Está en la página 1de 15

PROGRAMACIN DE GREGO II

2 DE BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE LATN

I.E.S. ESPIEIRA
BOIRO

CURSO 2014-2015

Xefe de departamento: Dr. D. Lorenzo Fraga Montero


PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

2
1. INTRODUCIN E CONTEXTUALIZACIN: MARCO LEXISLATIVO
2. OBXECTIVOS
3. CONTIDOS
4. ORGANIZACIN, SECUENCIACIN E TEMPORALIZACIN DOS CONTIDOS
5. CRITERIOS DE AVALIACIN
6. MNIMOS ESIXIBLES
7. AVALIACIN: PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIN
8. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO DAS MATERIAS PENDENTES
9. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COECEMENTOS PREVIOS
10. METODOLOXA DIDCTICA
11. ATENCIN DIVERSIDADE
12. EDUCACIN EN VALORES
13. CONTRIBUCIN AO PROXECTO LECTOR
14. CONTRIBUCIN AO PLAN TIC
15. CONTRIBUCIN AO PLAN DE CONVIVENCIA
16. MATERIAIS E RECURSOS DIDCTICOS
17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
18. PROCEDIMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIN DOCENTE
19. ADDENDA
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

3

1. INTRODUCIN E CONTEXTUALIZACIN: MARCO LEXISLATIVO
1. CONTEXTUALIZACIN
A programacin da materia de Grego II forma parte do Proxecto Curricular de Centro do I.E.S.
Espieira de Boiro, na provincia de A Corua. Esta materia forma parte do Bacharelato na sa
modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, impartndose no segundo curso. O da da
elaboracin desta programacin o grupo de Grego II est formado por un total de tres alumnos/
as (dous alumnos e unha alumna).

2. MARCO LEXISLATIVO
O marco lexislativo desta programacin est conformado polas seguintes normas:
1. Lei Orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin (B.O.E. de 4 de maio de 2006).
2. Decreto 126/2008, do 19 de xuo, polo que se establece a ordenacin e o currculo de
bacharelato na Comunidade Autnoma de Galicia (DOG do 23 de xuo de 2008).
3. Orde do 24 de xuo de 2008 pola que se desenvolve a organizacin e o currculo das
ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autnoma de Galicia (DOG do 27 de xuo de
2008).
4. Decreto do 20 de maio de 2010 pola que se regula o uso do galego no ensino (DOG do 25
de maio de 2010).

2. OBXECTIVOS
Os obxectivos establecidos para a materia de Grego (I e II) no Decreto 126/2008, do 19 de xuo,
polo que se establece a ordenacin e o currculo de bacharelato na Comunidade Autnoma de
Galicia (DOG do 23 de xuo de 2008) son:
1. Iniciarse na comprensin, interpretacin e traducin de textos de dificultade progresiva,
utilizando para este fin o coecemento dos elementos morfolxicos, sintcticos e lxicos
bsicos da lingua grega.
2. Reflexionar sobre o lxico de orixe grega presente na linguaxe coti e na terminoloxa cientfica,
identificando timos, prefixos e sufixos gregos que axuden a unha mellor comprensin das
linguas modernas.
3. Ler textos gregos tanto orixinais como adaptados ou traducidos, realizando unha lectura
comprensiva e crtica, distinguindo as caractersticas principais e o xnero literario a que
pertencen.
4. Coecer, na medida en que sexa posible, as mis importantes manifestacins culturais da
Grecia antiga e recoecer e valorar a sa contribucin e continuidade ao longo da historia no
mundo actual.
5. Utilizar de maneira crtica fontes de informacin variadas, obtendo delas datos relevantes para o
coecemento da lingua e a cultura estudadas.

PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

4
3. CONTIDOS.
O anexo I do Decreto 126/2008, do 19 de xuo, polo que se establece a ordenacin e o currculo de
bacharelato na Comunidade Autnoma de Galicia (DOG do 23 de xuo de 2008), estrutura os
contidos da materia de Grego II en 5 bloques:
1. CONTIDOS COMNS.
Interpretacin crtica de textos. A traducin como tcnica. A exactitude na expresin
lingstica.
Valoracin do estilo dun texto en funcin das peculiaridades do autor e das peculiaridades
do texto e do contexto.
A literatura grega como creadora dos xneros literarios. Influencia da literatura grega na
literatura posterior.
Valoracin crtica das races gregas da ciencia e do pensamento europeos.
2. A LINGUA GREGA.
Flexin nominal.
A primeira e segunda declinacins. Exceptase a declinacin tica.
A terceira declinacin, includos os substantivos e adxectivos irregulares mis comns.
Os comparativos e superlativos, includas as formas irregulares mis comns.
Numerais, determinantes e pronomes.
Flexin verbal:
Verbos , (coma paradigma) e mis os temticos con presente contracto.
O mecanismo do aumento e da reduplicacin (ags a reduplicacin tica).
O aoristo radical temtico; o aoristo radical atemtico.
Verbos consonnticos.
Verbos atemticos: panorama xeral.
Sintaxe:
As oracins simples, o rxime dos casos, o valor e uso das preposicins, a
concordancia, as voces pasiva e media, as proposicins coordinadas.
A subordinacin: introducin s subordinadas completivas; proposicins de relativo;
usos e construcin de participio includo o xenitivo absoluto; introducin s
subordinadas de infinitivo; introducin s subordinadas temporais, concesivas,
comparativas, causais, consecutivas e finais; subordinadas condicionais de estrutura
elemental.
3. OS TEXTOS GREGOS E A SA INTERPRETACIN.
Lectura comprensiva, traducin e comentario de textos orixinais.
Lectura e comentario de obras e fragmentos gregos traducidos.
4. O LXICO GREGO E A SA EVOLUCIN.
Aprendizaxe de vocabulario.
Uso do dicionario.
Helenismos no vocabulario comn das linguas modernas.
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

5
O vocabulario especfico de orixe grecolatina presente nas materias que se estudan no
bacharelato.
5. GRECIA E O SEU LEGADO.
A transmisin dos textos gregos e o descubrimento de Grecia.
A literatura grega a travs dos seus textos. Xneros, autoras e autores.
Races gregas da cultura moderna na literatura, na filosofa, na ciencia e na arte.

4. ORGANIZACIN, SECUENCIACIN E TEMPORALIZACIN DOS CONTIDOS.
Os contidos desta programacin estrutranse en catro ncleos temticos cunha secuenciacin
independente, pero cun tratamento simultneo durante as tres avaliacins do curso. Os contidos
comns intgranse nestes catro bloques.
ADVERTENCIA: As unidades didcticas do bloque de Lingua Grega non se dividen por avaliacins,
porque a cantidade de materia impartida depender das condicins e, sobre todo, actitude do grupo.
En todo caso, considrase que a totalidade dos contidos deste bloque debern ser explicados nas
das primeiras avaliacins.
1. Lingua Grega:
1. 1 Bloque:
1. Repaso dos contidos de morfoloxa nominal, pronominal e verbal, mis a sintaxe bsica
tratados en Grego I no curso 2012-13.
2. 2 Bloque:
1. Morfoloxa nominal.
1. Substantivos contractos da segunda declinacin.
2. Substantivos e adxectivos da terceira declinacin con tema en --.
3. Os adxectivos tipo , ,
4. Substantivos irregulares
1. Os substantivos irregulares
5. Comparativos e superlativos.
1. Comparacin dos adxectivos.
2. Adxectivos comparativos e superlativos irregulares.
3. Comparacin de adverbios.
4. Construcins con comparativos.
5. Superlativos con .
6. Adxectivos demostrativos.
1. Usos de
7. Interrogativos e indefinidos.
8. Numerais.
9. Os pronomes e .
2. Morfoloxa verbal.
1. Verbos voclicos puros.
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

