l" l~rn'ril'i,'''5 )! L"\l"Ifus(\, d()II,ll' l·1 111111,,11' ffsi,'" ". Jlslur<[(lll:l p:lr;o, ;;J"pr:JI f', '1I1":IS Ill:is ,·x,:ln!.'<ls ... P"l'(l k" ,uhi", 11;111 "prenchdu Sli lLiln1l1l1. A""'11w Ins !)ccldental", "c' I'u\~,bll \~l,rir ulnflln,IUlh pllr 1;1 simh.,i,)!-!i>l Lxtr:lllICI':l '--Iu" ~~ ,,,de hal a Ti.':llicl~lll ~ II L" i'krr:" cI<.: I Espc,j!), It~" h" 11,I~q" k:l i ~II h<':11 [(ini" il1l~I'JlI'"j:orl.l' p~lra d"'clll'lir I" v(",I,,,I(:"I"<I 1I,\llIl':olc:'1 dd r\~'ilill ,\-'k.I", v ,ie' sus h"hll~lIlIC'.

Lv, cl1nll,,:[(j~ ejlll' ,,~ prOV()C,lIl cllrrc las ::nn:lS de; I" Icier elL' 1,1 Tt:I<:d"1 ,l (pol' I'j<.:ml,j,l. I,)" 1l11Kle!"lHls l ~1I1 rIl.' ,Ie i111'~Hb"ci("'}

poncrse en UlI1l1lU( Cl n sus cspinrus .ibsrractos, en Btl ~nlp,di() de cncontrar lu rluminaclon a rraves de <:.$I·OS koan vivicnn-s .A In, occidenrales, lll' Epifll1LJ:; ",ri!:rual is les suelen resuhar mas incornprensihlcs de III h:,hiIHlJI, 1lunLjLJC algllll{)s representen conceptus tutalmcnrc occideruales MuCbI\S;;heH, especialmenrc los Kuci-iin ql"~ VI veil nlcrrados al pusudo. 0" esfucrzan en desrrccn r esros ILL!!11Te~ ;11 consideratlos corruprus,

Com!1 en (Ild(), 1<), siti, IS, las C~li~d:~, de 1;.}Jl Ticrrns JcI Espejr: lueron anuguamente ius duininios 1l1{1..S comunes, aunque con ln exP:111SI(,11 del hombre, ,e h311 ido rcducicndo. AI~l1l1<lS sobreviven en lao cnnas de alms monranas, en I,) prolundidad de las ~~h:,h \' "-11 li'~ desierto, m,m.:hilo", sicn.lo cadanna .It' ella~ UJI csccnariu de helleza sobrccogedoru, Cad" Canadn cs una vbit))l 's enic.l de un CnITln1(1 n· rural perfecto, q"~ cnrrcspondc con SII eq.uvalcnrc ifslco: En csros lugarcs, 105 [jon!;!, relaciouados con 1,1 Teiedora son I,,;, 111as dit'ldks de ciccutnr (+ I en unlos los ntvelcs de dificuh ,hi), mieutrns que los D()lleS rclncioriudos (;U' i e I Ka(1~ 'i Uai.l resul r:II' Iml, I-,kj I~' \ -I en iodos los niveles d" dlhcuhud). Diversas CUlTt'" deh:,llen ~LlS nsunrus ~ me I~ serenidad de una C,u'lCtd~, Ius [(1VenC' q LIt' son "T~'Jlell1l)'ll' C\Jn este em orno srin severamente ~:1S1 iil;1J.<1~.

Ll' linllirtr:lcil'in lit> Tclaranas ~, 1111:1 prueha de h guerra rel~mp;_1g(' de Lllejr:dmCl. AI,gun;) zonas de h,rn qllcd:ld" alrcrudas pura sicmpre cnn h lIeg;Jdll de la mdustna: ucrualmenre, :,]_g,"1l)S lusnres C,1l11u 1<AiCl, Hong Kong y S"ILi (\, las nurnerosas f;.lhri ", y ceurros de iuvestlgacion) han l1dl1rl\Hdo el muudn cspirirual con resplanclecieutcs tclararias d rnerul. H:lY I'l'C"s hcngcvoka! (-111 'l'lllkrll los Kumo) que 51:? su-ntan .,egllrns en CS[()S luuares.

tii con rt:C·Cl, Hl,uam, '8 una lisra qUI; '·"'\lLlViera rodas Ias 1,)(.;[Ii:adr",,,,, fbicclS d,· lntcres tk l,l~ Ti,·IT,l,' del ['>f'Ljo, ('"ttl 11'-II~':Hr:! d lversos V( 11 ("ll ~J1e". Si 11 crnhargo, ex isre 1111; I regi('111 clue mcrcce UIl:I atcncion <:sp"('I",I, L1 lronreru entre Chine, v Rusln ~S[:'i cubrcrca pur una dcnsa meblu I', entre ambos pafses, ,e le'·'lIllil ,311,1 ur;JJ1 hru reru, UIJ:I fuet:.m pod eros: I , de I" lllll' ,-:61" ~,,' puedc h.ihlar en ,'''~lIrrn." '~I':ml In 1'"nul11bm ILIBli Jl' Ll' Ticrrn« d,~1 E"l'cjP y rC<ILlf:1 IITlI',-,sihie viajar en In: ··hill<' V Rusi:l "or e] murulo esprrn ual. Much. ,>~IICl1 h.iccn lit: ccuunelus ell t;Sla irontern v la vigilan ,11Iigellli!11Ie'Hc P:1CH cviurr cunlquier OII11<:n.l':;." que [111<:<.1'1 provcnir del otrn h,d, I.

1

I

e{-raei"Z-

I Tapiz sc cxriendc m.], nll.l clc las Tlcrrns dL~1 bp"ln, E5 un l.ugHI' de senderos III na res y sc rid as drag(lI1 ,Il mde el ticmpo picnic ,u.igl1ll1l:;'lh Ell L~(~ luuur, I:" I~y~; .lel mundo ffsicli ricnen pIH'a iullucncia. EI rncler sc convierre (:11 unu mc.lkln tic Chi y-;nhldurf:l. Los occidel1t"lcs conocer: esre lugar como ln Umbra Proxim>l, peru 110 I" CU'1\IC(;'!1 I;m hicn como dchcrian.

~~;x-i~ Cigv...eIVc.

L.." eSfllri til'; CIg['ie ii: I '1111;; 1'1 :III!:}] II ['I .r d 1:, pi: 11" 11 \;m· I i~IIC11 II inglll \ ripu ,Ie' bdwcl con Ilr1die [n:'i~ quc· CI\I' 1,[ Ma· ilre, l'c,e:lJ! :ly"d:lI :1 lus llt'ectlloso, 1"'lLgel'l1k.ll; Sill ('-111"'1fgo, I':IT'~I huhlar con Ius I(ll1110 (Itl;; carnlll,lfmnHlS cufJus) , cnn 1(" Kuei-jin (t,:'ll1 poc]e['(),:J l'n~r[6:1 1"11) ,) l<)11 Llt:1lqul<:.r orra p.:rHln.dkhld ,usP"Ch,I";1 ri"I1~IIl]IIL' scntirse "hlig;",l"s. pn· rtct.:n ('lm,l hell"" ~:Ir."" grllll:is " L'gjkf\<l~ l_k- {(Id" Irl'(l, )' nxlus sus plumas ncncn un hrHlll r.ulinnrc.

lucrzu .It' VOhllll:1d 6, R;lhl .. ), ;11",;" 'i, 1\·.(1,,1' ,0 Hcchizos: Percibir 'Iroi.hus Cu rncion , Rl'fnnll:1CI(Hl, L,'vil :,,:1('11.

L\IS hcnucvokai dividen el Tapiz en Reines Yang y Reines ViLI.

Los Reines Yang tSl~n llenos de vida y energia, nuenrras que los Rclnos Yin son lugares de muertc y oscuridad. Los heL1geyokai se sieru 11 mal> lll.lidt S Cl 1("1. R inos Yang y es "IIi dorule realizan la rnavoria d ~W, irueracck rres con 1<1 Umbra. LLl~ Reinos Yin se cousideran ilom in los de fanrasrnus i' demon LOS 'i por e,IO, los suelen evitar, Aunque todos los henuevokai estan de acuerdo ell la naruraleza IX15ic:a de Iw. Reinos Yong' y Yin, exisren rrinrroversias sobrc la cantidad y I,L ubicacion de cstos lugares ·'1 el Tapiz.

Los viajeros pueden llegar al Tapiz desde 18s Tierras del Espejo sizuicndo las sendas lunares o las send", drag6n, La mayor parte del Tapiz es u n I WgHJ' <l,CU 1"0 dunde 1,1 brurna )' la niebla form an rernuli n 0$, re uenan extmuos sonldos )' en el a ire se rnezclan los aromas de cien especras diferenres. Algunos hengcyokai observan las for mas del vapor en busca ,k seriales y simbolos. Enrr 1'1 niehla dearubulan espiri ws b ~'I evolos " rnuliciosos, y los 3:;[l1I0S hengevuka] que se han perdklu invocan a los espfritus Ciglie{lil paw. que les llY\lden a sallr de III niebla. Los esplrltus Cii!ijeii~ llevan tiernpo avudarulo 8 los viajeros pcrdidos y su avuda siempre es bienvenida.

Las sendas dragon, unas rutas qu.e se crcaron hace nempo pur el [law de I s poderosos espiriuis drag{\n, suelcn If desde lao Tlerras del Espejo hasra el Tapi z. I;,!n, serulas SOD lin medic, mas segu 1'0 y directo que 1"1 Tapia para llegar a It), divcrses Rei nos. Los que se encucntran en una ~ellda d ragcn, cstan bajo I~ prote cc i6n del dragon q u t: c:re6 e I rastro: po]" CS(~. a unq ue los esplrirus de los gnmdes dragon s esrcn adormilados y Wr<ln1,'J1Le Sf" verm, ni siquiera los siervos del \1(Iyrm inrenrarfan at acar H lin henge ubi que 51'! encunrrara en 5U,- semlus. E$lOS caminos esdn bren mnrcados y parecen rums cousrruidas con oro y jade, maderas nobles fin311.1.ell.tC: talladas II r)lI"RS susrancias rre:ci(),~~, EI Lip" de susrancia indica la influencia del dragun que hUI' el camino: por ejempl , las perlas scnalan la senda d un draeon

marino, mientras que las rnaderas nobles rrnplican cl paso del gohemame de un dominic Iorestal,

Las huellas de la luna y el sol tarnbien se irnruducen en la niebla y conduce n nit)' hcngeyokai a rraves de Ins Reines. Los Hukken suelen viajar por las send, s ILinaTI::~, 1111<::1 tras que los Zhong Lung pretieren las rnenos habuualcs scndus solaces. Otros hengevoka i usc ~lI ra n 'Ill e I as se II das d rag<'lI1 son In fOrD1,1 111,1;, segura Lie moverse pot d To piz, pues tan co las seridas solarcs cnmo las lunares cambian \' sc altcrnan ,1 rnedida que lnluna [) cl sol salen se ponen; en carnhio, las scndas dragon permaneeen eteruarncntc inalterable" COIllO Ins esplrirus quc las crcaron. in embargo, ruuchos herigevokai [ovenas se LUll] dadu cuenta de Clue los sicrvos del Wynn '/ I(l~ 11nNc.\ de las cortes espiri: uales suelen viajar por las.sendas c1r:1g~}J1 \' que, Cll;JI1UO estan en ellas, 110 h: y COtlflIC[(}5~ entre ellos, aunque l"al11pOCO descan dedicurles \l atenciou, La prudencia exig "LI~:t:" husquen «tros medics de viajar pm el Tapiz.

Adernas de Ius graudes Reines, los hengeyokar pueden visrtar m uchos otros Juga reo. del 111 pu. Conocen muc 1105 orros Rei..no~ y I ugares frecuenrados par los cambiaformas occidentalcs, aunque exist n clertasareas que lcs rcsultun comr I ~'r.;'lnlellte dcsconocidas, 'OUlLl los T rrufir», Tribales '/ Hades (para mas il1i'url11:1Citll1, VC8se Hombre.Lobo y Umbra: La Sornbra de Terciopclo}.

--

cev:te:55 ~ix·-itrJ..;ifep

Muchos espiritu» ricnen sus propios dormnios en el 'Iapiz.

ALlHqU cada cspinru noble renga su luuar y sus responsnlul«!a.dcs en el gran esquema, JILLIChos Minisrros del Cider han Illl'ezado a g(,bern,l[ de IIM;l manera 111ih feudal, cunsi.leramlose <I SI rnismo IIl1 peeler ,1b~t,111 ro denrro de sus propias eslcras. Si I' embargo, 11Q han olvidado $lJ lugar e mcluso cl peu[ de ellos acnh correcraruenrc (con sus rcsponsabllidades) ~si se 10 recucr-

dan. f\lglIll:~' de 1.15 Perdicrones onencales no esran toralmcntc cnrrornpidas: muchas ,1.0; ellas son digna:> de confianza y hunr - das, a iJesar de oUS cscuros uhjetivos,

Carla corte espirirual es diferenre, pew b nobleza manriene fllgunas oaracrcrlsrlcas en rodos los re1l10S. L~ rnnyorlu posee lin palac io con 1.1 na gm 1.1 ro rre, q LU;: es dond ~ resiclen. Todo, los visitantes tieuen que erurar por 1(111IJt~n::" principal. que siernpre esc;) custodiada per espfritus pederosos corno leones, tigres, dragones pequefios IJ orras erial uras, EI agua, desvlads del gran rio de la vida y I~ abundancia, Iluve por lus cortes de cudu noble. Un puente de In a rmol , marfil, jade, perl8 U citra sustancla preciosa erma cl rio, y suele esrar vigilmlo por ()lru~ esplrirus c nrinelas.

CU::1l1c10 lIll hcnge -okai visit» Im:1 corte debe mantener una buena rclacion con ",I espfriru noble () terser lind buena razon para l<l vi-ita. Algunos dispouen de grarules poste 1>111ac!(I., donde [u inrere 'ados pucden colgar sus solicitudes o periciones [lar:1 4"e el espiritu las consuiere.durante cl dla. SI estirnan quc.la pcucirin cos digria, concecleran audiencla a] hengeyokai al dta ,i),!lIictI(e.

Una adve rccuciu para ILlS hengevokai jrlvel1es: Los IHl11je., de las cortes mantiencn entre ellos diversos LilWS cit' vinculos. Si un hengevokui ofendicra II un senor en U11~ cone espinrual, se [ell' drl" que enfrcurar <.11 rcucor de rnuchos Minisiros. )v[llU1(l, espiri,1.1' consulernn que 1.:5 exrrcrua.lameutc importance rener lin cornp' rtamicnre apropiado. Un henge obi qUI:: visne 1;1$ corte spirituales debe scr ,temprc CLlU[() en todo 10 que dice yell rodo 10 que h· ce. Del rnlsmo mode, si un hcngeyokai mucsrra sabidurla ~II .us palahras y acciones poc!r(, conscguir no solo la avuda de la corte que ha v LSI rado, sino de rn lIch ',I' orras que se cncucn nell en III Umbra. Vale la pcna scnalar que si un prfncipe tiene una 1I'n])[(:-' "j(m .lemasiadu ii1vlifable de lin hcugcvokai, [JU<2J.:: 1..l1lC le pida cl n19,riIl1UI)tO; rechazar esre ripe de ufena sin correr .cl riesgo de ofenderle oer<'i exrrernadamenre dLflcil EI ccnscjo m<fs sabin que n, poclernos dar es que seals precavidos.

os Reines Yang son lugares II U III inad os y poderosos donde se reunen 0 sun muy influvcntes los espiritus aliados COl; Gaia, Los hengevoka i a fir- 111>1T1 L]lIe exist en miles de reinos Yang y qUE, a rnedida que LU; \'/le11 consigue mas ilurninacion, pued e percl bir l111e"VO'o r e l nos Los anriguos hengeyokai suporuan que Wd8S las cosas vivienres p I,ciao un lnflujo propio, corno 1.\)10 R inos-Guarida de los Kh~ n l 11I~;)" rHlI1 ra d~ I s Nagah.

'<Ida UDO de Jus rciuo Yang tie ne SU j1r<.'lji( soberano e - pirirual, que sucle ser visirado il1VOC9do por los sh.en. Los espfrirus de est os reinos son cxtremadamenre poderosos, posiblernente se encueritran al mi 11111 nivel que 1(;, lncarn», ,HIIlque en sus reinos se parecen m~'ls hien a 1,)5 Celestes. No hav nadie LJ ue C onozca los num bres dc todos los S e fl ores Ya ng; Pi] r~ descubrirlos, las Cor res ue nen que se r ITlu')' diploruritlcas y rca[izar nurnerosos intercarnhios,

Acontinuacion '" ,1,,(aJI~n los Reines Yang m<l~ conocidos v LJU~ se sueleri percihir con rruis lrecucncia.

a ~ei'Zff c{e K(;.p C~DrL~ uAc/lad.t!\e55

Uno de los rcmos Yfll1g 111<15 visrrados es eI ReilH) de IU5 Espiritu, l.uchadores, un inrneuso carnpo de batalla dondc los espiri[Us J ~ "'~ 111 ue rtos ;111) C( msugrados acuden pB ra I uc hal'. Los reol ('~ de lao mfinicas harallas que sc han lihrado CI 1(1 I.ugo de 1.1 historia se mezclan para crear el esee-llclti'il'Ue guerra ma,< tcrrorifico que [anuis hayan prescnciado los hombres o I()~ slli~n. Mienlbr()s de las

1.1 :

rrihu- arnwJ,)S cuu palos "oIl'~~n I,)s IlHllCU" metdllcos rk los 11H]demos runques. Los Kamikaze se 1,1lIZ,lll sobrc las hordas J~ [,1 caballeria TTI<'ll¥"hl. EI horror I' ~I [ervor faruitico, cl hlll11\\ \' I" sangre reinan aqul con '\1 remu 'fa, L,I hat<llld runtuuia 111 <:S811- re, rierulosc de la I<'lgic.l y In moderucidn. Las iufinirus c.inri lades d" 11" mucrrosson incnpaces de dctcncr e! ccnrlicto, I~ll" espfritus 'C de,twz\lJ1 entre clio, V 1,1 muerte ~" alzn de nuevo puru luchnr, alcanzando I~~ I'i~Zfl" que todavia ni' II<lhiHII ,:<lltl.\).

En mcdio J. I UHlS, IT'~ rucrzas .lit reuies gui:lfl 111;; batallas.

LI est au ILlrT..: J~ una grun ;lr;lI1:1 undca sobre 1<1 prrrnera I' crujc con el vienro. ~lIo scuuidorcs ejccuian planes meticulos. I,; I' ,qn I,,~ que milO destncan, gr:;CI<l" :, ,1' ,I,~cil'lin'l en mediu de t'..'o;;' h'ICIJI'd, Hileras hi",,, [,lrnh)Lia, avanzan por pi .eutes parcculos a telu rflIl~S y utilizan "rill"., modernas. Las tropas de la arana arrasan con rodll en 51_] carruno Y Sus gllcrrerus no muestrnn nlngl!l1 ripo de J 3511)11, scntinueruo 1]; cmocion. A_r<1na~ Tej,'d\JJ'<I,' y \ U"" csplritus de lu TeJcd, In; ,,,dell unirsc ,1 las rropas de h-, ;-Ira;l:l 1"11"<1 aniquilar lmplacahlemenu " SIL' advcrsarios.

1 ~,,>,ln;ln,llJ a las rropas de b ~lr~ii:1, una liorda de 1l1()!1Mru()sidadcs Ludu, bio "I estandartc de una gr:lJl »erpienrc (J cicmpies. [,(:1: bcstias c rrornpen t; Inie 1>;11 rodo 10 lIU" to ':111, envenenun,III )' rerorcicndo a '[I, cnelT1ig(Js, S,"1 hcstias y ,Ienllllll\ S c nu le 'in M:lllidil del honor 111 ell' I~ ~'liC:l. Si lur han no 10 hucen [1011';-' rriunjur (cmnn los sicrvos lie la ~l<lii<,) ~in() pnra causar ,LUll) l' sufrimicnro )g'111"_' diceu que en ocasinnes excepcionulcs, 1'11<1 de ilI:; Reyes Y"m" puede apareccr IOn el Rein" d Ius Espintus l.uchadorcs P<1r<l ,Iirigir, personulmcnte, cl Ins parudurios del coiundartc del clemp,e_" Cuulquicr hcnncvoka: plied" reconoccr fJci I men [C a los M L' kacla, I as Perd icioncs v r Itm~ e"pfri I LI 0 del \'(/\'rni que luchun en In, h, Wlfl.' ,ltd cierupies,

11nl1 I'IliLl""l mulntud de c;.o III hi ,1 I-, I rm: IS \' rcmolinns de: cnel',!!i~ rnrman una imprecisa rcrccru hordu. Airnque son rcsponsables de I" mayor parte de Ia cOllf",,-i(,il \' cl caos, 11" lm-Ililll hajl> ningJ'lIl csrand:Irlt: y cs igwd Je pr(lbahk ~II re ,!: -uuqucn entre ell", COil1() cun cl 1-';::$II\.lt: la, lucraas. Esros (,m:lLi"" dj'lic\l'l~n de 1111,1 recllnlo"i" limiweb, y h<l n de "'IJ lim en 13s [<)G'~, las b l\Z~-";, I~s lIll<'lli Y I."" d rt:mes pam J('rr(Jwr~d enemlgo. Anlllmico cOJT)hl_llit!m~,1 prcstHIl servlcio ~n 'liS fibs. AUT'l[He hIS hordas de la arflll<1 'f "I ciernpie,; Se ,h, buzan suhre dlo:, rarcce <[lIt: ~I' cjel'l:iI:lll'\\Sl:~ ~l1m<l' l"rjllil~ls qll~ Ie levan·WII P;·,r0 iL,cbm l:(lIl[r<l lu;; l-:.;;t;mdal'l ~s C()lllTarius, U pmpln RCll1D a y Ud~l <l ve n:s ~1 es I'm' ma.as, '~ntcn,lIl d (I en n I (lei u m nq 1I es c nie roo y provocanJo rep,:", U n~s runnelltas qu<;! lill1pian ~ I wnen,' del \Xiynn, Lus Espiritu~ del K,H'I> ,;p>lreCel\ ~n .J ... ,_ 111 h~rt' I:()I' 1'11>1 fahull )Sl1 c.nergfa, ilWtlCacl)s por hl viol '{)ci;-I Y I.a Io..;ura del: mfii<:ln.

1_,), Hen,gc'{()kai ~lIdell VI'<II'f}r d Rdn" de lu~ hpfnrus [_11- ch~ldoreo paT:l Dprender las ilrte~ de l~ gucrJn y r<.:[lutClr alil.ldnl>-. Lm csptrirus de gll(!rrn de est, R<!ino ~"de" d",,,,:nr inD'(1dl;ICiT~C en r~1 ichc:., , 1 ,_LrLlU ler,),_ M !lch(l~ rl' richL~ k~,nd'lfi(l" ('~p~c:i ,-\IJUcnt~ ;·,rm;,s, <!1\ciermJ] ,1 espfritw; de est!: n,Cilll"

I'"ra <14uellns qUI: C()l1Ue<!1I "I camino, ri:5ulta bust'lnt<.: sencIllu avanzar [lur UI.l"l sl:ncla lILlC' I1n'o d Rei,,,) dJ.l I,,~ Espiritu 1.uchClclmc, "un ~I Hei ... n ,lei Camp" de B~I ,·.Ilr. que C,Hlocen I." Cnrr)J' t 'Lcklt"l1 ml ~S, HI' 1lCI' 'e pc ~Ci)~ Ilengeyok;fj ,ien t~ r1 L I i'en taci(in LJ 1<1 nlCcesjd ;ILI d c hac~rlo.

v van anuudos <';0[1 larcas cuvas hoias ~L1T1 de cii;lm;m!c y esrrin lxrrnizad d. de negro, M ieru ri" permnncccun en ,II I~d, II) de 'lI'ilicn nu p(1. clran ser clesmudo- .leiiniuvnmcnre, pues sieiupre regencrnran todo su POLiN dur rue 1:1 mnfuin siguknre. Las l.anzas t.sl ndeurcs atacan con ,:1I";lIC dcscnvoltura a cualquiera qll~ sc encuentre ~Il su c.unlno, ,HII Ilille 10'; ril(', 0 los tJ(,)n,;~ k" puecl~ll I1bligdr ,I servir II los henge\,,,klll. Com,} espirirus Lie iol'lI~rrtj de primat 11l"'C I, suvlen irurnducirsc en ierkh"" de clerrarnamicnto de sangre y IULl,m.

FU'-'J'ZD de voluntad (), I\abm /), Gnosis 5. ruder 25 Hechiaos: Armndura, \ldr]\b~lll\')s de Hielo (rn diante In lanza). Rd;Jfll1<ILi",1 (C:SPCddl),

V'l1ti, ef Keill/Y ~8e-'V d.ef W\a,

II R,'Ln" L'rag<'m de Urru ufinna que rt,dll el O"Clln<l Pactfico de lel, Ticrrns ,lel wr'>""jll es 1.11 dlJlllini(l, aunque ~'rr<l~ rei,)'I" e ... piri I ualcs y cortes nobl es ~SI'{,1\ ell COl) I ra de cstn ill:i rrn ;-.chi'l. Desdc ,II palacio, suuado en 10 mao pnillna" del oceano ,II;; h Umhl':l, el Ite)' l'rflg6n preside 1I til',,, es \ C:lIIll~I' \' sc cnrrcriene h\wienclu <1'"'' el cspiritu clcl ruur 'ieH m;b c;'pricbn," que su cquivulent c del III "'Id,, (isie,' (0 al mcnos, ,lsi h,) Slcl<l durante sLglus\,

Escuodrones de Zhong I.,-,"g \' alumnos de S:HlW ']-)il-<) xirvun iiI Rev Drauon, M" .ho" ,I" ~LI,)s ~,'n anciunos que p~,,';-JI1 1:lJ'ILIl I iemp!I en cl Tapi. (_jilt: ,()II' cxisrcn como funn;! espiriruu) 11(' [knell 111;1$ ohI'gHcl611 que I" de servir n I,,, clerci1'<)s de U111I. N1uchos h"I1~e-\,ob, cs een que d Rey [)rag(m exise LIl!~ aqucllos que ,kscarl ,,is ~cl\!Ore, visitcn ,,1,ligatmi;il1'<;IIIt' il su armada privada. Tihnrnue« \' rnc.lusas cspirinra Ie" CUll represcnrantcs de diversns cruuurus Jcl mur, j-"mlllll el eJI~rcim de soldndos rasos tiel ReI' L r<1g6n, junro con lu. cspfritus de los monstruo» rnarinos 'lIlt', unrizuamente, .Iespcrral an <l 1(1, mariner» . ., durante hi nochc,

EI ~el)e~c>ll C;,ljymllcl Rei 11rilgr"'11 e.' quien dirig<.:" I,)~ cludu,-[;, nos del Re i Ilt 1, Es unl' de I.Ll5 pOCOo d m ~ml1es q lit wJ a via t'·ot:3 tie"I'i<::rI' ,; SU ppcJ.er se extienJe [lor 111" l1guns qlll~ Ie mLlean y ('mana de 'II h()ca C"1l rllJ'ma dc' rlr 'g(1 ll"J:: dl'Vt Ira indus() l,1 met<ll \' ho me:l_ M"chll~ I11UrIlllll', II que. 1<1, prlleh~l.' Ill! l"arc.> re<lilnd,ls en ~I 1)~It.:rfjc,) han prov()caci() que _lrl)\"rH h~ya cllf'urccido hast<t m,h ,,11;1 d~ If! nlZOl1; tllnJS ntlrm"n ,pJI! 1;1, Pel'dici(llleS 11,1]1 ,,,duckl!! :11 <;ICIW,C:lJ y It h:-\l1 Il"V;ld\l p,lr un C:~lJ"Ii"'1 de cllI'rupci(in.

Han 1':'lSaJo 50 cIJ1US ddd<:: I" l:ilrima vel quI.: d Rey Drflgr"'ll I'l'e l'islO l:l1l'ublico_ A peS;lr de In" esl',lClI'Z,)S del sencscal pm COI1- trillar l<l~ cspcculacione" por 1;, C<)l'l'c (y ml11hi<fn por h Umhm) cir(;ul<lI1 divtctsas hj,;t<1riLlS ,pl'H-e "I d~sl il1l\ dcl ReI'. 1.., I1l1'ynrTn ;ofinll~n que I" Princcsll Drag(11l de H ir(Jsi1imn el":' ~lJ [IIm\r Y 'lilt" d ReI' I)mg611 tnlic1via no S~ It~1 rep"e,[() d~ I~ r&rdida. Utrm dlcel1 que cI Rey DrclglJ!l yae i6 Ct III la Prillee~<1 Ilr<lg~lll cl 6 d ~ agoS(,l .It: 1945 V que, :1l1l1c[1JC: la ll.llllha [I (0111'iC'I 110 destnlZil <11 I'olknlso H.l'Y, III r"'tlrd<'] y Ie vnlvi6 luco. £11 ,1 "Xl<:l'i<'f Jc Um\, Algul1()~ h:1n lleg'hj(l ~I al'lrmar que li",jyrll h~ :lse'>ll1ncio til ReI' DragClIl Y 'Ill" titl mil umlem dcspiadada e~ lIn le,1 in1(l'li,.J de: Stl Cl!ll'"hilid"d.

1\ peS[Li dl' Iii esp:9I1 ('0.<1 n:r" I m:iclll d,' (,~ jyra, e, t,' I n,1 H vi;\ c<)migm' 1J1_:1nrCn"f unido ;) Umi y :\CtIJ;H CP" h,)!1<lr_ 1-:1 1Z~lI1ll lJrag(lll d,,1 Mar ", ,1Il() ,Ie los Reinm Y:lllg Imis import''''LC.' v mas gr,lndc", Lus hengeyobl 1i11"len acucllr [1 Umi pan' redir 1-'1V(lI"l'" j l(l~ t!~l'fl'irll' eld 111l1r Y ;ljll"end",r 0" .Icohiduria '~crC"Ui,

I

~e~ Ci'.Ad.adC.'V!1:

U1'V7Jj;;b- ~ty-id.e'Vtep

JJ<l~l(Icl:lS ;lsf pur IllS [crrn,ificl',1 gC:ll1l(l()s·quL deFUl c:,t::Hpnr 'i pm sus armas sicmpre r;:1l.-;angt'enmdas, lao LUlZ:-lo E"II iclC_I1[l'~ cn,~an COll fUrID,j Rein" de.: I, - C,piritIJ~ ~ol11h:l(it'nt6, .;1111hllll~"d.,)sc I.:1i uIHIqlli~r 1->:11:111" con un Imp 'til ii,riuso. Apm<,:ccll c('I11<.1 I 'I mit-li II IS cns~ng-rcnt"ll, l' .1,-, n '"I n \ t:aJtwcrict', 4"~ lie v:>! I :lI'1lHI[J"r;l~ "!1IICIl:1J~lS

'l'Av...e9tx:c. Ci'.AdC.ci..a"l/o.: et Se{dC.cjer Co.'V~e 1 er

1\1111'1'" ,,,. SO" 1;11' 1'"ciCrnii()o U1111<1 IllS Llwng LlIn~ <1 los S;1I11C-Biw, IllS ~'g,,, ,I (:scm Suldndos Cangn:lo "HI lcn"bl~~ ,,-,Ida-

---~~

-=--

La9S

-tZe\"XLlp a.ef -tZfre

Ell l]Jgun lugar enrre 1;", l1"llltall,[~y "I mar, I,,~ 6", fluve» por las Ticrras del Tigre. I_(]~ espinrus de las 'L,IVtll, valles y jllllgl~, agresres I om W I as o destru ulas por los hombres hu};ca 11 r-e liJgi', I t, n ell~~ .. , pen) no rodos consigucn sohrevivir: J<,~ Ticrrus del Tiurc rarnhien T dcsvaucccn dunuue 1:'1 Qllinl:l Ed<lL!._

1_<1" Ticrras del Tigr P'JSC. ']1 :'"llpli,,~ extcnsioncs ell" lugarc, roralmenre inexplor.ulos. til csre Rei-no estfin reprc;;elll:ldll,' 1<1- do, Ins eruornos oncntalcs: clcvadas CIJm].G, gr:Il1{I,>" vnlles, prof[)Il,I<J.~ selvus Y rnistcriosos deltss. No h:lY surcus de nrudus, 111 rallcs, ni nada hl.lJl1311().

L< s espiru us Tigl-e nlg n en csr.rs Tierra- huscuu I" 1.1 v '11- g~I1Z:l en Indo :lqut:lI" que hucln u hurunno AlIlI'IlIe Ill, ItgTC, ~""" h1~ cruunras m<"i~ tcmihlcs elL est e Rein». W11l bien hay po ,Iem~.)., dd"n res, g-r:lIIJn scrpieutes ~ irn.l II~" pandas :.;igcl nI (·s. A nu-n I "I, \ ~C 1"'-'ljn~1I gnLlltic$ ~< msej, ),' de esplrirus JL' 1.0, ;1Tllm,llc' pnr a lnrncru an pOI' CHill Y cant ar cnncioncs sohrc 1,)< Edadcs qlle han de 11<;;j!ilr.

C:1Lb <mil dt: J;,~ t.:,-peci", P()~l'C Lin p;II:,cio y 1111:1 curre espiriI Lilli. 1::1 Principe y I" Prince-a Je la,; Tier: as d"-.! Tign: rinden hunur ;1 Il)~ espfritus Drag,)!'1 clec 1:1 l.hnbr», y Ie ~'Ih<c 1I11~ WJ] 1',) I( IS Senores Drclgon C()1ll01i" n.el"'" Yuma se han cicsp(!snd" c(ln huml-rcs Y ['ulIier!:" oil' c,t't_; reino. Cad,., ullL) de 10., d;f",n~nll;:s ll{1hlcs liO"l1I;: ,II propj" p.:rsumdkl'lll y ]":111.1'(1); (\1r <'jt'.lllplu, I" Prince,,, Ti" grl.! lTata II ,\I" 'vi"iI:llll~ illll('Is" 11l::'~ c;'pknLiprllsHlllCt'Ht.: l[lIe "I J'rfllcipc ele I(\s M()jI(I' dl' Nicvl',

47

dos de cab:'! 11",",8 de los I:j ~.lT1W'; cI e I Mar, Aparre de 'us bandas ccrernoniales, 'W~ ~sl"h:1rdH' decoru rivas (pero rnuv funcionales) y 511 rerulenciu :1 curninar '1 )bn: S~I~ picrnus truscrus, csro cspiritus con coram III \ Il[~11t:1l tl:'ld~ anrropomorto. 'u3ndo nccesiran hac blur, sus voces surgcn como un chasqurdo suave \' SUS'HT~nt", A vcccs se les cnvia al mundo 11l000wi si ,,~ consigue convencer ,I Ius scriores de Ullli df' III tWCe'liLlHd de hacerlo; <llgmlOo Zhong Lung \f S:'lIl1e-Riw llevun terichcs de fucrz<l C tnvulnerabilidad que U111" uerieu 'I esros leaks soldados.

Fuerza de Volunrad 5, Rabin 8. Gnu;;l;, 6,F'ucier 35 Hechizos: Arinarluru, Inunclacirm, M~lteri,diz'lr, Rcrnolino (cumu el ,.eLsmo ell I" Urnhra, pen) ~61< I xe puede utilizar ell le mares de I~l Umbra).

I

wi

Lap

'Me~i[a9S d.,ef Ciefer

Alzandnse hacia );, h.-wed ,I ckl cielo, una gran cu.lcna ]1'1.(1)[,11105<1, m:h grande incluso qUI: cl podcroso HlIn;,],tY"I, at raviesa un mar de nul es. Algun()~ heng"yuhll mstruidos creon que las p<lgnJHS \' h), ,-illda,l~s ocultas que hay en la monr~iil' esnin fuera del alcance de Itt rnavoria de I(I~ eSI'Ir'iIIJS, Al[\Jellu~ ,Iwe JL~caD inrcnrarlu dcscuhren I1l1f' pucden canunar sohrc las 11 ul-es )' ',r;e cucuer.rran con los espiritus de todo tipo de Cl'lutUI'<1S \1"I;]d()r~.'. La luz de la lima hrilla sobre aquel los que 1:'11 tru 11 el1 este Reina.

S" dice que rnuchos '~'I ir ii u de 10., gT;tI1Je; .d[agunc, ruantiencn sus cortes en las Mi'Jl1wl'i<lo cltl Cicln, Pc-rull"C ,LIS CI,neS:-I- 1105 Y" no cornprenrlen sus norm as, Algli no de estos dl' iri III" ~L jrtesanos crce q LIe IDS Senores D mg(lIl y el PritlCl pe (I<! I I~i rrna men [( \ han sido <lfec.l'~d<l:; pnr ,In,1 extrafia dolencia, y ruurmuran que cl pensarnicnro dccidem_al. ha en LraJo en d R",ino y h,1 ce.gacl" 11 paraluailo ;1 los gnlnd\~, dragone»

L()s visitantcs que suelen ucudir :'1 esre Reino creen que exisrc una gnm entrada que conduce ~ reil1o~ mils lcjanos, peru que esr~ CH,I\1(H~d~ 110r remibles sercs cspiriruales con pudt'r~~ que escapun .1 III eurnprcnsion de 1;1 m<lypri", de los shen, Los Conremplaestre llas afirn.an que h . Montanns del Cicio forman parte del Rein" Eterco conocidu en occiderue y I..ILI<: es pusible llegar a la Umbra Profllnda \' ~ losReinos de la Tcjedora, cl KHC)S Y c! Wyrm si sesiguen IDs sen.las adecuadas.

M uc hus ,lh~T1 viajan por est ".~ Mnlll;·lf1.<J~ til husca del COIlsejo y ht OI'i IlI .. ci6n d, In" anriguos esplriurs Dmg,lil. L,)S Coru ll1pi:Jesndlas es ulan por cllas C11 bUSCH de lugares .1011- de rncdirar, COl1ll111IC:H~e con los espirlrus celcsrialcs y vcncrar 8 l.SII kr-Yorni.

W\k\e9'txD Ci'.A.dO.d.a'Vo:

L2. W\aY-if~O A.{'.A.t'..-e

Est<IS e Ilea n 1':1dnrw; crinrurus con alas de zahro' S() 11 casi 1',LlI R"rfllldc, (;01110 1<1 cabeza dc un hom brc. Lcs gu.1 1:1 1:1 btl lez:1 v se sueleu agrupar alrcdedor de 10' h~ll.g,~y()k:.i de ~r<11l atructivo frsiO) LJll<' visiran ;1ll'r'111 lpe ,Itol Firmumcnro. No 51: la, debe "PClJ'lHI(I)'" er t:llfi'lbr plies, cuan.lo sc sicnu;n 1lloleSI :·I~. PII<;:til.!lI prove lear grandcs u.rmenrns, Alglln,)s h"llgeyohll chamancs lnrroriuCell ,1 esrus criutu rus en ft'[ichts de VICIl[O Y nuhcs, Ilcrn FJm{J., In haccn ~11 c\ 111 tra de 511 volt 1I) liId.

Fuen;" ..I" Vpl"llwd 4, Ruhin 4, C111\\sl, 8, P"der LO Hcchizos: Percibir Trll h;I$, Cri;lilf Vknto, 'j hHY Imi, de tres )1I1 1:'-" p.,,:d<.:n IItili;;,l]" 1m lItchi!,,:; do.: Fie 11:'1 R~L'I"lr"gLl y Lt:Vl[<lCll)Jl.

1_0' SPIrituS de las Tlerrus d ... 1 Tigre recelnn de I(J:; t:"Lr:~f\1 S, PLiCS todos ell s tien, n razones p;lr~ ierner a I,,> 111',l11hrc>. Los t;'~pint us residentes pue.len aceprar con C,lUITk, n lin h.ellgeyokm qlll! los visire, aunque dificilmemt' lar.in la hienveni.la d orros s/lel1. Los hengevokai suclen iutcntar convcncer a I'l> cspiritus de l.a6 Tierras del Tigre para que se iru roduzcan voluruariamente ell arnuletos de grurules proprcdades curarivns, y consiguen ClJIlVel1- cer a muchos: sin embargo, nqucllos que intcnten oblinar a un espfritu eli:' csrasTierras a iurroduclrsc en lllJ 8l111UletO, ,;610 podnin regresar corriendo un gm ve peligro,

~e~ Ci~d;;id.;VVo.: ~LYitrA-r~

Estas inmensas besrias ,IJn 1t1S verdaderos soherunus del Rei, nu, No 51" inclinan aure uiugun hengevokai, " incluso II los Kban. los rratan con rcspcto (aunquc a repraii.ad,.entcs) .Suclcn accptar la, alabanzus y responder con COrLe"!,,,. J',"Hl j:l[lla. acceden a introducirse en Cetichcs.

Fuerza de Voluruarl 6, Rabia 9, Gnusis 7, Poder 'iO Hechizos: Percibir Trochas, AJ'Il1:1cilI1'3, Curacion, Refonn.rr, Rasrrear

~ JaYtiitze56

~e fa to:-LMteY11 t:~c{aa:

La moyorla de carnbiaformas occrdenrules considera que l.os [ardincs de 1<1 Prirnera Edad sun idcnti-

Cll a sus levcndas del ReiU<J 15uC()liw. AI igual que el

Reine Bucohco,

nf) I ay nil\g~!\ <:1,1 rn L[1It· coruluzca ha:ml esu- Reil\( I Yar g. S dice que ,,(ill) :"LILI"IIL1~ qu.: 1 ienen un papel iI1lIWrt.:,IHe que desarrollar en e! Cicio eucuenrran "I Remo, I' $('lln en el mornenro arlecundo, para CIne puedan ~.)1r~nd~r e] sigTlll'i<.:adn d~ I~ Vi~i<')ll. M uchos hcngcvokai joveries .ludan de III existenciu de. ",,(0:: jurdines. OLTOS dedican W vida 1:1 encontrarlus, W11 13 ~5pcmllZll Lie nprcudcr ir'J 111,\xil11<J posible sohre las r':,hdes.

Los jardines de la Primeru Eclad capruran In esencia de la esa Edad, cuando k. espirirual y lo Fisico eran uno (pew sc diferencian .Ie 18 Primera Edad en Llue codas las Cri>ltLlI'J1S de Gaia Ile113J1 el I eino): en ~:il" lug,lr I "I Ill' se llena de ~r11.",nr< v In., se.uidos se sieuten coruplacklos.

Los que han Ilegado a los jardines de la Primera Edad siernpre ban sabido cxactamenu: d nde estaban. 1ilLio I, que lcs rodca cs tal) clam corno ~I agUL1, Esrnr en cllus propurciuna UJJ sentinuenro rrrcal y, aunque porczca una drcotomfa. quienes los han visirado afirrnan habcr viviclo una expericncia cornplerarncnte 11:1I·IH}l1. En estos [ardines, ruuchos hengevokai ole sienren obliga,It)~ H 11\~dit,11- sobrc Gaia y el Cicio lit: lao E"hdh. D\I[l111te e n\ rncd iracion, sc lcs rcvelan rnuchos sccre res (incl L1S0 afirman 11 Lie pueden cornprendcrse <1 sf IllISmOS 'r' conoccr su lugnr entre rodns lao (0,,,,), aunque bte conocimtenrn xe (lIvid,} ,J rnarchar, En cuanto hi revelacion y la ilusrracion klY"111 envuelto ,11 heng<'yokai, ,"~I';: ,ubd qll': ac cividud del-e ernprcnder; Algunos afirman que cuanJo ucabcn de mcditar en los jardines, Ius espinrus de Gum lcs vlsitanin pam darlcs conscjos \I arrnas.

Debulo al gran mlrnero de espirirus pacificos que habltun los J a rei ines, las Co radi sricas son i rrelevan res, Est. is espfrirus j a mas le-

;

I I I

vanra l1 101 mana a ningun visitan te. d y si un hengcyokai les arnenaza, jamas enconrrara eI camino que conduce ell Reino,

U1 J~f18fa c{e f~.-r\{i~~·

Es LJn luger que I~ mavoria de los snen evitan, plies se encuenrra en 11'1 frcnrera de 10& Mt)TIdQS Y,mg y Yumi. LJ oscuridad y la penum bra "on SIlo soberan as y U 11 <;'.11'<"00 dosel J" 111 (Ii tiples (8 £la, protege W sLI(:;I() de los debiles soles q u e lq iluminan, Insecros )' aranas vencnosos se arrasrran entre la madera purrefacta )' las dulces )' pegajosas flores de l~ J'lI1gla, A veces, la Jungla de los Trasgo e5t~ lleua de rnovimiento, pero en lin instaure, ae hace silenciosa, L\Js espfrlrus murcielago acechan; estas bescias pucden sacar los ojos de ralz COI,1 la misrna facilidad c(1111~ que derribarfan ,1 U!la polllla. La nlebla q,bre la j(lI"Igla, el aire rransporta olores extranos y haec >que resulte rodavfa ms 'is diffcil vel' algo, 1:1 calor hurnedo de esre reino consigueque hasra 10, viajeros mas Fclerte, sc sientan incomodos.

El rnavor peligro de la Iungla de I(), Trasgo radica en sus h~hitanres. Son cria turas maliciosas y embus teras q ue, de forma general sellarnan rrasgo, flero que se conocen con rodos los nornbres de losesptrirus demeniacos, Todas elias son diferenres, pen) rodas cornparteu cicrtas raractcrfsticas. Los rrasgo ~()I' criaruras Ilsicas que han tornado presradas panes corporales deformadas de diversos.anirnales para destrozar asus vlcdm)).,. Un (n15g(i puecle tener la voz de una mujer beila, IU5 brazos de lin calamur, el cuerpo de lin mono y 10, colmil los de un e le fan te, Todos ellos rienen un pLlnro Jebil: una deformidad, LLm1 rninusvalfa q vulneruhilidad a lIl1 objcto comun, como la madera, A nienudo utilizan truces pam arraer a ,l13 vfctlmas, como cavar trampas o rocar lnsrrurnentos musicales, A todos les gll8ta eI sabot de la carne de las criaturas ftstcas, y responden bien alos sacri ric ios, ellen 1',1 b leyeuda q uc lin H~ kken d ~rrot6 ~ ur: rr~lsg(, 81 ofrecerle q ue se ~ limen W tel de ;\U propia sangre sill terrer qucluchar, pem solo. 81 10. h:168 "n pC> qlld'i~s dll,is, Y s! :1CC",dl~L ~ comerse rod" SIJ (:~n1e. La crmtura e:;piritual ace pro y d hengcyobi se rue emtandu [rozo~ dd ellerpc> (espHalld[1~1 liempn slIfkiem!' para regeneran;e) hasw que el ,~.~c6magt' del rr:J~gl.l t!.'lm1l6 pOl' L. en0rme C<lll[id"J, d.e piel qlle habi~. L1Jmjdo. Si.n embargo, ,I[m ven;iiln de In mislll<l h.i5wri.cL ~ firm~ qlJ.eei tnlsgo L-enia un I.lst'~!11~gQ iiil11iWdo y q,l(~ el l--hkken rodav[a pcnmmecc en h, Jungla de 1m Tra>g() alim'~'I1t~n(I()lo.

,ALLnque Iqo I:ras.gos cienen lln~ repLl.mci(m ~span[()sn, nn ,iempre at.aC<ln ~ los hCllgeyqkai. L()~ K~lmo se ,-tIian rM:ilmente COil ellos. A 19u nns II fi rmall ,-!ue I()s tr.asga" [i<,ne.lT eiL!lTO sc.ntido Jd bOllor y que ,lrven a aq lie 1105 q ue ~obr~ vi veil a ws tGLl1l pa, ~1 1<)$ derromn en un combm:e rfslc(), Muchas crecl, que los [rasgos SOL, espiritlls dt, G~i<l ~lue sec han dhml,loll~dll ,I 1,1 i(lCLl.r-,l; 01·,0:; elken que son sicJ:\lo. E::<il:iad,)~ de Ius ReF> Yama; <llgu rius b "hbn:;, )bre ~~tl)i)~()" "lue lIev~n ~. ilL' inH':ra, y creen 4ue 1')5 Lt'>l.:lgm; SL1l1 e~pj_ri~ tllsdc I,l, pe~<ldilLto qlle han olv!li<)du los hur)lfll1.os.

Sc- rllll10l'Ca que hay mllchus fetiehes y urte(1)ctu~ ~~lundi.do;; en I"st~ J un,,1 a, entre 1m llllcs,l:; d e b~ vfni ma~ del rein 0,

I

~e5bf:i:C, CiJA.,r:i.ar.:iO.'VO.: -r~e- -C-Y"iPN

male. mal cnsambladas, 8Lunquc sus Oj05 ticnen llll brillo de intcligencia demeure. Ningun hengcyokai 111 servicio de Ius Cortes de la Bcaria de la Madre Esrncralda hn deseado j81l1~S ccnvencer a un rrasgc para quc' entre ell un teti.the, por 1(1 que 110 se sabe eXHG3- mente que poderes pueden presrar.

Fuerza de volunrru] 7, Rabia 6, Gnosis 4. Poder 2.5 Hechizos: Incirar Frenesf, Rasrrear

ef~~fer d.e f~ .A'tCeSb~

Existe irn Reine Yang que adopra div~TSR,I form;<$, aunque sc cree q ue e$ ~1l1 I'm i<.:l, lugar, EI Ternplo.de Ius AIl~~$ ITO> se e ncuenrra entre e I Tapir y I as capas su pe riores del cieln. Es un Reine saarado v cl propioCiclo 10 protege del mal.

Para cnconrrar ~l Temple de Ins Arrcestros ,,610 se tiene que buscar a los espfritus de 1(\<; honorables \' respetados AIKe,rWS en la l.lmbra. Aunque est» sendn suele ser direcra y est(, bL~n rrazada, durante el trayecto pueden aparecer retos, Estas "pruebas cit: los a nC~SU'(l~" pueden d"~<lfi;Jr <11 corazon, a I a men re U fL 1 cuerpo. Para la rnavorta delos hengevokai, eltipc de ubsraculos a Ie):; que se tengan que enfren tar dependeni de su auspicro.

Cuaodo fin31,i.;::e ",I travecto, el viajero se enceutrara en lin lugar sugrudo con oLI. familia. Cuandn ,LIl hornfrndo llegue III ternpic" norrnalmenre se enconrrarri a", mismo en ellugnr .londe esraba su hogar antiguamcnrc 0 en un lugar donde ,LIS ancesrros III vieron 1.1 n gran e.xito, Otras razas llegarari a un pow olvidado 0 ~ una gnu, roca ~,.'bre unu montaria. Se» cuai sea el lugur, cl vinjeIT! s~bri\ que se encuentra ante I~ presenc!a de sus ancesrrns.

AI viajero Slempl'e se le aparece un guia que ~dOPlC1 I\L forma de ur1 espiritu animal ,l de. tin sacerdote humane. E.lguia jarmis pregu n 1 ~ ,,1 henger'ok ~i fl q IJ ien buscat si mplernen to: I e lh-v [I hasta una iigutfl que rned i ta: el espiri tv de S\I ancestro. E~r~ I eva 11tiJ. la cabeza y d~ la bLellven"b.

L0S espfritus de l",~n.~e.'lro~ avudnn a los hengevokni de eli"ers~., l11aller~s. N"rm,llnle1l[e Ie, PI"\lp"lrcillnr,11 cunl.pre.,i(lll \' in" I'()nn~ci{'n; pot ejcmpl,." ,16nde S~ escOliden fCI:kILeSLlivi,bduo " c ,I ~IGS son los [lu 11 m, deN les de 1m ene m igos de SU r~ m" 1:1, 1:110, ;J.~t'SUI"B n y a c., li1sejm\, E 11 "<:~$i\l1leti, el e:;pirilTI J~ luo .; LllC"'.'itw~ ellsenara .,lg{m Dem 11 diir:\ nlg(1Il "hj~1 (] al hellg~y,)k:ll.

eLi and[) [e-rmiI1.8 b visi I:~, e.1 gala regr~:;CI. EI "isi I m,l e 11" ... ieu Lpre ,I i~pone del r:iempD ,utlC Ie fL ce p:lr~ preg' m 1':1 r mdn :'<1' lello (I' Le desea, pero cl f)ncesrro ;iempre acuems [011 1"1 gui<l cwind" J~h~ ~Gd'\~r 19 visii~, Eiguia liLO'va fll ~11(:estn) a orrnlugar Jel r~l11rl( \ y I()s vienr()~ Je lEI Umhra g"lpe"n luerLel1lelil~ "I hengeyubi y Ie Ir.1I1$pnJ'[~11 de VLJcl[~ ~ l>1s. Tierr~s del Espejo. Despues de di,:ha expt'riellei,), <;1 hengeyukai Je;;c:ubn· qH~ ]JoseI:' 'Dd;·) ,u Gill'si. y pw"de de:;Cllhri.r ,1'e111T(\ d~ ." miSl1ln II.~hilid'lJe",j\l<! Ill) ,dl!" liLlL! rt:nlrl.

Aq"ell.d> qut' I'usc:m el Tempi" J~ 1\1, Ance~tro~ p;Lr~ dfl.l~~rlos ['or nl r~s mznn t'S de,l hem m.\~" J~ m:i, ellenn tr~ r~n "I Rt'1110. F:" ~ pmllibidn f)d()],lm 1J1l~ aC(ilUd irre~]'eluQSEL ell'es~ IUIo:8r, ,-\blLlld>!ll IHs hisl"rias SI,hrc im[lruJel1l:~s que EL(,lGL.1'!111 ,11 gill>' pun1 LJLL~d\Lrse nin su 'lI.1CeS!m y se eITCllntr~r,l\l rerdid\,., en b Ul11bnl '/ priv~,dos d~ mcL1 Gnosi,.

