Está en la página 1de 19

BORRADOR

PROGRAMACIN DE GREGO I
1 DE BACHARELATO
DEPARTAMENTO DE LATN
I.E.S. ESPIEIRA
BOIRO (A CORUA)
CURSO 2014-2015

Lorenzo Fraga Montero

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


NDICE
1. INTRODUCIN
1. CONTEXTUALIZACIN
2. MARCO LEXISLATIVO
2. OBXECTIVOS
3. CONTIDOS: SECUENCIACIN E TEMPORALIZACIN
4. CRITERIOS DE AVALIACIN
5. MNIMOS ESIXIBLES
6. AVALIACIN: PROCEDEMENTOS, INTRUMENTOS E CRITERIOS
7. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COECEMENTOS PREVIOS
8. METODOLOXA
9. MEDIDAS DE ATENCIN DIVERSIDADE
10. EDUCACIN EN VALORES
11. ACCINS DE CONTRIBUCIN AO PROXECTO LECTOR
12. ACCINS DE CONTRIBUCIN AO PLAN TIC
13. ACCINS DE CONTRIBUCIN AO PLAN DE CONVIVENCIA
14. MATERIAIS E RECURSOS DIDCTICOS
15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
16. AVALIACIN DOS PROCESOS DE ENSINO E PRCTICA DOCENTE
17. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIN
18. ADDENDA
1. TABOLEIRO
19. ANEXO I

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


1. INTRODUCIN
1. CONTEXTUALIZACIN
A programacin da materia de Grego I forma parte do Proxecto Curricular de
Centro do I.E.S. Espieira de Boiro, na provincia de A Corua. Esta materia forma
parte do Bacharelato na sa modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais,
impartndose no primeiro curso. Na data de elaboracin desta programacin o
grupo est formado por ____ alumnos/as (___ alumnos e ___ alumnas).
2. MARCO LEXISLATIVO
O marco lexislativo desta programacin constiteno as seguintes normas:
1. Lei Orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin (B.O.E. de 4 de maio de
2006)
2. Decreto 126/2008, do 19 de xuo, polo que se establece a ordenacin e o
currculo de bacharelato na Comunidade Autnoma de Galicia (DOG do 23 de
xuo de 2008)
3. Orde do 24 de xuo de 2008 pola que se desenvolve a organizacin e o
currculo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autnoma de Galicia
(DOG do 27 de xuo de 2008).
4. Decreto 79 / 2010 de 20 de maio de 2010 polo que se regula o uso do galego
no ensino (DOG de 25 de maio de 2010).
2. OBXECTIVOS
Os obxectivos establecidos para a materia de Grego (I e II) no Decreto 126/2008, do 19
de xuo, polo que se establece a ordenacin e o currculo de bacharelato na
Comunidade Autnoma de Galicia (DOG do 23 de xuo de 2008) son:
1. Iniciarse na comprensin, interpretacin e traducin de textos de dificultade
progresiva, utilizando para este fin o coecemento dos elementos morfolxicos,
sintcticos e lxicos bsicos da lingua grega.
2. Reflexionar sobre o lxico de orixe grega presente na linguaxe coti e na
terminoloxa cientfica, identificando timos, prefixos e sufixos gregos que axuden a
unha mellor comprensin das linguas modernas.
3. Ler textos gregos tanto orixinais como adaptados ou traducidos, realizando unha
lectura comprensiva e crtica, distinguindo as caractersticas principais e o xnero
literario a que pertencen.
4. Coecer, na medida en que sexa posible, as mis importantes manifestacins
culturais da Grecia antiga e recoecer e valorar a sa contribucin e continuidade
ao longo da historia no mundo actual.
5. Utilizar de maneira crtica fontes de informacin variadas, obtendo delas datos
relevantes para o coecemento da lingua e a cultura estudadas.
3. CONTIDOS: SECUENCIACIN E TEMPORALIZACIN
O anexo I do Decreto 126/2008, do 19 de xuo, polo que se establece a ordenacin e o
currculo de bacharelato na Comunidade Autnoma de Galicia (DOG do 23 de xuo de
2008), estrutura os contidos da materia de Grego I en 5 bloques:
1. CONTIDOS COMNS:
1. A lectura, comprensin e traducin do grego clsico: a precisin na expresin
en calquera lingua; a expresin dos matices.
2. As relacins polticas e sociais en Grecia: orixinalidade con respecto a outras
culturas anteriores ou contemporneas; evolucin posterior e influencia na
sociedade occidental. Farase fincap nas estruturas polticas, na situacin da
muller e da infancia, na escravitude e nas relacins econmicas e militares
entre as cidades-estado.
3. Imbricacin cultural entre Grecia e o mundo contemporneo.
4. Aproximacin a outras culturas do mundo antigo.
2. A LINGUA GREGA.

