Está en la página 1de 1

Erakunde antolatzaileak

Gurutzeta Ospitalea ORL


zerbitzua

Aita Menni OspitaleaErakunde laguntzailea


Disfagiari buruzko Dibulgazio Eguna
Lekua:
Bolunta ekitaldi aretoa
Zabalbide, 1.BBK eraikina
Bilbo (Alde zaharra)
Eguna: 2014ko urriaren 2a
Doako izen ematea
Edukiera: 90 leku
Mesedez, bertaratu nahi izanez
gero
Olatz Otaolari akinarazi
!el" #4 44$ 4# 2%
&ootaola'aita(&enni.org
)ertsona batzuek elikagaiak irensteko dituzten zailtasunez hitz egi(
teko, dis*agia berba teknikoa erabiltzen dugu. +ai,otasun neurolo(
gikoek, sarritan, -rozesu hori aldarazi egiten dute eta horren ondo(
rioak oso larriak izan daitezke osasunerako. .ztula, alerta -izteko
seinale bat izan daiteke/ elikagaiak biriketara desbideratzeagatiko
-neu&oniak, berriz, kon-likazio larriak dira. .gunean zehar, &edi(
kuntzaren, nutrizioaren eta errehabilitazioaren ikus-egitik landuko
da gaia. .gunaren ,edea hau,e da" herritarrak osasun arazo handi
honekiko sentibera bihurtzea eta abian arri beharreko trata&en(
duak eta -rebentzio neurriak ezagutaraztea.

Egitaraua

18:00 Egunaren aurkezpena
! Antonio Muni"io doktorea
+urutzetako Os-italeko (Osakidetza) O01 Zerbitzuko
burua
os# $gna"io %uemada doktorea
Aita Menni Os-italeko Zuzendari Medikoa

18:&0 'aziente dis(agikoaren ORL balorazioa
$tziar )alutregi doktorea
+urutzetako Os-italeko O01 Zerbitzuko &ediku ondokoa
A2O!3 eta 4536A+5A 7nitatea. O01ko 5rakasle .lkartua(
+urutzetako 7nibertsitate Os-italea(7)89.27

18:*0 +ola ,obetu dis(agia duen pazientearen
elikadura
Lu"-a Laborda doktorea
:utrizio Ataleko burua. +urutzetako 7nibertsitate
Os-italea (Osakidetza)

19:00 Esku ,artze logopedikoa dis(agian
.ngela /ern0ndez de 1orres
Aita Menni Os-italeko logo-eda. Bilbo

19:&0 2ideo emanaldia eta Dis(agiaren Gidaren
aurkezpena

También podría gustarte