Está en la página 1de 2

UNIVERSIDAD GALILEO

IDEA CEI IMB-PC PETAPA


Licenciatura en Tecnologa A!"ini#traci$n !e E"%re#a#
Auto"ati&aci$n !e Proce#o# A!"ini#trati'o# ( #)*a!o + a ,- a"
LICDA. GARCIA/ DORA II TRIMESTRE
Ejercicio 15 Capitulo 8
Octava Semana
Lpez Jax, Gerson Armando
Carn 14143029
31/05/2014
EJERCICIO 15
Motiar a !os
emp!eados a
"#e aporten
ideas
$remiar !as
me%ores
prop#estas
&omentar !a
'nnoa(in
A(t#ar (ontra
!o ne)atio
*ar!es
parti(ipa(in a
todos !os
emp!eados
Contratar
persona! (on
di+erentes
(ara(ter,sti(as
C#idar e!
esti!o de
mane%ar a!
)r#po
*e%ar "#e !os
emp!eados
tam-in
diri%an
$romoer
!a
parti(ipa(i
n
.sta-!e(er
re)!as dentro
de !a empresa
/#e todos
ten)an
responsa-i!idad
por s# tra-a%o
Crear #na
(ond#(ta
ade(#ada
dentro de !a
empresa
/#e se
respeten (ada
#no de !os
emp!eados
0espetar !as
%erar"#,as
dentro de !a
empresa
Crear
(ompeten(ia
!a-ora! sana
sin so-repasar
0espetar !os
dere(1os de
(ada #no de
!os emp!eados
2o
aproe(1arse
de! nie!
%er3r"#i(o para
so-repasar
1a(ia !os dem3s
A#tonom,a
.s(#(1ar a
(ada #no de
!os emp!eados
0eso!er todo
tipo de
pro-!emas a
tras de !a
-#ena
(om#ni(a(in
*ar!es
oport#nidades
a (ada #no de
!os emp!eados
de transmitir !o
"#e sienten
$roeer #n
-#en
am-iente
!a-ora! a
tras de !a
(om#ni(a(in
4#ena
(om#ni(a(in
interna 5
externa en !a
empresa
6ener
(om#ni(a(in
as(endente 5
des(endente
6ener
in+ormados a
todos !os
emp!eados
6ener
(om#ni(a(in
opera(iona! 5
motia(iona!
Com#ni(a(i
n
/#e (ada #no
de !os
emp!eados
dem#estren
s#s +orta!ezas
*ar!es a (ada
#no !a
oport#nidad de
desempe7arse
en !o "#e me%or
sa-e 1a(er
Cono(er !as
+orta!ezas de
!os emp!eados
."#ipo
1#mano %oen
5 (on
(o!e(tios,
motiados
1a(ia !a me%or
."#ipo
re(tora!
(o1esionado 5
apo5ado
'n+raestr#(t#ra
re(iente
&#erte
motia(in
para e!
desarro!!o
Me%ora de !os
pro)ramas de
pr3(ti(as (on
!as empresas
'denti+i(a(in
5 #ti!iza(in
de +orta!ezas