Está en la página 1de 34

C o l e c c i o n

L I N G U i S T I C A
1 . I n t r o d u c t i o n a l a l i n g u i ' s t i c a : F r a n c i s c o M a r c o s M a r i n
H i s t o r i a y m o d e l o s
2 . L o g i c a y l i n g u i ' s t i c a J o a q u i n G a r r i d o M e d i n a
3 . L o s s o n i d o s d e l l e n g u a j e J u a n a G i l F e r n a n d e z
4 . F u n d a m e n t o s d e s i n t a x i s g e n e r a l J u a n C . M o r e n o C a b r e r a
5 . F u n d a m e n t o s d e m o r f o l o g i a S o l e d a d V a r e l a O r t e g a
6 . F o n e t i c a e x p e r i m e n t a l : E u g e n i o M a r t i n e z C e l d r a n
T e o r i a y p r a c t i c a
7 . T e o n ' a s i n t a c t i c a : V i o l e t a D e m o n t e B a r r e t o
d e l a s e s t r u c t u r a s a l a r e c c i o n
8 . F u n d a m e n t o s c r i t i c o s V a l e r i o B a e z S a n J o s e
d e l a g r a m a t i c a d e d e p e n d e n c i a s
9 . A n a l i s i s C o n t r a s t i v o , A n a l i s i s d e I s a b e l S a n t o s G a r g a l l o
E r r o r e s e I n t e r l e n g u a e n e l m a r c o
d e l a L i n g u i ' s t i c a C o n t r a s t i v a
1 0 . E s t r u c t u r a s g r a m a t i c a l e s E m i l i o R i d r u e j o A l o n s o
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a h i s t 6 r i c o
1 1 . L a s c a t e g o r f a s g r a m a t i c a l e s . I g n a c i o B o s q u e M u f i o z
R e l a c i o n e s y d i f e r e n c i a s
1 2 . S e m i 6 t i c a C a r m e n B o b e s N a v e s
1 3 . S o c i o l i n g t i i s t i c a K a r m e l e R o t a e t x e A m u s a t e g u i
1 4 . R e t 6 r i c a T o m a s A l b a l a d e j o M a y o r d o m o
1 5 . L a p o e t i c a : A n t o n i o G a r c i a B e r r i o
T r a d i c i 6 n y m o d e r n i d a d M . a T . H e r n a n d e z F e r n a n d e z
1 6 . L e n g u a j e y c u l r u r a : M a n u e l C a s a d o V e l a r d e
l a e t n o l i n g i i i s t i c a
1 7 . L i n g u i ' s t i c a a p l i c a d a F r a n c i s c o M a r c o s M a r i n
J e s u s S a n c h e z L o b a t o
1 8 . M a n u a l d e f o n o l o g i ' a M a n u e l A r i z a V i g u e r a
h i s t o r i c a d e l e s p a n o l
1 9 . L a p s i c o l i n g u i s t i c a A n g e l L 6 p e z G a r c i a
2 0 . I n t r o d u c t i o n a l a s e m a n t i c a S a l v a d o r G u t i e r r e z O r d 6 n e z
f u n c i o n a l
D i r e c t o r :
F r a n c i s c o M a r c o s M a r i n
A N A L I S I S C O N T R A S T I V O ,
A N A L I S I S D E E R R O R E S E
I N T E R L E N G U A E N E L M A R C O D E
L A L I N G U I S T I C A C O N T R A S T I V A
I S A B E L S A N T O S G A R G A L L O
5 . L a L i n g u i ' s t i c a C o n t r a s t i v a e n n u e s t r o s d i a s 1 5 9
5 . 1 . L a a d q u i s i c i 6 n d e L 2 y l a G r a m a t i c a U n i v e r s a l ( G U ) 1 6 1
B i b l i o g r a f i a r e c o m e n d a d a 1 6 3
B i b l i o g r a f i a g e n e r a l 1 6 5
L I S T A D E S I G L A S
A C A n a l i s i s C o n t r a s t i v o
A E A n a l i s i s d e E r r o r e s
I L I n t e r l e n g u a
G U G r a m a t i c a U n i v e r s a l
L A L i n g t i i s t i c a A p l i c a d a
L C L i n g t i i s t i c a C o n t r a s t i v a
H M D H i p 6 t e s i s d e l M a r c a d o D i f e r e n c i a l
L E L e n g u a e x t r a n j e r a
1 0
P r o l o g o
L i n g u i s t i c s A p l i c a d a y m o d e l o s
d e a n a l i s i s
T f M u n a p a s i o n a n t e , z i g z a g u e a n t e y y a l a r g o c a m i n o r e c o r r i d o e n
J n v t i t i g a c i o n c i e n t i f i c a s o b r e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e a n a l i s i s b a j o
t i r m i n o e s p e c i f i c o d e L i n g t i i s t i c a C o n t r a s t i v a , l a L i n g u i ' s t i c a A p l i -
d l o o m o d i s c i p l i n a q u e , d e s d e s u o r i g e n y , s o b r e t o d o , d e s d e
d i t d o s d e l o s a f l o s c u a r e n t a , a c o g e y a i i n a d i c h a s o p c i o n e s c i e n -
I I e n c u a d r a d a s e n s u s r e s p e c t i v o s c a m p o s d e l s a b e r ; l a L i n g u i s -
I A p l i c a d a d i g o h a e s t a b l e c i d o , e n g e n e r a l , l a s b a s e s c i e n t i f i -
I d a l a s d i v e r s a s d i s c i p l i n a s q u e a i i n s e r e c o n o c e n e n e l l a y , p o r
r a o i d a s r a z o n e s , h a e l a b o r a d o y p r o g r a m a d o e n p a r t i c u l a r , a q u e l l o
, t , a n l a e n s e f l a n z a - a p r e n d i z a j e d e l e n g u a s s e g u n d a s , p u e d e d e n o -
8
* ( n i n e l o s n u e v o s c a m i n o s m e t o d o l 6 g i c o s a p a r t i r d e l a d i v e r s i d a d
I m o d e l o s d e a n d l i s i s q u e s e e n m a r c a n - p e r o c l a r a m e n t e d i f e r e n -
| i l d o n e n t r e s i - b a j o e l t 6 r m i n o e s p e c i f i c o d e L i n g t i i s t i c a C o n t r a s t i -
V I i l a l u z , c l a r o e s t a , d e l a L i n g t i i s t i c a A p l i c a d a .
f ( . . . ) L a L i n g t i i s t i c a A p l i c a d a s e m u e v e e n e l c o n t e x t o d e l a c o m u n i -
u a n l o n c o m o e x p e r i e n c i a , p o r e l l o e s p r e c i s o p a r t i r d e p r e g u n t a s c o m o
B I I q u 6 l e n g u a s o p o r q u e m e d i o s s e c o m u n i c a n l o s h a b l a n t e s . A l a
t f t N p t i o s t a t r a d i c i o n a l d e l a l e n g u a m a t e r n a o l a s l e n g u a s s e g u n d a s s e
1 1
s u m a a h o r a u n c o n c e p t o n u e v o , l a s l e n g u a s o l e n g u a j e s f o r m a l e s , d i f e -
r e n c i a d a s d e l a s l e n g u a s n a t u r a l e s , q u e s o n l a s d e l p r i m e r g r u p o .
( F . M a r c o s M a r i n y J . S a n c h e z L o b a t o : L m g u i s t i c a A p l i c a d a , S m t e s i s ,
1 9 8 8 ) .
P e s e a l a t r a d i c i o n a l d i s c u s i 6 n y , p o r e n d e , o p o s i c i b n m e t o d o l 6 g i -
c a y c i e n t i ' f i c a e n t r e L i n g u i ' s t i c a A p l i c a d a c o n s u s d i f e r e n c i a d o s
c a m p o s d e l s a b e r - c o n s u s o p c i o n e s y m o d e l o s , a v e c e s c o n t r a p u e s -
t o s , o s i s e p r e f i e r e , y e n u n s e n t i d o r e s t r i c t i v o , l a L i n g u f s t i c a A p l i c a -
d a s e h a c o n c e b i d o e n o c a s i o n e s l i n i c a y e x c l u s i v a m e n t e c o m o m e -
t o d o l o g f a d e l a e n s e f l a n z a - a p r e n d i z a j e d e l e n g u a s s e g u n d a s f r e n t e
a l t e r m i n o d e L i n g u i s t i c a - L i n g i i i s t i c a T e o r i c a q u e s e h a r e s e r v a d o
p a r a l a i n v e s t i g a c i 6 n t e t f r i c a y p r a c t i c a d e l s i s t e m a l i n g t i f s t i c o e n s u
p l e n i t u d , p u e s b i e n , p e s e a d i c h a o p o s i c i c - n t e r m i n o l b g i c a y c i e n t f f i c a
e n t r e l a L i n g u i ' s t i c a T e 6 r i c a y l a A p l i c a d a , m u y p o c o s l i n g i i i s t a s e n l a
a c t u a l i d a d , p o r n o d e c i r n i n g u n o , e s t a b l e c e n t a l o p o s i c i d n c o n e l f i n
d e n e g a r v i r t u a l i d a d c i e n t f f i c a a l a s r a m a s m a s j b v e n e s d e l a l i n g u f s -
t i c a , a s a b e r , l a L i n g u f s t i c a A p l i c a d a , l a L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a y s u s
t r e s m o d e l o s d e a n a l i s i s : A n a l i s i s C o n t r a s t i v o , A n a l i s i s d e E r r o r e s e
I n t e r l e n g u a .
( . . . ) E n e s t e l i b r o d e s a r r o l l a m o s l o s t r e s m o d e l o s d e i n v e s t i g a t i o n
q u e m e j o r n a n e x p l i c i t a d o e s t a d i s c i p l i n a c i e n t f f i c a : A n a l i s i s C o n t r a s t i v o
( A C ) , A n a l i s i s d e E r r o r e s ( A E ) e I n t e r l e n g u a ( I L ) . C a d a u n o d e e s t o s t r e s
m o d e l o s p r e s e n t a d i f e r e n c i a s e n c u a n t o a l o s p r i n c i p i o s m e t o d o l o g i c o s
e n q u e s e b a s a , e n e l c o r p u s d e d a t o s q u e u t i l i z a , e n l o s r e s u l t a d o s y e n
s u s i m p l i c a c i o n e s p e d a g 6 g i c a s .
E l l i b r o d e l q u e e s t a s l m e a s c o n s t i t u y e n s u p r e s e n t a c i 6 n s i t i i a c o n
r i g o r , e x h a u s t i v i d a d y c l a r i d a d l o s p a r a m e t r o s d e l a L i n g t i i s t i c a C o n -
t r a s t i v a a l a l u z d e l a L i n g t i i s t i c a A p l i c a d a p a r a d e s d e e l l o s e s t a b l e -
c e r l o s m a r c o s t e 6 r i c o s y p r d c t i c o s d e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o , d e l
A n a l i s i s d e E r r o r e s y e l p r o c e s o d e l i n t e r l e n g u a j e .
E 1 A n a l i s i s C o n t r a s t i v o ( 1 9 4 5 / 1 9 6 7 ) m a n t i e n e q u e u n a c o m p a r a c i o n
s i s t e m a t i c a d e d o s l e n g u a s , l a l e n g u a n a t i v a ( L I ) y l a l e n g u a m e t a ( L 2 )
e n t o d o s l o s n i v e l e s d e s u s e s t r u c t u r a s , g e n e r a r f a p r e d i c c i o n e s s o b r e l a s
a r e a s d e d i f i c u l t a d e n e l a p r e n d i z a j e d e d i c h a l e n g u a m e t a y q u e , d e l o s
r e s u l t a d o s , s e p o d r f a n e x t r a e r c o n s e c u e n c i a s m e t o d o l o g i c a s d i r i g i d a s a
f a c i l i t a r e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e e n e l a l u m n o .
E 1 A n a l i s i s d e E r r o r e s s u r g e a f i n a l e s d e l o s a n o s s e s e n t a e n e l
m a r c o d e l a t e o r f a d e l a e n s e f l a n z a d e u n a s e g u n d a l e n g u a , c o m o p u e n t e
1 2
e n t r e e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o y l o s e s t u d i o s d e I n t e r l e n g u a . S e i n s p i r a e n
I t l i n t a x i s g e n e r a t i v a d e N . C h o m s k y ) .
*
L . S e l i n k e r ( 1 9 7 2 ) p r o p o n e e l t e r m i n o d e I n t e r l e n g u a p a r a d e s c r i b i r
1 p r o c e s o p o r e l q u e e l e s t u d i a n t e a p r e n d e , c o n l a a f i r m a c i 6 n d e q u e
I t e p r o c e s o e s t a c o n s t i t u i d o p o r u n c o n j u n t o d e e s t r u c t u r a s p s i c o l 6 g i -
0 1 1 l a t e n t e s e n l a m e n t e d e l e s t u d i a n t e q u e s e a c t i v a n c u a n d o s e a p r e n -
d l u n a L 2 . L a i n v e s t i g a c i 6 n d e l a I n t e r l e n g u a s u p o n e a n a l i z a r y d e s c r i b i r
l l l e n g u a d e l e s t u d i a n t e e n s u t o t a l i d a d .
# I i a b e l S a n t o s G a r g a l l o e n l a i n v e s t i g a c i o n p r e s e n t e , q u e m e a t r e -
f l a d e n o m i n a r l a v a d e m ^ c u m d e l a L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a e n
u a e s p a f l o l a , p o n e d e r e l i e v e e l e s t a d o d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s e n
0 c a m p o y s u s a p o r t a c i o n e s , y n o s p r e s e n t a l o s m o d e l o s t e o r i c o s
m p l r i c o s t r a s u n a n a l i s i s r i g u r o s o d e s u s v i r t u a l i d a d e s y d e s u
O V e c h a m i e n t o p a r a l a f i n a l i d a d p r o p u e s t a : l a e n s e n a n z a - a p r e n d i -
d e l a s l e n g u a s s e g u n d a s . A s i m i s m o , n o s d e s c r i b e y t r a s m i t e c o n
O r m e s a t i s f a c c i 6 n l a s a p o r t a c i o n e s m a s n o v e d o s a s d e l a L i n g u f s t i -
, C o n t r a s t i v a e n e l c a m p o d e l a e n s e f l a n z a - a p r e n d i z a j e d e l e n g u a s
g u n d a s t a n t o p o r l o s l o g r o s c i e n t i f i c o s o b t e n i d o s c o m o p o r l a e x -
n a f i i m a b i b l i o g r a f i a q u e d i c h o a m b i t o d e e s t u d i o n o s p r o p o r c i o n a .
L a l i n g u f s t i c a e s p a f l o l a F i l o l o g f a E s p a f l o l a - n o a p a r e c e r e f l e j a -
4 l p e c i f i c a m e n t e e n e l e s t u d i o d e I s a b e l S a n t o s G a r g a l l o p o r q u e
6 l a n a n p r o d i g a d o - s e g u n l a a u t o r a - l o s t r a b a j o s e n l a s d i r e c c i o -
c i e n t f f i c a s p r o p u e s t a s , p e s e a q u e c o n t e m o s c o n l i n g i i i s t a s y
{ ( j i m p l o s s i n g u l a r e s e n l a s v e r t i e n t e s a p u n t a d a s . E n l a p r e o c u p a c i 6 n
8
O r l a e n s e f l a n z a d e l a l e n g u a e s p a f l o l a t a n t o d e s d e l a p e r s p e c t i v a
l a l e n g u a m a t e r n a c o m o d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l e n g u a s e g u n d a
p u e d a n v e r s e : F . M a r c o s M a r f n : L i n g u f s t i c a y L e n g u a E s p a f l o l a , C i n -
O t l i 1 9 7 8 ; M e t o d o l o g f a d e l E s p a n o l c o m o L e n g u a S e g u n d a , A l h a m -
B f a , 1 9 8 3 ; y J o s 6 P o l o : E l e s p a n o l c o m o l e n g u a e x t r a n j e r a , e n s e f l a n z a
0 I d i o m a s y t r a d u c c i d n , S G E L , 1 9 7 6 , e n t r e o t r o s .
l i n b e l S a n t o s G a r g a l l o e s u n a j o v e n i n v e s t i g a d o r a c o n i n t e r e s e s
I i l U i l o n e s e s p e c f f i c o s e n l a L i n g t i i s t i c a A p l i c a d a e n l a p a r c e l a d e
( B V e t l g a c i 6 n y p r a x i s d e l a e n s e f l a n z a - a p r e n d i z a j e d e l e n g u a s s e -
{
U f i d a f l ( t e r m i n o c o n j u n t o q u e e l l a p r e f i e r e m a n t e n e r c o m o u n m a r -
a l e p o r e n t e n d e r q u e e s e l u n i c o q u e d e f i n e c o n v e n i e n t e m e n t e e l
l a m p o e s t u d i a d o ) , d i g o q u e I s a b e l S a n t o s a i i n a t a l e n t o , r i g u r o s i d a d
y e n t U R l a s m o : A n & l i s i s C o n t r a s t i v o , A n d l i s i s d e E r r o r e s e I n t e r l e n g u a
t H a n p r i m e r y g r a n a d o f r u t o .
I ! n r t l , c o n e n t u s i a s m o , c o n o c i m i e n t o y p r o f u n d i d a d , p a s a r e v i s t a
a I n n l l u a c i 6 n a c t u a l d e e s t a s d i s c i p l i n a s , l a s h i p 6 t e s i s d e t r a b a j o q u e
U n a l l m i t a n , l o s m o d e l o s d e a n a l i s i s t a n t o l o s l l e v a d o s a c a b o e n
1 3
E E U U c o m o e n E u r o p a , s u p r o y e c c i d n l i n g t i i s t i c a y s u s i m p l i c a c i o n e s
e n l a e n s e f l a n z a c o n t r a s t i v a d e l e n g u a s s e g u n d a s . L o s d i f e r e n t e s
m o d e l o s q u e n o s p r e s e n t a l a a u t o r a n o s o l o s e d e f i n e n y s e a c t u a l i z a n
s i n o q u e a d e m a s s o n o b s e r v a d o s b a j o e l p r i s m a d e l a s p o s i b l e s
g e n e s i s c r i t i c a s t a n t o p o s i t i v a s c o m o n e g a t i v a s .
L a p o s i c i d n d e l a a u t o r a a n t e l a s o p c i o n e s m e t o d o l o g i c a s q u e
a n a l i z a n o e s d e l t o d o n e u t r a l , p e r o s i e s o b j e t i v a e n l a p r e s e n t a c i d n
y e s t u d i o d e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s d e a n a l i s i s . C o n v e h e m e n c i a y ,
a v e c e s , c o n r o t u n d i d a d n o s e x p o n e l a s i t u a c i 6 n d e l a L i n g t i i s t i c a
A p l i c a d a e n n u e s t r o s d i a s y , d e s d e e l l a , l a L i n g u i ' s t i c a C o n t r a s t i v a a
t r a v 6 s d e l a s t r e s g r a n d e s c o r r i e n t e s e n l o s m o d e l o s d e a n a l i s i s .
E l m a n u a l d e L i n g u i ' s t i c a A p l i c a d a - L i n g t i i ' s t i c a C o n t r a s t i v a , q u e
n o s p r e s e n t a I s a b e l S a n t o s G a r g a l l o e n e l m a r c o d e l a E d i t o r i a l
S i n t e s i s , v i e n e a c u b r i r u n a p a r c e l a c i e n t f f i c a n o d e m a s i a d o b i e n
a l i m e n t a d a p o r i n v e s t i g a c i o n e s e s p a n o l a s y q u e , a b u e n s e g u r o , m a r -
c a r a e l i n i c i o d e n u e v o s e s t u d i o s . C l a r i d a d e n l a e x p o s i c i 6 n , c a l i d a d
c i e n t f f i c a y v e h e m e n c i a a r g u m e n t a l s o n a l g u n o s d e l o s a s p e c t o s q u e
h a r a n d e e s t e m a n u a l u n c l & s i c o d e l a L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a .
J E S U S S A N C H E Z L O B A T O
1 4
t o
I .
< I n t r o d u c t i o n
k
I -
L a e n s e f l a n z a - a p r e n d i z a j e d e s e g u n d a s l e n g u a s e s t a e x p e r i m e n -
t t n d o u n d e s a r r o l l o c i e n t f f i c o y u n a p r o f e s i o n a l i z a c i d n d e s u s d o c e n -
4 t l q u e , s i b i e n r e s u l t a n a l g o t a r d i ' o s , c o m p a r a d o c o n l a t r a y e c t o r i a
l i Q U i d a e n o t r o s p a f s e s , h a n d e s e r r e c i b i d o s c o n g r a n e n t u s i a s m o
' a r p a r t e d e t o d o s a q u e l l o s q u e , d e a l g u n a m a n e r a , e s t a m o s i m p l i c a -
l e i a n e s t a t a r e a . E l c r e c i e n t e d e s a r r o l l o e i n t e r n s p o r l a e n s e f l a n z a
4 t l e s p a n o l c o m o l e n g u a e x t r a n j e r a s e h a v i s t o c a n a l i z a d o e n l o s
l U t t m o s a f l o s c o n l a p u b l i c a c i 6 n d e d i v e r s a s r e v i s t a s y t e x t o s , l a
f f t a o i b n d e a s o c i a c i o n e s y l a p u e s t a e n m a r c h a d e c u r s o s d e e s p e -
i i l l l a a c i b n . N o o b s t a n t e , l a i n v e s t i g a c i o n e n e l a r e a c i e n t f f i c a d e l a
t
i e i o d i d a c t i c a d e s e g u n d a s l e n g u a s s e v e l i m i t a d a p o r u n a l a m e n t a -
S a o a r e n c i a b i b l i o g r d f i c a e n l e n g u a e s p a f l o l a .
L a L i n g i i f s t i c a A p l i c a d a , d e s d e l o s a n o s c u a r e n t a , h a d e s a r r o l l a d o
U n a I n v e s t i g a c i t f n s e r i a y c i e n t f f i c a e n t o r n o a l p r o c e s o d e a p r e n d i -
l a l e d e u n a s e g u n d a l e n g u a . E s t a o r i e n t a c i o n i n v e s t i g a d o r a h a c r i s -
W i i a d o e n v a r i o s m o d e l o s q u e s e a g r u p a n b a j o e l t e r m i n o d e L i n -
f t t f l t l c a C o n t r a s t i v a , d i s c i p l i n a q u e c u e n t a c o n u n a l a r g a t r a d i c i 6 n
i n I o n E s t a d o s U n i d o s , e n l a E u r o p a C e n t r a l y e n l a a n t i g u a E u r o p a
d e l U n t o , f r e n t e a l o s p o c o s y a i s l a d o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n e l
A n i U l l o h i s p a n i c o . N o p a r e c e e x i s t i r u n a t r a d i c i o n l i n g u i ' s t i c a e n e s t e
A l t l b l t o c i e n t f f i c o , a u n q u e n o d e b e m o s i g n o r a r u n n u m e r o s i g n i f i c a t i -
v e U B t u s i s d o c t o r a l e s ( I . S a n t o s , 1 9 9 3 ) y a r t f c u l o s - p u b l i c a d o s e n
d l V a t M r i N r e v i s t a s e s p e c i a l i z a d a s -
l ! s l n l i b r o q u i e r e s e r u n a a p o r t a c i o n b i b l i o g r a f i c a a u n a r e a c i e n -
t l f l n n i h i B c u i d a d a , y q u i e r e s e r t a m b i e n u n a i n t r o d u c c i 6 n , u n p u n t o d e
f e f * J i i K : i a d e l q u e p a r t i r p a r a i n i c i a r i n v e s t i g a c i o n e s e s p e c i f i c a s .
1 5
Q u e r e m o s l i e g a r c o n 6 1 a l p r o f e s o r d e l e n g u a s e x t r a n j e r a s y t a m b t e n
a l a l u m n o d e l i c e n c i a t u r a a l q u e l e o f r e c e m o s o t r o d m b i t o d e e s t u d i o
e n e l q u e a m p l i a r s u s c o n o c i m i e n t o s .
L o s c a m b i o s e x p e r i m e n t a d o s e n l a l i n g u f s t i c a t e 6 r i c a s e h a n v i s t o
r e f l e j a d o s e n l a e n s e f l a n z a d e s e g u n d a s l e n g u a s c o n t r i b u y e n d o a s u
e s t u d i o c o n u n c o n o c i m i e n t o c a d a v e z m a s p r o f u n d o d e l a f u n c i d n
l i n g u f s t i c a . L a l i n g t i i s t i c a t e c - r i c a , d e s d e S a u s s u r e ( C o u r s d e L i n g u i s -
t i q u e G e n 6 r a l e , 1 9 1 6 ) , c o n c i b e e l l e n g u a j e c o m o u n a m a n i f e s t a c i d n
s o c i a l , u n i n s t r u m e n t o q u e p e r m i t e l a c o m u n i c a c i 6 n e n t r e s e r e s h u -
m a n o s y l a i n t e g r a c i c - n d e l o s m i s m o s e n u n a c o m u n i d a d l i n g u f s t i c a .
E l e s t r u c t u r a l i s m o h a f o r m u l a d o l a s b a s e s t e c - r i c a s d e l a c i e n c i a e n
l a m e d i d a e n q u e h a i n t e n t a d o d e s c r i b i r s u f u n c i o n a m i e n t o . H a l l e v a -
d o a l l i n g i i i s t a a o c u p a r s e d e i n v e s t i g a c i o n e s p r o p i a m e n t e c i e n t f f i -
c a s e n e l t e r r e n o d e l a s a p l i c a c i o n e s , e n t r e e l l a s , e l a p r e n d i z a j e d e
l e n g u a s . L a L i n g u f s t i c a a p l i c a d a a l a g l o s o d i d a c t i c a d e s e g u n d a s
l e n g u a s , s e g i i n n u e s t r o p a r e c e r , e n c a u z a l o s h a l l a z g o s d e l a l i n g u f s -
t i c a t e c - r i c a y e s l a c i e n c i a q u e m e j o r h a e x p l i c i t a d o l o s m e c a n i s m o s
t e d r i c o s y p r c t i c o s d e l a p r e n d i z a j e .
E l a p r e n d i z a j e - e n s e f i a n z a d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a s u p o n e u n
p r o c e s o c o m p l e j o c u y a a p o y a t u r a c i e n t f f i c a s e e n c u e n t r a e n l a p s i -
c o l i n g t i f s t i c a y , p o r e n d e , e n l a l i n g i i f s t i c a a p l i c a d a . L o s d i f e r e n t e s
p u n t o s d e v i s t a a d o p t a d o s e n r e l a c i 6 n a e s t e p r o c e s o h a n s i d o d e t e r -
m i n a d o s p o r l o s c a m b i o s e x p e r i m e n t a d o s e n l a l i n g u f s t i c a t e 6 r i c a . Y
e s t o s c a m b i o s s e h a n v i s t o r e f l e j a d o s e n u n i n t e r n s , c a d a v e z m a y o r ,
p o r p a r t e d e l i n g i i i s t a s y p r o f e s o r e s , e n e l e s t u d i a n t e y e n s u p r o c e s o
d e a p r e n d i z a j e . C o m o c o n s e c u e n c i a d e t o d o e l l o , l a L i n g u f s t i c a C o n -
t r a s t i v a i n t e n t a d a r r e s p u e s t a a a l g u n a s d e l a s p r e g u n t a s q u e p l a n t e a
e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e u n a s e g u n d a l e n g u a .
D e s a r r o l l a m o s a q u f l o s t r e s m o d e l o s d e i n v e s t i g a c i c - n q u e m e j o r
h a n e x p l i c i t a d o e s t a d i s c i p l i n a c i e n t f f i c a : A n a l i s i s C o n t r a s t i v o ( A C ) ,
A n a l i s i s d e E r r o r e s ( A E ) e I n t e r l e n g u a ( I L ) , c u y o o b j e t i v o f i n a l e s
f a c i l i t a r e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e u n a l e n g u a s e g u n d a a t r a v e l
d e u n e s t u d i o c i e n t f f i c o b a s a d o , c o n j u n t a m e n t e , e n u n a t e o r f a l i n g t i i s -
t i c a y e n u n a t e o r f a d e l a p r e n d i z a j e . S e t r a t a , p u e s , d e u n o b j e t i v o
l i n i c o , s i b i e n c a d a u n o d e e s t o s t r e s m o d e l o s p r e s e n t a d i f e r e n c i a s
e n c u a n t o a l o s p r i n c i p i o s m e t o d o l d g i c o s e n q u e s e b a s a , e n e l
c o r p u s d e d a t o s q u e u t i l i z a , e n l o s r e s u l t a d o s y e n s u s i m p l i c a c i o n e s
p e d a g 6 g i c a s .
E l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o ( 1 9 4 5 - 1 9 6 7 ) m a n t i e n e q u e u n a c o m p a r a -
c i c - n s i s t e m d t i c a d e d o s l e n g u a s , l a l e n g u a n a t i v a ( L I ) y l a l e n g u a
m e t a ( L 2 ) e n t o d o s l o s n i v e l e s d e s u s e s t r u c t u r a s , g e n e r a r f a p r e d i c -
c i o n e s s o b r e l a s r e a s d e d i f i c u l t a d e n e l a p r e n d i z a j e d e d i c h a
l e n g u a m e t a y q u e , d e l o s r e s u l t a d o s , s e p o d r f a n e x t r a e r c o n s e c u e n -
1 6
m e t o d o l 6 g i c a s d i r i g i d a s a f a c i l i t a r e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e e n
l u m n o . R e s u l t a b a s i c o e l c o n c e p t o d e i n t e r f e r e n c i a , f e n o m e n o
i e p r o d u c e c u a n d o u n i n d i v i d u o u t i l i z a e n u n a l e n g u a m e t a u n
0 f o n e t i c o , 1 6 x i c o , m o r f o l d g i c o o s i n t a c t i c o c a r a c t e r f s t i c o d e s u
U a n a t i v a ( L I ) . E l A C c o n s i d e r a l a i n t e r f e r e n c i a c o n l a l e n g u a
V a c o m o l i n i c a f u e n t e d e l a s d i f i c u l t a d e s e n e l a p r e n d i z a j e y d e
r r o r e s e n l a p r o d u c c i 6 n l i n g u f s t i c a . E l A C r e s u l t 6 f r a g m e n t a r i o
O n s t a t a r s e q u e n o t o d o s l o s e r r o r e s p r o c e d e n d e l a i n t e r f e r e n c i a
l a l e n g u a n a t i v a , s i n o q u e h a y o t r a s m u c h a s c a u s a s q u e i n d u c e n
n o r .
L a s c r f t i c a s a l m o d e l o y p o s t e r i o r e s e s t u d i o s e m p f r i c o s l l e v a r o n
I ) r e c h a z o g e n e r a l p o r p a r t e d e l o s l i n g i i i s t a s , a u n q u e a l g u n o s d e
I , l o s m & s t o l e r a n t e s , v i e r o n q u e p o d f a s e r v i r d e a y u d a p a r a
r d a r a l g u n o s d e l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s e n l a e x p l i c a c i b n d e
r r o r e s . E l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o s i r v i c - , a l m e n o s , p a r a i n i c i a r u n a
t d e i n v e s t i g a c i c - n c e n t r a d a e n e l a l u m n o y e n s u p r o c e s o d e
n d i z a j e .
' E l A n a l i s i s d e E r r o r e s ( 1 9 6 7 ) s u r g e a f i n a l e s d e l o s a f t o s s e s e n t a
1 m a r c o d e l a t e o r f a d e l a e n s e f l a n z a d e u n a s e g u n d a l e n g u a ,
B I O p u e n t e e n t r e e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o y l o s e s t u d i o s d e I n t e r l e n -
I , S e i n s p i r a e n l a s i n t a x i s g e n e r a t i v a d e N . C h o m s k y q u e c u e s t i o -
1 b e h a v i o r i s m o p s i c o l b g i c o ( b a s e d e l A C ) y l a t e o r f a d e l a a d q u i -
i d n d e u n a l e n g u a d e S k i n n e r , y l l e v a a u n r e p l a n t e a m i e n t o t a n t o
l a t e o r f a d e l a p r e n d i z a j e c o m o d e l t r a t a m i e n t o d e l o s e r r o r e s , e s t o
H m o d e s d e u n a p e r s p e c t i v a m a s a b i e r t a . P r o p o n e e l a n a l i s i s s i s t e -
I t l o o d e u n c o r p u s d e e r r o r e s p r o d u c i d o s p o r u n g r u p o d e e s t u d i a n -
| l n t e n t a n d o e x p r e s a r s e e n l a l e n g u a e n c u y o p r o c e s o d e a p r e n d i -
' s e e n c u e n t r a n , c o n l a a f i r m a c i d n d e q u e d e l a n a l i s i s p o d r f a
l l v a r s e u n p r o g r a m a d e a p r e n d i z a j e - e n s e f i a n z a m a s e f e c t i v o . E l
" a m p l f a e l a m b i t o d e l a f u e n t e d e l e r r o r y r e v a l o r i z a e l c o n c e p t o .
I e r r o r e s s o n v i s t o s c o m o s i g n o s p o s i t i v o s d e q u e e l p r o c e s o d e
I p r e n d i z a j e s e e s t a p r o d u c i e n d o , y d e q u e 6 s t e a t r a v i e s a d i f e r e n t e s
U p a s o e s t a d o s e n c o n t i n u o c a m b i o . L o s n u e v o s h a l l a z g o s f u e r o n
p l i u s i b l e s y l a i n v e s t i g a c i d n f r u c t f f e r a ; s i n e m b a r g o , l o s e s t u d i o s
i M u l t a r o n p a r c i a l e s a l n o c o n s i d e r a r l a p r o d u c c i c - n d e l e s t u d i a n t e e n
| U t o t a l i d a d , p u e s , t a n s d l o s e i n c l u f a n e n e l c o r p u s d e a n a l i s i s l a s
f f a i e s e r r b n e a s .
E I m o d e l o h a e v o l u c i o n a d o y c a m b i a d o s u s o b j e t i v o s a l o l a r g o d e
| U a o r t a h i s t o r i a ; d e p r e d e c i r y e x p l i c a r t i p o l o g f a s d e e r r o r e s b a s a -
d j s e n t a x o n o m f a s g r a m a t i c a l e s , s e p a s d a e s t u d i a r l o s e f e c t o s p r a g -
f t i a t l c o s e n e l o y e n t e y a v a l o r a r l o s e r r o r e s e n f u n c i 6 n d e s u e f e c t o
o e m u n i c a t i v o . E s t a e v o l u c i 6 n p u e d e o b s e r v a r s e t a m b i 6 n e n e l p e n s a -
r u l m i t o d e S . P . C o r d e r q u i e n e n 1 9 6 7 a f i r m d q u e e l o b j e t i v o f u n d a -
1 7
m e n t a l d e l A E e r a l a p r e d i c t i o n d e l a s a r e a s d e d i f i c u l t a d , m e d i a n t e
u n i n v e n t a r i o d e l o s e r r o r e s m a s f r e c u e n t e s , v a l o r a n d o l a i m p o r t a n -
c i a y g r a v e d a d d e l o s m i s m o s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a c o r r e c -
c i o n g r a m a t i c a l d e l a s i n s t a n c i a s p r o d u c i d a s . E n p u b l i c a c i o n e s p o s -
t e r i o r e s ( 1 9 7 1 a , 1 9 8 1 ) a m p l i d l o s o b j e t i v o s c e n t r a n d o s e e n l a s a p l i c a -
c i o n e s d i d a c t i c a s d e l m o d e l o , e n c d m o m e j o r a r e l m a t e r i a l d e e n s e -
f l a n z a y c o r r e g i r l a s d e f i c i e n c i a s c o n e l f i n d e p r o p o r c i o n a r a l a l u m n o
l o s d a t o s q u e n e c e s i t a p a r a h a c e r f r e n t e a u n a d e t e r m i n a d a s i t u a c i d n
c o m u n i c a t i v a . A s i m i s m o , r e c o n o c e q u e e l m o d e l o , e n s u s p r i m e r a s
e t a p a s , p r o c e d i d d e m a n e r a i n a d e c u a d a , y a q u e s d l o a n a l i z a b a l a
c o m p e t e n c i a g r a m a t i c a l d e l a l u m n o .
Y a e n e l A E s e p o s t u l a b a q u e e l e s t u d i a n t e , e n e l m o m e n t o e n q u e
i n i c i a e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e u n a s e g u n d a l e n g u a , c o m i e n z a a
d e s a r r o l l a r e t a p a s s u c e s i v a s d e a p r o x i m a c i o n a l a l e n g u a m e t a , c a d a
u n a d e l a s c u a l e s c o n s t i t u y e u n n i v e l d e c o m p e t e n c i a e n u n a p r o g r e -
s i d n q u e s e i n c r e m e n t a . E s t o s n i v e l e s d e c o m p e t e n c i a s e v a n m o d i -
f i c a n d o c o n f o r m e e l e s t u d i a n t e a d q u i e r e n u e v a s e s t r u c t u r a s y v o c a -
b u l a r i o , p e r o e s t e n u e v o m a t e r i a l s u s c e p t i b l e d e s e r u t i l i z a d o c o n
f i n e s c o m u n i c a t i v o s , p r e s e n t a i d i o s i n c r a s i a s q u e l o a l e j a n d e l a n o r -
m a l i n g u f s t i c a , a u n q u e s i g u e s i e n d o r e c o n o c i b l e p a r a u n h a b l a n t e
n a t i v e L a s i d i o s i n c r a s i a s s e d e b e n a d i f e r e n t e s r a z o n e s y c a r a c t e r i -
z a n d e f o r m a i n d i v i d u a l l a l e n g u a d e c a d a e s t u d i a n t e . E s t a l e n g u a , a
p e s a r d e s e r d i f e r e n t e e n c a d a e s t u d i a n t e , p r e s e n t a c a r a c t e r f s t i c a s
d e i n t e r s e c c i o n e n e s t u d i a n t e s c o n u n a p r e p a r a c i d n a c a d ^ m i c a s i -
m i l a r e i d e n t i c a l e n g u a n a t i v a , f e n d m e n o q u e f u e d e s i g n a d o m e d i a n -
t e l o s t e r m i n o s d e d i a l e c t o i d i o s i n c r a s i c o ( S . P . C o r d e r , 1 9 7 1 a ) y
s i s t e m a a p r o x i m a t i v o ( W . N e m s e r , 1 9 7 1 ) , l o s c u a l e s o t o r g a r o n e l
e s t a t u s d e s i s t e m a a l a l e n g u a e m p l e a d a p o r e l e s t u d i a n t e d e L 2 .
E s t o l l e v d a L . S e l i n k e r ( 1 9 6 9 , 1 9 7 2 ) a p r o p o n e r e l t e r m i n o d e
l n t e r l e n g u a p a r a d e s c r i b i r e l p r o c e s o p o r e l q u e e l e s t u d i a n t e
a p r e n d e , c o n l a a f i r m a c i d n d e q u e e s t e p r o c e s o e s t a c o n s t i t u i d o p o r
u n c o n j u n t o d e e s t r u c t u r a s p s i c o l d g i c a s l a t e n t e s e n l a m e n t e d e l
e s t u d i a n t e q u e s e a c t i v a n c u a n d o s e a p r e n d e u n a L 2 . E l a u t o r t o m a
d e L e n n e b e r g ( 1 9 6 7 ) e l c o n c e p t o d e e s t r u c t u r a l i n g u f s t i c a l a t e n t e ,
b a s e d e l a T e o r f a d e l a M a d u r a c i d n , y l o i n c o r p o r a a l a t e o r f a d e l
a p r e n d i z a j e d e u n a s e g u n d a l e n g u a . N o s u p o n e u n i n n a t i s m o s i n o
m a s b i e n s e t r a t a d e u n m e c a n i s m o b i o l d g i c o q u e a t r a v i e s a e t a p a s
d e m a d u r e z . E s t a s e s t r u c t u r a s e s t a n d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n
e l p r o c e s o , p o r l o q u e e l c e n t r o d e a t e n c i d n d e b e p o n e r s e e n e l
i n t e n t o d e a p r e n d e r , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e s i s e o b t i e n e e x i t o o n o .
L a i n v e s t i g a c i d n d e l a I n t e r l e n g u a s u p o n e a n a l i z a r y d e s c r i b i r l a
l e n g u a d e l e s t u d i a n t e e n s u t o t a l i d a d , y e s t e a s p e c t o e s p r e c i s a m e n -
t e e l q u e h a c e c o n s i d e r a r l o s m o d e l o s d e i n v e s t i g a c i d n d e A C y A E
1 8
0 e t a p a s s u c e s i v a s d e u n a i n v e s t i g a c i d n c i e n t f f i c a c a d a v e z m a s
i O t a m e n t e o r i e n t a d a a l e s t u d i o d e l a l e n g u a d e l e s t u d i a n t e d e L 2
I p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e . U n a d e l a s a f i r m a c i o n e s m a s i m p o r t a n -
_ " d i L . S e l i n k e r e s q u e l a i n v e s t i g a c i d n c u m p l e s u s o b j e t i v o s t a n t o
I f l o g r a e l a p r e n d i z a j e c o m o s i n o , y q u e l o q u e n o s i n t e r e s a e s e l
O e s o d e a p r e n d i z a j e e n s f m i s m o . U n a i n v e s t i g a c i d n d e e s t a s
l O t e r f s t i c a s p r e s e n t a v a r i o s p r o b l e m a s m e t o d o l d g i c o s . U n o d e
l o c o n s t i t u y e e l h e c h o d e q u e l a l i n g u f s t i c a t r a d i c i o n a l s e h a
i t r r o l l a d o p a r a l a d e s c r i p c i d n d e s i s t e m a s l i n g u f s t i c o s e s t a b l e s e
t i t u c i o n a l i z a d o s y q u e , a u n q u e l a l i n g u f s t i c a h a d e s a r r o l l a d o u n a
t l e n t e d i a c r d n i c a p a r a d a r c u e n t a d e l o s c a m b i o s d e l l e n g u a j e ,
0 1 c a m b i o s s o n r e l a t i v o s e n c o m p a r a c i d n c o n l o s d e l a I n t e r l e n -
I .
I n l o s a f l o s s e t e n t a , m o m e n t o e n q u e s e d e s a r r o l l a l a T e o r i a d e
J n t e r l e n g u a , l a e n s e f l a n z a d e s e g u n d a s l e n g u a s p e r s i g u e , d e
m a p r i o r i t a r i a , l a c o m u n i c a c i d n e n u n c o n t e x t o s o c i a l d e t e r m i n a -
, E l C o n s e j o d e E u r o p a c o n c r e t a e l P r o y e c t o d e L a n g u e s V i v a n t e s
| 7 1 ) , q u e c o n s t i t u y e e l r e s u l t a d o d e l e s f u e r z o p a r a l a c r e a c i o n d e
m a r c o c o m u n e n l a e n s e f l a n z a d e l e n g u a s e x t r a n j e r a s e n e l a m b i -
U r o p e o . L a i n v e s t i g a c i d n l l e v a d a a c a b o e n e l s e n o d e l C o n s e j o
E u r o p a y e l t r a b a j o d e W i l k i n s ( 1 9 7 6 , N o t i o n a l S y l l a b u s e s ) s o n l a
I f d e l E n f o q u e C o m u n i c a t i v o . E l l i b r o d e W i l k i n s e s e l p u n t o d e
f t t d a p a r a d e f i n i r l o q u e e s u n p r o g r a m a n o c i o n a l e n c o n t r a s t e c o n
p r o g r a m a b a s a d o e n c r i t e r i o s g r a m a t i c a l e s . L a i d e a f u n d a m e n t a l
q u e l a l e n g u a e s u n i n s t r u m e n t o d e c o m u n i c a c i d n y , q u e l o i m p o r -
t e 6 B l o q u e s e d i c e , n o l a m a n e r a c o m o s e d i c e . D e l o s t r a b a j o s
1 C o n s e j o d e E u r o p a e n e l a m b i t o d e l e s p a n o l d e s t a c a e l N i v e l
% b x a l , e l a b o r a d o p r i m e r o p a r a l a l e n g u a i n g l e s a y a d a p t a d o l u e g o
p a f l o l ( P . S l a g t e r , 1 9 7 9 ) .
T o d o e s t o n o s h a r a v e r q u e A C , A E e I L c o n s t i t u y e n e s l a b o n e s d e
I m i s m a c a d e n a c u y a a c t i v i d a d s e i n i c i a a m e d i a d o s d e l o s a f l o s
U i r e n t a , y c u y o o b j e t i v o f i n a l e s e l e s t u d i o g l o b a l d e l a l e n g u a d e l
l l t u d l a n t e e n c u a n t o s i s t e m a d e c o m u n i c a c i d n . S e r a m e n e s t e r v e r l a
l U O e a l o n d e e s t o s m o d e l o s c o m o u n a c o n c a t e n a c i d n n a t u r a l e n l a
S
u a I O B n u e v o s c o n c e p t o s s e v a n e n g a r z a n d o c o m o c o n s e c u e n c i a
I g l t i n d e h a l l a z g o s p r e v i o s . E l p a s o d e u n m o d e l o a o t r o n o s u p o n e
) r e c h a z o d e l a n t e r i o r , s i n o l a s u p e r a c i d n d e l m i s m o e n u n e s f u e r z o
i l t n t f f l e o c o m u n .
1 9
1
L a L i n g u f s t i c a A p l i c a d a y
l a L i n g t i i s t i c a C o n t r a s t i v a
1 , 1 . L a L i n g u i ' s t i c a A p l i c a d a
L a L i n g u f s t i c a A p l i c a d a ( L A ) e s u n a d i s c i p l i n a c i e n t f f i c a q u e s e
t p o y a e n l o s c o n o c i m i e n t o s t e d r i c o s q u e s o b r e e l l e n g u a j e o f r e c e l a
J l n Q W s t i c a t e d r i c a , y s u o b j e t i v o p r i n c i p a l e s l a r e s o l u c i d n d e l o s
p f O b l e m a s l i n g i i f s t i c o s q u e g e n e r a e l u s o d e l l e n g u a j e e n u n a c o m u -
n l d a d l i n g u f s t i c a . K a p l a n ( 1 9 8 0 ) n o s o f r e c e l o s p a r a m e t r o s q u e d e f i -
n a n a l a L A , y q u e n o s o t r o s r e s u m i m o s e n l o s s i g u i e n t e s :
- e s u n m e d i a d o r e n t r e l a a c t i v i d a d t e d r i c a y l a p r ^ c t i c a ;
- e s i n t e r d i s c i p l i n a r ;
- e s u n a a c t i v i d a d o r i e n t a d a a l a r e s o l u c i d n d e p r o b l e m a s ;
- e s c i e n t f f i c a y e d u c a t i v a .
\ , n a c u f l a c i d n d e l t d r m i n o d e L i n g u f s t i c a A p l i c a d a s e f e c h a
l l r t t d t i d o r d e 1 9 4 0 , y f u e r e c o n o c i d o p o r l a U n i v e r s i d a d d e M i c h i g a n
1 1 1 0 4 8 , o t o r g a n d o l e a s f e l e s t a t u s d e d i s c i p l i n a i n d e p e n d i e n t e . E n
U n p r l n c i p i o , e l t e r m i n o s e a s o c i d c o n l a e n s e f l a n z a d e l i n g l d s a
i a l r a n j e r o s , p o r l o q u e d u r a n t e a l g u n t i e m p o l a L i n g u f s t i c a A p l i c a d a
^ u e r i o v i n c u l a d a l i n i c a y e x c l u s i v a m e n t e a l a p r e n d i z a j e d e s e g u n d a s
l e i i U u o H ,
2 1
A l g u n o s h e c h o s h a n c o n t r i b u i d o a l a c o n s t i t u c i d n d e l a L i n g u f s t i c a
A p l i c a d a c o m o d i s c i p l i n a c i e n t f f i c a , e n t r e e l l o s , l a c r e a c i d n , e n 1 9 4 8 ,
d e l a r e v i s t a L a n g u a g e L e a r n i n g ( L L ) - s u b t i t u l a d a J o u r n a l o f A p p l i e d
L i n g u i s t i c s - y d o s d e c e n i o s m a s t a r d e l a a p a r i c i d n d e l a I n t e r n a t i o -
n a l R e v i e w o f A p p l i e d L i n g u i s t i c s ( I R A L ) . A s i m i s m o , e n 1 9 6 4 f u e
f u n d a d a l a A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e d e L i n g u i s t i q u e A p p l i q u e e , q u e
e n l a a c t u a l i d a d c u e n t a c o n v e i n t i c i n c o f i l i a l e s .
L i n g i i i s t i c a A p l i c a d a
S o c i o l i n g u i s t i c a
L m g u i s t i c a a p l i c a d a
P s i c o l i n g u i s t i c a
E t n o l i n g i i i s t i c a
E n s e f l a n z a d e u n a L 2
A n a l i s i s C o n t r a s t i v o
R . L a d o ( 1 9 5 7 )
C . F r i e s ( 1 9 4 5 )
A n a l i s i s d e E r r o r e s
S . P . C o r d e r ( 1 9 6 7 )
I n t e r l e n g u a
L . S e l i n k e r ( 1 9 6 9 )
S i n e m b a r g o , l a L i n g u f s t i c a A p l i c a d a h a e x p e r i m e n t a d o - d e s d e
s u g e s t a c i d n h a s t a n u e s t r o s d f a s - u n p a u l a t i n o c a m b i o e n s u s i n t e r e -
s e s , q u e s e c a r a c t e r i z a p o r u n a m a y o r a p e r t u r a e n s u a p l i c a b i l i d a d a
2 2
f t s o l u c i d n d e p r o b l e m a s d e m u y d i v e r s a i n d o l e . E n l o s d o s p r i m e -
| d e c e n i o s d e s u h i s t o r i a , l a L A s e c e n t r d e n p r o b l e m a s r e l a c i o n a -
I c o n l a e n s e f l a n z a d e l a l e n g u a m a t e r n a o d e o t r a s l e n g u a s . H o y
d f a , l a i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d q u e p r o f e s a c o n s t i t u y e s u f u n d a m e n -
y r a z d n d e s e r . E s t o l l e v a a J . S a n c h e z L o b a t o y F . M a r c o s M a r f n
9 8 8 , 1 5 9 ) a h a b l a r d e l o q u e l l a m a n c a m i n o s v i e j o s y n u e v o s d e l a
n g t l f s t i c a A p l i c a d a . E s t o s c a m i n o s v i e j o s s o n l o s d e l a e n s e f l a n z a
l a l e n g u a , l a t r a d u c c i d n y l a i n t e r p r e t a c i d n ; e n c u a n t o a l o s c a m i -
0 1 n u e v o s , p o d e m o s h a b l a r d e l a d e t e c c i d n y c o r r e c c i d n d e a n o m a -
' e n e l u s o d e l a l e n g u a c a u s a d a s p o r a l g i i n t i p o d e p a t o l o g f a , d e l
l a r r o l l o d e s i s t e m a s d e d e t e c c i d n d e e r r o r e s e n e l c a m p o i n f o r -
I t l c o , d e l a c o r r e c c i d n y t r a t a m i e n t o d e t e x t o s , d e l a t r a d u c c i d n p o r
d e n a d o r y d e l a n a l i s i s y s f n t e s i s d e h a b l a .
T o d o l o d i c h o h a s t a a h o r a m u e s t r a q u e e l f u t u r o d e l a L i n g u i ' s t i c a
f l p l l c a d a e s t a e n s u c a r a c t e r i n t e r d i s c i p l i n a r , y a q u e , c o m o h e m o s
t r t l t o , e x i s t e n v a r i o s c a m p o s d e i n v e s t i g a c i d n q u e p o r s u p r o p i o i n t e -
f A l e i d i o s i n c r a s i a d e b e n s e r t r a t a d o s d e m a n e r a m a s e s p e c i ' f i c a .
| | 0 S r e f e r i m o s e n c o n c r e t o a l a P s i c o l i n g u i s t i c a , l a E t n o l i n g i i i s t i c a y
I f S o c i o l i n g i i f s t i c a . N o o b s t a n t e , a p e s a r d e l a d i v e r s i d a d d e t e m a s
p o r l o s q u e s e i n t e r e s a l a L i n g u f s t i c a A p l i c a d a , e l a p r e n d i z a j e y
t n i e f i a n z a d e u n a s e g u n d a l e n g u a c o n s t i t u y e e l a r e a d e e s t u d i o m a s
I m p o r t a n t e .
L a P s i c o l i n g u i s t i c a , r e s u l t a d o d e l t r a b a j o c o n j u n t o d e l i n g i i i s t a s y
p l l c d l o g o s , e s e l e s t u d i o c i e n t f f i c o d e l o s c o m p o r t a m i e n t o s v e r b a l e s
a n s u s i m p l i c a c i o n e s p s i c o l d g i c a s , e s d e c i r , s e o c u p a d e l e s t u d i o y
i n a l i s i s d e l a s v a r i a n t e s q u e p r o d u c e n l a s c a r a c t e r f s t i c a s p s i c o l d g i -
0 1 1 i n d i v i d u a l e s d e l o s h a b l a n t e s e n l a p r o d u c c i d n d e u n a c t o d e
h a b l a ( D u b o i s , 1 9 7 9 , 5 0 8 ) . E n t r e s u s a r e a s d e i n t e r d s d e s t a c a m o s e l
f l t u d i o d e l a p r e n d i z a j e d e l l e n g u a j e c o m o p r o c e s o c o g n i t i v o , l a
i n v e s t i g a c i d n e n e l p r o c e s o d e a d q u i s i c i d n d e l a l e n g u a m a t e r n a y e l
a p r e n d i z a j e d e s e g u n d a s l e n g u a s .
E l c a r a c t e r f r o n t e r i z o d e l a P s i c o l i n g u f s t i c a , e n t r e l a p s i c o l o g i ' a y
| | l i n g u f s t i c a , h a l l e v a d o a c o n t r o v e r s i a s e n l o r e f e r e n t e a l a d e f i n i -
O l r t n d e s u s o b j e t i v o s . A . L d p e z G a r c i a ( 1 9 8 8 , 1 2 y s s ) i n t e n t a d a r u n a
f e s p u e s t a a e s t a p o l e m i c a y e s t a b l e c e l a s i g u i e n t e d i v e r s i f i c a c i d n e n
O U a n t o a l a a c t i t u d d e l o s e s t u d i o s o s :
n ) P s i c o l i n g u i s t i c a o P s i c o l o g i ' a d e l l e n g u a j e : s e o c u p a d e t e m a s
t a n d i v e r s o s c o m o l o s f u n d a m e n t o s b i o l d g i c o s d e l l e n g u a j e , e l
a p r e n d i z a j e d e l a c o n d u c t a v e r b a l , e l l e n g u a j e i n f a n t i l , l a c o m -
p r e n s i d n y l a p r o d u c c i d n d e e n u n c i a d o s l i n g u f s t i c o s , e l a l m a -
c e n a m i e n t o d e l a i n f o r m a c i d n l i n g u f s t i c a , e l b i l i n g i i i s m o y l a s
p a t o l o g f a s l i n g i i f s t i c a s .
b ) P s i c o l o g i a l i n g t i i s t i c a : d e s a r r o l l a d a p o r l a g r a m a t i c a d e c o r t e
g e n e r a t i v o , s e f u n d a m e n t a e n l o s p r o c e s o s c o g n i t i v o s q u e p o -
s i b i l i t a n l a a c t i v i d a d l i n g t i i s t i c a .
c ) L i n g t i i s t i c a p s i c o l d g i c a : d e s a r r o l l a d a p o r l a g r a m & t i c a d e c o r t e
e s t r u c t u r a l y e x p l i c i t a d a e n e l m o d e l o e x p l i c a t i v o d e l a G e s t a l t
o t e o r i a d e l a f o r m a . L a g e s t a l t e r a p i a h a c e h i n c a p i d e n e l h e c h o
d e q u e e l i n d i v i d u o o r g a n i z a s u e x p e r i e n c i a e n f u n c i d n d e s u s
p r o p i a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s .
C r e e m o s q u e p s i c o l i n g u i s t i c a y a p r e n d i z a j e - e n s e f i a n z a d e l a l e n -
g u a m a t e r n a o d e s e g u n d a s l e n g u a s c o n s t i t u y e n u n a m i s m a y l i n i c a
d i s c i p l i n a . S i n e m b a r g o , l a c o r r e s p o n d e n c i a d i r e c t a e n t r e l o s r e s u l -
t a d o s d e l a i n v e s t i g a c i d n p s i c o l d g i c a y l a m e t o d o l o g f a p a r a l a e n s e -
f l a n z a d e l e n g u a s e s t a m b i d n u n t e m a p o l e m i c o . S . K r a s h e n ( 1 9 8 2 )
m a n t i e n e q u e u n a t e o r f a f u n d a m e n t a l d e l a e n s e f l a n z a d e s e g u n d a s
l e n g u a s d e b e r f a c o n s t i t u i r s e c o n l a c o n j u n c i d n d e t r e s c o m p o n e n t e s :
a ) u n a t e o r i a d e l a a d q u i s i c i d n d e s e g u n d a s l e n g u a s ;
b ) u n a i n v e s t i g a c i d n e n L i n g u f s t i c a A p l i c a d a ;
c ) i d e a s e i n t u i c i o n e s .
E n p a l a b r a s d e S . K r a s h e n ( 1 9 8 2 , 4 ) l a i n v e s t i g a c i d n l l e v a d a a
c a b o , t a n t o e n e l a m b i t o d e l a l i n g t i i s t i c a t e d r i c a c o m o e n e l d e l a
a p l i c a d a , p o d r f a b e n e f i c i a r s e d e l a e n s e f l a n z a y e s t u d i o d e l e n g u a s
y , d e e s t a m a n e r a , o b t e n d r i a m o s u n m e j o r y m a s p r o f u n d o c o n o c i -
m i e n t o d e l p r o c e s o d e a d q u i s i c i d n d e u n a l e n g u a .
P a r e c e c l a r o y a , q u e l a e n s e f l a n z a d e u n a s e g u n d a l e n g u a t i e n e
u n f u n d a m e n t o c i e n t f f i c o e n l a P s i c o l i n g u i s t i c a y p o r e n d e , e n l a
L i n g t i i s t i c a A p l i c a d a , y e s e n e s t a d i s c i p l i n a e n l a q u e u n d o c e n t e
d e b e a p o y a r s e a l t o m a r d e c i s i o n e s r e f e r e n t e s a l a m e t o d o l o g f a . E n
e s t e a s p e c t o , I n g l a t e r r a , C a n a d a y l o s E s t a d o s U n i d o s h a n m o s t r a d o
s u p r e o c u p a c i d n a t r a v d s d e u n a n u m e r o s a b i b l i o g r a f i a e n t e m a s
r e l a c i o n a d o s c o n l a p s i c o l i n g i i f s t i c a y l a e n s e f l a n z a - a p r e n d i z a j e d e
s e g u n d a s l e n g u a s .
E n s e f l a n z a y a p r e n d i z a j e d e s e g u n d a s l e n g u a s s o n , p o r o t r a
p a r t e , d o s t e r m i n o s q u e s e e m p l e a n d e m a n e r a i n d i s t i n t a p a r a h a c e r
r e f e r e n c i a a u n a s i t u a c i d n d e c o n t a c t o d e l e n g u a s e n l a q u e u n
i n d i v i d u o i n t e n t a d o m i n a r , c o d i f i c a r y d e s c o d i f i c a r l a l e n g u a e n
c u y o p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e s e h a l l a i n m e r s o , s i e n d o e s t a l e n g u a
d i f e r e n t e a s u l e n g u a m a t e r n a . N o o b s t a n t e , c o n v e n d r f a d i f e r e n c i a r
l o s d o s t d r m i n o s , y a q u e e l a p r e n d i z a j e e s t a r e l a c i o n a d o c o n t e o r f a s
q u e e x p l i c i t a n l o s p r o c e s o s c o g n i t i v o s d e l p r o c e s o y e n 6 1 , e l s u j e t o
a c t i v o e s e l a l u m n o ; m i e n t r a s q u e l a e n s e f l a n z a e s t a r e l a c i o n a d a c o n
2 4
I t m e t o d o l o g f a , e n t e n d i d a e s t a c o m o e l c o n j u n t o d e c o n t e n i d o s , t d c -
f t l c a s y a c t i v i d a d e s d e n t r o d e u n m a r c o t e d r i c o e s t a b l e c i d o , e n e s t e
0 1 1 0 , e l s u j e t o a c t i v o e s e l p r o f e s o r ( p a r a t o d o l o r e f e r e n t e a t e o r f a s
f l t l a p r e n d i z a j e y a l t e r n a t i v a s m e t o d o l d g i c a s , r e m i t i m o s a l l e c t o r a l a
l i b r a d e J . S a n c h e z L o b a t o y F . M a r c o s M a r f n , L i n g u f s t i c a A p l i c a d a ,
; 0 n e s t a m i s m a c o l e c c i d n ) .
^ L a a n t e r i o r a c l a r a c i d n t e r m i n o l d g i c a y c o n c e p t u a l e x p l i c a q u e
i f l r m e m o s q u e , d e f o r m a p r o g r e s i v a , l a s i n v e s t i g a c i o n e s a b a n d o n a -
f o n s u c e n t r o d e i n t e r d s e n u n a g l o s o d i d a c t i c a d e s e g u n d a s l e n g u a s
p a r a d e s a r r o l l a r p a u l a t i n a m e n t e u n a d i d a c t i c a d e l a p r e n d i z a j e , l o
8
| U e l a l i n g u f s t i c a a n g l o s a j o n a l l a m a f o c u s o n t h e l e a r n e r , l o c u a l
i v o r e c i d u n a s e r i e d e i n v e s t i g a c i o n e s i n t r o s p e c t i v a s s o b r e e l p r o -
O e s o d e a p r e n d i z a j e l i n g u f s t i c o d e u n a s e g u n d a l e n g u a . L a s c a u s a s
d e e s t e c a m b i o d e p e r s p e c t i v a , e n l a q u e s e r e v a l o r i z a n e l a s p e c t o
p i i c o l d g i c o y e d u c a t i v o , s o n a n a l i z a d a s p o r M a c k e y ( 1 9 6 6 ) q u e s e f l a -
[ | c o m o f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s : l a a p a r i c i d n d e n u e v a s a l t e r n a t i v a s
B i a t o d o l d g i c a s , t d c n i c a s y r e c u r s o s d i d a c t i c o s , y l a s a p o r t a c i o n e s d e
n u e v o s d a t o s a t r a v d s d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s e n t o r n o a l o s p r o c e s o s
d a a p r e n d i z a j e .
P . S t r e v e n s ( 1 9 7 7 ) a n a l i z a e l p r e s e n t e d e l o s e s t u d i o s p s i c o e d u -
O a t l v o s e n e l a r e a d e l a p r e n d i z a j e y e n s e f l a n z a d e u n a s e g u n d a
l e n g u a , y s e f i a l a c u a t r o a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s q u e h a c e n q u e l a s
d i r e c t r i c e s a c t u a l e s p a r e z c a n m e n o s d o g m a t i c a s :
- u n a a p r o x i m a c i d n m a s c e n t r a d a e n e l a l u m n o ;
- u n a m a y o r a t e n c i d n a u n a v i s i d n m c i s r e a l i s t a b a s a d a e n u n a
s i t u a c i d n p e d a g d g i c a p e c u l i a r ;
- u n i n t e r d s h a c i a f a c t o r e s q u e t i e n d e n a m a x i m i z a r e l e x i t o y
m i n i m i z a r e l f r a c a s o ;
- u n a m a y o r a t e n c i d n a l a m a g n i t u d d e l p r o c e s o g l o s o d i d a c t i c o .
A l h i l o d e e s t a b r e v e r e f l e x i d n , c u y o o b j e t i v o h a s i d o e n m a r c a r l a
L l n g d f s t i c a C o n t r a s t i v a d e n t r o d e u n a t e o r f a m a s g e n e r a l , p o d e m o s
y a I n t r o d u c i r y d e f i n i r d e f o r m a p r e c i s a e s t a s u b d i s c i p l i n a d e l a L i n -
g l i d t i c a A p l i c a d a , q u e s u r g e a m e d i a d o s d e l o s a f i o s c u a r e n t a l i g a d a
a l e s t r u c t u r a l i s m o d e s i g n o c o n d u c t i s t a y c i r c u n s c r i t a a l c i r e a d e l a
g l o s o d i d a c t i c a .
1 . 2 . L a L i n g t i i s t i c a C o n t r a s t i v a y l a L i n g t i i s t i c a C o m p a r a t i v a
H I a p r e n d i z a j e d e u n a s e g u n d a l e n g u a o l e n g u a e x t r a n j e r a e s u n a
m i i i i i c i d n d e c o n t a c t o d e l e n g u a s e n l a q u e s e p o n e n e n r e l a c i d n l a
2 5
l e n g u a b a s e o l e n g u a n a t i v a d e l a l u m n o ( L I ) y l a l e n g u a m e t a o
l e n g u a q u e s e v a a a p r e n d e r ( L 2 ) . U n a v e z m a s e n t r a e n j u e g o e l
a s p e c t o i n t e r d i s c i p l i n a r l i n g i i i s t i c o - p s i c o l d g i c o d e l a L A , y a q u e l a
l l a m a d a L i n g u i ' s t i c a C o n t r a s t i v a s e i n t e r e s a p o r l o s e f e c t o s q u e l a s
d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s e n t r e l a e s t r u c t u r a d e l a l e n g u a b a s e y l a
e s t r u c t u r a d e l a l e n g u a m e t a p r o d u c e n e n e l a p r e n d i z a j e d e l a L 2 . L a
L i n g i i i s t i c a C o n t r a s t i v a e s u n a d e l a s a p o r t a c i o n e s m a s s i g n i f i c a t i v a s
e n e l m a r c o d e l e s t r u c t u r a l i s m o f u n c i o n a l i s t a d e l a E s c u e l a d e
P r a g a - a l a e n s e f l a n z a d e i d i o m a s . E s e l a n a l i s i s d e s i s t e m a s d e
l e n g u a s d i f e r e n t e s c e n t r a d o e n e l s e r h u m a n o q u e e s t a a p r e n d i e n d o
u n a n u e v a l e n g u a .
P e r o a n t e s d e s e g u i r a d e l a n t e , c r e e m o s n e c e s a r i o h a c e r u n a
d i f e r e n c i a c i d n e n t r e l a l l a m a d a L i n g u i ' s t i c a C o n t r a s t i v a y l a L i n g i i i s -
t i c a C o m p a r a t i v a . L a s d e f i n i r e m o s p o r s e p a r a d o , b a s a n d o n o s e n l a
c a r a c t e r i z a c i d n q u e o f r e c e R . F i l i p o v i c ( 1 9 7 1 a , 3 1 ) .
L a L i n g i i i s t i c a C o m p a r a t i v a e s u n a d e l a s t r e s r a m a s d e l a l i n g i i i s -
t i c a , l a s o t r a s s o n l a l i n g u i ' s t i c a a p l i c a d a , d e l a q u e y a h e m o s h a b l a d o ,
y l a l i n g i i i s t i c a d e s c r i p t i v a . L a L i n g u i ' s t i c a C o m p a r a t i v a e s t u d i a l a s
l e n g u a s c o n e l p r o p d s i t o d e e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s g e n d t i c a s e n t r e
l a s m i s m a s . S u e l a b o r a c i o n c o m e n z d c o n l o s t r a b a j o s d e J . G r i m m ,
A . M . y M . V o n H u m b o l d t , q u e e s t a b l e c i e r o n s u s b a s e s t e d r i c a s , p e r o
s o b r e t o d o c o n F . B o p p , A . S c h l e i g e r y e l d e s c u b r i m i e n t o d e l p a r e n -
t e s c o d e l a s l e n g u a s i n d o e u r o p e a s . E n l a b a s e s e e n c u e n t r a e l d e s -
c u b r i m i e n t o d e l s a n s c r i t o q u e s i r v i d p a r a e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s c o n
l a s d e m a s l e n g u a s . S u o b j e t i v o e s u n a g r a m a t i c a c o m p a r a d a q u e
c o n f r o n t e l a f o n e t i c a , l a m o r f o l o g i ' a y l a s i n t a x i s d e d o s l e n g u a s o d e
v a r i a s l e n g u a s d a d a s , e s t a b l e c i e n d o l a s s i m i l i t u d e s e n l a f o r m a y e n
e l c o n t e n i d o , c o n l a h i p d t e s i s d e q u e e s t a s s i m i l i t u d e s r e f l e j a n l a
e x i s t e n c i a d e u n a u n i c a f o r m a c o m u n y o r i g i n a r i a q u e h a e v o l u c i o n a -
d o d e d o s m o d o s d i f e r e n t e s . L o s m e t o d o s d e l a g r a m a t i c a c o m p a r a -
d a s e b a s a n f u n d a m e n t a l m e n t e e n e l e s t u d i o d e l o s c a m b i o s f o n d t i -
c o s y e n e l p r i n c i p i o d e l a r e g u l a r i d a d d e t a l e s c a m b i o s .
L a f a m i l i a d e l a s l e n g u a s i n d o e u r o p e a s p r o p o r c i o n d e l m e j o r
m a t e r i a l d e i n v e s t i g a c i d n , p u e s m e d i a n t e e l e s t u d i o d e t e x t o s a n t i -
g u o s c o n s e r v a d o s , s e p u d o p e n s a r e n u n a p r o t o l e n g u a d e l a q u e
h u b i e r a n d e r i v a d o t o d a s l a s l e n g u a s r e c o g i d a s d e n t r o d e e s t a f a -
m i l i a .
J . F i s i a k ( 1 9 8 1 , 1 - 2 ) d i f e r e n c i a e n t r e :
a ) L i n g u i ' s t i c a C o m p a r a t i v a H i s t d r i c a e n t e n d i d a c o m o l a c o m -
p a r a c i d n d e v a r i a s e t a p a s e n e l d e s a r r o l l o d e u n a l e n g u a ;
b ) L i n g i i i s t i c a T i p o l d g i c a q u e c l a s i f i c a l a s l e n g u a s b a s a n d o s e
e n l a c o n c u r r e n c i a d e c a r a c t e r i s t i c a s ;
2 6
c ) L i n g u f s t i c a C o m p a r a t i v a S i n c r d n i c a q u e e s u n a c o m b i n a -
c i d n d e l e s t u d i o c o n t r a s t i v o y t i p o l 6 g i c o .
L a L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a - t d r m i n o a c u n a d o p o r T r a g e r ( 1 9 4 9 )
O r T l O s u b d i s c i p l i n a d e l a L i n g u i ' s t i c a A p l i c a d a - , c o n s i d e r a l a s c a r a c -
f r t t i c a s c o n f l i c t i v a s d e l a s l e n g u a s , t a n t o s i e s t a n g e n d t i c a m e n t e
U c i o n a d a s c o m o s i n o , y s u o b j e t i v o e s u n a g r a m a t i c a c o n t r a s t i v a ,
a ] U e r e u n a b a j o u n a f o r m a u n i c a l a s g r a m a t i c a s d e s c r i p t i v a s d e d o s
l i n g u a s , a l t i e m p o q u e p e r m i t a p r e d e c i r c o n c i e r t a e x a c t i t u d q u d
p a r t e s d e l a e s t r u c t u r a p r e s e n t a r a n d i f i c u l t a d e s p a r a l o s e s t u d i a n t e s ,
J o u d l s e r a l a n a t u r a l e z a d e e s t a s d i f i c u l t a d e s e n e l p r o c e s o d e
t p r e n d i z a j e . P r e s u p o n e l a c o m p a r a c i d n d e l e n g u a s q u e c o m o t a l n o
I e l o b j e t i v o d e l a L A , p o r l o q u e h a b r f a q u e c o n s i d e r a r l a c o m o u n
p t o c e d i m i e n t o p a r a e s c l a r e c e r l o s m e c a n i s m o s s u b y a c e n t e s a l p r o -
O e s o d e a p r e n d i z a j e d e u n a s e g u n d a l e n g u a . J . F i s i a k ( i b i d ) l a d e f i n e
e o m o s u b d i s c i p l i n a d e l a l i n g u f s t i c a r e l a c i o n a d a c o n l a d e s c r i p c i d n
d a d o s o m c t s l e n g u a s o s i s t e m a s d e l e n g u a s p a r a d e t e r m i n a r t a n t o
d i f e r e n c i a s c o m o s i m i l i t u d e s .
C a s i t o d o s l o s i n v e s t i g a d o r e s p a r e c e n e s t a r d e a c u e r d o e n u t i l i -
l a r e l t d r m i n o d e L i n g u i ' s t i c a C o n t r a s t i v a p a r a r e f e r i r s e a l t i p o d e
i n v e s t i g a c i d n b a s a d a e n l a c o m p a r a c i d n d e d o s o m a s l e n g u a s , g e -
n e r a l m e n t e l a l e n g u a n a t i v a d e l e s t u d i a n t e y u n a l e n g u a e x t r a n j e r a
( W . N e m s e r , 1 9 7 0 ; R . F i l i p o v i c , 1 9 7 1 , 1 9 8 5 ; C . J a m e s , 1 9 8 0 ; J . F i s i a k ,
1 0 8 1 ; C . S a n d e r s , 1 9 8 1 ; K . S a j a v a a r a , 1 9 8 1 ; G . N i c k e l y K . H . W a g n e r ,
1 8 6 8 ; e n t r e o t r o s ) . E s t a i n v e s t i g a c i d n h a r e f o r z a d o l o s h a l l a z g o s e n e l
o a m p o d e l a p r e n d i z a j e d e l e n g u a s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a p s i c o l d g i -
0 0 , e n f a t i z a n d o e l i m p o r t a n t e p a p e l d e l o s a s p e c t o s c o g n i t i v o s
( O . N i c k e l , 1 9 7 3 , 1 2 3 ) . E s u n a p o y o c i e n t i f i c o a l a s i n t u i c i o n e s d e r i v a -
d a s d e l a e x p e r i e n c i a d e l o s p r o f e s o r e s d e l e n g u a s . D u r a n t e m u c h o
t i e m p o , l o s p r o f e s o r e s c o n s u e x p e r i e n c i a d i a r i a e n l a c l a s e d e
l e n g u a s , h a n i n t u i d o l a s d i f i c u l t a d e s d e l o s a l u m n o s e n e l a p r e n d i z a -
j e , i n t u i c i o n e s c o r r o b o r a d a s p o r l a r e c u r r e n c i a d e c i e r t o s e r r o r e s o
d e s v i a c i o n e s d e l a n o r m a . C o m o c o n s e c u e n c i a , e l p r o f e s o r , p r e o c u -
p a d o p o r s u l a b o r c o m o d o c e n t e , h a d e d i c a d o s e s i o n e s a l a c o r r e c -
c i d n d e e s t a s a n o m a l f a s , c e n t r a n d o s e e n a q u e l l o s a s p e c t o s q u e c o n -
i d e r a b a d e m a y o r d i f i c u l t a d p a r a s u s a l u m n o s . E s t e t r a b a j o , a u n q u e
I n t u i t i v o y p o c o s i s t e m a f i c o , d e b e v a l o r a r s e p o r q u e f u e r o n p r o b a b l e -
m e n t e e s t a s a p r o x i m a c i o n e s i n d i v i d u a l e s l a s q u e l l e v a r o n p r o g r e s i -
v a m e n t e a l e s t u d i o c i e n t i f i c o .
2 7
1 . 3 . L a L i n g i i i s t i c a C o n t r a s t i v a t e d r i c a y p r a c t i c a
H e m o s v e n i d o c a r a c t e r i z a n d o l a s i n v e s t i g a c i o n e s e n L i n g u f s t i c a
C o n t r a s t i v a ( L C ) c o m o u n t i p o e s p e c i f i c o d e n t r o d e l m a r c o d e a c c i d n
d e l a L i n g u f s t i c a A p l i c a d a , d e d i c a d a a l c o n t r a s t e s i n c r d n i c o d e d o s
o m a s s i s t e m a s l i n g i i f s t i c o s . I g u a l m e n t e , p o d e m o s h a b l a r , a v a l a d o s
p o r l a s a f i r m a c i o n e s d e i m p o r t a n t e s l i n g i i i s t a s ( G . N i c k e l , 1 9 7 1 ;
C . J a m e s , 1 9 8 0 ; J , F i s i a k , 1 9 8 1 ) d e u n a L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a t e d r i c a
y d e s u v e r s i d n p r a c t i c a . W . N e m s e r ( 1 9 7 0 ) s e f i a l a q u e l a s b a s e s
t e d r i c a s d e l A C f u e r o n e s t a b l e c i d a s p o r U . W e i n r i c h ( 1 9 5 4 , L a n g u a -
g e s i n C o n t a c t ) y H a u g e n ( 1 9 5 3 , T h e N o r w e g i a n L a n g u a g e i n A m e r i -
c a ) y q u e d e l a s f o r m u l a c i o n e s p r a c t i c a s f u e r o n r e s p o n s a b l e s C .
F r i e s ( 1 9 4 5 , T e a c h i n g a n d L e a r n i n g E n g l i s h a s a S e c o n d L a n g u a g e ) y
R . L a d o ( 1 9 5 7 , L i n g u i s t i c s A c r o s s C u l t u r e s ) .
J . F i s i a k ( 1 9 8 1 , 2 ) e s t a b l e c e d e f o r m a c l a r a y p r e c i s a l o s l f m i t e s
e n t r e u n a y o t r a : p o r u n l a d o , l a L C t e d r i c a d a c u e n t a d e m a n e r a
e x h a u s t i v a d e l a s d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s e n t r e d o s o m & s l e n g u a s
y , o f r e c e u n m o d e l o a d e c u a d o p a r a e s t a b l e c e r l a c o m p a r a c i d n y
d e t e r m i n a q u d e l e m e n t o s s o n c o m p a r a b l e s ; e n e s t e s e n t i d o , o p e r a n
c o n e l c o n c e p t o d e u n i v e r s a l e s l i n g i i f s t i c o s , p u e s i n v e s t i g a n c d m o
u n a c a t e g o r f a u n i v e r s a l d a d a e s r e p r e s e n t a d a e n l a s l e n g u a s c o m p a -
r a d a s ; p o r o t r o l a d o , l a L C p r d c t i c a s e o c u p a d e e s t u d i a r c d m o u n a
c a t e g o r f a u n i v e r s a l X s e r e a l i z a e n l a l e n g u a A c o m o Y y e n l a l e n g u a
B c o m o a l g o d i f e r e n t e . E s t a d i f e r e n c i a e s l a b a s e d e l a s d i f i c u l t a d e s
e n e l a p r e n d i z a j e d e u n a s e g u n d a l e n g u a . P o r e l l o , e l a n a l i s i s d e l a s
d i v e r g e n c i a s p u e d e i l u m i n a r e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e e n e l e s t u -
d i a n t e y e l d e e n s e f l a n z a e n e l p r o f e s o r . V e a m o s e l s i g u i e n t e e s -
q u e m a :
L i n g u i s t i c a C o n t r a s t i v a
T e 6 r i c a P r a c t i c a
X X
A B A B
t
Y Z
2 8
L a d i f e r e n c i a f u n d a m e n t a l e n t r e u n a y o t r a r a d i c a e n e l o b j e t i v o
t l d e l a i n v e s t i g a c i d n : l a v e r s i d n t e d r i c a b u s c a c o n s e c u e n c i a s e n
1 i m b i t o d e l o s u n i v e r s a l e s l i n g i i f s t i c o s y g e n e r a l m e n t e c o m p a r a
A l d e d o s l e n g u a s ; l a v e r s i d n p r a c t i c a , s i n e m b a r g o , b u s c a t a n t o l a s
' r e n c i a s c o m o l a s s i m i l i t u d e s e n t r e p a r e s d e l e n g u a s c o n e l p r o -
l l t o d e a p l i c a r s u s r e s u l t a d o s a l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e - e n s e f i a n -
d e l e n g u a s s e g u n d a s .
E l p r o c e d i m i e n t o q u e u t i l i z a R . L a d o e n s u L i n g u i s t i c s A c r o s s
O l i l t u r e s ( 1 9 5 7 ) e s l a c o n t r a p o s i c i d n d e e l e m e n t o s y e s t r u c t u r a s d e
4 0 i l e n g u a s c o n l a f i n a l i d a d d e o b t e n e r l a s d i f e r e n c i a s e n t r e u n a
l i n g u a y o t r a , y c o n e l l o , p r e d e c i r l a s d i f i c u l t a d e s e n e l p r o c e s o d e
i p r e n d i z a j e .
N o o b s t a n t e , u n a d e l a s c r f t i c a s q u e s e h i z o a l a L i n g u f s t i c a
C o n t r a s t i v a f u e l a f a l t a d e c l a r i d a d p a r a d i f e r e n c i a r e n t r e l a s v e r s i o -
R i l t e d r i c a y p r a c t i c a d e l m o d e l o c o n t r a s t i v o . L a q u e a n o s o t r o s n o s
i n t e r e s a y a l a q u e v a m o s a d e d i c a r e l r e s t o d e n u e s t r o e s t u d i o e s l a
U n g t l f s t i c a C o n t r a s t i v a p r a c t i c a , q u e c o n s i d e r a m o s c o m o c o n t r a p o -
l l o l d n s i s t e m a t i c a d e p a r e s d e l e n g u a s c o n a p l i c a c i o n e s d i d a c t i c a s .
L a l i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a h a d e s a r r o l l a d o u n a i n v e s t i g a c i d n s e r i a
y c i e n t f f i c a e n t o r n o a l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e u n a l e n g u a s e g u n -
d a . E s t a o r i e n t a c i d n i n v e s t i g a d o r a h a c r i s t a l i z a d o e n t r e s m o d e l o s d e
i n i l i s i s q u e p o r s u p r o p i a p e r s o n a l i d a d e i d i o s i n c r a s i a d e b e n s e r
t r a t a d o s p o r s e p a r a d o : A n d l i s i s C o n t r a s t i v o , A n a l i s i s d e E r r o r e s e
I n t e r l e n g u a .
M o d e l o s d e i n v e s t i g a c i d n
M E T O D O S D E I N V E S T I G A C I O N
E N G L O S O D I D A C T I C A D E S E G U N D A S L E N G U A S
C R I T E R I O S A n a l i s i s
c o n t r a s t i v o
A n a l i s i s
d e e r r o r e s
I n t e r l e n g u a
C r o n o l o g i a 1 9 4 5 - 1 9 6 7 1 9 6 7 1 9 7 2
T e o r i a
l i n g i i i s t i c a
T r a d i c i o n a l E s t r u c t u r a l i s m o
G e n e r a t i v i s m o
P s i c o l i n g u i s t i c a
P r a g m a t i c a
O b j e t i v o s C o n t r a s t e
e n t r e L I y L 2
A E e n e s t u d i a n t e
d e L 2
A n a l i s i s d e
l a I L
C o n c e p t o s I n t e r f e r e n c i a
E q u i v a l e n c i a
E r r o r , d i a l e c t o
t r a n s i t o r i o y
t r a n s f e r e n c i a
E s t r a t e g i a s d e
c o m u n i c a c i 6 n
C o m p e t e n c i a G r a m a t i c a l G r a m a t i c a l
C o m u n i c a t i v a
C o m u n i c a t i v a
E n s e i i a n z a
d e L 2
A u d i o - L i n g u a l
T r a d u c c i d n
E s t r u c t u r o - G l o b a l F u n c i o n a l
C o m u n i c a t i v a
2 9
C a d a u n o d e e s t o s t r e s m o d e l o s p r e s e n t a d i f e r e n c i a s e n c u a n t o
a l o s p r i n c i p i o s m e t o d o l d g i c o s e n q u e s e b a s a , e n e l c o r p u s d e d a t o s
q u e e m p l e a , e n l o s r e s u l t a d o s y e n l a s c o n s e c u e n c i a s d i d a c t i c a s . N o
o b s t a n t e , e s t o s m o d e l o s d e i n v e s t i g a c i d n c o n s t i t u y e n e s l a b o n e s d e
u n a m i s m a c a d e n a c u y a a c t i v i d a d s e i n i c i a a m e d i a d o s d e l o s a f l o s
c u a r e n t a , y c u y o o b j e t i v o f i n a l e s e l e s t u d i o d e l a l e n g u a d e l e s t u d i a n -
t e e n c u a n t o s i s t e m a d e c o m u n i c a c i d n . E s m e n e s t e r v e r l a s u c e s i d n
d e e s t o s m o d e l o s c o m o u n a c o n c a t e n a c i d n n a t u r a l e n l a q u e l o s
n u e v o s c o n c e p t o s s e v a n e n g a r z a n d o c o m o c o n s e c u e n c i a l d g i c a d e
h a l l a z g o s p r e v i o s . E l p a s o d e u n m o d e l o a o t r o n o s u p o n e e l r e c h a z o
d e l a n t e r i o r , s i n o l a s u p e r a c i d n d e l m i s m o e n u n e s f u e r z o s c i e n t i f i c o
c o m u n .
L A L I N G U l S T I C A A P L I C A D A
L I N G U l S T I C A A P L I C A D A
C o n c e p t o : A c t i v i d a d i n t e r d i s d i c i p l i n a r , c i e n t f f i c a y e d u c a t i v a
q u e s e a p o y a e n l o s c o n o c i m i e n t o s q u e s o b r e e l l e n -
g u a j e o f r e c e l a l i n g u f s t i c a t e d r i c a .
O b j e t i v o : R e s o l u c i 6 n d e l o s p r o b l e m a s l i n g i i f s t i c o s q u e g e n e r a
e l u s o d e l l e n g u a j e e n u n a c o m u n i d a d l i n g u f s t i c a .
A r e a s : P s i c o l i n g i i f s t i c a
E t n o l i n g i i i s t i c a
S o c i o l i n g i i f s t i c a
P S I C O L I N G U I S T I C A : C i e n c i a q u e s e o c u p a d e l e s t u d i o y a n a l i s i s
d e l o s c o m p o r t a m i e n t o s v e r b a l e s e n s u s i m -
p l i c a c i o n e s p s i c o l 6 g i c a s , y e s e l r e s u l t a d o
d e l t r a b a j o c o n j u n t o d e p s i c 6 1 o g o s y l i n g i i i s -
t a s .
L I N G U l S T I C A C O N T R A S T I V A
C o n c e p t o : C i e n c i a q u e s e o c u p a d e l c o n t r a s t e s i n c r c - n i c o y s i s t e -
m a l i c o d e d o s o m & s s i s t e m a s l i n g i i f s t i c o s .
T i p o s : 1 . T e c - r i c a : c e n t r a d a e n e l c o n t r a s t e d e d o s s i s t e m a s
o m d s l i n g i i f s t i c o s y s u o b j e t i v o e s a p o r t a r n u e v o s d a -
t o s a l a l i n g u f s t i c a e n l o r e l a t i v o a l o s u n i v e r s a l e s
l i n g i i f s t i c o s .
2 . P r a c t i c a : c e n t r a d a e n e l c o n t r a s t e d e d o s o m ^ s
s i s t e m a s l i n g i i f s t i c o s , y s e i n t e r e s a p o r l o s e f e c t o s q u e
l a s d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s e n t r e d i c h o s s i s t e m a s p r o -
d u c e n e n e l a p r e n d i z a j e d e u n a L 2 .
M o d e l o s d e i n v e s t i g a c i d n
A n a l i s i s C o n t r a s t i v o ( A C )
A n a l i s i s d e E r r o r e s ( A E )
A n a l i s i s d e l a I n t e r l e n g u a ( I L )
3 0
l o g r a f i a r e c o m e n d a d a
D E R S P ( 1 9 7 3 ) : I n t r o d u c i n g A p p l i e d L i n g u i s t i c s , P e n g u i n , H a r m o n d s -
W O r t h ( T r a d , a l e s p a n o l I n t r o d u c e d a l a L i n g t i i s t i c a A p l i c a d a , L i m u s a ,
^ T E R T ! ( ? 9 8 2 ) : L i n g i i i s t i c a A p l i c a d a , G r e d o s , M a d r i d .
C H E Z L O B A T O , J y M A R C O S M A R I N , F . ( 1 9 8 8 ) : L i n g i i i s t i c a a p l i c a d a ,
* E l S ! ? ! e l a t 0 9 8 4 ) : A p p l i e d L i n g u i s t i c s a n d t h e L e a r n i n g a n d T e a c h i n g
O f F o r e i g n L a n g u a g e s , E d w a r d A r n o l d , L o n d r e s .
J E R E M 1 A S , J . ( 1 9 8 4 ) : C i a v e s p a r a l a L i n g i i i s t i c a A p l i c a d a , A g o r a , M a l a g a .
/ 7
2
M o d e l o d e A n a l i s i s C o n t r a s t i v o
1 . D e f i n i t i o n d e h i p o t e s i s
E l m o d e l o d e i n v e s t i g a c i d n d e A n a l i s i s C o n t r a s t i v o ( A C ) e n e l
1 0 0 d e l a p r e n d i z a j e - e n s e f i a n z a d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a s e f u n -
m t n t a e n l o s t r a b a j o s d e C . F r i e s ( 1 9 4 5 ) y R . L a d o ( 1 9 5 7 ) , p r o f e s o -
I d e l a U n i v e r s i d a d d e M i c h i g a n , q u e p r o p o n e n l a c o m p a r a c i d n
t e m a t i c a d e d o s l e n g u a s ( n o r m a l m e n t e t r a b a j a c o n p a r e s d e l e n -
I I ) : l a l e n g u a n a t i v a d e l e s t u d i a n t e ( L I ) y l a l e n g u a m e t a q u e s e v a
i p r e n d e r ( L 2 ) . S e p o s t u l a q u e u n a c o n t r a s t a c i d n l i n g u f s t i c a d e e s t e
^ 0 p u e d e l l e v a r a l a d e t e r m i n a c i d n d e l a s d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s
l i t r e l a s d o s l e n g u a s , y q u e c o n e l l o p o d r f a n s e f l a l a r s e l a s a r e a s d e
i f l o u l t a d y p r e d e c i r l o s p r o b l e m a s a l o s q u e e l e s t u d i a n t e v a a
W f r e n t a r s e e n s u p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e , u s a n d o l o s r e s u l t a d o s
t
i n l a c o r r e c c i d n y p r e p a r a c i d n d e l a p r o g r a m a c i d n , e l m a t e r i a l
i d i o t l c o y l a s t d c n i c a s d e i n s t r u c c i d n . U n a n a l i s i s s i s t e m a t i c o d e
U l l q u i o r l e n g u a s d l o p u e d e l l e v a r s e a c a b o m e d i a n t e u n a c o m p a r a -
f l l d n w n a l f t i c a y b a j o p a r a m e t r o s d e s i n c r o n f a :
f I I O H m a t e r i a l e s m a s e f i c i e n t e s s o n a q u e l l o s b a s a d o s e n u n a d e s c r i p c i 6 n
u l o u t l f i c a d e l a l e n g u a q u e v a m o s a e s t u d i a r , c u i d a d o s a m e n t e c o m p a r a -
i t a t i o n u n a d e s c r i p c i o n d e l a l e n g u a d e l e s t u d i a n t e . ( C . F r i e s , 1 9 4 5 , 9 ) .
H . I i r t d o , e n s u y a c l a s i c o L i n g u i s t i c s A c r o s s C u l t u r e s , c o n t i n i i a l a
l l l i e a d i i n v e s t i g a c i d n i n i c i a d a p o r s u c o l e g a , C . F r i e s , y p r o p o r c i o n a
3 3
l o s i n s t r u m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l l e v a r a c a b o d i c h a c o m p a r a c i d n ,
c o n e l o b j e t i v o f i n a l d e p r e d e c i r l a s a r e a s e n l a s q u e e l e s t u d i a n t e
e x p e r i m e n t a r a m a y o r g r a d o d e d i f i c u l t a d e n e l a p r e n d i z a j e :
E 1 p l a n d e e s t e l i b r o d e s c a n s a e n l a a f i r m a c i d n d e q u e p o d e m o s p r e d e -
c i r y d e s c r i b i r l a s e s t r u c t u r a s q u e c a u s a r a n d i f i c u l t a d e n e l a p r e n d i z a j e ,
y a q u e l l a s q u e n o e n t r a f i a r a n d i f i c u l t a d , m e d i a n t e l a c o m p a r a c i d n s i s t e -
m a t i c a d e l a l e n g u a y c u l t u r a q u e v a a s e r a p r e n d i d a c o n l a c u l t u r a y l a
l e n g u a n a t i v a d e l e s t u d i a n t e . ( R . L a d o , 1 9 5 7 , P r e f a c i o ) .
E n l a s a f i r m a c i o n e s d e C . F r i e s y R . L a d o s e r e c o g e d e m a n e r a
e x p l f c i t a l a i d e a d e q u e l o s e s t u d i a n t e s t i e n d e n a t r a n s f e r i r l a s e s -
t r u c t u r a s y e l v o c a b u l a r i o d e s u l e n g u a m a t e r n a c u a n d o a p r e n d e n
u n a s e g u n d a l e n g u a o l e n g u a e x t r a n j e r a , t a n t o e n l a f a s e d e p r o d u c -
c i d n c o m o e n l a d e r e c e p c i d n d e d i c h a l e n g u a .
L a c o m p a r a c i d n d e l s i s t e m a d e l a l e n g u a n a t i v a ( L I ) d e l e s t u d i a n -
t e c o n e l s i s t e m a d e l a l e n g u a s e g u n d a ( L 2 ) q u e e s t a a p r e n d i e n d o h a
d e r e a l i z a r s e e n t o d o s l o s n i v e l e s d e l s i s t e m a : f o n o l d g i c o , g r a m a t i -
c a l , l d x i c o y c u l t u r a l , s i g u i e n d o e l p r o c e d i m i e n t o q u e a c o n t i n u a c i d n
d e t a l l a m o s :
a ) d e s c r i p c i 6 n e s t r u c t u r a l d e L I y L 2 ;
b ) c o t e j o d e l a s d e s c r i p c i o n e s ;
c ) e l a b o r a c i d n d e u n l i s t a d o p r e l i m i n a r d e e s t r u c t u r a s n o e q u i v a l e n t e s ;
d ) r e a g r u p a c i d n d e l a s m i s m a s e s t a b l e c i e n d o u n a j e r a r q u i ' a d e d i f i c u l -
t a d ;
e ) p r e d i c c i d n y d e s c r i p c i 6 n d e l a s d i f i c u l t a d e s ;
f ) p r e p a r a c i d n d e l o s m a t e r i a l e s d e i n s t r u c c i 6 n .
L a p r o p u e s t a p e r m i t i r a , f i n a l m e n t e , e v a l u a r l o s c o n t e n i d o s d e l o s
l i b r o s d e t e x t o e m p l e a d o s e n l a i n s t r u c c i d n , p r e p a r a r n u e v o s m a t e -
r i a l e s , s u p l e m e n t a r l o s m a t e r i a l e s i n a d e c u a d o s y d i a g n o s t i c a r l a s
d i f i c u l t a d e s .
E s c i e r t o , n o o b s t a n t e , q u e l a s p r e d i c c i o n e s d e L a d o f u e r o n , e n
p a r t e , r e c h a z a d a s p o s t e r i o r m e n t e ; p e r o a i i n a s f n o p o d e m o s r e s t a r
i m p o r t a n c i a a l a s m i s m a s , p u e s c o n s t i t u y e n e l f u n d a m e n t o p a r a e n -
t e n d e r l o s a c t u a l e s e s t u d i o s d e I n t e r l e n g u a .
L a s c a r a c t e r f s t i c a s d e l m o d e l o p u e d e n r e s u m i r s e e n l o s s i g u i e n -
t e s p u n t o s :
- c o m p a r a c i d n s i s t e m a t i c a y e x h a u s t i v a d e d o s s i s t e m a s l i n g i i f s -
t i c o s ;
- d e t e r m i n a c i d n d e d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s ;
- e s t u d i o s i n c r d n i c o y b i n a r i o ;
3 4
- c o m p a r a c i d n e n n i v e l e s h o r i z o n t a l e s ;
- a p l i c a c i d n d e l o s r e s u l t a d o s a l a d i d a c t i c a ;
, : - > e s t u d i o i n t e r e s a d o e n e l p r o c e s o ;
- I l l o b j e t i v o e s l a c o n s t r u c c i d n d e u n a g r a m a t i c a c o n t r a s t i v a : u n a
# < d e s c r i p c i d n d e d o s l e n g u a s b a s a d a e n l a s d i f e r e n c i a s y s e m e -
J a n z a s e n t r e a m b a s .
V L a m e t a d e l A C e s c o n s t r u i r u n a g r a m a t i c a c o n t r a s t i v a q u e e s t a -
p l t i c a u n a j e r a r q u f a d e c o r r e s p o n d e n c i a s d e l o s d i s t i n t o s n i v e l e s d e
U M g r a m a t i c a , c o n e l f i n d e g r a d u a r l a s d i f i c u l t a d e s e n e l a p r e n d i z a -
j f y l a s p o s i b i l i d a d e s d e i n t e r f e r e n c i a .
1 , 1 . 1 . H l p d t e s i s d e l A C
E l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o s e f u n d a m e n t a e n l a c r e e n c i a d e q u e e l
i p r a n d i z a j e d e u n a s e g u n d a l e n g u a e s l a f o r m a c i d n d e u n h a b i t o . U n
h a b i t o v i e j o ( e l d e l a l e n g u a n a t i v a ) f a c i l i t a l a f o r m a c i d n d e n u e v o s
h i b i t o s ( l o s d e l a l e n g u a m e t a ) d e p e n d i e n d o d e l a s s i m i l i t u d e s y
d i f e r e n c i a s e n t r e l o s v i e j o s h a b i t o s y l o s n u e v o s . E s t a h i p d t e s i s d e r i -
V I d e l b e h a v i o r i s m o p s i c o l d g i c o , t e o r f a q u e d e s c r i b e l o s f e n d m e n o s
l i n g i i f s t i c o s a t r a v d s d e l b i n o m i o e s t f m u l o - r e s p u e s t a ( E - R ) e n l a q u e
I B a p o y a e l e s t r u c t u r a l i s m o n o r t e a m e r i c a n o d e L . B l o o m f i e l d . L a i d e a
f l t a m t i m a m e n t e l i g a d a a l c o n c e p t o d e d i s t a n c i a i n t e r l i n g i i f s t i c a : l a
d i i t a n c i a q u e m e d i a e n t r e l a l e n g u a n a t i v a ( L I ) y l a l e n g u a m e t a ( L 2 ) ;
y i e a f i r m a q u e c u a n t o m a y o r s e a l a d i s t a n c i a , m a y o r s e r a l a d i f i c u l -
t a d e n e l a p r e n d i z a j e y m a y o r t a m b i d n l a p o s i b i l i d a d d e i n t e r f e r e n -
c i a , E s o b v i o q u e n o s e r a i g u a l , e n t d r m i n o s c u a l i t a t i v o s , l a d i f i c u l t a d
d e u n e s t u d i a n t e e s p a n o l p a r a a p r e n d e r f r a n c d s q u e p a r a a p r e n d e r
f u s o , p u e s s i e n d o e l e s p a n o l y e l f r a n c d s d o s l e n g u a s p e r t e n e c i e n t e s
a I n m i s m a f a m i l i a l i n g u f s t i c a , l a d i s t a n c i a e n t r e a m b a s s e r a m e n o r
q u o l a e x i s t e n t e e n t r e u n a l e n g u a r o m a n c e , e l e s p a n o l , y u n a l e n g u a
l l a v a , e l r u s o . E l e s t u d i a n t e e s p a n o l d e f r a n c d s t e n d r a m a s p o s i b i -
l l d n d u s d e e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s d e s i m i l i t u d y c o n e l l o a y u d a r s e e n
u n p r e n d i z a j e ( a l m e n o s , e n l a s p r i m e r a s e t a p a s ) , q u e s i p o r e l
o o n l r a r i o , s u l e n g u a m e t a f u e r a e l r u s o .
U n o d e l o s c o n c e p t o s b a s i c o s e n l o s q u e s e b a s a l a H i p d t e s i s d e l
A C ! O H o l d e i n t e r f e r e n c i a . S e d i c e q u e h a y i n t e r f e r e n c i a c u a n d o u n
I n d i v i d u o u t i l i z a e n u n a l e n g u a m e t a ( L 2 ) u n r a s g o f o n e t i c o , m o r f o l d -
g l u o , H i n t a c t i c o o l d x i c o c a r a c t e r f s t i c o d e s u l e n g u a n a t i v a ( L I ) :
3 5
a ) I n t e r f e r e n c i a f o n e t i c a
U n a n g l o f o n o q u e a p r e n d a e s p a n o l t e n d e r a a f r i c a t i z a r l a s c o n s o -
n a n t e s o c l u s i v a s s o r d a s d e l e s p a n o l ( p , t , d ) c o n u n a p e q u e n a
e x p l o s i o n d e a i r e q u e n o s e d a e n e s p a n o l .
b ) I n t e r f e r e n c i a m o r f o l d g i c a
U n g e r m a n o f o n o q u e a p r e n d a e s p a n o l p o d r a d a r l e a l a p a l a b r a
m u e i t e e l g e n e r o m a s c u l i n o d e l a c o r r e s p o n d i e n t e p a l a b r a e n
a l e m a n .
c ) I n t e r f e r e n c i a s i n t a c t i c a
U n e s p a n o l q u e a p r e n d a i n g l e s t e n d e r a a d e c i r * I a m i n l o v e o f
M a r y e n l u g a r d e u s a r l a p r e p o s i c i d n w i t h d e l i n g l d s .
d ) I n t e r f e r e n c i a 1 6 x i c a
U n a n g l 6 f o n o q u e a p r e n d a e s p a n o l p o d r a l l a m a r m e m o r i a s a l o s
r e c u e r d o s , p u e s e l v o c a b l o m e m o r y c u b r e e n i n g l d s l a s d o s r e a l i -
d a d e s s e m a n t i c a s .
L a d e f i n i c i d n d e l c o n c e p t o d e i n t e r f e r e n c i a d e l A C t u v o q u e s e r
s o m e t i d a a r e v i s i o n e s d a d a l a f r a g m e n t a r i e d a d d e l a m i s m a , p u e s
d i v e r s o s e s t u d i o s e m p f r i c o s c o n c l u y e r o n q u e e l p o r c e n t a j e d e i n t e r -
f e r e n c i a i n t e r l i n g u i ' s t i c a ( q u e o s c i l a b a e n t r e e l 0 y 5 0 % ) n o e r a , d e s d e
u n p u n t o d e v i s t a c u a n t i t a t i v o , s u f i c i e n t e c o m o p a r a o t o r g a r l e e l
e s t a t u t o d e f u e n t e u n i c a d e l a s d e s v i a c i o n e s d e t e c t a d a s . i C d m o s e
e x p l i c a u n e r r o r d e l t i p o * h e e s c r i b i d o u n a c a r t a a m i n o v i a , l a c h i c a
m i s g u a p a d e N u e v a Y o r k , f r a s e e n l a q u e s e h a i g n o r a d o l a i r r e g u -
l a r i d a d d e l p a r t i c i p i o c o r r e s p o n d i e n t e a l v e r b o e s c r i b i r ? i C d m o s e
e x p l i c a l a a u s e n c i a d e c o n c o r d a n c i a t e m p o r a l y l a i n a d e c u a c i d n
m o d a l e n t r e e l v e r b o d e l a p r o p o s i c i d n p r i n c i p a l y e l v e r b o d e l a
s u b o r d i n a d a e n * c u a n d o l l e g a r a , f u i a v e r f e ? L o s r e s u l t a d o s d e l a s
i n v e s t i g a c i o n e s l l e v a r o n t a m b i d n a a f i r m a r q u e h a b f a o t r p s j a c t o r e s
i n v o l u c r a d o s , c o m o l a s p r o p i a s e s t r a t e g i a s d e a p r e n d i z a j e y e n s e -
f l a n z a , l o s m a t e r i a l e s d e i n s t r u c c i d n , e t c , q u e p o d f a n i n d u c i r a l a
p r o d u c c i d n d e l e r r o r .
E l c o n c e p t o d e i n t e r f e r e n c i a d e l A C e s d i f e r e n t e d e l o s d o s
c o n c e p t o s p r o p u e s t o s p o r U . W e i n r i c h ( i n t e r f e r e n c i a ) y H a u g e n
( p r d s t a m o l i n g u f s t i c o ) , q u e s e i n s p i r a n e n l a i n t e g r a c i d n d e l o s
i n m i g r a n t e s e n l o s E E U U . A m b o s i n f l u y e r o n d e m a n e r a d e c i s i v a e n
e l d i s e f l o d e l A C , y c o n s t i t u y e r o n l a l i g a z d n e n t r e l o s e s t u d i o s c o n -
t r a s t i v o s y e l b i l i n g u i s m o ; s i n e m b a r g o , h a y u n a d i f e r e n c i a f u n d a m e n -
t a l e n t r e a q u d l y e s t o s . M i e n t r a s q u e W e i n r i c h y H a u g e n t r a b a j a n e n
e l a m b i t o d e l b i l i n g u i s m o ( e l c u a l s e e n t i e n d e e n t d r m i n o s g e n e r a t e s
c o m o l a s i t u a c i d n l i n g u f s t i c a e n l a q u e l o s h a b l a n t e s u t i l i z a n a l t e r n a -
t i v a m e n t e d o s l e n g u a s d i s t i n t a s , J . D u b o i s , 1 9 7 9 , 8 1 ) , e l A C l o h a c e e n
l a l f n e a d e l a p r e n d i z a j e d e l e n g u a s e x t r a n j e r a s . E n l o s d o s c a s o s n o s
e n c o n t r a m o s a n t e u n a s i t u a c i d n d e c o n t a c t o d e l e n g u a s , p e r o e l
3 6
t o t e r c u a l i t a t i v o n o e s e l m i s m o , y a u n e s m a s , d e n t r o d e l a p r e n -
' d e l e n g u a s m o d e r n a s , h a b r f a q u e d i s t i n g u i r e n t r e e l q u e s e
f t 1 o a b o e n e l m e d i o c u l t u r a l d e l a l e n g u a q u e s e e s t a a p r e n d i e n -
y t l r e a l i z a d o e n e l p r o p i o p a i s .
I I c o n c e p t o d e i n t e r f e r e n c i a d e W e i n r i c h s e r e f i e r e a a q u e l l a s
U n o i a s d e s v i a d a s d e l a n o r m a d e c u a l q u i e r l e n g u a y q u e s e d a n
1 d i s c u r s o d e u n b i l i n g i i e p o r l a f a m i l i a r i d a d q u e t i e n e c o n m a s
U n a l e n g u a , c o m o u n r e s u l t a d o d e l e n g u a s e n c o n t a c t o . S e r f a d s t e
A l i o d e u n s u j e t o b i l i n g i i e i n g l d s - e s p a f i o l q u e e m i t i e r a u n a f r a s e
t i p o , o y e , i d 6 n d e h a s m e t i d o e l b r o c h u r e q u e t r a j e a y e r ?
I I c o n c e p t o d e p r d s t a m o l i n g u f s t i c o d e H a u g e n s e r e f i e r e a l a
i l l o n c u l t u r a l y p o s t e r i o r i n t e g r a c i d n d e u n a u n i d a d o u n r a s g o
t i f l t i c o e n l a l e n g u a A , e l c u a l e x i s t f a c o n a n t e r i o r i d a d e n l a
" ( f u a B y q u e A n o p o s e f a . E s t e e s e l c a s o d e e s t a n d a r , c h a l d ,
0 m p l d , f u t b o l , e t c , a n g l i c i s m o s t o d o s e l l o s i n c o r p o r a d o s a l e s -
O l y a d a p t a d o s e n s u g r a f f a .
H a y q u e t e n e r e n c u e n t a t a m b i d n q u e e s t o s d o s c o n c e p t o s d i f i e -
B d e l p r o p u e s t o p o r e l A C p o r q u e e s t o s s e h a n a c u f i a d o e n e l
b i t o d e l a i n v e s t i g a c i d n d e l e n g u a s e n c o n t a c t o e n s i t u a c i o n e s d e
l l n g U i s m o , y e l c o n c e p t o d e i n t e r f e r e n c i a f o r m a p a r t e d e l a t e o r f a
E
i a p r e n d i z a j e d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a . W e i n r i c h y H a u g e n t r a b a -
O O n l a l a n g u e m i e n t r a s q u e e l a n a l i s i s c o n t r a s t i v o e s t a r e l a c i o -
i O c o n l a p a r o l e ( a t e n d i e n d o a l a d i s t i n c i d n s a u s s e r e a n a ) .
f L a i h i p d t e s i s d e A C d e s c a n s a e n e l c o n c e p t o d e i n t e r f e r e n c i a
S
t , p o r d e f i n i c i d n , e s e n t e n d i d o c o m o e l e f e c t o d e l a l e n g u a n a t i v a
b r a l a l e n g u a m e t a e n e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e . A l a n a l i z a r l o s
n o e p t o s d e W e i n r i c h y H a u g e n d i j i m o s q u e e s t o s t i e n e n t a m b i d n
$ n O U e n t a e l e f e c t o d e l a l e n g u a m e t a s o b r e l a l e n g u a n a t i v a , a s p e c t o
f U a e l a n d l i s i s c o n t r a s t i v o o r i g i n a l i g n o r d , y q u e p o s t e r i o r e s i n v e s t i -
f f t o l o n e s , e s p e c i a l m e n t e a q u e l l a s d i r i g i d a s d e s d e e l a n a l i s i s d e
A t r o r e i , n a n m o s t r a d o c o m o h e c h o e v i d e n t e . P o r e l l o , p o d e m o s h a -
p l i r d e d o s t i p o s d e i n t e r f e r e n c i a :
H ) I n t e r f e r e n c i a I n t e r l i n g u f s t i c a ( E x t e r n a )
- L a l e n g u a n a t i v a e s l a r e s p o n s a b l e d e l o s e r r o r e s e n l a
p r o d u c c i d n l i n g u f s t i c a .
b ) I n t o r f e r e n c i a I n t r a l i n g i i f s t i c a ( I n t e r n a )
- L a p r o p i a l e n g u a q u e s e e s t a a p r e n d i e n d o e s l a r e s p o n -
s a b l e d e l o s e r r o r e s e n l a p r o d u c c i d n l i n g u f s t i c a .
I I N N h i p d t e s i s f u n d a m e n t a l e s d e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o f u e r o n r e f o r -
f f l u l m l n H p o r R . W a r d h a u g h ( 1 9 7 0 ) q u i e n d i f e r e n c i a e n t r e l a h i p d t e s i s
| f l l i l n y l a h i p d t e s i s d d b i l . E l A C e n s u v e r s i d n f u e r t e s e c a r a c -
3 7
t e r i z a p o r l a h a b i l i d a d p a r a p r e d e c i r m e d i a n t e l a c o m p a r a c i d n , m i e n -
t r a s q u e e l A C e n s u v e r s i d n d e b i l d i a g n o s t i c a y e x p l i c a l a s d e s -
v i a c i o n e s d e s c u b i e r t a s . R . W a r d h a u g h e v a l u a l o s p r e s u p u e s t o s t e d r i -
c o s d e l a n a l i s i s c o n t r a s t i v o y a f i r m a q u e n i l a t e o r i a l i n g u i ' s t i c a n i l o s
l i n g u i s t a s d i s p o n e n d e u n c o n j u n t o d e u n i v e r s a l e s l i n g i i f s t i c o s c a p a z
d e t r a t a r d e m o d o a d e c u a d o t a n t o l a s i n t a x i s c o m o l a s e m a n t i c a y l a
f o n o l o g i ' a . C o m o v e m o s , l a d i c o t o m i a p r o p u e s t a e s t a b l e c e u n a m a t i -
z a c i d n c o n c e p t u a l q u e l l e v a a a m i n o r a r l a s p r e t e n s i o n e s d e l o s p l a n -
t e a m i e n t o s i n i c i a l e s . E l a u t o r s e f i a l a q u e l a v e r s i d n d d b i l u n i c a m e n t e
e x i g e a l l i n g u i s t a q u e d d c u e n t a d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e o b s e r v e n
e n e l a p r e n d i z a j e d e l e n g u a s e x t r a n j e r a s , y a d s c r i b e a e s t a l f n e a l o s
f a m o s o s t r a b a j o s s o b r e i n g l d s y e s p a n o l d e S t o c k w e l l y B o w e n ( 1 9 6 5 )
T h e S o n d s o f E n g l i s h a n d S p a n i s h y S t o c k w e l l , B o w e n y M a r t i n ( 1 9 6 5 )
T h e G r a m m a t i c a l S t r u c t u r e s o f E n g l i s h a n d S p a n i s h .
E l c a p f t u l o s e g u n d o d e l a o b r a c o n j u n t a d e S t o c k w e l l , B o w e n y
M a r t i n a n t e r i o r m e n t e c i t a d a t i e n e e s p e c i a l i n t e r d s p a r a u n p r o f e s o r
d e e s p a n o l c o m o l e n g u a e x t r a n j e r a , p u e s e n e l s e e s t a b l e c e u n a
j e r a r q u f a d e d i f i c u l t a d e n e l a p r e n d i z a j e d e l e s p a n o l .
H o y e n d f a , l a m a y o r p a r t e d e l o s l i n g u i s t a s e s t a n d e a c u e r d o e n
r e c h a z a r l a v e r s i d n f u e r t e d e l A C , a c t i t u d d e r i v a d a d e l o s e s t u d i o s
e m p f r i c o s l l e v a d o s a c a b o ; p o r l o q u e e l A C t u v o q u e a c e p t a r m o d e s -
t a m e n t e l a l i m i t a c i d n d e s u s p r e t e n s i o n e s o r i g i n a l e s . L a p r o p u e s t a
e n c u b i e r t a e n l a s c r f t i c a s t r a t a d e i n t e g r a r l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s
e n u n a t e o r f a g l o s o d i d a c t i c a m d s a m p l i a q u e c o m p a r t a s u s o b j e t i v o s
c o n l o s d e l a n a l i s i s d e e r r o r e s y l a i n t e r l e n g u a .
N o o b s t a n t e , h a y q u i e n e s a p o y a n l a v e r s i d n f u e r t e d e l A C ; d s t e e s
e l c a s o d e J . S c h a c h t e r ( 1 9 7 4 ) , l i n g u i s t a q u e a n a l i z a e l u s o d e l a s
c l a u s u l a s d e r e l a t i v o e n i n g l d s y c o m p a r a l o s r e s u l t a d o s d e l a i n v e s -
t i g a c i d n e n c i n c o g r u p o s d e e s t u d i a n t e s c o n d i f e r e n t e l e n g u a n a t i v a :
p e r s a , a r a b e , c h i n o , j a p o n d s e i n g l d s a m e r i c a n o . L a c o n c l u s i d n d e l
e s t u d i o e m p f r i c o e s q u e l o s e s t u d i a n t e s , e n s u m a y o r f a , c o n s t r u y e n
h i p d t e s i s s o b r e l a l e n g u a q u e e s t a n a p r e n d i e n d o , b a s a n d o s e e n e l
c o n o c i m i e n t o q u e t i e n e n d e s u l e n g u a n a t i v a : s i l a s e s t r u c t u r a s s o n
s e m e j a n t e s , s e o b s e r v a u n a t e n d e n c i a a t r a n s f e r i r l a s d e s d e s u l e n -
g u a n a t i v a ; p e r o , s i p o r e l c o n t r a r i o s o n d i f e r e n t e s , l a s r e c h a z a n o l a s
u s a n c o n m u c h a p r e c a u c i d n . E l t r a b a j o d e S c h a c h t e r , u n o d e l o s m a s
s i g n i f i c a t i v o s e n l a d d c a d a d e l o s s e t e n t a , p l a n t e a e l p r o b l e m a d e l a
r e l a c i d n e n t r e l a p r o d u c c i d n y l a c o m p e t e n c i a , y a q u e l a p r o d u c c i d n
n o e s e n s f m i s m a u n r e f l e j o e x a c t o d e s u s c o n o c i m i e n t o s l i n g i i f s t i -
c o s . L a a u t o r a , r e c u r r i e n d o a l o s u n i v e r s a l e s t i p o l d g i c o s q u e p r o p o -
n e n K e e n a n y C o m r i e ( 1 9 7 2 ) , r e i v i n d i c a l o s p l a n t e a m i e n t o s i n i c i a l e s
d e l a n a l i s i s c o n t r a s t i v o m e d i a n t e l a b u s q u e d a d e u n i v e r s a l e s q u e
p e r m i t a n e x p l i c a r l a s p r e d i c c i o n e s .
3 8
I n . o o n j u n c i d n c o n l a p r o p u e s t a d e l A C y l a r e v a l o r i z a c i d n d e
O h t e r , E c k m a n ( 1 9 7 7 ) d e s c r i b e l o q u e l l a m a H i p d t e s i s d e l M a r -
D l f e r e n c i a l ( H M D ) s e g i i n l a c u a l e x i s t e u n a r e l a c i d n e n t r e e l
d o t i p o l d g i c o y e l g r a d o d e d i f i c u l t a d . E c k m a n i l u s t r a s u h i p d -
0 0 n e s t u d i o s e m p f r i c o s b a s a d o s e n l a f o n o l o g i ' a y e n l a s i n t a x i s :
i
U n f e n o m e n o A e n u n a l e n g u a d a d a e s m a s m a r c a d o q u e B s i l a p r e s e n -
, I I I d A e n d i c h a l e n g u a i m p l i c a l a p r e s e n c i a d e B , p e r o l a p r e s e n c i a
d l B n o i m p l i c a l a d e A . ( E c k m a n , 1 9 7 7 , 2 ) .
E n e l a m b i t o d e l a f o n o l o g i ' a , E c k m a n r e c u r r e a l c o n t r a s t e d e l a
r i b u c i d n s o n o r i d a d / s o r d e z e n l a s o b s t r u y e n t e s e n i n g l e s y a l e -
n . L a d e s c r i p c i d n c o n t r a s t i v a d e l a d i s t r i b u c i d n m u e s t r a q u e e n
I t f l t a n t o l a s s o r d a s c o m o l a s s o n o r a s o c u r r e n e n t o d a s l a s p o s i -
n t l . m i e n t r a s q u e e n a l e m a n , l a p o s i c i d n f i n a l d e p a l a b r a e s t a
U p i d a p o r l a s s o r d a s . C o m o c o n c l u s i d n , s e r a n l o s a l e m a n e s l o s
1 d e b a n p e r d e r u n h a b i t o y a d q u i r i r o t r o n u e v o .
y E n e l a m b i t o d e l a s i n t a x i s , E c k m a n a p l i c a s u H i p d t e s i s a l a
r q u f a d e a c c e s i b i l i d a d e n l a f o r m a c i d n d e r e l a t i v a s q u e p r o p o n e n
n a n y C o m r i e ( 1 9 7 2 ) y q u e f u e u t i l i z a d a p o r S c h a c h t e r ( 1 9 7 4 ) .
g u n E c k m a n , l a H M D p r e d i c e c o r r e c t a m e n t e l a j e r a r q u f a d e d i f i -
W d q u e o b t i e n e S c h a c h t e r .
L a H i p d t e s i s d e l M a r c a d o D i f e r e n c i a l s e r e s u m e e n l o s s i g u i e n t e s
i n o i p i o s m e t o d o l d g i c o s , q u e f u e r o n r e f o r m u l a d o s p o r e l p r o p i o
k m a n ( 1 9 8 5 , 4 ) :
I
* L a s a r e a s d e d i f i c u l t a d q u e u n e s t u d i a n t e d e u n a s e g u n d a l e n g u a
I t e n d r a , p u e d e n p r e d e c i r s e m e d i a n t e l a c o m p a r a c i d n s i s t e m a t i c a d e l a
f l e n g u a m a t e r n a , l a l e n g u a m e t a y l a s r e l a c i o n e s d e m a r c a d o e s t a b l e c i -
d a a o n l a g r a m a t i c a u n i v e r s a l d e m a n e r a q u e :
a ) a q u e l l a s a r e a s q u e s o n d i f e r e n t e s e n l a l e n g u a m e t a y q u e e s t a n
m a s m a r c a d a s q u e e n l a l e n g u a n a t i v a p r e s e n t a r a n d i f i c u l t a d ;
b ) o l g r a d o d e d i f i c u l t a d a s o c i a d o a a q u e l l o s a s p e c t o s d e l a l e n g u a
m e t a q u e s o n d i f e r e n t e s y q u e e s t a n m a s m a r c a d o s q u e e n l a
l o n g u a n a t i v a s e c o r r e s p o n d e c o n e l g r a d o d e m a r c a d o a s o c i a d o
n d i c h o s a s p e c t o s ;
f ) a q u e l l a s a r e a s d e l a l e n g u a m e t a q u e s o n d i f e r e n t e s d e l a l e n g u a
n a t i v a y q u e n o p r e s e n t a n u n a l t o g r a d o d e m a r c a d o , n o s e r a n
d i f f c i l e s .
I m f o r m a d e o p e r a r d e l a H M D d i f i e r e d e l A C p o r q u e n o s d l o
a U b l t i c J o l a s a r e a s d e d i f i c u l t a d e n t r e l a l e n g u a n a t i v a y l a l e n g u a
R I B I W , i l l n o q u e p r e d i c e e l r e l a t i v o g r a d o d e d i f i c u l t a d e n t r e e s a s d o s
d l o n H A d o m a s p e r m i t e a f i r m a r q u e c i e r t a s d i f e r e n c i a s e n t r e L I y L 2
3 9
n o c a u s a r a n d i f i c u l t a d e s a l o s e s t u d i a n t e s e n s u p r o c e s o d e a p r e n -
d i z a j e .
N u e s t r a a c t i t u d p e r s o n a l e n l a e x p o s i c i d n d e l o s d i f e r e n t e s m o -
d e l o s d e i n v e s t i g a c i d n e n g l o s o d i d a c t i c a - q u e c o m p l e t a r e m o s e n
l o s c a p f t u l o s q u e s i g u e n - e s a n t e t o d o v a l o r a r l o q u e s i g n i f i e d l a
p r o p u e s t a c o n t r a s t i v a e n s u m o m e n t o : u n a p r e o c u p a c i d n s i n c e r a p o r
f a c i l i t a r a l a l u m n o e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e u n a l e n g u a e x t r a n -
j e r a . E s t a p r e o c u p a c i d n s e r i a y c i e n t f f i c a f u e u n l a r g o p r o c e s o d e
i n v e s t i g a c i d n q u e m o d i f i e d s u s p r o c e d i m i e n t o s y p r o p u e s t a s h a s t a
a l c a n z a r e l n i v e l d e s o f i s t i c a c i d n q u e c a r a c t e r i z a a l o s a c t u a l e s
e s t u d i o s d e i n t e r l e n g u a .
2 . 1 . 2 . H i p d t e s i s d e L 1 = L 2
U n a a l t e r n a t i v a a l a h i p d t e s i s d e l A C e s l a H i p d t e s i s d e I d e n t i -
d a d , e n l a q u e e l p r o c e s o d e a d q u i s i c i d n d e L I e s e q u i p a r a b l e a l d e
a p r e n d i z a j e d e L 2 . L a h i p d t e s i s s e a p o y a e n e l m e n t a l i s m o , v i s i d n
l i g a d a a l a t e o r f a p s i c o l i n g i i f s t i c a d e l o s g e n e r a t i v i s t a s , q u e c o n s i d e -
r a e l l e n g u a j e c o m o u n a c a p a c i d a d i n n a t a y u n i c a f u e n t e d e c o n o c i -
m i e n t o , y l a r e l a c i o n a c o n l a e x i s t e n c i a d e l o s u n i v e r s a l e s l i n g i i f s t i -
c o s . E l f u n d a m e n t o e s c r e e r q u e e l n i n o e s t a e x p u e s t o a l a l e n g u a , l a
c u a l a c t i v a e l l l a m a d o L A D ( L a n g u a g e A c q u i s i t i o n D e v i c e ) q u e s e
e x p a n d e a d q u i r i e n d o u n a s e r i e d e u n i v e r s a l e s l i n g i i f s t i c o s . E l n i n o
e s c o g e l o s d a t o s n e c e s a r i o s d e l o s m u c h o s q u e l e r o d e a n , d e b i d o a
q u e c u e n t a c o n u n a h a b i l i d a d i n n a t a q u e p o n e a u t o m a t i c a m e n t e e n
m a r c h a e l L A D . D e a c u e r d o c o n e l l o , s i a f i r m a m o s q u e l o s p r o c e s o s
d e a d q u i s i c i d n e n e l n i n o y e n e l a d u l t o s o n i s o m d r f i c o s , c o n s e c u e n -
t e m e n t e , h e m o s d e p o s t u l a r q u e e l e s t u d i a n t e d e L 2 a c t i v a p r o c e s o s
m e n t a l e s i n n a t o s q u e d e s a r r o l l a n l a s r e g l a s y l o s e l e m e n t o s d e l a
l e n g u a q u e v a a a p r e n d e r , y q u e l o h a c e e n e l m i s m o o r d e n e n q u e
a p r e n d i d s u l e n g u a n a t i v a .
E n l o r e f e r e n t e a l a p r e n d i z a j e d e L 2 s e a f i r m a q u e l a s e s t r a t e g i a s
q u e e m p l e a e l s u j e t o q u e a p r e n d e s o n s i m i l a r e s a l a s e m p l e a d a s p o r
e l n i n o . I g u a l m e n t e , e l e s t u d i a n t e d e L 2 t e n d r f a u n t i p o e s p e c i f i c o d e
o r g a n i z a c i d n m e n t a l q u e l e l l e v a r f a a u t i l i z a r s d l o u n a c l a s e l i m i t a d a
d e e s t r a t e g i a s p a r a p r o d u c i r e l o c u c i o n e s e n u n a l e n g u a e x t r a n j e r a
d a d a . E l d e s a r r o l l o s i n t a c t i c o d e l a s e s t r u c t u r a s d e l a l e n g u a m e t a e s
g r a d u a l , p r i m e r o l a s e s t r u c t u r a s b a s i c a s y l u e g o l a s s u j e t a s a t r a n s -
f o r m a c i d n . E l a p r e n d i z a j e d e l a l e n g u a p r o c e d e d e l e j e r c i c i o d e l
e s t u d i a n t e d e a q u e l l o s p r o c e s o s e n l a f o r m a d e r e g l a s s i n t a c t i c a s
q u e g r a d u a l m e n t e o r g a n i z a y a f l a d e s e g u n v a o y e n d o l a n u e v a l e n -
g u a .
L a H i p d t e s i s d e I d e n t i d a d i n v a l i d a y r e c h a z a d e f o r m a c o n s c i e n t e
4 0
c o n c e p t o d e i n t e r f e r e n c i a d e l A C . S i e l a p r e n d i z a j e d e L 2 e s t a
t t r m i n a d o p o r l a j e r a r q u i z a c i d n d e l a s e s t r u c t u r a s d e l s i s t e m a
g t t l s t i c o q u e s e e s t a a p r e n d i e n d o , y n o p o r l a s d e L I , l o s e r r o r e s ,
| 1 q u e l o s d e l o s n i f i o s , e s t a r a n c o n d i c i o n a d o s p o r l a e s t r u c t u r a
L 2 .
L a v a l i d e z d e l a H i p d t e s i s d e I d e n t i d a d e n r e l a c i d n a l a p r e n d i z a j e
l i t u a c i o n e s n a t u r a l e s e s c l a r a . P e r o , a n t e u n a s i t u a c i d n d e a p r e n -
a j e i n s t i t u c i o n a l i z a d o , e s s u s c e p t i b l e d e s e r p u e s t a e n d u d a , y a
h a y m u c h o s o t r o s f a c t o r e s n o l i n g i i f s t i c o s d e l o s q u e n o p u e d e
I c u e n t a .
, 2 . H i s t o r i a d e l m o d e l o d e A n a l i s i s C o n t r a s t i v o
, 2 . 1 . E s t u d i o s p r e l i m i n a r e s
L a r e c o n s t r u c c i d n d e l a h i s t o r i a d e l a L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a
4 t ) l d e s u s i n i c i o s h a s t a e l p r e s e n t e n o e s t a r e a f a c i l , d e b i d o a l h e c h o
f ) a q u e l a m a y o r p a r t e d e l a i n f o r m a c i d n s e h a l l a d i s p e r s a e n u n g r a n
I t i m e r o d e t r a b a j o s q u e h a n a p a r e c i d o e n d i v e r s a s p u b l i c a c i o n e s
p a r l d d i c a s d e a m b i t o i n t e r n a c i o n a l , a l o l a r g o d e c i n c o d e c e n i o s . N o
O b s t a n t e , c o n t a m o s c o n a l g u n a s r e c o p i l a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s q u e
J
U a d e n s e r v i r n o s d e g u i a ( J . A l a t i s , 1 9 6 8 ; T . E b n e t e r , 1 9 8 4 , J . F i s i a k
9 7 1 , 1 9 8 1 , 1 9 9 0 , J . L i c e r a s , 1 9 9 2 e n t r e o t r o s ) , a s f c o m o l a r e c i e n t e
I f n t e s i s d e c o n j u n t o o f r e c i d a p o r L . S e l i n k e r ( 1 9 9 2 ) e n s u n u e v a o b r a
H d i s c o v e r i n g I n t e r l a n g u a g e , q u e l l e g d a n u e s t r a s m a n o s e n e l m o -
R t n t o f i n a l d e l a r e d a c c i d n d e e s t e v o l u m e n . N o o b s t a n t e , p a r a
R Q I O t r o s h a s i d o d e g r a n a y u d a l a i n v e s t i g a c i d n d e l l i n g u i s t a p o l a c o ,
J , F i s i a k q u e h a d a d o c u e n t a , d d c a d a a d d c a d a , a t r a v d s d e s u s
R U m a r o s o s t r a b a j o s , d e l e s t a d o d e e s t a d i s c i p l i n a .
L o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s n o s o n u n f e n d m e n o r e c i e n t e . E n 1 9 4 1 ,
W h o r f a c u f i a e l t d r m i n o p a r a a g r u p a r u n a s e r i e d e t r a b a j o s t e d r i c o s
I t l l i z a d o s e n t r e f i n a l e s d e l s i g l o x i x y p r i c i p i o s d e l s i g l o x x : n o s
f i f a r l m o s a l a s i n v e s t i g a c i o n e s d e G r a n d e n t ( 1 8 9 2 ) , P a s s y ( 1 9 1 2 ) ,
V l i t o r ( 1 8 9 4 ) , J . B a u d o i n d e C o u r t e n a y ( 1 9 1 2 ) , y B o g o r o d i c k i j ( 1 9 1 5 ) ,
i n v e s t i g a c i o n e s q u e c o n t i n u a r o n c o n l o s t r a b a j o s d e l a E s c u e l a d e
P f B Q a , N o o b s t a n t e , e n g e n e r a l , s e i g n o r a n l o s e s t u d i o s q u e a c a b a -
f f i O l d o c i t a r , y a s f s e f e c h a e l o r i g e n d e l a L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a a
f f l e d l a d o s d e l o s a f i o s c u a r e n t a .
E l I n s t i t u t o d e I n g l d s d e l a U n i v e r s i d a d d e M i c h i g a n y l a s i n v e s t i -
f a o l o n e s d e d o s d e s u s p r o f e s o r e s ( a l o s q u e y a h e m o s m e n c i o n a d o
O O l i i o p r e c u r s o r e s d e l A C ) , C . F r i e s ( 1 9 4 5 ) y R . L a d o ( 1 9 5 7 ) , s o n e l
p u n l o d e a r r a n q u e d e e s t a h i s t o r i a d e l a L i n g u i ' s t i c a C o n t r a s t i v a .
4 1
P a r a e n t e n d e r e l p o r q u e d e e s t a n u e v a d i s c i p l i n a e s m e n e s t e r
h a c e r r e f e r e n d a a l c o n t e x t o s o c i o c u l t u r a l e n q u e s e g e s t d . F u e a
p a r t i r d e l a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l y d e l a s n e c e s i d a d e s d e r i v a d a s
d e l o s c a m b i o s q u e e l l a c o m p o r t d , l o q u e p r o v o c d e n m u c h o s p r o f e -
s o r e s u n a p r e o c u p a c i d n c i e n t f f i c a p o r r e v i s a r l o s m a t e r i a l e s y t d c n i -
c a s d e i n s t r u c c i d n c o n e l f i n d e s a t i s f a c e r l a u r g e n c i a d e l o s n u e v o s
a l u m n o s , q u e n o e r a o t r a s i n o c o m u n i c a r s e e n u n a l e n g u a q u e n o e r a
l a s u y a n a t i v a . N o e s e x t r a f i o q u e l a p r e o c u p a c i d n c r i s t a l i z a r a e n e l
a m b i t o a n g l o s a j d n , y a u n q u e s e a u n a p e r o g r u l l a d a r e c o r d a r l o , n o
d e b e m o s o l v i d a r q u e e l i n g l e s f u e y s i g u e s i e n d o e l p r i m e r v e h f c u l o
d e c o m u n i c a c i d n a n i v e l m u n d i a l .
N i n g u n o d e l o s m e t o d o s d e e n s e f l a n z a y a c o n s a g r a d o s s u p o d a r
r e s p u e s t a a e s t a n u e v a n e c e s i d a d s o c i a l : e l m d t o d o g r a m a t i c a l , f u n -
d a m e n t a d o e n u n a v i s i o n n o r m a t i v a y p r e s c r i p t i v a d e l l e n g u a j e ; e l
a n a l f t i c o o i n t e r l i n g u a l c o n s i s t e n t e e n l a l e c t u r a y t r a d u c c i d n d e u n
t e x t o l i t e r a r i o ; o e l u t d p i c o m d t o d o d i r e c t o l l e v a d o a l a s a u l a s d e s d e
f i n a l e s d e l s i g l o x i x , t a j a n t e e n l a n o u t i l i z a c i d n d e l a l e n g u a n a t i v a e n
l a c l a s e ; n i n g u n o d e e l l o s r e s u l t a b a s a t i s f a c t o r i o . L o s l i n g u i s t a s s e
v i e r o n o b l i g a d o s a p r e s e n t a r n u e v a s a l t e r n a t i v a s m e t o d o l d g i c a s a l a s
y a e x i s t e n t e s , a n t e l a i n e f i c a c i a d e l a s m i s m a s , e n u n m o m e n t o e n e l
q u e l o q u e u r g f a e r a l a e n s e f l a n z a d e l a l e n g u a h a b l a d a .
E r a l d g i c o q u e l a p r e o c u p a c i d n s e v i e r a r e f l e j a d a e n l a c r e a c i d n
d e l o s m a t e r i a l e s d e i n s t r u c c i d n , y p o r e l l o s e p e n s d q u e a t r a v d s d e
u n a c o m p a r a c i d n s i s t e m a t i c a d e l a l e n g u a n a t i v a d e l a l u m n o y l a
l e n g u a m e t a , s e p o d r f a n o b t e n e r c o m o r e s u l t a d o l a s s i m i l i t u d e s y
d i f e r e n c i a s y c o n e l l o , l a s a r e a s d e d i f i c u l t a d e n l a s q u e h a c e r e n f a -
s i s e n l a e n s e f l a n z a . E s t a f u e l a p r o p u e s t a d e C . F r i e s , q u i e n m o t i v d
e l u s o d e l o s m e t o d o s a u d i o l i n g u a l y d e t r a d u c c i d n , y a u n q u e a v e i n t e
a f l o s v i s t a n o s p a r e z c a n i g u a l m e n t e a n t i c u a d o s , e n s u m o m e n t o f u e -
r o n d e g r a n u t i l i d a d . L o s c a m b i o s s o c i a l e s , c u l t u r a l e s , e c o n d m i c o s y
p o l f t i c o s m o t i v a n c a m b i o s e n l a f o r m a d e e n t e n d e r e l l e n g u a j e , y
c o n s e c u e n t e m e n t e , e n l a m a n e r a d e e n s e f l a r l o .
L a a f i r m a c i d n d e F r i e s e s l a m a s i m p o r t a n t e d e n t r o d e l o s e s t u -
d i o s c o n t r a s t i v o s , p o r q u e p u e d e s e r c o n s i d e r a d a c o m o c o n c l u s i d n
d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n a f l o s a n t e r i o r e s , y e j e s i s t e m a t i c o d e l o s
l l e v a d o s a c a b o a p a r t i r d e e s a f e c h a . E n e l l a s e i n s p i r a R . L a d o
c u a n d o d i c e :
( . . . ) e l e s t u d i a n t e q u e e n t r a e n c o n t a c t o c o n u n a l e n g u a e x t r a n j e r a ,
e n c o n t r a r a a l g u n a s c a r a c t e r i ' s t i c a s b a s t a n t e d i f i c i l e s y o t r a s e x t r e m a d a -
m e n t e f a c i l e s . A q u e l l o s e l e m e n t o s q u e s o n s i m i l a r e s a s u l e n g u a n a t i v a
s e r a n s i m p l e s p a r a 6 1 , y a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e s o n d i f e r e n t e s s e r a n
d i f i c i l e s . ( 1 9 5 7 , 2 )
4 2
l l t v i d e n t e q u e l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s t e n f a n p o r o b j e t i v o m e -
l t e n s e f l a n z a d e l a s l e n g u a s e x t r a n j e r a s . S e s o s t e n f a q u e e l
e l m i e n t o d e l a s a r e a s d e d i f i c u l t a d m e d i a n t e e l c o n t r a s t e d e d o s
U l l e n c o n t a c t o , p o d f a p r o p o r c i o n a r l a i n f o r m a c i d n n e c e s a r i a
l l e v a r a c a b o e s t e o b j e t i v o . A s f e l p r o f e s o r d e l e n g u a s q u e
t l c o n e s t e t i p o d e i n f o r m a c i d n , s a b r a m e j o r c d m o o r i e n t a r l a
U O C i d n , q u d a s p e c t o s e n f a t i z a r y c u a l e s e l u d i r . C o n e s t a i d e a
i t r o n l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s , i d e a q u e s e m a n t u v o d u r a n t e
n t i e m p o y q u e f u e o b j e t o d e m u c h a s c r f t i c a s .
* L l a f i r m a c i d n d e R . L a d o p r e s u p o n e a c e p t a r l a s H i p d t e s i s d e l A C
C o n t r a d e l a H i p d t e s i s d e I d e n t i d a d : a p r e n d e r u n a L 2 e s a l g o m u y
r e n t e d e a p r e n d e r u n a L l . E n l a c o m p a r a c i d n d e l a s d o s l e n g u a s
y L 2 ) , d e s c a n s a l a c l a v e p a r a f a c i l i t a r o d i f i c u l t a r e l a p r e n d i z a j e
U n a s e g u n d a l e n g u a .
A p a r t i r d e a q u f , e s n e c e s a r i o b i f u r c a r g e o g r a f i c a m e n t e l a h i s t o -
d a l a l i n g u f s t i c a c o n t r a s t i v a , c o n s i d e r a n d o p o r s e p a r a d o l a s a c t i -
I d e s e n l o s E E U U y E u r o p a , r e s p e c t i v a m e n t e . V e r e m o s c d m o e n
m o m e n t o e n q u e l a L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a d e c a e e n l o s E E U U
_ 0 m o r e s u l t a d o d e l a s d u r a s c r f t i c a s a q u e s e v e s o m e t i d a , r e s u r g e
4 n E u r o p a .
| , l , 2 . E a t u d i o s e n l o s E E . U U .
i
C h a r l e s F e r g u s o n - d i r e c t o r d e l C e n t r o d e L i n g u f s t i c a A p l i c a d a
d j W a s h i n g t o n D . C . - e s u n o d e l o s m a s i m p o r t a n t e s i m p u l s o r e s d e
| 0 I i l t u d i o s c o n t r a s t i v o s , n o s d l o e n l o s E E U U , s i n o t a m b i d n e n E u r o -
p e , m e d i a n t e l a f i n a n c i a c i d n y a p o y o d e u n c o n j u n t o d e p r o y e c t o s q u e
~ l l e v a r o n a c a b o d e s d e m e d i a d o s d e l o s a f l o s s e s e n t a . E s t o s e s t u -
d i O i d e c o n t r a s t e e n t r e p a r e s d e l e n g u a s , u t i l i z a r o n e n s u m a y o r f a e l
i j f I B l i s c o m o l e n g u a b a s e , s i r v i e n d o d e l e n g u a s m e t a e l a l e m a n y
^ i v e r s a s l e n g u a s d e l a a n t i g u a E u r o p a d e l E s t e . E n t r e l o s i n f o r m e s
U B l l o a d o s s o b r e e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s p o d e m o s c i t a r l o s d e H a m -
l i a r ( 1 8 8 5 ) , A l a t i s ( 1 9 6 8 ) , M o s e r ( 1 9 7 0 ) , N i c k e l ( 1 9 7 1 , 1 9 7 2 , 1 9 7 4 ) ,
F i l i p o v i c ( 1 9 7 0 ) , K u h l w e i n ( 1 9 7 5 ) y o t r o s . E s t a p r i m e r a f a s e d e l A C e s
d l u o r t e t e d r i c o - p r a c t i c o , a u n q u e l l e v a r a i m p l i c i t a s l a s i m p l i c a c i o -
H t l p a d a g d g i c a s p r o p u e s t a s p o r F r i e s y L a d o .
L a s c r f t i c a s r e i t e r a d a s a l o s p l a n t e a m i e n t o s d e l A C c u l m i n a r o n
f i n l a p u b l i c a c i d n d e l a s S e r i e s d e E s t r u c t u r a C o n t r a s t i v a e n 1 9 5 9 ,
1 9 0 1 y 1 9 6 5 ( W a s h i n g t o n D . C ) y c o n l a c e l e b r a c i d n d e l a 1 9 T h R o u n d
T t b l p M o o t i n g o n C o n t r a s t i v e A n a l y s i s a n d I t s P e d a g o g i c a l I m p l i c a -
t i o n * ( G e o r g e t o w n ) , c u y a s c o n c l u s i o n e s f u e r o n p u b l i c a d a s e n 1 9 6 8
e n n i l i c i d n d e A l a t i s .
4 3
L a s S e r i e s d e E s t r u c t u r a C o n t r a s t i v a f u e r o n d i s e f i a d a s p a r a a y u -
d a r a l p r o f e s o r d e i d i o m a s e n s u s p r o b l e m a s y r e f l e j a n e l p a s o
p a u l a t i n o d e l e s t r u c t u r a l i s m o a l g e n e r a t i v i s m o e n l o s e s t u d i o s c o n -
t r a s t i v o s .
L a C o n f e r e n c i a d e G e o r g e t o w n i n t r o d u j o e l A n a l i s i s d e E r r o r e s
c o m o r d p l i c a a l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o , m o d e l o q u e s u r g e p a r a c u b r i r
l a s d e f i c i e n c i a s y c a r e n c i a s d e l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s . S i n e m b a r -
g o , c o m o v e r e m o s m a s t a r d e , e l A n a l i s i s d e E r r o r e s n o e x c l u y e a l
A n d l i s i s C o n t r a s t i v o d e m a n e r a r a d i c a l .
A p a r t i r d e l a s c o n c l u s i o n e s d e l a C o n f e r e n c i a d e G e o r g e t o w n s e
d i o p a s o a u n c o n c e p t o m a s d i n d m i c o d e l a p r e n d i z a j e d e l e n g u a s
c e n t r a d o e n e l a l u m n o , d e m a n e r a q u e e l A C t u v o q u e i n c o r p o r a r
a l g u n o s c o n c e p t o s q u e r e f l e j a r a n f i d e d i g n a m e n t e e l f e n d m e n o d e l a
c l a s e d e i d i o m a s .
L a r e v i s i d n y r e e v a l u a c i d n d e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o s e p r o d u j o e n
l a C o n f e r e n c i a d e l P a c f f i c o s o b r e A n a l i s i s C o n t r a s t i v o y U n i v e r s a l e s
L i n g i i f s t i c o s , c e l e b r a d a e n H a w a i i e n 1 9 7 1 ( W h i t m a n y J a c k s o n , 1 9 7 2 ) .
2 . 2 . 3 . E s t u d i o s e n E u r o p a
E n E u r o p a , l o s e s t u d i o s p r o m o v i d o s p o r l a l i n g u f s t i c a d e l a E s c u e -
l a d e P r a g a y e l t r a b a j o i n d i v i d u a l d e a l g u n o s i n v e s t i g a d o r e s , p r o d u -
c e n u n n u m e r o d e c o n t r i b u c i o n e s t e d r i c a s d u r a n t e l o s a f l o s c i n c u e n -
t a , y u n c o n j u n t o d e a n a l i s i s e m p f r i c o s r e o r i e n t a d o s p e d a g d g i c a m e n -
t e . E s t o s p r o y e c t o s f u e r o n a s e s o r a d o s y f i n a n c i a d o s , e n p a r t e , p o r e l
C e n t r o d e L i n g u f s t i c a A p l i c a d a d e W a s h i n g t o n D . C . , y t i e n e n c o m o
d e n o m i n a d o r c o m u n e l c o n t r a s t e d e l i n g l d s c o m o l e n g u a m e t a c o n
d i v e r s a s l e n g u a s .
E n l o s a f l o s 6 0 l o s p r o y e c t o s m a s s i g n i f i c a t i v o s s o n :
- P . Y u g o s l a v o : i n g l d s - s e r b o c r o a t a
- P . R u m a n o : i n g l d s - r u m a n o
- P . H i i n g a r o : i n g l d s - h i i n g a r o
- P . P A K S : i n g l d s - a l e m a n
- P . P o z n a n : i n g l d s - p o l a c o
E n l f n e a s g e n e r a l e s , K . S a j a v a a r a ( 1 9 8 1 , 5 - 6 ) s e f i a l a q u e d e t o d o s
e l l o s , l o s p r o y e c t o s p o l a c o y a l e m a n a d o p t a r o n u n a p e r s p e c t i v a g e -
n e r a t i v a , q u e e l r u m a n o s e a v e n t u r d c o n e l a n a l i s i s d e e r r o r e s y e l
p s i c o l i n g i i i s m o , q u e e l h i i n g a r o e s e l m a s e c l d c t i c o , y q u e e l y u g o s -
l a v o e s e l q u e t i e n e u n a o r i e n t a c i d n m a ' s p r a c t i c a q u e s e r e f l e j a e n
l a s e r i e d e M a t e r i a l e s P e d a g d g i c o s p u b l i c a d o s .
E n l o s a f l o s 7 0 c o n t a m o s c o n d o s p r o y e c t o s m a s :
4 4
1
P , S E C S : i n g l d s - s u e c o
P , M a n n h e i m : a l e m a n - i n g l d s - e s p a f i o l - j a p o n d s
p e s a r d e c o n s t i t u i r s e c o m o o b j e t i v o p r i n c i p a l l a c o n s t r u c c i d n
U n a g r a m a t i c a c o n t r a s t i v a , n o l l e g d a p u b l i c a r s e n i n g u n a , a e x c e p -
d e l a o b t e n i d a m e d i a n t e e l c o n t r a s t e d e l i n g l d s y e l p o l a c o , l a
1 l e s u l t a s e r u n e s t u d i o i n t r o d u c t o r i o b a s a d o e n l a g r a m a t i c a g e n e
I v a ( J . F i s i a k e t a l . 1 9 7 3 - 1 9 8 1 ) , y l a d e l s e r b o c r o a t a ( R . F i l i p o v i c e t
1 9 6 8 - 1 9 8 5 ) .
A m e d i a d o s d e l o s a f l o s 6 0 s e o b s e r v a u n p r o f u n d o c a m b i o d e
l i p e c t i v a e n l o s e s t u d i o s d e n a t u r a l e z a c o n t r a s t i v a , q u e a d o p t a n
r e o r i e n t a c i d n i n f l u i d a p o r l a g r a m a t i c a g e n e r a t i v o - t r a n s f o r m a c i o -
I , a l t i e m p o q u e s e i n t r o d u c e n l o s n u e v o s p l a n t e a m i e n t o s d e l A n a -
I d e E r r o r e s ( S . P . C o r d e r , 1 9 6 5 ) . A p e s a r d e l a s c r f t i c a s y d e l o s
b i o s d e r i v a d o s e n l o s p l a n t e a m i e n t o s y d e l h e c h o c i e r t o d e q u e
t r e I 9 6 0 y 1 9 8 0 e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o q u e d a r a r e l e g a d o a u n
; g u n d o p i a n o , e l i n t e r d s p o r e s t a d i s c i p l i n a n o h a d i s m i n u i d o e n e l
i l B l o d e c e n i o ; p o r e l c o n t r a r i o , e s p b v i o q u e s e h a e x t e n d i d o , c o m o
I V l l a l a a p a r i c i d n d e u n g r a n n u m e r o d e p u b l i c a c i o n e s e s p e c i a l i z a -
d j | y m o n o g r a f f a s , e s p e c i a l m e n t e e n E u r o p a ( J . F i s i a k , 1 9 9 0 ) .
E l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o y l a t e o r i a l i n g i i i s t i c a
U n A n a l i s i s C o n t r a s t i v o s e f u n d a m e n t a e n l a c o m p a r a c i d n s i n c r d -
K l O l d e p a r e s d e l e n g u a s , c o n i m p l i c a c i o n e s p e d a g d g i c a s e n l a
l l i f l a n z a d e l e n g u a s e x t r a n j e r a s , y d i c h a c o m p a r a c i d n s e v e r i f i c a
l O b r a l a b a s e d e u n m o d e l o l i n g i i f s t i c o d e t e r m i n a d o . N o o b s t a n t e , e s
t n e i t e r h a c e r r e f e r e n d a a l a e v i d e n c i a h i s t d r i c a d e q u e l a r e l a c i d n
l l a l i n g t l f s t i c a - a n a l i s i s c o n t r a s t i v o h a e x p e r i m e n t a d o u n c o n t i n u o
I d o d e c a m b i o .
E l A C e v o l u c i o n d a l o l a r g o d e s u h i s t o r i a , e v o l u c i d n q u e v i n o
U t i o a d a p o r e l c a m b i o e n e l m o d e l o l i n g i i f s t i c o u t i l i z a d o . L a s p r i m e -
I l l e t a p a s s e c a r a c t e r i z a r o n p o r e l u s o d e l o s m o d e l o s e s t r u c t u r a l i s -
t f t y g e n e r a t i v o - t r a n s f o r m a c i o n a l , p e r o p o s t e r i o r m e n t e s e a d o p t d u n
U e d e l o p s i c o l i n g i i f s t i c o q u e d i e r a c u e n t a d e l o s p r o c e s o s c o g n i t i v o s
j U t t e n f a n l u g a r e n e l a p r e n d i z a j e d e s e g u n d a s l e n g u a s . L o s c a m -
I I O M e n l a t e o r f a l i n g u f s t i c a e m p l e a d a h i c i e r o n q u e s e l e a t r i b u y e r a
l i e t l n c o n f u s i d n a l a i n v e s t i g a c i d n e n A n a l i s i s C o n t r a s t i v o . M u c h o s
a ) t l o s p r o y e c t o s h a n r e c o n o c i d o n o u t i l i z a r n i n g i i n m o d e l o l i n g i i f s t i c o
i t l e t m l n a d o , y o p t a n p o r u n e c l e c t i c i s m o c o n c i l i a d o r q u e s e l e c c i o -
n a b n l o m e j o r d e c a d a u n o .
4 5
2 . 3 . 1 . A C E s t r u c t u r a l i s t a
K . S a j a v a a r a ( 1 9 8 1 , 5 ) a f i r m a q u e l a s p r i m e r a s e t a p a s d e l A n a l i s i s
C o n t r a s t i v o e s t n m u y c o n e c t a d a s c o n e l e s t r u c t u r a l i s m o n o r t e a m e -
r i c a n o d e L . B l o o m f i e l d , q u e s e c a r a c t e r i z a p o r e l p r i n c i p i o d e q u e
l a s l e n g u a s p u e d e n d e s c r i b i r s e e n t o d o s l o s n i v e l e s d e s u e s t r u c t u r a ,
y q u e e s t a s d e s c r i p c i o n e s p u e d e n c o n t r a s t a r s e p a r a d e t e r m i n a r l a s
d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s e x i s t e n t e s e n t r e a m b a s . E l p r o c e d i m i e n t o
q u e s e s i g u e e s u n o d e l o s s i g u i e n t e s :
- c o n t r a s t a r c a t e g o r i e s c o r r e s p o n d i e n t e s e n L l y L 2 ;
- c o n t r a s t a r e s t r u c t u r a s e n L l y L 2 .
S i n e m b a r g o , y a v e r e m o s m a s a d e l a n t e c d m o l a n e c e s i d a d i m p e -
r i o s a p o r a m p l i a r l a s p o s i b i l i d a d e s d e l m o d e l o e n r e l a c i d n a l e s t u d i o ,
n o s d l o d e l a s d i f e r e n c i a s s i n o t a m b i d n d e l a s s i m i l i t u d e s , l l e v a r a a
u n a m o d i f i c a c i d n d e l o s p r e s u p u e s t o s y d e l a t e o r f a l i n g u i ' s t i c a .
L o s a n a l i s i s c o n t r a s t i v o s d e o r i e n t a c i d n e s t r u c t u r a l i s t a s o n h o r i -
z o n t a l e s y s e b a s a n e n e l c o n c e p t o d e s i m p l i f i c a c i d n e s t r u c t u r a l . S .
P . C o r d e r ( 1 9 8 1 , 1 0 8 ) a n a l i z a e l c o n c e p t o y d i c e q u e e n e l e s t u d i a n t e
s e m a t e r i a l i z a e n u n p r o c e s o q u e s i m p l i f i c a o r e d u c e l a s r e g l a s d e
l a g r a m d t i c a i n t e r n a l i z a d a , y e n e l p r o f e s o r e s l a a c t i v i d a d d e r e d u c i r
l o s c d d i g o s l i n g i i f s t i c o s .
E l A C e s t r u c t u r a l i s t a f u e s o m e t i d o a d u r a s c r f t i c a s q u e d i e r o n
p a s o a e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s r e a l i z a d o s b a j o l a t e o r f a l i n g u i ' s t i c a g e -
n e r a t i v a .
2 . 3 . 2 . A C G e n e r a t i v i s t a
L a s c r f t i c a s a l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s r e a l i z a d o s b a j o e l m o d e l o
e s t r u c t u r a l i s t a l l e v a r o n a m u c h o s l i n g u i s t a s c o n v e n c i d o s d e s u u t i l i -
d a d y v a l i d e z a b u s c a r u n a a l t e r n a t i v a , y a q u e s e p e n s d q u e e l e r r o r
n o e s t a b a e n e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o e n s f m i s m o , s i n o e n e l m o d e l o
l i n g i i f s t i c o u t i l i z a d o . G . N i c k e l y K . H . W a g n e r ( 1 9 6 8 , 2 8 ) a f i r m a n q u e
l o s t r a b a j o s l l e v a d o s a c a b o b a j o l a d i r e c c i d n , f i n a n c i a c i d n y a p o y o
d e l C e n t r o d e L i n g u i ' s t i c a A p l i c a d a d e W a s h i n g t o n D . C e r a n p r e m a -
t u r o s y c a r e c f a n d e u n a t e o r f a l i n g u i ' s t i c a e s t a b l e c i d a . P r o p o n e n q u e
e l m o d e l o l i n g i i f s t i c o m s a d e c u a d o h a d e s e r a q u d l q u e e x p l i q u e e l
f u n c i o n a m i e n t o d e l l e n g u a j e , e s d e c i r , e l g e n e r a t i v o - t r a n s f o r m a c i o -
n a l . E n t r e l o s p a r t i d a r i o s d e e s t e m o d e l o , l o s h a y m a s o m e n o s t o l e -
r a n t e s ; h a y i n c l u s o q u i e n e s p r o p o n e n c o m b i n a r l o c o n e l e s t r u c t u r a -
l i s t a , a d o p t a n d o u n m o d e l o d e a n a l i s i s q u e p o d e m o s l l a m a r m i x t o y
4 6
q u a h a b l a r e m o s m a s t a r d e ; v e r e m o s t a m b i d n c d m o d e n t r o d e l
d a l o s q u e s e m a n i f i e s t a n a b i e r t a m e n t e p a r t i d a r i o s , h a y d i f e -
I o p i n i o n e s r e s p e c t o a l o s l f m i t e s d e l m o d e l o .
C d m o s e a p l i c a l a t e o r f a g e n e r a t i v a a l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o ? S e
I I q u e e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o d e b e r i ' a r e a l i z a r s e c o n t r a s t a n d o
I j f l e l a l e n g u a n a t i v a y s u s c o r r e s p o n d i e n t e s e n l a l e n g u a q u e
I a p r e n d e r . C o m p a r a l a s r e g l a s p a r a o b t e n e r i n f o r m a c i d n
I I c a r a c t e r o b l i g a t o r i o u o p c i o n a l d e l a s m i s m a s , s u o r d e n y s u
n c i a o a u s e n c i a e n l o s s i s t e m a s l i n g i i f s t i c o s c o m p a r a d o s
M O w s k i , 1 9 8 1 ) . E s d e c i r , s e r e o r i e n t a e l e s t u d i o e n f a t i z a n d o l a s
I t u d e s y d i f e r e n c i a s e n e l n i v e l d e l a e s t r u c t u r a p r o f u n d a , y n o
p i d e l a e s t r u c t u r a s u p e r f i c i a l c o m o h a c f a e l e s t r u c t u r a l i s m o n o r -
I t r i c a n o .
L l g r a m a t i c a g e n e r a t i v a j u e g a c o n u n v o c a b u l a r i o f i n i t o d e e l e -
t O I e s t r u c t u r a l e s y u n c o n j u n t o f i n i t o d e r e g l a s q u e s e a p l i c a n d e
I j e r a r q u i c a y e n u n o r d e n p r e v i a m e n t e e s t a b l e c i d o . L o s e r r o r e s
U l t a r i a n d e u n a a p l i c a c i d n d e s o r g a n i z a d a d e e s t a s r e g l a s , y e n e l
0 o o n c r e t o d e l a p r e n d i z a j e d e L 2 , l a s d e s v i a c i o n e s d e l a n o r m a
p r o d u c e n a l s u r g i r u n c o n f l i c t o e n t r e e l s i s t e m a d e r e g l a s d e l a
g u i n a t i v a y e l d e l a l e n g u a m o d e l o . E . K d n i n g ( 1 9 7 1 , 1 4 ) a f i r m a
l a v e r s i d n m a s a d e c u a d a d e l a g r a m a t i c a g e n e r a t i v a e s l a g r a -
t t o a d e l c a s o d e F i l l m o r e y a s e g u r a q u e e l a n a l i s i s c o n t r a s t i v o s d l o
f a c e l a p e n a s i s e b a s a e n u n m o d e l o e x p l f c i t o c o m o e l g e n e -
l i V O - t r a n s f o r m a c i o n a l .
I o n i m p o r t a n t e s l o s c o n c e p t o s d e e q u i v a l e n c i a e i n t e r f e r e n c i a . E l
I m e r o e s t a b l e c e l o s c r i t e r i o s n e c e s a r i o s p a r a l a c o m p a r a c i d n : s d l o
t t m a a d e r e g l a s y c o n s t r u c c i o n e s e q u i v a l e n t e s p u e d e n c o m p a r a r -
( K r z o s z o w s k i , 1 9 6 7 , 1 9 7 1 , 1 9 7 4 ; M a r t o n , 1 9 6 8 ) . Y l a a c e p c i d n d e l
f l f l l n o q u e s e a d o p t a e s l a d e c o n s i d e r a r q u e l a s o r a c i o n e s e q u i v a -
Q t O I o n d o s l e n g u a s s o n a q u e l l a s q u e p r e s e n t a n u n a e s t r u c t u r a
f f l i n t i c a i d d n t i c a . E l s e g u n d o c o n c e p t o e s t a b l e c e q u e l a s i n t e r f e -
l e i a i s e p r o d u c e n e n t r e l o s p r o c e s o s q u e g e n e r a n l a s e s t r u c t u r a s
U s o r a c i o n e s , y e s t o s p r o c e s o s s u b y a c e n t e s d e p e n d e n d e l s i s t e -
d e r e g l a s e s t a b l e c i d o .
C u a n d o h a b l a m o s d e l A C e s t r u c t u r a l i s t a i n t r o d u j i m o s e l c o n c e p t o
4 s i m p l i f i c a c i d n . P u e s b i e n , d s t e t i e n e s u c o r r e s p o n d i e n t e e n l a
J l l l d n g e n e r a t i v a , e l c o n c e p t o d e c o m p l i c a c i d n ( K r z e s z o w s k i ,
" l l 7 4 ) i q u e t i e n e l u g a r e n e j e s v e r t i c a l e s d e l s i s t e m a l i n g i i f s t i c o . E l
W l u d l a n t e s e m u e v e d e s d e e l l e n g u a j e b a s i c o , e n e t a p a s s u c e s i v a s
i t o o m p l i e a c i d n , h a c i a l a l e n g u a m o d e l o ( L 2 ) . E s u n m o v i m i e n t o q u e
I n c i r m n c i n t a l a c o m p e t e n c i a l i n g u f s t i c a d e l e s t u d i a n t e :
4 7
L a g r a m a t i c a g e n e r a t i v a s e o r g a n i z a d e f o r m a v e r t i c a l p a r t i e n d o d e
u n i n p u t u n i v e r s a l c o n c e p t u a l o s e m a n t i c o i n t e g r a d o p o r c o n f i g u r a c i o -
n e s d e n o c i o n e s p r i m i t i v a s c o m o a g e n t e , p a c i e n t e , y t o d o t i p o d e e s p e -
c i f i c a c i o n e s d e l u g a r y t i e m p o . S e p i e n s a q u e s u b y a c e n c o n s t r u c c i o n e s
e q u i v a l e n t e s e n t o d a s l a s l e n g u a s . ( K r z e s z o w s k i , 1 9 7 4 , 7 9 )
S i g u i e n d o l a a r g u m e n t a c i d n d e K r z e s z o w s k i ( i b i d ) e l p r o c e s o d e
c o m p l i c a c i d n e n e l a p r e n d i z a j e d e u n a s e g u n d a l e n g u a l l e v a r f a a l
e s t u d i a n t e a o p e r a r m e d i a n t e r e g l a s d e r e f e r e n d a p a r a o b t e n e r
e s t r u c t u r a s c a t e g o r i a l e s , l a s c u a l e s , p o s t e r i o r m e n t e s e r a n s o m e t i d a s
a r e g l a s s i n t a c t i c a s d e t r a n s f o r m a c i d n s o b r e r e p r e s e n t a c i o n e s e n
l a s q u e s e i n s e r t a n v o c a b l o s l d x i c o s p o r m e d i o d e r e g l a s d e l e x i c a -
l i z a c i d n . E l e s t u d i a n t e i r a d e l a e s t r u c t u r a p r o f u n d a a l a e s t r u c t u r a
s u p e r f i c i a l .
L o s e r r o r e s s e p r o d u c i r a n p o r l a e l e c c i d n e r r d n e a d e u n a v i a d e
c o m p l i c a c i d n d e L l o d e o t r a l e n g u a q u e n o e s L 2 , o p o r r e a l i z a r u n a
l e x i c a l i z a c i d n a n t i c i p a d a a l o r d e n c o r r e c t o r e q u e r i d o p o r l a o r g a n i -
z a c i d n i n t e r n a d e l a g r a m d t i c a d e l s i s t e m a l i n g i i f s t i c o q u e s e v a a
a p r e n d e r .
E n d e f i n i t i v a , l o q u e K r z e s z o w s k i p r o p o n e e s u n a g r a m a t i c a c o n -
t r a s t i v a o r g a n i z a d a d e f o r m a v e r t i c a l y b a s a d a e n e l c o n c e p t o d e
c o m p l i c a c i d n . S i n e m b a r g o , l a t e o r i a l i n g u f s t i c a g e n e r a t i v a t a m b i d n
f u e a b a n d o n a d a ; W . G . M o u l t o n ( 1 9 8 2 ) a f i r m a q u e e l m o t i v o f u n d a -
m e n t a l f u e e l h e c h o d e q u e l a l i n g u f s t i c a c o n t r a s t i v a t i e n e p o r o b j e -
t i v o l a a c t u a c i d n , y l a g r a m a t i c a g e n e r a t i v o - t r a n s f o r m a c i o n a l , l a c o m -
p e t e n c i a , e s d e c i r , e l c o n o c i m i e n t o t e d r i c o d e l a l e n g u a , p e r o n o s u
u s o .
2 . 3 . 3 . A C P s i c o l i n g i i i s t i c o
L a d e s c o n f i a n z a s e n t i d a a n t e l o s m o d e l o s l i n g i i f s t i c o s e s t r u c t u r a l
y g e n e r a t i v o - t r a n s f o r m a c i o n a l , y l a f i r m e c r e e n c i a e n l a i n v i a b i l i d a d
d e l o s m i s m o s e n s u a p l i c a c i d n a l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s l l e v d a
T . S l a m a C a z a c u , e n 1 9 7 1 , i n s p i r a d a e n e l c o n c e p t o d e s i s t e m a
a p r o x i m a t i v o d e W . N e m s e r ( 1 9 7 1 ) , a p r o p o n e r u n a a l t e r n a t i v a q u e
p a l i a r a l a s d e f i c i e n c i a s d e e s t o s m o d e l o s y l a c o n s e c u e n t e i n v a l i d a -
c i d n d e l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s . D e f i c i e n c i a s q u e p u e d e n c o n c r e -
t a r s e e n e l a l t o n i v e l d e a b s t r a c c i d n , l a c o n f u s i d n e n l a d e f i n i c i d n d e l
a l c a n c e d e l m o d e l o y e l f a l l o e n l a s p r e d i c c i o n e s . U n s i s t e m a a p r o x i -
m a t i v o e s , s e g i i n W . N e m s e r ( 1 9 6 9 , 3 ) :
4 8
1 l l i t a m a l i n g i i f s t i c o d e s v i a d o e m p l e a d o p o r e l e s t u d i a n t e a l i n t e n t a r
U l a n g u a m e t a .
l l a m a C a z a c u c o n s i d e r a q u e e l a p r e n d i z a j e d e u n a l e n g u a
U t r a e s u n a s i t u a c i d n d e c o n t a c t o d e d o s l e n g u a s , l a l e n g u a
| d e l e s t u d i a n t e y l a l e n g u a q u e s e v a a a p r e n d e r , u n c o n t a c t o
u a s t a n r e a l c o m o e l d e l b i l i n g u i s m o . H a y q u e p r e s t a r , p o r
I a t e n c i d n a l a s p e c t o h u m a n o , a l g o ( u n i e p e r t o r i o v e r b a l ) e s
i t i d o p o r a l g u i e n a a l g u i e n ( c f . 1 9 7 1 : 1 9 4 ) . H a y u n a c t o d e h a b l a
n l z a d o p o r s e r e s h u m a n o s y l o q u e s e t r a n s m i t e n o e s u n a
d a b s t r a c t a , t r a t a m i e n t o h a b i t u a l d e l o s a n a l i s i s c o n t r a s t i v o s
i o n a l e s . T e n e m o s d o s s i s t e m a s l i n g i i f s t i c o s q u e s e e n f r e n t a n
I l l t u a c i d n d e c o m u n i c a c i d n .
I t a m a n e r a , e l f e n d m e n o d e l a i n t e r f e r e n c i a l i n g u f s t i c a e s u n
p t o p s i c o l d g i c o d e i n f l u e n c i a m u t u a e n t r e l a l e n g u a n a t i v a y l a
I o b j e t o d e e s t u d i o y p e r m i t e e s t a b l e c e r q u d s e c o n s i d e r a
i r y q u d e s d i f e r e n t e .
I a p r e n d i z a j e d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a s e v e c o m o u n p r o c e s o
l i o c i d n , u n p a s o g r a d u a l d e l a l e n g u a n a t i v a a l a n u e v a l e n g u a
V O c d d i g o , u n a f i l t r a c i d n d e e s t r u c t u r a s a l t e r n a t i v a s d e t e r m i n a -
P O r c o n s t a n t e s h u m a n a s y p o r l a s c a r a c t e r f s t i c a s p s i c o l d g i c a s
O n a l e s d e l e s t u d i a n t e . E l p r o c e s o s e c a r a c t e r i z a p o r s u n a t u r a l e -
l i c o l d g i c a y d i n a m i c a . E s t a u l t i m a s e o b s e r v a e n l a s d i f e r e n t e s
I q u e s e s u c e d e n e n e l p r o c e s o . S e a c e p t a e l c o n c e p t o d e
I I a p r o x i m a t i v o d e W . N e m s e r , s e t r a t a d e e t a p a s o s i s t e m a s
l t o r i o s q u e i n c l u y e n e l e m e n t o s d e l a s d o s l e n g u a s e n c o n t a c t o
j n e n t o s i d i o s i n c r a s i c o s d e l i n d i v i d u o , s u j e t o s a u n a r a p i d a e v o -
' n . L a a c e p t a c i d n d e l c o n c e p t o d e N e m s e r f a v o r e c i d e l d e s a r r o -
_ | l o s f u t u r o s e s t u d i o s d e I n t e r l e n g u a .
X i S a j a v a a r a ( 1 9 8 1 , 5 0 ) a f i r m a q u e d e s d e e s t e p u n t o d e v i s t a , e l
f i d i z a j e d e u n a s e g u n d a l e n g u a s i g n i f i c a q u e l a c o m p e t e n c i a
U n l c a t i v a d e l e s t u d i a n t e s e i n c r e m e n t a p a r a c u b r i r u n a r e a n u e -
) 0 n O t r o c d d i g o . Y s u p r o p u e s t a p e r s o n a l , r e f e r e n t e a l o s e s t u d i o s
l l a i t i v o s , e s q u e d e b e r f a h a c e r s e u n a n a l i s i s c o n t r a s t i v o d e l d i s -
1 0 t e n i e n d o e n c u e n t a l o s d i f e r e n t e s e l e m e n t o s q u e p a r t i c i p a n e n
l O t o d e h a b l a .
A t e n d i e n d o a l a d i f e r e n c i a c h o m s k i a n a e n t r e c o m p e t e n c i a y a c -
I G l r t l i , o l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o d e o r i e n t a c i d n p s i c o l i n g u i s t i c a e n f a -
I | U I n t e r d s e n l a a c t u a c i d n d e l e s t u d i a n t e , l o q u e e n o t r a s p a l a b r a s
d e m o s l l a m a r c o m p e t e n c i a c o m u n i c a t i v a ( D . H y m e s , 1 9 8 1 ) , l a h a -
l i d a d d e l e s t u d i a n t e p a r a c o m u n i c a r s e v e r b a l y n o v e r b a l m e n t e e n
l U a c t i o n o s c u l t u r a l e s r e s t r i n g i d a s . L a c o m p e t e n c i a c o m u n i c a t i v a
4 9
e s t a i n t e g r a d a p o r u n d o b l e c o m p o n e n t e g r a m a t i c a l y p r a g m a t i c o . E l
A C t r a d i c i o n a l s e c e n t r a b a e n l a c o m p e t e n c i a g r a m a t i c a l ; a h o r a s e
i n c l u y e l a p r a g m a t i c a . E l c o m p o n e n t e p r a g m a t i c o e s e l c o n j u n t o d e
r e g l a s q u e r e g u l a n l a i n t e r a c c i d n l i n g u i ' s t i c a d e d o s i n t e r l o c u t o r e s e n
e l a c t o d e h a b l a ; c o n s i s t e e n v a r i o s p a r a m e t r o s r e l a c i o n a d o s c o n l a
p s i c o l i n g u i s t i c a , c o n l a p s i c o l o g i ' a s o c i a l y c o n l a s o c i o l i n g u i ' s t i c a .
T o m a e n c o n s i d e r a c i d n l a s i n t e n c i o n e s d e l o s h a b l a n t e s y l o s p o s t u -
l a d o s c o n v e r s a c i o n a l e s ( L a k o f f , 1 9 7 2 ; G r i c e , 1 9 7 5 ) .
A d o p t a n d o l a p e r s p e c t i v a p s i c o l i n g u i s t i c a , l o s a n a l i s i s c o n t r a s t i -
v o s s o n p r e l i m i n a r e s e i n c o m p l e t o s y n e c e s i t a n v e r i f i c a c i d n a t r a v d s
d e e x p e r i m e n t a c i o n e s i n d u c t i v a s q u e t e n g a n e n c u e n t a l o s p r o c e s o s
p s i c o l d g i c o s s u b y a c e n t e s a l c o m p o r t a m i e n t o l i n g u i s t i c o . E s t a d i r e c -
t r i z a u g u r a l a t r a n s i c i d n d e l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s a l A n a l i s i s d e
E r r o r e s y a l a I n t e r l e n g u a .
2 . 3 . 4 . A C M i x t o
L o s a n a l i s t a s c o n t r a s t i v o s m a s t o l e r a n t e s h a n o p t a d o p o r l a c o m -
b i n a c i d n d e l o s m o d e l o s e s t r u c t u r a l y g e n e r a t i v o , c o n s i d e r a n d o q u e
n i n g u n o d e e l l o s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e , p u e d e d a r r e s p u e s t a a t o d a s
l a s p r e g u n t a s . R . F i l i p o v i c ( 1 9 6 9 , 1 9 7 1 , 1 9 8 5 ) , a l r e f e r i r s e a l m o d e l o
l i n g i i f s t i c o u t i l i z a d o e n e l Y u g o s l a v S e r b o c r o a t i a n - E n g l i s h C o n t r a s t i -
v e P r o j e c t ( Y S C E C P ) a f i r m a : n o s c o m p r o m e t e m o s c o n u n a c o m b i n a -
c i d n d e l c l & s i c o e s t r u c t u r a l i s m o c o n e l e m e n t o s d e g e n e r a t i v i s m o
( c f . 1 9 6 9 a , 3 7 ) . E l e s t r u c t u r a l i s m o s e r v i r f a p a r a c l a s i f i c a r y s e g m e n t a r
l o s e l e m e n t o s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r a s t a c i d n y e l g e n e r a t i v i s m o p a r a
r e a l i z a r l a c o n t r a s t a c i d n p r o p i a m e n t e d i c h a .
V l a d i m i r M r ( 1 9 7 1 , 1 6 7 ) d i s c u t e l a s v e n t a j a s e i n c o n v e n i e n t e s d e
c a d a u n a d e l a s t e o r f a s l i n g i i f s t i c a s , y s u p r o p u e s t a p e r s o n a l e s u n
p r o c e d i m i e n t o t a x o n 6 m i c o o r i e n t a d o d e f o r m a g e n e r a t i v a , q u e t e n g a
e n c u e n t a e l u s o . C o n e l l o , V . I v i r c o m b i n a e s t r u c t u r a l i s m o , g e n e r a t i -
v i s m o y u s o , a f i r m a n d o q u e n i n g u n o d e l o s t r e s e l e m e n t o s p o r s e p a -
r a d o p o d r a s e r v i s t o o c o n s i d e r a d o m a s i m p o r t a n t e , y q u e n i n g i i n
a n a l i s i s c o n t r a s t i v o e s t a r a c o m p l e t o s i n l a a p l i c a c i d n g l o b a l d e l o s
t r e s . E l e s t u d i o d e l u s o e n l o s t r a b a j o s c o n t r a s t i v o s s i r v e p a r a c o m -
p r o b a r n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s d e s c r i p t i v a s y e l e g i r c o r r e c t a m e n t e l o
q u e v a m o s a e n s e n a r . A d e m a s n o s i n f o r m a r a s o b r e l a s i t u a c i d n a c -
t u a l d e l l e n g u a j e .