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


1. Do indoeuropeo ao grego moderno.
2. O alfabeto grego. Pronunciacin. Signos grficos. Transcricin.
3. Clases de palabras. Flexin nominal, pronominal e verbal. Paradigmas mis
frecuentes.
4. Valor e uso dos casos. A concordancia. As preposicins.
5. Sintaxe das oracins:

nexos e partculas, a oracin simple, a coordinacin;

inicio do estudo da subordinacin:


construcins sinxelas de infinitivo e participio
subordinadas de relativo
introducin ao uso das partculas subordinantes mis frecuentes.
3. OS TEXTOS GREGOS E A SA INTERPRETACIN.
1. Iniciacin lectura comprensiva e s tcnicas de traducin e ao comentario de
textos gregos.
2. Anlise morfosintctica.
3. Lectura comprensiva de obras e fragmentos traducidos.
4. O LXICO GREGO E A SA EVOLUCIN.
1. Aprendizaxe do vocabulario grego bsico en funcin da sa frecuencia ou da
sa relevancia en galego e casteln.
2. Formacin de palabras. Prefixos e sufixos. Composicin e derivacin.
3. Helenismos no vocabulario comn das linguas modernas.
4. O vocabulario cientfico e tcnico.
5. GRECIA E O SEU LEGADO.
1. Xeografa da Grecia antiga. Contexto xeogrfico de Grecia.
2. Sinopse da historia de Grecia. Os grandes perodos.
3. A polis grega: organizacin poltica e social. Etnocentrismo e androcentrismo.
4. A vida coti.
5. Relixin e mitoloxa gregas (crenzas, ritos, mitos mis importantes, inclundo a
sa continuidade e importancia nas manifestacins culturais do mundo
occidental).
6. Literatura grega: xneros, autoras e autores principais.
7. O pensamento; a ciencia. A arte grega.
SECUENCIACIN E TEMPORALIZACIN
Os contidos desta programacin organzanse en unidades didcticas que seguen unha
secuenciacin progresiva, da 1 16. A temporalizacin destas unidades didcticas
hase concretar na programacin de aula.
De seguido enumranse as unidades didcticas e os contidos de cada unha
diferenciados segundo os bloques temticos. Establcese unha temporalizacin por
avaliacins que puramente estimativa. Non se fai referencia aos textos e actividades,
pero toda unidade didctica vai acompaada de textos, actividades e o vocabulario
correspondente; a concrecin de todo isto dixase para a programacin de aula.
1 AVALIACIN.
1. Unidade didctica 1:
1. A lingua grega:
1. O alfabeto grego. Nocins bsicas de fontica, fonoloxa e transcricin.
2. Concepto de indoeuropeo e de lingua flexiva.
3. Orixe do alfabeto grego.
4. Os dialectos antigos.
5. Valor das letras gregas e dos signos de puntuacin.
6. A transcricin do grego ao galego e ao casteln.
2. Interpretacin dos textos:
1. Introducin e procedemento para a lectura e escritura correcta de
textos gregos.

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


3. Lxico e a sa evolucin:
1. A transcricin coma instrumento de anlise etimolxica.
2. Familiarizarse con algns nomes propios (principais deuses).
4. Grecia e o seu legado:
1. Grandes perodos da historia de Grecia.
2. Unidade didctica 2:
1. A lingua grega:
1. Terceira persoa do singular do presente de indicativo activo.
2. Concepto de xnero, nmero, caso e concordancia.
3. Nominativo e acusativo singular da flexin temtica.
2. Interpretacin dos textos:
1. Introducin e procedemento para a traducin de textos.
2. Tcnicas de traducin.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Concepto de etimoloxa.
2. Procedementos utilizados en etimoloxas: derivados e compostos a
partir de palabras gregas.
4. Grecia e o seu legado:
1. Coordenadas xeogrficas do mundo grego.
2. Situacin social do labrego ateniense.
3. Unidade didctica 3:
1. A lingua grega:
1. Singular do presente de indicativo e imperativo.
2. Segunda declinacin en singular.
3. Uso de todos os casos da segunda declinacin en singular.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin de textos.
2. Aplicacin da gramtica aos textos.
3. Interpretacin e relacin dos textos traducidos con situacins sociais
ou xeogrficas da antigidade.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Derivados e compostos a partir de varias palabras gregas.
2. Uso dos prefixos preposicionais coma preverbios.
4. Grecia e o seu legado:
1. A escravitude en Grecia.
4. Unidade didctica 4:
1. A lingua grega:
1. Segunda declinacin, masculinos e neutros.
2. Os verbos en plural e en infinitivo.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin dos textos da unidade.
2. Interpretacin e resumo de textos traducidos sobre a democracia.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Bsqueda de palabras con lito, mega, mono.
2. Anlise da formacin de verbos compostos en grego.
3. Utilizacin do dicionario para resolver problemas de etimoloxa.
4. Grecia e o seu legado:
1. A organizacin das cidades gregas: o demo e a polis.
5. Unidade didctica 5:
1. A lingua grega:
1. Todas as formas do presente de indicativo.
2. Substantivos femininos da primeira e segunda declinacins.
3. Substantivos masculinos da primeira declinacin.
4. Visin global das formas dos adxectivos da primeira e segunda
declinacins.

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


5. Formas dos adxectivos e .
6. A formacin de adverbios.
7. As formas do artigo e o seu uso coma indicador do caso.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin e interpretacin dos textos da unidade.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Utilizacin de dicionarios para resolver as etimoloxas da unidade.
2. Proceso de formacin dos verbos denominativos gregos.
4. Grecia e o seu legado:
1. A muller en Grecia.
2 AVALIACIN
6. Unidade didctica 6:
1. A lingua grega:
1. Verbos contractos en --.
2. Concordancia de suxeito neutro e verbo.
3. Introducin voz media.
4. O uso do artigo ao principio de frase.
5. Os pronomes persoais.
6. Os adxectivos posesivos e o xenitivo posesivo.
7. A posicin atributiva e predicativa do adxectivo.
8. Substantivos femininos da segunda declinacin.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin de textos.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Races compostas e derivadas de geo.
2. Familiaridade co termo auto.
4. Grecia e o seu legado:
1. A relixin grega.
7. Unidade didctica 7:
1. A lingua grega:
1. A voz media.
2. Os usos do caso dativo vistos nos textos gregos, includos os que
rexen certos verbos.
3. O uso das preposicins cos casos acusativo, xenitivo e dativo.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin de textos relativos ao mito de Teseo, o Minotauro e Ariadna.
2. Resumo e comentario de textos sobre mitoloxa grega.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Bsqueda de significados de compostos coa palabra fobia.
2. Descricin de relacins entre palabras da mesma familia lxica.
4. Grecia e o seu legado:
1. A mitoloxa grega.
8. Unidade didctica 8:
1. A lingua grega:
1. Visin completa do concepto de declinacin.
2. Dous substantivos mis da terceira declinacin.
3. Introducin ao pronome e aos pronomes reflexivos.
4. Adxectivos posesivos de primeira e segunda persoa; substitucins do
adxectivo de terceira persoa.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin de textos.
2. Interpretacin de textos traducidos mediante resumos, debates ou
comentarios.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Palabras cos compoentes mito e teo.