6
1. Temas verbais: voz activa / media / pasiva
1. Tema de presente:
1. imperfecto
2. Tema de aoristo:
1. aoristos radicais atemticos
3. Tema de futuro: completo
4. Tema de perfecto: completo
1. Reduplicacin.
2. Modos do verbo:
1. Subxuntivo: formas e valores.
2. Optativo: formas e valores.
1. O optativo oblicuo.
2. Verbos en -.
1. Especial estudo dos verbos: , , , e , e .
3. O verbo
3. 3 Bloque
1. Sintaxe casual e oracional de 2 de bacharelato.
1. Oracins de relativo.
1. Oracins de relativo con atraccin ao caso do antecedente
2. Expresins de tempo.
3. Construcins de participio:
1. Finalidade ou intencin: + participio de futuro
2. Artigo + participio.
3. O xenitivo absoluto.
4. Verbos con participios predicativos: , e .
4. Artigo:
1. A posicin atributiva e predicativa dos adxectivos.
2. Outros sintagmas atributivos.
3. Outros usos do artigo.
5. Subordinadas substantivas de temor.
6. O modo verbal nas oracins subordinadas.
7. Oracins subordinadas substantivas con conxuncin e interrogativas indirectas.
8. Oracins subordinadas substantivas e estilo indirecto con infinitivos.
9. Estilo indirecto con participio.
10. + futuro de indicativo tras verbos que expresan preocupacin ou esforzo.
11. O optativo oblicuo.
12. Oracins subordinadas adverbiais

2. Os textos gregos e a sa interpretacin.
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

7
1. 1 Avaliacin:
1. Uso do dicionario.
2. Traducin de breves fragmentos de:
1. exercicios
2. textos de Xenofonte (adaptados ou anotados)
3. Lecturas voluntarias en traducin:
1. Cantos I, VI, XVI e XXII da Ilada de Homero (ags aqueles/as alumnos/as que xa
acreditaran a sa lectura anteriormente).
2. 2 Avaliacin:
1. Traducin de breves fragmentos de:
1. exercicios,
2. textos de Xenofonte (adaptados ou anotados)
2. Lecturas voluntarias en traducin:
1. Edipo Rei de Sfocles.
3. 3 Avaliacin:
1. Traducin de breves fragmentos de:
1. exercicios,
2. textos orixinais anotados de Xenofonte.
3. O lxico grego e a sa evolucin.
Durante as tres avaliacins do curso hase ver e estudar lxico galego/casteln derivado e
relacionado co lxico visto nos textos, con especial atencin ao lxico do eido cientfico.
4. Literatura Grega:
1. 1 Avaliacin.
1. Introducin:
1. grandes etapas da historia grega,
2. diversidade lingstica grega: os dialectos literarios,
3. a transmisin dos textos gregos.
2. Historiografa: especial atencin a Xenofonte.
3. pica. Especial atencin a Homero.
2. 2 Avaliacin.
1. Lrica.
2. Teatro. Especial atencin a Sfocles e Aristfanes.

5. CRITERIOS DE AVALIACIN.
Os criterios de avaliacin recollidos no Anexo I do Decreto 126/2008, do 19 de xuo, polo que se
establece a ordenacin e o currculo de bacharelato na Comunidade Autnoma de Galicia son:
1. Comprender e traducir de forma coherente textos gregos pertencentes a diversos xneros
literarios.
Con este criterio pretndese comprobar a adquisicin dunha certa competencia lingstica e
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