~e5btx.c. CiJJ..,d.ar.:iO.'V8.: ~«itf)., d.ef A'ZCe5bf:'h:;

Esm~ e:;t\ldf,tica& nluesrml1 ~ lin trasgn "tfpic('''' quc' c'n Ia L,)s t'spi[rtu~ A.I1C0~trl'. elL (".Itt' Reinn nl' hne~n rLnd~ en C(ln-

I "/ !TI;tVor(3 de I\l~ CHSO~ Slide <el- ,Ltl(IOI1(lmmi<). I~';l~' lrj,]1 LLI>I,; 11\1 IT:! deou:; de~ce!lLliel1les, penl t;lI11rl)C<L leo l'ew1iltll qLl~ It:s inITI'-

1!'.iiI lIulizan HrmllS, rell> c(]nflall en .<liS pmle":'~ ,,,hrt'n~lt"r"lt:.' P,>la ,1\I;:G1Il en (criches; Sll c%ibid.lIr.1'l.clehe pCrlili1n"Ccr~n lihell:ad par;]

sc Sli ('uerp() e5 un"l hOi""bl~ dnl:'lIz<1 Je pdne, de <1ni- I,,~ genewciuncs que t, ,cI~v(a 11<111. de licgar. Sin Cmhllri;O, .,un lPt18

I ( (.. 49

\ C\J£fO.. e- '087: C -t1Iec .

~ -._ • r _ _;·I a:I •• ·~ •••• ~

I

...

que ,61u perrnite d '~\' '1:'1rT~l~gn~ .ndistmn», IIIcLuM' elm I,,~ perspicaces l)IOS de un hengeynbl. A.ql.lI.:ll<l.q que llcvcn SUq proP!' s luenIt::< dt: luz centrarsin SL1 atencion en los cspfrirus que h:~hll<ll) en I" (I>CLLrkla,l. EI Rcino ,,11 ,( n un lugnr [J II \ \' il.\LLLH) ,lnn,l", h;ly inrl niI"" tiineles LI"C sc rctucrccn, ginLl1 y S~ CL IL.;:WI el1 LLIl cornplcjo labe-

rinto. L(1s vlsitnnres dehen CUll1 probnr (:lJid:"cl(J;;':1I1lellt~ 'U pll,id'JI)

n arrlcsca rse a pennunecer eternamenre pcrd ides en estc I abc rrnto.

Algllll"., linn Inrenr.ulo murcar "I camino C"1l una cucrdn () una

sogu, peTil ,iempn: 11:011 <\C'lhl1Ju <ujctarulo una cll!;,rd;l ,pid" " sin-

I len,I, \ dfhiJe, estin lJlCS mlcnrrus :II,lIl' les :lC<:Lh:l,

Cicmprcs, ;~l!S:1110S y cspiruus de: 13 muertc clc',.lmbul.111 pur las caveruas y 1(," pasadizos de csrc reino. Los KlllIl(l I"" recorren ell

h\I~C~1 .lc cnsas perJkh" y ~~l'e";U1d,) aprender ,li)2lll1 conocirnlent" seer 'H'. Algunos crccn que [Uol Reyes Y>tln:l I ",'<':~I' f(l[-t<lkzas ell Ins proturulidadcs d I Lllo(:11 de II', ('\!~:lll".I, durnlc [drTIII'>\Il A los h,,,'.geyobll Y 10,. qllem:m III\ll)':, ,1 Ins ubrcn en cam" y I, I, c uelg<Ln pnrn que 1<1, lornbriccs 'J I", "US:111' "~ puc,dan devorur sn carrie. Grir,). kjaLto" resueunu ['1111 10),' ",,,,-,,,,,;> \ ,i,.ll\""" rLm.:"", Jl'l rerIW. l"i.Ju'i ILl, qll<:': Iu h:111 vj,j\n>i,) creen _jlle' e5rJi flli~d,. :11 \Vynl1, d lugClf d(lmJc prolitcrn 1:1 rnuldnd I' I;, "q,Llli,l~llL

Aqucllos que sc avenrurnn :l adenrrnrse I" suticicnrc en lu ClIIIcm;1 ell: 10.4 icmpies el1,'II,,)\1 r:111 ,.ksgracl<ld"" cspinrus que hun mucuo reclerueuieru .. ,, iVitlLh,,, se.urrustrun n (,'jeHI1 (lor I,,~ 1L'~i, 'IIC' " enlcml,·dac!.:" 'lilt UrJ\:haL:"1"I III '"~ \'i,llI$ i' M'Il t< d"vi.1 cvidcnrcs ell MI~ t lIt'rpu~ cspintuulcs. Gimcn \' se 1.1111"1\1:111, n" l2,mdo uyudu \' arcncum. Es rnc]or ('111[";].10', por'!"l" mcillli" U I",~ rn.is insrruidos k, sue!e rcsulr nr difiejl clcterminar tjLle e.pLrillJ~ I ,(,]Il quieten vcr ,divii,dL) su d<lI()1 Y clIfi]", "fre<..,'r,ill l,I'r;1 ;11111<1

viviem c u I" twn'" ,1(' lu rnucrtc pm,IIII 1\I'"[,j,, vid:!. Sill c'fllh~ll'gol,

-I\-e"k.~/~0'"e;8 i: ((';rs C3M\ PL.E:\J.;"ff'("1tI _,:\$:> o,e O'(""'ie1z;(e .

.... ~~c!lIK~", .. ~~~", ...... ~ .. ~~·~II .. .,III .. _1ta.I~II ...... ~ .. ~.4I""III"'''''''aJ~~~~~''~''''I'''~~.

f")kIH~ lueru e de Dune" V a menudo puedcn insrruir " IllS hl'll,~evuhll sobre i.:11<1lql11<.![ Don .le Ius que cnscnnn cspec mc;lmentt: Ill" e,piri lll,' A nccstros.

I

~ JS rz~Hl( ),.;; Yin son IULJare . ..; oscurus .lc rnucrte f Slt~LCQO V 10' henzevckai. criaruras 'lUG rezurnun I~ vida mas 1'111ll, siempn. M: e1)CII.Cn tran i I1C1'il1lud~I' C 11 .LlI,,~, LA I, (.'lIllhi'II'!ml:l~ ('el'lde1 LI ,lie' rnramentc ticncn hnbili,1[1(1.:$ pDQ! v"lim pori", Remos Yin, jll\.' C uoccn COIll,1 1:-\ llmhr» scura. Sin embargo, p"ra alcanaar la sabi.luriu, rnucli i, hcngcv, kai :;" ucaban avcnrurando :l salir lit· 1,1 11.1: ,II! Ill? Reines Ynng y ,hkm]';l!j<;c ell ln pn )hIllJiJ,;-ld .I" h" R"II"" Yin. I'll ID Umbru, "I v,,'Je extern" rcflcju lu travcsfu 111' rerna y nrll~I'11l ,,10,,11 pueclc ,,,c.'par del roce ,ie' In oscundud. El cquil.lhriu ,'xigt' 'Jl '" "I yi]'l Y ~ I y;" 19 esten ~ 11 a 1'111< '111:1,

Lo. C.aVe'<'lra

qe f~ CLe~.(k:e~

[_:I :,;vema de II" Ciempie« l'..' III' (I"LlII" iuflern, II"I!' -e e~l:i PI', \fumbmctl[e cnrerrn.k h'lJI \ cl ~Ilel" el"l I :qllz. La em rad,1 es L11ll! "rem cavernu <IU", ,'11 I'rlllt:lIH(), purccc tIIpad" por diversas piedra' ::i,t.:,IJltl"LH'; ,I ",I viujero ('''l..:lla I", rocus, "er:l que Ilay rcsquicios ~l 111"<-' 1:1" pi~c1"I" pLlr II,),;, ILI~ 1111 oil"ll pucde .rrrusrrnrsc y cntrar en cl Rein». L:L 11IZ ",,('m,d ,Ie 1:1 c.iveru» "'F un.: 1'1I1g11Kb j<lM';l'cscl:l1cin

1 I

I l«

:Hillello, LIlY", esplrlrus scan nscsin.uk > t'n I:, Un II rn pur I"" , cl'ilil(l~ .l I \Vyrm Reran tnrrurados .n es e rill" ;1<11'$ de recibir su verdadera senrencia, Las Pcrdicioncs lnrerirun "hligf,rles ,1 revelar los nornbres de sus aliados y cnrrcuan sus espiriru- iii \X'ynn.

EI vert! ~ l-lllgur de '" Pi ra de Corrupcio» danza sohre !<I, r<1~ll' de tort! J ra, Existcn In II L 11;1, I evemlas 'I ,hl'~ I.)s he ngev"kai 'Ill" han viaja.lo a este remo part! salvar el espiritu de Un amigo l' de un am anre: n Igll n as inc I usn af rman q Lie 51 d hcnecvokat consigue resca tar ;,J espiri I'll, ,;LI a lil).dl) regre,nrii " hi vida.

efroe~e~

c:{e fa~ V i~(jtze~

Algu nos hcngcvckai anruruos subcn de II [I III g,lr en 100 Rei- 11O~' Yin \ loride pueden recibir visicncs v oricn [<I<"i<111, 1':1 Desierto de las Visloues ~, 1,111 IlIg~r~ridll y vif1j~1 11<)1' ~I nu es algI! 4UC hogan 10,< hengevokai por 111' lLlvr,,; rriviules. EI viu]e viempre los cambia )' algunos han decul«!o que el clcvndo prec io quc hav que pauar por el es demasia.lo ,,1(1) en compuracion COIl lo, hL'.n.Jicin"

Aqui hnlla hi [uz ,I" Tsuki-Yorni, aunquv 11" proporciona cl c;iJidn C< ,nllln que esperan 1(\, hengevokai. Es mus, su luz C]sclg I h:ht<1 <11111111,., cI,'1 VI;ljero, La visidn de cstc vcncanvo T.'uki-YUI11I IH\ empuj:ld" a IMh de un hengeyokai 31 I Iaran«,

EI Desierto de las Vioi(1I1C'S cs un lugar de solediul. 1.0> percg1"1110> jamas ban cruonrrado II niruniu (ltn' ser V;\lU )' 10'; gruP(),' que mtcntan cutrar cn C5[C Rciuo '" han visto ~q'''r'ld,,!; 1I~(h Illi]., llcgar. Cada 111.111;' de he recorrcr ~11 1'[(,Ipi,) Cil m iiw \ ,:11,'on 11':1 r '\11 propia ilumi nncion, ah-j5llclllsc de 1.1, Ji~tT<ILl innes d~ sus ,'ow' p, ueros (J del munrlo ff~icll.

1"\ mcdida que vaRfl pm c! desierto. eI henrevok,u sc cnrueutra >J sf uusmo <Haenel!'! por clipfritll., i visione- \' vuelve :-l ver ~IIS crlruencs y fcchorias pasadas. 'litre 1111[1 <lgl1ill" ll'IlS{,lni , ..:,1,; v;lcf!, de Gnosis, 'I" llcno de Rubia pCI' biT!..! 111: de" T,uki-y,,!l1l. Descubrc que cl desierto e~ul hccho d ' pequefios gr;II 'll" de plarn. Vuc'go (1 cuuluuier otril sustancia que It' pr.xluzca el 11I,,\,(\r sufrimicruo. Posec linn perccpcinn seSgad:l del riernpo \' cuando sulc dd Rein" tlbLLLhre quc hall m1l1SClIrJ idu scgundos '.\ dCclelas. Despues de VClgar dU"OILI'~ un [iCIllPO, que sicmpre le parecera muchn, <;,mp,,~ar;~ ;:) I ener vbi"nt!~ iuus csrrucrurudus: ~11 11T1 la,jo 5<' IlH1SIT;1Iiill ~II~ I r,\Ilsgre"i!JI,e, de tc:, ell ,,[1\), sus nctus de violencin y c",kr~: \' en orro, HlS (el,}, y rtvalld.ules.

1:1 viajcro jarnas podr.i rnntar a los esplntus que transrniten esl;l, \'I:>IOTl '> y el hecho de: llt(l(i-lrles pl"L11cJl)garfa el sutrimienui del uturrn ntadn ht'lIgt·ynlni. S,ile plJ II',) pn 'gres"r vienduk» ) HC"Pniudolos como unu parte d > ~i mism " 1\ rI,ed!,I" que "I penltcntc lICgLlC a un ucucrdo con SLiS ucto, )' >1.1,\ pt'Il"~clm WnJOS, sc le purtlicnn lns impurezas que estos hnhian dej.ul, en .11 .ilm.i. I:ll "w,' P1]l1i(1, pr.ldr,j vel' visil1l1~" 'ILI~ Ie J>lri'Ln respul.'~ta LI "'Iud III 'IUt' ]'l"t;l, i:1Pl'-:i,dml:rIlC <i " .. :.he 1()m;·H 11m I Jeci~il\n rLHlnl1 " ~[ica,

I)espllt~ ,I~ hi]h"r f,,,e.lu "I ,1('''ClIbILttL1 ,IuS ,,1'C-IlSC1S y hnbcl' Jle!!<1cio " lm~ e~I'ecie dp P8! inquic'[U 01n e:ll~o, d hCIlC)tyok.;Ji :lle GII'u:.r;' 1:1 cr~'L.1 ~I~ Itll<1 del'H,lo duml \' LllClIllr,-,lr{1 1111 I'rl'ndd,,\ '):·I"i,. L".\ :lgIIHS Lie est!.' 11:1,;' l'e'mlln1rin I (),I;I Ml Gllil,i~ \';;1J I'uer, Z~ de \lolunr,uJ; ]a luz de Tsuki-Y"IllI, clllor>!. r'lll1iilllr y calkb, ;11\1 Tllaw <1 ·'oH' alivlu k'i dC:~"crr", Cu:mcio entre ell h: na ckl o;1,i" lin" hdll;lI1re ,I;lnd:·, dra)_(")i1 ,'" "bl"lnCl en d l.t"ntrn ,Id aglill. ell"I'· ell) d II 'l\geYllbi esre liS\i) 1')Lnl itse, 13 send",. Jmgt'ill II' tramp"rtara ],,,,[;1 CII;liLluiel ,1~st'l\() ljU 'd('~ce.

Lo,' "sf1fril,"~ del De,il'rr() ,J~ la, \li,;;ol1<;" [,''IIck;,1l "lJ,liq'n,~r tlpO ,Ie lorlll:1 () Hecili!ni llLlC cl N.lnacio[ um:mklT Il~('t"ari", p'lr,1 tnll,tr<Jr In.,. visi(lIW.' dd visinlllrc; [\["artc de cS,', ,'_'t, I"~ ,,'plrlnl~ 1111 f',)TnlClIl piiriL' ,!c.];. t!~lel1.'" eUIIIlg[;, ell' LII Tll1hrlL

La~

'\Ze~p ~/1i'oid.a?

/\ 1'1 i me: ra II ist", algu ien rl "I ri: I I ()111" r ""S TlerrrJ.' Pl'<,ll ill ieb, pl,r "I 1-,~Ul(L Y(ll1li, ~lIllq\le 110 111 SI)I1, plies ,jrvl"1l lill 1'1"'P(,~jw

7

Vf\~e~P?a C,i'.Ad,8.ct,8'?,ra: ef ~a'Vt.a~ -~al1tefLcer

Esros lastimosos dessraciados "UI' 1(\0 'Ito I igins de Rc[lIdlo, elite murieron insatisfechos, com rualdiciones en III~ lnhios. ,A, dif~CI1- LlII de I,,, ciudadanos mas pcliurosos de la Cuverua de los Uempres, esras crlaruras ansfnn dcvorur carne cspiritunl [resca v 111)rmalruente cunf .. hlliafl coni tel JIll 11en~e\,\lkal""litari[j para aplucur su ~e'J de sangre. L()~ l'ht rrrulores f;ml i I iar i :.:·ll]no CUll Wraith: EI Olvidoquizds uuiemn utilizar la, nurrnns de ese ju~g(J para rcpresen tar ~1 e~I':1S criatura, maldltas: la difeTenCI<l, despucs tif' ro.lo, r<l 1'(;1 <'11 [" '!;!ll1:'inlic .

Fuerza de Vul I 111 iad 7" R:lhi~L 1, m\)sis 4, Po IeI' 15 Hechizos: Alicnt« Cling I;,d()

51

La ~ec:{ c:{e! Se~-A'01~a

Osr II ro )' m i~tCJi(1,11I, cl R~ iur: del 'eii I II Arana CI u II rranq: I i It' luza r lej un , l ul restc, Je 10,\ R1'11l(\.1 de In U 111 bra. E~ unu tinirnca rclarnna que atravicsa un golfo tan extenso que nin)!un cxn cmo sc pucdc vel" dcsdc cl \'[[<1, ,A, diferencia de 1:1,' I eiclra,l'"h ruetallcas eille se :11,,1,,1, ~ISI1Ci<lr a la Tejcdura, este lugar [lU' e Ielar'1I1a,\ naturales LJlIl? se ngi[an genti lmentc .:,)11 (:1 gelido ieuto. I,» Red del Senor Armis atrapa a muchos espiritus y objeu.s, AI,~un(js creon ljUl' c. un ~;;rrritu hcnevolerue ti"\! intent« .1"lv:)r d .. ,de el Vel do ~ 1\1, que sc hall pL'I"cliJo ell hi Umhr:". M Iwh." h'~l1lZey( lk.ai han .::nC(H1[mtl" c'n I~ reel I,); cuc-rpu' mOnlirtc~ldoo ,Ie '[t:ntnt:H'lles, GClllf'ies~, indusll, Armias Tcled()ms. AIgllll(JS d i(;t:ll (III C, ~ n rial I ;lmc me, d Serlllr A r,liUllue: c1amante Je I~ T"jc',lnnl )' que "hL/rld csta I cjiLo,l" ~LI I'~'hr~\iia de III W parOl Pllel"r :. rw P" r ,11 e,piri III ,I ~ 'LI " 111m [,u,1 klo. Lo. KUl1lL111lUnlluran d Il(Jlllhre de Jvbrawa y eVlmJl sU]Jcl'sriciowJ)1t:llle CS[C lugar, pOl' mkd"" olenJer";1I gr~n n;tcl1l. ~vtllcJllPf hengc:yukai arlT111un que e! S~l1"r Ar,,!'b I11UI"i'1 hace riCmp(1, Aunqllt' llI11gl'lJ) Sl'r I'i\', I b" vi:;w j<1I11rl~" I '~p'rilll, :kl II ell,,> llLle han vi;.\jml" pm C '1;1 lel:lraiia hall ~cl1dd" que, ,l 1'>;;(<::$, 1,1 red Itembl" y vibra LUf1 un" I'lIer:m lI1(rdblc y ~c oven l!:r1WS kj[HlOS.

L", hcngcy"kai C,'[,111 lit: ;\cfI<'r,l" ell qlie 1" ReJ Jd S~ll(lr Il,r~li;1 debt' LXl~l1clL'rs" ['111" cl l\hi.'I11<I, ,11U1(1111;' 1\(1 ~,·,b[,I' 1l<"GI "lind.;. tl"b~rl l.Lute 1:1 Red Se: l'XI il'l1ll(" mJs "llli ,Il' las ('-"!llen!> dd RC-Inp Yin; Ill, 11\;·;' v;.ll,enrcs· In hall ;<:gtlldo ba&m utro.> I.Z·~llll" y jugare,1 _,ecr<:;ws., L 10 'li;!nl(L) fllirn18fl qtle hi ReJ n" [iell'" ,,91(l In'" L_: lpil, :, lJ]~~ q Llt: l:.b (\ )nlt; LH1~1 b I rue-n ~~I ~t;O;;l:-J '-I U L bl' h~l[I::' m ~~ I ... sp~~a y pegajos>I pi\r 1:1 ccntro. 1:1ll1hi~1l :llin\l;", que Ia tlChtmil'l vihr:.. vJ»it'llt< Il,enll' cere:! Jc SlI centr", (lHIl() SI IIn:llllchii de rirallcs Sl' CS[UVlera IibrClIlJo "n SII inrerior.

I

NI' hOlY I1Inglln <:.>rirl I LI qUI' re,I,la h;lhtrl.mlmentl' ('[1 1,1 l\~,,-I ,kl ,'et';()r f\r'lli:l, Y Clqucll()s que l'l1rr<l1l en (;,II{eilu) ,"lden ;lrar~(er en I ", I d" r" ii,,~ C(ll11\l c.:;\scar~, rl',~';l,.

concreto de ilummacion. prcsaman el ticmpo de dolor y ollfri",iCllto que ha de Ile_gar. Las rnarchiras llanura de este reino se ex: ienden buju 1111 rormeru oso cielo de rucdlanoche. I aI' lagos de vidri« .;0- loreado alrededur de los I icuados rcsros de las ciudades. P()cas cosas creccn aqui, solo unos pecos arbustos espll1osos v rnaleza. EI vidrio y los arboles 'son cosas d e I pasado: I~ arena y e I bn ern agrierado ),011 10:; S<1 ben-mas .:1 c t;S[C reinu. Las nuhes venenosas rra nsp.irtan [luvla acid~; el aire calienre v aspcro abrasa los pulmones y produce escozor en los \)1'" y I~ garganra.

A prirncra vista. las Ferdicicnes Y otros acoliros del Wyrm parec n ser las unicas cosas que viven "qllf \' I(I"iln:'I rodos 1<), supervi vieutes que cncucntran. ~ res > splritu pos 'en objel.<l. modern LIS , aunque las arruas en 1:1' que rmis con Pian ~0111 s garras, los dlentes y las ruberias gr:lI1dcs. Muchas de csras crinrurus, tanto humarias C-,)lllO besi ias, sufren mutacioncs qLle p(1llCn de rnanifll~stO 5\1 cortupcion. f\l inicio de I" visita, lao TicIH1S Prohihidas SOL1 sirnilares <11 Reilill de los bspirtrus Luchadores, 561" qlJ~ a menor cscala. Las Perdiciones rmls grandes 'i [0.1 Reyes Yarna acudcn 2 Cote lugnr pma rccoclearse de la proxima edad de Gaia.

Pern 51 ohservumos con aCCDclOLl., descubrlrcrnes qne wd~\Ti"

sobreviven C.l)S3S de gwn hellew: pequeno, capullos florcccn en cl borde de una roca y I"" cielos cnnrarninados las nubes de muldplcs colores proporci nan puestas de sol insadas .. U rodo ~S(3 perdido; la vida v los 11ijoS de Gaia sobreviven,

Aburulan I s hlsrorias sobrc las ciudadcs infierno de Id, Tierras Prohihulas, donde los hurnunos se proregcn a Sl rnisrnos Y :l las crmruras de G~18. Vivcu bajo cl sue lo, esperando que 1.1:; roxinas, sean eliminadas de I~ tierra y cl ciclo vuelva ,I

girar hacia la vi,lfL. UI~ hnpoluros supervivlcntes rnurmurau SU, hrc el rerC\mu Je 1,1 rn,lgi,l y los espirirus. De vez ell cuundo, Ius viajeros descnbren pequel'io., alrares ~ISIRdos y oculms de las per. dicloncs que causan cstrascs en la superficie. No son ndis '-II Ie rumores, pue . ., ['][1 exlsre IlingCLlJ registro en las C'lr[('.> .le l.», iltmg-·y"k:-li que bahl de tales cusas.

Algunos vi,*'rns him emrado en Ins Tierras I'rohibidns y han aprendido cl final de estu edad. En ~lgu",-,s CHSOS. esre conoclmien () lcs ba conducid. a la locura y ,II suicidio. I ros I ,,,,rrg '''llbl niegan lns Tierras l'1:elhibklllS, afirrnand- I que wel,) el reino es 1111 rruco del \:V'yrm I1ma LleSLrl)Z@1' sus espfrirus. Alguno: de los qlH' leu n ex p lorado I as Ti crrns Prohl hrdas han cnconrrado Ull propos i" ro V tina cspcranza en h~$ visiones d e I~ d·ev'151:<1Ci(1l1, Y'I.~e'·1 en rreg-andosc orra V"'~ a S II pa pel t'11 e I ciclo el espera mIL) CI H1 ilus [<111 III~ fl e,laLI (' IJ I.~ que G~ ia pod r:fi. flU rgar a I no civi I iza CI.' Ir res del I n 1IJ1~ du )' recrear I,)~ ncrnpos anriguos. Crcen que aunque 1[1 ed"d pile, da I,,"gar a su nn. la vida scguira,

Los hengevokai huscan la~ Tierra: Prohlhidus 1 or ,liv"r~H' razones. Algunos sc prueban a 51 miSlllns "OJllTIl fc)~ veuenns del Wynn )' ;Hlm uian ~1I resisrencia. OI1""S huscan rormas de vudor all Parenu-ln :1 sobrevivlr a 1:1 edad vcnidern, Algunos Hakkcn veil 135 Tierra, PnlhibiJ", como una prueha de fUL'rza que II'S avudarti ~, uprcndcr si rnerccen U no ~I ,hr<!vivlr ,'II III~ I iernpns veni.Ieros.

CiJA,Q.ad..a'W V'~e~:

l'\)ie'Z- 1)eIMP'Vi~ ~~i&-'V

Estnb uboruinables hesrius avanzun f.'1 ,r lil~ exhu: 1<1 "" 1I,-lIIltn" .lc] Rcino sobrc picrnus <.'11 ft mUI de tt'hrrall;'. 1l111\'i':lldu~i.: ;l lIn:1 veillcllbd rremeruln. Son cazudorcs pen· ~xc('i1.cnc~, que" pcrsluuen \' atrapan a las Perdrciones pequenas, las h"~,,," d 'oct;_nder ,k' ,,11 inaf)lltmn de loo ;ll[(KiKI,15 ci~I", v las devornn ((111 11n ~<lld h()~'-Id(,. C~df1 I.11W posee una hmdcl dl' u[l~l1dic",> C(HTltCn" que It, 11lIn [l[e,,· uulo S1.l noml-re, N,\ les 11reCl'-'II'~1 ilarse Lin restln cou Ill~ incautus 1"_'l1f,;"\'obll )' son <,,'1>1 :lrlWmn:l P:H:l ln vlda de 1.11'1 cnmbluiorrnns .

!

..

-

FucrZll de VoluJllad 7, RDbw 9, Gn<],IS 7, Fo.ler 47 Hcchlzos. Percihir Trochas. Am13uuTCl, Roce de Ia Plnga, Retormar, Lanzar ~rist(ll

l~ll!iO~ eileen que c] espirit u de cada ser crca UI1 munJ( espirirual pn: pit! Jllmle $<: refleja n las espera nzas y lu.s suefius, los recu erclos I' 10:, micdi 'S, Es 10$ lugures no son como l>l~ Quimeras (1 los rei nos de los SHCii.US, plies rnanrienen fuertes vlnculos con el ser 'lilt' reprcscntan. Cuanto rnfis fuerte <l poderoso sea el esplnru de una I' rsonu, m l'llr St:I'~ SI! reino personal. Muchos Pueblo del _rl~r\JSCUlll no creeu en 1~1 existencia J~ los reinos persoriales, pew los hcngevoknl picnsan que es pnsihl~, 'ille ex istan , esp .ci<limt'l1te cuando t ienen en cuenca que 0,118 obsequio ~ ILl,1 Kllan y,1 los Nagal: CDI1 la habilidad de hacer que sus reinos persoriales sc man i(est~ [;:I 11,

I adte puede cncourrar SU propio reino personal con f~\ciLidad; d~ hecho no se garantiza qUI;! exista. Por ejernplo, los mortalcs ordiri mill, C.aJTCCn de reinos rerS()I1I1Jl'S y es PUCII pruhuble que 0[['0 shi!1I plied" m nifcsrar unu cosa parccida. EI U II ico rneu \du rTl ,bacl pm~1 encontrar un reino personal (aunque no Sle[\~pre Iunciona) es perrnirlr It Ius amigos [Illim()s que avuden en su biisqueda. Tanto aqcellos que buscan su rein! corn los aliados que ~(In mas objetiv s del-en buscarlo juntos, Llegar " cnmprcndcrxe I ~J I hien como para poder localizar lin reino personal cs cxrrernadamente dificiL Sin emb:1rgo, despues de muchos afios de rctlcxion y medimcion, los mas finbHls podran indagar en su propio espfrlru ]):1.I<I localizar su reino.

En cl interior residcn todos los demunios personalcs: los recuerdos, los miedos, 1 s deseos se ret'S y la parte oscura de uno mismo, Los ancianos deciun que el mayor rero de cualquicr vida e,1 ponersc a prueha a uno rnismo. Esro es lo que deben hacer aqu Ilos que hll can los rcinos de SUo propios espiritus. Sill embargo, si till hengcyoka i c(!I1sigLle S Lrpem r los rerm de lin reill() persl)l1tLl y ~"I)qUlsta .Ill prLlpio espiritu, ,hlendr;:\ nl1.\ I1laYl>r Omlsis y IIn;1 compr~usi6n mas profunda de si mlsmu y Je Sli lug-at en el may()r de 1(" C(1njltnms. AhUL\d,j[1 1,15 leyendas s, ,bre :lljLlello> qu~sc enirel1l;aron a SLiS prorj<l~ Iimitacilil1c y ~1I h>lCerln, M! excedic)'on. Olm~ histori.~s h:1hhn de harnes que, "I t:nfremarse, Ius USC;ilro~ espirltus del ~ I fll~1 de sus ~mJgos, Ins Ii beramn de I pes~r, IJ1 d(;'rr~sil\n ().eI miedn.

S610 se plI 'I, entIar en un rC1l1o pers,-". cd con el pm'miS{1 d su ,1tlel'lll, Sin esee pcrmis,) , j;JlllaS M, rmdr<i enC()nUilr ni entrar en lIl1!! de es ms rei [IOO, EJ perin i~( I T\Llriell C [lll r lj ".: .).tOr expresacic) ,e I, \'0: Cllt3, stIlt, deb Scr "llceJido por eI pmpi. t!$plriru. Ll, P~rdidunes sicmprt! han intemadn enunr enl(), reinus persun~les, p'JO;!;i alii q dmlde luchan para con [rob, lLrl ahml.

I

Li'Zea~ ~/~»U.Af~

Los TClmulos I)rienwles sucicn ser 111(\, I"occntes quI' sus bl1m!~I{)gcl~ \-,cccklc:nwlcs, NormalnlCl1tc son lugares flilngilos, bie[1 gll,lrJ" Ius y l1li1ntel'lidl>~ I'elr 1<1 P;I[cnreia I, Kfll Y 1'\ >r I,,, hengeynkaiLJe'!,'Tru::iHdamelll e, I~I.\ ~llmt'J.l1tc:s gll,,-rn\$ COil lo" S)U011 h~ll secud'i pM 'comrle('(J a IllS tllnlulos y y:. IIU qut:di111 demasiaLl<i~. DIiTantl' ~igh,s~" kll1 ,UCCdltiO glldrrtS pur ~"LO,' lugares sagr Llns pnr ~u

c~udul.de Chi, Je_hid:l., en parte, a la naruraiezu de las socledades de las Cortes de I~ Bestia: 10 mejur serla [uc t xlos Ins hengevokul coopcraran pnr~ defender lin [umllloy 10 comparrieran entre ell s.

Quizris I,) mavordiferencia que existe entre los tumulos occidentales y los orientales radi ,I en las Tierras del Esp [o. Cada U'1t11lJlo tiene su propio dorninlo dentro de IR, Tierras del Espejo. Estes domiruos pueden format parte de uno mayor, curno una Canada, aunque poseen su propia naturaleza. De diversas mane[as, son hi corte del nirnuln espirirual,

EI dominic del [ull'HIII) sue!e pareccrse nl prnpin nimulo, y mas SI se craw de U! I;U111111 verdad 1'0. La !1=,t\JT;11 ';:(1 del nimulo deAne el ripo de dominio. Un espiriru de SClbidurla pucde tener pajaros volandn per ,II dorninio que susurren 10, secretes dell1llll1- do, rnicntras tue Lin turnulo de l: Umbra »dor-rara I~ Form>! de 1111 rnonasrerio donde los e rpirirus pracricaran caligrafta \' rnediracion, Pur orra pan e, Lin esplritu de Liderazgo pudn:i ruorur ell un regio 11" laei ,~11l1 equ -'ii<:cLencl0 a las Tjt!rr,,~ del Espejo con un ejerciro de espfrirus que le obe.lcccran en WJI,I.

Aunque los nirnulns orientales scan poderosos, iarnhien pueden set: pe.ligrosos, Algunos nlmulos espiri ruales, presionad s P r hl> consrantes guerras que se succden para obtener sus lavores y sus rCCLIl-S\lS, S" han heche arrogarues y han llegado a euloquecer, Pucdcn exigir sacnficios de sangre u pedir a 10$ mieml nI.l de los clanes que reulicen obras irnposibles, como por ejernplo que lcs lleven [as cabezas de los Reyes Yarn: . En algunos C:150;;, los niruulos cspiri: 1.1\.1<;:" han i!CgBdll a auicar a micmbros de ,m~ propios clancs. Muc hu, Cl d pall al resq Lie hnlj arnien to de la bu rnc r;<ti a cc lcstial, pero mTOS afirrnan que 101 sufrirni .nto de Gaia I) I~ cc rrupcion Lit' la It~CI1()logfa bo dcsviado a los tumulos csprriruales.

Los nrmulos orientales no ';lil., csran conectados entre ellos medianr los pucntes lunares qu' sc C nocen '[1 uc i lente, sino que tarnbicn pm las lfneas.dragon. Las [Ineas dTaguIlS()J1 versioues mas fuertes de lasscndas d ragtil1, gil e s610 cunecta n Ins t\J rnu los del Rein" MICeli" on los reinos de los senores spirituules. En cl pasado, los senores eirag6n enviuron ohserva.lnres ~ I" tierra para que obscrvaran IQS diferenres nimuk», y diersn lnformcs sobre el estado del Remo Medio a sus senores y ,1 I(_lS Celestes. Se consid ' [(i prim()rdi~1 m~ntener el. f1ujo de Chi entre el mlindD espi.ritual ¥ d IllUl1d" rioi (I, <lIIl1QUC ['\lens viv<). pueden rec,)nhr cu~ndo I'ue 1,1 (Ill irna \' 'z que un est lritll Jmg6n inte.n,(' hn ' 'f lrll c'in:uito y i11lJcllO nl~rws ClIil1Jo .Ie ctll11plet6 algul1o, L~";; Iii leas drngull fUllc.ion'lIl C<loi de forma iJcl1t!ca a los puentes IW1('lres p"ra tT~nsp()rtar a 1m ht:ll"eynk;ti <JlHKlllC la n::llur:al",z<I del ttimulu "spiritual detcrmlmlra 'b JiFiCI:lt~d del vi~lje, ::), hi line" S~ LltiJi.z~ bkl1 y Ins LLIL1lulm; ~spll'1rlJ~les e~t:ill aliaci()s, el viaje rt:Sulrar:i l1luy sellcillll (di [cuiL<lll de 3 6 4). , 1 las Ifn",ls dragon se ulillZftn 11<,r<1 viajar a 1,)$ I (JI11 \llos J ~ Il'~ ~ nem ig()s, rCSlJ I ta ra ill lIcho 111(\1, C Dm plrc.ado (.Ii rinllr,\d de il i1 9). r'l\llnr al LlCUiz.'lf <ldeCII'IJClmentc 1,1> lill 'a, Jrag(J[) ~i~!nilkar;1 qUt~ el heng"yokai "epenlen'i en la, Tierr~s dd EspejO cl1rre an\b<l5 tllmultJs_ Un rmcaoo i.nuicani que h;,1[1 II"m<tdo hI HLellcll'\l1 de Ull p()deru~o ~s~liritu quc, dcpendkndo It com,) Illan 'j n I" siruaci m, "en'! h(lent) II malo.

[1.1 l-"d" I" JCl1hj~, I", nJl1lll.lo~ SigUCll sielltin i.:.h:'micn" H Ius qm' h,,), Cll el res[() delll1umJ

-

53

co.ezt»!fJ '\'re~ L~Se~~

ce fo.~ c .~

qe fa ~e~a

iQIJ~ i,arernOl ClJ11 l'IJtl, /'l.ll.:r).lm del nWllJ" IIl!rflWW! nW1>j)rJ)'w!.j IIlda 1" nellCl()11 dent1'/! d(' VIlC,(HI,\ Ctle1-pos.

En wJm I"s wsw>, Tee.l; lV!adres, '/iw,"us, Mttndos, FHeg(J~.

-Ieilcr 'J'LI.: ~SCl!lieT es imfesellbl,' y cnfcnni;zf), Nfl e\(.(J)"l$ 1Iadu, y redlm'lo lO,h

-Mhima Je 1o" N>,g~ll

los f'u e hlns J" I Crcpusc \I lo, los hell gey l ,Lli I es resultan ext ruru», y d""\lIlOcido~, aunque en rca!lc!;Jll nu son I H" di [ererues. L:J In;iYI H'fa LI~ las dilcreucius rntlicnn 1..'10 la $o(..ieli;'ll cnmuual .I,' las Currcs <1,. l:'l Besria de In M:~clre Esrncr aldu, que ha al tcrado cspuu.uul " socialmcnt e a jn" h":ll~ey()bll durante afios,

'ludo" lw, hellgtcyok;..i 11HWOC<lll <:1 Dt;lirio en fOrll1<1 Crinus. n::CL:j11'U Ii)., Ku suue. En Ius TCllgl' \' 11\" Khun, 1m "f'l:CIt!~ ,(! nteruian y los Icsrigos re:ICCI( nan '(In,,, ~i SII Fuerza de v<)lllllrad (lieI'll ,10.,. nivelcs superior, u<:hld" iJ que esras 1"\;1":'$ no hicieron dem~sl:llh~ C()~~~ en Cnnos durante L1 Cu.inn Edlld. SIB embargo, I,,~ Khan provocan el l'ldirio cornplcro <.)11 forma Chatro y I,», <,h<ll1lin;1hlc:, Kurno (crerm», dcpredadorcs ,~n Sll~ (rlrm:.1S CII l.iliau y Aghora. Siel"prc que nu SL: imlique 1<1 cunrrarin, In 111<1[,1 leI Idra en I", hcngeYL lbl lus misrnus dn.rn, 11I:r)IIJlci;.iles que en los (Jmoll.

Se~

Par;) Ius occulcnrnlcs, 1:1 In{is sorprcndcnre pnreh<l de coo[l<,mc.iJl11 entre 1;1~ Clones LS L. I t:ldiu(ill del :;CI1[:1I () g'I"IlP" gll~-

rrer. \. L,J' sentai se fnrnO:ll1 de acuerdn Cull lin:! 1;,1 riLL<1 rrudilion: 81CIl1pre con Lin proposlro ,de 11m, ([Irma quc' u)I)lph'lc<I;l 1m espiritus de 1:1 Corte de los AnCCHI"OS, I ern nunque un scnuu ['II cd fl ~,"I;'r Ian unido cnrno Tina rnunada. SIIdl' inchur :1 GlIllhi:·lfOI"IIHI., dt d().~ 0 mas RflZ;.l~ diferentcs (lin hecho ljll<: rcsulta inconcehihlc p.ira I,\~ Puchlr», del CrC:JlI'I~Cldf", que loc\aVl;) recuerdun pcrtecuunerue la (lUCri;! de I" Rubiu).

Ll nUIl1E'rtJ I r:ldiL iiJIll11 de micuibrus lie un suu: ai ~~ dl' curco: e-xistcn cinco dlr~CCI()nCS cardlll:1Il;,', t.mco curus de la LUIl;1 y cinco elemcruus, C"dll uno de c llos deht: esrar rcprc:,~ntALI" .:11 ~I serual, (-)1,)" ~,[)rrilll' c,msicier:u;i,-, que e] grupo gue rr.cro cs dt~.lJ:·, VI ,r<l hk y II 0 rue rei,e :L \'\1 d <I, P, ,r 111 rrl III [1, C'IJ~l ruicrnl-ro ciL uu .'''"le'! u adiciunul ~~' uliucn ~"II una .IirecCil n, UIJ ciemcn«. y, 1" 4'H.' es 111,1' importaru e, '''II 111\,1 iarca. 'Iodas csrns nlinonciones ,e cscl'g~lll'()rse['ar;LJo (nunuue lus Kuei -jin \lJlint;n que cl ruq.:o ~st:l unhlo :tI sur, cl "vicnro sur" d,; 1111 se nrai no lOS ueccsarlamcnrc su "WlIT<l de ('U<.:gll". l.as l"re:·I. '(HTCSjlllndt:11 aproximadarncm c " l(l~ auspic i.» de los l ,mOll, nunquc Ia~ I't",jl"lI~i'I],ili,I<lcl,e' Je L:ILI" L!lio put.dun .u. lurir ,Je I" nurrua DL'idclilal,

I\lglJn()~ ,~t;lot:1i 'i,' ".;nS'lgr:Ul pDI "U!llpic-II' ,lid:, COI"lt:~ ck k1 Madre Lsmcruldn \' ilctll:1ll con lll"l l'lli(bd inquehrnntuble

~"_._~"-l.i_"-'''

UT

55

Esros sentai son casi ran efectivos como las manadas .J~ IL1.\ Garou. pues se supone que tadH uno d 10. rnicrnbros debe dejar dt' ladu sus ambiciones persunules y 1<1 lealtad 11 su Raza ram dedicarse a UII" C<lLISa mayor. Se adlucren "I sistema de reuurnbre corrnin de LIs cortes v disfruran de muchos Lie los privilcgios de una mauada Esto$ grupos de guerra se conocen como sentai montana \', al igu~1 que su rocaya, son cast CterrLOJS y han sido benclecidos espirirualmerue.

Eo comparacion, el sentai o!a no nccesira taruos miernhro: )' 561t! ueue que cstar unldo haste que realice su objetivu. Corn I<I~ olas, se forman y se dlsuclve n segun la SiW;lCiQIJ 10 requiera y disfrutan UTI~' gran Iluider, aunque Ill) poseen Lilja gran [uerza. Los seruai la no e ligcn rorerns y sus mlernbros Ill! tieneri que acntar Lin sistema cormin de Re nombre. En los seruai I 1,1 sc es ug~ a los mlembros que' SOl) mas convenien res en ese morueuto (incluso (")),1 alguno£ ex t.rRDO$ C,,sos lu n sulo forrnados por crinturas de conflanza C0l110 los h..ll.en. los cambia fonna:, occide n tales, lns hech icerns y los Rompenombres}. Los sentai nla no Iisfruran de odos los privi legio~ socialcs que disfru tel 1.111 senra i rnon tafiu, pero los be-

neficios de SLI l)ll eniencis son incon ·lIndible~.

-A~ici~/

La CC1W debe tcncr un Ilvzo

Hli ilugaT

1.1n fuego

l<)i lee!!')

Y WI pi! r

cLue 10.1 s[JStellga

"! Ins man!enga separado: -Proverbitl de los He.ngeyokar.

L~ rafz de 1<1 Pr)lfll r- "auspicioso" es "auspicio'': por to tanttl, no d ebe surpr c nde r CJ u c el co nce pto q Ill' t ie n e u los [iengevokai de un senrai cquilibrado y bien ordenado se orresponde Inrimamenrc con el ideal de Im\1111(h de los O:]J"{]U occide nrales: ambos tie nen micrnhros 4UC deben saris-Facer cine papcles viralcs. Sin embargo, los hengevokal concedcn UI1!I mellor imp rranclu a los signos 1 LI narcs del nacimiento (que 56[0 suelen influir !:!II I,,> Bakken) )' hacen hincapie en los pa-

I

peles asignados a 100 micrnbros del sentai ,,11 el ruornenro en que se fOfm6 ei grupo de guerra.

Fundamenralmenre, la diferencla entre un seural Y lin grup( normal de hengevokal es el amino de fa Virtud de Esmeralda. En un sen CJi, oUS rnlernbros han prestado juramenta <I las

, rtes de la Bestia y han obtenldo d Renornhre apr I iado para sus auspicios. Los hcnzevokai que 110 es(in tuertemence afiliados <1 las cortes y consiguen eI Ref) ml re ~egun las dire (rices de su Raza Carnbiante sc consideran, en el mejor de los casus, como un seruai ola, aunque normalrnenre son simples "manadas" (pew 110 tal)' como las enrieriden los Garou, pues tHOS SOil una rninorfa en las Cones).

EI sentai montana es In que se define tradicionalmente como un L'TUpO de guerra: los rniembros adoptan un totem cornun (segiln el Trasfondo), bay un hengevokai para cada auspicio y suelen estar rcpresenradas varias razas. Un:1 corte podra !rmnar uri sental rnontailE aunque no disponga de los hengeyokai necesarios para COI11- pletarlo, sin embargo, losespfri tus ccnsidera r81J q ue esra rncdio lor· mado c incomplero. Aquellas cortes LjLIC rienen la suertc de diSI 0" ncr de 111 ascambialonuas pOlldn asignar a un hengeyokai lJ dos para I'leRI,uJen I ental montana, creando >lSI un grupo de guerra de seis 0 sie te miemhros ... pero solo.los cinco cen tra les estaran obi igados por el Rita d.el Viajc Armonioso. En ierrninos generales, si

d ispone de 1Il1<1 can ,idad mayor 0 rnenor E cinco para haccr lin grupo de guerra, las ortes praran par hacer un senrai ola.

Los seruai olu ,,0 rienen que incluir a un rnlernbro de cada auspici I, per ignurar la tradicron se considcra destavorable v. en un lugar dondc los espfritus rcaccionan desfavorablernentc ante un cornportumicnto aciago, vale 1<1 pena ontar can un po '(I de suerte. De~gHlcia,Llmentc, a veces s6lo se puede disponer de un sentai aCi'lg{.l; en este C3.I 1..1 , los nuembros del senr. i rendran que frail"),,r el dohlc para superar las hajas expectarivas que 13s Cortes ven en ellu~, pero si superan cste obsraculo, podran deruostrar que merecen redo su rcspeto.

EI coruzon de Ull !(fLIPO de guerra es la Liruer na. Es ~I taro Litle glib IUB pasos de sus cornpaneros y el calor que los mnnrlene unidos. Sucle dirigir al senral, coordinan.ln sus acciones para Iorrnar un coujunro efecrivo. L~I Linrerria puede rerum 'i:'l1' rernporalmcnte, . hligando al rnicmbro del scntai m~s calificad .. fl que: sea el quicn dirija una situacion concreta: dejar que c] J. ui'iu sc encargue de las r:5cticas de guerra () que I~I Hoja coordine una III i.,i(m de. ca ulela. La Iill[ema dehe ~er sabia y jtlst:a en tucbsSLIs (Ie 'ion1!S y h<1 de $ ·guLf. «\I'l1il10 nub exigcn r.ei 5i consigue de.$iClCar ell tan <,xigc-n[e I,,,pel, [cndd su Rennmhr.: . scguradl.l.

Conceptos: Jm:z, meJiaJor, sl'(rgento, siru, detective, enlZ'ld() , herL)C cllldadano, noble, ejecutivo, estudiame.

Un senrai Sillllll Pili)!) C '(;1 cLH1tlell.adu al fracas() (en el MUIldo de Ia., Tiniehlas, la v!ojellcia es LlrI~1 nmcnm.a constance yel P'J''!O c' I", [1l'imcra ltll a de defema del semai). AI igual tlll<.: cl General de la cur [t;:, e I PW1<;J e, e I bmw Iml rc i ~J Jd ,ell rHi. Puede ~el el maestro de arma~ dd c:quipo, eiluchadnr 11\85 l'eHlz e inCIUIi<llln glle'!l'rerti fisic<ll11eme ,Iehil ellll talentL~ r~m I~s t,'icricas. Sell t:u;1i Se<l su especi~llidad, es d resp()l1sable de la seguridad de '11 senr~i cn ti.etl'jl,rs de [,,1[~1I::t. C(1nsiciemfldu la inclinflci6n lI1l(! l.ienen Ill, !.:amhiaf(1rm(ls por ]a Rabi.cl y IDS conlba(c~ sangriento5, eSle .papd sude resultnr $enciHIl Je !.:lllllplir.

L lS curopeos reconocen cuutro tuerzas clcrueutales: aire. lien", lIcgn y agua. Ell carnhir), 1 pensarniento asiatico C( [1- tiene cinco elementos primordialcs: tierra, agua, fuego, madera y rneral. 1Cu~1 debe erect 1I1l hengevokai?

But:no, la verdad del mundo espiritual es clue ambos pensamicnros son. currecros , .. hasta clerto punto. Un hengevokai que utilice el Don rear Elernento P( dra invocar }11Ine«11 0 a la madera, si eS3 es su armonizacion. De forma alrernariva, un carnbiaformas de pcnsamlenro rmis occidentahzado puede senrir arrnonia con. los cuarro elementos cl~siq,s. Sin duda alguna, el rnundu esplnrual apova amhas teorias pucs desdcuue In hurnanidad ITa renldo palahras para riombrar a la tierra' al agua. ban existido elementos de todo tipo.

p, ra ser todavla mas formal, 1<1 Corte de Gaia reconoce 10 cinco elementos como vienro, agua, fuego, tierra y IUJ1<1. El viento es If! resprracrrin del rnundo, (1 al menus eso dice L\ mhi· rna: la tierra 50n los huesos: cl ngua, 13 sangre; el luego. el calor que late en el cnrazon ; y 1< luna, el espiritu frio del suelo. Los jugadorcs dcben d cidir si SUo personajes hcngevokai si nteu armoula can esre "aspect )" de los elementos 0 si < ptau por trn pcnsamienro m,h acorde con eI conjunto humanista de "derra, fuego, agua, madera \{ metal", En un senudo ()6smico, no exiSlir~ ningun tiro de di (creucia , siernpr e y cuand; el heng ywh\i venere <1 10$ esplrirus elemeniul s apropiados.

Srmboltcarucnrc, lquc. significan los elementos cuandc se aplican ,1 [as personalidadcs de los bengeyckai l' Cl [05 auspictos? Uenendc. A contiuuacioo se rnuesrran algunos ejcrnplos de 10$ rncclos en que 10' ancianos asociarlan lei personaiidud de un hengeyokai [oven cun uri eiemeuro.

• Aire: Se suele ,ISUClar con el viento. las nubcs, 1:1 viSion, la respiracion (y por In tanto, COLl I vidal, I· ll1tj~ic8, I(), [1,*1- rOS, lo (an tasrnas, In libcrtad e inclus« el Kuilind». Slide asociarse a las Hojas, pero no siempre,

• Tierra: Puedc ,i!-,'lli rear diversas COS~"IS 1',lC;) I ), cambiaformas, ,I sde la carne de la Madre hasta el puder inquebrantable de lao rnontanas. Entre otras CD'~ , csta rclacirmada con 11'1 piedra, la detcrmuiaciou, I" luerza de 1'01 untad , el ruetal.Ias hcrramientas, La madera, las cavcrnas, 10'1 fcrulidad, la suerre, los canunos.L: meditacion y La resisten 'i,l, Un henaevokai que es II erte en tierra slide ren r e1 serulmi ento de encx ntrarse arraigado al mundo ;,II]f dnnde vava.

• Fuego: Es puro Y,ll,g, caliente y energelico, Pueile irnplicar agresio», destruccion, cnlor, instlnro, rapidez. violencia, Rahia, urtes murciales "duras", riJye" y uuenos e rnclus», surrilegios La nl;:'r"rf~ de Ius hcngevokai reconoc en alguua J arte lie ellos rrusmos HI clerucnro del Fuego.

• Agua: Es uno de los elementos Ym y puede imphcar curacion, cren ti vidad, ada ptahil klad, C,'111 pasion, tranq uilidad, (l bien, HCI hcmbra (la CUll ur a occidental no cs la Clllic~ en 1:1 que cl agua riene Ill.'iimbulog['l de dar vida), T~mhiel'l.'ie ;,SUCla COil el ricmpo. los viajes.Tas artcs rnarcialcs "hbndas;' como el judo, el hielo, 1<1 sanure.ja purificacion ' inclusu con los casrigos divino, (en forma de lnunclaciones).

• LUJ)a: Tiene connoraciunes obvias de cspirirualnlnd y csta umda 3 drversos 1~$peJ()s. tii.n embargo, In lima es UI1 eierncnto que rarnhi~n irnplica neche. sornbras, enicmas. Gnosls, engafios, luz, m (,.1 (ell particular plata}, arnor, v,;niJ<1d yesquivez, L:! [uua rien una gran fucrza CD las 111' r :1~ de h.J sangre de los C~rnb!flfc)rm<ls,

iL,)~ ji ,g:ldore.~ pueden cam biar coricep I 0:; perfec tarnentc buenos de los perscrnajes para formar L1L1 seutal p"rre~I'(\1 No, no puede: r. Debei" verlo como un ejcrcicio de creat ivnla I: observad a los hcngeyokai ruvolucrados J I misrno mod" que hubieran hecho los antiguos y decidir eUG1I de cllos se adapraria mejor a cacla elemento Los resultados pueden enriquecer enorruemenre ~ la personalldail de un sentai,

sm. campo del cncmig ,L:~ H( jH son los OJ,)5 de los senrai que, sigilllsfJmet11,e, rerinen Illformflci()rt I'cln\ avud»r :~ SU, camaratlas. Ya sea un asesino burial,) () de :;<Hlgre fri", csre nuspicio es la rorl11~ de ser \tgilosu y entrar a llun~dilla.'). 1.<1 Hoja m(ls pel'feccCl cs s.quclh ljU" !it" arrie:;ga y se lllUCVC COil gmll :l.lrllc;a; 51 "I n;Sio d I 'em"i .deb <1CrUDr par. snclIJ'l" del pmblema que lla tie 'cubierrq, sc:;glll'( 'l'te III h;Jr:),

Con.n:ptos: I2spi;.I,llllerfflll!', emhU.'i[t'rn, hllGkcr iof(lJ'1l1iiri('ll, cel][il\cl~, (:xpln(<ldordc 1'1 UlJI.bm, aseclillU, ccKlmrT" ~~llvCl.iC, dctecti vc, [JrofcsO[,

Qui'{1 <!> tl lU.en(lo "rdunor de 1(" papel!::,; de los scnraL el I"ill[ haec hiS v~ces dJ' pieri,,,,, del grup() gllcm:ro. Su p"p~1 t'& ~I de ~gllalll <If, el de ,er 1,1 fuerrc e"p:~ld" (jl If: l:,lrga Lon un camaracia que !Ta c~id" n ~\'r 1,1 voz oplimist<J 'ill" :1.11LIWl " I )~ espiriLUs d·l ;;ental. [1 Pilar suck SCI' [:lmblen un luchador expcrim nt,)J(), Y "n mllchCl~ ca~(), es lin esp"ci.Jis(~ de di,tintos trabajos, que 1)(IJrt~' ~yudal' fl I, IJ( ).~ 'IIi> l\'nlp,lnew; a refJli'~ll :;.us I'~n::a •. \> ruenl I\~ce~.~ I-in. /\u Ilq U e LJIol sicm p I'C ~s visible, d Pilm gozfI de Ilml Vel1e.r:lt,l" p()sid'l[] Y pll(:dc Jis(l'ul:H de gr,;n RCll()ll1hre ll(1r HI ape! aSl'gurand(, In ene.,eia de un .t:ntlli.