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


2. Derivacin e composicin con onoma, ergo.
4. Grecia e o seu legado:
1. Literatura e mito: Homero.
9. Unidade didctica 9:
1. A lingua grega:
1. Participio de presente medio.
2. Voz media dos verbos contractos en --.
3. Outros substantivos da terceira declinacin e o adxectivo .
4. Os nmeros cardinais e ordinais dende un ata dez, e declinacin
dos ordinais dende primeiro ata dcimo.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin de textos.
2. Resumo e comentario de textos traducidos sobre a cidade en Grecia.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Derivados e compostos con polis.
2. Deducin do significado de series de adverbios de lugar.
4. Grecia e o seu legado:
1. Historia de Atenas.
10. Unidade didctica 10:
1. A lingua grega:
1. Os principais usos do caso xenitivo.
2. Algns usos do artigo.
3. Participios de presente da voz activa.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin de textos.
2. Interpretacin de textos traducidos co seguinte tema:
1. o Partenn e as obras pblicas en Atenas en tempo de Pericles.
2. a Acrpole.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Compostos e derivados co compoente demo.
2. Derivados gregos masculinos do tipo poeta; derivados en -ico.
4. Grecia e o seu legado:
1. A cidade de Atenas: grandes reas e edificios pblicos.
11. Unidade didctica 11:
1. A lingua grega:
1. Formas doutros substantivos da terceira declinacin.
2. Exemplos de verbos impersoais.
3. Repaso de palabras usadas para introducir interrogacins.
4. Revisin das formas verbais de , , e aparecidas
ata este momento.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin de textos.
2. Comentario de textos traducidos sobre a festa en xeral.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Bsqueda de palabras a partir de macro, piro, oftalmo, xeno, agon.
4. Grecia e o seu legado:
1. Vida coti: as festas.
3 EVALUACIN.
12. Unidade didctica 12:
1. A lingua grega:
1. Os tempos de pasado.
2. O aoristo temtico.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin de textos gregos.

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


2. Interpretar os textos gregos orixinais e traducidos de acordo co tema
da medicina grega.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Compostos co termo logo.
2. Derivados a partir do sufixo grego .
4. Grecia e o seu legado:
1. Civilizacin: a medicina grega.
13. Unidade didctica 13:
1. A lingua grega:
1. Aoristo sigmtico dos verbos regulares en vogal, consoante e
contractos.
2. Aoristo sigmtico dos verbos en consoante lquida.
3. Imperfecto de , ser.
4. Aoristos sigmticos irregulares de verbos moi frecuentes.
5. Aumento dos verbos compostos.
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin de textos gregos.
2. Resumo e comentario de textos traducidos sobre a colonizacin,
comercio e viaxes.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Deducin e derivacin de compostos con orto-.
2. Compostos con matemat-, poli-.
4. Grecia e o seu legado:
1. Civilizacin: o comercio e as viaxes.
14. Unidade didctica 14:
1. A lingua grega:
1. O imperfecto.
2. O pronome relativo e as oracins de relativo.
3. Substantivos e adxectivos da terceira declinacin de temas en
consoante .
2. Interpretacin dos textos:
1. Traducin de textos gregos.
2. Resumo e comentario de textos traducidos sobre diferentes costumes
doutras culturas.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Compostos con cosmo, aero, nauta, astro.
2. Formacin de diferentes familias de palabras a partir de palabras
dadas.
4. Grecia e o seu legado:
1. O grande inimigo dos gregos: Persia.
15. Unidade didctica 15:
1. A lingua grega:
1. Adxectivos comparativos. Adverbios comparativos. Construcins con
adxectivos e adverbios comparativos.
2. Adxectivos demostrativos , , .
3. Series de adverbios interrogativos. Series de adverbios indefinidos.
Correspondencia entre eles.
2. Interpretacin dos textos:
1. Lectura e interpretacin de textos traducidos.
2. Lectura, traducin e interpretacin de textos gregos.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Orixe grega dalgns nomes propios, como Teodoro, Xurxo, Felipe,
Sofa, Dorotea e Ofelia.
2. O vocabulario da guerra: polmico, estratxico.
4. Grecia e o seu legado:

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


1. Historia de Grecia: o apoxeo de Atenas.
16. Unidade didctica 16:
1. A lingua grega:
1. Formas de tres aoristos atemticos irregulares (, e ).
2. Os verbos contractos en - -.
2. Interpretacin dos textos:
1. Continuacin da historia das guerras mdicas coa narracin da batalla
de Salamina.
2. Abandono polos atenienses da sa cidade e toma de Atenas polos
persas.
3. Lxico e a sa evolucin:
1. Compostos co termo grego .
2. Exercicios con substantivos e verbos gregos que tean a mesma raz.
4. Grecia e o seu legado:
1. O teatro grego: Os Persas de Esquilo.
4. CRITERIOS DE AVALIACIN.
Os criterios de avaliacin recollidos no Anexo I do Decreto 126/2008, do 19 de xuo,
polo que se establece a ordenacin e o currculo de bacharelato na Comunidade
Autnoma de Galicia son:
1. Ler textos gregos breves, transcribir os seus termos lingua materna, utilizar
os seus diferentes signos ortogrficos e de puntuacin e recoecer o reflexo do
alfabeto grego no abecedario latino propio das linguas modernas do noso
contorno.
Con este criterio pretndese comprobar se o alumnado recoece os signos
ortogrficos bsicos da lingua grega e le con soltura textos breves. As mesmo,
comprobarase a sa capacidade para transcribir termos sa lingua materna e
para relacionar os dous sistemas de escritura, distinguindo as semellanzas e
diferenzas ortogrficas e fonticas entre ambos.
2. Comprender e ser capaz de traducir textos gregos sinxelos.
Pretndese comprobar se, con exercicios de comprensin e posterior traducin
literal dun texto, o alumnado pose a capacidade de recoecer as diversas
estruturas dunha lingua flexiva. Os textos sern breves, orixinais ou elaborados
e de dificultade mnima.
3. Recoecer en textos gregos os elementos bsicos da morfoloxa e da sintaxe
da oracin, apreciando variantes e coincidencias con outras linguas coecidas.
Este criterio pretende comprobar se se adquiriron as nocins de morfoloxa e
sintaxe que permitan recoecer as caractersticas dunha lingua flexiva e
identificar formas e funcins. Relacionaranse eses elementos bsicos cos do
galego e do casteln ou cos doutras linguas coecidas.
4. Detectar e comprender os helenismos mis frecuentes do vocabulario comn e
do lxico cientfico e tcnico das linguas modernas a partir de termos que
aparezan nos textos.
Este criterio permite comprobar a capacidade de relacionar termos da propia
lingua materna ou doutras que coeza o alumnado co correspondente timo
grego. Tamn intenta verificar se o alumnado adquiriu un vocabulario bsico
que lle permita deducir palabras da mesma familia etimolxica e os seus
significados, tendo en conta os procedementos de derivacin e composicin.
5. Ler e comentar textos gregos traducidos de diversos xneros ou textos
referidos ao mundo grego e distinguir aspectos histricos e culturais contidos
neles.
Con este criterio pretndese determinar a capacidade de comprender o contido
esencial dun texto, delimitar as sas partes e establecer a relacin entre elas.
Poderase manifestar esta competencia mediante exercicios de lectura
comprensiva de textos con sentido completo, contrastando os textos gregos
con textos de literatura actual e valorando a sa vixencia na actualidade. Os

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


textos referidos ao mundo grego servirn, ademais, para aprender a reflexionar
sobre os diferentes modos de se achegar cultura clsica.
6. Situar no tempo e no espazo os mis importantes acontecementos histricos
de Grecia, identificar as sas manifestacins culturais bsicas e recoecer a
sa pegada na nosa civilizacin.
Este criterio trata de comprobar que se sitan na sa poca e marco
xeogrfico, tanto os acontecementos mis importantes que configuraron a
historia de Grecia, como as sas manifestacins culturais mis significativas.
Pretndese tamn constatar se se capaz de recoecer os elementos da
cultura grega presentes na actualidade. Poderase manifestar a competencia
elaborando mapas e desenvolvendo exposicins escritas ou orais sobre o
mundo clsico.
7. Realizar, seguindo as pautas proporcionadas polo profesorado, pequenos
traballos de investigacin sobre a persistencia do mundo grego, consultando as
fontes directas e utilizando as tecnoloxas da informacin e da comunicacin
como ferramenta de organizacin e comunicacin dos resultados.
Este criterio pretende verificar que as alumnas e os alumnos distinguen os
elementos do mundo clsico, recoecndoos como herdanza do noso propio
pasado, e que os interpretan criticamente luz dos coecementos que xa
teen, mediante a utilizacin selectiva de fontes diversas. Tamn trata de
avaliar se son capaces de indagar nas fontes directas e tomar contacto coas
materias ordenando os datos obtidos e elaborando o seu traballo mediante o
uso das tecnoloxas da informacin e da comunicacin como ferramentas
fundamentais.

5. MNIMOS ESIXIBLES
Ao remate do curso os/as alumnos/as de primeiro debern poder traducir do
grego ao galego/casteln e viceversa as oracins traballadas na aula durante o
curso. Estas traducins faranse co apoio dun glosario do vocabulario grego
preciso sen traducin, e irn acompaadas da anlise sintctica e morfolxica
explicada na aula. Tamn debern poder traducir, sen axuda do dicionario, ao
galego/casteln un texto grego visto e traballado na aula, e coecer aqueles
aspectos da xeografa, historia, sociedade e legado da Grecia clsica que se
traballaran durante o curso.
6. AVALIACIN: PROCEDEMENTOS,
CUALIFICACIN.

INSTRUMENTOS

CRITERIOS

DE

1. A avaliacin nesta materia caracterzase por ser CONTINUA, polo tanto, en


principio, NON SE LIBERAR MATERIA.
2. AVALIACIN INICIAL.
Este departamento ha levar a cabo unha avaliacin inicial do seguinte modo:
1. mediante unha proba escrita sobre contidos morfolxicos e sintcticos.
Nesta proba hase tratar de valorar o coecemento que de conceptos de
morfoloxa e sintaxe xeral ten o alumnado. Esta proba ser comn de
Latn I.
2. mediante unha proba escrita sobre contidos de historia e legado. Con esta
proba pretndese valorar o grao de coecemento que o alumnado ten
sobre a historia de Grecia en xeral e sobre a sa vinculacin con Espaa e,
en particular, con Galicia.
3. mediante a conversa os primeiros das de clase hase tratar de coecer as
razns que levaron ao alumnado a cursar esta materia.
3. AVALIACIN ORDINARIA.
1. Cualificacin avaliacin:

10

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


1. en cada avaliacin hase realizar, polo menos, un exame ou proba
completa (preferiblemente das). Cada exame ou proba completa pode
constar das seguintes partes:
1. proba de morfoloxa e sintaxe (teora); exame no que o/a alumno/a
deber demostrar un coecemento suficiente dos contidos
explicados en clase sobre morfoloxa e sintaxe terica.
Esta proba aporta o 45 % da cualificacin final do exame.
2. Proba de traducin e lxico; exame no que o/a alumno/a ten que
demostrar e aplicar dun modo prctico os seus coecementos de
morfoloxa, sintaxe e lxico.
Para a realizacin desta proba hase dispoer dun lxico grego sen
traducin ao galego/casteln.
Esta proba pode constar de ata tres partes;
1. unha para traducir de grego a galego/casteln.
2. outra para traducir de galego/casteln a grego.
3. outra para traducir do grego galego/casteln un texto visto en
clase.
(O peso de cada un destes apartados determinarase de modo
concreto para cada proba.)
A proba de traducin aporta o 45 % da cualificacin final do
exame.
3. Exercicios mandados para casa. A entrega dos exercicios
mandados para casa supor o 10 % da cualificacin final da
avaliacin. Para poder aprobar preciso entregar polo menos o 40
% dos exercicios mandados para casa.
4. NOTA DE CORTE:
1. Nun exame: se o/a alumno/a non acadase polo menos 4
puntos (NOTA DE CORTE) sobre 10 en cada unha das partes
do exame mencionadas, o exame no seu conxunto hase
considerar suspenso e a nota mxima, automaticamente, un
tres.
preciso que nos apartados de morfoloxa o/a alumno/a
acade polo menos un 40% da puntuacin posible en cada uno
dos dous ou tres apartados no que se adoita dividir esta proba
(a saber, morfoloxa nominal, pronominal e verbal). De non ser
as, non se poder aprobar o exame e, consecuentemente, nin
a avaliacin nin o curso.
2. Na avaliacin: para poder aprobar a avaliacin preciso, en
todo caso, obter mis dun 4 sobre 10 na cualificacin do
segundo exame de avaliacin. De non ser as,
automticamente e independentemente da cualificacin do
primeiro exame, a avaliacin darase por suspensa, sendo a
nota mxima un 3.
5. DOBRE VALOR DA NOTA DO SEGUNDO EXAME: en tanto que a
avaliacin desta materia se concebe coma continua, se nunha
mesma avaliacin se realizan dous exames completos, hase
primar a cualificacin do segundo sobre a do primeiro
(multiplicarase a cualificacin do segundo por dous, sumarselle a
cualificacin do primeiro e dividirase o total entre tres).
2. Cualificacin final.
1. o resultado da seguinte frmula: ((cualificacin 1 aval.)+(cualific.
2 aval. X 2)+(cualific. 3 aval. X 3)) / 6. Esta frmula hase aplicar
sempre e cando o/a alumno/a supere a 3 avaliacin. Polo tanto,
para poder aprobar o curso preciso aprobar a 3 avaliacin.
2. A frmula do punto anterior soamente de aplicacin cando
beneficia ao/ alumno/a. Se a cualificacin obtida inferior
cualificacin da terceira avaliacin, a cualificacin final neste

11

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


apartado da materia ser a desta avaliacin.
3. A frmula do punto primeiro ou a cualificacin do segundo aportar
o 90% da cualificacin final. O 10 % restante obterase pola
acreditacin da lectura efectiva da lectura obrigada.
Esta frmula aplicarase soamente ao alumnado que aprobe a 3
avaliacin.
3. Recuperacin.
Nesta materia non hai exames de recuperacin. Dado que non se
libera materia, os/as alumnas que suspendan unha avaliacin
recuperarn automaticamente a anterior aprobando a seguinte.
4. Proba extraordinaria de setembro.
Exame similar ao final da 3 avaliacin, mis os contidos especficos
de teora que se determinen. Calquera restricin dos contidos farase
pblica no mes de xuo. Queda a discrecin do profesor esixir ou non
os contidos de legado e lectura na proba de setembro. En todo caso
esta circunstancia comunicarase aos/as alumnos/as no mes de xuo.
5. Lecturas obrigadas.
Para o presente curso establcense como lectura obrigada os
captulos relativos a Grecia da seguinte obra:
1. Breve historia de Grecia e Roma, Barcel P., Madrid 2001 (84-2067249-1)
Para acreditar a efectiva lectura desta o profesor poder optar pola
realizacin dunha breve cuestionario, xa por escrito, xa oral. Para
poder aprobar a materia preciso realizar estas probas.
4. ADDENDA: para evitar as desgraciadamente habituais faltas de asistencia
masivas nos das anteriores ao remate de cada avaliacin e nos das nos que
os/as alumnos/as teen exames doutras materias, este departamento dispn
que toda falta non xustificada expresamente polos titores legais do/a alumno/a
durante as ltimas das semanas de cada avaliacin e os das en que os/as
alumnos/as tean unha proba ou exame doutra materia, poder conlevar que
non se lle permita ao/ alumno/a a realizacin dos exames de avaliacin, e no
caso de que a ausencia se producise con posterioridade devandita proba,
que se lle suspenda a avaliacin independientemente da cualificacin obtida.

7. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COECEMENTOS PREVIOS.


Vid. supra Avaliacin inicial.

8. METODOLOXA.
1. Presentacin: toda unidade didctica iniciarase presentando aos/s alumnos/as os
obxectivos que se prev acadar en cada unidade didctica, ben oralmente, ben
mediante esquemas ou presentacins.
2. Explicacin: explicaranse os contidos tericos de morfoloxa e sintaxe, e faranse os
exercicios correspondentes de entre os propostos no libro de texto. Normalmente
os exercicios de traducin faranse na aula e en grupo, mentres que os de
morfoloxa hanse mandar para casa e hanse corrixir despois, xa na aula, xa de
modo individualizado.
3. Textos de avaliacin. Todas as unidades didcticas estn rematadas por un texto
de dificultade media, na que se traballan especialmente os novos contidos vistos
na leccin. Os/as alumnos/as farn este texto, que ser despois corrixido e
avaliado.

12

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


As mesmo, os textos sern a excusa para o comentario e reflexin sobre aspectos
de cultura e legado da Grecia clsica.
4. Lxico e a sa evolucin:
1. Lxico. importante que dende o principio os/as alumnos/as estean afeitos a
aprender vocabulario grego. por iso que se considera que todo o vocabulario
que se utilice nos exercicios, ags que se diga o contrario, debe ser coecido.
O obxectivo desta medida que os/as alumnos/as asuman dende o primeiro
da que a aprendizaxe do grego e mis o latn neste eido moito similar das
linguas modernas.
2. A sa evolucin. En cada unidade didctica hai unha serie de contidos relativos
formacin de vocabulario en grego e a sa presenza nas linguas modernas,
con especial atencin ao vocabulario cientfico. As pois, en funcin da
dispoibilidade de tempo e da importancia, hanse tratar estes apartados na
aula ou hanse remitir para unha simple lectura na casa.
5. Lectura obrigatoria.
Para abordar esta lectura farase na aula unha introducin ao texto e hase poer
disposicin dos/as alumnos/as material complementario para que poidan afondar
nos trazos e contidos do texto. Para acreditaren a lectura efectiva do texto, os/as
alumnos/as farn un ou varios cuestionarios.

9. MEDIDAS DE ATENCIN DIVERSIDADE.


O tratamento da diversidade en Bacharelato vn dado pola mesma natureza e
organizacin desta etapa, na que os/as alumnos/as optaron por unha das modalidades,
e, dentro de cada modalidade, escolleron entre varias materias optativas. Polo tanto,
non pode ter a mesma consideracin ca nas etapas educativas obrigadas.
En calquera caso, a atencin diversidade realizarase dentro da aula de acordo coa
realidade concreta dos/as alumnos/as que constiten o grupo; en funcin disto hanse
seleccionar e distribur os contidos e actividades na forma que resulte mis
conveniente.

10. EDUCACIN EN VALORES.


1. A dimensin histrica do coecemento, o contexto no que se producen os avances
e o papel desenvolvido por quen os fixeron posibles.
Este contido transversal trtase en todos os bloques de contidos, porque en todos
eles hai que facer alusin evolucin no estudo dos diversos mbitos tratados
(lingstica, historia, literatura, etc.), a relevancia do contexto histrico e a
importancia dos individuos ou colectivos que os fixeron posibles.
2. A visin interdisciplinar do coecemento, salientando as conexins entre diferentes
materias e a aportacin de cada unha comprensin global dos fenmenos
estudados.
Este contido transversal trtase en todos os bloques de contidos, pois en todos
eles preciso facer referencia a outros mbitos de coecemento, insistindo no
carcter interdisciplinar deste.
3. A aplicacin do aprendido s situacins da vida coti, favorecendo as actividades
que capaciten para o coecemento e anlise do medio que nos circunda e das
variadas actividades humanas e modos de vida.
Este contido transversal especialmente relevante no bloque de contidos relativos
a Grecia e o seu legado. As experiencias en todos os mbitos da vida humana da
sociedade grega (institucins, vida coti, estruturacin da sociedade, problemas,
etc.) son en moitos casos comns ou presentan importantes similitudes con

