Está en la página 1de 2
Jacqueline Sanchez Carrero Doctora en Comunicacis ‘Audiovisual, Universitat de Sevila Doctra en ‘comuncacon usu Usverscas de Sila ecto in Aus! Communicator, Seve Uniersty Cal treballar sobre lamarxaino esperar la ratificaci de grans projectes de llei enlaviade lalegitimacié de Veducaci6 Experta on afabetitzaclé mesitia -capac- tat 6 comprenre valor erticament os ‘ersos aspect dls mins de comuni- ‘ac acuslment és professoraassciada ‘en 61 Dopartament de Comunicac Aulo- stl, Publica Literatura de la Facutat ‘6 Comuncacé af Univrsitat de Saila "iestigaora en rea de Cotnguts et Conse Auioisual Andalusia. Ha donat tars databettzais ausovsual a rotessors, ens adolescents espanyols immigrants autora tte Petts Directors: nns i adlescentscreadors de ‘nema, video tle 2008) de ls Secrets dea Tle. Manual eafabetitzac8 “Telvsva por a Non@s i Mestes (2009). (Quin toc ocupa redveacléen la cura asovisua? Lacutura audiovisual es desenvotupa en la majra dels cans amo banas 0 nls parametes edicts. Ning no ens ve enoenyara veut a televise a intncia "Naturalment, els pares ifamilars modelen ‘eshabis durant os primers ays perd al teniren compte queen wa societat ‘on el nen sindependiza dns de a lar amb el seu ppl televsor i ocinadox, I cura auchvisual ue aquired a qe Fi demarquen els seus amics el matoix fenten cera al qual recore habitual ment és necessari que es pares i meses informin | sineessin sobre com educar ‘ena cultura audiovisual sense veure-no ‘com unaspecte mot profundinabasta- ble sind més ava com un procés en qué el os, pre fil, o mestre alumna, van aprenent uns. uinaimportncia tenen els mitjans aucio- visuals onl integraci soil? ‘Son importants en la intogracié social erqué no sn recursos als qua es ting accés eventualmentsiné que estan Immergits en a vida cri. Fciten sabretat as ens \ adolescents provnents de processos de migrac captar més Airectament iterentsconeiements sobre les seves possi integraciéen la societat que els cul compen els vantages que po asso amb autonomia ‘ecsoal explorar ls eines decom cack que pot ult eral insercio toa |, mes tr, bor ‘Tenen suficlent capacitatd‘andiel el | Hay que trabajar sobre els conthguts dls nena? Sobre la marcha y no | Es jos toneniacapactat Santisiwe esperar a la ratificacion els oat casi seu prop dese voupanert cont mia; ewatu _ J@ Grandes proyectos de ley en la via social ands de contingut adquire através del coneixement dls processos 6 de produc, dela nistiaaudoveuai GC 1a legitimizacion exploracié dea historia del propi mai | de la educacion ds gbnees audiovsuas, ene ales 4 assumptes.Comora aft dereconiver ECIatiCa lafnaltat d'un determinat programa ‘pelicula, entiicaria tematic ta nasratva a dierent nivel, descobri es formes de presenta dels mas ns ‘penta en atabetzacin medica capa ‘ad de comprendey valor crcarents tot ser capay de proposaropcions de | las dversos aspects de los medos de ‘canvien els mencionatscontinguts F's | oomunicain, acumen es profesora Joves, que s6n nati digital, teen la fact- | asocads enol Departamento de Comin tat que els brinda la xarea per aconsegur | cackn uso Pubeda y Utara informacis pero no significa que tinguin | de la Facutad 6 Carnac en la sufiintcapacitat andl dels mitans Universidad de Sia Inveetgadoraen el ‘ind que ten accés aleseines pera | Area de Conteris de Conoxo Aut: nuesta aa sual de Andalucia, Ha mparido tales de aabezacion audiovisual profesor, ios Yyadolescentesespatolese inmigratesy 66 autora del bro Pequets Drecoes: nis mmadities? Yadlescontescreadoes de ce, video y que cal fer 6 rebar sobre a marxa, | een (2008) y de Le Serta dea ro esperar la atiicaci de grans projctes | Tel. Maral de aabeizacio Tee para ‘e ein de poltiques que caminen al seu Nunes y Maestros (2009) ropi te en fa via de la legtimacis de Teducacis medica, Cal demastar que veriablement ens preocupen els nostes ‘ens i adescents qu e ston sols en- ‘ont de es iterentspantales dartament. Cal atorgar temps del curiulum escolar en es escoles,sensilitzar es pares + ‘suds a perce a por als mins, finalment, xiii i 6 preci imposr- al prop mij teleisiu que inlogui espa ‘atabetizacié medica en la seva programacss. Concretament, més fer! menys para. (ud cal fra qui correspon potenciar "habitat per analitzar els continguts 2006 ugar ocupa ta cacti on a cute auceisual? (actu audiovisual se desarrollo a ‘mayer de os casos con beso nulos Pareto eduratos, Nase nas onsen a Vera tli on infanci,Naturamente, os pares fariares moan fos hits hunt os pimeros ios per hay ae te ar on cunt queen na sociedad dane ios independiza dentro dt Rogar con su ropiotelvisry ordenador a ultra au sual que sie es a que le damarcan ‘sus amigas ya mismo erro ceretco a que ace habualmnte Es necesaro ‘ue los pastes y masts se inrman y = Interesen sobre cdo ecucar an acura auciovual sin vel como un aspeto may ‘of e inacanabe sino mas bien como ‘un proceso en el que os ds, pate ho, 0 ‘aest y lunno, van aprendendo june. ‘Aquos any participaréenel ITB amb una ‘ebliula, ens pot avangar el cotingut? El curtmetate te per til La casa toco- logica 6 produce d'un dots nostres tales: TELEAIDS. i directors son una ‘nena un nen de 10 any tot equip do produccd. La historia es basa en una fa- ria que enol futur -per aes et 2010- es ‘muda constantment ins que arriba aura ‘asa controada per un ordinador, que pel (que sembiat vida intent espantar- los perqué son vagin. Al arg de la meva 0 imprtanca tenen ls meds auc ‘uses ena intgrain soci? Son importantes ena irtgracin social porque n son ecuus ae que tenga eperiécia com a professora detalles acceso eventlmente sno que esti aucovsuals els ois han produit iversos | inmesos en vida daria. acitan sobre ‘urtmetates etre els que recor el tod ales nis y adolescents provers primer dls anomenat Ezologista de oyun ae produ per immigrants lathoamercanes anomenat Adaptec on ‘eflectoien els seus sentiments | estorgas er adapts aun nou pais. Totes fs seve ees sin valrades amb sume entusiasme intantant que sempre dein un rissatge postu en especacor, (process de migra, capar més dire: tamontedstintosconoimints ote sus oslidades de inegracén en fa sacedad ‘ue os cage, comprenr ls veriaas que uede alanzar on auton personaly explora las hramientas de comuniceién ‘ue puede uta para a inser esol, stare, a ara, You have to work on the fly and not wait 0 yung have suc capaty io {fern ace tases For ratification of traps cnr ed? fees ste scott os medi’ ng toe capac anase Lesions teen aca ceaniias | TAjOr bills in the Way ate mn cont ma ues ta bina spon desarolo oF legitimizing media ecicafona and soca development. The cognitivo, familiar, educatvo y social, El ané- dt analysis of contents is achieved thanks to an isis de contenidos se adkguiere a través del education understanding of the pracesses of produc- ceri dees roc ee rtccen. ton eas ny and re de muta usorsaly a crptractn ds rato oft oe med sof listo del pono mao de peace ns aongst artis eas audi ente oes sa Canlea | Asan eet neds Hey aing gues Fins cng teeta ‘el hecho de recancerla aad dou etrminad programa o plc, identionr la tematic yl naratva a distitos ives, descr formas de presentacén des format incluso sex capaz de poganee pone de carta en ches cateridos, Las jovenes, qe son nts tas, tenen a facdad que les bridal red para cansegui informacion pero no significa que tengan sufcent capacad de ands do los meds sno que tenenaccas a as hramiontas para ese andi the capacity to understand and eitcaly ofa certain programme a fi, ofiaerting evaluate averse aspects of the media of them anda heart eels of nara ‘communication, Sénchez i curenty an the, of dscoveing the fos of presentation “Associate Lecturer inthe Department of of ach format an even of being capable ‘Audiowscal Conmunicaton, Puboty and of progasingootons for how tes cates Lterature inthe Facutyof Communica- could change. Te out, who are ata in wcWahiaerany aatimesigehent satbopheretaconkcky bat fa asics of content forthe Audiovisual Counci of the to aban information ou tis esr? ‘Andalusia. She has given workshops in. mean ta hey have sufi! capacty to audiovisual tracy to teaches, children anasto mada alough they do have and Spanish adolescents and immigrants access othe fol th which to anayse it and is author ofthe book Pequeis Drectores: nites y adolescentescreadores What does one hav odo and who is {Qué hay que hacer ya qn cresponde | de cine, vdeo ytlevisiin 