Curs 2013-2014

Universitat de les Illes Balears
Grau d’Educació Infantil


MATEMÀTIQUES I PSICOMOTRICITATTorres Juan, Eva Maria
Tercer curs del grau d’Educació Infantil
El pensament matemàtic i la seva didàctica (22021)
22/11/13


1

ÍNDEX

-La relació de les matemàtiques amb la psicomotricitat a l’educació infantil ..........2
-Justificació de la temàtica triada..................................................................................4
-Objectiu general............................................................................................................ 5
-Continguts generals a treballar.....................................................................................5
-Metodologia que s’utilitzarà..........................................................................................5
-Activitats (aplicació didàctica)......................................................................................7
 Introducció...........................................................................................................7
 Activitat 1..............................................................................................................7
 Activitat 2..............................................................................................................8
 Activitat 3..............................................................................................................9
 Activitat 4............................................................................................................10
 Activitat 5............................................................................................................11
-Avaluació......................................................................................................................13
-Conclusió i reflexió final..............................................................................................14
-Bibliografia i webgrafia...............................................................................................16
-Annex.................................................................................................................................

2

LA RELACIÓ DE LES MATEMÀTIQUES AMB LA
PSICOMOTRICITAT A L’EDUCACIÓ INFANTIL
Des del passat, el procés d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques s’ha basat en
una metodologia expositiva i tradicional, guiada per un sistema de símbols poc
comprensius i significatius per als infants, amb una escassa presència de la participació,
l’activisme i el moviment (que tant ajuden a aprendre als més petits). Però cal saber, que
la veritat es troba, en què hi ha una profunda relació entre les matemàtiques i la
psicomotricitat. La psicomotricitat a l’educació infantil és molt important per al
desenvolupament matemàtic dels infants, ja que a més, combina aspectes motrius,
afectius i intel· lectuals.
En els últims anys, la perspectiva ha començat a canviar, i s’ha començat a considerar el
que deia Piaget en les seves investigacions: les matemàtiques no només poden centrar-
se en el punt de vista lingüístic, sinó que també s’ha d’apostar per una pedagogia de
l’acció i de la motricitat que permeti el desenvolupament del pensament lògic-
matemàtic, entre altres.
L’activitat psicomotriu (la qual es porta a terme en un període evolutiu concret que va
des dels primers mesos de vida fins els 7 o 8 anys) és aquella pràctica (lúdica per als
infants) que permet el desenvolupament de capacitats psíquiques i cognitives, així com
també, del pensament operatori, i que s’ha aplicat al camp de coneixement de les
matemàtiques, entre molts altres àmbits.
Cal destacar tota una sèrie d’autors que consideren la importància de l’activitat
psicomotriu per a l’aprenentatge de les matemàtiques. Dillon (1968), va proposar que
els infants d’ especialment entre 7 i 8 anys, aprenguin les matemàtiques amb material
fàcilment manipulatiu. Per altra banda, Dienes (1977) aposta per un aprenentatge lúdic
de les matemàtiques basat amb l’acció, per mitjà per exemple, dels anomenats blocs
lògics, els quals afavoreixen l’abstracció, per després donar pas a la representació
gràfica i verbal d’allò après.
A l’etapa de l’educació infantil, i fins i tot podent parlar del primer cicle de l’educació
primària, els més petits han de poder viure corporalment les seves accions per poder
establir relacions d’ordre, de temps, d’espai, així com per poder estructurar el seu
pensament, per exemple. Així mateix, els nens d’infantil han d’aprendre nocions de
posició, d’ordre, de seriació d’uns elements respecte d’altres, i la psicomotricitat hi pot
ajudar.
Es tracta de que l’aprenentatge inicial de les matemàtiques no sigui un aprenentatge
purament intel· lectual, sinó basat amb el moviment i amb la manipulació. La
psicomotricitat pot ajudar a què el nen pugui conèixer el seu propi cos, i a través de la
relació d’aquest últim amb l’entorn que l’envolta, poder comprendre els conceptes
matemàtics.
3