8
o progreso na prctica da traducin. Valorarase a eleccin correcta das estruturas
sintcticas, das formas verbais, das equivalencias lxicas na lingua materna e da orde de
palabras no proceso e resultado da traducin, as como o uso adecuado do dicionario.
2. Identificar e analizar en textos orixinais os elementos da morfoloxa e da sintaxe casual e
oracional comparndoos con outras linguas coecidas.
Este criterio trata de comprobar o coecemento da lingua grega por parte do alumnado.
Este ha de manifestar o seu avance neste nivel facendo anlises morfosintcticas de textos
orixinais de maior complexidade e recoecendo as variantes e coincidencias respecto a
outras linguas por el coecidas.
3. Recoecer en textos gregos orixinais termos que son compoentes e timos de helenismos
e deducir o seu significado, tanto no vocabulario patrimonial das linguas modernas coma
nos diversos lxicos cientficotcnicos.
Este criterio serve para determinar se se domina o vocabulario bsico e se se coecen os
procedementos de derivacin e composicin dos helenismos nas linguas modernas, as
como a correcta transcricin dos termos e as transformacins que experimentan no eido
formal e semntico.
4. Realizar comentarios de textos traducidos, analizar as estruturas e os seus trazos literarios
e recoecer o papel da literatura clsica nas literaturas occidentais, identificando elementos
de androcentrismo e etnocentrismo neles.
Con este criterio pretndese comprobar a identificacin dos elementos esenciais dun texto
literario, formais e de contido, e se se recoecen os diversos xneros polos seus trazos
diferenciadores. O comentario versar sobre textos con sentido completo de diversos
xneros literarios e a sa comparacin con textos da literatura posterior en que sobrevivan
trazos, temas ou tpicos da literatura grega.
5. Realizar traballos monogrficos consultando as fontes directas e utilizando as tecnoloxas
da informacin e da comunicacin como ferramenta de organizacin e comunicacin dos
resultados.
Este criterio trata de constatar a capacidade creativa do alumnado na planificacin, busca,
recompilacin e sistematizacin da informacin, as como o grao de correccin na expresin
oral ou escrita. Sempre baixo a direccin do profesorado, planificar a actividade,
organizar a informacin, contrastaraa e intentar formular hipteses, elaborando o seu
traballo mediante o uso das tecnoloxas da informacin e da comunicacin como ferramenta
fundamental en todo o proceso e como soporte polivalente para a exposicin das sas
conclusins.

6. MNIMOS ESIXIBLES.
Os mnimos esixibles para superar esta materia son, por bloques de contidos, os seguintes:
1. Lingua grega: ao cabo do curso os/as alumnos/as debern coecer de modo suficiente a
morfoloxa nominal (e pronominal) e verbal grega, as coma as construcins sintcticas
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

9
explicadas na clase.
2. Textos gregos: ao cabo do curso os/as alumnos/as debern ser quen de traduciren sen
dicionario os textos traballados na clase, as como un texto non visto previamente de dificultade
media de Xenofonte con axuda dun dicionario.
3. Lxico grego e a sa evolucin: ao cabo do curso os/as alumnos/as debern coecer os timos
gregos e os cultismos deles derivados en galego e casteln, que se trataran na aula ao longo
do curso.
4. Literatura grega: ao cabo do curso os/as alumnas debern acreditar o coecemento dos
contidos traballados ao longo do curso, as coma a lectura das obras e fragmentos que
acompaan a cada xnero literario.