2008) and of responsible fr developing tis ait fo torial habia par anaes Las Secrets de a Tle. Manual de analse the content ofthe media? ‘conenids medias? alabotizacén Televsva para Me's y ‘We have fo werk as we goaleng and nat Lo que hay que aver e tabear sobre Maestros (2009. {ust wat othe raticaon of grand teal Tamara, no esperar at ratitcasén do ‘poli project tat flow te om ‘grandes proyecto de ey ide piticas que Wha place does excatin occupy in ace along the oad fo fetmiing med ‘aminan au propio ro en via de ale- | aueviua culture? ‘edicatn, One has fo demenstae tat we tmizacon dea ecucacion mecca. Hay Auovsual cut is doelped nthe «are realy concemed about cur chitsan and ‘ue demostar que de verdad nos preocupan_ majoiyafcases with ted ono ecuca-_abloscents who sit ale everyin rt estas rics yadlesontes que se sian tonal parameters. Nobody cing infancy of srees. Tne has tobe ceccated at ‘sobs frente als dst pantals daia-- taught s howto wat fle, Pants sch nthe curiam, to making parents mene. Hay que orga emg del curiclo and family memters natural shape atts aware ad foe thm ose tht fear of the escolar en ls esculas,sensbzar alos dung the fest years Cu ane has fo bear mea and utimatly we have fend — paces y ayudares a perder el miedo alos in mind atin asocety where ach has and if necessary impose an the medium of meds, y por Utimo, expr -y sles preciso nis wn tas or computer at ame, he _‘teleson tha spaces for mei tracy bo Imponer. al propio medio televsve que ——_incependent andthe aucvsal culture Ince ne broadcasting sched, 70 inclua espacis dealabetizacion medétea that Re acquires he one demarcated by putt mare reas), more action ss tak ensu programacin.Concetamente,més fis fends andthe cybemeticanronment ‘avery menos habla, whic he esuay aquonts ts neces- This yar you wi pata in the FTB wth Sa fr parent nd teachers jinfarm fl. Can you usa about 1? Este ao pacar en el FIT con una Imemsehes and become intrested nthe ‘The short fm sed La casa tecntogica pall, os puede avanza el contonido?, aun cute wrhou seen as (he tecnica house ands the product Eloarometae se tua La casatecroégca | something yey msterous and out of ter of neo our TELEKLS workshops. The Yes producto de uno de nuestros taleres | reach and more asa paces in wfc bth, decors ae, agi anda boy aged 10 and TELEKIDS. Los rectors son una nifay un | parent and hilt or teacher and student, tte wha production team. The history iio de 10 ans todo a equipo de produc- | sean fgetar ‘sed ona fay who the utr — for cin Lahistria se basa en une fami que ther 2010 ~ constanty move house unt ene ftuo-para els el 2010: emada | How important are the auovsual moda fr thay come ta hse tats conrad ty 2 constantrent hasta que legaauna casa | saci itegation? ‘computer, at seems tobe ave ad tes conlada pr un ordenador, que a parecer | Tey ae mpatant or sonia ineyatin to state them wherever they go. uring tine vida intent asustaros para que se ‘ayn. Abang demi experiencia como rofeora de tales audios ls chicos han produc dverss crtmetaes ene os que recuerdo el primero de ols tamado edogsta de coraai, yao produc por ‘cause they are esources that one ny experince asa teacher of autoviual ‘eventually gains access to ut ae mpreg- _warkshopschicrn have produced varus ‘ated indy te. They make it ase, above short fms among which particulary re al fr chikken and acoscens coming fom member te rst which was called Eooogsta rocesses of migraton, to capture mare de cranin Ecol at hear and anothar rect diferent types of owerge about produced by Latin American migrants ‘nmigrantslatinozmercaras lama Adep- | possbe way of negating into the society called Adaptcn/clptaton in which they tacin en el querefean su setimients | that aston them i toundesiad the reflected the feelings about andes Yesfuerzosporadaplarse aun neo pas. | advantages they can gan with personal adap fa new county Al the eas aro Todas ss ideas son ators con sumo | autonomy and beable fo expe te tos valued wth great enthusiasm, withthe aim entsiasm intentando que sempre cejen un | communication that they can use when of ays aig the spectator wi a pas! ‘mensaje postvo ene espectador. | entoing edveaton and ater at work. te message