13

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


situacins actuais.
importante que as alumnas aprecien esta semellanza e poidan realizar anlises e
tirar conclusins a partir da comparacin.
4. O aproveitamento das diversas fontes de informacin, cultura, ocio e estudo
presentes na sociedade do coecemento.
Este contido transversal abrdase indistintamente en todos os bloques temticos,
tanto a travs de referencias para que as alumnas poidan ampliar os seus
coecementos (por exemplo, a travs do cine) como a travs do uso de materiais
desta natureza na explicacin (por exemplo, a travs do uso de presentacins).
5. A toma de conciencia sobre temas e problemas que afectan a tdalas persoas no
mundo globalizado, entre os que se considerarn a sade, a pobreza no mundo, o
esgotamento dos recursos naturais, a superpoboacin, a contaminacin, o
quecemento da Terra, a violencia, o racismo, a emigracin e a desigualdade entre
as persoas, pobos e nacins.
Estes contidos transversais abordaranse especialmente a partir das reflexins que
xurdan a partir dos textos traballados en clase e, tamn, ao tratar algns aspectos
concretos da historia e a sociedade grega.
6. A anlise das formas de exclusin social que dificultan a igualdade dos seres
humanos, con especial referencia desigualdade das mulleres.
Este contido transversal hase tratar especialmente ao estudar a sociedade grega,
con especial referencia situacin dos escravos e da muller. Hase tratar, sobre
todo, de que as alumnas aprecien a importante evolucin e progreso que aportan
as sociedades occidentais nestes campos, en comparacin, especialmente, con
outras sociedades contemporneas.
7. A adopcin dunha perspectiva que permita aprecia-la contribucin das diferentes
sociedades, civilizacins e culturas desenvolvemento da humanidade, e adquirila visin continua e global do desenvolvemento histrico, especialmente referida s
ltimos sculos, posibilitando as unha interpretacin obxectiva do devir da
humanidade.
Este contido transversal trtase ao considerar as importantes aportacins do
mundo grego en tdolos campos da evolucin da humanidade. importante que
os/as alumnos/as entendan que a nosa sociedade actual non sera posible tal e
como a coecemos sen o mundo grego.
8. A anlise e a valoracin das contribucins mis salientables para o progreso
humano nos campos da sade, o benestar, as comunicacins, a difusin do
coecemento, as formas de goberno e as maneiras de satisfacer as necesidades
humanas bsicas.
Hbitos como o do bao e a hixiene persoal, a xeralizacin de bibliotecas e
escolas, as como as distintas formas de goberno existentes durante a historia de
Grecia son aspectos que permiten abordar este contido transversal nesta
asignatura.
9. O coecemento dos procedementos e dos temas cientficos actuais e das
controversias que suscitan, as como a adquisicin de actitudes de curiosidade,
antidogmatismo e tolerancia e a conciencia da necesidad de camiar cara a
sostibilidade do planeta.
Este contido transversal hase abordar especialmente nos bloques temticos 2 e
3, especialmente co gallo da anlise sintctica, que se utilizar para mostrar
aos/s alumnos/as un mbito de coecemento en formacin e que presenta nas
sas formulacins disparidade, disparidade que debe ser admitida sempre que se
fundamente adecuadamente.
10. O desenvolvemento dos compoentes saudables na vida coti e a adopcin de

14

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


actitudes crticas ante as prcticas que inciden negativamente na mesma, para
contribuir afianzamento da personalidade e autonoma do alumnado.
Este contido transversal hase abordar especialmente ao considerar os hbitos
hixinicos e alimenticios da Grecia clsica, considerando que prcticas eran
beneficiosas e cales non.
11. O afondamento conceptual nas bases que constiten a sociedade democrtica,
analizando as sas orixes durante a historia, a sa evolucin nas sociedades
modernas e o fundamento racional e filosfico dos dereitos humanos.
Este contido transversal hase abordar amplamente ao considerar as formas de
goberno de Grecia. importante establecer paralelos entre as distintas formas de
goberno da Grecia clsica (especialmente a democracia ateniense) e os modelos
actuais, facendo especial fincap nos valores democrticos e igualitarios. ,
ademais, moito importante incidir no concepto de dereitos humanos como aqueles
dereitos propios de todo ser humano polo feito de o ser, en especial contraposicin
prctica comn no mundo antigo da escravitude.
12. O desenvolvemento da capacidade comunicativa e discursiva en diferentes
mbitos, tanto en casteln e galego como nunha lingua estranxeira, que permita
consolidar as aprendizaxes realizadas polo alumnado nas etapas educativas
anteriores e contribuir sa formacin integral a travs do respeto, o interese e a
comunicacin con outros falantes, desenvolvendo unha conciencia intercultural
como vehculo para a comprensin dos problemas do mundo globalizado.
En todos os bloques temticos hase traballar este contido transversal.
fundamental que o alumnado sexa quen de se expresar, non s con correccin, se
non tamn con propiedade hora de tratar os distintos contidos da materia. por
iso que tanto o traballo en expresin oral como escrita sexa parte fundamental
desta materia.
13. O fomento da actividade investigadora na aula como fonte de coecemento, co
gallo de harmonizar e conxugar as aprendizaxes tericas coas de carcter
emprica e prctica.
Este contido transversal obxecto de especial atencin, en tanto que os/as
alumnos/as tern que elaborar traballos persoais nos que, ademais de acceder a e
procesar informacin, tern que pr en prctica conceptos e contidos aprendidos
na aula.

11. ACCINS DE CONTRIBUCIN AO PROXECTO LECTOR.


A contribucin ao proxecto lector do centro dende esta materia faise de das maneiras:

por unha banda, os/as alumnos/as teen para o presente curso polo menos unha
lectura obrigada (vid. infra) para faceren individual e persoalmente. Deste xeito estase
a colaborar no desenvolvemento do hbito de lectura dos/as alumnos/as;

por outra banda, no traballo diario na aula, os/as alumnos/as teen que ler
constantemente en voz alta textos en lingua grega, o cal axuda a desenvolver a
capacidade lectora en voz alta e, sobre todo, en pblico.
12. ACCINS DE CONTRIBUCIN AO PLAN TIC.
Para o desenvolvemento do labor de docencia diario hanse usar as seguintes
ferramentas das TICs.
1. aula virtual na plataforma Edmodo
2. o blog do departamento
3. outros recursos
13. ACCINS DE CONTRIBUCIN AO PLAN DE CONVIVENCIA.
Debido ao escaso nmero de alumnos/as que cursan esta materia, o traballo diario na
aula un medio moito adecuado para fomentar o desenvolmento das habiliadades