7. AVALIACIN: PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIN.
1. AVALIACIN INICIAL.
1. Os/as alumnos/as farn un cuestionario
1. con datos relativos s cualificacins obtidas no curso anterior ou materias
pendentes
2. con datos relativos aos seus coecementos e utilizacin de certos recursos de
internet
3. con datos relativos s sas motivacins e expectativas de cara a esta materia e ao
seu futuro inmediato
4. realizarn tamn unha breve proba para avaliar os seus coecementos de anlise
sintctica.
Todos estes apartados son comns a Latn II. Estn exentos desta avaliacin inicial
todos/as aqueles/as alumnos/as que cursaran Grego I ou II no IES Espieira
durante o curso 2013-14.
2. AVALIACINS ORDINARIAS
1. 1 Avaliacin
Lingua Grega: cualificacin (media ponderada das probas que se fagan) = 75% cualif.
1 avaliacin.
Traducin: cualificacin (media ponderada das probas que se fagan) = 25% cualif. 1
avaliacin.
2. 2 Avaliacin
Lingua Grega: cualificacin (media ponderada das probras que se fagan) = 50%
Traducin: cualificacin (media ponderada das probras que se fagan) = 50%
3. 3 Avaliacin
*Lingua Grega: cualificacin (media ponderada das probras que se fagan) = 25% cualif.
Traducin: Traducin: cualificacin (media ponderada das probras que se fagan) = 75%
ou 100%
ADVERTENCIA: As posibles NOTAS DE CORTE para que unha proba poida ser
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

10
tomada en consideracin establecerase de modo expreso para cada proba. En caso de
que non se diga nada ser de 4/10 en cada unha das partes en que se divida unha
proba. As probas que non cheguen devandita nota de corte computarn como cero
hora de facer as medias.
Tamn se establece que para PODER APROBAR O CURSO preciso en todo caso
APROBAR A 3 AVALIACIN.
4. Cualificacin final
90% =
(para alumnos/as que tiveran todas as avaliacins aprobadas) [((cualif. 1 aval.)
+ (cualif. 2 aval. x 2) + (cualif. 3 aval. x 3)) / 6].
(para alumnos/as que tiveran algunha avaliacin suspensa ou para queles/as
aos que lles resulte mis favorable a cualificacin da 3 avaliacin c media
resultante aplicando a frmula anterior) cualificacin da 3 avaliacin.
10% = media probas sobre os xneros literarios gregos ou sobre as obras de
obrigada lectura.
3. ADVERTENCIA: para evitar as desgraciadamente habituais faltas de asistencia masivas
nos das anteriores ao remate de cada avaliacin e nos das nos que os/as alumnos/as
teen exames doutras materias, este departamento dispn que toda falta non xustificada
expresamente polos titores legais do/a alumno/a durante as ltimas das semanas de cada
avaliacin e os das en que os/as alumnos/as tean unha proba ou exame doutra materia,
poder conlevar que non se lle permita ao/ alumno/a a realizacin dos exames de
avaliacin, e no caso de que a ausencia se producise con posterioridade devandita proba,
que se lle suspenda a avaliacin independientemente da cualificacin obtida.

8. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO DAS MATERIAS PENDENTES
Non hai alumnos/as con Grego II pendente.

9. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COECEMENTOS PREVIOS
Vid. supra Avaliacin inicial.

10. METODOLOXA DIDCTICA.
A existencia de diversos ncleos temticos obriga a poer en prctica unha metodoloxa distinta
hora de abordar cada un deles.
Para os contidos do ncleo temtico A Lingua Grega hase utilizar preferentemente a explicacin
terica na aula e mis os materiais que se consideren oportunos para cada punto (tanto de
teora como exercicios).
A metodoloxa que se utilizar para a explicacin do ncleo temtico A Literatura Grega
combinar, por unha banda, a explicacin en clase e, por outra, o traballo persoal do alumnado.
A metodoloxa que se seguir para a aprendizaxe de lxico e coecemento dos mis
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

11
importantes helenismos nas nosas linguas consistir en comentar o lxico que apareza nos
textos e tea relacin con palabras de uso frecuente en galego ou casteln.
Fica para o final a metodoloxa a empregar para a traducin de textos, por ser, precisamente, o
contido mis importante do curso. Como metodoloxa de traballo proponse a combinacin da
traducin como tarefa en casa e posterior correccin na aula, coa traducin individual con
dicionario en clase. Coa primeira estratexia bscase que o/a alumno/a estea afeito a traballar de
modo regular fra do horario escolar e, por outra banda, que o grupo poida avanzar na
traducin dun texto. Coa segunda estratexia, a traducin persoal con dicionario na aula,
bscase poder axudar dun modo individual a cada alumno/a, podendo, deste xeito, resolver os
problemas concretos que se lles presenten a cada un/unha deles/as e, por outra banda,
permitindo ao docente ter un coecemento individualizado e de primeira man dos
coecementos e dificultades de cada un/unha.