Els nens i nenes de les primeres edats, aprenen bàsicament jugant i vivint les
experiències que el seu entorn els aporta. Això és així, ja que a l’etapa de 0 a 6, el
moviment està especialment lligat amb el desenvolupament de la intel· ligència dels
infants. Manipulant no només poden aprendre conceptes, sinó també qualitats i
relacions. A través de l’acció, els infants construeixen el seu coneixement.
Aquí juga un paper molt important l’educador, el qual ha de fer de guia de l’infant.
Aquest ha de fer possible que el més petit pugui manipular formes, distàncies,
orientacions, quantitats, i fins i tot la lògica i els nombres, entre altres. Així mateix, els
ha d’ajudar a abstreure, i a representar els seus aprenentatges.
D’aquesta forma, a través de l’ajuda de l’educador i de l’activitat psicomotriu en sí
mateixa, l’infant podrà començar a adquirir unes bones bases matemàtiques des de ben
petit.
*(A l’annex es pot trobar un mapa conceptual que resumeix de manera clara, les idees
principals del text en qüestió).4

JUSTIFICACIÓ DE LA TEMÀTICA TRIADA
M’ha interessat triar com a temàtica la vinculació que existeix entre la psicomotricitat i
les matemàtiques, ja que des de la meva perspectiva, és molt important que els infants
petits d’entre 0 i 6 anys, aprenguin a través del seu moviment, de la seva pròpia acció,
de manipular, experimentar, i de viure el seu entorn.
Així mateix, poden aprendre sense adonar-se’n, ja que el moviment i l’activisme formen
part d’aquestes edats, i aprenen jugant. A més a més, si adquireixen conceptes
matemàtics de forma lúdica, aprendran significativament, i podran establir unes bones
bases matemàtiques des de ben petits.
Per altra banda, tenint en compte que les matemàtiques poden resultar de certa forma
“abstractes” per als infants, treballar-les a través de l’àmbit de la psicomotricitat, que en
fa adquirir les nocions a través de les experiències corporals, pot ser molt adequat per
anar afavorint el seu raonament lògic-matemàtic, i el seu pensament (estructuració
mental).
A més, cal considerar, que a través una activitat més motriu, després es treballa o es pot
treballar la representació gràfica, verbal,... moments que ajuden a reconèixer les accions
dels infants, i a verbalitzar- los, ja sigui oralment o per escrit. A través de la
psicomotricitat, els infants poden aprendre matemàtiques a partir d’objectes reals, i
després verbalitzar les seves experiències amb aquestos.
També m’ha cridat l’atenció, la gran quantitat d’aspectes matemàtics que es poden
treballar per mitjà de la psicomotricitat, com puguin ser: la lògica, el càlcul, la
geometria, l’espai, el temps, la mesura, els nombres, els colors, les qualitats generals
dels objectes atenent a les seves pròpies característiques, l’ordre, la seriació,... I tot a
partir d’una pràctica que respecta el ritme d’aprenentatge individual de cada infant, les
seves dificultats, les seves característiques (tant cognitives, com afectives, com
motores). Així mateix, es pot gaudir d’una gran varietat i disponibilitat de material.
Per acabar, en la meva opinió, la psicomotricitat pot ser una bona experiència per
treballar les matemàtiques d’una forma globalitzadora i a tots els nivells. Per aquest
motiu, he realitzat una aplicació didàctica on es poden obtenir tots els aspectes
mencionats.

5

OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general que es treballarà amb l’aplicació didàctica que posteriorment
s’especificarà, serà vetllar per tal que els nens i nenes puguin organitzar el coneixement
de les coses que els envolten, és a dir, per tal que puguin dur a terme “un procés
d’estructuració mental”, partint primer del moviment i de l’experiència vivencial fins
arribar a la cognició.
D’aquest objectiu general n’apareixeran altres d’específics, que dependran de cada
activitat, dels continguts que es vulguin treball, i de l’edat a la qual es vagi dirigida.