15

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


sociais de cooperacin entre os/as alumnos/as.
Perante calquera conflito que poida xurdir na aula, hase empregar tcnicas de
resolucin pacfica de conflitos, buscando especialmente o desenvolvemento de
empata entre os/as alumnos/as implicados directamente no conflito.
Aproveitando os bloques de contidos propoios da materia, hase traballar nas ideas de
paz positiva e na de igualdade entre as persoas. Haber unha especial atencin a
poer de relevo as grandes diferencias existentes entre a sociedade da Grecia clsica,
e a actual sociedade galega, no que atinxe aos principios estruturadores e de valores.
14. MATERIAIS E RECURSOS DIDCTICOS.
1. Libro de Texto: O manual de referencia ha ser o libro de Griego 1. de Bachillerato
(Proyecto Exedra, de Oxford EDUCACIN), que ten coma autores a Jos Antonio
Aparicio, Maurice Balme, Jaime Ivn Juanes e Gilbert Lawall. En tanto que este
manual non se poe como obrigado, queda na man deste departamento conseguir
que este material estea a disposicin dos/as alumnos/as.
2. Lectura (OBRIGADO):
1. Breve historia de Grecia e Roma, Barcel P., Madrid 2001 (84-206-7249-1)
3. Recursos TICs:
1. rexistro na aula virtual da plataforma Edmodo.
2. Blog do departamento.
4. Outros recursos didcticos: a travs da pxina web do departamento ofrecerase
aos/as alumnos/as recursos didcticos dispoibles en internet.
15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Este departamento no momento da elebaracin desta programacin est a considerar
a posibilidade de desenvolver un viaxe de estudos a un destino polo momento
indeterminados, en colaboracin co departamento de Relixin.
16. AVALIACIN DOS PROCESOS DE ENSINO E DA PRCTICA DOCENTE.
Para poder facer un seguimento e avaliacin tanto dos procesos de ensino como
da prctica docente do profesor, establcense os siguintes procedementos:
1. Dialogo na aula cos alumnos/as acerca do desenvolvemento da materia.
2. Ao remate do curso o profesor pasar aos alumnos/as algn tipo de
cuestionario para poder avaliar os procesos de ensino e a prctica docente.
17. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIN DIDCTICA.
Para seguir o axeitado desenvolvemento da programacin durante o curso, polo
menos unha vez ao mes hase recoller expresamente no libro de actas do
departamento unha valoracin acerca do desenvolvemento da programacin. Nesta
valoracin hase indicar se a programacin se est a desenvolver segundo estaba
previsto ou non. En caso de non ser as, hanse indicar expresamente as razns e
hanse propor as medidas correctoras oportunas.
18. ADDENDA.
1. TABOLEIRO
Todas as comunicacins oficiais, as como todas as resolucins que afectan ao
desenvolmento da programacin (datas de exames, modificacins de contidos,
etc.), faranse pblicas a travs da aula virtual do departamento ou calquera outra
aplicacin do mesmo tipo.

En Boiro a ___ de setembro de 2014


Asdo.: Dr. D. Lorenzo Fraga Montero
(Xefe de Departamento de Latn)

16

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15


19. ANEXO I
SECUENCIACIN DE CONTIDOS LINGSTICOS DE GREGO I

INTRODUCIN
Presentecin da materia
Lingua grega: orixe, expansin, variedades, etc.
Grecia: historia de Grecia

BLOQUES DE CONTIDOS
1 bloque: UDs. 1-5
2 bloque: UDs. 6-11
3 bloque: UDs. 12-16

CONTIDOS POR BLOQUES


1 bloque UDs. 1-5

Pronunciacin (cap. I)

Abecedario

Lectura

Acentuacin

Inventario de fonemas, representacin escrita e clasificacin.

Morfoloxa e sintaxe nominal (subst. + adxec.)

Conceptos xerais:
flexin
casos
preposicins

artigo
uso pronominal do artigo

temas en - (1 decl.)

flexin temtica (2 decl.)

adxectivo irregulares
, ,
, ,

Morfoloxa e sintaxe verbal.

Introducin
primeiro achegamento estruturacin do verbo grego

Presente de indicativo, imperativo de presente e infinitivo de presente


activo de


2 bloque UDs. 6-11

Morfoloxa e sintaxe nominal (subst. + adxec.)

Flexin atemtica
Clasificacin xeral
Temas:
temas en oclusiva
temas en nasal
temas en -
participios de presente activos

, ,
substantivos en -
substantivos en -

17

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15

substantivos en - e -
Casos:
Dativo
Xenitivo
Preposicins
relacin caso valor da preposicin.

Pronomes

persoais

posesivos

reflexivos

interrogativo-indefinido: , // ,

numerais:
, , // -, -

Morfoloxa e sintaxe verbal

Voces: activa // media

Tema de presente:
modo indicativo
imperativo
participio
infinitivo
verbos voclicos puros
verbos contractos en -, -

Participio

Sintaxe oracional

Concordancia suxeito neutro plural + verbo en singular

Posicin atributiva // predicativa do adxectivo

Verbos impersoais:

Ac. + inf.
()

Participio:
concertado // absoluto
concertado: atributivo // predicativo
atributivo > substantivado

3 bloque UDs. 12-16

Morfoloxa e sintaxe nominal (subst. + adxec.)

Flexin atemtica
temas en sibilante

Graos do adxectivo e mis do adverbio:


comparativo
superlativo

Pronomes

Relativo

Demostrativos

Morfoloxa e sintaxe verbal

Tema de presente:
verbos contractos en -
imperfecto de indicativo
de
O aumento

18

PROGRAMACIN GREGO I CURSO 2014-15

Tema de aoristo
Tipos de aoristos
sigmtico
verbos voclicos puros
verbos contractos
verbos en oclusiva
verbos en nasal
verbos en lquida
radical:
temtico
atemtico

Sintaxe

Oracins subordinadas de relativo

Construcins comparativas e superlativas

19