0

Costa Riera, Alicia
Moreno Mayans, Carolina
Torres Juan, Eva Maria
Tercer curs del grau d’Educació Infantil
Trastorns del Desenvolupament
Al!erto "#nc$e% &edroc$e'
()*+,*(+,-
CAS PRÀCTIC
5
ÍNDEX
Pàg.
♦ CONTEXTUALITZACIÓ DEL CAS I PROTOCOL.....................................2
♦ TIPUS DE NEE I HIPÒTESIS DIAGNÒSTICA EDUCATIVA....................4
♦ ALTRES MESURES EDUCATIVES I TIPUS D’ACTIVITATS.................5
1. CONTEXTUALITZACIÓ DEL CAS I PROTOCOL A SEGUIR
1
A.uest cas tracta d’un nen anomenat Miguel, de proced/ncia !rasilera, i .ue parla
portugu/s0 Actualment, assistei1 a una escola ordin2ria i cursa el nivell I3) &0-'0 A.uest
residei1 a Espanya des de fa un any, per4 encara no s’$a adaptat a la llengua oficial
d’a.uest pa5s, i tampoc conei1 la llengua pr4pia la catalana' de les Illes 6alears on
residei1'0 &er tant, a.uest nen al ser nouvingut presenta una incorporació tardana a
l’escola, .ue li genera unes necessitats espec5fi.ues de suport educatiu 7E"E', i a on
intervenen agents educatius, com són el &T, l’orientadora i els Mestres de "uport0
8a incorporació tardana esmentada provoca .ue en Miguel no tingui ad.uirides moltes
compet/ncies curriculars, fet .ue conduei1 a un retr2s de l’aprenentatge d’un any,
principalment en les 2rees instrumentals9 matem2ti.ues, llengua catalana i llengua
castellana0 Tot ai14 ens porta a pensar .ue caldr2 esta!lir3li una ACI no significativa, per
tal de refor:ar el seu proc;s d’aprenentatge0 En relació a la resta d’2rees, cal dir .ue
presenta el matei1 nivell curricular .ue la resta de companys, per4 4!viament am!
l’adaptació ling<5stica necess2ria0
Miguel t; un ade.uat estil d’aprenentatge, per4 re.uerei1 de moltes instruccions per part
del mestre, i s’$a d’adaptar al nou conte1t educatiu ling<5stic, socioemocional i cultural
del centre0
El fet de .ue a.uest infant $agi tingut una incorporació tardana, i a m;s, un nivell elevat
d’a!sentisme escolar, li desem!oca a unes dificultats espec5fi.ues d’aprenentatge
DEA', i tam!; pot ocasionar, un trastorn emocional0 En cas de .ue l’a!sentisme es
prolongu;s, pot derivar a trastorns emocionals i retards en l’aprenentatge m;s greus
podent3se derivar fins i tot, a un retr2s mental'0
&er altra !anda, tenint en compte tots els aspectes anteriorment mencionats, podem dir
.ue el fre.<ent a!sentisme, si s’accentu;s molt, podria derivar cap a un maltractament
infantil postnatal' lleu i de caire familiar, =a .ue priva a l’infant de les seves necessitats
i drets !2sics, com ;s el d’anar a l’escola0 >n motiu .ue $o =ustifica ;s el fet de .ue es
podria a!ordar des de l’2m!it sociofamiliar o !;, per mit=2 dels serveis socials0 &er tant,
tenim una sospita de .ue a.uest infant pot patir maltractament per neglig/ncia', =a .ue
tenim du!tes de la $ist4ria personal de l’infant en .<estió0 Ai15 matei1, considerem .ue
els pares d’en Miguel pot ser no tinguin la intencionalitat de maltractar3lo, per4
inconscientment $o fan0
En cas d’e1istir a.uest tipus de maltractament, .uins passos $aur5em de seguir i aplicar?
>na s/rie d’actuacions consecutives de car2cter multidisciplinari com les .ue es poden
veure a continuació9
PROTOCOL DE MALTRACTAMENT
DETECCIÓ 8a detecció $a de ser preco:, per tal
2
d’afavorir la futura intervenció i les
possi!les causes .ue $agin originat el
maltractament0
Cal destacar .ue com a docents, ;s
important la seva formació respecte
a.uesta tem2tica, per.u/ són una pe:a
clau per detectar si realment $i $a
maltractament o no0
NOTIFICACIÓ 8a notificació ;s donar const2ncia i
informar dels diferents indicadors de
maltractament, per mit=2 dels anomenats
@fulls de notificacióA orientatius i no
r5gids', als diversos agents educatius
implicats, com són la fam5lia, els serveis
socials en cas necessari',000 A.uesta
notificació ;s necess2ria i o!ligat4ria0
AVALUACIÓ En cas de .ue es produei1i un
maltractament, ser2 necessari avaluar3lo a
nivell social, policial, educatiu i*o =udicial0
"i a.uest maltractament no es notifica,
s’$aur2 d’ar1ivar i informar a les persones
.ue $avien notificat el cas0
TRACTAMENT El tractament sempre s’$a d’informar i
assessorar a les fam5lies, i s’$a de dividir
en dues parts9 una individual i una altra
grupal0 A m;s, caldria fer un seguiment
de tot el proc;s0
2. TIPUS DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I
H IPÒTESIS DIAGNÒSTICA EDUCATIVA
3
B!servant l’informe 7E"E i tenint en compte tots els aspectes esmentats en l’apartat
anterior, podem considerar .ue l’infant presenta les seg<ents 7ecessitats Educatives
Especials9
3En primer lloc, s’$a d’aclarir .ue Miguel t; 7ecessitats Educatives de "uport Especial,
=a .ue són de caire temporal i no permanents0 &ensem .ue ai14 ;s ai15, per.u/ a.uest
infant t; un desenvolupament normatiu a nivell de la seva llengua materna, per4 a
Espanya necessita un proc;s d’adaptació durant un cert temps0
3A nivell d’2rees instrumentals re.uerei1 millorar especialment la llengua catalana i la
castellana, i tam!; les matem2ti.ues0 7o o!stant, en la resta d’2rees curriculars nom;s
necessita adaptació ling<5stica0
3&er a la realit%ació de les tas.ues encomanades, l’alumne necessita instruccions i
consignes ver!als i orals simples .ue aniran augmentant progressivament', degut a les
dificultats per entendre el llenguatge0
3Al ser un alumne nouvingut s’$a d’adaptar a un nou conte1t educatiu, ling<5stic,
socioemocional i cultural, ;s a dir, precisa d’un temps d’adaptació0
3A l’$ora de proposar3se activitats, s’$aur2 de tenir en compte .ue en 6rasil e1istei1 un
sistema educatiu am! un funcionament diferent0
3&er tal de .ue l’infant continuC desenvolupant el seu proc;s d’aprenentatge, s’intentar2
mantenir els matei1os continguts del segon cicle d’educació infantil0
3Am! l’o!=ectiu de millorar i facilitar la comunicació de l’infant, en moments puntuals
ser2 ade.uat el suport d’un nen de primer de prim2ria d’origen tam!; !rasiler0 A.uesta
mesura organit%ativa s’anir2 reduint de manera paulatina0
3Ai15 matei1, per a facilitar l’acc;s a determinats continguts, l’Ds de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació, ser2 vital0
Arrel d’ai14 concloem .ue en Miguel podria presentar DEA Dificultats Espec5fi.ues
d’Aprenentatge'0 El principal motiu .ue $o =ustifica, ;s el fet de .ue el rendiment en
lectura, escriptura i c2lcul ;s inferior al .ue s’espera per a la seva edat, escolarit%ació i
nivell d’intelElig/ncia0 A.uest trastorn DEA pot ocasionar un retard en l’aprenentatge, i
a.uest si es perllonga pot desem!ocar en un d/ficit mental0 &er Dltim, tot l’esmentat
podria provocar trastorns emocionals no greus, com ara, una !ai1a autoestima, petits
estats depressius, entre altres, .ue podrien aca!ar afectant la personalitat de l’infant0
3. ALTRES MESURES EDUCATIVES I TIPUS D’ACTIVITATS
Com a mesures educatives, l’informe 7E"E ens facilita les seg<ents9
4
3Comptar am! l’a=uda d’un alumne de primer de prim2ria, tam!; !rasiler, .ue far2 de
suport a en Miguel ocasionalment, facilitant les seves relacions socials i les seves
$a!ilitats comunicatives0
3A l’$ora de tre!allar determinats continguts, ser2 convenient utilit%ar com a estrat/gia
d’aprenentatge les TIC’s0
38es activitats de les diverses 2rees instrumentals .ue es proposin a l’infant estaran
adaptades, especialment les ling<5sti.ues0 Ai15 matei1, la seva avaluació corresponent,
$aur2 de ser la pr4pia a l’etapa educativa .ue cursi el nen0
Altres mesures educatives ordin2ries .ue es podrien portar a terme podrien ser les .ue
esmentarem a continuació9
3Adaptació i incorporació de nous recursos ling<5stics0 &er e1emple9 contes, rondalles,
can:ons, llegendes,000 propis del pa5s i de la comunitat aut4noma0
38’esta!liment d’unes pautes d’actuació comunes per a tot l’e.uip docent, e1istint
sempre la cooperació0
3Realit%ació d’activitats per mit=2 de desdo!laments, petit grup, gran grup, per
parelles,000
3Tam!; ser2 convenient comptar am! la colEla!oració de les fam5lies, i realit%ar
activitats a trav;s de les .uals, a.uestes Dltimes es sentin integrades a l’escola0
3>tilit%ació de gestos i signes adaptats per a comunicar3nos am! el nen en .<estió0
Alguns e1emples d’activitats .ue podem dur a terme són9
• Fue la fam5lia de l’infant nouvingut vingui a l’escola a mostrar als infants del grup3
classe com ;s el seu pa5s, la seva cultura, gastronomia,000 a trav;s d’imatges, v5deos i
materials variats0
• A l’escola, $i $aur2 racó i*o am!ient dedicat a la multiculturalitat, on cada setmana
predominar2 un pa5s o cultura diferent0 A.uest estar2 decorat am! imatges,
vestimentes d’a.uells paCsos, aliments t5pics, etc0
• A nivell individual, en Miguel podria aprendre nou voca!ulari a trav;s de la
utilit%ació de flas$cards0
• &er tal d’afavorir la integració de l’infant, es realit%ar2 ocasionalment =ocs t5pics del
seu pa5s de proced/ncia0
• Els mit=ans de comunicació audiovisuals seran Dtils per afavorir l’aprenentatge de
les dues lleng<es, tant castellana com catalana0 >n e1emple ade.uat podria ser la
visualit%ació de pelEl5cules infantils am! continguts apropiats al seu nivell evolutiu0
5
• &er Dltim, a classe $i $aur2 un plafó on es mostrin imatges de les diverses necessitats
.ue pugui tenir l’infant0 A.uest $aur2 d’assenyalar all4 .ue desitgi0 A sota de
cadascuna de les imatges, $i $aur2 la paraula escrita en llengua castellana i catalana,
per tal d’afavorir la seva assimilació0 &er e1emple, imatges d’un nen !event, d’un
!any,000
6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful