Está en la página 1de 24

RIBOTO NAUDOJIMO

(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
NACIONALINIS EGZAMI N CENTRAS


Nacionalinis egzamin centras, 2013 131CHVU0
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

1 i 282013 m. valstybinio brandos egzamino uduotis
Pagri ndi n sesi j a

2013 m. birelio 14 d. Egzamino trukm 3 val. (180 min.)


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2 i 28
I
U
P
A
C

r
e
k
o
m
e
n
d
u
o
j
a

g
r
u
p
e
s

n
u
m
e
r
u
o
t
i

a
r
a
b
i

k
a
i
s

s
k
a
i
t
m
e
n
i
m
i
s
.

S
k
l
i
a
u
s
t
e
l
i
u
o
s
e

n
u
r
o
d
y
t
i

t
r
a
d
i
c
i
n
i
a
i

g
r
u
p
i


n
u
m
e
r
i
a
i
.

1
1
2

C
nK
o
p
e
r
n
i
k
i
s


(
2
8
5
)RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

3 i 28
Tirpumo lentel
Jonai

Na

4
NH

K

Li

Ag
2
Mg
2
Ca
2
Ba
2
Zn
2
Cu
2
Ni
2
Pb
2
Sn
2
Fe
3
Fe
3
Al

Br
t t t t t n t t t t t t m r t t t

COO CH
3

t t t t t m t t t t t t t r t n t
2
3
CO 2
CO
m
t t t t m m n n n n n n r n r r

Cl
t t t t t n t t t t t t m r t t t

F
t t t t n t n n m n n t n t t n m

I
t t t t t n t t t t
CuI
n
t n m t t

3
NO
t t t t t t t t t t t t t t t t t

OH t
3
NH
t
t t
O Ag
2
n
n m t n n n n n n n n
3
4
PO t t t t m n n n n n n n n n n n n
2
S m t t t t n r r t n n n n n n r r
2
3
SO
2
SO
m
t t t t n m n n n n n n n n r r
2
4
SO
t t t t t m t m n t t t n t t t t
2
3
SiO
n t r t n n n n n n n n n n n n n
t tirpus, m maai tirpus, n netirpus, r susidarymo metu reaguoja su vandeniu (hidrolizuojasi), brknys
rodo, kad tokio junginio nra. Jeigu junginys nepatvarus, lentelje nurodytas galutinis skilimo produktas.

Pagrindini grupi element elektriniai neigiamumai santykiniais vienetais
Grups
Periodai
IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
1 H
2,1
He
2 Li
1,0
Be
1,5
B
2,0
C
2,5
N
3,0
O
3,5
F
4,0
Ne
3 Na
1,0
Mg
1,2
Al
1,5
Si
1,8
P
2,1
S
2,5
Cl
3,0
Ar
4 K
0,9
Ca
1,0
Ga
1,7
Ge
1,9
As
2,1
Se
2,4
Br
2,8
Kr
3,0
5 Rb
0,9
Sr
1,0
In
1,6
Sn
1,8
Sb
1,9
Te
2,1
I
2,5
Xe
2,6
6 Cs
0,8
Ba
1,0
Tl
1,6
Pb
1,7
Bi
1,8
Po
1,9
At
2,1
Rn
7 Fr
0,8
Ra
1,0


Metal tamp eil
Li K Ba Ca Na Mg Al Ti Mn Zn Cr Fe Co Ni Sn Pb H
2
Cu Ag Hg Pt Au

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
4 i 28
I dalis
Teisingas atsakymas kiekvien i 0130 klausim vertinamas vienu taku. iuos klausimus yra
tik po vien teising atsakym.

01. Kurioje temperatroje vandens tankis yra didiausias?

A 1 C

B +1 C

C +4 C
D +20 C


02. Kurioje eilutje nurodyti tik inertini duj simboliai?

A Kr, Br, Ne
B Xe, Rn, He
C Ar, Cr, Se
D Te, Ne, Kr

03. Kurios dujos turi kvap?
A H
2

B O
2

C N
2

D Cl
2


04. Palyginkite S atom ir S
2
jon pagal proton ir elektron skaii. Kuriuo atveju abu
teiginiai apie S atom ir S
2
jon yra teisingi?
Proton Elektron
A S
2
jonas turi tiek pat, kiek ir S atomas S
2
jonas turi dviem daugiau u S atom
B S
2
jonas turi dviem maiau u S atom S atomas turi dviem daugiau u S
2
jon
C S atomas turi dviem daugiau u S
2
jon S
2
jonas turi dviem maiau u S atom
D S
2
jonas turi dviem daugiau u S atom S
2
jonas turi tiek pat, kiek ir S atomas

