Está en la página 1de 23

MANUAL DE

ORGANIZACION Y FUNCIONES
DE INMOBILIARIA MILENIA S.A.
(Aprobado en Sesin de Dire!orio de" #$.#$.%##&'
INDICE
PRESENTACION
Base Le(a" ))))))))))))))))))))))).. *
ESTRUCTURA ORGANICA )))))))))))).)))) +
I. ALTA DIRECCION
Gerenia Genera" )))))))))))))))..) ,
II. ORGANO DE APOYO
S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as )))..)) 1
III. ORGANO FUNCIONAL
S-b(erenia de Operaiones ))))))))))..) 2,
2
PRESENTACION
In.obi"iaria Mi"enia S.A.3 on e" propsi!o de presen!ar "as 4-niones (enera"es
es!ab"eidas en s- Re("a.en!o de Or(ani0ain / F-niones3 5a e"aborado e"
Man-a" de Or(ani0ain / F-niones.
En es!e Man-a" se 5a !o.ado en -en!a "a es!r-!-ra or(6nia / 4-niones
(enera"es es!ab"eidas en e" Re("a.en!o de Or(ani0ain / F-niones3 as7
o.o "os re8-eri.ien!os de "os ar(os onsiderados en e" C-adro Ana"7!io de
9ersona".
En e" Man-a" de Or(ani0ain / F-niones3 8-e es -n ins!r-.en!o nor.a!i:o
de "a (es!in ad.inis!ra!i:a3 se preisan en !o!a" onordania on "a es!r-!-ra
or(6nia / 4-niones3 "a desripin de "os ar(os 8-e "a in!e(ran3 "as "7neas de
a-!oridad3 responsabi"idad / oordinain.
Median!e es!e Man-a" de Or(ani0ain / F-niones ada 4-nionario /
!raba;ador de In.obi"iaria Mi"enia S.A.3 deber6 onoer s-s 4-niones / s-
-biain den!ro de "a es!r-!-ra (enera" de "a or(ani0ain3 on e" 4in de
par!iipar3 de .anera in!e(ra"3 en e" "o(ro de "os prinipa"es ob;e!i:os de "a
E.presa.
Base Legal
Estatutos de INMISA3 de!er.ina 4a-"!ades de" Dire!orio / de "a Gerenia
Genera"
Ley N !""#3 Le/ Genera" de Soiedades
D.S. N $#%&'(&PCM) Dere!o 8-e dero(a "a Le/ N< %=,#&3 es!ab"eiendo 8-e
"a aprobain de" Re("a.en!o de Or(ani0ain / F-niones3 e" Man-a" de
Or(ani0ain / F-niones / e" C-adro de Asi(nain de 9ersona"3 ser6 de
responsabi"idad e>"-si:a de ada en!idad de" se!or 9?b"io.
Resolu*+,- de Co-t.alo./a N 0$&$$!&CG) apr-eba "as Nor.as de Con!ro"
In!erno / dispone 8-e "a Direin deba es!ab"eer -n a.bien!e de on!ro"
in!erno .edian!e -na ade-ada es!r-!-ra or(ani0aiona"3 ad.inis!rain de
re-rsos 5-.anos3 o.pe!enia pro4esiona" / asi(nain de a-!oridad /
responsabi"idad.
3
A*ue.do de D+.e*to.+o N $$&$$%1$$"&FONAFE / nor.as .odi4ia!orias3
Dire!i:a ap"iab"e a "os Dire!ores de "as E.presas en "as 8-e FONAFE
par!iipa o.o aionis!a3 en "a -a" se es!ab"ee e" proedi.ien!o de
desi(nain3 ren-nia / re:oain de Dire!ores as7 o.o "os dere5os3
ob"i(aiones3 pro5ibiiones / responsabi"idades de "os Dire!ores.
C,d+go de Bue- Go2+e.-o Co.3o.at+4o de I-5o2+l+a.+a M+le-+a S.A.
aprobado en Sesin de Dire!orio de 4e5a #=.#&.%##=3 en e" -a" se 5ae
re4erenia a "a de"i.i!ain de 4-niones / responsabi"idades de" Dire!orio / de
"a Gerenia Genera".
C,d+go Ma.*o de Co-t.ol I-te.-o de las E53.esas del Estado aprobado en
A-erdo de Dire!orio N< ##2@%##=A#%$@FONAFE de 4e5a 22.22.%##=3 en e"
-a" se 5ae re4erenia a "as Nor.as de Con!ro" In!erno / dispone 8-e "a
Direin debe es!ab"eer -n a.bien!e de on!ro" in!erno3 en onordania on
"a Reso"-in de Con!ra"or7a N< *%#@%##=@CG.
COMISION NACIONAL SUPER6ISORA DE EMPRESAS Y 6ALORES 7
CONASE63 or(anis.o s-per:isor
4
ESTRUCTURA ORGANICA
De a-erdo a" Re("a.en!o de Or(ani0ain / F-niones In.obi"iaria Mi"enia
S.A.3 -en!a on "a si(-ien!e Es!r-!-ra Or(6niaB
ALTA DIRECCION
- Dire!orio
- Gerenia Genera"
ORGANO DE APOYO
- S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as
ORGANO FUNCIONAL
- S-b(erenia de Operaiones
5
I.& ALTA DIRECCION
GERENCIA GENERAL
8. OB9ETI6O
La Gerenia Genera" es "a -nidad or(6nia dependien!e de" Dire!orio3
responsab"e de "a ad.inis!rain / (es!in de "a E.presa3 de desarro""ar
"as a!i:idades 8-e "o(ren de .anera e4iien!e3 "os ob;e!i:os / .e!as
Ins!i!-iona"es. 9ara e" desarro""o de s-s a!i:idades -en!a on e"
asesora.ien!o "e(a" e>!erno orrespondien!e.
. ESTRUCTURA ORGANICA DE CARGOS
9ara e" desarro""o de s-s a!i:idades3 "a Gerenia Genera" re8-iereB
Geren!e Genera"
Sere!aria
Ge.e-te Ge-e.al:
.8 O2;et+4o
E" Geren!e Genera" !iene responsabi"idad dire!a en "a direin3
oordinain3 on!ro" / e:a"-ain de" 4-niona.ien!o /
a!i:idades de "a E.presa3 en onordania on "as po"7!ias3
p"anes / es!ra!e(ias aprobadasC (aran!i0a 8-e "os proedi.ien!os
/ po"7!ias se ""e:en a abo den!ro de" .aro de "a "e/3 / 8-e se
ob!en(an "os ob;e!i:os prop-es!os3 sobre "a base de -na
or(ani0ain / ad.inis!rain e4iien!esC / asesora a" Dire!orio
en "a b-ena .ar5a de "a E.presa.
Asi.is.o3 e;ere "a represen!ain "e(a" de "a E.presa.
Desarro""a "as si(-ien!es 4-nionesB
. Fu-*+o-es Ge-e.ales
a' For.-"ar / presen!ar a" Dire!orio para s- aprobain e" p"an
an-a" de "a E.presa 8-e in"-/e "as es!ra!e(ias de
p"anea.ien!o3 ob;e!i:os3 po"7!ias3 .e!as3 pro(ra.as /
pres-p-es!os re4eridos a "as a!i:idades ins!i!-iona"es.
b' Asesorar a" Dire!orio en -es!iones !Dnias
proporion6ndo"e "a in4or.ain neesaria.
