Está en la página 1de 4

Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm.

4915 1

Primer curs
CONTINGUTS Llengua i literatura (catalana i castellana)

DIMENSI COMUNICATIVA

1. PARTICIPACI EN INTERACCIONS ORALS, ESCRITES I AUDIOVISUALS
Participaci en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcci de la relaci
social a linterior de laula i del centre.
Participaci en activitats de relaci social i comunicaci amb altres comunitats escolars, amb lentorn
immediat al centre i amb la societat en general (publicaci i difusi de les activitats escolars).
Conversaci per comprendre i per escriure textos i per reflexionar sobre els processos de comunicaci en
tota mena de situacions.
Participaci en interaccions per mitj del correu electrnic i entorns virtuals de comunicaci.
Participaci activa en situacions de comunicaci caracterstiques de les activitats de les diferents matries
curriculars, especialment per a lorganitzaci i gesti de les tasques daprenentatge, en la recerca i aportaci
dinformacions, en la petici daclariments davant duna instrucci, en la collaboraci del treball en grup i en
el recull final de les activitats realitzades.
Valoraci de la interacci com a eina per prendre conscincia dels coneixements i de les idees, i per a la
regulaci dels processos de comprensi i expressi propis de tot procs daprenentatge i tant en activitats
individuals com en les del treball cooperatiu.
Valoraci de la interacci com a eina per prendre conscincia dels sentiments propis i aliens, i per a la
regulaci de la conducta.
Valoraci de les normes de cortesia i els marcadors lingstics de relacions socials, com ls i selecci de
formes de tractament, convencions en el torn de paraula i estratgies dinteracci.
s de les diferents estratgies comunicatives que ajuden a linici, manteniment i finalitzaci de les
interaccions.
Actitud de cooperaci i respecte crtic envers les diferncies dopini en les situacions de treball compartit.

2. COMPRENSI DE MISSATGES ORALS, ESCRITS I AUDIOVISUALS
Comprensi i interpretaci de les informacions ms rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la
vida quotidiana i dels mitjans de comunicaci prxims als interessos de lalumnat, amb atenci als narratius,
descriptius i conversacionals.
Comprensi de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadmica de lalumnat, amb atenci a les
caracterstiques especfiques dels narratius, descriptius i expositius de les diferents matries curriculars.
Anlisi pautada dels diferents codis informatius que es troben en un missatge audiovisual: paraula, text,
elements icnics, so.
Identificaci de lestructura comunicativa dels missatges: les intencions de lemissor i lordre i jerarquia de
les idees expressades.
Cerca dinformaci i hbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant
estratgies prvies a la cerca i amb recurs a fonts diverses: 1) escrites: llibres, enciclopdies, revistes, diaris;
2) cercadors a Internet, enciclopdies i diaris virtuals; 3) fonts audiovisuals de comunicaci.
s destratgies de recollida dinformaci oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents
informacions.
Contrastaci dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i desprs de la lectura.
Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm. 4915 2

Cerca del significat del lxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant
diccionaris, amb la contextualitzaci de les accepcions.

3. EXPRESSI DE MISSATGES ORALS, ESCRITS I AUDIOVISUALS
Producci de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses i de diferents
contextos despai i temps: narratius, descriptius.
Composici de textos orals, escrits (en suport paper o digital) i audiovisuals propis de lmbit acadmic,
especialment resums, exposicions senzilles i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets amb atenci
especial als narratius, descriptius i expositius.
s de la comunicaci no verbal en la producci dels discursos orals i presentacions audiovisuals.
Lectura en veu alta amb dicci, entonaci i ritme adequats a la situaci comunicativa i la seva funci, amb la
possibilitat dusar els recursos de les TIC (enregistrament de veu) i els mitjans de comunicaci (rdio).
Lectura en veu alta amb dicci, entonaci i ritme correctes (interpretant els signes de puntuaci de forma
apropiada), tot incidint en el posicionament del lector respecte del text llegit.
Planificaci per aconseguir coherncia en les relacions internes i externes dels continguts de textos orals,
escrits i audiovisuals: cerca de documentaci, pluja didees, i la seva selecci i ordenaci.
Elaboraci dun cmic.
Utilitzaci dirigida de la biblioteca-mediateca del centre aix com dels recursos de les TIC com a font
dinformaci per a la realitzaci dels treballs escrits propis de cada matria curricular.
s de la conversa i de tcniques dexploraci, discussi i elaboraci didees mitjanant ls desquemes que
estructurin visualment les idees.
Textualitzaci i revisi per aconseguir coherncia dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals.
Adequaci dels textos als registres colloquial o formal i acadmic, segons ho requereixi la situaci
comunicativa del missatge.
s dels elements lingstics i discursius essencials per a la cohesi interna de les idees dins dels textos orals,
escrits o audiovisuals: connectors textuals bsics, concordana dins del sintagma nominal i dins del sintagma
verbal amb el temps i persona.
s de la puntuaci del text escrit en relaci amb lorganitzaci oracional i amb la forma del text (els
pargrafs i la distribuci i ordenaci de les idees expressades).
s dels elements icnics especfics de cada matria curricular en la producci dels discursos orals, escrits i de
les presentacions audiovisuals prpies de lmbit acadmic.
Estructuraci del text en relaci amb els aspectes formals i seguiment de les normes bsiques de presentaci
dels treballs escrits.
s de tcniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, diccionaris electrnics, correctors.
Inters per la bona presentaci dels textos orals, amb respecte a les normes gramaticals, ortogrfiques,
tipogrfiques i dels elements icnics utilitzats.
Inters per la bona presentaci dels textos escrits i audiovisuals, tant en suport paper com digital, amb
respecte a les normes gramaticals, ortogrfiques, tipogrfiques i dels elements icnics utilitzats.