05. Kuri formul yra alkano?

A C
12
H
20

B C
12
H
22

C C
12
H
24

D C
12
H
26


06. Kuri dalel turi daugiau elektron negu neutron?
A Cl
35
17

K
39
19

C
2 24
12
Mg
D
2 16
8
ORIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

5 i 28
07. keturis mgintuvlius su skirting drusk tirpalais buvo pilta kalio fluorido KF tirpalo.
Kuriame i mgintuvli nesusidar nuosdos?


A B C D

08. Kuriame atsakyme nurodytos tik bazini
1
oksid formuls?
A Li
2
O, CO
2
, N
2
O
5

B Na
2
O, MgO, SiO
2

C CO
2
, N
2
O
5
, SiO
2

D Li
2
O, Na
2
O, MgO

09. Paveiksle grafikai pavaizduota, kaip kinta mediag X ir Y kiekiai vykstant reakcijai. Kuri
chemin lygtis teisingai aprao grafike pavaizduotus kitimus?

A X Y
B Y X
C 2X Y
D Y 2X

10. Kiek moli Ca(NO
3
)
2
(k) reikia dti 0,5 litro 0,2 mol/l koncentracijos Al(NO
3
)
3
tirpalo,
kad bendras nitrato jon kiekis tirpale bt 0,7 mol?

A 0,2 mol
B 0,3 mol
C 0,4 mol
D 0,5 mol

1
bazini zasadowych
Laikas, s
K
i
e
k
i
s
,

m
o
l


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
6 i 28
11. Kurioje eilutje atomai surayti atom spindulio didjimo kryptimi?

A Ra < Ba < Na < Li
B Li < Na < Ba < Ra
C Ba < Ra < Li < Na
D Na < Ra < Li < Ba

12. Pagal kuri formul skaiiuojamas tirpalo pH?

A pH = c(H
+
)
B pH = lg c(H
+
)
C pH = lg c(H
+
)
D pH = ln c(H
+
)

13. Kurio i pateikt jungini 0,1 mol/l koncentracijos vandeninio tirpalo pH yra maiausias?


A K
2
CO
3

B KCl
C NH
3

D CH
3
COOK

14. Kuriuos chemini mediag pavojingumo simbolius reikia uklijuoti ant metanolio CH
3
OH
butelio?
I II III
A I ir II
B I ir III
C II ir III
D I, II ir III

15. Kuri i uraytj rgi yra stipriausia?
Rgties formul Rgties jonizacijos konstanta
A HIO
3
K
a
= 1,7 10
1

B HClO
2
K
a
= 1,1 10
2

C HCOOH K
a
= 1,8 10
4

D C
6
H
5
COOH K
a
= 6,5 10
5


16. Kuriuo atveju teisingai nurodytas elektrod mass kitimas elektrolizuojant CuCl
2
tirpal?
Elektrolizei naudoti variniai
1
elektrodai.
Neigiamojo elektrodo mas Teigiamojo elektrodo mas
A sumajo padidjo
B padidjo sumajo
C sumajo sumajo
D padidjo padidjo

1
variniai miedziane

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

7 i 28
17. Buvo tiriama grtamoji reakcija. Kuris grafikas teisingai vaizduoja tiesiogins
1
ir
atvirktins
2
reakcijos greiio
3
priklausomyb nuo laiko? Grafikuose tiesiogins reakcijos
greitis pavaizduotas itisine linija, o atvirktins reakcijos greitis brkneline
4
linija.


A

B

C D

18. Kurioje eilutje teisingai apibdinta viesoje vykstanti metano ir chloro reakcija?
Reakcijos tipas Reakcijos mechanizme dalyvaujanios dalels
A pakait jonai
B jungimosi radikalai
C jungimosi jonai
D pakait radikalai

19. Varis ir geleis gaunami j oksidus CuO ir Fe
2
O
3
veikiant reduktoriais. Ar vandenilis H
2

tinka iems oksidams redukuoti?
A Vandenilis tinka tik CuO redukuoti.
B Vandenilis tinka tik Fe
2
O
3
redukuoti.
C Vandenilis tinka ir CuO, ir Fe
2
O
3
redukuoti.
D Vandenilis netinka n vienam i i oksid redukuoti.

