Está en la página 1de 2

Cambia a manuscrita las siguientes vocales.

u =_______

U =_______

ia =_______

aiu =_______

=_______

=_______

Transcribe a manuscrita con letra


bonita

Iu : _________ Uia : _________


iua : _________ aia : _________

au =_______

Iau =_______

Ai =_______

Iai =_______

a =_______

uia =_______

ui =_______

iua =_______

iau : _________ uau: _________

Ua=_______

A =_______

Aua: _________ Ui : _________

Iau : _________ aua : _________


Au : _________ iui : _________
uai : _________ Iui : _________

Cambia a manuscrita y prepara tu


dictado.

Aei

: _______

Eia :

_______
Uoa : _______
eio

: _______

oiu : _______
eao:

_______
aie

: _______

Oea:

_______
Oue : _______
Eia

: _______

Iae : _______
Oia :

_______
Io

: _______

uia : _______

TRANSCRIBE

TRANSCRIBE

Uie

eia

Aoi

oiu

Iau

eao :

Oue :

aei

Eai

ieoa :

iao

Ouio :

aeui :

Uaie :

oiua :

Eouia: