Está en la página 1de 326

Viola Zoltn

GoboLinux
Verzi: 014-3.2
Viola Zoltn
GoboLinux
avagy
Zrd be vgleg az Ablakokat - gy teleptsd els
Linuxodat!
A G!L"#$% &'( )*+,*L-*"
.&&/
Viola Zoltn,
a #86-os sorszm regisztrlt, hivatalos GoboLinux felhasznl!
"zerz#i $ia%s
Tartalom
Elsz 12
A knyv klalakjrl 15
A GoboLinux 014 !l!"#$s! 1%
&n'#s( b!l$sv!z$rlk( s !gy$b iokzaos 'olgok 2)
*a n!+ +!gy az &n!rn! ,4
A -lza l!ll#sa $s .jrain'#sa 41
A +oun "aran/s $s az 0sab llo+ny 4,
1rogra+ok !l!"#$s! $s !lvol#sa 52
A GoboLinux knyvrsz!rk!z!! 52
A +agyar 2"!n200i/! !l!"#$s! 55
A 3A4A !l!"#$s! 5%
5onk$szl!!k !l!"#$s! 5)
4ls a klnbz v!rzij. "rogra+ok kz 60
1rogra+ok +solsa GoboLinux 'iszrib./ik kz 61
A GoboLinux r!n'sz!r!szkz!in!k 0riss#$s! 62
A 7/ri"s /so+ag 0riss#$s! 6,
A 8o+"il! /so+ag 0riss#$s! 64
A 0orrsbl val !l!"#$s l$ny!g! 65
9a '! +i is az( -ogy :0ggs$g;<= 66
9u+lo/k> 6%
>?in'k!ys @1
Az n4i'ia gra0ikus 'riv!r !l!"#$s! @4
A ,A gyors#s +!gl$$n!k l!!sz!l$s! @5
Egy "$l'a az xorgB/on0 Cra @6
A +agyar ny!lvD 5ir!0ox @%
?!D+$r! a 5ir!0oxban %2
A 5ir!0ox okos#sa %2
Ajvu "lugin !l!"#$s! %2
5las-"lay!r "lugin !l!"#$s! %,
Erxv( avagy +!gszaba'ulunk a Fonsol! !r+inll %4
5orrgo+bok( aliasok( $s !gy konzolos z!n!l!jsz "rogi %@
A -angkrya b!kon0igurlsa %@
Az >?in'k!ys b!kon0igurlsa %%
Euli+$'is bill!nyDz! s"!/ilis bill!nyDin!k k'jai )2
Aliasok( azaz "aran/sok rvi'#$s!i )6
7aj 0orrbill!nyDk '!0inilsa a +o/ "rogra+nl 100
?ng$sz$s +$lykonzolbl $s virulis !r+inlbl 102
8AC#rs "aran/ssorbl 104
A4A #rsa "aran/ssorbl 106
5jl#"usok "rogra+ok-oz rs#sa az +/ "rogiban 10@
9yo+a !l!"#$s! 112
A r!n'sz!r bv#$s! saj szkri"!kk!l 114
A /'0s k!rn!l+o'ul $s konv!rzi az au'illo+nyok kz 11@
5
E1,CGA4 konv!rzi 11%
2GGCGA4 konv!rzi 11%
GEACE1, konv!rzi 11%
GA4C2GG konv!rzi 11)
E1,C2GG konv!rzi 120
2GGCE1, konv!rzi 121
GA4CE1, konv!rzi 122
GA4CE&A& konv!rzi 122
E&A&CGA4 konv!rzi 12,
Az E"lay!r $s a 0il+!k konv!rlsaCvgsa 125
E1G 0il! A4&Cba +r#$s! 125
A bira kisz+olsa 126
E1G 0il+!k ssz!0Dz$s! 12@
5il+!k 'arabolsa 12@
A4& 0il+!k ssz!0Dz$s! 12@
Egy vi'!ollo+ny -anganyagnak l!sz!'$s! 12%
*ang n$lkli vi'! k$sz#$s! 12)
Es -angsv 0!lraksa a vi'!ra 12)
A4A l!gr!bb!l$s! Hazaz "aran/ssori A4A ri"I 12)
4i'!oC8A H48AI b!+r#$s! 1,1
A Gobo*i'! $s a r!j! aralo+j!gyz$k!k 1,2
*ogyan rjk 0!l a saj r!n'sz!rnk!< 1,4
J$r$s a 7i-GE ablakk!z!lr! 1,@
Kra $s 'u+ kij!lz$s! a gra0ikus 0!ll!!n 144
Az &29, ablakk!z!l in'#sa 145
A La"oison ablakk!z!l 146
A E!iss! ablakk!z!l 14@
7aj bill!nyDz!kioszs '!0inilsa 14@
Egy !sz"!ran bill!nyDz!kioszs 152
8sinljunk !xra +'os#bill!nyD= 15,
*ogyan k$sz#s sz!rv!r az o-oni sz+#g$"!'bl< 156
M*MM1A 162
L!/i"! .j v!rzijnak !lk$sz#$s! 166
Nouub!Cos vi'!k l!l$s! 16)
Eagyar +anCol'alak 16%
9$-ny -asznos konzolos okossg 1@1
A "ar#/ik 0oglalsgnak kij!lz$s! 1@2
Fonzolos -!xa !'ior 1@,
Fonzolos sz+olg$"!k 1@4
5M1 ka"/sola in$z$s! "aran/ssorbl 1@5
7zr"rogi 1%6
A 8onky r!n'sz!r+onior 1@5
9agy 0jlok 'arabolsa $s ssz!0Dz$s! 1%1
A 8*E2A "aran/s 1@)
A +ikro0on -asznlaa 1%1
6
A kill "aran/s( azaz -ogyan gyilkoljunk "rogra+oka 1%2
Fonzolos na"r 1%4
5ilozo0lgaunk O +i$r $"" a GoboLinux< 1%)
A l!gjobban !sr!szab-a Linux 'iszrib./i 1%)
Az PnixCsruk.ra .jragon'olsa 1),
Az l!( a+in a 8o+"il! ala"ul 1)%
E#oszok $s 0$lr!$r$s!k a GoboLinux !rv!z$s$v!l ka"C
/solaban 201
2ka van annak( -ogy a 'olgok olyanok( a+ily!n!k 201
A -osszabb n!v!k ll#lagos 0!l-asznlCjakaraa 20,
E!g akaro' vlozani a szabvny< 204
5ra'sgos kz'!l!+( -ogy +!gvlozassanak +inC
'!n alkal+azs 205
Fnny!bb l!0or'#ani !gy "rogra+o r!la#v!n ugyanC
a--oz a knyvrsz!rk!z!-!z alkal+azko'va 206
Gin'oQsCsz!rDv$ akaro' vlozani a Linuxo= 20@
Egy 'iszrib./i vizsglaa 20%
&n!rna/ionalizls 20)
&n!gr/i +s 'iszrkkal 210
A r!n'sz!rgaz'a 211
Fv!k!z!$s!k 212
A r!giszrl GoboLinux 0!l-asznlk 212
GoboLinux( -ala'knak 214
A''Ps!r 214
8o+"il! 215
A 8o+"il! -asznlaa 215
8o+"il!B/on0 21@
8o+"il!1rogra+ 21%
A -lza b!ll#sa 21)
Auo+aikus in'#s 220
1rogra+ok auo+aikus in'#sa 220
Auosar a GoboLinux r!n'sz!r ala 221
Az ini/ializls !sr!szabsa 221
A bill!nyDz! k$sl!l!$si i'!j! $s s!b!ss$g! 222
&n'#ruin aszkok 222
Maszkok k$sz#$s! 22,
?ill!nyDz!kioszs 22,
?oo $+k 224
?ooAriv!r 224
?oo $+a k$sz#$s! 225
?oo $+a kon0igurlsa 225
?oo $+a +!gvals#sa 226
M-!+!&ni 226
M-!+!5il! 226
M-!+!?!0or! $s M-!+!A0!r 22@
@
M-!+!5inis- 22@
?oo $+a !sz!l$s! 22%
?ooolsi o"/ik 22%
8l!anEo'ul!s 22)
8r!a!1a/kag! 22)
AE? $s P*P /so+agok k!z!l$s! 2,0
A!'u/!9a+! 2,0
A!"!n'!n/i!s 2,0
A!a/-1rogra+ 2,2
Aisabl!1rogra+ 2,,
A$+onikus 0!l-asznlk 2,,
EA&M2L variabl! 2,4
E'i7/ri" 2,4
5!/-Ar/-iv! 2,5
5ibo7an'box 2,5
5il! konv!rlsa PM5C% k'olsba 2,6
5il!r8olors 2,6
5il!rLin!s 2,6
5in'1a/kag! 2,@
5in'Rui/k 2,%
5ixAribu!s 2,%
5ix&n0o 2,)
5ixLiboolLa 2,)
5or'#s k$zz!l 240
Egy i"ikus k$zz!l val 0or'#s +!n!! 242
5r!s-!n 24,
GAE117 245
Ey7RL 245
2"!n77L 246
A"a/-! H*MM1AI 246
1*1 24@
1y-on 24%
G!nL!/i"!7or! 24%
G!Availabl!B/on0 24)
G!L!/i"! 250
GoboCgo+bok 250
Gobo1a- 250
Grgs !g$r grgk!z!l$s$n!k b!ll#sa 250
Gr!"Rui/k 251
Gr!"L!"la/! 251
Gyors /so+agk!z!l$si .+ua 252
A Eanag!r( azaz a gra0ikus /so+agk!z!l 0!ll! 254
*as-!s 254
&nsall1a/kag! 255
&sEx!/uabl! 256
%
3A4A "lugin b!ll#sa 5ir!0ox-oz 256
F!rn!l +o'ulok b!l$s! in'ulskor 256
F!rn!l0olok Hk!rn!l"a/-C!kI 25@
F!yEanag!r 25@
Fill1ro/!ss 25@
Fonzol 0onok 25%
Frny!z!i vlozk 25%
Lis 25)
Eak!L!/i"! 25)
E!rg!Mr!! 260
Es 'iszrk /so+agjainak !l!"#$s! 260
9a+ing8onv!nions 262
9!Q4!rsion 262
1lugin!k 26,
1""o! 26,
1r!"ar!1rogra+ 264
1rogra+ok !ln!v!z$s! 265
L!buil'Links 266
L!/i"! #"usok 266
L!/i"$k kon0igurlsa 26@
Eak!0il! r!/i"$k 26%
1!rl r!/i"$k 26)
1y-on r!/i"$k 26)
>+k+0 r!/i"$k 26)
7/ons r!/i"$k 26)
Eani0!s r!/i"$k 26)
Egy -a/k 2@0
L!/i"$k k$sz#$s! 2@0
A 8o+"il!B/on0 b!ll#sa 2@0
L$gi r!/i"$k 0riss#$s! 2@0
Sj r!/i"! k$sz#$s! 2@1
L!+ov!?rok!n 2@4
L!+ov!E+"y 2@4
L!+ov!1rogra+ 2@5
L!na+!8a"s 2@5
L!n'sz!rra 2@6
Lool!ss 2@6
Lool!ss H T :Loo n$lkli;I GoboLinux 2@6
A Lool!ss insalllsa 2@@
Fv!!l+$ny!k 2@@
A Lool!ss uninsalllsa 2@%
Ei$r j !z n!knk< 2@%
Lool!ss insalllsa O r$szl!!s!bb l!#rs 2@)
7E5 -a/k 2%1
7an'box&nsall 2%4
)
7/ri"s 2%5
7-u'oQn 2%%
7ign1rogra+ 2%%
7arMask 2%)
7o"Mask 2%)
7Qa" 2%)
7y+link1rogra+ 2%)
7ys!+5in' 2)1
7ys!+&n0o 2)2
M!s?ooM-!+! 2)2
M-un'!rbir' 2)2
P"'a!L!/i"!s 2),
Sj k!rn!l insalllsa 2)4
7z!nzorok 2)5
8-roo8o+"il! 2)%
&s+!r -ibk a GoboLinux 014Cb!n ,00
5riss#! /so+agok ,00
5riss#! r!/i"$k ,00
AE2 gon' a 7Uuas-57Cs!l ,00
Egy$b "robl$+k ,01
7aj "rogra+oka is #r-aszV ,02
4i+"!raor ,0,
Mikos#o llo+nyok $s knyvrak l$r!-ozsa ,10
7aj( sz!+$lyr! szabo M!l!"#C $s Liv!8A k$sz#$s! ,16
*asznos link!k ,26
10
A vilg leg0obb dolgai ingyenesek1
nap2ny333
leveg333
Linux333
11
Elsz
Ein'!n!k!lW az ! knyvb!n l!#raka +in'!nki a +aga 0!l!lss$g$r!
-asznlja= A l!+ !ll l!gnagyobb gon'ossggal ll#oa+ ssz! az anyago(
!nn!k !ll!n$r! n!+ vllalok s!++i0$l! anyagi( !rkl/si( bn!jogi(
!g$szs$ggyi( "szi/-olgiai( !sz$ikai vagy +s 0!l!lss$g! s!++i$r s!+=
HEbbl is lszik( -ogy !lj!s!n 0!l!ll!n 0i/k vagyokBBBI
Movbb( +in'jr i a l!g!l!j$n b!vallo+ +in'!n sz$gy!nk!z$s $s "iruls
n$lkl( -ogy sz!g$ny !+b!r vagyok( !- sz#v!s!n 0oga'ok a'o+nyoka=
Azaz( a+!nnyib!n valaki .gy v$li( -ogy knyv!+ az -asznra vol( $s
+!g!ng!'-!i +agnak az a'akozs( $s +ogani is k#vnja sz!+$ly!+!n
k!r!szl a 7zaba'szo0v!rC+ozgal+a( .gy v!gy! 0!l v!l!+ a ka"/solao a
violazoliXg+ailB/o+ /#+!nB 7z#v!s!n 0oga'ok "$nz( -ar'Qar!Coka( '! akr
!gy jl H3KL=I 0iz!! linuxos lls is( a-ol a"aszalaai+a ka+aoza-aC
n+ s bv#-!n$+ isBBB
9a !nnyi a knny!s gy!r+!kkoro+rlB M$rjnk a rgyraB
E knyv( a-ogy a /#+bl is kiDnik( !gy olyan +D( +!ly szn'$kai sz!rin arra
buz'#( -ogy a k!'v!s F!z' 5!l-asznl Haki n!v!zn!k a sz+#s!/-nikai
szakzsargonban .gy is( -ogy :us!r;( :j.z!r;( s :l+a;I v$gl!g +!gszaba'ulC
jon a Gin'oQs o"!r/is r!n'sz!rl( $s v$gr! +!rj!n $rni a Linux
r!+$l-!l!g kizrlagos -asznlaraB Err! ny#l uals a /#+b!n sz!r!"l
:Ablakok;Csz O az ugyanis -ogy :Qin'oQs;( annyi j!l!n angolul( -ogy
:ablakok;B
Aka'nak +r linuxos knyv!k a knyv"ia/on( n!+ is kis sz+banB E +osani
+$gis klnl!g!sB Ez ugyanis +in'!n!k!l n!+ H!lssorbanI a +r .gyis
:"ro0ik-oz; szl( ovbb( a k!z'k! s!+ .gy -ajja an#ani( -ogy !lk!z'i
is+!r!ni v!lk a bizony bb szzra r.g konzolos linuxos "aran/soka(
-ogy sz!r!n/s$l!n!k az +in' b!+agoljkB Ez +r a+ia s!+ !sz!+( +!r
!rr! s!++i szks$gB Eos valljuk b! szin$n( ki az( aki ily!s+i 7YELEM
anulni<= 7 +$g -a aka' is ily!n !+b!r( a l!gbb!n akik a Qinrl a Linuxra
$r$s 0onolgajk( n!+ a+ia akarjk !z( +!r +ag a Linuxo +!gsz!C
r!$k H-ogy is sz!r!-!n$k( -ogy +$g n!+ is is+!rikBBBI( -an!+ !gysz!rD!n
+!n!kln!k a Qin !ll annak insabilisa( +!g az oani !+$r'!k v#rus
+ia( vagy !gysz!rD!n +!gunk( -ogy o +in'!n$r 0iz!ni k!ll( -a +!g
n!+ !szik - olvajnak $r!z-!ik +agukaB J+ sz!r!n$k a Linuxra $r$s
a l!-! l!g/s!k$ly!bb :+unkval; +!g.szni=
9os( aki a Linuxo -asznlni -ajja( az a anuls s!++i !s!r! s!+ .sz-aja
+!g( !zz!l iszban k!ll l!nniB A Linux n!+ Gin'oQs( $s n!+ is -aj azz
vlniB Ers a -i!+ azonban abban( -ogy ! anuls !gyr$sz /s!""! s!+
olyan sok( +in az sz+osan -iszik( s +in a-ogy az n$+!ly nagyk$"D
12
:linuxguru; is +on'ja( !lriaszvn !zz!l a k!z'k!( +sr$sz a anuls
folyamata is l!-! $lv!z!!s( szrakoza sz!ll!+i kalan'( s +$g -u+oros
is= Zs +in'!n!k!lW n!+ k!ll +in'!n u'ni rgn az !l!j$n a--oz( -ogy a
r!n'sz!rnk! a l!gala"abb 'olgokra azonnal -asznl-assuk( .gy +in
in!rn!!z$s( szv!gsz!rk!sz$s( z!n!-allgasB
E knyv az a /$l Dz! !- ki +agnak( -ogyBBB -ogy -r+a isB
1B Ein'!n!k!l LZ1Z7L[LCLZ1Z7LE( szin! '!'s szjbargssal l!#rja(
-ogyan !gyk 0!l $l!nk !ls Linux 'iszrib./ij az o-oni sz+#g$C
"nkr!B Ez !r+$sz!!s!n !gy bizonyos konkr$ :LinuxCvloza; ka"/sn #rja
l!( azaz +in'!n "aran/s arra vonakozik( br +!g0!l!l 0anzival +s
:linuxokra; is vonakozik a l!#rsB Ez a :LinuxCvloza; az .gyn!v!z!
:GoboLinux 014; n!vD 'iszrib./iB HE!g l!sz +agyarzva az is( +i j!l!n a
:'iszrib./i;CszIB
2B Eiun 0!l!k a r!n'sz!r a+.gy :na.r; $s ny!rs!n( !z +r rgn
-asznl-a( '! !zun sz+os 0!j!z!!n sz$"#jk( /sinos#juk( b!C
kon0igurljuk az( +!ganulunk al "rogra+oka !l!"#!ni $s !lvol#ani(
+!g b!Dk$szl!!k! is\ klnbz 0ino+b!ll#soka v$gznk +aj'( s
a"rnk$n +!gis+!rk!'nk az .gyn!v!z! :konzol; ill!v! a :virulis
!r+inlok; -asznlaval( +!ly!k nagyjbl az .gyn!v!z! :A27 "aC
ran/ssor; linuxos +!g0!l!liB 9!+ a+ia( +in-a a Linuxnak n! volna
gra0ikus k$"!rnyj!( +!r 4A9( '! lni 0ogjuk +aj'( -ogy !nn!k a
:"!rv!rzinak;( -ogy sok 'olgo akkor is a :"aran/ssorban; in$znk !l
Habban a ron'a 0!k!! ablakbanBBBI a+ikor n!+ is l!nn! +uszj -ogy $"" o(
!nn!k $r!l+! van( +!r o +in'!n sokkal !gysz!rDbb $s -a$konyabb( +in
a gra0ikus k$"!rnynB Flnb!n ki'!rl +aj'( -ogy a "aran/ssor gyakran(
s( az !s!!k bbs$g$b!n a Linux ala ig!nis gra0ikusBBB u'niillik alig van
!s!( -ogy az :igazi; "aran/ssor( a :+$lykonzol; k$n! -asznlnunk( +!r
lalban H))]CbanI !l$g n!knk !gy :virulis !r+inl;( +s n$v!n
:!r+inl!+ulor; is( a+i !r+$sz!!s!n a gra0ikus k$"!rnyr! varzsolunk
!lB 1aran/ssoros kalan'jaink kzb!n l$"$srlCl$"$sr! !lsaj#juk a :linuxos
gon'olko's+'o;( +on'-ani :0iloz0i;B 9!+ szraz l!/k$k l!szn!k !z!k(
-an!+ bs$g!s +agyarza is l!sz +in'!n-!z( -abr a "aran/sok b!DrlC
b!Dr! l! l!szn!k #rvaB E!gis+!rk!'nk +aj' bizonyos 0onosabb r!n'sz!rC
llo+nyokkal( !z!kb! b!l! is urklunk( !gylaln( +ir! ! knyv! !l!j$l
v$g$ig :v$gigrgja; valaki( +r n!+ l!sz ki0!j!z!!n k!z' a LinuxbanB 1!rsz!
+in'ig l!sz +i anulniW $n +aga+ +r lassan 0$l $viz!'! 87AF Linuxo
-asznlok( nin/s is i'!-aza Gin'oQso+( s +$g r!ng!!g anulnival+ vanB
9a '! !z LJE vonakozik O a l!gbb !+b!r n!+ akar az o-oni g$"$bl
sz!rv!r /sinlni 'ina+ikus -onla"kiszolglssal( a'abzisk!z!l$ss!l( n!+
akar kln "rogra+ny!lv! #rni +in $nBBB br( -a a "rogra+ny!lv#rs n!+ is
sz!r!"!l ! knyb!n( az &GE9( -ogy +ik$n k$sz#s saj sz!rv!r az o-oni
g$"!'blB
1,
,B A :-ar'/or! linuxosok;( a -ala'k is -aszn v!-!ik ! knyvn!kW k
a+ia( +!r ! knyv ki0!j!z!!n $"" a GoboLinuxo +uaja b!( +r"!'ig !
nagyon $r'!k!s 'iszrib./i !l$g k!v$ss$ is+!r Eagyarorszgon O knyv +$g
n!+ is j!l!n +!g rlaB A knyv v$g! a00$l! n!+-ivaalos H$s n!+ is !lj!s( br
a l!g0onosabb 'olgok az$r b!nn! vannakBBBI r!0!r!n/ia a GoboLinuxrl(
annak 0onosabb szkri"j!irl $s azok "ara+$!r!z$s$rlB
9o $s +os lssuk( +ily!n k!z' u's $!l!z 0!l ! knyv=
5!l$!l!z!+( -ogy az 2lvas u'ja a Gin'oQs ala ala"szin!n k!z!lni a
9oron 8o++an'!r "rogra+oB A+ia $!l!z!+ !z 0!l( +!r a Linux ala
l$!zik !gy E8 n!vD "rogra+ H!z a :Ei'nig- 8o++an'!r; rvi'#$s!I( $s
!z nagyon -asonl# a 9oron 8o++an'!rr!B Ez r!ng!!gsz!r 0ogjuk
-asznlni a Linux alaB Pgyanis sok 'olgo +!gknny# +aj' n!knkB
Az is 0!l$!l!z!+( -ogy Gin'oQs ala k$"!s az 2lvas "ari/ionlni a
+!r!vl!+!zB M!r+$sz!!s!n !z +!gol'-a Linux ala is( s!++i baj( -a
.gy !sik n!ki a !l!"#$sn!k az 2lvas( -ogy nin/s a l!+!z! "ari/ionlvaB
A GoboLinux !l!"#l!+!z$n o van a G1ar!' n!vD "rogi( a+iv!l !z +r
a Linux in'ulsa un !lv$g!z-!iB A! $n n!+ 0ogok b!l!+$ly!'ni abba(
+i az a "ar#/i( +ik$n k!ll azoka l$r!-ozniB Ez n!+ ki0!j!z!!n LinuxC
s"!/i0ikus $+a( -an!+ az lalnos sz+#g$"!s is+!r!!k r$sz!B
Az is 0!l$!l!z!+( u'ja HGin'oQs alaBBBI +i az a :"aran/ssor;( +$g -a
n!+ is -asznljaB M!- u'jon rla annyi( -ogy :az vala+i ron'a 0!k!!
k$"!rny a-ol n!+ l!-! kaingani az !g$rr!l( -an!+ klnbz 0ura
szavaka k!ll b!#rni( a+ir! a sz+#g$" vala+i /sinl;B Ebb! b!l!$r!n'
az is( -ogy u'ja( +i az( -ogy :knyvrr!n'sz!r;( is+!rj! az olyan
0ogal+aka( -ogy :szlknyvr;( :alknyvr;( :gyk$rknyvr;B
5!l$!l!z!+ az is( -ogy is+!ri a 5ir!0ox bng$szB Ez +Dk'ik Gin'oQs
ala is( $s aki +$g so-a $l!$b!n n!+ -asznla( -an!+ /su"n az &ECv!l
bng$sz!( annak +!l!g!n ajnlo+( -ogy +os Gin ala kiss$ is+!rk!'C
j$k +!g v!l!B Linux ala ugyanis nin/s &n!rn! Ex"lor!r( -an!+ -!ly!!
van n!+ is !gy bng$sz( !z!k !gyik! a 5ir!0oxB Eiun 0!l!k a
:linuxunka;( l!sz rgn 2 bng$sznk is( !gyik a FonUu!ror n!vD( a
+sik a 5ir!0oxB A 5ir!0oxszal +!gis+!rk!'-!nk +r Gin'oQs ala is(
!- !gynk is #gy= Azaz( ala"szinD &n!rn!!s is+!r!!k! s!+ 0ogok
kzlni( $s a 5ir!0ox k!z!l$s$ 7EE +agyarzo+ !l ! knyvb!n( !z az
2lvas r$sz$rl +r u'onak $!l!z!+ 0!lB
5!l$!l!z!+ ovbb( -ogy r!n'!lk!zik az 2lvas ala"szinD szv!gsz!rC
k!sz is+!r!!kk!lB Ez a+ia 0onos( +!r r!ng!!gsz!r l!sz olyas+i #rva(
-ogy vala+i llo+ny sz!rk!ssz!n HszakszvalW !'iljonI a r!n'sz!r$b!nB
Ez r!n'sz!rin olyas+i l!sz( -ogy az E8 "rogra+ban az a'o llo+nyra
rllunk a kivlaszs j!lz inv!rz /s#kkal( $s +!gnyo+juk az 4( go+boB
Ekkor az llo+ny sz!rk!sz-! az E8 b!$"#! b!ls "ri+i#v kis
szv!gsz!rk!szj$v!lB 9!+ 0ogo+ !l+agyarzni( +ik$n k!ll soroka vagy
14
szavaka rlni( b!#rni( sbB Eagyar a +!n( $s +in'!z nagyon -asonl
+s is+!r karak!r!s 0!ll!D szv!gsz!rk!szk k!z!l$s$-!zB [szin$nC
szlva az a v$l!+$ny!+( aki !nnyir! s!+ k$"!s !gy a+.gy +agyar
+!nr!n'sz!rr!l r!n'!lk!z "rogra+ k!z!l$s$ ill!!n( az n! akarjon
Linuxra $rni( +!r .gys!+ sik!rl-! n!kiW !--!z vagy .l bua( vagy
.l nlllan= M!- -a az #ro+( -ogy :az EYZ7EY n!vD knyvrban van
!gy 9EFELE7A n!vD llo+ny( !bb!n k!r!s' +!g a 9EEFELL&AE
k!z'!D sor $s /s!r$l' l! arra a sorra( -ogy ^EYFELL&AE ,,B4@B22B0^ ; C
akkor az 2lvas u'ja az( -ogy n!ki +os az .gy+on' :"aran/ssorban;
b! k!ll ni az 56 karak!r!k!( enter k!ll nyo+nia( !l u' naviglni a
+!g0!l!l knyvrba( ki u'ja vlaszani a +on'o llo+ny( $s az a
+!g0!l!lk$"" u'ja sz!rk!sz!ni is az +/ "rogi szv!gsz!rk!szj$v!l
Ha+i +in #ra+ az 54C!l akivizl-aIB Ein'!z "!rsz! /sak azun( -ogy
!l+on'a+ n!ki( +ik$n l$"-! b! a Linux "aran/ssorbaB Az a +aga
i'!j$b!n !l l!sz +on'vaB A! onnanl +r +!g k!ll u'ja !z /sinlniB
5!l$!l!z!+ az is( -ogy Gin'oQs ala u' 8AC #rni vala+i akr+i0$l!
8AC#r "rogra++alB Ez +.l-aalanul szks$g!s( ugyanis a :Linuxo;
.gyn!v!z! :8ACk$"+s; 0or+ban l-!i l! az :in!rn!rl;( a+i /sak
.gy u' -asznlni( -ogy !lbb 8ACr! +!ni( +aj' :b!b.ol; rlaB E+ia
u'nia k!ll az is( -ogyan u' :boool-a; H:buul-a;( -!-!BBBI 8ACk!
#rniaB Azaz a l!l( :3iso; ki!rj!sz$sD 0jl n!+ kzns$g!s a'ak$n
k!ll ki#rnia a 8ACr!( -an!+ :8ACk$"+sk$n;( a+i a klnbz 8AC#r
szo0v!r!k +!nib!n olyan n!v!k!n sz!r!"!l-! +in 0unk/i( -ogy :8AC
k$"+s #rsa;( vagy :8ACk$" #rsa;( :F$"+sC0jl #rsa;( !s!l!g angolulW
:?urning 8ACi+ag!;B
Az is 0!l$!l!z!+( b! u'ja ll#ani a saj sz+#g$"! ?&27C .gy( -ogy
a g$"! 8ACrl in'uljon( s n! a +!r!vl!+!zrlB *a !rr! n!+ k$"!s(
r!+$ny!l!n k#s$rl!!zni! a Linuxszal( al arokB
Ennyi u's $!l!z!k !- 0!l az 2lvasrl( n!+ bb!B 9!+ -isz!+( -ogy
!z vala+i -allalan ig$ny volnaB
Zs +os lssuk az !ls 0!j!z!!( a+i rgn azzal k!z'nk( -ogy 0!l!l!"#jk
a :+i; Linuxunka= Ezun jn /sak n$+i :lalnos 'u+a;( -ogy +i$r $""
!z a :linuxo;( azaz !z a 'iszrib./i vlaszoa+( !gylaln +i az -ogy
'iszrib./i( +!g +in'!n0$l! !gy$b in0kB Az$r !z a sorr!n'( +!r !''igr!
l!galbb 0!l l!sz !l!"#v! a r!n'sz!r( s #gy l!sz az 2lvasnak !gy j a'ag
sik!r$l+$ny!= El! azonban +$g "r in0BBB
A knyv klalakjrl
9!+ soka r'!+ a szv!g .gy+on' :sz$"s$g$v!l; $s !l!gan/ijvalB Az
!l!gan/ia az .riszabk $s 'iva'ikorok 'olgaB Az a+i n!knk k!ll
"aran/sk$n b!"ygni( lalban 2lk7vr b!Dkk!l ki!+!l!+B Gyakran
15
azonban a kzl konzol ou"u szv!g!k! /s.nya +'on +$r!/skk!n!C
!+( ig!n "i/ir!B Enn!k oka( -ogy #gy a knyv rvi'!bb $s ol/sbb l!-!!(
+$g inkbb azonban +!r #gy a -ossz. sorok n!+ rn!k bb sorba a knyv
la"jain( a+i +!g$v!sz-!n$ az 2lvas( aki .gy v$l-!n$ -ogy az n!+ !gy
"aran/s -an!+ k!( s #gy -ibsan n$ az b!B
Tovbb: sok gynevezett konzol outputot idzek a knyvben, illusztrlsul
annak, mit lthatsz a kpernyn az egyes paransok le!utsa sorn" #zt
ugyanolyan !i$ szlessg% bet%t&pussal szedem, mint amit e bekezdsben
lthatsz, kedves 'lvas(m) # konzol*szvegekbl azt, amit neked kell
beptygnd, azt ltalban szintn !lkvr bet%kkel emeltem ki, ilyenekkel,
mint amit most olvasol!
_gy !gy k!z' sz!rin!+ jobban !ligazo'ik a knyvnB
9a '! $nyl!g( -a !z k!z'kn!k val knyv( +i$r n!+ a sokkal knny!bb
gra0ikus 0!ll!! is+!r!!+<= C k$r'!z-!n$ valakiB
A+ia n!+( +!r az .gyis +agl $r!'B *a+ar rjn arra +in'!nki
+agl isB A GoboLinux az .gyn!v!z! FAE ablakk!z!lv!l in'ul Hala"$rC
!l+!z$s sz!rinI( s az nagyonis Gin'oQsCsz!rDB Egylaln n!+ +agl
$r!' azonban sok !s!b!n a konzol k!z!l$s!( +r"!'ig ! knyv /$lja
*A7Y927 in0or+/ik a'saB A! az$r is #gy /s!l!ksz!+( +!r szn'$kai+
sz!rin ! knyv a00$l! :?!v!z!$s a Fo/kso'sba;Can0olya+ l!nn!B Azaz
sz!r!n$+( -a ! knyv !lolvassa un az 2lvas .gy $r!zn$( klnb
Hsz+#s!/-nikai $r!nI( +in a sz+#g$"0!l-asznlk bbs$g!B [ ugyanis
n!+/sak hasznlja( '! rti is a sz+#g$"$n!k Ho"!r/is r!n'sz!r$n!kI
+Dk'$s$( l!galbbis sokkal jobban $ri( +in a l!gbb!n= 9os( !z !l s!+
k$"z!l-! a "aran/ssor l!galbb ala"szinD is+!r!! n$lklB
MovbbW a GoboLinux !gyik l!gnagyobb !lny!( -ogy :jl -a/k!l-!;
H-!kk!l-!IB Azaz( !szl!g!s!n sz!+$lyr! szab-aB Ein'!n ll#-asz
b!nn!B Azoknak val( akik sz!r!ik az ily!s+i( sz!r!n!k :urklni; a r!n'C
sz!rb!n( sz!r!ik( -a urai a g$"kn!kB E--!z is k!ll a "aran/ssorB
E +D !ls +!gj!l!n$s! a n$-ny 'olog +!gvlozoB 1$l'ul kij a
GoboLinux &'(3&' v!rzijaB Enn!k nyilvn +s a kzv!l!n l!l$si linkj!(
+!r +s az llo+nyn!v!B Zs +s o"/ikkal van 0orgaja a :k!rn!l!;(
r!n'sz!r+agja( "$l'ul vala+i :"aravirualiz/i; !ls!g# :>E9; o"/ival(
!+ia n!+ !l!"l 0!l r az n4i'ia 'riv!rB Es 'olgok azonban a+ik! l!#ra+
! knyvb!n( +Dk'n!k alaaB Movbb( +!gszDn -onla"o+( a
-"W``linuxBbiro'alo+Bn! $s !+ia az o'a korbban 0!l!
"rogra+/so+agok n!+ all-aak +r +!g oB Ell!nb!n !z!k! b!sz!r!z-!i
a Misz!l 2lvas a
-"W``gobolinuxB/QiB-u ol'alrl( ill!v! r$szb!n a
-"W``QQQBgobolinuxBin0o`in'!xB"-"<o"ionT/o+ar!+osioryb&!+i'T61b0un/Ts!l!/bi'T,
ol'alrlB ?!vallo+ azonban b!/sl!!s!n( .l lusa vola+ a--oz( -ogy !
knyvb!n +in'!n kijav#sa+ a link!k! az .j link!kr!BBB !z !- bizony r'
16
vr( Misz!l 2lvas( !z( -ogy +!gk!r!s' a +!g0!l!l /so+agoka= &'+!
inkbb arra 0or'#oa+( -ogy ovbbi rkkkk!l $s l!#rsokkal bv#s!+ a
knyv!B
Lpj teht az els fejezetre, tisztelt Olvasm
1@
A !o"oLin#$ %&' telep(tse
Ein'!n!k!l b! k!ll sz!r!znnk a GoboLinuxoB Ein a :Linuxok; lalban(
!r+$sz!!s!n :; is ingy!n!sB Annyi k!ll /sak( -ogy !l k!ll /a"lanunk az
&n!rn! ki!s( virulis orszg.jain a -"W``gobolinuxBorg` Q!b/#+r!( a+i a
GoboLinuxo k$sz# bari kr -onla"jaB 9o +os !z !lvil!g +agyarul k$n!
-ogy b!jjjn az o'a$v!'n!k( -abr !z n!+ +agyar k$sz#$sD 'iszr( +!r
?raz#liban 0!jl!szik( s a 0!jl!szk bbnyir! angolul rsalognak !gy+ssalB
9!+ k!ll +!gij!'ni( a 0!l!l!"#! r!n'sz!r +agyar#va van +rBBB Ein'!n!C
s!r!( k!z'!b!n a -onla"juk /s!""! s!+ vol +agyarul !l$r-!B Ez +ra
+r +!gvlozo( ugyanis l!0or'#oa+ a +agyar anyany!lvD!k k!'v$$rB *a
+$gs!+ +agyarul j!l!nn! +!g( akkor kains az ol'al 0!jl$/$b!n all-a
:Eagyar; 0!lirara( vagy rgv!s ! link! kv!s'W
-"W``gobolinuxBorg`in'!xB"-"<langT-ua*P
Az ol'alon nyugo'an !li'z-!sz( allsz sok $r'!k!s linuxos /ikk!B 9o '!
! l! akaro' l!ni a :Gob;BBB Ez a :L!l$s!k; ol'alon !-!!' +!g(
a+in!k kzv!l!n linkj! !zW
-"W``gobolinuxBorg`in'!xB"-"<"ag!T'oQnloa's
Ez!n az ol'alon sok link! allsz( klnbz orszgokbl( vala+!lyikrl l!
k!ll ls' a GoboLinux-&'(-i8/83iso n!vD llo+nyB Ez akr orr!n!l is
+!g!-!!'B Egy konkr$ link az llo+nyra a sok kzlW
-"W``goboB/ali/aB/o+`gobolinuxCiso`GoboLinuxC014Ci6%6Biso
Eiun !z !gy !lj!s 8ACnyi( azaz 6)) +!gabjos anyag( /$lsz!rD olyan
l!lv!l l!n!'( +!ly k$"!s az !s!l!g +!gszaka' l!l$s!k 0olyasraB
Ein'!z !r+$sz!!s!n +$g valsz#nDl!g Gin'oQs ala v$gz!'B Ez n!
aggasszon( !z n!+ sz$gy!nB Zn is :!gys$gsugar. GinCus!r; vola+ vala+ikor
r$g!nB Ez sz!r!n/s$r! gygy#-a b!!gs$g( a+i !rs akaraal l! l!-!
kz'!niB Zs knny!bb( +in a 'o-nyzs abba-agyniB
9os( !gyk 0!l l!l!'B Eos #r' ki 8ACr!( '! 8ACk$"+s 0or+u+ban=
Jll#s' b! a sz+#g$"!' ?&27C .gy( -ogy 8ACrl :buuljon;( $s in'#s' !l
#gy az i+$n ki#r GoboLinux r!n'sz!r=
Mu'no' k!ll( -ogy !z !gy .gyn!v!z! :Liv!8A;( azaz kzv!l!nl !rrl
+Dk'ik +os az o"!r/is r!n'sz!rB 7EEE&M n!+ #r a +!r!vl!+!z!'r!(
!r+$sz!!s!n /sak a''ig( a+#g !l n!+ in'#o' a !l!"#$s= A! +!r EZG
nin/s az o"r!n'sz!r a +!r!vl!+!z!'!n( !+ia +in'!n a 8ACrl olvas( s #gy
!z !l$g lass.B A! !z s! aggasszon $g!'( !z n!+ az j!l!ni( -ogy :a Linux
szar;( +!r a 0!l!l!"#! r!n'sz!r!' !r+$sz!!s!n +r gyors l!sz= 7( :-as#
+in az ao+; +aj' bizonyos egyb o"r!n'sz!r!k-!z k$"!s=
Eos a+#g l'ik a r!n'sz!r( klnbz 0ur/sa ki#rsoka lsz a /s!""!
s!+ gra0ikus k$"!rnynB 4rj r!l!++!lB Egy i' un +!g k!ll j!l!nj!n !gy
olyan 0!lira( -ogy
Choose your language
1%
9o +os az #g$rk( -ogy a r!n'sz!r +agyar l!szBBB - !z +in-a n!+ l!nn!
olyan= 9os ig!n( '! /sak a+ia( +!r sz!g$ny GoboLinux +$g n!+ u'ja(
-ogy $"" !gy +agyar ill! g$"$r! k$szl 0!l+szni= Ell!n$b!n azzal a+i
sokan -iszn!k( !z a szv!g n!+ az j!l!ni( -ogy :4lasz' ki a langusz'a;(
a Linuxnak ugyanis n!+ a langusza( -an!+ a "ingvin a j!lk$"!B Ez az
j!l!ni( -ogy :4lasz' ki a ny!lv!;B 9os( n!k!' a kurzorbill!nyDk s!g#s$g$v!l
ki k!ll vlaszano' a
hu_HU Magyar
sor( +aj' az *nter bill!nyD +!gnyo+niB &nn!nl u'ja a +asina( -ogy ! a
-#rsCn!v!z!s Eagyari n$"-!z arozol( s inn!nl +r +agyarul "rbl
+aj' rsalogni v!l!'B
9o +os +i van akkor( -a vala+i$r n!+ j!l!nik +!g !z a :languszs; szv!g(
-an!+ vagy s!++i( vagy !gy raks 0ura szv!g( a+ib!n sDrDn sz!r!"!l az
:error; sz( a+i angolul -ib j!l!n<=
9os( akkor +ar-a nagy gz vanB Az az j!l!ni( -ogy a sz+#g$"!' :vasa;(
azaz -ar'Qar!Ckon0igur/ija n!+ +ogao ! LinuxC'iszrib./i :k!rn!l!;(
!- :r!n'sz!r+agja; lalB Ekkor sajnos /sak 2 'olgo !-!szW
1B 4!sz!l !gy +sik sz+#g$"!( '! .gy( -ogy +!gvsrlsa !l a
bolban !lin'#o' ! LinuxC8AC( -ogy +Dk'ikC! b!nn!B *a !ljusz !
:languszs; sorig( valsz#nDl!g j l!sz a sz+o'raB Ein'!n!s!r! j
u'no'( -ogy ! 8A olyan r!n'sz!r aral+az( +!ly az .gyn!v!z!
:&n!l; "ro/!sszoros g$"!k! +ogaja( +ssal !- n! nagyon
"rblkozzB Pgyan +s ar/-i!k.rkon is l!-! $l!! l!-!lni a LinuxC
ba( +$g s"!/ilisan a GoboLinuxba is( '! az nagyon n!+ k!z'kn!k
val 0!la'aB
2B Az is +!g!-!!'( -ogy k!r!s!l !gy +sik Linux 'iszrib./i aralC
+az !l!"# 8ACB Ez!s!b!n !nn!k a knyvn!k sajnos n!+ sok
-aszn 0ogo' v!nniB
Ez a knyv !r+$sz!!s!n az $n saj o-oni sz+#g$"!+!n l! +!g#rva(
+in'!n !gy!s "aran/sa ki"rblva -ogy +Dk'ikC!( '! +snak l!-! +s
ssz!ll#s. g$"! isB &'!#ro+( -ogy ki0!j!z!!n az $n sz+#g$"!+ 0!l$"#$s!
+ily!n :/si"!kbl; llB Ez sz!r!n/s$r! n!+ k!ll 0!jbl u'no+( +!r Linux
ala !z +in' ki#rja n!k!+ az
lspci
"aran/s( +!ly! !r+$sz!!s!n :konzolban; k!ll kia'niB _+! a ki+!n!!W
vz+,siszilla -.epot-/etolt0lspci
11:11"1 2ost bridge: 3ntel ,orporation 454678-9#-9 .:;< ,ontroller-2ost*2ub 3nter!ae =rev
15>
11:1?"1 9,3 bridge: 3ntel ,orporation 454678-9#-9 9,3 to ;89 ,ontroller =rev 15>
1)
11:?d"1 @AB ,ontroller: 3ntel ,orporation 4541?#B-#: =3,27-3,27:> @AB @2,3 ,ontroller C?
=rev 15>
11:?d"? @AB ,ontroller: 3ntel ,orporation 4541?#B-#: =3,27-3,27:> @AB @2,3 ,ontroller C5
=rev 15>
11:?d"5 @AB ,ontroller: 3ntel ,orporation 4541?#B-#: =3,27-3,27:> @AB @2,3 ,ontroller CD
=rev 15>
11:?d"D @AB ,ontroller: 3ntel ,orporation 4541?#B-#: =3,27-3,27:> @AB @2,3 ,ontroller CE
=rev 15>
11:?d"F @AB ,ontroller: 3ntel ,orporation 4541?#B-#: =3,27-3,27:> @AB5 #2,3 ,ontroller =rev
15>
11:?e"1 9,3 bridge: 3ntel ,orporation 4541? 9,3 Bridge =rev 5>
11:?!"1 3A; bridge: 3ntel ,orporation 4541?#B-#: =3,27-3,27:> /9, 3nter!ae Bridge =rev 15>
11:?!"? 3.# inter!ae: 3ntel ,orporation 4541?#B-#: =3,27-3,27:> 3.# ,ontroller =rev 15>
11:?!"5 3.# inter!ae: 3ntel ,orporation 4541?#B =3,27> A;T; ,ontroller =rev 15>
11:?!"D A<Bus: 3ntel ,orporation 4541?#B-#: =3,27-3,27:> A<Bus ,ontroller =rev 15>
11:?!"7 <ultimedia audio ontroller: 3ntel ,orporation 4541?#B-#: =3,27-3,27:> ;,GHF ;udio
,ontroller =rev 15>
1?:11"1 I8; ompatible ontroller: nIidia ,orporation JIDE K8eLore LM 75110 =rev a?>
15:16"1 #thernet ontroller: :ealtek Aemiondutor ,o", /td" :T/*4?DH-4?DH,-4?DH,N =rev ?1>
M!- az ! knyvb!n l!#rak !z!n az ar/-i!k.rn`kon0igur/in l!!k
!sz!lv!B E+!ll$ +!gj!gyz!+( a g$"!+b!n 512 +!ga LAE van C br a
GoboLinux +Dk'ik 256 +!gval isB 7= A 5ini5lis 9ard:are-k7ve-
tel5ny 5ind7ssze ;entiu5-"" sz5t<gp= './ 5egabyte )A--5al!
A 0!ni lisa !ls soraW
vz+,siszilla -.epot-/etolt0lspi
az +uaja( -ogy $n +in a :vz; n!vD 0!l-asznl vagyok b!j!l!nk!zv! a
r!n'sz!rb!( a sz+#g$"!+n!k a :8siszilla; n!v! a'a+( $s a :A!"o; n!vD
knyvra+ :L!ol; alknyvrban a'a+ ki az :ls"/i; "aran/soB Eris
l-ao' !bbl isz!l 2lvas+( -ogy a Gin'oQssal !ll!n$b!n a Linux ala a
knyvraka !lvlasz sz!"arorj!l n!+ az a -ly! :0or'#o"!rj!l;( angolul
:ba/kslas-;( azaz !z az i'$l!ns$gW :c; a+i a +agyar bill!nyDz!!n az
AlGLdR
bill!nyDko+bin/ival l!-! !l/salogani( -an!+ a kzns$g!s :"!r;Cj!lB Ez
ajnlaos +!gj!gy!zni rk i'kr!BBB
*a +r az :!rror; szbak!rlW a k$"!rny aljn !gy olyan 0!lirao l-aunk
!s!l!g( -ogy
endOrePuest: 3-' error, dev !d1,setor 1
9os( !l 9E &3EA3e9F EEG= Ez a 0lo""y !gys$gr! vonakozik( -a van olyan
a g$"nkb!n Hn!k!+ vanIB Linux ala a 0lo""y 'riv! szoksos j!l! az :0';B Ez
annyi j!l!n( -ogy vala+i$r n!+ k$"!s +os l!k!z!lni a 0lo""y +!g-ajnka
a r!n'sz!rB Ez n!+ baj( +!r .gys!+ akarunk +os v!l! 0oglalkozniB A
0!l!l!"#! r!n'sz!r !r+$sz!!s!n k$"!s l!sz +r a 0lo""y is k!z!lniB Ez !gy
sz$"s$g-iba( k$s$g!l!n( '! a 'iszr k$sz#i !gy!lr! n!+ 0oglalkozak v!l!(
+!r !l!"#$s kzb!n .gys!+ akar s!nki s!+ 0lo""yka 'ug'osni a g$"b!B Az
!00$l! -ly!s$g /sak a :Efik 2"r!n'sz!r; szoksaB
20
9a '! $rjnk +r vissza sz!g$ny languszink-ozBBB +iun kivlaszouk a
sok langusza kzl a +agyarszki( +!g k!ll j!l!nj!n !gy olyan 0!lira( -ogy
Q.IRSR/ ; 8'B'/3J@M
& !gy -osszabb szv!g is l-a( +!lyn!k l$ny!g!( -ogy vlaszano' k!ll( a
!l!"#$s ovbbi r$sz$ gra0ikus vagy konzolosHT"aran/ssorosI 0!ll!!n
-ajo'C! v$gr!B ?r ! knyv -ral!v r$sz$b!n ig!n sDrDn +$ly!'nk +aj' !l
a konzol 0!k!! "!rv!rzisban( +os +$g n!+ sokkoljuk !zz!l +agunka O a
gra0ikus !l!"#$s +!ll! 'nnkB E--!z b! k!ll "ygnnk a
startx
"aran/so H$s a v$g$n az En!r bill!nyD +!gnyo+niB Ez +os #ra+ l!
uoljra( !ss$k +!gj!gy!zni( -ogy +in'!n "aran/s az En!rr!l kl'!n' !l
[0!ls$g$n!k( Gobo b/sinak( aki az o"r!n'sz!r a g$"nkn=I
9o +os !z!n a "onon !gy nor+lis szakknyvb!n ill!n! -ogy sz$" sz#n!s
k$"!/sk$k l!gy!n!k( b!+uavn( +i l a k!'v!s 5!l-asznlB Ez !l+ara'B
Ebb!n a knyvb!n !gy!l!n k$" s!+ l!szB Enn!k az az oka( -ogy #gy ol/sbbB
Ez a +ai rak +!ll! n!+ !l-anyagol-aB Movbb( +!r +i a /su'nak k$"(
a+ikor gyakorlailag +in'ig a "aran/ssorbl ol'juk +aj' +!g a 'olgoka( o
+!g nin/s k$"( /sak szv!gB 7zv!g!k! !r+$sz!!s!n bv!n i'$z!k +aj' !
knyvb!nB
Ein'!n!s!r! +os +r !gy gra0ikus k$"!rny lunk( br igazn n!+ sok
ikonnalB Linuxunk lassan !g$sz llas!r!gl! l!sz( +!r az i+$ni languszk
+!ll$ 0!lsorakozo +$g!gy llaW van +in'!nki r+$r! +r !g!rnk is=
9osza n! is -.zzuk az i'( kainsunk arra az ikonra( +!ly szn'$kai
sz!rin !gy !szki+ ru-ba lz klyk"ingvin brzolna O a 0!liraa az(
-ogy :&nsall GoboLinux;B M!r+$sz!!s!n j Gin'oQsos szoks sz!rin
gyorsan k$sz!r k!ll kainani rB
E!gj!gyz!n'( -ogy -a !''ig n!+ "ari/ionluk volna a +!r!vl!+!znk!(
akkor n! !rr! az ikonra kainsunk( -an!+ a G;arted n!vDr!( a+iv!l !gy
gra0ikus "ari/ionl "rogi in'#unk( $s /sak -a !zz!l +!gvagyunk( azun
in'#suk a !l!"# a 0!n !+l#! +'onB ?r +in a b!v!z!b!n #g$r!+(
n!+ 0ogo+ r$szl!!zni a "ari/ionls +!n!$( '! annyi !lrulok( +ily!n
EZLEMg "ar#/ika k!ll l$r!-oznunk= 9os( !gy :0ullos; !l!"#$s a 8ACrl(
+in'!n "rogival( az !l0$r +in'ssz! , gigabjonB E$gis az ajnlo+( -ogy 10
gigsnl kis!bb +$r!Dr! n! nagyon rakjuk r GoboLinuxunka( s !nn!k az
az oka( -ogy !z !gy 0orrsala". 'iszr O -ogy !z +i j!l!n az a kv!k!z
0!j!z!b!n +agyarzo+ !l O $s !+ia ksbb( a+ikor +in'!n0$l! olyan
"rogival akarjuk bv#!ni a r!n'sz!r a+i +os a 8ACn nin/s( bajba
k!rl-!nk( +!r sok -!ly k!ll +aj' a 0orrs"rogra+oknak( +!g -!ly k!ll
21
!z!k l!0or'#s-oz is= 1lusz -!ly k!ll a saj a'aainknak isB Zn !r!'!il!g !gy
10 gigsra raka+ a r!n'sz!r( +$g ! GoboLinux !lz( 01,Cas vloza( '!
i'v!l ki/si l!( s +os !z!n .jabba !gy 20 gigs "ar#/ira raka+B
M!- k!ll !gy l!galbb )C10 gigs "ar#/i( a-ov !l!"#jk( s k!ll !gy
.gyn!v!z! :sQa"; "ar#/iB A sQa" sz is+!rs l!-! a Gin'oQsban
jraosabbaknak O a Qin swap fjlt -asznlB Linux ala !z !gy 0ix "ar#/i(
a+i l$ny!g!s!n gyorsabb( +in-a 0jl -asznlnaB E sQa" "ar#/i l!gjobb -a
nin/s +!g0or+zva s!++i0$l! 0jlr!n'sz!rr! s!+B A +$r!! l!gy!n .gy
nagyjbl 512 +!ga( '! 1 gignl n! nagyobb( +!r .gys!+ -asznlja kiB
Flnb!n a Linux bbnyir! !lbol'ogul 512 +!ga LAE +!ll! sQa" n$lkl is
O $n !r!'!il!g 6,0 +!g akara+ a'ni az $n r!n'sz!r!+b!n sQa"nak( '!
