Está en la página 1de 7

zmo}ryt

$%&'()&%*+,-./0)12)3/)3%,%/&4+/)3/)5667

0123 4567894785

jkA

\_ c WaWeX Y

~xxwz{|z{v|~v|}z| |A|B
 | v~xz{v|}z|wz}|yv|zuxzu{|
uz{yvuv{wxzy| x{z{wxvuzy| z| zu| ~v|
xvu{y|wz}vy
285179!063 05 8247
0h6@A>@@>8
 >:;   :__8

52341754

W > 1 =3  5p_K<:A:__8A


4 6< :__8 G64 
M 0 _6_ 3  =
4C 0   > 
4  I 6 1 >
 F = mKb0 3C =0 >
 C >   7 ?F
 4 1 =
W > 3 B 5pN6NKA:__8A3
U3 3A 35M I 34 C
 4 =E > CE 4 

  0  1  m0 


J@ 7 GF M G 6 

 Pb 2530598:77O  


3=C59K:787 >
 4  B I 
0 1 
W > >  I  
0 =
 4  > 
 B IG   
W >  >  ? > 
  I 7 ? 1 =3 
5p_K<:A:__8A4  4 
4 4   59:8;66>
 59:76;:> 4  59:<ON:> I
 5p:N<6_> 4 2 5p__NA:__NA4
 I
212 U

4./<6:<l>3 I ? 1 =


3  5p_K<:A:__8A4> J E 
 7 ?E 4    
1 =
1 5 > 5E  5E 
T 2Y756 53
752
94
3 =

408=1

240582809456040982456464#126869182015671947856876842 43 80 1686>091
m55 U 22 2b

80 8686040943 80 1 D66

0?

21#094

 75

5
3 0174

0 16 35
7

6 1 

5 2 1

78916<8628986746
2405828094

6__6_O 3 53
3073474
432613674275M175
32

4
7\175
6__N_; 3 53
3073474
T 2
120
7263 A 432613
67
4T 2
120 \
7
7\7

7263
6__7_: 3 53
3073474

4 40 X X
432613674
4 4
0 X X
275M
4
7\175A
 75
75\7

91 9 1
50

8:77O
O_7<8
<8KNK

21 =89 1

040943 68583 1 751 6


3 >=3 1 64
80 1
24058226

73 037
3 5435M17261
6 1747352636
3 5
4
763U759K:7874 75
75\7
A4326136 275
1 71 ::<:OK7 __
M175
32
4
7\175A 75
A 75

5261

3 5\73 037
3 5435M17261
6 1747
352636
3 54
763U7752U3
6 175 3 73 3
25 1 71 6KK6K8K __
7
7\7
>01 U35
374 5
3 0174 A 75

5261

3 546127 72\2 2  47352636


3 5
4
763U7
4 40 X X >4326136 4
4 4
1 71 :<7<OO __
0 X X A0 16 35
7A 75

1 47621=89 15

j6Aj6Biil@@

C C BF      

ii@@>

\Y \[Z ea^^ eY a]
 vwuv| uv | v| ~xxwz|
v}| v}z v{| ~v| vux~z~| zuz|
{yz}zwx{vy||*uz{yuv|~v| t
8928 165283 1
0?6@B>@@>83
01234564710893
7

52341754
W > 5 ONp 6 ?8  
B > 4 
2 5p_;:A:__<A3 >  E > 
=   G=
 C  B
 E  3  5
3 
W >  5 K9  
   > E 3 
 53  >>
  5 >5 
 B  
W > 4 2 59:OA7;A3 
= 1  2 3 
6  0 = E 
 > 4  
 E   0 C>
    U  >

   3 


6 
W > CJ  1 = 59 6:;A:__OA
354
03A
16 
 = 1  6J

  35 4 4 

  0 3 l354


03=
5 6J0 l560K:6 6:K>3 
 0 
  4  1  
4=>E D  E 5 E  
   L 
W > 1  2 3 
 6 0>  4 
2 5p:OA7;A3 > E  G=E
   B  
C  = 5>G=
  I=> 
    