1
tiesiogins bezporedniej
2
atvirktins odwrotnej
3
reakcijos greiio prdkoci reakcji
4
brkneline kreskowana
0 100 200 300 0 100 200 300
Laikas, s
Laikas, s
G
r
e
i
t
i
s
,

m
o
l
/
l

s

G
r
e
i
t
i
s
,

m
o
l
/
l

s

0,3

0,2

0,1

0
0,3

0,2

0,1

0
Laikas, s Laikas, s
0,3

0,2

0,1

0
0,3

0,2

0,1

0
G
r
e
i
t
i
s
,

m
o
l
/
l

s

G
r
e
i
t
i
s
,

m
o
l
/
l

s

0 100 200 300
0 100 200 300

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
8 i 28
20. Kuriuo i pavaizduot ind galima tiksliausiai pamatuoti 100 ml tirpalo?
A B C D

21. Gaminant sieros rgt vyksta keletas reakcij. Viena i j yra tokia:
2SO
2
(d) + O
2
(d) 2SO
3
(d); H= 198 kJ
Tiriant i reakcij buvo nustatyta, kad jos pusiausvyros konstanta buvo K = 6,510
5
.
Pakeitus tik vien reakcijos slyg ios reakcijos pusiausvyros konstanta pasikeit ir tapo
K = 1,210
3
. Kurios slygos pakeitimas sukl tok pusiausvyros konstantos pokyt?
A deguonies koncentracijos pakeitimas
B katalizatoriaus djimas
C slgio pakeitimas
D temperatros pakeitimas


22. Buvo tirtas KNO
3
tirpimo vandenyje iluminis efektas. Tam naudotas 1 paveiksle pavaiz-
duotas prietaisas. 2 paveiksle pateiktas grafikas rodo, kaip kito termometro rodmenys
1
nuo
to momento, kai KNO
3
buvo dtas vanden.

1 paveikslas 2 paveikslas

Kuris teiginys teisingai apibdina KNO
3
tirpim vandenyje?
A Endoterminis procesas, H > 0
B Endoterminis procesas, H < 0
C Egzoterminis procesas, H < 0
D Egzoterminis procesas, H > 0


1
rodmenys wskazania
termometras
dangtelis
putplasio puodeliai
maiykl
laikas, min
t
e
m
p
e
r
a
t

r
a
,

C


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

9 i 28
23. Mokin tyr magnio Mg ir vario Cu sveik su druskos HCl ir azoto HNO
3
rgi
praskiestais tirpalais. Lentelje pliuso enklu ji paymjo atvejus, kai reakcija vyko, o
minuso kai reakcija nevyko. Kurioje eilutje teisingai nurodyti bandym rezultatai?


24. Neinomo alkeno 2,1 g mginys visikai sureagavo su 8 g bromo. Kuri i formuli yra io
alkeno?
A C
2
H
4

B C
3
H
6

C C
4
H
8

D C
5
H
10


25. Vienas vandenilio atomas alkane pakeistas OH grupe. Kuriuo atveju teisingai nurodyta,
kaip dl OH grups pasikeiia susidariusio organinio junginio savybs?
Tirpumas vandenyje lyginant su
alkano tirpumu
Virimo temperatra lyginant su alkano
virimo temperatra
A padidja sumaja
B padidja padidja
C sumaja padidja
D sumaja sumaja

26. Kuri i formuli yra antrinio alkoholio
1
?


AB
C
D


1
antrinio alkoholio alkoholu drugorzdowego ()
HCl HNO
3

Mg Cu Mg Cu
A + + + +
B + +
C + + +
D + +
C
2
H
5
H C OH
CH
3
H
H
C OH CH
3
C OH
CH
3
C
2
H
5
CH
3
C
C H
H
H
H
OH
OH

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
10 i 28
27. Kiek hidroksigrupi turi viena sacharozs molekul?
A 6
B 8
C 10
D 12

28. Kaip pateiktasis junginys vadinamas pagal IUPAC nomenklatr?
A 2-etil-1,3,4-trimetilpentanas
B 2,3,5-trimetil-4-etilpentanas
C 3-etil-4,5-dimetilheksanas
D 4-etil-2,3-dimetilheksanas

29. Mokytojas ura keturias struktrines formules:

C C
Cl
Cl
H
H

Cl
C C
H
Cl
H

Cl
C C
H
H
Cl

H
C C
Cl
Cl
H

I II III IV
ir papra mokini irinkti cis-trans izomerus rodani formuli por. Mokiniai pasil
keturis skirtingus atsakymus. Kuris i pasilytj atsakym yra teisingas?
A I ir II
B I ir III
C II ir III
D III ir IV


30. Kuris junginys yra vienas i gamtini baltym
1
monomer?


A

B


C

D


1
gamtini baltym biaek naturalnych
CH
CH
3
CH
3
CH CH
CH
3
CH
2
CH
3
CH
2
CH
3
CH
3
CH
2
C
O
OH
CH
2
CH
2
C
O
OH
NH
2
CH
3
CH C
O
OH
NH
2
CH
3
CH
2
C
O
NH
2


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

11 i 28
II dal i s
Teisingas atsakymas kiekvien II dalies klausim vertinamas 1 taku.
1. Kiek gram magnio sulfato MgSO
4
reikia norint pagaminti 200 g 12 % koncentracijos ios
mediagos tirpalo?


Ats.: g

2. Pakaitintas amonio dichromatas (NH
4
)
2
Cr
2
O
7
usidega ir skyla. Vyksta reakcija
(NH
4
)
2
Cr
2
O
7
(k) Cr
2
O
3
(k) + N
2
(d) + 4H
2
O(d),

kuri vadinama vulkano reakcija, nes jos vyksmas primena vulkano
isiverim. Kiek moli dujini mediag susidarys suskilus 0,1 molio
amonio dichromato?
Ats.: , mol3. Neinomo cheminio elemento elektronin formul yra x, y, 6. Paraykite, kam lygs skaiiai
x ir y.


Ats.: x = , y =


4. Koks buteno C
4
H
8
tankis g/l normaliosiomis slygomis?
Ats.: , g/l

5. Polieteno molin mas 19600 g/mol. Koks io polimero polimerizacijos laipsnis?

Ats.: n =

Juodratis


Juodratis
Juodratis

Juodratis

Juodratis


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
12 i 28
6. 300 ml 2 mol/l koncentracijos CuCl
2
tirpalo pilta tiek vandens, kad tirpalo tris tapo
600 ml. Kokia yra chlorido jon molin koncentracija gautame tirpale?
Ats.: mol/l
7. Koks turi bti X atomo ir Y atomo elektrinio neigiamumo skirtumas
1
, kad tarp i atom
susidaryt joninis ryys?


Ats.: X atomo ir Y atomo elektrinio neigiamumo skirtumas turi bti didesnis u ,

8. Kiek daugiausia vandenilini ryi gali sudaryti viena H
2
O molekul?


Ats.:


9. Kiek daugiausia gali bti alken, kuri formul yra C
4
H
8
, skaitant cis-trans izomerus?
Ats.:

10. Kiek maiausia anglies atom turi bti pagrindinje alkano grandinje
2
, kad is anglia-
vandenilis galt turti CH
3
CH
2
CH
2
pakait?


Ats.:

1
elektrinio neigiamumo skirtumas rnica elektroujemnoci
2
pagrindinje alkano grandinje w gwnym acuchu akanu
Juodratis

Juodratis

Juodratis

Juodratis

JuodratisRIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

13 i 28
III dal i s

1 klausimas. Geleins konstrukcijos rdija ir dl to patiriami
didiuliai nuostoliai. Apskaiiuota, kad pasaulyje
kas 90 sekundi suyra 1 tona geleies. Jums
pateiktas paveikslas vaizduoja tilto konstrukcij,
kurios dalis yra jros vandenyje.


1. Geleiai rdijant neutralioje terpje, vyksta ios reakcijos:
2Fe(k) + O
2
(d) + 2H
2
O(s)

2Fe(OH)
2
(k) (1 lygtis)
4Fe(OH)
2
(k) + O
2
(d) + 2H
2
O(s) 4Fe(OH)
3
(k) (2 lygtis)
2Fe(OH)
3
(k) Fe
2
O
3


xH
2
O(k) + (3x)H
2
O(s) (3 lygtis)
rdys
Paraykite simbol elemento, kuris 1 lygtyje yra:

(2 takai)

2. Siekiant ivengti korozijos taikomi vairs jos ltinimo bdai. Paveiksle parodyta, kad nuo
korozijos gelein konstrukcij saugo prie jos pritvirtinta kito metalo plokt. Pateikite
pavyzd metalo, i kurio pagaminta plokt apsaugot gelein konstrukcij nuo korozijos, ir
pavyzd metalo, kurio plokt neapsaugot ios konstrukcijos nuo korozijos.