!l#ra+ $s 6, l! b!ll!B Eos +!g lusa vagyok :/sinlni;B Zs n!+ is
szks$g!s( +!r alig ny.l -ozz !--!z isBBB
Ez!n k#vl +!l!g!n ajnlo+( -ogy l!gy!n l!galbb +$g !gy "ar#/ink a
Linuxunk sz+ra( /$lsz!rD!n ugyanakkora +in az( a-ov 0!l 0ogjuk rakniB
&ll!v! -a nagyobb( az n!+ bajB Enn!k /$lja !gy k$sbbi 0!j!z!b!n l!sz
!l+agyarzva( l$ny!g az( -ogy i'! k$sz#nk +aj' .gy+on' :bizonsgi
+solao; a r!n'sz!rnkrlB
9o +os ! knyv j!ll$s+'jaiW a ovbbiakban 0!l$!l!z!+( -ogy
rendszer>nket az .gyn!v!z! ?@A( n!vD "ar#/ira !l!"#jk( a s:ap
"ar#/i a ?@AA( az a bizonyos +sik "!'ig l!sz +on'juk a ?@AB3 *a nla'
2lvas+ n!+ !z!k a "ar#/ik sz+ai( akkor sin/s baj( /sak -a ily!s+i lsz
nla+ a "aran/sokban( $r!l!+sz!rD!n /s!r$l' ki a j!ll$s!kb!n a sz+okaB
HEz!n "ar#/in!v!kb!n a :*A; arra ual( -ogy :-ar' 'isk;( azaz +!r!vl!+!zB
Er "$l'ul "!n'riv!Cok $s E1, l!jszk !s!$n a n$v bbnyir! :7A;Cv!l
szoko k!z''niIB
*ogy +i$r n!+ a ?@A'Cr! !l!"#jk a Linuxo< 9os a+ia( +!r a *AA1C!n
nagy valsz#nDs$gg!l !gy Gin'oQs :/s/sl;B A+i !s!l!g Hnagyon
-!ly!l!nlBBBI n!+ sz!r!n! l!rlni +$g a k!'v!s 5!l-asznl( azaz M!(
Misz!l 2lvas+= 9o +os( $n a Qin ulo+ +in a bDn( s n!+ 0ogok s!++i
klns!bb s!g#s$g! +!ga'ni a--oz( -ogy a Linuxo a Qin +!ll$ !l!"#s!
valaki( +!r +$ly +!ggyz'$s!+( -ogy az a l!gjobb( -a azonnal +!gszak#
+in'!n :kzss$g!; a :9agy F$k; o"r!n'sz!rr!lB :?izony +on'o+ n$k!k
0!l!i+( jobb a 5!l-asznlnak a Gin'oQs n!+ is+!rni!; C -ogy kiss$ :bibliC
kusan; 0ogal+azzakB Ein'azonlal( -a n!+ arra a "ar#/ira !l!"#i valaki a
Linuxo( a+!ly!n a Gin'oQs van( akkor a Gin'oQs HsajnosBBBI nagy valC
sz#nDs$gg!l +!g 0og +!n!klni( a Linux ugyanis lalban van olyan okos(
-ogy !z!s!b!n .gy !l!"#s! +ag( -ogy b!ka"/solskor !gy "i/i kis buuska
"rogi( a :Grub; n!vD in'uljon !l( a+in!k +!nj$bl ki l!-! vlaszani( $""
+i in'uljonW a Gin'oQs vagy a LinuxB 9a '! !--!z az k!ll( -ogy a Linux n! a
Gin'oQs -!ly$r! l!gy!n !l!"#v!B ?r n!k!+ nin/s i'!-aza Gin'oQso+( '!
22
gon'olvn a Gin'oQs +!grizni k#vn "!rv!rz!bb Hvagy $"" vaosabbBBBI
0!l-asznlk ig$ny!ir!( ! l!#rsban 0!l$!l!z!+( -ogy a l!!n' Linuxunk
!l!"#$si -!ly! a ?@A(3
9a !- o arounk( -ogy +r !g$sz!n !lllaiaso'unk( +!r van sok
llaunkW languszink( !g!rnk( klyk"ingvinnkBBB s ubbira rkainva
+!gj!l!nik !gy +agyar ny!lvD szv!g!/sk! !gy kis ablakban Ha+i azonban
!lj!s!n QinCsz!rD +'on kinagy#-aI( -ogy !z a GoboLinux !l!"#j!( sbC
sb( !ss$k v$gigolvasniB Flnb!n s!++i 0ura vagy klnl!g!s nin/s a
szv!gb!nB Ezun l!n a :9!x; 0!lira. go+bra k!ll kainanunkB Ez -ogy
+ir! k!ll kainanunk( !z!n.l a rvi's$g k!'v$$r #gy 0ogo+ j!l!zniW
Th9!x
Eos ki k!ll vlasszuk a +!gj!l!n k$"!rnyrl( -ogy +!lyik "ar#/ira 0ogjuk
!l!"#!ni a LinuxunkaB 3!lljk b! a *AA4C!B H4agy a+!lyik! -ajo'IB
M!gynk !gy CC! az :A part6i< 2or5zsa; szv!g !l$( azzal( -ogy
o'akainunkB Err! +!gj!l!nik !gy 0igy!l+!z! ablak( -ogy +in'!n a'a !l
0og v!szni ! "ar#/irlB 7!++i gon'( !z u'juk .gyis= 2kv!l!nl +!g k!ll
0or+zanunk a "ar#/i akkor( -a Gin'oQs ala /sinluk( +!r +aj'n!+
bizos( -ogy a Gin'oQs n!knk 9M57 0jlr!n'sz!rr! 0or+za +!g vagy 5AMC
ra !s!l!g( $s n!knk( azaz a Linuxnak( !gyik s!+ jB Eos ki k!ll vlaszani(
+ily!n #"us.ra l!gy!n 0or+zva a 0il!r!n'sz!r( vlasz-aunk a )eiser4D( az
ext. $s extA kzB 9!+ baj( -a n!+ u'o' +i j!l!n!n!k ! szavak( l$ny!g(
-ogy n!knk !z!k br+!lyik! jB L$g!n a Linuxok !x2Cr! !l!"l!k( azn
j az !x,( '! +os a :bl/s!k; a L!is!r57C ajnljkB 9!k!+ is !z van
i'!-aza +in'!gyik "ar#/i+on( $s s!++i bajo+ v!l!B 5ogal+a+ sin/s( +i$r
jobb Hll#lagI( +in az !x,( '! -isz!k a nla+ okosabbaknakB 4alsz#nDl!g a
GoboLinux is !l!v! !z ajnlja 0!l n!k!'B 5oga'' !l( vagy -a nin/s b!ix!lv!(
!'' azB
Th9!x
Eos jn a :4logas a /so+agokbl;B A !l!"# 0!lajnl !gy :i"ikus; /soC
+aglis( -ogy !z!k! !l!"#!n$B Elvil!g b!l!!gy!z-!n$l( '! +!l!g!n ajnC
lo+( j!ll' b! az( -ogy :0ull;B Err! rgv!s ki l!sz j!llv! az ssz!s /so+agB 9o
+os !bbl ! rlg!-!n$l( kisz!'v! a "i"ka a n!k!' n!+ k!ll!k !ll( '!
+!r +os +$g -alvny 0ogal+a' sin/s( +!lyik /so+ag +ir! val O n$+!lyikC
rl $n +aga+ s!+ u'o+ O sz!r$ny!k l!sznkB 8sak n$-ny +!lll sz!'jk ki
a j!l!( a+irl uibizosan u'juk( -ogy n!knk n!+ k!llB F!r!s' +!g "$l'ul
a L&L2 n!vD "rogi( s !z!ll sz!'' kiB Ez n!knk !g$sz!n bizosan n!+ 0og
k!ll!niB Ez !gy .gyn!v!z! :b!l$sv!z$rl;( -asonl 0!la'ao l !l !-(
+in a Grub( a+irl 0!n!bb szla+ "r szB Ein-ogy +i Grubo !l!"#nk
+aj' H+!r $n az sz!r!!+I( !+ia a L&L2Cra s!++i szks$gnk( /sak
0oglaln a -!ly!B Egyb!n sz!'jk ki a j!l! a
2,
E@*-"'/#-de
$s a
E@*C"'/#-pta!)
/so+agok !ll( +!r !z!k s!+ 0ognak k!ll!niB Ez!k a FAE ablakk!z!l
"rogra+ H!g$sz!n "r!/#z!n n!+ ablakk!z!l( -an!+ :'!sko" !nviron+!n;(
+agyarul :+unkaaszali krny!z!;I n$+! ill!v! :braz#liai "orugl; ny!lvi
0jljaiB Ein-ogy +!rb!n valsz#nDl!n( -ogy n! +agyarul sz!r!n$' -aszC
nlni a r!n'sz!r!'!( !z!kr! s!++i szks$g!'B H*a +$gis akkor bo/sika( $s
-agy' +!g a "i"IB Ell!nb!n !ll!nriz'( n!+ rl!'C! n!n a
E@*-"'/#-9u
"rogi !ll a j!ll$s( -a ugyanis az is rl'( a r!n'sz!r!' n!+ 0og u'ni
+agyarul( $s k$ny!l!n l!sz!l angolul $r!k!zni v!l!( a+i !l$g k#nos l!-!( -a
n!+ is+!r!' az a ny!lv!B
Th9!x
A b!l$sv!z$rl H?ooloa'!rI !l!"#$s!B 9os( +os k$ !s! vanB *a van +r
vala+ily!n Linux r!n'sz!r !l!"#v! a g$"!'r! n!n( akkor sz!'jk ki az CC!
a :!et7ltsvezrl FbootloaderG teleptse; sor !ll= Pgyanis a r$g!bb!n
0!lrako Linux r!n'sz!r .gyis 0!lrako n!k!' +r vala+ily!n b!l$sv!z$rC
lB Ebb! +aj' ! vala+ik$"" b!l!#ro' a GoboLinuxo isB L! 0ogo+ #rni a +!gC
0!l!l -!ly!n( -ogyanB *a viszon +$g s!++ily!n Linux r!n'sz!r nin/s a
g$"!'!n O s !z a valsz#nDbb !s!= C akkor !ll!nriz'( -ogy ig!nis LEGNE9
b!j!llv! a 0!n !+l#! sor=
Th9!x
3nn!k az :Hltalnos belltsok;B
Gpnv1 i 0!lajnlja( -ogy :#e:-a69ine;B Ez !l$g -ly$n -angzik( #r' b!
-!ly!!( a+ily!n n!v! a'sz a ! +asin'nakB Zn a :Isiszilla; n!v! a'a+
n!ki( +!r n!k!+ !z !szikB *asznl-asz br+ily!n n!v!( kisC $s nagyC
b!Dk! v!gy!s!n isB 2lyan n!v! #rsz b!( a+ily!n /sak akarsz( ! allo' kiB
Flnl!g!s karak!r!k! azonban n! -asznlj a n$vb!nB Azaz l!-!l!g n! az
l!gy!n a +asin' n!v!( -ogy JF1-KGL
Ez!n a k$"!rnyn +$g olyas+ik! ll#-asz b!( -ogy billentyMzetkioszts O
'! i +r a +asina u'ja( -ogy ! +agyar vagy( !z ll#ja b! a+.gy isB A
b!l$sv!z$rl kin$z!!( a ?&27 rjnak b!ll#sa O !z +in' jobb( -a n!+
"iszklo'( +!r 0!l!sl!g!sB
24
Th9!x
"dz<na O 0!lajnlja( -ogy :Euro"!`?u'a"!s;B *a Eagyarorszgon $lsz( !z
n!k!' j( !z s!+ k!ll "iszklno'B
Th9!x
A 9l<zati inter2sz belltsa1 et9&
*a :E-!rn!; /salakozn +szklsz az &n!rn!r!( $s /sak !gy -lkrya
van a g$"!'b!n H!z +aj'n!+ +in'!nkin$l #gy vanI( akkor !z n!k!' jB 9o
+os -a az akaro'( -ogy in'uls un auo+aikusan l!gy!n l!-!s$g!' az
&n!rn!r! r/salakozni( "$l'ul bng$szni( an$lkl( -ogy !nn!k $r'!k$b!n
klnbz varzsszavaka k$n! b!g!n!' a konzolba( akkor $gy rla( -ogy
l!gy!n b!j!llv! az :Az inter2sz engedlyezse indulskor; sorB Mbbnyir!
ugyanis az akarjuk( -ogy a saj g$"nkn n! l!gy!n l!ilva n+agunk !ll
az &n!rn!BBB
A kv!k!z sorok 0onosak= Arrl van sz( -ogy n!k!' .gyn!v!z! :4ix ";-
65ed; vanC!( vagy :dina5ikus;B Pbbi az j!l!ni( -ogy a g$" +in'!n kiCb!
ka"/solsnl +!gvlozik Hl!galbbis +!gvlozHATI az &1 /#+!'( +!r -ogy
$"" +ily!n &1C ka"sz( az akkor kzli v!l!' H"onosabban a g$"!''!lI az
in!rn!szolgla' sz!rv!rg$"!B Enn!k sz+os !lny! van( "$l'ul n!-!z!n
u'nak &1 ala"jn kiilani vala+i 0ru+rlB Zn +$gis jobban sz!r!!+ a 0ix &1
/#+!( +!r !nn!k ala"jn knny!n l!-! akr saj sz!rv!r is k$sz#!n!' az
o-oni g$"!'!n( a+ir! 0!lrak-asz vala+i -onla"oBBB Ein'!n!s!r!( az -ogy
az &1 /#+!' 0ixC! vagy 'ina+ikus( n!k!' k!ll u'no'( +!r !z a sz!rz'$skC
$skor a 7zolgla kzli v!l!'B Ez +r a Gin'oQs -lzai b!kon0igurlsC
nl is 0onos vol( azaz u'no' k!ll r$gB 9os( -a 'ina+ikus &1 /#+!' van( akC
kor az k!ll b!j!lln'( -ogy :Auo+aikus kon0igurls A*81 s!g#s$g$v!l;B
Ezun Th9!xB Ez az +on'ja a +asin'nak( -ogy !l k!ll in'#son +in'!n
in'ulskor !gy :'-/"; n!vD .gyn!v!z! :'$+on;( azaz -$rb!n 0u "rogi(
a+i !l$g okos a--oz( -ogy 0!l'!r#s!( +os $"" +ily!n &1 /#+! ka"l a sz!rC
v!rl( s !nn!k +!g0!l!l!n +Dk'jnB
9o +os( !zz!l az !s!!l n!+ is 0oglalkozo+ a knyv -ral!v r$sz$b!n( !gyC
sz!rD!n +!r 9EFEE 0ix &1 /#+!+ van( #gy n!+ u'o+ a '-/"Cvlozao
l!!sz!lniB A! gyan.+ sz!rin .gyis az az !gysz!rDbb !s!( +!r a 0!n
!+l#! :'$+on; +in'!n !l k!ll in$zz!n auo+aikusan a+.gy is( -isz!n !z
a 'olga( !z$r van( !rr! l! kiallva( azaz azzal a ovbbiakban H!lvil!gI n!+
k!ll -ogy br+i is r'jnkB
*a 0ix &1 /#+!' van( akkor 9E l!gy!n b!j!llv! a 0!ni A*81Cv!l ka"/solaos
sor( -an!+ #rjuk b! a /#+! "onokkal !lvlaszva az
";1 C k!z'!D sorba( +on'juk #gyW
25
%2B144B1@2B154
A'juk +!g az .gyn!v!z! :9!+aszk;Co isB Ez lalban 255B255B255B0
szoko l!nni( '! ! k!ll! ka"j a 7zolgla'l .gyis l!#rs( -ogy !z +!nnyi(
na az k!ll b!#rno'B Egylaln( -a a Gin'oQso'nak vol in!rn!-ozz0$r$s!(
akkor +in'!n ily!n a'ao k!ll u'jB
4an +$g o !gy :?roa'/as; 0!lira. sor is( no az +ara'-a r!s!nB
Th9!x
Ht0r< "; O !z n!v!zik .gy is( -ogy :Ala"$r!l+!z! jr;( angolul :A!0aul
Ga!Qay;( nos( i 0!lajnlja a g$"( -ogy :1)2B16%B1B1;B Enn!k -!ly$r!
!r+$sz!!s!n az k!ll #rno'( a+i nla' a j sz+B E!gj!gyz!+( az i'!val
$r$k bbnyir! kiall-a az &1 /#+bl( +!r azzal +!g!gy!zik( /sak a
l!gkis!bb -!lyi$r$kD bj $r$k! 1C!s( azaz a 0!ni "$l'a sz!rin +aj'n!+
bizos( -ogy !z i %2B144B1@2B1 l!nn!B Ez +aj'n!+ +in'ig #gy vanB A! /sak
+aj'n!+BBB
Eos ll#s' b! a 7zolgla'l ka"o l!#rs sz!rin az !ls'l!g!s $s
+so'lagos A97Csz!rv!r!k /#+$ isB
Th9!x
Fv!k!zik a g$" r!n'sz!rgaz'jnak a b!ll#saB Az !ls sor .gy k!z''ik(
-ogy
!e0elentkezsW C no $s i 0!lajnlja( -ogy a r!n'sz!rgaz'a n!v! az l!gy!n(
-ogy :root;B
Ez( -ogy a r!n/!rgiz'a n!v! :roo;( !gy -agyo+ny az PnixCr!n'sz!r!kb!n( s
a Linux is v!!B A n$v onnan szr+azik( -ogy angolul az j!l!ni( -ogy
:gyk$r;( +!r +in a gyk$rbl n ki a 0a rzs! s az gai( .gy +in'!n
jogHosulsgI a bb0!l-asznls sz+#g$"r!n'sz!r!kn$l ! r!n'sz!rgaz'l(
a :gyk$r0!l-asznll; szr+azik( +!r -aroz-aja !z!k! +!gB
9os n!+ u'o+ ki -ogy van v!l!( '! n!k!+ nagyon n!+ !szik a :roo; n$v(
+r a+ia s!+( +!r n!+ +agyar( s az s!+ u'o+( -ogyan !js!+ kiW
:r;<= :L.;<= A :r.; aln a -!ly!s( '! kik$r!+ +aga+nak( -ogy !ng!+
valaki r.nak arson( akr a ko+"u!r!+ is( +r"!'ig i'!-aza nyilvn $n
l!sz!k n+aga+ r!n'sz!rgaz'ja=
9os( a l!gbb :Linux; n!+ a' l!-!s$g! r( -ogy a r!n'sz!rgaz'a n!v! +s
l!gy!n( '! a GoboLinux ! $r!n kiv$!lB _rjuk vala+i +s( n!knk !sz
26
n$vr! a :roo; szB 3avaslo+( -ogy k!rljk a nagyb!Dk! $s a sz+oka( az
$k!z!!s karak!r!k! "!'ig "ln!B A ovbbiakban 0!l$!l!z!+( -ogy i'! a
:pv; n!v! ll#ouk b!B E!gj!gyz!+( -ogy bizonsg!/-nikai sz!+"onbl is
!lnys( -a a r!n'sz!rgaz'a n!v! n!+ a +!gszoko :roo;( +!r k$"z!ljk
/sak !l( -ogy valaki a volbl 0!l "rblja rni a g$"nk!( azaz kiallni a
r!n'sz!rgaz'ai j!lszB 9os( !z akkor s!+ sik!rl-! n!ki( -a a j!lsz +ag
+!g0!j!n$ n!nB Az ugyanis +i s!+ $r a 0!l-asznl n!v! n$lklB [ "!'ig
0!l$!l!zi( -ogy a r!n'sz!rgaz'a n!v! a g$"nkn a +!gszoko :roo;B *olo
nin/s olyan 0!l-asznl nlunk( -!-!-!BBB
Eos b! k!ll nnk a r!n'sz!rgaz'ai j!lsz k$sz!rB 3l 0onoljuk +!g( -ogy
+i nk b!( +!r n!-ogy !l0!l!jsk= 3 -a u'juk( -ogy a Linux klnbC
s$g! !sz a kisC $s nagyb!Dk kz( azaz !lj!s!n kln j!lszavaknak arja az
:!g!r;( :Eg!r;( :EGEL;( :!GEr; karak!rsorozaoka= A! !z /sak "$l'a vol(
+!r n!v!k! n! a'junk j!lsznakB 1ln! n! n$gyb!Ds!( +!r az .l rvi'= Az
$n j!lszava+ "$l'ulBBB '! n!+( inkbb +$gs!+ #ro+ l!=
Th9!x
Eos kv!k!zn!k az .gyn!v!z! :!gy$b 0!l-asznlk;B E!r !gy +r van
ugy!( a r!n'sz!rgaz'a( '! nagyon n!+ ajnlaos r!n'sz!rgaz'ak$n b!C
j!l!nk!zv! n!+-ogy in!rn!!zni( '! !gylaln br+i /sinlni isB Enn!k
sz+os oka van( l$ny!g$b!n +in'!gyik ily!n ok a bizonsggal 0gg ssz!B
*ogy +s +r n! is +on'jak( "$l'ul $v!'$sbl !lin'#asz vala+i "rogi(
a+i jobb l!nn! +$gs!+ 0uaniB Az !00$l! "rogik Ha ko/kzaosakBBBI bbC
nyir! /sak r!n'sz!rgaz'ai jogkrr!l 0ua-aakB Azaz -a n!+ r!n'sz!rgaz'ai
jogban vagy( nin/s baj( +!r !l s!+ in'ulnak n!k!'B A! -a +in'ig r!n'C
sz!rgiz'ak$n 'olgozolBBB $r!'( ugy!=
A l$ny!g !- az( -ogy l$r! k!ll -ozni l!galbb !gy 'b l!korlozo jog.
0!l-asznl( annak a n!v$b!n $nyk!'nk lalban( -a !- in!rn!!znk(
0il+! n$znk sb( s r!n/!rgiz'ak$n /sak akkor giz'sko'unk( -a +r
v$gk$"" nagyon +uszjB 9o !z a 0!l-asznl v!sszk 0!l +os a 0!l-asznli
j!gyz$kb!B A'juk +!g a n!v$( j!lszav( !lj!s n!v$( +aj' kainsunk a
:5!l-asznl -ozza'sa; go+braB Zs vigyzzunk( -ogy 9E l!gy!n b!j!llv!
nla a :L!n'sz!rgaz'ai jogosulsgok !ng!'$ly!z$s!; sor=
Ek$"" i +$g akr-ny +sik 0!l-asznl is 0!lv!-!n$nk a r!n'sz!rb!( '!
lagos( i"ikus !s!b!n !gy !l$gB A ovbbiakban 0!l$!l!z!+ ! l!#rsban(
-ogy ! :nor+l;( n!+ r!n'sz!rgaz'ai 0!l-asznl n!v! :vz;B Aki az E+b!ris$g
azon !lj!s!n j!l!n$k!l!n -nya'-oz arozik( akikn!k +$gs!+ !szik !
n$v( az $r!l!+sz!rD!n v!gy! !z 0igy!l!+b! a l!#rs olvassa sornB Flnb!n
n!+ gyakran k!ll +aj' gy!lni! !rr!B
Th9!x
2@
Eos +!g k!ll j!l!nj$k a k$"!rny !!j$n a 0!liraW
Eszen llok az installlsra
?ran klikk!ljnk a :4inis9; go+braB
Err! +!gj!l!nik !gy ablak a k$"!rny kz!"$n( s lni 0ogjuk( a-ogy +solja
a klnbz "rogra+oka a 8ACrl a +!r!vl!+!znkr! a g$"B Ez !lar +aj'
"r "!r/igB 4$gl !z #rja ki +aj'W
-ost indtsd N0ra a sz5t<gpedet= s 7rvend0 a GoboLinuxodnak!
9a +os az /sak a baj( -ogy szablyosan n!+ig!n u'juk a g$"! .jrain'#ani(
l$v$n -ogy a 8ACrl +!gy az o"r!n'sz!r j!l!nl!g( s !+ia n!+ -agyja( -ogy a
8AC kiv!gyk a -!ly$rl= HMulaj'onk$""!n "!rsz! l!nn! +'sz!r r( -ogy
szablyosan in'#suk .jra a +asin( '! a--oz !l k$n! +agyarzni !gy /so+
+in'!n 9!k!'( k!'v!s F!z' Linuxos( s .gy #$l!+ +!g( -ogy annak +$g
n!+ +os j !l az i'!j!IB L!g-!ly!s!bb( -a !gysz!rD!n +!gnyo+juk a )eset
go+bo( +aj' az .jrain'#s kzb!n a @el go+bo a+iv!l b!l$"nk a ?&27C
baB Eos kiv!-!jk +r a GoboLinux !l!"#l!+!z a 8ACarbl( s
klnb!n is -!ly!s( -a b!ll#juk a ?&27C .gy( -ogy +r a +!r!vl!+!zrl
:buuljon; !lsk$nB
9o $s akkor +os in'#suk is !l a 0riss!n 0!l!l!"#! Linuxunka= *a+arosan
+!gvizsgljuk( +i sz.r-aunk !l azala( +#g v$gr!-ajouk a !l!"#$s
i+$n l!#r !+b!r"rbl( iszonyaos sz!ll!+i !r0!sz#$s!i= E!gu'juk az is(
+i az -ogy :'iszrib./i;( +!gis+!rk!'nk n$-ny 0onos r!n'sz!rlloC
+nnyal( az 56 "rogival is a+.gy ala"szin!n( s a -ala' linuxosok
+!gu'jk az is( +i !gy!n!k( -a +!gl!v Linux r!n'sz!rk +!ll$ !l!C
"#!$k 0!l a GoboLinuxoB
2%
)n*(ts, "etltsvezrlk s e+y" titokzatos *ol+ok
7val s !vv!l( 0!l!l!"#!!' a GoboLinuxo( s .jrain'#oa' a g$"!B 9o $s
+os sz+os !s! !lk$"z!l-!B 1$l'ul( +$g akr az is +!gr$n-!( -ogy
rgv!s !lin'ul n!k!' a GoboLinuxBBB &g!n( ig!n( ig!n( !z ig!nis /s!""! s!+
kizr= &g!nis !l0or'ul-a( br n!+/sak a+ia( +!r +in'!n -!ly!s!n /siC
nll( '! az is k!ll !--!z( -ogy n! l!gy!n Gin'oQs a g$"!'!nB Ez!s!b!n
ugyanis !gy!'li o"r!n'sz!r raja +aga a GoboLinux( s #gy +in'!n kln
sallang n$lkl azonnal !z in'ulB
9o $s -a n!+<
E!r +i van( -a a g$"!'!n vol !gy Gin'oQs is( ! n!+ is annak a -!ly$r!
!l!"#!!' a GoboLinuxo( osz^ +os +$gis a Gin'oQs in'ul=
Ez!s!b!n a baj valsz#nDl!g o r!j!zik( -ogy !l0!l!j!!' !l!"#$s kzb!n
b!"i"lni Hb!ix!lniI a :?!l$sv!z$rl Hbooloa'!rI !l!"#$s!; sor( vagy -a az
!r!'!il!g b! vol j!llv!( kiv!!' onnan a j!ll$sB 9os( br +!g l!-!n!
ol'ani kiss$ -ala'bbaknak !gysz!rDbb!n is !z a "robl$+( neked mint
kezdnek +os az a l!g!gysz!rDbb( -a .jra!l!"#!' a r!n'sz!r( '! +os +r
0igy!lsz !rr!B
Ei van( -a vol !gy Gin'oQs !l!"#v! a g$"!'!n( ! n!+ annak a -!ly$r!
akara' !l!"#!ni a GoboLinuxo( '! +os +$gis a GoboLinux in'ul( s nin/s
is l!-!s$g!' in'ulskor vlaszani a Gin'oQs $s az .j o"r!n'sz!r kz<
Ez!s!b!n valsz#nDl!g !ln$z!' a+ikor b!ll#oa'( -ogy +!lyik "ar#/ira
!l!"#!n$' a LinuxoB M$v!'$sbl a Gin'oQs "ar#/ij a'a' +!g n!kiB *
r!g!+ !z jl !lronoa' O a Gin'oQso'nak !z!s!b!n rkr! ka+"!/( $s
!gylaln s!++i0$l! +'on n!+ is -oz-ao' vissza az :$l!b!;= HM!r+$C
sz!!s!n -a van vala+i0$l! Gin'oQs r!s/u! l!+!z!' $s bizonsgi +solao'(
arrl vissza!l!"#-!!'( '! l!b!sz$ll!k rla O n!+ $ri +!g a 0ra'sgoBBBI
Az !s!!k bbs$g$b!n azonban( -a vol Gin'oQs a g$"!'!n( in'ulsnl +!g
k!ll j!l!nj!n !gy kis +!n0$l!s$g( a+ibl kivlasz-ao'( +!lyik o"r!n'sz!r
in'uljonB * +os kivlaszoa' a Linuxo( s in'ul isBBB
A! -o""= Mbb in'ulsi o"/i ajnl 0!l= 1$l'ul vala+i gra0ikusa +!g valaC
+i konzolosa=
9os( vlasszuk bran a konzolosa= H/onsol!IB Elr!bo/sok ugyanis vala+iW
Linux ala a l!gbb 'olgo n!+ !gyC( -an!+ sok0$l!k$"" +!g l!-! ol'aniB E
knyvb!n n$-a n!+ a l!g!gysz!rDbbHn!k DnBBBI +'sz!r!k! is+!r!!+(
+!r a lszara bonyolulabbakban gyakora bb a l!-!s$g is+!r!!ink
2)
k$sbbi bv#$s$r!= 4lasszuk /sak a konzolos in'uls( $s in'#suk a r!n'C
sz!r=
9$+i l'$s un k$r lnk k$ a'ao( a n!v! $s a j!lszB 9E a r!n'C
sz!rgaz'ai a'juk +!g n!ki( -an!+ a +sika( ! knyv "$l'ja sz!rin !- a
:vz; 0!l-asznl n!v$b!n $s az j!lszavval j!l!nk!zznk b!=
Ezun "!'ig -agyjuk is !l a karak!r!s 0!ll!!( s ssk b! a
startx
"aran/soB *a+arosan in'ul a FAE( s is+!rs k$" 0oga' +aj' b!nnnk!W
nagyon -asonl a--oz( a+i a !l!"# 8A k$"!rnyj$n lunk=
Ei!l ovbbl$"n$nk( v!ssnk !gy "illans arra az !s!r!( -ogy +i van akC
kor( -a !l!"#$s un !gy !g$sz!n +s Linux r!n'sz!r in'ul( n!+ a GoboC
Linux< E!r +r vol !l!"#v! !gy :Linux; a g$"nkr!<
9os( !z!s!b!n k!ll -ogy l!gy!n azon 'iszrnak !gy 5enu3lst llo+nya( s
!z bbnyir! a ObootOgrubO5enu3lst .vonalon l!ljk +!gB Ez k!ll sz!rC
k!sszk .gy( -ogy b!l!v!sszk a GoboLinuxo in'# soroka isB Ez annyi
j!l!n( -ogy a kv!k!z soroka k!ll b!l!v!nnnk H0!l$!l!zv!( -ogy a *AA4C
r! van a GoboLinux !l!"#v!IW
title 8obo/inu$ * ,onsole =hdaE>
kernel =hd1,D>-Aystem-Ternel-Boot-kernel rootU-dev-hdaE vgaU1
*a a GoboLinux a *AA6Cra van !l!"#v!( akkor a sorok !z!k l!szn!kW
title 8obo/inu$ * ,onsole =hda6>
kernel =hd1,7>-Aystem-Ternel-Boot-kernel rootU-dev-hda6 vgaU1
*AA@Cr! !l!"#$s !s!$nW
title 8obo/inu$ * ,onsole =hdaF>
kernel =hd1,6>-Aystem-Ternel-Boot-kernel apiUo!! rootU-dev-hdaF vgaU1
*a "!'ig a *AA%Cra !l!"#jkW
title 8obo/inu$ * ,onsole =hda4>
kernel =hd1,F>-Aystem-Ternel-Boot-kernel rootU-dev-hda4 vgaU1
A+in lszik a iokzaos F9d&=BG r$sz!n( a v!ssz uni sz+ !ggy!l kis!bb(
+in a "ar#/i sz+a a+ir! !l!"#!nk( C !z a ika az !g$szn!kB Ez a Grub
"rogi vala+i -ly!s$g!( n!+ u'o+ az ok( '! #gy vanB A 9d uni sz+
"!'ig az j!l!ni( -nyas +!r!vl!+!zrl van szB
Annak n!+ vagyok a -#v!( -ogy valaki n! konzol +'ban in'#sa a Linuxo
O igaz :Fo/ka; n!+ /s!l!kszik +sk$n( az sz!ns$gr$s volna= C '! a nagyon
"!rv!rz!k k!'v$$r #+! !gy!l!n "$l'a a gra0ikus in'#s +!nb! val
,0
-uzalozsraW
title 8obo 2.;E 8ra!ikus mod =hdaE>
kernel =hd1,D>-Aystem-Ternel-Boot-kernel rootU-dev-hdaE vgaU1 BootU8raphi
E soroka l$ny!g$b!n !lj!s!n +in'!gy -ogy -ova #rjuk a 5enu3lst 0il!Cban(
'! /$lsz!rD a l!gv$g$r!( n!-ogy vala+i !lz b!j!gyz$s !lsz.rjunk v!l!B
E!nsk !l a 0jl( in'#suk .jra a +asin( s !zun -a +in'!n jl !nk( a
grub +!nj$b!n kivlasz-ajuk a GoboLinuxo is( -ogy in'#suk -a akarjukB
Megjegyzs: A+ikor a Grub 0u( +$g n!+ $rv$ny!s!k a ny!lvi b!ll#saink(
!+ia a karak!rk$szl!Ckioszs s!+B Azaz( n!+ j l! a il!Ck!z'!D
sorokban a +!n"on +!gn!v!z$s$b!n $k!z!!s b!Dk! -asznlniB *!ly!k
ugyanis valsz#nDl!g vala+i -ly!s$g j!l!nik +aj' +!g a k$"!rnynB
9a '! +i van( -a valakin!k a r$gi Linuxa n!+ Grubo( -an!+ LiloC -asznl
b!l$sv!z$rlk$n O k$r'!z-!n$ valaki<
9os( 0ogal+a+ sin/s( -ogy akkor +i vanB M$nyl!g= *alvny kis!g# s!g$'C
"C lila 'unszo+ sin/s rla= Ebb!n n!+ u'ok s!g#!ni( a Lil n!+
is+!r!+B
9o $s +i van akkor( -a vol vala-ov !gy :Linux; !l!"#v! +r( '! +i !l!"#C
!k a GoboLinuxo( $s $v!'$sbl b!"i"luk Hb!"i"lva -agyukI a :!et7l-
tsvezrl FbootloaderG teleptse; sor( azn +os a GoboLinux in'ul(
-olo +i az sz!r!n$nk( -ogy az$r a +sik( a r$gi Linuxo is in'#-assuk( -a
akarjuk<
7!++i "robl$+a O -a n!+ $"" a r$gi Linux "ar#/ijra !l!"#!k a
GoboLinuxo( akkor n!+ k!ll +!gij!'ni( r!g barunknak s!++i baja s!+
!s!( $s !gysz!rD $l!! l!-!lnnk b!l$W +s s!+ k!ll -ozz( +in -ogy a
GoboLinux 5enu3lst 0jlj +'os#suk a +!g0!l!lk$""!n= E--!z az k!ll(
-ogy !lin'#suk a k!'v!n/ szv!gsz!rk!sznk!( "$l'ul az 56 "rogi( +!r
annak az !'iorja j l!sz n!knk( s +!gk!r!ssk a Gobo +!nuBls 0jlj( a+i
a
/System/Kernel/Boot/gru/menu!lst
.vonalon l!l-! 0!l( s !z sz!rk!sszk .gy( a-ogyan az k!ll a r$gi :Linuxunk;
k!'v$$rB *ogy annak +ily!n sorok a sz+ra k!'v!s!k( az $n n!+ u'-aC
o+ ! knyv #rsakor( +!r !s!rlC!s!r! +s l!-!( s valsz#nD( -ogy M! s!+
!+l$ksz!l r 0!jblB Ez azonban n!+ gon'( +!r !l$g -a /sak /saolo'
H0!l+ounolo'I a +!g0!l!l "ar#/i vala-ov( s o +!gk!r!s!' az oani
5enu3lst 0jl( b!l!n$z!l( -ogy +i van b!nn!( s a +!g0!l!l soroka +solo'
a GoboLinux +!nuBls 0jljbaB Sjrain'#s un +in'!n r!n'b!n l!sz( s
vlasz-asz a k$ Linux kzB Ez n!+ #ro+ l! r$szl!!s!bb!n( +!r akin!k
+r van vala+i Linux r!n'sz!r a sz+#g$"$n( az k!ll -ogy is+!rj! !nnyir! a
5ount "aran/so( az !- !z +!g k!ll u'ja /sinlniB *a +$gs!+( +os +r
b#rja ki a GoboLinuxszal +in !gy!'li o"r!n'sz!r$v!l( a+#g ! knyvb!n !l
n!+ ju o'ig( -ogy is+!r!!+ ! 0onos "aran/so( a +ounoB
,1
9o $s +i van a Gin'oQssal< Annak +ily!n b!j!gyz$s 0!l!l +!g a +!nuBls 0il!C
ban<
9os( b!vallo+( ezt nem prbltam ki( +!r nin/s is i'!-aza Gin'oQso+B
Er lassan 0$l $viz!'! abszol.! br+i0$l! Gin'oQs n$lkl $l!k( s !rr!
ki0!j!z!!n bszk! vagyok= H&g!nis LE*EM #gy $lni( br+ily!n -i-!!l!nn!k
Dnj$k is !z=I Es -!ly!krl !ll!nb!n .gy $r!sl!+( -ogy annak !z!k a sorok
0!l!ln!k +!g( -a az !ls +!r!vl!+!z !ls "ar#/ijra Hazaz az lalban
szoksos -!lyr!I van !l!"#v!W
title VindoWs M9
root =hd1,1>
makeative
hainloader N?
*ogy !z +i j!l!n( arrl /sak -alvny 0ogal+ai+ vannak H+on'juk a H-'0(0I
r$sz !l$g vilgosBBBIB 5ELEL[77ZGEM 9EE 4JLLAL2F ZLME= Zs n!+ is so+
b!l! +aga+a a $+ba( +!r abszol.! n!+ $r'!k!l a Gin'oQsB Annyi viC
szon !lrul-aok( +i j!l!n a 5enu3lst !ls 2 soraW
de2ault & C az ala"$r!l+!z$sk$n in'ul grub +!n$!l sorsz+aB A
sz+ozs 0Cval k!z''ikB M!r+$sz!!s!n arra #ro' a null( a+ir! /sak
akaro'( /sak l!gy!n annyia'ik $!l a +!nb!nB
ti5eout '& C Ennyi +so'"!r/! vrakozik az ala"$r!l+!z! +!n"onban
+!gj!ll o"!r/is r!n'sz!r in'#sa !l a sz+#g$"( a+!nnyib!n a''ig
n!+ nk l! bill!nyDB 9!k!+ a 10 .l sok( $n szoka+ #rni 5Cr!B
E$g vala+iB ?r n!+ vagyok -#v! a Gin'oQs -asznlanak( '! jobb +!gC
gyz'$s!+ !ll!n$r! l!#ro+( +ik$n k!ll a grubCo vissza!l!"#!ni( -a +!gC
s$rlB Pgyanis gyakori k$r'$s a linuxos 0ru+okon( -ogy +i !gy!n!k( -a a
Gin'oQs -arakiri kv!! !l( nkr!+!n( .jra!l!"#!$k( '! !+ia +r
nin/s grub H+!r a Gin 0!ll#raBBBI( s n!+ u'jk in'#ani a korbban 0!l!l!C
"#! Linuxo( +os /sak az >1 van=
Elr!bo/so+( a +os l!#r +'sz!r Z9 9EE 1LK?JLMAE F&B 9!+ !-!!+
O nin/s Gin'oQso+B A! +in'!n +$rva' -!ly!n az olvasa+( -ogy !z .gy
k!ll( -ogy in'#asz !gy r!n'sz!r a Liv!8ACrl H+agyarn :b!buulsz; rlaBBBI(
+aj' H!r+inlba +!nv!( azaz konzolblI /saolo' H!- :0!l+ounolo';I a
"ar#/i( a+in a Linux r!n'sz!r!' van H!z a -'a4 a +os kv!k!z "$l'a
sz!rinI( !z a 0!l/saols ! "aran//sal !-!!' +!g GoboLinux alaW
mount /"ev/h"a# /Mount/me"ia
s !zun kia'o' ! "aran/soW
gru$install $$root$"irectory%/Mount/me"ia /"ev/h"a
,2
E "aran/soka r!n'sz!rgaz'ak$n k!ll kia'no'( '! a Liv!8ACk bbnyir! .gy
szokak in'ulniB
Elvil!g az a +'sz!r is k!ll +Dk'jn( -ogy Hkonzolban( r!n'sz!rgaz'ak$nBBBI
a kv!k!z "aran/soka a'o' kiW
mount /"ev/h"a# /Mount/me"ia
chroot /Mount/me"ia
gru$install /"ev/h"a
El0or'ul-a( -ogy br a Gobo jl b!l'ik( +Dk'ik is( '! :+$lykonzolban;(
!- a+ikor n!+ a gra0ikus 0!ll!! lo'( akkor az $k!z!!s b!Dk -!ly! C
:($(; sb O /sak k$r'j!l!k j!l!nn!k +!g n!k!' H:<;IB 7( +r b!l$s
kzb!n is a gra0ikus karak!r!k -!ly! /su"n /s.nya k$r'j!l!k! lszB Ez
a "robl$+a orvosol-a( -a a +!nuBls 0jlban a GoboLinuxo in'# sor
ki!g$sz#!' !nnyiv!lW vt!"e&ault_ut&'%(
Ez!s!b!n !- "$l'ul #gy n$z ki az a r$sz( a+i a -'a6 "ar#/in l!v Gob
li b! .gy( -ogy "aran/ssorban in'uljonW
title )oo*inux $ Console +h"a,-
kernel +h"(,.-/System/Kernel/Boot/kernel vt!"e&ault_ut&'%( root%/"ev/h"a, vga%(
Ennyi !- !rrlB Ein lszik( ! 0!j!z! javar$sz !gy kis ki$r vol a
:-ala'bb; 0!l-asznlk sz+raB A kv!k!z 0!j!z!b!n vissza$rnk az
abszol. k!z'-z( -ogy !- in'#oa a r!n'sz!r( +r 0!lll a gra0ikus
k$"!rny is( $s +osBBB
,,
,a nem me+y az )nternet
* 2e0ezetet ersen 0avallott akkor is elolvasni= 9a nlad 5ost pp -*GP
az Q"nternetR= 5ert sok 9asznos dolgot tanul9atsz a k7vetkez
oldalakon= a5iket a ksbbi 2e0ezetekben is5ertnek ttelezek 5r 2el!
2 -agyuk abba( -ogy !- in'#oa' a r!n'sz!r( +r 0!lll a gra0ikus
k$"!rny is( $s +osBBB +os kiss$ +!g sz!r!n$l is+!rk!'ni .j o"!r/is
r!n'sz!r!''!lB Ein'!n!k!l +os !gy -osszas szv!g!l$s kv!k!zik a r$C
sz!+rlB El+agyarzo+( +i az( a+i lszB Ei az( -ogy ablakk!z!l( +i az(
-ogy :'!sko" !nviron+!n;( +agyarul :+unkaaszali krny!z!;( +i az( -ogy
:'iszrib./i;( +i$r olyan 'r+aian !l$r kin$z!r! k$Ck$ Linux r!n'sz!r( s
a v$g$n !l+on'o+ az is( +i a !!n' akkor( -a +os +!gk!r!s!' a 5ir!0oxo(
in!rn!!zni akarsz v!l!( $s az n!n n!+ +Dk'n!B A+i v!l!+ is +!g!s!B
M!l!"#$s kzb!n ugyanis rosszul #ra+ b! az in!rn!/salakozso+ bizonyos
a'aaiB 9o +os a l!gnagyobb krs$g volna !00$l! -ly!s$g +ia .jra!l!C
"#!ni a r!n'sz!rB A Linux n!+ Gin'oQs( n!+ j!ll!+z r( -ogy gyakran
k$n! .jra!l!"#!niB 1!rsz! a :Linuxok; kz is vannak sabilabbak $s insabiC
labbak( '! !gy !g$sz!n "o/s$k $s insabil Linux is olyan( -ogy -a a Gin'oQs
l!nn! olyan( az :ao+sabilnak; n!v!zn$k a k$sz#iB 7zval( +!g 0ogunk
is+!rk!'ni a Linux l!g0onosabb( &n!rn!!l ka"/solaos r!n'sz!rllo+nyaiC
valB Ez akkor is jl j-!( -a !gysz!rD!n a 7zolgla' +!gvlozaja +on'C
juk a A97 sz!rv!r!in!k az &1 /#+!iB H9la+ !z +!gr$nBBBI E+ia !r+$C
sz!!s!n !sznk gban sin/s .jra!l!"#!ni !gy r!+!kl !sr!szabo r!n'C
sz!rBBB
F!z'jk !-=
A :'iszrib./i;( az !ls +!gkz!l#$sb!n a Linux !gy :vloza; j!l!niB Ez
"!rsz! #gy sz sz!rin n!+ igaz( n!+ szak+ai +!g0ogal+azs( '! a 0!l-asznl
sz!+"onjbl $r-!B Az a sz ugyanis( -ogy :Linux;( az ulaj'onk$""!n
/sak az .gyn!v!z! :k!rn!l; j!l!ni( +agyarul r!n'sz!r+agoB Ez !lnagyolan
0ogal+azva( a l!gala"v!bb ruinok gyDj!+$ny!B M!r+$sz!!s!n !nn!k is
van sz+os vlozaa( +!r vannak r$g!bbi!k +!g .jabbak Ha+in a
Gin'oQsnak isI( '! nagy vonalakban az$r !z +in'!n :Linux; !s!$n( azaz
+in'!n 'iszrib./iban azonosB
9o +os( n+agban !gy !00$l! r!n'sz!r+ag n!+ sok +in'!nr! -asznl-a(
"ln! n!+ k!z' 0!l-asznlknakB Ebb!n nin/s "rogi az in!rn!!z$sr!(
szv!gsz!rk!sz$sr!( sbB Aka'nak azonban !gy!s!k O !gyC!gy !+b!r( vagy
!g$sz /so"orok( '! +$g n$+!ly /$g!k is O akik ! r!n'sz!r+ag-oz ssz!vloC
ganak "rogra+oka( olyanoka( a+ik jl +Dk'n!k az a'o r!n'sz!r+aggal
H$s !gy+ssalI( s a+!ly!k! a 5!l-asznlk gyakran ig$ny!ln!kB Ez!k! b! is
ll#jk( /sinlnak ! "rogra+gyDj!+$nybl !gy 8AC( A4AC vagy rikbban
,4
vala+ily!n +r#! llo+ny( $s !rr! +on'jk az( -ogy !z !gy :'iszriC
b./i;B HE sz +agyarul aln +in :!rj!sz$s; l!-!n! l!0or'#ani( '! s!nki
s!+ +on'ja #gyIB Ein-ogy r!ng!!g0$l! "rogi van !gyC!gy 0!la'ara( "$l'ul
szv!gsz!rk!sz$sr! Linux ala( $s /sakis a 'iszrib./i O rvi' n!v$n( azaz
b!/!n!v$n :'iszr; C k$sz#in +.lik( a :/so+agba; +!ly "rogika vlogajk
b!( !+ia r!ng!!g0$l! 'iszr l$!zik( a+i azonban +in' !gyC!gy :Linux;B
9$+!lyik !g$sz!n s"!/ilis ig$ny!k! !l$g# ki O l$!zik olyan is( a+i !l0$r
+in'ssz! !gy!l!n 0lo""y l!+!z!n( $s /sak annyi u'( -ogy -a onnan
!lin'#jk( auo+aikusan !lin'# !gy "rogra+o( a+i az u'ja( -ogy +!gk!r!C
si a sz+#g$" +!r!vl!+!z$r! !l!"#! Gin'oQs 2000 vagy Gin'oQs >1
0!l-asznlinak n!v$ $s j!lszav( s !z l!-! #rni lala( ill!v! ki l!-! !
j!lszavaka rlniB Azaz #gy :0!l l!-! rni v!l! a Gin'oQs;B
Ez !r+$sz!!s!n r!n'k#vl s"!/ilis alkal+azsi !rl!BBB '! !l !l!C
kinv! is nagyon sok0$l! 'iszrib./i l$!zikB Aka'nak a+ik /sak !gy A4ACr!
0$rn!k r( olyan sok "rogi aral+aznak\ a l!gbb 1 8ACr! 0$r 0!l\ '! !z!k!n
b!ll is risiak a klnbs$g!k +on'juk "$l'ul a kin$z!! ill!!nB A kC
lnbs$g!k 72FFAL nagyobbak( +in k$ !szl!g!s Gin'oQs kzB Enn!k
+r az is az oka( -ogy Gin'oQsbl n!+ig!n van bb( +in aln !gy u/a
0aja( Linux 'iszrib./ibl azonban j!l!n "illanaban( a+ikor ! soroka #ro+(
200%B02B1,BCn( ,52 0aja l$!zikB Az a'a a -"W``'isroQa/-B/o+` link!n
all-a ol'alrl szr+azik( a-ol a klnbz 'iszrib./ik sz$"!n 0!l
vannak sorolva( k!r!sg$l-!nk kzk klnbz sz!+"onok sz!rinB EkkoC
ra bs$gbl igazn +in'!nki +!gall-aja a n!ki !sz= E gaz'agsgrl n!+
is l+o'-anak a Gin'oQs -asznli= &gazn n!v!s$g!s( -ogy !z!k un a
Linuxo n!+ is+!rk r!n'sz!r!s!n azzal v'oljk !z az o"r!n'sz!r( -ogy
Linux ala :nin/s!n!k "rogra+ok;( -ogy i sokkal k!v!s!bb a "rogi( +in a
Gin'oQs alaB A valsg !zz!l $""!n !ll!n$!sB
1!rsz! !z!k un azonnal 0!l+!rl a k$r'$s( +i$r $""!n "onosan a GoboC
Linuxo sz!+!l!+ ki ! bs$gbl arra( -ogy ! knyvb!n is+!r!ss!+= 1ln!
-a a k!'v!s 2lvas+ n!n -allo is +r !+l!g!ni n$-ny n!v! az !l!rj!'C
!bb 'iszrib./ik kzl( +in "$l'ul A!bian( Pbunu( Fubunu( >ubunu(
P-uLinux( 7u7E( L!'*a( 5!'ora( 7la/kQar!( 1/Linux27( G!noo( 5rugalQaC
r!( Ean'riva( ?la/k"an-!rBBB
Ez !r+$sz!!s!n r!n'k#vl 0onos k$r'$s( $s !sz!+ gban sin/s vlasz
n$lkl -agyni= Z"" /sak !rr! n!+ +os vlaszolok +aj'( -an!+ a knyv!+
!gyik k$sbbi 0!j!z!$b!n( +!lyn!k /#+!W :5ilozo0lgaunk O +i$r $"" a
GoboLinux<; C $s az$r o( +!r !z n!+ k!z'kn!k val $+a +$gB
A 'iszrk !g$sz!n $r-! +'on /so"oros#-aak abbl a sz!+"onbl
is( +!nnyir! :k!z'barok;B Azaz( +!nnyi u's k!ll a k!z!l$sk-zB 2lyan
!gy!l!n sin/s( +!ly abszol. nulla u'ssal k!z!l-!( '! olyanok aka'nak
az$r n!+ is kis sz+ban( +!ly!k O l!galbbis akkor( -a /sak nagyon -$C
kzna"i 'olgokra akaro' -asznlni O /sak !g$sz!n k!v$s anuls ig$ny!ln!kB
M$nyl!g!s!n aka'nak azonban olyan 'iszrk is( +!ly!k !gylaln n!+ r!nC
'!lk!zn!k gra0ikus 0!ll!!lB Ez !r+$sz!!s!n nagyonis n!+ !kin-! k!zC
,5
'barnak= 7ok ily!n 'iszrib./i aka'( '! !z!k nem is akarnak k!z'C
barok l!nni( !z!k! bbnyir! vala+i s"!/ilis /$lra k$sz#ikB E!gvan azonC
ban !z!kn!k az az !lnyk( -ogy !z!k bbnyir! kis -!lyig$nyD!kB A k!z'C
bar 'iszrk 9AGN2F( +!r a gra0ikus 0!ll! !lll#sra szolgl "rograC
+ok( "ln! a+ik az ala 0unak( bizony jkora +$r!D!kB Err! konkr$ "$l'
u'ok -ozniW $n +aga+ #ra+ !gy "i/ik! "rogra+o( a+i annyi u'o( -ogy
+!g l!-!! a'ni -ozz !gy szv!g!s 0jl( a+i +i bv#!nk -a akarunk
sz"rokkal( s a !r+$sz!!s!n "aran/ssorbl in'#o "rogink !bbl kik!r!s!
s kilisza az ssz!s olyan sor( a+ib!n a k!r!s! sz b!nn! volB Azaz !z !gy
r!n'k#vl "ri+i#v kis szr"rogiB 7 is+$l!+ "aran/ssorosB A+ia #ra+
+!g( +!r 0!l+!rl az ig$ny az !gyik 0ru+on( -ogy valaki sz!r!n! !gy
l!ngy!lC+agyar szra l$r!-ozni( +!r ily! n!+ all( '! n!+ all olyan
"rogi s!+( a+in$l knny!n l!/s!r$l-!! volna az abban +!gl!v Hi"ikusan
angolC+agyarI szra( s a l!gbb szr0jl sz!rk!z!! is bonyolul vol n!ki(
+!r a'abzisk!z!l ig$ny!l!k( sbB 9os $n +!g#ra+ !z a "rogi ig!n
-a+ar( s a l!0or'#o( +Dk'k$"!s "rogi +$r!! +in'ssz! %%%% bj
j!l!nl!g= Hv$l!l!nl ily!n sz$" :k!r!k; sz+IB Azaz +in'ssz! kb % kilobj=
Elk!z'!+ !ll!nb!n #rni !gy gra0ikus 0!ll!! aral+az "rogi is( $s br +$g
s!++i nin/s b!nn! a szrbl( a "rogi +ris 25254 bj( azaz -ro+szorosa
az !lbbin!k= *olo +$g gra0ikailag is r$+ "ri+i#v= Zs !z ubbi n!+ is
+Dk'ik akkor( -a n+aga van /sak 0!nn a g$"!n( -an!+ ig$nyli +in'!n0$l!
+s "rogik +!gl$$ isB M!- jval bonyolulabb $s n!-$zk!s!bb!n -asznlC
-aB
A /sak :"aran/ssoros; 'iszrk !- jval kis!bb!kB 4iszon !gy k!z'
sz+ra n!+ annyira barsgosakB
A :"aran/ssor v!rsus gra0ikus k$"!rny; k$r'$sr! +$g sz+os alkalo++al
ki$rnk +aj' ! knyvb!nB Eos azonban !nnyi 0!szls$g0!lol' szv!g!l$s
un k!z'jnk b!l! :Linuxunk; -asznlabaB
Ein'!n!k!lW a+i +aga' !l lsz( !l$gg$ -asonl# vala+i Gin'oQsC
k$"!rny-zB Mu'sz :!g!r!zni;( kaingani( sbB A +!n a bal als sarokban
l!v :F; j!lD ikonra kainva -#v-ao' !lB Ein'!z a FAE n!vD .gyn!v!z!
:desktop enironment; Hrvi'!n !"I bizos#ja n!k!'( a+i +agyarul :+unkaC
aszali krny!z!;Ck$n l!-!n! l!0or'#aniB 4an !bb!n +in'!nW -ari'na"l(
:raga's /!lik;( b!ll#kz"on a-ol a r!n'sz!r 0onos "ara+$!r!i ll#gaC
-ao' b! Hs a+i !lr! bo/so+( 72*A n!+ 0ogunk -asznlni ! knyvb!n=IB
Ein'!z nagyon is+!rs l!-! a Gin'oQs -asznlk sz+raB 7 valbanW
sok0$l! :!"; l$!zik a Linuxos vilgbanB L!galbb ,W !z!k! a :'!sko"
!nviron+!n!k!; a FAE( Gno+! ill!v! >58E n!v!kk!l ill!ikB Ez!k kzl a
FAE az( a+!ly kin$z!r! a l!ginkbb kz!l# a Gin'oQs-ozB HE+ia is n!+
sz!r!!+BBB '! n!+ k!ll agg'ni( k!'v!s 2lvas+W !l 0ogunk juni ! knyvb!n
o'ig( -ogy l!/s!r$ljk az !g$sz FAEC !gy sokkal !gysz!rDbbr!= *. -ogy az
+ily!n !gysz!rD l!sz=I
,6
Egy :AE; !r+$sz!!s!n a+ia -asonl# a Gin'oQs-oz( +!r a Gin'oQs is
O l!galbbis a Gin'oQs 2000( a Gin'oQs >1 $s a Gin'oQs 4isa O EAGA &7
ulaj'onk$""!n !gy :'!sko" !nviron+!n;B Egy AECr! j!ll!+z( -ogy sok
"rogra+ bonyolul ssz!ss$g!( +!ly!k n!+/sak a ulaj'onk$""!ni :ablakk!C
z!l$s; v$gzik !l( vagyis a "rogra+ok ablakainak +!gj!l!n#$s$( +ozgas
sb( '! !z!n 0!ll igy!k!zn!k az !g$sz sz+#g$"! v!z$r!lni( un'or# +'on
azon +!s!rk!'n!k( -ogy kialljk a 0!l-asznl gon'olaai( !+ia !lin'#aC
nak a -$rb!n !gy raks :0onos; szolglas( s !zz!l +in' zabljk a +!C
+riBBB a FAE is a+i lsz( +r in'ulskor +!g!szik vagy 200 +!gB &szoC
nyaosB Eon'juk !z +$g +in'ig nagyon sz$" a--oz k$"!s( -ogy .gy -alloC
a+( a 4isa !l s!+ in'ul 1 giga LAE alaB A! !z /sak -allo+sbl sz!rz!
in0( +!r b!vallo+( sos!+ "rbla+ ki a 4isB 4iszon nagyon sok -!lyrl
-alloa+B A! !z "!rsz! n!+ bizos -ogy igaz( +!r is+$l!+( n!+ "rbla+B
9o +os a AECkk!l sz!+b!n vannak azok a gra0ikus 0!ll!! v!z$rl
"rogik( a+ik! az angol .gy -#v( -ogy :Gin'oQ Eanag!r;( rvi'!n GE(
+agyarul :ablakk!z!l;B Ez!k n!+ r!n'!lk!zn!k annyi szolglassal( +in a
AECk( sokkal k!v!s!bb +!+ri ig$ny!ln!k +aguknak( '! bbnyir! n!+
!kinik k! annyira 0!l-asznlbarnakB Ez!k i"ikusan n!+ is aral+azC
nak "$l'ul olyas+i( -ogy :v!z$rl"ul;B Aki n!+ AEC -an!+ GEC! -aszC
nl( az bizony a 0onos r!n'sz!rb!ll#sai k$ny!l!n .gy +'os#ani( -ogy
n+aga #rja vala+i szv!gsz!rk!szv!l a +!g0!l!l .gyn!v!z! :/on0ig
0jl;B ?r n!knk van FAECnk( '! +$gis #gy /s!l!ksznk +aj'( +!r +!g
akarjuk is+!rni a r!n'sz!rnk!( u'ni akarjuk( +i van b!nn!( +i +i v!z$C
r!l( -ogyan +Dk'ikB Mu'o'( !z .gy szokk +on'aniW -a Gin'oQs v!z!i a
ko/si'a( ! az anysl$sb! k$nysz!rlsz $s /sak uas l!-!szB A Linux
o'a!ng!' $g!' a v!z!l$sb!B 7ajnos azonban -a ! v!z!sz( $s n!+ $r!sz
-ozz( kara+bol is okoz-aszB
Ei +!g 0ogjuk anulni :v!z!ni; a LinuxunkaB
Eos azonban rv!n'j !gy!lr! a 0riss!n !l!"#! LinuxnakB F!z'!b!n
javaslo+( "rbl' +!gk!r!sni a +!nb!n a 5ir!0oxoB &n'#s' !lB *a +!gvan(
k!r!s' +!g vala+!lyik k!'v!n/ 0ru+o'a( $s #r' b!( -ogy ! +os !l!"#!$l
!gy Linuxo( s +r alla &n!rn!!z!l= Ez j $rz$s l!sz n!k!'( +!r :g!!k;
sz#nb!n n! 0!l $g!' a -av!rok !lB *. ! +ily!n k!+$ny /sv vagy(
ayavilg( ! Linuxo -asznlsz= M! azn $r!sz a +asin-oz= Ez j $rz$s( $s
nagyon alkal+as r( -ogy +!gnv!lj! az .gyn!v!z! :EC"!nis; +$r$k!( azaz
-ogy szak$r sz#nb!n n'klj +in'!nki !l( +!r ! +ily!n :0asza 0i/k;
vagyB 7 -a !z $lv!z!'( az sz$gy!ln!' s!+ k!ll( +!r EEGZLAEELEA az !lisC
+!r$s( ugyanis -a ! r$szl!!s l!#rs ala"jn !l!"#!sz is( $s +$g +ar-ra +i
s!+ $r!sz is az !g$szbl( '! l!galbb vol ?JM2L7JG2A arra( -ogy F&1LKC
?JL3 vala+i is+!r!l!n 'olgo= Ez ig!nis !lis+!r$s $r'!+!lB A l!gbb !+b!r
.l gyva $s`vagy lusa !--!zB
*a ki0!j!z!!n a GoboLinuxszal ka"/solaos 0ru+o k!r!s!l( a+in$l
!l.jsgol-ao' -ogy 0!lraka'( akkor ! k$ link! ajnlo+ 0igy!l+!'b!W
,@
Eagyar ny!lvD 0ru+W
-"W``linux!+"ir!B-u`vi!Q0oru+B"-"<0T,0bsi'T605!5b)0!055!56aa5'66!)5b5501652
Angol ny!lvD GoboLinux 0ru+ i all-aW
-"W``0oru+BgobolinuxBorg`
9o $s +os k!z''-!n!k a "robl!+uszokB E!r !l0or'ul-a( -ogy a 5ir!0ox
olyas+i #r ki n!k!'( -ogy n!+ u' /salakozni az in!rn!r!( s !ll!nriz' az
in!rn!b!ll#sai'a=
9os( !z!s!b!n valsz#nDl!g !lsz.ra' !l!"#$skor az in!rn!b!ll#sai'
a'aainak b!"yg$s$B Ell!nrizni k!ll k!( valbanB A! -ogyan !-!!'
+!g<
L!#ro+ l$"$srlCl$"$sr!B
Ein'!n!k!lW l!nn a :l/n; lsz !gy olyan ikon( a+i vala+i ron'a 0!k!!
k$"! +ua +onior 0or+zB 9a !z a :EonsoleR n!vD "rogiB &n'#s' !lB Egy
.gyn!v!z! :virulis !r+inlba; jusz( a+i -asonl +in a :A27Cablak; a
Gin'oQs alaB
Eos rgn r!n'sz!rgaz'ai jogosulsgoka k!ll sz!r!zn!'( +!r H!s!l!gI
sz!rk!sz!n!' k!ll !gy vagy bb 0onos r!n'sz!rllo+nyB Ez .gy $r!' !l(
-ogy b!'W
su $
Ha :C; j!l! is s' b!( '! l!gy!n szkz a su $s a +#nuszj!l kzIB
Ekkor +!gk$r'i l!' a j!lszB Ez az a j!lsz( a+i !l!"#$skor b!ll#ol a
r!n'sz!rgaz'nak( akin!k a n!v! nlunk :"v;B Eiun +!ga'a'( +!gvlozik
a "ro+"( "iros sz#nD l!szB Ebbl a r!n'sz!rgaz'ai z!++'bl az
exit
"aran/s kia'sval l$"-!sz kiB
Eos "yg' b!( -ogy :56R Fi'$zj!l!k n$lkl( $s En!r is nyo+jBBBI $s
b!jusz az 56 "rogiba( a+i a 9oron 8o++an'!r-!z -asonlB & a
kurzorbill!nyDkk!l !l k!ll naviglj a ODyste5ODettings knyvrbaB Ha
0jlok`aralo+j!gyz$k!k kz l!g0!ll +in'ig allsz +aj' !gy! a+in!k az a
n!v!( -ogy O33 C nos( !z j!l!ni a :szlknyvra;IB A ODyste5ODettings
knyvrban k!r!s' +!g a resolv36on2 llo+ny( +!nj r a kivlaszs j!lz
/s#kkal( s nyo+' +!g az 54 go+bo=
&ly!s+i 0ogsz lniW
nameserver 5?5"5E"?61"?
nameserver 5?5"5E"?6E"?
nameserver 45"?EE"?6H"?67
nameserver 45"?EE"?61"?FH
A ! !s!!'b!n valsz#nDl!g /sak 2 sor l!sz 4 -!ly!B Ez n!+ -iba( !gysz!rD!n
az $n &n!rn!szolgla+nl 2 -!ly! 4 A97Csz!rv!r is vanB Lo' !z$r is j
u'ni( !z!k! a 'olgoka -ova k!ll b!#rniW !l!"#$skor /sak 2 A97Csz!rv!r &1
/#+$ a'-aa' +!g( '! -a bb van( azoka ulag k!ll 0!lv!nni= 9o +os
!ll!nriz' l!( j $r$k!k sz!r!"!ln!kC! !bb!n az llo+nyban O -a n!+( akkor
,%
jav#s( $s +!ns' !l a vlozasoka az 4. go+bbal=
Ezun O 0l!g -a i n!+ alll -ib O vizsgljuk +!g a
//rograms/BootScripts/Settings/0et1ork2ptions llo+ny aral+ is=
& ily!s+i k!ll lno'W
JetWork3nter!aes'nBootU=
lo
eth1
>
loO39U?5F"1"1"?
loOJetmaskU577"1"1"1
Ceth1OBoot9rotoUAtati C .2,9 =rePuires .2,9,. pakage>, Atati =de!ault i!
empty>
eth1O39U45"?EE"?F5"?7E
eth1OJetmaskU577"577"577"1
Ceth1OBroadastU
8ateWayU45"?EE"?F5"?
8ateWay3nter!aeUeth1
Ez!kbl $g!' 0l!g az eth(_3/ k!z'!D sor $r'!k!l-!( i'! a ! &1 /#+!' k!ll
b!#rva l!gy!nB *a n!+ az( akkor jav#s'B Zr'!k!l-! +$g az$r a bbi is(
u'niillik a Gate:ay a ! :Jjr'; +sn$v!n :ala"$r!l+!z! jr';( az is
!ll!nriz' l!( +!g a :#et5askR-o isB *a vala+i -ibs( jav#s' ki( $s +!ns' !l
az llo+nyB
Eiun +in'!zz!l +!gvagy( +$g b!n$z-!sz ugyan!bb!n a knyvrban a
!ootptions llo+nyba is( a+i vala-ogy #gy n$z ki nla+W
2ostJameU,siszilla
C,lok<odeU8<T
C,lok<odeU/oalTime
,lok<odeU/oalTime
CBootThemeU;pple33
CBootThemeU,hek/ist
CBootThemeU2at
CBootThemeU9rogress
CBootThemeU9rogress*33
CBootThemeU9rogress*333
CBootThemeUXuotes
CBootThemeUAan.isk
CBootThemeUAlak
CBootThemeUAplitAreen
BootThemeU9rogress
CTeymap/ayoutUbr*abnt5
CTeymap/ayoutUus
CTeymap/ayoutUdvorak"map
Teymap/ayoutUhu"map
,)
<ouse.evieU-dev-input-mie C <ouse .evie
<ouseTypeUimps5 C <ouse 89< protool
,onsoleLontU-9rograms-TB.-Aettings-kbd-onsole!onts-lat5*?6"ps!u"gz
C 3! you need to load a module on boot, use the array beloW"
C 2oWever, be Warned that the orret Way to load modules
C is using the load*on*demand !ailities o! -et-modprobe"on!"
C Lor e$ample: to set the module !or your netWork ard, you
C only need to add a line like
C alias eth1 via*rhine
C to -et-modprobe"on!" To load your ;/A; sound module, use
C alias sound*slot*1 snd*via45$$
C =replaing the module names above by those that math your
C hardWare, o! ourse>"
@ser.e!ined<odulesU=
snd*pm*oss
snd*mi$er*oss
snd*intel4$1
>
HA iC!l k!z'' sorok +in' +!gj!gyz$s!k( a sz+#g$" n!+ v!szi 0igy!l!+b!
k!IB
A ?ost#a5e un !r+$sz!!s!n a ! g$"n!v!' van +!ga'va( a+i
!l!"#$skor b!ll#olB Ez!n k#vl a Eey5apLayout $r'!k!l-! $g!'( a+i a
bill!nyDz!kioszso'a -arozza +!g( -ogy u'niillik az +agyar l!gy!nB A
bbi 'olog !gy!lr! n!+ -isz!+ -ogy $r'!k!s l!nn! a sz+o'raB HEgy!lr!BBBI
*a +r .gyis !r+inlban vagyunk Hazaz :konzolos; .gy+on' :z!++'C
ban;I( ra'sul r!n'sz!rgaz'ai jogosulsgokkal( akkor b!ll#unk +$gvalaC
+iB *a ugyanis +os kil$"n$nk az 56Cbl H!z az 4'& bill!nyDv!l $r-! !lI(
akkor o allo' +aga'a abban a knyvrban( a-onn$ az +/C !lin'#oa'(
s n!+ +ara'sz abban a knyvrban( a-ol l!guoljra az +/Cb!n vollB
Er"!'ig !z nagyon j l!nn!( -a a knyvrn!v!k bonyolulak( !kkor ugyanis
+!ssz! sokkal knny!bb az +/Cb!n !ljuni vala-ov( +in kia'ni a
c" k4nyvt5rn6v
"aran/so Ha+irl !''ig n!+ is #ra+ n!k!'IB 9os !z a -ib rgv!s
kikszbljk=
_rjuk b! a
-9rograms-Aripts-Aettings-zshr
$s a
-9rograms-Aripts-Aettings-bashr
0il!Cokba az albbi sor H/$lsz!rD!n a l!gv$g$r!IW
alias mc%7! //rograms/MC/Current/Share"/mc/in/mc$1rapper!sh7
egy!ljnk r( -ogy a "on $s a -9rograms karak!rsoroza kz van !gy szkz=
40
9o -a +in'!zz!l +!gvagyunk( l$"jnk ki az +/Cbl( +aj' a'juk ki az
exit
"aran/so( -ogy kil$"jnk a r!n'sz!rgaz'ai Hazaz :roo;BBBI jogkrbl( s
visszaslly!'jnk :nor+l; 0!l-asznlvB Ezun !gy .jabb exit "aran//sal
b! is zrjuk a Fonsol! ablakB
Eos .jra k!ll in'#ani a r!n'sz!r( -ogy +!ggyz'jnk rla( +r +DkC
'ik :a Yin!rn!;B A FAE +!nj$bl vlasszuk ki a ki0elentkezs +!nC
"onoB 4issza 0ogunk juni o'a( a-ol a startx "aran//sal a gra0ikus 0!ll!!
in'#oukB
Eos is+$ +!njnk r!n'sz!rgaz'ai +'ba a
su 8
"aran//sal( +aj' k$0$l!k$"" is .jrain'#-ajuk a r!n'sz!rW
!gyik +'sz!r( -ogy ! "aran/so a'juk kiW
reoot
a +sik +'sz!r az( -ogy !zW
shut"o1n $r no1
Eos rgn !lrulo+ az is( -a n!+ .jrain'#ani akarunk( -an!+ l!ll#ani(
az -ogyan k!ll= 9os( akkor a 0!ni 2 "aran/s -!ly! ! k$ "aran/s
vala+!lyik$ k!ll kia'niW
halt
vagy
shut"o1n $h no1
L!n'sz!rgaz'ai jog a+ia k!ll( +!r ily!n 0onos 'olgo +in a g$" l!ll#sa
vagy .jrain'#sa( :kzns$g!s j.z!r;( !gysz!rD :+!z!i; 0!l-asznl n!+
v$g!z-!B
El0or'ul-a( -ogy a reoot +Dk'ik a GoboLinux r!n'sz!r!' ala HA
shut"o1n $r no1 "aran/s "l'I '! a r!n'sz!r l!ll#sa H shut"o1n $h no1 I +r
n!+= A r!n'sz!r lszlag kil$"( '! a sz+#g$" n!+ ll l!( a 'isk "rg
ovbbBBB Ez!s!b!n olvas' !l ! knyv v$g! 0!l$ a :D9utdo:n; /#+D 0!j!z!!(
o l! van #rva( +i !gy$l=
A hlzat lell(tsa s -jrain*(tsa
A 0!ni +!gol's( -ogy .jrain'#juk a sz+#g$"! a -lzai kon0igur/i
+!gvlozsa +ia Hugy! -a !- "$l'ul +!gvlozajuk az &1 /#+nk!(
+!gvlozik a A97Csz!rv!r!k &1 /#+!( vagy akr+i +s +!gvlozaunkI(
nos( !z nagyon :Gin'oQsos; +'sz!r= Ei linuxosok sz!r!jk !lk!rlni az
!00$l! :$l!$rz$s;( :0!l-asznli $l+$ny;B 7z!r!n/s$r! van +'sz!r r( -ogy
r!n'sz!rnkn!k /sak az a r$sz$ ll#suk l!( $s in'#suk .jra( a+i s"!/ilisan
az :in!rn!!s; Hszak+aibb ki0!j!z$ss!l $lv! :-lzai;I r$sz k!z!liB Ez ! k$
41
"aran//sal $r-!jk !lW
Stop9ask 0et1ork
Start9ask 0et1ork
* n!+ !gy nagy r'ngss$g +!gj!gy!zniBBB az !ls "aran/s !r+$sz!!s!n
l!ll#ja a -lzai in!r0$sz( a +sik .jrain'#ja O '! !kkor +r az .j
b!ll#saink akivl'nakB 1!rsz!( ! k$ "aran/s-oz is r!n'sz!rgaz'ai jogkr
szks$g!l!ikBBB
42
A mo#nt paran.s s az fsta" llomny
&n'#suk .jra a r!n'sz!r( '! a !l!"# 8ACrl= ?ran /sinljunk +in'!n
.gy( +in-a !l!"#!n$nk( !g$sz!n a''ig( +#g a startx "aran/s -asra 0!lll
a gra0ikus k$"!rnyB Ezun azonban n! kainsunk az :&nsall GoboLinux;
ikonra( -an!+ in'#suk a Fonsol! n!vD "rogi( azaz l$"jnk a virulis
!r+inlba=
9o $s +os sz$"!n !lin$zzk( -ogy a Linuxunk -!ly!s!n k!z!lj! a bbi
"ar#/i( !- n! /sak az( a+ir! $"" !l!"#v! vanB Ez cseppet sem lesz
egyszer tma( a+i az j!l!ni( -ogy sz+os 'olgo k!ll +!g$r!nnkB Ez
+in' +.l-aalanul szks$g!s a--oz( -ogy r!n'sz!rnk! k!z!lni u'juk a
jvb!nB 4aljban aln !z a r$sz az( +!ly !gy abszol. k!z'n!k a l!gbb
n!-$zs$g! okozza +aj' ! knyv 0!j!z!!ib!nB Ez !- k!+$ny +!n! l!sz(
k!'v!s 2lvas+=
Ein'!n!k!l +!g+uajuk( +ik$n k!ll bizonsgi +solao k$sz#!ni a +r
0!l!l!"#! r!n'sz!rnkrl O +$g-ozz olya( +!ly akr +Dk'ik is=
#igyelmeztetsW l!gynk klns!n krl!kin!k +os( a+ikor "aran/soka
#rklunk a :konzolba;( +!r +r a "ro+" sz#n$n is lszik O +!ly "iros O
-ogy +os rgv!s r!n'sz!rgaz'ai joggal 0u a r!n'sz!r( +!ly a 8ACrl
:buul;B
Eos in'#suk az 56 "rogi( $s l$"jnk b! a O-ount knyvrbaB "z
termszetesen nem a feltelep$tett rendszer Mo%nt k&nytra( -an!+ azon
r!n'sz!r$( +!ly +os a 8ACrl 0uB & -ozzunk l$r! k$ .j knyvra( +!ly!k
n!v! l!gy!n *AA4 $s *AA@ O !z +/Cb!n az 5@ go+b +!gnyo+sval $r-!
!lB Ezun -agyjuk !l az +/C az 510 go+b s!g#s$g$v!l( $s a'juk ki a
kv!k!z k$ "aran/so sorra !gy+s unW
mount /"ev/h"a# /Mount/H:;#
mount /"ev/h"a< /Mount/H:;<
HMu'juk ugy!W -'a4 -!ly! +in'ig az k!ll #rni( a-ov !l!"#!k a
r!n'sz!r( a -'a@ -!ly$r! "!'ig az a bizonyos +sik( l$r!-ozo "ar#/i(
+!ly ugyanakkora l!galbb( +in a+ir! !l!"#!nk=I
egy!ljnk r( -ogy a Linux r!n'sz!r +!gklnbz!i a "aran/sokban $s a
knyvrC vala+in llo+nyn!v!kb!n a kisC $s nagyb!Dk!= Ez korbban
#ra+ +r( '! nagyon 0onos=
9o +os( +i is /sinl !z a k$ "aran/s<
Mu'ni k!ll( -ogy a Linux ala nin/s!n!k -ol+i :AW ( 8W; sbB b!Dkk!l
j!lz! .gy+on' :+!g-ajk;B A Linux ala +in'!n O 0jlB H0il!IB M!- lloC
+nyB Ek$"" !gy 8A is !gysz!rD!n !gy llo+nyB 9o '! +ink! "illananyilag
4,
n!+ a 8ACk $r'!k!ln!k O azokkal k$sbb 0oglalkozunk O -an!+ a "ar#/ik=
9os( !gyC!gy "ar#/i is k!z!l-!nk llo+nyk$nB M!r+$sz!!s!n !gy 8A
vagy !gy "ar#/i bizonyos $r!l!+b!n klnl!g!s llo+ny O .gyn!v!z!
:'!vi/!; llo+nyB Ez!kr! a -ivakozsok ssz! vannak gyDjv! !gy s"!/ilis
knyvrban( a+in!k a n!v!W OdevB Ezz!l bbnyir! n!+ k!ll 0oglalkoznunk(
a+i nagyon +!gnyuga u'a( +!r n!+ k!z'n!k val $+aB 'ha azonban
k!ll v!l! 0oglalkoznunk +$gis( !gyC!gy "aran/s !r!j$ig( az$r( -ogy :0ogyaszC
-abb; 0or+ra -ozzunk vala+i onnanB
Fonkr$an( a Linux l!-!s$g! bizos# r( -ogy +!g+on'juk( a +i +aC
gunk lal szoksosan :lo; knyvrsz!rk!z!$n b!ll +!lyik knyvron
$rjk !l vala+!ly s"!/ilis '!v knyvraB A 0!ni k$ "aran/s "$l'j
+!g+agyarzva( az !ls "$l'ul az +on'ja a g$"nkn!k( -ogy
:*$ +asina( !z!n.l -a br+i "aran/sban is a `Eoun`*AA4 knyvrra
-ivakozo+( akkor u'ja'( -ogy az valjban a `'!v`-'a4 knyvrra
vonakozik( !- az :a; j!lD +!r!vl!+!z!+ 4C!s "ar#/ijra;= Ez .gy
+on'juk( -ogy :0!l/saoluk; H:0!l+ounoluk;I a "ar#/i a `Eoun`*AA4
knyvrbaB
Ez a g$" +!gj!gyzi( !g$sz!n a''ig( +#g !l n!+ 0!l!j!jk v!l!B Ez az
:!l0!l!j!$s; az u5ount "aran//sal r$nik( a+i a 0!ni "$l'ban .gy is
+!ga'-aunk( -ogy
umount /"ev/h"a#
$s .gy is( -ogy
umount /Mount/H:;#
vagyis +!ga'-a ! "aran/s akr az !szkz0ljra( akr a /saolsi "onra
-ivakozssalB Ez a "aran/s n!v!z!ik .gy( -ogy :l!/saoljuk;( azaz
:u+ounoljuk; a "ar#/i Hvagy a+i korbban 0!l/saolunk( "$l'ul 8AC(
&72 k$"+sC0jl( sbIB
9o +os a+#g n!+ /saoljuk l! a 0!l/saol akr+i( a''ig !z az !r!'+$C
ny!zi( -ogy +os -a b! akarunk l$"ni a /saolsi knyvrba( "$l'ul a
*AA4Cb!( akkor b! is l$"-!nk o'a( s i l-ajuk az a'o "ar#/in l!v
ssz!s llo+ny( $s !z!kk!l +Dv!l!!k! v$g!z-!nkW +sol-aunk( rl-!C
nk( knyvraka -oz-aunk l$r!( akr+i /sinl-aunkB E!gj!gyz!n'(
-ogy a /saolsi "on kivlaszsa !lj!s!n nk$ny!sB *agyo+ny sz!rin LiC
nux r!n'sz!r!k ala /saolni 'olgoka lalban a O5nt vagy O5edia n!vD
knyvrakHban l$r!-ozo alknyvrakIba szokak\ GoboLinux ala !rr! a
/$lra a O-ount n!vD knyvr szolglB A! +!ga'-a !lj!s!n +s( l$!z
knyvr is ! /$lraB Akr az is l!-!n! a n!v!( -ogy
O$sersOvzO?ogy"tyegSaS4ityeg O 0!l$v!( -ogy ! knyvr l$!zikB
9o +os l$"jnk b! .jra az +/ "rogiba( l$"jnk o b! az !gyik "an!l!n a
/Mount/H:;# knyvrba( a +sik "an!l!n a /Mount/H:;< knyvrba( +aj' a
*AA4C!n j!lljk ki az ssz!s knyvra $s 0jl Haz &ns!r go+bbal "rbl'BBBI
s +sol' !z!k! a *AA@Cr!B H55 go+bBBBI
44
E +sols !l 0og arani !gy 'arabig O n! r!l+!l!nk!'jnk= Er a +sols
+!gin'ulsra is vrni k!ll ki/si Hn!+ is ki/siBBBI( +!r +i!l !lk!z'!n!
+solni( !lbb b!olvassa +agnak az ssz!s 0lj $s knyvr n!v$ Hr!kurz#C
vanIB
Eiun !zz!l +!gvagyunk( n!k!' !lvil!g k!ll l!gy!n !gy !lj!s$r$kD LinuxC
r!n'sz!r!' a *AA@ knyvrban( a+i a -'a@ "ar#/inak 0!l!l +!g= H5!l$!C
l!z!+( -ogy a *AA@C!n s!++i llo+nyo' n!+ vol !r!'!il!g O -a +$gis(
akkor rl' l! O +r -a n!+ k!ll n!k!'IB
1!rsz! :n!+ ily!n sz$" a gy!r!k;( +!r -iba van o a !l!"#! r!n'sz!r!'
ssz!s llo+nya( !z n!+ u' +$g 0uniB E--!z az k!ll( -ogy +!g+on'' a
b!l$sv!z$rln!k( -ogy van !gy :Linuxo'; +r a *AA@C!n is= E--!z +!nj !l
a ODyste5OEernelO!ootOgrubO5enu3lst 0jl-oz( $s sz!rk!sz' .gy( -ogy
b!l!v!sz!' a kv!k!z sorokaW
title )oo*inux $ Console +h"a<-
kernel +h"(,,-/System/Kernel/Boot/kernel acpi%o&& root%/"ev/h"a< vga%(
Egy$b r$szl!!k! !zz!l ka"/solaban ls' az :&n'#s( b!l$sv!z$rlk s !gy$b
iokzaos 'olgok; /#+D 0!j!z!b!nB
M! +os !- ulaj'onk$""!n :klnoza'; a r!n'sz!r!'!B Ez nagyon j arra
az !s!r!( -a +r van !gy nagyjbl jl b!ll#o r!n'sz!r!'( s ! ovbb
akarsz :urklni; b!nn!( '! 0$lsz( -ogy vala+i !lronaszB Ekkor +i!l oC
vbb -ala'nl( k$sz#!sz !gy +solao rla O !--!z !lbb !s!l!g l! k!ll
rlni a kln sz+ra 0!nnaro knyvrban Hi a *AA@Cb!nI o l!v
r$g!bbi +solaoB _gy -a az :$l!s; r!n'sz!r!'b!n !lronasz is vala+i( s!++i
v$sz( :b!buulsz; a Liv!8ACrl( $s onnan gyk'v! l!rlsz +in'!n a *AA4C
rl( +aj' vissza+solo' a *AA@ aral+B
*a n!+ !gy '! k$ klno' van a r!n'sz!rrl( akkor +r Liv!8A s!+ k!llW
az !gyikb! :b!buulsz;( s inn!n gyk'v! +solszB
9a j( $s +os lssuk( +i$r ! nagy vaossg=
8sakB ?izos a+i bizosB Ein'!n!s!r! -a +os +r i vagyunk( b!l!n$znk
kiss$ a :-#rsCn!v!z!s; 0sab llo+nyba=
Pgy!( a +!r!vl!+!znkn sok "ar#/i l!-!B Ez!k! in'ulskor +!g"rblja
0!l'!r#!ni a sz+#g$" H"onosabban a GoboLinuxI( $s a+i all( az 0!l is
/saolja a O-ount ala n+aga lal l$r!-ozo alknyvrakbaB 9o '!
rgv!s 0!l+!rl n$-ny "robl$+aW
1B L!-!( -ogy n!k!' n!+ !szik az a n$v( a+i kiosz a /saolsi "on
sz+raB L!-! -ogy ! n!+ :`Eoun`*AA6; n$v!n akaro' lni az a
knyvra( -an!+ #gyW :`Eoun`Y!n!;B 7( !s!l!g n!+ is a `Eoun
knyvrba akaro' /saolni( -an!+ rgv!s a gyk$rknyvrba( #gyW
45
:`5il+!k;B
2B Az is l!-!( -ogy a GoboLinux n!n n!+ is+!r! 0!l az ssz!s
"ar#/i( vagy rosszulB 1$l'ul nagy valsz#nDs$gg!l !z l!sz a -!lyz!(
-a 4Cn$l bb "ar#/i' van !gy!l!n +!r!vl!+!z!nB Ekkor -a a ovbb
'arabol !ls'l!g!s "ar#/i !r!'!il!g !gy 5AM "ar#/i vol( knny!n
l!-!( -ogy a +so'lagos "ar#/ika +in' 5AMCnak !kini( akkor is(
-a azok klnCkln a+.gy +on'juk L!is!r57 0jlr!n'sz!rD!kB
9la+ "$l'ul !z #gy vanB
,B Az is l!-!( -ogy ! n!n n!+ is akaro'( -ogy auo+aikusan 0!l
l!gy!n /saolva in'ulskor +in'!n "ar#/iB 4agy az akaro'( -ogy
n$+!ly!k /sak r!n'sz!rgaz'ai joggal l!gy!n!k !l$r-!!kBBB
Ein'!z!n 'olgok iszzsra $r'!+!s +!gis+!rk!'ni az 0sab llo+nnyalB
& rolja a r!n'sz!r( -ogy +ik$n vis!lk!'j$k az !gy!s "ar#/ikkal ka"/soC
labanB
Mu'ni k!ll ugyanis( -ogy 0!n!bb n!+ +on'a+ !l +in'!n a +oun
"aran//sal ka"/solabanB *olo !z n!+ k!rl-! !l( +!r !z az !gyik
lt2ontossgN "aran/s a Linuxban= 7z!r!n/s$r! a Linux ala l$!zik !gy 5an
n!vD "aran/s is( a+i a :+anual; rvi'#$s!B Ez az j!l!ni( -ogy -a a :+an;
un Hszkzz!l !lvlaszvaBBBI b!#rjuk !gy +sik "aran/s n!v$( akkor ki#rja a
k$"!rnyr! azon "aran/srl a l!g0onosabb u'nivalkaB Ek$"" a
man mount
"aran/s ki#rja n!knk( a+i a +ounrl u'ni $r'!+!s= 4an +anulja
+agnak a +an "aran/snak is( a+i a
man man
"aran//sal $r-! !lB E :+anul; ol'alakbl a T go+b l!nyo+sval l$"-!C
nk kiB H*ogy $n +i sz!nv!'!+( +ir! !rr! rj!+= Ein'!nron az Es/Cv!l
akara+ kil$"ni( '! az n!+ +Dk'BBBI
*rsen 0avallott e 5an oldalak tanul5nyozsa!
9a '! a +oun-oz vissza$rv!( a l!g0onosabb u'nivalk rla a kv!k!zkW
Jlalnos szinaxisaW
5ount Ukap6sol<kK Ueszk7zK U6satolsiS 9elyK
Sj 0il!r!n'sz!r /saols v$gzi !gy knyvrsruk.rbaB A meg nem adott
paramtereket a paran(s az /etc/fsta file megfelel bejegyzseibl eszi)
A sok l!-!s$g!s ka"/sol kzl !gy nagyon 0onosW
5ount -t tpus E!ga'ja a /saolan' 0il!r!n'sz!r #"usB 1$l'ulW
mount $t iso=,,( /"ev/h"c /Mount/C:>2M O !z !r+$sz!!s!n !gy 8A
0!l/saolsakor -asznlaosB
46
Ein-ogy #ruk( -ogy a +oun "aran/s kia'sakor a +!g n!+ a'o "ara+$C
!r!k! a "aran/s az /etc/&sta 0il! +!g0!l!l b!j!gyz$s!ibl v!szi( !bbl
logikusan kv!k!zik( -ogy !z!n llo+nyban viszon 5usz0 -ogy +!gl!gy!n
5inden szks$g!s in0 a r!n'sz!r sz+ra= Ez !- b! k!ll ll#anunk n!ki=
H&ll!v! !ll!nrizni( -ogy jl ll#oaC! b! +agnak !l!"#$skorIB 9o +os !-C
-!z -ogy !z +!g!-!ssk( 4ALK?A9 is+!rnnk FELL a r!n'sz!rnk! O
u'ni k!ll l!galbb az( -ogy +ily!n 0jlr!n'sz!r#"us -asznlnak a
"ar#/iink=
_+! a "$l'a k!'v$$r az $n 0sab llo+nyo+( n$+i +agyarzaal 0Dsz!r!zv!W
vz+,siszilla Y0c" /System/Settings
vz+,siszilla -Aystem-Aettings0cat &sta
C 9ro !ilesystem"
pro -Aystem-Ternel-Atatus pro de!aults 1 1
C Ays !ilesystem"
none -Aystem-Ternel-'bZets sys!s de!aults 1 1
C 9ts !ilesystem"
none -Aystem-Ternel-.evies-pts devpts de!aults 1 1
C @AB !ilesystem"
C none -Aystem-Ternel-Atatus-bus-usb usb!s de!aults 1 1
C Ahared memory"
none -Aystem-Ternel-.evies-shm tmp!s de!aults 1 1
C AWap partition"
-Aystem-Ternel-.evies-hdaD none sWap priU? 1 1
C :oot partition"
-Aystem-Ternel-.evies-hda6 - auto de!aults ? 1
-Aystem-Ternel-.evies-hda? -<ount-2.;? auto de!aults ? 1
-Aystem-Ternel-.evies-hdaE -<ount-2.;E reiser!s de!aults ? 1
-Aystem-Ternel-.evies-hda7 -<ount-2.;7 reiser!s de!aults ? 1
-Aystem-Ternel-.evies-hdaF -<ount-2.;F reiser!s de!aults ? 1
-Aystem-Ternel-.evies-hda4 -<ount-2.;4 auto de!aults ? 1
-Aystem-Ternel-.evies-hdaH -<ount-2.;H reiser!s de!aults ? 1
C ,.*:'< drive"
-Aystem-Ternel-.evies-hdd -<ount-,.*:'< auto ro,noauto,users,e$e ? 1
-Aystem-Ternel-.evies-hd -<ount-,.LA isoH661,d!s noauto,users,ro 1 1
C@AB
-Aystem-Ternel-.evies-sda? -<ount-9#J v!at noauto,users ? 1
Az !ls k$ sor a+i a 0!ni lisban lsz( n!+ az 0sabCo+ r$sz!( -an!+ az
4@
!ls az +uaja( -ogy !l+!n!+ a +!g0!l!l knyvrba H!rr! szolgl a /'
"aran/s( a+i az angol :/-ang! 'ir!/ory;( azaz :knyvrvls; rvi'#$s!I( a
+sik "aran/s "!'ig O annak !ll!n$r!( -ogy az angol :/a; sz +a/sk j!l!n
Hlszik( -ogy a Linux !gy llabar r!n'sz!rBBB bizony( n!+/sak 0!l-asznlC
bar( '! llabar isBBBI O n!+ /i/usokkal 0oglalkozik( -an!+ kiliszza a
+!ga'o llo+ny a k$"!rnyr!= HGon'olo+( a :6atalog; rvi'#$s! l!-!BBBI
_+!( a Linux az llasz!r!k o"r!n'sz!r!W n!+/sak langusznk van( +!g
!g!rnk( +!g klyk"ingvinnk( -an!+ +a/sknk is= 4an i +in'!n( $""
/sak v#rusoka n!+ allunk +aj'BBB !z k$r!+ !gy s!ril r!n'sz!r= HA+#g ki
n!+ nyijuk az Ablakoka( -ogy b!jjjn +in'!n0$l! sz!+$BBBI
*ogy +i$r a /System/Settings knyvrban van az 0sab llo+ny( -a
korbban az #ruk( -ogy a /etc knyvrban k!llH!n!I l!nni!< Errl k$sbb
szlok +aj'( abban a 0!j!z!b!n( a+ib!n a GoboLinux 0!l$"#$s$rl !j!k "r
HsokBBBI sz( -ogy +i$r olyan( a+ily!nB
9a !- +os n!+ .ssza +!g a Misz!l 2lvas( +os :gon'olko'nia l!sz
+uszj;( -ogy ily!n $k!s +agyarsggal 0!j!zz!+ ki +aga+aB jssz! k!ll
-asonl#ania a saj 0sab llo+ny H/$lsz!rD!n +/( azon b!ll 54 go+bBBBI a
0!ni "$l'val( !lv$g!zni! a +!g0!l!l vlozasoka( 0igy!l!+b! v$v! "!rsz!
az( -ogy ugy! n!+ bizos( -ogy ugyanannyi "ar#/ija van( +in n!k!+=
7val s !vv!l( lssuk a +!'v$=
F!z'jk azzal( -ogy a VC!l +!gj!ll sorok .gyn!v!z! :/o++!n!k;( azaz
+!gj!gyz$s!k( olyan +in-a n!+ is l!nn! !gy ily!n sor( a r!n'sz!r n!+ v!szi
0igy!l!+b!B M!- -a az 0sabCo'ban vala+i sor n!+ k!ll( vaosan !l$g -a !gy
ily!n k!sk!r!sz! !sz!l az !l!j$r!( #gy knny!n :vissza/sinl-ao';( -a
rjssz( -ogy '! +$gis k!llB
A 1ro/( 7ys( 1s 0il!sys!+C!k! n!+ k!ll "iszklnunk( .gys!+ u'nnk
jobban b!ll#ani( +in a g$" +agnakB Az P7? 0il!sys!+ n!k!+ n!+
+Dk' .gy( a-ogyan az :gyrilag; b! l! ll#va( !+ia kiko++!n!z!+( s
az 0sabCo+ v$g$r! b!#ra+ +sk$n O +os jB A :sQa" "ariion;Cnl
!ll!nrizzk l!( -ogy a +!g0!l!l "ar#/i vanC! sQa"Cnak kij!llv!B A :Loo
"ariion; !r+$sz!!s!n az .gyn!v!z! :gyk$r"ar#/i; j!l!ni( az !-(
a+irl a r!n'sz!rnk in'ulB Ein l-a( nla+ !z j!l!n !s!b!n a -aos(
azaz a -'a6B 9la' a "$l'nk sz!rin a -'a4 k!ll o sz!r!"!lj!nB
A ovbbi sorok a bbi "ar#/i a'aai aral+azzkB Egy sor 0!l$"#$s! olyan(
-ogy az !ls +!z +!g-arozza a "ar#/i n!v$ H-!ly$I( -ogy +!lyikn!k az
a'aai a'juk +!gB A +so'ik +!z a /saolsi "ono #rja l!( !zun
kv!k!zik a 0jlr!n'sz!r #"usa O -a !z nin/s +!ga'va( akkor a r!n'sz!r
+aga "rblja az 0!l'!r#!niB Az $n 0sabCo+ban lunk "$l' !rr! is( $s arra
is( -ogy +!ga'juk kzv!l!nl a #"us( j!l!n !s!b!n az( -ogy az r!is!r0sB
Ezun +in'!n0$l! !gy$b o"/ika l!-! +$g +!ga'ni( a+ik! n!+ nagyon
akarok kir$szl!!zni( +!r bbnyir! 0!l!sl!g!s!k H$s 0gg-!n!k az a'o
4%
0jlr!n'sz!rl isIB Egyr! $r!k /sak kiW +!g l!-! -arozni az .gyn!v!z!
:0!l-asznli jogosulsgoka;B *ogy "$l'ul kin!k +i-!z van joga azon a
"ar#/inB *a i'! az #rjukW '!0auls( akkor a r!n'sz!r lal ala"$r!l+!z!n!k
!kin! b!ll#soka ll#ja b!( a+i n!knk n!+ okv!l!nl j= 1$l'ul(
!gyk 0!l( -ogy van !gy 5AM #"us. "ar#/i a g$"nknB *a !z +on'juk a
-'a%( !nn!k nagy valsz#nDs$gg!l a kv!k!z sor kr!lja a GoboLinuxW
C VindoWs partition"
-Aystem-Ternel-.evies-hda4 -<ount-2.;4 v!at de!aults ? 1
9o '! !nn!k rgv!s az l!sz a kv!k!z+$ny!( -ogy br arrl a "ar#/irl
u'unk +aj' olvasni( + n!+ u'unk onn$ 0jloka rlniB *a az akarjuk(
-ogy ! "ar#/in is jogunk l!gy!n :nor+l 0!l-asznlk$n; +in'!n-!z( ! sor
v!gyk b! az 0sabCbaW
C VindoWs partition"
-Aystem-Ternel-.evies-hda4 -<ount-2.;4 v!at umaskU111 ? 1
A /saolsi "onoknak +!g0!l!l knyvraka !r+$sz!!s!n l$r! k!ll -ozni
Ha `Eoun alknyvrbanI( ill!v! nyugo'an rl-!jk onnan azoka(
a+!ly!k 0!l!sl!g!s!kB
4issza$rv! a roo "ar#/i-ozW ajnlaos l!sz !l+!nni abba a "ar#/iba( a+ib!
a klnCr!n'sz!rnk! +soluk( s az oani ODyste5ODettings knyvrban
l!v 2stab llo+ny is sz!rk!sz!ni( .gy( -ogy ! sorban az a "ar#/i a'juk
+!g roo "ar#/ik$n( a+in a r!n'sz!r+sola /s/sl= H1!rsz! /sak akkor(
-a +Dk'!ni is akarjuk( +!r -a $nyl!g /sak !gy !gysz!rD bizonsgi
+sola( akkor n!+ sz+#IB
L-a( -ogy az P7? !szkzkn!k a n!v! Linux ala sda( $s v2at
0or+u+o a'a+ +!g( gon'olvn r( -ogy !gy "!n'riv! az szoko l!nni(
+!r az Gin'oQs ala is l!-! akkor -asznlniB E!ga'-a olyan "ara+$!r
is( -ogy :auo; ill!v! :noauo;B Ez n!+ arra vonakozik( -ogy vanC! i'!-aza
aunk( -an!+ arra( -ogy "rbljaC! +!g r!n'sz!rin'#snl a r!n'sz!r
auo+aikusan /saolni az a'o "ar#/iB 1!n'riv! !s!$n +in luk( !z
n!+ aro+ szks$g!sn!kB Az :us!rs; "ara+$!r az j!l!ni( -ogy r!n'C
sz!rgaz'ai jogosulsgok n$lkl is !ng!'$ly!z!+ az !szkz 0!l/saols( !-
:nor+l; us!r!kn!kB
A 8ACL2E !szkzk !s!$n az k!ll +!g!+l#!n!+( -ogy n!k!+ !bbl 2 vanW
!gy 8AC#r`olvas a+i a 9d6Cr! van 'ugva( $s !gy 8ACA4A #rColvas( a+i a
9dd !szkz+B A :ro; az j!l!ni( -ogy az !szkz /sak olvas-aB A /'0s
j!l!n$s$ +s-ol +agyarzo+ +aj' !l O +in'!n!s!r! !l-agy-a Haz !l!
l!v v!sszv!l !gyIB
Eos !- !l k!ll v$g!z' a +!g0!l!l b!ll#soka i( +!g l$r!-ozno' a
4)
/saolsi "onoknak +!g0!l!l knyvraka( azun in'#s' .jra a r!n'sz!r(
'! +r a +!r!vl!+!zrl= *a +in'!n jl +!gy( graull-asz +aga'nakB Ez
ko+oly 0!j!z! vol( a-ol nagyon $szn$l k!ll! l!nn!'B
7z!r!n/s$r! olyan igazn nagy baj akkor sin/s( -a br !z !lronoa'( '!
l!galbb a gyk$r"ar#/i' jl +!g+ara'B Eaxi+u+ n!+ lo' a bbi
"ar#/i( k#s$rl!!zg!-!sz v!l! akkor ovbb( a+#g j n!+ l!sz +in'!nB
E!gj!gyz!n'( -ogy a si+a 5ount "aran/s kiliszza n!k!' a 0!l/saol
"ar#/ikaB E00$l! lis ka"sz !r!'+$nylW
vz+,siszilla -Aystem-Aettings0mount
-Aystem-Ternel-.evies-hda6 on - type auto =rW>
none on -Aystem-Ternel-'bZets type sys!s =rW>
tmp!s on -Aystem-Ternel-.evies type tmp!s =rW>
devpts on -Aystem-Ternel-.evies-pts type devpts =rW>
none on -Aystem-Ternel-.evies-shm type tmp!s =rW>
-Aystem-Ternel-.evies-hda? on -<ount-2.;? type reiser!s =rW>
-Aystem-Ternel-.evies-hdaE on -<ount-2.;E type reiser!s =rW>
-Aystem-Ternel-.evies-hda7 on -<ount-2.;7 type reiser!s =rW>
-Aystem-Ternel-.evies-hdaF on -<ount-2.;F type reiser!s =rW>
-Aystem-Ternel-.evies-hda4 on -<ount-2.;4 type reiser!s =rW>
-Aystem-Ternel-.evies-hdaH on -<ount-2.;H type reiser!s =rW>
L-a( ki#rja( -ogy +i -ov +ily!n 0il!r!n'sz!rr!l van 0!l/saolvaB Az HrQI az
j!l!niW r!a'`Qri!( azaz #rsraColvassra is !ng!'$ly!z!B
HAz n! zavarjon +!g( -ogy sz!r!"!l a sorok kz a -'a4C!s "ar#/iW ! $+
$"" a -'a6Crl in'#o Linux r!n'sz!r!+bl #ro+ kiv$!l!s!n( azaz n!k!+
+os a -'a6 a gyk$r"ar#/i+ HrooI $s i'! 0!l/saola+ a -'a4C!IB
Ez!k un !gysz!rDbb!n /saol-aunk vala+iB 1$l'ul -a b!!sznk !gy 8AC
( !l$g !nnyi b!#rniW
mount /"ev/h"c
az ugyanis -ogy *24A /saolja az !szkz( +r u'ja a +asinnkW kiolvassa
az 0sabCbl( -ogy n!ki !z a `Eoun`8A57 aralo+j!gyz$k-!z k!ll /saolniaB
Aki +r -asznl vala+i +sik Linux 'iszrib./i( +os !rr! /svl-aja a
0!j$( -ogy !z #gy nagyon n!-$zk!sB Es 'iszrkban +!gol'ok( -ogy a+iC
kor b!!sznk !gy 8AC( auo+aikusan /saolja az a r!n'sz!r( +$g vala+i
kis ikon is +!gj!l!nik rla a k$"!rnynkn= Ei$r n!+ l!-! !z +!gol'ani a
GoboLinux ala<=
?izonyra +!g l!-!n! ol'ani( br n!+ u'o+ -ogyan( +!r n!+ n$z!+
unaB 9!+ $r'!k!l ugyanisB 9!+ vagyok -#v! az :auo+oun; szolglasC
nakB Jlalban v$v! ki n!+ ll-ao+( -a a sz+#g$" auo+aikusan v$g!z
'olgoka( an$lkl( -ogy u'n+ +i /sinl( an$lkl( -ogy $n az !lr!n'!l!+
volna n!kiB Ez !kin-!!' !gy0aja :Fo/kaC0iloz0inak; isB Eos "!rsz! !rr!
50
+on'-aja valaki( -ogy '! -isz!n nyilvn az$r !sznk b! !gy 8AC( -ogy
-asznljuk az= A--oz .gyis 0!l k!ll +ounolni=
&g!n( !z bbnyir! igaz( '! az$r n!+ +in'igB Az is l!-!( -ogy a+ia !C
sz!+ b!( -ogy !zun arrl in'#sa+ a r!n'sz!rB 4agy az !gy .jra#r-a 8A(
!+ia n!+ is k!ll /saolni( +!r $"" az a /$lo+( -ogy #rjak r vala+iB 4agy
-a /saolni akaro+ is '! +s-ov( +in a-ov lalban szoka+B MovbbW
az !00$l! auo+aikus szolglasok !lk$ny!l+!s#ik a 0!l-asznl( a v$g$n
+r !l is 0!l!ji( +i az a +oun "aran/s( s !+ia -a !gysz!r olyan 'iszrib./i
!l$ k!rl( a-ol nin/s auo+oun( n!+ is 0og u'ni v!l! +i k!z'!niB Jlalban
v$v! az auo+aikus szolglasok n!+/sak bizonsgi sz!+"onbl v!sz$C
ly!s!k( '! a+ia is( +!r konz!rvljk a 5!l-asznl u'alansg( azaz #gy
so-a n!+ is l!sz b!ll! igazi profi( azaz Fo/ka=
Akkor +os a kv!k!z 0!j!z!b!n +!gis+!rk!'nk a GoboLinux s"!/ilis
!szkzrval( a+i a /so+agok H+agyarnW "rogikI !l!"#$s$`!lvol#s
v$gziB Ez r$+ 0onos 0!j!z! l!sz( ugyanakkor r!+$l!+ !gysz!rDbb( +in !z az
i+$niB
51
/ro+ramok telep(tse s eltvol(tsa
Ez !gy nagyon 0onos 0!j!z!B A "rogra+ok !l!"#$s! +s 'iszrk !s!$n is
0onos $+a( '! a GoboLinux !s!$n "ln!( +!r az !gy!l!n 8ACr! /sak k!v$s
"rogi 0$r 0!lB
M!r+$sz!!s!n !z is +in' :"aran/ssorbl; in$zzk !lB Pgyan van !gy s"!C
/ilis gra0ikus "rogra+ ! /$lra( az a n!v!( -ogy :Eanag!r;( '! !lr! bo/so+(
! knyvb!n az so-a n!+ 0ogjuk -asznlniB 7( $n +aga+ s!+ -asznlo+
so-aB 9in/s r ugyanis szks$gB GoboLinux ala vannak a "rogik !l!"#$s$r!