CONTINGUTS GENERALS A TREBALLAR
Els continguts que de forma general es podran treballar al llarg de l’aplicació didàctica
realitzada, seran els següents:
 El concepte de quantitat (mesura).
 El coneixement de l’espai (geometria) i del temps.
 Els nombres naturals i la resolució de problemes.

METODOLOGIA QUE S’UTILITZARÀ
 Serà una metodologia basada amb el constructivisme, la qual permetrà que els nens i
nenes puguin construir el seu coneixement a partir de la seva experiència i de la seva
interacció amb els elements que conformen el seu entorn més proper.
 La metodologia que s’utilitzarà estarà basada amb l’activisme, i intentarà conèixer
en tot moment les idees prèvies que tenen els alumnes (partint sempre del seu nivell
evolutiu). A més, tindrà com a finalitat propiciar la reflexió i la motivació,
fomentant la participació en tot moment, i donant resposta a les necessitats
individuals de l’alumne en qualsevol situació.
 El mestre serà el guia i l’orientador del procés d’aprenentatge del nen, però de totes
formes aquest últim haurà de dur a terme per la seva banda, un esforç intel· lectual
intern. Així, farem ús de la zona de desenvolupament proper (ZDP) de la qual
parlava Vigotsky a la seva teoria. És a dir, potenciarem el que sap fer l’alumne de
forma autònoma però a través de l’ajuda del professor. Tot això, sense oblidar, que
l’infant és el vertader protagonista del seu aprenentatge i que s’ha d’aconseguir el
seu desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel· lectual. Per altre costat,
la intervenció de la persona adulta ha de prendre forma de pregunta o intervenció,
6

plantejant sempre les coses per aconseguir que sigui l’infant el que pensi i
s’expressi.

 Jugarà un paper molt important que els objectius, continguts i activitats tinguin un
nivell adequat, que corresponguin als interessos dels més pet its, i que els mètodes i
recursos siguin atractius, i facilitin l’aprenentatge de nous continguts. Serà
absolutament necessari que les criatures es sentin atretes cap a l’aprenentatge.
 A més a més, haurem de fomentar a través de les nostres activitats l’experimentació,
l’observació, la relació (comparar, ordenar, classificar,...), la resolució de problemes,
la participació i el joc, així com la creativitat.
 Per tant, es tindrà un enfocament didàctic globalitzador, que tindrà com a objectiu
l’aprenentatge significatiu i funcional dels infants. El procés d’ensenyament-
aprenentatge s’ha de dur a terme des d’un marc informal i globalitzador. No hem de
dir als infants que anirem a fer matemàtiques aïlladament, ja que les intervencions
de la vida quotidiana són tant educatives com les programades, i sovint, molt més
significatives.
 La qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge, s’aconseguirà amb la qualitat de
les relacions que s’hi estableixin. Es tractarà que cada infant obtingui una imatge
positiva de si mateix amb les interaccions i les relacions amb els altres, així com a
través del joc i del diàleg.
 Per últim, algunes de les actituds que s’hauran de desenvolupar són: la confiança en
les pròpies possibilitats, la reflexió i la calma, i l’interès.