(2 takai)

3. Padarykite ivad, kaip pasikeist korozijos greitis, jei tilto konstrukcija bt panardinta
ups vandenyje. Argumentuokite savo ivad.(2 takai)

4. Ityrus 9,8 g rdi Fe
2
O
3


xH
2
O(k) (3 lygtis) mgin, nustatyta, kad jame yra 0,1 mol
geleies. Apskaiiuokite rdi formul. Uraykite nuosekl sprendim.

(3 takai)
Juodratis Apsaugot ................................... Neapsaugot ...................................
(vieno metalo simbolis) (vieno metalo simbolis)

Juodratis Oksidatorius ................................... , reduktorius ....................................
Juodratis


Juodratis


metalo
plokt
jros
vanduo
gelein tilto
konstrukcija

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
14 i 28
2 klausimas. Alkotesteriai skirti etanolio garams mogaus
ikvepiamame ore aptikti. Alkotesteryje oraninis
kalio dichromato K
2
Cr
2
O
7
tirpalas virsta alios
spalvos chromo(III) chlorido CrCl
3
tirpalu vykstant
etanolio oksidacijai.


3CH
3
CH
2
OH(aq)+2K
2
Cr
2
O
7
(aq)+16HCl(aq)3CH
3
COOH(aq)+4CrCl
3
(aq)+4KCl(aq)+11H
2
O(s)1. Pavadinkite pagal IUPAC nomenklatr organin jungin, kuris susidar alkotesteryje i
etanolio.

(1 takas)
2. Naudojant kit oksidatori i etanolio susidar organinis junginys, kuris reaguoja su
sidabro(I) oksido Ag
2
O amoniakiniu tirpalu. Paraykite io organinio junginio
nesutrumpint struktrin formul.(1 takas)

3. Paraykite nesutrumpint struktrin formul alkoholio, kur oksiduojant susidaro
propanonas.(1 takas)


4. Alkotesteryje vykstanios reakcijos greitis buvo tiriamas laboratorijoje. 1 paveiksle pavaiz-
duota, kaip io bandymo metu kito K
2
Cr
2
O
7
koncentracija. Apskaiiuokite, kokiu vidutiniu
greiiu
1
vyko reakcija per pirmsias 5 minutes. Uraykite nuosekl sprendim.

1
vidutiniu greiiu redni szybkoci
Juodratis

Juodratis

Juodratis


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

15 i 28
1 paveikslas. K
2
Cr
2
O
7
koncentracijos kitimas vykstant etanolio oksidacijai.


(2 takai)

5. Per pirmsias 10 min K
2
Cr
2
O
7
koncentracija sumajo 0,0018 mol/l, o nuo 40-osios iki
50-osios minuts K
2
Cr
2
O
7
koncentracija sumajo 10 kart maiau tik 0,00018 mol/l. Kuo
daugiau laiko praeina nuo reakcijos pradios, tuo maesnis tampa reakcijos greitis.
Paaikinkite, kodl vykstant reakcijai jos greitis maja.
(1 takas)
6. Buvo atliktas antras bandymas, kurio metu tirtas alkotesteryje vykstanios reakcijos greitis
naudojant tinkam katalizatori. Visos kitos reakcijos slygos buvo tokios pat, kaip
parodyta 1 paveiksle. Duotajame 1 paveiksle nubrkite kreiv, kuri apytiksliai rodyt, kaip
kito K
2
Cr
2
O
7
koncentracija antrojo bandymo metu.
(2 takai)
Juodratis
Juodratis
laikas, min

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
16 i 28

3 klausimas. Britas Hemfris Deivis (Humphry Davy) (17781829)
buvo ymiausias to meto chemikas, kur Napoleonas
apdovanojo premija u jo mokslinius darbus. 18071808
metais H. Deivis atrado eis naujus metalus natr,
kal, bar, stronc, kalc ir magn, elektrolizuodamas
ilydytus i metal junginius.