$s !lvol#sra s"!/ilis szkri"!k Hazaz O +on'juk kiss$ !lnagyolan C :"rogC
ra+ok;I( $s a :Eanag!r; n!vD gra0ikus "rogi s!++i +s( +in a "aran/ssori
szkri"-#vogas !l0!' !gy0aja :0ron!n';( azaz :gra0ikus !l$;B 4aljban
is "onosan azoka a ruinoka -#vogaja( a+ik! +i 0ogunk a "aran/ssorblB
9!+ k!ll +!gij!'ni( k!v!s!bb +in !gy u/a "aran/srl van /sak sz( '!
+$g !z!kbl is az !s!!k ))]Cban /sak k! -asznlunk +aj'B Ez!k "!'ig
az
"nstall;a6kage
$s a
Io5pile
"aran/sokB
Az "nstall;a6kageCv!l .gyn!v!z! :binris 6so5agokat; !l!"#-!nk( a
Io5pile "!'ig arra szolgl( -ogy 2orrsprogra5okat lsnk l!( s !z!k!
l!0or'#sa v$gr!-aj-a llo+nny Hazaz $"" az !lbb !+l#! binrissI a
+asinnkB egy!ljnk r( -ogy O br !z !gy"rszor +r #ra+( '! +!g!+l#!+
O n!+ +in'!gy( -ogy a kia'o "aran/sok n!v$ -ogy #rjuk( azaz n! $v!sszk
!l a kisC $s nagyb!Dk!=
M!r+$sz!!s!n az &nsall1a/kag! $s a 8o+"il! is !gyC!gy "rogra+( a+ik
+aguk is !l!"#v! vannak a r!n'sz!rnkb! vala-ovB Es Linux 'iszrib.C
/ikkal !ll!n$b!n a GoboLinux knyvrsz!rk!z!! nagyon logikusB 1$l'ul
az ssz!s "rogra+ a O;rogra5s +a""bl :ny#lik;B & van !gy knyvra !gy
a'o "rogra+nak( !z!n b!ll !gy +a""a a +!g0!l!l v!rzisz++al( s !z ala
a "rogra+ ssz!s saj aralo+j!gyz$k!B Es knyvraink is vannak a
GoboLinux ala( !z!k !lj!s j!gyz$k$ +os 0!lsorolo+ a 0unk/ikkal !gy(
-ogy +!gl!gy!n !gy -!ly!n( !kin$s v$g!W
A !o"oLin#$ knyvtrszerkezete
A GoboLinux 0il!r!n'sz!r gyk!r$n$l -a aralo+j!gyz$k vanW 1rogra+s(
Ps!rs( 7ys!+( 5il!s( Eoun $s A!"oB Eagyarzauka ls' l!n!bbB
O;rogra5sO C !z a knyvr !gyC!gy alknyvra aral+az +in'!gyik
"rogra+-oz( a+i !l!"#v! l! a sz+#g$"r!B Ein'!gyik !00$l!
alknyvr !gy vagy bb ovbbi alknyvra aral+az( az a'o
52
"rogra+ klnbz v!rzii-oz H1l' -9rograms-'pen'!!ie-?"1"D $s
-9rograms-'pen'!!ie-5"1"? I $s o"/ionlisan l!-! b!nn! !gy *ettings $s
+ariable alknyvr isB A 7!ings az a'o "rogra+ v!rzi0gg!l!n
b!ll#sai aral+azzaB 1$l'kW -9rograms-Bash-D"1-bin-bash
$s -9rograms-Morg*Aerver-Aettings-M??-$org"on!
O$sersO C !z a aralo+j!gyz$k aral+azza a 0!l-asznlk :*o+!;
knyvrai( .gy-ogy !gy C +on'juk C :bob; n!vD 0!l-asznl :*o+!;
knyvra az -@sers-bob .vonalon l!nn! !l$r-!B
ODyste5O C Friikus r!n'sz!rllo+nyokB L!ginkbb a l$0onossg.
r!n'sz!ralkal+azsok -asznljk H"$l'ul -Aystem-Aettings-passWdI $s a
GoboLinux szkri"!k H"$l'ul -Aystem-/inksIB
LinksO C 2lyan knyvraka aral+az( a+ik a -9rograms alai
0jloka in'!x!likB
*nviron5entO C Link!k a krny!z!i llo+nyokraB
Ez!k! !gy 8a/-! 0jlba 0or'#jk b!( $s a s-!ll li b!(
+ikzb!n a "rogra+ok b!lik a saj krny!z!i
vlozikaB
*xe6utablesO C Link!k a "rogra+ok bin $s sbin alC
knyvraiban all-a 0jlok-ozB HM!- az .nB :v$gC
r!-aj-a; llo+nyok-ozIB
?eadersO C !z a j!gyz$k aral+azza a link!k! a
"rogra+ok 0!jl$/knyvraiban all-a llo+nyokC
-ozB
LibrariesO C Link!k a "rogra+ok lib knyvrainak
llo+nyairaB
-anualsO C A man%als $s info alknyvrak aral+aB
D9aredO C Link!k a "rogra+ok share knyvraiban
all-a 0jlokbaB
,asksO C Link!k "rogra+ok ,eso%r(es-TasksC
aralo+j!gyz$k!ikbl val in'#ruinjairaB
DettingsO C Fon0igur/is 0jlok $s link!k a "rogra+ok *ettings
knyvraiban all-a 0jlokraB
!ootD6riptsO C A r!n'sz!rin'#s ala -asznl szkri"C
!kB Ez !gy szi+bolikus link a -9rograms-BootAripts
alai Aettings-BootAripts- knyvrraB
VariableO C a vloz a'aoka aral+az sokr$D knyvrW i'!
k!rln!k az i'!igl!n!s llo+nyok( s"ool 0il!Cok( log llo+C
nyok $s a ranzi!ns a'aokB
t5pO C &'!igl!n!s a'aokB
EernelO C A k!rn!ll!l ka"/solaos aralo+j!gyz$k!kB
!ootO C Az o"!r/is r!n'sz!r in'ulsa ala -asznl
"rogra+ok $s kon0igur/is 0jlokB & van !l-!ly!zv! a
r!n'sz!r+ag $s a r!n'sz!rb!l kon0igur/is 0jljai
isB
@evi6esO C !szkz0jlok HAz .de k!z!li k!IB
5,
-odulesO C Flnbz k!rn!l+o'uloka aral+az(
a+ik! a k!rn!l vlozaok -asznlnakB
b0e6tsO C A k!rn!lC!szkzkrl a' k$"! HA 2B6
soroza. k!rn!l!k sys0s 0jlr!n'sz!r$v!l !gy v!z!$k
b!IB
DtatusO C F!rn!l susz0jlok Ha pro( 0il!r!n'sz!r lal
-asznlIB
O4ilesO C A 5il!s olyan srukurl a'aoka aral+az( a+ik!
bizonyos alkal+azsok ig$ny!ln!k( '! n!+ szks$gk$""!n k$"!zik az
r$sz!ik!B &ly!n!k a klnbz nll !nisok( +in "$l'ul a
b!D#"usok( ko'!k!k $s "luginok H$s -asonl !gy!b!k( +!ly!k n!+
ig$ny!ln!k /so+ag+!n!'zs!l$sIB Movbb az alkal+azsok .gy
'!0inil-ajk a saj alknyvraika( -ogy -!lysz#ns"!/i0ikus a'aoC
ka roljanak O a 8o+"il!( a GoboLinux /so+agk!z!lj!( -asznlja is
!zB
Iode6sO C A +uli+$'iaCl!jszk( +in "$l'ul az E1lay!r( .gy
kon0igurlanak b!( -ogy !z!n .vonala -asznljk( +!gallan' az
kls ko'!k!ik!B
@o6u5entationO C -oQCo 'oku+!nu+ok
4ontsO C ?!Dk$szl!!kB Mbb alknyvra is aral+az( +in "$l'ul
a ,rue,ypeB A 0onk$szl!!k .vonalai az >C-!z +!galljuk a
kv!k!z llo+nyokbanW -Aystem-Aettings-M??-$org"on! $s
-Aystem-Aettings-!onts-!onts"on!B
;luginsO C "lugin!k( +!ly!k "$l'ul bng$szk-z k!ll-!n!kB
Io5pileO C L!/i"$k( /so+agok( 0orrsok( sbB A 8o+"il! !szkz
-asznlja k!B !a a ren"szer#nk part$ci%&n m&r gyan'san ke(s
a )ely* akk+r t,r,l%#k le az e k,ny(t&r alk,ny(t&raian tal&l)a-
t &ll+m&ny+kat s t+(&i alk,ny(t&rakat* mert (alsz$nleg
teli (an f+rr&spr+gram+kkal s let,lt,tt cs+mag+kkal* amik esz-
mletlen#l s+k )elyet kpesek elf+glalni-
O-ountO C ovbbi -!lyi vagy voli 0jlr!n'sz!r!k /saolsi "onjaB A
i"ikus alknyvrak !z!n b!ll "$l'ul a 8ACL2E( 5lo""y $s Yi"B
O@epotO C a 0!l-asznlk 0jljainak rol-!ly!( i'! k!rl-!n!k
"$l'ul a l!l llo+nyokB A `A!"o ulaj'onk$""!n !gy szaba'
!rl!( -ogy a 'oku+!nu+ai'a( +in "$l'ul a +$'ia0jloka(
l!l anyagoka( sb( roljaB Gon'ol-asz r a00$l! :kzss$gi
!rl!k$n; is( +in a00$l! :*2EE +in'!n 0!l-asznl sz+ra;B
Hn$-ny P9&>Cr!n'sz!rn!k van !gy `"ub knyvra !rr! a 0!la'araIB A
GoboLinux +in r!n'sz!r ulaj'onk$""!n 0igy!l+!n k#vl -agyja a
`A!"o aral+( !z /sak az$r l$!zik( -ogy a 0!l-asznlka arra
bizassa( -ogy !gy!l!n -!ly!n roljk a +in'!n0$l! 0jljaika( $s
arsk a r!n'sz!r bbi r$sz$ isznB A `A!"o Con b!ll nin/s!n!k
!lr! +!g-arozo alknyvrak( +in'azonlal r$sz! a szabvnyos
GoboLinux 0jlr!n'sz!rC-i!rar/-inakB
54
Ez!k un n$zzk +!g( -onn$ u'unk "rogik-oz juni= 9os( binris "rogra+
arnylag k!v$s van a GoboLinux-oz O '! nin/s is szks$g! ily!s+ir! nagyonBBB
5igy!l!+r! +$l azonban +agyar 0!l-asznlk sz+ra a
-"W``gobolinuxBin0o
link( a-ov $n +aga+ !!+ 0!l n$-ny s"!/ilisan a +agyaroknak 0onos(
+!r +agyar#o "rogra+ binris /so+agj= A! i'! is 0!l!!+ !00$l!
/so+agokaW
-"W``gobolinuxB/QiB-u
Ein'jr !z!k kzl a l!g0onosabb az 2"!n200i/!( a+i az E7C200i/! linuxos
+!g0!l!lj!B E "rogi +r 0!l k!ll l!gy!n !l!"#v! a r!n'sz!r!'r!( /sak-ogy az
angol vlozaban= Eos !z !l 0ogjuk vol#ani( $s !l!"#jk a +agyar
vlozaoB M!l!"#jk az .gyn!v!z! :3A4A !nviron+!n!; is( +!r 3A4A sok
"rogra+-oz k!ll( s"!/ilisan $"" az 2"!n200i/! n$+!ly 0unk/ij-oz is=
A ma+yar OpenOffi.e telep(tse
Ein'!n!k!l l! k!ll l!ni a
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`goboQiki`in'!xB"-"`8so+agok
ol'alrl a +!g0!l!l link ala"jnB Ez !r+$sz!!s!n +!g l!-! ol'ani .gy(
-ogy az !+b!r rkain a 5ir!0oxban( aznBBB 7zval( a-ogy az ily!s+i
szoka'B A! :&gaz Fo/ka; +!gv!$ss!l 0or'ul !l az !00$l! +'sz!rl= Az .gy
/s!l!kszik( -ogy a bng$szb!n jobb klikk a link 0l( +aj' a link! a -!lyi
+!nbl vgla"ra +solja( :!r+inlba +!gy; Hugy! a Fonsol!BBBI( !lnavigl
abba a knyvrba( a-ov l! akarja l!ni a "rogi H!z +os /$lsz!rD!n a saj
home knyvra' illik l!gy!n( br !--!z +in'!n bizonnyal :naviglno'; s!+
k!ll( +!r !l!v! o in'ul n!k!' a Fonsol!BBBI( s !zun a :get "rogival li l!
a /so+agoB A :Qg!; l$ny!g$b!n !gy "aran/ssoros :Q!bszivay.;( a+iv!l
akr !g$sz -onla"oka is l!+!n-!sz( r!kurz#vanB Esz+$l!l!nl sok -asznos
0unk/ija vanB Eos +i !gysz!rD!n -asznljuk +aj'W b!jk -ogy :get +aj'
szkz nyo+unk( +aj' a D9i2tW"nsert go+bbal b!+soljuk a "aran/ssorba
a vgla"on l!v link!B Ezun En!rB 7 #+!( a Qg! l!li n!knk= Az
!g$szn!k i a 0olya+aa( #+!W
vz+,siszilla Y01get http?//linux!iro"alom!net/goocsomagok/openo&&ice/2pen2&&ice$$@!A!($$i,',!tar!B@
**?H:E5:17** http:--linu$"birodalom"net-gobosomagok-openo!!ie-'pen'!!ie**5"D"1**i646"tar"bz5
U[ \'pen'!!ie**5"D"1**i646"tar"bz5G
39 keress linu$"birodalom"net""" 5?D"?6D"4"?D1
,onneting to linu$"birodalom"net]5?D"?6D"4"?D1]:41""" kapsol(dva"
2TT9 krs elk^ldve, vrom a vlaszt""" 511 'T
2ossz: ?D4"1F4"F4H =?D5<> Kappliation-$*tar0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 ?D4"1F4"F4H ??H"??T-s #T; 11:11
?H:7H:16 =?D5"1F TB-s> * \'pen'!!ie**5"D"1**i646"tar"bz5G saved K?D41F4F4H-?D41F4F4H0
*asonlk$"" lsk l! a 3LEO1B5B0B0%CCi6%6BarBbz2 /so+ago isB
vz+,siszilla Y01get http?//iro"alom!net/linux/goocsomagok/C>D/C>D$$E!.!(!('$$i,',!tar!B@
**51:D?:EH** http:--birodalom"net-linu$-gobosomagok-`:#-`:#**?"7"1"14**i646"tar"bz5
U[ \`:#**?"7"1"14**i646"tar"bz5G
55
39 keress birodalom"net""" 5?D"?6D"4"?D1
,onneting to birodalom"net]5?D"?6D"4"?D1]:41""" kapsol(dva"
2TT9 krs elk^ldve, vrom a vlaszt""" 511 'T
2ossz: 56"?E6"41F =57<> Kappliation-$*tar0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 56"?E6"41F ?EE"5ET-s #T; 11:11
51:D7:11 =?DD"HH TB-s> * \`:#**?"7"1"14**i646"tar"bz5G saved K56?E641F-56?E641F0
Ezun kv!k!zik a r!n'sz!rnkb!n l!v angol ny!lvD 2"!n200i/!
!lvol#saB Ez ra'sul r$g!bbi is( +in a+i +i 0!l 0ogunk !nni( s a+i
+agyar ny!lvD l!szB
1rogra+ok !lvol#snak ulaj'onk$""!n k$ +'sz!r! is van a
GoboLinuxbanW !gyik a :v$gl!g!s;( a+ikor rljk is a "rogi( !z a
)e5ove;rogra5 "aran/s v$gzi !lB A +sik a :k#+$l!!s!bb; +'sz!r( a+ikor
/sak :l!iljuk; a n!knk n!+ k!ll "rogiB Enn!k +!gvan az a -aszna( -ogy
knny!n vissza l!-! -ozni :az $l!b!;( -a rjvnk -ogy -o""( n!knk az
+$gis k$n!= Ei +os !z ubbi -asznljukB Ein'!n!k!l vlsunk r!n'sz!rC
gaz'ai +'ba( +aj'BBB '! +in!k is #rklok !nnyi( k$r!ik 0igy!l!++!l k#s$rni
az albbi !s!+$ny!k! a konzolbl i'!+sol lisn= 5$lkv$rr!l ki!+!l!+ a
!lala' #r H#ran'I szv!g!k!=
vz+,siszilla Y0su $
`elsz(:
pv+,siszilla Y0:isale/rogram 2pen2&&ice
.isable9rogram: .isabling 'pen'!!ie, version 5"5"1"
.isable9rogram: :emoving links"""
-Aystem-/inks-#$eutables-sbase
-Aystem-/inks-#$eutables-sal
-Aystem-/inks-#$eutables-sdraW
-Aystem-/inks-#$eutables-smath
-Aystem-/inks-#$eutables-simpress
-Aystem-/inks-#$eutables-so!!ie
-Aystem-/inks-#$eutables-spadmin
-Aystem-/inks-#$eutables-sWriter
-Aystem-/inks-#$eutables-spadmin"bin
-Aystem-/inks-#$eutables-so!!ie"bin
-Aystem-/inks-Ahared-dtd
-Aystem-/inks-Ahared-$dg
-Aystem-/inks-Ahared-dit
-Aystem-/inks-Ahared-$slt
-Aystem-/inks-Ahared-basi
-Aystem-/inks-Ahared-!onts-truetype
-Aystem-/inks-Ahared-samples
-Aystem-/inks-Ahared-autoorr
-Aystem-/inks-Ahared-autote$t
-Aystem-/inks-Ahared-template
-Aystem-/inks-Ahared-unoOpakages
-Aystem-/inks-Ahared-gallery
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-images"zip
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-psetupl"$pm
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-Zavavendors"$ml
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-imagesOindustrial"zip
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-imagesOrystal"zip
56
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-symbol
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-so!!ie"!g
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-Wizard
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-imagesOhiontrast"zip
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-Webast
-Aystem-/inks-Ahared-on!ig-psetup"$pm
-Aystem-/inks-Ahared-Aripts
-Aystem-/inks-Ahared-Wordbook
-Aystem-/inks-Ahared-readme
-Aystem-/inks-Ahared-e$tension
-Aystem-/inks-Ahared-registry
-Aystem-/inks-Ahared-psprint
.isable9rogram: 'pen'!!ie 5"5"1 disabled"
pv+,siszilla Y0
Eos kv!k!zik az( -ogy !lnaviglj abba a knyvrba( a-ov l!l!' a
!l!"#!n' /so+agokaB Ez valsz#nDl!g a /Users/vB knyvr l!szB 4!'' $szr!
ugyanis( -ogy +in'ig a+ikor a
su -
"aran/so kia'o'( k!rlsz !gy +sik knyvrba( u'niillik a pv n!vD
r!n'sz!rgaz'a knyvrba= Ez !lk!rl-! l!nn!( -a /sak a si+a
su
"aran/so a'n' ki( l!-agyvn a +#nuszj!l!B Ekkor ugyanis /sak si+n
r!n'sz!rgaz'ai jogoka ka"szB A +#nuszj!l!s vloza annyiban +sabb( -ogy
!gyb!n Hi'!igl!n!s!nI #rja az .gyn!v!z! :krny!z!i vlozka; is arra(
a+ir! azok r!n'sz!rgaz'ai !s!b!n b!ll#va k!ll l!gy!n!k( azaz !z $"" olyan(
+in-a r!n'sz!rgaz'ak$n j!l!nk!z$l volna b! a r!n'sz!rb!B A r!n'sz!r
a00$l! :+!g+D$s!; -ogy "rogra+oka vol#unk !l( ill!v! !l!"#nk( !gy
!g$sz s!r!g ruin !gy+Dk'$s$ k#vnja +!g( r!n'sz!rgaz'ak$nB *!ly!C
s!bb :!lj!s$r$kD; r!n'sz!rgaz'ak$n v$g!zni ! 0!la'aoB H[szin$nszlva(
+$g n!+ "rbla+ ki( sik!rlC! -iba+!n!s!n !l!"#!ni( -a /sak a si+a
su
"aran//sal +!gy!k r!n'sz!rgaz'ai z!++'baBBBIB
Ein-ogy a :su X; +ia +s knyvrba k!rl$l ( vissza k!ll $rn!' o'a(
a-ol a /so+agok vannak l!lv!B Ekkor azn !l!"#!n!' k!ll k! az
"nstall;a6kage "aran//salB _+!W
pv+,siszilla -@sers-vz03nstall/ackage 2pen2&&ice$$@!A!($$i,',!tar!B@
3nstall9akage: 3nstalling 'pen'!!ie, version 5"D"1"
3nstall9akage: @nompressing to -9rograms"""
3nstall9akage: 9akage signed With unknoWn signature" @nable to veri!y pakage
3nstall9akage: ,ontinue installa
3nstall9akage: 9ress #nter to ontinue or ,trl*, to anel"
Ez a k$r'$s az j!l!ni( -ogy a /so+ag is+!r!l!n 'igilis al#rssal van
!llva( $s !+ia n!+ u'ja a /so+ago !ll!nrizniB F$r'!zi( 0olyassaC! a
!l!"#$sB A 0olyas-oz En!r k!ll nyo+ni( a +!gszak#s-oz 8rlC8 CB
9yugo'an nyo+j En!rB
5@
@pdateAettings: Jo settings e$ist
Aymlink9rogram: Aymlinking 'pen'!!ie 5"D"1"
Aymlink9rogram: Aymlinking global settings"""
Aymlink9rogram: Aymlinking tasks"""
Aymlink9rogram: Atoring variable !iles"""
Aymlink9rogram: Aymlinking libraries"""
Aymlink9rogram: Aymlinking headers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking in!o"""
Aymlink9rogram: @pdating in!o dir"""
Aymlink9rogram: Aymlinking manuals"""
Aymlink9rogram: Aymlinking e$eutables"""
Aymlink9rogram: 9roessed F !iles"
Aymlink9rogram: Aymlinking Wrappers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking shared"""
Aymlink9rogram: 9roessed D5 !iles"
Aymlink9rogram: :emoving unused diretories"""
Aymlink9rogram: .one"
3nstall9akage: ,heking dependenies"""
Eos kv!k!zik 3LE( !- a 3A4A H3A4A Luni+! Environ+!nI !l!"#$s!W
A 0A1A telep(tse
pv+,siszilla -@sers-vz03nstall/ackage C>D$$E!.!(!('$$i,',!tar!B@
3nstall9akage: 3nstalling `:#, version ?"7"1"14"
3nstall9akage: @nompressing to -9rograms"""
3nstall9akage: Jo signature" @nable to veri!y pakage
3nstall9akage: ,ontinue installa
3nstall9akage: 9ress #nter to ontinue or ,trl*, to anel"
@pdateAettings: Jo settings e$ist
Aymlink9rogram: Aymlinking `:# ?"7"1"14"
Aymlink9rogram: Aymlinking global settings"""
Aymlink9rogram: Aymlinking tasks"""
Aymlink9rogram: Atoring variable !iles"""
Aymlink9rogram: Aymlinking libraries"""
Aymlink9rogram: 9roessed 6E !iles"
Aymlink9rogram: @pdating library database =ldon!ig>"""
Aymlink9rogram: Aymlinking headers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking in!o"""
Aymlink9rogram: @pdating in!o dir"""
Aymlink9rogram: Aymlinking manuals"""
Aymlink9rogram: 9roessed ?E !iles"
Aymlink9rogram: Aymlinking e$eutables"""
Aymlink9rogram: 9roessed ?6 !iles"
Aymlink9rogram: Aymlinking Wrappers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking shared"""
Aymlink9rogram: :emoving unused diretories"""
Aymlink9rogram: .one"
3nstall9akage: ,heking dependenies"""
5%
2ontkszletek telep(tse
5!l van !- !l!"#v! a k$ "rogiB 9o +os( van !gy kis bibi a 'ologbanB Az
2"!n200i/! vala+i $r-!!l!n okbl saj( kln knyvrban -ajja rolni
a ,rue,ype 0onokaB 4$l!+$ny!+ sz!rin abszol. 0!l!sl!g!s( -ogy a r!n'C
sz!r!'b!n k$ kln -!ly!n rolj ,,4 0onokaB Elin$zzk( -ogy az 2"!nC
200i/! is ugyanazoka a 0onk$szl!!k! lssa $s -asznlja( +in az ssz!s
bbi "rogi=
Az 2"!n200i/! ru!y"! knyvr a
//rograms/2pen2&&ice/@!A!(/Share"/&onts/truetype link ala l!l!' +!gB 9o +os
!bb!n a !l!"#$s un +in'ssz! !gy!l!n!gysz!+ MM5 0onk$szl!! allszB
Az +/ s!g#s$g$v!l !z +sol' a /Files/Fonts/9rue9ype +a""ba= Ezun
Hszin$n az +/Cv!lI rl' l! az 2"!n200i/! knyvrbl !z a truetype n!vD
+a""= HA! 87AF !z=I *a "!'ig !zz!l +!gvagy( l$"j ki az +/Cbl( $s a' ki !z
a "aran/soW
pv+,siszilla -9rograms-'pen'!!ie-5"D"1-Ahared-!onts0ln $s /Files/Fonts/9rue9ype truetype
HE--!z "!rsz! l!gy$l abban a +a""ban( a-onn$ a l!rl knyvr ny#loBBBI
*a .gy l$"$l ki az +/Cbl( -ogy a
-9rograms-'pen'!!ie-5"D"1-Ahared-!onts knyvrban vagy( akkor i +os l$r!
k!ll! jjjn !gy :ru!y"!; n!vD .gyn!v!z! :szi+bolikus link;( rvi'!n
sy5link( a+i a -Liles-Lonts-TrueType +a""ra +uaB A szi+bolikus link!k
n$+il!g -asonlak a Gin'oQs .gyn!v!z! :"aran/sikonjai-oz;( br n!+
ikonok( $s n!+ /su"n v$gr!-aj-a llo+nyra +ua-anakB Egy sy+link(
az ulaj'onk$""!n !gy +sik llo+ny :-!ly!!s# n!v!;B Ez!k un -a az
2"!n200i/! az ru!y"! +a""j k!r!si( !rr! a kis szi+bolikus linkr! all
r( a+i az +on'ja +aj' n!ki( a "rogra+nak( -ogy :-$ r!g( -!ly!!+ -aszC
nl' az a +sik knyvra( a+in!k +in'jr +uao+ a /#+$BBB;
A 0!ni!kbl rgn rj-!sz arra is( 9ogyan teleptsd kedven6
Yindo:sos ,,4 betMkszleteidet a GoboLinux alW +in'ssz! annyi a
'olgo'( -ogy azoka b!+solo' a /Files/Fonts/9rue9ype knyvrbaBBB !nn$l
!gysz!rDbb!n igazn n!+ l!-!=
E$gvala+i +!g k!ll ol'anunkB Az !+l#! knyvrba !l!"#! 0onokrl
!gy!lr! sajnos n!+ v!sz u'o+s az .gyn!v!z! >org sz!rv!r( a+i !gy olyan
"rogi( a+i lalban a gra0ikus +!gj!l!n#$s :+Dv!li; a sz+#g$"nknB Az
ugyanis a Mru!My"! 0onoka a -Liles-Lonts-TTL knyvrban k!r!si( '! olyan
knyvrunk +o+!nn nin/sB E "robl$+a kijav#sra b!l!ny.l-annk az
>org "rogi kon0igur/is 0jljba Hlesz is plda r a ksbbiekben/ hogy
beleny0l%nk1I( '! sokkal !gysz!rDbb( -a a kv!k!z "aran/so a'juk ki
Hr!n'sz!rgaz'ak$nI( .gy( -ogy a -Liles-Lonts +a""ban vagyunk $""W
pv+,siszilla -Liles-Lonts0ln $s 9rue9ype 99F
Ezz!l /sinlunk !gy MM5 n!vD szi+bolikus link! a Mru!My"! knyvrraB
Eos +r !z is ok$B
5)
Egy 4#,D u'nival= Zn is /sak +os 0uoa+ b!l!( +iun +!g#ra+ !
0!j!z!!( $s soka k#nl'a+ v!l!( +ir! rj!+B ?r n!+ +in'ig( '! n$-a
!l0or'ul-a( -ogy br b!+sola' a MM5 0onk$szl!! a knyvra'ba( '! az
n!+ +Dk'ik O !zala az k!ll $r!ni( -ogy az 2"!n200i/! b!Dk$szl!C
lisjban lo' ugyan a 0onk$szl! n!v$( ki is u'o' vlaszani( '! a "rogi
+$gs!+ vlozaja +!g arra a b!D#"usra a kij!ll szv!g!B 9os( !kkor
/sinl' az( -ogy sz$"!n b!zro' az 22oC( $s LE9A7YELGAYAAFZ9M
kia'o' a
&c$cache 8&orce
"aran/soB Ezun +r j l!szB H9!+ k!ll +!gij!'ni( !z n!+ k!ll kia'ni a
0onk$szl! +in'!n -asznlaa !l( /sak a !l!"#$s un !gysz!rBBBI
Ez !- a binris /so+agok !l!"#$s$n!k +'jaW l!l'( !l+$sz a
knyvrba a-ov a +r#! binris /so+ag l! l! lv!( azn az
&nsall1a/kag! "aran//sal !l!"#!'B M!l!"#$s un a l!l +r#!
/so+agHokI rl-!HkIB
1lts a kln"z verzij- pro+ramok kztt
*a +os !l+$sz a -9rograms-'pen'!!ie +a""ba $s +!gn$z!' az( az lo'(
-ogy o 2 alknyvr is vanW az !gyik a 5"5"1 a +sik a 5"D"1 n!v! vis!liB 4an
!gy Current n!vD link is( +!ly az ubbira +uaB 9o +os !z az j!l!ni( -ogy
a r!n'sz!r!'b! ulaj'onk$""!n 2 klnbz v!rzij. 2"!n200i/! "rogi van
in!grlva( '! !z!k kzl az akulis a 2B,B0 v!rzij. H-isz!n !rr! +ua a
8urr!n linkIB 2 van az$r a +sik is( /sak az n!+ +Dk'ik=
Ei k$n! !nn!'( -a vala+i$r +$gis a r$gi( angol ny!lvD vlozao akarn'
-asznlni<
8s!k$lys$gB A kv!k!z "aran/soka k$n! kia'no'W
:isale/rogram 2pen2&&ice
HEz l!ilja az akulis 2"!n200i/!CoIB
Symlink/rogram 2pen2&&ice @!@!(
HEz "!'ig +!g+on'ja a GoboLinuxnak( -ogy -ozza l$r! a +!g0!l!l
szi+bolikus -ivakozsoka !rr! az 2"!n200i/!Cvlozara( +!r !z!n.l !z
k!ll -asznlniaIB
*a azn rjssz( -ogy '! n!k!' +$gis az .jabb k!ll( !nnyi /sinlszW
:isale/rogram 2pen2&&ice
Symlink/rogram 2pen2&&ice @!A!(
Az -isz!+ vilgos +in'!n O k$ "aran/s +in'ssz!=
60
*a v$gl!g +!g akarsz szaba'ulni !gy l!ilo "rogil( !gysz!rD!n rl' a
+!g0!l!l O korbban +r l!ilo C v!rzi alknyvrB 4agy -asznl' !
"aran/soW
>emove/rogram 2pen2&&ice @!@!(
Ez nyo+ n$lkl kirli a r!n'sz!r!'bl a r$gi 2"!n200i/!CoB Gon'olo+ vilgos
a "aran/s "ara+$!r!z$s!W a rl!n' "rogi n!v$ vrja $s a v!rzijB
9a '! -ogyan -asznl' az 2"!n200i/!Co'a( -isz!n !z n!+ sz!r!"!l a FAE
gra0ikus +!nj$b!n=
7!++i v$szB Ein'!n!k!l !lin'#-ao' "aran/ssorbl is a szv!gsz!rk!szC
az
s:riter
"aran/s kia'svalB 9a '! -a !--!z nin/s k!'v!'( akkor !gysz!rD!n -asznl'
a Hgra0ikus +!nbl !l$r-!I :E!nsz!rk!sz; 0unk/i a FAECb!n= Enn!k
k!z!l$s$ n!+ #ro+ l!( knnyD rjnniB Ein'!n +agyarul van b!nn!BBB Az
#ro+ /sak l!( -ogy az 2"!n200i/! bb r$szbl ll( +!r n!+/sak szv!gsz!rC
k!szv!l r!n'!lk!zik( '! 8or!lAraQCsz!rD v!korgra0ikus rajzol"rogival is(
+!g !gy$b !00$l$kk!lB Ez!kn!k +!g k!ll a'' az !l$r$si .j a +!nsz!rk!szC
b!n( nos !z!k! a kv!k!z .vonalakon l!l!'( !z!k! :-uzaloz' b!; a
+!nb!W
O;rogra5sOpen22i6eO.3A3&ObinOsbase
O;rogra5sOpen22i6eO.3A3&ObinOs6al6
O;rogra5sOpen22i6eO.3A3&ObinOsdra:
O;rogra5sOpen22i6eO.3A3&ObinOsi5press
O;rogra5sOpen22i6eO.3A3&ObinOs5at9
O;rogra5sOpen22i6eO.3A3&ObinOso22i6e
O;rogra5sOpen22i6eO.3A3&ObinOs:riter
*ogy +!lyik +ir! val( n!+ is+!r!!+W in'#s' !l( $s +!glo'= E knyvn!k
n!+ /$lja 2"!n200i/! an0olya+o araniB
/ro+ramok msolsa !o"oLin#$ *isztri"-.ik kztt
Az !lbb olvasoakbl +r kikv!k!z!-!( -ogy -a n!knk van k$ Hvagy
bbBBBI GoboLinux r!n'sz!rnk !l!"#v! a +!r!vl!+!znkr!( +on'juk !gyik
a *AA4C!n( a +sik a *AA@C!n( akkor +ik$n k!ll !gyikbl +solni a
+sikba !gy "rogra+oB Eon'juk a *AA4Crl a *AA@Cr!B E!r ugy!( akr
!sz+$l!l!nl -ossz. i'b! is !l-! !gy "rogi l!0or'#sa( s n!+ akarjuk !z
!ljszani +in'k$ r!n'sz!rn$l= 1$l'ul !l!"#!k +on'juk a *AA4Cr! a
61
Ke"venc/rogi "rogra+oB 9os( s!++i +s 'olgunk nin/s( +in -ogy a
//rograms/Ke"venc/rogi knyvra +soljuk a
/Mount/H:;<//rograms/ knyvrba( #gy o is l$r!jn a Ke"venc/rogi aralo+C
j!gyz$kB Ezun kil$"nk a r!n'sz!rbl( :b!buulunk; a *AA@C!n l!v r!n'C
sz!rnkb!( s r!n'sz!rgaz'ai jogkrb!n Hazaz ! knyv "$l'ja sz!rin pv
0!l-asznlk$nBBBI kia'juk ! "aran/soW
Symlink/rogram Ke"venc/rogi
Ennyi az !g$sz= 1!rsz!( arra az$r gy!ljnk( #gy $nyl!g /sak !z az !gy
"rogra+o vik a +sik "ar#/ira( a 5eGG[7ZGE&M( azoka 9EEBBB
A !o"oLin#$ ren*szereszkzeinek friss(tse
Ei!l +!gis+!rk!'n$nk a 0orrsbl val !l!"#$s !szkz!iv!l( szlnunk k!ll
rla( -ogy a+ia +!galkok a GoboLinux k$sz#i a GoboLinux 014 C!(
aza !r+$sz!!s!n k$l!!s!'!k a klnbz s"!/ilis GoboLinuxC
!szkzk( !- az "nstall;a6kage $s a Io5pile "rogik isB Ez!k kzl a
8o+"il! !gy kln "rogra+k$n van +!galkova( az &nsall1a/kag! viszon a
:D6ripts; n!vD /so+ag r$sz!( a+ib!n +$g bb -asznos +in'!n0$l! is vanB 9o
+os !-( !z!n "rogik l!g.jabb v!rzijval ! n!+ r!n'!lk!z!l( !zokbl
!z!k! +os -!ly!s l!sz( -a l!l' $s 0!linsalllo' a r!n'sz!r!'b!( -ogy az a
l!-! l!g.jabb( l!gna"rak$sz!bb l!gy!n=
7z!r!n/s$r! n!+ k!ll u'no' rla( -onn$ sz!r!z-!!k !z!k b!B Az
&nsall1a/kag! "aran//sal !l!"#-!!' !z!k!( s ! "aran/s van olyan $r!l+!s(
-ogy -a a +!ga'o llo+nynak n!+ allja +!g a /so+agj abban a
knyvrban( a-ol $"" llsz a "aran/s kia'sakor( akkor krln$z az &n!rC
n!!n( a GoboLinux 'iszrib./i /so+agbzisban( -ogy l$!zikC! o a +!gC
a'o "rogi= *a ig!n( l!li annak l!g.jabb vloza( $s !l!"#i a g$"!'r!B
M!l!"#$s !l n!k!' /$lsz!rD l!ilani a r$gi vlozao Ha Aisabl!1rogra+
"aran//salI( '! s"!/ilisan $"" a 7/ri"s $s a 8o+"il! "aran/sok !s!$b!n
ne53 Ein'k$ "aran/sra j!ll!+z( -ogy -a a "rogra+ n!v! un v!rzisz+o
is a'sz +!g( akkor n!+ a l!g.jabba !l!"#i( -an!+ az a'o v!rzij.B M!-
+on'juk !gy >>> n!vD "rogi !s!$n az
3nstall/ackage GGG
a l!g.jabb >>> "rogi !l!"#i a g$"!'r! H-a az +!gvan a GoboLinux
/so+agbzisbanI( +#g az
3nstall/ackage GGG (!A!E<
"aran/s a 0B,B1@ v!rzij.( akkor is( -a annl van +r akr j!l!ns!n .jabb
isB
Pgyan!z igaz a 8o+"il! "aran/sra is szinakikailagB
62
A 3.ripts .soma+ friss(tse
Eos !- !ll!nriz'( -ogy r!n'sz!rgaz'ai jogosulsgokkal r!n'!lk!z!lC! a
"aran/ssorban Hazaz :"v; 0!l-asznl vagyC!( $s "iros sz#nDC! a "ro+"o'I(
+aj' a'' ki a kv!k!z "aran/soW
3nstall/ackage Scripts
A 'olog 0onossgra val !kin!!l i'!+solo+( a+i lszW
pv+,siszilla Y03nstall/ackage Scripts
3nstall9akage: /oating a binary pakage !or Aripts """
3nstall9akage: 3nstalling
http:--kundor"org-gobo-pakages-o!!iial-Aripts**5"4"D**i646"tar"bz5
3nstall9akage: 9ress #nter to ontinue or ,trl*, to anel"
3nstall9akage: .oWnloading pakage to -Aystem-Iariable-tmp-Aripts**5"4"D**
i646"tar"bz5"
**1H:55:74** http:--kundor"org-gobo-pakages-o!!iial-Aripts**5"4"D**
i646"tar"bz5
U[ \-Aystem-Iariable-tmp-Aripts**5"4"D**i646"tar"bz5G
39 keress kundor"org""" ?DE"7D"?E4"?EH
,onneting to kundor"org]?DE"7D"?E4"?EH]:41""" kapsol(dva"
2TT9 krs elk^ldve, vrom a vlaszt""" 511 'T
2ossz: E6D"H46 =E7DT> Kappliation-$*tar0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 E6D"H46 76"EET-s #T; 11:11
1H:5D:14 =EE"D7 TB-s> * \-Aystem-Iariable-tmp-Aripts**5"4"D**i646"tar"bz5G
saved KE6DH46-E6DH460
3nstall9akage: 3nstalling Aripts, version 5"4"D"
3nstall9akage: @nompressing to -9rograms"""
3nstall9akage: 9akage Aignature Ieri!ied
Aymlink9rogram: Aymlinking Aripts 5"4"D"
Aymlink9rogram: Aymlinking global settings"""
Aymlink9rogram: 9roessed F !iles"
Aymlink9rogram: Aymlinking tasks"""
Aymlink9rogram: Atoring variable !iles"""
Aymlink9rogram: Aymlinking libraries"""
Aymlink9rogram: ,on!lit: -Aystem-/inks-/ibraries-python5"D-site*
pakages-9ython@tils"py
Aymlink9rogram: ,on!lit: -Aystem-/inks-/ibraries-python5"D-site*
pakages-8et;vailable"py
Aymlink9rogram: ,on!lit: -Aystem-/inks-/ibraries-python5"D-site*
pakages-8uess9rogram,ase"py
Aymlink9rogram: ,on!lit: -Aystem-/inks-/ibraries-python5"D-site*
pakages-Lind9akage"py
Aymlink9rogram: ,on!lit: -Aystem-/inks-/ibraries-python5"D-site*
pakages-8uess/atest"py
Aymlink9rogram: 9roessed ?? !iles"
Aymlink9rogram: @pdating library database =ldon!ig>"""
Aymlink9rogram: Aymlinking headers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking in!o"""
6,
Aymlink9rogram: @pdating in!o dir"""
Aymlink9rogram: Aymlinking manuals"""
Aymlink9rogram: Aymlinking e$eutables"""
Aymlink9rogram: 9roessed 6F !iles"
Aymlink9rogram: Aymlinking Wrappers"""
Aymlink9rogram: 9roessed ? !ile"
Aymlink9rogram: Aymlinking shared"""
Aymlink9rogram: 9roessed ?7 !iles"
Aymlink9rogram: Aymlinking environment"""
Aymlink9rogram: :emoving unused diretories"""
Aymlink9rogram: .one"
3nstall9akage: :emoving doWnloaded pakage
-Aystem-Iariable-tmp-Aripts**5"4"D**i646"tar"bz5"
pv+,siszilla Y0
A+ikor az #rja ki( -ogy :9ress #nter to ontinue or ,trl*, to anelB;( akkor
!r+$sz!!s!n En!rC k!ll nyo+no'=
A 0!ni lisn l-a( -ogy a v$g$n !lz$k!ny!n !l is vol#ja a l!l
+r#! 7/ri"s /so+ago( +!r +r nin/s r szks$gB
A 4ompile .soma+ friss(tse
Eos a 8o+"il! l!g.jabb vloza !l!"#s'B A !!n'k( szin$n a !lj!s
!l!"#$s l!kzlv! i'! n!k!'W
pv+,siszilla Y03nstall/ackage Compile
3nstall9akage: /oating a binary pakage !or ,ompile """
3nstall9akage: 3nstalling
http:--kundor"org-gobo-pakages-o!!iial-,ompile**?"?1"5**i646"tar"bz5
3nstall9akage: 9ress #nter to ontinue or ,trl*, to anel"
3nstall9akage: .oWnloading pakage to -Aystem-Iariable-tmp-,ompile**?"?1"5**
i646"tar"bz5"
**1H:5F:E6** http:--kundor"org-gobo-pakages-o!!iial-,ompile**?"?1"5**
i646"tar"bz5
U[ \-Aystem-Iariable-tmp-,ompile**?"?1"5**i646"tar"bz5G
39 keress kundor"org""" ?DE"7D"?E4"?EH
,onneting to kundor"org]?DE"7D"?E4"?EH]:41""" kapsol(dva"
2TT9 krs elk^ldve, vrom a vlaszt""" 511 'T
2ossz: FH"577 =FFT> Kappliation-$*tar0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 FH"577 F5"D7T-s
1H:5F:EF =F5"?7 TB-s> * \-Aystem-Iariable-tmp-,ompile**?"?1"5**i646"tar"bz5G
saved KFH577-FH5770
3nstall9akage: 3nstalling ,ompile, version ?"?1"5"
3nstall9akage: @nompressing to -9rograms"""
3nstall9akage: 9akage Aignature Ieri!ied
@pdateAettings: ,urrent and de!ault settings math
Aymlink9rogram: Aymlinking ,ompile ?"?1"5"
Aymlink9rogram: Aymlinking global settings"""
Aymlink9rogram: 9roessed ? !ile"
64
Aymlink9rogram: Aymlinking tasks"""
Aymlink9rogram: Atoring variable !iles"""
Aymlink9rogram: Aymlinking libraries"""
Aymlink9rogram: 9roessed 7 !iles"
Aymlink9rogram: @pdating library database =ldon!ig>"""
Aymlink9rogram: Aymlinking headers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking in!o"""
Aymlink9rogram: @pdating in!o dir"""
Aymlink9rogram: Aymlinking manuals"""
Aymlink9rogram: Aymlinking e$eutables"""
Aymlink9rogram: 9roessed ?? !iles"
Aymlink9rogram: Aymlinking Wrappers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking shared"""
Aymlink9rogram: 9roessed ?6 !iles"
Aymlink9rogram: :emoving unused diretories"""
Aymlink9rogram: .one"
3nstall9akage: ,heking dependenies"""
3nstall9akage: :emoving doWnloaded pakage
-Aystem-Iariable-tmp-,ompile**?"?1"5**i646"tar"bz5"
pv+,siszilla Y0
2k$( - +os +r nyugo'an al-aunk O a+i a GoboLinux 0!jl!sz!szkz!i
ill!i( va'iC.j zs#rC0riss!k vagyunk=
A forrs"l val telep(ts lnye+e
9o +os i'!j! +!gis+!rk!'nnk a Io5pile "aran//salB 3 u'ni( -ogy
a-nyszor /sak vala+i "rogi !l!"#!ni akarunk a GoboLinuxba( az !s!!k
))]Cban ! "aran/so 0ogjuk -asznlniB
A szinakikjrl klnb!n n!+ k!ll soka szlno+( !+l#!!+ +r( -ogy
az +!g!gy!zik azzal( a+i +!gis+!rnk az &nsall1a/kag! !s!$b!nB Z""
/sak :;( a 8o+"il!( 0orrsbl 0or'#B
Ein'!n sz+#g$""rogra+nak van olyanja( -ogy :0orrs;B A Gin'oQsos
"rogiknak is( $"" /sak az az !s!!k bbs$g$b!n n!+ kzlik( +!r akkor az
l! l!-!n! 0or'#ani a 5!l-asznlnak o'a-aza( s akkor n!+ 0iz!n! a "rogiC
$rBBB Gin'oQs al !- az !s!!k bbs$g$b!n a binrist !l!"#ikB
Linux ala !z sz!r!n/s$r! +sk$n vanB Alig aka' "$l'a r( -ogy a 0orrs
n! l!nn! !l$r-!B Ebbl azn a klnbz LinuxC'iszrib./ik szokak +inC
'!n0$l! binris /so+agoka k$sz#!ni a +aguk r!n'sz!r$-!z( !z!k klnbz
ki!rj!sz$s!kk!l b#rnak( +in "$l'ul Br"+( B'!b( Bu-u( sbB Jlalban
+in'!gyik binris /so+ag /sak a--oz a s"!/ilis Linux 'iszrib./i-oz jB
HEon'juk !z #gy n!+ !g$sz!n igazW aka'nak /so+ag#"usok( +!ly!k bb
'iszr-oz is jk( '! olyan nin/s( a+i E&9AEGN&F*EY +!g0!l!l l!nn!IB E
ki!rj!sz$s!k! !lj!s nyugalo++al 0!l0og-ajuk .gy( +in az :B!x!; linuxos
+!g0!l!liB H4annak ugy! :nki/so+agols; !x! llo+nyok is Qin alaIB 9o
+os +iun r!ng!!g0$l! Linux 'iszrib./i van( !lj!s!n logikus vol az l!(
a+i a GoboLinux k$sz#i kv!!kW az !gy!l!n a+i bizosan !l$r-! +in'!n
65
"rogi !s!$b!n( az a 0orrsB Az k!ll 0!l-asznlniB Az sz$"!n l! k!ll l!ni a
"rogi k$sz#in!k -onla"jrl( $s l!0or'#ani az o-oni sz+#g$"!n v$gr!C
-aj-a "rogra++B &gaz( !z n$+il!g lassabb( +in !gy !l0or'#o binris
/so+ago !l!"#!ni( viszon a +i g$"nkn l!0or'#o "rogi l!galbb valaC
+i/sk$ gyorsabban +Dk'ik +aj' Hl!galbbis n$+!ly !s!!kb!nIB
Az l! kiDn( +in'ssz! k$ sz$"s$g-ibja vanW az n!+ vala+i k$ny!lC
+!s( -ogy a 5!l-asznl !lk!z'j!n unanyo+ozgani( -onnan l-! l! !gy
"rogi 0orrsa= Azn +!g( a GoboLinux ar/-i!k.rja j!l!ns!n klnbzik
!gy :-agyo+nyos; P9&>Csz!rD LinuxC'iszrib./i ar/-i!k.rjl( -olo a
"rogi k$sz#i bizos n!+ sz+olak a GoboLinux s"!/ialisokkal=
Err! allk ki a GoboLinux k$sz#i az .gyn!v!z! :r!/i"$k!;B A r!/i"!
!gy a"r kis szv!g!s llo+nyB A+ikor ! !l!"#!ni akaro' a 8o+"il!
s!g#s$g$v!l +on'juk az >>> "rogi( akkor a 8o+"il! l!li a GoboLinux
r!/i"!roljbl a r!/i"$ a+i !--!z a "rogi-oz arozik( s 0!l'olgozza azB E
r!/i"$b!n van ugyanis l!#rva( -onnan H+ily!n in!rn!/#+rlI l-!i l! az
>>> "rogi 0orrs( s az -ogyan( +ily!n +'on k!ll l!0or'#sa a--oz( -ogy az
!lk$szl binris "rogi azn +Dk'j$k a 5!l-asznl GoboLinux r!n'sz!r$C
b!nB Az !g$sz !- !lj!s!n auo+aikus O j !s!b!nB &'nk$n 0!ll$"-!n!k
klnbz ko+"lik/ik( 0k$n a 0ggs$g!k Hangolul :'!"!n'!n/i!s;I +ia(
ami bizony a 2in%3 oper(is rendszer egyik legnagyobb rkfenje) 8s.nya
szval $lv!( Linux ala !zz!l( a 0ggs$gi "robl$+kkal 0ogsz a l!gbb!
:sz#vni;B 9o n!+ k!ll +!gij!'ni( a 'olog n!+ annyira v$sz!s( +in a v#rusok a
Gin'oQs ala( $s n!+ is !szi nkr! a r!n'sz!r!'!( +axi+u+ az '!rl-!
ki( -ogy bizonyos "rogi n!+ 0ogsz u'ni -asznlniB Enn!k !ll!n$r!( +!r!+
ll#ani( a 0ggs$g!k bb "robl$+ okoznak Linux ala( +in az ssz!s
bbi l$!z "robl$+a !gyB
5a *e mi is az, ho+y 6f++s+78
A 'olog 0ur/sa +'on a+ia l$!zik +in "robl$+a( +!r a Linux annyira
kivl o"!r/is r!n'sz!rB Aki Linuxo -asznl( az +in'!n vi// $s .lzs
n$lkl a sz+#s!/-nika $lvonalban jr= A l$!z l!g+o'!rn!bb "rogika
-asznl-aja O -a akarjaB Ezz!l !gy jr !r+$sz!!s!n( -ogy a r!n'sz!r!
+$gs!+ okv!l!nl l!sz -iblan O -a vala+ibl +in'ig a l!g+o'!rn!bb
iz$+iz$ -asznljuk( !l0or'ul-a( -ogy b!l!szala'unk az iz$+iz$ vala+i r!jC
! -ibjba( a+i +$g s!nki +snl :n!+ j !l;( s #gy nin/s kijav#vaB Sj
'olgoknak +in'ig vannak ko/kzaaiB E+ia( klns!n k!z' 0!l-asznC
lknak( +!g0onolan'( -ogy aln n! +in'ig a l!g.jabb v!rzij -asznljk
vala+i "rogra+nakB
Err! gy!lni szokak a 'iszrib./ik k$sz#i( emiatt amikor te feltelep$tesz
egy 4!5rl agy !+!5rl egy disztrt/ abban minden bizonnyal nem a legmo5
dernebb erzii annak a programoknak) 6m amit oda beraktak/ az nagy al5
sz$n7sggel megb$zhatan m7k&dik) E !l!"#! "rogika 0riss#-!!' O !rr!
lunk "$l' az 2"!n200i/! !s!$b!nW a 8ACn a 2B2B0 v!rzij. vol( '!
l!/s!r$lk a 2B,B0 v!rzij.raB HZn j!l!nl!g +r n!+ is az -asznlo+( -an!+
66
!gy annl is .jabba( a+i a k$sz#i sz!rin is +$g 0!jl!sz$s ala ll(
b!valloan k#s$rl!i "$l'nyBBBIB
Elk$"z!l-! azonban( -ogy +on'juk a r!n'sz!r!'b!n van !gy >>> n!vD
"rogi( az 0B2B6 v!rzijval( s ! 0riss#!ni akaro' a 0B,B% vlozara( +!r
abban van "r .j( n!k!' !sz 0unk/iB Ekkor vralan +!gl!"!$s!k $r-!C
n!kB E!r l!-!( -ogy az >>> k$sz#i a--oz( -ogy !z!n .jabb v!rzi +Dk'C
j$k az .j /si/skkalC0unk/ikkal( 0!l-asznlak vala+i +sik "rogi vagy anC
nak !gy r$sz$( azaz 0!l$!l!zik( -ogy a r!n'sz!r ala a+ib!n az .jabb v!rziC
j. >>> 0u +aj'( j!l!n van !gy NNN n!vD "rogi is= Zs l!-! -ogy n!k!' !z a
"rogi nin/s +!g= Ekkor !z is !l!"#!n!' k!llB 4agy $"" n!k!' +!gvan a
r!n'sz!r!'b!n az NNN "rogi( '! annak /sak a 2B6B% v!rzija( +#g az .j >>>
"rogi okv!l!nl az NNN 2B@B0 vloza ig$nyli= Ekkor bizony 0riss#!n!' k!ll
az NNN "rogi is( '! az +!g l!-!( -ogy a YYY $s RRR "rogik vala+i .j
vlozaai ig$nyli( azok +!gin +s akr+ik!( $s #gy ovbb a v$g!l!ns$gig=
*ogy +$g jobban !lszrny!ssz!l!k( ez mg a jobbik esetB E!gr$n-!
ugyanis( -ogy ! vala+i olyan "rogi akarsz a r!n'sz!r!'b! in!grlni( a+i
+$g !gylaln n!+ vol +!gB 7 +on'juk !z !gy viszonylag r$gi "rogiB Zs az
szl( -ogy n!ki az NNN "rogi 0B4B, v!rzija k$n!B 7 n!k!' van is NNN "rogi'(
'! !gy j!l!ns!n .jabb( a 2B@B0 v!rzij.= 9o +os !kkor +!g"rbl-asz
ovbbl$"ni az >>> "rogi 0or'#sval( r!+$lv!( -ogy az az .jabb NNN "rogival
is !gy u' +Dk'niB 7z!r!n/s$s !s!b!n sik!rl is n!k!' a 0or'#s( $s
+Dk'ni is 0ogB L!-! azonban( -ogy br a 0or'#s +Dk'ik( -iba n$lkl
l!zajlik( a "rogi in'#s un +$gs!+ +Dk'ik +aj'B 4agy +r a 0or'#si
0olya+a is :!l-allozik;B &ly!nkor vagy l!+on'asz a vgyo >>> "rogi
-asznlarl( vagy !lvol#o' a r!n'sz!r!'bl az .j NNN "rogi( s 0!l!sz!'
annak az a r$g!bbi v!rzij( a+i az >>> ig$ny!lB Ez viszon az az risi
ko/kzao r!ji +agban( -ogy !gy !g$sz raks "rogi a+i +os j!l!n van a
r!n'sz!r!'b!n( s +in' sz+# az NNN $"" !z!n .jabb vlozanak +!gl$$r!
O !l a "illanal k!z'v! !s!l!g n!+ 0og +Dk'ni= Akr az is +!gr$n-!
sz$lss$g!s !s!b!n( -ogy a+ikor l!gkz!l!bb .jrain'#o' a r!n'sz!r!'!(
!gysz!rD!n n!+ in'ul +aj' !l a gra0ikus 0!ll!B HA "aran/sor valsz#nDl!g
ig!nB "lileg az is ssz!o+ol-a( '! gyakorlatilag n!+ j!ll!+z rB 9agyon
k!v$s olyan "rogi van /sak( a+in!k "iszklsval a "aran/ssor nkr!!-!B
&ly!n "$l'ul a Glib6 O az !- jobb( -a D?A n!+ "iszkljuk= A gra0ikus
0!ll! +!gvsa $r'!k$b!n "!'ig a GLib "rogi n! +a/!rljukIB A! +$g -a !
ko/kzao 0!l is vllalo'( +r az s!+ bizos -ogy knnyD( -ogy ! l!/s!r$l' az
.j NNN "rogi a r$g!bbir!( +!r l!-!( -ogy a r$g!bbi NNN "rogi +!g +s
akr+i0$l! "rogikbl ig$ny!l r$g!bbi v!rzika( +in a+ik a r!n'sz!r!'b!n
!l!"#v! vannakB
A 0!ni!k k!ll!+!l!n -#r!k( '! !z .gy van( -ogy !gy Linux r!n'sz!r l$ny!g$C
b!n !gy0aja :szo0v!rCalkar$sz!k; C "rogra+ok O gyDj!+$ny!( +!ly!k! kC
lnbz :/$g!k;( !- "rogra+ozk 0!jl!sz!n!k( a +aguk !lk$"z!l$s!i sz!C
6@
rinB Ez!k! a 'iszrib./i k$sz#i !gy arnylag jl !gy+Dk' !g$szb!
ssz!vlogajk( '! -a !z!n ! vlozasz( az a ! saj 0!l!lss$g!'B 7 +os
k$"z!l' !l( -ogy n!k!' van !gy 5!rrari au'( $s +!g!szik n!k!' !gy
E!r/!'!s ko/si kor+nyk!r!k!B Egylaln n!+ bizos( -ogy az b! u'o'
sz!r!lni +Dk'k$"!s!n a ! 5!rrari ko/si'ba= *a +$gis( l!-!( -ogy !+ia ki
k!ll /s!r$ln!' az !g$sz +Dsz!r0ala is= Ez n!+ az j!l!ni( -ogy az a kor+nyC
k!r$k rossz( az s!+ j!l!ni( -ogy a ! ko/si' rosszB Egysz!rD!n n!+ valk
!gy+s-ozB _gy van !z a Linux vilgban a "rogra+okkal isB 9!+ u'sz okv!C
l!nl +in'!n -asznlni +in'!n 'iszrib./i alaB 9$-a nagyon ko+oly -!kC
k!rk!'$ss!l $l!! l!-! l!-!lni !gyC!gy n!+ o'aval "rogra+ba is( '! n!+
+in'ig( s az +r nagyon n!+ k!z'kn!k val 0!la'aB
MovbbW n!-ogy az -i''( -ogy !z a "robl$+a vala+i klnl!g!s LinuxC
s"!/ialis= 1onosan ugyan!z +!gvan O -a n!+ is !kkora +$r$kb!n aln O
a Gin'oQs vilgban isB Fzu'o+s.( -ogy n!+ 0u +in'!n "rogra+ +inC
'!n Gin'oQsCvloza alaB 1$l'ul aka'nak "rogik( +!ly!k 0unak >1 ala(
'! n!+ 0unak a 4isa ala( $s 0or'#vaB 7( bizonyos :sz!rv#z"akkok; H711(
712( sbI 0!l!v$s! un is abban a r!n'sz!rb!n !gy!s "rogra+ok !gysz!rD!n
n!+ +Dk'n!kB 2 is #gy van !z !-( /sak a "robl$+a n!+ annyira 0!lDn(
+!r Gin'oQsbl nin/s annyi( +in Linux 'iszrib./iblB
9a '! sz!r!n/s$r! !z az$r n!+ +in'!nna"os "robl$+aB F!z'jnk is n!ki
$l!nk !ls 0or'#si 0!la'anak= Annyi bo/sok /sak !lr!( -ogy a
0ggs$g!k +ia +in'!n !s!b!n kzl+ az a'o "rogi v!rzisz+ is=
A v!rzisz+okrl u'ni k!ll( -ogy bbnyir! -ro+j!gyD!k( x3y3z alakban
+!ga'va( s -a /sak a l!gkis!bb -!lyi$r$kD H3zI vlozik( az oly "i/i jav#s j!C
l!n( -ogy az lalban gon' n$lkl 0!lrak-ao' a r!n'sz!r!'b! a r$g!bbi
Hvagy akr .jabbI ugyanolyan( '! +s v!rzij. "rogra+ -!ly$r!B *a az laC
la+ x vagy y Cal j!lz! v!rzisz+ vlozik( az +r ko+oly gon'o j!l!n-! O
0l!g az xBBB
7 +$g!gy in0W br +in #ra+( a Linux r!n'sz!r szigor.an klnbs$g!
!sz kisC $s nagyb!Dk kz( az &nsall1a/kag! $s a 8o+"il! "rogra+ok a
"ara+$!r!ik! !kinv! n!+ :/as!Cs!nsi#v!k;( azaz n!+ kisb!D`nagyb!DC
$rz$k!ny!kB El$g n!kik a "rogi n!v$ /su"a kisb!Ds!n is +!ga'ni( u'ni
0ogjk( +ir! gon'olszB
5#mlo.k9
Ein'jr k!z'!n!k l!0or'#unk !gy "i/ik! kis "rogiB Ez a #u5lo6k% '3'-r.
v!rzijaB Eos kiv$!l!s!n kzl+ a 0or'#s !lj!s lisj( +!r rvi'( s -ogy
lssuk( +ik$n n$z ki !gy !00$l!B A bbi "roginl ily! +r n!+ H+in'igI
!sz!kB
3a $s -ogy !z a "rogra+ +i /sinl< 9os( !z 0ogja !lin$zni n!knk( -ogy
in'ulskor a 9u+Lo/k azonnal b!ka"/sol lla"oban l!gy!n= Eng!+ r$+C
6%
s$g!s!n i'!g!s#( ugyanis( -a !z n!+ .gy vanB Ei/so'a -ly!s$g( -ogy !z$r
n!k!+ +!g k!ll nyo+no+ az a go+bo= Ein'!n r!n'sz!rin'#snl !gy
go+bbal bb! k!llj!n +!gnyo+no+<= 9a n!( !z +r azn igazn barbr
nyo+or= L!gy!n k$ny!l+!s a r!n'sz!r!+=
M!- a kia'an' "aran/s Hr!n'sz!rgaz'ak$n=IW
Io5pile nu5lo6kx
A 0or'#s +!n!!W
pv+,siszilla -9rograms-'pen'!!ie-5"D"1-bin0Compile numlockx
,ompile: /oating a reipe !or numlok$ """
,ompile: Lound reipe !or numlok$
8et:eipe: Trying to get http:--gobolinu$"org-reipe*store-JumlokM**?"?*r5**
reipe"tar"bz5
8et:eipe: .oWnloading reipe !rom http:--gobolinu$"org-reipe*
store-JumlokM**?"?*r5**reipe"tar"bz5
,ompile: :eipe plaed in -Liles-,ompile-:eipes-JumlokM-?"?*r5
,ompile: ,heking dependenies"""
,ompile: ,ompiling JumlokM version ?"?, revision r5"
**?1:?5:D4** http:--ktoWn"kde"org-Yseli-numlok$-numlok$*?"?"tar"gz
U[ \numlok$*?"?"tar"gzG
:esolving ktoWn"kde"org""" ?D?"5E6"?51"571
,onneting to ktoWn"kde"org]?D?"5E6"?51"571]:41""" onneted"
2TT9 rePuest sent, aWaiting response""" 511 'T
/ength: F7,FFF =FET> Kappliation-$*gzip0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 F7,FFF ?D4"H6T-s
?1:?5:DH =?D4"76 TB-s> * \numlok$*?"?"tar"gzG saved KF7FFF-F7FFF0
,ompile: @npaking !ile -Liles-,ompile-;rhives-numlok$*?"?"tar"gz"""
9repare9rogram: 9reparing"""
9repare9rogram: ;utoon! on!igure sript deteted"
heking !or a BA.*ompatible install""" -Aystem-/inks-#$eutables-install *
heking Whether build environment is sane""" yes
heking !or gaWk""" gaWk
heking Whether make sets b=<;T#>""" yes
heking !or g""" g
heking !or , ompiler de!ault output !ile name""" a"out
heking Whether the , ompiler Works""" yes
heking Whether We are ross ompiling""" no
heking !or su!!i$ o! e$eutables"""
heking !or su!!i$ o! obZet !iles""" o
heking Whether We are using the 8J@ , ompiler""" yes
heking Whether g aepts *g""" yes
heking !or g option to aept ;JA3 ,""" none needed
heking !or style o! inlude used by make""" 8J@
heking dependeny style o! g""" gD
heking !or ranlib""" ranlib
6)
heking hoW to run the , preproessor""" g *#
heking !or M""" libraries -9rograms-Morg-F"5-lib, headers -9rograms-Morg-F"5-
inlude
heking !or 3e,onnetionJumber in *l3,#""" yes
heking !or libMe$t""" yes
heking !or egrep""" grep *#
heking !or ;JA3 , header !iles""" yes
heking !or sys-types"h""" yes
heking !or sys-stat"h""" yes
heking !or stdlib"h""" yes
heking !or string"h""" yes
heking !or memory"h""" yes
heking !or strings"h""" yes
heking !or inttypes"h""" yes
heking !or stdint"h""" yes
heking !or unistd"h""" yes
heking M??-MTBlib"h usability""" yes
heking M??-MTBlib"h presene""" yes
heking !or M??-MTBlib"h""" yes
heking !or Mkb/ok<odi!iers in *lMe$t""" yes
heking M??-e$tensions-MTest"h usability""" yes
heking M??-e$tensions-MTest"h presene""" yes
heking !or M??-e$tensions-MTest"h""" yes
heking !or MTestLakeTey#vent in *lMtst""" yes
heking !or Msetup !ile""" -usr-M??:6-lib-M??-$dm-MsetupO1
heking !or $initr !ile""" -usr-M??:6-lib-M??-$init-$initr
on!igure: reating "-on!ig"status
on!ig"status: reating <ake!ile
on!ig"status: reating on!ig"h
on!ig"status: e$euting dep!iles ommands
-bin-make all*am
makeK?0: #ntering diretory \-Liles-,ompile-Aoures-numlok$*?"?G
i! g *.2;I#O,'JL38O2 *3" *3" *3" *3-9rograms-Morg-F"5-inlude *'5
*marhUi646 *!omit*!rame*pointer *pipe *Vall *pedanti *<T main"o *<. *<9 *<L
c"deps-main"Tpoc * *o main"o main"d e
then mv *! c"deps-main"Tpoc c"deps-main"9ocd else rm *!
c"deps-main"Tpocd e$it ?d !i
g *'5 *marhUi646 *!omit*!rame*pointer *pipe *Vall *pedanti *o numlok$ *
/-9rograms-Morg-F"5-lib main"o *lMtst *lMe$t *lM??
makeK?0: /eaving diretory \-Liles-,ompile-Aoures-numlok$*?"?G
,ompile: ;sserting that rePuirements are met"""
Aandbo$3nstall: union!s is available" @sing @nionAandbo$"
Aandbo$3nstall: 3nstalling JumlokM"""
makeK?0: #ntering diretory \-Liles-,ompile-Aoures-numlok$*?"?G
test *z c-9rograms-JumlokM-?"?-binc ]] mkdir *p **
c-9rograms-JumlokM-?"?-binc
-Aystem-/inks-#$eutables-install * Gnumlok$G
G-9rograms-JumlokM-?"?-bin-numlok$G
makeK?0: Jothing to be done !or \install*data*amG"
makeK?0: /eaving diretory \-Liles-,ompile-Aoures-numlok$*?"?G
@nionAandbo$: ,leaning up"
@nionAandbo$: <oving entries to: -9rograms-JumlokM-?"?-"Aandbo$3nstallO:oot
Aandbo$3nstall: 9ostproessing Aandbo$
@0
,ompile: Atripping e$eutables"""
@pdateAettings: ,urrent and de!ault settings math
Aymlink9rogram: Aymlinking JumlokM ?"?"
Aymlink9rogram: Aymlinking global settings"""
Aymlink9rogram: Aymlinking tasks"""
Aymlink9rogram: Atoring variable !iles"""
Aymlink9rogram: Aymlinking libraries"""
Aymlink9rogram: @pdating library database =ldon!ig>"""
Aymlink9rogram: Aymlinking headers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking in!o"""
Aymlink9rogram: @pdating in!o dir"""
Aymlink9rogram: Aymlinking manuals"""
Aymlink9rogram: Aymlinking e$eutables"""
Aymlink9rogram: 9roessed ? !ile"
Aymlink9rogram: Aymlinking Wrappers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking shared"""
Aymlink9rogram: 9roessed ? !ile"
Aymlink9rogram: :emoving unused diretories"""
Aymlink9rogram: .one"
,ompile: 8enerating pakageGs build in!ormation"""
8enerating dependeny report" 9lease Wait: ]
,ompile: 8enerating pakageGs signature"""
Aign9rogram: ,reating Lile2ash
pv+,siszilla -9rograms-'pen'!!ie-5"D"1-bin0
9:in*keys
Lgv!s l!0or'#juk az >?in'k!ys 1B%B2 "rogi isB Ez n!knk nagyon 0onos(
+!r !zz!l $rjk !l( -ogy +in'!n0$l! "rogika bill!nyDz!rl( go+bnyo+ogaC
ssal in'#sunk=
A 0or'#s !l!j$n azonnal 0ggs$gi "robl$+ba kznkB _+! a ka"o
konzolCou"u !l!j!W
pv+,siszilla Y0Compile xin"keys
,ompile: /oating a reipe !or $bindkeys """
,ompile: Lound reipe !or $bindkeys
8et:eipe: Trying to get http:--gobolinu$"org-reipe*store-MBindkeys**?"4"5*
r?**reipe"tar"bz5
8et:eipe: .oWnloading reipe !rom http:--gobolinu$"org-reipe*
store-MBindkeys**?"4"5*r?**reipe"tar"bz5
,ompile: :eipe plaed in -Liles-,ompile-:eipes-MBindkeys-?"4"5*r?
,ompile: ,heking dependenies"""
,hek.ependenies: 8uile is not installed"
,hek.ependenies: ,ompile reipe !or 8uile ?"4"D or skip this dependenya
K,0,ompile-KA0Akip-K,;0,ompile ;ll-KA;0Akip ;ll
c
& ugy! az #ra ki( -ogy n!ki k$n! !gy Guil! n!vD "rogi( a+i nin/s insalllva
n!knk( $s k$r'i( -ogy !l!"#s!C!= 1!rsz! -ogy !z akarjuk( !+ia
@1
+!gnyo+uk a :6; go+bo( -ogy az is :8o+"il$zz!; l! n!knkB Az :s; vlasz
az j!l!n!n$( -ogy a Guil!Co n! 0or'#sa l!( -an!+ !n$lkl "rblja
l!0or'#ani n!knk az $"" !l!"#!n' "rogo Haz >?in'k!ysC!I( +r -a u'jaB
A :6a; vlasz az j!l!ni( -ogy +in'!n !s!l!g!s !gy$b 0ggs$g! is +!g"rbl
rgv!s l!0or'#ani( an$lkl( -ogy zavarna b!nnnk! a k$r'$s!iv!lB Az :sa;
"!'ig az j!l!ni( -ogy +in'!n 0ggs$g! :l$";( azaz !gyik! s!+ 0or'#ja l!B
Ei ugy! :/;C vlaszolunk n!kiB Ezun l!0or'#ja !lbb a Guil! n!vD "rogi(
azn az >bin'k!ys "rogiB 9o !z a 0ggs$gi "robl$+ knny!'$n
+!g.szuk( +in'ssz! l! !ggy!l bb "rogink O gaz'agabbak l!nk !gy
Guil!Cv!lB ?r +in'!n +s 0ggs$g is ily!n knny!n +!gol'-a l!nn!BBB
Eiun ! "rogi !l!"#!!'( a kv!k!z k!ll +$g !nn!'W #r' b! a
//rograms/BootScripts/Settings/BootScripts/BootUp 0il! v$g$r! ! sorokaW
3J3TTfU-dev-ttyK?*40
!or tty in b3J3TTfd do
setleds *. Nnum g btty
done
A! akr ! soroka is b!v!-!!' o'a( ugyanaz /sinljkW
!or i in ? 5 D E 7 6d do
setleds Nnum g -dev-ttybhii
done
*a -asznlo' a FAEC is H$s ! j!l!nl!g +$g -asznlo'=I( akkor a kv!k!zk!
is !'' +!gW
A //rograms/K:D$Base/Current/Share"/con&ig/k"m/Gsetup
0il!Cba az k!ll b!#rni( -ogy
nu5lo6kx on
*a a gra0ikus 0!ll!rl nyio virulis !r+inloknl is rgv!s b!ka"/solva
sz!r!n$' lni a nu+lo/ko( akkor a saj *o+! +a""' HM!- a /Users/vB
+a""'=I !xinitrc llo+nyba $gy !gy numlockx on H sor az !l!j$r!= 9la+ az
xbin'k!ys "rogi is in'#va van i Hn!k!' is ajnlo+=I( s !+ia #gy n$z kiW
$bindkeys j
numlok$ on j
K *$ -bin-startkde 0 jj e$e startkde
K *$ -bin-Wmaker 0 jj e$e Wmaker
K *$ -bin-tWm 0 jj h
$setroot *solid GC51D1E1G *ursorOname Gle!tOptrG
e$e tWm
i
*a a i!' n!+ ily!n( jav#s' ki= A! !--!z !lbb l$"j ki a r!n'sz!rgaz'ai
z!++'bl az
@2
exit
"aran//salB Pgyanis az az llo+ny k!ll sz!rk!sz'( a+i az /Users/vB/!xinitrc
.vonalon vanB
Zs !nnyi az !g$sz= Ezun a kv!k!z in'#skor +r a k#vn +'on
vis!lk!'ik a +asin'B Azaz( a 9u+Lo/k l!' :on; HTb!ka"/solI 0zisban l!szB
Er a b!j!l!nk!z$sn$l is( a+i nagyon k$ny!l+!s( -a a 0!l-asznln!vnk
vagy a j!lszavunk sz+oka is aral+azB
Az -isz!+ +os +r +in'!nki l-aja( +i a -!lyz! !zz!l a knyvv!lW
a+in -ala'sz b!nn! !lr! k!'v!s 2lvas( !gyr! bb +in'!n u'sz +!g(
!gyr! k!v$sb$ l!sz!l k!z'( s kzb!n a r!n'sz!r!' is !gyr! barsgosabb
vlik( a l$"$srlCl$"$sr! -ala' 0!jl!sz$ss!l= Zs kzb!n !l+.lik a 0$l!l+!' is a
:konzoll;( +!r soka 'olgozol b!nn!( +!gis+!r!' azBBB !gyr! :Fo/kbb;
l!sz!l= A kv!k!z 0!j!z!b!n 0!l!sszk az n4i'ia gra0ikus kryk 'riv!r$B
*a a ! kon0igur/i'nak n!+ n4i'ia a gra0ikus kryja( akkor bo/s( '! n!+
u'ok s!g#!ni n!k!'( +!r az !ny$+b!n az vanB
@,
Az n1i*ia +rafik#s *river telep(tse
El0or'ul-a( -ogy $"" n4i'ia gra0ikus kry' vanB Enn!k illik -ogy !l!"#s'
a 'riv!r$B Ez is a 8o+"il! "aran//sal 0og r$nniB 9o +os !z a+ia nin/s
0!nn a GoboLinux Liv!8ACn( +!r +in'!n0$l! jogi "robl!+uszok +ia ilos
!gy szll#ani a !l!"#l!+!zz!lB Enn!k !ll!n$r! ingy!n l!l-! az n4i'ia
/$g -onla"jrlB
9o +os( !''igi !l!"#$s!ink! .gyn!v!z! :virulis !r+inlban; v$g!zC
k( azaz a Eonsole "rogi 0!l-asznlvaB M!- valjban gra0ikus k$"!rnyn
'olgozunk( $"" /sak vol !gy ablakunk( a+i olyan vol( +in-a konzolban
l!nk volnaB 9o +os az n4i'ia 'riv!r !s!$b!n !z n!+ !-!jk +!gB E--!z
$nyl!g!s!n ki k!ll l$"nnk a gra0ikus 0!ll!bl( -ogy az az :!li'$z; >org
sz!rv!r n! +Dk'jnB M!- j!l!nk!zznk ki a FAECbl( -ogy ugyanaz a k$"
0oga'jon b!nnnk!( +in-a l! akarnnk ll#ani a r!n'sz!rB E!njnk i is
r!n'sz!rgaz'ai +'ba Hazaz a :pv; 0!l-asznlk$n 'olgozzunk( "iros "ro+"C
alI( $s +os( -ogy .gyn!v!z! :+$lykonzolban; vagyunk( !- n!+ +Dk'ik
a gra0ikus 0!ll!( a'juk ki a kv!k!z "aran/soW
Compile nvi"ia
Err! l!li +agnak az 9vi'iaO16)B0@abinCr1Or!/i"!BarBbz2 n!vD lloC
+ny( a+i j nagy( 1@ +!gsB Ezun a k$"!rnyn 0!n l!sz k$ ko/ka( -ogy
;ept $s .o Jot ;eptB Ez arra vonakozik( !l0oga'o'C! a 0!l$!l!k!B 9yo+j
!gy tabCo( -ogy a kivlaszs j!lz 0!-$r /s#k az :A//!";Cr! vn'oroljon(
+aj'
ThEn!r( azaz En!r k!ll nyo+jB
Ezun ka"sz !gy Garning z!n!! k$k +!zb!n( -ogy +in'!n0$l!
.vonalak +!gvlozs $rzi a "rogi O !z n!+ sz+#( ThEn!rB
Ezun +$g sok +in'!n0$l! szv!g! #r ki( a+in$l En!r k!ll nyo+j( !
szv!g!kn!k /sak az !ls n$-ny szav #ro+ ki( -ogy b!azonos#-as'W
Ternel Aoure 9ath:""" U[#nter
Building kernel module
& +!gj!l!nik !gy -ala'sj!lz /s#k( vrsz a+#g 100] l!sz( +aj' En!rB Enn$l
a "onnl nla+ sajnos ol !lronja a 100] !l$r$s! un a k$"!rny( n!+
u'o+ !zun +i #r ki( '! nyo+j !gy En!rB HL!+$l!+( ! gon' /sak nla+
j!l!nk!zik( +!r sr$gi $s "i/ik! a +onioro+IB
M library installation path""" U[#nter
M module k U[#nter
The .iretory G-9rograms-Jvidia-?6H"1FObin-lib-$org-modulesG does not e$istd
reatea U[#nter
'pen8/ installation pre!i$""" U[#nter
.oumentation""" U[#nter
@tility""" U[#nter
3nstall JI3.3;Gs 'pen8/ header !ilesa U[#nter
@4
The !olloWing operations""" U[#nter
Vould you like""" U[#nter
U[#nter
do you Want to install the unmanaged !ilesa
& ss !gy y b!D( +aj' ThEn!r
Ezun +$g !gy 'olog -ra vanB &n'#suk az +/ "rogi( $s a
//rograms/Gorg/Settings/GEE/xorg!con&
llo+ny sz!rk!sszk .gy( -ogy +!gk!r!ssk b!nn! a
Section I:eviceI
r$sz( $s !z!n b!ll a
:river InvI
sorB Ez #rjuk .gy( -ogy
:river Invi"iaI
Ezun !xi "aran//sal l$"j ki a r!n'sz!rgaz'ai z!++'bl( +aj' a'' ki a
startx
"aran/soB *a +in'!n jl /sinll( 0!l k!ll villanjon a FAE b!l'$s! !l
az n4i'ia /$g logjaB *a +$gs!+( az nagy "!/-B 9la+ +Dk'B
Ez azonban +$g n!+ !l$gB A--oz -ogy +!nj!n a ?!ryl s +s !00$l! lvnyos
-b!l!van/ok( k!ll a ,A gyors#s b!ll#sa isB A kv!k!z 0!j!z!b!n
+!gn$zzk( !nn!k +!gl$!`+!gan!+al$! -ogyan !sz!l-! l!( az
azuniban "!'ig Haz Egy "$l'a az xorgB/on0 Cra Cra /#+D 0!j!z!b!nI "$l'
a'ok r( -ogyan k!ll az b!ll#aniB
A ;< +yors(ts me+ltnek letesztelse
?izos a+i bizos( !sz!ljk l!( vanC! ,A gyors#si l!-!s$g a g$"nkn=
E--!z nor+l us!rk$n is :!l!g!k vagyunk;( ssk b! +in'ssz! a kv!k!z
"aran/soW
glxin&o J grep I"irectI
*a !rr! az a vlasz( -ogy :diret rendering: fes;( akkor +!gnyugo'-aunkB
Ekkor nagy s-aj( +!r +in'!n ok$=
Zs -a n!+ !z #rja ki( -an!+ +in'!n0$l! +s 0ur/sasgo< 9os( az +ar-a
nagy gzB Es!l!g !gyvala+i +!g"rbl-aunkB A'juk ki r!n'sz!rgaz'ak$n !
"aran/soW
Symlink/rogram $& nvi"ia
Ez az j!l!ni( -ogy :b!sy+link!ljk; a "rogra+o( +$g-ozz :0or/!';( azaz
:!rl!!; +'banB 4annak ugyanis olyan !s!!k( a+ikor a GoboLinux l$r!
akarja -ozni a 7ys!+ knyvrban az .jonnan !l!"#! "rogi szi+bolikus
@5
-ivakozsai( '! !gy"r n$v!n +r o sz!r!"!l vala+i +sB &ly!n !s! l!-!(
-a "$l'ul !gy "rogra+/so+ag visz +agval vala+i 'riv!r a+i lalban
szoko k!ll!ni n!ki( '! ! 'riv!r +r !l!"#v! van nla' vala+i +s /so+ag
lalB &ly!n !s!b!n a GoboLinux ala"$r!l+!z! b!ll#sa az( -ogy +!g-agyC
ja a r$gi "rogra+Calkor$szr! val -ivakozs( n!+ /s!r$li l! az .jra
+uara( n!+ +in'!n ala" n$lkl gon'olvn r( -ogy az .jrl +i s!
u'unk( '! a r!n'sz!rnk EAA&G k$l!!s!n +Dk' a r$giv!l is( azaz
okosabb 'olog az +!g-agyni( r!+$l-!l!g a +os !l!"#! .j "rogi is
+Dk'ni 0og v!l!=
E +'sz!r +aj'n!+ +in'ig b!vlikB 9Z*A azonban n!+B &ly!nkor s!g#-! a
:-2; ka"/sol +!ga'sa a+in a 0!ni "$l'nl lukB Ekkor k#+$l! n$lkl
#r +in'!n -ivakozs az .jraB HEz "!rsz! baj okoz-a !gy!s r$g!bb!n
!l!"#! "rogra+oknl !l+$l!il!gIB 9la+ "$l'ul /sak #gy sik!rl az
n4i'i r!n'!s!n !l!"#!ni O n!+ -agyo+nyos +'on= Azaz 0!lraka+ a
r!n'sz!r( +aj' lusa vola+ az nvi'ia 'riv!r$ !l!"#!ni /so+agbl a-ogy az
k$n!( !gysz!rD!n +sola+ !gy +sik "ar#/ira !l!"#! GoboLinux
r!n'sz!r!+bl a -9rograms knyvrba( $s b!sy+link!l!+B ?!ll#oa+ az
xorgB/on0 llo+ny is( .jrain'#oa+ a r!n'sz!rBBB lszlag +!n is sz$"!n(
'! a ,A gyors#s n!+B Abba !gy!'l akkor u'a+ $l!! l!-!lni( a+ikor #gy
:0or/!'; +'ban sy+link!l!+ b!B HEz "!rsz! +!gs"rol-aa+ volna( -a
szablyosan !l!"#!+ a 'riv!r( '! - lusasg 0$l !g$szs$g( s #gy anul az
!+br gy!r+k!BBBI
E+y pl*a az $or+=.onf >ra
*iba van n4i'ia 'riv!rnk( !l +$g n!+ +!gy +aj' a ?!ryl s +s ily!n
:/si/sa; nyalnksgokB Pgyanis ,A gyors#s /sak az xorgB/on0 llo+ny
+!g0!l!l b!ll#sa un vr-aB
Lssuk !- az $n !00$l! llo+nyo+a= HE+l$k!z!lW !nn!k !lj!s !l$r$si
.ja a //rograms/Gorg/Settings/GEE/xorg!con&B
vz+,siszilla -9rograms-Morg-Aettings-M??0cat xorg!con&
Aetion cAerver/ayoutc
3denti!ier cM"org ,on!iguredc
Areen 1 cAreen1c 1 1
3nput.evie c<ouse1c c,ore9ointerc
3nput.evie cTeyboard1c c,oreTeyboardc
#ndAetion
Aetion cLilesc
:gb9ath c-Aystem-/inks-Ahared-M??-rgbc
<odule9ath c-Aystem-/inks-/ibraries-$org-modulesc
Lont9ath c-Liles-Lonts-<is-c
Lont9ath c-Liles-Lonts-TrueType-c
Lont9ath c-Liles-Lonts-TTL-c
@6
Lont9ath c-Liles-Lonts-'TLc
Lont9ath c-Liles-Lonts-Type?-c
Lont9ath c-Liles-Lonts-?11dpi-c
Lont9ath c-Liles-Lonts-F7dpi-c
#ndAetion
Aetion c<odulec
/oad c8lorec
/oad cdbec
C /oad cdric
/oad ce$tmodc
/oad cgl$c
/oad creordc
/oad c$trapc
/oad c!reetypec
/oad ctype?c
#ndAetion
Aetion c3nput.eviec
3denti!ier cTeyboard1c
.river ckbdc
'ption cMkb/ayoutc chuc
'ption cMkb<odelc cp?1Ec
#ndAetion
Aetion c3nput.eviec
3denti!ier c<ouse1c
.river cmousec
'ption c#mulateDButtonsc cyesc
'ption cS;$is<appingc cE 7c
'ption c9rotoolc c3<9A-5c
'ption c.eviec c-dev-input-miec
'ption cS;$is<appingc cE 7 6 Fc
#ndAetion
Aetion c<onitorc
Iert:e!resh ED*F7
2orizAyn 54*71
3denti!ier c<onitor1c
IendorJame cnIidia ,orporationc
<odelJame c;magac
'ption cbakingstorec cTruec
'ption cTripleBu!!erc cTruec
#ndAetion
Aetion c.eviec
CCC ;vailable .river options are:*
CCC Ialues: gi[: integer, g![: !loat, gbool[: cTruec-cLalsec,
CCC gstring[: cAtringc, g!reP[: cg![ 2z-k2z-<2zc
CCC Karg0: arg optional
C'ption cAVursorc C Kgbool[0
C'ption c2Vursorc C Kgbool[0
C'ption cJo;elc C Kgbool[0
C'ption cAhadoWLBc C Kgbool[0
C'ption c@seLB.evc C Kgbool[0
@@
C'ption c:otatec C Kgstr[0
C'ption cIideoTeyc C gi[
C'ption cLlat9anelc C Kgbool[0
C'ption cL9.itherc C Kgbool[0
C'ption c,rtJumberc C gi[
C'ption cL9Aalec C Kgbool[0
C'ption cL9TWeakc C gi[
3denti!ier c8eLore LM 7511c
.river cnvidiac
IendorJame cnIidia ,orporationc
BoardJame cJIDE K8eLore LM 75110c
Bus3. c9,3:?:1:1c
#ndAetion
Aetion cAreenc
3denti!ier cAreen1c
.evie c8eLore LM 7511c
<onitor c<onitor1c
2ption I;llo1)*GKithCompositeI I9rueI
2ption I>en"er;ccelI I9rueI
2ption I;"";>)B)*GLisualsI I9rueI
.e!ault.epth 5E
AubAetion c.isplayc
.epth 4
<odes c?15E$F64c c411$611c c6E1$E41c
#ndAubAetion
AubAetion c.isplayc
.epth ?6
<odes c?15E$F64c c411$611c c6E1$E41c
#ndAubAetion
AubAetion c.isplayc
.epth 5E
<odes c?15E$F64c c411$611c c6E1$E41c
#ndAubAetion
#ndAetion
Aetion c#$tensionsc
'ption c,ompositec c#nablec
#ndAetion
Az -isz!+ a l!gbb sor :+ag$r b!sz$l; C a-ol +$gs!+( "$l'ul a Section
"Module" r$szb!n( +!g a Section "Screen" r$szb!n az lala+ 0$lkv$rr!l
ki!+!l , sor !s!$b!n O o van sz $"" a ,A gyors#srl( '! !z a sz+o+ra
is +iszikus -o+ly( #gy n!+ +agyarzo+B Ez!n in0ka +in'!n0$l!
0ru+okon $s ily!nColyan l!#rsokbl bu-!rla+ ssz!B Ein'!n!s!r! #gy
+Dk'ik nla+B A+i 0onosW a ?!ryl "$l'ul /sak :Mru!8olor; z!++'ban
+Dk'ik( azaz :24 bi!s sz#n+$lys$gb!n;B 9a !z -arozzk +!g a :A!"-;
k!z'!D sorok( -ogy +ily!n 0!lbons +!ll! -ny bi!s sz#n+$lys$gr! k$"!s
a gra0ikus kry'`k$"!rny'B L-a( +in'!n sz#n+$lys$g-!z +!ga'uk az
!l$r-! 0!lbonsokaB E!g k!ll a'ni az is( +i a :A!0aulA!"-;( azaz
ala"$r!l+!z! sz#n+$lys$g( !z +uszj -ogy 24 l!gy!n( -a ?!ryl ill!v!
8o+"izC5usion akarsz -asznlniB HMu'o'( a "rg ko/ka +!g -asonlkBBBI
@%
A ma+yar nyelv? 2irefo$
Z"" i az i'!j!( -ogy az insall 8ACv!l !gy $rk!z angol ny!lvD 5ir!0oxo is
l!/s!r$ljk !gy +agyar ny!lvDr!= Elszris lsk l! a binris /so+agj a
9ttp1OOgobolinux36:i39u
ol'alrlB Eaj' +in'!n!k!l Hr!n'sz!rgaz'ak$nBBBI ilsuk l! a r$giW
:isale/rogram Fire&ox
+aj' +!njnk !l a l!l$si knyvrba( $s !l!"#skW
pv+,siszilla -@sers-vz03nstall/ackage Fire&ox$$@!(!EE$$i,',!tar!B@
3nstall9akage: 3nstalling Lire!o$, version 5"1"??"
3nstall9akage: @nompressing to -9rograms"""
3nstall9akage: 3nvalid signature" Lile2ash ould not be veri!ied"
3nstall9akage: Auspet pakage in -9rograms-Lire!o$-5"1"??
pv+,siszilla -@sers-vz0
*o""= Ez n!+ .gy n$z ki( -ogy sik!rl volnaBBB 9o '! s!baj( !z /sak a+ia
van( +!r a /so+ag nin/s 'igilisan al#rvaB HLusa vola+BBBI 7!baj( !l +$g
0!l!l!"#jk O az &nsall1a/kag! "rogi +r b!+sola a+i k!ll a O;rogra5s
knyvrba( /sak a +!g0!l!l szi+bolikus k$s!k! k!ll l$r!-oznunk= M!-W
pv+,siszilla -@sers-vz0Symlink/rogram Fire&ox @!(!EE
Aymlink9rogram: Aymlinking Lire!o$ 5"1"??"
Aymlink9rogram: Aymlinking global settings"""
Aymlink9rogram: Aymlinking tasks"""
Aymlink9rogram: Atoring variable !iles"""
Aymlink9rogram: Aymlinking libraries"""
Aymlink9rogram: Aymlinking headers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking in!o"""
Aymlink9rogram: @pdating in!o dir"""
Aymlink9rogram: Aymlinking manuals"""
Aymlink9rogram: Aymlinking e$eutables"""
Aymlink9rogram: 9roessed ? !ile"
Aymlink9rogram: Aymlinking Wrappers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking shared"""
Aymlink9rogram: :emoving unused diretories"""
Aymlink9rogram: .one"
pv+,siszilla -@sers-vz0
2k$( !z +!gvanB Eos azonban -a a FAE +!nj$b! +!gynk( rjvnk( -ogy
n!+ alljuk o a 5ir!0oxo= 1!rsz! -ogy n!+W a+ikor l!ilouk a r$gi a
Aisabl!1rogra+ "aran//sal( rl! a +!nbl isB 7!baj( l$r!-ozunk i !gy
.jabb +!n"ono n!ki= A +!nsz!rk!szb!n a :"aran/s; +!zb! !z k!ll
#rnunkW
ZO;rogra5sO4ire2oxOIurrentObinO2ire2oxZ
u'niillik a "rogink a+i in'#ani k!ll( !z!n az .vonalon -!ly!zk!'ik !lB
@)
9o +os azonban r+nk !ny-$nszlva n!+ !lj!s( +!r -a in'#juk
[0!ls$g$( 5ir!0ox kisasszony( C akkor n!+ r$nik s!++iB &ly!n !s!b!n az a
-!ly!s +!gol's( -a in'#juk "aran/ssorbl H!r+inlblI is( +!r ily!nkor a
linuxos "rogik ki szokk #rni( +i a bnaukB A 5ir!0ox n!knk !z #rja kiW
vz+,siszilla Y0&ire&ox
-9rograms-Lire!o$-5"1"??-!ire!o$*bin: error While loading shared libraries:
libstdNN"so"7: annot open shared obZet !ile: Jo suh !ile or diretory
K( any+= Ez biza !gy 0ggs$gi "robl$+a= F!ll n!ki !gy llo+ny a libstd6WW
"rogiblB
9o +os !z +!g"rbl-ajuk !l!"#!ni az &nsall1a/kag! s!g#s$g$v!lW
pv+,siszilla Y03nstall/ackage *iSt"cMM
3nstall9akage: /oating a binary pakage !or /ibAtdNN """
3nstall9akage: 3nstalling http:--kundor"org-gobo-pakages-o!!iial-/ibAtd,N
N**E"?"5**i646"tar"bz5
3nstall9akage: 9ress #nter to ontinue or ,trl*, to anel"
3nstall9akage: .oWnloading pakage to -Aystem-Iariable-tmp-/ibAtd,NN**E"?"5**
i646"tar"bz5"
**?7:7H:14** http:--kundor"org-gobo-pakages-o!!iial-/ibAtd,NN**E"?"5**
i646"tar"bz5
U[ \-Aystem-Iariable-tmp-/ibAtd,NN**E"?"5**i646"tar"bz5G
39 keress kundor"org""" ?DE"7D"?E4"?EH
,onneting to kundor"org]?DE"7D"?E4"?EH]:41""" kapsol(dva"
2TT9 krs elk^ldve, vrom a vlaszt""" 511 'T
2ossz: F?6"HE5 =F11T> Kappliation-$*tar0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 F?6"HE5 6F"HDT-s #T; 11:11
?7:7H:55 =75"4? TB-s> * \-Aystem-Iariable-tmp-/ibAtd,NN**E"?"5**i646"tar"bz5G
saved KF?6HE5-F?6HE50
3nstall9akage: 3nstalling /ibAtd,NN, version E"?"5"
3nstall9akage: @nompressing to -9rograms"""
3nstall9akage: 9akage Aignature Ieri!ied
@pdateAettings: Jo settings e$ist
Aymlink9rogram: Aymlinking /ibAtd,NN E"?"5"
Aymlink9rogram: Aymlinking global settings"""
Aymlink9rogram: Aymlinking tasks"""
Aymlink9rogram: Atoring variable !iles"""
Aymlink9rogram: Aymlinking libraries"""
Aymlink9rogram: ,on!lit: -9rograms-8,,-E"?"5-lib-libstdNN"la
Aymlink9rogram: ,on!lit: -9rograms-8,,-E"?"5-lib-libstdNN"so"6"1"4
Aymlink9rogram: ,on!lit: -9rograms-8,,-E"?"5-lib-libstdNN"a
Aymlink9rogram: ,on!lit: -9rograms-8,,-E"?"5-lib-libstdNN"so"6"1"4
Aymlink9rogram: ,on!lit: -9rograms-8,,-E"?"5-lib-libstdNN"so"6"1"4
Aymlink9rogram: 9roessed 1 !iles"
Aymlink9rogram: @pdating library database =ldon!ig>"""
Aymlink9rogram: ,orreting diretory re!erenes"""
Aymlink9rogram: Aymlinking headers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking in!o"""
%0
Aymlink9rogram: @pdating in!o dir"""
Aymlink9rogram: Aymlinking manuals"""
Aymlink9rogram: Aymlinking e$eutables"""
Aymlink9rogram: Aymlinking Wrappers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking shared"""
Aymlink9rogram: :emoving unused diretories"""
Aymlink9rogram: .one"
3nstall9akage: ,heking dependenies"""
3nstall9akage: :emoving doWnloaded pakage -Aystem-Iariable-tmp-/ibAtd,N
N**E"?"5**i646"tar"bz5"
pv+,siszilla Y0
A !l!"#$s sik!rl( sajnos a+ikor a 5ir!0oxo akarjuk in'#ani( ugyanaz a
-ibaz!n! 0oga'B 9o ig!nW Annak a libstd6WW3so3[ llo+ny k!ll( '! a 0!ni
lisn l-a( -ogy !z a +os insalll "rogi +r a 6Cos v!rzij. !00$l!
llo+nyoka !l!"#!!=
9in/s +s +!gol'sW !z l!iljuk( +!r n!+ j n!knkW
:isale/rogram list"cMM
$s k!ll k!r!snnk !gy r$g!bbi ! "rogra+bl= Ez +!g is alljuk( ugyanazon
az ol'alon( a-onn$ a 5ir!0oxo l!lkW !z a LibDtdIWW A3A3' "rogiB Ez
l!ljk( $sBBB A! -o""= Eiv!l alljuk +!g( $s +iv!l ljk l!( -a !gysz!r
n!+ +Dk'ik a 5ir!0oxunk<=
9os( !rr! l!galbb 2 +'sz!r k#nlkozikW !gyr$sz !gy
Symlink/rogram Fire&ox @!(!(!A
"aran//sal +!n!il!g $l!! l!-!l-!nk a r$gi( angol ny!lvDb! O l!g0!lj!bb
una +!gin l!iljukB Enn$l sokkal bl/s!bb azonban( -a a r!n'sz!rnkb!n
l!v +sik bng$sz( a EonTueror n!vD -asznljuk !rr! az alkalo+raB
7( -ar+a'ik +!gol's is vanW !gysz!rD!n l!l' "aran/ssorbl( gon'osan
b!+solva !z az uas#sW
1get http?//iro"alom!net/linux/goocsomagok/*iSt"CMM$$A!A!E$$i,',!tar!B@
7zval l!ljk !z a "rogi is( $s !l!"#jkB Ez +r n!+ #ro+ l! r$szl!!s!n(
+in'!nki u'ja( -ogy az &nsall1a/kag! "aran//sal r$nikB *a n!n
r!kla+lna -ogy nin/s 'igilis al#rs( akkor k!ll !gy Dy5link;rogra5
"aran/s is( a+in!k 2 "ara+$!r! vanW a "rogi n!v! $s v!rzisz+aB M!-W
Aymlink9rogram libstdNN D"D"?
9a '! -onn$ u'-aja a gyakorlalan 0!l-asznl a sok angol szv!gbl(
sik!rlC! r!n'!s!n a /so+ag !l!"#$s!<=
Egysz!rDB El k!ll +!nni a O;rogra5s knyvrba( o k!ll l!gy!n !gy
alaralo+j!gyz$k a "rogi n!v$v!lB Ebb! b!l!+!gynk( i k!ll l!gy!n !gy +$g
:alabb; alaralo+j!gyz$k a "rogi v!rzisz+val( $s !gy :Iurrent; n!vD
szi+bolikus link( a+i !z!n alCalaralo+j!gyz$kr! +uaB *a +in'!z #gy van(
akkor valsz#nDl!g jl !l!"#!nk +in'!nB *a nin/s :8urr!n; link( akkor
%1
n!+ sik!rl a !l!"#$sB *a +r a "rogi knyvr s!+ alluk +!g a
O;rogra5sCban( akkor "ln! n!+ sik!rl a !l!"#$sB
:et?mret a 2irefo$"an
9o $s akkor !gy kis -!kk!rk!'$sB El0or'ul-a( -ogy valaki .gy allja( .l
nagyok a b!Dk a 5ir!0ox H$s a M-un'!rbir'I "rogi +!nib!nB 7ajnos a
5ir!0oxban !gylaln s!++i +!n"on nin/s r( -ogy !z!n vlozassunkB A
+!gol'sW
E!njnk !l a saj *o+! knyvrunkba HMu'o'W O$sersOvz a n!v!BBBI( $s i
k!ll l!nni! !gy 3gtkr6-.3& n!vD llo+nynakB Enn!k !gy!lr! valsz#nDl!g
vala+i ily!s+i a aral+aW
inlude c"kde-share-on!ig-gtkr*5"1c
gtk*!ont*nameUcsans ?Ec
9o !bb!n #rjuk a gkC0onCna+! k!z'!D sor !rr!W
gtk$&ont$name%Isheri& E(I
A 5ir!0ox .jrain'#sa un +r -!ly!s kis a"r b!Dkk!l j!l!nn!k +aj' +!g a
+!nb!n a szv!g!kB M!r+$sz!!s!n a :10; sz+ a b!D +$r!$ j!l!ni( azaz
vlasszuk a n!knk !sz nagysgoB 9!k!+ a #z!s !szikB
A 2irefo$ okos(tsa
4agyis( -ogyan k!ll a 5ir!0ox al +in'!n0$l! "lugin!k! !l!"#!ni< 1$l'ul
5las- "lay!r $s AjvuCn$z!g! "lugin<
<jv# pl#+in telep(tse
Ein'!n!k!lW Az !00$l$k! a 5ir!0ox a
//rograms/Fire&ox/verBiNsB5m/plugins aralo+j!gyz$kb!n k!r!siB 2'a k$n!
b!+solni a +!g0!l!l "rogra++o'ulB 9a '! - !z !l$g 'urva( ugyanis
!lrulo+( "$l'ul a AjvuC0jlok +!gnyis .gy $r-!jk !l( -ogy !l!"#jk a
Ajvulibr! n!vD "rogra+/so+agoB H9la+ a ,B5B20a2 v!rzij. van 0!nnIB 9o
+os +iun !z l!0or'#ouk a 8o+"il! "aran//sal( !zun O -#v!n a
GoboLinux -agyo+nyai-oz O !nn!k ssz!s bizg!nyDj!Cllo+nya a +aga
saj knyvrba 0og k!rlni( n!+ a 5ir!0ox$ba= 9a '! s!++i bajB 8sinljunk
!gy szi+bolikus link! a
//rograms/Fire&ox/verBiNsB5m/plugins knyvrba( +!ly a
%2
-usr-loal-lib-netsape-plugins-nsdeZavu"so llo+nyra +ua( s +ris ok$ l!sz
+in'!n= Ez !r+$sz!!s!n a kv!k!z "aran//sal $r-! !l
Hr!n'sz!rgaz'ak$nIW
ln $s /usr/local/li/netscape/plugins/ns"eOavu!so
//rograms/Fire&ox/verBiNsB5m/plugins/ns"eOavu!so
HEz n!+ k$ sor -an!+ !gy!l!n "aran/s( a+i n!+ 0$r ki !gy sorba #rvaBBBI
Z""!ns$gg!l #r-auk volna az is( -ogy
ln $s /rograms/:OLu*ire/verBiNsB5m/li/netscape/plugins/ns"eOavu!so
//rograms/Fire&ox/verBiNsB5m/plugins/ns"eOavu!so
'! jobb az !lz vloza( +!r az akkor is +Dk'ik( -a l!/s!r$ljk a Ajvulibr!
"rogi !gy +o'!rn!bb vlozaraB *a a +so'ik "aran/so a'nnk ki( akkor a
l$r!j szi+bolikus link n!+ +Dk'n! a Ajvulibr! 0riss#$s! un( azaz a
link! is :0riss#!nnk k!ll!n!;B Az !ls vlozanl azonban a l$r!j
szi+bolikus link n!+ kzv!l!nl a +!g0!l!l llo+nyra +ua( -an!+ +aga
is !gy szi+bolikus linkr!B E link a /System/*inks/*iraries knyvrban vanB &
van ugyanis !gy :netscape; n!vD link( a+i a
//rograms/:OLu*ire/verBiNsB5m/li/netscape knyvrra +uaB 7 !z a link
+in'ig akualizl'ik( a+ikor a Ajvulibr! "rogra+/so+ago 0riss#jkBBB
4aljban "!rsz! !gy ovbbi ln/ols is van a 'ologbanW az /usr/local/li is
+r !gy szi+bolikus link az !lbb !+l#! /System/*inks/*iraries
knyvrraBBB
2lashplayer pl#+in telep(tse
5las-"lay!r !s!$n is -asonlan jr-aunk !l( -a van kln 0las-"lay!rC
"roginkB & azonban bbnyir! k$sz!n szoka !z l!lg!ni +agnak az
!+br gy!r+k!BBB "$l'ul a QQQBa'ob!B/o+ ol'alrlB Mlsk l! +on'juk
a BarBgz ki!rj!sz$sDB HGyakorlailag +in'!gy +!lyik!( !lvil!g az r"+
ki!rj!sz$sD is l!-!n!( l$ny!g( -ogy a Linux-oz k$szl!( $s n! +on'juk a
Gin'oQsCosaBBBI 9o +os !z a l!l llo+ny aral+az !gy insalll
"rogi( na az n!knk n!+ k!llB *an!+ +iun ki/so+agoluk vala+i
i'!igl!n!s -!lyr!( allunk a knyvrban !gy li&lashplayer!so n!vD
llo+nyB 9a !z k!ll b!+solnunk a //rograms/Fire&ox/verBiNsB5m/plugins
knyvrba( $s k$sz!n is vagyunkB
Azaz '!-ogy vagyunk k$sz!nBBB br+i !00$l! iz$+iz$ !l!"#nk a 5ir!0oxba( az
/sak akkor 0og +Dk'ni( -a !lbb .jrain'#jukBBB no n!+ a sz+#g$"!(
-an!+ a 5ir!0oxo=
%,
@r$vt, ava+y me+sza"a*#l#nk a Aonsole terminltl
*a +r olyan "!rv!rz!k vagyunk( -ogy +in'!n a :konzolban; in$znk !l(
akkor az -isz!+ knnyD b!lni( -ogy !s!nkb!n l$0onossg. kv!!l+$ny
!gy 4ALK?A9 "ro0i !r+inl!+ulor "rogra+= A Fonsol! n!vD( a+i a FAE
!gyik r!n'sz!rko+"on!ns!( sajnos n!+ ily!nB Maln +r M! is $szr!v!!'(
k!'v!s 2lvas+( -ogy a+ikor az +/ !'ior -asznlo' Hu'o'( a+i 54C!l
-#vsz !lI( akkor "$l'ul n!+ -asznl-ao' a sorok kij!ll$s$r! a
D9i2tWkurzorbillentyMk bill!nyDko+bin/i= 9os( !z annyira i'!g!s#!
!ng!+( -ogy sok kuaa+( vajon +!lyik !r+inl!+ulor "rogi k$"!s !rr!<
A Gno+!C!r+inl :ok$sgos; volna( /sak annak sajnos -i-!!l!nl sok
0ggs$g! van= 4$gl rl!l!+ az -rxvt !r+inl!+ulorra( a+i jobb +$g a
Gno+!C!r+inlnl isB
A 'olog klnb!n rvilg# arra( -ogy Linux ala akkora "rogra+bs$g
van( a+irl !gy GinCus!r n!+ is l+o'ikW !r+inl!+ulorbl is van
r!ng!!g0$l!( /sak gyz' k! +!gis+!rni( s kivlaszani a n!k!' !sz=
Az Erxv r!ng!!g -asznos 0unk/ival r!n'!lk!zikB Ez!kn!k $n b!vallo+(
r!'$k$ s!+ -asznlo+B Gyakorlailag $nyl!g /sak a+ia 'n!+
+!ll!!( -ogy -asznl-assa+ az !+l#! bill!nyDko+bin/ikaB A! aki
$r'!k!l( annak $r'!+!s +!gis+!rk!'ni! a Hsajnos angol ny!lvDI l!#rsval is(
a+i a
-"W``+a!r+Bsour/!0org!Bn!`Qiki`
ol'alon all +!gB
Az Erxv !l!"#$s! !gysz!rDW
Compile mrxvt
s !z !l!"#i n!knk a &3[3A v!rzij. +rxv "rogra+oB
Ezun v!gyk 0!l vala-ov a FAE +!nj$b! is a "roginka= A :"aran/s;
+!zb! !z.al a kv!k!z .vonal k!rlW
ZO;rogra5sO-rxvtOIurrentObinO5rxvtZ
Ezun +r in'#-a is a 'rga O sajnos azonban iszonyaos a sz#nb!ll#sa=
M!r+$sz!!s!n !gy Linux r!n'sz!rb!n +in'!n ll#-a( az !gy!s "rogra+ok
!gy$ni vis!lk!'$s! isB E$g-ozz +!r a Linux( az !gy bb0!l-asznls
r!n'sz!r( #gy +in'!n !gy!s 0!l-asznlnak l!-!n!k saj( !gy$ni b!ll#saiB
Ez bbnyir! .gy valsul +!g( -ogy a ! :*o+!; +a""'ban O j!l!n !s!b!n
az O$sersOvz knyvrban O vannak bizonyos llo+nyok vagy akr !g$sz
alknyvrak is( +!ly!k a :3;( azaz a :"on; j!ll!l k!z''n!k= Ez!k aroznak
az !gy!s "rogra+ok-oz( s a ! !gy$ni b!ll#sai'a aral+azzkB A--oz( -ogy
az +rxv !s!$n is l!gy!n n!k!' ily!n( +!nj !l a
//rograms/Mrxvt/Settings/mrxvt
knyvrba( s i allsz !gy mrxvtrc!sample n!vD llo+nyB Ez +sol' a saj
knyvra'ba( HAz /Users/vB n!vDb!=I( '! .gy( -ogy a n!v! l!gy!n 35rxvtr6 O
529M27 a :"on; a n$v !l!j$n= C !zun !z!n llo+ny sorainak #rsval
%4
!gy$nis$g! a'-asz ! !r+inl!+ulornakB Ez!n llo+nyba n$zznk b!
nyugo'an az !'iorunkkalB ?s$g!s +!gj!gyz$s is van b!nn! a--oz -ogy
u'juk( +i +ir! szolgl O igaz( !z!k angol ny!lvD +!gj!gyz$s!kB A! n!+ n!-$z
rjnni( +i +ir! valB Ajnlo+ +in'!nki 0igy!l+$b! 0l!g a :Iolors; r$sz(
a-ol a 0onosabb sz#n!k! -aroz-ajuk +!g=
4$gr! van !gy !r+inl!+ulorunk( a-ol kij!ll$sr! -asznl-ajuk k!'C
v!n/ 7-i0dkurzorbill!nyDink!BBB !z!k un n!+ is -asznljuk bb$ a
Fonsol! "rogiB 7z!r!"$ b!l!( k$sz( v$g!B
Egy gyors +!gj!gyz$s a -asznlaval ka"/solabanW & is kij!ll-!nk
szv!g! az !g$r s!g#s$g$v!l( +in a Fonsol! alaB A! i n!+ k!ll a jobb
!g$rgo+bbal klikk!lni s a -!lyi +!nbl kivlaszani a :+sols; "aran/so
a--oz( -ogy a kij!ll szv!g a vgla"ra k!rljn O a+in kij!llk az( az
+ris a :vgla"ra; k!rl= A b!ill!sz$s viszon O l!gynk akr a 5ir!0ox( akr
az 2"!n200i/! ala O a E\Z];D^ *G])G-! +!gnyo+sra kv!k!zik b!=
7ok aro( +#g !rr! rj!+BBB
MovbbW a GoboLinux !lz vlozaban( a 01, ala az ErxvCb!n n!+
+Dk'!k a A!l!!( *o+! $s En' go+bok( /sak !gy il'!Ckarak!r azaz
-ull+vonala H_I rajzolak kiB ?r ! -ib a 014C!s GoboLinux kia'sban
+r orvosolk a 0!jl!szk( aln n!+ 0!l!sl!g!s -a l!#ro+ i'! a +!gol's(
+!r l!-! b!ll! anulni= M!- a +!gol'sW Mlsk l! a
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`gobo/so+agok`zkb'CrxvC"/ClinuxCgnu
llo+ny $s +soljuk b! a //rograms/Scripts/Current/Share"/Bsh/ knyvrba=
Ezun sz!rk!sszk a //rograms/Scripts/Settings/Bshrc 0jl .gy( -ogy kirlC
jk b!ll! a K cb.3A9/;fc )U cc 0 jj e$port T#:<UG$term*olorG r$sz Hvagy
+!gj!gyz$ss$ !sszk( !l$j! !gy kik j!l! #rvaIB Ezun
Symlink/rogram Scripts
+aj' b!zrjuk $s .jra +!gnyijuk az +rxv "rogi( $s rlnk( +!r !lvil!g
+in'!n jl k!ll +Dk'j$kB
A l!l!n' $s +solan' 0jl aral+a klnb!n a kv!k!zW
typeset $g $; key
keyPFEQ%7RPEES7
keyPF@Q%7RPE@S7
keyPFAQ%7RPEAS7
keyPF#Q%7RPE#S7
keyPF.Q%7RPPE.S7
keyPF,Q%7RPPE<S7
keyPF<Q%7RPPE'S7
keyPF'Q%7RPPE=S7
keyPF=Q%7RPP@(S7
keyPFE(Q%7RPP@ES7
keyPFEEQ%7RPP@AS7
keyPFE@Q%7RPP@#S7
keyPBackspaceQ%7RT7
%5
keyP3nsertQ%7RPP@S7
keyPHomeQ%7RPP<S7
keyP/ageUpQ%7RPP.S7
keyP:eleteQ%7RPPAS7
keyPDn"Q%7RPP'S7
keyP/age:o1nQ%7RPP,S7
keyPUpQ%7RPP;7
keyP*e&tQ%7RPP:7
keyP:o1nQ%7RPPB7
keyP>ightQ%7RPPC7
A kv!k!z 0!j!z!b!n +!gknny#jk ovbbi +unknka( n$-ny -asznos
bill!nyD"aran//sal $s rvi'#$ss!lB
%6
2orr+om"ok, aliasok, s e+y konzolos zenelejtsz pro+i
9o - k!z'jk is ! 0!j!z!! a z!n!l!jsz "rogi !l!"#$s$v!l= Ez a -o6 n!vD
"rogra+ .3(3A-r' vlozaa l!szB M!l!"#$s!W
Compile moc
Ein'jr az !l!j$n az +on'ja n!knk( -ogy
,hek.ependenies: L;;, is not installed"
,hek.ependenies: ,ompile reipe !or L;;, ?"56 or skip this dependenya
K,0,ompile-KA0Akip-K,;0,ompile ;ll-KA;0Akip ;ll
Azaz k!ll n!ki vala+i :5AA8; n!vD "rogiB 2k$( nyo+junk n!ki 6C( !l!"#s!
/sak a+ir! szks$g! van= &g!n( '! ki'!rl( -ogy k!ll n!ki !gy 5AAA2 n!vD
"rogi isB E!gin nyo+unk !gy 6CB Err! ki'!rl( -ogy k!ll n!ki 55+"!g "rogi
isB E!gunvn -ogy annyi nyo+ko'juk a 6C( !z.al nyo+juk az( -ogy 6a O
!z az j!l!ni( -ogy 0or'#son /sak l! +agl +in'!n a+i k!ll( $s n!
rikolozz$k n!knk +in'!n !gy!s 0ggs$gn$l=
A 0or'#si 0olya+a j sokig !l 0og arani O !zala nyugo'an igyunk +!g
!gy kv$( !( vagy bng$sszk az &n!rn!!B
9a( v$gr! l!0or'#o +in'!n n!knk a kis 'rgaB Eos $""!ns$gg!l in'#C
-annk k!l+$( '! n! !gykB Pgyanis -iba in'#juk !l( annak a+i l!jC
szik( n!+ l!sz -angja= E''ig a -angk$r'$s!kk!l n!+ 0oglalkozunk( '! +os
+r $"" i az i'!j!B 7ajnos !l!"#$s un +in'!n -ang/saorna ala"$r!l+!C
z$s sz!rin 0 -ang!rr! van ll#vaB Ez !l$g -ly! 'olog( '! #gy vanB
Ez!n rgn vlozaunkB
A han+krtya "ekonfi+#rlsa
Ein'!n!k!l( b! k!ll kon0igurlnunk a -angkrynkaB Enn!k $r'!k$b!n
sz!rk!sszk a
/System/Settings/BootScripts/BootUp 0il!Co= Abban k!ll l!gy!n !gy kiko++!nC
!z!
Dxec I*oa"ing soun" settings!!!I ;lsactl Start
sorB Mrljk a sor !l!j$rl a k!r!sz! H:i;IB E!nsk !l a vlozas=
*asonlk$"" sz!rk!sszk a /System/Settings/BootScripts/Shut"o1n 0il!Co is(
abban ugyanis k!ll l!gy!n !gy szin$n kiko++!n!z!
Dxec IStoring soun" settingsI ;lsactl Stop
sor( !nn!k !l!j$rl is vol#suk !l a ko++!nj!l! Ha k!r!sz!I( s +!nsk !l
az llo+ny=
E vlozasokkal az !k( -ogy +!g"aran/soluk a r!n'sz!rn!k( -ogy
%@
l!llskor +!ns! !l a -angkrya akulis b!ll#sai( $s r!n'sz!rin'ulskor
ls! vissza a korbban !l+!n! b!ll#sokaB
Eos k!r!ssk +!g a
//rograms/BootScripts/Settings/Boot2ptions 0il!Co( $s k!r!ssk +!g b!nn! !z a
r$sz Ha l!gv$g$n vanIW
@ser.e!ined<odulesU=
snd*pm*oss
snd*mi$er*oss
>
Ez #rjuk #gy( azaz !g$sz#sk kiW
User:e&ine"Mo"ules%+
sn"$pcm$oss
sn"$mixer$oss
sn"$intel'x(
-
Ezz!l ulaj'onk$""!n az +on'uk a g$"n!k( -ogy in'ulskor ls! b! a
-angkry k!z!l +o'ulB Ez !r+$sz!!s!n /sak akkor j( -a !nn!k
+!g0!l!l -angkryval r!n'!lk!znk\ sz!rin!+ a l!gbb !s!b!n +!g0!l!l
!z( :lagos; g$"!k !s!$n\ -a n!k!' +s -angkry' van( n!+ u'ok
s!g#!ni b!nn!( -ogyan k!ls' $l!r! O annyi bizonyos( -ogy az sn"$intel'x(
-!ly$r! k!ll #rno' vala+i +o'uln!v!( '! -ogy +i( az n!k!' k!ll ki'!r#!n!'B
Ezun in'#suk .jra a sz+#g$"!B 7ajnos +uszjB H&ll!v!( v$g!r!'+$nyb!n
n!+ l!nn! +uszj( '! +os n!+ akarjuk olyas+ikk!l sokkolni +agunka(
-ogy k!rn!l+o'ulok k$zi b!l$s!( +!g -asonlkIB
Eos +r i'!j! v$gr! +!g"aran/solni a r!n'sz!rn!k( -ogy v!gy!n u'o+s a
-angkrynkrlB Eiun n!knk Hn!k!+BBBI ALDA #"us. :-angkar/si+; van(
!gyk az( -ogy Hr!n'sz!rgaz'ak$nI kia'juk az
alsacon&
"aran/so= Err! !lin'ul !gy kis "rogi O !l$g +in'!n En!r nyo+ni a
k$r'$s!ir!B *a jl sz+ola+ 5 !s!b!n k!ll En!r nyo+niB A+ikor v$g! $r a
0usa( a'juk ki az
alsactl store
"aran/so is( -ogy !l+!ns! !z!n b!ll#soka( a+ik! $"" +os '!r#! 0!lB
Az 9:in*keys "ekonfi+#rlsa
Eos kv!k!zn!k a ulaj'onk$""!ni z!n!l!jsz "rogra+o v!z$rl +in'!nC
0$l! -asznos okossgokB ?!ll#unk +in'jr bill!nyDz!"aran/soka( -ogy
:go+bnyo+orgassal; a bill!nyDz!rl u'juk szablyozni a -ang!rB Ez
%%
!r+$sz!!s!n a +r korbban 0!l!l!"#! xbindkeys "rogival !sszk +!gB
*a +os !lin'#juk az( a "aran/ssorba #rva az xbin'k!ys sz( !z a vlasz
ka"jukW
vz+,siszilla Y0xin"keys
#rror : -@sers-vz-"$bindkeysr not !ound or reading not alloWed"
please, reate one With G$bindkeys **de!aults [ -@sers-vz-"$bindkeysrG"
or, i! you Want sheme on!iguration style,
With G$bindkeys **de!aults*guile [ -@sers-vz-"$bindkeysr"smG"
vz+,siszilla Y0$bindkeys **de!aults [ -@sers-vz-"$bindkeysr
vz+,siszilla Y0
Ez az j!l!ni( -ogy n!+ alla +!g az xbin'k!ys a +aga /on0ig llo+ny a
+i *o+! knyvrunkban( a+!ly llo+nynak a n!v! 3xbindkeysr6 k$n!
l!gy!n( $s javasolja n!knk( -ogy -ozzunk l$r! !gy ily!n n!vD(
ala"$r!l+!z$s sz!rini b!ll#sokkal( kia'vn az
xin"keys $$"e&aults U /Users/vB/!xin"keysrc
"aran/soB * l!gy!n +!g az r+!( s a'juk ki ! "aran/so= Ezun !z
rgn sz!rk!sszk isB
Ei!l ovbbl$"n$nk( +!gj!gyz!+( -ogy 0!l$!l!z!+( az 2lvasnak olyan
bill!nyDz!! van( +!ly!n sz!r!"!ln!k klnbz .gyn!v!z! :+uli+$'is
bill!nyDk; isB Ez!kn!k bbnyir! olyan n!vk szoko l!nni( -ogy :*o+!;(
:?a/k;( :5orQar';( :Ey 0avori!s;( sbB Ez!k-!z O $s n$-ny +s go+b-oz O
klnbz "aran/soka 0ogunk +os +in'jr -ozzr!n'!lniB Akin!k nin/s
ily!n bill!nyDz!!( n! -abozzon b!sz!r!zni !gy ily!( n!+ !gy nagy ssz!g
+ana"sgB Ein'azonlal az i l!#r "aran/soka $r!l!+sz!rD!n +s
bill!nyDko+bin/ik-oz is -ozzr!n'!l-!i( +!g0!l!l!n +'os#va a
l!#rso+onB
M!-( l$"jnk b! az +/Cb!( $s v!gyk sz!+gyr! az 54 s!g#s$g$v!l a
!xin"keysrc llo+ny= A 'olog 0onossgra val !kin!!l kzl+ az
!g$szn!k a lisj( br !l! van angol szv!gg!lB A iC!l k!z'' sorok
!r+$sz!!s!n +in' +!gj!gyz$sB
C Lor the bene!it o! emas users: *l* shell*sript *l*
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C $bindkeys on!iguration C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C
C Iersion: ?"4"5
C
C 3! you edit this !ile, do not !orget to unomment any lines
C that you hange"
C The pound=C> symbol may be used anyWhere !or omments"
C
C To spei!y a key, you an use G$bindkeys **keyG or
C G$bindkeys **multikeyG and put one o! the tWo lines in this !ile"
C
%)
C The !ormat o! a ommand line is:
C command to startc
C assoiated key
C
C
C ; list o! keys is in -usr-inlude-M??-keysym"h and in
C -usr-inlude-M??-keysymde!"h
C The MTO is not needed"
C
C /ist o! modi!ier:
C :elease, ,ontrol, Ahi!t, <od? =;lt>, <od5 =Jum/ok>,
C <odD =,aps/ok>, <odE, <od7 =Aroll>"
C
C The release modi!ier is not a standard M modi!ier, but you an
C use it i! you Want to ath release events instead o! press events
C By de!aults, $bindkeys does not pay attention With the modi!iers
C Jum/ok, ,aps/ok and Aroll/ok"
C @nomment the lines above i! you Want to pay attention to them"
CkeystateOnumlok U enable
CkeystateOapslok U enable
CkeystateOsrolllokU enable
C #$amples o! ommands:
c$bindkeysOshoWc
ontrolNshi!t N P
C set diretly keyode =here ontrol N ! With my keyboard>
c$termc
:E? N m:1$E
C spei!y a mouse button
c$termc
ontrol N b:5
Cc$term *geom 71$51N51N51c
C Ahi!tN<od5Nalt N s
C
CC set diretly keyode =here ontrolNaltNmod5 N ! With my keyboard>
Cc$termc
C alt N :1$5H N m:E N mod5
C
CC ,ontrolNAhi!tNa release event starts r$vt
Ccr$vtc
C releaseNontrolNshi!t N a
C
CC ,ontrol N mouse button 5 release event starts r$vt
Ccr$vtc
C ,ontrol N b:5 N :elease
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C #nd o! $bindkeys on!iguration C
)0
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Aki $r !gy "i/i angolul( !bbl +r ki u'ja kv!k!z!ni( +ik$n is
:k!z!l'ik; !zB & bizonyos go+bko+bin/ik-oz l!-! "aran/soka
-ozzr!n'!lniB 1$l'ul !z a r$szW
C set diretly keyode =here ontrol N ! With my keyboard>
c$termc
:E? N m:1$E
az +on'ja( -ogy az :x!r+; "rogi Ha+i !gy "ri+i#v !r+inl!+ulorI a
IontrolW2 bill!nyDkk!l l!-!ss!n in'#aniB
9o +os !z a 0jl k!ll sz!rk!sz!nnk a +i ig$ny!inkn!k +!g0!l!l!nB
Ein'!n!k!l ! k$ sor v!gyk b!l! az !l!j$r!W
keystate_numlock % "isale
keystate_capslock % "isale
Ez az +on'ja( -ogy n! v!gy! 0igy!l!+b! a "aran/soknl a 9u+Lo/k $s a
8a"sLo/k bill!nyDk lla"oB Pgy! az akarjuk( -ogy a "aran/saink akkor is
+Dk'j!n!k( -a !z!k akr-ogyan is llnak $""B Azn :ko++!n!zzk ki; az
x!r+Cr! vonakoz soroka O !gylaln( +in'!n( az kiv$v! a+i az
xbin'k!ysas-oQCra ualB Az -asznos l!sz( +!r +!g+uaja +aj' n!knk( $""
+ily!n bill!nyD"aran/saink :$ln!k;B
Ezun "!'ig 0!l k!ll v!nnnk a +!g0!l!l "aran/soka= E--!z u'nunk k!ll a
+!g0!l!l bill!nyDko+bin/ik k'jaiB Ez!k .gy u'-aak +!g( -ogy
kia'juk az
xin"keys $k
"aran/so( +aj' l!nyo+unk !gy bill!nyDko+bin/iB Err! ki#rja n!knk
annak a k'jB 1$l'ul nyo+juk /sak +!g ily!n !s!b!n a +uli+$'is :Ey
0avori!s; go+bo= Ez 0ogja ki#rniW
vz+,siszilla Y0xin"keys $k
9ress ombination o! keys or-and lik under the WindoW"
fou an use one o! the tWo lines a!ter cJo,ommandc
in b2'<#-"$bindkeysr to bind a key"
c=Aheme !untion>c
m:1$?1 N :5D1
<od5 N JoAymbol
*a viszon kika"/soljuk a 9u+Lo/k go+bo( s .gy k$r'!zzk +!g l! a :Ey
0avori!s; go+b k'j( +r !z vlaszoljaW
vz+,siszilla Y0xin"keys $k
)1
9ress ombination o! keys or-and lik under the WindoW"
fou an use one o! the tWo lines a!ter cJo,ommandc
in b2'<#-"$bindkeysr to bind a key"
c=Aheme !untion>c
m:1$1 N :5D1
JoAymbol
9os( n!knk !bbl a +W0x0 d /W2,0 r$sz az $r'!k!s( !z a :k';B 7 a+ia !z
vlaszjuk( +!r +in #ruk( .gys!+ akarjuk 0igy!l!+b! v!nni a 9u+Lo/k
lla"o a "aran/s-ozzr!n'!l$sn$l( +r"!'ig !bbl az !ls r$sz( az :+W0x0;
a +'os#bill!nyDk lla"ora ual( s a bill!nyD ulaj'onk$""!ni saj
k'ja i a :/W2,0; r$szB
Ez!k un az ssz!s bill!nyD k'j +!g-aroz-ajuk( '! +!r !z!k +r
.gyis kvziCszabvnyosak( i'! is #ro+ az ssz!s!W
@#ltim*is "illenty?zet spe.ilis "illenty?inek k*jai
.illenty /"
*o+! 1@%
8"z nem azonos az 9"nd: gomb f&l&tti 9normlis:/
rgen megszokott 9home: gomb%nkkal1;
?a/k 2,4
5orQar' 2,,
Ey 0avori!s 2,0
EC+ail 2,6
1lay`1aus! 162
1r!vious 144
9!x 15,
7l!!" 22,
5nd1oQ!r200 222
5ndGak!P" 22@
Zs !z!k un sz$"!n !lk!z'-!jk a klnbz 0unk/ik 0!lv$!l$ a
3xbindkeysr6 0jlunkba= Az -isz!+ -!ly!s l!sz( -a kzl+ a !lj!s(
+'os#o 0jl aral+B
C Lor the bene!it o! emas users: *l* shell*sript *l*
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
)2
C $bindkeys on!iguration C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C
C Iersion: ?"4"5
C
C 3! you edit this !ile, do not !orget to unomment any lines
C that you hange"
C The pound=C> symbol may be used anyWhere !or omments"
C
C To spei!y a key, you an use G$bindkeys **keyG or
C G$bindkeys **multikeyG and put one o! the tWo lines in this !ile"
C
C The !ormat o! a ommand line is:
C command to startc
C assoiated key
C
C
C ; list o! keys is in -usr-inlude-M??-keysym"h and in
C -usr-inlude-M??-keysymde!"h
C The MTO is not needed"
C
C /ist o! modi!ier:
C :elease, ,ontrol, Ahi!t, <od? =;lt>, <od5 =Jum/ok>,
C <odD =,aps/ok>, <odE, <od7 =Aroll>"
C
C The release modi!ier is not a standard M modi!ier, but you an
C use it i! you Want to ath release events instead o! press events
C By de!aults, $bindkeys does not pay attention With the modi!iers
C Jum/ok, ,aps/ok and Aroll/ok"
C @nomment the lines above i! you Want to pay attention to them"
keystateOnumlok U disable
keystateOapslok U disable
CkeystateOsrolllokU enable
C #$amples o! ommands:
c$bindkeysOshoWc
ontrolNshi!t N P
CAhi!tN9age@p
cami$er set 9,< 7Nc
m:1$?? N :HH
CAhi!tN9age.oWn
cami$er set 9,< 7*c
m:1$?? N :?17
C,trlN9age@p
cami$er set <aster 7Nc
),
m:1$?E N :HH
C,trlN9age.oWn
cami$er set <aster 7*c
m:1$?E N :?17
C <yLavorites
cmr$vtc
m:1$1 N :5D1
C 9lay-9ause
cmop *8c
m:1$1 N :?65
C 9revious
cmop *rc
m:1$1 N :?EE
C Je$t
cmop *!c
m:1$1 N :?7D
cgkrellmc
ontrolNshi!tNalt N g
CAhi!tN9rintAreen
cimport *WindoW root \date N_y_m_d_2_<_A\"png c
:??? N m:1$??
C set diretly keyode =here ontrol N ! With my keyboard>
Cc$termc
C :E? N m:1$E
C spei!y a mouse button
Cc$termc
C ontrol N b:5
Cc$term *geom 71$51N51N51c
C Ahi!tN<od5Nalt N s
C
CC set diretly keyode =here ontrolNaltNmod5 N ! With my keyboard>
Cc$termc
C alt N :1$5H N m:E N mod5
C
CC ,ontrolNAhi!tNa release event starts r$vt
Ccr$vtc
C releaseNontrolNshi!t N a
C
CC ,ontrol N mouse button 5 release event starts r$vt
)4
Ccr$vtc
C ,ontrol N b:5 N :elease
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C #nd o! $bindkeys on!iguration C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
E sok .j 0unk/i +Dk'$s$-!z az k!ll( -ogy +os l$"jnk ki a !r+inlbl(
+aj' l$"jnk b! o'a .jraBBB
Az akulis bill!nyD-ozzr!n'!l$s!k! az
xin"keys_sho1
"aran//sal ira-ajuk kiB 7ajnos -a +os !z ki akarjuk "rblni( !z a vlasz
ka"jukW
vz+,siszilla Y0xin"keys_sho1
-Aystem-/inks-#$eutables-$bindkeysOshoW: line D: e$e: Wish: not !ound
A +!gol's k$z!n0!kvB M!l!"#!ni k!ll a :is9 "rogra+oB 7ajnos( n!+ :Qis-;
n$v!n alljuk +!g O u'ni k!ll( -ogy !z a :Mk; "rogi r$sz!B M!-W
Compile tk
Ez n!knk l!0or'#ja +aj'( a+i k!llB E!gj!gyz!n'( -ogy ! "roginak
0ggs$g! a ,6l "rogi( r is k$r'!z +aj'( akarjukC! !l!"#!ni O "!rsz! -ogy
akarjuk= Ez !- !l!"#i n!knk a 9cl '!.!E $s a 9k '!.!E v!rziiB Ezun
+r +Dk'ik az xbin'k!ysas-oQ "aran/s( a+i !gy sz$" gra0ikus ablakba
ki#rja n!knk az akulis -ozzr!n'!l$s!k!B 7( +os +r !l$g !--!z a
D9i2tWItrlW` bill!nyDko+bin/i is=
9o '! +i igazi :Fo/kk; vagyunk( "aran/ssorC+nisok= Ei van( -a :+$lyC
konzolban; vagyunk( s o akarjuk kiirani !z!k!( -olo o nin/s gra0ikus
ablak<=
7!++i v$szB Akkor -asznljuk az
xin"keys 8$sho1
"aran/so=
9o '! +os +r $"" i az i'!j! annak( -ogy !l+!s$ljk( +i0$l! "aran/soka
knk +i0$l! bill!nyDk-z a 0!ni( "$l'ak$n kzl 3xbindkeysr6
llo+nyban= _+!=
D9i2tWItrlW` T xbin'k!ysas-oQ
D9i2tW;age$p T 18E -ang!r nv!l$s! 5 !gys$gg!l
D9i2tW;age@o:n T 18E -ang!r /skk!n$s! 5 !gys$gg!l
ItrlW;age$p T Eas!r -ang!r nv!l$s! 5 !gys$gg!l
ItrlW;age@o:n T Eas!r -ang!r /skk!n$s! 5 !gys$gg!l
-y 2avorites T Erxv !r+inl in'#sa
;layO;ause T Eo/ z!n!l!jszn jszo z!n! +!gll#sa`in'#sa
;revious T Eo/ z!n!l!jsz lisjban az !lz z!n!sz+ra ugrs
)5
#ext T Eo/ z!n!l!jsz lisjban a kv!k!z z!n!sz+ra ugrs
D9i2tWItrlWAltWG T GFr!llE r!n'sz!r+onior in'#sa
D9i2tW;rintD6reen T k$"!rnyk$" k$sz#$s! "ng 0or+u+ban
3a $s -ogy +i$r van k$Ck$ 0unk/i a -angos#sra $s a -alk#sra< E!r k$
/saorna van !rr!( az !gyikn!k a n!v! 18E( a +sik$ Eas!rB Enn!k j!l!nC
s$g$ O b!vallo+ bDnu'aosan O n!+ !g$sz!n $r!+( '! .gy klns!bb!n
n!+ is $r'!k!lB HEl +$g +!g#r-aja n!k!+( aki u'ja( '! /sak jl szjbaC
rgsan( -ogy $n( a /s!k$ly$r!l+D +!'v!bo/s is 0!l0ogja+=I A l$ny!g( -ogy
an l!-!s$gnk szablyozni +in'!gyik!( $s k$szB *asznljuk !g$szs$gg!l=
7z$" lisa( -asznos( j 0unk/ik= E!gol''o az is( -ogy l!gy!n k$"!rnyk$C
"nkB *ogy +i$r n!+ a si+a 1rin7/r!!nr! k!+< E!r #gy n!+ sz!+!C
!l-!jk !l! a r!n'sz!rnk! k$"!rnyk$"!kk!l( -a v$l!l!nl nyo+juk +!g
az a go+boB Azaz( a 7-i0!l !gy bizonsgosabbB E!gj!gyz!+( -ogy u'C
juk -ol k!r!sskW a saj *2EE knyvrunkba +!ni !l a k$"!rnyk$"!k!(
azaz a `Ps!rs`vz Cb!( $s a k$" llo+nyn!v! az akulis 'u+ $s i' sz+C
a'aaibl k$"z'ikB A ki!rj!sz$s! +!g !r+$sz!!s!n 3png l!szB E!gj!gyz!nC
'( -ogy ! 0unk/i klnsk$"" -asznosB M!l! van a vilg k$"!rnyk$"C
k$sz# "rogikkalB Ei a nyavalynak<= A+i l!-!( ol'junk +!g !gysz!rD!n=
HErs a gyan.+ klnb!n( -ogy az ssz!s k$"!rnyk$"Ck$sz# "rogi is gs
soron !z a ruin :rngaja;( -#vogaja( /sak sz$" :ru-;( :/so+agols; a'
-ozzIB
E lisnak /sak az a sz$"s$g-ibja( -ogy a GErell- r!n'sz!r+onior +$g
0!l sin/s !l!"#v!BBB 9osza( !gynk rla( -ogy l!gy!n=
Compile gkrellm
Ez a GErell- .3A3'-r' v!rzij !l!"#i n!knkB 9agyon szu"!r r!n'sz!r+oC
nior= ?v#-! is( l!-! -ozz l!l!ni +in'!n0$l! skin!k!( "lugin!k!( sbBBB
A k!z!l$s$ +os n!+ +agyarzo+ !l( n!+ ! knyv /$ljaB L$ny!g( -ogy a
klnbz r$sz!in( azaz "i/i k$"!rnyin az !g$r jobb go+bjval kainva
0!lugrik azon r$sz b!ll#ablaka( a-ol b!"ara+$!r!z-!jk( "$l'ul -ogy
+ily!n +agas l!gy!n az a kisablakB A 0!jl$/!n kainva #gy !gy lalnos
kon0igurl ablak j!l!nik +!g( a-ol +oniorunk sz$l!ss$g$ is b!ll#-ajuk
H"ix!lb!nIB
Aliasok, azaz paran.sok rvi*(tsei
Zs akkor +os !gy!lr! !l$g a go+bnyo+orgasbl O kv!k!zz$k a
rvi'#$s!k vilga= Ez n$+il!g !gysz!rDbb $+a l!szB
Arrl van sz( -ogy -a +os a 5o6 "aran//sal akarjuk in'#ani a konzolos
z!n!l!jsz "roginka O az n!+ 0og +Dk'niB 9in/s ugyanis olyan "rogink(
)6
-ogy :+o/;B Az( a+i a +o/bl in'#-aunk( ugyanis a :5o6p; n$vr! -allgaBBB
El$g -ly! 'olog( '! #gy vanB 3obb l!nn!( -a a si+a :+o/; "aran/s is +Dk'C
n!BBB 7= A-ogy a knyvrban bng$sznk( +!g a-ogy olvasgajuk a k!z!l$C
si uas#s H+r aki olvasgajaBBB sajnos !zz!l +$g $n is .gy vagyok( +in a
l!gbb !+b!rW i' -inyban az az !lv!+( -ogy :-a v$gl!g n!+ +!gy( olvas'
!l a k!z!l$si uas#sBBB;I( ki'!rl( -ogy klnbz :$+k; is vannak -ozz( a
kin$z!$r!= Ez!k! a
//rograms/Moc/@!.!($alpha@/Share"/moc/themes knyvrban l!ljk 0!lB 9osza k$C
sz#snk rgv!s !gy +solao a yello1_re"_theme n!vDrl +on'juk viola_theme
n$vv!l O !z!n.l !z 0ogjuk -asznlni( s -a k!ll( #rni is= A +sola is l!gy!n
ugyan!bb!n a knyvrban= 9o +os !gy +!g-arozo $+val a z!n!l!jC
sz .gy k!ll in'#ani( -ogy O "$l'ul C
mocp $9 viola_theme
9o +os !z nagyon n!-$zk!s +in'!n alkalo++al b!#rni= Eily!n j is volna(
-a !gysz!rD!n !gy
moc
"aran/sra +ris #gy /s!l!k!'n!=
4an +!gol'sB A+ikor !lin'#asz !gy !r+inl!+ulor( az b!olvassa a
+aga /on0ig 0jlj a ! *2EE knyvra'blB Ez k!ll +'os#ano'B
Eg$sz!n "onosan n!+ a !r+inl!+ulor /on0ig 0jljra k!ll gon'olnunk
"!rsz!( br van annak isB Pgy! k!'v!n/ ErxvCnkn!k "$l'ul a "mr$vtr 0il!B
*an!+ a !r+inl!+ulor !lin'# !gy .gyn!v!z! "aran/s0!l'olgoz( a+i
nagyjbl +!g0!l!l a -#r-!' A27CnakB 1aran/s0!l'olgozbl bb 0aja l$!zik
a Linux vilgban( n!k!' a GoboLinux r!n'sz!r!'b! k! is !l!"#v! van(
!gyikn!k a n!v! !as9( a +sik$ Zs93 A 'iszrib./ikban bbnyir! a ?as- az
ala"$r!l+!z! "aran/s0!l'olgoz( szakszval :s9ell; C a GoboLinux ala
azonban a Zs9B Ha "aran/sok szinaxisa u'o+so+ sz!rin l$ny!g$b!n
ugyanaz ! k!n$lIB Ez!kn!k a /on0ig 0jljai a 3bas9r6 ill!v! 3zs9r6 n!v!
vis!likB 9!k!' !- !z!k!( '! l!galbbis a Bzs-r/ 0jl k!ll +'os#ano'( -ogy
saj k!'v!' sz!rin +Dk'j$kB Ez +os a kv!k!zk$"" n$z-! ki nla'( -a
kiliszo' a /a "aran//salW
vz+,siszilla Y0cat !Bshrc
alias pioUcnano *pc
alias rmUcrm *ic
alias pUcp *ic
alias dUcls **olorc
e$port 9;T2Ub9;T2:"
i! K cbAA2O,'JJ#,T3'Jc 0
then prompt lode yelloW
else prompt lode yan
!i
C !untion to start one instane o! gpg*agent !or urrent user
Ci! K *z cb=eho b=ps *, gpg*agent *o userU> ] grep b=Whoami>>c 0
)@
Cthen
C gpg*agent **daemon *s **Write*env*!ile Y-"gnupg-gpg*agent"env ?[ -dev-null
C!i
Ce$port b=at Y-"gnupg-gpg*agent"env>
A iC!l j!ll sorok !r+$sz!!s!n i is +!gj!gyz$s!kB
A 0jl !l!j$n sok olyan sor lunk( a+ikn!k a k!z'!! :alias;B E sz n!+ az
:aljas; -ibsan #r vlozaa( -an!+ az j!l!ni( -ogy nagy aljasul bizonyos
"aran/soknak ln!v!k! a'unkBBB
9osza( !g$sz#sk ki a 0jl n$-ny sorral( -ogy #gy n$zz!n kiW
vz+,siszilla Y0cat !Bshrc
alias pioUcnano *pc
alias rmUcrm *ic
alias pUcp *ic
alias dUcls **olorc
alias %Ucls *lc
alias Ucls *lc
alias penUcmount -dev-sda?c
alias upenUcumount -dev-sda?c
alias ohUcd -<ount-2.;F-Sene-'!ra2azac
alias olUcd Y-o!ralinkc
alias zUcd -<ount-2.;F-Senec
alias leUcd -.epot-/etoltc
alias mUcd -<ountc
alias $mmsUaudaious
alias $Ue$it
alias pUcd -9rogramsc
alias WikiUcd -9rograms-Mampp-?"6"7"a-htdos-dokuWikic
alias oUcd -9rograms-'s-1"1"1-binc
alias moUcmop *T violaOthemec
e$port 9;T2Ub9;T2:"
i! K cbAA2O,'JJ#,T3'Jc 0
then prompt lode yelloW
else prompt lode yan
!i
C !untion to start one instane o! gpg*agent !or urrent user
Ci! K *z cb=eho b=ps *, gpg*agent *o userU> ] grep b=Whoami>>c 0
Cthen
C gpg*agent **daemon *s **Write*env*!ile Y-"gnupg-gpg*agent"env ?[ -dev-null
C!i
Ce$port b=at Y-"gnupg-gpg*agent"env>
L-a a l$ny!gW klnbz -asznos rvi'#$s!k! -arozunk +!g az :alias;
"aran/s s!g#s$g$v!l= 1$l'ul( !z!n.l a si+a
moc
"aran/s !gy!n$r$kD azzal( +in-a a +o/" "rogi a violaa-!+!Cv!l in'#ouk
volna= A :z; "aran/s -asra !lugrik abba a knyvrba( a-ol a z!n$i+
vannak( az :o-; "aran/s -asra o'a( a-ol k!'v!n/ $n!k!sn+( :20ra *aza;
)%
z!n$i vannak ssz!gyDjv!( sbB A :"!n; $s :u"!n; szolgl arra( -ogy knny!n
0!lC ill!v! l!/saol-assa+ a "!n'riv!Co+aB
E "onon j!gy!zn$+ +!g( -ogy :+", l!jszka;
1
ugyan.gy k!ll /saolni(
+in a "!n'rjvokaB
Az -isz!+ !z annyira vilgos( -ogy n!+ is k!ll bb! #rno+ rlaB A 0!ni!k
!r+$sz!!s!n az $nn!k!+ 0onos rvi'#$s!k( a F!'v!s 2lvas bran /s!r$lj!
ki a n!ki n!+ k!ll!k! vala+i -asznosra( vagy !lj!s!n -agyja ki k!( s
kiall-a .jabbaka isB
A +o/ "rogi k!z!l$s$rl Hsajnos /sak angolulI !z!n az ol'alon j$koz'-aszW
-"W``+o/B'a"!rBn!`
E knyvn!k n!+ /$lja az r$szl!!ib!n b!+uaniB A kin$z!! +in'!n!s!r!
k!'v!n/ 56 "rogink$-oz -asonlaosB Zs -a !lin'ul( a 9 b!D l!nyo+sra
sz$"!n kiliszza n!k!' az ssz!s bill!nyD"aran/s H+!ly!k "!rsz! /sak
akkor :$ln!k;( a+ikor $"" a moc ablak lo' a k$"!rnynBBB a lis l!0!l$ a
kurzorbill!nyDv!l gr'#-!!'( a kil$"$s b!ll! "!'ig az *s6Cv!l r$nikIB A
+o/Cbl ki a T b!Dv!l l$"-!nk( '! a z!n! ovbb 0og szlni= 8sak akkor
-allga !l( -a kia'juk a
mocp $x
"aran/so( !z ugyanis l!ll#ja a '$+onB
5!l-#vo+ azonban a 0igy!l+! !gy 0onos k$ny!l+i sz!+"onraB A-ogy a help
k$"!rnyj$n is l-ajuk az :0; go+b l!nyo+sa az /sinlja( -ogy :9oggle
>ea"9ags option;B Azaz +agyarul( !zz!l ki`b! ka"/sol-ajuk az a 0unk/ij(
-ogy a l!jszan' sz+okbl kiolvasson +in'!n0$l! o l!#r ulaj'onsgoka(
azaz n!+ szigor.an z!n!i in0ka( +in "l az o l!rol z!n!sz+Cn$v( sbB
A+!nnyib!n !z b! van nla ka"/solva H$s ala"!s!b!n b! vanBBBI( akkor a moc
ablakban n!+ a z!n! llo+nyn!v! j!l!nik +!g( -an!+ !z a :ags;Cban
l!rol z!n!n$v( kiv$v! "!rsz! -a o s!++i nin/s l!rolva( az!s!b!n ugyaC
nis +$gis az llo+nyn!v! +uajaB Ez bbnyir! nagyon jl is van #gy( /sak
az a baj( -ogy n$+!ly !s!b!n van :ags; l!rolva a z!n!sz+okban( '!
br+i0$l! $r'!+l!g!s in0 n$lkl( +!r z!n!n$v -!ly! olyas+ik vannak o(
-ogy :9rack E;( :9rack @; sb( a+i n!knk s!++i -asznosa n!+ +on'(
l!g0!lj!bb -ogy -nya'ik z!n!sz+ vol a 8ACn( a+irl 'igializlk( '! !zz!l
n!+ sokra +!gynk( +!r k!ll a -allnak( ki k#vn/si !rr!<= Ez!s!b!n +$gis
jobb l!nn! aln az llo+nyn!v! +uani( r!+$lv! -ogy annak !ln!v!z$s!
in0or+/igaz'agabbB 9os !kkor nyo+juk +!g az :0; go+bo( -ogy az
+uassaBBB
1
Egy kis ny!lv.j#si k!z'!+$ny!z$sW 3avaslo+ -ogy a klnbz z!n!l!jsz kyk!
n!v!zzk .gy( -ogy :zene5orzsa;( s n! .gy( -ogy :+", l!jsz;B 1ln! +!r n!+/sak +",
0or+u+o jszanak l! '! Q+aC is( s a jobbak a k!'v!n/!+!( az ogg orbis
0il!0or+u+o isB A z!n!+orzsaCsz j( +!r n!+ 2 sz +in az( -ogy :+", l!jsz;( nin/s is
sz+ a n$vb!n( ill!szk!'ik a +agyar ny!lvb!( rvi'!bb is +in az :+", l!jsz;( s( nin/s
b!nn! $k!z!!s karak!r s!+( a+i bizonyos !s!!kb!n jl j-! a sz+#s!/-nika vilgbanB
))
3ajt forr"illenty?k *efinilsa a mo. pro+ramnl
M!r+$sz!!s!n arra is van l!-!s$g( -ogy a +o/Co v!z$rl 0orrbill!nyDk!
+i +agunk -arozzuk +!gB E--!z /sinljunk !gy +solao a
//rograms/Moc/Current/Share"/"oc/moc/keymap!example
0jlrl vala+ily!n n$v!n a f*2EE knyvrunk 35o6 alknyvrba= Zn a 0il!
n!v$n!k s#lsz!rD!n H$s ro""an+' 0anzia'.sanBBBI az vlaszoa+( -ogy
:k!y+a";( azaz +os van !gy /Users/vB/!moc/keymap n!vD 0il!Co+B Ebb!n
akr+i +!gvloza-aokB A--oz -ogy a +o/ u'ja( -ogy !z k!ll -asznlnia(
/sinlnunk k!ll ugyan!bb! a /Users/vB/!moc knyvrba !gy con&ig n!vD 0il!Co
is( a+in!k !z a sor k!ll aral+azniaW
Keymap % keymap
vagyis l-a( !gysz!rD!n +!ga'juk a bill!nyD-ozzr!n'!l$s!k! aral+az
0il! n!v$B
7 +os +r "$l'ul +!gk!r!s-!!+ a k!y+a" 0il!Cban a
PuitOlient U P
sor( s #r-ao+ !rr!W
Vuit_client % ?
7 !z!n.l n!+ a T( -an!+ a 1 bill!nyDr! l$" kiB *a !ll!nb!n vala+!ly
0unk/ibill!nyD l!nyo+sra akarjuk kil$"!ni( arra i a "$l'a( -ogyan k!ll
az '!0inilnunkW
Vuit_client % FE(
Zn +aga+ is !z -asznlo+( +!r !z +!g!gy!zik az mc "rogi b!ll#sval( s
#gy n!+ k!ll k$ kln kil$"$si bill!nyD +!ganulno+B
4!gyk 0!l !z!k! a soroka is a /Users/vB/!moc/con&ig 0jlbaW
Fast"irE % I/Users/vB/o&ralinkI
Fast"ir@ % I/Mount/H:;</WeneI
DxecComman"' % Irm X&I
Ez az j!l!ni( -ogy a +o/ "roginak +!g-aroz-aunk !lr! b!"ll
:gyorsknyvraka;( a-ov !lugrik a +!ga'o bill!nyD"aran/sra( ill!v!
+!g-aroz-aunk v$gr!-ajan' "aran/soka is( +!ly!k! !r+$sz!!s!n
szin$n bizonyos gyorsbill!nyDr!( azaz bill!nyDl!nyo+sra -aj v$gr!B Zs +i
+os +!g-arozunk n!ki k$ !00$l! :gyorsaralo+j!gyz$k!;( a 5as'ir1C!
$s a 5as'ir2C( !r+$sz!!s!n a F!'v!s 2lvas /s!r$lj! ki az i'$zj!l!k kzi
szv!gr$sz a n!ki !sz aralo+j!gyz$kClinkr!BBB vala+in az +on'uk n!ki(
-ogy a %Cas sorsz+. "aran/s az l!gy!n( -ogy l!rli az a z!n!sz+o( a+in
$"" llunk a kivlaszs j!lz /s#kkal a moc z!n!lisjbanB Ez nagyon
-asznos( -a ka"unk !gy z!n!koll!k/i a+ibl ki akarjuk s!l!j!zni a n!knk
n!+ !sz!k!B Ein!k l!gy!n !+ia nyiva !gy kln !r+inlablak az +/C
100
v!l=
9a '! +ik az ! aralo+j!gyz$k!k-!z $s a "aran/s-oz 'ukl bill!nyDC
ko+bin/ik<
M!r+$sz!!s!n !z!k! is a keymap n!vD 0jlban alljuk +!gB 2 a v$g! 0!l$
"$l'ul !z a sor sz!r!"!lW
exec_comman"' % F'
Ez j!l!ni az( -ogy az !lbb b!ll#o z!n!sz+rl$sr! uas#o %Cas
"aran/so az 4/ bill!nyD l!nyo+sval akivl-ajukB ?!ll#-aa+ volna
akr+i +s bill!nyDr! is( '! !z n!k!+ nagyon +!g0!l!l( +!r az lala+
soka -asznl +/ "rogiban is az 5% a 0jlrl go+bB A :gyorsaralo+C
j!gyz$k!k; !l$r$s$-!z +s s"!/ilis j!l!k vannak +!g-arozva( azok( +!ly!k
a :goaoa0asa'ir; k!z'!D sorokban sz!r!"!ln!k( !z!k ala"$r!l+!z$s sz!rin
a kv!k!zkW
go_to_&ast_"irE % !
go_to_&ast_"ir@ % Y
go_to_&ast_"irA % Z
go_to_&ast_"ir# % [
go_to_&ast_"ir. % X
go_to_&ast_"ir, % R
go_to_&ast_"ir< % H
go_to_&ast_"ir' % \
go_to_&ast_"ir= % +
go_to_&ast_"irE( % -
E b!ll#sok !r+$sz!!s!n /sak a moc "rogi .jrain'#sa un l$"n!k $l!b!B
101
:n+szs mlykonzol"l s virt#lis terminl"l
9!+ k!ll +!gij!'ni( !sznk gban sin/s rkr! l!+on'ani sz!r!!
5ir!0oxunkrl= A! +!gr$n-!( -ogy !ll!nll-aalan k#vn/sisgunkl $s
k#s$rl!!z$si vgyunkl v!z!!v$n( vala+i olyas+i /s!l!ksznk( a+iv!l .gy
!lronjuk a r!n'sz!rnk!( -ogy bb$ n!+ in'ul a gra0ikus 0!ll!( s n!+
u'unk $l!! l!-!lni b!l$B Ekkor 2 'olgo !-!nkW
1B &n'#juk a Liv!8AC( s !rrl b!j!l!nk!zv$n vala+i linuxos 0ru+ra(
an/so k$rnk a nlunk okosabbaklB 4agy $"" !C+ailban k$rnk
an/soB
2B Pgyan!z !sszk( azaz an/so k$rnk( $"" /sak !z$r n!+ in'#unk
Liv!8AC( -an!+ !gy "aran/ssori bng$sz 0uaunkB
9o +os az 1B !s! vilgos( azzal n!+ is 0oglalkozunkB A +so'ik !s!
$r'!k!s!bbn!k Dnik( '! !lk!'v!l!n#!n !gysz!rD l!szBBB ugyanis +in'ssz!
arrl van sz( -ogy Linux al van sz+os :"aran/ssoros; bng$szB Ez!k
!gyik! !l!"#v! is van n!knk( a n!v!W LinksB Ez !r+$sz!!s!n a
links
"aran//sal in'#-ajuk( akr a :+$lykonzolbl; Hu'o'( a-onn$ a sarx
"aran//sal l$"-!sz b! a gra0ikus 0!ll!b!I( akr vala+!ly virulis
!r+inlblB
Egy !00$l! bng$sz k$"!ss$g!i !r+$sz!!s!n sz!r$ny!k O n! vrjuk !l l!(
-ogy 3A4AC +uogasson n!knk( '! +$g az s!+( -ogy !gylaln j"g vagy
"ng k$"!k!B A! a Q!bol'alakon az in0k bbs$g! .gyis a szv!g( az a l$ny!g(
s az jl +!g+uajaB A szv!g!s link!k! isB ?! u'unk j!l!nk!zni br-ov a
j!lszavainkkal( ko++uniklni u'unk( sbB A k!z!l$s$ n!+ #ro+ l!( -a+ar
rjssz O l$ny!g( -ogy a FurzorL!`5!l bill!nyDkk!l +ozog-asz a szv!gb!n(
s az +in'ig rugrik a kv!k!z linkr!( akkor ThEn!r( -a arra a linkr! akarsz
ugraniBBB
A Links in'#-a O virulis !r+inlbl= C .gy is( -ogy
links $g
Ez az .gyn!v!z! :gra0ikus z!++'ja;B Ez annyibl +sabb( -ogy i +r
+!gj!l!nn!k +!nk is b!nn! O '! /sak -a *s6 go+bo nyo+szB A +!n
szv!g!i !r+$sz!!s!n angolul vannakB 4agy az !g$rr!l k!ll kains az ablak
0!jl$/$nB H&g!n( i +r l!-! -asznlni az !g!r! is( !bb!n az z!++'ban=I
A--oz( -ogy PLLC #rj b!( a :g; go+bo k!ll +!gnyo+no'B Ez!k a l!g0onosabb
u'nivalkB Zs +$g az( -ogy i +r +!gj!l!nn!k bizonyos !s!!kb!n a
gra0ikk( azaz a k$"!k is a Q!bol'alakrlB A! n$+!ly ol'alak +$gis 0urn
+uanak( +!r +in-a n!+ k!z!ln$ a k!r!!k! H0ra+!sIB A! -asznl-a
az$r( -a +in'!n k$l szaka'B
Egy +sik ily!n bng$sz is l$!zik( a+i #gy -ir!l!nj$b!n !sz!+b! ju( !z a
Lynx( $s !z a
Compile lynx
"aran//sal !l!"#-!B
102
Ez!k n!+ sok -!ly! 0oglalnak( $r'!+!s +!garani k!( +in'!n !s-!s$gr!
k$sz!nB Elv$gr! sos!+ l!-!nk !l$gg$ "!sszi+isk $s "aranoisakB FlnC
b!n is( igaz Fo/ka n!-ogy +r n! r!n'!lk!zz$k a "aran/ssori bng$sz$s
l!-!s$g!iv!l=
10,
4<>(rs paran.ssor"l
A+in +!glo' ! /#+!( sz!rin!+ kirz $g!' a -i'!gB :9agy !g!k( !z +!g
+in snisa "!rv!rzi<= * !z!kn!k a linuxos 0i/kknak nin/s vala+i
9$r-oz -asonlaos nor+lis 8AC#r szo0v!rk( -ogy !rr! az iszonyara
k$nysz!rln!k<=;
1!rsz! -ogy van olyanB Az a n!v!( -ogy EA!( $s +!gallo' a FAE
+!nj$b!nB Zs +$g +agyar ny!lvD is l!sz k!l+!=
E$gs!+ aro+ 0!l!sl!g!sn!k is+!r!n!+ !nn!k +'j( ugyanis 4ZGMEC
LE9eL EGN7YELg( l!galbbis -a az !+b!r s!++i klnl!g!s :!xr; n!+
akarB A l$ny!g( -ogy u'juk( -ogy 8AC +in'ig 3iso k$"+sbl #runk= A+i
!r+$sz!!s!n !l k!ll k$sz#!nnk( +!r /sak una #r-ajuk kiB E--!z
+in'!n!k!l -oz' l$r! az a knyvra( a+in!k a aral+ 0!l akaro' #rni(
b!nn! "onosan olyan +a""kkal( a+ik! a 8ACn lni -ajasz( "!rsz! a
+a""k l!gy!n!k !li a +!g0!l!l aralo++al is( azaz a 0jlokkalBBB +aj'BBB
E "aran//sal k$sz#-!sz !gy &72 k$"+s0jlW
mkiso&s $C $L IproaI /Users/vB/:okumentumok U proa!iso
A 0!ni "aran/s !lk$sz#i az `Ps!rs`vz`Aoku+!nu+ok knyvrbl H!- az
i rol 0jlokblI $s !nn!k ssz!s alaralo+j!gyz$k$bl a "robaBiso n!vD
0jl H8ACk$"+sI( +!ly!n "onosan a +!ga'o `Ps!rs`vz`Aoku+!nu+ok
knyvr aralo+j!gyz$ksruk.rja l!szB A k!/#+k! az l!sz( -ogy k"robak(
$s 3oli!Cb!j!gyz$s!k is l!szn!k( azaz !nn!k +!g0!l!l 0or+u+. l!sz a
k$"+sB H4agyis ! 8AC a+i #rsz( :sz!r!!; Gin'oQso' all is olvas-ao'
+aj'IB A k$"+s0jl abba a knyvrba l!sz !l-!ly!zv!( a+ib!n $"" llsz a
"aran/s kia'sakorB
Ell!nrz$s-!z +ounoljuk 0!lW
mount $o loop proa!iso /Mount//D0
Ez a `Eoun`1E9 knyvrba +ounolja 0!l a 0jlB HEr -a l$!zik !z a
knyvra'BBB Zs !z bbnyir! /sak rooCk$n !-!jk +!gIB Ezun -a
b!+$sz +on'juk az +/ "rogival a `Eoun`1E9 knyvrba( l-ao' a
"robaBiso k$"+s0jl aral+( $"" .gy( +in-a !z !gy kln "ar#/i volna(
vagy !gy +r k$sz 8AB
Az u+ounolsW
umount /Mount//D0
A k$"+s l!+!zr! $g!$s!W
c"recor" "ev%/"ev/h"c proa!iso
9a !z sokig 0og 'olgozniBBB Zs a+#g !l n!+ k$szl( a "ro+"o s!+ ka"o'
visszaB Zr'!k!ss$gk$""!n i'!#ro+( +ily!n ki+!n!! lsz akkor( -a a
GoboLinux 014 Liv!8A isoCk$"+s #ro' ki !gy l!+!zr! !zz!l a +'sz!rr!lW
104
pv+,siszilla -<ount-2.;H-iso0c"recor" "ev%/"ev/h"c )oo*inux$(E#$i,',!iso
dreord: Jo Write mode spei!ied"
dreord: ;suming *sao mode"
dreord: 3! your drive does not aept *sao, try *tao"
dreord: Luture versions o! dreord may have di!!erent drive dependent
de!aults"
,dreord*9ro.I.*,lone 5"1?"1?a5D =i646*p*linu$*gnu> ,opyright =,> ?HH7*5116
`rg Ahilling
dreord: Varning: :unning on /inu$*5"6"5D"4*8obo
dreord: There are unsettled issues With /inu$*5"7 and neWer"
dreord: 3! you have une$peted problems, please try /inu$*5"E or Aolaris"
ssidev: G-dev-hdG
devname: G-dev-hdG
ssibus: *5 target: *5 lun: *5
Varning: 'pen by GdevnameG is unintentional and not supported"
/inu$ sg driver version: D"7"5F
@sing libsg version Gshily*1"HG"
.evie type : :emovable ,.*:'<
Iersion : 1
:esponse Lormat: 5
,apabilities :
IendorOin!o : G2/*.T*ATG
3denti!ikation : G,.*:V 8,#*4E41B G
:evision : G?"1DG
.evie seems to be: 8eneri mm ,.*:V"
@sing generi A,A3*D-mm ,.*:-,.*:V driver =mmOdr>"
.river !lags : <<,*5 AV;B;@.3' B@:JL:##
Aupported modes: T;' 9;,T#T A;' A;'-:H69 A;'-:H6: :;V-:?6 :;V-:H69 :;V-:H6:
Atarting to Write ,.-.I. at speed E4 in real A;' mode !or single session"
/ast hane to Puit, starting real Write 1 seonds" 'peration starts"
dreord: V;:J3J8: .rive returns Wrong startse =1> using *?71
Trak 1?: Total bytes read-Written: 6HH4HF476-6HH4HF476 =DE?FEF setors>"
pv+,siszilla -<ount-2.;H-iso0
9o j( ok$ O +on'-aja !rr! valaki O '! -ogy a nyavalyba !sznk sz!r a
GoboLinux 8A k$"+sra<=
9a '! k$r!+( -isz!n !z 129M AY a k$"+s0jl( a+i !r!'!il!g +$g GinC
'oQs ala l!l$l( s onnan l!+!zr! #rl= *a vala+i$r l!rl!' volna( s
+os +$gis k$n!( +!r a -av!rnak is l!+!zr! akaro' #rni( s!++i gon'( -a
+!gvan +aga a 8A +$g O ugyanis ?JLEELN l!+!zrl knny!'$n k$sz#-!sz
iso k$"+s0jl !zz!l a "aran//salW
"" i&%/"ev/h"c o&%;_k6pm5s&5Ol_k]v5nt_neve
H1!rsz!( !lbb !'' b! a 8AC a +!g-ajbaBBBI
*a valaki +$g -asznlna 0lo""y( annak k!'v$$r i van( -ogyan k$sz#s!n
0lo""yrl is k$"+s0jlW
"" i&%/"ev/&"( o&%;_k6pm5s&5Ol_k]v5nt_neve
A k$"+s0jl ala"jn .j 0lo""y #rniW
"" i&%;_k6pm5s&5Ol_neve o&%/"ev/&"(
H1!rsz!( !--!z !gyk b! a 0lo""y( $s az s!+ r( -a abban a knyvrban
105
llunk $""( a-ol a k$"+s0jl vanBBBI
Sjra#r-a 8A rl$s! "aran/ssorblW
c"recor" $lank%&ast "ev%/"ev/h"c
&ll!v! -a !z vala+i$r n!+ vlna b!( akkorW
c"recor" $lank%all "ev%/"ev/h"c
Ez ubbi "!rsz! ovbb arBBB
Eos +r r!+$l!+ vilgos( -ogyan +sol-asz l! !gy 8AC "aran/ssorblW
+!g/sinlo' a k$"+s0jl rla( +aj' ki#ro' azB A sz$" az !g$szb!n az( -ogy
+in'!gy( a 8A boool-aC! vagy s!+B Hz!n!i /$'$k !s!$n n!+ u'o+(
+Dk'ikC! !z a +'sz!rB *a valaki ki"rblja( #rja +!g n!k!+ az !r!'+$nyIB
Ennyi !- a "aran/ssori 8AC#rsrlB 1!rsz! r!ng!!g "ara+$!r! l!-!s$g!s
az 5kiso2s $s a 6dre6ord "roginak is( '! n!+ /$lo+ !z!k +$lys$g!ib!
b!l!+!rlni O az !s!!k bbs$g$r! a 0!ni is+!r!!k $"" !l!g!kB 9!+
is+!r!!+ az s!+( -ogyan l!-! "aran/ssorbl z!n!i 8ACk! +solni`#rniB
Az +r bonyolulabb !s! ugyanisB
<1< (rsa paran.ssor"l
A A4AC#rs-oz Ha "aran/ssori-ozI a gro:iso2s "rogi k!llB *asznlaaW
gro1iso&s $W /"ev/"v" $> $C /kiiran"N/alk4nyvt5r
A CL a :Lo/kLi'g!;( a C3 az .gyn!v!z! :3oli!; b!j!gyz$s!k l$r!-ozs
j!l!niB 1!rsz! ! "aran/so r!n'sz!rgaz'ai jogkrr!l H:roo; us!rk$n( azaz
+in :"v;I illik kia'niBBB
A4A k$"+s l!+!zr! $g!$s!W
gro1iso&s $"v"$compat $W /"ev/"v"%image!iso
106
2jlt(p#sok pro+ramokhoz trs(tsa az m. pro+i"an
Eiun !''ig +i l$ny!g$b!n +in'!n "aran/ssorbl Hna j( virulis !r+inlC
blBBBI in$znk !l( s o is 0l!g az +/ "rogra+ s!g#s$g$v!l( nyilvnvalan
ala"v! kv!!l+$ny( -ogy +!g u'juk -arozni( -a vala+i llo+nyon
llunk a kivlaszs j!lz inv!rz /s#kkal( $s En!r nyo+unk( akkor +ily!n
"rogi in'#son az +/( +!ly az az llo+ny k!z!li vala+ik$""B E u's !
0!j!z! kzli v!l!'( isz!l 2lvas+=
9yilvn n!+ l!"'l +!g azon( -ogy az( +i0$l! llo+ny-oz +ily!n "rogi
k!ll -asznlnia( az +/ !gy /on0ig 0il!Csz!rD szv!g!s llo+nyban roljaB
Ez!n llo+ny /sak r!n'sz!rgaz'ak$n sz!rk!sz-!!'( $s a
O;rogra5sO-IO(383'OD9aredO56 knyvrban l!l!' +!g( a-olis a n!v!
563ext O b!sz$'!s n$v( +!r az j!l!ni( az +/ "rogi !x!nsionokkal( azaz
ki!rj!sz$s!kk!l 0oglalkoz llo+nya= Zs !l$g -ossz.B
9!+ k!ll +!gij!'ni( n!+ 0ogo+ i'!+solni az !g$sz!B 8sak a b!nnnk!
$r'!kl r$sz!k!B Ez n!+ l!sz olyan -ossz.( !ll!nb!n annl -asznosabb=
F!z'jk is=
Ein'!n!k!l k!r!ssnk b!nn! !gy
ZZZ ;rchives ZZZ
r$szB Ez un vannak ssz!gyDjv! az .gyn!v!z! ar/-ivl( azaz +r#!(
:b!/so+agol; 0jlokra vonakoz u'nivalk az +/ sz+raB A bbs$g$
0!l!sl!g!s "iszklnunk( '! allunk !gy ily!n r$szW
C deb
rege$-e"uadebb
'penU_d _pCdeb
IieWU_vieWhasiii dpkg*deb * _!
9os( !z !r+$sz!!s!n a A!bian n!vD Linux 'iszrib./i /so+agjaira
vonakozik( +!ly!kn!k a ki!rj!sz$s! !r+$sz!!s!n O ki -inn$< C 3deb
szoko l!nniBBB 9! +!njnk b!l! annak r!j!l+!ib!( +i$r ily!n bonyolul
+'on van +!ga'va a ki!rj!sz$s\ a+i +os b!nnnk! $r'!k!l az az( -ogy
van !gy Eagyarorszgon k$sz#! Linux 'iszrib./i is( a+in!k P-uLinux a
n!v! H!l$r-! a -"W``u-ulinuxB-u ol'alonI( $s !nn!k a /so+agjai br 3u9u
ki!rj!sz$sD!k( '! 0!l$"#$skb!n +!g!gy!zn!k a '!bian /so+agok$valB
7z!r!n$nk( -a a r!n'sz!rnk !z!k! is k!z!lni u'nB 9!+ +in-a !z olyan
$g!!n 0onos l!nn!( '! +i$r is n!= 9os( az E8 n!+/sak az u'ja +in a
l!gbb +s 0jlk!z!l "rogi O n!+/sak a +!gnyis-oz u' alkal+azs
rs#ani( '! a--oz is( -ogy belenzz>nk az llo+nyba= A +!gnyisi in0ka
!r+$sz!!s!n az penL C k!z'!D sorban( a n$z!g!$si +!g a Vie:L C
k!z'!D sorban k!ll +!ga'nunk n!kiB 9o +os( -a a kivlaszo llo+nyon
En!r nyo+unk( vagy k$sz!r kainunk az llo+nyon az !g$rr!l( az !kini
:2"!n;Cn!k( azaz +!gnyisnak H-a .gy !szik - 0uasnakI( $s az 5,
go+b +!gnyo+s :4i!Q;Cn!kB
Ljuk( -ogy a '!bian /so+agoka a '"kgC'!b n!vD "rogival -ajja
+!gnyiniB &ly!n "rogink +o+!nn nin/s( '! a
10@
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`goboQiki`in'!xB"-"`8so+agok
ol'alrl l! l!-! l!ni az( a+i $n -!kk!rk!'!+ ssz!B Ez !r+$sz!!s!n
binris /so+agB Mlsk l! $s !l!"#sk az
3nstall/ackage :/K)8E!EA!@.$$i,',!tar!B@
"aran//salB Fiablni 0og( -ogy nin/s al#rva a /so+ag( '! ssnk bran
En!r( -ogy !l!"#s! /sakB
Ezun +!g k!ll +on'juk az +/ "roginak( -ogy az Bu-u /so+agoka is .gy
k!z!lj!( +in a B'!b /so+agokaB E--!z a 0!n b!+uao r$sz /s!r$ljk ki a
kv!k!zr!W
C deb
Crege$-e"uadebb
C 'penU_d _pCdeb
C IieWU_vieWhasiii dpkg*deb * _!
C deb
rege$-e"=deb]uhu>b
'penU_d _pCdeb
IieWU_vieWhasiii dpkg*deb *3 _! ontrol d eho d dpkg*deb * _!
L-a( nagy vaosan +!g-agyuk a r$gi b!ll#soka( /sak +!gj!gyz$ss$
:0okozuk l!; annak soraiB Ajnlo+ ! +'sz!r +in'!nki 0igy!l+$b!( -a !z
az llo+ny "iszklja= _gy knny!n vissza l!-! /sinlni +in'!n( -a
!lronunk vala+iB
Fv!k!zik a
ZZZ Soun" &iles ZZZ
r$szB & nagyo 0ogunk kaszlniB & kjk r sz!r!! Eo/ z!n!l!jsznka a
+!g0!l!l -angllo+nyokraB Fonkr$an az E",Cra $s 2ggCraB A! az i
b!+uao "$l'a ala"jn a bbi is +!gol'-aB
Lgv!s lunk !gy ily!n r$szW
rege$-e"=KWV0Ka;0KvI0]KsA0KnJ0Kd.0]KvI0Ko'0K,0]Ka;0Ku@0]KsA0Km<0Kp90]Ka;0Ki30
K!L0K!L0]KsA0KnJ0Kd.0>b
'penUi! K cb.3A9/;fc U cc 0d then play _!d else =$mms *e _! ?[-dev-null
5[j? j>d !i
Ez /s!r$ljk ki !rr!W
rege$-e"=KsA0KnJ0Kd.0]KvI0Ko'0K,0]Ka;0Ku@0]KsA0Km<0Kp90]Ka;0Ki30K!L0K!L0]KsA0
KnJ0Kd.0>b
'penUi! K cb.3A9/;fc U cc 0d then play _!d else =audaious *e _! ?[-dev-
null 5[j? j>d !i
E /s!r$n!k az az oka( -ogy a r!n'sz!rnkb!n nin/s x++s "rogra+( van
!ll!nb!n au'a/ious( a+i klnb!n !lj!s!n ugyan.gy n$z ki +in az x++s O
s( +in akr a Gina+" a Gin'oQs ala= HLa'sul si+n +!g l!-! a'ni
n!ki a Gina+" :skin;Cj!i is( u'ja k!z!lni k!BBBI
10%
4an azn !z a r$szW
rege$-e"=KWV0Ka;0KWV055>b
'penUvplay *s 55 _!
rege$-e"=Km<0Kp90D>b
'penUi! K cb.3A9/;fc U cc 0d then mpg?5D _!d else =$mms _! j>d !i
IieWU_vieWhasiii mpg?5D *vtn? _! 5[j? ] sed *n
G-mTitle-,-m,omment-pd-m<9#8-,-m;udio-pG
rege$-e"=Ko'0Kg80Kg80>b
'penUi! K cb.3A9/;fc U cc 0d then ogg?5D _!d else =$mms _! j>d !i
IieWU_vieWhasiii oggin!o _s
rege$-e"=Km<0Ki30Kd.0Ki30a]Kr:0Km<0Ki30Kd.0a>b
'penUtimidity _!
rege$-e"=KWV0Km<0Ka;0>b
'penUmplayer *vo null _!
Ez k$r!ik ki/s!r$lni !rr!W
rege$-e"=KWV0Ka;0KvI0>b
'penUaudaious _!
Crege$-e"=Km<0Kp90D>b
C 'penUi! K cb.3A9/;fc U cc 0d then mpg?5D _!d else =$mms _! j>d !i
C IieWU_vieWhasiii mpg?5D *vtn? _! 5[j? ] sed *n
G-mTitle-,-m,omment-pd-m<9#8-,-m;udio-pG
rege$-e"=Km<0Kp90D>b
'penUi! K cb.3A9/;fc U cc 0d then mpg?5D _!d else =mop *T violaOtheme _!>d
!i
IieWU_vieWhasiii audaious *vtn? _! 5[j? ] sed *n
G-mTitle-,-m,omment-pd-m<9#8-,-m;udio-pG
Crege$-e"=Ko'0Kg80Kg80>b
C 'penUi! K cb.3A9/;fc U cc 0d then ogg?5D _!d else =$mms _! j>d !i
C IieWU_vieWhasiii oggin!o _s
rege$-e"=Ko'0Kg80Kg80>b
'penUi! K cb.3A9/;fc U cc 0d then ogg?5D _!d else =mop *T violaOtheme _!>d
!i
IieWU_vieWhasiii oggin!o _s
rege$-e"=Km<0Ki30Kd.0Ki30a]Kr:0Km<0Ki30Kd.0a>b
'penUtimidity _!
rege$-e"=KWV0Km<0Ka;0>b
'penUaudaious _!
C 'penUmplayer *vo null _!
C
10)
Ez az !r!'+$ny!zi( -ogy !z!n.l a GEA llo+nyoka az au'a/ious "rogival
akarja +aj' l!jszani( "$l'ulB Ell!nb!n az +", $s ogg sz+oka a +o/
"rogivalB &ly!nkor in'#ja a +o/Co( annak jobb "an!ljba b!k!rl a l!jszani
k#vn sz+( !kkor !l$g o !gy En!r( s a z!n! +ris szl= 4ala+in( a +i'i
sz+oka a Mi+i'iydd n!vD "rogival k#s$rli +!g l!jszaniB 1!rsz!( !--!z 0!l
k!ll az !l!"#!nnkB Ez a
Compile timi"ityMM
"aran//sal $rjk !lB Lgv!s +!g 0ogja k$r'!zni lnk( akarjukC! a 5r!!1as
"rogi !l!"#!ni( "!rsz! -ogy akarjuk O !z j 25 +!gs /u+( '! +uszj( +!r
!bb!n vannak a -angsz!r'!0in#/is llo+nyok=
A
ZZZ /lay lists ZZZ
r$sz alai 'olgoka !rr! /s!r$ljk kiW
rege$-e"=Kp90Kl/0KsA0>b
'penUi! K *z cb.3A9/;fc 0d then mplayer *vo null *playlist _!d else
=audaious *p _! j>d !i
rege$-e"=Km<0DKu@0>b
'penU=mop *T violaOtheme _!>
A+in l-a( a +o/ "rogi +in'ig rgv!s .gy :-uzalozuk b!; i'!( -ogy a
saj +!gj!l!n$si $+nkkal !gy in'uljon( a+i #r-aunk n!knk
+!g0!l!lr!( -a akarjukB &gaz( !z !gy!lr! /sak r!n'sz!rgaz'ai joggal
sz!rk!sz-!jkBBB '! s!baj= E!njnk !l a
//rograms/Moc/@!#!A/Share"/moc/themes
knyvrba( s i a'juk ki a kv!k!z "aran/so Hr!n'sz!rgaz'ak$nIW
cho1n vB viola_theme
Ez a'a a violaa-!+! 0il! ulaj'onjog a vz n!vD 0!l-asznlnakB Ezun
+r n!+ r!n'sz!rgaz'ai jogkrb!n is +!gvloza-ajuk azB
E$g !gy$b +in'!n0$l! 'olgoka is ll#ga-aunk az +/B!x 0il!Cb!n( '! !z +r
a k!'v!s 2lvas 0anzijra $s ig$ny!ir! van b#zvaB Az !''igi "$l'k
anul+nyozsa ala"jn +!nni 0og( l!g0!lj!bb k!ll -ozz n$+i k#s$rl!!z$sB
Hk#s$rl!!z$s !l +!nsk !l az !r!'!i +/B!x 0il!Co vala+i soka+on'
n$v!n vala-ov( s akkor n!+ k!rlnk bajba( -a nagyon !lronjukB Pgyanis
br+i ronsunk is !l b!nn!( annak kizrlag az +/ +Dk'$s$r! l!sz
ki-asa( +sra n!+B *a vissza+soljuk a r$gi az !lrono -!ly$r!( kil$"nk
+/Cbl is $s a !r+inlbl is( akkor -a .j !r+inlablako nyiunk( +r
+in'!n a r$gi +'on 0og +Dk'niIB
Egy -asznos in0 b!0!j!z$slW a 0!ni liskban gyakran lunk !gy !00$l!
0!l$!l!sz!l$sW
i& P I[:3S/*;^I % II Q_ then !!! _ else !!!
9os( i az !sz!li l!( vanC! gra0ikus k$"!rny( vagy :+$lykonzolban; vaC
110
gyunkB El 0gg!n ugyanis +sC+s "rogika r!n'!l-!nk -ozz az a'o
0unk/i-ozB *a 9&987 gra0ikus k$"!rnynk( azaz a :+$lykonzolban; vagyunk(
akkor a t9en uni r$szb!n +!g-arozo "rogival jssza l! a sz+o Hill!v!
n$z-!jk +!g a b!ls!j$I( -a 4A9 gra0ikus k$"!rnynk( akkor az else uni
r$sz akivizl'ikB A a2 j!ll$s +!g !r+$sz!!s!n a sz+ Hlalban a
kivlaszo llo+nyI n!v$r! ual( +in "ara+$!rr!B
111
5yomtat telep(tse
M!r+$sz!!s!n a nyo+a !l!"#$s$n!k 0olya+a is !gy konkr$ "$l'n
+uao+ b!B 9!k!+ van !gy P7?C/salakozs Da5sung -L-'[.& #"us.
l$z!rnyo+a+( !z 0ogjuk !l!"#!ni +osB El! !r+$sz!!s!n /salakozC
assuk a nyo+a a g$"-!z( $s ka"/soljuk is b!B
Azn Hr!n'sz!rgaz'ak$nIW
pv+,siszilla Y0Start9ask cups
AtartTask: ,@9A: :eturned ode 1 U[ 'T"
pv+,siszilla Y0
A /u"s !gy .gyn!v!z! :'$+on;( azaz -$rb!n 0u "rogiB [ a :nyo+aC
k!z!l '$+on;B _gy n!v!zikB Ein-ogy a nyo+as n!+ +in'!nna"os 0!la'a
+$g azoknl s!+ akikn!k van nyo+ajuk O +r"!'ig az nin/s is +in'!nkiC
n!k O !+ia !z n!+ in'ul !l auo+aikusan a r!n'sz!rin'ulsnl( n!knk
k!ll !lin'#aniB *a +r nin/s szks$g r( l!ll#-a Hr!n'sz!rgaz'ak$nI a
Stop9ask cups
"aran//salB
A--oz k$"!s -ogy !''ig +in'!n a !r+inlban in$znk !l( +os k!ll!+!s
+!gl!"!$s $r b!nnnk!W a nyo+a !l!"#$s$ $s kon0igurls !gysz!rD!n
a ?j9GZ7Y[9F?[L v$g!z-!jk !lB A 5ir!0oxbl( '! akr +s bng$szbl
isB Eos ugyanis( -ogy +r !l van in'#va a /u"s( ssk b! a bng$sznkb!(
-ogy
-"W``lo/al-osW6,1`
Ez !gy in!rn!/#+( +!ly azonban a +i sz+#g$"nkr! +ua( annak a 6,1C
!s "orjra( a+i a /u"s '$+on ko++unik/is "orja +i0!l$nkB Pgyan!z
!l$r-! a
-"W``/siszillaW6,1`
link b!#rsval is( u'niillik +!r a :lo/al-os; +in'ig a +i saj g$"nk n!v!(
'! !l!"#$skor +!g+on'uk az is a r!n'sz!rnkn!k( -ogy ! g$"n!k az is a
n!v!( -ogy :8siszilla;B
9o $s +os !gy r!n'!s gra0ikus ablak ugrik 0!l( ulaj'onk$""!n !gy
Q!bol'al( br n!+ +agyar ny!lvDB A! az$r knnyD raja !ligazo'niB
Fainsunk az :Ad5inistration; 0lr!B Lgv!s sz!+nkb! lik a ki#rsW
#e: ;rinters 4ound1 Da5sung -L-'[.& FDa5sung -L-'[.& $D! V'G
$s o van +!ll!! a go+b is( -ogy :Add t9is printer;B L!+!k( !z k!ll n!C
knk= Fainunk rB Eily!n okos g$"!/sk!( rgv!s 0!lis+!r! a nyo+anC
ka= Misza Gin'oQsC$rz$s=
9$+i vrakozs un +!gj!l!nik !gy ablak( b!nn! sok 7a+sung nyo+a
112
n!v$v!l( +!ly!k kz inv!rz /s#kban l!sz a
Da5sung -L-'[.& 4oo5ati6Ogdi FenG
sorB Alaa !gy r!s sor( azzal a n$vv!l( -ogy r ;rovide a ;;@ 4ile1
2 l!-!n! !gy gdi ki!rj!sz$sD /so+ago a'ni a '$+onnak( a+i a nyo+a
.gy+on' :+!g-ajja;B Err! +os n!+ l!sz szks$gnk O !l0oga'juk a+i
0!lajnlB Fainsunk az :Add ;rinter; go+braB Err! 0!lugrik !gy ablak(
+!lyb!n k$ri a r!n'sz!rgaz'ai n!v! $s j!lszB A'juk +!g n!kiB Eos "r
+so'"!r/ +.lva ki#rja angolul( -ogy sik!r!s!n !l!"#!! a nyo+a( s
+!gj!l!n# !gy ablako( a-ol a nyo+a +in'!n0$l! a'aai l!-! b!ll#ani O
n!knk !gy!lr! j az ala"$r!l+!z!B Fainsunk a :;rinters; 0!lira.
go+bra( +aj' a :Det as de2aults;CraB Ezz!l ala"$r!l+!z! nyo+av !C
kB
0eg%egyzsW Maln j u'ni( -ogy a nyo+a :11A; 0jlj !z!k un a
//rograms/CU/S/Settings/cups/pp" knyvrban l!ljk 0!lB Ez klnb!n !gy
szv!g!s 0jl( a+ib!n +in'!n0$l$ #rkl-aunk O br !z nagyon n!+ ajnlo
a -ozz n!+ $rk sz+ra= Pgyan!z a knyvra !l$r-!jk a
/System/Settings/cups/pp" szi+bolikus link! kv!v! isB E knyvrban n!k!+
+os !gy Samsung_M*$E.@(_USB_E!pp" n!vD 0jlo+ van a !l!"#$s unB
Elvil!g( -a a l$!z vilgok l!gjobbikban $ln$nk( k$sz is volnnk +in'!nC
n!l( a+iv!l k!ll O sajnos azonban -a nyo+ani akarunk( a kv!k!z -ibaC
z!n! 0oga' +aj'W
Da5sungS-L-'[.&S$D!S' F@e2ault ;rinterG b;rinter not 6onne6tedc :ill
retry in A& se6onds333b
Ez $nyl!g!s!n !gy -ibaB A! n!+ +i ronounk !l vala+iB Arrl van sz( -ogy
a nyo+ank b! van 'ugva( '! +$gis .gy $rz$k!li a r!n'sz!r( +in-a n!+
l!nn! b!'ugvaB Enn!k oka( -ogy n!+ u'ja #rni az az !szkz0jl( a+i "!'ig
k$n! -ogy #rjonB Ez a00$l! jogosulsgi "robl$+a( s valsz#nDl!g a r!n'sz!C
rnkb!n l!v :u'!v; n!vD "rogival 0gg ssz!B 9os( !z +!gol'-ajuk .gy(
-ogy Hr!n'sz!rgaz'ak$nI kia'juk a
chmo" oMr1 /"ev/us/lp(
"aran/soB Ezz!l #r-av !k a +!g0!l!l "oro( s a nyo+as l!-!s$C
g!ss$ vlikB Ein-ogy a /u"s '$+on a-ogy #ra( ,0 +so'"!r/!nk$n "rbl
/salakozni a nyo+a-oz( ! "aran/s kia'sl sz+#va ,0 +so'"!r/!n
b!ll !l k!ll in'uljon a nyo+asB H4iszon az az angol z!n! -ogy a nyo+C
a nin/s /salakozava( /sak akkor Dnik !l a k$"!rny'rl( -a 0riss#!' az
ol'al a bng$sz'b!nIB
Ei!l 0!ls-ajannk -ogy +in'!n ok$( si!v! kzl+( -ogy 9EE( n!+
ok$ +in'!nB *a .jrain'#o' a sz+#g$"!'!( n!+/sak a Dtart,ask 6ups
"aran/so k!ll kia'no' .jra O a+i +$g -agyjn l!nn! O '! sajnos a 0!ni
ron'a /-+o'Ck!z'!D "aran/so is= Pgyanis vala+i lala+ is+!r!l!n okbl
! b!ll#s !l0!l!ji a r!n'sz!rB Err! +$g n!+ alla+ +!gol's Haki u'ja(
11,
#rja +!g=I( '! jobb -#jn -ogy k$ny!l+!s!bb$ !gy!+ a r!n'sz!r( javaslo+(
/sinljunk !gy aliasC !rr! a 0!la'ara( a+i n!v!zznk +on'juk :"rin!r;C
n!kB Ez "!rsz! .gyis /sak r!n'sz!rgaz'ak$n a'-ajuk ki( !- /$lsz!rD a
pv 0!l-asznl 3zs9r6 0jljba b!l!rakniB
A ren*szer "v(tse sajt szkriptekkel
Esik( aln n!-!z!bbn!k Dn( '! -ossz. von !lbbr!+ua +!gol's( -a
!gy "i/i szkri"! k$sz#nk ! /$lraB Ez !gy !gysz!rD szv!g!s llo+ny(
a+ib!n +in'ssz! !z a /-+o'Cos sor llB Ez!n llo+ny n!v! l!gy!n O ki
-inn$ O printer3 Ez -ogy +in'ig u'juk -#vni( br+i knyvrban is
vagyunk( ugyan.gy :b!-uzalozzuk; a r!n'sz!rb!( +in-a /sak !gy
nor+lisan +!g#r( !l!"#! "rogra+ volna= Enn!k $r'!k$b!n k$sz#snk a
O;rogra5s knyvrban !gy Dzkript0ei5 n!vD alknyvraB A'juk ki a
kv!k!z "aran/soW
cho1n vB //rograms/SBkriptOeim
Ezz!l a vz 0!l-asznl ulaj'onba a'uk !z a knyvraB
Ebb! k$sz#snk Hi++r vzC0!l-asznlk$nI !gy &3&3& n!vD +a"" O !z a
v!rzisz+ra ual !r+$sz!!s!nB Ezun O a //rograms/SBkriptOeim knyvC
rban llva O a'juk ki ! "aran/soW
ln $s (!(!( Current
Ezz!l l$r!-ozunk !gy 8urr!n n!vD szi+bolikus link!( a+i a 0B0B0
knyvrra +uaB *a +os kiliszzuk ! knyvra( +uaja is n!knk( -ogy
arra +uaW
pv+,siszilla -9rograms-AzkriptZeim0ls $l
sszesen 1
drW$r*$r*$ E vz pv H6 Zan ?F ?H"7F 1"1"1
lrW$rW$rW$ ? pv pv 7 !ebr ?4 ?5"5? ,urrent *[ 1"1"1
pv+,siszilla -9rograms-AzkriptZeim0
Eos /sinljuk +!g a 0B0B0 knyvr b!ls!j$b! a bin n!vD knyvra( s i'!
+soljuk b! az !lk$sz#! printer n!vD szkri"!= E knyvrban a'va
alkal+azzuk ! "aran/so( -ogy az llo+ny 0ua-av !gykW
chmo" <<< printer
H?izonsgi sz!+"onbl !lvil!g jobb volna a chmo" <.. printer "aran/s( '! a
@@@C! knny!bb +!gj!gy!zniB Zs !gy!lr! n! 0!l!'jk( -ogy k!z'k vagyunk(
s #gy v$l-!l!g n!+ a 1!nagon r!n'sz!r$r! gy!lnk j!l!nl!gBBBI
Ezun a'juk ki a kv!k!z "aran/so O i++r r!n'sz!rgaz'ak$nW
114
Symlink/rogram SBkriptOeim
Ez b!link!li a +!g0!l!l llo+nyoka O j!l!n !s!b!n az !gysz!+ "rin!r 0il!C
oB El k!z'v! a r!n'sz!rnkb!n l$!zik a printer n!vD "aran/s( a+i az
/sinlja( a+i !bb! az llo+nyba b!l! van #rvaB
E m"szer amiatt %* mert $gy m+stantl tetsz1leges sa%&t
szkriptekkel 1($t)et%#k a ren"szert 2 34567/ 89 a ks1ieken- Annyi
+os +r /sak a 'olgunk( -ogy +!g#rjuk a szkri"!( az llo+ny
b!+soljuk a
//rograms/SBkriptOeim/(!(!(/in n!vD knyvrba( o a chmo" <<< "aran//sal
0ua-av !sszk( +aj' is+$ kia'juk a
Symlink/rogram SBkriptOeim
"aran/so( s #gy i++r az .j szkri"nk is -asznl-av vlik=
4"GP*L-*Z,*,]D! *a !z a +'sz!r kv!jk a+i 0!n l!#ra+( !z a
:sajszkri"!s; +'sz!r( akkor 9E /sinljunk :"rin!r; n$v!n aliasC !rr! a
/-+o'Cos uas#sra( +!r n!+ allja +!g akkor a :"rin!r; n!vD
szkri"nk!=
Eosanl !- -a .jrain'#juk a g$"!( .gy u'unk nyo+ani( -ogy
/salakozajuk a nyo+a $s b!ka"/soljuk az
r!n'sz!rgaz'ak$n kia'juk a Start9ask cups "aran/so
r!n'sz!rgaz'ak$n kia'juk a printer "aran/so
rlnk( +!r nyo+a-aunkB
Elvil!g !zun l! s! k!ll ll#anunk a '$+on( '! -a +$gis az akarjuk( -ogy
n! u'junk nyo+ani( r!n'sz!rgaz'ak$n a
Stop9ask cups
"aran/so alkal+azzukB
Eos +r +in'!n j<
9!+B *a+ar rjvnk( -ogy az 2"!n200i/! all r!+!kl u'unk nyo+ani(
'! sajnos -a az +/Cb!n rkainunk !gy pd2 'oku+!nu+ra( akkor az br
+!gny#lik az az k!z!l xpd2 "rogiban( '! nyo+ani bizony n!+ l!-!
k!l+$= *a +!g"rblkozunk a nyo+assal( 0!lugrik a nyo+asi
'ialgusablak( '! olyas+i k$r lnk( -ogy :/rint 1ith comman";( s !zala !gy
0!-$r +!z( a+i az vrja( -ogy vala+i "aran/so ssnk b! n!ki=
9! k$sl!k!'jnkB essk b! n!ki !g$sz!n !gysz!rD!n az( -ogy
lpr
s !zun kainsunk a 1rin go+braB
Lgv!s !zun !ll!nrizzk is l!( b!k!rlC! a +!g0!l!l llo+nyba !
"aran/s= Ez az j!l!ni( -ogy k!r!ssk +!g a
115
//rograms/Gp"&/Settings/xp"&rc
0jl( $s b!nn! !z a r$szW
i 7! -! '!0aul 1os7/ri" 0il! or /o++an'B
CpsLile c]lpr *9myprinterc
psFile IJlprI
A l$ny!g a 0$lkv$rr!l ki!+!l sorB *a !z nin/s( "oljukB A -!ly! 0!lis+!r-!
az i kzl szv!gkrny!z!blB
* !nnyi a nyo+asrlB
116
A .*fs kernelmo*#l s konverzi az a#*illomnyok kzt
A /'0s !gy kis +o'ulB A 0orrsbl val 0or'#sa a
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`goboQiki`in'!xB"-"`8A57
link ala l! van #rva( "i/i aln +a/!rs O !gysz!rDbb( -a a Misz!l 2lvas
!gysz!rD!n l!li a k$sz +o'ul a+i /sinla+( !z!n( +r aln jlis+!r
ol'alrlW
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`goboQiki`in'!xB"-"`8so+agok
A +o'ul n!v!W 6d2s3ko
Ez azn +sol' b! a /System/Kernel/Mo"ules/@!,!@A!'$)oo/kernel
knyvrbaB
A 8A57 -asznlaa !l ki k!ll a'no' az
insmo" /System/Kernel/Mo"ules/@!,!@A!'$)oo/kernel/c"&s!ko
"aran/so=
9o +os !z +in'ig b!#rni !l$g +a/!rs\ !r+$sz!!s!n /sinl-aunk !
"aran/sra !gy aliasC( '! !gysz!rDbb !lin$zni( -ogy +in'!n r!n'sz!rin'#sC
nl b!ls! a +o'ul= Ez .gy $rjk !l( -ogy az !lbbi sor b!#rjuk a
//rograms/BootScripts/Settings/BootScripts/BootUp 0il!Cb! +on'juk a v$g$r!B
*a +in'!zz!l +!gvagyunk( !ll!nrizzk a /System/Settings/&sta llo+ny is=
Enn!k a sornak k!ll b!nn! l!nni!W
/System/Kernel/:evices/h"c /Mount/C:FS iso=,,(,c"&s noauto,users,ro ( (
Pgy! !+l$ksznk r( a+ikor !lszr b!sz$l!+ az 0sab llo+nyrl( #ra+(
-ogy a :/'0s; j!l!n$s$r! k$sbb $r!k +aj' ki= 9os( !z az a "illana= A 0!ni
sor az +on'ja( -ogy -a a 8A a+i b!rakunk /saol-a isoCllo+nyk$n(
akkor a g$" !gy! azB *a .gy n!+ l!-!s$g!s /saolnia( "rblja /saolni
:/'0s; llo+nyk$n= A /saolsi "on a Hr!+$l-!l!g l$!z=I /Mount/C:FS
aralo+j!gyz$kB
9a '! +i a 0!n! az a 8A57<=
Ez az( -ogy H-a .jrain'#ouk a +asinnkaBBBI +os +r br+ikor +ounC
ol-ajuk a 8ACnk! ! "aran//salW
mount /"ev/h"c
Eon'juk !z !''ig is +!g!-!k( '! E27M EJL -a az !gy au'io8A(
auo+aikusan ak$n 0ogja 0!l+ounolni( s a /Mount/C:FS aralo+j!gyz$kb!n
l-ajuk az ssz!s sz+o :avCbanB *a +!g n!+ au'io8A( akkor nor+l
a'a8ACk$n +ounolja ugyano'aB Zs !z nagyon j( +!r #+! +ily!n !gysz!rD
sz+oka gr!bb!lnnk +os +r au'io8ACrlW !gysz!rD!n !gy 0jl+sol
uas#s( s +ris o van a +!r!vl!+!znkn QavCban= A+i azn b!+r#C
-!nk -a akarunk +",Cba vagy oggCbaBBB -ogy -ogyan< 9os !zz!l 0oglalkoC
zunk a kv!k!zkb!n=
11@
@/;>BA1 konverzi
Ein'!n!k!l +!ganulunk a 0onosabb 0jlj#"usainkbl QavCo k$sz#!niB
F!z'jk az +",C+al= Ez a kv!k!z "aran//sal $r-!jk !lW
vz+,siszilla Y0lame $$"eco"e n!mpA n!1av
3.Dv5 !ound" Be aWare that the 3.D tag is urrently lost When transoding"
input: n"mpD =EE"? k2z, 5 hannels, <9#8*? /ayer 333>
output: n"Wav =?6 bit, <iroso!t V;I#>
skipping initial ??17 samples =enoderNdeoder delay>
LrameC F?65-F?6D ?54 kbps
L-aW a "aran/s un +!g k!ll a'ni az k'olan' +", 0il! n!v$( +aj'
az is( +i l!gy!n az !r!'+$nyk$n ka"o Qav 0il! n!v!B
O!!>BA1 konverzi
2gg 4orbis 0jlbl Qav gyrs-oz a 4orbisCMools n!vD "rogira van
szks$gnkB 5ggs$g! a Libao "rogra+B M!-W
Compile voris$tools
Ez !l!"#i n!knk a 4orbisCMools 1B1B1 "rogi $s a 0ggs$g +ia a LibA2
0B%B%B "rogra+o isB
Ezun #gy -asznl-ajukW
vz+,siszilla Y0ogg"ec v!ogg $o v!1av
'gg.e ?"1"?
.eoding cv"oggc to cv"Wavc
K HH"7_0
vz+,siszilla Y0
Az -isz!+ !z is !lj!s!n vilgosB
B@A>@/; konverzi
A Q+a sz+ok konv!rlsaW
Ez a kis szkri" a knyvrban l!v ssz!s Q+a ki!rj!sz$sD 0jl
konv!rlja +", 0or+u+.baB & +r +!g s!+ arjuk a kzb!n k!l!k!z
Qav llo+nyB Ez a szkri"! n!v!zzk !l +on'juk .gy( -ogy ::5a5pA;(
+!nsk !l a korbban +!g/sinl
//rograms/SBkriptOeim/(!(!(/in knyvrba( a'junk r 0usi jogo a
chmo" <<< 1mampA
"aran//sal( +aj' a'juk ki ! "aran/so Hr!n'sz!rgaz'ak$nIW
Symlink/rogram SBkriptOeim
11%
Ezun -asznl-ajukB 7zval a szkri" aral+aW
C)-bin-bash
urrentOdiretoryUb= pWd >
CAz(kzk alhzss konvertlsa
!or i in l"Wmad do mv cbic \eho bi ] tr G G GOG\d done
CJagybet%k kisbet%s&tse
!or i in l"KVW0K<m0K;a0d do mv cbic \eho bi ] tr GK;*S0G GKa*z0G\d done
C;z <playerrel Wav*ba alak&tZuk - maZd bek(dolZuk mpD*m a /;<#*vel =;z albb
kvetkez 5 sort egy sorba kell &rni a !or*t(l a done*ig)>
!or i in l"Wma d do mplayer *vo null *v dummy *a! resampleUEE?11 *ao pm
*Waveheader bi jj lame *m s audiodump"Wav *o bid done
C; !ilenv konvertlsa
!or i in l"Wmad do mv cbic c\basename cbic "Wma\"mpDcd done
rm audiodump"Wav
E!gj!gyz!n'( arra n!+ a'ok +'sz!r( -ogyan l!-! Q+aCba k'olniB A
Q+a a Ei/roso0 /$g saj z!n!i 0or+u+a( $s ily!s+i :igaz Fo/ka; n!+
-asznlB *a Q+aC-oz ju( az k'olja( $s rli una a Q+aC=
BA1>O!! konverzi
Egy!l!n Qav sz+ oggCba konv!rlsaW
vz+,siszilla Y0oggenc v!1av
'pening With Wav module: V;I !ile reader
#noding cv"Wavc to
cv"oggc
at Puality D,11
K HH,4_0 K 1m11s remaining0 ]
.one enoding !ile cv"oggc
Lile length: Dm 5D,1s
#lapsed time: 1m 5?,?s
:ate: H,675F
;verage bitrate: HH,H kb-s
vz+,siszilla Y0
&gazn !gysz!rDW az ogg!n/ un +!g k!ll a'ni a Qav 0il! n!v$( s !rr! k$sz#
!gy ugyanolyan n!vD llo+ny( /sak a ki!rj!sz$s! l!sz ogg =
*a a knyvrban l!v ssz!s Qav 0il!Cbl -ajannk oggCo k$sz#!niW
Z!/in/ash
current_"irectory%[+ p1" -
ZBekN"olOuk ogg$g5 aB oggenc$vel
&or i in \!1av _ "o oggenc [i_ "one
11)
A 0!ni szkri"! +!nsk !l +on'juk min"en1avogg n$v!n a szkri"j!ink kz$(
$sBBB '! a bbi +r .gyis u'o'( k!'v!s 2lvas= A -asznlaa !gysz!rD!nW
min"en1avogg
@/;>O!! konverzi
Ezun knnyD olyan szkri"! #rnunk( a+i rgn oggCba k'ol +", sz+oB
Ez a kis szkri" a "ara+$!rk$n +!ga'o n!vD +", llo+ny konv!rC
lja ogg 0or+u+.vB E!nsk !l +on'juk 5pAogg n$v!n( a'junk r
0ua-asgi jogo( !gyk b! ugyano'a( a-ov a :5a5pA szkri"! is
!k( sy+link!ljk b! .jra a szkri"j!ink!( s !zun a -asznlaa +on'juk
az xxxB+", n!vD 0il!CraW mpAogg xxx
A szkri"W
Z! /in/ash
lame $$"eco"e [E!mpA [E!1av
oggenc [E!1av
rm [E!1av
ls
A v$g$n +in l-a( +$g !lz$k!ny!n ki is liszza n!knk az akulis
knyvraB *a !z n!+ akarjuk( a v$g$rl -agyjuk l! az :ls; "aran/soB E
szkri"n$l a "ara+$!rn$l !l$g +!ga'ni az +", 0il! n!v$ a ki!rj!sz$s
n$lkl( azaz n! .gy -#vjuk( -ogy mpDogg ezaneve"mpD
-an!+ #gyW mpDogg ezaneve
A szkri" !lszr k$sz# !gy i'!igl!n!s Qav llo+ny( az oggCba k'olja( +aj'
rli az i'!igl!n!s llo+nyB
Egy "$l'a a 0usra( az in"u 0il! n!v! vBoggW
vz+,siszilla Y0mpAogg v
input: v"mpD =EE"? k2z, 5 hannels, <9#8*? /ayer 333>
output: v"Wav =?6 bit, <iroso!t V;I#>
skipping initial ??17 samples =enoderNdeoder delay>
LrameC F4?1-F4?1 ?54 kbps <A
'pening With Wav module: V;I !ile reader
#noding cv"Wavc to
cv"oggc
at Puality D,11
K HH,6_0 K 1m11s remaining0 *
.one enoding !ile cv"oggc
Lile length: Dm 5D,1s
120
#lapsed time: 1m 5?,5s
:ate: H,7HHF
;verage bitrate: ?1E,E kb-s
.esktop n"mpD n"Wav v"mpD v"ogg zardbe"odt
vz+,siszilla Y0
Enn!k a 0or'#oja( az oggC+", konv!rziW
O!!>@/; konverzi
Ez a szkri" a +!ga'o ogg 0or+u+. llo+ny konv!rlja +",
0or+u+.vB A szkri"W
C) -bin-bash
oggde b? *o tmpOWav
lame *h tmpOWav b?"mpD
rm *! tmpOWav
Ez is n!v!zzk !l( +on'juk ogg5pA n$v!n( s in!grljuk a r!n'sz!rnkb! a
Dzkript0ei5 knyvrba a korbbi "$l'k-oz -asonlaosanB E!gj!gyz$sW i a
!lj!s n!v! k!ll +!ga'ni in"u "ara+$!rk$n( !- #gy -#v'W
oggmpD ezaneve"ogg
$s 9E #gyW
oggmpD ezaneve
*a !z .l k$ny!l+!l!n( akkor !z a szkri"! -asznl' -!ly!!( i +r n!+
k!ll +!ga'no' a ki!rj!sz$s isW
C) -bin-bash
oggde b?"ogg *o tmpOWav
lame *h tmpOWav b?"mpD
rm *! tmpOWav
Zn is !z az ubbi vlozao -asznlo+B Egy "$l'a a 0usra Haz llo+ny
n!v! vBoggIW
vz+,siszilla Y0oggmpA v
'gg.e ?"1"?
.eoding cv"oggc to ctmpOWavc
K HH"7_0
/;<# D"HF D5bits =http:--WWW"mpDdev"org->
@sing polyphase loWpass !ilter, transition band: ?67D4 2z * ?F1F? 2z
#noding tmpOWav to v"mpD
#noding as EE"? k2z ?54 kbps Z*stereo <9#8*? /ayer 333 =??$> PvalU5
Lrame ] ,9@ time-estim ] :#;/ time-estim ] play-,9@ ] #T;
121
F4?1-F4?1 =?11_>] 1:DE- 1:DE] 1:D7- 1:D7] 7"H7?7$] 1:11
****************************************************************************
kbps /: <A _ long sWith short _
?54"1 5F"4 F5"5 HH"7 1"D 1"5
Vriting /;<# Tag"""done
:eplay8ain: *E"DdB
vz+,siszilla Y0
BA1>@/; konverzi
Ez a szkri" a +!ga'o Qav 0il!Cbl gyr E1,CaB E!nsk !l a szkri"j!ink
kz$ 1avmpA n$v!n( sy+link!ljk b!BBB *asznlaa +on'juk a vBQav 0il! !s!$nW
1avmpA v
L-a( a ki!rj!sz$s n!+ k!ll +!ga'ni n!ki( u'ja( -ogy az BQav( s !bbl
gyr !gy ugyanolyan n!vD B+", ki!rj!sz$ss!lB A szkri" aral+aW
Z! /in/ash
lame $h [E!1av [E!mpA
*a a knyvrban l!v ssz!s Qav 0il!Cbl -ajannk +",Ca k$sz#!niW
Z!/in/ash
current_"irectory%[+ p1" -
ZBekN"olOuk mpA$m5 a *;MD$vel
&or i in \!1av _ "o lame $m s I[iI I`asename I[iI !1av`!mpAI_ "one
A 0!ni szkri"! +!nsk !l +on'juk +in'!nQav+", n$v!n a szkri"j!ink
kz$( $sBBB '! a bbi +r .gyis u'o'( k!'v!s 2lvas= A -asznlaa
!gysz!rD!nW
min"en1avmpA
BA1>@)<) konverzi
&g!n( ily! is l!-! /sinlni= E--!z a ::aon; n!vD "rogira van szks$gnkB A
"roj!k -onla"jaW -"W``QaonBsour/!0org!Bn!`
E sorok #rsakor az akulis v!rzi a 0B) sz+.B
A !l!"#$s! 0orrsbl r$nikW a l!l 0orrs ki/so+agoljuk vala+i n!knk
!sz knyvrba( abba b!l$"nk( +aj' kia'juk a
make
122
"aran/soB Ezun HrooCk$nI -ozzuk l$r! a //rograms knyvrban a
kv!k!z knyvrsz!rk!z!!W
//rograms/Kaon
//rograms/Kaon/(!=
//rograms/Kaon/(!=/in
//rograms/Kaon/(!=/man
//rograms/Kaon/(!=/man/manE
A //rograms/Kaon knyvrba b!l$"v! a'juk ki ! "aran/soW
ln $s (!= Current
+aj' abbl a knyvrbl a+ib!n a +ak! "aran/so kia'uk korbban
+soljuk a
g:aon
pv
:aon
0jloka a //rograms/Kaon/(!=/in knyvrba( $s +soljuk a
:aon3'
0jl is( !z a //rograms/Kaon/(!=/man/manE knyvrbaB Eaj' a'juk ki !