11. ATENCIN DIVERSIDADE.
O tratamento da diversidade en bacharelato vn dado pola mesma natureza e organizacin desta
etapa, na que os/as alumnos/as optaron por unha das modalidades, e, dentro de cada modalidade,
escolleron entre varias materias optativas. Polo tanto, non pode ter a mesma consideracin ca nas
etapas educativas obrigadas.
En calquera caso, a atencin diversidade realizarase dentro da aula de acordo coa realidade
concreta dos/as alumnos/as que constiten o grupo; en funcin disto seleccionaranse e distribuirn
os contidos e actividades na forma que resulte mis conveniente.

12. EDUCACIN EN VALORES.
1. A dimensin histrica do coecemento, o contexto no que se producen os avances e o papel
desenvolvido por quen os fixeron posibles.
Este contido transversal trtase en todos os bloques de contidos, porque en todos eles hai que
facer alusin evolucin no estudo dos diversos mbitos tratados (lingstica, historia,
literatura, etc.), a relevancia do contexto histrico e a importancia dos individuos ou colectivos
que os fixeron posibles.
2. A visin interdisciplinar do coecemento, salientando as conexins entre diferentes materias e a
aportacin de cada unha comprensin global dos fenmenos estudados.
Este contido transversal trtase en todos os bloques de contidos, pois en todos eles preciso
facer referencia a outros mbitos de coecemento, insistindo no carcter interdisciplinar deste.
3. A aplicacin do aprendido s situacins da vida coti, favorecendo as actividades que capaciten
para o coecemento e anlise do medio que nos circunda e das variadas actividades humanas
e modos de vida.
Este contido transversal especialmente relevante no bloque de contidos relativos literatura
grega. As experiencias en todos os mbitos da vida humana da sociedade grega (institucins,
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

12
vida coti, estruturacin da sociedade, problemas, etc.) que se plasman e reflicten nas obras
literarias son en moitos casos comns ou presentan importantes similitudes con situacins
actuais.
importante que os/as alumnos/as aprecien esta semellanza e poidan realizar anlises e tirar
conclusins a partir da comparacin.
4. O aproveitamento das diversas fontes de informacin, cultura, ocio e estudo presentes na
sociedade do coecemento.
Este contido transversal abrdase indistintamente en todos os bloques temticos, tanto a travs
de referencias para que os/as alumnos/as poidan ampliar os seus coecementos (por exemplo,
a travs do cine) como a travs do uso de materiais desta natureza na explicacin (por
exemplo, a travs do uso de presentacins).
5. A toma de conciencia sobre temas e problemas que afectan a todas as persoas no mundo
globalizado, entre os que se considerarn a sade, a pobreza no mundo, o esgotamento dos
recursos naturais, a superpoboacin, a contaminacin, o quecemento da Terra, a violencia, o
racismo, a emigracin e a desigualdade entre as persoas, pobos e nacins.
Estes contidos transversais abordaranse especialmente a partir das reflexins que xurdan a
partir dos textos traballados en clase e, tamn, ao tratar algns aspectos concretos da historia e
a sociedade grega.
6. A anlise das formas de exclusin social que dificultan a igualdade dos seres humanos, con
especial referencia desigualdade das mulleres.
Este contido transversal hase tratar especialmente a propsito daqueles aspectos da sociedade
grega reflictidos nos textos lidos e traballados, con especial atencin situacin dos escravos e
da muller. Hase tratar, sobre todo, de que os/as alumnos/as aprecien a importante evolucin e
progreso que aportan as sociedades occidentais nestes campos, en comparacin,
especialmente, con outras sociedades contemporneas.
7. A adopcin dunha perspectiva que permita apreciar a contribucin das diferentes sociedades,
civilizacins e culturas ao desenvolvemento da humanidade, e adquirir a visin continua e
global do desenvolvemento histrico, especialmente referida aos ltimos sculos, posibilitando
as unha interpretacin obxectiva do devir da humanidade.
Este contido transversal trtase ao considerar as importantes aportacins do mundo grego en
todos os campos da evolucin da humanidade. importante que os/as alumnos/as entendan
que a nosa sociedade actual non sera posible tal e como a coecemos sen o mundo grego.
8. A anlise e a valoracin das contribucins mis salientables para o progreso humano nos
campos da sade, o benestar, as comunicacins, a difusin do coecemento, as formas de
goberno e as maneiras de satisfacer as necesidades humanas bsicas.
Hbitos como o do bao e a hixiene persoal, a xeralizacin de bibliotecas e escolas, as como
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