7

ACTIVITATS (APLICACIÓ DIDÀCTICA)
 Introducció:
Ja hem vist que hi ha una gran vinculació entre les matemàtiques i la psicomotricitat, i
com aquesta última, pot constituir una gran forma d’aprenentatge de les nocions
matemàtiques. Partint d’aquesta idea i de tots els aspectes comentats anteriorment, he
fet possibles aplicacions didàctiques de la temàtica en qüestió, o sigui, diverses
activitats per ensenyar aspectes matemàtics, atenent a diverses edats. Algunes de les
activitats proposades es poden aprofitar per integrar-les dins de les classes de
psicomotricitat, com una mena d’activitat dirigida, així com una proposta per
desenvolupar certs coneixements en específic sense que els infants siguin conscients de
que estan realitzant matemàtiques. En una sessió de psicomotricitat hi ha distintes fases:
el ritual d’entrada, la fase d’expressivitat motriu, la fase de representació i el ritual de
sortida, i aquestes poden ser útils per ajudar a construir el coneixement d’ una forma
entretinguda i integrada dins els continguts escolars.
ACTIVITAT 1:
-Títol: La recerca del mateix color!
-Objectius: Treballar la lògica, distingir els objectes que són iguals dels que són
diferents, classificar els diversos materials atenent a un únic criteri, formar grups a partir
de l’afirmació o la negació dels seus atributs.
-Continguts a treballar: La pertinença o no a un conjunt (joc del sí i del no); qualitats
físiques com els colors, el tamany, la forma; la classificació,...
-Edat dels nens per els quals va dirigida: 3 anys.
-Materials necessaris: Diversos materials i coixins (propis de la sessió de
psicomotricitat), amb diverses formes, colors i tamanys.
-Duració: 10 minuts aproximadament.
-Espai: La sala de psicomotricitat, o bé, també es podria dur a terme al pati.
-Forma d’agrupament: Tota la classe.
-Descripció de l’activitat: La mestra prèviament haurà creat una torre de material (que
els infants hauran de tombar) amb diversos coixins dels que s’utilitzen en les sessions
de psicomotricitat. Un cop l’hagin tombada, i aprofitant que els diversos matalassos i
coixins estaran dispersos per la sala, la mestra donarà la consigna als infants d’agrupar a
un racó, tots aquells objectes que siguin de color vermell, mentre que la resta de
materials aniran a un altre racó agrupats. Per tant, els infants hauran de cercar objectes
que siguin de color vermell, i destriar- los d’aquells que no ho siguin, tot col·locant- los a
un espai determinat.
8

-Representació gràfica:


ACTIVITAT 2: (aquesta activitat es podria fer servir per integrar-la dins de la fase de
la tombada de la torre de qualsevol sessió de psicomotricitat)
-Títol: Avancem cap a la torre!
-Objectius: Treballar l’ordenació a partir d’una condició prèviament preestablerta,
establir una seqüència lògica atenent els uns infants amb els altres, reconèixer la pròpia
situació/posició en l’espai.
-Continguts a treballar: L’ordenació, el concepte de nombre, el coneixement de
l’espai,...
-Edat dels nens per els quals va dirigida: 4 anys.
-Materials necessaris: Una torre de material feta de matalassos i coixins de
psicomotricitat.
-Duració: 7 minuts aproximadament.
-Espai: La sala de psicomotricitat, o bé, al pati.
-Forma d’agrupament: Tot el grup-classe.
-Descripció de l’activitat: En el moment de la tombada de la torre, tots els infants fan
una filera horitzontal, allunyats a una certa distància d’aquesta. La mestra es basarà en
tres criteris diferents per establir l’ordre dels infants. Els primers en sortir, atenent al seu
criteri, faran una passa endavant. Els segons, dues passes. I per últim, els tercers, tres
passes. Un cop els infants estiguin ordenats en l’espai, tenint-se en compte els uns amb
els altres, la mestra donarà la consigna de poder tombar la torre des de la posició en què
es troben. Les consignes podrien ser les següents:
o Faran una passa endavant aquells infants que portin gafes.
9

o Faran dues passes endavant totes les nenes.
o Faran tres passes endavant tots els nens.
o Ja poden córrer tots els infants, des de la seva posició, per tal de tombar la torre.
-Representació gràfica:


