Está en la página 1de 6

Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm.

4915 S1 1


CONTINGUTS Llengua i literatura (catalana i castellana)

A. DIMENSI COMUNICATIVA

1. PARTICIPACI EN INTERACCIONS ORALS, ESCRITES I AUDIOVISUALS


UD
Participaci en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com
a eix la construcci de la relaci social a linterior de laula i del centre.
Todas
Participaci en activitats de relaci social i comunicaci amb altres
comunitats escolars, amb lentorn immediat al centre i amb la societat en
general (publicaci i difusi de les activitats escolars).

2, 5
3, 4, 5, 7, 8, 9
Conversaci per comprendre i per escriure textos i per reflexionar sobre els
processos de comunicaci en tota mena de situacions.
Todas, 2
Participaci en interaccions per mitj del correu electrnic i entorns virtuals
de comunicaci.
5, Todas (Moodle)
Participaci activa en situacions de comunicaci caracterstiques de les
activitats de les diferents matries curriculars, especialment per a
lorganitzaci i gesti de les tasques daprenentatge, en la recerca i
aportaci dinformacions, en la petici daclariments davant duna
instrucci, en la collaboraci del treball en grup i en el recull final de les
activitats realitzades.


1, 7, 9
Tareas de las UD
Todas (entrega cuade)
Valoraci de la interacci com a eina per prendre conscincia dels
coneixements i de les idees, i per a la regulaci dels processos de
comprensi i expressi propis de tot procs daprenentatge i tant en
activitats individuals com en les del treball cooperatiu.
Todas
Valoraci de la interacci com a eina per prendre conscincia dels
sentiments propis i aliens, i per a la regulaci de la conducta.
Todas
Valoraci de les normes de cortesia i els marcadors lingstics de relacions
socials, com ls i selecci de formes de tractament, convencions en el torn
de paraula i estratgies dinteracci.
2, 8, Todas
s de les diferents estratgies comunicatives que ajuden a linici,
manteniment i finalitzaci de les interaccions.
1
Actitud de cooperaci i respecte crtic envers les diferncies dopini en les
situacions de treball compartit.
Tareas de las UD

2. COMPRENSI DE MISSATGES ORALS, ESCRITS I AUDIOVISUALS

Comprensi i interpretaci de les informacions ms rellevants de textos
orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans de
comunicaci prxims als interessos de lalumnat, amb atenci als narratius,
descriptius i conversacionals.
1, Todas, 7, 7, 9
2, 5, 7
Comprensi de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadmica de
lalumnat, amb atenci a les caracterstiques especfiques dels narratius,
descriptius i expositius de les diferents matries curriculars.
1, Todas, 7, 7, 9, 1
Anlisi pautada dels diferents codis informatius que es troben en un 7
Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm. 4915 S1 2

missatge audiovisual: paraula, text, elements icnics, so.
Identificaci de lestructura comunicativa dels missatges: les intencions de
lemissor i lordre i jerarquia de les idees expressades.
2
1
Cerca dinformaci i hbits de consulta per comprendre i ampliar el
contingut dels missatges, utilitzant estratgies prvies a la cerca i amb
recurs a fonts diverses: 1) escrites: llibres, enciclopdies, revistes, diaris; 2)
cercadors a Internet, enciclopdies i diaris virtuals; 3) fonts audiovisuals de
comunicaci.
1
s destratgies de recollida dinformaci oral, aprendre a escoltar, saber
seleccionar i valorar les diferents informacions.
1, 7
Contrastaci dels continguts de textos analitzats amb els coneixements
propis, abans i desprs de la lectura.
Tareas (WQ,CT)
Cerca del significat del lxic desconegut a partir del context, analitzant la
forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualitzaci de les
accepcions.
4

3. EXPRESSI DE MISSATGES ORALS, ESCRITS I AUDIOVISUALS

Producci de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions
comunicatives diverses i de diferents contextos despai i temps: narratius,
descriptius.
Todas, Tareas
5, 7, 2, 9
Composici de textos orals, escrits (en suport paper o digital) i audiovisuals
propis de lmbit acadmic, especialment resums, exposicions senzilles i
conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets amb atenci especial als
narratius, descriptius i expositius.
Todas, Tareas
5, 7, 2, 9, 2
s de la comunicaci no verbal en la producci dels discursos orals i
presentacions audiovisuals.
Todas
Lectura en veu alta amb dicci, entonaci i ritme adequats a la situaci
comunicativa i la seva funci, amb la possibilitat dusar els recursos de les
TIC (enregistrament de veu) i els mitjans de comunicaci (rdio).
Todas, 5,
Plan lector
Lectura en veu alta amb dicci, entonaci i ritme correctes (interpretant els
signes de puntuaci de forma apropiada), tot incidint en el posicionament
del lector respecte del text llegit.
Todas
Plan lector
Planificaci per aconseguir coherncia en les relacions internes i externes
dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de
documentaci, pluja didees, i la seva selecci i ordenaci.
Tareas
Elaboraci dun cmic. 7
Utilitzaci dirigida de la biblioteca-mediateca del centre aix com dels
recursos de les TIC com a font dinformaci per a la realitzaci dels treballs
escrits propis de cada matria curricular.
Tareas
s de la conversa i de tcniques dexploraci, discussi i elaboraci didees
mitjanant ls desquemes que estructurin visualment les idees.
1, Todas
Textualitzaci i revisi per aconseguir coherncia dels continguts de textos
orals, escrits i audiovisuals.
Tareas
Adequaci dels textos als registres colloquial o formal i acadmic, segons
ho requereixi la situaci comunicativa del missatge.
2, Tareas
s dels elements lingstics i discursius essencials per a la cohesi interna de
les idees dins dels textos orals, escrits o audiovisuals: connectors textuals
bsics, concordana dins del sintagma nominal i dins del sintagma verbal
amb el temps i persona.
1, Tareas
6, 8, 10
s de la puntuaci del text escrit en relaci amb lorganitzaci oracional i
amb la forma del text (els pargrafs i la distribuci i ordenaci de les idees
1, Todas
Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm. 4915 S1 3

expressades).
s dels elements icnics especfics de cada matria curricular en la
producci dels discursos orals, escrits i de les presentacions audiovisuals
prpies de lmbit acadmic.
1, Todas
Estructuraci del text en relaci amb els aspectes formals i seguiment de les
normes bsiques de presentaci dels treballs escrits.
1, Todas
s de tcniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text,
diccionaris electrnics, correctors.
1, Todas
Inters per la bona presentaci dels textos orals, amb respecte a les normes
gramaticals, ortogrfiques, tipogrfiques i dels elements icnics utilitzats.
1, 3, Todas
Inters per la bona presentaci dels textos escrits i audiovisuals, tant en
suport paper com digital, amb respecte a les normes gramaticals,
ortogrfiques, tipogrfiques i dels elements icnics utilitzats.
1, 3, Todas

4. CONEIXEMENTS DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I EL SEU APRENENTATGE

Observaci de les diferncies rellevants entre el discurs oral i escrit. 2
Identificaci del registre colloquial, reconeixement de la interacci emissor-
receptor i el paper que juga el llenguatge no verbal en la conversa.
2
Identificaci i coneixement de les caracterstiques dels discursos descriptius,
narratius i de la conversa.
2, 9, 2, 7, 2, 5
Identificaci i s dalguns connectors al servei de la cohesi del text,
especialment els connectors denlla, els connectors temporals i de lloc, i
dalguns mecanismes de referncia interna, com la coherncia verbal i
nominal al llarg del text i els procediments de manteniment del referent.
Todas
1, 5, 7, 6 ,8, 10,
6, 8, 10
Identificaci dels camps lexicosemntics que apareixen en els missatges i
augment del coneixement i domini del lxic nou, dels mecanismes de
formaci de paraules (derivaci, composici) i de frases fetes i refranys.
4, Todas
Reconeixement del pargraf com a unitat de sentit i de la puntuaci com a
mecanisme organitzador del text escrit.
1, Todas
Deducci de lleis ortogrfiques a partir de lobservaci de les regularitats.
Aprendre a utilitzar correctament formes menys regulars o irregulars de
ms freqncia en els textos.
3, Todas
Reconeixement que cada llengua t un funcionament propi i que no sempre
hi ha parallelisme entre si, ni en ortografia ni en semntica ni en
morfologia.
Todas
3, 4, 6, 8, 10
Desenvolupament destratgies de correcci lingstica i revisi gramatical
dels textos mitjanant ls i la consulta de diccionaris, eines informtiques
de revisi de textos, compendis gramaticals i reculls de normes
ortogrfiques.
Todas
Objetivo primor-
dial Dpto
Acceptaci de lerror com a part del procs daprenentatge i actitud positiva
de superaci.
Todas
s destratgies dautoavaluaci i autocorrecci del procs de realitzaci i
els resultats de les produccions orals i escrites.
Todas
Conscienciaci de lautodiagnstic de les fortaleses i dificultats del progrs
en laprenentatge lingstic i comunicatiu.
Todas
Organitzaci i valoraci del treball individual per progressar en
laprenentatge de manera autnoma i per a la millora personal i del treball
en equip per a la construcci collectiva del coneixement.
Todas
CONTINGUTS COMUNS AMB ALTRES MATRIES
Interacci, comprensi i expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm. 4915 S1 4

vinculats a continguts daltres matries curriculars.


B. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA

Lectura autnoma o guiada dobres de literatura juvenil i de literatura
tradicional i popular adequades a ledat seguint un itinerari literari que
parteixi dels coneixements previs del lector.
Todas
Plan lector
Coneixement d'autors i d'obres contempornies o clssiques, adequades a
l'edat, a partir de les lectures comentades d'obres o fragments, de visionats
de materials audiovisuals, recitat de poesies, representacions o audicions de
poemes musicats.
Todas
Plan lector
s destratgies i tcniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari
abans, durant i desprs de la lectura.
Todas
Plan lector
Diferenciaci dels grans gneres literaris i reconeixement de les seves
caracterstiques principals a partir de les lectures.
5, 7
Plan lector
Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, incloent-hi mites
i llegendes de diferents cultures, tot reconeixent els elements bsics del
relat literari i la seva funci.
5, 7, Plan lector
Lectura comentada i recitat de poemes, tot reconeixent els elements bsics
del ritme, la versificaci i les figures semntiques ms habituals.
5
Lectura comentada i dramatitzada dobres de teatre o fragments, tot
reconeixent els aspectes formals del text teatral i els elements principals de
la posada en escena.
5, Plan lector
Creaci de textos literaris amb tcniques de foment de la creativitat i de
simulaci, versionat o elaboraci a partir de la reflexi i lanlisi de textos
models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.
5, 7, 9
Utilitzaci dirigida de la biblioteca del centre, de les biblioteques virtuals i
webs per al foment i orientaci de la lectura.
Todas
Plan lector
Desenvolupament progressiu de lautonomia lectora i de la consideraci de
la lectura com a font de coneixement del mn i dun mateix.
Todas
Plan lector
Lectura, anlisi i s daltres llenguatges esttics: el cmic. 7


C. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat
personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i
laprenentatge.
2, Todas
Conscienciaci de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural. 2, Todas
Inters per conixer les varietats de la llengua catalana en els diferents
territoris on es parla.
2
Coneixement de la famlia lingstica de la llengua de lescola: llenges
romniques.
2
Convenciment que el coneixement d'una o dues llenges romniques
proporciona un bagatge que facilita l'accs a altres llenges de la mateixa
famlia, especialment en llengua escrita.
2, Todas
Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna
llengua, i inters per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants
7, Todas
Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm. 4915 S1 5

daltres llenges com a font denriquiment personal.
Disposici per utilitzar els coneixements de llenges, segons el domini
diferent, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o
en recerques dinformaci en qualsevol dels formats possibles (audiovisual,
Internet, material de consulta).
7, Todas
Comparaci i identificaci de les semblances i diferncies dels sistemes
fontics i la prosdia de diferents llenges conegudes a partir de temes
propers als interessos de lalumnat, mitjanant eines i suports adequats.
1, 3, 4, 6, 8, 10
Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o
inferior -independentment dels parlants de cada una- i que totes estan
adaptades a les necessitats de les persones que les parlen.
2, Todas
Coneixement i respecte per a les persones que parlen una llengua o varietat
lingstica diferent a la que es parla a la comunitat lingstica prpia, i aix
mateix que tenen una cultura diferenciada, especialment les de l'entorn
ms prxim, comenant per la classe, escola, poble o barri.
Todas
Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i
cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals.
Todas
Percepci de les dificultats de comunicaci amb persones que parlen altres
llenges, especialment amb les de l'entorn ms prxim, i plantejar possibles
solucions verbals i no verbals per facilitar la comunicaci.
Todas
s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies. s de
frmules de cortesia en els intercanvis socials.
Todas
Actitud crtica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de
discriminaci i voluntat de superar els prejudicis.
Todas


CRITERIS DAVALUACI Llengua i literatura (catalana i castellana)

Participar activament i reflexivament en interaccions orals, escrites i
audiovisuals per a l aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i fora
de laula i amb ls dels recursos de les TIC.
Todas
Comprendre textos (orals, escrits i audiovisuals) de la vida acadmica i altres
situacions comunicatives, dels mitjans de comunicaci i literaris prxims als
interessos de lalumnat (propsit, idea general), amb especial atenci als
narratius, i descriptius.
Todas
1, 5, 7, 9
Comprendre i sintetitzar seqncies audiovisuals, procedents dels mitjans
de comunicaci, relacionades amb les tipologies narrativa, descriptiva.
Todas, 5, 7, 9
Usar tcniques de sntesi, en suport paper o digital, per tal de comprendre
textos orals i escrits: subratllat, esquemes i resum.
Todas, 1, FIC
Produir textos (orals, escrits i en diferents suports) narratius, descriptius i
conversacionals, usant procediments de planificaci, elements lingstics
per a la cohesi interna de les idees, registre adequat i revisi.
Todas, 5, 7, 9, 2,
Aplicar diferents procediments i formats per enriquir els textos orals, escrits
o audiovisuals.
Todas
Mostrar inters per la millora de lexpressi oral, escrita i audiovisual prpia
i aliena i respectar les opinions daltri.
Todas
Exposar lopini sobre la lectura duna obra completa adequada a ledat;
reconixer-ne el gnere i lestructura global; valorar de manera general ls
del llenguatge; i relacionar el contingut amb la prpia experincia.
Plan lector
Escriure textos, en suport paper o digital, prenent com a model un text
literari treballat a laula o realitzar-ne alguna transformaci senzilla.
2, 5, 7, 9
Currculum educaci secundria obligatria Decret 143/2007 DOGC nm. 4915 S1 6

Reconixer i valorar la diversitat lingstica, amb especial atenci a la
situaci lingstica que es produeix al centre i en lentorn proper de
lalumnat.
Todas, 2
Participar activament i reflexivament en lavaluaci (autorregulaci,
coavaluaci) del propi aprenentatge i el dels altres amb una actitud activa i
de confiana en la prpia capacitat daprenentatge i s de les llenges.
Todas