13
as distintas formas de goberno existentes durante a historia de Grecia son aspectos que
permiten abordar este contido transversal nesta materia.
9. O coecemento dos procedementos e dos temas cientficos actuais e das controversias que
suscitan, as como a adquisicin de actitudes de curiosidade, antidogmatismo e tolerancia e a
conciencia da necesidade de camiar cara a sostibilidade do planeta.
Este contido transversal hase abordar especialmente co gallo da anlise sintctica, que se
utilizar para mostrar aos/s alumnos/as un mbito de coecemento en formacin e que
presenta nas sas formulacins disparidade, disparidade que debe ser admitida sempre que se
fundamente adecuadamente.
10. O desenvolvemento dos compoentes saudables na vida coti e a adopcin de actitudes
crticas ante as prcticas que inciden negativamente na mesma, para contribuir ao
afianzamento da personalidade e autonoma do alumnado.
Este contido transversal hase abordar especialmente ao considerar os hbitos hixinicos e
alimenticios da Grecia clsica, considerando que prcticas eran beneficiosas e cales non.
11. O afondamento conceptual nas bases que constiten a sociedade democrtica, analizando as
sas orixes durante a historia, a sa evolucin nas sociedades modernas e o fundamento
racional e filosfico dos dereitos humanos.
Este contido transversal hase abordar amplamente ao considerar as formas de goberno de
Grecia. importante establecer paralelos entre as distintas formas de goberno da Grecia
clsica e os modelos actuais, facendo especial fincap nos valores democrticos e igualitarios.
, ademais, moito importante incidir no concepto de dereitos humanos como aqueles dereitos
propios de todo ser humano polo feito de o ser, en especial contraposicin prctica comn no
mundo antigo da escravitude.
12. O desenvolvemento da capacidade comunicativa e discursiva en diferentes mbitos, tanto en
casteln e galego como nunha lingua estranxeira, que permita consolidar as aprendizaxes
realizadas polo alumnado nas etapas educativas anteriores e contribuir sa formacin integral
a travs do respeto, o interese e a comunicacin con outros falantes, desenvolvendo unha
conciencia intercultural como vehculo para a comprensin dos problemas do mundo
globalizado.
En todos os bloques temticos hase traballar este contido transversal. fundamental que o
alumnado sexa quen de se expresar, non s con correccin, senon tamn con propiedade
hora de tratar os distintos contidos da asignatura. por iso que tanto o traballo en expresin
oral como escrita sexa parte fundamental desta materia.
13. O fomento da actividade investigadora na aula como fonte de coecemento, co gallo de
harmonizar e conxugar as aprendizaxes tericas coas de carcter emprica e prctica.
Este contido transversal obxecto de especial atencin, en tanto que os/as alumnos/as tern
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

14
que elaborar traballos persoais nos que, ademais de acceder a e procesar informacin, tern
que pr en prctica conceptos e contidos aprendidos na aula.