0 C>4 >1 
4= 0>
 4 0
 U 0
4 4 6 ?8  
B > 4 
2 59_;:A:__<A3  
 C  8b:;b 5 6689 

=0 5 0 


4
167
4./<6hl>63 <0616f616f6<6A6
f6./<6kjh6f62f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<6
5Qf <60h6k>iA>83
3 I  6; 5 OK9
1  2 3 6

0123 4567894785

zmo}ryt
$%&'()&%*+,-./0)12)3/)3%,%/&4+/)3/)5667

 0 = >4 


2 59:OA7;A3 > ? 
@75 OK9 A

mE b
K =  > 
  D  5M07
6<>  F E 
    
 K>O8 Km6___ b 0 4   
      
E  = 4 6___
 
;    5  C 
 > 4   
  K>O8 Km6___ b 0>  B
   m CE 
 E    b> 
B  B? C >
   E 5 =
 4 E  >5 
E  

A0m;bL  >


   > D5

   9 U 0 >


4   =  
A0m:bL  
   5 D5

   9 U 0 
4   =  
A0m6bL   
  L
L  B m6__b 
 =J   
 B?  D  
1   C  C 
 B  E G 4
 m bL mb
A5   C ?
    > 
 ? IF  E
   B? C
   B 
  C 
     E 
 B? C  
 >    5M07:_
 
2   = 4 
 G>  C  
E   = L
5E   
 
mE b
6;    >
  >  =>
 B  5 3 =
9 0 =3 
A5M07:_m24L 3 42
0 4M 0 b 5 M 0 
7>  B 
 IC I  
 I= 354
03
  ?F  =>L = 
J >  7 
1  3 3 7 
M l37MmM3  7 =b> 
3  7 

l37
m
 =3  7 =
 b 3 7 7 

 l377
m
 =3 
7 =b>  E E E 
  5M07:_L 
  L7 
 > C B
  m 
 3 b
  E 
   B? C
 >   1 > 
 <__ >  B = 
m  >  b

jkAi

  I 5M07:_ 5


 D4  J  I=
 7 354
03 
 ?F  =>L = J >
  7 1  
3 3 7 M l37M
mM 3  7 =b> 3 
7 
l37
m
 =
3  7 = b 3 
7 7 
 l377
m
 =
3  7 =b>E   E 
  
0  =  
  B   E L
    P
4./<6hl>63 <0616f6./<6kAh6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83 l
3 I 5 O;9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3
 ? 
@75 O;9 A 6 0 C  B
 ? B  > 
 > >  E E 
5 6J0 560K<_ _;KA6
2 F ? B E 
 E  I> >  > >
 5 ? E   
   
F_:?  0 CW 5 2 
 ?= 4 5 
K:_9

F6:? B 0 CW 5 2 
 ?= 4 5 
6:_9

 ?  B 4=
  ?F 
354
03>  560K<_ _:N>5 
 560K<_ _N:A:K<_ _N:AK 7 C >
 B ?  
M3 E E  7523 :77
 ?=  7523 O66
   = ? 
 B > B E 
1   2  7C 
P
4./<6jhl>63 <0616f6./<6@h6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83 l
3 I 5 8_9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 
@75 8_9 A   U  0
 B  4 E C 
  > L   
C 4 >
  C>  
  7 > B 
E   C  
  
  
0 4     > 
 B  L> E 
B     >  
 B   
   5 76p>  
 L
   > B 
 LE E  = 
 B? 0E    
 U L B <___ 2
B      ?
 
 U  B K__ 
    0> B
 =   
 

0123 4567894785

6&

&

ommmy{~ymt~y}m xtm rm vu}y~omoo}mxt~y}mxtmt}mztmsot{mrtmuom


m
uomzym}oumzvxymuomyrymzt{m{vrvo~o{m{v{~osy{muom}t~oxxv3
ymsot{muomsmuozmm mvu}y~omuomzym}oumzvxym
o{~yzoxvsvo~t
uomyrymymsot{muomsmuozm
o{~yzoxvsvo~t
m r~tmuomyrymxtmsyro}ym|myz~ym
uomrm{rsvv{~}tmuomyrym{omuoo}m
xt~y}mxtmrmyzsyxoysvo~tmuom
yrymozoyutmsvstmuomrmm
so~}tmxvxtmuomxyyxvuyu
m t~y}mxtmt~}tmo~v~t}myuvxvtyzm
uomvryzm}y~vmuomo~vxvmymzt{m
ovvut{momzym}o{o~omt}sy
om m m moo}m xt~y}m xtm rmoo}mxt~y}mxtmt}mztmsot{mrtmuom
y{~ymmm vu}y~omuomzym}oumzvxymzt{m{vrvo~o{m{v{~osy{muom}t~oxxv3
uomyrymymsot{muomsmmvu}y~omuomzym}oumzvxymuomyrymym
uozmo{~yzoxvsvo~t
sot{muomsmuozmo{~yzoxvsvo~t
|uos{muoo}mxt~y}mxtmymsyro}ymuomGmxtmv~m~vtmxt}}tm
rymsyro}ymuomGmxtmvozympmrmyzsyxoysvo~tmuomyrym
v~m ~vtm xt}}tm vozymozoyutmuomrmmso~}tmxvxtmxtstm
pm rm yzsyxoysvo~tmsvstmmxy{tmqromozmyzsyxoysvo~tm
uomyrymozoyutmuomrmtm{oymozoyutmuoo}mxt~y}mxtmrym
m so~}tm xvxtm xtstmtsy
svstmmxy{tmqromozm
yzsyxoysvo~tm tm {oym
ozoyutmuoo}mxt~y}mxtm
rymtsy
om m m mtm{omo}sv~omntxyzo{muomoo}mxt~y}mxtmrm{v{~osymuomyrym
y{~ymmm o~ymuomnmxtm~oxtmuomo}vysvo~tmymy{omuomyvo~o{muom
y}ym rym xyyxvuyum uomsyro}y{mxt~}ymvxouvtmuommssm
yzsyxoysvo~tmsypt}muommrzyuymxtmv~m{ozox~t}muomxt}}t
mm
vozymqromy{or}omrymyzvxyxvm
svsym~t~yzmuommsmymrym}o{vm
svsymuommxsmm{vmxtm
}o{o}ymuomyrymuommt}ymuomto}yxvm
xt~vrymxtstmsvstm
nymtsymxt~}ymvxouvtmuoo}mxrszv}m
ztm{oyzyutmomozmr~tmmuozmy}~xrztmRm
uozm}o{o~omozyso~tm
ommmymmtm{omo}sv~omntxyzo{muomoo}mxt~y}mxtmrm{v{~osymuomyrym
m
o~ymuomnmxtm~oxtmuomo}vysvo~tmymy{omuomyvo~o{muom
y}ym rym xyyxvuyum uomsyro}y{mxt~}ymvxouvtmuommssm
yzsyxoysvo~tmsypt}muommrzyuymxtmv~m{ozox~t}muomxt}}t
mm
vozymqromy{or}omrymyzvxyxvm
svsym~t~yzmuommsmymrym}o{vm
svsymuommxsmm{vmxtm
}o{o}ymuomyrymuommt}ymuomto}yxvm
xt~vrymxtstmsvst
nymtsymxt~}ymvxouvtmuoo}mxrszv}m
ztm{oyzyutmomozmr~tmmuozmy}~xrztmRm
uozm}o{o~omozyso~t
|uvxvtyzso~om{omuoo}mv{~yzy}mrm
{v{~osymuom}txvyut}o{mptmy{o}{t}o{muom
o}vysvo~tmuomyrymuomyxro}utmymzym
t}sym|mmptm
nym}o{o}ymuomyrymxt~}ymvxouvtm
uoo}my{or}y}mmt}ymuomto}yxvm
xt~vrymuom~tutmozm{v{~osymuomxt~}ym
vxouvtmxtstmsvst

jk@

 B?     