' Diri(ir "as .edidas orre!i:as 8-e 4-eran neesarias para e"
"o(ro de "os ob;e!i:os3 p"anes3 pro(ra.as3 .e!as /
pres-p-es!os es!ab"eidos.
d' Ase(-rar 8-e e" desarro""o de pro(ra.as / p"anes 8-e diri;an
"as a!i:idades / e" -so de "os re-rsos3 se ""e:en a abo
on4or.e "a es!ra!e(ia3 po"7!ias3 proedi.ien!os / nor.as
es!ab"eidas.
6
e' Eaer -.p"ir de .anera e4iien!e "os a-erdos /
reso"-iones 8-e adop!e "a F-n!a Genera" de Aionis!as / e"
Dire!orio.
4' Diri(ir "as a!i:idades 8-e per.i!an adop!ar n-e:os en4o8-es
para INMISA.
(' E:a"-ar "os ri!erios / proedi.ien!os de se"e!i:idad en "a
a"idad de "ien!es3 a 4in de (aran!i0ar -na .e;or ren!abi"idad
"-ra!i:a den!ro de "os p"anes diseGados.
5' 9"an!ear a" Dire!orio e" no.bra.ien!o3 pro.oin / !ras"ado
de "os 4-nionarios3 as7 o.o s-s re.-neraiones.
i' E;erer o.o sere!ario de "as F-n!as Genera"es de
Aionis!as / de" Dire!orio.
;' L"e:ar a "a aprobain de" Dire!orio as-n!os 8-e on""e:en
sa"ir de "os "7.i!es de s- a-!oridad3 de a-erdo on "o
disp-es!o en "os Es!a!-!os.
H' Inspeionar dire!a.en!e o por .edio de "os 4-nionarios
responsab"es e" sis!e.a de on!abi"idad ade-ado / e" b-en
desarro""o 4inaniero de on4or.idad on e" pres-p-es!o
an-a" de "a E.presa3 in4or.ando .ens-a".en!e a"
Dire!orio.
"' Aprobar "os Es!ados Finanieros3 Es!ados de Res-"!ados e
in4or.ain o.p"e.en!aria3 on "a perepin respe!o de
"os ob;e!i:os de "a E.presa3 an!es 8-e sean so.e!idos a
onsiderain de" Dire!orio.
.' Disponer "a o"oain de "os e>eden!es 4inanieros3 as7
o.o "a rea"i0ain de "as in:ersiones de on4or.idad on
"os a-erdos !o.ados por e" Co.i!D de In:ersiones de "a
E.presa / en onordania on e" Dere!o S-pre.o
No.#+#@%##2@EF / "a Reso"-in Minis!eria" No.#$&@%##2@
EF@2#.
n' 9"an!ear a" Dire!orio prop-es!as de a.bio en -an!o a "a
Es!r-!-ra Or(6nia de!er.inada en e" ROF / en e" MOF de
"a E.presa.
o' 9roponer a" Dire!orio p"an!ea.ien!os neesarios para 8-e
se -.p"an "os ob;e!i:os esperados / pro/e!ados en e" p"an
an-a" de "a E.presa3 en.arados de on4or.idad on "as
nor.as es!ab"eidas.
p' 9"ani4iar3 s-per:isar e" desarro""o de pro/e!os es!ra!D(ios
.odernos 8-e 4ai"i!en "a .e;ora de "a E.presa.
8' Re:isar / e:a"-ar peridia.en!e "as operaiones 8-e se
""e:an a abo en "a E.presa.
r' Represen!ar a "a E.presa an!e !oda "ase de a-!oridades3
en!idades / personas3 on "as 4a-"!ades (enera"es de"
.anda!o / espeia"es de "os ar!7-"os no:eno / dDi.o de"
di(o de proedi.ien!os i:i"es.
s' Iransi(ir "as -es!iones "i!i(iosas 5as!a por e" .on!o
a-!ori0ado3 dando -en!a a" Dire!orio.
!' Orien!ar "as aiones 8-e per.i!an a!ender "as
reo.endaiones de a-di!or7a in!erna / e>!erna.
7
-' S-per:isar "a po"7!ia "abora" / "as nor.as (enera"es para s-
orre!a ap"iain.
:' 9roponer a" Dire!orio "a on4or.ain de "os Co.i!Ds
Espeia"es 8-e sean neesarios para "as on!ra!aiones /
ad8-isiiones 8-e re8-iera INMISA.
J' Aprobar "a ad8-isiin / on!ra!ain de "os bienes /
ser:iios neesarios para "a e;e-in de "as a!i:idades /
operaiones de INMISA. Asi.is.o3 e" Geren!e Genera" es
responsab"e por "a e:a"-ain / aprobain de "os
E>pedien!es de Con!ra!ain / de aprobar "os p"a0os /
proedi.ien!os de "as on!ra!aiones / ad8-isiiones 8-e "e
presen!e "a S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as de
!odos "os proesos de se"ein as7 o.o aprobar bases
-/o :a"or re4erenia" sea .enor a + UII. La Gerenia
Genera" es "a .6>i.a a-!oridad ad.inis!ra!i:a / es e"
r(ano o.pe!en!e 4a-"!ado para s-sribir3 prorro(ar /
reso":er "os on!ra!os ori(ina"es /Ao o.p"e.en!arios on e"
pos!or (anador de" proeso de se"ein en onordania
on "a nor.a!i:idad :i(en!e3 poner en onoi.ien!o de"
Conse;o S-perior de Con!ra!aiones / Ad8-isiiones de"
Es!ado @ CONSUCODE a!os 8-e p-edan ons!i!-ir
in4rain ad.inis!ra!i:a / re.i!ir e" e>pedien!e de
on!ra!ain de -n proeso de se"ein a so"ii!-d de"
Irib-na" de Con!ra!aiones / Ad8-isiiones de" Es!ado por
in!erposiin de re-rso de ape"ain.
>' C-.p"ir "as de.6s 4-niones !Dnias 8-e e" Dire!orio "e
asi(ne.
.0 Fu-*+o-es Es3e*/<+*as
a' Es!ab"eer on "os F-nionarios ba;o s- responsabi"idad "as
a!i:idades 8-e ase(-ren -na !area ordenada / de
oordinain ons!an!e.
b' E;erer a!rib-iones3 -ando "o es!i.e on:enien!e3 8-e "e
orresponden espe74ia.en!e a o!ros 4-nionarios ba;o s-
responsabi"idad3 en 4or.a par!i-"ar o si.-"!6nea.en!e on
e""os.
' S-per:isar / e:a"-ar peridia.en!e a" persona"
dire!a.en!e a s- ar(o.
d' Disponer pro/e!os de apai!ain para e" persona"3
orien!ados a s- desarro""o !Dnio.
e' Fir.ar "a orrespondenia de a-erdo on "a .a(ni!-d de"
!e.a / "a ;erar8-7a de s- ar(o.
4' Fir.ar 5e8-es en 4or.a .ano.-nada on "os
4-nionarios a-!ori0ados.
(' A-!ori0ar e" pa(o de 5oras e>!ras /Ao !raba;os
e>!raordinarios.