Con cpms: Bardo, 1 lIOlO, mediCO. ,1rtESta, funJld()I' d m,'!· qulnas, (,,[":ucie>, ;tnC"HlO, sui de l~ [iel'J'a, sdbiu. luae,tro Zen,

57

Conceptos: Sohla.lo, depred dnr, armero, fmz<ltior, maesrro de arma , asesino de rrasuo, sensei de arres marciales, rrafican te de nrrnas, su perage rue, asesl no CI sucldo

e~ejf/

EI Espejo es l<l lengua del sentai. E. Ljuie! llama a lo~ espfritu~, quten convierte @ los eXIT,Ill,)S en dli.ados, yuien prol1UnCi~1 hecllicerias. Co 111 0 18. (eflexi6n en un estElnque quieta, es el vinclIlo con c!1:nurlJu espiritUi'll, y como tin espejo de plata es In {rfa presencia que cles;:]nn;:1 ellorgulloS , EI Espejo rjene un peiigmso ]Jape!' COl'llel ei viJent ' de una corte, C:S ,d que 10 e ·pfritus eli~ell C()I11(J rcprt:sentanI'e Jel sentai, No Obst8me, esta hll1ci(iu preSCl1lCl: Illiks Lie opOrtnni,111des LJars Jemosrrar b propia SCl bidur(a, y casi ,. d ' Ius espujos e tlm fdices de aCep[8r i n:tu.

Conceptos: S::mador, mfsricn, negociuduf, 11cchi e· ro, scductm, medium, mnesr;:ro d· cerCI111.1nias, animist;;!, extrafio.

I

C, mu su WCHY<1, hi Hoja cab.lh!a ~l)hre cI vicnro v SJ;: ,Idelllni \!Jl Lao ~cll'as, jJ:Isan.Lio Jnclperdh,dcl ~(jhre l(l~ pOLlerll-

WT

call1j:)ier qe Al.A5:>e.icier

Una serie de [KWIC;' pr ovocan llLIC el auspicio de un hengevokai este en dent, modo prcdestinado. pur ejernpln, UI1 Ahroun de los Hakkeuse ~d;lpr~r:1 rnejor a la scrula dd I'unoy un Teugu puede ser una Hoja perfecto. Sill embargo, es 101 almente posibie cambiur Jt' una send" a orru, especialrnerrre si se dlsuelve lin senrai \' se rienen que renhznr orras ohligflci.oncs,

EI camblo de auspicio se llcva a C~b0 mediante el ll,ito de b • czunda C<lJ:<I, Se cons i dt'T,1 a iag]) que 1111 hcngevokai cxperimente esl e rit" IniB cit! una vez, y en cualquicra ill' 105 casos, suele rcsulrar Jifrcil acumulur I Renombre ne esari , para d ' mostrur que se esui rn jor dorad para una tarcu nueva.

Sin embargo. un hcnacvokai que dcsce desviarse del caruino de la Virtud de Esmeralda P< ra scrvir a su propia rrihu, ,I viceversa, dcbcra sorncterse ul Rito de h, Gr~11 C~, rg,l (,JI,e "" en wcil)s 10:; aspectos ~U1l10 el Rim de Iii Rcnuncia de.los Gamel) y el carnhiaformas jamah podra v01 ver ,1 aprenr[er los Dories rle su camino abandonado. No resulra sorprcndcntc []IJC. durante todasu vida, la mayorfa de los hcngcvokai esten rornlmerue saristechos con cl servicio que prestan .. las C,)He!; " >, ~" raza. Asi cs el CImino de 1(l.6 'OSHS,

No existe ninguna razou pur 1,1 ljll~ las Trccc Trihus de los Ciar('u U utrus cambiaformas cccidenralcs 110 rlled~"l unirse <J las Cortes de la Be"'~ de la Mfldre Esmeralda, Sin embargo, Jaml)S se 112 oido h ablar Je \0 llo, .iI meno: en I.D que respec [a ~ I luga r drmde ha 11 naci.!n y ~e h ~ I] CI' i ado It 1; Pucb los del' Crepuscu h " La maynr ia de Ius Garou de las Cortes llevan generacumcs vi· vierulo en Asia y han crecido sinuendose Ill~S IJI'Ii.c!(JS :, I~" Corleli de 13 BeSlI;,t que ;J 1;1 Nacion de los Garou. A pcsur de que en sus orfgencs hnvan 'ormaclo parte de las Carras Rojas de los Conremplaestrcllas. lus Roehuesos. 10;; Hijos J. Gaia 010. Muradures del Crhl al, I[J~ }f1r<IL1 qUL: pcrtcncccn a la~ Cortes de 1;-1 Hestia son hcngcvokai de los pies :1 i cabeza y se SIIJ;'ien senrir mii~ C,'lOli idos C0n los Khan )' II s Tengu que con 1m, rniemhros occldenrules tic sus propJas rribus.

lIml cambiafu[!ne!s occitleillal qut: ,"nrr~ :1 servir 3 las CorteS de la Re,~li:1 :;e ~nmere "I Rim de la Gmn C"rga, median,,, eI 'llJe ,c Je dcspoja de ~u anrigu<t vid,1 Y ,'t: le :,,~igm1 1111 l1uevo Huspil.io, No h"ce [ail;, eiedl' que muchuf' Je ILl~ Sll~ n)lllp:l'lero, de: Iribu Ctlnsidcmn e~tll un 'ldo de tJ';'ld(ill \' Ljue, ~~unqllc sigJ al serVICIO de Goia, represenranl un riesgo pura Ia scguridad de ,u antigl"'l rarnilia, La verdfld es que n() se C(lJl()ce ning(in ,:«St, de !.(LH: un hcng~yok<,j haY,l pedido' 111'1 fll!(igu" Miemhn del CrcJlt'bculn que divulgut: In~ ~,"crel(\" de SLJ a~t., pero In tensi()!) d" I .. s Di", Fimll.cs h>lce que mJo ~c" pllsible,

Virrud de la Madre Esrueraklu. No son ran scncillos de dominar como los Dones que les f'ucfOI1 concedidus por 0\1 I'rhllog",nitura. PCI'O son mas facile, que lu. Dones ext ranje rus, como 1(.1' deui 1':'1.1 R'IZ,I" de los Pueblos Lie! Crcpuscu!u. Le, 111~yn"i~ de I,,~ h~nge)'(]kai que sirven a las Cortes ernpiezan ~ j Llg~r ton a] menus uno de. esios Dones cornunes l' puedcn C5C(1ger rims de s8bid II ri~ cornuncs,

ALI lie II os L]ll c sigucn u no de los cinco a Il,pi ci,l. ncrivos (1 senrai, pcdnin escoger I!I~ 1)()Il~S cle los auspicius de Ill' Garou ell vel .le un Don cornun: [lor cjcmplo, 1111 Espejo pue.le oprar f1( r aprender un Don de I,)~ Theurge en vez de til' ITLIeLi mris cortes. Ell rhchos PlS0S, cl coste de lu cxpericncia sera el rnismo que s: el DOll fuera corruin. aturalmenr z , sl debidu a la ruza del herige ikai e,· Don de auspicio concreto cucsta menu> de ad· quirir, cl jug:adN 11\,1 teudrii que nagar los C(I,1'"5 Lip 1<1 "corte": csie es lin" de In$ rnorivos por los IUI~ los Ahroun ueuden <11 auspici l) del Puno, y aSI su cesi varne " too,

EI. I lstsdo de DOI.1 es y 1'1 ros com pI! rtid os por las Cortes aparcce en el Capitulo Cuatro,

Los cambraformas del Rcino lcdio. tan fidel> como son a ,lIS trihus 0 a la socied.ul de las Cortes d I" Bestin, t iencn prciql1e~ difererues ell I()~ carninos que dchcn recorrer S.IS \'1- das. i sc dcdican ,I rnejurar ~u 11.:1Z:iI, IJ Lil iZ:H~11 LlI1:t~ normas Lie iten(Jl1lhrc sunilarcs u las de sus primos occidcntules (por ejernplo, los Khuu se ocupan de [a Asruciu. la Fcrocidad y <::1 l lonor, III ienrras que los Tcngu sigucn IIl1a norma mas oriern adll " hJ Sablclurta de ,11m" Corax). ,ill clllb~rg(). 1:1 mavurla de los hengevokai de I~, Cones ill' la Besua ubrazau till sistema .le Rel1(\ll1hre Ljll.C cornparten con todas las Razas Cnmhianres de las Cortes: d Camino de 1;) Virrud de In Madre Esmeralda, Esrc sistein» t iene pocas clriusulas, debido a Ia variedad J, razas Clue hay en las cortes, I"':ro recornpensa a a'l'leJI()~'ILlt: ~igtJu1 la ky cornun tit" In, Mandutos, ohedc en alauspicio divino de I., cortc, luchan en LUl scnrai I dcfiende n Ins n'irnulos que pert en • ceo al conjunto de las Cor: t;S"

EI J"Zenomhrc concuc rda con cl pupel que cuda h<::llgeyokai dcscmpen~ en III corle, Hay sei~ <HISpicIllS: 1,):<. cinco "acrivo~" que e\1 ~" repreo"'" ~j_J,-,s ell un ,entai y l::r ~L'ndd Jd \;urtc::"', 'lU, Los COITcsan(lS per1l1,llll'Cer1 ell hi l:\'rt'e ,]LII;IIl'" rod!.) ci al'll!, emplc<lnd" >lIS ~lmUlel"" [lam mWltcner y Jefe'nu.er los llldos clrag(m, y nu sueien realiznf Lare~, y Il1ISlOnCS Fucl',] dcl territorio de 1<1 corle,

1\1 il(ual. I"" I)lucha/' orras c')~a", dR nombre es una ell' ridHd dt: nCb pane,. allll4l1c h ~ tres aspect"" del R ',H)ll1hre dc h,,\ 1L<.~llgey(lkHi 11<\ ~(l[1 r Lfpl'(lC:tmerqe e.xcl'l~ivo~; ~e I'lLll'd' er'lCUTl.r;H i1lucha \lLrruJ 5i 5e reC{'rten las ~enJus d(, 1;1 GI( 'rill y I~l SnbiJuri'J. peril wmhH:!1l la Gluri:'1 de .. 11 Hcngcyokai sc vera rCCl"npells0cia si ~c ~rfic"J:(:1 en llomhrl' de I~I S.,h'clurln, Dt' cstC mudo, eI N <lIT;l,d( 'r rod ra pr~lI1iflr re JiI [1' Irflll'nenr~ uml gr(ln h;lZ~l1it\ aii:·,tiie'hlll 1I1~" II Lll!.'i jlUIlr<)S al RClli1ll1hre; 1,10 hel,gcyokai s~hen qu.C "I ,~cguir~" propi:, ~'-'lld.;I. vcnel'crll :'1 todas la~ ,elld~Il<.

Sin crnhargn, e,m gcncrosidad ticne su lado lH,;gatrv!I, Par:!

Ius hcngey"kai. 1<1 perdid<l elL: Renolllhr' t:$ all-!r> muv gfflvc. pile; consider<11l <I' Ie est' lip,) d" ,)fl:n~(I~ (lhcLiL:c() a Ull c. \mj1,Jr!HlIliclll() ,1,,'''Clnlt'lilt' h;Hh:lric" (, unqllL' !ilI d~Hllici"n LlL: h;,rharic 111\ se correspondc c!ln 1:1 Illl"il'1<II1,'I: p:trH cll(lS, lIll h:Jrh:lrD cI11rc IllS c:amhillf;1Il11~1~ cs al,l(\den dt',cquillbr;ldu qllL: C<1111'fa demclsbd(, en Sli n~lIlr'lleza hllm~ll~ 0 Cllllll1:11 e ignl)'-~\ oliS uhlig<LC'CllleS U )lnu

'Dtr'ZeP /L( «i~

LllS Hellgcyobi cit: la, Curle~.I1t 1>1 R~Sli" ale,m:II, m,l' gill~ C(lllllllltl. Y hi, rep'lrl en HdicsrrunLiu .1 ml'Lcilos Cl"t delllueSI ren SCI' ,LigIJos dc elias, C(ll1l11~Lrt('1l t1l1:1 SCI iL' lie DLlI1~~

fitm qilC inCr~Jl1enlal1 1:J CfiC;)(.lI>l de 1:1s CorTes c:n SlJ COil' JlIl1lD. /\Ilnqllc no slcmprc se Ie pueda g<lralltizar ,I un hcng:cynkai 11 lie Sll profesm Ie il1~lrllir::\ 1;;111 I on comlin que el rre.eiMI, ci nivel ,Ie r.\(1[1.er:L i(HI segllir~ ~it:llJII mllyor qll~ el de' I(I~ 1~lIehlll' del Cr pusel"",

LII, 1)!)lles y rir-os "c()l11l1nes" pllt'd.cn ~er Drrcllllid(l~ 1'''1' Cll:llqu ier hCllgC),ubi, sl~illl~re y clInntio $igal1 d Camiml de III

t.'~eY-ie'lCia

Coste

Nivel .le Don xl

RHSgO O(In

Dn11. 'tlm(m de I<I~ 'urtl'"'> Nivcl de Don x 4

Don de 01 ra raza/auspiclu/trihu Nivel de Don x 5"

>; Los cambiaformas no pueden aprendcr Dones SUPCT1U['CS "I !\livel Trcs que n" pertenezcan , 8U Rma Carnbianrc

carnbiaforrnns). P~t1l las Cortes, un hacker informarico cit' los Ha kken que establezca contacros con las clases alras pucdc parecer mcnos desarr llladll que un S:-utlt:-lJitp errnitano lJ".~ evite a la '!1cied~d hurnana y ,1 l.1 lit: I(1S escualos, con <;:1 objetivo J~ aprendcr las sendas del rnurulo cspirit ua]. Consecueruernenre. las pcrdidas de Rcnomhrc so .It'll ser !TIUY importnnres pam l, s hen:;evobl, Y a veces el casugo que recibirla un occrdeutal se multiplicara por dos (el henaevokai picrdc R .nombre pm su orensa i' picn] m5s Rcnornhre 11,)r 1<J veraucnza de haber perdido Renomhre). EI Narrador PUCdl' imponer [ucrtcs C~l"lig,!~ ~ I .. ») pcrsonajes LJ,'e sc comporren con mcdiucridad; despue de rnlio, el inconvcrucnre de unu sociedarl tan elevadu cs 4L1e SlI$ purrones de conel uc ra 1'2 m bieu.'io!1 de vades.

• Glorin: No abc duda Ie ell! la valenrta es una vir tud.

Lfl voluntad Je arriesg,'lr la propia vida pM 1<1. M udrc Esrneralda es u 11_(l de los r;lsgp~ mas venerados pur Ips herigevokai. Si n embargo, 110 se pucdcn inclurr las rnucrres L"I1I~l~: los ] akken 110 [ueron scducidos pur scppuku con lama radlida,] Ccl1l10 1m. h LlIl1;1 nos, porque i odavia habia pecos cambiaforrnas. L~ Cl 'ria de Ius I en!;; 'yobi rL:pre senra v~IO[, fer icidad, determitlClci'lll, lcaltad " 1m, cortes y hnhiliJ~ldt'" murclales: quienes no rienen Gloria SUII poco respcrailos por auue llos que deseun rnorrr pnr I a Me eire.

• Virrud: AJ igual q ue el cone c pro del ]--10 [III r de Ius G~ W u, lil Virtud en "rna [a dignilhd, la inteuridad, la houestidad Y 1:1 lei1lt<ld <l los Man latus. SLn cmbarg. , los hengcyokai clasifican cstas C'-I aluhul es como signos Je virrud 1l1~:'i lJ ue ,Ie 1m III )1', M) bre iodo porque cl honor eli SUI11HI11 11[(" WhjC[lVI'I: los comportarnieutos que los Hakken consulcran honorables raramenre seran corulucta. que los NCZlImi corisideren upropindas. L« Virrud rcpreseutu I" c<lpHodHd de actuar de acuerdo CUll las leycs L-J.., Guia para coopernr con ,lun~ hel1gey"bi sin .ljUL: hl~ responsahilidalit:, de uno rnisruo se vean CrlI11IJl'<1Il1Clid,·".;. AlJliellos LIllI; 11(, puseen Vln ud son irrcspcruosos con la arrnonin de [as C,)nL-:~ y fl' ltCI1C i ~ los provocudorcs de con n lctos.

• Sabldurfa: En weias las C(lS:J.I sc deh.: culnvar I:J SIlh](Ju6a E Ja II,iJT1<ltlJJ del rnundo ~'riritual, 1;1 prornesa de 1:.1 ilurninacion, <>1 [1(I[cnciai l1"r:~ ser uno 0(\11 [" responsabilldad. I,), ;)IK'!"IT,'~, <-,I CI1I'1)mu y ]a Madre, I_(.,s ruvcles de S:ll'i<ilJri\1 lit It", hL:l1geyok(li SOil llliry clev,HJ"s y ~tqU\JIl\" LJU<: Ill) culrivnn eSI,1 virt ud son ria[lira, bnrhartcas, u.ucho rmis hurnnnns que besrius.

I

C~c:{'(Cr c:{e f!..,e~~
Lif1/te~
Range Gloria Virtud Sabiduria
I (Madera) 0 0
2 (Hierro) 2 'i
'l (Acero) _) 7 3
~. (Oro) 4 H 5
5 (Plata) 6 10 7
r(lA1ie
Ran.gQ Gloria Virrud Sabiduria
I (Mucin:.!) 2 1 0
2 (Hierro) 5 3 1
3 (Acero) 7 4 2
4 (OlD) \) 6
5 (1'1,1',1) 10 I)
C::-~ejf}'
Range Gloria Virrud Sabidurfa
I (Madera) 0 0 J
.2 (Hierro) I 5
J (Acero) Z 2 7
4 (Oro) 3 3 9
5 (Pbt;]) 5 4 10 Cualquier Cornbinacion 3

Rango

I (Madera) Z (Hierro) J (Acer ) 4 (Oro)

5 (Plata)

14 19 25

Gloria I

V.irtuJ I

Z

4

6

8

Sabiduria

Ihngo

I (Madera) 2. (Hierro) 3 (Acero) 4 (On,)

'i (Pl~lta)

"1- 5 7

4 5 i

fulngo Gloria Virtud Sabiduria
I (Madcrn) I 1 I
1 (Hierro] 2 3 )
) (Acero) 'l 5 4
4 (On,) 4 7 7
'j (l'l~1 ,,) 9 9 I.", Ill'nt;eyobi VI,Jen 1\1. colores cit: los rnarcnnles de su ral\gll u 1111(' IIllL1 scnul visual para SUb cornpafierus cambia (IJ']lHI,\ (l panl lo~ bpirilll', Lit: h irrun I r:"li,lonal. uncn el nuueriul 0 cl Cul(lr concrcru Cllil un Ri:mbol'l, 1111 g'r"hadt), 1111 m()11 II 'lila insignia 'lilt! rcprcscntc ,1 SU sen t:al J) c, .rtc: I'"r :je11lpio, LI n Nczu.n i ..It: r;lIlgu PI"r" de la Corrc de I~;l UUVI:.I CtlrrnSIV;1 lh-vani un

59

I

Cer'lAefVad..~ 5i:>i fer /laceI1tOP C(f'tci,e'tadlJ-S;5;pi ~. f(j /1acel4t~

Hengeyokai: Los Cambiaforsuas de Oriente se hOI diseriado l:O(f_1(I una gufa para los juga.l re Y para e] Narrador, i nten tando que se rengan qu e consult ,1 r I a menor ca 11 rulad dccosas pusi bles en Hombre Lobo: Guia de I J ugador, COlI I:S te proposlro, hCD1Q~ reperid ) parte del material basic de los cambiaforrnas que aparece ell Hombre Lobo; Gllia del jugador. especialrnerue, IlJ~ Rasgos de rorrml y algur us DOlle. 'l [1[08 que son mtrinsecarnente occklentales. Sinembargo, paru rcsultar aquellas ditcrcncias que consiguen que los hengeyokai scan esas criaruras tan famili~res v, a 1<1 vez, [~Il desconouulas, 11!1 kl hernns rcperido rodo. Por ejernplo, aunque 10:; Nezumi son pertectamentc capaces de urilizur Dones C')I11UllC' de lu, Hombres Rata. no hernos reeditadu In) Dones cle I[\~ Hurnhres R,Wl de Ia GU1<1 del [ngador, pues querfarnosaprovechnr cl cspacio pam otras cosus m~~ importuntes. Los Dones repetulos 10 cstan, si mplemcnte, porque son rnuv aproprados para el arnbiente v porque los hengey"bi l[)~ utilizan con 1>1 misma frecuencia (0 mas) que SLiS primos u -cidenraic.s,

;\ fin de <..lIen tas , este [ibro rntcnta dar r~picLlS y scncillas dlrecrriccs para desarrollar juegos nmhicntudos en Asia, ,1 para incorporar a los hengevokai en tuturas cronicas. Dese IllIJS que esre arreglo que hernos I;!fecl'IJad<1 para cornplerar y scr (lTigin~· les os permita desarrollar ju g():5 en los que nn se rengan qu . hacer dcmasiaclas refercncias cruzadas ... \' que n tengais que cargar con cinco libros Bciil::l()llLlles repletos de 11()<JII~S ljue- vn conoceis.

brazalere blanco en cl que apareccrri c] ernblema de. su con (pues Lin m!11T de plata ,er[H [lOCO pracucu) Lus [,engey"bi (jUt" rndavia no se han sorucrido (1) Riro de hlICI,1(i6n sc elCI1Umin.m Piedra, y 51! color es "I I-;lis" En orden as cnciente , I.oS cinco Ranges resranrcs sun: Mader:, (marrtin), H icrrr (rojo}, Acero (,nul), Oro (amarillo) v Plata (bianco) i Id plata se C(JrI· sidcra superior .Iehido <J su asociaclon con I" Luna. Aquellos heroes legcndarios que 1'1H11 aLcamad'l h.. equivalerite al Range 6 se denorninnn [ndc, su color es cl verde y son rcspctados en rod« el RCIIlI'J Medic.

iC6mo se evira (lUI' alguien lleve 10. colores de un rf)L1g,1 para cl que no .sra facultadr ? Aunque ~I T',.)COS hengcvukai leo importe que IUl Tcngu de Rango Uno lleve II no joyas tit: plata o TON hlaucu, si ese mismo Teugu ill I enrara llevar un: insignia blanca l) de plara de range, los espfrtrus se darian cucnta. Como los cspirirus son los. tesrigos de los ritos de Renombre, la memoria cornun de jus siervos celesriales de Gaia ~(jhd perfecuunente qlllen se encucntra ex rarnentc en l',' I" nivel, Aunque 1.11", GflfiHn() no advlerta inmediararnerue In .hferencia, mencionara cl rangn del Tengu cuaudo eSI erase ante un Yaglill(l, y en esc mumenro cmpezaran las habladurtas. Aqucllos que aspiran a un nivcl que 11" se ha 11 glliladu descubrcn rari.dc!lll<;:11 tc 'Iue SIIS ritus

"Oil impc tent '5; 10, cspintus ignoraran sus llamndas y ningun de ellos le querra cnsefiar If),~ Dones,

Por supuesto, [as lcvcndas de los he.l1geYllkai hahlan de; illgu. nos cas 5 en IQS qu gTan,I",~ heroes ruviero: I (,JU rccurrir a esros e LlgafLl)~ paru sal V~ r f1 sus nirnulos )' fI , us tam i 1 ias. Esrns heme, ruvi eron que pflg~r ~11 deud~ krirrnica para volver a ganar,e I" helldici6n dins esplrirus. Aunque esrn tacrica funciooasc bien ames, DO porlcmos garanliwr que ahora SUrL<1 efecro: Para estur u ~:'lIV(1, I" mas prudentc cs vesrirse LOn el color de un Rflngo inferior <11 propu , si Col que [[:<'11111 nre fucru net.CSHl1I' recurrir tl esra UicriGI.

Con codas estas (t)r.malLd'ldc5, 1:'1 can ridud tit, titulus que amontona UII h ngcvokai puerlc scr asombroso. Es habitual que el t irulo formal de lin Hukkcn como regente de una corte sea ~ Igo parecrdo 3 HEI Pi lnr de Hierro Moromuchi Curta cl Cie lo, The urue del ~lall Yomitachi. Vienu: 'sur y Garra d· LUI1<-1 ile l Scntai f\git<ldor de 1<1 Selva' (Iy C:~(I sin mcluir III pnsihi l i dad de que e nurn e r e .IUS h az.afias l ) Como IllS .cambiafurrnas .uclen er l-asrante rmpacrenrcs, intcntan abreVi'H estos t itulos, ~11I rique hace n una excepcion ell nndo trutan con las cortes espirituales, pucs allr e." muv imporrante re irar exre nsaru I te ias rcsponsahilkladc It! se JHlll obcdeL iuo ftelmerue pam C~ usar una buena nnpr e suu»,

-k'lS""'l"j,;,i, ("" C"'\J>i"'-u,,'u;o. <Ie IX-ie'!/e I

«_ -.IIIIVE •• I11·....a ..... .,:- •. t..-- ... -~ .. ---.-." ...... IIP. ~.~-,. .... _

En rtempo::, de /Jaz, cuando I,Ll. Tierra del 5iol Nacieate 4e..~tiit.sabll ~atisfgchi.t bajo i.a sabia auwridml d 'I Slwgl:m Toku~(w;a leYil.l!1.

l(l> H (Ikken seguim) practiCal I do lus .urte, de Ituernl. Cm:1d clan d:esea.&iI ser el rnej'or y eL mds s'lbio; con es te jirl, I, ,.s ~eI'jor~l y lill damas

1 JesmroLiaban silenciusas bawl/us [1'<15 /JClnwJl ,IS tle,sda tJ en bril1a11les jardine.~, 11 SUSUrT(i <11/u.i, Iill n1urmullo u.ail, /,j c(jl'npeli(!l)idud 1){I1'u "a 10.1 mejoTE.I cunrinuaba_

En d e,wdn dd Senor uli'lTI A.k,ii;l Y Sl,~ mujer Taif(! Kane:do, gmn Dama de ItLI /-ll.lkkL'1I, crmLinuabu remand) ei CilJJS,

~S;;~;;:~::=~:::::::::::::::::::::::::::::::: __ A:~tr~'li)O' I MvierOfl d05 fHenes Ilijo" Tam y [un, que [ueio« des/JOsadllS con Ins hi~w de ,wbles :::rlaki<en de clanes aliac/os. Enwnces n c!6 ~uy(), S1< 11.ni.Ll hij!!, fa lInica hi/a de

Itl luna, 'Ita it/a en II,na uoci«: en ILl que TSlti<i.:jomi WI [Ca[a 'elTa.

0, .<:it! SII naciTlllento, Sa)·o rem por tmw, fllch~$(! ,w,l.1IJo carrl.i)]() .)()bre sus CUa!TO extrcm!dades en lie;: Lie etguida, 1"1(;' .'5 M IJadre y 51( ma,,/'-c Il1CeT!wron ellSei'iarle las .\cnJas .Ie Ius Hukken /)cro, tJl!ro: SaYt), ta vulu era Wl .itt go. Sus Ilerman(J~ mosrrzrron SLI lTl(J"'tria con ia espadu Wl1W wrdaderm sa.murai, PC'Y(J S(1)"; nr), ~Imlr) .i /)Udll'~m 51.<!Jerm!OJ;, Su padT(, lit l'IwdTi')' S!<.l ),~rmallus eSLClban deseSJ.!"Taih",. i.'5i ;)11)1) [uera lIame da para IeWI)" Lli ciull, los man ilillria a r.ndos COli. walw de reII'H'ncia! IHasw J011dc le Lie'l1anan

SU$ riSIl5 fiUTHc/O bUS/lido IE exigier<1 sl1lceru/Lld?

L(.] re.II)!1csta I1U wnM ell Jiegl!T, El daimyu Cllwj a buscai 1I Sa 'f) at

oir Iwb/crr de ella. Mlc71(1"[!s Sl! i,a.dl'c )' SH rnw/re (emhiL,balt pm de.rII:Hl, Say" l'mdi6 1m dono.\O lIOn ir <II d<li1'll:','11 y, owndo Ie contri S1£S J1.SfUiQ,S iti.stuTias, consigui6 _(He a{.ial"Bckw UllCi WllrLsa en sus itlbirls. E?1ftJ)Lce.1 tlcg" d )1lU17lemn de tmbc![w:

-lClim Suyo. tcngo 1m trabaio /JaT(J t.i - dijo micnrtas le l<'ndiL( Imel j!or d<l IOfo-, Dehe_,

LlewlT esW al smltl,luri,) del dan ,Ie ia familiol Ym(lTru Y

dejarir en SI.toS e~({Ilorw.\, Nu olvides 1,( ri.IlI,I,iju del dan,

y t!t Ill/mine 5~rd wncra,/n

N i 51/ In((h'~ ni .)'H 1l1uriTe /)CSrarieMII)L, u.r.lllque :/irwClan ILl tnlW nmici<l: eI dan tic Yoimnr habiG ,I!do I rni.walJ pm In dt:ilnlC[l'!,'(/ }'!Wl·ZI1 de ~tmllglll(!ciull de It( Se:r/)imte EH1·ull,;da, d

\V)'1'IFl. d~ la OC;SIn.teCtOll. S,abir.m 'ILlC 10 'PH! k Iwhirl1l j)edido (1 511. !tljt! eTil Llue ,lieru SH vidu {JOT d dan; sin mnbl!Tgo, 111/ Ics IJr~(JcHjmlxl d heclw de <tHe no TegN,;C!1"<! janws, .ww L7He TlllO'ierll df frmnu J~s.!U)Ilf(!Sil, i ACa_I(1 511 Ftiia era come/elite de Iii tarea 'fife ie /"lhi(.1 sldn (~lIGIJlIlcn Jilt [u!

Fuew conscJ(,me I) nv de /'1 wn'", SIlYo rccol'Jo la fll)1" con ww ,I,dee S(lmi, Lt. Aqr.tdla mi:;irwlliJdlc cI'1')'i" s bve su~ Cll(.!(TO 'UCloc,,"-' eXIrI:miJm/e:, iwc1tl cI teiano (('mllio de Ius Yi,tl>1ni, 1I~'IImldo i(l flur ~lLlre ·MS a[ilaJ )s (heme", ;"t1l1l/u ~l jill. TlLlrimle finn >l1S I iJO~, 'LUlll iii )' Sf' .em:onr:ni Ilnte d umhrai dei Sll1lli1Urln del dU!1 aulin. filL CUWIW ,leJ}(J,;iLri ltt}lor en d 5udo, ).IIlII,\' a/!i:'..I((ISOS )' W1"'l'{)Illllidrj,\ 6'1ICHCm~ dP/lreClt~nm J(' la.l £,rl(1'1tfll!$ dcld Lie- 1')'(J l)[lra lucu«: (OlHfrl dill, Suy() 11(1 iwbra nl"'ldllliu idS

Il'c(loues d~ .\"1L~ iteTl)'L[I1I(1.1, wi ,lite ,lcrribti (l rrl1~cllr!s con

U un sirlli)lc J;oifw J" e.~I){Itlu.. ReL()T(lri /'(" h),\lmCcil)1lc.' I

r.. d<!f drtim)'II,)' lelll" I)bt!(helll~mt'llW, ,I'igr(ir! "II;, rird~l'I~1 .

1 r1~ lUJ oh"dar,1-I riSil. Ell d 11l(1l1l£llU! ell <)T,U: Ill-tblJ 11Ici.1

.L-,~_"A. __ [jI_.Cr.a.';".)i .. (==: w: ;eiierl:' ;e (8$ CeK'te9-.C\ ... e.-.{iI .. ! .. e,.." .s.t.L3U?J. .. ;,.r~~ .6.IN~:.I.

I

I

.le Tsuki-vum: v ~m pueblos. En ,"ljll~lh~ cj'('l'.\. 1t1 TkD'~ "lei Sol Nadentc era pequefia, lleh;1 )' ,e.t'J1cnmrar.,) aislada. CiHl10 los Hnkken creian que rodos los seres (\'~1 III r'1)1 Garou ., hurnanos) deblan rrabajar juntos para preserver lns islas. cmpe z a- 1"(111 a estrechur h zos con Ir" 1l1L1rr:Jl<;;, L), hombres lull\.' esrahlccicron alianzas con Ius lulcrcs humunns, III,kl[[l1l ~ll HI, eje rcitos \' si rv ie run fl su S gl d., i ernus La I'arcn te I ~\ 11 u m ,1 n ~ <e incremento. y lu sociedad de IllS Hakken cmpczo <I alejarse gracilialmenre de I~ esrructura tribal de Ins Caroll para rmitar ",I sistema feudal de los 1I10rLlllt:5 japoncscs. EI plan se 11, hia nlvidado .Llt' los hombre lobus Y. ~OI1 <,I paso dL 1,),1 anos. 12

Paren tela fue .lesapu recierulo. La cuntidad ,Ie hom hres loho

l"I'll' tarnbien Lli,milluYtl y. actualmcnre. la rlW\'IJrfu viven en

las is las del nor teo Algunos Hakken hum [n ic!,)$ sc hun Jilll )

ClI nts de que la perdida de lobes te ndra tcrrihlcs COIHL'CIlCll-

cias, pero no s ben que hacer,

Ur1<1 de 1.10 sulucinnes e~ slmp!e: lq~ Hukkcn ddlu'inn resisr ir su i ruoleranr i,1 <II camhio y consegui I" nuevi \~ lupus. /\UIlqUE algunos 'HAkkel1, intluidos per sus c()~rull1hreS II\ll11,lTlH," rechacen <1 los lupus de algunas ribus, a orros les IIlrrig:1 1:1 be I leza v el rnisterio natural y sobrenntura] d japon. r sihlemente, a los IUJ1lls de Siberia II del Pacifico les uustar ia truslu.larse ~ lw, i51~, clL 1m. Hakken para r eforzur 1<1 ,:mgre del lob». Perc por Hl1nl":a, Ius hombres Illl", japnneses 11111" harrin. Otras trlbus SOD gaijin ... exrranjeras, interjores. iQlU.' 11 II ",1e I I ,~:-Ilwr ell as de los clevados requisites del honor, L1 Iurnilia )' el debed Pero tarde 0 temprano esperumos) , los Hukken se lendrau que cufreruar II unu nueva vcr dad: esr an perdie ndo a 10' 1, rhos. inesra c(mexil'in. eSL<Jn perdiendo ~ I WI1 racro Wil ",I ladl' primurio de los cnmbiaformas por III que rnucluis Lit' eU'1,o;, ell vez de urutar a In socledad 1'11!Il,ma, csrtin :is(Jcilll'ld"se (UII los vamp.ros partisitos,

Ps ra I", Hakken, la senda del gucrrero iiene diversas docninas clave (~III1{W~ el Hakken mcdio sell reucio ;1 <ldmitir que I",; extrunjcrns puedan enren-Icr csros C(JIlC~pW"), Alglln,!, 1-1 f,k k~1I (.reel! que Ius guerrer():; ilL! rn"rl(l~ i1prclldiC'!,(1Il CSf1], C'-I' JIg"" til;: IU$ h mbres lob ; ntros creell III~hl~ Ctllli.g(ls IlI.Ul1:H\(I, y los de los G~rnu sc desalToll ron de forma 'illllllit,lllea. :)t:;' cU<ll sea L~ verchd, r<J~ homfnidus Hakkcl1 slgl]{~n esw, doctIina:;

Je cerCil; ad"I'mron (;;';[.1, ~(J,[ul11brcs d]Jmn[e. I~ ClJ~lrUl EdaJ v

H hn 1',1 ,,(l!1 Ull U ftl[ll]U de vide!. ttl. r:'h kken Il'l'U' >,"1 I .. " q II" ~"

,iel1lel1 menD, illc.1inadu, H 8dOI'[,1I esll: L'(\Il,,<1 CPI] "~ri~d:ld,

• Ben<,vQI(;:llc.ia y altruismo: l.a, Ilu) t'~p,ld;IS J.: I,,~ Hukkcn, k:1[;1I)" y wabs,\sbi (1IaniaJ,,~ enl criv:ll11efll dai-shil). ~;]mb()li::1Il ,III ~llrmkbd I' su ran.~o. Pal':] Ius H,1kk~ll, lItdizar

]Ina L":Sp"d;l (incius() lI11" hujil de elegance u:lhaJ<l :1I'I'eS,1I1<) ~1\11'"

1,1 kat,lll,l) e" lJl1 ;i)l"" d~ 1l11;;~rLC:(lrdLa ~ntrc sus e'1I11p:1I1eru, 1m II\l1llnncs hlh(1: 11111lLjue eJ h .. ciw de 1111~ Ull ~I:Jkh.:f1 l-"llll'"tlc: <III <11'111:1 'ignifiqlll: que sc proj1I'''<' u<'rmlllll'l' ~;Illgre, III ,I:li. ~h,. '1111 IHIl~h(\ lIlell('t~ Icml~, (paf,1 , 1 ri" hl'ngeyok.li) LjllC ,tiS JielltCS y ).(,11"1':11" q"", COllll11Cnlll :.,ieIlJ" Ins I'l'i"cip~ll<;:c., 'Irn\,iS de 'ill arscnal. LlcVll[ 1[)8 dn I."htl Ie, r~cul·[J~1 Ljll~ tl1UU .g·IJe_!'T~n' cleh~ <':olltr(llar ,"I rnJc.1' v il1ustr"r HIIOerrUlf(Jia ClI>ll1<:iIJ ~c~ apr< ,pi"do; cOllIn re;u.ltHdo, 1\)" H:lkkl:11 j:lIllii> illirodm:;en c~pfll(u~ LI1$II\ nip,. E1l'ode.r ,',S 1I11f1 ITspolhClhliid",1 1l)1IY ~t:ri<l. [,,'r I" tanlU. llriJi.1,lllp jlli,'h)~:1I11L:l1l" l;~ d~ ':Ihi()s. I Til \'\'rd:lIJ~f'!I gUt:, rren' 11<1 ~~ al~j:1I"i:1 ll~ \Ilil I\;'I I< " 'IIIC. e"l'1IVICnLll h,1I1Ihrit'1\ L!I, II llecl'$it~lmn 'ill :1\'"ll:1 \' J:l"\{l~ Illd"lrl.l Sill h:II'cr ,id" l'rovl'LiIdu, (iOh,\ervnll ljlle, I'nrn In,; Hilfilhrc, Loh". 1.1 1'!'('V('C;ICJ(lil 1I lit' 1111 significlldl1 disrintn!)

• incl'ridad: E., 1111 ,''''II''']1{'' [[<imp",,,, 4"C, \;0"" I

prt:noihkI1lLCl\le, hll(',' '1'1\: 111(1(11,," g,lijili ,'c li"III"I> " r:1""lr'L' I:i

-ftef'l6" "Jer/:,B.i: (es G,\0i)"'li.?k-o\11\jIS a;e ()Y"i:eI2.fe

~~_W~]£~11~ .. ~ ........ .w .. r.~.~ .. ~ ... ~'''''~''~~''''~ .. ~ .... ~~ __ ~ .. ~ .. ~ ....

.wJdud'J$ del Wyrnl<lcercdTl,lme u ella, Ie 1'11) de din"" de l.u l'SrM/>itiez qilC Iwb!.flll cml1ell[in al de.wia1"se de .la se"dl1 de b1Llh!do, Los /JlJnda.losm si~rvo~ d~ l~"ki-y()mi, 'iu !J)'cmn Ie! w;iaJ;"' bawlla. l()inddi~ron til (jilt! jiJl'Jlii~ fw.bftltl (JiLlII H7l1! r' (1 lWI JJt'Tj~cta y um ins/'iwdo POl' ld 1!!/JidHri,l. CumulI) Sa,'(1 L[/~,) mu.en,l, eli/AI .\~ III 1l&_vaYlm (/ III II<!~ que de Itt flm de lot{) Ilitigil'<1 ,;'I-ITgiLl ill I gTal1 j'UCgri (!w de,ii.fH)'(j lOtiO d uswdn d~ 111.1 i'hW711i.

£1 daim'w (?;IAicli at .'idiOT )' a la Dama Ut/Wl 1a n()bl~ muerrc ,I" ,)11 hUa; diu.' .I'; !.I'll 'rgOllZ(l),(}ll de Iwb~r pensado [(11! negw.i w'wm~ de ella tiHmme .Ill vida,

-D('jm/l{H~ esto 0, .Iirv(! Je Iec:cir.lil -~m!lc,\t£l.--, P,~1~5 U! senWI del 1,'1.(l'rrCm es e.lforzm:l(' /J(1m 'jl,e /wya miniml ell Lridl,ls las co,01, no w5/i, ell wlll~J[a:; t{1,(C nils conjie'nm maylJ,! gloria 'j l1On01' ell la bi;Hana, Esra es ~'el'Jadermllcni'(' In ,;;nl1(1 de /05 Hahken,

1)e$5~Lecitr~

A pri rncrn visra, alaunos hombres lobo gaijin pieusun que !(), Hakkcn sun kl, Senores de I" Sorubra vesridosde samurai. iSeiiure, .I ... la Sornbra elm honor? Mil 'hll' Gareu lien esc, ndnl )S:lmellll2 ,UHe la Idea, I'cro la concepcion del m~Il1J'1 de Ius Ha kkell vu mils alln de Ins esrereoripos de los Senores de la Sornbrn. Pu ra Ius occulentalcs, los ObWI'IVOS de los Hak kcn suelen se r i I1COIl'l r rcn ~i hk" 'lIll'll.! u e SlIS acci ones renga use ntido ~egun el hushid, (Iu ~CI1,[f\ del gueITE;rtJ, tamhien I lamadn budo). Un 1 lakkcn I[':d sigue SII curninn y S~ considcra un samurai en el ~"nlld() ImJ~ tradicional Lit! 18 palabra. EIIIUllos sus, bjctivos v propositus, SOil clli 11 len grupo que rnanricnc unos dehiles vtnculos con lo ~enL)H" de .I~ Sombra, j)e herho. la muvorfa de 1m l iakken cunsiderun que los Sefiore, de I~ Sornbra occidenI :'lles ," 111 L('~l.<ls \' dcsagr.ulahlcs <l1I11\[ Lie normalmentc SOil demasia.lo ;11l1:1ble~ om I para dccfrsclu. ttl que les repugna nn 50n los mrereses polfrrcos ni las cuchi lludus rraperas, pLJC ientre los Hukken ramblcn sucerlen est as CDsaS, sino que 10 que real 1l1t:T11 e Ie, 111 I 11 eH<l es que los Sc Il ores de I .. Sornbru c arece II I'or cllmplettl Jc CLl:·ilqu.i~l· li["'11 ,Ie cleLLcadeza, renl1llll1i~l1to 0 cI'Idign dc pmlllua rc~l,

IPcm donci.e ",1:11'1 Ins lohns <;:11 esLI bistoria? iPor LIlli! los 811lhdo, de los guerrero.s dc On;" diSIl'I1I111yerl [t1n ,-I paSl) de las csr:1Ciollol iQLlt\ 11 .. provllcado qllc h 1111l:1d hlJ.lllana ,Ie los H allen domin~ ~1 Iph\l! 1.11'> reSI"lIt;;tas radLCilLl ell lu~ nC(lI'IleCIil1i<;;11111S d<;; [" CllartH EJaci,

l~llHnd() "SI .111.', l~ gll<.'ITOI entrL' 1..1' C\Jl res ,k In~ IlclIg~'ypb i y entre 1')0 c,lTllhbformas y l"s h"m'II'o" los Hakken lupul> I' h0l11il11dos hlCll~rn\l 1.111 pllC:to ,,,.Icmnc; l'I'(ll"gerf~n bs ti.crrm

Ash.iga_w: Rcmgo mas bl1j" dc ull H,lkken; Rang.) 0, Bushido: C"nlll\U del Guerrl'ro,

Chllshin: LC<llpcl,

Clan: Ell1lili:~ J" hl" HHkk~n; 110 lit:llt' I1Cld<l (.IIJ~ ver (on It , vampj_ro~.

Daimyo: C~lb~z<l JI? un el:m de IllS f-l;lkkcn. Mon: Emhkm:-I L1111lliLlr.

N aru-kam i: Sci'!,,)' d~ I" TurmclIt:1: liD [!itcm de IllS H"kk~!1,

ShinLOku: Virtlld,,~ dildn:." JI' hl:l\~v"kj1'I;!, sinLl:~rilJaLII' ~ahiLIII ria.

.ahesa, C( nrurulnlos. Wi ide>! IIlI,' se eM:' )1,,1 I fa;. esre concepto es que se debe parecer SlIH;··.m, sereno y franco, aunquc csta rachmla penerre () no en Ins capas .lel ;;Jlrn~ de 1111 gucrrero. Lo vcrdad e, que, 1:1 mavor ia de ID, Hakke n son urios habilcs poiLtiLIII(T{)S: si un I lukken I\Hc~ II,\! de su sinceridad con un exiraniero Ilil[ITIW Y corrientc, csrc jurnas Jcscuhrir~ LlIW h:;1 sidu hruralrnente iusuhndu pues. AI Fin \' ill cuhu, 1.001 Hakken conri-

nuan siendo Sdiorcs de I~ S0111hra, E~t<I ductnn,l esui simbolizada con una JUV<t, al~o qlle rcsulta apropiado, pues pm 11111)' senci- 11<1 qw' 5('.2 por fl!t:r~, siernpre tendd diver.>os fondos,

• Sabidurfa: A.I trararsc de una d"L(ril1(1 '-[U": \1111[<:111:<1 con el con >cimi nto del ego, I Espejo es e] que In simholiza. Un Hakken pucci€: conocer sus propias Iuerzas y lil11imd, ines. Es mas, rnl y como tli)O lin r"mosu Hukkcu: "SI Ius dcmds S(JIl simples espcios del e-vu, <comu puedes aruar I.! odiur algo de alguien, a menos <,JII<: relleje ,lig' I.qu.e ames l) \)Jie~. de ti rnisrno?".

La hcncvulencia, 1<, siuceridacl y 1;, sabiduria juntas forman el silillWb" I,,~ vlrnules divinas,

• Leal tad (chush in}: La fidcliclad y In constanc ia COl1 el duunvo ul que ha jurndo ndelid~ll SOil exrrern adarueure importuntcs para los Hakkcn, Si ricnc que escoger entre rnorir L) truicinnar :Ii daimvo, I~I l11aY<1Tla Lie I); Hakkcn accp rnra gllslfl8amentc: la Il1U(,He. R negar a la lenlta.l signitlca humillnrse \' perder ·11"'1I0[ sin rcmisiou. Sill embargo, a diferenCia de los samurai humanos, los Ha kke n 111' suelen realizar su IClclio. ruuales por mfruc cioncs men orcs eomo csrns; linn raz. en ox tincion 11<1 dche ,er 1:-111 esrric ra si desea que hava ,~~I1~ raciune. Iu III r~"

• Manrenimiento de. It! calidad de todas las cos as: Dc:;de cl nspcc to persona I h,'lSl<i I aeel ucacion en rcu 11 ioncs sncia les, ILls Hakkcn sc csfucrzan I'lli consezuir I~. perfeccton No irnporra llc (jilt' se [rate; venjranza. arte: uuerra 0 arnor ... un Hakken inrent,m~ P'" ,ed·, en practica con cl maxi 11)1 I ell' perfeccion.

• Ohedieucia Eterna: Un Hakkeu ',lheqlle £11 scour IlO I.e pedir,j 11'J.da injusr» ni lc unpedirsi cumplir los deseos de I· Ma.ire Esmeralda ... pam Ill:; l Iakkcn, el daimyo es algo escogido, ~Igll que les (XlllceJui Uaiu \' que lcs propmcilHla I;J sabiduri<l neces:(ri;1 ]),Ir" cumplir cun ~lI woponsabilidad. lor 10 tanto, el gllCrJ a'i si~m41l'c ,;eg\Tir~ 1o; di~ral11enes Jet Lhlimyo hasta eI extr,(,11111 de .u, h,~I)i1id~de,; ,i lIl1 H,lkkell sklltt: 'I"": 11(1 j111t:tie cumpliT 1,1, '\nJclle~ de ~u dclim\J(I, decidirii CIlJlVerl ir,e el1 l\\'nill, :tLlIl'I"e Ill' II' h:'!r,i I'ur tel11l1t OJ perder su hon')1 peI.'S(lll~LI, ~il1(1 I'l.1rqul' c:< I" Llue 5t' t:~ll~r<l,le ~ll obedieJlclll y kall'ld :1 SlI drill. Lus l-lakkell Slidell segulr In send(l de ROIlIJ1 pnrq\le n(' qlllt'ren

c<lntrihuir" Ia l~rdkl:-. d.., honor del clall u PU[lIUt' eili<UI11),O ha I,nclido SII hahilidad de SCJ' un IIdl'r jllst() y flltTle. /\ peo<H de I)s n '111,11\ I k'1I~ <:"'KC[lt\)~ Je R, 'nLn quc :l1':lrecen ;;:n I".g peik, lias, <.'~tt Ill! e, lIll cmni.I1" 'lliC Sl: l'ueda t!.'CI)ger: ", hi fige.r(l, Y<1 lim' (!:<I "I :;ep'lwd" ,11:'1 ,~nIIW CUmp(II"UI gnWts rqll:rCURi"l1e~ ~o ·i:·I·

h-,. r'l.. I'C$,1I ._r" ''''.' <":<1F<1~ blllll~Ul~lS, I,)s 1 bkken ~igll('n "ielld(, h,Jl11brc, IDh" )', pO!' b l~lI11,', perJ~l\ce~r:J Ull" 111l1lHldu l,mll~l p,lnt' de MI I1Jnlralczd,

• A..:cpl.acion del C,\stt~lO al fracasar: L\" H:lkk<;:11 11,) lIrr<;:cel) l'X~Il,;", plle'l ,1l1lI'il1c':llIe~ <llitt: ,Ill, l'Tn'r,,~, ~i110 LJIll' "C~pr>Ll1 I:] r,osp"n~(lhilid" f 1,,(,11 ,k "'", ,i,L[lo. A 1Ilt'1l.Ucill, esw ,iglliliL:) '-[II<' 1.I.'II<1r:111 'Ill' ",-el":tT ;·dgliIlO> c<l,;tlgll< rerrihks pi Ir sus [ltCHlnl:S. Pnr "Ira 1',1]"1 (,,1111 d:llmyo lju(' IlIlp"nl' It.~ciplinn deh> ser l:Jl11ben ju.,tO Y s'lhio ell sus en,nU(ls. En Orn1> J>ahlbra~, cl castlgo ha de ajustarse JI crimcn COl1]cIHln, ,,:11

'/ 111<.::11'" e,n ,nt. In idt,lI,

J'~ • A l!]'l,lclon de lIll dt'stino jusw por las injusticlas co-

a otms: ESI(i l'.\ 1111 k:1I m:l; ,i 1111 I-i:,), k"11 h,lel' "urrir "

CP'eillAle '"'f'(-e$: W:E> 5e,;z:e-('"'es>

~_ «_ -... • T _ "';- ..... _ •• 11-.-_I11III .. ";

I

alguicn injusraruente, el (bnJiJ(, sabe que alg(j[1 ella tcndnl 'll jusra v >ng<'!l1z~l, I. or otra P" rte, alg,111 )8 acros de ill jusricia pue den SCT ncccsarios debltl" " las 6rdellCS del dairn 'no Ln est " C8S0;, el Hakken ddJt:d sopesar su lealrud \' obcdicncia con su karma, De nuevo, si .101 asunto implicu un simple sufrimicnro per~'lIlal \' 1.1 pfrclid'i de h.mur, cl H<lkk~l1 ~,' v~r~ sornetido " la vI,IIIIIHR.I del c.i'111 Y LIe! daimy».

en rnpumen [US tri bales, per 1 q uc gir~1 0 a Il'eclcdm d I ,lIl1i I ius y alianzns hcrcdirnrms. EI concepro lk~ pertcncncia a lin grupo e~ e rremudamenre irnpor tantc 1',Jf1l los Hakken: IH leultud Ljllt' 18 mavori» ,Ie lo~ Garuu comparten con ~II, cornpaneros de rnanada se rcflcj.i en el scntido que I iene n 1'"n1 l'lhn, 1,10 vlnc ulos farnilinres. NI>rmalrnellt(', Itlllw ILl~ mieml-rus tI ... un clan sun paricntcs de sangre, ,111 ntjUf: el dail11)'() pucdc cunceder e! esrarus de clan a c ualqurcr indrvuluo que "lijlL Los Hakkcn crccn que .:1 clan eo. cornu el cucrpo hUI11<lllO (0 de hombre lobo): cl daimv« es el corazon \' 1,1 rnenre: Ill, ~Llcrre· ros, las 111:11[(15 y I(>~ pies; III habitanres, el cuerpo: y jl>, .4llli· gu s, los S nriclos. ']";)(11,5 esu.ln inter onccrados.v S\lltl el hie nesrar de rodos 1o,; micmbros del dan ascgllJ'<1 lu calklad ~llIbal. Los. Hakken adrmran a su Parunrela quizas I1l~S quc los Sefiore. lie h Sombra occideurales :1 I~ :;"yH, aunque no por r-llL) l'xigen una mennr leuliud <I scrvicio. Mur hos Hukken Ilc<;,11"1 e I mun de su tamiliu durante las ba LA II as II I", Cn,;'1110·

nlas. Qu izas, los Hnkken IU[JlIS son I" exccpciun. y)\ que preAeren reuuirse en rnanudas m~s rrudlcionales y suelen sennrse mas i nclinados que 10, horninidos a [orrnar jl~ rre de L111 sentai de 10$ hengevuka i.