4. CONEIXEMENTS DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I EL SEU APRENENTATGE
Observaci de les diferncies rellevants entre el discurs oral i escrit.
Identificaci del registre colloquial, reconeixement de la interacci emissor-receptor i el paper que juga el
llenguatge no verbal en la conversa.
Identificaci i coneixement de les caracterstiques dels discursos descriptius, narratius i de la conversa.
Identificaci i s dalguns connectors al servei de la cohesi del text, especialment els connectors denlla,
els connectors temporals i de lloc, i dalguns mecanismes de referncia interna, com la coherncia verbal i
nominal al llarg del text i els procediments de manteniment del referent.
Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm. 4915 3

Identificaci dels camps lexicosemntics que apareixen en els missatges i augment del coneixement i domini
del lxic nou, dels mecanismes de formaci de paraules (derivaci, composici) i de frases fetes i refranys.
Reconeixement del pargraf com a unitat de sentit i de la puntuaci com a mecanisme organitzador del text
escrit.
Deducci de lleis ortogrfiques a partir de lobservaci de les regularitats.
Aprendre a utilitzar correctament formes menys regulars o irregulars de ms freqncia en els textos.
Reconeixement que cada llengua t un funcionament propi i que no sempre hi ha parallelisme entre si, ni en
ortografia ni en semntica ni en morfologia.
Desenvolupament destratgies de correcci lingstica i revisi gramatical dels textos mitjanant ls i la
consulta de diccionaris, eines informtiques de revisi de textos, compendis gramaticals i reculls de normes
ortogrfiques.
Acceptaci de lerror com a part del procs daprenentatge i actitud positiva de superaci.
s destratgies dautoavaluaci i autocorrecci del procs de realitzaci i els resultats de les produccions
orals i escrites.
Conscienciaci de lautodiagnstic de les fortaleses i dificultats del progrs en laprenentatge lingstic i
comunicatiu.
Organitzaci i valoraci del treball individual per progressar en laprenentatge de manera autnoma i per a
la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement.
Continguts comuns amb altres matries
- Interacci, comprensi i expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals
vinculats a continguts daltres matries curriculars.
DIMENSI ESTTICA I LITERRIA
Lectura autnoma o guiada dobres de literatura juvenil i de literatura
tradicional i popular adequades a ledat seguint un itinerari literari que
parteixi dels coneixements previs del lector.
Coneixement d'autors i d'obres contempornies o clssiques, adequades a
l'edat, a partir de les lectures comentades d'obres o fragments, de visionats
de materials audiovisuals, recitat de poesies, representacions o audicions
de poemes musicats.
Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm. 4915
mbit de llenges: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llenges
estrangeres 15
s destratgies i tcniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari
abans, durant i desprs de la lectura.
Diferenciaci dels grans gneres literaris i reconeixement de les seves
caracterstiques principals a partir de les lectures.
Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, incloent-hi mites
i llegendes de diferents cultures, tot reconeixent els elements bsics del
Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm. 4915 4

relat literari i la seva funci.
Lectura comentada i recitat de poemes, tot reconeixent els elements bsics
del ritme, la versificaci i les figures semntiques ms habituals.
Lectura comentada i dramatitzada dobres de teatre o fragments, tot
reconeixent els aspectes formals del text teatral i els elements principals de
la posada en escena.
Creaci de textos literaris amb tcniques de foment de la creativitat i de
simulaci, versionat o elaboraci a partir de la reflexi i lanlisi de textos
models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.
Utilitzaci dirigida de la biblioteca del centre, de les biblioteques virtuals i
webs per al foment i orientaci de la lectura.
Desenvolupament progressiu de lautonomia lectora i de la consideraci de
la lectura com a font de coneixement del mn i dun mateix.
Lectura, anlisi i s daltres llenguatges esttics: el cmic.