8
5' Aprobar e" ro" de :aaiones an-a"es de" persona" a s-
ar(o / "as .odi4iaiones neesarias.
i' Aprobar "a on!ra!ain de ser:iios de !ereros3 -ando sea
neesario3 para "a e;e-in de "as a!i:idades /
operaiones de INMISA.
;' In4or.ar per.anen!e.en!e a" Dire!orio de "as a!i:idades
8-e por s- 7ndo"e o i.por!ania re8-ieren de s-
onoi.ien!o.
H' S-(erir / ad.i!ir "a o.pra de a!i:os 4i;os para "a Gerenia
Genera".
"' Represen!ar a "a E.presa an!e !oda "ase de a-!oridades3
en!idades / personas3 den!ro de "as 4a-"!ades on4eridas
por Ds!a.
.' Co.-niar a "a CONASEK / -ando orresponda a "a Bo"sa
de Ka"ores de Li.a3 "os 5e5os de i.por!ania3 as7 o.o "a
in4or.ain a"i4iada de reser:ada / o!ras o.-niaiones.
n' C-.p"ir "as de.6s 4-niones ad.inis!ra!i:as 8-e "e asi(ne e"
Dire!orio.
2.4 Rela*+o-es de Res3o-sa2+l+dad y de Auto.+dad
Es dire!a.en!e responsab"e an!e e" Dire!orio.
9ara e" -.p"i.ien!o de s-s responsabi"idades3 e" Geren!e
Genera" es apo/ado por "os Lr(anos de Apo/o / F-niona" de
INMISA3 as7 o.o asesores "e(a"es e>!ernos.
2.5 Rela*+,- de Coo.d+-a*+,- Fu-*+o-al
Den!ro de "as re"aiones de oordinain in!ernas / sin per;-iio
de "a dire!a dependenia3 de!er.inada en "a es!r-!-ra or(6nia3
.an!iene on!in?a onordania / resp-es!a de 4-nin on "os
di4eren!es r(anos de "a E.presa.
Respe!o a oordinain on e" e>!erior3 .an!iene re"ain on "os
di4eren!es Lr(anos o.oB FONAFE3 Minis!erio de Eono.7a /
Finan0as3 Con!ra"or7a Genera" de "a Rep?b"ia3 Con!ad-r7a
9?b"ia de "a Nain3 Co.isin Naiona" S-per:isora de
E.presas / Ka"ores3 Bo"sa de Ka"ores de Li.aC / o!ros
Or(anis.os p?b"ios / pri:ados.
Se*.eta.+a:
.8 O2;et+4o
Rea"i0a "abores espe74ias de apo/o a" Dire!orio / a "a Gerenia
Genera"3 / en (enera" a !odas "as S-b(erenias de "a E.presaC
as7 o.o3 o!ras !areas asi(nadas por "a Gerenia Genera".
9
. Fu-*+o-es Ge-e.ales
a' Apo/ar en "as "abores de s- ar(o a "a A"!a Direin de "a
E.presa.
b' A!ender a "os .ie.bros de" Dire!orio en e" !rans-rso de
s-s sesiones.
' Ar5i:ar3 re(is!rar / on!ro"ar "as A!as de" Dire!orio3 / o!ros
do-.en!os i.por!an!es.
d' Reepionar3 re(is!rar / dis!rib-ir !oda "a do-.en!ain 8-e
in(resa a "a E.presa (Car!as3 In4or.es3 Fa!-ras3 Reibos3
e!.'.
e' Ira.i!ar / proesar "os e>pedien!es 8-e 4"-/en de "a
Gerenia Genera"C on!ro"ar / dis!rib-ir e" despa5o de "a
orrespondenia a !ra:Ds de" Ser:iio Loa".
4' A!ender "a en!ra" !e"e4nia3 e4e!-ar / a!ender "as
o.-niaiones e in4or.ar a ni:e" in!erno / a" p?b"io sobre
"as (es!iones 8-e se :ienen rea"i0ando en e" 6rea de s-
o.pe!enia.
(' Cen!ra"i0ar "os re8-eri.ien!os de s-.inis!ros di:ersosB M!i"es
de o4iina3 aseo / "i.pie0a / s-.inis!ros para e8-ipos de
o4iina / :e"ar por .an!ener -n s!oH ade-ado. Ges!iona "a
o.pra3 on!ro" / dis!rib-in de "os .is.os.
5' Con!ro"ar / s-per:isar "os ser:iios de "i.pie0a en "a sede de
"a E.presa.
i' Con!ro"ar e" Re(is!ro de Asis!enia.
;' Con!ro"ar / ar5i:ar "as Nor.as Le(a"es.
H' Ira.i!ar "as p-b"iaiones de "os a:isos en "os Diarios.
"' Ar5i:ar3 on!ro"ar / re(is!rar "as p"i0as de se(-ros por "os
bienes de "a E.presa.
.' Ira.i!ar e" pa(o de "as 4a!-ras / reibos por 5onorarios.
n' Re(is!rar / on!ro"ar e" Fondo de Ca;a C5ia de on4or.idad
on "as nor.as / proedi.ien!os es!ab"eidos.
o' Apo/ar en "as "abores de s- ar(o a !odas "as S-b(erenias
de "a E.presa.
p' Y -a"8-ier o!ra "abor 8-e "e asi(ne o eno.iende "a
Gerenia Genera".
.0 Rela*+o-es de Res3o-sa2+l+dad y Coo.d+-a*+,- Fu-*+o-al
Depende / repor!a dire!a.en!e a" 9residen!e de" Dire!orio / a"
Geren!e Genera".
Coordina on "os o!ros r(anos "o re"aionado a s-s 4-niones /
"abor de apo/o.
10
II.& ORGANO DE APOYO
Su2ge.e-*+a de Ad5+-+st.a*+,- y F+-a-=as
8. OB9ETI6O
Es e" Lr(ano enar(ado de ad.inis!rar "os re-rsos ad.inis!ra!i:os /
4inanieros de "a E.presaC es!6 a ar(o de "a S-b(erenia de
Ad.inis!ra!i:a / Finaniera3 "a -a" e;ere direin 4-niona" sobre "a
ap"iain de "os proesos one>os a "os sis!e.as ad.inis!ra!i:os
4inanieros en !odas "as S-b(erenias de "a E.presa. Coordina
a!i:idades on e" FONAFE.
. ESTRUCTURA ORGANICA DE CARGOS
9ara e" desarro""o de s-s a!i:idades3 "a S-b(erenia de Ad.inis!rain /
Finan0as re8-iereB
S-b(eren!e de Ad.inis!rain / Finan0as
Asis!en!e de Ad.inis!rain / Finan0as
Asis!en!e IDnio
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINAN>AS
.8 O2;et+4o
E" S-b(eren!e de Ad.inis!rain / Finan0as es e" enar(ado de
p"ani4iar3 es!ab"eer3 nor.ar3 ond-ir3 oordinar3 s-per:isar3
on!ro"ar / e:a"-ar "a ap"iain de "os proesos !Dnios de "os
sis!e.as ad.inis!ra!i:os 4inanieros de "a E.presaC as7 o.o3 de"
persona"3 on!abi"idad / !esorer7a. De i(-a" 4or.a es "a enar(ada
de "a orre!a e;e-in / re(is!ro de "as operaiones !Dnias3
ad.inis!ra!i:as3 on!ab"es3 eon.ias / 4inanieras. Asi.is.o3
es "a enar(ada de preparar in4or.ain eon.ia 4inaniera
re8-erida por ins!i!-iones o.oB FONAFE3 CONASEK3 BKL3
CAKALI ICLK3 Con!ad-r7a 9?b"ia de "a Nain / o!ros or(anis.os
re(-"adores.
. Fu-*+o-es Ge-e.ales
a' 9roponer "as es!ra!e(ias3 p"anes / .e!as re"aionados on
"os re-rsos 5-.anos / 4inanieros3 presen!6ndo"os an!e "a
Gerenia Genera".
b' E"aborar e" pres-p-es!o an-a" a ser presen!ado por "a
Gerenia Genera" a" Dire!orio3 disponer "as aiones /
p"anea.ien!os neesarios para s- orre!a e;e-inC
11
deber6 es!ab"eer "os .eanis.os de on!ro" / e:a"-ain
de" .is.o.
' S-per:isar "a e.isin de "os Es!ados Finanieros .ens-a"es
"os .is.os 8-e deben on!ener in4or.ain3 on4iab"e3
:era0 / opor!-naC en onordania on "as Nor.as
Irib-!arias / Con!ab"es :i(en!esC presen!ar"os a "a A"!a
Direin para s- aprobain / :e"ar por 8-e se re.i!an a
"os or(anis.os 8-e "os re8-ieren opor!-na.en!e.
d' Diri(ir3 oordinar / on!ro"ar "as !ransaiones ad.inis!ra!i:as
/ 4inanieras de "a E.presa3 :e"ando por "a orre!a
ap"iain de "os (as!os e in:ersiones de on4or.idad on e"
pres-p-es!o.
e' Con!ro"ar on!in-a.en!e e" .ane;o de "as C-en!as
Banarias de "a E.presa on "as en!idades de" Sis!e.a
Finaniero Naiona"3 proponiendo a "a Gerenia Genera" "os
a.bios neesarios 8-e on!rib-/an a" "o(ro de "os ob;e!i:os
es!ab"eidos en e" pres-p-es!o an-a".
4' For.-"ar / proponer a "a Gerenia Genera" "os "inea.ien!os
de po"7!ia para e" ade-ado 4-niona.ien!o de "os Sis!e.as
Ad.inis!ra!i:o / Con!ab"e.
(' E:a"-ar peridia.en!e 8-e "as a!i:idades re"aionadas on
"a Ad.inis!rain de "os re-rsos 5-.anos / 4inanieros de
"a E.presa3 se e4e!?en de a-erdo on "os ob;e!i:os3
p"anes3 es!ra!e(ias / pres-p-es!os es!ab"eidos aprobados
por "a A"!a Direin3 in4or.ando sobre s- -.p"i.ien!o a "a
Gerenia Genera".
5' 9reparain opor!-na de -adros e in4or.es sobre (es!in
ad.inis!ra!i:a3 eon.ia / 4inaniera para e" Dire!orio / a
"os or(anis.os re(-"adores o.pe!en!esB CONASEK3
FONAFE3 Bo"sa de Ka"ores3 Con!ad-r7a / MEF.
i' S-per:isar "a e.isin de "os re(is!ros o4iia"es / prinipa"es
de "a E.presa3 as7 o.o "os re(is!ros a->i"iares de "os 8-e
se :a"(a "a or(ani0ain para e>poner s- si!-ain
eon.ia 4inaniera / "os .edios de on!ro" de "os .is.os.
;' Ca-!e"ar e" pa!ri.onio de "a E.presa3 disponiendo /
s-per:isando peridia.en!e "a e;e-in de "os in:en!arios
47sios.
H' Diri(ir "as aiones neesarias para on!ro"ar "as a!i:idades
de se(-ridad de" persona"3 e8-ipos e ins!a"aiones de "a
E.presa.
"' Ad8-irir / on!ra!ar3 en "as .e;ores ondiiones para "a
E.presa3 "os bienes / ser:iios 8-e sean neesarios para "a
b-ena .ar5a de INMISA. For.-"ar / proponer e" 9"an
An-a" de Ad8-isiiones / Con!ra!aiones de "a E.presa3
sobre "a base de "os re8-eri.ien!os de "a Gerenia Genera"3
S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as / S-b(erenia de
OperaionesC as7 o.o o!or(ar "a on4or.idad a "os bienes
/Ao ser:iios re8-eridos por s- S-b(erenia. Asi.is.o3
deber6 de4inir on;-n!a.en!e on e" 6rea -s-aria "as
12
ara!er7s!ias !Dnias de "os bienes /Ao ser:iios a ad8-irir
o on!ra!ar respe!i:a.en!e as7 o.o de!er.inar e" :a"or
re4erenia" de "os proesos de se"ein es!ab"eidos en e"
9"an An-a" de Ad8-isiiones / Con!ra!aiones de "a E.presa
!eniendo en -en!a "a disponibi"idad pres-p-es!a" a 4in de
re.i!ir e" e>pedien!e de on!ra!ain de "os proesos de
se"ein on!eniendo "as ara!er7s!ias !Dnias3 :a"or
re4erenia" / disponibi"idad pres-p-es!a" para e:a"-ain /
aprobain de "a Gerenia Genera".
.' Ke"ar por8-e "os bienes / ser:iios 8-e re8-ieren "a
Gerenia Genera" / S-b(erenias de "a E.presa3 sean
-!i"i0ados de .anera p!i.a / raiona"3 b-sando e" .e;or
desarro""o de s-s 4-niones.
n' Es!ab"eer / ond-ir e" pro(ra.a de o.-niain in!erna /
apo/ar "as aiones !endien!es a onser:ar /Ao pro/e!ar "a
i.a(en de "a E.presa an!e "a opinin p?b"ia -ando sea
neesario.
o' Es!ab"eer "as .edidas orre!i:as e i.par!ir "as
ins!r-iones para s- ap"iain3 -ando se obser:en
des:iaiones /Ao in-.p"i.ien!o en "o p"ani4iado.
p' For.-"ar3 e.i!ir o .odi4iar3 nor.as / proedi.ien!os3 de
on4or.idad on "as nor.as de on!ro" :i(en!es3 de .odo
8-e se "o(re -na e4iien!e / e4ia0 ad.inis!rain de "os
re-rsos / pa!ri.onio de "a E.presa.
8' Ad.inis!rar "as p"i0as de se(-ro on!ra!adas por "a
E.presa.
r' Coordinar a!i:idades on e" FONAFE3 "a Con!ad-r7a 9?b"ia
de "a Nain / o!ros Or(anis.os re(-"adores de "a E.presa.
s' S-per:isar / diri(ir "a ad.inis!rain de" ar5i:o en!ra" de "a
E.presa.
!' S-per:isar "a :i(enia de "as Car!as Fian0a / 9"i0as de
Se(-ros repor!adas por "a S-b(erenia de Operaiones.
-' S-per:isar "a i.p"an!ain de "os sis!e.as de in4or.6!ia /
o.-niain3 de !a" .anera 8-e sa!is4a(a "as neesidades
ins!i!-iona"es en 4or.a in!e(ra"3 !eniendo o.o base "a
e4iienia / prod-!i:idad opera!i:a.