ACTIVITAT 3: (Aquesta activitat es podria incloure dins la fase d’expressivitat motriu
de la sessió de psicomotricitat)
-Títol: Quina és la que té més pilotes?
-Objectius: Comparar grups d’objectes atenent a una major o menor quantitat, saber
resoldre problemes de canvi.
-Continguts a treballar: El concepte de quantitat (mesura), els nombres naturals,
expressions com “molt”, “poc”,...
-Edat dels nens per els quals va dirigida: 4 anys.
-Materials necessaris: 2 caixes i 5 pilotes (una d’elles en una caixa, i les altres quatre
en la que queda).
-Duració: 10/15 minuts aproximadament.
-Espai: En la sala de psicomotricitat, o bé, en el pati.
-Forma d’agrupament: Tota la classe de forma conjunta.
-Descripció de l’activitat: Passada una bona estona des de l’inici de la fase
d’expressivitat motriu, la mestra aprofitarà per treure nou material, i ho farà duent a
terme una petita activitat. Traurà dues caixes, on en una d’elles hi haurà una pilota, i en
l’altra, 4 pilotes. Així com els infants es vagin apropant per observar el nou material, la
mestra els hi formularà tota una sèrie de preguntes, com ara les següents:
10

o En quina caixa hi ha més pilotes? I en quina menys?
o Quantes pilotes hi ha en la primera capsa? I en la segona?
o En la capsa que hi ha una pilota, hi ha moltes pilotes o poques pilotes?
o En la capsa que hi ha tres pilotes, creieu que n’hi ha poques o moltes?
o Si a la caixa de quatre pilotes, en llevem una, quantes pilotes tindrà ara? I si afegim
la pilota que hem llevat a l’altra caixa, quantes pilotes tindrà? Fets aquests canvis, en
quina caixa hi ha més pilotes?
-Representació gràfica:


ACTIVITAT 4:
-Títol: Juguem amb rectes, corbes, i fustes!
-Objectius: Adquirir nocions geomètriques diferenciant rectes i corbes, saber repetir un
mateix patró.
-Continguts a treballar: Els conceptes de recta i corba, la seriació seguint un patró en
concret.
-Edat dels nens per els quals va dirigida: 4 anys.
-Materials necessaris: Diferents ars de color vermell, diversos ars de color blau, cordes
de psicomotricitat, fustes de colors.
-Duració: 15/20 minuts aproximadament, distribuïts en dues parts.
-Espai: La sala de psicomotricitat, o bé, el pati.
-Forma d’agrupament: La primera part de l’activitat s’efectuarà en petit grup, i la
segona part, a nivell individual cada alumne.
11

-Descripció de l’activitat: Aquesta activitat s’efectuarà en dues parts distintes. En la
primera part, la mestra repartirà per petits grups, diversos ars de color vermell, altres de
color blau, i distintes cordes de psicomotricitat. Els mesclarà per enterra, i els infants
hauran de passar-hi per damunt per diferenciar si les superfícies són rectes o corbes. A
continuació, la mestra posarà en aquest ordre el material: arc blau – corda de
psicomotricitat – arc vermell, i els nens hauran de continuar el patró, seguint la mateixa
estructura, amb la resta de material sobrant.
La segona part de l’activitat serà de representació. Els infants hauran de dibuixar en un
full en blanc línies rectes i corbes (creant una mena de quadre abstracte), i també aquell
patró que havien seguint amb els ars i cordes (però en aquest cas, a través d’unes petites
fustes rectes i amb corba, i de colors donades per la tutora). D’aquesta forma,
representaran allò realitzat i après.
-Representació gràfica:


ACTIVITAT 5:
-Títol: Comptem ars de colors!
-Objectius: Treballar el concepte de quantitat, treballar el procés de comptar, iniciar-se
en les sumes.
-Continguts a treballar: La quantitat, els nombres, la sèrie numèrica, els processos
additius, els colors,...
12

