Está en la página 1de 92

VIN THNG QUNG TR

TRUNG TM BO DNG - NG CU THNG TIN


HNG DN KHAI THC
H THNG NGUN TRM BTS
Phn 1. TNG QUAN V H THNG NGUN BTS
THIT B VIN
THNG (CHUYN
MCH, TRUYN
DN)
PH TI C
BIT
MY VI TNH
H THNG IU
HA
H THNG
CHIU SNG
INVERTER
H THNG
MY NN
IN
AC QUY
UPS
AC QUY
T PHN
PHI
IN
THIT
B CT
ST
THIT
B CT
LC
ST
T
CHUY
N I
IN
MY PD
DI NG
IU
KHIN
GIM ST
MY
PHT
IN
NGUN
IN
LI
-48V DC

220V AC

220V AC

220V AC

S H THNG NGUN IN TRM VIN THNG
Phn 1. TNG QUAN V H THNG NGUN BTS
S H THNG MY NN IN
Phn 1. TNG QUAN V H THNG NGUN BTS
CC LOI NGUN MY NN S DNG TRN MNG VINAPHONE
CC LOI T NGUN
Phn 2. CC LOI T NGUN
Emerson
PS48150/1800
Emerson PS48300/1800 Emerson Actura Optima
PS48200/3200
Phn 2. CC LOI T NGUN
Emerson Actura Flex
PS48330/2900
Emerson PS48300/2900 Emerson PS48300/3200
Phn 2. CC LOI T NGUN
Power-One PPS16.48 Power-One PPS25.48 Power-One PPS32.48
Phn 2. CC LOI T NGUN
Delta Efore Ascom
Phn 2. CC LOI T NGUN
1. NGUN EMERSON PS48300/1800

ngha tn gi PS 48 300/ 1800:
Power Supply
-48VDC
Max 300Ampe
Cng sut 01 module REC ~ 1800W
Thng s k thut :
AC vo:
Di in p: 85VAC ~ 300 VAC.
Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
DC ra:
in p DC: 42.2 VDC ~ 57.7 VDC.
Dung lng: Maximun 300A
Cng sut u ra ca 01 module REC R48-1800:
t 100% cng sut (1740W) nu in p AC cp cho REC t
176VAC ~ 290 VAC.
t 50% cng sut (1050 W) nu in p AC cp cho REC=110VAC
t 44.4% cng sut (800 W) nu in p AC cp cho REC=85VAC
NGUN EMERSON PS48300/1800
M T THNH PHN BN TRONG NGUN EMERSON PS48300/1800
CB cp AC
cho t REC
Module iu
khin v hin
th
02 cu ch
Battery
VDR im u cc
fa nng cp
cho cc REC
Thanh trung
tnh chung
03 cu ch
cp cho ti
Thanh u
t
CBs cp
cho ti
Busbar 0V DC
Busbar -48V DC
Bo giao tip
tn hiuv
cnh bo
ngoi
n ch th
cnh bo
Modules
REC
NGUN EMERSON PS48300/1800
Stt
Cng
(Relay)
Chc nng a
cnh bo v OMC
Ghi ch
1 J23 Mt ngun AC
Chn cng
thng ng
2 J24 in p DC thp
3 J25 Li module nn
4 J26 in p DC cao
U CNH BO V OMC
J23 J24 J25 J26
NGUN EMERSON PS48300/1800
NGUN EMERSON PS48300/1800
Cc loi cnh bo ca t ngun Emerson:
CI T THNG S T KHI IU KHIN
NGUN EMERSON PS48300/1800
CI T THNG S T KHI IU KHIN
NGUN EMERSON PS48300/1800
KHAI BO S T C QUY, DUNG LNG C QUY
NGUN EMERSON PS48300/1800
KHAI BO LVD LOW VOLTAGE DISCONNECT
NGUN EMERSON PS48300/1800
KHAI BO LVD LOW VOLTAGE DISCONNECT
NGUN EMERSON PS48300/1800
CI T IN P V DNG IN NP
NGUN EMERSON PS48300/1800
CI T IN P AC V DC
NGUN EMERSON PS48300/1800
NGUN POWER-ONE PPS16.48


- S dng module rectifier FMP16.