1. Paaikinkite, kodl natr, kal, bar, stronc, kalc ir magn
manoma gauti elektrolizuojant i metal jungini lydalus, bet
nemanoma gauti elektrolizuojant t pai jungini vandeninius
tirpalus.(1 takas)
2. Ilydyto kalio chlorido elektroliz vyksta taip pat, kaip ir ilydyto natrio chlorido. Paraykite
chemines lygtis, rodanias, kas vyksta prie teigiamojo ir prie neigiamojo elektrod, elektro-
lizuojant ilydyt kalio chlorid.

(2 takai)
3. Pramonje nuo 1950 met kalis gaminamas kitu bdu pagal reakcijos lygt
KCl(s) + Na(s) NaCl(s) + K(d)
is bdas paremtas pusiausvyros perstmimu
1
dein. Gamyba vykdoma tokioje
temperatroje, kurioje kalis yra dujins bsenos ir kaip dujos pasialina i reakcijos miinio,
o visos kitos mediagos yra skystos. Naudodamiesi 1 lentele, nurodykite kalio gamybai
tinkam temperatros interval.
1 lentel. Mediag lydymosi ir virimo temperatros
Mediaga Lydymosi temperatra, C Virimo temperatra, C
NaCl 801 1413
KCl 770 1420
Na 98 883
K 64 774(2 takai)

1
pusiausvyros perstmimu przesunicie rwnowagi c
Juodratis
Prie teigiamojo elektrodo:

Prie neigiamojo elektrodo:
Juodratis
Juodratis

Nuo ..................... C iki ..................... C

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

17 i 28

4. Gamtoje aptinkami trys kalio izotopai
(2 lentel). Remdamiesi 2 lentels duo-
menimis, apskaiiuokite elemento kalio
atomin mas. Uraykite nuosekl
sprendim. Atsakym suapvalinkite iki
tkstantj dali.
2 lentel. Gamtiniai kalio izotopai
Izotopas
Izotopo paplitimas*,
%
Izotopo atomin
mas, amv
39
K 93,2581 38,963707
40
K 0,0117 39,963999
41
K 6,7302 40,961825

*Paplitimas rodo, koki io elemento atom skaiiaus dal
sudaro nurodyto izotopo atomai
(2 takai)

5. Kosminiuose aparatuose orui atnaujinti naudojamas kalio junginys KO
2
, vadinamas kalio
superoksidu. Kalio superoksidas reaguoja su anglies(IV) oksidu ir iskiria deguon:

4KO
2
(k) + 2CO
2
(d) 2K
2
CO
3
(k) + 3O
2
(d)

bandomj oro atnaujinimo sistemos model ininieriai djo 500 g kalio superoksido ir
leido anglies(IV) oksido dujas. Baigus bandym, bandomajame modelyje buvo 496 g kietj
mediag. Apskaiiuokite, kiek procent kietj mediag mass sudaro nesureagavs
kalio superoksidas. Uraykite nuosekl sprendim.


(4 takai)
Juodratis
Juodratis

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
18 i 28
4 klausimas. Atliekant titravimo bandym, kgin kolb buvo pilta 10 ml neinomos
koncentracijos sieros rgties tirpalo ir lainta 5 laai fenolftaleino tirpalo
(A paveikslas). Kaip parodyta B paveiksle, biuret buvo pripilta 0,1 mol/l
koncentracijos KOH tirpalo. kolb su sieros rgtimi i biurets lainant kalio
hidroksido tirpal, vyko neutralizacijos reakcija
H
2
SO
4
(aq) + 2KOH(aq) K
2
SO
4
(aq) + 2H
2
O(s)
Kai tik pakito tirpalo spalva, biurets sklend buvo udaryta (C paveikslas).


1. Atliekant bandym, naudotos dvi priemons, paveiksluose paymtos raidmis X ir Y.
Uraykite i priemoni pavadinimus.(2 takai)

2. Apskaiiuokite biuretje esanio 0,1 mol/l koncentracijos KOH tirpalo pH. Uraykite
nuosekl sprendim.(2 takai)
Juodratis
X ............................................................ Y .........................................................
Juodratis


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

19 i 28
3. Nurodykite, kokia buvo kginje kolboje esanio tirpalo spalva prie bandym ir po
bandymo.


(2 takai)

4. Naudodamiesi A, B ir C paveiksluose pateiktais duomenimis, apskaiiuokite, kokia buvo
sieros rgties tirpalo molin koncentracija. Uraykite nuosekl sprendim.(4 takai)

5. Sieros rgiai reaguojant su kalio hidroksidu gali susidaryti ne tik kalio sulfatas K
2
SO
4
, bet
ir kalio vandenilio sulfatas KHSO
4
. Paaikinkite, nuo ko priklauso, kuri i i dviej drusk
susidarys.

(1 takas)
Juodratis

Juodratis
Prie bandym ................................ Po bandymo .............................
Juodratis


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
20 i 28
5 klausimas. I polivinilchloridu vadinamo polimero gaminami minkti plastikiniai aislai,
indai, vairios plvels ir lipnios juostos, vamzdiai, mokjimo kortels ir dar
daugyb kit plaiai naudojam daikt.


Polivinilchloridas pramonje gaminamas i monomero, kurio formul yra
CH
2
CHCl. Monomeras CH
2
CHCl laboratorijoje gali bti gaunamas pagal
dviej reakcij schem:


1. X mediag veikiant vandeniu, susidaro junginys CHCH (1 reakcija schemoje). Paraykite
1 reakcijos bendrj lygt.(2 takai)

2. Junginys CHCH, kaip ir etenas, gali prisijungti vandenilio halogenidus. Paraykite
schemoje nurodytos 2 reakcijos lygt sutrumpintomis struktrinmis formulmis.(2 takai)

3. Schemikai pavaizduokite CH
2
CHCl molekuls erdvin sandar ir apytiksliai nurody-
kite bent vieno kampo tarp ryi dyd.

(2 takai)
Juodratis

+ H
2
O
1 reakcija
X mediaga
2 reakcija
CHCH CH
2
=CHCl
Juodratis

Juodratis


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

21 i 28
4. Paraykite CH
2
CHCl polimerizacijos reakcijos lygt sutrumpintomis struktrinmis
formulmis.

(2 takai)

5. Sudeginus 1 mol CH
2
CHCl isiskyr 1027 kJ ilumos. inoma, kad visi ios reakcijos
reagentai ir produktai buvo dujiniai. Degimo produktuose rasta 1 mol HCl. Paraykite
CH
2
CHCl degimo termochemin reakcijos lygt molekulinmis formulmis, jei degimas
vyko esant deguonies pertekliui.
(3 takai)

6. Paaikinkite, kodl nerekomenduojama buitini polivinilchlorido atliek deginti krosnyje ar
laue.
(1 takas)

7. Nurodykite, k reikt daryti su namuose susidariusiomis polivinilchlorido atliekomis.
(1 takas)

Juodratis

Juodratis

Juodratis
Juodratis


RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
22 i 28

6 klausimas. Biodyzelinas i augalins kilms
1
aliej ar gyvnins kilms
2

riebal pagamintas biokuras, kokybe prilygstantis dyzelinui.
Lietuvoje biodyzelinas gaminamas i raps aliejaus

1. Pavadinkite A produkt pagal IUPAC nomenklatr.


(1 takas)


2. Riebalai susidaro i glicerolio ir riebal rgi. Kokios dvi funkcins grups sureaguoja
tarpusavyje susidarant riebal molekulei? Paraykite i funkcini grupi pavadinimus.

(2 takai)

3. Duotoje formulje daugtaki vietose taip raykite indeksus, kad formul rodyt gyvnins
kilms riebal molekul.

(1 takas)
4. Paaikinkite, kodl gaminant biodyzelin yra naudojamas metanolio perteklius.

(1 takas)

1
augalins kilms pochodzenia rolinnego
2
gyvnins kilms pochodzenia zwierzcego
Juodratis
Juodratis
CH
2
CH
2
CH
OOCC
17
H.....
OOCC
17
H.....
OOCC
17
H.....

Juodratis
Juodratis
NaOH
CH
2
CH
2
CH
OOCC
17
H
33
OOCC
17
H
33
OOCC
17
H
33
CH
2
CH
2
CH
OH
OH
OH
3 CH
3
OOCC
17
H
33
CH
3
OH 3
Riebalai
(raps aliejus)
A produktas
biodyzelinas

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131CHVU0 2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE SPRENDIM IR ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

23 i 28
5. Paraykite biodyzelino ir NaOH reakcijos lygt sutrumpintomis struktrinmis formulmis.


(2 takai)

6. Paaikinkite, kodl biodyzelinas vadinamas ekologiku kuru, nors jam sudegus susidaro CO
2

dujos, kurios laikomos iltnamio reikin sukelianiomis dujomis.(1 takas)
Juodratis
Juodratis

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131CHVU0
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
24 i 28