-Edat dels nens per els quals va dirigida: 5-6 anys.
-Materials necessaris: Distints ars de color vermell, verd, groc i blau, dos daus de
tamany gran fets de cartró, una pilota, una ràdio amb un CD de música.
-Duració: 20 minuts.
-Espai: En el pati, el gimnàs o la sala de psicomotricitat.
-Forma d’agrupament: Tot el grup-classe.
-Descripció de l’activitat: Tota la classe farà un cercle. A l’interior del cercle i a la part
central hi haurà dos daus de tamany gran fets de cartró. En un dels daus, les cares
estaran pintades de color vermell, verd, groc i blau. L’altra dau serà com els
tradicionals, però es canviarà l’ordre dels puntets, per tal d’evitar que els infants en
coneguin la quantitat de forma memoritzada. Fora del cercle, i a un costat, hi haurà una
gran varietat d’ars de color vermell, verd, groc i blau. De fons, s’escoltarà un CD de
música per la ràdio, que controlarà la mestra. L’activitat consisteix en què els infants es
vagin passant la pilota un a un, i que quan la mestra pari la música, el nen que tingui la
pilota, haurà d’apropar-se en la part central del cercle i tirar primer el dau de color, i
després el dau de quantitats. L’infant en qüestió, haurà de cercar tants d’ars com marqui
el dau tradicional, i a més, del color que hagi establert l’altra dau. A continuació, tornarà
a tirar el dau de quantitats, i el número que li aparegui és la quantitat d’ars que haurà
d’afegir als que havia trobat. Entre tota la classe, es comptarà quants de d’ars hi ha en
total, sempre amb l’ajuda de tots, així com de la mestra. Després d’això, es continuarà
amb la música, i seguint el mateix procés.
-Representació gràfica:
13

AVALUACIÓ
En el moment d’avaluar la proposta d’activitats anteriors d’educació infantil, no només
tindré en compte els resultats, és a dir, l’avaluació final, i com aconsegueixen els infants
arribar a la solució, sinó que també li donaré prioritat a l’avaluació inicial (abans
d’iniciar-se l’activitat en específic) i l’avaluació durant el procés.
L’avaluació inicial consistirà en establir diàleg amb els infants sobre l’activitat que es
realitzarà, preguntant en tot moment si entenen el què han de fer, dubtes que presentin,
i sempre escoltant aquells aspectes que vulguin comentar.
Per dur a terme l’avaluació de seguiment, durant el transcurs de les diverses activitats,
es farà ús de l’observació sistemàtica, seleccionant i anotant les conductes més
significatives.
Per altra costat, amb la finalitat d’avaluar si s’han assolit els objectius i continguts
proposats, es podrà fer ús d’una rúbrica d’avaluació en cadascuna de les activitats, amb
una sèrie d’ítems avaluables, i a més, com la proposta didàctica es basa en la
psicomotricitat, es podrà aprofitar per donar pas del moviment al coneixement,
representant allò après, ja sigui gràficament, per escrit, verbalment, per mitjà de
dibuixos, a través de construccions amb fustes,...