- H tr ti a 04 module FMP16, thng s hot
ng ca module REC FMP16:

in p AC u vo: T 100V n 250V.

Dng u AC vo: 9A.

Tn s: 44 ~ 66 Hz.

in p DC ra: 45 n 56 V.

Cng sut DC ra:1600W

M T C IM BN NGOI T POWER-ONE
Module iu khin
v hin th
Modules
REC FMP16
CBs cp cho ti: BTS,
Node B, Truyn dn
Modules
REC FMP32
Power-One PPS16.48
02 CB
Battery
NGUN POWER-ONE PPS16.48

im u AC vo
im u -48V cp
cho ti: BTS, Node
B, Truyn dn
im u -48V
of Battery
Busbar
dng ngun
M T C IM BN TRONG T POWER-ONE
NGUN POWER-ONE PPS16.48

n
Bnh
thng
Khng
bnh
thng
Nguyn nhn khng bnh thng
Xanh
Sng
(on)
Tt (off)
Khng c ngun AC vo REC
Vng

Tt (off)
Sng (on) REC qu dng/nhit cao/tc qu thp.
Nhp nhy

Trao i thng tin gia REC v Board iu khin li.


Tt (off)

Sng (on) REC li hoc in p ra cao hoc REC shut down
NGHA CC N CH TH TRN CC
MODULE REC: FMP16.48
NGUN POWER-ONE PPS16.48

MODULE IU KHIN V HIN TH
Phm di chuyn xung
Phm ESC
Phm di chuyn ln
Phm Enter
Cng giao tip
PC:RS232
n ch th
Alarm
Cng giao
tip
PC:thernet
NGUN POWER-ONE PPS16.48

n nt mi
tn ln/xung
Chn Adjust
Limits
Chn Low
Voltage
Nu hi
Password,
nhp 1234

Low Voltage (48.2V)
Thay i gi tr bng cc mi tn ln/
xung,
xc nhn, quay li menu trc
1. t cnh bo LVA:
I. t cc mc ngng cnh bo bng tay:
NGUN POWER-ONE PPS16.48

n nt mi
tn ln/xung
Chn Adjust
Limits
Chn High
Voltage
Nu hi
Password,
nhp 1234

High Voltage (57.4V)
Thay i gi tr bng cc mi tn ln/
xung,
xc nhn, quay li menu trc

2. t cnh bo HVA :
NGUN POWER-ONE PPS16.48

n nt mi tn
ln/xung
Chn Adjust
Limits
Chn Alarm
Limits
Chn
Load/Battery
Disconnect

Load/Battery Disconnect (43.2V)
Thay i gi tr bng cc mi tn ln/
xung,
xc nhn, quay li menu trc
Nu hi
Password,
nhp 1234
3. t ngng ngt in p thp LVD
NGUN POWER-ONE PPS16.48

n nt mi tn
ln/xung
Chn Adjust
Limits
Chn Alarm
Limits
Chn
OverVoltage
Shutdown
OverVoltage Shutdown (58.5V)
Thay i gi tr bng cc mi tn ln/
xung,
xc nhn, quay li menu trc
Nu hi
Password,
nhp 1234
4.t ngng ngt in p
cao HVD
NGUN POWER-ONE PPS16.48

n nt mi
tn ln/xung
Chn Adjust
Limits
Chn Battery
Current
Limit
Nu hi
Password,
nhp 1234
Battery Current Limit: ON
Battery Current Limit: 45 A
Thay i gi tr bng cc mi tn ln/
xung,
xc nhn, quay li menu trc
II. Cch t gii hn dng
np bng tay
NGUN POWER-ONE PPS16.48

n nt mi
tn ln/xung
Chn Select
Adjust U1-
U4
Chn U1
Normal
Voltage
Nu hi
Password,
nhp 1234

U1 Normal Votage (54.5V)
Thay i gi tr bng cc mi tn ln/
xung,
xc nhn, quay li menu trc

1. t in p np m,
np b cho accu:
1.1. t in p np m
cho accu:
NGUN POWER-ONE PPS16.48

n nt mi tn
ln/xung
Chn Select
Adjust U1-U4

Chn U1
Boost
Voltage
Nu hi
Password,
nhp 1234
U1 Boost Votage (56V)
Thay i gi tr bng cc mi tn ln/
xung,
xc nhn, quay li menu trc
1.2. t in p np b cho accu:
NGUN POWER-ONE PPS16.48


III. S dng phn mm t cc thng s:

A. S u ni dy truy nhp t PowerOne:

S dng dy RS232 c 2 u ci (Female), u ni chn nh
s sau:
NGUN POWER-ONE PPS16.48

NGUN POWER-ONE PPS16.48

Trong ca s hin ra, click Connect
kt ni vo t.
t cc thng s:
Vo menu Supervision\ Set Parameters

Ci t phn mm Power One
Sau khi ci xong, chy file
PowCom trn mn hnh Desktop.
Nu hi Password: nhp 1234.
Vo menu Communication\ Direct
Communication:

Kt ni vi my tnh
Sau khi t xong cc thng s, Click Update cp nht vo card iu khin.

NGUN POWER-ONE PPS16.48

Cch t s lng
Rectifier:
Vo menu Supervision\ Inventory
Click Reconfigure, T s t nhn s l-
ng v v tr cc REC trong t.
NGUN POWER-ONE PPS16.48

C. Mt s ci t
khc:

Vo menu Utilities\ Modify
Configuration
NGUN POWER-ONE PPS16.48

NGUN POWER-ONE PPS16.48

Ci t cc u ra cnh bo
Lu cc thng s ci t.
NGUN POWER-ONE PPS16.48

Lu cc thng s ci t.
NGUN POWER-ONE PPS16.48

IV. S u cc cnh bo ngoi:

Tnh t pha trc ra pha sau t ln lt l cc chn J6, J7,
J8, J9:
J6: AC
J7: REC
J8: Low Voltage Alarm (LVA)
J9: High Voltage Alarm (HVA)

NGUN POWER-ONE PPS16.48

Khi rt 01 Rec li ra t vn a cnh bo Rec v OMC, mun ht cnh bo ny phi thc hin
Reset lai card iu khin t ngun bng cch vo mc Reset master sau chn Y ( nu hi Pass
nh 1234).
Khi cm b sung Rec vo th cng thao tc Reset lai card iu khin t ngun
Trng hp b Treo th rt card iu khin t ngun ra sau cm li ( Trng hp c in AC).
V. Cch reset th cng xa cnh bo
NGUN POWER-ONE PPS16.48

NGUN DELTA

Thng s k thut:
AC vo:
- Di in p: 88VAC ~ 276VAC.
in p vo t 185Vac~276Vac: REC s t
100% ti
in p vo t 88Vac~184Vac: REC s t
50% ~ 99% ti.
- Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
DC ra:
- in p DC: 40 VDC ~ 59 VDC.

Cu hnh my nn Delta c ti a: 03 module REC, mi
module c cng sut 2000W.
M T BN TRONG
Board giao tip
tn hiu v
cnh bo ngoi
CBs cp cho ti 02 CBs
ni
Battery
V tr u ngun AC cp
cho my nn ( tho np
y bo v)
Board cu ch bo v in
AC u vo trc khi cp
cho cc RECs
Cc module
RECs
NGUN DELTA

Stt
Cng
(Rela
y)
Chc nng
cnh bo v
OMC
Ghi ch
1 1 Mt ngun AC
Chn cng
thng
ng
2 4 in p thp
3 5 Li module
nn
S CHN U CNH BO V OMC
NGUN DELTA

KHI IU KHIN TRUNG TM
NGUN DELTA

NGHA CC N TRN MODULE REC
n ngha cc n ch th

Trng thi n
AC ON Ch th c in AC vo REC hay
khng
Sng xanh
RFA REC li. Sng
CL Gii hn dng. Sng vng
NGUN DELTA


u ni ngun AC
NGUN DELTA


Phn u ni in DC: gm cc Aptomat ti v
Aptomat c quy, Thanh cc dng DC.
NGUN DELTA


Khay cm REC- ngun Delta c 3 khay
NGUN DELTA


Board cu ch bo v rectifier.
NGUN DELTA


Board cnh bo: dng u cnh bo t ngun.
NGUN DELTA


Cc loi cnh bo ca t ngun DELTA

NGUN DELTA


NGUN DELTA

u cnh bo cho t ngun DELTA

V tr u cnh bo ngoi
NGUN DELTACI T THNG S NGUN DELTA
NGUN DELTA

Tt c cc thao tc ci t u theo cch sau: Dng mi tn di chuyn n v
tr cn ci t hay chnh sa ri nhn phm Enter bt u chnh sa thng s, tip
theo dng mi tn thay i gi tr, thay i xong phi nhn Enter xc
nh, hay Back hy b hoc quay v menu trc


CI T THNG S NGUN DELTA
NGUN DELTACI T THNG S NGUN DELTA
NGUN DELTACI T THNG S NGUN DELTA
NGUN DELTACI T THNG S NGUN DELTA
NGUN DELTACI T THNG S NGUN DELTA
NGUN DELTACI T THNG S NGUN DELTA
NGUN DELTACI T THNG S NGUN DELTA
NGUN DELTACI T THNG S NGUN DELTA
NGUN DELTACI T THNG S NGUN DELTA
NGUN DELTA

NGUN EFORE

Thng s k thut:
AC vo:
in p : 208VAC ~ 240 VAC.
Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
Dng AC: 5 x 7A
DC ra:
in p DC: 42 VDC ~ 58 VDC.
Cng sut: 5 x 1200W
Dng DC: 5 x 22A.

Cu hnh my nn Efore c ti a: 05 module REC
ERM48-1200, mi module c cng sut 1200W, ~
22A.
M T T NGUN EFORE

n ch th tnh trang hot ng
ca my nn:
Nhm Led xanh sng: My nn
hot ng bnh thng.
Nhm Led xanh nhp nhy: My
nn
trong ch bo dng.
Nhm Led sng: Cnh bo
xy ra ang yu cu cng nhn
(acknowledge)
Nhm Led nhp nhy: Active
Alarms
Modules REC
Phm Scan: n xem
thng tin trn my nn:
Mn hnh hin th
-Dng v in p DC cp cho ti.
- Dng Battery 1& battery 2.
-Dung lng acquy1 & acquy2.
- Dung lng acquy tng.
-Thi gian x c tnh.
-Thi gian
-Cnh bo ang active.
-Cnh bo khng c cng nhn
NGUN EFORE

in AC vo
Module iu khin
Cng u cnh bo
ngoi
CBs cp ngun
DC cho ti
Busbar 0VDC
CBs cp ngun
AC cho cc REC
CBs ni Battery
Cng giao tip
PC: RS232
Busbar -48VDC
Cp tn hiu t
REC n bo iu
khin
M T BN TRONG

NGUN EFORE

M T BN TRONG T NGUN MY NN EFORE
(Nhn t trn nc t )
in AC vo
CBs cp ngun DC cho ti
CBs cp ngun AC cho cc
REC
CBs ni Battery
Cp cp ngun AC cho cc
REC
NGUN EFORE

M T MODULE REC ERM48-1200
Cp cp ngun
DC t REC n
BusBar
Cp iu khin
ni t bo iu
khin n REC
Cp cp ngun
AC cho REC
NGUN EFOREV tr u cnh bo ngoi

NGUN EFORECi t cc thng s t ngun EFORE
NGUN EFORENGUN AGISSON

Hnh dng bn ngoi
Module iu khin
Module REC


NGUN AGISSON

Bn trong ngun AGISSON


NGUN AGISSON

Thng s k thut ngun AGISSON


NGUN AGISSON

u ni ngun AGISSON


NGUN AGISSON

Ci t thng s ngun AGISSON


NGUN AGISSON

Ci t thng s c quy


NGUN AGISSON

u ni cnh bo ca ngun AGISSON


Phn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

1. Thit lp cnh bo trn BTS Ericsson
gim st cc thng s ngun in, nhit , chy, in p
c quy, t nhp ta cn thit lp cc cnh bo ngoi cho
trm BTS
Dng c cn thit:
- 01 My tnh xch tay c ci phn mm OMT
- Cp kt ni cng RS232 (cp USB to COM)
- Tun n vt dt loi nh
- Km ct
- Dy u ni


Phn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

1. Thit lp cnh bo trn BTS Ericsson
Cc bc thc hin:
Bc 1: S dng my tnh c phn mm OMT, kt ni cp t
my tnh ti t thit b BTS qua cng OMT.
Cng OMT
trn CARD DXUPhn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

1. Thit lp cnh bo trn BTS Ericsson
Bc 2: Gi in thng bo vi OMC. To kt ni connect gia phn mm OMT vi t
RBS.
To kt ni t my tnh n BTS bng phn mm OMT


Phn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

1. Thit lp cnh bo trn BTS Ericsson
- c IDB ca BTS ln my tnh (IDB = Installation Database)


Phn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

1. Thit lp cnh bo trn BTS Ericsson
Bc 3: Khai bo nh ngha cc cnh bo ngoi nh sau: Vo menu Configuration,
chn Define, chn Alarm Inlets. Bng nh ngha cnh bo s xut hin.


Phn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

1. Thit lp cnh bo trn BTS Ericsson
Hp thoi khai bo cnh bo ngoi.


Phn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

1. Thit lp cnh bo trn BTS Ericsson
Bc 4: Ln lt khai bo cc cnh bo ngoi theo bng di ri chn Apply -
OK. BTS c tt c 16 ng cnh bo ngoi.

TT Alarm Inlet
Information
Inlet Usage Type Id Severity Comment
1 0/1 External Alarm External alarm Breaking 0 Level 1 AC MAIN FAIL
2 0/2 External Alarm External alarm Breaking 1 Level 1 REC FAIL
3 0/3 External Alarm External alarm Breaking 2 Level 1 HIGH TEMP
4 0/4 External Alarm External alarm Breaking 3 Level 1 LOW VOLTAGE
16


Phn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

1. Thit lp cnh bo trn BTS Ericsson
Bc 5: Kim tra cc cnh bo.
- Vo menu Monitor.. nh hnh diPhn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

1. Thit lp cnh bo trn BTS Ericsson
- Chn loi cnh bo cn gim st l cnh bo ngoi ( Externel alarms
status) sau nhn Start MonitorPhn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

1. Thit lp cnh bo trn BTS Ericsson
- Ca s trng thi cnh bo ( trong hnh cnh bo mt inli ang kch
hot (Activated)Phn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

2. u ni cnh bo vo BTS Ericsson
Cc i dy cnh bo ca BTS Ericsson, c u ni t BTS n
hp OVP ALM (DF)
Tn hiu cnh bo vo
BTS t t ngun, t
nhp ca


Phn 3. KHAI BO CNH BO NGOI BTS

TT Alarm Inlet
Information
Inlet Usage Type Id Severity Comment
1 0/1 External Alarm External alarm Breaking 0 Level 1 AC MAIN FAIL
2 0/2 External Alarm External alarm Breaking 1 Level 1 REC FAIL
3 0/3 External Alarm External alarm Breaking 2 Level 1 HIGH TEMP
4 0/4 External Alarm External alarm Breaking 3 Level 1 LOW VOLTAGE
16
u ni cnh bo t t ngun vo hp OVP (DF) tng ng theo th
t cc port khai bo phn trn.
2. u ni cnh bo vo BTS Ericsson
VIN THNG QUNG TR
TRUNG TM BO DNG - NG CU THNG TIN
Thank you!