13. CONTRIBUCIN AO PROXECTO LECTOR.
A contribucin dende esta materia de Grego II ao proxecto lector e, en xeral, ao fomento da lectura,
plsmase no conxunto de lecturas que os/as alumnos/as teen que facer de modo individual e,
ademais, pola prctica da mecnica lectora que, anda que se se faga sobre o grego e coas normas
fonticas do grego clsico, serve de axuda e apoio consolidacin e hbito da lectura en voz alta e
en pblico nas linguas propias.

14. CONTRIBUCIN AO PLAN TIC
Dende esta materia contribese ao desenvolvemento das TICs a travs do fomento do uso dalgns
recursos das novas tecnoloxas da comunicacin, especialmente a aula virtual a travs da
plataforma Edmodo.

15. CONTRIBUCIN AO PLAN DE CONVIVENCIA
1. Debido ao escaso nmero de alumnos/as que cursan esta materia, o traballo diario na aula un
medio moi axeitado para fomentar o desenvolmento das habiliadades sociais de cooperacin
entre os/as alumnos/as.
2. Perante calquera conflito que poida xurdir na aula, hase empregar tcnicas de resolucin
pacfica de conflitos, buscando especialmente o desenvolvemento de empata entre os/as
alumnos/as implicados/as directamente no conflito.
3. Aproveitando os bloques de contidos propoios da materia, hase traballar nas ideas de paz
positiva e na de igualdade entre as persoas. Haber unha especial atencin para poer de
relevo as grandes diferencias existentes entre a sociedade da Grecia clsica e a actual
sociedade galega, no que atinxe aos principios estruturadores e de valores.

16. MATERIAIS E RECURSOS DIDCTICOS
1. Material obrigatorio:
1. Dicionario Manual Griego-Espaol, J. M. Pabn de Urbina, Barcelona, 1993 (17 ed.)
2. Material recomendado:
1. Xenofonte. Antoloxa de textos gregos, de de J. M. Brtolo Ballesteros e M. de Cal Cortina,
A Corua, 2006 (Baa Edicins)
2. Textos varios de Xenofonte.
3. Lecturas:
1. Cantos I, VI, XVI e XXII da Ilada de Homero
2. Edipo Rei de Sfocles
3. Material de axuda:
PROGRAMACIN GREGO II CURSO 2014-15

15
1. Gramtica Griega de J. Berenguer Amens, Barcelona, 1986 (33 edic.)
2. Griego 1 Bachillerato e Griego 2 Bachillerato de J. A. Aparicio, M. Balme, J. I. Juanes e G.
Lawall, da editorial Oxford.
4. TICs: materiais e recursos diversos ofrecidos a travs da aula virtual Edmodo e do blog do
departamento.

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.
Este departamento no momento da elebaracin desta programacin est a considerar a posibilidade
de desenvolver unha viaxe de estudos a un destino anda indeterminado en colaboracin co
Departamento de Relixin.

18. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIN DOCENTE
Para seguir o axeitado desenvolvemento da programacin durante o curso, polo menos unha vez
ao mes hase recoller expresamente no libro de actas do departamento unha valoracin acerca do
desenvolvemento da programacin. Nesta valoracin hase indicar se a programacin se est a
desenvolver segundo estaba previsto ou non. En caso de non ser as, hanse indicar expresamente
as razns e hanse propor as medidas correctoras oportunas.

19. ADDENDA
Todas as comunicacins oficiais, as como todas as resolucins que afectan ao desenvolmento da
programacin (datas de exames, modificacins de contidos, etc.), faranse pblicas a travs do blog
e da aula virtual do departamento

En Boiro (A Corua) a 12 de setembro de 2014

Asdo.: Dr. D. Lorenzo Fraga Montero
(Xefe de Departamento de Latn)