:' S-per:isar "a e"aborain de" 9"an In4or.6!io Ins!i!-iona"
de desarro""o de "os sis!e.as de in4or.ain.
J' S-per:isar 8-e e" Asesor de In4or.6!ia es!ab"e0a
proedi.ien!os para do!ar de se(-ridad / pro!ein a "a
in4or.ain ins!i!-iona"3 :e"ando por s- in!e(ridad / e"
.an!eni.ien!o per.anen!e de "a reser:a de "a in4or.ain3
sin per;-iio de s- -!i"i0ain in!e(rada / o.par!ida en!re
"as S-b(erenias3 se(?n s-s neesidades.
>' Ca-!e"ar / :eri4iar e" -so ade-ado de "os e8-ipos en "as
dis!in!as S-b(erenias de "a E.presaC e in4or.ar a "a
Gerenia Genera"3 de -a"8-ier e:en!-a"idad prod-ida.
/' S-per:isar "a i.p"an!ain de ni:e"es de se(-ridad / aeso
a In!erne!.
13
0' Es!ab"eer "a ap"iain de nor.as / proedi.ien!os de
en!re(a3 a.bio3 de:o"-in3 reposiin3 :eri4iain /
responsabi"idad por "os e8-ipos de .p-!o asi(nados a "os
dis!in!os -s-arios de "a E.presa
aa' E:a"-ar / o.-niar de "os e8-ipos en des-so3 obso"e!os /Ao
sinies!rados para s- ba;a.
bb' Las de.6s 4-niones 8-e "e sean asi(nadas por "a A"!a
Direin.
.0 Fu-*+o-es es3e*/<+*as:
a' Es!ab"eer ana"es de apo/o / o.-niain on
4-nionarios de o!ras S-b(erenias de "a E.presa3 /
persona" a s- ar(o3 on e" 4in de e;e-!ar aiones 8-e
inre.en!en "a e4iienia / e" rendi.ien!o en e" desarro""o de
s-s a!i:idades.
b' S-per:isar 8-e e" persona" a s- ar(o -.p"a on "as
po"7!ias / nor.as es!ab"eidas.
' Ordenar "a e.isin de rdenes de o.pra / de ser:iio as7
o.o "a preparain de on!ra!os so"ii!ando pre:ia.en!e a"
pro:eedor "a do-.en!ain re8-erida para "a 4ir.a de"
on!ra!o a 4in de re.i!ir"o para aprobain / 4ir.a de "a
Gerenia Genera"3 para "a ad8-isiin de bienes /
on!ra!ain de ser:iios neesarios para "a E.presa.
d' Fir.ar "a orrespondenia -/o on!enido es!D de a-erdo
on "a i.por!ania de" as-n!o / "a ;erar8-7a de s- ar(o.
e' S-sribir en 4or.a on;-n!a on o!ros 4-nionarios
a-!ori0ados3 do-.en!os 8-e !en(an 8-e :er dire!a.en!e
on "a a!i:idad 4-niona" 8-e desarro""a de a-erdo a "as
dire!i:as e.anadas de "a Gerenia Genera"3 en
onordania on "os poderes / 4a-"!ades 8-e "e o!or(a "a
E.presa.
4' S-sribir do-.en!os 8-e no sean de s- o.pe!enia3 por
ra0ones de a-sa .a/or3 in4or.ar a "a Gerenia Genera"
para s- onoi.ien!o.
(' E4e!-ar "as de.6s 4-niones ad.inis!ra!i:as 8-e "e asi(ne
"a A"!a Direin.
.% Rela*+o-es de Res3o-sa2+l+dad y de Coo.d+-a*+,- Fu-*+o-al
Es dire!a.en!e responsab"e an!e "a Gerenia Genera".
Coordina in!erna.en!e on "a A"!a Direin / o!ros r(anos de "a
E.presa3 para !ra!ar / reso":er as-n!os propios de s- 4-nin.
Asi.is.o3 oordina on e" Con!ador 8-e pres!a ser:iios de
asesora.ien!o on!ab"e / !rib-!ario on "a E.presa3 as7 o.o e"
asesor de In4or.6!ia.
E>!erna.en!e oordina on "os or(anis.os re!ores
ad.inis!ra!i:os o.oB FONAFE3 Minis!erio de Eono.7a /
14
Finan0as3 Con!ra"or7a Genera" de "a Rep?b"ia3 Con!ad-r7a
9?b"ia de "a Nain3 CONASEK / "a Bo"sa de Ka"ores de Li.aC
on e" 4in de proporionar "a in4or.ain neesaria. Asi.is.o
oordina on ESSALUD3 AF9Ns3 SUNAI3 en "o onernien!e a
pa(o de apor!es3 !rib-!os / o!ros. Ia.biDn debe oordinar on
Co.paG7as de Se(-ros3 en "a (es!in de "as p"i0as 8-e 4-eran
neesarias para "a E.presa. O!ras oordinaiones "as rea"i0a on
9ro:eedores / C"ien!es de "a E.presa3 en !e.as on!ra!-a"es.
As+ste-te de Ad5+-+st.a*+,- y F+-a-=as
.8 O2;et+4o
S- prinipa" ob;e!i:o es "a pre:isin3 (es!in3 on!ro" / e:a"-ain
de" 4"-;o de en!rada / sa"ida de 4ondos. Adiiona".en!e a s-s
"abores de Iesorer7a3 !a.biDn !iene a s- ar(o 4-niones
ad.inis!ra!i:as. E"abora e" pro/e!o de" 9res-p-es!o de INMISA
en oordinain / ba;o "a s-per:isin de "a S-b(erenia de
Ad.inis!rain / Finan0as.
. Fu-*+o-es Ge-e.ales y Es3e*/<+*as
a' E"aborar e" pro/e!o de" pres-p-es!o an-a" de "a E.presa
para aprobain de "a A"!a Direin3 presen!ain a
or(anis.os re(-"adores
b' In4or.ar a "a S-b(erenia sobre on!ro" de e;e-in
pres-p-es!a" .ens-a"B an6"isis des:iaiones3 a;-s!es.
' E"aborar e" F"-;o de Ca;a .ens-a" / "o presen!a para
aprobain a "a S-b(erenia.
d' Con!ro"ar / repor!ar "a e;e-in de" F"-;o de Ca;a3 a"
S-b(eren!e.
e' E.i!ir / repor!ar a "a S-b(erenia / a "os or(anis.os
o.pe!en!es "a posiin de sa"dos banarios en 4or.a
ade-ada / opor!-na.
4' Coordinar a!i:idades a e;e-!ar o p"as.ar a !ra:Ds de
in4or.es on or(anis.os p?b"ios
(' Apo/ar a "a S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as
respe!o a" 6"-"o de i.p-es!os en oordinain on e"
Con!ador de "a E.presa.
5' Con!ro"ar / oordinar "a e.isin de" repor!e de in(resos
ori(inado en "a S-b(erenia de Operaiones.
i' Coordinar on "a S-b(erenia de Operaiones / repor!ar a "a
S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as3 respe!o a
obran0as .orosas.
;' E"aborar / re(is!rar en e" sis!e.a on!ab"e "a p"ani""a de
s-e"dos de INMISA / "a so.e!e a "a aprobain de "a
S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as3 e4e!-ando "os
pa(os respe!i:os a" persona".
15
H' Coordinar on "as en!idades 4inanieras !odo "o re"aionado
on e" .o:i.ien!o de s- S-b(erenia.
"' Keri4iar sa"dos de Ca;a@banos3 C"ien!es3 e!. Cr-0a
in4or.ain / re(is!ro on en!idades 4inanieras.
.' Con!ro"ar "as en!re(as a rendir -en!a3 repor!ando "a
si!-ain de "as .is.as a "a S-b(erenia de Ad.inis!rain
/ Finan0as.
n' 9reparar "os In4or.es a Con!ad-r7a 9?b"ia de "a Nain3
FONAFE3 MEF / para o!ros Or(anis.os re(-"adores3
respe!o a res-"!ados de s- S-b(erenia3 pre:ia.en!e
s-per:isados por "a S-b(erenia de Ad.inis!rain /
Finan0as.
o' Coordinar on "a E.presa 8-e brinda ser:iios de
.an!eni.ien!o de "os e8-ipos de .p-!o.
p' Co.-niar a" S-b(eren!e "a si!-ain de" Sis!e.a
In4or.6!io de "a E.presa.
8' E4e!-ar "as de.6s !areas 8-e "e asi(ne "a S-b(erenia de
Ad.inis!rain / Finan0as.
.0 Rela*+,- de Res3o-sa2+l+dad y Coo.d+-a*+,- Fu-*+o-al
Depende de "a S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as.
Coordina on "os o!ros r(anos de "a E.presa3 para e" .e;or
-.p"i.ien!o de s-s 4-niones. Asi.is.o3 oordina on e"
Con!ador 8-e pres!a s-s ser:iios de asesora.ien!o on!ab"e /
!rib-!ario a "a E.presa3 as7 o.o on e" Asesor de In4or.6!ia.
As+ste-te T?*-+*o
.8 O2;et+4o
S- prinipa" ob;e!i:o es "a e" on!ro" de "a sa"ida de 4ondos.
Adiiona".en!e debe apo/ar a" Con!ador en "as "abores de ierre
on!ab"e. Debe ""e:ar e" on!ro" de "as ano!aiones en -en!a de
"os aionis!as / e" pa(o de s-s di:idendos.
. Fu-*+o-es Ge-e.ales y Es3e*/<+*as
a' E.i!ir 5e8-es3 so"ii!ar aprobain / 4ir.as para "a en!re(a
de 5e8-es a !ereros. Con!ro"ar / an-"ar "os 5e8-es
:enidos en ar!era.
b' Reepionar rea-daiones3 disponer "os depsi!os / "os
do-.en!os s-s!en!a!orios3 in(res6ndo"os a" Sis!e.a
Con!ab"e o.p-!ari0ado para "a e.isin de" Re(is!ro de
Ken!as3 repor!6ndo"os a Con!abi"idad.
' E4e!-ar an6"isis de "as -en!as 8-e se re8-ieran para
in4or.ar a" Dire!orio e ins!i!-iones p?b"ias / pri:adas.
16
d' Apo/ar en "a preparain de in4or.ain eon.ia
4inaniera a "a CONASEK3 BKL / CAKALI.
e' Apo/ar a" Con!ador en "as a!i:idades de ierre de "os
Es!ados Finanieros de periodiidad .ens-a" / an-a".
4' De!er.inar "a depreiain de "os a!i:os 4i;os de "a
E.presa.
(' Man!ener a!-a"i0ada "a i.presin de "os "ibros de
on!abi"idad.
5' L"e:ar e" on!ro" de" pa(o de di:idendos a "os aionis!as
.inori!arios / a" FONAFE.
i' L"e:ar e" on!ro" de "as aiones e.i!idas en ano!aiones en
-en!a on CAKALI.
;' O!ras 8-e desi(ne "a S-b(erenia de Ad.inis!rain /
Finan0as.
.0 Rela*+,- de Res3o-sa2+l+dad y Coo.d+-a*+,- Fu-*+o-al
Depende de "a S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as.
Coordina on "os o!ros r(anos de "a E.presa3 para e" .e;or
-.p"i.ien!o de s-s 4-niones. Asi.is.o3 oordina on e"
Con!ador 8-e pres!a s-s ser:iios de asesora.ien!o on!ab"e /
!rib-!ario a "a E.presa.
III.& ORGANO FUNCIONAL
Su2ge.e-*+a de O3e.a*+o-es
8. O2;et+4o
Es e" r(ano enar(ado de p"ani4iar3 pro(ra.ar / e;e-!ar "as es!ra!e(ias
neesarias para e" "o(ro de "os ob;e!i:os propios de" (iro de INMISA /
prop-es!os por "a A"!a Direin. Es!6 a ar(o de" S-b(eren!e de
Operaiones3 e" -a" :e"a por e" .an!eni.ien!o / se(-ridad de "os
In.-eb"es per!eneien!es a "os A!i:os In.obi"iarios de "a E.presa3 on e"
4in de (enerar .a/or ren!abi"idadC e;e-!ando in:ersiones /
on!ra!aiones3 de as7 re8-erir"o3 para e" "o(ro de s-s .e!as.
. Est.u*tu.a O.g@-+*a de Ca.gos
9ara e" desarro""o de s-s a!i:idades3 e" Lr(ano de Operaiones re8-iereB
S-b(eren!e de Operaiones.
Asis!en!e de Operaiones
Asis!en!e IDnio.
17
SUBGERENTE DE OPERACIONES
.8 O2;et+4o
Desarro""ar onep!os3 ideas3 diri(ir / on!ro"ar e" ro" de
a!i:idades :in-"adas on "a ad.inis!rain3 ren!abi"idad3
per4eiona.ien!o3 arrenda.ien!o3 .an!eni.ien!o / se(-ridad de
"as propiedades In.obi"iarias de "a E.presa.
.Fu-*+o-es Ge-e.ales
a' 9"an!ear a" Geren!e / diri(ir "as po"7!ias3 p"anes / .e!as en
re"ain a "a ad.inis!rain3 arrenda.ien!o3 .an!eni.ien!o /
se(-ridad de "os bienes in.-eb"es de "a E.presa.
b' Diri(ir / on!ro"ar "a i.p"e.en!ain de "as po"7!ias3 p"anes3
.e!as / pres-p-es!os es!ab"eidos para e" Orea3 as7 o.o "a
ap"iain de "as dire!i:as 4or.-"adas por "a A"!a Direin.
' Ap"iar .edidas orre!i:as sobre des:iaiones de "os
p"anes3 "o(ro de .e!as / -.p"i.ien!o de po"7!ias3
es!ab"eidas por "a Gerenia Genera".
d' Ad.inis!rar "a ar!era de "ien!es3 disponiendo / on!ro"ando
"a 4a!-rain / "a si!-ain de obran0a3 repor!ando a "a
S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as.
e' E"aborar es!-dios re"aionados on "a ren!abi"idad de "os
bienes in.-eb"es de "a E.presa. reo.endando3 si 4-era e"
aso3 e" a.bio de -so o "a :en!a de a"(-no de e""os.
4' 9roponer re("a.en!os3 on!ra!os / nor.as para "a ade-ada
ad.inis!rain de "as propiedades in.obi"iarias.
(' E"aborar / .an!ener a!-a"i0adas "as po"7!ias para "a
s-sripin3 resisin o .odi4iain de "os on!ra!os de
arrenda.ien!o.
5' Coordinar / e4e!-ar e" se(-i.ien!o on e" asesor "e(a"
e>!erno sobre "a e;e-in de "a obran0a de in8-i"inos
.orosos.
i' Keri4iar / on!ro"ar "a opor!-na reno:ain de "os on!ra!os.
;' C-s!odiar "as Car!as Fian0a3 on!ro"ar e in4or.ar e"
:eni.ien!o3 as7 o.o on!ro"ar e in4or.ar sobre "a :i(enia
de "os se(-ros3 8-e (aran!i0an "os on!ra!os de
arrenda.ien!o s-sri!os on "os "ien!es. E" in4or.e se
e4e!-ar6 :7a repor!e .ens-a" a "a Gerenia Genera".
H' For.-"ar on;-n!a.en!e on s- persona" de apo/o e"
pres-p-es!o an-a" de ad8-isiin de .a!eria"es / ser:iios
de !ereros para e" .an!eni.ien!o de "os bienes in.-eb"es.
"' 9ro.o:er e" arrenda.ien!o de "oa"es deso-pados a !ra:Ds
de di:ersos .edios.
18
.' Eaer se(-i.ien!o de "a e:o"-in de "os preios de a"8-i"er
de in.-eb"es o "oa"es si.i"ares a "os de "a E.presa3 rear
-n bano de da!os.
n' Ke"ar por "a onser:ain de "os bienes in.-eb"es de "a
E.presa proponiendo pro(ra.as de .an!eni.ien!o.
o' Aprobar "os re8-eri.ien!os de .an!eni.ien!o3 ser:iio de
!ereros / o.pras para "as propiedades in.obi"iarias de "a
E.presa3 en onordania on "os disposi!i:os "e(a"es
:i(en!es3 nor.as / proedi.ien!os es!ab"eidos.
p' S-per:isar "a e;e-in de" pres-p-es!o de .an!eni.ien!o
de "os bienes in.-eb"es.
8' 9roponer a" Geren!e Genera" on "a debida s-s!en!ain "a
an-"ain de "os reibos inobrab"es.
r' Disponer "a e"aborain de in4or.es /Ao -adros es!ad7s!ios
en re"ain a "a ad.inis!rain3 arrenda.ien!o3
.an!eni.ien!o / se(-ridad de "os bienes in.-eb"es.
s' In4or.ar per.anen!e.en!e a" Geren!e Genera" sobre "os
aspe!os !Dnios / ad.inis!ra!i:os de "a S-b(erenia a s-
ar(o.
!' E:a"-ar peridia.en!e "a re-perain de "os (as!os de
.an!eni.ien!o .edian!e "os in8-i"inos.
-' In4or.ar .ens-a".en!e a "a S-b(erenia de Ad.inis!rain
/ Finan0as sobre "os arriendos a!rasados on an!i(Pedad de
.6s de !res .eses para 8-e se dispon(an "as pro:isiones
8-e es!ab"een "as nor.as.
:' E4e!-ar "as de.6s 4-niones !Dnias 8-e asi(ne e"
Geren!e Genera" / oordinar on D"3 "os as-n!os 8-e
sobrepasen e" "7.i!e de s- a-!oridad.
.0 Fu-*+o-es es3e*/<+*as:
a' S-sribir !oda "a do-.en!ain en "o onernien!e a "a
se(-ridad / .an!eni.ien!o de "os in.-eb"es de propiedad
de INMISA.
b' So"ii!ar "os ser:iios de !ereros3 on!e.p"ados en e"
pres-p-es!o3 para ser:iios de .an!eni.ien!o3 se(-ros3 /
o!ros 8-e sean neesarios para "os In.-eb"es de "a
E.presa3 s-per:isando s- orre!o -.p"i.ien!o a 4in de
o!or(ar "a on4or.idad a "os bienes /Ao ser:iios re8-eridos
por s- S-b(erenia.
' E"aborar / proponer dire!i:as o nor.as "e(a"es
re"aionadas on a!os de disposiin3 ad8-isiin /
re-perain de "os in.-eb"es propiedad de INMISA.
d' In4or.ar a" Geren!e Genera" sobre e" -.p"i.ien!o3 / s-s
probab"es des:iaiones3 de "as aiones pro(ra.adas.
e' Iodas "as o!ras 4-niones 8-e desi(ne "a A"!a Direin /
8-e sean de s- o.pe!enia.
19
.% Rela*+o-es de Res3o-sa2+l+dad y Coo.d+-a*+,- Fu-*+o-al
Depende ;er6r8-ia.en!e / es responsab"e an!e "a Gerenia
Genera".
Coordina in!erna.en!e on "a Gerenia Genera" / "as de.6s
S-b(erenias de "a E.presa3 en "o onernien!e a "a disposiin3
ad8-isiin3 se(-ridad / .an!eni.ien!o de "os in.-eb"es
propiedad de INMISA.
Coordina e>!erna.en!e on "os pro:eedores3 -s-arios /
po!enia"es "ien!es de "os in.-eb"es de INMISA3 en "o
re"aionado a" b-en -so / .an!eni.ien!o de "os .is.os.
As+ste-te de O3e.a*+o-es
.8 O2;et+4o
Desarro""ar "abores re"aionadas on "a ar!era de "ien!es3 !a"es
o.o (enerain de es!ad7s!ias sobre in(resos3 e(resos /
rendi.ien!os de ada in.-eb"e. Desarro""ar o!ras !areas di:ersas
en apo/o de" 4-nionario responsab"e de "a S-b(erenia3 8-e
in"-/en "abores ad.inis!ra!i:as de reepin3 in(reso /
se(-i.ien!o de do-.en!os in(resados a "a S-b(erenia de
Operaiones.
. Fu-*+o-es Ge-e.ales y Es3e*/<+*as
a' Reepionar3 ordenar / on!ro"ar diaria.en!e e" in(reso /
sa"ida de orrespondenia / !r6.i!es de (es!in de "a
S-b(erenia de Operaiones.
b' E"aborar in4or.es o repor!es es!ad7s!ios .ens-a"es sobre
e" res-"!ado de "as a!i:idades desarro""adas en "a
S-b(erenia de Operaiones.
' L"e:ar e" orden orre"a!i:o de "os on!ra!os de a"8-i"er de "os
in.-eb"es de "a E.presa.
d' Con!ro"ar "a si!-ain de" "ien!e respe!o a" -.p"i.ien!o de
s-s on!ra!osB pa(o de a"8-i"eres3 .an!eni.ien!o - o!ros
onep!os.
e' E4e!-ar e" 6"-"o de" prorra!eo de "os (as!os de
.an!eni.ien!o para "a obran0a respe!i:a a "os in8-i"inos
de "os in.-eb"es3 presen!6ndo"o a "a S-b(erenia de
Operaiones para s- aprobain.
4' L"e:ar e" on!ro" de "a -en!a orrien!e de ada in8-i"ino3
in4or.ando en e" aso de prod-irse .orosidad.
(' E"aborar .ens-a".en!e -adro de in(resos de "os
in.-eb"es arrendados / -adro de (as!os de!a""ados por
ada in.-eb"e
5' E.isin / an-"ain de "os si(-ien!es do-.en!osB a:isos de
obran0a3 4a!-ras3 no!as de rDdi!o3 no!as de dDbi!o3 en!re
o!ras3 por arrenda.ien!o de "os in.-eb"es de INMISA.
20
i' En!re(a in4or.ain para e" pres-p-es!o an-a"3 respe!o a
"as pro/eiones por ser:iios de !ereros para e"
.an!eni.ien!o de "os in.-eb"es.
;' Keri4iar / re:isar e" 6"-"o de "os repor!es de :en!as 8-e
re.i!en "os prinipa"es in8-i"inos para s- 4a!-rain
respe!i:a
H' E.i!ir e" repor!e de obran0as para s- orrespondien!e
re(is!ro en "a S-b(erenia de Ad.inis!rain / Finan0as.
"' A!-a"i0ar "a base de da!os en e" sis!e.a de INMISA
.' 9ar!iipar en "a 4or.-"ain de ob;e!i:os3 po"7!ias3 p"anes3
.e!as / pres-p-es!os re"aionados on "a ad.inis!rain3
e:a"-ain / on!ro" de "as propiedades in.obi"iarias de "a
E.presa.
n' In(resar diaria.en!e (as!os en e" Md-"o de" Re(is!ro de
Co.pras (4a!-ras3 bo"e!as3 reibos por ser:iios3 en!re
o!ros'.
o' E4e!-ar "as de.6s !areas 8-e "e asi(ne "a S-b(erenia de
Operaiones.
.0Rela*+,- de Res3o-sa2+l+dad y Coo.d+-a*+,- Fu-*+o-al
Es responsab"e an!e "a S-b(erenia de Operaiones.
As+ste-te T?*-+*o
.8 O2;et+4o
Rea"i0ar (es!iones ad.inis!ra!i:as an!e en!idades p?b"ias /
pri:adas. Inspeionar "os in.-eb"es de propiedad de "a E.presa
para obser:ar e in4or.ar sobre s- es!ado3 re8-eri.ien!os de
.an!eni.ien!o / prob"e.as en (enera" 8-e a4e!en a "os .is.osC
as7 o.o3 :eri4iar "os ser:iios b6sios. Rea"i0ar "as (es!iones
neesarias an!e "as e.presas on!ra!an!es3 !a.biDn e4e!-ar
"abores di:ersas re4eridas a "a ad.inis!rain de "as propiedades
in.-eb"es.
. Fu-*+o-es Ge-e.ales y Es3e*/<+*as
a' Rea"i0ar !r6.i!es an!e dis!in!os or(anis.os p?b"ios /
pri:ados o.oB .-niipa"idades3 .inis!erios3 SUNAI3
Re(is!ros 9?b"ios3 no!ar7as3 en!re o!rosC en !areas
re"aionadas a "a ad.inis!rain de "os in.-eb"es.
b' Reda!ar / preparar !oda "a do-.en!ain per!inen!e3
re"aionada a "os !r6.i!es ad.inis!ra!i:os.
' Rea"i0ar 4-niones de pro-rad-r7a3 sobre "os e>pedien!es
en !r6.i!e an!e en!idades p?b"ias / pri:adas3 en
represen!ain de INMISA3 a 4in de reepionar3 !ra.i!ar
21
do-.en!ain3 re:isar a!-ados3 e4e!-ar se(-i.ien!os3 /
-a"8-ier o!ra (es!in onernien!e a "a sa":a(-arda de "os
in!ereses de INMISA.
d' Rea"i0ar "a inspein dire!a de "os in.-eb"es en 4or.a
peridia -!i"i0ando "os ade-ados ana"es de o.-niain
e in4or.ando a "a S-b(erenia de Operaiones.
e' S-per:isar e" -.p"i.ien!o de "as "abores de "as e.presas
de se(-ridad / :i(i"ania pri:ada3 (-ardianes / e.presa de
"i.pie0a3 on!ra!ados para "os dis!in!os in.-eb"es3
reepionando "as o-rrenias deri:adas de s-s 4-niones.
4' A!ender "os re8-eri.ien!os de .an!eni.ien!o /Ao prob"e.as
en (enera" 8-e a4e!en a "os in.-eb"es3 oordinando
pre:ia.en!e on e" S-b(eren!e de Operaiones3 a!endiendo
"a prioridad re8-erida3 / disponiendo de in.edia!o "as
aiones orre!i:as en asos de e.er(enia.
(' Inspeionar "os !raba;os de .an!eni.ien!o on!ra!ados3 dar
"a on4or.idad de obra3 / !ra.i!ar "as 4a!-ras de "os
pro:eedores.
5' Con!ro" / se(-i.ien!o de "os ser:iios b6sios de "os
in.-eb"esB ener(7a e"D!ria3 a(-a po!ab"e3 !e"D4ono3 bo.ba
de a(-a3 asensores3 "i.pie0a3 se(-ridad3 en!re o!ros.
i' Mos!rar "os di:ersos in.-eb"es deso-pados a "os
in!eresados en s- a"8-i"er3 proporion6ndo"es "a in4or.ain
de "os re8-isi!os para s- arrenda.ien!o.
;' Abso":er /Ao ana"i0ar "as ons-"!as /Ao re"a.os de "os
in8-i"inos en "as :isi!as de inspein a "os in.-eb"es.
H' Coordinar "a en!re(a /Ao reepin .edian!e "e:an!a.ien!o
de a!as de "os in.-eb"es arrendados3 ad;-n!ando e"
in:en!ario de!a""ado de" es!ado de" predio.
"' Ad.inis!rar e" ar5i:o de "as de"araiones ;-radas de
a-!oa:a"?o de "os in.-eb"es de "a E.presa.
.' E"aborar / a!-a"i0ar "as de"araiones ;-radas de
a-!oa:a"?o de "os in.-eb"es en (enera"3 on!ro" / re:isin de
"as a!e(or7as de edi4iain3 6"-"o de" i.p-es!o a" :a"or
de" 9a!ri.onio 9redia" / e" pa(o de "os .is.os.
n' Ges!ionar an!e "as en!idades p?b"ias orrespondien!es "a
insripin /Ao e" desar(o de "os in.-eb"es por
!rans4erenia de do.inioB o.pra Q :en!a3 en!re o!ros.
o' In!erponer den-nia po"iia" sobre .-dan0a "andes!ina de
"os in8-i"inos on ;-iio3 por robo de bienes de "a E.presa3
e!.
p' Apo/ar en "os "an0a.ien!os ;-diia"es de "os in8-i"inos
.orosos.
8' Represen!ar a INMISA en a"idad de deposi!ario ;-diia" de
bienes e.bar(ados a "os in8-i"inos por de-das de
arrenda.ien!o.
22
r' In4or.ar en 4or.a per.anen!e a" S-b(eren!e de
Operaiones de "as o-rrenias de "os in.-eb"es propiedad
de INMISA.
s' Las o!ras 4-niones 8-e "e asi(ne "a S-b(erenia de
Operaiones3 de a-erdo a "as neesidades de "a E.presa.
.0Rela*+,- de Res3o-sa2+l+dad y Coo.d+-a*+,- Fu-*+o-al
Es responsab"e an!e "a S-b(erenia de Operaiones.
23

También podría gustarte