T a m b i d n s e h a s e f i a l a d o q u e m u c h o s d e l o s p r o y e c t o s r e a l i z a d o s
e n l o s a f i o s 6 0 y 7 0 , s e l l e v a r o n a c a b o s i n a d h e r i r s e s u s a u t o r e s a
n i n g u n o d e l o s m o d e l o s e x i s t e n t e s , d e f e n d i e n d o u n e c l e c t i c i s m o
t o l e r a n t e ( K . S a j a v a a r a , 1 9 8 1 ) . I n c l u s o s e h a l l e g a d o a a f i r m a r q u e n o
5 0
U n m o d e l o l i n g u i s t i c o p r o p i o d e l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s y q u e
A g r a n n e c e s i d a d d e p e r f i l a r y d e f i n i r u n m o d e l o e s p e c i f i c o .
! E s t u d i o s e m p f r i c o s : p r o y e c t o s
n
C e n t r o d e L i n g u i ' s t i c a A p l i c a d a d e W a s h i n g t o n D . C . p r o m u e v e
n t e l a f i n a n c i a c i d n y e l a s e s o r a m i e n t o l i n g i i f s t i c o , u n a s e r i e d e
O t o s d e n a t u r a l e z a c o n t r a s t i v a d e s a r r o l l a d o s e n d i v e r s o s p a f -
l a a n t i g u a E u r o p a d e l E s t e y A l e m a n i a :
P r o y e c t o Y u g o s l a v o ( R . F i l i p o v i c )
P r o y e c t o P o l a c o ( J . F i s i a k )
P r o y e c t o R u m a n o ( D . C h i t o r a n )
P r o y e c t o H i i n g a r o ( D . L . D e z l d )
P r o y e c t o P A K S ( G . N i c k e l )
l l t o s p r o y e c t o s s e f u n d a m e n t a r o n e n l o s p l a n t e a m i e n t o s t e d r i c o s
I b l t c i d o s p o r C . F r i e s y R . L a d o y s u o b j e t i v o f i n a l e r a l a c r e a c i d n
U n a g r a m a t i c a p e d a g d g i c a ( G p ) b a s a d a e n l a s d e s c r i p c i o n e s d e
f j r a m a t i c a s d e l o s s i s t e m a s l i n g i i f s t i c o s c o m p a r a d o s ( G l y G 2 ) .
A p e s a r d e c o m p a r t i r u n c o n j u n t o d e c a r a c t e r f s t i c a s q u e l o s v i n -
d e n t r o d e u n a m i s m a l f n e a d e i n v e s t i g a c i d n , c a d a u n o d e e l l o s
n t a c o n a s p e c t o s e s p e c i ' f i c o s q u e l o s d i f e r e n c i a , c o m o l a t e o r f a
U f l t i c a e l e g i d a , e l u s o d e l m o d e l o A C e n c o m b i n a c i d n o n o c o n
E i e l u s o o n o d e u n c o r p u s d e d a t o s y c i e r t a s d i f e r e n c i a s e n
n t O a l a l c a n c e d e s u s a p l i c a c i o n e s p e d a g d g i c a s .
E l e s q u e m a q u e p r e s e n t a m o s a c o n t i n u a c i d n p u e d e d a r n o s u n a
t n a I d e a d e l a s c a r a c t e r f s t i c a s d e l o s d i f e r e n t e s p r o y e c t o s e n
t o t o n a l a c r o n o l o g f a , p a r e s d e l e n g u a s c o n t r a s t a d a s , t e o r f a l i n -
f l t l a a e m p l e a d a , c o r p u s d e d a t o s , m o d e l o d e i n v e s t i g a c i d n , a p l i c a -
~ n a s p e d a g d g i c a s y d i r e c t o r d e l p r o y e c t o .
, 4 . 1 . P r o y e c t o Y u g o s l a v o : i n g l e s - s e r b o c r o a t a ( R . F i l i p o v i c )
E I P r o y e c t o C o n t r a s t i v o Y u g o s l a v o S e r b o - C r o a t a - I n g l d s ( Y S C E C P )
B m e n z d a f i n a l e s d e l o s a f i o s 6 0 b a j o l a d i r e c c i d n d e l p r o f e s o r
i F i l i p o v i c . F u e f i n a n c i a d o p o r l a C o m i s i d n d e R e l a c i o n e s C u l t u r a l e s
O n P a f s e s E x t r a n j e r o s , e l C o n s e j o C r o a t a d e l a I n v e s t i g a c i d n C i e n -
M f l a a y l a F u n d a c i d n F o r d , y a s e s o r a d o p o r e l C e n t r o d e L i n g u f s t i c a
A p l i c a d a d e W a s h i n g t o n D . C .
U s u n o d e l o s p r o y e c t o s c o n t r a s t i v o s e u r o p e o s m & s a m b i c i o s o y
5 1
P r o y e c t o s e n a n a l i s i s c o n t r a s t i v o
P R O Y E C T O S E N A N A L I S I S C O N T R A S T I V O
C R I T E R I O S
P . Y u g o s l a v o
P . P o l a c o
P . R u m a n o
C r o n o l o g i a
A f i o s 6 0
A f i o s 6 0
A f i o s 6 0
L e n g u a s e n
c o n t r a s t e
I n g l e s
S e r b o c r o a t a
I n g l e s
P o l a c o
I n g l e s
R u m a n o
T e o r i a
l i n g i i i s t i c a
E s t r u c t u r a l i s m o
G e n e r a t i v i s m o
G e n e r a t i v i s m o
T r a n s f o r m a c i o n a l
P s i c o -
L i n g i i i s t i c a
C o r p u s d e
d a t o s
s i
S I
s i
M o d e l o
A C y A E
A C y A E
A C y A E
A p l i c a c i o n e s
p e d a g d g i c a s
s i
s i
s i
D i r e c t o r
R . F i l i p o v i c
J . F i s i a k
D . C h i t o r a n
L u g a r
Z a g r e b
P o z n a n
B u c a r e s t
P R O Y E C T O S E N A N A L I S I S C O N T R A S T I V O
C R I T E R I O S
P . H u n g a r o
P a k s
P . M a n n h e i m
C r o n o l o g i a A f l o s 6 0
A f i o s 6 0
A f i o s 7 0
L e n g u a s e n
c o n t r a s t e
I n g l e s
H u n g a r o
I n g l e s
A l e m a n
A l e m a n
I n g l e s
J a p o n e s
E s p a n o l
T e o r i a
l i n g t i i s t i c a
A C y A E
A C
A C
A p l i c a c i o n e s
p e d a g d g i c a s
s i
s i
s i
D i r e c t o r
D . L . D e z s 6
G . N i c k e l
M . S h a r w o o d
S m i t h
L u g a r
B u d a p e s t
D e b r e c o n
K i e l
S t u t t g a r t
5 2
0 i c u y o o b j e t i v o p r i n c i p a l f u e a n a l i z a r l a s d i f e r e n c i a s y s i m i -
n t r e s e r b o c r o a t a e i n g l d s e n t o d o s l o s n i v e l e s d e l a d e s c r i p -
Q d f s t i c a p a r a m e j o r a r l o s m d t o d o s y t d c n i c a s d e i n s t r u c c i d n
n i t f l a n z a d e l i n g l d s a p e r s o n a s c u y a l e n g u a n a t i v a f u e r a e l
o a t a .
l o r e f e r e n t e a l a t e o r f a l i n g u f s t i c a , s u i m p u l s o r , R . F i l i p o v i c ,
t 6 q u e e l m o d e l o l i n g i i f s t i c o m a s a p r o p i a d o s e r f a u n a c o m b i -
d a e s t r u c t u r a l i s m o y g e n e r a t i v i s m o , d a d o q u e n i n g u n o d e
f a e p a r a d o t e n i a e l b a g a j e n e c e s a r i o p a r a r e s o l v e r t o d o s l o s
I f l t S . U n a t a x o n o m f a e s t r u c t u r a l p o d f a s e r v i r p a r a s e g m e n t a r y
J i r l a s u n i d a d e s q u e p o s t e r i o r m e n t e s e r f a n a n a l i z a d a s u t i l i -
l O l p r o c e d i m i e n t o s d e l a l i n g u f s t i c a g e n e r a t i v a , y a q u e e n e l
t t s a t a n t o e l p r o c e s o s u b y a c e n t e c o m o l a s e s t r u c t u r a s s u p e r -
I . P o r l o t a n t o , s e o p t d p o r u n s i s t e m a d e c o m p r o m i s o t o l e r a n t e .
O O r p u s d e l Y S C E C P e s s i s t e m a t i c o y e x h a u s t i v o , l a e l e c c i d n d e l
O O U p d l a r g a s s e s i o n e s d e d i s c u s i d n ( R . F i l i p o v i c , 1 9 6 9 ) . E n u n
( j p t o s e p e n s d q u e d e b e r f a c u m p l i r c i e r t a s p r e m i s a s , c o m o i n -
H t t r a t u r a d e f i c c i d n y t d c n i c a , t a n t o d e a u t o r e s a m e r i c a n o s
b r l t a n i c o s ; l o m i s m o p o r l a p a r t e y u g o s l a v a e n l o r e f e r e n t e a l a
S o l o n d e l o s t e x t o s . S i n e m b a r g o , u n o s m e s e s m a s t a r d e , e n e l
d o e n c u e n t r o , s e d e m o s t r d q u e u n c o r p u s c o n e s t a s c a r a c t e r f s -
1 1 0 s e r f a s u f i c i e n t e m e n t e r e p r e s e n t a t i v e L a a l t e r n a t i v a f u e u n
I r e a l p r o c e s a d o p o r o r d e n a d o r . S e p r e s e n t a r o n d o s p r o p u e s -
I S u r v e y o f E n g l i s h U s a g e d e l p r o f . R . Q u i r k y e l S t a n d a r d C o r p u s
i i t n t D a y E n g l i s h d e l p r o f . B r o w n ; e s t a u l t i m a f u e l a e l e g i d a . E l
f u e p r o c e s a d o p o r o r d e n a d o r I B M e n e l C e n t r o M u n i c i p a l d e
U t a d o r e s d e Z a g r e b . E l p r o f e s o r R . F i l i p o v i c d e f i e n d e l a n e c e -
, d e u s a r u n c o r p u s a r g u m e n t a n d o q u e s d l o u n c o r p u s r e p r e s e n -
p u e d e v e r i f i c a r y c o m p l e t a r l o s r e s u l t a d o s , s d l o e l c o r p u s
" t r e s o l v e r c i e r t o s c a s o s d e d u d a g r a m a t i c a l , s d l o e l c o r p u s
a n a l i z a r e l v a l o r e s t i l f s t i c o y l a s d i f e r e n c i a s d e r e g i s t r o d e
I I f o r m a s ( i b f d ) .
F i l i p o v i c ( 1 9 8 5 , 2 9 - 3 0 ) d e f i e n d e l a n e c e s i d a d d e t r a b a j a r e n
f t l e l o c o n l o s m o d e l o s d e A n d l i s i s C o n t r a s t i v o y A n a l i s i s d e E r r o -
y r e c o m i e n d a u n e s t u d i o c o n j u n t o . C o n s i d e r a q u e u n e s t u d i o
p l a m e n t e c o n t r a s t i v o r e s u l t a r f a i n c o m p l e t o y q u e l a e x p e r i m e n t a -
I t r a v d s d e l A n a l i s i s d e E r r o r e s p u e d e o f r e c e r i n f o r m a c i d n
f e a q u e l l a s a r e a s d e i n t e r f e r e n c i a q u e p r e s e n t a n m a s d i f i c u l t a -
p n r a l o s e s t u d i a n t e s . A d o p t a u n s i s t e m a d e c o m p r o m i s o q u e
' i l l t J e l a s d e s v i a c i o n e s d e l a s r e g l a s e n e l u s o d e l a s p a r t e s d e l
m o , s i g u i e n d o l a d i v i s i d n d e l a g r a m a t i c a t r a d i c i o n a l , y l o s
t f f o r o n o n e l u s o d e l a s p r i n c i p a l e s p a r t e s d e l a o r a c i 6 n . C o n e l l o ,
5 3
s e a c e p t a q u e l a i n t e r f e r e n c i a c o n l a l e n g u a n a t i v a n o e s l a u n i c a
f u e n t e d e l o s e r r o r e s .
I C d m o o p e r a e l Y S C E C P ?
a ) a n a l i s i s d e t a l l a d o d e l o s e r r o r e s p a r a d e t e r m i n a r l a s a r e a s
q u e s e v a n a c o n t r a s t a r ;
b ) a n a l i s i s c o n t r a s t i v o d e l a s c a t e g o r i e s ;
c ) e s t u d i o s m o n o g r a f i c o s s o b r e l a s c a t e g o r i e s c o n t r a s t a d a s .
E l r e s u l t a d o d e l a i n v e s t i g a c i d n f u e u n a g r a m a t i c a c o n t r a s t i v a y
m a t e r i a l c o n f i n e s p e d a g d g i c o s . E s t e m a t e r i a l f u e p u b l i c a d o p o r e l
I n s t i t u t o d e L i n g u f s t i c a d e l a F a c u l t a d d e F i l o l o g f a d e l a U n i v e r s i d a d
d e Z a g r e b ( B u l l e t i n S t u d i e s , R e p o r t s , P e d a g o g i c a l M a t e r i a l s y N e w
S t u d i e s ) .
2 . 4 . 2 . P r o y e c t o P o z n a n : i n g l e s - p o l a c o ( J . F i s i a k )
E l P r o y e c t o P o z n a n s e g e s t a e n 1 9 6 4 , p e r o l a s a c t i v i d a d e s n o
c o m i e n z a n h a s t a 1 9 6 5 , m o m e n t o e n q u e s e a b r e d e n u e v o e l I n s t i t u t o
d e I n g l d s d e l a U n i v e r s i d a d d e P o z n a n ( P o l o n i a ) . L a s p a l a b r a s d e J .
F i s i a k p u e d e n r e s u m i r e l v a l o r y a l c a n c e d e l m i s m o : e l p r o y e c t o
t i e n e v a l o r t a n t o t e d r i c o c o m o p e d a g d g i c o y p u e d e c o n t r i b u i r , c o m o
o t r o s p r o y e c t o s s i m i l a r e s , a u n a m e j o r c o m p r e n s i d n d e l l e n g u a j e , s u
n a t u r a l e z a y u s o . ( 1 9 7 1 , 9 6 ) .
E n e l d i s e f l o d e l p r o y e c t o s e a c e p t a c o m o i d e a b a s i c a q u e l a
c o m p a r a c i d n d e d o s l e n g u a s p a r a d e t e r m i n a r l a s d i f e r e n c i a s y s i m i -
l i t u d e s a s e g u r a r d l a i d e n t i f i c a c i d n d e l a s a r e a s d e d i f i c u l t a d .
D e t o d o s l o s p r o y e c t o s , e s e l l i n i c o , j u n t o a l P A K S ( i n g l d s - a l e m a n ) ,
q u e a d o p t a , d e m a n e r a e x c l u s i v a , e l m o d e l o l i n g u i s t i c o g e n e r a t i v o
t r a n s f o r m a c i o n a l , c o n s i d e r d n d o l o d e m a n e r a r a d i c a l c o m o e l m a s
a d e c u a d o p a r a l l e v a r a c a b o u n e s t u d i o c o n t r a s t i v o , m o d e l o q u e g u i d
l o s t r a b a j o s d e s d e 1 9 6 7 . H a s t a e n t o n c e s s e h a b f a t r a b a j a d o d e f o r m a
a l t e r n a t i v a c o n l o s m o d e l o s e s t r u c t u r a l y g e n e r a t i v o , s e g i i n f u e r a l a
f o r m a c i d n l i n g u f s t i c a d e l o s i n v e s t i g a d o r e s p a r t i c i p a n t e s . E s t a f a l t a
d e d e f i n i c i d n r e s p e c t o a l a t e o r f a l i n g u f s t i c a , e s n e c e s a r i o a s u m i r l a
c o m o u n a i d e a , u n p r o y e c t o q u e s e v a p e r f i l a n d o y d e f i n i e n d o p o c o
a p o c o e n s u c e s i v a s r e u n i o n e s .
L o s e s t u d i o s f u e r o n d e d o s t i p o s : t e d r i c o s y p r a c t i c o s . L o s t e d r i -
c o s t u v i e r o n c o m o o b j e t i v o l a c o n s t r u c c i d n d e u n m o d e l o a d e c u a d o
p a r a l a c o m p a r a c i d n d e d o s l e n g u a s , c o n l a c o n s i g u i e n t e d e f i n i c i d n
d e l o s c o n c e p t o s b a s i c o s p a r a t a l e m p r e s a , c o n c e p t o s c o m o c o n
g r u e n c i a , e q u i v a l e n c i a y c o r r e s p o n d e n c i a . A l a l u z d e l a s i n v e s t i g a
5 4
t t d r i c a s s e r e a l i z a r o n e s t u d i o s d e i n d o l e p r a c t i c a , d e s t i n a d o s
O i r l a s i n t e r f e r e n c i a s y a e s t a b l e c e r l a j e r a r q u f a d e d i f i c u l t a -
1 a p r e n d i z a j e d e l a s c a t e g o r i e s l i n g i i i s t i c a s d e u n a d e t e r m i -
n g u a .
O b j e t i v o s d e l p r o y e c t o f u e r o n f u n d a m e n t a l m e n t e c u a t r o :
f l O n t r i b u i r a l a t e o r i a d e l a l i n g u f s t i c a c o n t r a s t i v a ;
( C O n t r i b u i r a l a t e o r f a d e l l e n g u a j e e n g e n e r a l ;
' C o n t r i b u i r a l a s g r a m a t i c a s d e l i n g l e s y d e l p o l a c o ;
l U m i n i s t r a r m a t e r i a l p a r a l a e n s e f l a n z a d e l i n g l d s a p o l a c o s y
V i o e v e r s a .
t o d o s e l l o s , l o s d o s u l t i m o s f u e r o n c o n s i d e r a d o s p r i o r i t a r i o s :
I t r u c c i d n d e u n a g r a m a t i c a c o n t r a s t i v a y e l d i s e f l o d e m a t e r i a l
l c o . .
t n a s d e l e s t u d i o c o n t r a s t i v o , e l P r o y e c t o P o z n a n m c l u y d u n
i l l i n g i i f s t i c o d e e r r o r e s e n l a e x p r e s i d n e s c r i t a d e e s t u d i a n t e s
0 1 d e i n g l d s , r e a l i z a d o p o r J . A r a b s k i e n 1 9 6 7 ( p u b l i c a d o e n
m o h e c h o s i m p o r t a n t e s e n l a h i s t o r i a d e l P r o y e c t o P o z n a n c a b e
t e a r u n a c o n t r i b u c i d n a l a f i n a n c i a c i d n e c o n d m i c a r e c i b i d a d e
n d a c i d n F o r d e n 1 9 6 9 , l a c e l e b r a c i d n d e l a C o n f e r e n c i a d e
I I o n 1 9 7 0 y l a c o l a b o r a c i d n c o n e l C e n t r o d e L i n g u f s t i c a A p l i -
d a W a s h i n g t o n D . C e n 1 9 7 1 . E n t r e l a s d i v e r s a s a c t i v i d a d e s
' I d a s d e l P r o y e c t o h a y q u e m e n c i o n a r l a c e l e b r a c i d n d e c o n f e -
i a i y s e m i n a r i o s , l a r e a l i z a c i d n d e t e s i s d o c t o r a l e s y e s t u d i o s
g r a f i c o s y l a p u b l i c a c i d n p e r i d d i c a d e l o s r e s u l t a d o s y c o n c l u -
I d e l a i n v e s t i g a c i d n .
, P r o y e c t o R u m a n o : i n g l e s - r u m a n o ( D . C h i t o r a n )
| 1 P r o y e c t o C o n t r a s t i v o R u m a n o s e i n i c i a d e m a n e r a o f i c i a l e n
I , c o n t a n d o c o n l a p a r t i c i p a c i d n d e l D e p a r t a m e n t o d e I n g l d s y e l
i i r t a m e n t o d e R u m a n o d e l a U n i v e r s i d a d d e B u c a r e s t , l a A c a d e -
* d e l a R e p i i b l i c a S o c i a l i s t a d e R u m a n i a y e l C e n t r o d e L i n g i i i s t i c a
t i o a d a d e W a s h i n g t o n D . C .
t o n o b j e t i v o s d e l P r o y e c t o s e d i s e f l a r o n p a r a q u e l o s r e s u l t a d o s
f i n d e u t i l i d a d a l o s p r o f e s o r e s r u m a n o s d e i n g l e s :
) c o m p a r a c i d n s i s t e m a t i c a d e l o s s i s t e m a s l i n g i i f s t i c o s d e l i n -
g l d s y e l r u m a n o ;
5 5
b ) s i s t e m a t i z a c i d n d e l a s d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s e n t r e l o s m i s -
m o s , y s u s i m p l i c a c i o n e s p s i c o l i n g i i f s t i c a s ;
c ) u s o d e l o s r e s u l t a d o s p a r a l a p r o d u c c i d n d e m a t e r i a l d i d a c t i c o
m d s s o f i s t i c a d o y e f e c t i v o .
E n c u a n t o a l m o d e l o l i n g i i f s t i c o a d o p t a d o , l o s r e s p o n s a b l e s d e l
P r o y e c t o , c o n v e n c i d o s d e l a i n v i a b i l i d a d d e u t i l i z a r l o s e x i s t e n t e s ,
d e d i c a r o n u n a p r i m e r a f a s e d e l e s t u d i o a l a e l a b o r a c i d n d e c i e r t o s
p r i n c i p i o s t e d r i c o s y m e t o d o l d g i c o s , c o m o b a s e p a r a c o n s e g u i r u n a
t e o r i a l i n g i i i s t i c a c o n t r a s t i v a u n i f i c a d a q u e f u e s e u n a r d p l i c a a l o s
m d t o d o s u t i l i z a d o s t r a d i c i o n a l m e n t e .
E l e s t u d i o c o m b i n a p r o c e d i m i e n t o s i n d u c t i v o s y d e d u c t i v o s , A n a -
l i s i s d e E r r o r e s y A n a l i s i s C o n t r a s t i v o , y s e c r e e f i r m e m e n t e q u e l o s
d a t o s o b t e n i d o s m e d i a n t e e l a n a l i s i s c o n t r a s t i v o d e l a s d o s l e n g u a s
d e b e r f a n c o r r o b o r a r s e a t r a v d s d e l a o b s e r v a c i d n y l a e x p e r i m e n t a -
c i d n ; e s t o e s , u n s i s t e m a j e r a r q u i c o d e p u n t o s s e n s i b l e s d e t e c t a d o s
a t r a v d s d e l a s t d c n i c a s d e e x p e r i m e n t a c i d n d e l A n d l i s i s d e E r r o r e s .
S e c o n s i d e r a q u e u n a i n v e s t i g a c i d n e s t r i c t a m e n t e l i n g u i ' s t i c a e s i n a -
d e c u a d a e i n c o m p l e t a , y q u e e l p r o c e s o d e a d q u i s i c i d n d e b e v e r s e
c o m o u n p r o c e s o d i n a m i c o c o n u n a s e r i e d e s i s t e m a s a p r o x i m a t i v o s
i n t e r m e d i o s . E s t e p r o y e c t o e s u n a c r f t i c a a l A C t r a d i c i o n a l , p r o p o -
n i d n d o s e l a o b s e r v a c i d n d i r e c t a d e l a s i t u a c i d n d e c o n t a c t o d e l e n -
g u a s . S e a c e p t a e l c o n c e p t o d e i n t e r f e r e n c i a , p e r o e n s u v e r s i d n
m o d e r n a , l o q u e i m p l i c a u n c o n c e p t o d i n a m i c o y b i d i r e c c i o n a l ( d e
L l a L 2 y d e L 2 a L l ) .
E l p r o c e d i m i e n t o m e t o d o l d g i c o e s e l s i g u i e n t e :
a ) s e l e c c i d n d e l a s p e c t o d e i n v e s t i g a c i d n b a s a n d o s e e n l a s r e a c -
c i o n e s d e l e s t u d i a n t e ;
b ) e s t u d i o p r o f u n d o d e l t d p i c o a n a l i z a d o a t o d o s l o s n i v e l e s l i n -
g i i f s t i c o s ;
c ) d e s c r i p c i d n d e l o s s i s t e m a s a p r o x i m a t i v o s a t o d o s l o s n i v e l e s ;
d ) p r e d i c c i d n y e x p l i c a c i d n d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l e s t u d i a n t e
e n l a s d i f e r e n t e s e t a p a s d e l p r o c e s o .
A d e m a s , T . S l a m a C a z a c u i n c o r p o r a l a e x p e r i m e n t a c i d n p s i c o l i n
g u f s t i c a a l e s t u d i o c o n t r a s t i v o , c o n s i d e r a n d o q u e e l A n a l i s i s C o n t r a s
t i v o e s d e m a s i a d o a b s t r a c t o y p i e r d e c o n t a c t o c o n l a r e a l i d a d d e l a
c l a s e , a l i g n o r a r e l c o m p o r t a m i e n t o l i n g i i f s t i c o i n d i v i d u a l r e a l d e l o s
e s t u d i a n t e s .
E l c o r p u s u t i l i z a d o e n e l e s t u d i o c o n t r a s t i v o f u e u n v o c a b u l a r i o d e
v a r i o s m i l e s d e v o c a b l o s i n g l e s e s s e l e c c i o n a d o s c o n u n r i g u r o s o
m d t o d o c i e n t f f i c o , t e n i e n d o e n c u e n t a l o s d i f e r e n t e s u s o s y l a d i v e r
5 6
d t e s t r u c t u r a s e n q u e p o d f a n a p a r e c e r , p a r a c o n t r a r r e s t a r l a
t b s t r a c c i d n d e l c o r p u s . E l m a t e r i a l d e l a n a l i s i s d e e r r o r e s
C O n s t i t u i d o p o r l o s e x d m e n e s d e a d m i s i d n a l D e p a r t a m e n t o
) i l d e l a U n i v e r s i d a d .
' F T O y e c t o C o n t r a s t i v o R u m a n o e s , d e t o d o s , e l m a s s u i g e n e r i s
d t f i n i c i d n d e l o s p r i n c i p i o s t e d r i c o s y l a i n c l u s i d n d e l a e x p e -
I C i d n p s i c o l i n g i i f s t i c a .
P r o y e c t o H u n g a r o : i n g l e s - h u n g a r o ( D . L D e z i d )
P r o y e c t o C o n t r a s t i v o H u n g a r o ( i n g l d s - h u n g a r o ) c o m e n z d s u s
I d e s p r e l i m i n a r e s a m e d i a d o s d e l o s a f i o s 6 0 e n e l I n s t i t u t o d e
I d e l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s H i i n g a r a . E s t a s p r i m e r a s i n v e s t i -
n a i f u e r o n m o t i v a d a s p o r l a s n e c e s i d a d e s d e l a e n s e f l a n z a d e
d a s l e n g u a s d i r i g i d a a a d u l t o s .
U n p r i n c i p i o , y s i n s i s t e m a t i z a c i d n , s e h i c i e r o n d i v e r s o s t r a b a -
I I A n a l i s i s d e E r r o r e s y c o n t r a s t e s t i p o l d g i c o s e n t r e e l h u n g a r o
n a s l e n g u a s , n o s d l o c o n l a s d e l a f a m i l i a u r a l o - a l t a l t i c a , s i n o
l i n c o n e l i n g l d s , r u s o y s e r b o c r o a t a . S e b a s a r o n e n e l p r i n c i p i o
a l o s e r r o r e s d e t e c t a d o s d e b f a n s e r c o n t r a s t a d o s .
P r o y e c t o s e i n i c i a o f i c i a l m e n t e e n 1 9 7 1 , c u a n d o J o h n L o t z ,
1 0 1 d e C . F e r g u s o n e n l a d i r e c c i d n d e l C e n t r o d e L i n g u f s t i c a
I d a d e W a s h i n g t o n D . C , p r o p o n e a l I n s t i t u t o d e I n g l d s d e l a
d t m i a d e C i e n c i a s H i i n g a r a u n p l a n c o n j u n t o d e a n a l i s i s e n e l
" | P 0 d e l a l i n g u f s t i c a c o n t r a s t i v a e n t r e i n g l d s y h u n g a r o .
m i m o d e l o l i n g i i f s t i c o a d o p t a d o p o r e l P r o y e c t o H u n g a r o , d e n t r o
l o e p t i c i s m o r e i n a n t e a n t e l a s d i f e r e n t e s p o s i b i l i d a d e s d e e l e c -
, f u e e l e s t r u c t u r a l i s t a . L o s i n v e s t i g a d o r e s s o n e s p e c i a l m e n t e
O l e n t e s , c o m o a f i r m a J o z s e f H e g e d i i s ( 1 9 7 1 ) , d e l a s d i f e r e n c i a s
l O Q i c a s e n t r e e l i n g l d s , l e n g u a i n d o e u r o p e a , y e l h u n g a r o , p e r t e -
l a n t e a l g r u p o u r a l o - a l t a f t i c o , y p o r e l l o s e e n f a t i z a n l a s r e l a c i o n e s
I n t i c a s p a r a o b t e n e r u n a s e m a n t i c a c o n t r a s t i v a .
J . P r o y e c t o P A K S : i n g l e s - a l e m a n ( G . N i c k e l )
E l p r o y e c t o P A K S e n t r e i n g l d s y a l e m a n e s b a s t a n t e s i m i l a r a
l l q u l e r a d e l o s y a m e n c i o n a d o s . E n l o r e f e r e n t e a l a t e o r f a l i n g u f s -
I e s c o g e l a g e n e r a t i v o - t r a n s f o r m a c i o n a l e n l a v e r s i d n d e F i l l m o r e ,
n l r a n d o s e e n l a s i m p l i c a c i o n e s s e m a n t i c a s . E . K d n i n g ( 1 9 7 1 ) e s t a
{
i n v e t i c i d o d e q u e l a l i n g u i ' s t i c a c o n t r a s t i v a t i e n e m u y p o c o q u e
l i t e r u n l o s p r i m e r o s n i v e l e s d e a p r e n d i z a j e , s i e n d o s u u t i l i d a d m a s
5 7
o b v i a e n n i v e l e s a v a n z a d o s y p a r t i c u l a r m e n t e e n e l a m b i t o d e a p r e n
d i z a j e d e l a u n i v e r s i d a d . E s t o p a r e c e i r e n c o n t r a d e l o e s t a b l e c i d o
e n l o s o t r o s p r o y e c t o s , e n l o s q u e l a a p l i c a c i d n p e d a g d g i c a n o s o l o
n o s e p o n i ' a e n d u d a , s i n o q u e e r a o b j e t i v o p r i n c i p a l .
S e u t i l i z a u n c o r p u s c o n e l f i n d e s e l e c c i o n a r l o s a s p e c t o s q u e v a n
a s o m e t e r s e a i n v e s t i g a c i d n . S e e n f a t i z a n l a s c o r r e s p o n d e n c i a s y
c o n t r a s t e s s e m a n t i c o s q u e p u e d a n e s t a b l e c e r s e , a c e p t a n d o s e q u o
s d l o e s p o s i b l e c o n t r a s t a r e s t r u c t u r a s s i n t a c t i c a s d i f e r e n t e s c u y a
e s t r u c t u r a s e m a n t i c a e s i d d n t i c a . W . G . M o u l t o n ( 1 9 8 2 ) s e n a l a q u e s i
l a l i n g u f s t i c a c o n t r a s t i v a s e c e n t r o e n e l n i v e l d e l a f o n o l o g i ' a e n l o s
a f l o s 4 0 y 5 0 y e n e l n i v e l d e l a s i n t a x i s e n l o s 6 0 y 7 0 , e n l o s 8 0 d e b e r f a
h a c e r l o e n l a s e m a n t i c a .
2 . 4 . 6 . P r o y e c t o I n s t i t u t o M a n n h e i m
N o s e p u e d e h a b l a r d e u n p r o y e c t o M a n n h e i m s i n o d e l a s a c t i v i
d a d e s l l e v a d a s a c a b o e n e s t e I n s t i t u t o d e l a L e n g u a A l e m a n a , c u y a
t a r e a g e n e r a l e s e s t u d i a r y d e s c r i b i r e l a l e m a n a c t u a l p a r a m e j o r a r
s u e n s e f l a n z a .
E n 1 9 6 9 s e e m p e z d a v e r l a p o s i b i l i d a d d e t r a b a j a r e n l i n g u i ' s t i c a
c o n t r a s t i v a , o r g a n i z a n d o s e a t a l e f e c t o u n a c o n f e r e n c i a g e n e r a l p a r a
t r a t a r d e l t e m a y p e r f i l a r l a s p o s i b i l i d a d e s ( M o s e r 1 9 7 0 ) . R e s u l t a d o
d e l a r e u n i o n , e l p r i m e r g r u p o d e i n v e s t i g a d o r e s c o m e n z d s u t r a b a j o
e n 1 9 7 0 c o n e l o b j e t i v o d e , e n u n p l a z o d e d i e z a f l o s , o f r e c e r g r a m a
t i c a s c o n t r a s t i v a s d e v a r i o s p a r e s d e l e n g u a s , t o m a n d o s i e m p r e e l
a l e m a n c o m o l e n g u a b a s e , y c o m o l e n g u a s m o d e l o e l f r a n c d s , e )
j a p o n d s , e l e s p a n o l y e l r u m a n o .
T o d o s l o s p r o y e c t o s c o n t r a s t i v o s d e l I n s t i t u t o M a n n h e i m s e a d s
c r i b e n a l o s o b j e t i v o s y p r i n c i p i o s d e l a l i n g u i ' s t i c a c o n t r a s t i v a , a u n
q u e n i n g u n o d e e l l o s s e s u s c r i b e a l a v e r s i d n f u e r t e ( p r e d i c c i d n d o
l o s e r r o r e s ) d e l m i s m o , y m a n i f i e s t a n s u s r e s e r v a s a n t e l a v e r s i d n
d e b i l ( d i a g n o s i s y e x p l i c a c i d n d e l o s e r r o r e s ) . E s t a p o s i b l e i d i o s i n
c r a s i a c o n r e s p e c t o a l r e s t o d e l o s p r o y e c t o s c o n t r a s t i v o s p u e d o
e x p l i c a r s e t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e s e l u n i c o e n q u e n o c o l a b o r r t
d i r e c t a m e n t e e l C e n t r o d e L i n g i i i s t i c a A p l i c a d a d e W a s h i n g t o n D . C .
E n l o r e f e r e n t e a l a t e o r f a l i n g u i ' s t i c a u t i l i z a d a c o n s i d e r a n q u e , d o
t o d a s l a s p o s i b i l i d a d e s , n i n g u n a d e e l l a s e s l o s u f i c i e n t e m e n t e a d o
c u a d a c o m o p a r a h a c e r u n a c o m p a r a c i d n d e s c r i p t i v a d e d i f e r e n t e s
l e n g u a s , p o r q u e n i n g u n a c o n t i e n e l o s m e c a n i s m o s n e c e s a r i o s p a r a
l a c o m p a r a c i o n d e r e g l a s . L a e l e c c i d n p a r a c a d a p r o y e c t o s e h i z o
t e n i e n d o e n c u e n t a s i e x i s t f a u n a t e r m i n o l o g f a c o m i i n e n a m b a s
c o m u n i d a d e s l i n g u i ' s t i c a s , s i h a b f a t r a d i c i o n e s g r a m a t i c a l e s c o m u
5 8
y t a m b i d n , t o m a n d o e n c o n s i d e r a c i d n c u a l e r a l a t e o r i a c o n l a
f l t a b a m a s f a m i l i a r i z a d o e l e q u i p o d e i n v e s t i g a c i d n . E n e l c a s o
j b o c r o a t a y r u m a n o s e u t i l i z d u n a g r a m a t i c a d e d e p e n d e n c i a s ;
j i p o n d s , l a v e r s i d n e s t a n d a r d e l a g r a m a t i c a g e n e r a t i v a t r a n s -
O l o n a l .
0 1 8 h a c e u s o d e n i n g i i n c o r p u s p o r q u e n o l o c o n s i d e r a n r e l e -
, E i t a e s u n a d i f e r e n c i a i m p o r t a n t e c o n r e s p e c t o a l r e s t o d e l o s
O t O B , c a s i t o d o s s u s c r i t o s a u n c o r p u s . E l I n s t i t u t o M a n n h e i m
d a e l a b o r a r u n a g r a m a t i c a c o n t r a s t i v a b a s a d a e n l a s d e s c r i p -
I U n g t l f s t i c a s d e p a r e s d e l e n g u a s q u e h a n s i d o e s t u d i a d a s p o r
c l o n e s d e f i l d l o g o s y l i n g u i s t a s . P o r e l l o , e l c o r p u s m a s i m p o r -
d a u n a g r a m a t i c a c o n t r a s t i v a , d e b e s e r u n c o r p u s q u e c o n t e n g a
r o i a s g r a m a i i c a s d e s c r i p t i v a s p a r c i a l e s e i n d i v i d u a l e s d e l a s
" a c o n t r a s t a d a s .
d a s s u s d e s c r i p c i o n e s c o n t r a s t i v a s s o n l i n g u i ' s t i c a s y s u a p l i c a -
p a d a g d g i c a q u e d a l i m i t a d a a l u s o q u e d e e l l a s p u e d a n h a c e r l o s
l o r e s .
I m p l i c a c i o n e s p e d a g d g i c a s
L a e n s e f l a n z a c o n t r a s t i v a
i L a d o ( 1 9 5 7 ) e n s u i n t r o d u c c i 6 n a L i n g u i s t i c s A c r o s s C u l t u r e s
I q u e :
i L o i r e B u l t a d o s d e u n A n a l i s i s C o n t r a s t i v o p u e d e n s e r d e g r a n u t i l i d a d
p a r s o l p r o f e s o r d e l e n g u a s e x t r a n j e r a s , y a q u e e l c o n o c i m i e n t o d e l a s
d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s e n t r e l a l e n g u a d e l e s t u d i a n t e y l a l e n g u a
M t n t n j o r a , l e h a r a s a b e r c u a l e s s o n l o s p r o b l e m a s r e a l e s y p o d r a o f r e -
l e r u n a m e j o r m a n e r a d e e n s e f l a r l o s . ( 1 9 5 7 , 2 ) .
l e g u n e s t o , e l p r o f e s o r d e b e r a a p l i c a r e l c o n o c i m i e n t o a l a s i t u a -
7 i e n q u e s e e n c u e n t r a y e n t o d o m o m e n t o , a n a l i z a r y t e n e r e n
R t a I n s d i f i c u l t a d e s d e l o s a l u m n o s a l a p r e n d e r u n a n u e v a e s -
S t u r a .
L l e n s o f l a n z a d e u n a s e g u n d a l e n g u a ( L 2 ) s e g u n l o s e s t u d i o s
H l r n H t l v o B , d e s c a n s a e n l a p r e s e n t a c i d n g r a d u a l d e l a s e s t r u c t u r a s
* l l l e n g u a q u e s e v a a a p r e n d e r , h a c i e n d o c o n s c i e n t e s a l o s
U m t l o B t i n l a s s e m e j a n z a s y d i f e r e n c i a s c o n l a s e s t r u c t u r a s d e s u
f l f t i a n n t i v a . E n c i e r t o m o d o , s e t r a t a d e u n a p r e s e n t a c i d n s i m u l t a -
t
l f t I ' t U l r o l o s a u t o r e s q u e d e f i e n d e n l a e n s e n a n z a c o n t r a s t i v a ,
l l f f n l l ( 1 9 6 8 ) e n f a t i z a l a n e c e s i d a d d e b a s a r e l c o m p o r t a m i e n t o
5 9
l i n g u i s t i c o e n e l c o n o c i m i e n t o d e l a s i n t r i g a s d e l a l e n g u a q u e s e
v a a a p r e n d e r .
H a y u n a c r e e n c i a b a s i c a e n l a i m p o r t a n c i a d e l a p r e v i a i d e n t i f i
c a c i d n d e l o s p r o b l e m a s c o n e l o b j e t i v o d e c o n t r o l a r l a s d i f e r e n t e s
e t a p a s d e l a p r e n d i z a j e ( S h a r w o o d S m i t h , 1 9 7 8 ; N i c k e l y W a g n e r ,
1 9 6 8 ; e n t r e o t r o s ) .
C o n e l p r o p d s i t o d e c o m p r o b a r l o s r e s u l t a d o s d e e s t e t i p o d e
e n f o q u e , P o l i t z e r ( 1 9 7 8 ) h a c e u n e x p e r i m e n t o p a r a d e c i d i r q u d d e b e
e n s e f i a r s e p r i m e r o , s i l a s e s t r u c t u r a s q u e s o n d i f e r e n t e s o a q u e l l a s
q u e g u a r d a n u n a s i m i l i t u d e s t r u c t u r a l . R e a l i z d s u i n v e s t i g a c i d n c o n
e s t u d i a n t e s p r i n c i p i a n t e s d e f r a n c d s y e s p a n o l , y e l r e s u l t a d o c o n s
t a t d q u e l a s e s t r u c t u r a s q u e d e b f a n p r e s e n t a r s e e n p r i m e r l u g a r e r a n
l a s c o n t r a s t i v a s .
L a e n s e n a n z a c o n t r a s t i v a c o n l l e v a l a p r e s e n t a c i d n s i m u l t a n e a d e
l a s e s t r u c t u r a s d e l s i s t e m a l i n g u i s t i c o d e l a l e n g u a m e t a c o n t r a s t a
d a s c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s e n l a l e n g u a n a t i v a . S i n e m b a r g o , e n
c o n t r a d e e s t a o r i e n t a c i d n m e t o d o l d g i c a , s e m a n i f i e s t a n H a d l i c h
( 1 9 6 8 ) y R i c h a r d s ( 1 9 7 4 ) a f i r m a n d o q u e e s t e t i p o d e e n s e n a n z a , m a s
q u e p r e v e n i r l o s e r r o r e s , l o s p r o v o c a .
L o s m d t o d o s u t i l i z a d o s e n l a e n s e n a n z a d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a ,
a l a l u z d e l a l i n g u f s t i c a c o n t r a s t i v a , y e n t e n d i e n d o e l t d r m i n o m d t o
d o c o m o l a e x p l i c i t a c i d n d e u n o s d e t e r m i n a d o s p r i n c i p i o s q u e s e
b a s a n e n u n m a r c o t e d r i c o , e n l o s c o n t e n i d o s q u e c o n s t i t u y e n e l
o b j e t o d e e s t u d i o y e n e l m a t e r i a l y t d c n i c a s q u e l o a c o m p a f i a n
( J . S a n c h e z L o b a t o y F . M a r c o s M a r i n , 1 9 9 8 , 4 9 ) h a n s i d o d o s : t r a d u c
c i d n y a u d i o - o r a l .
M e t o d o d e t r a d u c c i d n
E v i d e n t e m e n t e l a m e j o r m a n e r a d e h a c e r c o n s c i e n t e s a l o s a l u m
n o s d e l a s d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s e n t r e s u l e n g u a n a t i v a y l a l e n g u a
q u e e s t c i n a p r e n d i e n d o e s , s i n d u d a , l a p r a c t i c a d e l a t r a d u c c i d n .
V a r i o s l i n g u i s t a s d e o r i e n t a c i d n g e n e r a t i v a , e n t r e e l l o s , M o u l t o n y D i
P i e t r o , d e f i e n d e n e l u s o d e l a t r a d u c c i d n e n l a e n s e n a n z a d e u n a
l e n g u a e x t r a n j e r a . D i P i e t r o ( 1 9 7 0 ) a f i r m a q u e l a t r a d u c c i d n e s i n e v i
t a b l e e n a q u e l l a s p a r t e s d e l s i s t e m a e n q u e l a s e s t r u c t u r a s d e L 2 s o
c o r r e s p o n d e n c o n l a s d e l a l e n g u a n a t i v a d e l e s t u d i a n t e , p o r q u e e l
e s t u d i a n t e n o p u e d e e v i t a r p e n s a r e n L l m i e n t r a s a p r e n d e u n a s e
g u n d a l e n g u a .
S i e l a n a l i s i s c o n t r a s t i v o m u e s t r a l a s a r e a s e n q u e l a s l e n g u a s
d i f i e r e n , s e r a n e c e s a r i o e j e r c i t a r s d l o e s a s p a r t e s y d e j a r a l e s t u d i a n
t e q u e t r a d u z c a l a s o t r a s d e s d e s u l e n g u a n a t i v a .
6 0
U I O d e l a t r a d u c c i d n , s i b i e n p u e d e a y u d a r e n l a s p r i m e r a s
I , l e c o n v e r t i r a e n u n h a b i t o d i f f c i l d e e r r a d i c a r e n n i v e l e s m a s
| d O B . E n n i v e l e s e l e m e n t a l e s , e l e s t u d i a n t e t e n d e r a d e m a n e r a
t i i n c o n s c i e n t e , a b u s c a r l a e s t r u c t u r a a p r e n d i d a e n s u l e n g u a
y a l e n c o n t r a r l a , s e s e n t i r a r e c o n f o r t a d o y m a s s e g u r o a l a
d a u t i l i z a r l a ; e s t o e s u n a v e r d a d q u e d e b e m o s a d m i t i r a i i n
J 0 l o s p r o f e s o r e s a c o n s e j e m o s r e p e t i d a s v e c e s , a l m e n o s h o y
I , q u e e s t a c o s t u m b r e s e r a p e r j u d i c i a l e n e l f u t u r o y q u e d e b e -
h i b l t u a r s e a p e n s a r e n l a l e n g u a q u e e s t a n a p r e n d i e n d o . S i e m -
l t h a d i c h o q u e l a p r u e b a f e h a c i e n t e d e e s t a r r e a l m e n t e i n m e r s o
" n u e v a l e n g u a e s s o n a r e n e s a l e n g u a y n o e n l a n a t i v a ( e n c a s o
U t l o s s u e f l o s t e n g a n v o z ) . S i l a t e n t a c i d n s e c o n v i e r t e e n h a b i t o ,
i l t r u c t u r a s c o m p l e j a s t e n d r a n l a a r m a z d n s i n t d c t i c a d e l a l e n g u a
' t y l a m o r f o l o g f a y l d x i c o d e l a l e n g u a m e t a , l o c u a l , a o f d o s d e
i B I t l v o , r e s u l t a r a l a m e n t a b l e m e n t e i r r i t a n t e . E s t e f e n d m e n o e s e l
f l a r a c t e r i z a e l h a b l a d e u n g r a n n u m e r o d e e s t u d i a n t e s , s o b r e
, a d u l t o s n o f a m i l i a r i z a d o s c o n e l e s t u d i o d e l e n g u a s s e g u n d a s .
I n l a a c t u a l i d a d , h a y u n s e n t i m i e n t o g e n e r a l d e r e c h a z o h a c i a e l
O d o d e l a t r a d u c c i d n ; s i n e m b a r g o , r e c i e n t e s t r a b a j o s ( A . H u r t a -
1 8 8 7 , 7 4 - 7 8 ) p r o p o n e n l a r e h a b i l i t a c i d n d e l a t r a d u c c i d n ( t r a d u c -
n p e d a g d g i c a ) c o m o e j e r c i c i o p r a c t i c o e n l a e n s e n a n z a d e l e n -
I I e x t r a n j e r a s e n e l m a r c o d e u n a m e t o d o l o g f a c o m u n i c a t i v a .
A . H u r t a d o a n a l i z a l a s c a u s a s y s e n a l a l o s f u n d a m e n t o s q u e a v a -
l a i n c o r p o r a c i d n d e l a t r a d u c c i d n p e d a g d g i c a e n l a c l a s e d e
g u a e x t r a n j e r a , y q u e n o s o t r o s r e s u m i m o s c o m o s i g u e :
- a s u n a c t o d e c o m u n i c a c i d n c u y o o b j e t i v o e s t r a n s m i t i r e l s e n t i -
d o d e l o r i g i n a l
- e s u n e j e r c i c i o d e p e r f e c c i o n a m i e n t o l i n g i i f s t i c o , y a q u e s u p o n e
u n e j e r c i c i o d e l e c t u r a e n l e n g u a e x t r a n j e r a y u n e j e r c i c i o d e
e s c r i t u r a e n l e n g u a m a t e r n a , q u e e n c a d e n a u n d o b l e p r o c e s o
d e c o m p r e n s i d n y p r o d u c c i d n ;
- e s u n e j e r c i c i o q u e h a c e i n t e r v e n i r e l l e g a d o l i n g i i f s t i c o y c o g -
n i t i v o a d q u i r i d o e n l e n g u a m a t e r n a y p o t e n c i a l a p r o d u c c i d n e n
l e n g u a e x t r a n j e r a ;
- e s u n e j e r c i c i o q u e s i r v e p a r a c a p t a r e l f u n c i o n a m i e n t o d i f e r e n -
t e d e c a d a l e n g u a y e v i t a r l a s i n t e r f e r e n c i a s .
A s i m i s m o s e n a l a c o m o o b j e t i v o s l o s s i g u i e n t e s :
s e l o g r a u n p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a l e n g u a m a t e r n a d e l e s t u -
d i a n t e y d e l a l e n g u a e x t r a n j e r a ;
s e e f e c t i i a u n e j e r c i c i o c o n t r a l a s i n t e r f e r e n c i a s ;
6 1
- s e d e s a r r o l l a e n e l a l u m n o l a c a p a c i d a d d e a n a l i s i s , d e s f n t e s i s ,
d e c r e a t i v i d a d y l a s c a p a c i d a d e s a s o c i a t i v a s y d e d u c t i v a s ;
- s e o f r e c e l a o p o r t u n i d a d d e r e a l i z a r e j e r c i c i o s d e c o n t r a s t i v i
d a d p a r a t r a b a j a r p r o b l e m a s c o n d e t e r m i n a d a s p a l a b r a s ;
- s e a p r e n d e a t r a d u c i r .
M e t o d o a u d i o - o r a l
E l m d t o d o a u d i o - o r a l e s e l r e s u l t a d o d e l t r a b a j o , a p a r t i r d e l o s
a f i o s t r e i n t a , d e u n g r u p o d e l i n g u i s t a s a p l i c a d o s b r i t a n i c o s q u o
d e s a r r o l l a r o n l o s p r i n c i p i o s d e u n a n u e v a a l t e r n a t i v a m e t o d o l d g i c a
q u e f u e m a y o r i t a r i a m e n t e a c e p t a d a e n l a d d c a d a d e l o s c i n c u e n t a y
s e s e n t a .
S u r g e i n s p i r a d o e n l a l i n g u i ' s t i c a e s t r u c t u r a l d e B l o o m f i e l d y s u
e s c u e l a , y e n l a p s i c o l o g i ' a b e h a v i o r i s t a q u e r e d u c e e l c o m p o r t a m i e n
t o h u m a n o a u n p r o c e s o m e c a n i c o d e e s t f m u l o s y r e s p u e s t a s . S e
d e f i e n d e q u e l a e s t r u c t u r a d e u n a l e n g u a p u e d e s e r s e g m e n t a d a
u t i l i z a n d o c r i t e r i o s f o r m a l e s , y q u e e s s u s c e p t i b l e d e s e r c l a s i f i c a d a
y d e s c r i t a s e g u n s u s p r o p i a s l e y e s .
L a s b a s e s d e e s t a m e t o d o l o g f a s e f u n d a m e n t a n e n l a u t i l i z a c i d n
d e l o s p a t t e r n - d r i l l s e l a b o r a d o s p o r C . F r i e s y R . L a d o , e l d n f a s i s e n
l a e x p r e s i d n o r a l , l a i m i t a c i d n c o m o p r a c t i c a y l a p r e s e n t a c i d n d e l a s
e s t r u c t u r a s g r a d u a l m e n t e y e n f o r m a d e d i a l o g o .
S e p r e s e n t a n a l a l u m n o l a s u n i d a d e s l i n g i i f s t i c a s e n f o r m a d e
e s t r u c t u r a s q u e s e r a n r e p e t i d a s y e j e r c i t a d a s h a s t a c o n v e r t i r l a s e n
u n h a b i t o a u t o m a t i c o . S e o p e r a d e f o r m a i n d u c t i v a , p r e s e n t a n d o p r i
m e r o l o s e j e m p l o s p a r a p a s a r l u e g o a l o s e j e r c i c i o s e s t r u c t u r a l e s .
L a t a r e a a s i g n a d a a l a l u m n o e s l a d e e s c u c h a r y r e p e t i r l o q u e e l
p r o f e s o r d i c e y r e s p o n d e r a p r e g u n t a s y d r d e n e s ; p o r e l c o n t r a r i o , e l
p r o f e s o r d e b e p r e s e n t a r l a s e s t r u c t u r a s y s e r v i r c o m o m o d e l o , s u
f i g u r a r e s u l t a e s e n c i a l p a r a e l d x i t o d e l m d t o d o . E l l i b r o d e t e x t o
c o n t i e n e c u i d a d o s a m e n t e o r g a n i z a d a s l a s e s t r u c t u r a s g r a m a t i c a l e s
y e l v o c a b u l a r i o s e g u n u n a j e r a r q u f a d e d i f i c u l t a d . E l p r o c e d i m i e n t o
e m p l e a d o e n e l a u l a s e p u e d e r e s u m i r c o m o s i g u e :
a ) e j e r c i c i o s d e p r o n u n c i a c i d n ;
b ) r e v i s i d n d e c o n t e n i d o s y a i n t r o d u c i d o s e n s e s i o n e s a n t e r i o r e s ;
c ) p r e s e n t a c i d n d e l a s n u e v a s e s t r u c t u r a s y d e l v o c a b u l a r i o ;
d ) p r a c t i c a o r a l d e l a s e s t r u c t u r a s ;
e ) l e c t u r a d e t e x t o s y / o e j e r c i c i o s e s c r i t o s p a r a c o n s o l i d a r l a s
n u e v a s e s t r u c t u r a s .
6 2
A l C j f l a n z a c o n t r a s t i v a c o n e l u s o d e l a t r a d u c c i d n y d e l o s
d r i l l s e s t r u c t u r a l e s , c o n s t i t u y e u n a p u e r t a c e r r a d a a l p r o c e s o
y a l a p r e n d i z a j e e n s i t u a c i o n e s d e c o m u n i c a c i d n r e a l e s . E n
d a d e l o s 8 0 s e e x t e n d i d , e n l a e n s e n a n z a d e l e n g u a s s e g u n -
l l t m a d o e n f o q u e c o m u n i c a t i v o , v i r t u o s o e n e l r e c h a z o d e l a
C i d n e x p l f c i t a d e l a g r a m a t i c a y d e l a i n t r o d u c c i d n d e l a s
f a a e n s i t u a c i o n e s r e a l e s d e c o m u n i c a c i d n . D i c h o e n f o q u e ,
I t r a d i c i d n a n g l o s a j o n a , s e c o n v i r t i d e n u n p r i m e r m o m e n t o ,
( l a b r e c o n l a q u e s e q u i s o d a r s o l u c i d n a l g r a n p r o b l e m a d e
I d a d x i t o e n e l a p r e n d i z a j e d e l e n g u a s . N o o b s t a n t e , y c o m o l a
i t r l b a e n n o a b u s a r d e n a d a , a i m c u a n d o s e p i e n s e q u e e s l o
1 1 1 l o s e j e r c i c i o s e s t r u c t u r a l e s , n i l o s s i t u a c i o n a l e s s o n l a p a -
d a l a e n s e n a n z a . i C u a l , e n t o n c e s ? P o s i b l e m e n t e u n a a c t i t u d
t i o a q u e c o m b i n e e l e m e n t o s d e a m b a s a l t e r n a t i v a s u n a a c t i t u d
m e n t a l e n e l s e n t i d o c o m u n y s u p e d i t a d a a l a n a l i s i s d e l c o n t e x -
a n t e .
I , A p l i c a c i o n e s p e d a g d g i c a s
l i t o b r a d e R . L a d o ( 1 9 5 7 ) , L i n g u i s t i c s A c r o s s C u l t u r e s , c o n s t i t u y e
X i m e r i n t e n t o e n a p l i c a r l o s h a l l a z g o s d e l o s e s t u d i o s d e n a t u r a -
O o n t r a s t i v a a l a e n s e n a n z a d e s e g u n d a s l e n g u a s , y a q u e h a s t a
f l e e s , l a m a y o r p a r t e d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s h a b f a n s i d o d e
l o t e r p r e d o m i n a n t e m e n t e t e d r i c o . S i n e m b a r g o , a p e s a r d e l a
l l d a d e n l a e x p o s i c i d n d e l o s o b j e t i v o s d i d a c t i c o s , l o c i e r t o e s q u e
F i i u l t a d o s e s t a n d i r i g i d o s a l p r o f e s o r d e l e n g u a s y n o a s u a p l i -
J d n d i r e c t a e n e l a u l a . E s t e f u e u n o d e l o s a s p e c t o s m a s c r i t i c a d o s
H f U l i s i s C o n t r a s t i v o . N o o b s t a n t e , e l A C c u m p l i d s u s o b j e t i v o s . S i
r a b a m o s n u e v o s m a t e r i a l e s p e d a g d g i c o s q u e s u s t i t u y e s e n a l o s
I t e n t e s , p r o b a b l e m e n t e e s t a m o s e n n u e s t r o d e r e c h o d e e x p r e s a r
d t o e p c i d n s e n t i d a , p e r o s i p o r e l c o n t r a r i o , c o n s i d e r a m o s q u e l a s
I m a t i c a s c o n t r a s t i v a s d e r i v a d a s d e l o s e s t u d i o s e m p f r i c o s p u e d e n
f V l r d e a y u d a a l p r o f e s o r p a r a m o d i f i c a r l a s t e c n i c a s y m a t e r i a l e s
I n i t r u c c i d n , e n t o n c e s , e l A C c o n s i g u i d l o q u e p r e t e n d f a , y d e l a
( i V e i t i g a c i d n l i n g u i ' s t i c a p o r p a r t e d e l f i l d l o g o d e b e s e g u i r s e u n a
i J J l l c a c i d n q u e b i e n p u e d e r e a l i z a r e l d o c e n t e .
C . J a m e s ( 1 9 8 0 , 1 4 1 - 1 5 7 ) h a c e u n a s i s t e m a t i z a c i d n d e l a s a p l i c a -
f l o n a n p e d a g d g i c a s d e l A C ;
a ) P r e d i c c i d n d e l e r r o r
I d o n t i f i c a c i d n d e e r r o r e s p o t e n c i a l e s q u e u n e s t u d i a n t e c o n c i e r
l a L l p r o d u c i r a e n e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e c i e r t a L 2 , a s f c o m o
6 3
s u t e n d e n c i a a f o s i l i z a r s e ( e l e r r o r s e p e r p e t i i a e n l a i n t e r l e n g u a d o l
e s t u d i a n t e ) .
S i n e m b a r g o , e l A C t i e n e e n e s t e a s p e c t o , c o m o e n o t r o s , a l g u n a n
l i m i t a c i o n e s , y a q u e n o t o d o s l o s e r r o r e s s e p r o d u c e n p o r i n t e r f e r e n
c i a c o n l a l e n g u a n a t i v a , c o m o p r e t e n d i a e l A C e n s u v e r s i d n f u e r t e
( W a r d h a u g h , 1 9 6 8 ) . A p e s a r d e t o d o , y a d m i t i e n d o l a e x i s t e n c i a d o
o t r a s c a u s a s , a l g u n o s e x p e r i m e n t o s ( T r a n - T h i - C h a u , 1 9 7 5 ; R i c h a r d s ,
1 9 7 1 ; M u k a i t a s h , 1 9 7 7 ) h a n d e m o s t r a d o q u e u n 5 0 % d e l o s e r r o r e s
t i e n e c o m o o r i g e n l a s i n t e r f e r e n c i a s d e l a l e n g u a n a t i v a c o n l a l e n
g u a m e t a .
b ) D i a g n o s i s d e l e r r o r
C o n o c e r l a c a u s a d e l e r r o r p a r a p r e p a r a r e j e r c i c i o s d e s t i n a d o s a
l a c o r r e c c i d n d e l o s m i s m o s . E l o b j e t i v o e s s a b e r s i u n e r r o r a t e s t i
g u a d o p u e d e s e r e x p l i c a d o e n t d r m i n o s d e i n t e r f e r e n c i a c o n l a l e n
g u a n a t i v a ( L l ) , y s i n o e s a s f , s e r a n e c e s a r i o b u s c a r o t r a q u e p u e d a
s e r l a c a u s a , a u n q u e n o t e n g a n a d a q u e v e r c o n l a i n t e r f e r e n c i a .
c ) E v a l u a c i d n
C o n s t r u c c i d n d e t e s t o p r u e b a s d e e v a l u a c i d n q u e s e a n u n a v e r -
d a d e r a m e d i d a d e l a c o m p e t e n c i a d e l e s t u d i a n t e , y q u e c o n t e n g a n
t o d o l o q u e s e l e h a e n s e f i a d o . S e o b j e t a q u e a u n q u e e l A C p u e d e
a p l i c a r s e c o n d x i t o e n l a c o n s t r u c c i d n d e t e s t p a r a e s t u d i a n t e s c o n
l a m i s m a l e n g u a n a t i v a , c u a n d o e s t a e s d i f e r e n t e , n o r e s u l t a v a l i d o .
E l m i s m o R . L a d o ( 1 9 5 7 ) q u e e s t a b l e c i d d s t e c o m o u n o d e l o s
o b j e t i v o s p e d a g d g i c o s d e l A n d l i s i s C o n t r a s t i v o , m a s t a r d e , q u i s o
a b a n d o n a r e l A C p a r a l a p r e p a r a c i d n d e l o s t e s t d e e v a l u a c i d n .
C . J a m e s ( i b i d ) d e f i e n d e e l u s o d e t e s t q u e c o m b i n e u n a p a r t e
o r i e n t a d a p o r L l y u n t e s t u n i v e r s a l q u e n o t e n g a e n c u e n t a l a l e n g u a
n a t i v a d e l a l u m n o a q u i e n v a d e s t i n a d o .
d ) P r o g r a m a c i d n
P r i n c i p i o s p e d a g d g i c o s p a r a l a s e l e c c i d n y g r a d a c i d n d e l m a t e -
r i a l q u e s e u t i l i z a r a e n l a i n s t r u c c i d n .
S e l e c c i d n d e l m a t e r i a l
S e g i i n l a s b a s e s t e d r i c a s d e l A C , s e c o n s i d e r a q u e l a s e l e c
c i d n d e l a s e s t r u c t u r a s q u e s e v a n a e n s e f i a r d e b e e s t a r d e t e r
m i n a d a p o r l a s d i f e r e n c i a s y c o r r e s p o n d e n c i a s e n t r e l a s d o s
6 4
g U l S . C o m o d i j i m o s , l a e n s e n a n z a c o n t r a s t i v a p e r m i t e a l
f f i n o t r a n s f e r i r d e s d e s u l e n g u a n a t i v a a q u e l l a s e s t r u c t u r a s
i o n e q u i v a l e n t e s a l a s d e l a l e n g u a q u e e s t a a p r e n d i e n d o .
i f , C o r d e r ( 1 9 7 3 ) s u g i e r e d o s t i p o s d i f e r e n t e s d e m a t e r i a l : a )
~ t t d l p a r a c o n f i r m a r l a s t r a n s f e r e n c i a s ; b ) a q u d l p a r a a p r e n d e r
' | i l t r u c t u r a n u e v a . E s t e m a t e r i a l s e c o r r e s p o n d e c o n l o s d o s
t o d o s q u e s e n a l a m o s : p a r a l a s c o n s t r u c c i o n e s i s o m d r f i c a s
l U f l i e r e n e j e r c i c i o s d e t r a d u c c i d n y p a r a l a s n u e v a s e s t r u c -
I I l o s e j e r c i c i o s a u d i o l i n g u a l e s .
O t l d a c i d n d e l m a t e r i a l
S a t r a t a d e e s t a b l e c e r u n a j e r a r q u f a d e d i f i c u l t a d e s b a s a d a
| { ) l a t r a n s f e r e n c i a p o s i t i v a y n e g a t i v a d e l a s e s t r u c t u r a s .
L a p r o p u e s t a m a s c o n o c i d a e s l a d e S t o c k w e l l y B o w e n
( 1 8 6 8 ) t p o s t e r i o r m e n t e m o d i f i c a d a y r e e l a b o r a d a p o r S t o c k w e l l ,
O w e n y M a r t i n ( 1 9 6 5 ) . L a t r a n s f e r e n c i a s e d e f i n e e n t d r m i -
H O I d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e L l y L 2 . E l r e s u l t a d o e s u n a e s c a l a
d a d i f i c u l t a d d e o c h o p u n t o s , l a c u a l f u e s i m p l i f i c a d a y r e d u -
e i d a p o r f u s i d n a t r e s . L a e s c a l a p r o p u e s t a f u e s o m e t i d a a v a l i -
d a o i d n e m p f r i c a p o r A . A b b i ( 1 9 8 7 ) q u i e n a n a l i z a e l p r o c e s o d e
i p r e n d i z a j e d e e s t u d i a n t e s f r a n c e s e s d e l e n g u a h i n d i i ( e n e l
n i v a l d e l a f o n d t i c a ) . S u c o n c l u s i d n e s q u e u n m e r o a n a l i s i s
O O n t r a s t i v o d e l o s s o n i d o s n o c o n d u c e a n a d a . P r o p o n e e s t u d i a r
i o i s o n i d o s e n v a r i o s c o n t e x t o s y e n p o s i c i o n e s a l t e r n a t i v a s ,
(
J O r q u e e s l a c o m p e t e n c i a g l o b a l y n o s d l o l a c o m p e t e n c i a e n l a
n g . u a n a t i v a l a q u e a f e c t a a l a p r e n d i z a j e d e u n a l e n g u a e x -
t r a n j e r a .
L a s a p l i c a c i o n e s p e d a g d g i c a s d e l A C h a n s i d o v i s t a s d e
f o r m a m u y p e s i m i s t a . W . M a r t o n ( 1 9 8 1 , 1 8 3 ) c o n s i d e r a q u e e l
U s o d e l o s h a l l a z g o s d e l A C e n l a e n s e n a n z a d e u n a l e n g u a
X t r a n j e r a s o n m u y l i m i t a d o s . A r g u m e n t a q u e l a s d e s c r i p c i o n e s
i o n f r a g m e n t a r i a s y t e d r i c a s , y q u e f a l t a e l c o m p o n e n t e p s i c o l d -
g i d o , E l a r t f c u l o d e W . M a r t o n a d o p t a u n a p o s i c i d n p s i c o l o g i s t a
y d n p a s o a l A n a l i s i s d e E r r o r e s .
L o s a n a l i s t a s c o n t r a s t i v o s s e d e f i e n d e n d i c i e n d o q u e l a d i f e -
r e n c i a e s t r u c t u r a l e n t r e l a s l e n g u a s e s u n a i n f o r m a c i d n d e s t i n a -
d f l a l i n g u i s t a s y p r o f e s o r e s , n o a s u a p l i c a c i d n d i r e c t a e n l a
a l n s o .
2 . 6 . C r i s i s d e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o
2 . 6 . 1 . C r f t i c a s a l m o d e l o
L a m a y o r p a r t e d e l a s c r f t i c a s o b j e t a n q u e e l A C n o h a c u m p l i d n
l o s o b j e t i v o s d e f i n i d o s e n l o s a f i o s 5 0 . K . S a j a v a a r a ( 1 9 8 1 , 3 8 ) e n u m n
r a l a s c r f t i c a s d e q u e f u e o b j e t o e l A C , m a n t e n i e n d o c i e r t a d u d a o n
e l a s p e c t o e n q u e e l A C s e e q u i v o c a , a u n q u e a f i r m a q u e l a s c r i t i c a i i
n o i n v a l i d a n e l m o d e l o , y e s t a e s l a p o s t u r a q u e n o s o t r o s a d o p l a
r e m o s .
E s t a s s o n , e n t r e o t r a s , a l g u n a s d e l a s c r f t i c a s r e i t e r a d a s a l A C :
a ) r e s u l t a d o s d e m a s i a d o e v i d e n t e s y a b s t r a c t o s d e d i f f c i l a p l i c a
b i l i d a d e n l a e n s e n a n z a d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a ;
b ) d i f f c i l r e s o l u c i d n d e t o d o s l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s e n o l
a p r e n d i z a j e p o r q u e n o t o d o s s o n d e n a t u r a l e z a l i n g i i i s t i c a y o l
A C i g n o r a o t r o s c o m p o n e n t e s ;
c ) f a l t a d e d e c i s i o n e n l a t e o r f a l i n g u f s t i c a q u e s e v a a u t i l i z a i ;
d ) c o n f u s i d n e n l a d i s t i n c i d n t e d r i c o - a p l i c a d o ;
e ) e s t a t i s m o , h a c e d e s c r i p c i o n e s n o r m a t i v a s c o n s i d e r a n d o q u o
L l y L 2 s o n i g u a l e s y q u e l a p o s i c i d n d e l e s t u d i a n t e c o n r e : ;
p e c t o a L 2 e s e s t a b l e ;
f ) i g n o r a e l c o m p o n e n t e p s i c o l d g i c o y e l c o m p o n e n t e p r a g m a "
t i c o ;
g ) l a t r a d u c c i d n e s u n c o n c e p t o t e d r i c o a m b i g u o .
E n 1 9 6 8 d o s e n c u e n t r o s c u e s t i o n a r o n e l v a l o r y l a a p l i c a b i l i d a d
d e l A C , t a n t o e n l o t e d r i c o c o m o e n l o p r a c t i c o : p o r u n l a d o , l a
C o n f e r e n c i a d e G e o r g e t o w n q u e v e r s o s o b r e e l A C y s u s i m p l i c a c i o
n e s p e d a g d g i c a s ( A l a t i s e t a l . 1 9 6 8 ) ; y p o r o t r o l a d o , e l C o n g r e s o
F I P L V c e l e b r a d o e n Z a g r e b e n a b r i l d e l m i s m o a f i o .
2 . 6 . 2 . C o n t r a l a s c r f t i c a s
S e h a h a b l a d o m u c h o d e l a n a l i s i s c o n t r a s t i v o , s e l e h a c r i t i c a d o ,
y t a m b i d n , s e l e h a d e f e n d i d o e n u n i n t e n t o p o r r e i n t e r p r e t a r l o y
r e c u p e r a r l a e s e n c i a d e l m i s m o . A p e s a r d e l a s c r f t i c a s , a l g u n a s d o
e l l a s j u s t a s , o t r a s m e n o s , h a y q u e r e c o n o c e r l e s u v a l o r y c o n s i d e r . n
q u e f u e e l p u n t o d e a r r a n q u e d e l a g l o s o d i d a c t i c a d e l a p r e n d i z a j e
G r a c i a s a l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i v o s , p u d o h a b l a r s e d e u n a e n s e n a n z . i
c e n t r a d a e n e l a l u m n o . H u b o e r r o r e s , o b j e t i v o s f a l l i d o s , p e r o e s o n < >
l o i n v a l i d a .
6 6
I l a p o s t u r a a d o p t a d a p o r J . F i s i a k ( 1 9 8 1 , 1 9 9 0 ) y L . S e l i n k e r
U 0 c o n s i d e r a n q u e l a s c r f t i c a s s e f u n d a r o n e n i n t e r p r e t a c i o -
n a a s y m a l e n t e n d i d o s e n l o r e f e r e n t e a l o s p r e s u p u e s t o s
y p r a c t i c o s d e l a n a l i s i s c o n t r a s t i v o . A l g u n o s d e l o s a r g u m e n -
p u a d e n r e f u t a r l a s c r f t i c a s s o n l o s s i g u i e n t e s :
L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a s d l o e s u n c o n s t i t u y e n t e p a r c i a l d e
L i n g t i i s t i c a A p l i c a d a ;
B j o n f u s i d n e n c u a n t o a l a r e l a c i d n e n t r e l o s e s t u d i o s c o n t r a s t i -
" 0 1 , l a t e o r f a p s i c o l i n g i i f s t i c a d e l a i n t e r f e r e n c i a , y l a t e o r f a d e l
I p r e n d i z a j e d e L 2 ;
T a n a l i s i s c o n t r a s t i v o n u n c a p r e t e n d i d s u a p l i c a c i d n d i r e c t a
n l a c l a s e ;
l a p r e d i c c i d n d e l o s e r r o r e s n o f u e s u u n i c o o b j e t i v o , s u v a l o r
< f i t a e n l a h a b i l i d a d p a r a d e f i n i r a r e a s p o t e n c i a l e s d e i n t e r -
f i r e n c i a .
, h a c h o q u e r e a l m e n t e q u i s i e r a m o s d e s t a c a r e s q u e e l A C c o n s -
I f u n d a m e n t o y o r i g e n d e l o s a c t u a l e s e s t u d i o s d e I n t e r l e n g u a ,
O u a l e s n o s e h u b i e r a l l e g a d o s i n l o s p o s t u l a d o s i n i c i a l e s d e R .
y C , F r i e s .
H a c i a e l A n a l i s i s d e E r r o r e s
I I I n v e s t i g a c i o n e s e n A n a l i s i s C o n t r a s t i v o d e n t r o d e l c a m p o d e
C l o d l d a c t i c a d e l a p r e n d i z a j e , q u e c o m o h e m o s v i s t o s e i n i c i a r o n
t d l l d o s d e l o s a n o s 4 0 , e x p e r i m e n t a r o n c o m o c o n s e c u e n c i a d e
I d i p t a c i d n a l a s n e c e s i d a d e s d e c a d a m o m e n t o , c i e r t o s c a m b i o s
B t l n u a s c r f t i c a s .
A l e o n c l u i r e s t a p a r t e d e d i c a d a a l m o d e l o A C n o n o s q u e d a m a s
e f l a l a r c u a l e s f u e r o n l a s a p o r t a c i o n e s d e l m o d e l o a l a g l o s o d i -
t i o a , y c o n e l l o , a l a L i n g u i ' s t i c a A p l i c a d a . A l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o
i b a m o s , a n t e t o d o , u n a c o n c i e n c i a c i d n d e q u e e l p r o t a g o n i s t a e n
a l i u s d e i d i o m a s e s e l a l u m n o , y n o e l p r o f e s o r c o m o s e p e n s d
i n t a l a s d d c a d a s a n t e r i o r e s . C o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t o , s u r g i d
| p r e o c u p a c i d n s e r i a y c i e n t f f i c a p o r f a c i l i t a r e l p r o c e s o d e a p r e n -
| j e e n e l a l u m n o c o n u n d i s e f l o m a s a p r o p i a d o d e l o s m a t e r i a l e s
l i e t l l c a s d e i n s t r u c c i d n .
L a b a s e d e e s t e r e c i c l a j e p e d a g d g i c o f u e r o n l a s g r a m a t i c a s c o n -
t f M M t l v n H d e p a r e s d e l e n g u a s ( l a l e n g u a n a t i v a y l a l e n g u a m e t a ) . A
i l i a t ( I n l a s c r f t i c a s , s e p u e d e a f i r m a r q u e e l A C e s c a p a z d e p r e d e -
l r U p o n d e d i f i c u l t a d y c o n e l l o , e n t e n d e r m e j o r e l p r o c e s o d e
6 7
a p r e n d i z a j e . Y n o d e b e m o s o l v i d a r q u e e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o f u e u n
a p o y o c i e n t i f i c o a l a s i n t u i c i o n e s d e l o s p r o f e s o r e s .
H a s t a a q u f , n o h e m o s d i c h o n a d a q u e n o h a y a s i d o m e n c i o n a d o
a n t e r i o r m e n t e , n o o b s t a n t e h a y c i e r t o s a s p e c t o s q u e n o i m p o r t a r e -
p e t i r . C o m o h e m o s v i s t o , l a c r f t i c a m a s i m p o r t a n t e q u e s e l e h i z o a l
A C f u e s u c a r a c t e r f r a g m e n t a r i o y e l h e c h o d e q u e n o p o d f a d a r
c u e n t a d e t o d o s l o s e r r o r e s , p o r q u e n o t o d o s e r a n d e b i d o s a i n t e r f e
r e n c i a i n t e r l i n g i i f s t i c a . E n c a s i t o d o s l o s p r o y e c t o s e m p f r i c o s s e v i o
l a n e c e s i d a d d e t r a b a j a r s i m u l t a n e a m e n t e c o n A n a l i s i s C o n t r a s t i v o y
A n a l i s i s d e E r r o r e s , a u n q u e c o n e s t e u l t i m o d e u n a m a n e r a t o d a v f a
e x p e r i m e n t a l y s i n c o n c e p t o s b i e n d e f i n i d o s . S i n e m b a r g o , l a n e c e
s i d a d d e u n c o m p l e m e n t o e s t a b a l a t e n t e .
R . D i r v e n ( 1 9 7 6 ) p u b l i c d u n i n t e r e s a n t e a r t f c u l o t i t u l a d o U n a r e d e
f i n i c i d n d e l a L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a e n e l q u e a f i r m a q u e e l c o n c e p
t o d e L i n g u f s t i c a C o n t r a s t i v a n e c e s i t a s e r r e o r i e n t a d o d e s d e u n a
p e r s p e c t i v a c o n c e p t u a l :
E 1 m d t o d o d e d e s c r i p c i o n d e d o s l e n g u a s c o n t r a s t a d a s n o p u e d o
p a r a r s e e n u n n i v e l e s t r i c t a m e n t e g r a m a t i c a l s i n o q u e d e b e i n t e n t a r
c o m b i n a r l a i n v e s t i g a c i o n g r a m a t i c a l c o n u n a n a l i s i s d e c i e r t a s e s t r a t o
g i a s c o n c e p t u a l e s . ( 1 9 7 6 , 2 ) .
S e p o s t u l a q u e l a s d i f e r e n c i a s e n t r e d o s c u l t u r a s n o s o n s d l o u n a
c u e s t i d n d e c o n t e x t o , s i n o m a s b i e n e s t r i b a n e n l a f o r m a d e h a c e r l a
r e f e r e n d a a e s e c o n t e x t o , e s d e c i r , l a s e s t r a t e g i a s c o n c e p t u a l e s q u o
p o s i b i l i t a n u n a p r o d u c c i d n l i n g u f s t i c a e n u n d e t e r m i n a d o c o n t e x t o .
E s t a a f i r m a c i d n e s t a e n r e l a c i d n c o n l a p r o p u e s t a p s i c o l i n g u i s t i c a d o
T . S l a m a C a z a c u ( 1 9 7 1 ) , l a c u a l s e i n s p i r a b a e n e l c o n c e p t o d e
s i s t e m a a p r o x i m a t i v o d e W . N e m s e r q u e f u e f u n d a m e n t a l p a r a l a
d e f i n i c i d n d e l a I n t e r l e n g u a .
E l A C d e c o r t e p s i c o l i n g u f s t i c o y a t u v o e n c u e n t a e l h e c h o d e q u e
l o q u e i n t e r e s a b a e r a l a c o m p e t e n c i a c o m u n i c a t i v a y n o l a g r a m a t i
c a l , q u e s i g n i f i c a l a h a b i l i d a d p a r a c o m u n i c a r s e v e r b a l y n o v e r b a l
m e n t e . E l d n f a s i s s e p u s o e n l a s i n s t a n c i a s e n c o n t e x t o s c u l t u r a l m e n
t e r e s t r i n g i d o s . L a c o m p e t e n c i a c o m u n i c a t i v a c o n s i s t e e n u n a c o m
p e t e n c i a g r a m a t i c a l p r a g m a t i c a m e n t e o r i e n t a d a , y l a p r a g m a i i c a e s
u n c o n j u n t o d e r e g l a s o p a r a m e t r o s r e l a c i o n a d o s c o n l a p s i c o l i n g i i i s
t i c a y c o n l a s o c i o l m g t i f s t i c a . D e e s t a m a n e r a , l a g l o s o d i d a c t i c a s e
o r i e n t a h a c i a u n e s t u d i o d e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e a c u e r d o c o n
l a s d i f e r e n t e s e t a p a s q u e s e s u c e d e n y t o m a n d o e n c o n s i d e r a c i d n
q u e c a d a u n a d e e l l a s r e p r e s e n t a u n a a p r o x i m a c i d n m a y o r a l a
l e n g u a m o d e l o . Y c a d a u n a d e e s t a s e t a p a s p r e s e n t a u n c o n j u n t o d e
e r r o r e s o d e s v i a c i o n e s d e l a n o r m a q u e l a c a r a c t e r i z a .
6 8
p o c a d e l o s a n a l i s i s c o n t r a s t i v o s , l e s i g u i d u n a f r u c t f f e r a
l O l d n e n A n a l i s i s d e E r r o r e s , m o d e l o q u e t r a b a j d c o n l o s
0 1 d e d i a J e c f o i d i o s i n c r a ' s i c o e I n t e r l e n g u a p r o p u e s t o s y a c u -
p o r S , P . C o r d e r y L . S e l i n k e r , r e s p e c t i v a m e n t e .
M l t r a s t e i n g l e s - e s p a n o l e n l o r e f e r e n t e a l o s t i e m p o s
p i m p l e s d e p a s a d o
( R I B q u e p r o p o n e m o s p a r a e j e m p l i f i c a r l a m e t o d o l o g f a d e l
d e i n v e s t i g a c i d n d e a n a l i s i s c o n t r a s t i v o e s e l d e l a c o r r e s -
R O i a d e u s o e n t r e l o s t i e m p o s s i m p l e s d e p a s a d o e n e s p a n o l e
i
U l e n d o l o s p r e s u p u e s t o s t e d r i c o s d e l a n a l i s i s c o n t r a s t i v o a p u n -
n e s t e c a p f t u l o s e d e d u c e q u e d e l c o n t r a s t e s i s t e m a i i c o d e
U g u a s s e c o n c l u i r a c u a l e s s o n l a s d i v e r g e n c i a s y c u a l e s l a s
t U d e s e n t r e l o s d o s s i s t e m a s c o n t r a s t a d o s , a f i r m a n d o s e q u e l a s
q u e p r e s e n t e n m a y o r d i v e r g e n c i a , e n t r a f i a r a n m a y o r d i f i c u l t a d
| U a p r e n d i z a j e y p o s t e r i o r i n t e r i o r i z a c i d n .
C o n t r a s t e s i s t e m a i i c o d e l a s g r a m a t i c a s d e l e s p a n o l y d e l i n -
n o s h a c e o b s e r v a r q u e , m i e n t r a s e l e s p a n o l c u e n t a c o n d o s
O S s i m p l e s d e p a s a d o ( i n d e f i n i d o c a n t d e i m p e r f e c t o c a n t a b a ) ,
l i s t a n s d l o t i e n e u n o ( p a s t t e n s e l i v e d ) .
_ _ , U S O y d i s t r i b u c i d n d e l a s f o r m a s s i m p l e s d e p a s a d o e n e s p a n o l
t i t u y e u n o d e l o s g r a n d e s p r o b l e m a s d e l a p r e n d i z a j e p a r a u n
i i n t e e x t r a n j e r o . L a e l e c c i d n d e u n t i e m p o u o t r o d e p e n d e d e l
n t e y d e l a c t o c o n c r e t o d e l a e n u n c i a c i d n . M i e n t r a s e n a l g u n o s
a l a e l e c c i d n n o o f r e c e d u d a , e n o t r o s , l o s f a c t o r e s d e l a e n u n -
I d n , e v i d e n t e s p a r a u n h a b l a n t e n a t i v o , c r e a r a n g r a n d e s p r o b l e -
J
i a r a e l e s t u d i e n t e d e e s p a n o l c o m o s e g u n d a l e n g u a . S e t r a t a d e
l o o t o m f a g r a m a t i c a l c u y o p o r c e n t a j e d e e r r o r e s e s a l t o e n t o d o s
n i v e l e s d e l a p r e n d i z a j e . A c o n t i n u a c i d n e n u m e r a r e m o s l a d i s t r i -
i d n d e u s o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s t i e m p o s s i m p l e s d e e s p a n o l
t r a s t a d o s m e d i a n t e e j e m p l o s c o n e l i n g l d s e n c o n t e x t o s s e m e -
t i l
P f t 4 r l t o i n d e f i n i d o ( c a n t e )
t ) S o u s a p a r a h a c e r r e f e r e n d a a u n a a c c i d n i n s t a n t a n e a , e s
| f i r , n q u e l l a e n l a q u e s u p r i n c i p i o y s u f i n a l c o i n c i d e n .
( I ) M a r y f e l l i n t h e w a t e r .
M a r i a c a y o a l a g u a .
( H ) W h e n I s a w t h e c o c k r o a c h , I s h o u t e d .
C u a n d o v i l a c u c a r a c h a , g r i t d
b ) S e u s a p a r a h a c e r r e f e r e n d a a u n a a c c i d n n o i n s t a n t a n e a o n
l a q u e e l c o m i e n z o o e l f i n a l e s t a n i n d i c a d o s m e d i a n t e u n r e f e r e n t o
t e m p o r a l e x p h ' c i t o .
( 3 ) T h e y l i v e d i n S p a i n f o r t h r e e y e a r s .
V i v i e r o n e n E s p a n a ( d u r a n t e ) t r e s a n o s
c ) S e u s a p a r a h a c e r r e f e r e n d a a u n a a c c i o n r e p e t i d a o c o n t i n u n
e n e l p a s a d o , d e n t r o d e u n m a r c o d e t i e m p o d e f i n i d o .
( 4 ) H e w a s h e r e m a n y t i m e s b e f o r e g e t t i n g m a r r i e d .
A n t e s d e c a s a r s e , e s t u v o a q u i m u c h a s v e c e s .
P r e t e r i t e - i m p e r f e c t o ( c a n t a b a )
a ) S e u s a p a r a h a c e r u n a r e f e r e n d a a u n a a c c i o n p a s a d a y d u r a
t i v a , c u y o p r i n c i p i o y f i n n o i n t e r e s a n , a t e n d i e n d o u n i c a m e n t e a l a
d u r a c i d n .
( 5 ) W h e n I w e n t o u t t h i s m o r n i n g , I s a w a n a c c i d e n t .
C u a n d o s a l f a e s t a m a f l a n a , v i u n a c c i d e n t e .
b ) S e u s a p a r a d e s c r i b i r l a c i r c u n s t a n c i a e n q u e o t r a a c c i o n t u v o
l u g a r .
( 6 ) I t w a s s o h o t w e d e c i d e d t o h a v e a c o k e .
H a c f a t a n t o c a l o r q u e d e c i d i m o s t o m a r u n a C o c a - C o l a
c ) S e u s a p a r a h a c e r r e f e r e n d a a u n a a c c i d n c o n t i n u a o r e p e t i d a
q u e t u v o l u g a r e n u n t i e m p o n o d e f i n i d o e n e l p a s a d o ( v a a c o m p a f i a
d o d e e x p r e s i o n e s d e t i e m p o c o m o n o r m a l m e n t e , f r e c u e n t e m e n t c ,
t o d o s l o s d i a s , e t c ) .
( 7 ) I c l e a n e d t h e b a t h r o o m s e v e r y d a y .
L i m p i a b a l o s c u a r t o s d e b a f i o t o d o s l o s d i a s
d ) S e u s a p a r a e x p r e s a r t i e m p o f u t u r o e n r e l a c i d n c o n e l p a s a d o
c a u s a d o p o r u n a s i t u a c i d n d i s c u r s i v a e n e s t i l o i n d i r e c t o . E n e s t e c a s o
a l t e r n a c o n e l c o n d i c i o n a l e i n c l u s o c o n l a p e r f f r a s i s v e r b a l i r + a l
i n f i n i t i v o :
( 8 ) H e s a i d t h a t h e w o u l d l e a v e b y e i g h t o ' c l o c k .
D i j o q u e s a l i a ( s a l d r i a , i b a a s a l i r ) a l a s o c h o .
e ) S e u s a p a r a e x p r e s a r l a i n t e n c i d n d e u n a a c c i d n p a s a d a q u e
n o l l e g a a c o n s u m a r s e .
( 9 ) j H e l l o ! I w a s j u s t g o i n g t o c a l l y o u .
j H o l a ! A h o r a m i s m o i b a a l l a m a r t e .
7 0
B e u s a p a r a e x p r e s a r c o r t e s f a e n a l t e r n a n c i a c o n e l c o n d i c i o -
n a l g u n o s v e r b o s : q u e r e r , d e b e r , p o d e r .
0 ) M a y I h a v e s o m e w i n e , p l e a s e ?
Q u e r f a u n v i n o , p o r f a v o r .
1 ) B e e m p l e a c o n e l v e r b o s e r p a r a e x p r e s a r u n a h o r a d e l d i a e n
a d o .
1 ) I t w a s s i x o ' c l o c k w h e n I t s t a r t e d r a i n n i n g .
E r a n l a s s e i s c u a n d o e m p e z 6 a H o v e r .
B e u s a c o n e l v e r b o h a c e r p a r a e x p r e s a r u n p e r i o d o d e t i e m p o
i m p e z d e n e l p a s a d o y q u e c o n t i n u d s i n u n f i n a l p r e c i s o .
1 2 ) I h a d b e e n w a i t i n g t w o h o u r s w h e n t h e b u s a r r i v e d .
H a c f a d o s h o r a s q u e e s p e r a b a c u a n d o l l e g b e l a u t o b u s .
j ) B e u s a t a m b i d n c o n a l g u n a s p e r f f r a s i s v e r b a l e s q u e p o r s u
i f i c a d o s d l o a d m i t e n e l i m p e r f e c t o p a r a e x p r e s a r u n a a c c i d n e n
p i i a d o : s o l e r + i n f i n i t i v o , l l e v a r + g e r u n d i o , a c a b a r d e - f i n f i n i -
i
( 1 3 ) O n S a t u r d a y w e u s e d t o g e t u p l a t e .
L o s s a b a d o s s o h ' a m o s l e v a n t a r n o s t a r d e .
( 1 4 ) W h e n I m e t h i m , h e h a d a l r e a d y b e e n i n M a d r i d f o r t h r e e d a y s
C u a n d o l o c o n o c i , l l e v a b a t r e s d i a s e n M a d r i d .
( 1 6 ) I h a d j u s t a r r i v e d w h e n I s a w J o h n .
A c a b a b a d e l l e g a r c u a n d o v i a J u a n .
' / ) B e u s a c o n e l v e r b o t e n e r p a r a e x p r e s a r e d a d e n e l p a s a d o .
( 1 6 ) I w a s 2 2 y e a r s o l d a n d h e w a s 4 2 w h e n w e f i r s t m e t .
T e n i a 2 2 a f i o s y e l 4 2 c u a n d o n o s c o n o c i m o s . '
L l d e s c r i p c i d n c o n t r a s t a d a d e l o s s i s t e m a s g r a m a t i c a l e s d e l e s -
f l o l y e l i n g l d s r e f e r i d o s a l u s o y d i s t r i b u c i d n d e l o s t i e m p o s s i m -
I d e p a s a d o n o s l l e v a r i a a c o n c l u i r c u a l e s s e r a n l a s a r e a s q u e
i i e n t e n m a y o r d i f i c u l t a d p a r a s u a p r e n d i z a j e e n e s t u d i a n t e s a n g l d -
O N . A s i , l o s a s p e c t o s q u e r e q u e r i r f a n m a y o r e n f a s i s e n l a e n s e n a n -
e r f a n e l h a b i t u a l , d e s c r i p t i v o y d u r a t i v o d e l i m p e r f e c t o p o r c a r e -
t t d c o r r e s p o n d e n c i a e n i n g l d s . P u e s b i e n , s i l a r a z d n d e s e r d e l
e n q u e d e l c o n t r a s t e s e p o d r i a n p r e d e c i r o , a l m e n o s , d i a g n o s t i -
f i r l t t a r e a s d e d i f i c u l t a d p a r a c o n e l l o r e m e d i a r e l m a t e r i a l y l a s
l l U l l l n t i H d e e n s e n a n z a d e m a n e r a q u e f a c i l i t e m o s e l a p r e n d i z a j e a
I I U e H l t o H e s t u d i a n t e s , t e n d r f a m o s q u e e n f a t i z a r e s t o s a s p e c t o s d i -
f i r u n n l n s .
7 1
E s t o e s l o q u e h a c e e l A C ; s i n e m b a r g o , n o s u n i m o s a l a s c r f t i c a f i
q u e s e h i c i e r o n a l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o a l t i l d a r l o d e f r a g m e n t a r i o y
p a r a e l l o n o s a p o y a m o s e n a l g u n o s h e c h o s d e d u c i d o s d e l a o b s e r v n
c i d n d i a r i a e n l a c l a s e ( l o s c u a l e s , a l v e n i r d e l a o b s e r v a c i d n y n o d o
u n t r a b a j o e m p i r i c o n o h a n d e r e s u l t a r v a l i d o s p e r o b i e n p u e d o n
s e r v i r n o s c o m o h i p d t e s i s d e t r a b a j o ) :
a ) e l e s t u d i a n t e n o t i e n e g r a n d i f i c u l t a d e n e l u s o d e l i m p e r f e c t o
e n l a d e s c r i p c i d n d e h e c h o s e n e l p a s a d o ;
b ) e l e s t u d i a n t e t i e n d e a l u s o d e l i m p e r f e c t o e n a q u e l l a s i n s t a n
c i a s q u e i n c l u y e n u n r e f e r e n t e t e m p o r a l d e l t i p o d u r a n t e 4 X
t i e m p o d a d o q u e e n i n g l e s d u r i n g ( d u r a t i o n ) s e a s i m i l a c o n
u n a a c c i d n d u r a t i v a i g n o r a n d o e l c a r a c t e r p e r f e c t i v o d e I n
a c c i d n ;
c ) e l e s t u d i a n t e , a n t e l a d e s c r i p c i d n g r a m a t i c a l , r e f e r i d a a I o n
t i e m p o s s i m p l e s d e p a s a d o , q u e n o r m a l m e n t e s e l e o f r e c o ,
p u e d e c o n f u n d i r l a d e s c r i p c i d n c o n l a v a l o r a c i d n g e n e r a l o n
e j e m p l o s c o m o :
- i Q u d t a l l a p e h ' c u l a ?
- * E r a b u e n a .
- F u e b u e n a .
E s t o s s o n a l g u n o s d e l o s a s p e c t o s e s p e c f f i c o s q u e u n a n a l i s i : i
c o n t r a s t i v o n o p r e d i c e d e f o r m a e x p l f c i t a . P o r e l l o , c o n s i d e r a m o . ' i
q u e l a i n v e s t i g a c i d n d e b e p a r t i r d e u n a n a l i s i s d e e r r o r e s f u n d a m e n
t a d o e n u n c o r p u s d e d a t o s ( p r o d u c i d o p o r e l e s t u d i a n t e ) e l c u a l ,
m e d i a n t e c r i t e r i o s d e r e c u r r e n c i a , e s t a b l e c e r a u n a j e r a r q u f a d e d i f i
c u l t a d e s . Y c o n e l l o , n o r e c h a z a m o s e l A C , s i n o q u e l o s u p e d i t a m o n
a l A E . E l a n a l i s i s d e e r r o r e s d e b e s e r e l p u n t o d e p a r t i d a y e l a n a l i s i n
c o n t r a s t i v o , u n m o d e l o q u e p u e d a a y u d a r n o s a r e s o l v e r a l g u n o s d o
l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s .
E l a n a l i s i s c o n t r a s t i v o , c o m o m o d e l o d e i n v e s t i g a c i d n e n e n s o
f i a n z a - a p r e n d i z a j e d e s e g u n d a s l e n g u a s , n o s o f r e c e m e c a n i s m o n
p a r a d i a g n o s t i c a r o p r e d e c i r l a s a r e a s d e d i f i c u l t a d e n d e t e r m i n a d o ; i
a s p e c t o s d e l a g r a m a t i c a . E l A C o p e r a d e s c r i b i e n d o y c o n t r a s t a n d o
l a s e s t r u c t u r a s g r a m a t i c a l e s d e p a r e s d e l e n g u a s , c o n e l o b j e t i v o d o
d e t e r m i n a r l a s s i m i l i t u d e s y l a s d i f e r e n c i a s .
E l a p r e n d i z a j e d e l o s t i e m p o s s i m p l e s d e p a s a d o e n e s p a n o l
c o n s t i t u y e u n p r o b l e m a p a r a e s t u d i a n t e s a n g l d f o n o s y p a r a t o d o u
a q u e l l o s e n c u y a s l e n g u a s n a t i v a s n o s e d a t a l d i c o t o m f a .
L a d e s c r i p c i d n c o n t r a s t a d a d e l a s g r a m d t i c a s d e l e s p a n o l y o l
i n g l d s r e f e r i d a s a e s t a c a t e g o r f a c o n c r e t a , d e t e r m i n a q u e u n e s t n
7 2
g l d f o n o t e n d r a d i f i c u l t a d e n e l u s o d e l i m p e r f e c t o p o r c a r e -
' e n l a t o e n s u l e n g u a n a t i v a y q u e l o s a s p e c t o s d u r a t i v o ,
f d l c r i p t i v o , e x p r e s a d o s c o n e l i m p e r f e c t o e n e s p a n o l , s e
I n c o m o a r e a s d e e s p e c i a l d i f i c u l t a d .
i D l t f l a n z a o r i e n t a d a d e s d e l o s h a l l a z g o s o b t e n i d o s m e d i a n -
H i l l C o n t r a s t i v o d e b e h a c e r d n f a s i s e n a q u e l l o s a s p e c t o s
I d o s l e n g u a s c o n t r a s t a d a s d i v e r g e n . S i n e m b a r g o , c r e e m o s
b t r f a p a r t i r d e u n a n a l i s i s d e e r r o r e s y e m p l e a r l o s m e c a -
q u t o f r e c e e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o c o m o a p o y o a l a i n v e s -
A N A L I S I S C O N T R A S T I V O ( A C )
M o d e l o d e i n v e s t i g a c i d n e n L 2
C r o n o l o g i a : 1 9 4 5 - 1 9 6 7 .
P t o c u r s o r e s : C . F r i e s ( 1 9 4 S ) y R . L a d o ( 1 9 5 7 ) .
T u n d a m e n t o : L a c o m p a r a c i d n s i s t e m a t i c a y s i n c r d n i c a d e d o s s i s t e -
m a s l i n g i i f s t i c o s - e l s i s t e m a d e l a l e n g u a n a t i v a ( L l ) y e l s i s t e m a
d e l a l e n g u a m e t a ( L 2 ) - d e t e r m i n a r a l a s d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s
e n t r e a m b o s s i s t e m a s , y a s i s e p o d r a n p r e d e c i r l a s a r e a s d e
d i f i c u l t a d e n e l a p r e n d i z a j e d e u n a d e t e r m i n a d a L 2 .
C o n c e p t o s
I n l o r f e r e n c i a : e s u n f e n 6 m e n o l i n g u i s t i c o p o r e l q u e u n r a s g o f o n e t i -
c o , m o r f o l b g i c o , s i n t a c t i c o o l d x i c o d e l a l e n g u a m a t e r n a , a p a r e -
c e r a e n l a e s t r u c t u r a d e l a l e n g u a e m p l e a d a p o r e l e s t u d i a n t e e n
e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e u n a L 2 .
K t r o r : e s u n a d e s v i a c i 6 n d e l a n o r m a d e l a l e n g u a m e t a , o r i g i n a d o p o r
i n t e r f e r e n c i a c o n l a e s t r u c t u r a d e l a l e n g u a n a t i v a .
M e t o d o l o g f a :
B ) d e s c r i p c i d n e s t r u c t u r a l d e L l y L 2 ;
b ) c o t e j o d e l a s d e s c r i p c i o n e s ;
c ) e l a b o r a c i d n d e u n l i s t a d o d e e s t r u c t u r a s n o e q u i v a l e n t e s ;
d ) e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a j e r a r q u f a d e d i f i c u l t a d ;
B ) p r e d i c c i b n y d e s c r i p c i d n d e l a s d i f i c u l t a d e s e n e l a p r e n d i z a j e ;
f ) e l a b o r a c i d n d e m a t e r i a l d i d a c t i c o .
O r i t i c a s :
a ) e s c a s a a p l i c a b i l i d a d e n l a e n s e n a n z a ;
b ) a b s t r a c c i d n e n l a s d e s c r i p c i o n e s ;
c ) f a l t a d e d e c i s i d n e n l a e l e c c i d n d e u n a t e o r f a l i n g u f s t i c a ;
d ) l i m i t a c i d n e n l a c o n s i d e r a c i d n d e l a c a u s a d e l e r r o r ;
e ) f a l l o e n l a s p r e d i c c i o n e s .
E n s e f l a n z a :
a ; M e t o d o d e t r a d u c c i d n
b ) M d t o d o a u d i o - o r a l
V a l o r a c i d n : E l m o d e l o d e i n v e s t i g a c i d n d e A C s u p o n e e l i n i c i o d e u n a
l f n e a d e i n v e s t i g a c i d n e n l i n g u f s t i c a a p l i c a d a c e n t r a d a e n e l
a l u m n o y e n s u p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e ; c o n s t i t u y e l o s c i m i e n t o s
d e l a n a l i s i s d e e r r o r e s , y p e r m i t e e n t e n d e r l o s a c t u a l e s e s t u d i o s
d e i n t e r l e n g u a y e l a n a l i s i s d e l a p r o d u c c i d n g l o b a l d e l e s t u d i a n t e
d e u n a L 2 .
7 3
B i b l i o g r a f i a r e c o m e n d a d a
A L A T I S ( e d ) ( 1 9 6 8 ) : C o n t r a s t i v e L i n g u i s t i c s a n d I t s P e d a g o g i c a l I m p l i m
H o n s , M o n o g r a p h S e r i e s o n L a n g u a g e s a n d L i n g u i s t i c s , 2 1 , W a s h i n g t o n ,
D . C . G e o r g e t o w n .
D I P I E T R O , R . L . ( 1 9 7 1 ) : L a n g u a g e S t r u c t u r e s i n C o n t r a s t , R o w l e y , M a n n .
F I S I A K , J . ( e d ) : ( 1 9 8 1 ) C o n t r a s t i v e L i n g u i s t i c s a n d t h e L a n g u a g e T e a c h o i ,
O x f o r d P e r g a m o n P r e s s .
F I S I A K , J . ( e d ) : ( 1 9 9 0 ) F u r t h e r I n s i g h t s i n t o C o n t r a s t i v e A n a l y s i s , J o h n B e n i n
m i n s P u b l i s h i n g C o m p a n y , A m s t e r d a m .
F R I E S , C . ( 1 9 4 5 ) T e a c h i n g a n d L e a r n i n g E n g l i s h a s a S e c o n d L a n g u a g e , A n n
A r b o r : U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n P r e s s .
J A M E S , C . ( 1 9 8 0 ) : C o n t r a s t i v e a n a l y s i s , L o n g m a n : L o n d r e s .
L A D O , R . ( 1 9 5 7 ) : L i n g u i s t i c s A c r o s s C u l t u r e s , A n n A r b o r , U n i v e r s i t y o f M i c l n
g a n P r e s s .
7 4
M o d e l o d e A n a l i s i s d e E r r o r e s
i O r l g e n y o b j e t i v o s d e l A n a l i s i s d e E r r o r e s
m o d e l o d e i n v e s t i g a c i d n d e A n a l i s i s d e E r r o r e s ( A E ) s u r g e a
I d e l o s a n o s s e s e n t a e n e l m a r c o d e l a t e o r f a d e l a p r e n d i z a j e
a e g u n d a l e n g u a , c o m o p u e n t e e n t r e e l A n a l i s i s C o n t r a s t i v o y
t u r o s e s t u d i o s d e I n t e r l e n g u a . L o s h a l l a z g o s d e l A E c o n s t i t u y e n ,
1 1 1 p r i m e r a s f o r m u l a c i o n e s t e d r i c a s d e S . P i t C o r d e r ( 1 9 6 7 ) , u n
0 1 c i e n t i f i c o e n e l c a m p o d e i n v e s t i g a c i o n e s d e l a L i n g u f s t i c a
I d a .
I n s p i r a e n l a s i n t a x i s g e n e r a t i v a d e N . C h o m s k y q u i e n e n
" O f f o f t h e T h e o r y o f S i n t a x ( 1 9 6 5 ) c u e s t i o n a e l b e h a v i o r i s m o
O l b o i c o ( b a s e d e l A C ) y l a t e o r f a d e l a a d q u i s i c i d n d e u n a l e n g u a
I k l n n e r ( b e h a v i o r i s m o ) , y l l e v a a u n r e p l a n t e a m i e n t o t a n t o d e l a
f a d e l a p r e n d i z a j e c o m o d e l t r a t a m i e n t o d e l o s e r r o r e s , e s t o
R A O d e s d e u n a p e r s p e c t i v a m a s t o l e r a n t e .
I I e i t u d i o s i s t e m a t i c o d e l o s e r r o r e s d e l o s e s t u d i a n t e s d e u n a L 2
l i d o c e n t r o d e i n v e s t i g a c i d n d e s d e q u e a p a r e c i e r a n l a s p r i m e r a s
l l o a c i o n e s d e S . P . C o r d e r e n 1 9 6 7 . H a s t a e s t a f e c h a , y d e s d e
f d l a d o s d e l o s a f i o s c u a r e n t a s e h a b f a n r e a l i z a d o i n v e s t i g a c i o n e s
i n t r a i t a n d o s i s t e m a s l i n g i i f s t i c o s d e p a r e s d e l e n g u a s , c o n e l p b j e -
t f f ) d e d e t e c t a r l a s a r e a s d e d i v e r g e n c i a y s i m i l i t u d e n t r e u n a l e n g u a
B t r a , y c o n e l l o , p r e d e c i r l o s e r r o r e s p o t e n c i a l e s q u e p u d i e r a p r o -
B e l t o l e s t u d i a n t e d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a e n e l p r o c e s o d e a p r e n -
7 5