En vez de pruvocar guerras masivas, Illo Hakken suclen arreglar 18 Ilwyprh de las dispuras ntrc clnncs rn"di:ml,e 111'1

ombare rirual. Al igual que su de con h,s Lhung Lung, H vcces este cornbare adopta la forma de COll1pCrlClOllCS rrniSlic3~ II de [uciici6Il. A [0'5 Hakl en It:. hsciuan las c"ll1jlk.i~s m;-"llll- 11i1cinn(!s pnlfilcas qUl· "'Lled.en nlrd,lI' :li\I'S en \.1I1minlir Y ellie, gn1cia~ a I~ tecl1l'[,lgi.l, ~I!n calla Vl·:: 11111$ iIlLTiI1CCld.,~, El hel hll .Ie q llt' V ~.Io ren 1(1 tI'~d ic i ,'m I, n 5i gn i I k'~1 q II <:: P<}S<!l1 de 1I ti I blL sufL'\! iC>lrlns III ierM,) II, '" 0 program;:]s de: pi I'a te" i 11 r"rm,i 11(". Pt'fI I a pOdr de HI extra!''!" filusIlrr,l v per,;ptTliva hUmanIS[IC1, 1m Hilkkt'll ,igllCll ~icndl\ liarou, SC C(ll1rinll:l11 f"lIniellcl" ell 1(1" tC,I11UhlS p,lm dehflrir, dd 111iSI11<1 modo LJlI~ hacell hi, bllillhr.;, Inhll LIe- rlldo d I1l1ln(.h).

La ,,1111(;,,"15,1 nl<ly('n"~1 dl.' TIakkcl1 vive en hp{)lI, 111111,[111.' ;11- gllnDs hnn Cl1ligracio 8 I" costa (lest..: de h< Esrad, ,,; Ullidl'~ I' a orr:.!> partes del sllr de ASI", Elllrl' 10" l-bkken \' IllS MomdOlc., ,Ie:! Cnsl:t! ~c ~Sl::i gt:>wnd" 1111:1 I."]ll: i" I.k coni! inl' pnr 1m inLl~rCS~5 ee,m6micuS Lillt' Il<:llt'11 ,'11 'Iilki,), !-h'ng K~illg y' III r:·I\ rill,l:.>,leo LI~ I" regi"n. M u..:bu:\ I-I~J,.ltcll <'ir:Jn n" '["'!i>,i I'''rcj\l~ 1I1.~unil' Mllmdore" tid Cnswl M:' 1\"11 [lIlid,) a I".; IlJl:l"an, de y,lkm'l, [n I:], socwcl"des de hlS Alilu de H"kk:llel,. kl\, '.I Ig\lIlUo UktL'n.l, 1''''1'\, I,,:; H,lkk~1l I", 1[10 (;\lnsider:m grandc5 flv:tie,.

En In, cortl:o ,It' It I." Ilengq'ok;li., I(>~ H"kken ~i.rvcn CI'lll(l gllerrcw' 1..:1 III{" <1bl ail'eI, ,'II ... Il:11 I'CI1I"1<:,;,'I'II,'II" cl eilrgll J~

,W'cncr:Jk~ Y illr:111 le;lli,lciINIII"" 11I1.:\'I"tl: ("111(1 ,I Sil cl"". "" ,\tellten mds felio:s cuando "1"\'('11 ,I Ill" KilSlmt' Y a 1o:; Tellgu (que cllcnmn COil 1111,1 1:-lrg~l hisl."n:1 0:11 J:,p(inl y ~n cnmhlll, nrrm hcngcy"k:ti k!> klcefl ,0011tll" Illuim()d()s, L,), I-bkkcn sc 'Uell~ ",:lUil' c1e"li.ch"ti,)!> llland" " Ie" pide ~'" Iln'II.' a 01 ras I~:IZ"~ 1",m'l fllrlll:lr 11.11 ~"111 :Ii; 11,\ ,,[,,1,1111<:, ,iellll"ro: 'llle li.encll

63

I

wi

-l\e'l&>'j~i, [&5> Ql"'i>i!;~L'$ de O'rie'14e !

Jii~"a.II""""~"~4"""~"'''~''~~''I'.~''''~''~~'''~'''

que curnplir on su deher dejan ioxscntimienrns personales de lado. L \5 lh ng LUIlg ttcuen I. espcranza de qUI':, si los Hakken sirven 011 urros heugevokai, volveran a congraciare con s u lad» priruitivo.

de JapOI1 3 principios de slglo. 'Iodavts quedan algunm en las islas del norte, pero ruulie sab si entre diu. h<lY Parcnrcla , no, Esta perdido de hombres luh,) IUI1\j$ y Parentela se esra convirtieudo rapidamerue ell un grave problema. Dc forma <imilar a Ins Colruillus Plareados de occldente, muchus Hakken se casan para corisolidar alianzas V mautcncr pur~s sus I lnens (~ml' I lares. Sin embaruo. conocen e] amor y la pasion, pucs I" lealrad V I~ devocirin a la pareja '! 3 los hijos f.Jrma parte de la hI! 'queLl" Lie la calidad en todas las cosas. Unirse ~ alguien que 1\(1 pen enezca a I· linea de sangre de lus Hakkcn es mucho mas que un crimen; ellos considernn (y quizas on razon) que rungun gaijin pucde comprcndcr pm complero SII cc digo de honor Y SlI forma de vida. Si los .Hakkcu quit: en sohrevivir, eSI ) deb ria camhiar,

Los Hakken carecen de resrricCIOI\e~ en los Trasfondos que pucd en com pra r, a u nq IJ e sus elecciones 1l1>1S cornunes son los Aliados, la Parenrela y !<J Vida del Pusado La.

.~ 1<1:i'Z}).£5 ILl ~~£5

1 L 'S Bakken son idcntlcos ~ ()t;TOS hornlvres 101.., en It) Clue .e ref .re a auspicios rilW~ I fnrm<l~. Sl1I embargo. los Hukken lupus sun una espccie eXIT na, ya que 105 lohos d '~I':1feci r('"

I

I

U·_T

lu, II tiliaa n pa ra 111 a (8 r a sercs me I 10 res como los J,,, ke it1l1n t \.

tilizarulo t!Stc' 11 )11, 1\), hombres lobo puedcn herir a un UP!)nerue u disrancia, mediante una recnica de corte secreta. cuunrio el Bakken ruucve ~\I katana, en IJ vlctima s pnrecen hcridas reaies quc reflejan h1S golpes del Garou. Esre Don Il\ enscna 11[1 espiriru Metal 0 Viento.

Sistema: EI jugadur gasra lin PUIl[!) de Gnosr \' hace una rinld" de Desrrcza + A rmas cuerpo a cuerpo (difkul raj i); el ataque pucde S r evirado c, imo de cosrumbre. t:xccpw por su alcance (unos 45 metros). esias cuchillrulus sc consideran gulpe5 cornunes de katana, asf que n. [,1'(.IVO[;.>l11 d,liin agravado.

• Oscuridad de la Neche: El uso de este Don PH)V\JCet C~guera temporal a .I;) vrcrima, que 110 podrsi ver nuda masque una negm oscuridad. U rilizar este Don en duclos iOfmaies es Lilla grave orcnsa que provo ani que el que III haya ut ilizn.lo piel'da, tempnralmenre, elI<LlTO pIJI1LU~ Lie Renornbre "11 cada C:llt:g'lr(a. Ni siquicra si vencc podrii conseguir Renombrc con cstc duelo impure. Este DlH\ lo cnsena un cspiritu Cuervo.

Sis iema: EI Hakke n vac ia un frasco de rtnru y c l Jllgad"1" hace una urada de Manipulachir- + SLllll~rfLI,t!in COI1Llnil dincultad de 6. Por carla acierto, hi vi .tirn» .jueda ciega durnnuuna hora.

• Tesoro Viviente (Nivel Cuatro): Lus H, kken aprecian las anriguas obras de arte y Slidell rener ubjclI's de e re OP<1 ell SUo hogares, La rnavorfa contienen espfritus clespcrrados que pueden impartir rra&,'111enWS de sahidurfa. Esre DOll persuade a los espirirus de to, cbjeros pam que hablcn y expliquen sus historias. Lo cnsefia un eSI iriru Ancestr

Sistema: Despues de que el Hakken toque 111'1 objcro, se hace una tirada de Manipulucion +- Eriquern (dlficlllr<ld 7)PM;) [aIJ", eXl[(), e] esplritu CPnLClr~ 111,1 breve fragmcntD de la leyenda de su pasado. EI Don s pucilc ui ilizar en I hjews comunes: una pisrola hablar ia d~ la persona que la cmpufia, [Ina taza de te de la ceremonia de los Kuci-jin en I~I uue fuc utilizur;l~1 porulri m a vea, etc.

• Viento Divino (Nivel Cinco): Esre Don IlWUC~ una terrihle rormenta sobre una ZOI1H concrera. Los ~rholl:!o CHen y 10, coches vuclan como si Iueran J" pHpeL:~d" puede resistirsc 8 la [ucrza del. vic 11 to, que destroza edificios, cochcs y vidus. Quienes ensefian este Don son los csplrirns Al1CblW tl Ius .riados de Naru-kumi, el Senor de la Tormenra.

Los Narrudores pueden conceder el Renomhre d~ los personajes Hak kcn basandose en el c<:idigo deJ gueHe ro, Las pa rres mas i rn portun tc s de este e,Sd i go so 11 1.\ benevolenc!a, III slnceridad y 1<1 sabidurta, el resro de las docrrinas SOil irnportanres, pero ,U$ re compeusas son meriores. Eo m.is importanre <::1 hccho de' quitar Renombre que el de \ll\ I rgar!o. Los casrigos pur deshonra, desobedlcnc!a. cobardfu irnprudencia deben ser "I dohle de dur os para 108 Hakkeu q ue para los hombre. lubo occidenrales.

S~'1,eW(J ~. ef Wvlf<tit

Muchos Hakken vencran a Naru-karni, a quien Jus hombres loho ga ijiu llam a n Gra n Pad re Truen». Susanowo, Scrior de la LiLII/i" y lets Torrneruas, (lJe antiguamcnre un totem vencrado por los Hakken, ill igu:'ll que Tsuki-vorni, la Dnrna de 18 Luna () Naru-kami, 1\ pesar de WI~ las lluvias de SLP~,JI)()W() trajeron b vida, sus tsunamis y tif\me. sigllific}H\l11 1<1 dcsrru cion. AI ;'111- mcnrar la lrccucnciu de las fcr\Jcc~ rurrnenras 'lilt: pro-

ocaba, tanto en el rnundo Jcsl'erw.J., Cllm!) ell la Umhra, I"s Hakkcn remiernD q LJe hubicra ,';Idu .scducido pm el \Xlynl1, de mOLl) que "': alejmOil de cl y "brazarol1 ;l un seiiDr simjj;l r, eI NmLJ-kaTni

lReillmenre SW;;lIlI)WO fue sed" 'kin 1'01' d Wyml u por ~Igllrw otra ["erza! NingLin Thelll'ge llllC haycL intcnado des ubrirlo h~ regrcsadu 1_C1ra explic~r h vcru>lJ.

Hakkeu de f9111i1i3S nobles puedcn llevar a I'IllHS diferen ces al Jai-;;hu que tambi "1\ son f'en..:hes. Y SII len courener a Ie e 11rru us Anccstros, l.os Hakken no pueden absorber el dano agravado de la [l1~1 (,I (ve;1~e Hombre Lobo, pew puedcn absorber orrus Jormas de J ~ fL( I Hg[3V~ d.·" corn l' la radiac i6n, ~ I (li e,~o, I as garras y Ius dientcs de mros :;_hcll.

EI Rango y el Rcnornbre siguen las rnisma direcrrices de I('~ hombres 101:1 occidentale.s, aunque los r arradores pue.dcn ser mas rncafi is con el Reriorn bre. Dc los Hakkcn .slernpre sc espera que a n uen con hun r, gl'lria y sabidurfa, por 10 que s61!) aquellas hazanas exrraordinarias rnereccran bouificaciorics adiclonales. lvl uchos Hak kcn se suelcn referir <I cllos misrnos Como samurai, ell vez de utllizar otros cermil1o~ gaijin. Aquellos que nq se han somcudo al Rito de l niciacicn se denominan ashigaru.

65

I

Sistema: EI jugador haec IJJ 1<1 t i C<ld,<; de Rcolswnci<l + Enig- 11111 (dificulr:ld 7) y.gasta CorllU rninimo Lin PLIIl[{l de Rabin. Por cada ~xit\l, III Wm1Cl1CI cubrira un r~dilJ de 1,5 kilnruerros: cad~ punto adicronal de Rahh'l ui ilrzuclo arwellni Lin exlco_ EI Narrr lim decidira 1<1 canridad de danos provocados. La tuna ell:' la torrnen['I jlI'r1V()Car~ gT,\ve, dafios (.Ii nn IH muerte) a 10, 11ll111~111ci" c]llt' Ill) eel tc 11 [' n aegilin.,.

L,.lO ritos quI" pr acricnn con m:)~ (1'<:0.:11<:11<':1<1 1,1, H,)J.;:k{,D son Ins de Muer re, Ca,\ligo )I Arrnorua. Raramcnre celehran rhos de Rencmbrc, pcro cuando In hacen, los celebran a 10 gr;lI1dc. Sin duda alguna, el ritual mas solcrnnc es el 11110 de Seppuku. La muyor ia de los ccidenrale , opinan que se trata simplcmenre de un ritual suicidu en pre tcsrn J", I, polftica de till d.l1ll1yn () porquc ULl Hakken h a Irucasado en sus uhligati(111C~. Sin embargo, el ri to tumbien rcsra ura el hnr\ur perdido del clan que In celehra 0 peruure que llll Hakken se una :1 ,11 difuruo daimycsi cr ce que no puede seguir adclaritc srn sus oricnl<ll..illl1l';$, UI Hakkcn consigue <11 roximadamenre

c i n c n p un t o s d,€' l-l"IHH )' .lo s.vpu n tus de Sab i.l u r Iu

p{)~1 umarnente pur purricipm en el Ri tu de Seppu ku. A simismo. su clan consigue respeio. S.i el duimvo csea Vivo, I,) hat-iural es que el Hukkcn Ie pidn Iwrm iso ,I n te de iniciar CSIC rlro. Los Hnkken opiuan que los Ritos de MutCr(e $00 muy impnnarues Y" 'lUI' 10 que c]"SC<J1 e~ un irse a .'1I~ claJ1CS en "trO" vidas: 'ii re alizan cor rec W rn ,'II te IIIl Rito de Muerre, cnnseguiran hacer renlidad csrc sueno

Cit11

QMiZd II,d"es brill suhHiT£riu, </HiZtr /HteSlm\ '-1l1millu:; e,qell J.esajila,jo.1 IJm d 1)(1,,) de lu~ anus ); Il1Je.I1nI,j g(11'Ttl' ,~ 11<1)'1111 l.kbilitaJIJ tw, mli'izw' Cmntl, lumlima.l. i Pn drill S umc~dcr11le el honor de dem(JOiwrHtc /tl vert/wi de ("'.I /)((/abral I 1)01' /(1<["01', C5/,J(!YI) il! tlWi{1.lC.

ecpt:ey-efJt:U(e:£:i

• Khan: Son bravucones y h~rb,l[()~, aunque cllos rnismas consider 11 ser mas nobles quc el poderos lairnyo. E.-cas grandcs besrias jam-as comprenderan la per+cccion.

, • Kitsunc: .Son l1UCS[[OS resperados aliados ell la baraII~ conrra la corrupcion de L1 proxima cdad. l.os Zorrus " voces esconden 5~crl;'10S, pero comprendcn pcrfectarnenre 18 nee esidad del equilibrlo en rodas ["S cosas.

• Kumo: iAlgul 0 de estes cornpaneros perturbados ha escapade jurmis de la donunacion del Wym11 L,) unicr. que b u scan sun lao [eplica5 del eqLl i lihrio y In helleza en su proplu aspecro deforrnado, Y por elk, sun nuestros cncrnigos.

• Nagah Las esplralcs clue hHClOl1 cunsranremente rcIlejan impactencla.

• ezurni: No sc puede sent ir respell> pur estes portadores de miserin y enfermedades. SUI1 toscos y carecen de ,j 19n idad, sin crnhargo, no se p u ede neuar su va I fa e 11 I ns fines de 1,1 Guertu Ba]a.

• Same-Bite: iAsi till' rienen ~u~ propios c0dig!)s d" lion r1 hn((1l1LC~ komo pueder: esrar en contra de 1l~I.('m·;'IS rrudlcumes? No demasiado bien, supongo, pues prnhablemente fueron los primeros en unuumos.

• Tengu: Nil prac ti C~ n el bus hide> pe rc i lICflSO sc debe espcrar qLle It), rnensajerus \' 10' exploradorcs si12~11 d C\Jt!igo de Ips gil erreros? Los parienres dl'" I()~ (1II::rv( ~ son lcalcs y cspirirualcs v, < ul1L1lJe siernprc pnngall L1 prueba nuestra pacicnc!n, podernos soportarlo basrnnrc l-ien.

• Zhong Lung; S\I mirada e;ta pcr turhada, HI Igllal que sus hisrorias sohre huta II,\S que succdieron <11Ht:S de que el mar separara Nip6n de China. NI' csran ,Ie: ncuerdo um nosorrus. es 10 U nic« clue plll.hn(J~ clecir,

• Pueblo, del Crept I culo: Algunos son II -lerables y cducades, pcro ninguno no" emended por cnmplcrn j am {i" La mavorfa esni sMo intcresada en robar nuesnus nc rrns 0 n uesrras riq uczas. Trararlos con respeto, pero j,1Il1,\, 0 .. )[' fiei, ell e 11,,8.

-

I

....

cr (<eA( 94Ae CJfVi~fJ

Una llCZ .::xistill WI grim Re), Wl n(jll c1!tl'e ius 1l{I))lon?s, que Itllia I,l corte m<1S 2sJAendiJ(J LIU(' se /i.aya IJ($W 'am s, Era muy querido y .\1-( rmehl(1 Ie lIe/amali(l Wlj1() S! j'IICnUi11 /)(JdermlJ Ilhqe, pues disoian funl CITe.) de que /wbiu

rn-lll,,£l(J tlllllJdw-, rubhtl5(.1 alltes dl' subit u/I.rrlnr). P()r las lIochcs celelH'aba bLln'l"aes cnn manjares qu« IIMbi~r;,Ol o}mplClCl.cin a IDS Jj(J.I<,.1 Y Cll tl.l 1)(1 (I [a, bC:ilw.l de lu ~dVLi con d mismo lliWJT 'j!tL' lUi !ign~s.

Un ditl, 1t'>I,ok!will.\ del rtl~ COJmgmerDJI Ul/Jumlr II Hll" gninde ~' sa/vaje Il!;WSlI, Will '!i.le Ibillb(l Cillos de.vonmd() [[ ins sl.1bdit/ls dd l·rry. eml orgll II" , UcvcmJll a Iu bnlia, <.11.<1.1<1 ";0)1 cuderlUS, WIle eI r y. Ell 1111 /lTinL'I:/)j'J, d l'e)' 5(1 S!1Wr> 'uTI!/,/acidu cd vn csrc trib1.lW, /JCTO des/mes "'il! 'life- 1m 1t'i):(nmal ilsomablln /'())" [ ,lj(l$ Je lei ti,grcsa

-iQw' ~I e,l'ol-dljlJ !nm· ~1e11,lr I el cel'in-. i Lhw besun. Lall lemlllcmcnte su/vaje </H(' ilU )~Ia[ado il m/isJe cren IlfI)Jlbrcs ex cobar de! i l.loras j)lJ)" umwr a tu vidtJ.1 E,'I)e.nl- 1m (lln.! C05i1 de la Imderosd dgres{J,

La n:gresa Ie mir6 uJII1/!Lmg!t/a cnl1 sus

(Ij"" (1~ jUlI~ )', ,111ft III snrpr~sa de wda Itl mrw, IwblrJ: -Url1TI !ll'r (f, Oil mi T~y, p()rqll<ll ma ,wz g()DemaSlC u tIJdus lUI> ligres U' [a 'dv ()' Ih"rd t.<! fta.~ nlvidado d [l rniSIn()i (':.>" proqJl)canl i'l Ilwene de til j.Jr(I{Jla ~sj) 'CIC.

Lns tlll!reS se ql.{eJIJHIll hll()li.ianlel'ws, 1(1 rei.JlII se eiemay6 y el hip l1d )T._'II se adelw\t() smle,wllHdf 1,1 lU.IIZil. r~a ilgreld LOllL!I1II():

-iNollirecHnrlasl il\,l() recHerda:; Ilohermwud() LlllJsmbas}w.<: de dim!!', Je jack c{m tlli gl.lrrt1S:' ! r\lu wCllerdo.1 lVl)W observabo» II /llllmTnLLlllls), ill C!l1'Iosidll<J qu' scnt[dS! IN(fTe'~lI.:rd.[15 habeT cmlUIIm/() c"m!) l().~ tvmibres POI' lu jMll,~IIl, 1/<,v,(ll(/O i)id~$ d~ eier1l'J hkmer" 1.1)10 wicwcm de Ins tuksliasu )' coiu.rcs de jade, )' IleTha sul« ImwldJllw/fl itb-"d iH,(5 ()1~l(dad" ei I1Tn(l1' de [H., "'lml,ui1!'ms _y tu~ CildlfJ11'O,\! -Le Cli)() 11Ill! lagrim'1 :; UJJ1finll()-----_ filS c(ldulT"lI\ cs(all nI!<err"" mi I'e). .. fll~rrJII O/scs.i1wdn, j,ura cr!11vctlirsc en Ins 111<1'11- Jam.' '11t1' lJ_.cll<1l1 Itt 1l1~~1.l Y nJlI.ci11l lH~ .Ic711(J 'IUe' fJ1, ",mljJl11'uw; St'rt)]If).' Ins sigl.aell! '.1.

Ell ese mummin. d ILll" del TCY sc U/JUiili!:l./!, J'TIJji'l'iclIlllllm ,1;rl[.o, ). deWI) -'11 lan;,:(1 en d crmmm de la tigrcsu. (;/1" ~c [emii,) y m lil iii 3111 itdCel' Iii 1m spio YUill... EI rcvse /1USiJ ~l"\ jJ!e.:; dc rcl'e'n!e, -'I.' U(bC~d C1'!! em-nil I" Ue' un cign' )' 111 CH~11)() C_)f(lbd liellu dd /mdn do' los r(,~,t!.\ Bnll<ill!!;.\. C(lil WI g<.-'1Tlid" Ik nlhhl, ,lm,ITgm'<! j rernilli5Cenna .Ie 11l>a- 1m]'"" s()bre SH J l'(JjlifJ Iiii'I )' it dbrili hi ,'abetel con IdS ,IfI.l11'(b.

C(),gw Ie! 1m {.'i ae 1m )!.,wrdw y em/hi/Ii ,( n(',\ ilumlm:_ e'lIl I

('/1(.[ Des/lHe, .Icdili nlgl~1\tiu dc io suit! )' ~{Jr1'i<i u IId,1 ldll(ldlid

CllCi!1J . ..{e' y----eS>: LO'3> Se;:Z:e-ces<:- ~e (~S CB'\"(e$ qe (n 1i3.es/l . .F\ 67

«_ -.4II N I'J_. _;· I1111 I- ••• ~.r.~.~-- :.I ..

jJOT ~i pa./,ado. ascsmasuln tl un/us io': hum 11<lS '11(.1.' cnc,nll1'diJd, Finl-llme11Le., salro 1,1 111111'<1111/ 'i desanarecu) en /a selvu, d{)ilde se t.rnilio )' llo'l(l.

Los dta" y Ins no /1£.\ iJdscLiJan )' d rigrlt rc)' .WgW'i LlmanJo, Finulm~nte, v)'fj l11U( 1!(}Z j))'ojlllitin '7111! Ie decia

Poden,'so entre toJos 1m; 1</1<11'1. lel_j u.lgiimu.\ 11C! .Iin'ell cit Holda.

AUJlq~,e lIellilTaS con dins I-Ill S6 mJo Rro ArndTiJlI), d Cidn lH, cambiaria Sl~ <':HHO.

El rey fr.vunt6 ta uli>e;;J.l )' l1li1 aTH~ Ji til G(~lI<!ral Tigr2, ei 1ll(les.'1TJ de ,mrld:'; de h~ Minislms ,!d Cielo. Ei (Jeneral cn!~o iill "raw, 'Tllm.'r(, ia cuber«,

j lalJl(.1 eSj.JeruJu 'lIlt! ltU 111:ciem.5 cSW, Jl~rrf ,lll)(IlIJ(O 'IL'e. flO xe tmede ~IJlwr senl"lr nm'lIsltlwL AhUl'(1 qae IAn ti~re 11(( incjl'Tid.l) a 1,1 Iliona-

nid,d ell W(. de c1 5" l.m'l)w <'sl)cne, la ImHwnidnJ m,!wrd (.1 lutios los ugrcl. Es >,j/() UIW cue.ltiall J<' ti~m{)(J. -iJ'\fl) JW)' Iwilt! ql-l~ fmda Iwee /)llrtI anl'giaril}( -1i(l1'11 d rey-. iN() plledo dcsrlwm<ZaT y ,pwm.(lr mi /.rml)l(1 curni' Iw,tl.l elll~ eI Cidn,c {I/il(l{jlte? it () Imedo ,ie.lcendn ,Ii I nfie tilr , y UCl'lIT el ;u/nmiellW de liLt Ilu~hlll ,'11 mi IITO/1w ui.bcwl

£1 Gt:1W',ll sm/Jil'li,

-La rna/,liclI"n 1111 cu- 11> (llzad(; ~' IW Iwed~ Tetmc~,kl'. Pew ("))1(1 yO tWIIP(jCfI dcS~<I I'Cf I)ercn~r (1 los 11- gTe.l, Iwr~lll"'~ to ,igM!!!!' te: LL .~elLm£ ~11 (mil ()leti1'll/'l'€(WW y re cscnntlere ell <-I1~1:i1l iugar, \'1 ,d~tm() de lvs IH~'''.' le 'll(;lI-enlrtl en los <HIllS ~Ienid.:nf.l, W J)<lclni ,/~.li','rIl11"llunl '/l1('/t'S 1'lkT$ f\'1"1 ~I emllieZLin <I hlLil(lr ,,'lltr;! dillS,

,ia)"lm.1 Ir cl!cnnrnmil!.

-Nfl Ph' Im/)prl!l -dijll d r~y-. Hme e>r.UIt/lI.lioT cnsa llmu ililt'lIl' ! mi (.II(I:'riLlo /llIel1Iri. y .Ii 1111 j!l!~ I" wilrzar ahow ml~ ,)()Jcrc~ IUl1'f1 5,dvmln, I,. hl1re en ('I jiwno.

y Imr eSIl 1(11 Kll1lfl nl1llilllll1l1 ImShl1lciu ,Ii /1L,lym ,k ~m gll"rrl'TOS, )}(LHI qlle le.~ IJlwilu L'1LS('Jiar Il.~' I,()d~ro,ms IH!<lae" y l('~ LW1- ril!ZUlll/{1 lIIC[(J)'i{l. Ibn Ullllqrw d C:;~llL'T(l1liJ escl>lIlli'i d 1II.<!LiiLII,

I

I

L-I n1za felilla Je IDS Kh~n esr.! Ji~minllycnJu nipid~ men-

te; <~n Chin", ;1Ig11l1(lS J 1 s hombres rigrc forman parte de 1111 programa de re[lTOducc.i6n de la r8za para pre~erv;Jr Stl linea de sangre. Sin eilibargo, aunqu" 1::1 m<lyur1a de elch,,nos crezcan en call tividaJ, ~uelen esr:1r prep~n1dos panl Sqbrevi vir dllrante $,1 vida adlllLa ... aunque nil In e~t~n para I,l rigur<>~a viJ,t d.e lin hcngeYI,h,i.

Los Kllilll huminlu<>s -'1)11 Ius nliL~ I1l1menJso~, pern sudell ~el' mlly quis<.juill s S 'un los de SlI ram. La saugre del tigr eo :;agrad,,; 110 ~s a Igo q LJe pu eda corn pa rrir"e ell r) c: 11<1 Iq uie r~. Allrigu31l1emc s610 se ,)pareab<lI) con Ius. _€Ilx~II·[(JS y los Il( hle-s m:b s.ciCC[()S Jt: Cbina y CurC~I, peru eS()S dClllpC)~ aC~h~[[ln ha c mucb . Ah(Jra reslJlm muy uifkil .elecciun;·H I,) mejor I' 1\/ m{i, J.i1;IIU de entre 10$ Illill:s de milhll1e> Je ,"ll1a~ chinas, spcci<llnlel'tc ~i i;C dene en cllcntn 'pIC cI ueber es In primeroj jI\1r <:~", ;J.lgllI1L)s Khan ~ ~llelcn cOJ1solar cn trt: dlus y, OC;ISIO- I n«lmcnte, el resulmdo de estas uniunes son 10.:; Mc[ib. Est~~ nuserahlcs hcstJa~, ddorm«das pOl' b ardienl.o:: "mel" lil;: su If-

--fte'~i6'"~i: (~QHfIPiz~?lS;> de C.f'\ie'Z/e "~~~"II~"'''~''''''~'''''WI''''''~.E~''''~iii .. ~Jt~ .... ~ .. ~ ........ "~""~"IU~~~~""~"~~~~"

los tigre; hall t'1If1ew,l!l d /w.:illll' ('litre ~lIrlS, as! '7lte {JUd" (Jl1(' jmnils J"'J)ia.eH $H.\ ll1lJa~l

roe9c~ifJcitr'V

De rodas las rribus de II)s BasrcI, ,('11' los Khan se pucdcn euconrrar en I;J!; Cortes de I>] Bestia en grande;; cnnridades. Los 11(.1111 bres te I i no son de Il1 as indo gTegari()~ y sui i fa tius u nno pa ra adnprars bien a estc npo de vida tan coruunal, e im:jLl~(I h\~ Ragheer8 de la India evitan J.I\)~ hcnuevokai para PI IL1t;r 11.1lillLCner "us secretes para ,1 rnismos, Sin embargo, l,')< gr:lI1dei\ 110mbres tigre siernprc hun .abidu qut Iii Madre Esmeruldu les din un dcher sagrcldl), \' la ruavnna [1tef,eriria cortarse una P;)[~ antes de eludir sus rcspcn .alulidades. , icmpre lenlcs con la Madre, 10$ Khan flSCBLlJ<\l\ despiadudarncnte a los hurnanos que rraspasan sus frontera y dcstruyen sin piedad a cualquiera LIt: las huevas de 1.00 Ciempies que crUZ:111 011 camino.

Los Khan tiene 11l1t1 espec!e de doble dcl-er con I" Madre: .,\)11 lns responsables de rccopilar los secretes del Adversario Y debcn [uchar en S'I nornbre. Los Tengu se suelen inrrcducir en los nidos de cnrrupcion. inte ntan huir y cuentan sus dcscu brirnicntos a rodus 1", Cortes. en camblo, 1M Khan Sf' rnucven con sumo cuidado, extraen 10 ~ m· cimienros de los enredos de los cicmples y dcspues se asegura 11, de !;1 lorrna mas cxpecliriva p vsible, de que 11), secretes perrnanezcan s (lln en posesion de lo" Khan.

Sin embargo, 1>'1 oscurida.l ha llcgado para los hijos y las hijas del Tigre: antes goberriaban al lado de la nobleza humana; ahura solo quedan algunos disperses por 1<1 jungla. Cada una de 1115 grandcs guerras ha ido reducicndo S,IS nurner (las cruzada de 1<1 Segundn Edad contra Ius Reyes Yama, las guerras de la Cuarta Ednd que enfrentaron ,·1 los Khan contra In, Khan, las modernas ha ra 11;1:; q lie casi los han llevado a I a cxoncion). Su podcr divine) y. u pro[undll sabidurla son t .perados en las Cor, res, pero los hcngeyokai rernen quc 13 llegada dc la Scxta Edad pr sencie 1,1 rnucrte del iiltimo de Ins hombres tigre.

Los hombres. tigre cstan orgullosos .de quienes y que sou, Aunque sus llneas de sangre hOY<.ID disrrrmuidn, 5igmert siend: I criaturas majestuosas. ESCIJ<.iian las artes del cornhate uerpo o cuerpo y upreuden la sahulurfa de los sabios, Un Khan s61n sera rcalment un Khan si dcdica ada segund d sus horas de vigiliu a buscar la iJerfecci611; IJtl existc nadfl rm'is que s~a arropiaJ() parr! estos emperadores en,!"e las besli~,s.

Una vez, nt. h, much - riempo, los Khan st: llilieron en

un gran sLl.lt~naLO dnndc Ius Tigrcs del CrC[ll:isculo y Iqs Tigre~ dc lao C rtes se reunf~n conlialll1ente Pllrl.l companir c(looci· rlllerllOS. Pcm el sul,an [[Jicion(J a ~ll pn.Jpia rilZa, y la guo::rr.;l [lrest:llci6Ia muerte de dem;.si)1clm. Kllan. Dl:sde ell t'(mcc:s, l()~ hOlllbr~s tiwe Jel Rcino Medin viV1;:1I >lisladus y ;3 ITlUarl que MI~ tradicillne~ scilo pueJt:-n sobIevlvir en hi 1ieguridaJ de I,)~ Cortes. Son <Iris 'os cOJ] 1< s hmnbre· ~ linn de O[rns tribus y prefieren Ulli.r8~ a I~s canes con utTOS hengeyub,i nntes '-11)(; aliarse con lu, B,lster.

Lus Kh~n suelen scr s()litarius y jam~~ vi~j~n con IltTll~ de ~u raza. LH iiniC'd ve. que dos h(Jmbre~ tigre j1clSHLl l1luch,)ricll1- po jllnms ~, clI<tndo uno de dl()~ e, 1111 CllCllUITO que recihe Ie) insu:ucci0n dd (JITO. Cll<lndo s610 l.1',cdan uno~ tien Jl:los IllY":; en rodu el mLII1c111 (llldlliJos Ius ilengcy lb, y los I'ueblns de

"repIISClllo) resulra esuinido agruparse, [lllJ!~ una ,d:;)rtlln:lLia. banda de ciernpies pnelria hacer que la raza rlisrninuvera en un veinre p r ci n: n de golp .

En las Cnrrcs, 10, Khan sueleu ocupar el pUGSW de detensorc, 0 g,ellel'alcs, utlliznndo Weill su intorrnacion paru creur uicricas ncverlosas que podriau calcntar el C()J'OU')ll de :'iUJ1 T HI. Son criaruras de Guerra Elevada, vigor illLO:IlS0 y grim virr ud, pero no les imporra utacar n I", cIPmi.g(), pnr sus punros clebn~s. PJ.l<1 ser h, lflt~lm. quedan Jell1aSL~J() pecos como para que scan i.IJ11:1hles, y cacia 1l1.lCV(' I igre que 11 [Jere par las rrarupa S 11 las ba la s de- los caza dures I'll r th r os, p rovoc U lj \I eo S IJ f\,lhia ~Hlmel1re ...

Los Kh~J1 que han crcculo en lns cortes son fieros gllcrrt'· ros que han sido enrrcnados p~lr,l supernr ligcrameute su ira. Empiezan a jugar con 5 puntos de Rabla y 2 de Fuerza .le Vej· lunrad. Puederi comprar cualquier Trasfon.k. (0 diterencia JL: los Khan que 110 perteneccn ,I las Cortes de I~ Bestiu, esros hengevokai han recibido I· gran hemlic.ion de esiar en COllWC.W con las Cortes de los Ancestros y puudcn cnmprur Vld~ del Pasado}, incluic] s los' rasfondos especfficos de los l)aste.l de los R~in.()s Guarida. 610 pucden cornprar Totems si forman parte de un seritai monUII1, .

Desgraciadamerue, los Khan no pueden caruinur .Ie lad!1 de forma natural y uenen que utilizar un Dun de Nivel Cuarro especifico para enrrar en el rnundo cspiritual, Por este morivo, 113 m;irym'La de los Khan inrenran OUSC<l r carnaradas dig nos para forrnar un senrai montana, pues con la avuda de sus nobles com' pa rieros podran proba I" Ill, P laceres del Tap LZ.

L S Khan que no siguen el ._amino de 1:" Virtud d 1;1 Madre Esmeralda SlCJUL::n un sistema de Renornbre similar al de IDS Ragf,bash de I s (jamtl (aunquc suelen eccsltar 1'11:1.'\ Renombre por Rang!)). En lu. id~ai<:s dl' las rribus, se cunside ran superiorcs 101'> virtutle s .Je Fer rcidacl, Astucia y 1-101101:, pero la mavorla de Ill, Khan del Reine Medic son rrudicionaIeS'I prefieren scrvir 13 Virrud de E:iIl]CTald~l... a scr posible ell ((mua de Puao, para tencr la oporrunulad de vcngar el maximo de muertes de su Parentela

1 I

nea de sangre, siemprc rcccn en lao 'ones, dondc aprenden rtipulamerue 18 rcsponsabilidad que O:HI prirnoge nitura. Para un rnetis de 10;' Khan, 11,' exisre mas vidu que IH de HI dchcr. Le>, hcrninidos ernpiezan ,I juuar (;"11 2 punros de Gn )Sl~: In~ mctis CULL 4, y I(')f, ~'elin(]s con 6,

son largo, V ;\gll .s, de atLIJJo, 1'6111111"0, higores rudimeruarios I.LfW' -'.1imiII", ~ ('jl); T'~$g"dl)s. Con cl paso de los anus. lu IOllgtruci de' su pelo ha ido aurucntando y adoptaudo un rorio atigrado: 18s Idi.<l~ de sus de.los son 3 hora m8S parecidas a i2~rras rerracrlles. No haec falta decir 'I"C la torrna de los Sokro 1!1 tinud a po r su C xotismu.

I

..

• Criuos: Au nq u e ilO SI1I1 ran poderr)SlI. cnrnu I ('S gut'r re rns escrigidos pur GI;l t:1 , los Khan consrgllcn podcrosas tecnicas de guerra cc n 'U torrna de me.Iio tigre. Los ,ri nos ruidcn casi [res metros peru, ;-1 pcsar de su vulumen, 1'('Seel1 LUlU sorprendenre gracia. Un Khan en [orrnn CI"I110S provo· ell uu Deltrlo merior a Ius e .. rpecLad, Ires h LI mane», plle, ~;,t,l 1'1(\ lilt' :;11 forma prt'fel';lh, para reak,lt" el Impcrgiurn .

• Chatro: Sill' 111~<;iv(' ~Jto atr is (11 smllo.ion cs terrible de p res e n c ia r. La forms en Charro cs sunplernem e una rnaquma de matar HI igrada, co, ellkN,' d~ grande que un ugre 11c'J'1l1<l1. el lorno e~ CLI~[[(1 veces 11\;\" fucrre y ncne el sell o cnract cr lstrc o cit! dicnres de sable de ,II c spf ri tu ,1l1~cS I ro. Los "5p('cl'1I.lllrl::~

• Honunido: 111c1uw cnn S,I f"rn18 humana, los Khan <on regios e imponerircs. La rnavmfu st in altos y de espa Ida (Inch", glgantes entre los hombres, Sue-

len ser ruuv atrucnvos. arlericos e imponenres.

• Sokto: Nt' ticnc o la (mlll,l LIe be st ia ell Glabtn de Ius Garou " IDS Samr::-Bi!O, silll' que

I

=_T

6P'teY"efft1J2ffP

• Hakken: iC:Cm1o puede CT .que 100 cachorros del Lobo 'e havsm alej.ulo ranto de 1;1 llama de 1:1 unldad? Su con lianza <;:[1 las rradicicnes de los monos ha cnralecido su sangre; 110 qucda nada del Lobo en ellos,

• Kitsune; Fingen humildad delante de u, ilespues inrentan r~al izar rus rareas CU:llJU(1 re d([~ la vuelra. No cs ningun secrcro que tiencn amhicion; 1:1 cuesunn cs saber hasta d(\nd~ son capaces de llegar para conseguirln.

• Kumo: 5" alienro 6 [an {eticlo que resulta difkil d iscu tir tun ellos,

• Nagah: Es dificil enconrrarles algun t'ctllo, pur loJ" 10 que revel an ~lIS C8r,1$. Asesinar con vencuo puede ser necesario, perc ru i ~~ nuestro metudo.

• Nezumi: Esras ratas comuncs 'ie dispersan como $11>; parientes.cunndo nus acercamos. Sin crnbaruo, Id Rar:a siernpre ha sulo [1111' ,agaz uando ha mrenrado &egUir SLI camrno: por eso, deberlamos ser cautelosos con I" lnrc!igencia de SLlS hijos.

• Same-Biro. Su nobleza es brusca y no se nilupta

bien a su cuerpo. Sin embargo, con la e x l" Edud ell k)~ talnll(:~, 1(IS s\Jlci3Jos <::sCLl~k, no tcndn11l la l'lccc.sidnJ Jt~ SCI" atraetiv\)~ "'[1 las llocilcr que hllll dt~ lIeg,u.

II Tengu: Son Imos chislllo&oS que huyen v()landn cmHlJ() dcbemus luchlH y que sc ponen a habl"r ~11f1l1d\l pennancccmo& en silcncio. C)1Jiz:~ dcscubrir~11 su cor,lj~ Cll~nd,) el tiern[lO ~(; les eche endma.

• Zh mg Lung: ]i,l(:c ci'~I11f1() .lprel1dit:rol1 q,w la '<;:nll~ del guc:.rrem nt1 cs la sllya; ~iu ernb,)rg<l, valor,m,,),< ljUC' SII fll r2,1 I.:ste Je IllleSfr\1 !acio. iHenmll1u Dnlgc'in, ven y :Irn>l ,us garras ell los huc:;us de I1llCStroS enemigos!

• Pucblos del Cl'cpllsculo: Su sl"nlldu de' I" re,ronsahilidad eo dispcrso y s610 e~~I:'i mcJ.i!J furl1\:t,jll. NLlt\sl.ros primusgattJ 11() $011 Lt ~xcepcinn. iClHno [llleJc ,Ilgu ien ,,,,,Ii,,, e" ~, .. hi"" , I", 'In, to e",""N< "fin' I

...fte'Z-5e1tu)t<'\i: (US G\lt\J")~1J\~ c\e Or:-i.e'l;te 1I~~~"'~~"'''~~~'''''~''~''~iE~II''~Jii .. ~'t'tIl''''''II~''~~'' .... aI ... .,,. .. IJ .... ~,. .. ~ ........ II~~

Sokto* Crinos " Chatro"

Fu: +2 I'll: +3 fit: +4

[Ie,: +1 Db: -2 Des: +2

Re: +2 Re: +3 Re.;; +3

Man. -1 M8n: .. ] lyI:)TI' -3

Ap: .. I Ap: 0 Ap'O

" En esra forma, los Khan ticnen una dificult<ld

Fellno" Fu: +2

Des: + 2 Re.: +3

le .. ell

morts les su frcn De li r i () weal cua rule con tempi a n a II n Cl Ii< tro, pues los rccuenlos de los nsesi 11 os de dieru es de sable se iJJ;olpnn en sus me morias,

• Felino: Aunque no C.$ tan rnmensa ,;\jl11.L) la torrna en Charm, eH}] forma tampoc 1 CS despreciahlc. Algunos Khau estall orgullus .lc adopra d~ para arraer :J cazadures furtlvos y demostrarles q(ll: son rnucho mas t('ll1ible. que S~I" pnrientes (elinos.

Los soldados rig. de las COl'lt·~ cmpiezan a jug<lr con trIOS Dones: un Don cumun de I.m herigcvcka i, un Don I rih~1 (III i112f1n Dones 1 ribalcs de 10i; GClniu (I los de los BaSlel) y un Don de los KII;-Ili . Sus Dunes r ierulcn ,I ce nrrarse ('11 las artes de combate i' en In pureza, ,1UllL[lIC' tamblcn coriocen algunos rrucos de cnute!a.

• Pies de Gato (Nivel Uno): Como el Don de Lupus del Nivc] Trcs.

• Machacar al Ciernpies (Nivel Uno): l.os Kholl utilizan csre Don con III misma [recucnciu C\l1I hi que S,"} llamados para luchar COIlCr:! las vecenosas huevns de los Munrlos Yorni. /\1111- vocar lz pUH~Z<l del ielo, Ius Khan pucden hacer que sus manos y w I'I»IS scan C:;1.51 insensibles al dolor, pur 10 4l1C pueden golpcar II e ncnugos espinosos u ,lc,dos sin lliTlF!lln miedo. Esre 1)(111 In cnSC11:l lI11 esplriru tile fa n te.

Sistema: £1 jllgl"lnl" gasta lI11 punto de GI!I)Sis y huce una tirada de Rcsisten 'i" + Mcdicina (dificuluid 6). POl' cad .... exim. los deem, lid Don dllW[1 111I urmo, Cuarxlo acaba el Don, eI Khan recil-e cin (' Jadus adl ionules de ahsorciou para c] dafio de sus manus <l g'J[TClS. ESlC DOll se sue le u tilizar para gol pear a adversaries a los que resultn perjudicial r,lGII, aunque ricne usos pnicucos fUc:rH de C!Jmbate (emllu pOI" ~jempluj coger un ubjeto dc lin Iwrn" encemlidol.

• Garras cumo Cuchillo (Nivd no): COIn" d Don de AilrolJn.

• Sentir b Verdad () ivel Uno): Como cl Dun d" Phil, ,dllx:

L.I VerdaLi de (Jaill.

• Don del Grillo (Nivel Dos): AtLlltjUt" lo~ Khan SUI1 1'0- derosos guerrer(Js. "1 principal ubli.gnc.i(m t:b hi de ['c'"C1l11Liar w .. crctos. Este DOll es PUD 1111':;,) clue ',e hfl dis('iiad" r am "yudt) FIc~ en .<5la t;Jr~~l, que Ie, pc:rmite (11r \.O~.IS ~I IT,,ve~ de mums 'I' C:811~s, COllll) ~i e~t1lvit"I<Hl jlm[{) ld lug;Jr de ,IDlllie procede_ csrc DOI1 1t1 l'lUena 1111 discrelu cspfriru Grlllu" Ius Kh'l vencran II su 1Il,,~on() u)n el IlCJll1brc' del Don.

i.stemil: EI Khan dl'W;l1l1 un punw cuallfllicra t:ll 25 m,,tr(,sy eI JugaJur I wee Ltlll1 tirade' de Un()~i~, c.:()J1 1,1 cli flc " Il<Jd J,. I" Milmlllllocdi. Sllient: exile', ., th· n p"dr{i nClIcb:u <ll'selln ..

I

did;\s d sue esc lugar durante un I limo por cada cxiro. EI Khan debe I encr una Ide:l rnuy buena de d(mde se cncuen WI O.lI objerivo: SI]1(1 puedc verlo desdc su situacion actual, debera C(J1l(ic er el lugar, Sed razonablc decir "La dcrula .le fidem .lorule he comido": sin embargo, "Edificio Mirllthi, oficina .. lei pisu 14" nu 10 wr,l, pues l<C- SIIP"I1t: que el Khan )<lm;i.S ha estad. en el PISO 14 de esc eui[i<...ill concreto.

• Corazon de Furia (Nive] D )s) : Como cl L: on de hroun,

• Sen lido de la Presa (Nivel Des}: COlnO ..,1 Don ,l~ Ragabash.

• Ganas dcl Enfurecido Espiritu Tigrl! (Nivel Tres): UllO lit IQ~ mavores se reros de gu<:rr:~ .lc lo, KI WI1. Esre 0"11 permi .. re que cl tigre cuhrn sus g;lmls con una crujicncc energfa cspiritUHI. C,)II esrc poder pudr~ atucar a encmigos en el mundo cspiritual sin rcner que: carmnar de lado, siernpre v cuando puerla verlos, N Il1glll1 espfr i til ellsel''l a d csre 0011 ~ n i.nglln Kh:J)l :;i ['I( I se 10 ordena un Minisrro d 1 Ciclo: 1<.1 mavorla ,It! los hombre' rigre rienen que upreruler esn, secreto cit orrus de 'U raza, Ulil muc 11.0 U id, J ... y In ucho dolor.

Sistema: EI Kl1,11l <e concentra en k! qUI;: qurcrc y pierrlc un J1unL(' de Gnosis. AI IUI,H} siguienre, sus g,lrra, \1 brazos ernpe-

zaran a arder sin llama ion una luz azu] p51ida 'i c hispcante, La I III pasara del azul a] verde, despues al amarillo, al rojo, pasara a adoprar un mariz rosado y, hnalruente, desaparecers. En conjunto, el Khan consigue uuos seis rurnos de hatalla antes de que acaben los efectos del DOll.

• Devorar a los Irnpuros (Nivel Cuatro}: Como d Don do' Theurge: Exprirnir Espiritu. Estc DOll solo puede utilizarse en Perdicrones, pero 18 cncrgia que se consigue al hacerlo es purificada pm cstc pcder. Ul ensefia UI1 espiritu Tigre.

• Castigo de la LUIla: Como el Don de Ahroun: Garras de Plata.

• Marrillo del Trueno Celeste ( ivel Cinco); Al en autar el poder del Ciclo, cl Khan asesra unos golpes que puerlen dcstrozar paredes tl astillar ;irbol s. La rue.rm del golpc cs comparable ,I la de uu gigaruesco ariete y dcstruye todo aquello que encuenrru ell su camino, ESt\! Dun lo ensefw el General Tigre de los Ministros del Cielo.

Sistema: EI jugallur ,I ebe ga~ t::l L' tres P lin tos de; Rll bia Y dos Jt! Gnosls y hacer lin:. li rada de Fu~rz;1 + lmpulso Prirnario. El siguierue golpe LIef Khan cuhrira uproximadumente till radio de l,5 metro' (1,1 diCiCllltad para golpcar a. u vlctima se reducira ell 3 puntos) 'i afi,~dir5 a su rcserva de darios un numero de dados igual al de su IT5CrVU perrnanenre de Rabie y GnOSIS, 'ualquicr otro l_ on 'lue ufecte a sus golpes 'on I,JS g3lT>lS (como el de Garras clel EnJllrecidn Espiritu Tigre () Garras Re~plandeclenle~) :-1 udan rarnhicn <I este golpe.

Despues de usaf est' Don, el Khan debe pcdir permiso al eneral Tigre P'W) volver a urilizarln en un cnrnbure postenor, Aunque no se suele rlencgar csrn pcticion, pucde llevur cierto tiernpo conseguir audiencia.

Los Khan l10 celebran tantos ritus como cl rusro de bengcvukai, L uclen aprender rites de purificacion y exorcismo, pero dejan la rna or parte Jcl trabajo espiritual a aquel] s que estrin meier prepara los- Esr puede ser dcbido a su dificultad pars entrar en la Umbra; raramenre reciben la visu a de Lin espiritu, por 10 que, cuando In reciben, serts muy dcscortcs pedirles sus servicics. Otra teorla posible es q1J(;! los Khan son dcmasiado irgullosos para confiar en (,"rich.es y equipos fiele,,; pur cso permiten que ~·)tT()S hcngevokai de las Cortes hag,an lo riruales nee csarios, '.\\J nq u e :;(ilt, ell los cases 1J\{\5 graves a dm i ri rat;1 4 LlC necestran avuda espi ri n tHI.

iJisj)arwne, AU.lc/tlll WIt'. Ace ·f,mrte, Caza a mi esj)ecie 110r ,\U crrrne y "dimn.e pur 171'-' .~cn'w~_ Tndat'!1.l so)' un Khan, el sellfn d los (igl-es, y luduv[{/ {lH?du lumdir mi.'l garms ell tu crtineo sangriemo y cstreru eel' a Ins tiei!)s Cfm mi~ rugido,.

a i/fA{u-,n=, L.t!;. S~ qe las CfK(e,;;, c(e 71 I

.. _ -. " •• "11 • ..: _;· ~ •••• I:I-.,..a.lIIII!II!r;~ ,.. •• ~,.IIJ .

I

V id2t ILl ~e\te.,

U11 flSWn) dicJJt' iliVieITlu tie /(, Edrul.de ias Leyencias", $~~i [a, Iml1c1ah!(~ llIilmM u hHSC(lr u sus Jus iJel'mal'lOS, M{I<rawl! e_/ DesrriJCWT Y ]\!(irt'aI{de l.us A redias. Envill a SI.I, c1'iado$ cMgacin,j'deblotlU:e, d~ jude e.rdc' rOjO; sus hermann" st/,IJlemn que si Haci le5

I!a&ia t'nvrado [(1)1 rcjlrwdm presences era '}(JrCjUe quuLa verles 1)Of all<o serio.

DeJpni,j de "u/Hci(1T ..t[eclIIu,wn .11[.;' LI .IIiS he1'7l1tI' nilS, Rllli los Ucvii ,I 1<11 balcrin qUI! dnbll ai /)((li[,I, DetJajn de dlli,\ !!Uhl{1 mw (Jbel/( Anlria Ti'clS~() y 11j o~CMm C1Jmpmiem deleHdTlli.l)i'~ can iUjH1'ia: SU$ Cl.leT-

1.105 carrl1.speClba'1~ y yeeh!l1aban; gT1L1iian )' gemian de placer Cuando sada,~an sus de,le@l, 'se d.esen'l"mccmm y el KII1HO vokio a adopwr su i'CJ1'ITW hwuana pam de,s(;,amm: l{a1idiu un .lU.\j;ilO de w(i,facdon, p~1"Q .Sl,tl Jle~riwno"\ 1W Ilsmbal'l n(nll! divnli,/u,l.

-,Nels has frafdu uqui ,iil'lplel!l('nre 11II1'Il que veomil,\ I~ 1.1110 tie nuesrros Krtrn' JanZl.lnc!iJ n cl MlIMtln FloWJ1te! -dUll!,) Nitrc'au, jJue: no II! gltlWbtl que Ie IHd ran jJerdel' d LI.emp con esres !nnrCl'ID.1.

-i Es e<ertoJ -rljinrj(J i'vlGTU'W(l--, iQ.,e diversion tiCll~ oblen'1I1' c6mo se /Wc€, eli lIez dt: cnfrlo se d .\1fI.Lye, Wl[I 7lHe'Va vida?

-jOII! iNo m,liouil1<lis nns j)&H.I(lmie.llu.ls, <j!lt'Tidu, hnmanils! iNiI II! l'elS? fSII,\ 11!J .e1'1I11 .llmt)lemelll~ 1111 KI41)I(! Y unu de 111 HlrenwLa, ~in(! d()~ AT/lela.) TriLMIi l'ccdizomdn la Oun,Zil FI()1.ame, i AC,ISll 1'lP es inspimcr6-n? Cl'CO que ningthl (j( rei d ~ nuesrms adorwius KHntO 5C 11(1 u11ldo jamas !if (,,1m !01'1lla-diju Ilmr pCIl.\ati- 1/0--. EI dilema '111(' os ProjJOl1g0 €S el sigldmtc: i'juJ cs 1i.J ,!U~ saldnT dL esre a/Jareamienw! /\.qucl ,/1' los dus ,/ae me ,Ie!. 1<1 idea

nuis C7·,,(lt~1'! tc:nJri1 una re en llJensa: mlil /wbiwcirin ',))Ill}/erum nee !lena. .lei md' deuced» Jade

I'll! IlL!hiLl nad .. quu {uera mas (1(Hlcrrvu que el jack mi 'iU~ las du~ I U.'flrW))U' 1)1'11- sarOll larg\! ) lend/do en qm! /JfJdiu .lcr 1,1) 'lMt 'fa 'ut/na ~ml)~za-

do a Ilinchar d e.mjmago de Itt hembra I<umo.

Elia JUcia. /lerez()smnenre mientras los sietl'o.\' d.e (-tali la ,!tihnrn an C(lJ( lIlJo till!! d' 'Igrcuiables Y HlOt,edrZO$ rnu!ljtlres Final. merue, I'JC1n;(/H Iwbl.cl,

-1(Jdos J1U<~Slrm Jujm, "In sean Immanm (J arail{!,\. tlCl1C"11 Wltl jiJrlmi bdla -diju, admimm/o II in I1ljlada)' ellK!!mtd rllujcr-, ,'Qmi !iLl.cederhl 1i d rljJfJl'el(micnto de tlU) 1(1t17IU pmdlL]Cnl 1111<)"

hijus e hijm i.an ll(Jwblemerll!' j)CT[CCli!S lJr~e Hildie nut j)UdicHl SH/)CTlH SII enumw? TClidrian 1'I1ur;:iw!i Im.IZ0-' ,"!Ill

/"S aue bacev mile,1 Je celllrailas, Em es i(1 que 1111'11.,,\0., hcmwna, -l" e.1 hTill.t1nt·e -W1U~5f() e!!oque d()o de 11 UE',HTlJS g1'CmJc5 1<:11.11'[0 /medwl fabncar loin 11.i]() wtlavw rnrls /Jerfcct'J.

Dc,,\I)lI6~ Ildvld Mul"UWiIC

-S,jl" 1(.( estruccidn !JlLt;dt'. cri!1.Lr j)cljecci/rn, Clsi Cjlte es 'ucl! I mi idei!., Ilermann. Cumo elllij(l ex meji!J .IHe ;iUS /.!1Ld')'es, i/)('')' que no dcmi.J5Ll'Ur su ViIliat El nilln ,Ieili' tle'1lnrarla carne de su ma(he clwndo wlga de .\u vielllrc. Yin '1 YanK.

I

wi

-

l1U[erlr y t'ida, im:asLi e.lto m,1 m[)smnia d ~{)UiIi&ri(j de codas la.s cums )' 1(1 be1kZ(l de /11 "lcsmtccilln y 1(1 1~n()vclci,jn!

Na'rc(1J,r )' Rm.i quedawll hW I1fHl'diU05 Y admimdos Imr cste maravi/l(N) pi n <Jut: s6i() jltldremn minnie c(nljasciJH:tcion, Mal"L1!.!1il Ili:::'11 lin gesw 011 la !IlllllO curmdn 1(( hemin-a Ku.rn) Ctl)'rl al sueJo a! cotne1l;::ar los dcllores d J J'aJ'to, J wdas obSt'1'Vl1H.Ill la cuiminacirJn de III ,.'UIUIl(Ull dd DeSlnlct01: Ell'lt{e n Kwno C5lUV(J tuwas Iwden In, a IIlOTdisc(1l, 1m caminll (l IrIWe.\ de Ii! came dC' 511 1n<1C[re miemrm sea se r('wrda de agoni'(l, per!) SI>lo SHCI1.1TIbi6 I.t 1[( 1)w.e1'le despw!s de que 1'1 beb~ ht,bu,w .Iaciado "It( tvmibre.

-Envi(rme eI jade pronw, querida hemwnct -Jiju riendo i\1rt1'aW(1 miemrilS luli,(l del C(lSt itJo ,

-Siew} re Sf! ie ('curren c1 elias mejore.\ ideas -.1 li spir6 Nareau, ignOT(mdlJ pm campiem la rriste mircub de Rmi.

Algunos Kumo llevan una vida soiu arin en 11Igflres O~LUros y olvidsdos. les gllsra ~L1 arsiamlerito y ,6[[1 salen p'H'l engendrarse I' ir a un [estejo. Otras Ar;dias Trasgo se congregan en pueblos pequerios con un lfder antiguo Y cuarro 6 cinco Kurno joveries, mas 1<1 I'areutelu. EI liderazgo no se basa eo combarcs sino en el rcspeto pur la edad y 1~1 sahidurla: el KUll10 mas anciano de un pueblo 0 un grupl\ se ccnsidera, simplemente, la persona que esuial rnando. Cualquier dispura sobrc cl lidenJZgo sc resuelve mediante el Lahetinto Infiniro. Estc juege, impli .3. que diversos Kurno jovenes ,\)n~trlly,\n 1111 intrincarlo laberinro de relaranas y pasadizos '11 LLn ,di.fkj!) desierto IJ en algtrn orro lugar aparrado. Los dos lldcres que COIll' piren enrran enel, pero ~(,I() uno sale con vida,

Los Kumo, cs pecial T1H::n re :J 1.1 ucl Ius cons agrad os a Rnu, Se apareun de forma ,\IlSiOS,l e i 1'1 discrunl nad a con su Parentela y fllglJI108 humanos. Para que d08 Kumo ,'e aparee n, ,ILhim tener el pcrmiso dQ un antiguo, que ]1(\ permit ira ('I apa[Cj]11 iento SL cr .e que el uurner o Je nucnvl-rus de la tribu 10' cal e dernasiado pequcfio. E.I nac irme nro de un rnetis pueile scr un acunrecimieru lrnprcslunanre y auspicioso. pero 110 merece la pena reducir l~$ fue.rza~ de las Arafias Trasgo e11 un momenro de uecesidad,

Los KUI1J.o, si puedcn evirarlo, no im eractrian C011 otros sncn. pew a veces su cunosnlad innata les lleva a 1'I."lI111rse con \11'n)~ hengeyokai.Les encauta cxplorar 1,J Umbra, Jlgl,nos incl uso 11'~ll puesto all! sus nidos. La mavoria no son esnipidos: nil f.l1~'L'arffln a orro she'll de la misrna f I'Infl irreflexiva que I" mavorta de it)6 siervos del \Vyrm, Le exaspera qi: SlIS pueblos (l sus rescrvas allmentlclas se vean .1111 nazados. ualquicr hengevokai que sospc he que cerca de lSI 11" nlgun Kuma cnf8dado debcvlo tr rapidamenre en hIISG. de avuda.

rfJe5bCYitcie-'V

l.os Kurno son hombres arana ernpareruados con los Ananasi, pero son dlferenres en ill menos 1]0 aspecto: tOd(IS siguen los dictarncnes del Wyrm. 51 algurw de los que venera a Gaia o 8 hi. Reina Ananasn vive entre los Kumo, rnanriene 11J1 perfil bajo por l11iedll Fl ser devorndn, ,A" pesar de su corrupcion.ison criaruras muy intcligentes Y curiosas que podrfan estar deseando hablar con OlW:; ,hell." o no.

Desdc 1.1 SegLlnda Erlad, rres de sus Iarnilias _Lil1lbs hRI1 asesrnado y corrompido rodo aqucllo que se han enconrrado 'fI su paso pur 13~ tierras de Oriente. Cada familia estli vinculada con uri rotem concreto del Wynn. Con el paso de los anos, SU mision a pasado a ser la de converrir (') erradicar a [ados los Kumo que se niegan :1 uuirsc a ellos en Sli labor de asfixiar al munclo y (1 I s sores en las oscuras relaranas de la nada. Hasta ahora, I s Kurno ban tenido bastanre CXILO. 'u~ farnilias SOLl:

• Prole de Marawa: Marawa <O~ >1 destructor, esta ob eSl11- nado con 1(1 rnuerte \' 18 desrrucci/m. Su Prole prefiere el sabor de las vicrimas COil orientscione: Yin y t>t~ cspecializadu en ase inarlas y rnutilarlas caregoricarnenre. SOI1 poco cornplicadlls y hastante predecibles: siervos del \V\,rTU de cabo Ambo.

• Hijos de. Nareau: SOli los mas equilibrados de todos los Los Kunio IW soportan los auspicios n i ,igucn el Cannrio

Kuma; los rniembros de estu famiha SOli curiosos '( sabios, pew de la Virrud de.Esmeralrla Para tenias de R:ll1gp y Renomhre.

camblcn capaces de una gran crueldad, Suelcn disfrutar tortu- son traiados como 10'; Ragabush, por ejcmp!o, un KUllw de

rand a pnsioneros durante elias ant s de acabar COD su vida. Rango no nece,itfld. un roral de Hetc plrnm~ de Renomhre

N:ue~u Hlmbien se !lam'1 el S.enor Je I~~s Araf,(3s, \' .lgllnl)~ d en cUi'llqIJier combinad6n de Imia, Honor y S'lbtdu.rl;1 p~r:·1

sus Ilijt\. P[OfCSlll1 ~~be_r ;11,~o sob,e bs sendas de la Tejed ra. avanzar atl Rango Dos. r'\sinlisnlll, un KUll10 puede escoger UIlO

• Bcridecidos de Rati: 5alvajes, caprich()sos y IujLlIiosos; de. sus tres Dones i 11icialcs de cntre [0, Done~ de 10s Ragahasl1

los KUIl1' \ dl.: est:1 f8milia tuLl'1 1'[11 cC)n,t'rV~ll algu cit:! Kaos en sus (\lease "Dones"). Debetnlls ad\-' rtir lue pHr:1 Ja m;1ymia de

alma~. Les gUM~ ataC:H:a 1m; .Iere~ de devaLio Yang, Ihucho m{lS hengey.okai y Betc, s610 existe ullllangncil' KUlllO: 101 de "ad-

de 10 que les gusta a los Hijos de N~reall 0 I~ Prule de Mflr~wa. vel-s,ui6 pel igro,;o "; lJ!! KLlIllO p(\derD.I(l merccera U 11 rC;ip"'lO •

U. DSll'la Ratl, el t6tem qlle IICner,m, 3parece c(\n vsria~ for" Ijgeram.ellte l11~yDf. r'ero ningt'1lL hengeyokai de 1,,0 C(lrct"~ Ie,

nJas, !lew norri18Jrnenre como una bella mlJjer que persollifioJ mOS[n1r:!J. defer~ncia.

el deseo. AlgLITlos sheJl alardc;)11 de hab r~e reuniJo cal] ella y los KLllIlnno Liencn Rahi;J; ~11 ;;11 11I,I:(<Jr, dioponen de lln~

bber inte-rc<lmbiad,) ci("rta~ p<l~i<Jnc:s ,I amhio de sabiduri~]. Los Reserva Je Sangre cumo lu~ vampir )$. AI igu<J1 ljmc a IlJ~ "'m1,

Bendecidos simplernt':ll[e.le J.rmiI3n;r sOIH1:'1r Hl1l~ dich ;; wnw- guijue1as, lasflngre les pcrmiLe (ur;:lr.e Ins hcrid,l~; t<lrnbicn I

re" pues procede.n de l,J vidn. pueden u[ilizar como si rUe!'H 'Rilbifl p,lra reallwr ~Iccinn"s ,leli-

Los KlJlTIO CHan elispersns por Chill~1, .I>'P(Jll y el Suciestecitlll<li.es, Un KlIm.o pliede reruller un ll1<1ximn de 1) PLUil'OS dL:

A si<lrictI. Sus h{lbitijl prderid(ls son 11)" ntdos (UIIStrllic!os L:ll Sangre antes Je $cnli[$c pe~udn y pemzoso. Quedarse ,ill ['lin,

ecli(iclus JeSlerl;ll~, C:ilvcrna~ n nlin<1s. En couJunro', las tre~ f~- [0.'; de S,lngre [I(] tielle dtcws lltiversoo. 5610 que ~entirfl el

mihas se Ilev,m ~mprendelltemenlt· hien enrre dbs, flunque eq6mago vacl(l, Un KUlTl(! hamhri(-ni:o no :;t:- [luede Cllra, mRs

caskmalmcnre se produzcan riflas "obI'<' los Iligares ~agrados rupi.do que 1m; I1wrr~les hnma.l1os Iii re:,liz3r ~cci,)ncs adicio-

y Ia vkrim<ls di~p()nihles. Ahlll1drJl~ IllS riJl1\()rc~ que afirman nales, pero llO [len\? milS ci'cctns Ilegariv('\s. Podra gRSl:tr un

1/ que Ill$ KlIllW bHn encntltlLldo un Icfugk) en el pueblo de .Ainu 11l,lx-Lm" de un Punto de Silll_gre pm turnl), pm 10 <.Jue Jebenl

'l~ del ~t>r[e Je jap(in, aLi nqllc no c"i~te nillgun~ prllchCl lille Ie., ue idir ql"!; es mas urgente: Cllrarse !) rnamr. Aun:ql,e lei' Kum()

[flS lud)1.1durr~, I'uedell ingcrir L: incius,) digcrir came (y a mJlcho~ le~ :u~(a el

CE\~it\;l/tr -r-Y'e5: Lf"J$ $e'iff'le$ qe fa:0 C(}Y'te;;> d,e fa pe5>rLa 73

~._I11I!."r.- .. __ .. » E - • - PTE

I

~(1h()J' de "I came crucial. no pucden uluneurarse GOIl dh,--. simplcmenre es un vtcio. Ne esiran sangre para sobrcvrvu: como rnas potentc, mcjor.

LI), KLiJIlIJ son un gl'lIPI) hastante errarico; empiezan >1 j1.1g;H C[11l ,61i] d.» puntos .lc FUL'[3~1 Lk V()lunwlL Nn sahe u manteuer amistadcs \" ric) pue.lcn Cl)mpn!r Aliados Iii Rll'~ Pura.

SOil heudccl Jus pu r S LI ~ ~, W tectores y I a P 13[8 n ,', I es r roJ ucc dano agravailo. Sill ernhargn, $Iguen steride vulnerable's :1.1 ruego, las garras y los dlenres de II)sshell y l1 rodo to absorbible:

SLI debilidad especial sun las armns hechas de hong rnu, una cxrraria \' arornririca varie.Iad de pali ';mJI,) rojo, £1 dali del h( ng ruu IJ I puedc ser absorhid«. Observaran a aquelln que lleven arrnas de Ilollg Inti C0l110 ell eruigos "bvios. Sin embargo, ,11 ig\J~1 ([11 los Ananasi, los RIlIlHI son JEbiks en 10 que respccra u In inrnunidad contra las enfermedudes y venenos, 10 que resulta IrOlUClJ -eu unas criatu ras que disfruran tanto de la III uerre v 1,1 J es rrucci on.

Los Kumo tienen tres razas: hoininido, uracnido \' metis. A difercncia que loque sucede entre los Gar )11 'i lu" hengeyokal, 1o, metis TlO se consideran cria tura iufarnes, <I p esar del h ch de que cl hehe ruetis debe ahrirs , t,;,H1IiJ1() fI bocados n el estcll1<1gu de ~1I madre, rnatandula dUr:-l1l1 ·1 proceso.

• Horninido: Kumo nacido de un padre humane, suclcn ser (aunque 110 srernpre] Parcnrela. 'los KUl110 suclen observer a sus hijos nacidos de rclacioncs i licitas de iejo5 y los suelcn se~ ~ iestrnr cu n ndo n lean zn n I a pu bcrtad (raruhien S uel e n arrebamr a If1 pm"cllil' nu Kurno para saciar SII nscuro apetito}. Por supuesto, 11.0 tl )lins los hijos son clescubterros ... E~tl)S Kurno pucden selcccionnr un Don inicial de los de I(I~ G}I.rllU bominidos.

Gnosis inicial: 2

• Aracnidos: Al rgual que sus primos Ananasi aracnidos, los j6v nco Kurno naculos de las aranas se cornen a 5U& hennanos v hcrmarias de nidadu jJara cUl1segulr eI tl1maiiu de su forma Agh'lr~l, Un KUIllI) m.lulto pudd de,cubrir ';1.1 inS.lci:'lble ap~d_I:IJ y pmp(J[ciorr:'lrI~ eI "u:;tt'nw nect~S-}Irin, Ll>~ KlJI110 :HkIlid US S( I n mih ~x rrafim J e e ne()n triI r q lI,' SIIS hu In61 ng<," ')Celdcnr<11~i (s(illl lJ.no de call:, 'l00 KlIllH) ~Oll d,~I;" [l['ugen ie Je I(r~ fHnfJ<)~), Los ar:icnlJus pLlede.n e:;.t;qger de ell u'e In," D.-,nes de Lupus s u L)' 1rI J e ttl bll inr eHlL

Gnosis inicial: 4

• Metis: Los pervcrsos metts,; Il vel!eradus por los Kumo; su pr-c,cncia prUVllC@ m~h "dmiraciun y re~petl' qut' de,;precio, ..::pccialmcllte en 1:1 $ccra destructiva de M'H;iw<I. EI .1<illlt:scu ~"SilIHI(J de 10 madre ,ltCi meti .... s,· C lIlsidl'la un.a .es[lctie ue rill d~ iniL;i,1 i'll1 lillie s{,I" 1JJl()$ [locm ,lfllrrLln:ld()~ di~frllm[J. Des· plies de lodo, i :-Id" KIIIl1(J ,,-, np,l[CClfCl COil ~u prupia r:iZ<l, 1<1 r~za flcah8rf:'L pL)r descrparecer, puc~ los Kum,) mens SU[l ('sterile);, al igllnl 4uC Ins de h< lllms razas cambhmrc~. Pm es(), 100 ~nliguos disll:ldell ()flci~lmcll[c il los KU!llo dl' que ~t" ilpareen t:rllre ellu$, nunq1lC: sucicn haccr 1,1 vista F!Drda ,mte 10, resulllldu.l de filell!. Lo., Kum(\ Illcris 11>1Ce11 en> 1.1 ct.mte.>c;1 form,1 Lilian, r'~~clt:11 ~t'kccil!llar un Dun iniciul dl' 1o, ele It)~ C;,noll nU':lb,

Gnosis inicial: ~

I

Lus KUIUO, ,tl igualque I,)s Anlll1.u;i Ih.:ciJ'~IIl:de" 1 ic:n(' ctr,,fro IUl'Ill,]~; humillid(), Lili~.Ll. Agh(lrf] (I'ilhlls) y Mil C"Ii1lill().';

(Enjambre). SU Iorrna horninidn cs humana CIl rodos los aspcctos, [1cro cl rcsto de las orrnns ...

• Lilian: LJ forma Kumo ell Lilian \" complemmenre rcpugnanie. quizas I:,L 1118'S [errnrifica J" roda lus d~ los (JamLI, La variacion m3~ cornu 11 en esra lorrna es hlpccla, pcro ,tc enrre 2,j \' :J metros de nlrura. Su nhdomcn sc diiata hasta 1::011- verti rse en una bola rcdorida, de CU)'ll parte superior brutan seis brazos. L~ cnbezu parcce ligeramenre grand,", plies uene echo ojos resplarulecienres. Un cuparuzon oscuro adornado con piel espesa y espinosa eli bre torlo su cuerpo. De su parte rraserz en: 'en des 1~L1:g(J;' <Ipen lice. hilanderos, \' el pcchc sc infla para acomodar cbs grup,):; de pulrnunes, uno de los cuules pucd« rcspirar bajo el agua. Hav diver-us vuriaci mes de eM,1 forma, desde irunensas arafias con torsos hurnanos r cubrerros COil un caparaznn o con rosr ros hurnanos que surgcn del cctalororax, hasta brped()s rerrorfficamcn te alnruados cu biertos de piel de tarantula. Las diferencias elt· forma son ell gran 111,,·,1 i,I<1 cosmericas: uxlos too Ku me) tienen los nliS1i.1L1S ,11 ribu W~ en r(lrm,1 Lilian; '1(1 v~rim:i6n 11" imponn,

• Aghor a: La tormu err arana gigLlJ1te d~ Kumo cs igual de nauseabunda. Esra pesariilla vivicnte rnidc un !/(lCO mas de un metro de altura dcsde la" uniones de la "cspalda' y suele ser bastante redorula y gurda. Una piel erizada cubre tl do su cuerpo, e cepto los (1jLl~ respland ci rues, EI t\ghllr:1 pi rde InS pulrnone de respiracicm aCliBric:~, per» goUla 1.111[1$ cnormcs mandfbulas de las que chorrca un vcncnr lctal. Es In ft:; , la fortUli en araita gigante e:; capax de hilar teli'tr<lIi,l$ 1<111 [uertes como los cables de acero (Fuerzn 9 pEll'a Ins VIC[]Il1:JS gill' III ten ten rom, perlas pam l::I>C8pJr). £1 Klll110 debt gast"r un Punto de Fuerzg para crear una telarafia ,Ie propcrciunes parecidas, pr,rl,l de rda de aruua 110rJ1131.

Eriesta lorma, los Kumn 'UL', nau.ralmerue, venenosos.

Co nil' realmen te I'll) uenen grarules rescrvas de veneno, Sue len bornbeur; lnconscienrcmenre, una cantidad menor dl; ruxinas impuras :1 sus vlctirnas con cadn mordisco. AqLlC1l0S que son hcridos por un rnordixco dcben hacer U1l<1 rirada de Resistencia (clifieLiltad 7: 9 par" mort<lles, Ill<lgo, y o[r:o~ cri,'llllra, sirnihrmlente indefermls) n perdel ~In rUl1ln d~ 1111 AI.riiJufl.> Ff~ictl cll~lqLLienl. L,,;; /\lriblilos Lille se picnlen .te esr~ mr\!1cril pllcllen CllHirse COI1H1 ~i illel'~n Niveles deSaluJ Lie d,tho agmvadu, pew si alguI' Atribuw ucsclt:nde del 0, hi vkuflW caera i neomcien te hasta q ue ~ell c urada ... u de vOnJ.da.

• Mil ColmillO$: 1\ tlllleh'IS pel'sumh 18S :1r:lfl:1:i les paI't:C<.:Jl <:sp 'ilI2IHlnlb ... U !lIra.>, ks ~Icrr~l1. 1m.agio;!r a c!c-ntL>o

Lilian AgbOl"a Mil Colmillos
FIl: ') Fu: J F,l: 0
De~: +3 Des: +J Ile,~: +6
Re.: +3 Re: +2 Re:O
All: -2 Ap: 0 Ap: 0
Mftn: -I Mlw: -3 1-1<111: 0
Dlf: 6 DiE: 7 Oir: 6
Morc1isco Fu -1- M,'r Ii 'I> Fli -t ')
Jaml hI + 2 Tch1nlfi~ Tdflnlna Los KUIllIl Cil (orn"~1 Uklll "A hor:C1 II1cirl'ln 121 Dchrio Cll Lod~1 ~u Iuer.w.

ararias v n lei larg., volvcr ;1 ("Ilnar~,'. A~IIl.L[ue 1:10 (lmil!-I, 1,(1 rienen Rasgos fislco;; III SL)CI<1Ie~. hi, 1\1, i I Culm ill", arrunn tl\n cuncie nr in de grupu y proporclonan al Kurno h Inlhilid'1J Je Vt:1' desdc rnu ... l1<1S perspectivas difercnres. Sm crnbargil. ~L m:is del 300;(, de lus .;m,llia~, son destru idas, cuando el KUflio vuelva a it umlr .u furmel ,Ie raze' oerr, nuis pequcno, <'II menos hasra que recupere su 1'1)1 urucn, En la fOl"I11~1 Mil Colmillos, cl 111110 pucde hacer r.elarunas CUI1W c ualquier ,1U;1 amnn, aunque con la cnnudud de ar.uuis prcscntes, pOJJ;1 cuhrir de It'la;'nI1as tcda una zona c'11 un tiernpo ruli ukl.

v cicrirr» dc' ~lr;li1,,, rnovlendose al» vez c.in unu menralidad de rnunnda. Lstc es cl unpacru cle 10" KlIID\1 CI'I f()ffilf1 Mil Colnullos (Enjarubrc l. Muchas pue.len ClI'I;1'larse C\111 1\1: tLJloncs, jY<,rrl <I menus que !Ucla,; \' curia LlI1;) de e-lias .Ie;l Jesrruida (~lgu tasi irnposiblc) el fCllll1l) 5egurr~ sicndo eficaz. En estu fouil<J se manifiestan ZOO ,minch pur punro de. Fucrza: porejernplo, Yuki <:1 1111 Kum() horuinldr con Fucrza 3, CU~l()do asurne ia forma Mil oimillll;;, se divi-

de en una, 600 arunas y e~ virrualmen- 1.<' indesrructib!e: SI ,(liD una de cllas sobr evi ve , r<,dl':-l devorar a otrus

f\d<lmas de lus [ones de los Kumo, LIC! los Ananasi uccideruules y Ins Trihales. las Aranas Trasgo pucden

aprcnder D'Hlt" de I", R'If(abnsh ,iJ:1 scr penuliza,hs. El arradur pucde permitir que. el KW\1() uulrce L)<IJU"' de 0[1"'1, Lrihll,1 \1 l\llL)J~ que sirnulcn eligaflO ,) lccrura rnentul. l( 1- do, los Ku rno ernpiezan con Ire. [10- ncs: 1I 110 de Ragabash , ctro de Ku IlJL) Y otro de: su raza.

• Agilidad (Nivel Uno): Los Kumo son conocldus por su raptdez Y <lgJldCld, Esrc DOll, ell.)<.:i'lHIn por un cspiriru ·PI iI,~a, lcs proporciona bouificaciones para snltur y csquivar,

I

~

Sis lema: AI ga~l<lr \111 punto ric Gn: >sb, cl KUTU') Plied", ariadir dus dadosa cualquier reserva de dados de Atleti '1110 (] Esquivar Jl1r311rC una escena.

• Paso de Penumbra ( ivclUno}i Es lin Don de ilUSIOIl .1t' II'" Narc.n I \]1 rc pcrmite que parezca que el Kumo esni en un Men cuand: ell realidad no In <::sd. Aquellos que han viU{1 activar cs te Don vert como sc desvanece de un 1 uga r y reel parccc .e 11 orro, aunquc en realldad [HI ;,e hava rnovidu.

Sistema: El jllg>IUUt haec una Ii r~d:J de Desrrezu -I- Subterfugio (,.lifklllr.aJ 6), Por .ada exir», el KUl1w aparecerri ,1 60 cen tlU1L trus .le su uhicacirur real, l.os adverSHrius que se den cuenra de que [a imagen no cs real puc.len seguir golpcand, <11 KUl1w invisible. aunque 1;1 dificul ead sc incremcntara en ") punros (pOT L ~I rienen senridos intcnsificados como p' I' cjcrnplo el scm ido del olFatu de un Gnrou Lupus). EI Don ,111[8 11 II 11 11- mcro de turnos idcnt:ico ;t I~ Gnosis del Kurno. 'I ~()Io se puede utiliznr una VI:;2 pnr escenn,

• Colmillos de LOCTIr,1 ( ivel Dos): Como el DOll dd Dnnzante ,k ];, I~~piral Ne_gr;.1: Espumarajos de Furia. aunque 1:1 hOGI de 18 1\[:0111<1 Trasg() no chorrca espurna: simplernente es 110"11 f(ln11;) de utuquc roxico disponible p,I1'}1 Ius Kunm que son sirnpailzanrcs del \'i/YI'Ill. Liste DOll lo ensena ULl espfrlru de Locura () ULHl Perdicion de la, arMi::J •.

• Reposicion d" 1<1 Carne ( ivel Dos): EI Kurno puedc I I mila r a h-Is nrafius locnlcs para que eruren ell Sri CHUP'). ::l1"L,Idie nllo SII rnasa "II f1 prnpia pill:,l cu 1"'" las h~nLI ,1'<;. Esre Du ILl" ensena un C splriru Ancesrro.

I

S i sterna: £1 persona] e 110 de be hacer ninguna 0 I'm accion mienrras absorba {I las arnrias. EI Kumo rccupera un PUlHl de S,ltud [lor Punro de Gnosis :;clslado .

• Escupitajo Corrosive ( [ivcl Dos}: L(15 [lLli.i1'5 dlge~[\\10$ del Kumo, cuando 0<:' ,q,:i tan de la forrnu aclecuada, pueden s r armas repugnanre-, sicrnpre Y cuando aciertcn en el blanco. bLe DOlT permite :~ la Arana Trasgo que cscupa sus iluid", a sus advcrsari s n lin cornbarc S1I1 armas. Lo ells Il.~ un criado de Marawll_

Sistema: £1 Kumo debe g.aswr Lin I)UllW de Sang re pam intensificar sus jugos g:hcrico, y converrirlos en hi mezcla hirvienre apropiada. EI juuador hace em.onccs una urada de Destreza -I- Pelea (dificultaJ 7) para lanzar el acid" ;1 su "klima, Los J,Jcius de d afios so Il identlC<), <11 nivel de Res lsrericia + 2 del Kumo: provoca dal10 t~gravado,

E:5bte;y:-ee-t!{f:J5d

• Bakken: iAh.! Nuestros enemigos mas trarlidonates. Abrazan a ai8 y al Kaos, riosorros les h·IllOS abandcnado para siempre, iDe que otra l'orma podrtarnus verlos, rna que como 8 eneruigos '

• Khan: Deruasiado . burridos )' ceremoniosos: cada vcz son rnenos <lS1 que deberlarnos disfrurur del de porte que nos proporcionan mientras iodnvfa quede ~Igllno.

• Kitsune: iQLI(:: bestias mas Inteligentes y dimi- 11L1 ras so n los N "eve Col as: Y esra n III <Is cerca de noSOU'(> de 10 que ellos rnismos s spechan.

• N a gah: ESt<lS en a ruras maid i I)]'S cons tan rernen te t raman a nuesrras espaldas. Han accptado que nos - l"LOS 5610 cumplirnos COl] el debet que nos han encomendado, peru todavia bUSC311 cualquierexcusa para devoramos. Murar 8 cualquiera que vefiis.

• Nezurni: Ell el pc ado, las rara fueron nuestro, involu ntarios aliados. Quiza deburnos r eavivar nucstra anrigua amistad.

• Same-Biro: Son diverridos en 5,,"IS csrupidas bClsquedas de. nobleza y grandeza. pew tarnbien escondeo alpo, Debemos buscar para riescuhrir [jllt! oculrun rras sus mascaras de h ()llO r.

• Tengu: Su arnor pOl' el dia y las c sas brillanteo es ":011 rrario a nosotros I' nuestra p8.510n pur In oscuridad Lamentablemenre. apcnas sornos capa es de atrapar a esras criaturas aladas en nuesrras tela rafias Y pm eso sabcrnos po 0 de eilas ... lin faUo que debernos rernediar.

• Zhong LUJ),g: N" ~()I() son nuestros encrnig , $ in <.1 que S0n lorm i d ~ bles y ~ahi()s en varias cosas. Scr resper uosr S Y LlO ID~ prcvoqucis. Escapar [uiciosamcntc cuando seD posiblc. .

• Pueblos del Crepusculo: Nos irnporra hastunte pUCO snbcr de d,5n,iL' C">S un ,hen y bastanre mas saher {I quien rinde hornenuje. zEstos ncculcntales veneran !1 Matuwa, 11 Rati o a Narenu? Si es asi, ia qUlen le imporra donde nacieron?

« ..... P'l •• 11.~ ..... __ ·

compartir un secrete relacicnad: COil coruo dcsrruir a cierto cne- 1111go. EI Don III ensefia un siervo de I~ m~ji\vl\la trinidad:

Sistema: Tras realizar 1<1 obedicncia apropradn, el KU1l1o Jche gasmr LLll pu n 1'(1 ,Ie Gnosls y 1)[1(, ,l~ Fuerza de VolUIl tad. EI j ugCidor hace una tlraJ" d Carisma + Impulse Prim rio, Ull1VJ unnirno se necesiran tres exito, ClJI1 una Jificulr8LI de 7; cl Narrador pucde exigir rruis, EI exlto asegura cornunicar directaruente cou el totem: el fracaso tiene ... consccucncias tmaginarlvas y liorrcndns.

Los Klima rienen diversas variaciones de Ius Ritos Misticos v los Riw$ de Rcnoruhre. El n ad m ieriro de un nuevo [oven, especialmenre de lin rneris, Ii) celehran H In grande. C~LdH una de las [res falllilliJ.s ricne nros mcnores para vcnerar ~l ~1I protector. AIgLll1()S K111IlC) han hablado con N0reDII, Marawa <1 Run cuanclu h~11 "p«rt~cido al seritirse cspccialmente cornplacidos con un ru.o. Sc considera que sun los creadore, dd Ritp .I,> I~ Cns.ilida Trasgo. aunquc n ingun Kumo ha ;·\dlllitiuo esroa nirunm otro hengevokai .

Cit!1

ESlilS /,icnas son llW~S,m5 hogan's. Deoel5 mo. (l'ar respetl) p()r h.J~ que, Cr)1l11,1 V()SO!HJ.I mism(Js, hem ,ida elc~l{l()l; }' [1,\ de.hiis mdmnr (Jll mils widudo (trile 111l.),')('I"lIS, IJ «Me cuai(ll{icr(t que liame ai timbre dCHHe,tras teiar(lfiCl.s, tef,IHll1m au« lIegal1 ,d MUlld" Yomi. i.Real- 7IIeme ,fila ql"erei!i cf)n~ide'·.lr ((qudln que tengu Tcs/meS(a r

• Mordisco Execrable (NiveJ Trcs) 1:0n10 el Don del ]),111- zanre de I~ Espiral Negra: Verierin Len w,

• Truce de Bclleza (Nivel Tres): .A h» Kurno res encanru engafiar a sus cnenugos: esrc Don, que 10 ensenan it), siervos de Rari, hace que "I Kuma sea uresistiblemcnre atractivc y deseable para Wd05 los que 1" vcan, sin tener en cuenra HI sexo 0 prcferencia sexual,

istema: EI jug<ldOj' hucc una rirada de Manipulacion + Ocultismo (dificultad 7), p(J[ L:adB b:i en, el Kuruu r(\dr~ incrcmentar sus Atributos d Apariencis '11 IrlL puntn durante un periotic de rres h oras.

• Vibraciou de la Tclaraua (Nivel Cuarro): Al c ne .nrrarse en las redcs espirituales de Sl.L alrededor, los Kumo puedcn norar cunrulo les observnndo (J acechando. Este Don. ensefiadc par uu cornpariero de Marawn, alerta al KUIl1\J de cualquier espla que haya ccrca de el, incluidos [us de la: Tierras del E'11E'j(),

Sistema: £1 jugador gasta W1 punto .de Gnosis y hace una tirada de. Percepcion + A lerra (uitkulrad 7), Si al menus riene

• lu5 exiws. <::1 Kumo s8hd si hay algULen en los alrcdcdores. Con I res \1 mas ~xj t05, el Kuruo sabra mAs detalles especificos (3 discreclon del arradnr) .

• Sabidurfa del Antigun (Nivel Cinco): Este vcnerado DOll permite que el I(umo se curnuruquc directamenre con Marawa, Rari 0 Narcau. Is Ol[go arriesgado pues si 1".1 Senor 0 18 Dama estan desanirnados, pueden cusrigar ,,1 Kuma, Si se sienIt;'11 mas bcnevolenres, podran impurtir algunos hechos D consejos apropiadns para on pueblo; por ejernplo, Marawa pucdc

I

77

j

N08a/1

Ui W'v.A.eYf;e d..e ja~d.CIf:.a

I

)n/?nc. oil mis itijvs, :; c:sCHchw11l7w c,mcirl)! IJU': lI£lCiJ Cl((mr/" d IHII1ldo em. r.irl'llti y ·""dt! dcs'/e d aeio lsas:« d f()nao ad Jnm E5 frill!

Ccil I ellin d~ M.11!i llc I,)" 11 !teo! m". IIh Nagah, que ~lIrn(j II()_\()[HJ.\, 0(1 hiju d~ UCI !llI'1dr~\., y ~mJ)ie:C[1 C/)l1 [" ilUl$ cercan« cll' dillS ... con Sir. dnlof, A ijllli;lles IH' hU)'aJl 'Viqllilll }aHkh jWHo ,I U1I fiu las l'c'.5l1.lum1I1nIJOsrblc conocer la bdln:a d~ l(He,ll" TerCL·r,.1 MddrE'. fllu es ell~ill, 1,1 c0l'1'ImtC d-r: frescor y 'w[a, d refi.gin dd mno! 'I It, jlrcrZ{(, Cuumi(l $UTIWi ife II IJIi11tcLI C$/Jumll, l?lIIH! /IIS mOllloiias, 1m; tAiaro.s CINiW/l1 IT!S wnw, )' d vie-Hto deJ6 d~ ,1)1,1(11' /)onllle(Ln llul':,1lu;sC' de .111 gluri()s~ p1:eselld,1 'III' pcrft~'rl!,' rljm o~ Llbnemn Iml1dam~n[c:' minmm In lurga exren.si611 de 't,fl,~IU que ~l]n!lIllij~I(' d llldr, ,/~ I.- l(ltC 1Il1l1/nell [onna"a II<I1"[t din nii,\Tnd Bli~cll!Jcr WI l~<IJllf)C'lm, liar) t1(~ entre 1IUIIIJlrO.I, .IUS hi}')$

Sa d"CCWll luc \{15Ull{.(, \/,;,,(111<1 d -li'~s CaJmLiw1IJ!.\, \!c.I.'drlLl /11 F.$m~wlda. \1/;l .. IWlG d "Th1Tiht~. De (w)osl()j N'IRel)' 'FI"/,abi<lll Ileg,n/,' ,(llres, 11J11- gWt(J /'(,111111 ,iJI/ L,U! l'l'llcwciu, Dc roclm I"l NIAgl!Ii, :,(j/r' d nj!rn/;r~ de ViJlttlu [lie d Illd,~ llULOl'i(l. Nue.ltra Madre I!i" ,.1 \!i.tllllill ,fulndnse SI) re Wla mea: hahill exre.ndid l,ajlJ el .1,,/ sus cn/IJtChOlll'.\ '" l[,TIla 1m (JjOS (a/urmi/m/(),\, l(llllliJ.t~ mill 1 LCllio II It! sang1'C de Lie) LInS en .It( III [niuT,

Sf! uc:e1'co 'i 21. (1 ImeciwwHtl!w(' , S(' p".lmi (/lIte 51< tJdrio- Ellall! lmJui (lite .\~ !llCi!T/JI)1'am om l!1tl1 1/1 iZ que nil If! d~ i(l cedriC( Jd UgM<~ cllll'e me,l, ."1IiIW.l,

-\'Ytl(1nl1 ijr)dl,!-,I:::'I'I)'lllJgu5tiuc/11 ,:Iitl d f111ti<!TlIW mid (is,rj,/t(lJai<a,

Imco m.t: IJjell,ir, ("'Idll ,iia ,1e'i~)f,1 (lllllllmlll7r~)' .:utiLl fUnic jmJ{L la ,un,r.:1'I' de Sll umbu I'll mi jm;jullJidwl su,~ratll", ef I)l.gar 'II!L lIe presC:l'L'(ui() I 'If) fJam V/)~o)tTUI 1m Nagcril, i'<, nil !//.Ietlll ~lllj(mm 1mb :;11 .:mHW.W IlIJII.Ulldll 'i qlllt'TI_] [j)1l' in tbm~ya5,

- ('liT I!, Oft Iitm/h', ,l'r'n!ncanuei sol cld ddtl)' /(1 cl1.g1lllh'I(I-c(JIlWSI.l1 \{IW1H.[Sli mU,aW es It! COoil IJI(l1 jlCqWillf< [(ue I)w?c/() dL'jW'(,1 [H.I jIb, jle'1'fl I" II(m!)' '~·ll)t'm t/H~ ~I

(;'J1I,qdncs dlgnu,

EIlLOnct·.\ Va"l)ld rut' ,1/'" ri,'1'i'a (/on,le l'i!)l,i}(HUtil.lku, l't'cllrTi~!JtI'J 1111 /Mgn C,1Jlll.- 1](1 Im1" /<1 sd'\lU IIH,ld jl~RIIr, dll. Una t'~Z j tl~ ([[tlcud" !!M 1m bandld( 1\, reT{) w/mO"lJ U /ltICI)' i~ I1lfm.Ii('. Ilenilllduic de VCl1etlIJ mortal .. u, cmg() 11 hOl1llmls 'i umrinwi ,m c\!milllJ, ,Ill trre.II,Ur wcnddrl 1.1 Il)s Ll1mp[liil~-o., de e.lt!' , (/He 5': /l'lhii.il1 «("en/mUlch J)(,sJmc~ /lcgo ala cavenll1 de jatnda/w )' .Ie" .,erifl),

FWlH,I) , )ClwdaJ'~1 suli6 nf;:;lel1du, \lin {I VW;(HW)' xe jJl'cIJi/l'li jlura 111,-/wr, IJew esrc diju:

-iMI n<')'i I.~ lit! I r ... rJo 1111 Jlrl!l~nrC: cmnirlu hUIIII.!lll). Ul,jnuedd ~llb"r de '1.t .C,lnlt' Y J.:s(nu!.I, C5,:lILilC !Ill ufn:nJllicllfn,

N" w II! nWIl ,)lW reiJctlr: ./(.!lud,lIw mrmdHIl! al b':Hldldll L'11 Sir grun "0':11 )' /n munliu Hl/.~1!!ra5 tina sncrcl« Je .\,11<),.',]"(' Y ~!011e!ll) de Va.'ana cnnia /Jrlr .Ill bur[,u, D("1)1I6 S<! 1~1111111 ii /)[1'"<1 L'r!~["l III t(n:I~(,f {!'Hes Tl'alm,;me 71,1 tC'll[iJ ilite/tCIIJlle.1 cit ('$LUc!'1.I1" II Vi/.)(II1,I. ~iiio l/W Ie Llilt'wcia mtb Cllril~) !JeW tw/i<'z,i. 1m2, d wnw" /1' hI/hiLi dl'billl(ldll,

Ell ese nWHll'lIW, \1;/$(111,( -"111m, ... " "em ,lme:; (I,· (p.re J(j mlll'l$/! d~,'lIpurcCh~'a de ,ll wsrT'(', delHi los cu/millos ell d Uldl() ,Ie, )aw<i{1kil. l' armljlW 1,1.1 !,>'TUll,Ies d~Jll'mi(l5 Imnl'lIl 11I11I1ft111' 11111.-11".1 lllimLi$[lI", d vent:tw til! v.,,,,uu( nil ltlrl 11IILCIIW (Jlu! \,;111 IHI /(ey l',ilJlLI IlnJl'il1 \eglllT ~1iI1 \.'id(1 Jl!.SjJIICS de 1'<,dhir dli~ dO$LI, E! nlicsittl,\(/ C,I":iU "I SHein y 'vliWIlU I" LJ ,n, J ral)I(/!lIn~ll[l' 1« Cilbe~(l y III Illtll mdar bast« Itn hljrmi~lI,'m

Y <1:ii Wl1I1!11.r In Ili~l(n'I'<1, ,lilliI'd ,'/I,

IlIJL~S d ,1~stl)I" 'ilk' leg l'lrcla .r Ind"" £(,/11<',

/I,,,,, 'Fie aims,!Il J.: tllidlrc1.1 M,/(!re.~,

il jllJrili LI V(1,IIlII<I, 'III',' J(lIlldi 1!llIm) Sll1()

'1m' d?Nl'lllt' 1,<1:,111 d ,lid tiL' lillY! I (;in.

1'1<1 (J i<l Tlen«, U 1,,1 l_llllU " (ei Nf,,! ! ilj)min (-I 1m ,~'a.r:<iIJ!

C'lm ,ri~-e\l1iJ"iS d,e t:Jrie'l! e

.... ~~ .. ~_.~r~~ ...... j ..... W~~ .. ~~ .. ~ .. ~ ....

roe~C"\4ci&fV

La poesia del cuchillo resplandecienre, la cadencia del utu. mo nlienro de un c,lJuver; <lSI es "I arre de In" Nagah, A los bumbres serpienre se lcs ericomendo I" tares d~ hacer de jl.lec~ entre 10" hen~.ey()kaL par:il numrener cl EqLWibl'ill cu.uuk lei \X/YT111 nband,m{i est a tarea. Hncen cumpllr los Mam!;-,I os cuarulo la, Cortes estrin dcrnasiad« ocuj'<Lcb" o se ohcecan al hacerl , <e UlUCVen hasta las frLlllCCI',IS Je IR~ sociedadcs de los hengcvokai, obs ervn ndo ~ SLlS vfcurnas eon gran utcncitm. ['e heche, I, s N<.Igllh prcfleren rnantcner en secrcro tudns las cosas, in lusn han cscurulido MI proposiro a los Pueblos del Cr\:pllscldll y pterrerel simular su cxtincion antes que divLlh,nr los sccreros d $U deber,

Rcalizau SIl, obligaci()nes con r al cfica If] I' delicadeza que hahlnr abiertament e elL: 10, Nagah sc h<l con erudo en un J.'rC~;lgto de mala suerrc. Cuundo LI11 hengcvokai haec menci(ll de esia r azn, urillzn una meuifora p,I(~IL"11 para no decir su nomhre: "las sornbras que se alargan", "la penumbra que: ruspira", "el sllcncio del r Io", Por su pnrre, In" N:.Igflh cuusidernn uue mutar es 1I11 arre, algu quc,.si realrnentc debe hacer e, Sf' uene que hacer con grail precision. DL: hecho, les gll~lan O([OS arrcs C(ll11() IH poesfa yin esculrurr ; cquilibran sus 8CCUS de dcsrruccion c n pnsancrnpos de crencion. Se esfuerzan por ser ia imagen de Ia iusrlcia y consirleran que 'II debe]" sagrado es ell iar de vuclta a casa >1 aquellos que perrenecen al ['lfLcrnn,

Pen> iii eficacia <15e,<11'1,1 de los N~gall ha denn »nrado ser una rnaldickin. Hclem~s de una bcndlcion. Cuando empezaron las gueeras J~: III Cuarta Ecl"d entre los hengevokar, los Nag-db [uerun aracados con 111:18 fieteza que cuaiquicr otra raza, cxcepto I~ dc los Okuma, EI razonarnieruu fuc el siguienre: Despucs de rodo, si la corrupcion nus cnvuelve, segummcnre los jueccs ramblcn se hahr.in corrornpido al dejar quI.: esro sur+.Ilcra. J unr» con las salvajes p~rJidll.s que [1JVlef(l11 lugar durante Ia Guerra de la Rabin. esias casualidades han provocado casl la exrincion de IQ~ N;~gah en csru ~PllC,t,~l] la que estrin despcrmndo .ID5 Zh'lIlg Lung,

1,lclLLS\II,uy ~11 .lia, ICis vicjas hcrirlas 0<1 se han OLabHJ(\ de CUTar, Ln." N"g"h gl.lard:lll sus nrtes [ll"illLipfllmente j.l<lf21 ellu.>, l' s610 salel1 de la:< ~qmhcl., CWJJ1lI" Co nee esadu , Cast 111II1Gl les ofrccen [ormar p~nt de IHI sent.,i (c"~<1 gele nil Ie, of en de ell absoluwl. DespliEs d.: cnLI,,), hs comribu[i[1ne~ visiblcs pudrf~11 l11ej,mlr b reput~cl6n de e:;[:l R<l:il, pero :;i Ins Pll~blo~ del Cre, I'lI.cul" slIpit[<1n q\le los. NHg,lJ, tndaVlJ eXlstelT, LmellliHlan r(mer rCJl1t'dit1:1 ('ole dcscuido, El ~llll)nil11nw es 10 I!las jLliciOS<l,

I

Alinque los Nai,:~h b;Til iJ,\ 'lIIllttntflnLk, ell I\Ln.n~nl Lie 1m- 11]:1 pn>gI"Pi\'8 "e.,de las dcsnsrm~a:< gLlel"r:l~ de 1:] ClI:lrta Edad, '1~lo qunJan Llno~ 400 IlOmbres SCl'plenre I!I1 mel:) ;\i;j:-l. AlgulI',lo ClJJpnn de i:'srl) II lm~ clll1tielKla qUl" e51~ teniClldl' lug~r CIIIl 1\J~ NezlIllli V mlll'IIlUm" lIU~ lu~ b'll11hrcs ratn ,'" eSCLJJ"rO;:1l en iaR gll~wJn, de h)~ Nag~ h pam dev()r:u 10,1 h Llt'V<lS e,C~I1lClS(1S de Ius jllt:ces. J~m;l~ I.rah;lj'lll will>, ptl~S [;" le\,t'nd<'l de:: \linnta, Sli Illa\'m tr~ Idur. 1; I rve de rerrc)rfnc~ ild ve rtC-11 c' i ~ St 1hn: I a deo.trucciilIl Llll~ plied" pruv()cnr 1m N:lgah '-lilt" abr<lct' al \X!Yllll.

L<l.) l'\ag"h ,leI Reinu M",lio 11t\ lienen rLimui<1s Jlr! 'I,i( ,,: ell "-,, de dl(l, 'C relineD ~'n cl prutCCmrad" de 1111:1 Cllrre "I]]]ig:1 LliunJ, \ JJuc"k·n. A [gllnl).., (.on rilllbn IlHilltcl1lelldn '\Il'lIlr:ls (hlle(05 l~nlueFiil~ y peroon:"lt'$ ,leI r~il1') espiriH1<'], C,)nl<l lu., Rc:im!:; GU8r1cb de Ill' BnSler) ~11 d FOJll\(l dt: los rin~, peru 1I1c11csc> ~~m< Na.,ah viven Ll rif() de !'ieLir;! de 1111\' I) ,h)o d" "'~ hermnnu,,;. Cnsi

nunca mantienen grall,k, Llbuhi'l11n ennc "II." V ,(,h, 1\1 hucen cuarido el asunio urnenaza ,I [Ucla .,11 R:"::I.

131 numero de Nagah que strve ,I IJ., Cune., ,I" ln B<"tl',1 cle 1.1, Mfldr~ Esmcrnlda cs casi imperceptihlc, aunque <Oil m,\_, de los hay en Il)~ Pueblos del rcpiisculo. PLiCS revclm 1<1 presencia a los occidcmales .,;<: casriaa con la muerrc. RC<11iz~11 sus ohligaclones en silenr.io ... "j eI resru de heneeyokai no lcs Dye ~[1gn1~aJ los engranajcs del Cielo, rnejnr que mcjor,

Sin embargo, :11 continuer sirviendu ~. las, Cortes con obedicncta, los Nagab so han visto ell IJl111 ~il uucion muv precaria. Bien cons lenrcs de. Sll cercana cie;;rrucci']11 durante I~ Gucrru de la Rabin. los hombres serpienre saber: que orra accion ;lhi~n<1 p"drin vulver c'l rcducir sus nurneros, Esperan que Ii'! buena ',-(Jlun uul de las C"ne.-:'l nic COm,) in terrnediana entre ('.110.' I II'~ Pueblos del Crcpuscul. e-n C8S" de -r"e 1\)$ occidenraics llegaran a descubnr If) verdad.

Los Nagah rienen un disefio aparenrernenrc perfecto para desarrollar su 'apei de maquinas asesrnas, I'C'fO tambi -n rienen ckhill.clades. Los hombres serpienre son iucnpsce .le c3JllIJ1Clr de (,do por ~i misrnos: solo pueden entrar en 1,1 Umbra Gil Silo Ananras, sill feller '1'1' uti] izar un Don cspecial n pedir la elj uda .lc u senrai montanu. 11 mbien tienen di(iculr,1dc.:, pnrn aprender los DOll -s cornuncs, II ,U11ic.OS espinrus que conresran regularrnenre a sus riro: de iuvo aLian S,lD los siervos de Wanl, d adorrnilado Principe Dragon. A pc '\11" cl.e que parczcu que todos 10$ espfntus del Reine Medio esian Ilhligado:. a contcsrar ~l If IS inv caCi".L1CS, las osas no son as]: los espfrirus no aY1K!<lil " lo~ Nagah 8 menos que un WfJl1i () uno de "IS visires lcs 11;,y»n d;llh) instruc iunes de ha .erlo, Pam ello, los hombres St:ll'iPIHC deben pagar 7 el Nivd d ·,1 D n en puntos de cxpericrrcia pm'(I aprender cualquior Don que ll<l ~ ,1 \111 Don de los N:rgah.

Cuando ucnian I'af"' servir tI su Ruza, los Nagah unlizan lill sistema de Renombre qll rcnlmenr 11) es un sistema: no les imporl<ln d Imtslfld" I()~ $lstcrn", de: <lsta Y CPIl fhn ~nl('S :lilligU)S para '-lilt: juzgul"n "us mCfllus. De {onna.,imihlr, ;;1I ~istCIiI" de }Hlspici()~ 5010 rienc de ,iseel l<l de <1u;pic.;i(lf, cll1llmhre; fL:C,)Ill)Cen cu~[r 1 all,piein, '~taciollalcs, pef» tl(1 .lsigruJJ1llln:as particulareR" l1i.ngllllo_ T,)ci,), 001'1 iglt.alt:s, rod,>,'; sieven Pl)J';1 m~n(ener Ius mi&DW, nivel·'s deva,lo;;, Ld lmica dik:n:ncl:\ radil:n ell los pllnto~ d~ R bl<l inkUes: Kali (invict'!l) Kartikeya (vtra- 110) empicz;oil1 con 'i- PLHlt )& de Rdhi;-I, m!el1tr. ~ que Kamal-hl (primavera) 'i !(ams~ \ntufiL,) L'l1l.piez<l1l '[10 1 l"unr,lS. clnduo los N~,gah "mpiez811 a jllgar con 4 Plilll'), d· F'lt:r.n Jc: Villrlnt~,d,

Sin erllb~l'go, los N:lg"il ql'" Sirvell ;1 1,ls CltfL'" SI.l{lH~n gUSlI>S,HlH:'C1ce "I C,lJlli1l<) de: la \/iJ"lll.d Lit' 1~5111<.:r'lk[;' c: inLllI"I lurn~11 lluspil.:io, cUlm.l" 10' n ·cesmiu. Son agradahk~ \', a me- 11UJ\), sd~ncillM'~ y ,il1le~ITO~ ';IHl1l1;)i\enls uan,lo SlrV~'11 en 1111 scr~tal; Larnhit~.I' SOt, corte~Hnn~ HdL:Clt(~,,-lcun~n(l: profcsinnalc", LeI" N'lg~d) acq'c;m enll gusw m.Jn ;!quell\! Ljlll' >e it, ride que hoIJ"al1: Ia neee,;idad, de~pucs ll~ l<>d,!, l~$ a I,) 'IUc )i,.V<.:.I1 ~T1 1',[til11:1 i Il.'l'fl III [;, ,

LeI" N,\l(ah nl' k1Cell dill'fen i;l~ so) 'i,"e~ l!lltrc ~11~ rnz;I,; 1.,1dn 1111') C., equir:lliv<lIHClHC 11if!l1<1 a,u PI\>f1IU m<lnl:r;, Y e' 'mrihuye C('ll 1111:'1 [fILllida,1 klemica de hahllkhlJ, L;I L;I1(Ish illi, i,1i tit" un 0bgah ilincilll1,1 igllid LJUI! la COJTe,pnnJ.lcnll' 11 I" 1''';;<[ .I"

79

I

:wi

I

Las f,lrma - de 1)8 agai-I son esplendidas y terribles, a pesar de que los hombres serpicntes tieuen mucho cuidudo en no actuar en otra f()rma que no sea 13 de BalnT3m. En tcdas sus for- 11l~-"; excep[() la de Balararn, pueden inveciar un VCIlCDU rnuy porente a sus enernigos. 'i cl adversario sale hcrido Lld :U<t<j1.I' del mordisco, cl vcneno anadir:,] sicre punros adiciunales de danu agtavadu en ~11$ Niveles de Salud, que se absorberan per separado, En algunos ca50S, e] N~~g~h tflmhien urlliza su veneno pam ccgar al oponenre (siemprc han preferido aparcarse con cobras escupidoras). Si el Nagah escupe su vencno y a .ierta en cl him, co, la victima sulrira Ius 7 niveles de dano, pern hahraun retra-

o de un ,Ufl1(J antes de que 1<J5 roxinas cntren - n la corricnte anguinca (ci venenu s podra climinar). Si ~:J venerio cnrra en IDS ojos, el dolor que provoca y delano que cornporca al nervio opuco dejaran cicga a la victima durante, al menos, rres (limos. Por suertc, el Don Resisur Toxin cs efectivo contra cl vcneno.

• Balaram: En EST:;! f( una, el Nagah es idcntico a cualqui er ser hurnanu,

• Silkaram: ESLa forma cs de apariencia vagamenre hurnana. Desaparece todo el pelo del uerpo del Nagah, que es susriundo por arrugas oseas que parccen cscanias. Los dcdos de las rnanos y 10$ pies se palrncan y les proporcionun una excelenre habllldad natator la. La l inea de In rnandlbu!a se ~Jarg~, susrancialmellte; la nan! renocedc y se en.s;'lnch~ b:olSta que i<t Gua pmece casi plana. Una.s "escamas" del Silbuam cubren los Jabios, dificultando as! el h~bla humaml. Los ojos s.c oscurecen y pierdcn wda la coloraci6n h umana. Los diences parccen fundirse eD UIlO. exc pm Ins alargacius canin<)s, qLle se onvierr'l1 ell ..;oJrnillo:; que sc rerrae]] cLiando Ii() 1\l,S urili.z<Ln.

• Az.bi Dahaka: La fllmKI ue col'ulxHe de 10.1 Nagab es una tri<JtULa termrfOca, una c bra giganre renmtada con un torso en (orm~L de harn.1 y un poderoso conjunto de brazos. Incluso los Nagah que desc.ienden de scrpientel; qlle 1)0 scan cuhr:)s presenti.lJl un regio "capuch6n" en ",sea fnmm. L()s Azhi Dahab pucden des ncajar la mamJ(b,ilfl a 51] propi,l volunlad Y [lose en di$creta~ bral1ljlliaS que Ics hacen lUl3ln) LHe allfibios. La' c.xt,remidades de ILIL N8gah [~I1 eSla FOrm~ scm tan Hexibles corrlo Ia columna vCIte bwl de UIl<1 serpicll[e. Bajo d lOrso, la cola (10 MTfici (;~ 11 remente gruesa como para m"-l1leller eI cquiHbri() sobre 'lIa) pu 'de lIegar ~ medir entre 5 y 7 metros, ya veres mas. De IH.'i manos de Ins bnmbrc~ cobr;) broran g[lnas tan terribles comola~ Jc~ cll~lquicr G~mll. y SliS micmh[()s son liwy f1exihlcs. La mayo ria de los

agah rill'lr an .'ill cuerpo con icatri es, al igual qlle algunos I

G~rou, que se COIWlerrcn ell lividos palrunes ell CSt8 form".

--J1:e'k,__W:I(f.@;&: (f.r.:i;' C8!1\P~5> qe (j'("ie'Vte

"~~~c!I"~"'''~~~''''''''''~ii''1·~II''~Jii''-lJt "II~"'''''''IU~''I'.~~''''II''~~~~'''

los Garon. Los balaram (hominidos) ernpiczan con I p~II1IU, los ahi (rnetis) con 3; \' Ius vasuki (cobre) CUll 5.

E~ ell ri I)S(i que los rnetis sea 11 tall f'e rtf les comoc II al q u ier orro Nagah: LLnLl de cada LO de Ill' bijos de un ahl scnin Naglli.J. ii es rnujer, el ahi podra decidu al principio del cmbarazo si desea que el nuevo se r sea humane 0 cobra: ciesplles, pasara el resto del crobarazo en III Form" dcseada, Esro riene clertos efecr s secunda ri ~ <txl.railols, pucs si escoge rener hcbes human . s, norrualrnente rerulra gemelos (1 rrtlli os, pcru si quiere rene cohra , I~ cantidad de huevns serB mellor a 1<1 que rleber ia rcner de I'nnn~ naurral. 1\ peSCIT de csta clan] venrajn, los Nagah 1\0 inreman incrcmcnrar HI mirnero criando mjis de UJ1C1 Cli t, adecuada de Hili; se esfuerzan por mantener Lin ruunero iden rico de csda 1'lH<1 dentm de la tribu, pues temcn la maldicion que caeria sobrc su linaje si desartan 81 cquilibrio de IBS cosas.

~~S¢'
Silkararn Azhi Dahaka KaliDahuka Vasuki
FlI: + 2 Fu: + 3 FIJ: 1 l-u: - i
Des: + 0 Des. + 2 Des: + 2. Des: Z
Reo + Z Re: +3 Rc: + 2 Re. + I
Ap: - 2 Ap: - 2 Ap: 0 Ap:O
Man; - 2 Man: . Man: Q ManoO
DiE: 7 Di(: 6 Oil: 7 Dif: (i
Mordisco Mordlco+? Mordisco+! Murriiscu+Z
veneno t Vcncno -r Veneno ... Vcneno t
Garras 1 Garras 2 Garras+ 1 Constriccron * Com criccion * Provoca cl Delirio

'" En esra forma, d Nagah I uede urilizar 8U cuerpo para apresar a lIO oponenre con su Fucrza (dcrnu 110 agravado) rnienttas lucha con orro u dlizando 10$ brazos. El Nagah debe hacer prirnero una tirada de Destreza + Pelea para golpear: para rnanrener a I", pres", dehc hacer Lilla nrada de Fuerza + Pcleu con una dificultad cquivalen te a I a Fue rza + Pclca - Z J el oponen te.

tEl veneno de los Nagah circula po, cl cuerpo a una velocidacl sobrerratntal. Aunque 1l<,J pucde dafiar a Ins esptrims (rii iquiera a los espfrirus Matc.d<llizado:;), rien .. efecto en Ius vampires (aunque el dano se reduce CI 18 mirad). Los Nagah y los Kumu son inn IlI1eS l'l sus propios mordlscos venenosos, pew no a los de In otra especie Un Nagah puede invectar verieno trcs veces antes de vaciar 1:;1;; holsas que lo conrienen JClIa~ de sus colmillos: sin embargo, al escut ir el vcncno consume dos dosis, dcbido a 10. cantulad que se necesita para asegurar LlI.l.3 cobcrrura adecuada.

• KaLi Dahakai Esta forma recuerda a la gran cobra J<:<LI yes ran gruesa como lu pietna de un hombre. Ademas, I" fornl~ Kali Dahaka de rnuchos N~gsh conserva los brazos, aunque se considerail antiesteticos. La rnayorin de los Nagah prefieren adoprar e ta forma sin los brazos (es posible con una segunda rirada de Resisreucia + 1 mpulso Primario, dificu 1 tad 7). l.as cica trices rituales de los hombres serpiente tambien perrnanecen, aunque cambiilil de tono y son '-HaS dj(fcilts ie dL,tinguir. L<l rOm)", en Kali D~haka disp\)lle de branquiGls, de mDdo que el Nagflh en eSla forma de "gran cobra" pLLede rcspirar pe.rfeC[3Jil.el1.te hajt) cl ~g\la.

• Vasuki: La fO['l'l'LH Va~uki e~ idemi a a Ia de una cobra normaL

ES10S Dones son m,15 Ctlrnllue~ enrre los Nagah de las Cortes; aqllellos que abrazan el C3n1lnO de la Virtud de Esmeralda. empieza a jugar COli LLU Don de los Nagah, ocru de RazH Y Ull Don corull[J de los hen Jcyokai. l'i:)dos los Dones de 1 " Nag<lh los ensei'ia Wani.

• Ojos de los Reyes Dragon (Nivel Uno); Este DOll permire <11 N:'\gaJl vel' <l naves d ualqujer obtaculo <.jIlC no sea urw p;~rtd ·(iJirla. La~ aguas Lurbias parecen clar<ls y los espflcins cubierl'os de niebla, huJ1'lo 0 I)SClLridad no sliponelliling':m problema, Los ojo.> del Nagah relucen Cl.lando usa ebte Don. Sistema: EI jugaoor haee tina rirada Je Gnosi~ (diftclJlrau 6). debicndo lltil\;;ar Percepcic'in + Alerl~ parR qlle cl Nagah

• Olor a Apia Corr iente (Nivel Uno): Corno el Don ,Je R:1g8basll,

• El Ojo del Asesino ( ivel UnQ):

CUllW c:I Dun del Senor de las ~(I[11- bras: n,Jeu() F~ rat.

• Scntido de la Presa (Nivel Des): Como el Don de RHgabo,sb.

• Velo de Wani (Nivcl Dos): EI NHgah puedc borrar de las tncures .Ie ,~lIS arlversnric» (, restigos suocrvivlerues d fI:cuer,lll Je su exrstcnc ia. Cunlquier PCI'S"!1tl que ha)'~ VISi(' ,Ii hombre serpientc JIndra recorriar que sc encontr(i <' 11 algu. pcro h enliJ.;1Ll con

If! que e cncontro SC: .lcsvanecio ran rripidamenre corno el huruo. Un Kuci-jm que I~:IY~ luchi«! 1 con un NagJh alirnurni que (lie atacado por un ZhoJl!.! Lung (> un lvluk"dc. pew nlJ pensarri en [,I pl,lsihiliJad de que fuer;] LII1 hombr scrpienre.

Sistema: EI iugador gaSta .los punros JJ;! Gnosis y haec unu tiradn de M.utipulaLi6n + ~ub[erhlgil) C,)11 Uti dificulrad ldenrica a ill Percepcio.: .Ie su objetivo. Aunque ,,610 "'~ nccesire un exito, COil tres ,1 mas 1>1 vtctima olvldar,] in 11l~'1 h,lber reriido un ~DC"CnITO, sutnendo una cotnpleta amnesia rcspecio a] incidente. Est recuerdo D\1 queda alrerad» ni bon-noll. sin» '-lUI:' desuparece por complete d 1>1 memoria "It' Ia vjctrrna .

• Bendiciones de Kali ( life! 'Ires): em .of Dun de Kflli, <:1 Nagah uesurrolla armus y arrnaduras naturales. Sobre hl escamosn pl<:1 del hombre serpienre se forman unus pcsadas pia-

CA. (1~e8s que II:' propOn"[omm una defeus» natural coni ra Ia il1fl) (Irf;] dt' los arnque: 'i <l [a vcz, aurncnrun el dai'w Ljlll:' inflige en ID. cnmhares cucrp, 1 a cucrpo.

SiSlCI1l<i: EI juuador gasra un punt" de Gnosis y uno Je RRb,,1, ciesplles h<1~e una tirnda Je Resisrencla + I rnl'lI[8U Prjmano pam haccr b armadura, Las pLIGIS 6.'i!.'a~ cuhren torlo c:l cnpuchnn del Nugah Y su l(lI'SO. brazos y lXlln vicutre, surnando 1 dados U sus reservas Jl" absorciou. Las pL ;J.S dL' 1\J~ bra-

W~. cod", I' hombres son pun uagudas y muy afiladas, de DlllJU

que 101 hurnl-re scrpieurc Illi1igt' 1.1~1 dat1il d.e Fucrza + 3. Al

igllal que 1~1$ gDIT<JS de Ius GBI'l1IJ, cs J~lflll ,1gnLvado. La armadurn 110 afecta ~ hi movilidad del Nil~L1h, pues I1\' protege tudo cl cuerpu. EI capuchon del Nugah se exti ode des-

de ID c()rml.dl" hasra In Il1lwd cle fa esp .. d(.h" clSI quc lus orgunos vrraies ,,5[:)n prot~gi,I,)" d" Iv:; nruqucs purl (rente y por b csr'lld~. pew 1\(\ por 1\:; fbllCO:;,

• Bendicion de la Madre Rio (Nivel Tres): At ,upliL@rel [avor de 1<1 Madre R(o.I"s Nagah ruedell rcllenar su fUL!rz~l cspiruuul hl:'hkn I" de su gCllcrosid"l1. Esre OPl1 se urilizs: !..C>T1 1<1 rna "or re-

vereru ia Y suele 11l'.II}(l ,Li hombre :;('1"pien I" de alegrfa, :11 contcmplar el ClT1l!Jr

de 1<1 M"clrl:' fI 1<1 qllC 'Inc.

Sistema: El Nng3h ,lelX' esrar UIlO hi 1111 tnedildnd() lime un (I renco d ngua \ k rfu, :lhl'it'ndose a sf misrno purn rec ibir su purez a. o lando acnb a de iuuditar, el JUgaLi<Jr hace una lirflcia le Fuerz;! de V,,)lun.md ((hficLllt~d 'i) )' bebe cI~1 cuenco; «brienc un punto de Gnusis I"lI' exiro. Estc Don ~c' pue.ie uiilizar c.on 1,111[« [recuen.::j,~ como sea nccesario, pew In:; Nf'~'llh c nsideran mh(1 atcrrarse ,I 1:1;, rl·\IJ.(I~ de In madre Ril' Y Ill' III usanin mas Lie 1111[1 Vel' ill dla, n 11WII!,' LjI't: 'SEen graverncruc en .ipuros.

J · Aliento de Dulce Amrita (Ni, vel CUaL1'O): UIW de los pecos Dones de curaci on q uc cilSPI 'Ill' 11 los

1'/ " Ndl.:~lh. Permit" que !

'1'~ L:xll:l!en una nubc dc

V:li1l>r C\It'lHiV'1 sobrc sf

Sl

' ~~_~~:S~1I~""~."""~.~5~"~".~."~""~"""~ .. ~ .. .u .. ~~ .. ~ .. WW.""

pU~d;1 Jl'\.CClM ,1 JlgUll el)l:'mig\' CCI'«HIII. L(IS Dones <.:<JI11\) Ojo Nul'bell cnnservun :;1.11) efecros ccru ra 1,1, OJ,,, de los Reyes Dragt5n, ,Wt1lILh' se r",:;r~ J punto :l If! pcnalizuclon del Nag::lh para ver ill personaje.

I

rnismo () un curnpancro. Aunque a lu~ Nagah les quiraron e] truco del secrete de 1<1 inmortalidad hac riernpo. no lo 11>Ul olvidarlo por complcro:

Sistema: EI jllgadur gastu I PIII\I,\l de Gnosis \' haec una rirnda de lnreligencia Medicillll (d illclri tad de la Il~bi~ de su nbjerivo () G pam aquellus que IKJ [knell Rahia). Cadu exito cura un Nivel de Salud del d!1I-1!1, aunque S~[I agr-av,\.du.

• Mirada de la Serpiente (Nivel Cuatro): £1 Nagah puede crural" su mirada con la de un cneruigo y .lejarle petnflcado con SII inrcnsidad, Un cm:mlgu bajo esta intluencia es incapaz de realizar ninguna acci 'n, e .cepto 101 de reg nerarsc,

Si terns: EI jugadi r hnce una rirada cit: Mauipulacion + l ru irnidacion contra 1<1 Fuerza de Vol1Jntad del Opou rite. CUll un exur , la victima queda puralizada de rnied, y puede "CIsar horas o dias c ngelada, experimenrando 1"1 cquivnlcnrc de un perlr 11181 eprleprico. Sill embargo, 100 ctectos de esre (JUIl solo d II ra Jl h asta que se d istrae a 1,1 vicri rna (por ejernp I 0, ,;i In a (8- can), En cuanru se It' molesta Fisic.(ll11elllc, In vlctlms ~e lihera J~ hI Mirada de b Serpierue. E.,e Dnn ~61() hmciom1 sohrc un opuneme a 101 vez. Quien h~ya 'id., golpc}lJ( per l'.H()S cfectos, ~~d mrnune <1 ellos basta la siguienre escena, Los Nagah suclcn uuhzar esre DOl1 parR cscapm de cncmiuos poderoscs: pocus I lIrih7~n P:Jnl conscguir vcntaju en el combate.

• Aliento de los Sefiores D r ag6n ( Jive] Cinco): EI Nagah, al urilizar este Don, exh.ila gl'flnLI~~ IIIGmmJa, de gal' abrasador. L.» gases parecen IInm8.1 \' pruduccn dmlCl agravlId" a los adver,arios, pew no pucden provocur 1,1 l"11T11 bllS I [('11 ,I,e J..", maieriales,

Sistema: EI jugador debe pasar CUll b;i to (am rirada de DesI'reZ8 + A rl11:1S de Fuego pm-n que el Nllguh golpee ,II. 0pullente_ EI ruirnero de dados de dafio equivale ,] 1,1 Cnosis del 110111 bre serpierue. Este daEi,J ~, ag'rav,~dn l' 1", gases tienen un alcancc cfectivll de 6 metros.

• lrWOC<lT' la Inunda ion (Nivel Cinco): EI hombre scrpien; puede itW(lC;11' :11" propia RIO P<JH que sc lcvante y tome medidas contra < qucllos que los otendcn. Este 0011 no se sueie utilizar en la acrualidad. peru la leyenda CU'J\t,l que pueblos cnteros desaparecieron >II ofe nder a un Naguh,

Sistema: EI j\lg'dr:!l)r g,l~t;1 rres puntos dL' ('nosi., II haec una tiradn de Gnosi~, EI Naguh haec que IHo Flgurrli se levantcn nipi.lamenre en IJ 11<1 extension de vanns kilometrus (un r:1lLl() de lI.n kiJ(lmc:trn II medio ['()f eXlt!)) causallJu tl,do ttl") de de~trozus.

~teY1e(J'ue~

• Bakken: V,~lviero!1 a las sendas hurnanas haec ticrnpn \' por es« esran nfmc_nu~nfc cnrcdados en la relanuia lie In Tejedura. Dehcruns cortar los hilos, incluso auuque Ius l lakken pierdan 1l.1g() de came durante la operacion.

• Khan: Sun oruullosos y poseen una rata mejor de In que puecle StT bueno para ellos, Prevenir la caida de los Khan, pues podrfa sianificar In llegada de I.a Sexw Edad.

• Kitsune: Los :(lrJ'()~ ,610 rcnian (Ina cola cuundo nuestrn om i011 del Jehcr lie enton{) pur vcz primera. iComu podernos juzgar adecuadamenre l.lll~ haceu In 151 dim no enalrecen aquello que saben que esrFi hien?

• Kurno: I silbido suave I Aqucllo que. sc decroto que ruem, debe ser.

• Nezumi. Nuesrrns hermanos peqneru», pern es[;it 1 den I asiaclo II enos ,-I e codici <1, a pcsar de coriocer las siete verdades reales de I j II icio.

• Same-Bi to: Ellos lC1lllhir!IT[l,~reCen ser hijus de rres rnadres. iPeJ'(1 acHSO el Mar puede SCI' ran hello como nuesrun Tcrccra Madre si sus hijos son tan brutus!

• 'Ieugu: Si algul10 de nuestros aliados puede traic ic n ar uos se ria u I,), Teng« c on SlIS le gtla~ descorurols das. Deb m .. ,' re ordurles 1111:'1 \' ot ra vez que ",'Ill, s ;IL~ anugos, Y saldriamus muv mal hcridos si sus hubladurfas 11(JS causaran UB prcjuicio.

• Zhong Lung: [)clT1o~I:"da S~hldIJI'r:l, rlcmasrndo S~c rif c io, Sc han [ll< ri ficado a ellos rnismos a costa de S u PWPl<1 sangre, Hontamos a aquellus que quedan,

• Pueblos del Crepusculo: y(I podernos ser sus presas CUut() ello las nuestras. Nl1lell)ll a la muerte, pero tern, <! hi RIH'!ll<l ~i IfI< :mcig'1I3s guerras vuelven a cornenzar, NUJ1Gi les rnosrreis algn l11.as qlJe un simple- plarill,) de Iu balanza.

L(1S Nag~h ocm crlmllfas muy ddalllsc(l, y eS«l!T rglJllo~>ls de lIlihZ3r diverso~ ritns de pllrrlicaci6n y chil11ll1~jc para demmtrar 5U devod6Jl hacia MIS Madrt:s. Sin 'mbnrgo, inrcm~n 11(\ <JliliZHr delll~Ciindns riros cl.e inv(1cacil;ll ,I atadllm, puc.> S(Ilt> I kn~ll hllcmls rc:i:lCilmcE elJn I()s $ierv'J~ de \.V<1ni,

g(1ta - de SLI capuchon . Lste rito se ccnsideru nuis auspicioso ClI'I11- ,11, ~t" real iza a 18. luz de la I u I~CI, pudieruln ver ;·151 ,1 las Tres Mad res,

Sistema: EI Nagah hace UI1:~ !'ir~ld:1 de Carisma + Riruales con 1mB c!i!lt:lIl(;-ld (Ie l~ CJl10sis (l l~ Rnhl>1 de las huevas Jel Wyrm que ha asesinado, con la que Stu mayor, (EI. N"rr~d()r pucde su,tltuir lltruS Auibutus CllU10 d Chi pJW Ill,\ KUei-jin u oerov allvt:rs<lrk)s). La clificlIlw,1 se red,lct: el' 1111 PLlIllll ~i d ril(l se realiza;;) la lu! de hi IUIl'I. $i liell'" e~~ilo, el NRgfdl Pllede lihrar: I" d, Cll,dLjuier tn<ll'l. '1\:-1 ext , rJl <I Ijll ' pll(;d:-, h:~ r ,-lp,u"ciJ" fll cumplir cnn SIIS nhlig::lcinne,;, y .'e f()I-(,llec[' espirinl81menre pam en renr~J's <1 SlJ siglricnre cllnfr()nmci('Il, g' J1<1I1JU trl'S P(lI1- tos de Fucrza de Voluntad. En cl resto de los aspec[()s, est rito es casi identico 011 Ritu de PlIrif!cad6n (ver Hombre Lobo). mil la utlic<1 direrellticl ue 1..It1~ dlln hl~ N<I!!.C1h puede'l r~:illr8r1".

tZite' c{e £'0. "f3etzAiciir'V c{e{ /Zi(J'

Nivel Uno

E.'ite Ri[O de f\rmonia cs lm ritlJ<tl de pllfificm-ion de los Nag,lh, que .>e re<llh« tm, la mlltrte .It' 1111 ~r:11l <'J1ellligo. L~IS :-.Jaguh LI~ht:n ,1rJ'(.1I.Hll,m;e:J 1<1 urilln do: II'] rf" 11 arrvy, r1:-1ra repreS Illariu, y r ndir hOI11>n:cljl' ::l 1;1\ agllfls qlll' clf[eJ:i POf ~1. MienIfel$ Ci3IlI<lJ1 111,<1 I 'l~J1iB de 11l:~JlrrrlS y ,iI:lhall :1 I:l~ Tn?:; l11aL~-es, sc 1;'lv~m en el ril), dcsplics :llllhi:m en Azhi Oah'lk.a pnra s<lcudir la,';

Hm it/I) I~jll$ ) !~ h,g ~sclim!idlJ lJiel1, jJrI'() 1111 jllltdn t!SflJlI, er d lug,)), 'lIm:lcJ ,ld Illfil'mfl dl '/111' [(lnducen 11-1.> Iweilll'>, IIi silcliciar lUI cl(tllill()~ dt? j)/uw J,~ 10. derllf/lli()~ 'flU: griwlI LIr Itl>1llInc ['onw Ulnli.Jlt~s d"s/lec/IULios, \'tl cS Illnt{ tie l)11.L t!<,Ji;$ dl! "ludn- 1.11 dc,lIllIJ ::> asunHiS til juga?-.

[I hdr C! humunidlJd :fU>taba ',ll la I)ia;::ct ~d 1I1£1·C(IJO. !,vlif.es de iwmlnfS, Yl1/,~I[!I'('j Y 1l1l10~ .Ie ";lII!,llIjubml Pdf(( abrivse pel.so en un {irea de unos (locos ki(6m:etn,J_s [lowe/raJos, com/JitienJu con el olm J.d PCs,;II,/n I,mdridu, II! carne '(({ientc)' Ii! Qrinade cerdf), Yb Fa ulTug614 nr11'i~, !l1tent[J)1do no (l£liidecer ante eS[Jj"eridez uv".mllwbm, Se cloril'i 1)11.';0 entl-e 1,£1 m,uitil:1!.d y !intt!flwnl:e, consiguil) ver Cl SI! viCllnw /ll.mWIl(l: Wl111Ielal1i) de UII()5 serelUti W10$ qll.l!. alahabu a griws las ;}!rLude,1 de .IUS {Jeumios "B,.illnme5 [O11l0 el Cie/IJ" mHe iI), mOHos (111e Ie rbd£aba1l, Yo Fa podia st!'ruir el Jri(J (lcem de 1<l.1 dagas his I1"C esw.oall

jl.m1O u fi, Hit 'lill ~5~.t('TZ() pw-a eomwiar SII rabia.

En ILI,I IHril1lUS $CIlWnaS.t'n esa ciudaJ Iwbhm wCTlj"ic/I(!o d denrns de r,W'j.s; grcill pcme. dc ·11 PamnLdu.lwhw suirJ useslltl1iia .. , /!ern Iw IloTdns 11iI,mll1lil~ ,eKllian iWtll,.l,mJ(J )n uudac/, ,'vlllc/WS tscal'('lbml de 1(1 I'l}·

breza de fas ZlJItaS n{l"Q b j)Clril sHir·it' en luI ),1{l{uri(!!i J.~ las ma!a· 1('5 mas gran,les, en Iwa luella dcsGspnad(1 {){!1' amscguir una viola mejor. i Cw'iIl(/1! uprenderfr:m? i l' com!.' po· diL!lI IJcrmit.ir 1u..I Co)'t~s qHC tiubieta !all W.> IlImlCm()~ ,I Ins IIU~ tdinlEnt{)r COlKen· tracius ~11 I,m itl,gllr!

l 'all.li,l()s,Imente,

ll'\/un"li Ik!Siu eI CiHciano )' se rJlcedv " !)[)COS cenllr1lc'il"l1l cle til. LO,I ClI,ciJdlo,\

Y~'" ....

,"

. ,

gntahCllI !liJ.iemlrJ 5aH!::r,', [)em YI:, Fa [Judo contener S M,\ mWl I ciones WllW ,1'1 e;1) rrlti, S!AS de· CIl" jJtlglluiJan pm ,('!lh; /)(')"1' d se lillli:lrj rt Jej((1" caer 1t11 /)c<jt!eiio paquet!! a In,l piC's dd l.mcictllu £1 mnrwior <Ine IWiJwjHllW 11 )0,5 eX) lo.~ivill dei int~· HIlT 1 la cuja Ie /Jl'1"lllitiTia /.legal' l1aslll d UITIl L'l:ltC1l1rl del mercado, f'scmlJcrs en las alcantariLla~ )'~sC()ind1irse hus-

1(1 .It! ?lulu. El tillcia!ln 11I1/;i(1 IOmlliltIH~wdn Illites d~ 01egos uniIi. elaies en su ai1anll[lGiil rubin; 1I/IOrtl cienrM de hllTIWIW5 /Jerdcrian /(1 VILla en Ii! eX/.l/u.li{1J I.

Yo Fa rcia til" Ilief.,'lia. Ell lJ1!HlIC'IIlI)S CIIml! ,m~, !e enc(lJlt,lIil ( SH [1'I.lhilJO oil! c:uet'rllin,d'I1:

~~ie~

Des.Ic ~I lIm~11~CLI" J~ I()~ ticmpos: illS h um a nu. h a n 011 r~rJ.l\lblHdu las rnayores ci ud.nles del c rc Je Asia. l.os rncrcudos J~ Mungb,k y Hong Kong, i,IS [llgLII'iLlo quc rodcun Pcqulu, ----......",,.. 185 vivie.ulas y Il1L'Tn,~ Lle'[()ki(l .. , en cl LCJ;]. no Oncnre sc eucucm run :,111'1111.-1$ de las ciudfldes mas aresrudas V ruugricn [,",0 del I'LlIl~L'l.

L~., Raz<l,' Cumhiantcs uu enmn m~llll cnrt e lcqui-

libri(1 en r iem e, per", Ius hombres Io destrllyell. La

supeq""hl:ILil'l1 illconll\lh,Ja clc In t,l::" humana <:SI">I ninenazaudo el e-qullibrhl entre eJ J Iombrc y I" !\l:1 I urnl t!<: a , Durante la Scgtll1lb y la crC'n.:em EJiI,i del lvillnd'.I, h", I\ICZUI1lI lrcll':1j~hClI] Jil igt.;11 te me 11 re para cvitur que ILI~ prill1erps pllt'hl_LI~ crccierun ,kmn~iad,) r<ipi-ln. Ie-. rnhilh~n Ins nllmcruos, g,lSwb,"1 Irl~ cimicntu, Jc' ~LlS casus c uicluso Ic.s II vnb:lll cnfermcds des morrnles Cuurulu ('I lmpcrgium t'j. l1:thz() durante III \1<11'(:1 Ed:~d, ll);, fllitIH(l~ l Iijns de Rata sabian que algllD ella dehcl'iall .icabar cl LwhlJ\\ ell e! que h,lhll-lll Irncasado I()J'h I()~ dermis Cuando

los Hom bres Rata cI e-I C, 111(L Ifd ~ tu Oc cldenra I rller(ln pcrsc g U idos, cl ideal de equilibrio de los "lie'! rCCI11 it.ierun II L Ie 1m henzcvokal pensaran en los Nczurm como en uns uerza vital yang. A mcdida que casal-a cl ncmpo, Ri.lta eomparri6 sus C01\Ocimienros de Guerra (pue, no cahe duda de que csr<l es MI apariencia com (1 I ()t\'m) con muc h, IS henaeyoka i, cspecialmenre cun Ills Hakken \' Ius Nezurni. B~j() lao ilrieTltdCiqlw:; de Ruta, las razas orientales desarrollaron dos l1lct,ldll~ 1ll1I)' dilerlOntl', de conseguir porencla orcnsiva.

Los Hakke n acruaban com, maestros del primer merodo, llarnado Guerra Elcvnda. Aunque las campanas nocrurnas de Oriente f"erlJn sieruprc brutales, los g-ucrreros debian resperar illS ClldigllS establecidos por IGl casta de bushi, v cuuudo rcnlan que derrnmar sangre, hi ha "Ian ~iglliend() LLDflS Lr}ldrdunes for, m les \ hurnanirar ias. En ricmpos d..: conflict, , mantenian c: [C forma de guerra hasta LJUC un baudo recurria <J I·;:\nic.<lo 'lliC violaban cl C6dlgO de Bushido. En auue] tuomcnrn, .111:; glll:'rreros abandonaban bUS normas de confrontacien \' honor y comenzaba 18 Guerra Baja, Despues de que los Hakken dieran "I nlDOCCl' el primer usesinato. secuestro () rnision de espionaje, IIlI> carnhiaf rmas cstaban ohliaados a confiar en el tulcnto de las Cri8r1IFf1.) lIl.h rctorcid,», .le las sombrns. Desde que Ius samurai ernpezaron a cxistir, II'\~ Newm:i han sirlo los maestros de I.a Guerra Baja,

A difercncia J~ los honorables bushi de I(J~ Hakken, la 1l1~1- voria de los Nezurui vivian con I seta, nuernbr s de 13 usta lm1s baja de 18 sociedad juponcsa. La Parentela elegida pur los homlnldus Nezurni solfan ser extranjeros 0 inmigranrcs que eo[~h~11 ell J apon (norrnalrnenre coreanos 0 chinos conrlnenralcs): l," eta solian ser humanos 'luC desarrolluban tarcas que los nihon-jin crvilizado onsicleraban 'LI ias: eutlcrros, ej -'ClIClone, el currido del cuero y las infames rte de 10 ninja eran los negocios familiares de los eta en rienipos feuilalcs. 1111..lu '(1 fuera de japon, 10'; Nezumi sc reproduclan con estLl'; marginndos, Los hijos de R" m tI eumbulaba 11 librernen rc y est" blecfun nidus pur toda Asia: desde Ius distrltos de Ius inrocables de la Il1dhl ha ita k ~ r u urios de Filipinas.

ACl(ltllmcnte, Ius NCZUl1ll him es.tablecido sus niclo, ~Il Ill~ veci.ml<Jrill.'\ mas eI11j:ll)brcciLlus. Aurl.(,]lI<' l~$ I·~t~:; ,iempr.: h,lIl sabldo c6nlU <lCllp'-lrSe ... lc 1:1 SU perpoblaci{\I1" 100 h UHla- 110S COntU'lllan m ull'J plidnd" 'C' cl un ri.trllO <ILarnHtnte, R,_)de~dos de 1,1 InmUndlCl8 de Ius merr6polts urbam15 que ~e e~t8_n vini~1\d\l abaj\l riipidal))t'nte, los Nezutl'li se him c,forz,llln en repohl<l[ ~lJ rma.

AfmtullflJnm en.Le, 1(1.\ H ()ll1bre, fl.>1 [<J urie n tales e$Ulll rn1li(crfilHIIl,e ~I un rirll1<1 111;.10 dpidll qilC "liS primos occidenudes Ins gaiji[l. AU[hllle I.,~ ()ccidcl1l:·rico h'ln sid" lIIUdlLl mas suttlcs CUI'! ~)I resurgimic.l\I ", 100 I-Illmbrt:s R>1I.1 ,)ricnt:'!I~s estan m:1S illlp'ILLen[C~ pili I'ulver fI 'us ,·111 igll{l, rapeJ ... ". Lus cad:l ve: mas nLll11ero~p, H ijll~ de Rat" h,111 vllcit(l ,-1 TI":'II1~- 1111 [ir ell ft'rmeJacies, r()bfH ~llill1ellw" exigi r v)ulcllcia, ]"V\I( 1- (,II di:;tlIrbloo v cxrender cl enos. N" rcsj"'iet<Jn h I~y l,lIm.l- 11<1 ... 0 In que es lu mbm(), la \llda Iluman::!, En lill Illlll1dr, IllvadiJ,) p\lr 1,)$ hUIllLll1U" ;llg\lL)o~v'l han il1lcl"du ~u ;ucrrn J-3Jj;1 LOImrr<l LI hLlm~nidflcl,

Su :u,t'lIill dt' <1I'IllU" de GII~rra Belja VC) ,~n ;l.lllll<2nro. A lu~ rcrr(lri~1 ~s ~t' leo wlp" -Ie I(I~ tOlllpllnt;l1le. \'llILlllin'~ y hiulli~LellS que ~l' [lI'('J.'~nlll en 1(" l"bllrrH(,ril", <lUIJ'--I"<.: If! I 11,II:'I1(i;1 mJ' CX(ltiC~ hi! sid,; crc<ld:-I '[lUI' Illo HULlS ,le R:II;I: un clichilin '1\ 1<1 nocil.:, un malcrin d~ exrlo iV\l~ Uli Illl III t'rc:IJ\ \ , 1'!''>I;ldll .Ic geIHc, g.]~ \',;nCl1()S() lihn:ldu ~n lin mern' j:lptlJl('S ... tud., I;'~ 1,1

m is rnu, l.a Guerra ]3>lj<l consis tc en d esuu ir a los C 11<;:111 igllS u tilrzaruk. cualquier mcwdll'Y'l senn cierrtos (ll miles}, 1o. bUI11~J1!l' muercn durante el proccso \' cl equilil-no cnrrc leI vida Y lu I11U("1'1:,' en ei l.ejano Oricnre $1:' vn reeul' l'>lIld" lentamcnrc,

Ell consccucncia, los Hakkcn y "[WS Sh~ll Jehen aprend-r la import uncia de seguir con la Guerra Ele va.ln. Los mile, cI,' milloues de hLlml111(1~ que viven en d esre de- ASia dchcn cocxistir ell pur. Si no C~ :1,1, I.-I alternarivn dependera de las tdcticas de 1)< Nezurni. Si In, HH keu frucasan, I,), Hljos de Rata tomaran cl relevo. Unos uios hrill.uvtes ohservan ,I esde In nscundnd: unos dlont s afibdus rechinan anhclnnres. EI ruirncro coda vez m'l)'Dl de NeZUi1l1 prcsagin la lIegaLi8 ,IL I~ Sexin Edad, II) d Fin de 1(\, Tiempos, los l lijos de RJU estjin regresand, lcnrnmenre ,~I mundo.

La raza de los Hombres Rat>! cs probnblerncnre I~ rnas unid.i de todas las Raz as Curnhianres. Por ncccsrdnd, han aprendid rjipidarnente las i.lcnrida 'Ie~ de 'us hc rrnanos p(}seen IIlhlS scnridos im ensificado« que les pcrmircn senrir miI~~ de V,l rlucuincs de 111 aruruns de It! especie. Yll It·:) Ilriel1talcs Ll ()CCLJl'lJ[ci les, los Homhre:; Ra La .:onsiclcfflll l[ lie: wci,'s los hilO~ de Rata forman pane de 111');.1 gran tarrulia. Al i,~lml que en occidentc, los Hijos de Ram se llruuun entre ell.» hermanos, hermanas, tlos 0 tias.

L.», Necumi import antes rie ne n rres norubres: un nomhre hurnanu, un 1111mJlre de grupo y LI.n n.unhre tlt: corte. Por ejernplu ~l Y\\ Fa, lin ilusrrc Rondador ,kl Cuclullu, tumhien se le cunocecornc G~IH:J. V~lLefli'Sa . .:ill nornhre de corte ~t: forma a par tir de una serie de ~UIJI h)s suriles. c hillidus, resr.plidos . reclunz das.

f\ Ius Garou lcs rcsnlra i-kll subcsruuar h Glnri...i,lll de Nezumi que hav en una ciuclad. Enrrc "tH1S rasas CeJIllU 1,\, Kirsune l'l los Khan, los homfnidos son 10 ,.:-1Z8 1ll:IS pohladn. Para los Nczurni, la raw nxlens e~ h ma. comrin. F'(lr cada homuud ) Iurtivo qu pueda dcscubrir 1111 inrruso, hay ,1!1l-enas de New III I roJ~I]S y Il.n;:1 C::I;'IILeml de HU1llhrl'ii Rani des(lv,Il1c1, <;11 1111 niclo ce-rcano. ESlO explic8 porque CtlllUmJ:1 h~biendtl l,,)'cnJ .. , ,IU<' b.abb n de 10 [,no que reSld L~, enw IHra ri", hom brc ranI, i 11d l,jn en l1)kiu \. Hung Kong,

Sin embarg(J, muchas [atas no cnnslgllCl1 suhreV1V!I' :111)(\nur Je If! Pln~a del Nadmlt:nti;I, el riro :11 que 5(: somefc,n sm j(\vclle5i. La in_mens~ lll<lyOn<l Lie NC:Zllllli muerc i"verl ... son a~L )),1l111> PL l[ 1.1 en (erm eda,,!. :l",lOsinHci u"''' (um i d",. S(,l (l l\l~ 111~ s I-UIOI'res ... \' m~b (lS[llll'S ... s(lhrevivell. Pm~ pr!!p:II',HSt' l'~lr<l In gllerr<l, hmdils de I'alas pelc:ln ell i.'<c,,,-amU1.:-I, h:~_i,) tierrH, ('\111- II:lIIdo en los rli ncl",~ bhriGldu~ pur el IwmhT V 'II I{,~ ri\idl , pur In, ratas. Esro haec que: h:1i';] 1111 C(ll1rrn[ :;"br,· hi pphl,li;:.h'ul In.::,,!. I 'Jman [c esw epoca de prtleh;, sudc klher ]liucha: \'lcl [I11<1S, l'cH' <J ll1~did:l qLle M; nce:rca I" Sexta Ed:1d .. ~Sll' aciic"n". mienlll rt'~lll[<1 iml'rl'ocinciibk. A \'ece, surgcn cunlli(;tiJS en I" '11!Wrl'icic, dUllljlle 1111 "LlelC'[] rel.lllnir :1 J.:m,,,i;I,J[)o ).!lIcrrerilS. 1_'lS prLlehil,., J<.:"lpH I'(_'Cl:'tl r:l[1i,lflnle:llle lOner,· .. 1 ';'11I~ ,Ie I,b pe'lres 111guri ll.' II rklil"~.

Un Nezumi l]1,e VIVC IL' slIiicicltle panl 'Cor 1;-1 l;ri<ltur~ m~.\ ,1Iluana del Ilid,l,;e u\nv!crte '-'II $LI Sc'Il~Ct. el "'lligUll dcl gT1111( I, [,te S<1hi() m<LIC;;I.ro ensei1~ cnnoclmicnrns sngr"dlls: men ,el,.~ p<l)'a n-,,,olvL.:1 'Llllfiicllls enrr" I", llldo>;, Slll'il,~s lllelll,lns de- cO!1(runtacitill y, C",UlLI" ~~ Il<':Ll~~ari.). f\.lrri\",-,~ [lI":t,)(lo, p,lrit rJSesinar a elll'migo, \ rivnk,,_ /I,llll'l"'" hay p"n,;; ilIUi).!II().\ NCOCIIIl)l, lIIgu-

I

11,).1 han cmpeznd, l\ visirar las cortes IOG,le; de los Hakkcn de los Garou, otreciendose Q avudar OJ lo~ Senores Orientales en 1<1 Guerra B~j3 una vez mas .

. .

l"odw los Hombres R" ta compurrcn LlI1()S rDsg(l~ co- 1111111CS: UTI nbsoluto sentido de I~ or ientacton ba]o tierra, un se ntido espacial I11UY de sarrollado y una exceleute vision nucturna, incluso en formn humana (gll.ll:lndll 1;11 punrn de (;;mJ~io,

un Nczumr pucde ver l'n I" m.is .,h'11Ll(8 "bcuridad dumnre todo uri Jin) , Cu rrdu se encucn tran hajo tierra. estas rutas pueden e nconrrar f6dlmcllle,u C81111no por los lahcrinrus cle.1 alcantar lllado v las redes -II:! runelcs, uuuquc [a mas IU11';m cstf1du en e 1111.\, C(\i1W tarn bien rienen II n

cxcclcutc ,)idu, [(\da~ sus riradas de perccpc:i(il'l ticne- una din ultad - L

A mt:didil ,rue: creceri, apre nden orros talenros. ALjlleLh,o que sobreviveu al prime'[ ,lnl) de viJC! pucde n escogcr un auspiclo. Hn esiu

elecci611 suclen inlluir las alucinaclones .le I, PI ,,,;,1 del Nacinucnro; si un Nezuml crecc nbruzaudo ,=1 Camino lit: 11:1 Virrud de Esmernldn, cl Riro del Cnminn Abler ro ,le(.;iJ~ ~ll auspicio. [by pocas diterencius entre los auspicios orientales I,)~ occidentalcs: de heche, los

NL:wml nsclenden de range utiliznn 10 cl Cll,lJr(, I~. RCI1<Hnhrc currcspondicnre " los auspicios ,Ie los sentni (los Vldenres ganun r"ngl\ cumo Espej(\Si los RI)nd~dl)rt's, C( .mo Linturnas: los Gil crrcros, como Puucs Y' Ius Corrcdores del Trinel, . )1110 Hojasj . Una vez han escogido su GIIl1IL1.0, rrahajau con otros Ollerr~l'lIS, Ronrlarlurcs, Corrcdores y Videnrcs para construir, prcliferarsc y destruir .

• Videnres

Rabia inlcia]:

Los vuleures enscnau Y preservan los Riros de Ius Nezumi. Los mlsucos de Iii familia rualizan ereruonias que provoc.m la Plaga Jel Nacrmierito, revelan nuevas Pia gas Sagradas y, si las ll'Ycnd,l, son clertas, abren n uevos agujeros que concl ucen >1 otros rICin05, Los Videnres hablau .lc IIi) refugio para los Hombres Rata,

u 9 rcrrio mfsrico rlunde miles de hijos de Rata esperan para regresur <ll mundu .. pCJ'O r(\dH"r~1 , ticncn que dernosrrar st csros CUCllW$ dl: ha-

dus ,Of) ciertos o no .

• Corredorcs de Tuneles Rubia i nidal: Z

L"$ o.iJ"., de ios czum i suelen «star s e p u r :., el o S pur kiloruern,~ Je proIc~ urhanas 'f labcruuos innniros de uiueles. Los Corrcdur es son Ins mensa-

jefll~ y los <:xl'll radores de la raza. Lao '" ruras con csre auspiciu cucruan con lIll

1c0l,!Llllk rrarlicionnl hasmlo en r:ISC!1[ y rechmar. Al gulpe'lF.en rubcrias que hujan k,,[a 10 nuis profundo del subsuel ,,,us mensa-

.1'/ jeo pucden lIegar ITn';' Iejos. Sc rumorca que

r.. riene n f1<':CeSO;] 'll1llgLlOS agUjel'OS, sunilares

l.,~.III---~G .. r.;."""'''_.''_'41_.''.IJ'I.''..:II •• '' • ., l1li •• ',,' I", ,e"J"~"i"'''''b d, los "",00 85

f

wi

• Rondadores Rubia inicial: 3

AI igll>ll que I()'\ Il:g'eJllI~ri(')s 11 inja del J ,lpon Ieudal, los Rund~idllr~s SOD expertos en I(J~ rncrodos mas Iuruvos de Guerra Baja. Todos Ills Nezum i son srgilosos, pew los Rondadorcs han sido bendccidos con Dunes que. lcs ,i tuan entre los ascsinos mas leralcs del mundo sobrenntural. En cualquier nido, el Rond elm flhis anciauo 10, el candldaro clUC tierie m~s pllsibilkla.les cle cunvcrrirse ell el sensei .le! nidi). LH n1clYUr[" )n de rnza liom lnirla:

• G uerre ro S Rabia inicial: 5

Los guerreros de las dlferenres razns utilizan unas C::ictic8S rnuy rhsrinras de GUlOtTa Baja. Los Nezurni horninidos son 10" que sc suclcn encontrar ell la supcrficie, pues son In, '-IUt! mcjot escondcn su forma real. L,\~ Gucrreros hominidos aprend n a luchar en pequd'i~s ruanadas de dos () IIt:S, IlCUI,\ln sus urmas nr{!, lctales, se escondeu en las sornbras y, sobre rodo, soluclonan lo? conlhrtus con gran rapidcz slgiiu.

A 101; NeZU1111 meris les irritan csras rest iccioncs y cspcran que llcuue el memento ell quc puedun adoptar sus formas vcrdaderns y puedan ernpuriar sus 1J~,g1" de: Sufrirnien to con orgullo. oruo ri,md '1 Jl ser impaci nte , todas sus timcia" dt Rahia rienen Il na dificultad de - 2. Su O:Ta tactica f~vorLta .eo lil f Lie rza h ru ra.

A los guerrer.» rnrlens no .les lmpo r ta espc rn r (!JJ ",.I suhsuelo ["ml rlYll,lar 8 ~U, herman s h mfnidos y mcris. Suelen ncechar bnjo las calles de 1~1 ciudad en gl"ande~ grupos, conn,mdo en que sus instintos les guien hasta 1;1 batulla. Cuando una manada de horninidos sea derrot cia, un grai horda fOI"mada POI' den rodcns y hom bres b stia estara I;! sp rand ceres p'.1 ru ,lC8 h" rei rra haj D.

I

Crinos Fu: + 1 Des: + 4 Re: + J Ca: - 2

Rodens FII: - l Deo: + 2. Re: + 2. Ca: -3 Man: -

Ap: 0

Dilkultad: 6 Dificulrcd 6

Mordisco Fu + 2. Mordisco Fu -0

cuadarnente. L08 III tis raramcntc aprerulen I lengua]c de kh horninidos y prefieren crnitir chillidos y rascadas par" cmnunicurse C\)11 los ilcmas.

Los Nez Ll mi. pu ede n as 11m i I" rres f[)[ mas, Los rcden s y los hrunirrid s vuelven.a '1.1 form. original cuando son ascsinados, aunque LtD Nezurni rneris suele reverrir 81:1 orm a rodcns tras 1:1 muerte.

• Horuinido: Asumir In rorm~ en humlnklo resuha hastanrc complica.lo para Iris meets y cxtremadamem e c, mplicado para l(l~ rudens. Los largos afios que llevan I .cul tando su ruirneru ha actuadu en derrirnente de los Nezurni. (Los metis tlenen una dificultad + 1 para adoptar la forma humane: ID,' rodcns, dc + L) Por supuesto, los Nezurni homiuidos pueden carnbiar a la t()rma humana de forma inmcdiara: tambien posccn hal-ilidades que les ayudan a mezclarse con 10. elementos TIli:, cle.:.;;~e.'ld", lie la soci dad humans.

• Ct inos: La forma en rinus se reservu 1'.1r" las -in .. 1lI1stancias mas peligrosas Y violenras. bra fllrm8 COl"l8, de dcnsn rnasa muscular, es el arma mils fuerre que un gllencro pucde ocultar. Los crinDs no parecen [mrs que raws cncorvadas de metro \' rnedio de altura, que 0 I 'V81l1"f1l1 sohre sus pies pp~teriores: i ncluso :lUS extremrdades p8TL'Ccn m,b .Ie ra ra eli;" de humanos. LOe d ierites J~ Crinos sun I~ rgos \' pel igWS"S '{ un Nezurni en esra forma de guerra pucde murder facilmenle la madera e incluso e l hormigon: A eli e rc ncin de Ius Hombrcs Rata cccidenrales, los NCZll III i producen D~I irio complero :1 los mortales a:;ia[icos (sus acc ione s duran te I" Cuarr» Edad fueron tall malas )1110 cualquiera de las de 10' Jt1rnu durante .el l rnpergium}. Los hurnanos que hau presenciad» a UD Ne;;LI III j en Crlno suelcn reconlar 1<18 leycnd'i> urhauas sobre It\S horrores de 10. rugurius y haccn h' imposible por

ilvidar I" que han visro. .

• Rodcns: Esra lorJ11C1 es, escncialrncntc, una ratn rnuy grrmde, de lilt ttuuario pel rccido al de IllS ga ros, LH, hisrnri >1.' sobre rodens que son GIf1i1CC, d rnanipular con uclioudcza I hj [I)S con sus g;.Lrra:, ~'"I "11, l' t:xag<::t·:~d,· s ... rmis t: menos.

LI~ Nezuml uriliznn casi I"dol> los RiCH., llo.: Jt,,, J lilm[,rts Rillil tl' It: se ,iL:rfllhn c n La Cui,) del J ugador de Hombre Lobo. LI>" Dunes que <c ciran ;1 cmu.inuncidn son hIS 'Ill'" 'it: suelcn urilizar C(JI] mayor Frecue.ncl:'l en Oriente, pero 1<.1., Hombres

Ram occidcnralcs pucden aprci de rlos de un sensei generoso 0 de una Rata Ynglina.

• Cazador entre el Gentio (NiveJ Uno): Miles de anus escoruliendose y rondando, llcvando a cabo acrividades s(;; re,~, que, r<1TmaLmente han rechazndo las Cortes, 11:;111 ensenado it los Nezumi a sentir la presencia de sus herruanos. Cua rule se eucuentra entre. U-Il gran grupo de genre, u n Hombre Rata pue de senrir si hav algun cambiaforrnas escondido entre [,1 multitucl ElHombre Rata rcndrf In oporruniriad de huir (\ dar GU3 al cazador, Estc Don [0 I2IlS()n~ 1111 cspiriru P ITO.

iistema: Estc Don reql dele que se gaSlt' un punto de Gnosis ) s haga una tiradn de Perccpci -n + Si ilo, ':011 una dificulrad e [uiv: lente u laI Iabilhlad d Sigil, de I~I natura + 4.

• Asaltar cl Acopio Urubral ( Jive! UnQ): saltar 1<10 teo servas de grnnlJ y ,LITUl escsencial Jlarn que subreviva el nulu, Mediante csie DOll, lin Nez Ul1J i pucdr lnvocara un pequefio grupo de espirirus R~l8 para que robert una pcqucna cantldad de comida )' 1<1 trausporten pur 1:1 Umbra hasta orro lugar qlle esre ~ un kil61l1etro y medic (aunque res pucdan seguir durante el rH'()C",~(J), La comida que eSl<l " simple VIST:I no pucde scr rohada (debe estarescoridida I) pusar dcsapercibida}, Ull:1 variacion le este Dou perrnire que Ius" .piritus corrornpan y devasten esconrlrijos de comlda. Lste Don [t cnscria un ~spfri(1J Raw.

Sistema: Este Don r equicrc un punro de In()si~ Y una urada de Asrucra Supervivencia. los rodcns pucdcn incautar y transportar algunos pufiados de conuda: los horntnidos pucdcn trauspnrrar un par de kilos y un nieris, hastu 5 kilns. Sj el jugnJllr gu~ta un punto de Rabia, podrri echar ~I perder 1111<1 C:i;lntid:~d eq ui valen te de" H rr, IZ tl gm no CUll h eces )' IJri na.

• Resisrir Toxina (Nivel Uno): Como el Don de los Flanna.

• Manto de la Neche Mas Oscura (Nivel Dos): La llSCUndad cs [ rncjor aliada de lin ME'SI11(1. Un Nezumi puede [nyucar la fuerza de SIJ rorem PH!'}'} que nvude :~ IHS hordas d rodcns o a 1:1s rnanadas de homluidos. Durante el travecto de la ruta de .invasion. pcqucfias r:,\f::lg<1s de vienro apugan [a, [uentes lurninosas V IDS sistemas electrtcos pueden tener cortocircuitos. Esto haec que la urilizaclon de ll(rO' D()lle~ (ul!1a, el LIe lu Capa de Sombras) resul te m,~s seuci Il~l.

Sistema: B~jl\ uerra (I ell el interior ile ~Ligo'lil lugar, se telldla que hncer "I1~ rirada d~ ) nteligencia -I Sigilu y se ga~rar:ln j puutos de Gnosis, EI c.lccro atcruia ell I P1111(Ll la dificultad de cualquicr cimda de' Sigi 10 para ])ones de Sigilu o Subterfugio. l)or 5 puntos de Gnosis, cl Ti'IIC111 de Rar:'1 puede nublar el cie!o azul para conscguir c! rnismo ,,( 1" "II el exterior. L,,) resuluiLil1S duran un min" l,) por aJ\1exi[(!.

• Secretes de los Tuneles (Nivel os}: orno cl D m Je Roehuesos: Armonizacion.

• Lanlentar el Panico dc la Hordas (Nivel Tees): ;';i los hurnanos reulmente [ucran ctvilizndos, no pcrmirirIan CJIOC SIJS crudadcs cstuvieran mil abnrroradas. l.os Nezunu pueden SCIG·IT provccho de csre priruitivo derecio activando el DUll. Sli pdctiC~ sill!) .: . ., i'c)sible !;"n Il\t:ciio ,Ie I1ml l11ultiwd O. como minLIl1<l. dm:IICI11:I,1 &~SeHt,1 htlll1(lrlO", El Nezlln1i Cdl1ta lin 1,lIllCl1to t'(jnehrt CUll 11[1 ~(1l1id'l dcvaup 'lll"ro~(), ell LlI1 tollO que <:1 nidI humano nil pLiede perdhir. [)c:sPlJl'S de IIlW~ min,l«b, los 11<1' Imln )g 'iC ~ienrcn in I nlllqll iI()~ y pr"ll[lI '!llpiez<L11 a ClllP"I;1 roe CnLre elll)s. L. hurda IUIIIl;'lna <;t' I'lietle h"cer cxtrcl11ada.ll1l!nrc peligrosa 5i siellte Ia ncccsid,ld de huir. AUl1ljllO I,,~ .' res l)c:;pertndo~ );nn illmlln,~s ,I sus (·rectO", PI.lt'cl'>11 vern~ ell prohlell1~S 81 se enCUCl1cr;HI entre I" l11ultitud. Este Don [el cnscna 1111 ['oplritu dd MieJo.

Sistema: EI J"g~dor gasra un punto de >n(Osis y haec unr rirada de .arisrn» + Riruales (dificultad 7). Si obticnc <II rncnos 3 exitos, h multitud crnpicza a hacerse paso " Ia r~Hlrza hacia IH1;1 salidu concreru. COil cuarrccxlros, I~ n'lIlltl[IIJ enrra en p~lliC() y <E' hace ra 11 viulenra L[U~ cualqu iera ~n :;11 camino \' qllt' 11(." f('rme. parte cl~ 1<1 "lead.8 seni (I rrastrada a I.~ multirinl. Caila una de las vicrirnas sufre un ,lfll1eJ en el N ivel de Salud (Jilkultad de 8 para se r absorbido].

Con cinco exiros, I;) multitud huye, Cualquiera que.: csrc atrapado cnrrc I~I mulriuul .lebera hacer unu tiracl<l de Dcstrczn + Atlcrismo (c1ifieul~:-Icl 8); el Frcl(lS() indica que "I clc"afortunacl(\ scrsi pisorcado por 1111<' (,[< de arne hurnana. LI vlcrima g;l.~til Ull punt, de [bnn en el Niv l de Salud ca b turno hasra quc sc consigue levanrar (hast» cntonces, pue.lc mrcnrar absorber d danu CUrl IIna dificulnul de 9)~ La parte m;15 insidiosn de csre Don es SII duracirm: die. minutes pur c:1tia ~xit() sobre [a rirada inicinl.

• Roer (Nillel Ct:lutrn): Cnl11l1 d [lUll ,Ie LlljJu:,.

• Au tomordisco de la Serpiente (Nivel Clnco): E.I I I:' Don es II1I ejel1l p[1i per[c:-ctll deljlle C~ !\I lJue I\I~ NC:::OUIl1.l uenUnl i 1'1:·111 juwcifl POle! ic:H. Simplemerlle con r,lC;U a 1:,1 VICtlm:1 V h,ICCT una maldiciDn n'ipldrr y cn voz h:11a, Ins NCZlII1Il pLled~n I[]\'eftlf d Ventn<l de un encmi)!o, Lus Ilakclllonil ~' u::.fixiWI <:'(1 HI propl<1 bili" I{)~ Kull.1o suJrcn II " cfecr l;, .Ie- ';1. Prol'i.-) ven,"ll!_) Y 1()~ Kl)ei.iin ,(m llcstrozad\i~ por 011 pn\pi:~~ r lxil\H. Yin. bte Don IL' ensef\~ Lin espiri.LU )-hmg!),

'is1.ema: U N'cllIIl1J Licht· ronll ",'lI VILljl11H Y eI jllg,ldur g:l~li1 1111 PIHl!U de Gllil~;IS y nerlO': que haeer COil ex_j[() UI):, [il':J-

87

UT

I

~.Ii __ .Z_(,j __ ._" _

I

da de Astucia + Mediciuu (dinculrarl r-quivalenrc d I.L1 Fu~r::cl de Vnhl11l.clci .le! oponcure}, La victuuu <Llt'I"" imnediaunnentc k" decem completes de t.odos 10;; poderes vencriosos, 1<1. ICO~, radiactivos, C(HT,),~iv S 'i acidns ljUC posen. ,HI que sc rcn em ('11 cuerua I;;" inrnuni.lades JUt' pueda rcncr. l.ln Nauah tendr.i l]U~ rests! ir inmediuramcnre I~J~ efecrus ,It: su veucno, mienIT<lS qui' LI rl Kuei-jin rendra que resistir sus Discipl i 11:l,; Sliirua i rmis ['\Xlci1';. Incluso los hUI1HIIW$ envencnndorcs se veran de repenrc afcC[ado;; por el cranur ) ,) alg» peO[, dcpcndieudo de 1>1 re~ulafldad con que pracnqucn CHC I1IT(" Aunquc csre Dim no nferta <l Icb cspiriru», puede ser letal pnru 10:; .I/WII quc ut ilizan I III nrse 11 ~ 1 ,I ~ at fll] ucs r,)x ic, • .',.

L()' Nezumi 'on 1111') riu.alisras y rrarun ~1I' practicas mfsricas con una reven-ncia que pllede sorprerulcr ~ ~Lllll."ffll~ qt,e Till conocen :1 Ill, nndrajosos 'r' s i 11 ie,1 ros II( 'Ill hres rn [<1 de mas iml II bien. Vtneran :1 sus espinrus alifld,,,,,, )' ;l su VC3, suo; esplruus privileziados (suclen ser encnrnacioncs de lus cams rucnos por\iJ!:~r~> de la ~hJI' , '0111 ) ]a enferrnedad (I eI rniedo) uatflll a Ills Nczum i con !,'Tan r~spt:[\). Conocen la Ill, Y'llla de 10> rims 'I"!" <l[l8J'CCCn en Hombre Lobo y tieuen rnuchos otros LrlIC()$ rep"gmliltc.,: II CUll unuacirm (l.', ponemos WI ejcmplo,

!?-ie-&- qe to.

((£8.g8. qe{ &e"be9i5?5

ivel CualJ'D

Los viuenrcsson los que rnanrierien 1,1 sabiduriu aru igl 1:'1, pcro tam bien rccibcn crertas revelaclnues qu les avudun :1 solucionar problemas. 8i se les munticnc ai.,lndus durante nl menos 1111>1 sernana, I,,~ Vidcnres di! un nido sc pucden lll;rupnr pa ra cn-ar III UI nu eva cnfcrrned ,~d q ue ,\~ cx IT' rulerti nor d : iscniamienro humnnu 11\~~ ccrcunu. Sucurnhir ,·1 lu cn(~rIT10d'IJ sueI" deJ<lt incapacitudo :I lin hUm,lI1D dllrallLl' una sernana " "lSi. Slil embanzo, si cs cl human» C lITCi:tO, "I Ril(' es una cxcclerue forma de preparur!o para SII nsesinato 0 sccuest ro.

'istema: La tirada micinl para eHC r ito cs Inrellgencia + Ril uulcs (dificul L:1d 9); «ILia Viderue adicional reduce la dificullad ell I [JIIIllU (hflsr:CI lill In Inlrn () ,Ie 4). [..;1 pbga d ura uc d Ia 11' II' cn.la 6:i III, Los rodcns pueden eruonces cubrlr 1I11 ~1re<! tan gr~J1c1t' como un manznua de Im~1 ciu.Iad V extender hi enlerm "hLd, Tod.D' los que ViV31l en e~e vccind.irio debeni» ha cr 1111<1 LiraLI" .It: Rc~istencb. ta dificultad dCpt'll(lcd dd mvel Lie slIpcrp')' hl:J,c.i(lIl: lIml C()nlullilirid lI~ hi CILin;l rur~1 put:de tcncr unn .Ii Iiculrnd .It: 5, rniLCnrr:1S qlli;: 1111 hluc]uc Jc pbus de Mongluk po· Llri:l r(:nt'r unLl cliliclllr;'ld d, 9. CaJa vicriJl1f1 {rd~v,iI1[<': par;1 I!l

E::9te'('"'ee-Urjer:P-

• Bakken: (PI)f ljuc sacrifi·, r I~I viet: ria pm el honor? Conceder- dernasiad« valor <I esa rnierrla del muno de bushldu y eso les hace debiles,

• Khan: [e, je, je. 'Arraer U uno de esos bustardos :1 Ins alcuntarillas \., 185 bcrdas acabaran COil el rtipidamenreo Por alguna extraria raztll1, estos ruisanrropos piensan que sun mejores c<1zaci{)re, 'lilt! nosotr I,.

• Kumo: Unos gordus cierupies C(ln menus Pfll :IS q ue agarrar cell ere VII es tTOS d i entcs,

• Kitsune: Su asruro y nipido ingenio son admitablcs, pew parece quc l10 sc han undo L2ucmCI Lk la irunineut .lestruccion del mundo, Pol reciios.

• Nagah: Unos cOI1JlOnaJo~ ,)jI1S rasgados que nos (Jb,II:'I'VClI1 de [-erta [Scm penres que los Khun l 5i estes bas tardos 5i 11 pie rnas se esc urren deruro de nucs em" guaridus, lu que rceiban se 10 rcndran merecido,

• Same-Biro: iUrn'gll! (Esculofrfo). No curnpurtcn 1,1 decepcion de los dernas sobrc 10 que merecc la rena de If! humanirlad, pcro C,l' 110 ~i~nific", que: esws lununcos 11.0 sea 11 pus ibles nliadus.

• Tengu: Adnuro su raierun como ladrones, Sin emhargo, si pudiera escoger entre. huir ~I ,ubsudll 11 escapar olando de mis enerrugos, prcferirla Lilia buena alca ntarilla.

• Zhong Lung; Saben que csta llegaudo son UllOS lagartos inreligerrrcs. Y snben <jILL:" no riencn I~lrl~lin derccho Lk hal-lar en centra de cllu, Qlle buenos profct~~ SOM.

• Pucbl s del Crepusculo: Esros gaijin ticncn [llnl senrid». iP r que si men que aquell \s qLI exucnden illfecciones v cnfcrmcdndes son "del Wynll" y que uquellos LJ LIe h acen ra les CO,'ia5 nccesarias 110 In son' Que ex rran»,

his« )ria, p('r "Upll esio) debe hncer con cxito una Ilr;}cb de Rcsisteucta cuda dla () Iwrder{j l Nivel ,J(, Salud. Afl)]TUllndarllen- 1:1', I'lS H akken de II'" (J,I n I u y 11 rros "II ~II I ienen cll io C'; PI\)l>i Ll' para rccuperarse cle 1:1 cnfcnnedad

Clwni!1J I>Til.l~ d .~()I, d cl.1mIJr) d~ Ou.lalJ/t ~erci i~lt,\[I'fl. CIIi.c?ld" sc pnng,(, c()1IrJcen.'i:; 1'),1 ,ll)lle I Lit, 111 i raza, H (.III(I~ uj)re1IJiillr II luchaT CClI1lTa 10 ({III! "f)dcl.~ 'lIn: /mi]IW lellllnil.l "1/.1.": hllL~l'll! C'JlJ(1'(1 lu (1Itt! Ill! /lI)Jciis (1('1.

-iIe'tee'Wf28i. (0$ CAH'P~ "'" ""('i"'lf" I

~~- •••. ~d'~"""".TF.w .. ".~.~ .. ~ ~.a. .. ~ ~"~~~~.~ .. ~ ~ .

Huce lI~mJlo, en 141 EduJ de la TI'i:>te Reliez«, las af/i<.:ciones dd rnunao ?lTe clI/)ubMII a b nobles Zhnng Llnt/.r' C/WtlUrrI)' d,/ Ciei() jJldw)1,lo ju:>ticic( GJ11lra 10,1 \l:!CII1 Xian y fnef6n re..spondidos. (II.m<jl<C d m.lwdv cmnbi6/){tTil m,ml/lre. Para v(f)lvETlci a ('qui/.ium,., pUHl ~illll.emlU1'W lu" Ilaber jJw'V()cadu que ellwnna de /.1)£ \l(itm Xiem cambiai'lL, [,0" h(iCIS de los Reyes D\'agnll Jl!jmwl .Ie i)W()CI1T casu~us /lam 1.1)$ ~hell y ilH.lcl.mm l!'I1l1trJe/(I de' crllnlxmir ,\11 sabdunu, Un dill, MCi),illg) W. Bdhl' fibr de los Zholl{! Lung; caminaba I or la (m,lh! Jt. M.11 l1lltr del csu> 'Il,le 5<.' /m/ltl"u terc(i d~ lus Tierrm ad Sill NUGle111C ~ Vli1 WI {leqltJll(! I.iburim jl,gmlcu, cel'ca

tit' laj}j.l)'LI. 1'ara <11 .'mJJrcsa. Iii /rJnllll dd L':;crW!O catnhi« y jlTI)IW' ,~ COnVl1"llV ell /tIl jmJ(m. Se /,fCt'1'c6 para haMal' ClJIl dla \' lc i'<.1reciI1 bnllClllte \' cuno.>!.', tllm,/ur ,:arenL<: de: illI.mint1dnn )' :snb.uluna. Meiyinlll1atllL' a 105 WIU.~U(),', ~! Ius gHerrel'O,\ )' d 10:; em!diuSIIS J)(lTIf extJ!lcaTb lin pieD!

-A'JkI,[ II"Y l.mj(j\ICn, wr/lijil dd mnr, [11.1,' dehe sa 1111 In/nowe nllQlr(J Ie-

j<ll1fJ. Al-m'illt' $H5 wm!wliel'<lS 11<1 tienCltc()l1(~~I(In. cnil d nll/lIdo es/Jiritu(ll, cono,T'nln.l histm';a.\

del Se'110T nandi. us po-

Ilria)1los cl1seri IT 1111[cJUlS ~t'n.lus,

l.1.Il ullli!;lWS (isinri~rr)rr )' CII'l'larnn al j(\~'!.71 lit I.'udw u casa C'·!11 WI'l ill~itacr611 Imw Ins lirlcres de ~1I rribH,

EI J10mb1'C dd jUt .... '''' 1'1"', MiZ1(Lhi, y clwndu volviocnlllu$ $UOJ,/S, 6!m sc 1111.1- lcorm dedi.

-Jmll:ll e,I[)£/liJo, iHu.1 1)0(' scull! wnw f,ieml)(l /.JcnsW1C/'1 '/W' 5e te Ii.II t)IJtirid<l d ,ndm,!.Los He-

y~,\ Drug-fln"Tl!J /,I~II~II IwJrl (,/IN h"'~n con ItOSrJ1ms, 'I jm .,ienl(},1 ,Id -li'uen" re t:<!,\!if,(a.

rein pur las ltlellllra:;.l.j1.lC has l:fIJ 1 rudlJ S'lllt'e ,III .Iefim:

MrZlIcili no diJo H,U.!". fIcm L'lI1tlti II1W ~'HIICi(lli ,/lIe Mciyin,~ It' /l(I.bili cn,lcijac1o )'. en t'sa nWlfIu tvrra, til,j fljltlrclLil1 ame Ius s~li()re,1 ribHnhl. Em Wt1 illlft.liw[Imrc IIH~ wdns ~Iiu_'rdarnn si/eacw POT nlle,!11 yaallliwcltill,

-La liisurriu ,,~ Mizuchi ~.I ci~na -diJo la mtll"{wi· II()S(( ilemlJT<l de Zhl)1lg LjUlI/-. )1 ("limo Iw. Ilw,rraJn wnw .1(}IJidurll1 'I valflr, \1'1',1 d n.'lIIlln'~ llll,e ,'~ .,It,k t'1I vueSlw s~Hda.

LI> ~<'11I1re.\ tibl.lrlln 1<.1 escuciumm elm I'CS! 11:'1 u, '(H1l<II(~ lltgJnlO) It' mmdwrrm bHc[',m(&' uqlldll.l Itll.,mu 1I/.1e/le ,14,~fJ.l,"

I

wi

89

,us

Aunque sea mucho m,is simple que las elcaantes cnsefiauzas de bushidu, 10'; Same-Biro siguen eI CGdigo tan fielmenre como I~~ es posible. Los S;3Il1",-Bil" son cxrrcmadamcn rc lirerales eu sus lecruras \' no suelet! desviarse de 10 q"le diem la .icy, l.os principios bri~iCl)~ .dd C6dl,E:O son,

• Aliende (j 105 anciuJlos; les debes tndo.

• Res)Je.la (I los miClllhros de /('[ rriou., y dlo5 lt~mbicH [I' !wnrur,111.

• E! ,h':5Iw7101" e~ lu mUl'ca d~ l,,~ jeres 111 ell uf(;.\.

• LI bllltl.!la ['s .Iiemjne hUI1t)Tflbl~.

'"' ~i c.\uis ~'ivl!, wum'ill brei:; <llne1ltlit'iidlJ.

• l'rmegr! d [('r11fmin tlU.~ Titmdl y lox /(C)(>:; Drdg(ln te /wn dado.

En d ceIllro de Ia o\lcicduJ de 100 Same -!3i to cad a vel: .'I>n mCUi lu, 111 i.cm bI"U'. Ljue 'luier~11 rcchazaf .CSWS ci'lc! igl)S Y v, II ver (1 II n, >s c,:~ I I\i IW, m~, I' ri mlli VIIS. A.u 11- lJ lie de Ill! )me n ro ITHhajen <.Oil ,,<.O,reu>, [11".,111.1' Ileg;1 rei cl cii:1 en qll~:i:1lg~n ~ Ia I LIZ. [_os diiidplJl()~ de Mizllchi desc~n rest:1ble.cer lin csril" de vl<h m,1" Ii iml(;l(I,j Y

.'eJlcll[() de sangre enrn::.los S~me-I"lir(l. ,I

--l+e!zee~er,;t_t\.i: [W..> Ql»iJ'":'W-("-e\"ft1)\$> d,e OY-ie'1;(e 5

__ __ __ l1li .•• , • ., _. _;·"."I11111 _ .•••• -.,...allIIlIIJI: oIII ~_.,IIIIIII~YI.-.

t[}dus)' 1111 r~grc.\lm!11 Jrl?lI<l:I. Mud-"/.I mrO.1 .It' 'Ilfet/unm )' [[jnenL1i~1Tm /11:; C(Juig,iS J~ wnciucta que lvli:ru~f,i )' /vl.cijinU (;,w.iJ/eciemlI /)[11'(1 10$ hombres 1.!scwlln dc l.a.l Llernr;1 dd esrc que desrues se Illlmm'OIl Same!lito. En la actlialiaaJ. wda·vw wneWll a/ SC1l.l~i Mi;:uclll C1Jn10 at mayuT de ,jUS henle:; )' los Zilr))]g Ltmg.,,,n ~IIS mas lumoHlb/es aliac/m;.

1)e~i(Jciu'V

1~ Los Same-Eire SUl1 los hlJm61ogos asiaticos de. 10:; Rokea: ,in. el.'nh'HIW, 6,11<) lD.S SUlC'id<l.S cUlllPar."rian. :2. ambos.: CO.!.1 CU<lI-. quieta de 1,\0 hombres riburon acruales. Los Same-Bite han es-

ci 'gilll \ b Lui ru rn ell-' las COITe, en vez J e la vi d a pri mitiva d e SLiS pancntes, f los largos :'llio, expuestos alas ensefianzas de Mizuchi y los Zho.ng l,u rig, por no hablar del Iapts, les han alej ado de los

I h:'ihitus de SlJ~ primos Rokea. Sinembargo, su cultura es poco m~II que un rcvcstirnicnro: a [le~~[ de que llcvan aries vivicndo con CIUll, hengevekai, 10, Same-Bito sigueusiendo 1"10:; !ierelS der-redadores y 1111<')$ caaa.lores despiadados. Ba]o su refinada

I epidermis sigue acecharulo 1<1 anrigua bruralidad que herednron de los hombres tlburnn.

Dcbido nl gr~n magnerisrnn personnl de Mizuchi, ~dl?lInos ZhqJH! Lung I~~ miran severamente y quizas Tiandi y sus siervos

I lu:; presionan "111 P(KO, pues Ill; Same-Biro rieuen en elcorazcn

. . el CtiJigll del Sensei Mizuchi, ~I rnenos ell la superficie. Son un

pueblo f-enl! y decululo, nnsioso de demosrmr ';11 vaha y eliminar de una vez 5U estereoripo de [fEU esttipida y prirnitlva. A los Same-Biro 110 les in teresa demasiado la poltrica ni las peleas de

otros hcngeyob{; rampucn considcran que su deber sea el de 1'[[1 leger lusTierras de I a M au re Esmeralda, Sin .ernbargo, enfurecen si SlI, hogare . .1 () Ius 1'11,11"(;$ en geneJ<ll esrdn <I . meriazados. Cllot! LJ II iera que busque su ,1111 i sta d (I eseubn ra qu e 1;1 cia ve estii en :l),(ILi>lries a defender sus protect orados oceanicos: los miernbros de los scntai en Ins que han lorrnado parte Ius considcran

leralcs y fides, aunquc 1.111 poco cxoticos.

AI igu:]1 que sus profesorcs los Zhon).! Lung. los Same - Him 11<>1'11<11> <I Tiandi, Sefior del. Trueuc, un vasallo cle lcs pl1dcm-

LeiLceJ c{e [e;;:5 Slitfte.-'13i&Y

Habatsu: Banrlos de In, Same-Buo, similarcs a los clancs de I,),; Hakkcn,

[rono: Ull SNrne-Biro nac:idll pm If I Il()cht. Kabina: F')rm~ en Hqminidl'.

1(,,:l'ui: Sanie-8irp llacicio de Jl}J.

KH.rvu: Fumw t:Il GI"di.lI.s (Crino~).

Koshoku: Some- Blto 118(lcio D I Dm~.necer 0 ('n el CI'(,r1lsculo.

!vLi:uchi: EI gr~n herf1e d~ 10; Sum~-bitLl 411e Ic~ eli,) In, t:!~d ig()' di;; l'l)rtd una.

Rong(): R"zl1IH'l']1fnid".

TIn:q~aroa! R8Z:1 tI~ IllS ~.\clJ:lio:-..

Teanoi: EI Ijnlll eS[1lritu TiblLrlJI1 que I"s S:II11t-!3I[(> \lC[ler<lIl ell secrl'to.

Tsufll: F"rlll<l 1:'11 l,labm, (Glahml,

Warui: I~"ml<l en Ch"Mllm (Hi~p(\l. Wahts<lmj: Hij",\ tid 1ll;lr, II'rlmr ~II Ijj,llrtm.

I

sos Rcyn Dragcln .. 2lin embargo, II'> Zhong Lung igmmlll que rambien veneran a su aruiguo padre Teanoi, el Espiritu del GT,\n Tiburon, Esre, de vea ,,0 cuarido, les envia regalCl~ que cllos guardau cclosamcnte: los Zhollg Lung no ricncn ni Idea de que a Igumn Same-Biro esnin abandonundo le ntamenre a Tiandi para servir a Teanoi, Coruo lcs S,lme-Bim no puetlen cruzar hi Umbra, no sabendernasiadu sobre las irueucionesde Teat 10 i .. Ee p(lsi hie q ue b 1I squ ela rccunci I iacion con los Rokea: [101' 0[1"'" parte, SLl~ Dones pueden ser una senalrle 10 sausfecho que SI" sienre l;XJI" 1"1 nuevo camino que han cnconrrado sus hijos. Euscar d conocimicnro de Tcauoi cs cl pasuricmpo lavoriro de 108 exrrafios Same-Bill! esrudiosos.

Con tru ria mente a lo.que los extra n [eros ]111".;1:] n pensa r, I os Same-Bite son una uibu bustante greg,ll-ia y ~,' rc'Ullt'n ell rnanudas de en rre tres y doce 111 ie m bros, En es re HSp.t:C [(\ SOl \ similares a Ill, hombres lobo. Los hombres uburon tienen I)art:ntehl en Tili I andia, Ocean fa, j ndoncsia y I ~~ zonas costeras de J apon y ell i na. l.as d lid as ~gl.l:J,S del Sudesre Asi:h i co so 11 C I hoga r de muchas varietladcs de cscualos, incluso en cl Rio G~1111C5 se rciugi~ll riburones: All! dorule haya ,1g11<1 sLlbda, ,cr,] probable que hL~Y,l algiin Same-Biro.

El liderazgo de los haharsu (hRnd, >S.I' m~ml.das) de I,,, SnmeBit!) se torna mediante u.n juicio con arrnas. La lucha tiern; ilos pa II es: una en tierra ,. orra en uguu. T res jueces.a rbi rrun cuulquier dispura sobrelos emp~lCS \1 las infr.icciones de las rcglas. EI pcrJeLlur debe scportar 1(1 burla de sus camaradas, pef() estc ,era el lJ 11 k:o cssugo que reciba n, Los Same- SilO adm i "til 1,,$ CiC;;,l trices que suelen aparecer tras dichos ju;icil IS. FLItI'[! de 1.1 jurisdrccion de las manadas se siguen produciende luchas everuuules.

ef Cetd.i;5eJ c{e!

Se'V;;bei 'If'i-ZJAc/li

Mord.FLI + 1 Murd.FlI+ j M<lrd.Fll+ 1 Alctaw hi + 1

Pid LiblJdin I'iel tih. Pieltib.

'" Ell !Cst:1~ f(>rInas., Ins SHllli> [)ito I ienCJ I m:·l),ur De", lreza cuando e~l::in baj\1 ,:llI~lla.

EJlIa~ (l)rm(l~ ell ICI~ Llllt'. 11) picl de tihm(\T1 del SH1l1~' B,w c~ui cOI11[1kl<\lll~nte de.'HffnllaLi:1, 1,·).\ l1dver';~IL'Hl$ puedcn resullflr heriLI'I.1 ,i [" g<llpean J~S<Jrnwd()s. Aljue- 11(\; qL1C ,lg~l'ran () g(llpeaL1 ~d ;)>llll(:-1'\il.,' ~ill Ilcvllr proI.ec(i,-m ell bs manos telltidn uml FLlerZ<I I "n ,';u reserva de Jfll1"'; si d S:Jme-Blti I 'SIC' CII f,)T'1Il1J K,lrvll; d d~dil>

,er:i <lgr;lv;Ll.h . I

CIICi!IJ.,fer-"\'lie.:G: LI3"ib Se~es c{e 01<P CE/'("'(eS 91 S

« _ _. '"7 ".~.zl..3_~ __ ..:.aI_ .. __ "_&l ,.. .. ~IJ .

.A'l.A5bricL~

Dones Utilizahles Rabia inicial

Nombrc Karui Kosbllku hono

Ahroun G,tlliard Ragabash

4

1 2

Resulta ex tran " que Ius Same-Biro que: alcanzan un esratus cit" liderazgo disurn 111 uclu. de: ser los rncj.rres guerreros: es mas, 10. Same-Biro de casrus nobles s in los de, 'l'1 dil.'ntes de los "tlburnnes [nlogo" de las aguas ,1 uittcas. A pesar .Ie que 8L1S Iormas en tiburdn sean pequefias y clehilcs, \' en \X1lll'ui sean solo igua] de fuerres que Ius hombres riburon en Wal·cls3mi, esras cxrrarias criaturas C(Jll cucrnos son vcrieradas C(JmO gr<1l1- des 111JeSJ:fUS cspu lrualcs entre 100 Same-Biro y suelen ordcnar ~ Sl!b herrnanos nuis zrundes \' r!H~l"t·, mision .'~ ,)SCUG)S contra I(]~ cnemigos de las Cortes del Mar.

Clnlcias a In civilizudo oricrnucinn de los Zhong Lang, los Same-Bitu se han ,dejadoligeramentc de In sed de Hmgn: y Iuria de los Ruk· a, Tien 11 trcs auspicios: Karui, nacidr: durante 1;)$ horas del dia; Koshoku, nacido ,~I urnanccer () en cl crcpusculo; y Irono .. nacrdo durante 18 oscuridad de la nochc. EI Rango )f el Rennruhre ,iglJeu IHS misrnas nurmas Litle It)" corresnondienres auspicios de It\5 Gamu (Ahroun, Gatiiard y Ragabz sh, rcspectivarnente). Coruo Se h311 desviado ligcrumcnte de la tie hi salvajc senda de los Rok['~, los Sam -Birc uenen mel' lIS Rabia que orros hombres uburon. Algul'Os de ellos 10 consideran una .lebiltdad \' crcen que Tcanoi liuhiera deseado cambial' este equilibrio si huhiera sido aplacado de j()r1ll>1 adccuada, AI igu,tl que los Rckea, los Same-Biro .IOID recuperan $11 Un\)ois II cl agua.

Los Kagt:S<IJ1le, () espfritus riburnn, III ."1)11 tal] ffsicaJuente poder, )S(IS CDIlI J ,110 C [e as; sus Irmll sen W,lnlsmlli d i fi cilmen rc sun la Imagen de hi fit:reza y sus formas en \\I"mui uulizan las IlHsm<JS me ,liFic:acjM\~'"S clIO atrihutos que otros hombres tibur.u: 1.'11 Wat'lSaml. Sin embargo, 1,),\ t ihuruncs rrasso suelen ser Ips LJU~ mantieneu IDS rites de lu~ Rokca )' se les h" concedido ln llabilldlll] LIe caminar de lado con r~IIW f"cilidHd CII!n(1 los Garou,

Todos los S"l11C- Riro· mpiezan con un~1 Fuerza de \loll111Hl.d 4. A di~ reu 'ia de los Rokea, Ius Same-Brto pueden crunprar Parentela human«, pero es CUS(t' cs clos voces may,'[ que el de 105 dennis Trasfolldo, (.Ius punros por calla )JUI1CO del d~ldu). La inmensu mavorfu de 511 IJ;lrentel~J no eo humaua, sino tiburon. Lns Sa.nl("BitlJ [10 plleJ~rl elllllpra.r \lid,] del rasndll' I R~l,a PlJra; lu. Clll1r.~CI:r)~ se r<.;ali;:an caSl C:Xclll~iv;J_t1)Cllf(; eoII" <l0·0.> .lhcH.

I

l\)~ S:lm~,BitlJ st: di(t:rcnci<IJl dE' III~ Rokeu 1.1 -iLic.:nlales ell \.jIJt: ~ldrllit(:lI lIUt: ti~llt:n du:; raws: rt]1I_gO (homlnIL!") Y r'll\~aJ·oa (rihur6n), gr(lti;l~ rl hi I1niol~ de MizllClu COil Tiaml.i y hl~ Zil"ng Lung. LeIS t,ll1g,lrO,t sig.lle.n Ltlplicrlnd" alllllmc]"11 d~ r'lll\L';11 )' lo~ r;U3S de tlbufl\lles riemiel1 ;1 -iel'[lI'h:i:lr ~ 1<1:; S:1J1lc-Bitl) h,1I11inici()o .. N~Jle sabe (1)]1 sCi;'lJl"idad qlle ~11~edc cun los metl" I'~m .,~ -'Ilpone lIUl~ sus p3Jres los devlmm CII'-II1Ci.O nacen.

La~ Gn, Isis inicml e, olllpilr:Ji,ic <I III de I", Rllkew ,1I1 el!1bcHg(1, l,,~ Sfll1w-Bito cienctl rest·rlccil1l1cs ~irnil,11'~S u ":s de

otras tlc·(e, pile, 11\1 pueden cruzar la Umbra ,1 menus que sean KagcSfllTle. Urihzun 1<1 CillilSis parn Dont:, y !'ItOS IIc.lsi u.ul ", peru para f"OCIJ m,ls.

• Rongo: Los Same-Biro b( mfniilos ,(111 mill' rnros de enconrrar, pert) Son mas comuncs que 111~ Rokt.u hominidos. Su escasez tiene ba rarue lillt. vel' con cl .lesprccio Li"e sienrcn 10$ hombres I ihuron por 1,)5 humanos, peru I'~ mhicn radica en el hecho de que el apareamien ro entre uri Same-Biro y urr humano siernprc produce Parentela jarnris un hombre riburou. Un 'rune-13im Sf: debe al arear CLlIl I~I Parente [a para tener un minimo d posibilidades de crenr un CHrnhi,~r(1["l1las, \' esto rani ve; sucede. Sin embargo. los Same- Biro rougo cSliin h"ju In proreccioll de $\I raza Y normaimeurc eS(;1J1 a s:,lv(l de lLIE cacerfas de I", Rokca por los ''c1111' elwin en medio". los fllngu siempr se sienrcn irresrsnl-lemenrc arrakios bacia d mar antes Lit' HI Primer Cambro ... si e~ que rill han creek! ) aU •.

Gnosis: ,

• Tangaroa: Los Snmc-Bitu uaculus cit' UTI padre tiburon.

AUDLjltt" icl.~ apareamienros entre S<Jll1l'-"Biw 'i tihurune ... norrnalc~ sicruprc produce hombres tiburon. de acuerdo con sus rrruliclones, los S<U11t'-!3ito .,6!v sc .iparcan dos veces a[ sigl 1; CUIlIquier ()l"I'~1 cusa serf'l 111\a afr enra para sus patrones,

Gnosis: J

De f"mrnn parecidn aj( S R"kea, 10:; SHl)le-Bllu riencn cinco r('ITL1,1~: Kahina (Homirudo) , Tsufu GI<lhrll.~), Karvu (Gladius), W,\rui (Chasmus) y W(lwsami (Hi.il) del MUJ 0 SLjIJi1mU';).

• Kabina: 10 ri n~n cambios de Atrihuios. Dchid(> ~I III falra de sangre humana en Ias lineas de sangre de Ins SameBitu, los hombres tiburon en FOl'n1fJ Kabinn suclen ser giganrcsC<lS criaturas de ntsgo,.; prirni uvos 'yO asperos.

• Tsufu: La rorma casi IlIJ[l18ml J<: los RukC", sucle tcner cl dohl(· de' 111<.1£8 IU<.: la forma Kahinn, Lll~ [lJI1O "': '1h;.[iLan y I~ hOG1 ~> agrarula. Un,1 incipicnre uleta d"r,al hrut" en su cspal-

Ts U fu Karv 1I

Fu: +2 Fu: +4

De!>: -2( + I)" Des: -2( + 1)*

Re; + 2 !k + J

Warui

Fll: + ) Des.-t (+ I)"' Rt:': + 1 Mlln: -4

Watasami r.. +- Z Des: +2 R,,; + 1 MfII: -4

Mall: - 2 Ap: - 2 bIt.: .'

M,lJt; -4 Ap: 0 Di( .. 6

DiF.: 7

DiL'i

I

Lm; S,JnJc-!3iw cornienzun COil tres Dones, escogidm de enrte lus que sean apropiacios para SLl llUSPICio (Raaabash, Gallimd ~l Ahmun), Je raza (liomfnldo para los n)l!W <1 lupus pam 10, tan ar(lzl) Y ele trlbu. Aquellos que sirvan ,1 las Cones aprenden un Dpo comiin CI1 vez dc LIllO de auspicio. EI narrador puede urihzar OlJ'OS Dones, especialmente ;'lqLl~II(),' rclaciunndos con cl ag!l~. Los hombres ribtlr(m Still cau telusos :'I In IlllI"l1 de utilizur publicameurc D\)nb cle Teanoi, pur rnieclo a que los Zhong [_lmg U orros sospcchen de $\1 lc';lluld ~ ot ro que no ,ea Tiandi. LOh Smlle-Bi LO suclen encourrar prorcsores que descan "nsel;:lrlr:~ I( I, Dimes coruunes de las Cones; <IUIlll1JC cunsiderando In rCITihies uue son SlIS P]"(lPlOS- Dones, rCSL11(~I':1 sorprcrul "nrc que prefienm los de his Cortes.

• hou de Zhong Lung (Nivel Uno): ~hULI 105 lu sabidurfa de Ius ancesiros: al invocar esre Dim, 1m Sarne-Eito consiguen consejos e in formacion de "us nliados los Zhung Lung. Un esplrim Rana ensena esc!" Don.

Sistema: Estc Dlln no invoca a los ancesu os de los Zllung

Llmg, 'ill{1 que cnvia un mensaje ,11 Zhung LLlllg mus pr{)XiJTII! de la Umbra. El Narrarlor debe aclvertir que [Jud\' pas,11 hastaute ticrnpo ames de que ,I Zhong Lung coruesre, uunque >i rnpre lu h:mi. EI jugHdor haec una '[rlIel;l d~ Mallip1l1ad6n + Expresron (dlncultad 6). S.: nccc iiran ,11 rnenos dos exilus; h respues-

tu suele IIc '<lr eluranL" el rrunscurso de la ~(',sI61l.

• Olor a Sangre (Niv .lUno): ;\1 urilrzar est,' Don, el ; arneBil(1 C( Il,sigu • la llahilidaJ de senur a 10:; ,111,n; hl1y ;tlgo err 1,1 ~;"llgTe Lie Ips hel1!ltynkal y orrns criaruras .jue 1'''11[· en gu,w.1il( sw; scntidus. Un cspiriru Tiburon ~n:;clj<l <,SO.: lJ~ln,

Sisrerua: EI jugador plst~ u Ll punto de Gnusis I' 11:ICC linn rirada de Perccpcion + lrnpulso Primario (dificultad 7).;)1 consigue ul rnenos dos ~xjrtl", el :1aI1lt'· Bitll ~"hr;'i 51 un SCI' es SII~1I " I\U. (Del-eis advertir q: u; nu ~clhn:i I''',d;\ concreto, como pOI' crempi" si e, lin hellgcynkai nun KUCI-I!n).

• Vel" sill vision (Nivcl Dos): L05 nburuncs 'I'll sensihles ,·1 los ",<lnlTiu" del cump« l11:lgncticu que les rl )lka, h) que Ie,: [l~nnin' ,CIlr1T a SlIS vicrimus incluso CI 1:IIlI.II) no ven. E~I e D(1n 5C puc.le urilizar c n tierru, ,111nqLl~ "'~ cspcciulrnerrrc veurajoso ell ~\J1U3S oscurus v tell~br"~~l~. L,I ,'Ilseil<i 11L1 cspiritu Cnlamur, Sistema: Al gCl~I~,r uri 111HltO de GIWSi.I y haccr COil cxiro un.i tirndn LIC' Percepcinn + Aleria, cl Same-Biro po,h'fi senttr I", ohklilS I' cri.trura» LillI· $ 1;:1lCllentrl'n en lIll rad.io de -+<; 1111;:lTtlS. L)(~heis .!llvel'll[ qlli.: s61" sc advlem.~ j~l pre,t;cncla)' b r,m",~ general, nil li1S d"G!lIcs,

• Mand(bulas cit Hierro (Nivd Trcs): Cumll l"l nl>n tie Aliroill' eli,; Nivcl C:ualru: Mandibllhl CLiSI"i1dll .

• liambrc Voraz (Nivcl Tl'cs): Ll)~ S:lme-Rit,) ,(lll C)(penm ell lU(ll'd~r y IT,lg,HM: fI'ein h' cllie 'Il.lepa l'[1 SIJ hUL3, Y,l I sea 11 .-emu" IlC llill ,i ricils. I' ~x ITt;m r d ad es. Es l L 0" n ptr l\ II rc it

-f\- ~de.'Jf.l{t?\i~ (ffs;, G,\!1thi~11J,9- O:e OY--ie'V(i!:

.... ~~~d" .. ~'I'~~ .......... II~ii~~·I~ .... ~III .. _JJI~ .... ,. .. II~ .... , ...... ~ ..... ,. .... ~ .. ..,~ .. II~ .. lItI .. ~~ ..

del, L lIlHl si fllcm una joroba, Enl I"l' Sll~ LiCJ(I, nparecen uiemhrunas, lu picl Sec haec m,l~ ~~pe~:~ ) 1 ienc un :1speClU aceiroso \' oscuro, nunque IlO plle,h' prnvocur J:,iil\ Clllnll las fmma, ma> parecidus f.1i tiburon. L1S 'Isu III ,(iltl pucden hablar mediante IIIl {)Sl'Ln\ $IISUU" (uunqne 11(.> ha,)'" dcrnasurda genre que 'I\lief'rl hublar elm unn UlS8 que rcnga sernejantc a~I'I'Lto). Ll1S $,·llllelliw 11\.1 ucostumbran :1 adoptnr e,l<I l~mlUI, auuquc III hacen COil 111(1) (recuencla 'Ill ' '1I~ prtruos R, .kea.

• Karvu: L:J formll liumana-riburrin es brutal y rerrorffica. mule unos rrc metros Y pliRel' nleras dorS:lics y pies palmcadus. La ~ahe:!<> y el cudll) del Same-Bin) sc hinchnn, lus l1l:tml(huLb crccen y los CljOS se nhultun. Uml d'lhi-' hileru de ,rfihIJI/" dienrcs llunu sus cricias 'i \11);1 piti 1.:.,['"",,1 \' dl'llrnciu cuhre 511 cuerpo; cualquiera <jIlL toque :'ll carne con lus rnanos ·qt'l prorecciun seta ti'l lCt:-.lciu. l.a 1'0 I'm ,I en K;rfl'u cucnrn '''11 agallas v pulmune-, Ilcfmilic:m.lu t anto ln resprmcnin acudrica corno I~ ell' .iin-, ,I\, lu 1.11·'0 cit'" Ip5 codos neue peqlleiia::; alctas con Pl."I' que l1udrflll1 cortur :1 un huinuno (0 ,l un homhre 1 "j-,o) "II rmJ'. Li m'I),<lrlll de 100 Same-Biro en e~1 ~l f"ml:1 I iL'Ilen ,>rla piel ll1arnin grl~{'CC'l, <lllnl[ll~ [[[gun", rit'l,dcI1 ~.l 'Ill limo ilzubd,). Lo., S,1Dw-I">iru ")11 nludo,; e~ e"rCl (Ilrmu, IK'l'II s,~ pu~df'11 C()I il I III Len I e1lCrL' "llll' ml·di,lIltl' il1lp1Jls()s elecrncus; h~i() l,l flj.!m1 tcnc\nin lill radii I de IllI kiIL\I!ll'tI"" Y mcdiu, [Jem en tkrr.l, J,' lillO' cin.lIli.:llra rnern),.

• vV~rlli: lei IOlTml en \XI.,rlll l:VllCa J(;)'i;1g'raddbk!, JnuigeIll" Lie, ilirnen~().' L'~l·llah/" ,icl',)WJI(ln Cl!II":l, t'"III!:r,b, pilL" ·11 ~··t:'1 (1Irm:l ~lll1 perfecr:lmenrc C«jlHces dt' bel 'el alg(' parl:'ci,.i(1.

Esra (,)rt1W cornbina el p,xiE!' J~ l()~ Kurvu COl I IUl~ masa 1118)'m, unas maudrbulus enorrues Y l·1 dllhle de velocl.lud nntaror ia de 1M \)/a[l{$}lIJlL l.os S<llIle-Billl suelen usumir eS[8 forma cuandu estan 0;11 UIl;'! baralla aCU;1(lC:1., rruenrras que preficren IH anriJ>j,1 forma en Karvu 51 pelcan en el mar o en rierru.

• Watasarni: /\1 igllal quI:' los R.(1k,,~, los Same-Biro .lehcn cstar en d mar paw asumir c,I'1 forma <;;11 tihuron. Lus \Vati1sumi muerdcn ian ferozrneru E COIll'! cualquier I iburou 'l rnanticncu su piel nrotectoru. En esta Iorma, el Same-Biro pucde n"llhr ~ 11l1(1$'ciIlClIeIH;'1 kilonierros por hum durunrc largos rtechns.

1 1;' hi1mhre~ rihurru: a.~raJ1d;lr su h,cf) y clavar los dienrcs en Ca$1 todas Lis cosas. 1.(1 enscri» LIII espfriru Jvi;111t8 \' no se puede urihanr en trerra firme.

Sistema: EI Samc-Buo gasta lin 1'II]1[U le Rtlbi;\ prim invoCDr d Olin, La dlfiLulmd de murder se reel Lice ell 2 PUI1COS Y el hombre tiburon nil puedc clavar los dierues en objet')~ que sean Liem:lsi:-llh, granJ!.'), ~I CDn una [Ormd dernasrado cxrrafui para ocr englillid(\$, Los efecros JUl'n11 LII1a esccna,

• M rdisco del D estructor ( ivel uatro}: C0l110 el Don de NIVcl Cinco de Fenris: H Mllrdi~CI) de Fenris.

• Forma Tsunami (Nivc! Cuarro): DIH"I.He breves perioelo de riernpo, los Sarnc-Brro puc.leu rnulriplicar SLi T:'lnlai\o mienrrns e"u:u COil 1<' forma Kurvu 0 W~ta6<ll111, E, J1la)'('I', 111,\, fuerte y si es posible, mas rerrorifico que antes. Estc Don 10 ensciia un criado de Tearn».

Sistema: Si el [ugaclor ,~~I$t,1 un plm lO de Fuerzu LIe voluntad y consigue al mcnos tres i"xil('s en hi rlrada de Resistencia + IIl1P,,],(1 Primario, el S,1rne-Bir<1 se [wLld h~l:t'r t1111-' grlwJe ,111- ranre 'lila h,1I"8 , Cuando crecc. cl Same-Biro gana ,hI. puntos de Fuerza (maximo de lO) )' consisue dos Niveles < dici male' de S',Jud (Magullado):

• Rabin de 11 anoi (Nivel Cinco): Estc terrible 001) to rnantcrudo ell secretu [101' 10< Same-Biro. Lo ensena 1_ll10 de 105 siervos de Teanoi y hace qucelhornhrc tiburon tcnga una terrible e imparabl ' sed de s;mgre.

Sis terua: Dcspues de que el S~ll11e-Bltt) hHgl1 una Sliplicil <l Teanni, <;:1 juga,I('r haec una thad a de Fuerzn de Volun rad (eli nelll tad 7), Si cunsigue ul ruenos rrcs exit s. cl hombre uburon gana r res puuros adicionnles dt, Rahlu, recupera al menos L punros de Rahia \)(>1' iurno de cnmbau- y (onsi£lIO;' dos punrose n rorlns 5l1, rcscrvns dL' dai\(\_ EI pel ign) de csr e Don ..:, que un "aJlle-Bito 110 IlO de Rabln es ulgo I errurffico. Est .. Don dura, 111<1 esc ·11:1_

~teY-etrt1t'fJ'5i5

• Hakken: Sus .nminos de honor SO 11 III tercsanres, aunoue su r,liw .dt, corazon animal les hace inferiores. Esros hengeynk<;d estrin .Iernusiado metidos en imitiles [uegos mentales COJllO para que nos iuterescn.

• Khan: Las bestias retinas jarnds i5e han I1L'~(\CllP;lde> por nuestras aguas y nosou os no desearnu SII' liesierros V SLlS junglas, Dcbcrnos mezcla: nos con -,110;: 1\1 minirnc poslble.

• Kitsune: N ucstn» r roicsores Zhong Lung dicen que debemus SCI' cautclosos con 1(\'" E: u aordinarios Nueve Col s. Venerurnos sus palnbr s 'I tcnernus cl rnfnimo de contucro poslblc con ell s.

• Kumo: Es.tos muchos pies rarnmcnrc carninan de puntillns p r nuestras orillas, aunque ~Igun()" hem oireculo 5U garra de If I amisrnd, 5111 embargo, no hay nudu que pueilan "free-emus _I L1C merezca I~ pen" tencr,

• Nagah: (mirada sornhria)

• [' ez U mi: Los Zhung Lung son nac i entc CIlIl estos roedorcs, pew nosotros no k~ servimus P"[;] linda. Pcrrnitiunosles que rcrinun la basura <1,U !'I11'I:,:dcJ r Y que rna n l<:'ngfl11 ~U, cuerpos VCllCIlOSOS- alcjados de nu stras aguas.

• Tengu: [Q(I." ram debe SCI' nadar en las prohindiclades del Ciclul Y llUe peculiares S<'111 la,\ criarurus que 1(1 hacen, pucs ellas y nosotros no \ r crnos I\:ilJa ~l' (('\111(1'11. • Zhong Lung: SOil uuestros venerados J'I'()!-C,()J'e, y rmis sabios de 10 que sc puede calcular, Tcncmos unn gran deudu curt ellos.

• Pueblos del Crepu: cu]o: y~ IDe he encoutrudo CUll una Je stas criaturus, p l'Il si cl vidrio y hierro que sotoca [a tierra C~ "bn' suva, no quicro a esa ruza en n ucstras ngll~"_

L, I~ Same-Blro L1\1 pueden cornpr cndcr c] placer que It's del

muchas Racus Camhiunre: el hccho cle rcalizar ntos en la Umbra. Para los hombres riburun, nHda puedc PI' rruis al gre. que moverse por 1,1., helu.lus corrienrcs do' Ill, mane- mas prof, Indos. Alii es dondc rc<,li:!;'ll SiJ" riiuules m:'il; sagr:-Idn:-" L(\$ Riros de Reconciliacion, cspcclalmcnre el Ritfl de Corrtrtciun. $,)(1 coruunes al igu;,J que los Rites de Casug« )' ], ", de Rcnombre, Cornu 10:; Zhong Lung, In, Samc-Biru dbfrlltnll dnndo 1;1 bienvenida n 1,1 Ten, )V(lCi(l[] de 1 LI~ iU'io~ con ela l-oradas celc bra cioln ·,:1 menuu» pam :1dorar n Tiandi y :1 I(\~ Sen,)[',~~ Dr,lg,'m. Lo

'lIlt' n,) suhe n sus b"'lIeracrnres e, que Hlglll1l\~ ;":Hlle-Blll' reuhZ,1Il riros 1',11'<1 adorar ~ 'Icanol, SI1 (_;r311 E~r,jn[U Tiburon.

Cif::a

Los ::'ei'i(J1'e.~ lum cI~crel<ld(1 'JU~ )1,) soi" hi~nWllld.().1 ell e:;flI_1 (jgU'I~, '\~(Hchar ,!lIMa, 11 '1ilj~Sltil "H1-gl'(' ll,neni I'"r [m <ltfuLlw; dc nus II.eml<-11WS )' 'lfll('-.,Ims cul<-1v'~l'as ~errlll elltr'igur ,/1" lu,\ C,mEr~jUS,

I

9

I

tal

-te'Z8~

~f~tflflp qe --It£efe- 1[[ ef 5/1£/1

Mi Cllmelro lIlt.! expireD que IliIC(~ tll'mlxI exmi6 !111 'Tengll de 1.15 7nrmtallL15Idmlm (lilt se lIaJllab([ Phmh s de /-lidu r/'l1n/J~ JL' I lido em 1111 .Irm ijltc 5i~m{Jre tenia I1cnnbre )'qr,lc CllQnJo no e,\wba espiando d 1".\ Il1IJ1emnlii/ ). t! Ius cil ih-mci. irufmah I ro/)ul' It! u/mida de los Iw.mr.mns Ide~pt(j!.' de mdo, dins ;W.bit.lll c()cinm)' el HiI)_

Uilil wrde de !J~1'ano parll(;Ll/armi!l1W cn/unls(/, 1111·lInas ,Ie: Hielu estaba posada en 1111(1 WIJW nJn'(,InJu d camino clue ibu 111 mercado, Lmhdl.lnd.o v dC5€([ndo que

Ii('gu)'<r uranu, a/go dl' (fllnn. Vio jHIsm' [I VI!!ll! carnpesiw),\ hIl1Tlhriellt(ll, I_,em nmgtmu de dln.1 pmlill I)nmitine crlmjJunir 1(( cnnu-

da. I Pobre PiHma.1 Je Hida! Pern eH[I)11CC'S 1.(1 sltnt~ se IlHSP de Sll /lanc, /JH~' IIll sacenlore, Htl 1"I7Tlbrcr6n d gmll.de., csp/Jltias, sc

accscaba IJOr el. camino.