14

CONCLUSIÓ I REFLEXIÓ FINAL
Amb aquest treball he pogut aprendre la gran vinculació que existeix entre la
psicomotricitat i les matemàtiques. Mai hauria pensat que a través de la psicomotricitat,
es poguessin aprendre tantes nocions matemàtiques. Era conscient que els infants
jugaven i es movien, i per mitjà d’aquests aspectes arribaven al coneixement, però no
sabia fins a quin punt podien adquirir conceptes relacionats amb les matemàtiques, sinó
es treballaven aquests últims de forma aïllada.
He pogut observar que la psicomotricitat constitueix una molt bona pràctica, i a més, té
una gran quantitat d’avantatges i aspectes positius. Ja per començar, constitueix una
molt bona forma de treballar les matemàtiques dins uns continguts escolars molt
motivadors per als infants, i sempre tenint com a base el moviment, la manipulació,... A
més a més, per un altre costat, és una gran alternativa per acabar amb els prejudicis de
l’ensenyament tradicional de les matemàtiques, com pugui ser: l’ensenyament de
símbols sense significat per als infants, l’ensenyament aïllat de les matemàtiques a
través de la via lingüística, etc.
Els més petits demanen aprendre vivint les accions corporalment, per després arribar a
un dels objectius essencials de l’etapa de l’educació infantil: el desenvolupament del
procés d’estructuració mental, i gràcies a la psicomotricitat, he pogut analitzar que és
possible d’una forma divertida i amena.
Així mateix, he pogut observar que la psicomotricitat permet l’aprenentatge de les
matemàtiques d’una forma constructiva, fent possible que els infants puguin construir el
seu coneixement amb la interacció de l’entorn. En tot moment es fomenta la tendència
educativa del “constructivisme”, apostant per un enfocament el més globalitzador
possible, i una forma d’avaluació que dóna prioritat especialment a l’avaluació durant el
procés.
Per un altre costat, amb aquest treball també he pogut aprendre a dissenyar activitats
didàctiques basades en les matemàtiques, centrades en un tema o àrea en concret.
D’aquesta forma, ha esdevingut en una forma molt adequada per a preparar- me per al
meu futur com a docent. Haig de dir que en un primer moment em va resultar de certa
forma complicat dissenyar-les, però a l’adonar-me que les matemàtiques tenien molt a
veure amb la psicomotricitat, ràpidament em varen anar sorgint idees. Això no obstant,
sí que no em va resultar tant fàcil establir els objectius i continguts depenent de l’edat de
l’infant, així com el fet d’aconseguir que realment fossin activitats significatives per als
més petits.
Per altra banda, en relació a l’aplicació didàctica, també vaig considerar l’oportunitat
d’integrar algunes de les diverses activitats que havia dissenyat, en les sessions
ordinàries de psicomotricitat que realitzen els nens i nenes d’infantil, com un tipus
d’activitat dirigida. Això és així, ja que considero que el que es tracta, és que els infants
15

creïn els seus aprenentatges de la forma més globalitzada possible, interrelacionant unes
àrees amb unes altres.
Per últim, només dir que gràcies a aquest treball són molts els aprenentatges que he
assolit com a futura docent, i molts els aspectes que m’han fet obrir els ulls des d’una
altra perspectiva molt més afavoridora per als infants.
16

BIBLIOGRAFIA
Arnaiz Sánchez, Pi lar, Marta Rabadán Martínez, and Iolanda Vives Peñalver. La
psicomotricidad en la escuela: Una práctica preventiva y educativa. n.p.: ALJIBE, 2008. 164.
Impreso.

WEBGRAFIA
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/15/Articulo05.pdf
http://ebr.minedu.gob.pe/dei/pdfs/semnario_trujillo_pdf/separatas/separata_psicomotricida
d_la_libertad_II_ciclo.pdf
http://www.lavirtu.com/noticia.asp?idnoticia=33258


17

ANNEX
RELACIÓ DE LES MATEMÀTIQUES AMB LA PSICOMOTRICITAT
PROCÉS D’ENSENYAMENT-
APRENENTATGE DE LES
MATEMÀTIQUES
PASSAT
ARA, S’APOSTA
PER…
-Metodologia expositiva i tradicional.
-Ensenyament poc significatiu i
comprensible de símbols.
-Escassa participació de l’alumne.
-Poc activisme i moviment.
-No ús de la psicomotricitat per a
l’aprenentatge de les matemàtiques.
-El mestre és el qui té el coneixement.
-Una gran vinculació entre les
matemàtiques i la psicomotricitat.
-No només el punt de vista lingüístic,
sinó també per una pedagogia d’acció.
-L’aprenentatge manipulatiu i lúdic.
-Viure corporalment les accions per
estructurar el pensament.
-Una gran relació amb l’entorn.
-Un educador com a guia, que faci
possible infants constructors del saber.
18


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful