Está en la página 1de 36

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

i ng: 40 cn b ging vin trong c 16 ging vin ang


hc tp v nghin cu nc ngoi.
3 b mn:
Mng vin thng
Tn hiu v h thng
Thng tin v tuyn
Cc phng th nghim thc hnh:
Mng vin thng
V tuyn s
Thng tin quang

Khoa vin thng 1
i ng: 11 ging vin
trong c 4 ging
vin ang hc tp v
nghin cu nc
ngoi.
Cc mn hc:
C s k thut
mng truyn thng
Internet v giao
thc
Qun l mng vin
thng
Bo hiu v iu
khin kt ni
Chuyn mng
vin thng
B mn Mng vin thng
B mn Tn hiu v h thng

B mn Thng tin v tuyn

CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
TS. Nguyn Tin Ban
Trng khoa
TIU S
B.E: 1992 ti i hc LETI.
PhD: 2003 ti i hc vin
thng quc gia SUT (Nga).
LNH VC NGHIN CU
Hiu nng mng.
Thit k v qui hoch mng.
M hnh ha v m phng
mng vin thng.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
TS. Nguyn Chin Trinh
Trng b mn Mng vin thng
TIU S
B.E: 1989 i hc Bu in -Ucraina.
M.E.: 1999 Trng i hc in -
Thng tin, Tky, Nht bn
PhD: 2005 Trng i hc in -
Thng tin, Tky, Nht bn
LNH VC NGHIN CU
K thut lu lng.
QoS trong mng vin thng
NGN, NwGN
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Nguyn Th Thu Hng
TIU S
B.E: 2000 ti i hc Bch
Khoa H Ni.
M.E: 2003 ti Vin Cng
ngh Chu AIT, Thi Lan.
LNH VC NGHIN CU
Mng vin thng v Internet
iu khin nghn trong mng IP.
Mng cm bin khng dy (WSN).
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Dng Thanh T
TIU S
B.E: 1999 ti i hc
Bch Khoa H Ni.
M.E: H Quc gia H Ni.
LNH VC NGHIN CU
Cng ngh truy nhp bng rng
Qun l mng vin thng
ng b qua giao thc
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Nguyn nh Long
TIU S
B.E: 2000 ti H
Giao thng Vn ti.
M. E 2010 ti PTIT.
LNH VC NGHIN CU
nh tuyn trong mng IP
MPLS
Qun l mng vin thng
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Nguyn Thanh Tr
TIU S
BE: ti PTIT
M.E: ti PTIT
LNH VC NGHIN CU
MPLS
Chuyn mch mm
Bo hiu & iu khin
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Hong Trng Minh
TIU S
BE: ti PTIT.
M.E: ti PTIT.
ang lm nghin
cu sinh ti PTIT
LNH VC NGHIN CU
nh tuyn trong mng IP.
MPLS.
WMN.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
TS. L Nht Thng
TIU S
BE: 1995 ti i hc
Bch Khoa H Ni.
M.E: 2000 ti Hc vin Cng
ngh Chu AIT, Bangkok.
PhD: 2006 ti Trng i hc
Tng hp Trento, Italia.
LNH VC NGHIN CU
Phn tch & nh gi
hiu nng mng.
M hnh ha v m phng.
K thut lu lng.
L thuyt hng i & ng dng, Qos
K thut chuyn mch v nh tuyn
Trng b mn Tn hiu v h thng
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. V Th Thy H
TIU S
BE: 1993 ti i hc Tng hp H
Ni.
ME: 2001 ti i hc Quc gia H
Ni.
ang lm nghin cu sinh ti PTIT
LNH VC NGHIN CU
Phn tch nh gi hiu nng mng.
M hnh ha v m phng.
K thut chuyn mch & nh tuyn.
Mng chng ph P2P.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Nguyn Th Thu Hin
TIU S
BE: ti PTIT.
M.E: ti PTIT.
LNH VC NGHIN CU
X l m thanh, hnh nh,
video.
K thut chuyn mch.
Mng ngang hng.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
Ts. Nguyn c Nhn
TIU S
B.E: 1996 ti HKHTN,
HQGHN.
M.E: ITIM, i hc Bch
khoa H Ni.
PhD: ti Australia.
LNH VC NGHIN CU
H thng truyn thng si quang.
X l tn hiu quang.
M phng h thng thng tin.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Cao Hng Sn
TIU S
B.E: ti i hc Giao thng Vn ti.
M.E: ti PTIT.
ang lm nghin cu sinh ti PTIT
LNH VC NGHIN CU
H thng truyn thng si quang.
Mng chuyn mch gi quang.
K thut a truy nhp.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Trn Thy Bnh
TIU S
BE: ti i hc Bch
Khoa H Ni?
M.E: ti PTIT?
Trc lm RIPT
LNH VC NGHIN CU
H thng truyn thng
si quang.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. L Thanh Thy
TIU S
BE: ti PTIT.
M.E: ti PTIT.
LNH VC NGHIN CU
H thng truyn thng si quang
Mng chuyn mch Burst quang.
K thut a truy nhp.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Nguyn Th Thu Nga
TIU S
BE: 1999 ti i hc
Bch Khoa H Ni.
M.E: ti H Cng ngh,
H Quc gia H Ni
LNH VC NGHIN CU
H thng truyn thng
si quang.
Mng truyn ti quang.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Ng Th Thu Trang
TIU S
BE: ti H Cng ngh,
H Quc gia H Ni.
M.E: ti Hn Quc.
LNH VC NGHIN CU
H thng truyn thng
si quang.
H thng quang khng
dy.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
TS. ng Th Ngc
TIU S
B.E: 1999 ti i hc
Bch Khoa H Ni.
M.E: 2005 ti PTIT.
PhD: 2010 University of Aizu,
Japan.
LNH VC NGHIN CU
K thut iu ch, m ho.
M phng h thng quang
CDMA v OFDMA.
Chuyn mch gi quang
Radio over Fiber (RoF)
Chuyn mch Bust quang (OBS)
Ph trch b mn Thng tin v tuyn
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Nguyn Vit m
TIU S
B.E: ti PTIT.
M.E: 2000 ti PTIT.
LNH VC NGHIN CU
Thng tin di ng.
M phng knh v
tuyn trn Matlab.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Phm Th Thy Hin
TIU S
B.E: 1999 i hc
Giao thng vn ti
M.E: 2005 ti PTIT.
LNH VC NGHIN CU
Thng tin di ng
Truyn dn v tuyn
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. L Tng Hoa
TIU S
B.E: 2004 ti PTIT.
M.E: Nht Bn.
LNH VC NGHIN CU
Thng tin v tuyn.
Cc h thng truyn
khng dy.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
ThS. Nguyn Vit Minh
TIU S
B.E: ti PTIT.
M.E: 2010 ti PTIT
LNH VC NGHIN CU
Thng tin v tinh Vinasat.
Thng tin di ng.
Truyn dn v tuyn.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
TS. V Trng Thnh
TIU S
B.E: 1999 ti i hc
Bch Khoa H Ni.
PhD: 2011 Japan.
LNH VC NGHIN CU
Thng tin di ng.
Truyn dn v tuyn.
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
TS. Nguyn Vit Hng
TIU S
B.E: 1999 ti i hc
Bch Khoa H Ni.
PhD: 2011 Japan.
LNH VC NGHIN CU
Thng tin di ng
Mng truyn thng
Cognative Radio & Quantum
Communication
CC THY C TRONG KHOA
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG
C Nguyn Th Phng Dung
Tr l khoa
GING VIN ANG HC TP NC NGOI
L Hi Chu
D98-PTIT
Tin s Nht
Nguyn Mnh Cng
K41 H BKHN
Thc s, tin s M
L S t
D98-PTIT
Tin s Php
Nguyn Xun Hong
K39 H BKHN
Thc s, Nghin cu sinh
Anh
Nguyn Vn Thu
K39 H BKHN
Tin s M
Trn Thanh T
K43 H BKHN
Thc s c
GING VIN ANG HC TP NC NGOI
Nguyn Trung Hin
D05-PTIT
Nghin cu sinh
L Hng Sm
D98-PTIT
Thc s M
Nguyn Trung Hiu
K41H BKHN
Tin s Na uy
L nh Hng
D97-PTIT
Tin s
Nguyn Vn T
D2001-PTIT
Tin s M
GING VIN ANG HC TP NC NGOI
Nguyn Hong Hi
D2000-PTIT
Tin s M
Nguyn Thnh Nam
D98 PTIT
Tin s khoa hc
Nguyn Ngc ip
D99-PTIT
Tin s M
Nguyn Vit Dng
D99-PTIT
Nghin cu sinh c
Nguyn Quang Vinh
D2000-PTIT
Tin s Php
Giao lu ging vin- sinh vin 2011
To m ging vin - sinh vin 2012
To m ging vin - sinh vin 2012
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG