Está en la página 1de 2

NOTA DE PRENSA

Os socialistas vilalbeses denuncian avergoenta actuacin do


goberno municipal nas obras dos terreos pblicos acreditados
como !ona verde no pol"gono industrial
#ogo das denuncias pblicas do PSOE$ a nica resposta do goberno municipal
%oi a apertura dun e&pediente de reposicin da legalidade ' empresa(No canto
de pec)ar os terreos$ nos *ue seguen instaladas as casetas de
obra$derrubouse o pec)e perimetral da !ona verde %acilitando as" o acceso
dende terreos pblicos a negocios particulares
Os socialistas tam+n denuncian a colocacin neses terreos dun cartel
anunciador do negocio de )ostaler"a de ,v'n -ern'nde!$concelleiro do .rupo
de .oberno$ no *ue ademais se indica a e&istencia dun espa!o de
aparcamento para camins
Ante a posibilidade de *ue o /oncello estea a incorrer nun)a
irregularidadecon estas obras$ *ue o aparellador municipal descoec"a$ o
.rupo socialista pedir' copia de toda a documentacin respecto e os
posibles e&pedientes *ue se tean iniciado polo *ue consideran un claro
e&emplo de prevaricacin
0,#A#1A$ 2 DE A.OSTO(3 Os socialistas de Vilalba denuncian unha nova
actuacinvergoenta do Goberno en relacin coas obras que se estn levando a cabo
en terreos pblicos ubicados no polgono industrial, e que contan coa califcacin de
ona verde! "oncreta#ente, son traballos de reafr#ado e co#pactado dos terreos que
se estn a e$ecutar nas in#ediacins do edifcio #ultiusos, no que se ubica un negocio
de hostalera propiedade de %vn &ernnde,concelleiro do 'artido 'opular no "onsistorio
vilalb(s!
Os socialistas $a denunciaron publica#ente no seu #o#ento)hai das sesins
plenarias), que a e#presa *+",&+* estaba a construr un aparcadoiroen terreos
pblicos ona verde sen contar con licena #unicipal! 'ara o '-O+ vilalb(s, o .eito de
que o "oncello per#itira estas actuacins non ( .roito da casualidade, senn que
teen unha dobre .uncionalidade/ #ellorar o fr#e para o seu uso co#o aparcadoiro
pola construtora que est a levantar o tanatorio e, pola outra, .avorecer o
estaciona#ento dos ca#ins nas pro$i#idades do establece#ento hostaleiro do edil, co
fn que este au#ente os benefcios!
,ta o #o#ento, e ante as preguntas realiadas polo grupo socialista no lti#o 'leno, a
nica resposta o.recida polo ,lcalde, .oi co#unicar a apertura dun e$pediente de
reposicin da legalidade a dita e#presa, que suposta#ente $a .oi derivado "onsellera
co#petente en ordenacin do territorio!
0e#bargantes, a realidade ( ben distinta! 1e .eito, no canto de pechar os terreos, tal (
co#o os socialistas requiran, derrubouse o peche peri#etral que deli#itaba a ona
verde das naves do polgono, .acilitando deste $eito o acceso desde un terreo pblico a
negocios particulares! 1e .eito, as casetas de obra seguen instaladas, o que para os
socialistas ( un indicador #is de que o goberno #unicipal non ten o #is #ni#o
interese en de.ender o interese co#n dosvilalbeses, senn deter#inados intereses
particulares!
.abinete de /omunicacin PSde.3PSOE da provincia de #ugo
444(psoeprovincialdelugo(com
444(%aceboo5(com6psoeprovinciallugo
444(t4itter(com6Psoe#ugo
NOTA DE PRENSA
1e .eito, neste #es#o espao, contina colocado un cartel anunciador dun negocio de
hostalera propiedade do concelleiro popular %vn &ernnde, no que se indica a
e$istencia dun espao para o aparca#ento de ca#ins, algo que ta#(n denunciaron os
socialistas en sesin plenaria e ante o que o Goberno #unicipal do '' non acta
solicitando nin procedendo sa retirada!
O descaro converteuse na bandeira do goberno vilalb(s, superando con creces o piar
bsico da confana le$ti#a!1ende posicins de abuso de poder e con arrogancia,
adcase a prote$era un club selecto de persoas!
,nte a posibilidade de que o "oncello estea a incorrer nunha irregularidade nestas
obras, que o aparellador #unicipal descoeca, o Grupo socialista pedir copia de toda a
docu#entacin respecto e os posibles e$pedientes que se tean iniciado polo que
consideran un claro e$e#plo de prevaricacin!
.abinete de /omunicacin PSde.3PSOE da provincia de #ugo
444(psoeprovincialdelugo(com
444(%aceboo5(com6psoeprovinciallugo
444(t4itter(com6Psoe#ugo