 0> B <____
0 4  
0 ?    > B
E      
 =>  
 0   4 >B
 L:_n  G
 P
4./<6A?l>63 <0616f6./<6h6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 869 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3
 ? 
@75 86p A  BL4 >
4=4   G E 4>
 E>L   E 
4 >L  
6 J BLL  E 
CE C   
  0 E   
 =>   

  B   2  C
 =   

zmo}ryt
$%&'()&%*+,-./0)12)3/)3%,%/&4+/)3/)5667

2  B    B 


   
C5  B    > 
  > B   F
  
5C L5 GB 
 U 0 L
0 U L>  B 
 C L5 GE  L>
  C  
    BE 
   G 
    J
 >  L >
  Gm6_b 
B     
     P

4./<6?l>63 <0616f6./<6h6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 8:9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 
@75 8:p A2  B   C 
    @723
74 >5
M 3 71535
541M P @35M73 79P 
 B  6<   F
4 7 B B  
C     P

4./<6 B?l>6 3 <0616 f6 ./<6 jh6 f6


2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 8K9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3
 ? 
@75 8Kp A  
     >  
L   
1  >     
C5 LB  =C >
 L B? C 
    ;< 
C5 LB C
     
 :___ 0 B> LB
 :___ F  
 L 
     
 ? C B    
 > B B? :__ 0 : P
4./<6 k?l>6 3 <0616 f6 ./<6 h6 f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 8<9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3
 ? 
@75 8<p A5     
   U 
  > 
C  
A 4   >  
 =  4  0 
  B  >G
 m  Lb
A4 >  4 0E
  
A 0 C     
 
A  ?  
A7  0 ? 
4 
A
  45E5 0
   =  B  C
      U 
0

0123 4567894785

zmo}ryt
$%&'()&%*+,-./0)12)3/)3%,%/&4+/)3/)5667

   B 


   
4  =  E
  U 0 B 
  J = 
0 C 0 P

4./<6?l>63 <0616f6./<6Bh6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83 l
3 I 5 8N9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3
 ? 

@75 8Np A  U > E


J  B I B
  
(7
6
67
nym~t~yzvuyumuomzymyv~yxvmqromyzsyxoymzt{m
tmoxt xvzvu}t{muomnmpm~tuymyv~yxvmyupyxo~omtm vv{vm
{oy}yuymt}mrymuvv{vmtmro}~ymo}s~vxy
o~}tmuomzt{mmsmsouvut{mt}vt~yzso~omom
tuy{mzy{muv}oxxvto{muo{uomzymzrzy{muomzt{m
vmoxt ~
xvzvu}t{mpmy{~ymrymyz~r}ymuommso~}t{m{t}omozm vv{vm
vozmuozmv{t

%636

B I  B ?  B B
 E > LC=L J P
4./<6i?l>63 <0616f6./<6kh6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 8O9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3
 ? 
@75 8Op A6 U 0 B
  ? E   
5 6J0 K<_ _;KA6
 5  B
 ? CE5 
 ?= I 8_9

 ?  B I=
  ?F 
354
03>  560K<_ _:N>5 
 560K<_ _N:A:K<_ _N:AK 7 C >
 B ?  M3
E  7523 :77
?=  7523 O66P
4./<6@?l>63 <0616f6./<6ih6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 879 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 
@75 87p A U  B 
 = 
6  >  L  
   
: 0   B 
   
K
 C => 
C  5  mNb :6___
    0 5 B
 B  C =E >
 C E   B 
C =  HF =
   B  
C =   
;     F
 ?=E   
 U 0> ?   
    0
< 5 B     B
 
N    B  
C  C 

jk

 B >  


 B >= 
O    B  
  >B 
 LG P
4./<6?l>63 <0616f6./<6i@h6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 7_9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 
@75 7_p A U  B
 E E  
  >F C C 0 5
B    U  
5E= > 
 >   =>
  0 B 
  G  U 0
     B
    
F  G
   0E I  =
    
  
F?L    
 
F2 D G     B

F2  B ?L= G=

FL G 4  
  =>  0
F C5 B 
 K B    P
4./<6?l>63 <0616f6./<6ih6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 769 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 
@75 76p A 5  
 B     
  
5 409463 "03 46H8063 8 21568658924
91069105 29910856#890456H

yyxvuyu
vsymuom
|zsyxoysvo~t
uomnm

y}ouo{
v~o}y{
pmwmxvymuom
ntxyzmy}ym
y~oxvmyzm
zvxt

t{~}rxxvto{
tmzoy{muom
}tvouyuo{
yupyxo~o{mom
zy{mxryzo{m{om
rouomxt{~}rv}

y{~ym
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

noy{muom}tvouyumyupyxo~o{m
txryuy{mt}mxo~}t{mourxy~vt{m
so}xyut{m{ro}so}xyut{m
t{v~yzo{mxzvxy{mvzo{vy{mxvo{m
~oy~}t{mxry}~ozo{mty{msvzv~y}o{m
xtsv{y}y{mtmty{mtzvxvyzo{m
o{~yzoxvsvo~t{mov~oxvy}vt{m
zry}o{muomo{ox~xrzt{mzvxt{mpm
{~yxvto{muomo}vxvtqrom~oym
nvxoxvymrvxvyzmtmyr~t}vyxvm
oqrvyzo~omy}ym{rmrxvtysvo~t

mmzy{m{~yxvto{muomo}vxvt{my{txo~}t{mpm{~yzoxvsvo~t{muom
o~ymyzmzvxtmuommzymuv{~yxvymo~}omzymo{~}rx~r}ymqromxt~voom
zt{mxvzvu}t{mpmzy{my}ouo{mv~o}y{mtu}m}ourxv}{omymmxo~so~}t{m
{vos}ompmxryutm{omoxro~}omro}ymuomzymouvwmxyxv
mryutmzy{mxt{~}rxxvto{myupyxo~o{m{omr~vzvxomy}ymyzsyxoy}m
xtsr{~vzo{mxtstm~yzzo}o{msoxvxt{mtmuomsy~o}vyzmxtsr{~vzom
o{~ymuv{~yxvymuoo}murzvxy}{omtm{o}m{ro}vt}mymxry~}tmmso~}t{m
xt{vuo}yutmzymsypt}muomozzy{

0123 4567894785

jk

mmozmxy{tmuomzy{m{~yxvto{muomo}vxvt{my{txo~}t{mpm
{~yzoxvsvo~t{muomo~ymyzmzvxtmuommqromoouomnm
omxvzvu}t{mzy{muv{~yxvy{msvsy{muom{or}vuyum{omyzvxy}muo{uom
zy{mo{~}rx~r}y{mqromxt~voomzt{mxvzvu}t{muomnmymzt{m~yqro{muom
xtsr{~vzo{m~ro}y{muomo~vzyxvmtsy{myy{muomo}y{ompm
}oy{muomzyyutmnt{mxvzvu}t{m{omrvxy}momzry}o{myvo}~t{muo~}tm
uomo{~}rx~r}y{mso~zvxy{mqromo}sv~ymrymyuoxryuymo~vzyxvmyuym
o{~}rx~r}ymtu}mxt~oo}my{~ymov~vxry~}tmmxvzvu}t{mpmxyuym
o{~yzoxvsvo~tmuomo{~om~vtmtu}m~oo}my{~ymut{mo{~}rx~r}y{mtztm
{omo}sv~v}momo{~t{m~vt{muomo{~yzoxvsvo~t{mzymo~ymuomxvzvu}t{m
uomnmuomuvommmtm{omo}sv~v}mzymv{~yzyxvmuomzt{m}yxI{m
qromxt~voomzt{mxvzvu}t{muomnmomzy{mv{zy{muomuo{yxtmuom
xtsr{~vzo{mzqrvut{mtmn
m |uos{mzt{m}yxI{mqromxt~voomzt{mxvzvu}t{muomnmuoo}mrvxy}{om
ymmsmuomyo}~r}y{muomzy{mouvwmxyxvto{mmsmuomv{~yzyxvto{m
ozx~}vxy{mqromtm{oymym}roymuomozt{vmpmmsmuomxtzox~t}o{muom
uo{yJo

 B    


 U 2A J
 B O N P

4./<6j?l>63 <0616f6./<6ih6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 7:9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 
@75 7:p A B 
   5 J 

E 
KKL02
y{~ymm
t}ommmy{~ymm
t}ommmy{~ymm
t}ommmy{~ymm
t}ommmy{~ymm

 BLG  


 B=?  = 
  ?    B 
5 J L::_U  B 
   >J  L P
4./<6A?l>63 <0616f6./<6ijh6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 7K9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 
@75 7Kp A4F > 
 4  U >  
   ;<>
     L 2 
 C F > G  
   L
 C5 B  
    
P
4./<6?l>63 <0616f6./<6ih6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83 l
3 I 5 7<9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 
@75 7<p AW L  
C  0 C 
E >  U  E E
 0 CP
4./<6Bhl>63 <0616f6./<6ikh6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 7O9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 

zmo}ryt
$%&'()&%*+,-./0)12)3/)3%,%/&4+/)3/)5667

@75 7Op A6  0


 B 5  ? 
E = 

b
 =AE > = >FA
   E  0 
E  : ? 
b   
0  6 ?
 ? B CE5 79

 ?= I 5 


;7 8_9
 ?  B I=
  354
03> 560
K<_ _:N>5 560K<_ _N:A6>K<_ _N:A:
K<_ _N:AK 7 C >  B ? 
 M3 E  
7523 :77 ?= 
7523 O66P
4./<6khl>63 <0616f6./<6@h6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 66_9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 
@75 66_9 AE  AE
0 B  
  5 

A3 C 
A6 =  C 5 5E
A3 =  ?= 4 
C> m_b mK__b 
 mb 5 
A CB C E D 5M07<8> 
 ?   0> ? =
   CB C  >
 F ? I 
AUB C  E  
0A = 
AUB C ? HF 5E
m7 E L
 ? M 
U C b
 F
AM   
J
6 CB C > >C C
 = E  
 DE 5 
 =C L5 F C P
4./<6hl>63 <0616f6./<6jBh6f6
2f2 f.<6Q<j<6Q<6ff.<65Qf <60h6k>iA>
83
3 I 5 6KN9 1  2 
3 6 
0 = >4 2 59:OA7;A3 >
 ? 
@75 6KNp A 65  
 4  0 5E E 
E  4  E 
 G ?  ?   
4 >C   =4 2  
 J  B?   E
   E  =
 E   
4 
 @ 4 P  B
  E    ? 
 ? > 0 C  
 =4 
 6  B  

 4 1  4= 0 P


4./<6 ihl>6 2f?.<6 f6 f26 Q6
9< <f6 f.<6 f6 976 g6 2ff6 f6
.j16f697
 E   

 4 01 4= 0


 B  560K:6 6:K

0123 4567894785

zmo}ryt
$%&'()&%*+,-./0)12)3/)3%,%/&4+/)3/)5667

4./<6@hl>68fQ16f6f.jf f.<6f6
9< <6f.<6f697
   
 4 
0> C =C5 
     
 :__  >B G
 ?    
 EE 0 5 B
4 4 5 6J
32 N<

4./<6?l>61j2.<f6f6<.6<6aa6
f6Q<6g6f2<f
  C  B
C G0 E  
CB C   E  
 
A0  K><>6_6<>  
    B 
 5A56:8N;A
 ?=1B4B 
:_ 5  C   

  7>
7<6_=0
A0  ;<>  
    B  

  7>
7<6_=0
A  > B  D 
5 6J0 560KN_ __7
A   B  
   
 >     
5 6J0 560K<_ _O;

  C  B


ECB C E  I
 4=  
354
03>     
   C 
   =
7 J C> CB C 
 B  0 C
    560KN_ __7A< 4 
  = =>J B 
   >  I
  354
03>E 
 B   I =
B  => 
0 C  UB C 
 0    
 C >  C E 
  CB C   
 0   7 >
  B G  
CB C  
23513 35B> G 
C m7_b5 >
5  =  4 
2 >   E  B
  CE 
CB C  ?   
 >CB C E  
    5 7 >
 C4 B  
 23513 35  
CB C L  G
U  G 23513 35>
 CB C0 
CB C E    
  5 
 C> B 
D FE 4  
 0CB C E  
 G= 0> 4  
  C  ? E
  =
4.<6 hl>6 f<.16 f6 3 f<6 f6
Q<.f6f697
  C  =
 = 1  5 6
6  3  1 0 > 
 5 69 4 2 59_K_A:__8A3 6
>
3 6  0 = 
l0 B  
G 3 6 

jkj

 0 =  >  


E  C5 
    0 
C5 7  E  B 
   C 00 
C
G 3 6 0
 C L5 4 m 
   E b> =  B 
E  0 C
0 7  E  B 
  I E I 
C  
J L 4   
 
 4 3 6 0
 C L5 4 B
 B L>E  
 C =  
  CE  
    E 
   B  
 
nry}o{muom}tvouyuo{m
yupyxo~o{mtxryuy{mt}m
xo~}t{mourxy~vt{mso}xyut{m
{ro}so}xyut{mt{v~yzo{m
|zmzsv~omuom
~}o
xzvxy{mvzo{vy{mxvo{m~oy~}t{m
yyxvuyumuomyrym }tvouyumptm rvuyuo{
xry}~ozo{mty{msvzv~y}o{m
uozmyqromuomnm ouvwmxyxvms{m xt~vry{ xtsv{y}y{mtmty{mtzvxvyzo{m
xo}xyyms
s
o{~yzoxvsvo~t{mov~oxvy}vt{mpm
zry}o{muomo{ox~xrzt{mzvxt{m
qrom~oymnvxoxvymrvxvyzmtm
yr~t}vyxvmoqrvyzo~omy}ym{rm
rxvtysvo~tms
y{~ymmz{

ypt}mymmz{

4./<6jhl>64f1666<
 U >
 4 
1  4= 0 1 
> B   
  >  G  
5 <p 4 2 5p_:NA:__8A3 7 
 U  1 
B     F
 > G D
  C  
 E F =
3  0 
1 > B  
  5 >  G
 L m68_b5 >
 C   C 
0 C 1 
> B   
  >  G L m68_b
5 >  C 
  C 23513 35 IB
 0 CE  
 5  E  >
 B   
 4 >  B
  = = 1 

  2 C  E
  0 CJ 
  > B  
J > >E  
  > G B?  mN_b
5  B   
4 =  E  
 G C 0 >I E
     
  U 0
4./<6Ahl>6f<2.<
4 < 5 OKp5 
5 8;p>88p>7;p>6:Np>6:Op>6:8p>6:7p>6K_p>6K6p>
6K:p>6KKp>6K;p>6K<p6;Kp 1  
4 2 5p:OA7;A3  B
 E    4 
2 

0123 4567894785

jkA

4./<6hl>6#2f6f66<
  4 2  B C 
5  = 4 I @
0 P
4./<6B?>62ff<
  4 2  B 4 
3  53 

4 
 > > 
5    D L
77571
[70Y1X
0 
 1 
041 2V5
X73 7117
3  53 
iBjj>i

{vuz{|~v|uwvy|~v|yv}vwwx{|}z|
w{uzzwx{|~v}|yvuxwx|~v|v{z|~v|
zyzvy|z0uvy|zuz|v}| x{xyvux
285179!063 05 8247
0?6i>@@>3 83 3
 >:;   :__8
U 34 6J59_;6A:__8A 7 >
 4 L::   :__8 34 59
K;OA:__8A3 3 7T> 4 L:;   :__8>
E  ? = 0 2 =
 C = 2 C U 
0F 7J > 3  5
3 

52341754
W > 1 =3  59K6KA:__8A
3 3 43 > 4 L_6 F :__8> = 
? = 0 2 = C

= 2 C U 0F 7J 
 3  53 >  
    >5> G=
4   
W > =   =
 4    >4 L6_
 F :__8 =
59K<_A:__8A
3 3 >I E 3  53 
  C C F J >L
 C 5  M16 101
3 1 4L 5C  5
 LE   
9 0   =

0 59_OA:__8A3 3 
W >  E 
0 59__OA
:__8A3 3 >F  = 2 C
 U 0F 7J 
  2 C
 3  53 5 
D>
 J  =>
 = :O C  :__8>= 9 
0  1  
2 7 
 2 ;:_>___ __ C > J
 L     
 =>E 4 I CJ
 2 
 7E 
l27

W >  6 1G= ?  59
_;7:KA:__8A6
  2  =
7E 
 m27
b>
3  53 = E
4 L6_   :__8>  G
>  4 3 31 6617U21U3
27
>
E  =    
 =>  = 
  9 0E  I 
   
W > 34 6J59_;6A:__8A
7 > I 5 I 
 7 =L  J  4 
 = 2 C U 0F 
7J >5 B   

zmo}ryt
$%&'()&%*+,-./0)12)3/)3%,%/&4+/)3/)5667

F =?  >  E 


 4 I E  C B 
 =  6 
 F2 

 7E   
4 D  BE L
 5   2 :8_>68: __
m4 L 3 
 L 4__6__
5 C2 b>  = G 
   1  

2 7 >6C 6 2 7 6C 2 7


W >  b 5 679 6 ?8
  
 7E 
 >4 2 59_8KA:__;A
0
3 > D E B ?  
 =0 >
0 7F=
4 >   > E 
 E   =  
     >  
4  
W >  > 5 :69 6 ?8
  
 7E 
 >4 2 59_8KA
:__;A0
3 > 5 6;69 1   

 7E >
4 2 59_8;A:__;A0
3 > D E
  ?  C 
 =>   > C
=  >  >
  C =   
  
W >  D  34 6J
59_;6A:__8A 7 > I 5L 
=4C  C  ? =
  7F=4 0 
= 2 C U 0F 7J >
F      >
 G B? F = m_Kb L
E  C C

0 m E b>LC 
 4  2 :8_>68: __m4 L 3 

 L 4__6__5 C2 b


W >  D  34 59_6::A:__8A
3 3 0 I  0  
0  3  53  
   D:__7>
 D 2 :8_>68: __m4 L 
3 
 L 4__6__5 C2 b
W > F 4  =
  1   G= 
M 3  53 >
4 2 59_K6A:__OA3 I
 C  >  I  
7 => 4  ? 
   ? F  
    E  I 
   =   
W > 4 5 O9 6 
 
 7E >
 B0 7 7E 

 >E  C  > C
E  E B F  
   E 0 7 
7E 
 B
6 0  B? C

C 6 ?8 
 
 7E >
 4  2  59 _8KA:__;A0
3 
1  >4 2 59
_8;A:__;A0
3 I 1  
G=M 3  5
3 >4 2 59_K6A:__OA3 
 I
212 U
4./<6?>63  0 7 7E 

  F 59_6A3 3

 3  53 >


 1 =3  59_6KA:__8A3 3 43 
 I> 0 2 = C 
= 2 C U 0F 7J 
4./<6?l>67 ? = 0 
2 = C 
= 2 C
U 0F 7J 3  5