-Parece 'Ille c(lme bIClI-jICllSr5 1)/11111(1.1 de Hido 1JIIW sf HlI:llTlO-, iY !(Js ."tcerdUle\ .\lin rrllly Jiv~nid()l! VhrilOS II ·lieT 'jlle me JIU mlldo 1)(!UI WIller,

Asi lJtl~ PI,lI1nll5 tic Hido aJiI/ilO .HI {lmlh] tic gHerm )' ,.dle) de.! drl)ollwl"Cl 'Jl!~dm' jusrn ellr)'~nt(' del $ ,.1 cerrlo Ie, .&,"'o:[?wmJo fnf!Tt<JmerHe} /. rincwlilo <I ~II utreLicdr)1', mi('1Hra~ hUl[1I las alas c intcntaba patecer mu)' jerm, EI s« 'erdut.e lill II.!!

5"ILI), sovtircndulo, Ilem ricsjmJ.s lIl~tiii I.d nw.fW IXljo SIf, .:apa Y .ian) WUI e'>j)(l(j(l

7111<)' ilfi/ada.v bTil.lame.

-i iJcnwnio! -..;ri.l(i, yell ~.I~_ InllllkllW PllLnWS de· Ilidll de.lcu/Jnn ljl(~ ese hOlllbre Iml'l'ci(1 11111.)' [untle_ IJ~ hec/w, l'ra Ittl ~I]ih, WI{) dl!.lm w/Ja/lems <.jile caiaba (.] I(lS Shl!71. -j\!{J)'<I Sl4t'ltc II mltr I -1'e7mi Pltl/ltaS de J lu.</u, INTO ';(H!ilalm rci/n,jo )' III' cstubu to: rilJ1.!nrl' '~\I;S(Ltd(). Dio WI solm II/.Icia (!tub, griL rul!J. -iAh! iEre5 1m sinh.1 I J las \I~nu!() 11 nurnrrmc ell cSte cli11 Wl1 Sl,l.flwm~H!~-c((LI{I·rJ,I(1 CI)]l !;l.1 espaciu bwiaJa ell !(I wllgre de los ord,.:nlOlw! iUII, )'11 m~ SielltiJ Jes/alleLeTI ilie des mmma , rem IUJ [ien~.' ","nen"r

El ;:hill /!anxin $ol'prcll,JidJ), deslll.U!S mirl) neT~'l().1() 11 ~l! CcS/ILii/M Plumc.h d~ !-lido 11 'JrI de ,!IIlwr )' mmJ COil mellc/on I(~ /)WlIIl Je .ltlS lIlas.

-i Nil I!t;I) l~llfL1tdD III <'sf)ada wltla .sa1L,\(f~ J~ lu$ iJak~H1l1nlt? iAcllSrI IV' .\(ti)C) qll~ es tlcn~YIr) /l1lnt lOdll,l Ius Ti'llgll! -E/ sltill 111OVI(j la cubez« )', Ilcrv;OSo, a/J11m; COll mds fuerz([ sr.! esiuul«; PIL£mCl.~ de Hic!() UlTltiHUO-. BLlCJl!I, csubcs! Odil! 1,'(!1' d WI caililllt!l'l.l mnlfJ r.11 de5((r.

1lI11./n, )' ll1i~ /)()dnc.l rea)1rIemC' ,Ilill teTTillle., No 1m reoislilias; P~)'(I

,'(Jill() [('ngll Iii IJh/,igaci(1l1 tie Iweer ww. /men!1 (Ibm UlItcs d~ rCgl'~'

.Iii)' ul hlfienHl y me gH.Ha III cum, tc to V())' /J clcci1: Ell d CUml1i(l,

o Wl(!5 C111Hn' 1./ de di~t[lTIL'i"r, h£l)' alglDios I dke1Jtono <!II tmd gnl-

III que esw baju d ;.lIef" /)W!Hte rpjiJ. S.';;lml till> I.u.\ l.'TKI,l '711m3. i Po)' que 710 Ii I..l a l1wrurl/l,>, imll1'cgr1l1.£ 1,1 2slw.da eml $11 "'wl~re y T~Rl'e'\'1:;1 Te /11'1)111":1(1 qll.& r~ e.lj!erare, En 111 Twrra hllLe rnueli" 11111.1 calllr ,Il.' 10 ']LW III e hub/'lil dlc1w y, [ranco», ell tc, no

me! imj)(lrWriu T~Rrcsn?' n/ In/wnw, £lunJ;? al tnl'11(JS )111 /wy [Wt(o sr l. Po)' SH/1Ill!S!IJ, CS !Ill(! /atl!:tI climinard y Iwce illl<dw calor, Ie l'igdare '(1 ca/x, mi,,1ttr(!; lidS "IIi.

-Ere:; nlll)' Cl)ll,id~nall' jlLITU ser IITI dc'lIllIllllr -JIll! d 111;1,.-, J jure 10 (III~ m~ r~c{J)llit:mkl,1 )' t~ flll'WTC '1IInfi~l1l{J WII /ll'rl1Tl(I ,:nnw r~gr<'j(', Pen> lIIc'j!))' 1<'1'(1 'flU! tc '/I£'~clc's cr'lUI, () L,seJ!uirJ )' re n uluni leJlun!ll~Htc

PIHlIl,<.\ de Hlet" usmtro, Jes[l!t6 51' S~III·n IJiI]n JIll cirhol })(I1'<I ti<'1rIlJstrurie 'IIW ltD l~llW !1l'LI<I,

-ES!,II';; aqlll-COIHCSU),

A .. II C!IW d shill cl;;f( en d sl.ld, I ~1.fS /Jwl"er~ y SIr /'''s",/u al.l(1,:'t' sc ,tiel6 mT)'it:nclIlIILlciu/a g/illridll de 'lis Ixt!<mnuno. Ere! )]lll)' ImcllO y maln u dlle!' W1U!~ ,1" 'JIll' /)tlliit!T!m ,acur Sit. c'll.dlill".I_ Des/nl~~ !J1l111! I" ~,;/)(/d.I.1 I'll SH sl'Ilgre. 11115<11111 /)lIC(1l11ll~ '11 SIJ caILlba,,1 (1m)' ~i <lcas,,) )' vil/ilirl unrien l'lld ,ir/ml drllld" Pi1<11Hll de J-Ilc/() Wc/illild Ie ".llt'T(r/Jd

l'I.Il1Iw.\ de Hie/II.I~ 1~\I,mr,) cl(,nlcilt /Icg[j el ~Jlih, )'/HC l;()jWldv iWltLl d ('mifi~nd()!Ill [H<mLgnrrllido, EI sildl I I~ g()/pc" WIIIII ""II')lkl y 1'IIII1W5 lie. Hidl, will! L,IJIW ,II CS!1.wil'w m,J)'Lu/ltiC1lr.' haiJu .. , (/I.:S//lII.'5 Ill' 'Iurd,! suuiu d"

d, ,\,j/o /lllllJlli., (bliz.linJ"st: hu.sr<l d ludl/

-H-e'Z5e.:.re~.3i: (0'0 C21l1\);i.FI-(-e'(111, S ck O.'IieI2,/e

~~~~1'~ .. ~ .r.~ .. ~ .. ~ ~,,~ ~ ~"TU .. ~~ .. ~ .. ~~YI.

I

Los Tel1,liu eS[;Jlll11llrtificad", ulrL 111)'1 eXlral']:1 peclIli,rriel:ld r~pf<)dllctor;l: ClI:1lqujer Il11i<'il1 clHre l'lh\~ y hUlllC1n(!S (l clIcrvn, [If',,cluce P,m.!l\[cb, Jlllll,lS "lCngu,fu, Jll~lS, ;IU[](I"~ :<1 I, c1e"cendi '1Ill" ,<"Ul il1l1llme, al Delinl" le~ rC'<lIlm iI11pu.,ihl,,; cre:lf nlltVl)S l"ngll, E.Sl'", ClllllbiAnrlllas no plledl:n r.rt"1J I1lll'V\,> 'piclio-

11l':~ ,'p:mc:iI1l10S' "11 hllm<ln()~ () CLlcrv,)s r, <11111lLIIC it)S ll1()til'llS

Sc hall rerdici(1 {'Il la Rucd" , II'. TCIll"lI sospcclwn quc' Lin Mlni,-

l'm del :ielo ks g,l~r\) lIn,1 hl\)Jll:l pr<1Cn':il. Sua COIllO SC,1, p:lr;r

ere8l' Iluevns T":I1,L\u;;c de:hl: reaJi::'lr UI1 11rt)Ct"O que C()IlSl,<tC ell I vi,nclI,l"l' 1111 e,pfriLll hllt'v,1 lll1lhr:ri (nil 1111 b<;:h2- hUlllill"" 1I lin

I")H,, dt" cucrV(I. Ni Olljlliera rlled':l1 r~pr()duciN~ L'nrre dip".,.

C3CillA.('eJ -("'Yes:>: ~, ..)ei[ff'0e5h a;e {2t'E> Ce'\r~::f;" de ( 95

1I~"'''~c!lII~'It''.~~'''''''''''lii~I·~''''I1J1i''~'t~''''''''''~'''' ........ II" .... ~ .. ~'. ..... ,. .... ~~ .. ~ ...

EI shill emtlw muy L-n11lelll'O dt' si misTfio )' decdi6 CI.)11[,)'1'11:' LI lUi/os ,IllS mlef,Hs I <'1('cri~'(J LJII(~ era e] Iitmeno de irJ5 bahmWIlU )' l't'D)mend lTles IjlU! flu'.l',m u wHs2gloLiriu ,'11 };nm,lt~ C(llltid"dcs, Yen las TienLlS del Espejo. Plumtls eLi' J lie/!, sacO hs alas y vol" haria el rimte (lme.~ de </W.' clsl1ih l)u(/ieI4 ·lTIlt'UT Sl.I pen/ac[e i se preglOlLUra qu(E ill1.bla j1ltSllllp .:;ml )1<, wmida,

minu.las pOl' Asia, La cone que GH~Ce de lin Ten).!1.1 "':;!lld C:~rani C[1 gran desveritnja cuancio teng<l qur I r.ua r ,7(111 1.1, rnauumacioncs de .)1 ros slw1J,

Los TeTlgu ticnen pocas divisillll~sdeillru de su prupm ,,0- ciedud: S\gLlC'11 el sis: erna de R~n.,,!tl' d~ las cortes, IXTO no riene uuspicios mdividuulcs apar!e d~1 de scguir cl Camino de leI Virtud de Esmeralda $i des hombres cuervo rienen UlI<1 dispura. la suclen resolver mediante lin especracul.: ritual dl" un jlleg\' dl" h.a~ilidad, " mediante las acetones Je detensores hurnanus mvoluutarios (cl ser c.-"1p,ICt:8 de seleccionar al pnhlm" humane que sc hara rico en pachinko cs 1Ii1C1 C lara.demnsrracrou ell' poseer una sabiduria superior}.

AIgl)nu, Tel)gu secucstran ~ humanos y k, adiestran en las art", J e c< zar a fos shen (en I a mayoria de 11)$ C})W,,; ,B:l keruono, Kuei-jin (I 8" mpenoruhrcs): En csre camparucruu, cLJIlnc!do 1.:01110 el Ternplo .lc b~ Nuhes Grises. lcs insrruyen ell w,lll tipn de tecnicas de espada, arres rnutc iales, conocimienro de Ins SilL'll (aunque ormten prudeutemente cualquier debilidad dt: h), hengevokai) y ~ veces, incluso les cnsefiun I 11 <1,l.(i 8 de proteccron. Con esras 'Jf!1l8>. los nuevos "asesino: trasgn" "Ill ran en el lado ()SClIrD ,lei MIITldo de 1m TlfHehla~ CUI) I,)s "j(l~ bien alnerros y capa idad para luchar,

EI vlnculu de los Tt'ngu con el sol es irn.ontum.lihle. N,)

ticne n auspi 'i \$ lunar es y tarnpoco lcs nfecra (1)U11 lu plaur.

El om, el. m tal de! t)l, Sl:CJI $1I Gnosis )' lcs produce Jmio agravado. Por esc, intcntar asesinn: a un Teni"" pue.Ie rcsultar muy curo.

,AI ser criaturas poco forrnalcs, los Tengll que no pcrtenccen :1 las cortes siguen un impreciso sisrcma ,Ie Reuombrc, similar ul camino d 1 Espejo, y concerlen una gr;ll1 importaucla a ln Subiduria. Sin em b,lrgn , In rna orin de IDS Tcngu hau jurado fJilelidad a la .orres y )D de en los r<::gbs del nuspicio escllg-id(1 (o aslgnado) que, les gusre ) no, Slide ser d de Ho]n. L();; Tellgll mtcnran ~lCUIllUI,,, tod", [a Sahidurl,) de Renombre que les cs l'Dsible, sin tencr en cuenca [, tare» que .lebcn cumplir. Aunque ,CLlInlllar R<.::nombrc nO 'etl Jleccs~)I-i\IIXH,l ~u Jeh~1 pma COllIns ClHTq; 1<1 c\Jnsid1Orall re8lmenre n ce~~)ri<l pHrn curnpllr Iu~ r~' '1l1isir. :. de su Primer Mandn[O,

Los Te.ngu p"<;:ci":i1 c,cogtJ[ los Trasi(1!lJt1S qll~ qlli.:r.lll, e:-,cepm el de lhm Pllra (I()~ dctClllcs de iill reprnCIIlCcil)11 Jlrnhfh~11 la f(lf!11,ICioU Jc line", LIt? sangre r.::alesl. Los Temp! qllc' 1:lIl t!~r~n allli:1dll, u bs '.'rtes venl'r:tn " ellaI'll C<1111\1 t6telll, pen) I"" Lllie se :Jdl)ierel[;1 I,), ,~~llmi mOnl.;ln:1 ,':le"l1 "aj" el <lUSP'C!() tll,l pm~ecror del s nt"i.

roe~Lecib'Z--

A It" Tengll siemprc lcs ha ohSeSI(111,HJLllu que haccn Ins h - mbres, mllcho 111.\:, de 10 que se considera normal. l.us hiJOS del C'ltTV!' han ubsl:I"I'"d,) d progreso de If] humnnida.I, tan de ccrca como ies ha ,kip pos.LblC', cnn el irueres de c urnplir con su papel de deseurerraclores de so;! reuis. En conse-

uericia. son los hcugevokai que CS(:JIi mas filmiiiHrizdl.l; con ln ~()cieda I human en su COIlJlILltn (rilsihleml'nL<~, Cllil lu excepcuin de I"" Hukken): oun los que vue Ian 3 IClS CiJ~U( punros e1elll('rLZUIHC y vuclven I final del df~ para comparur las lusrorius que han "fdo,

Los hombres cuervo Lie Oriente se roman su d iher de expioradorcs 'r' hcraldos con s rieclad, y 18 sabi.luria fluve librerncnrepor Sus picos. SlI sobrecogcdoru curi sidaJ sol es compurahle <1 su rendenc ia a corillear, A pesar de que sok omparten h~ mnvores secrcros con sus hermanos los hengevckai, suelen morirse de g~n<l~ clIO intcrcambiar ChlSIUI'S poco it11P<.1rt<11 - res con ,hell de rodo tip», l: inr luso hall uunsfendo parte de sus conocrmrentos a algunus hUITIElllU$, S.: dice que, los en u son rcsponsables de l:t precision (u !a falta de [lrtci~i61l) de ciertos mires humnnos, piles dilll'llden chismes lJll lcs gustan Y ornirc n cicrtos dcrailes (como 10$ hechos relaclonados con cierto metal de la lum)). Los sacerclotes sun SU'i victima fa'hlruas: I(J~ Tcng'll dtstru tan a rosigando :1 los religi: 'Sl'~ l' intenrnn nlterar su f(1I'r\'w de ver d muneln hacia unos gUH()& algo 111,:S parccirios a los suvos. Sin embargo, actualmenre b. luform»cion se dilundt' demasiatlo Tllpido v! all rique los Teilgu todavto puerieri expl lear 1,15 lcverulas y supersticiones ~ su gliSLO en las zonas rurales \' remoras, les c~r,i rC~lILLUml(J mucho mas Jil"icil Iomcntur la Ignorrl nci~ ell bs ci udmle.s fl lao que ha Iiegacil ]a IlLad de 1:1 [llfDfIlHtCi<5 n.

COIl1'l I"OdLlS Ins Cmilx, Ins 'lengu p()s<;'ell h hahili(hd <.It:

Gebel'S!;' Ius (ljl'S de 1111 c:ad~ver y "lba la~ GiI"CUl1St<lllci'IS Ie 1<1 IllllenC (Ie e.sa perSDl13. AlIl1qUC est" rnlctic8 I'epugnante S ·rfa vinH8hncll[c IIlcnncebibk ell la 111fl)'Orla ,Ie las c;ulWl'8s <15i:1I:ica., "I resto de hel1geynbi 11\) ('pimlll nadn de ella, pues ,Ie.splle~ tk Well), los Tel1l-'1l tiencn ~llngn; d.: CUt'TVI), Esr,1 <':> su wrc~ 1', ~n cuulqujer C[1S(') , Il)~ unico5 cfcc[Us i1(il.-enms que p,lI'(lC<:11 teller en 1\).1 Tel1gu (;',; Ljll<;' ~licllt~ SlI m6rbldo sentldD del hUIllIl!, (ulgllno~ camhi<liorJll(ls forrn:,Lie$ se $ilOllt<"11 irritad<l5, peru refllnwncC' llO df·enden ,) mldie).

I

La sUlie,tnt.! JL·IIl$ Tcn~11 cs IIIUY Indiv'iLI(I,llisr;l; Ip5 111)111- bre .. CUl'FV{1 ,,~ re(meu "1"1 P;rl'hlllh:'nto.o; s6lo r\1uy dc' vez en cll~nd(l, pllm ~!)l1lp"II"Lj r inf. )mlHci{m \' <.:( lllnClllllcnlOS; de,PileS regreS~I1'1 SIIS Slliitilril\~ h!l<iaF'~s. Sc 11I1c'1l ~ los sentlll de nHlb !!an~ y ,tlC lell qLlcJ[I[se de I.cner Ull rapel exCCSiV,1l11ellte ooei",!, perl) sirvt:n con ninw delern1illat:i(ln l~Onll) clI:11. Ljtli,'T IlIT" Ilen~cy(lkai. AI SCI" un:1 de i.:IS r,I2~S Llll1lhi~111,t:. m,l, 111111IerllSil~, ~I!~krl Lieu I'''!" 100 CHg(),; .I,: U)ll"1;!jcrl)~ \' (!Cr1- lincliiS c'll 1;1 nr;IYI)rln de Iilo Cllrr\C~ que toch!II r,I qlled:m disCo-

-- ......

8 dill, les rcsulmn pOCO pdcticos. En su ursenal clc D\\nc~ pructic s sc rnecclan aquellos rrucos quc comparten "1'1 sus 1'1 il1m, occidcntales y los que les hun "Frecid\1 I\'I~ :Vlilli~tl'l)$ del Ciclu. Como obedeccn cl Primer 'M:mciutu, han ~pn',),llellllL)~ gT:mdc5 secretes IIllsriLL].>". y 1o, suelen C(\lIlp,11'f1J C\lll "us compancrns hC'llrrCY(1 hi i, }j u nellie a veces .lc mala g,1 na,

En rcrrninos generales, I s j"'ngu cmprezan U IU~ilr con 1111 Di \1) de raza. uno de Tengll 'r' uno cornuu de los hellgC'Y(lbll (I. )rmen parte l' IH\ de las Cortes),

• Sabidurfa de la Grulla (Nivel Uno): CUIll\) el DOll ell:

PhLiudox, verdad de O:li,1.

• Palabras Dukes ( ive] Uno): CHilO cl Don de Horuinido: Persuasion. Lsie Don es cJ h\vonro de losTcngu. I'UCS con €.1 exuendcn [;LiSl), rumores.

• Voz del Irrutador (Nivd Uno): Esre Don perrnire HI Tengu imirar cuulqu rcr sonido 0 voz que h~Y'1 \,k!!l: \I(lZ, ucenro, rnodulacion, 111 usica , coiisioncs, ravu-... cualquicr U )~:1. Estl' l'\m In cnsena un espinru L TO,

Sistema: £1 Don requ ierc una uradn cit' Perc epc.on + Lxl'r"si(i!l; l~ .Iifir ulrad se b"smo ell I" complejtdad del sonido.

• Hahla Cortes (Nivcl Dos): Cornu el LJon cormin de Ill~ hengeyokai de NiveJ Tres,

• Decodificador Portatil (Nivel Dos}: /\ II'" lcng" sicrn-

pro lcs ban inreresado los pl'~,agi\),; del filum I Y este 1'!111, 11,1, mado asr tras 1,18 practicus ~divimllu!'i8~ cltin:l~, les avuda. COil cl pueden leer el fUtL11I1 en ItI, cfrculos de 1,)8 p.ijnros, L'lI I:J~ Iorrnas de las llamas y e! rl1egu (1 en cualquier [1[1",) Cl)~~I. Sin embargo, ICIS hombres cuervo que urihzan con rr'cllen.~,j:1 cste truce interprctur mal los inrlicios y CI' .cn ~11 prcsuuios que 8L)11 toralmemc f'~tsos, Esre Don 10 en~efiH lin e;reljLl .. It' 'r. \i'Il1<.'I1L;J,

Sist~ma: Pam qLle elll>l1gu en 'Ilenue 'In I'rcsagi" cn ~1I~ alrecleJure.;;,~! jugadlll' bHce unn tirad" de Aqll~i:1 -I- OClllm· llW (Jificl,J U1J 6),

• Plumas CLI 'hilla (Nivel Dos): Aunqllt: IlO S(\IlLIliOS glle· r ,""j'(lS I" 11 fu.cnes ~(lnw los H'1kken, los Kh:lll () los Sa III l> 1:li lil, I\I~ r'lIgu tll:nen sus pf<1pi~s .orrnas de: dermr'lr ill <:'11t,mign. 8,1(" D'1f! es urw de elias, 561" "e puede Ill'i I i.zm I'rl I "I'll) ,I CTi110, y h~cc que las pi uma~ del Tengll Seall t:·lll JLlrll~ y :IAbu,IS CllnH' 1:18 h"p' ..I" acen>. Las ahlS se C lIlvi<:rrclJ en :In:nas (' .. paces d~ ~sqlli\':11 cI,c:blllll' I \ gurnl,~, I) de r,ljnr 1,1 eMile Ct111 t:lI1ra lacili· dnJ COIllO llll~ braml. 1:;:5[<:: D(\!I 1(, cnsei'ia ull elemcnt" Me'I.l)'

. Sistema:!:1 jugadur gasw un punt(, ek Cn'!)I~ y hae'~ 1111:1

Ii mda de RL'olstencl~1 (dincld[~d 6); las P!1l1l1<1, rn:1I11'ic:nL:l1 ~115 ;1 f'il'lLi(\~ (~xnc-r110s \I ~u fu;.;r~~1 dmaute 1111 rurn, ['or ':hln C-xilo.

Miel1n<lS eSle Don licllC ei"eCl(\, las pi l 1111: I,' ,1fI:'CI:lLia, ~l,llillier(,11 I ~

Lm Tc:ngLi tOll<lccn ,I iv"r.;u, DUlle:; .11' "rm~ luetHc:,';, per'l un [ono 11I<::r:il in' y ,lcopiclell 1111'd LelHle 1m: (""[lccmil. 1.~lS Plu· -?

holn aprendiJ" qilC lib IIII(.:! h _qlll' ~on dk"CCS paJ"<llos h,,'ng"y()bll I11:JS 'u<:l1ill" [l1'ndliLCH ,1;lf,() <JL(T'IV,,,h). jJ

-I-\eltC:e-~e;f::Eli: res C'lfl.t'~_"'HI)'1~ c(e O"(""~e'V(e' ~ __ ,. ... J1. L~

"~~~dI"~'I'.~"""~"'''''''~ii~~''~~''~''''' 1ft ..

esras uniuncs jamris dan fnlu), Sill emh~ug\), ,d cspiruu hucvo se I ue .. k unu a cualqurer humane <1 cucr 0 (sea Parentela () no) par,1 crear un IlUEV" Tenuu. Resultu destavm~lble.I1(1 selecciunar " In Parentela P3t>1 cste honor, pew 8 V~Lt:S sc oven histur ias sobrc Tellgll que de eaban tanr« un hi]: concrel o que raptaron :1 I.DS tuturos padres, Se,!!.lln I~ levenda, 10, Tengll escogierou a pnncipe, i' G'Il11l'<::gUl(\, 'I 8 Ill: hiju~ de sabios y guerrcros.; depcndicndo .lel sentirnenralismo del padre, Tcrucnrlo en cuenra que el prvsu I 1[('1 padre debe gasrar tres puncos pcrmanentes cit' Gill), i. p<1W realizar el Rito clel Espiritu Hucvo, ha ' 1I11[1 serk- cle elecciunes que debenlner obviudas porque, nl fin y "I cf!\w, hay PoC(\STenIlU que tenuan los rccurs.» uspir itualcs necesurios para crear descendencia nl.h .lc una vcz (,I d(l~,

Todos lns Tengu, iruleperulicnrementc de on ruza, emplczun :1 jugal' con I I)\111T1) de Rabia, 6 tie ~;IlOSI.'i )' 3 de Fuerza d Vol 1I.!1 I ad. Amhas razas inrcrucrunn estrecharnerue dc:biclu :1l(1IL:

Ius Litle 1.1,HI nacldo cuervo, ,(Jlo pucden crcur hijos hummidos y vtceversa: en consecuencia. sus lanes suelcn esrar mill' unidos. Un Tengu Slide considcrur que el padre de 1" Parcn tel~ que le dio la vida V cl espiriru que incubo el hucvo son sus p'hlres.

Los Tc:nt;lI '('ilo ticne» rrcs f'mn,is, [1en\ afirman COil urglllin que: estas rres form,[, son w,lu I" que neccstran.

• Hornfnido: Un Tengu 'Il fiJrm,l homfruda '5 identlco ~ll,,,, humanos iJ5i.::itico" pew SOil dclgudos y de hLI~$OS afil~dL)'. Sue len tcuer los OJLlS negros, uunque "lgull", los tiencn alarmanremente azules 0 verdes (v se esfucrzan en mantenerh s escondidos).

• Crinos: L,I "Iorma guerrera" de lus Teugu carece en gran medida de elig~!tkhld; a prirncra vista parece un cuervo de merro v rnedio .. Ie :'llnlTll,]l ro COil algunas difcrcnd:ls: en la CeH" ricncn un puen: e purecidc a u nil IHHi;: que va desde la parte supertur hasta 1;'11,ic[\ r' sus ojos son totulmcnre hnru: TIll (En esrulorma, algunllo 'Iengu rnuntieuen sus nrei", humanas, pnr I" que se sur-len I11IlS[r~r reacios a adcptarln). Sus 31"0 11ClIP,1I1 In nutad del bmw,' en I"s extreme S pos en dcdus rer rcidos Y garras, aunque ilL) pur dll) pier.len la h8hililbd de vola-r, Las prcrnusno son I~I,\ rnas a.lecuudas pnrll "Il p::ijan" ni las mejores para ... dun <1 roda velocidad,

Un TCng11 ("II Crinos I ierie 1':U~"Z'1 + I \' provoca dafio agral'fHlq Ulf1 1,1: garr3S de (,IS manes y de: los pies; puerle volar :~ pesar .le ,1.1 rnasa corporal (que bolo cs li~emJJ1el'll<: n1l2l1l11' ,l hi de su fOlllw humann). Auuquc 811 vuelo no es nada gr~eil, resull;l ,Idccuadn para a~I!,~rar ,I itUIn<lnll; .. I"~l'l·t'v ·niJq:;. En esta 1'(Jr· ma Ins Tengll dis}lLJll<'il d" Jiv~r,,)s D()l1es de ~'\lTlh,l,te, que n:sull<lll perfl:cln~ p~r:l :.qlll,II<1s sirUaLLune1; eu 1,1' que e~r611 ae"· n~ll:ldo" A Ji(nLIll'h, de It" C,)nJX I'ccidcnl<ll,;, que se si ntell C:llmph:tHlItt'nrc averg. lnznLillS de su r( Irlllt\ crt CtllltJS, lu~ Tengu ~iel\"'n [Ill perVc.r~ll placer,tl llrdizarl~l ).lam att:rnorizar ,1 los b"I' Ilhll,(j, ". I" verdad e, llue e, "I (micl> pl,Ker L1ILC c(ll1siguen en CSl;l 1"0 nl lCl , 1'('1'0 lu apl"{lvccil,," sin ningun l'fllhlema.

• C6rvido: La forma c()rvid" de IL)~ 'j';'ngu ", idcal p:ilm cspi:1r. t'xplor;lI 0 vnhr \'~1<lZ1ll~lltt; sin L.:1I).h:lrgn, Jl(l L.:S dem~ .. siad{1 'lckclIilJ.J~, P,1r,1 hJ,; r~ctil;~~ ,I" L'( "IlI,>:ltc. M l! .hos Ti'ngll, lllClu.o Ip:, I 1\l1!1 III ido" , stld~l1 l'rdcnr (;~n' hmlla 11 I.ls d~I11(1S,

I

Corvido Fu: . Dc;;: + j Re. + C' Ap: --;-- 0 Man: - 3 Per: + 4 DiE: (1

Crinos Fu:

D~s~ + 1 R~': + 1 AI':'[ Man: - 2 Per: :3 Dit: 6

• Espada de Yoshitsune (Nivel Trcs}: L,)~ HlI1111!"e, :0" 11ft 1:1 h:,hili,i;lci que ticue n Ill,', "lenau para cnscuur la.' artes de la espa.lu ("IBn l-ien lurula.lr». D~ hccho.Jos camhiuformas cuervo que urihzan csre DUll l'lled~11 inrremcnrar 10 habili,lad con la cspado Je un cornpafier: liasrn nivcles .llue d prorill Teruru ,erla incupaz de nlcanz<ll. Este DUI] h) enscfia lin

spiriru Ancesrro.

Sistema: EI Tcugu d,,j)e rocar cl hrazo LUll c:l LillI.: Ill"ha cl !"eLe-pIOT del Dun \ cl juga,lm hac e \lllU tirnda de Asruci« + Armas Cucrpo ,I Cuerpr: (clific ulrad 5) S! tienc ,;xito, e] 'lengu podni uasmr purn .» de Gnns!' 11<11':< uumeruur 18 reserva de C( imba t~ Cu (HPO 11 --.: LJ UP" dl' SlI U 1Tl1 p~ik 1"0; C<lcl~ pu nro

'ill ~:·I'te :v,j an~hli[ii un daLio CI l.1 re scrv.i de: J",I,).:; clllr,m\e [1).1" I" escena

• Pluma Sangrienta (Nivc] Tres}: Los Tcngu qll' ticneu PJ,l" truce ell ,U nrsenal <on muv pehgrosos. Cuanch IILiJi.zClIl exte DUll, se pucden urrancar 1111<1 de I~> plumas v b'r:~lrLI U\l1111 si Iucra un dnnlu " uu ho sliuriken. Si I() refuerza con cl Dun PIUlllOlS Cuchilla, csros proyectiles ~el':111 mortalcs. Esre Don 1,1 em<:n,l 1111 esplrh.u Libelu]o o Colihri,

, istemu. EI iugadur dehe gasrar un f1IrU[,) .Ie R,lhia \' hncer una liradCl ,I~ Destreza + Armas Cuerpo :1 Cuerpo (dilklllrFlcl 5). L~ pluma t~lIlzf1d~1 haLo;' un dafio de Destreza + ,. Si el Tengu csui urilizarulo el Dun PhJl1l3S Cuchillu, e l provecrt] proLiucira dafio <1(!r,w,ld", y pod F<l arravesnr 1<1 arrnadura, I" carrie y los hucsos enn faciJkhd .

• Percihir Trochas (Nivel Cuatro): Esre DIJIl 10', iclc.nu.cn:1 Hechieo espirnual y I,l cl1.,el'i:l cualquier <!~IL' <..l1IWcnl. Es L111,) de It" truces f(l" vontos de

1

I

I

,I

lcngu en ~H~ n,ngo,. isterna: EJ j Ligadur gasta un punI" J<! Cnosls y h:lc ~ una tirada Lie PeITL'[1,Y,n + ()cllltiSI~\(1 \uilkulr, d 7), Est" Don proporcionn una eompren,inll del rejido del T~PJ= que pcrmite

retlucir a 1:;1 rnirad el ticrnpo de viajc por el mundo espirirual.

• Tormenta we Plumas Sangrientas (Niv<::i Cua tro): E, If! [,krica dcfinttiva ~l 1.1 LJllt" rccurrcn iuuLh, "T<'nUli. plies produce un.i verd.ulern rCIlI-

r srad ,1.: afilud:l~ rlllllla" Cuulquiera que esre en 1.1 :"11:1 escogi.Ia ["(Ir d Tei\;!ll r"ra acuvar cl Don, va $C,) rll1ig,) (' eneilligll, 'en! 1'~rr'JI':1d\l por una lluvia lel,,1 de :J1"S-ClJLlJil!n, l.src O()l1,lll .. mdi:l 111:1 ~"Iliriru M('L1Z<1Tl Ll Hurucsin.

97

I

...

-taet~~o55 &lA.e~Y&\.$5 c{e f~-re'181A.

Au nuue I,), Tengu nn son parr i c u l ar rue n t e gl'Bciles ell >11 "forma de guerra", nu pelf elll1 d .. j~[1 (it: eSfO[Z8rsC' en maruertcr algun I ij1l1 de digniilad ~J1 el campo de haralla Un -lcngll en Crill S es rornlmenre c apaz de apalear a Ull advcrsario con sus garrtls (1 armas, ademas, II'S hombn-s cuervo orientales han de-

snrroll,«]« aluunu: r~Cl 1.-(15 de combate cxclusiva: v

ruuy huenas.

EJ rruco 1118' tl'OlUn del arsenal r!e los Tcngu es "I equrvalente ul de ri car 0'0 de 1.0 'orcl)( (que 10 sensei Tcngu denominun. podrrca e ironicarnente, "Grullas Picando las Ranas clcl Rio"). Este araquc se puede tf LlI izur en r,lrmn C6rvi,i<1 L} Crinos y SI:' basa esencialmcrirc en arrancar el Pjll de 1111 O[1cm~DJ:C 0111 ",I pico. La dificulrad es tit: 9 y provocara \111 ,lal1{) "gr<lvadode Flier-

zu + 2. Si el Iengu consigue 5 exiros en 1;1 urada de ataquc Y HI menos dos Nivcles de Salmi no son absorl idos, la victlma perdera d ojo. Algunas criaturas sobren;.t tu ra I to puede 11 en men dar eI dafio: los rnortules y los Bakemono no ricncu esta suerte.

EI O(TO .ostcn principal de las tactiC;lS mar iales de I . Tcngu es 1I11~1 maniobrn de .ombare discnncla p~r,l aprovcchnr ill maxim« cl Don de Plumns Cuchilla. II nornbre furmal de e.S[;J maniobra es "EI Sol Desciendc Lentamenre", aunquc los Tengu mas j(ivcnes [,I llarnan irrcverenrerneute "Mucrte Saltudora''. EI TCIl£:lI da un pequcrio ~'l lro hacia arras, girand I el torso p, ra hacer .lescender las dos HI;;I$ y da d,18 cuchllladas a [" Vel, rraznndo una r~p.ida "X" en la vicumn. Lit dificultml de csra maruobra cs 8, perc> si tlene c'xiw, el Tengn p<ldni hacer LIlla tirada doblc de Fucrza + :; en ["I reserva Lit'

d8Iil)~, cit' forma que podra hacer dos araques al preclo de un. I. Un Tengu deb tencr a[ menos trcs Pl1l1W~ de Annas Cncrpo <l CUtT]X' pan) ljlle lin tnsrruct, r Ie pueda <OJ loeoar csra rnaniohra.

Exrsten rumores de otros trucus que durniuan [,IS Tengu, espec.almenre sobre su habilidad C!11l III espa.Ia y para aracar los puutos dcbilcs de [DS vfcrimus 5iJ1 mh,u,L[o, csras historias no sc hm. demosrradn, PIICS ILl T~ngll sicmprc prefieren huir en vez de luc har, (Los Narradores ernprcndcdores pueden <J..L[,'prar ~,JgWl;lS Llc Ins mauiobrus y esrilos de Mundo de Tiniebla : Combare 1',11'\1 represcntar los conocunienros m"rcl:·llc:. que cUldndusfll11erllt: ban rUl::opil(lciCl I )" "Iengll), I

_'lh:~"Zee"~C".f:(ii: (,~ C2l11{)":>i,:\.J~-O'0lj?l$ a:e (:./'cielt(e 5

.... ~.w.~ .... ~ .. ~ .. ~~.

I

iisteuia: £1 Tcngu debe csrar en el aire y gasrar 3 [1UI1[(\~ de J[1O~is y Z de Rabin; no pncira haccr nuda [1 ~s en e 'C rumo. La Iluvi::l de plumas produce un ciarlO de Desl·rez~ + en una zuna de 4 'l llleLr<l~ cuudrados: cuulquiern que sc cricuentre en ~ II a de he rii hnce r COil e., 11, 1 rrc~ r i r~d: I, ,I ~ D<:'str~Z11 + E:;'I u ivar (diJ'icu[tad S) j':·1'·ct escapnr, II ,(,1·,1 .t1l1'llllu'iliCLlrnentc: heriL1n".::li el "lengu tarnhie» esui urilizurul 1 (:1 D)l'J rlllll\([~ Cue hilla, cl clflfL<l sed ll(!nl\iaJl1.

• Muer te Engafiosa (Nivcl Cinco): CJ)IllU parte Lit' las mentirus qu~ les cuentan a JU5 hurnnrios para que aceptcn lns L·U;;W, mtb cxrranus coruo "dchilidadcs de ID.I henaevokai", los Teugu ,) vee,', rienen Wit' sirnul.ir su muert e (de fnrmH cspecmculnr). U rruco que h;111 clprt:lldid,) para hac 'rI(I rurnluen rcsulu. Lilil uando rrnran C!I" F\;lkt'lllOlll(), Ku 11I (I II ,)II'q, ('"<"111jgos. EI TengLl lIW! acnva csre Dun desapnrccc ell 1I11A II II he de plumas. CIc'I'llld" .",',10 unu snlpicad urn .ie ~~ ngrc () tlh.!um\s ceIli=:I~ ell <::1 >lI~l<l pam mnrcur ,11 clc:fullcJ<'in. Aunque no sternprv e- uualrucnte conviuceru e (1111e~ clnl'uc.s d" l"clo, 11(1 qucchi rungun ;kl;\",'r en <:1 ~u"I\)) ,irvl' f1~lnl e~c;II';ll" r:[li,I'1111~l1te CLJ;lllJ:, es 1lE'<;""<Jrlll... \' c ou I:L Ilel!<lchl Lit: L'IS ,1Illelr<LlI;lti\)ta' pcsad.ts CSI>1 niuertc tc.rrrul suele r euer el dt·c:ru Jl"~e;.)d(l, E~le [JOll I,) Clhdb un csprrtru Z,\f]"(1.

isterna: IJ 1cngll dchc ~'Nar un 1)[1I\t() d~ lil1()SI~ paru acrivnr cl Don: ramhicn pi<:rd.· un Nlvd Lie S,rilld p:ml ~lIllllIllSrr;1I 1;1 ";II\gr~ () b~ cenLZ,h ;]pn1lii,\da, :I ~Il 1ll1"Tt<: sl]ltulacia (a nt~1ll1' LJllt' l'i :lrlJUl 1.1 marc; c:11 l','l~ ,·;1,,1 pnJeria IJml (.~\lIlVill-

...

cenre cantulad de sangre de rodas r()l1nas). Ell cuan ru S~ uctivu el 0011, d Tcngu camina tie. Indo autornrincarnenre en las Tierra. del Espejo, donde ap.trccc de: [8 I'orma ljLlt: elua, La l11>lyorfD de 1m, Tel\gll prefiercn nrcrriza r <'11 forma de cuervo e tr inmedi<t[,l)1lt'llte ul aire de 1,1 Umbra, aunquc 11 algunos les gl1sra queJ;J,.s~ PL 11· ~ Iii paru vee comu $IIS enemigos cmpicran a saltar Y a jac tarse de su "vic n.lri~",

• Garras Ladronas de 12 Urraca (Nivel Cinco): Como c·1 D II de Ragabash.

~ .. - .. = ... - ... - ... -.-

OF

Lo Tengu son CTI8turaS bnsrantc erraticas y no dedican ranto tiernpo d Sll~ riruales como el resro de hengey kai. Utilizun con rcgularidad el Rite del Taltsnnin Dcdicad pars ruantencr SlIS barartjas preferulas C:I1 toda las form~s; tumbt n ut ilizan con [recuencrael RI ro de Transforma iun, Sin embargo, guardan c.tlosamente muchos de los Rito~ de C,1Higo ,Ie La ones menos sevcros. Los antiauos domins n d RI[() de Pierlru de Desden v el RiLO S;~tlriC" y los rcalizan gustosos cuando es nccesario. Mao de un hcngeyoka: crrantc ha sido numillado II IJn~ vida de virtud nas ob ervar a un Tengu, en su ridicule! lonna Crinos, sairandu y grlnmmdo en S'I ca mi1111, hacienda una version SJ nrica de las - cciones de su agresor.

t:;ib"t:ey-e(JUfer5i5

• Hakken: Resulra Lilffcil culpar a lo Hakken por manrener las rradiciones hurnanas de 511 reino islefio, [)tgan lo que digan los [ennis, vrven en W1 mundo fa sciuante.

• Khan: Los Felinos del Crepusculo sicrnpre me ban parecldo P x; Lltile~, aunquc los rigres son basranre mejeres. Si fren_ilrfltl SLI orguilo para que esruviera till P(lC.O pur debajo de I·-as copas de los i1rb(_)l~s, serlan una cumpaflla rnaravi llosa,

• Kirsune: Los Pequerios Emperadores ,I", Iu Madre Ciertamente rienen el Hire de nlnos rnimailos, aunque rinden 1 a SLI fi cienre obediencia.

• Kl11110: Para que 1(1 Rueda sigulem .L::irand" durnnte la proxima Edarl, las Cortes debertan cortar unas cuantao roncladas de KUl11D '? coiocarlas 10n SIl cje.

• Nagah: Decrdrdamenre, nos resulra l1.1lIY pcsado obscrvarlos para que 110 1<, rengsu I [ue hacer OtTOS, A e.llos les molesran nuesu as arenclones, pero i ac,,~ ) cs ahsur.lo que 10 polrcfus SI! tcngan que vigilar a sf mtsmns?

• Nczurui: Subcrno mas que nuestro: bCrI11aJ1OS sohre 10~ pl,m s !p- qu It" Nezumi. Sin embargo. 51 les conramos a los Kb1Jn Y <I los Hakkcn LOJa la vcrdud, itsrariamos inrerfirlendn en I~s obligaciones ,Ie los Nesnnn con cl Primer Mandato: Si nos I,) guarrlamos pUT;iI nusoI:rO~ ics[:ire.m,).' desobedccicndo el PJ'IIl1er marulam? QltC prucba mas .Jj_fi'ciL

• Same-Bite: Otrn razor: para 110 visitar la corte del Rev Dragon. ESlLJ:> chikusho sctben como haccr su [mbaju, y e:;toy encnntado lie- que lu hagan ~II<)'.

• Zhong Lung: Son gran des \' 1i~bl S, (IUDtjU saben mucho del pasado e ignoran el prescnte, Hablamos C\111 ellos a rucnudo, puc, am insrruyen en aquello qu - igll ,. ramos y [es in(ornwl.Il.ll1 .. ie e quello que. no vcn.

• Pueblos del Crepusculo: rucias a IlIJeSITOS primos occidenrales, sabernc s mas lite ~1I. scndas que el rcsto de [Ill stros hermanos. Si no fuera pur d Jebel' que nos retierie aqui, volariarnos gIlSruS(IS para ver ~LI numdu con 111 I estros ojos.

Nivcl Des

E~ quiza ('I mao importanre de los ritO' que un 'Iengu l'lIc..!e aprender, PII<;S sin ~I, no l'8brl,,1 nuevas generaciones de hornbres cuervo. El Tcngu vierrc parte de su materia espirituales en un espiritu huevo Umbral, dondc creel', madura l' Iinalrnentc, eclosiona como un espiriru Tcngu lleno de plumas v vinculado con I~ ahora crr~ oldC11nc-ente.

Sistema: Esre ru o sicmprc se rcahza Cl1 III Umbr;'1 y reo quiere q lie se gaston tres puruos pcrrnanentcs de Gn. SIS t ng'-' uno exiro el ritl'; _ Un Tcngu huminido '<il,) podr1 vincuiur el espiriru nuevo f1 una ere de c uervu, y viccvcrsa. El rito rc - quiere que or ro Teugu, de Irl misma r; za que elnuevo Tenj!LI, h:l_g:< de restigo.

ESte r ito tmc1a cuarro horns en cornpletarse y si se interrumpe en < I"un moment, , fracasa. No rcsulta sorprerulenre que Ins Tengu 'uebn pedir II orros hertgeyob_i que cusrodien el riro, AI final de €o;re, e] padre Tell.~ll .lcbe hace una tiruda permanerue de Gnosis (despues Je haher gast8Li() rres puntos) contra una dificulrad de 6. s'i rienc ex ito , 1~1 erlCl se convcrtira en uti Tcngu en CLI;;ITlW alcauce la udolesccncla (siernpre v CLl8nd'l el espiriru h uevn J 10 haya sido e nconrrado ni U)H"I1I[1idn hasra toe momenro.i.).

eI RCJ:n() MeJiC! de5de arriba. ql!cdarian oqlli lblerws «llle las lll_tiTOvillas (IUC wnlien!:' ,

N!.Icstms j.ninhlS 51! jJicnicn 1fIUclw.l cows numd" 5C ciiien a im fwme:ras qUI! 1m Ill(1nailf)~ IUlIll!.swl,lecitiu/Jam <illos nusrnos. iC()!r\o /lHdc!Tl ignvwr CSlU dillenid,ul ,Ie creEllcias ~ ideas! Si j!udinan lieT

........... --------------------~

I

99

~/1e-'l8 Lv....'l8

Le$s Ci'ZC(J -fhAe,V~ c{e Si Wa'Z8 'l'f\lA.

HUos, f~cl.ldlUd.la histona de Si \l1a_llg:M14, la grctn madre, qw" ne~Jd las /Jrim!!ros ItWJt1IJ,\ tie ll1Jl'stm m~a .1csde /05 Sa/ones de la Bmdiw PI,m:za de /05 Reyes Dragon hasta es[emundo. POT'6hle1i del 1m/pili S<,jilll TiijJidi. E~cw::ll11d Ie! /tiswna lL~ los vicnros ~ LIs estaCiclaGS qH~ Illdu$ UOlo/m_1 comlxlnimm,

En 1(1 EcLad de la BeilezlI, Si \VcmgMII cogi6/os cinco precius!)s /WEU)S Y ll)~ !leva/wsw d cxllbc7'£Itlle

y ablllld.a111.e Valle Y;111~[ze, Lv., '1Iigl:16 y los rllWl1WI!(J caUentes 'J a ,{litHJ_ PrOieglri (I nuestro" ancestms thmlme roJw Ius carabio: eSlc!CiiJ1W/CS y, Ilimdo ia ImmllVl"ri! ,vo/via a /lew". los huevos "dosionarl/n, L)5 j6vene_" los diminnLOs Zhong Lung, L:Oyderon Jjbres y feliC£l PDT /a,1 vdll(IS dd Tiu_ Si\XIal1g M M jllgo LUll los nii'irls, ~1{sum:iJlJoies los secretes del mundo. DC~pJ.llfsi cuundu II'Yo b UanwJIlI/t' l(ls RC'yes Dragon, se j)ff!pur6 pant ilaTtiT ). /)idio i1 losniflos que Sf c(cnmnm.

-Hljos IJrivilcgiad.os, escue/we/me. Antes de 'IHe me mm'che til' esre nll-mdo, aehJis escnger IilW eswci()11 y IW vienill qlJe os dwa vue:;!r(J )1r)lnbr~. E~re es rni I'egolu paravusocrns,

SOblO1 y /)rimogi!71iws, .

EI mel or, CU.),l pie! ent"clr.<e.sa centdleaba al slIi, dijl):

-/vlmire, ~_I[Qjnl<.l p1'i1ll11~'CW ell la /jue: !lad, drJlld.~ eJ VWllI_(I del esze sup/a con Ii( /lrumeSiI de ILl renova i6i1-

-Ent()llces ,enh Ii_mg Clnl1l, l1ijn mill. £1 a:vil' y ~I, verde se-rUil tl-l\ wilJl'~:;)' !i-! [w lajo, d del gl,!em'm, pues eres atrevidu Y valienu: -wnw)[() SI '\.'Vi_mg Mu.

El que HaGi6 en se~'I,mdfl I U!.: Ci)", de j)id COHH) el (lro, Jut d S.igllienl:e:

-Madre, c-smjo la esmcirln dtd verano 'IHe casi ..!$ui Sill r n05utrm y /0$ vientos del ,ltl" ql<e ammciLm btisas d~ cmnbio,

-Ellwnas s<'nh NaT7l 1-15i'l, hija mfLl, eI allnr,1illn sera ru COlO1~ Serd.l II

l;Jm:ificl1ti()l"(J y III «sesorn til! (u /ri.'Tm(l.ntl g'llermm -dijo Si W[t1Ig M,t,

EI que II((cici en tercer IHgar, dc [)lei cumo las I)(,T/a5 dljo:

-Madn~, adom iw; fresc(l,1 tmsas de fltmllJ 1j11,e /)rlJVic),len dd ()~~(l:, ,;:rl1l il;',Ucios de oS':llnd,ld.

=-Enronces SCl'(is Sat ·'/w", hiJ() til (0. El bl,mCri ,erci III c(liin J lU CllmlllO d cit' Ius dragone.l: bllscanis 11.15 jJar.u.lmlS e.\pi,-itwIIC$ en iodc« los TlIl,I1l,[U,S -(1)71t1'Stu Si Wang ,Ml,L

Emfllices Iwblll d dHITl.n en Iltl'-'CT, U)11 Sit (I/isidicma j)iei bnltunJlJ (l111(} Ww 'Hrdn.tl tinia:

-M~lilre, d fr[n dd ImljaM ) d g-eiu/u ui,icmll Jd 1lune me r.f(.IPri Ieliridwi, pue, 1111die m:1.S 105 ll!TIll laJl[n n!TIl() ~'()

-Eiltoll.ces serli" P~i -Itmg, hija 1'1 Lia. ,,1 lW,~rn 5eTJ I_U ,-0/0)' y III (:aminI!, d .Ie 11),1 engtlillK En_lefi.ara, a ['11 razn Ie, sabuluria dt' 1<.1 ri~a -d!irl s(I1111emi(} SI WLi1lg MIL

Lns cuatm /./rimogrniw" JIlirarr)1l d S1< irenrwnn, d mill jrwt'11 de Ins cinco, (/iLe. tenia WI(I USClll'a i1id cs,;mlata. Stt.1 gram/(;.) CiJrJS ~~ IIl'fl<irr11l.df' !{ignm.as, tJl1<'SI1/) i/Lteduba!l mas 'vienws !li_ ":SlllCirnll'.1 'lLL~ /llu/icra ~5wgeJ:

-Madre -Jij(J-, 1111.1 IIIJll()mbb !leniUllllJS~' hcrnwnas "1'1 han cscuglt!u tl)Jos I,,_,:; vi.mro.I)' esr(lCi()-II~.I, iQlli! L]Hed,( pam 1111'

$i 'X1mg MlI tli,;:() lu~ 111'1.0.1.15 !wClillus odo_l,

-Pm-a ti, el nlUs jnvcn y in-trru/cle, :sed Ii! WH'.(I dd venemJ" It(ni(), Il'n InlS WHO)"!JwJ slilJTe ruUO$ IDS lllelHnS)' ejlucione$, /m~s d<' tlJ CUrilZ!lll TflWI[I kl ,\I.I1I,~W e,ICllr!uw .pre corre 1m)' Indo til cwnpu,,J moilo que IU CS~Hci<i /)(:ner'm en rlJdo.~ 1m ZlllI1lg Ll.1n,~. LlJs hm ,lelllllLldo Cl tm/us /)tlrd sie11ljn'~ comr! ,1o/bios, e\U'i/.lIIs, c:W'H(UHC.1 Y IlarrL1d{l~es de hi.lWrlas 1;1.1<1 el. n(zu LrWI-,I'u)'l«l'd illS rt:c(tc1"{/m de I.>· lInce~tTIIS hastu qv« /,1 Rued« Je las Edac!t, IIHduli (I ~nr[lezm-,

y us! 1111" !;f'HlU l.fegLlmn I.[)~ ZhJ_)n!~ LT!ng a em; JIl1.i11do. pam In~_'erl]ar la whidHrld de Gai'l dltrulltc !I1d,,~ lw C_,'ICicwne,,}' (llH lt1r1m las rt'sIJi1'tlcilill~S d, .)J,IS -vieHL~ 'i,

I

'l)e~C\LeCiff~

ilonorndos v vencrud.», I or I"s ,hell, I(ls Zhong Lung I iencn el leh"r sagrall" de proteecr l!ls recucrdos J~ Gaiu. H :<11 cumpl itll) con ~,I >I \ "~I ig<>clI:ln dcs.le que el Drng-,\n de EhmHi v l» Rein» b '<ltlat" t rujcrou OJ 1,1 vklu ,d mundo dur anrc