"aran/soW
Symlink/rogram 1aon
Ezun a "rogink +r -asznl-aB *asznlaa !gysz!rD( $s "aran/ssorosW
1aon $i input&ile!1av $o output&ile!mi"
vagyis +!ga'juk "ara+$!rk$n a b!+!n!i Qav 0jl( s -ogy +ily!n n$v!n
-ozza l$r! a +i'i 0jlB
8so' "!rsz! n! vrjunk l!B Az !r!'+$ny +ins$g! nagyban 0gg al(
-ny -angsz!r szl $s +ily!n iszn az in"u 0jlbanBBB
@)<)>BA1 konverzi
Ez sokkal !gysz!rDbb( +in az !lz( GA4CE&A& konv!rzi !s!!B E--!z /sak a
Mi+i'iydd "rogira van szks$gnk( aa+i klnb!n is l!jssza n!knk a
+i'i sz+okaB Ei s!+ !gysz!rDbb annl( -ogy #gy in'#suk( +in az az albbi
"$l'n lszikW
vz+,siszilla Y-Waon0timi"ity $21 ali!mi"
12,
9laying ali"mid
<3.3 !ile: ali"mid
Lormat: ? Traks: ?5 .ivisions: 5E1
Trak name: BrassAetion ;rranged by"""
Trak name: AynthIoie """ 8ene ,oWan
Trak name: Iiolin
Trak name: 8rand 9iano
Trak name: 9izz Atrings
Trak name: Lantasia
Trak name: Aitar
Trak name: Atr#nsemble5
Trak name: Atr#nsemble5
Trak name: .rums
Trak name: ;ousti Bass
'utput ali"Wav
9laying time: Y?HH seonds
Jotes ut: 1
Jotes lost totally: 1
vz+,siszilla Y-Waon0mo
:unning the server"""
Trying `;,T"""
`;,T tmpdir identi!ied as K-tmp0
Trying ;/A;"""
Zs k$sz is az !g$sz( a l$ny!g a $21 ka"/sol( s !rr! az ali"mid sz+bl k$sz#!
n!k!+ !gy ali"Wav n!vD 0jl= 3 u'ni azonban( a konv!rls :vals i'!jD;(
azaz kb ugyanannyi i'!ig ar( +in a+!''ig a $nyl!g!s z!n!sz+ l!jszsa
aranaBBB
124
Az @player s a filmek konvertlsa>v+sa
E--!z +in'!n!k!l !l!"#sk az xvid6ore /so+agoB
Compile xvi"core
Ez az xvid6ore '3'3&-r. vloza !l!"#iB
Ezun ilsuk l! a r$gi +"lay!rnk!W
:isale/rogram mplayer
+aj' 0or'#sunk !gy .jaW
Compile mplayer
Ez az -player '3&r6.-rA vloza !l!"#iB
Ein'!rr! a+ia van szks$g( -ogy az +"lay!r .gy l!gy!n l!0or'#va( -ogy
!gy u'jon +Dk'ni a r!n'sz!rnkb! az i+$n !l!"#! xvid6ore
/so+aggal HisIB
@/! file A1)>"a tmr(tse
Eiun !zz!l +!gvagyunk( lssuk( +ik$n k!ll konv!rlni !gy 0il+!=
Eon'juk van !gy avi 0il+nk( l!gy!n a n!v! +on'juk kBavi( s !z
sz!r!n$nk konv!rlani -ogy kis!bb l!gy!n a +$r!!( s l!gy!n az .j vloza
n!v! +on'juk kkBavi O !kkor a'juk ki ! "aran/soW
menco"er k!avi $ovc xvi" $xvi"encopts itrate%<(( $oac mpAlame $o kk!avi
*a a 0il+nk +on'juk +"g 0or+u+.( gyakorlailag ugyan!z a "aran/so
k!ll kia'nunkW
menco"er k!mpg $ovc xvi" $xvi"encopts itrate%<(( $oac mpAlame $o kk!avi
H5!l$!l!zzk a "aran/s kia'sakor( -ogy ugyanabban a knyvrban llunk(
a-ol a konv!rlan' llo+ny is vanIB
El!+!zzk ki ! "aran/s j!l!n$s$= Ein'!n!k!lW a +!n/o'!r "rogi
in'#juk( !z !gy !l!"l n!knk az +"lay!rCr!lB Ez v$gzi n!knk a l!gbb
0il+!s konv!rziB Pna +!ga'an' a konv!rlan' 0il! n!v!B Eaj' az
+on'juk( -ogy az ou"u vi'!o 6o'!/ H!nn!k rvi'#$s! az :ov/;I xvi' l!gy!n O
sok +s0$l$ is b!ll#-annk( aki $r'!k!l olvassa !l az +"lay!r +an ol'al
O( s +!ga'juk !z!n /o'!/ !gy 0onos "ara+$!r$ Ho"/ijIW a bira l!gy!n
@00B Ein$l nagyobb ! sz+( annl jobb a +ins$g( '! annl nagyobb az
llo+ny+$r! isB 9!k!+( kisk$"!rnys +oniorra( a @00Cas sz+ b!vlB
Pna az ou"u au'io 6o'!/C! a'juk +!g H:oa/;I( -ogy !- a 0il+
-anganyaga +",Cba l!gy!n k'olvaB L!-!n! oggCba is( '! akkor Qin ala
n!+ig!n l!-!n! l!jszani a 0il+! Hill!v! l! l!-!n!( /sak -angja n!+
l!nn!BBBI +aj' +!ga'juk az ou"u 0il! n!v$B
E!gj!gyz!n'( -ogy n!+ /sak avi vagy +"g 0jl a'-aunk +!g az in"u 0il!
125
-!ly$n= &'! !szl!g!s 0jl0or+u+. 0jl b!rak-aunk( +r a+!nnyib!n
r!n'!lk!znk az !--!z szks$g!s /o'!/k!lB Ein-ogy $lnk a gyan."!rr!l(
-ogy a 8ACr! -!ly-iny +ia n!+ !$k 0!l az ssz!s!( !l!"#sk k! +in'
H1, E!gs /u+ +r#v!=IW
Compile mplayer$co"ecs$all
Ez a .&&B'&&B-r' v!rzij. /so+ago !l!"#iB
Ez!k un knnyD 0il+!k! konv!rlnunk xvi'Cb!B Ein'!gy +ily!n az in"u
0il! 0or+u+aB HMbbnyir! +"g 0jloka szokunk #gy A4&Cba +r#!niIB
E!gj!gyz!+( az E"lay!rn!k is $s a +!n/o'!rCn!k is r!ng!!g o"/ija van(
MZ9NLEG $r'!+!s anul+nyozni a k!z!l$si uas#s=
A "itrta kiszmolsa
El0or'ul-a( -ogy valaki "onosan akarja u'ni( +!kkora bir Hugy! a
:bira!TBBB; r$sz a "aran/sbanI k!ll +!ga'nia vala+!kkora +$r!-!zB _+! a
k$"l!W
itr5ta % +c6lm6ret MegaB5Otan $ hangs5vok m6rete MegaB5Otan- \ E(@# \ E(@# /
hossB m5so"percen \ ' / E(((
1$l'aW *a van !gy +s0$l rs 0il+!'( a+in +on'juk 40 +!ga a -angsv
Hlagos $r$k!kBBBI $s !z ! !gy @00 +!gs 8ACr! akaro' b!+r#!ni( akkor
az
bitrta L FB&&-(&Gd'&.(d'&.(OFe&d8&Gd/O'&&& s !nn!k !r!'+$ny!W
1025B2@4 a+i az j!l!ni( -ogy a'j +!g 1000C!B HA )0l60 a +s0$l ra
+so'"!r/b!nBBBI E!gj!gyz!n'( -ogy n!k!+ i/iC"i/i +onioro+ van( #gy
n!k!+ a @00Cas bira is !l$gB M!- i az !gy$ni ig$ny!k 'o+inlnakB
9a '! -onnan u'juk( +!kkora a -angsv +$r!!<= * k$r!+( "$l'ul onC
nan( -ogy l!sz!'!' a -angsvo rla( s +!gn$z!'( -ny +!gaB Ez i van l!#rC
vaW Egy vi'!ollo+ny -anganyagnak l!sz!'$s!
3 u'ni az$r( -ogy +$g az #gy kisz+#o a'aok is /sak kz!l#$sn!k
!kin-!!k( ovbb( az i'!lis bira nagy +$r$kb!n 0gg al( +ily!n
0il+! +r#nkW a+ib!n k!v$s a +ozgs( o'a kis!bb bira is j +ins$g!
a'( a-ol azonban sok $s gyors +ozgs van H"$l'ul a Mtri3( vagy vala+i
:kara$s; 0il+( +!g olyan a+ib!n sz+os l'z$s!s j!l!n! vanI o'a bizony
nagyobb bira k!ll( +sk$"" nagyon :ko/ksnak; ljuk +aj' az !r!'+$nyB
Jlalban a vi'!k'olsrl magyar nyel(en r!+!k( r$szl!!s /ikk all-a
az E"lay!r Q!bol'aln ! link alaW
http:--WWW"mplayerhP"hu-.',A-2T</-hu-men*!eat*dvd*mpegE"html
126
@/! filmek sszef?zse
*a +r szbak!rl!k az +"g 0jlokW -ogyan l!-! ssz!0Dzni k!<= 9os(
!nn!k /sak akkor van $r!l+!( -a ugyanolyan a bira( k$"+$r! sbB A!
bbnyir! !z szoko l!nni a -!lyz!( +!r lalban az$r 'araboljk a
0il+!k!( -ogy !l l!-!ss!n kl'!ni !C+ailb!n 'arabonk$nB
Az +"g 0il!Cok ssz!0Dz$s! Linux ala +$g !gysz!rDbb +in Gf ala C o
a /o"y "aran//sal k!ll +!gol'ani a `b ka"/sol -asznlva( +i linuxosok
azonban !z #gy !sszk "aran/ssorblW
cat &ileE &ile@ !!! &ile0 U egyen!mpg
Azaz a /a un 0!lsoroljuk az ssz!0Dzni k#vn llo+nyoka a k#vn
sorr!n'b!n Hki!rj!sz$sk! is +!ga'vaI( +aj' az ou"uo irny#juk !gy
0il!Cba( i a "$l'ban :!gyb!nB+"g; l!sz a k#vn ssz!0Dz 0il! n!v!B
Fonkr$ "$l'aW
cat &ilmE!mpg &ilm@!mpg &ilmA!mpg U &ilm!mpg
2ilmek *ara"olsa
Zs -ogyan l!-! 'arabolni !gy 0il+!< Ez is +!g+uajukB
Gyakori 0!la'a ugyanis( -ogy vala+i nagy 0il+! bb 'arabra vgjunk
Hbbnyir! k!b!I "$l'ul -ogy r0$rj!n !gy 8ACr!B M!r+$sz!!s!n !z is a
5en6oderr!l ol'juk +!gB
50 "!r/n$l !lvgja k$0!l$W
menco"er $ovc copy $oac copy $en"pos (?.(?(( $o &ilm_elso_resB!avi telOes_&ilm_neve!avi
menco"er $ovc copy $oac copy $ss (?.(?(( $o &ilm_maso"ik_resB!avi telOes_&ilm_neve!avi
*a a 0il+ kz!"$bl akarunk kivgni !gy 'arabo( +on'juk a -usza'ik
"!r/l k!z'v! 5 "!r/nyiW
menco"er $ovc copy $oac copy $ss (?@(?(( $en"pos (?.?(( $o "ara!avi telOes_&ilm_neve!avi
Az i'a'aok +!ga's a kv!k!zk$"" $rs'W <ra1per615sodper6
A1) filmek sszef?zse
Az avi 0jloka n!+/sak 'arabolni k!ll u'nunk( '! ssz!0Dznnk isB Err!
ajnlanak +in'!n0$l! /uki kis "rogra+o/skka az &n!rn! klnbz
12@
virulis sikoraiban( '! +i !z is ny!rs!n $s 'urvn "aran/ssorbl v$g!zzk
!l( +$g-ozz #gyW
cat &ileE!avi &ile@!avi Ui"eiglenes!avi
menco"er i"eiglenes!avi $noi"x $ovc copy $oac copy $o telOes!avi $
Az ssz!0Dz 0il! n!v! a "$l'ban :!lj!sBavi;B A +!n/o'!rCr!l k!z''
"aran/ssor v$g$r! k!l!z a zr :C; j!l( !n$lkl n!+ +Dk'ik= A v$g$n az
:i'!igl!n!sBavi; 0il! l!rl!n'( n!+ k!ll +rB H"l' rl-! az
rm i"eiglenes!avi "aran//sal vagy az +/ Hazaz a Ei'nig- 8o++an'!rI
s!g#s$g$v!lB
Egy +sik "robl$+aW
E+y vi*eollomny han+anya+nak lesze*se
Ez is ig!n gyakori k$r'$sB Mbbnyir! ugyan n!+ az !g$sz -anganyag k!ll(
/sak vala+i r$sz b!ll!( '! !--!z a -angsvo !lbb l! k!ll +!n!ni( /sak
azun l!-! +!gvgni a -anganyago H"l' az Au'a/iy "rogivalIB
A -angsv l!+!n$s! n!+ a +!n/o'!r -an!+ az +"lay!r "rogra++al
r$nik Hbr ! k! gyakorlailag ugyanazIB L$+ !gysz!rDW
mplayer vi"eo&ile_neve $"umpau"io
Fonkr$ "$l'aW
mplayer &ilm!avi $"umpau"io
Err! !z l$r!-oz a knyvrban !gy stream!"ump n!vD 0il!Co( $s EY 9EE
EJ7 E&9M A *A9G7J4( E1, 52LEJMPE?A9= 5!l$v!( -ogy a 0il+b!n a
-ang !l!v! +", 0or+u+ban vol k'olvaBBB Ez!s!b!n !- /sak k!ll
n!v!znnk a sr!a+B'u+" 0il!Co +on'juk 0il+B+", Cra( $s +ris
-allga-ajuk=
*onnan u'juk( +",Cban vanC!< Egysz!rDB Jn!v!zzk a sr!a+B'u+"Co
vala+iB+", Cra( rkainunk( s -a az x++s vagy az au'a/ious vagy a +o/
vagy +s( az $"" akulis z!n!l!jsznk n!+ jssza l!( gz vanW n!+ +",=
Ekkor a +!gol'sW +i!l ki'u+"olannk( k!ll konv!rlni a vi'!(
-ogy a -angsv az +",la+!Cv!l l!gy!n k'olva( !- +",Cban( !z a
korbban i'$z! "$l'a sz!rinW
menco"er mial $ovc xvi" $xvi"encopts itrate%<(( $oac mpAlame $o mie!avi
H7ok +s +'sz!r is l!-!s$g!s( a l$ny!g a $oac mpAlame r$szB 1$l'ul
gyorsabb( -a n!+ k'olajuk v!l! a vi'!oCsr!a+! +!r +i a /su'nak( -a
.gyis /sak a -angsv alak#sa a /$lunk= Ez!s!b!n !z a "aran/so a'juk
kiW
menco"er mial $ovc copy $oac mpAlame $o mie!avi
12%
IB Zs !zun a'juk ki az
mplayer mie!avi $"umpau"io
"aran/so( +aj' n!v!zzk a sr!a+B'u+" 0il!Co vala+iB+",Cra $s
-allga-ajuk vagy n!kik!z'nk vgniBBB
,an+ nlkli vi*e ksz(tse
Azaz -ogyan vol#suk !l a -angsvo a vi'!rl( -ogy n$+a l!gy!n< _gyW
menco"er vi"eo_vanhangOa!avi $ovc copy $nosoun" $o vi"eo_nincshangOa!avi
@s han+sv felraksa a vi*era
E--!z !lszr a :*ang n$lkli vi'! k$sz#$s!; r$szb!n l!#rak sz!rin
vol#suk !l rla az !r!'!i -angsvoB Eaj'W
menco"er vi"eo_nincshangOa!avi $ovc copy $au"io&ile uOhangOa_eB_lesB!mpA $oac
copy $o vi"eo_uOhangOa_van!avi
HA 0!ni "aran/s EGN 72L?A #ran'=I
<1< le+re""else Cazaz paran.ssori <1< ripD
9a '! +i$r "aran/ssorbl<= * n!+ j vala+!lyik ri""!l"rogra+<= L!-!
-ogy j( n!+ "rbla+ v$gig +in'!B Az azonban a+iv!l "rblkoza+( !gy
+sol A4AC .gy sz!'! l! A4&Cba( -ogy n!+ vol -angjaB Egy baro+ az
+on'a( !z a+ia l!-!s$g!s( +!r !z +r !l!v! +sol A4A( s a A4A
+solsa kzb!n vala-ogy :ssz!+r#!$k;( s #gy n!+ szabvnyos a
0or+u+a= A! klnb!n is( !''ig is +in'!n "aran/ssorbl in$znkBBB
A +!gol's !- igenis "aran/ssorblW
menco"er "v"?// $ovc xvi" $xvi"encopts itrate%<(( $oac mpAlame $o &ilm!avi
Ebb!n az !s!b!n a ki+!n llo+ny n!v! 0il+Bavi l!sz( s az ala"$r!l+!z!
-angsvval sz!'i l!B 9a '! !z n!knk +agyaroknak /sak akkor j( -a a
0il+-!z !gy!l!n -angsv arozik( +sk$"" valsz#nDl!g angolul -alljuk
+aj'BBB 7 "ln! -a :n!+ szabvnyos; a 0il+( akkor azn $nyl!g ki k!ll
'!r#!ni( -ol a +agyar -angsv=
Ez #gy r$nikW
mplayer $v "v"?//
Err! !sz+$l!l!nl sok szv!g! lisz ki a k$"!rnyr! Ha /onrolC/Cv!l
12)
l!l-!I( s !bb!n vissza k!ll k!r!snnk az a r$sz( a+ikor a -angsvokrlC
-ang/saornkrlCau'iosvokrl "ov!'lB & sz+oka 0ogunk lni( valsz#C
nDl!g !gy 12%Cas sz+j!gyD is( na !z l!sz +aj'n!+ bizonyosan az ala"$r!lC
+!z!( '! !z n!knk n!+ j( +!r -a j l!nn!( az !lz +!gol's az ala"C
$r!l+!z! -angsvval is j l!nn! n!knk= F!ll lnunk +$g +s sz+oka
is( !gyk 0!l a kv!k!z a 1,0= *a +zlink van $s !z a +agyar Ha+i /sak
.gy u'unk +!g( -ogy ki"rbljuk( +$g-ozz az albbi uas#ssalI( akkor !z
a "aran/so k!ll kia'nunkW
menco"er "v"?// $ai" EA( $ovc xvi" $xvi"encopts itrate%<(( $oac mpAlame $o &ilm!avi
*a +$g sok +s sz+ is van( akkor javasol( -ogy +r#snk #gy b!
+on'juk 5 "!r/!( azun ljk l! a "rogi H 8rlC8 I $s -allgassunk b!l!= *a
n!+ +agyar Hvagy az a ny!lv a+i k!ll n!knkI( "rblkozzunk !gy +sik
sz++al a -aid un=
Egy "$l'a( 0$lkv$rr!l ki!+!lv! a -angsvokrl szl r$szW
vz+,siszilla -<ount-2.;F-@sers-vz0mplayer *v dvd:--
<9layer ?"1r5*E"?"5 =,> 5111*511F <9layer Team
,9@: 3ntel=:> ,eleron=:> ,9@ 5"E182z =Lamily: ?7, <odel: 5, Atepping: H>
,9@!lags: <<M: ? <<M5: ? D.JoW: 1 D.JoW5: 1 AA#: ? AA#5: ?
,ompiled !or $46 ,9@ With e$tensions: <<M <<M5 AA# AA#5
getOpath=Godes"on!G> *[ G-@sers-vz-"mplayer-odes"on!G
:eading -@sers-vz-"mplayer-odes"on!: ,anGt open
G-@sers-vz-"mplayer-odes"on!G: Jo suh !ile or diretory
:eading -9rograms-<9layer-?"1r5-et-mplayer-odes"on!: ,anGt open
G-9rograms-<9layer-?"1r5-et-mplayer-odes"on!G: Jo suh !ile or diretory
@sing built*in de!ault odes"on!"
,on!iguration: **pre!i$U-9rograms-<9layer-?"1r5 **enable*gui
**WinD5odesdirU-Aystem-/inks-Ahared-mplayer*odes
**odesdirU-9rograms-<9layer-?"1r5-share-mplayer*odes **enable*large!iles
**languageUall **disable*arts
,ommand/ine: G*vG Gdvd:--G
initO!reetype
getOpath=G!ont-!ont"desG> *[ G-@sers-vz-"mplayer-!ont-!ont"desG
!ont: anGt open !ile: -@sers-vz-"mplayer-!ont-!ont"des
!ont: anGt open !ile: -9rograms-<9layer-?"1r5-share-mplayer-!ont-!ont"des
@sing <<M =With tiny bit <<M5> 'ptimized 'nAreen.isplay
getOpath=G!ontsG> *[ G-@sers-vz-"mplayer-!ontsG
@sing nanosleep=> timing
getOpath=Ginput"on!G> *[ G-@sers-vz-"mplayer-input"on!G
,anGt open input on!ig !ile -@sers-vz-"mplayer-input"on!: Jo suh !ile or
diretory
,anGt open input on!ig !ile -9rograms-<9layer-?"1r5-et-mplayer-input"on!:
Jo suh !ile or diretory
Lalling bak on de!ault =hardoded> input on!ig
getOpath=G"on!G> *[ G-@sers-vz-"mplayer-"on!G
9laying dvd:--"
getOpath=Gsub-G> *[ G-@sers-vz-"mplayer-sub-G
@:/: dvd:--
1,0
:eading dis struture, please Wait"""
There are ? titles on this .I."
There are 5D hapters in this .I. title"
There are ? angles in this .I. title"
.I. suess!ully opened"
au"io stream? ( &ormat? acA +.!E- language? en ai"? E@'!
au"io stream? E &ormat? acA +.!E- language? hu ai"? E@=!
numer o& au"io channels on "isk? @!
sutitle + si" -? ( language? en
sutitle + si" -? E language? hu
Eos "!rsz! +on'-aja valaki( +i a 0!n$n!k ki"rblni( az a'o sz+nl
sz!r!"l -angsvC! a +agyar( a+ikor o'a van #rva +!ll$ a ny!lvk'( -ogy
:-u;= 9os( vaossgblB Mallkoza+ +r ugyanis olyan vi'!val( a+in$l +s
vol a ny!lv( +in a+i #rak k'k$nB Fonkr$an( a +agyar ny!lv! a 0ran/ia
-!ly$n alla+ +!gB A +agyar -!ly$n "!'ig az orosz volBBB
1i*eo>4< C14<D "etmr(tse
Ez r$+ !gysz!rDB 8saoljuk 0!l a l!+!z H+on'juk #gyW mount /"ev/h"" I( s
0!l$!l!zv! -ogy a /saolsi "onunk a /Mount/C:$>2M ! "aran//sal $rnk /$lW
menco"er /Mount/C:$>2M/mpegav/avseV(E!"at $ovc xvi" $xvi"encopts itrate%<((
$oac mpAlame $o &ilm!avi
HEz !gy!l!n "aran/s( n!+ 2( /sak n!+ 0$r ki 1 sorba=I
E l!+!z!k!n ugyanis lalban van !gy 5pegav n!vD knyvr( b!nn! az
avseT&'3dat n!vD 0jllal( a+i +aga a ulaj'onk$""!ni vi'!anyagB
Ha+!nnyir! u'o+( !z !gy !gysz!rD +"g 0il!( /sak a ki!rj!sz$s! +sB 1!rsz!
$v!'-!!k isIB
1,1
A !o"o,i*e s a rejtett tartalomje+yzkek
9o !z igazi GoboLinuxCs"!/ialis= F!z' is+!rk!'$sk$n a'' ki ! "aran/soW
vz+,siszilla Y0goohi"e $$help
gobohide: #lreZti-<egmutatZa a tartalomZegyzket
*h, **hide ; tartalomZegyzk elreZtse
*u, **unhide ; tartalomZegyzk engedlyezse
*l, **list ; reZtett tartalomZegyzkek kilistzsa
*!, **!lush ; reZtsi lista ki^r&tse
**version ; program verzi(Znak ki&rsa
**help #nnek az ^zenetnek a megZelen&tse
9a( !z a "aran/s l!galbb +agyarul b!sz$l -ozznk= Angolul !z!n z!n!!k a
kv!k!zk$"" 0!s!n$n!k H!gy n!+ +agyar !l!"#$sD GoboLinux ala
"$l'ulIW
vz+,siszilla Y0goohi"e $$help
gobohide: 2ide-@nhide a diretory
*h, **hide 2ide the diretory
*u, **unhide @nhide the diretory
*l, **list /ist the hidden diretories
*!, **!lush Llush the list
**version AhoW the program version
**help AhoW this message
9a '! +i /sinl !z a "rogi<=
A Gobo*i'! !gy a GoboLinux-oz aroz k!rn!l"a/- HTk!rn!l0olIB A GoboC
Linux s"!/ilis knyvrsruk.rj k!z!li oly +'on( -ogy az abban l!v( a
-agyo+nyos linuxC'iszrib./ikban alkal+azo 0il!r!n'sz!rC-i!rar/-i
!+ull szi+bolikus k$s!k! liszskor !lr!ji a 0!l-asznlk !llB Elvil!g
azonban +s knyvrak is !lr!j-!!k v!l!( ill!v! az !lr!j!!k 0!lszaba'#C
-ak( azaz ! k!rn!l"a/- $nyl!g!s r!j! aralo+j!gyz$k!k! vals# +!g
k!rn!l+ogassal a GoboLinuxbanB Err! a GoboLinuxnak klnb!n kizrC
lag :!sz$ikai okokbl; van szks$g! HA Gobo*i'! lal !lr!j! link!kr! viC
szon a+ia( +!r +aga a GoboLinux n!+ 127&>Cko+"aibilis a 0il!r!n'sz!rC
-i!rar/-ij ill!!nIB
4agyis -a /sinlunk a gyk$rknyvrba !gy Oopt n!vD knyvra( $s az
akarjuk( -ogy !z n! j!l!nj$k +!g liszskor( akkor a'juk ki ! "aran/soW
goohi"e $h /opt
Ez l!-!v$ !szi( -ogy a 0jlr!n'sz!r !gy 'arabj !lr!jskB A! n! agg'j( a
r!n'sz!rgaz'nak +!gvan a -aal+a a--oz( -ogy l!k$r'!zz! a k!rn!l a
r!j! b!j!gyz$s!kk!l ka"/solaban( !- +in'ig bizos u'o+so' l!-!
1,2
a0!ll( +i r!j!!k !l a r!n'sz!r!'b!nW
pv+,siszilla -0goohi"e $l
2idden diretories:
-opt
&ll!v! +agyar ny!lv!nW
pv+,siszilla -0goohi"e $l
:eZtett tartalomZegyzkek:
-opt
Zs a l!gsz!bb az !g$szb!nW +$g +in'ig -ozz u'sz 0$rni a 0jljai'-oz !z!k!n
a r!j! b!l$"$si "onokon k!r!szl= ?! u'sz l$"ni ! knyvrakba "$l'ul a
/' "aran//salB
A Gobo*i'! klnb!n j!l!nl!g a GoboLinux 014Cb!n +$g $"" -ogy /su"n
angol $s +agyar ny!lv!n u'B Es ny!lv!kr! +$g nin/s in!rna/ionalizlvaB A
+agyar#s $n +aga+ k$sz#!!+( !ng!+ k!ll sz#'ni $r!B
E k!rn!l"a/- $r!l+! az( -ogy a GoboLinux 0jlr!n'sz!rC-i!rar/-ija n!+
kv!i a 127&>CajnlsokaB A -agyo+nyos Linux 'iszrib./ik gyk$rknyvC
ra !l! van olyan knyvrakkal( -ogy
-et
-usr
-var
-tmp
-sys
-bin
-sbin
-lib
-dev
-pro
C a Gob$ !--!z k$"!s ro""anul !gysz!rD $s !kin-!= E+ia is
sz!r!!+ !z a 'iszrBBB ig!n +( '! a "rogra+ok bbnyir! a r$gi knyvrC
r!n'sz!r-!z vannak +!g#rvaB E+ia a r$gi sruk.r a GoboLinux !+ullja
.gy( -ogy ! -agyo+nyos knyvrak -!ly$r! ugyanily!n n!vD szi+bolikus
link!k! rak( +!ly!k ! knyvrak 0unk/ij !ll GoboLinuxCb!li knyvC
rakra +uanakB E sy+link!kr! !- a GoboLinuxnak a ko+"aibilis +ia
van szks$g!B E$g #gy is ron'k( lni s!+ akarjuk k!= 9o $"" !z!n !lr!j$s
O -ogy n! lssuk k! O v$gzi !l n!knk a Gobo*i'!B
1,,
,o+yan trjk fel a sajt ren*szernket8
Lgv!s 0!l+!rl a k$r'$sW +i$r k$n! 0!lrni $"" a saj r!n'sz!rnk!<=
9os( !nn!k l!galbb 2 oka l!-!B Egyik( -ogy .l -ly! voll( $s !l0!l!j!!' a
j!lszava'aB ?o/s '! !rr! nin/s sz!bb szava+B 7aj j!lsznk !l0!l!j$s! iszoC
ny. :la+!rsg;( -ly!s$gB Fizrlag a !lj!s!n :!gys$gsugar.;( abszol. k!z'
valakikr! j!ll!+z( akik! ulaj'onk$""!n n!+ is $r'!k!l a sz+#s!/-nikaB
7ajnos lalban ra'sul $"" a r!n'sz!rgaz'ai j!lsz 0!l!jik !l !gy!s!k( -a
sokig n!+ k!ll -asznlniuk az( +!r n!+ v$g!zn!k s!++i ko+olyabba a
r!n'sz!rkk!lB * !z ir /ikiB
Likbban az is +!gr$n-!( -ogy valaki b!l$"! a r!n'sz!rnkb!( $s
-ogy ki/s!ssz!n v!lnk( +!gvlozaa a j!lszB Ekkor is 0!l k!ll rnnk a
saj r!n'sz!rnk!B
Az +on'jk( a Linux bizonsgos O az is( !nn!k !ll!n$r! szin! k$s$gb!C
!j!n !gysz!rD 0!lrni( az!s!b!n( -a a sz+#g$" -!r'v!r! a k!znkb! k!C
rlB Ell!nk!z !s!b!n( volbl 0!lrni borzal+asan n!-$zB 9a '! -a o'aa'C
jk a k!znkb!BBB +!r j!gy!zzk +!gW n!+ l$!zik olyan +'sz!r( +!lly!l
+!gv$'-!n$nk a sz+#g$"! akkor( -a az o'aa'jk !gy -a/k!r k!z$b!=
9os( a +i g$"nk r!+$l-!l!g o van a +i k!znkb!nB 9a n!-ogy +r n!
u'junk b!juni a r!n'sz!r$b!=
1!rsz! -ogy +!g!sszkB 9!+ k!ll +s -ozz( /sak a GoboLinux Liv!8A(
a+irl !l!"#!k a r!n'sz!rB A! akr+i0$l! +s Liv!8A is +!g!szi( !-
+s 'iszrk Liv!8ACj! isB L$ny!g( -ogy l!galbb !gy "aran/ssoros kis Linux
r!n'sz!r !lin'uljon rlaB Ebbl rgv!s kv!k!zik is( -ogy !r+$sz!!s!n .gy
k!ll b!ll#suk a ?&27C( -ogy a 8ACrl :buuljon;B A Liv!8A r!n'sz!r!k !linC
'ulnak +in'!n j!lsz n$lkl( vagy "!'ig r#rjk a 8ACr! a j!lsz( azzal !-
n!+ l!szn!k gon'jainkB
Eiun a Liv! r!n'sz!r :0!lll;( /saoljuk 0!l a +!r!vl!+!z azon "ar#/ij
vala-ov( a+!ly "ar#/in a 0!lr!n' r!n'sz!r vanB L!gy!n !z +on'juk a
/Mount/me"ia knyvrB M!lj!s!n +in'!gy -ova /saoljuk( a l$ny!g( -ogy !zun
b! u'unk l$"ni abba a "ar#/iba( /$lsz!rD!n az +/ "rogi s!g#s$g$v!lB
Ezun l$"jnk b! a /System/Settings knyvrba= & k!ll alljunk k$ 0il!Co(
+!ly!k a
sha"o1
$s a
sha"o1-
n!v!kk!l bszk$lk!'-!n!kB
Ez!k aral+a vala+i ily!s+iW
pv:aS$f"Z#?6Ziug:?D4DE::::::
nobody:l:HFHF:1:::::
uup:l:HFHF:1:::::
!tp:):?5?17:1:HHHHH:F:::
!ibo:):?5?7E:1:HHHHH:F:::
1,4
sshd:):?5DE?:1:HHHHH:F:::
vz:aA?fy3;X<o9;:?5HH1:1:HHHHH:F:::
bin:):?D447:1:HHHHH:F:::
L-a( ! 0jlban sz!r!"!l +in'k$ 0!l-asznl azonos#ja( a+i l$r!-ozC
unkW o a pv( aki r!n'sz!rgaz'a a r!n'sz!rnkb!n( s o a vz isB A+i !zun
sz!r!"!l( a sok $r!l+!l!n b!D $s sz+( az a j!lsz +aga k'olvaB 4ala+i$r
bb 'arabban k'olva rolja a r!n'sz!r( vagy aln +s in0ka is l!rol i
a j!lszval ka"/solaban( "$l'ul l!jrai i' O b!vallo+ !z n!+ u'o+B A! a
0!lr$s-!z n!+ is k!ll u'niB L$ny!g az( -ogy !l$g +in'ssz! annyi !nnnk(
-ogy annl a 0!l-asznlnl( a+!lyn!k j!lszav .gy+on' :0!l akarjuk rni; C
s a+i bbnyir! ugy! a r!n'sz!rgaz'a O ! r$sz brulisan kirljk( gy!lv!
azonban r( -ogy a k!s"onok +!g+ara'janakB Azokbl -a n!+ $v!'!k
nyol/nak +uszj l!nniB Azaz -a a "v $s a vz 0!l-asznlka !gyarn
:j!lszlan#juk;( !z!n llo+ny #gy k!ll kin$zz!n unaW
pv::::::::
nobody:l:HFHF:1:::::
uup:l:HFHF:1:::::
!tp:):?5?17:1:HHHHH:F:::
!ibo:):?5?7E:1:HHHHH:F:::
sshd:):?5DE?:1:HHHHH:F:::
vz::::::::
bin:):?D447:1:HHHHH:F:::
A vlozs Ha +!gvlozao llo+nyI n! 0!l!'jk !l+!n!niBBB
E vlozas E&9AFZM llo+nyban !l k!ll v$g!zni( a s9ado: Cban is $s a
s9ado:- n!vDb!n is=
E!gj!gyz$sW ! knyv!+ !ls vlozanak kzz$$!l! un sz+os g.nyos
kriik ka"a+ a+ia( -ogy +in!k #rok olyan -ly!s$g!( -ogy a vlozas
!l k!ll v$g!zni a s9ado:- n!vD llo+nyban is( a+ikor az /sak +sola= 9os(
n!+ "rbla+ ki( !n$lkl is 0!lr-!C! a r!n'sz!r( '! -a ig!n( akkor s!+
aro+ 0!l!sl!g!sn!k !z!n llo+ny +!gvlozas isB Ez ugyanis a szC
+o+ra !gysz!rD!n !lvi k$r'$sB Az !lv az( -ogy -a van vala+i( a+i vala+i
+snak a +solaa( akkor illik( -ogy ugyan.gy n$zz!n kiB En$lkl n!+
+on'-ajuk( -ogy b!avakozsunk un konzisz!ns lla"oban -agyuk a
r!n'sz!rB Flnb!n isW a +sola a+ia +sola( +!r vala+i$r +!grzi a
r!n'sz!r +in!gy bizonsgi okokbl( aral$knakB Ez l!-! "$l'ul olyan ok
is( -ogy vala+ikor vissza akarja ll#ani !bbl az !r!'!i lla"ooB 7 +i ugy!
n!+ sz!r!n$nk( -a visszall#an az lalunk is+!r!l!n j!lszavakaBBB
A! is+$l!+( az !lv a l$ny!gW -a vala+i urklunk a r!n'sz!r +$ly$n(
-agyjuk +agunk un a r!n'sz!r r!n'b!n( isz!ss$g!s lla"obanB Azaz
igy!k!zznk olyan v$g!r!'+$ny "ro'uklni( a+i a szoksos r!n'sz!rruinok
is "ro'uklnnak( -a azok +!g-#vsa rn junnk !l a j!l!nl!gi lla"o-ozB
Ez a +'sz!r( -a +!gszokjuk( +ini+alizlja a l!-!s$g!s -ibka( bakikaB
1,5
Ezun in'#suk .jra a r!n'sz!r( !z.al a +!r!vl!+!zrlB 5!l-asznli
n!v! 0og k$rni( '! una j!lsz +r n!+= 7 -a +on'juk !lszr a vz 0!l-aszC
nlk$n j!l!nk!znk b!( +aj' una a
su $
"aran//sal r!n'sz!rgaz'ai jogkr sz!r!n$nk +agunknak( akkor s!+ 0og
j!lsz k$rniB
A +'sz!r klnb!n +Dk'ik a n!+ GoboLinux 'iszrknl is( /su"n o a
k$ s-a'oQC0jl a Oet6 knyvrban k!ll k!r!sn!'( +!r o l!szn!kB
Ez igazn n!+ vol r'ngss$g( +i<=
1,6
Ettrs a 3ithB@ a"lakkezelre
9a '! +i$r $rn$nk +sik ablakk!z!lr! a FAECrl<= C k$r'!z-!n$ valakiB
9os a+ia( +!r a FAE n!+ is ablakk!z!l( -an!+ :'!sko" !nviron+!n;(
!z korbban +r !+l#!!+B Azn( .lsgosan -asonl# a Gin'oQs-ozB &gaz
Fo/ka "!'ig n!+ +on'-ani( -ogy klnsk$"" sz!r!n$ az az o"r!n'sz!rB
HEos igy!k!z!+ nagyon u'variasan 0ogal+azniBBBI E!gj!gyz!+( a-ogy a FAE
a Gin'oQs igy!kszik unozni klss$g!ib!n $s 0unk/ionalisban( .gy a
+sik l!gn$"sz!rDbb :!";( a Gno+!( az A""l!`Ea/&nos- ko+"u!r!k 0!lC
-asznli 0!ll!$r! -asonliB
9!knk Fo/kknak n!+ k!ll '!sko" !nviron+!n( :+unkaaszali krny!z!;(
!l$g !gy !gysz!rD ablakk!z!lB Ez!kbl sok van( +i +os b!k!+$ny#nk( s a
aln l!g!gysz!rDbb! rakjuk 0!lB *a !l n!+ szala'sz vilgg( +r j .on
-ala'sz valban a !lj!s :b!ko/kso's; 0!l$=
Ez !gy igazn +ini+alisa $s "i/i ablakk!z!lB Lszik a !l!"#$si lisa i
kzr!a'o !l!j$bl( -ogy a 0orrsk'ja is +in'ssz! 2) kby!=
pv+,siszilla Y0Compile sith1m
,ompile: /oating a reipe !or sithWm """
,ompile: Lound reipe !or sithWm
8et:eipe: Trying to get http:--gobolinu$"org-reipe*store-AithV<**?"5"5*r?**
reipe"tar"bz5
8et:eipe: .oWnloading reipe !rom http:--gobolinu$"org-reipe*
store-AithV<**?"5"5*r?**reipe"tar"bz5
,ompile: :eipe plaed in -Liles-,ompile-:eipes-AithV<-?"5"5*r?
,ompile: ,heking dependenies"""
,ompile: ,ompiling AithV< version ?"5"5, revision r?"
**15:1D:EF** http:--sithWm"darkside"no-sn-sithWm*?"5"5"tgz
U[ \sithWm*?"5"5"tgzG
:esolving sithWm"darkside"no""" ?H7"1"?75"?E6
,onneting to sithWm"darkside"no]?H7"1"?75"?E6]:41""" onneted"
2TT9 rePuest sent, aWaiting response""" 511 'T
/ength: 5H,456 =5HT> Kappliation-$*tar0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 5H,456 ?1?"D1T-s
15:1D:E4 =?1?"5D TB-s> * \sithWm*?"5"5"tgzG saved K5H456-5H4560
,ompile: @npaking !ile -Liles-,ompile-;rhives-sithWm*?"5"5"tgz"""
A l!0or'#sa is k$sz!n van .gy !gy "!r/!n b!llB
Eos azonban b! k!ll ll#ani !nn!k is a kon0ig llo+ny( +!r +in
gyakorlailag +in'!n linuxos "roginak( !nn!k is van olyanB Linux ala a
/on0ig llo+nyok n!v! lalban .gy n$z ki( -ogy 4ALAE&Br/ vagy 4ALAE&r/
O a 4ALAE& -!ly$r! a "rogi n!v$ k!ll !lk$"z!ln!'( isz!l 2lvas+= &ly!s+i
k!ll !- l$r!-oznunk a 7i-GE ablakk!z!l sz+ra isB Zs nyilvn a saj
knyvrunkbaB 9a '! +i l!gy!n b!nn!( s +i l!gy!n a "onos n!v! ! 0jlnak<=
1,@
7z!r!n/s$r! allunk !gy "$l'a0jl( a
vBYCsisBilla //rograms/SithKM/E!@!@/Share"/sith1m/"e&ault!sith1mrc
.vonal alaB
Ez gyorsan +soljuk saj *2EE knyvrunkba( +$g-ozz
!sit1mrc
n$vv!lB ?!l!n$znk( s ljuk( -ogy !bb!n olyas+ik vannak +!ga'va( -ogy
+ily!n go+b l!nyo+sra +i /sinljon( sbB Ez !gy!lr! n!+ "iszkljuk O
-an!+ az !l!j$n nagyon $r'!k!s 'olgo lunk O !gy "$l' arra( -ogyan
'!0inilja a 7i-GE a +!nk!= Errl a r$szrl van szW
C menu c;ppsc
C menu cIieWersc
C md c#ye o! 8J'<#c ceogc
C md cMpd!c c$pd!c
C end
C end
C menu cMAhellsc
C md c;termc catermc
C md cMTermc c$termc
C end
1!rsz! +in' kiko++!n!zv!B 9os( !z a r$sz rljk ki( $s #rjuk a -!ly$r! a
+agunk lal ig$ny!l +!nsz!rk!z!! O "!rsz! ko++!nj!l!k! HiI n! #rjunk
a soraink !l$= Az !ny$+ ! "illanaban #gy n$z kiW
menu c3nternetc
md cLire!o$c c!ire!o$c
md c;zureusc cazureusc
md cZ.itionaryc cZditionaryc
md cJI@c cnvuc
md cThunderbirdc cthunderbirdc
md cgLT9c cg!tpc
md c9idginc cpidginc
md cTonPuerorc ckonPuerorc
end
menu cTerminlemultorokc
md c<r$vtc cmr$vt *name LullAreenc
md cMTermc c$termc
md cTonsolec ckonsolec
end
menu cLZlkezelkc
md c<,c cmc
end
menu c'pen'!!iec
md cVriterc csWriterc
md cTblzatkezelc csalc
md c:aZzol(c csdraWc
md c;datbziskezelc csbasec
md cBemutat(ksz&tc csimpressc
md cTpletszerkesztc csmathc
md cJyomtat(kezelc cspadminc
end
1,%
menu c8ra!ikac
menu cJzegetkc
md cTvieWc ckvieWc
md cMpd!c c$pd!c
end
menu c:aZzol(kc
md cTolour9aintc ckolourpaintc
md c8impc cgimpc
md cLont!orgec c!ont!orgec
md c3nksapec cinksapec
end
md cMa'Ac c$aosc
md cAtellariumc cstellariumc
md c,elestiac celestiac
end
menu c:endszerc
md cTdisk!rec ckd!c
md c8krellmc cgkrellmc
end
menu c2ang s vide(c
md c;udaiousc caudaiousc
md cg<playerc cgmplayerc
md c;udaityc caudaityc
md cTDBc ckDbc
end
menu c`tkc
md c,*6Ec c$6Ec
end
A +!n szinaxisa !bbl a "$l'bl is jl l-aW Az :!n'; szolgl !gy +!n
v$g$n!k j!lz$s$r!B A +!nk !szl!g!s +$lys$gb!n !gy+sba gyaz-aakB A
/+'Cv!l a'juk +!g a +!n"aran/soB Az !ls "ara+$!r! a +!nb!n
+!gj!l!n 0!lira( a +so'ik l$ny!g$b!n !gy s-!ll "aran/s( $s "ara+$!r!k!
is aral+az-a az i'$zj!l!k kz( -a szks$g!sB egy!ljnk r( -ogy az
E"lay!r "rogi !s!$b!n az E"lay!rn!k a--oz az in'uls-oz( a-olis ljuk a
gra0ikus k!z!l0!ll!!( a--oz a :g5player; "aran/s arozik=
9o +os -a +!gvan !z a 0il!( -ozzk$szl-!nk az in'#s-ozB E--!z a
saj 3xinitr6 0jlunka k!ll #rnunk( .gy( -ogy !z l!gy!n b!nn!W
C)-bin-sh
until $setroot *solid GCD6EEE!Gddo sleep ?ddone
$modmap *e Glear /okG
$bindkeys
numlok$ on
$set r rate E11 D1
$set s ?41
$rdb b2'<#-"Mde!ault
i! $setroot *display :1"? *solid GCD6EEE!G
then
;@M.3AU:1"?
else
;@M.3AU:1
1,)
!i
e$port ;@M.3A
e$e sithWm
e$e $term *display b;@M.3A *,
i
A+in l-a( az xbin'k!ys "rogi ovbbra is in'#ouk( -ogy k!'v!n/
bill!nyD"aran/saink a 7i-GE ala is -asznl-aak l!gy!n!kB 4ala+in
ovbbra is b!ka"/sol lla"oban sz!r!jk a 9u+Lo/k go+boBBB
Az xset r rate #(( A( sor a bill!nyDz! is+$l$si s!b!ss$g$ ll#ja b!B Az !ls
sz+ Hi a 400I a k$sl!l!$s j!lzi +illisz!kun'u+okban( +i!l !-
is+$!lni k!z'!n! a bill!nyDz! a l!nyo+s un( a +so'ik sz+ az
+uaja +!g( -ny karak!r is+$!lj!n !gy +so'"!r/ alaB
Ei!l !z a vlozas a 3xinitr6 llo+nyon +!g!j!n$nk( nagy vaosan
k$sz#snk rla !gy +solao a knyvrunkba( l!gy!n a n!v! az( -ogy
kde3xinitr6 O !z j l!sz n!knk( -a vala+i$r olyan "!rv!rz!k l!sznk( -ogy
+$gis a FAEC akarjuk in'#ani vala+i$r=
M!- a k"e!xinitrc aral+a !z k!ll l!gy!nW
$bindkeys j
numlok$ on j
K *$ -bin-startkde 0 jj e$e startkde
K *$ -bin-Wmaker 0 jj e$e Wmaker
K *$ -bin-tWm 0 jj h
$setroot *solid GC51D1E1G *ursorOname Gle!tOptrG
e$e tWm
i
Ezun #rjuk /sak a 3xinitr6 0jl az !lbb +on'oakraB 7 -a +!gvagyunk
v!l!( !rrl is k$sz#snk !gy +solao( !z.al sit9:53xinitr6 n$v!nB
Zs +os /sinljunk k$ llo+ny( !gyikn!k l!gy!n a n!v! az( -ogy kdestart(
+#g a +sik$ l!gy!n +on'juk sit9start O s!jjk +r( +i /$l szolglnak +aj'
!z!k<=
A k'!sar 0il! aral+aW
rm -@sers-vz-"$initr
p -@sers-vz-kde"$initr -@sers-vz-"$initr
start$
Az -isz!+ vilgos( +i /sinlW l!rli a Bxinir/ 0jlunka( $s +solja a
k'!Bxinir/ 0jlunka !nn!k -!ly$r! Bxinir/ n$vv!lB Ezun in'#ja a gra0ikus
0!ll!!B A+i a FAE l!sz( +!r a Bxinir/ aral+a annak +!g0!l!lB
A si-sar aral+aW
140
rm -@sers-vz-"$initr
p -@sers-vz-sithWm"$initr -@sers-vz-"$initr
start$
Enn!k a 0!la'aa kugyanaz( /sak a si-Q+Bxinir/ 0jl ll#ja b! a Bxinir/
-!ly$r!B
Ez!k! +ozgassuk H0!l!sl!g!s -ogy a +i knyvrunkban +!g+ara'janakI
abba a knyvrba( a-ol saj szkri"j!ink! gyDjjk( !- a
O;rogra5sODzkript0ei5O&3&3&Obin
n!vDb!( +aj' a'junk +in'!gyikr! 0uasi jogo a
chmo" <.. k"estart
$s
chmo" <.. sithstart
"aran/sokkalB Ezun Hr!n'sz!rgaz'ak$n=I sy+link!ljk b! k!W
Symlink/rogram SBkriptOeim
Eosanl a gra0ikus 0!ll!! , 0$l!k$"" in'#-ajukW
k"estart
Ez a FAE '!sko" !nviron+!n! in'#ja n!knkB
sithstart
Ez a 7i-GE ablakk!z!l in'#ja n!knkB
startx
Ez az in'#ja a FAE $s a 7i-GE kzl( a+!lyik! l!gubb -asznlukB
Zr'!k!ss$gk$""!n l!#ro+( -ogy a 7i-GE in'#-a +sk$"" isB Ekkor az
3xinitr6 llo+ny aral+a !z k!ll l!gy!nW
C)-bin-sh
until $setroot *solid GCD6EEE!Gddo sleep ?ddone
$modmap *e Glear /okG
$bindkeys
numlok$ on
$set r rate E11 D1 $rdb b2'<#-"Mde!ault
i! $setroot *display :1"? *solid GCD6EEE!G
then
;@M.3AU:1"?
else
;@M.3AU:1
!i
e$port ;@M.3A
e$e sithWm
e$e $term *display b;@M.3A *,
Zs !zz!l a szkri"!l in'#-ajuk az >C!( az xini -!ly!W
141
C)-bin-sh
.3A9/;fU:1
e$port .3A9/;f
J'U1
While ls -tmp-"MbhJ'i*lok
do
let J'NN
done
.3A9/;fU:bhJ'i
nohup M b.3A9/;f *noreset *v *s ? *ar? D11 *ar5 D1 bM;:8A j
nohup sh b2'<#-"$initr j
sleep 51
Ez a szkri" +!g"rbl !gy szaba' sz!rv!rsz+o allniB Ekkor !lin'#ja a
sz!rv!r !zz!l a sz++al( $s 0uaja a Bxinir/ CB E!ll!sl!g ! +'sz!r
+Dk'ik akkor is( -a +$gs!+ ! szkri"!l in'#juk a 7i-GEC!( -an!+ a
sarx "aran//salB
A 0!ni!k 0$ny$b!n O -a l!0or'#juk az >58E ablakk!z!l a Compile x&ce
"aran//sal O akr +$g az is :b!-uzaloz-ajuk; a r!n'sz!rnkb!
-asonlk$""!nB Az +r n!+ #ro+ l! r$szl!!s!n( /sak annyi szlok rla(
-ogy az !s!$b!n !lvil!g H-a n!+ $v!'!kBBBI !z k$n! l!gy!n a Bxinir/
aral+aW
K *$ -bin-start$!eE 0 jj e$e start$!eE
K *$ -bin-Wmaker 0 jj e$e Wmaker
K *$ -bin-tWm 0 jj h
$setroot *solid GC51D1E1G *ursorOname Gle!tOptrG
e$e tWm
i
A 7i-GECbl l!g!gysz!rDbb kil$"ni a Itrl-AltW!a6kspa6e bill!nyDko+binC
/ivalB Ekkor +$lykonzolba juunk( abba !-( a-onn$ a gra0ikus 0!ll!!
in'#oukB
A 7i-GE in'ulsakor !gy abszol. r!s( szrk! k$"!rny 0oga' +ink!(
kz$"!n !gy kis x j!ll!l( a+i az !g$rkurzorB A! s!++ir! n!+ u'unk v!l!
kainani( +!r !gy szl ikon sin/s a k$"!rnynB Movbb( n!+-ogy ikon( '!
+$g szv!g s!+B A +!n Ha+i ugy! +i ll#ounk ssz! az !ls in'uls !l=I
a GindEn!r l!nyo+sval $r-! !lB ?!nn! a kurzorbill!nyDkk!l +ozog-aC
unk( s az En!rr!l vlasz-aunkB E+!ll! +Dk'n!k az ssz!s olyan(
xbin'k!ysCr! k bill!nyD"aran/saink is( +!ly!kn$l a +'os#bill!nyD
n!+ a Gin go+bB H&'!j! volna +r olyan bill!nyDz!!k! gyrani( a-ol n!+ a
Gin'oQs k$"! '#sz!l!g ! go+bokon( -an!+ a "ingvin$BBB vagy l!galbb
l!gy!n!k ily!n na"a's +ari/kBBBI
*ogyan l!-! b!ll#ani a 7i-GECb!n a n!knk !sz bill!nyDz!is+$l$si
s!b!ss$g!<
142
A +!gol'sW v$gy 0!l !gy
xset r rate (&& A&
sor az Bxinir/ 0jlo'ba= Az !ls sz+ Hi a 400I a k$sl!l!$s j!lzi
+illisz!kun'u+okban( +i!l !- is+$!lni k!z'!n! a bill!nyDz! a
l!nyo+s un( a +so'ik sz+ az +uaja +!g( -ny karak!r is+$!lj!n
!gy +so'"!r/ alaB
Egy$b -asznos bill!nyD"aran/sokW
A 7i-Q+ az !x"li/i $s i+"li/i 0kusz k$ny!l+!s k!v!r$k$v!l r!n'!lk!zikB Az
$"" akulis ablakk!r! 0!k!!( az !gy$b ablakok$ balol'al szrk!B
*asznl-ao' az !g!r! az ablakok +ani"ulls-oz a Gin bill!nyD l!C
nyo+va $s kainva a go+bbal br-ol az ablakbanB Az ala"$r!l+!z!
0unk/ik a kv!k!zkW
k1C!s go+bk
Az ablak +ozgasaB
k2C!s vagy ,Cas go+bk
Az ablak +$r!!z$s!B
A l!gbb bill!nyD"aran/s .gy r$nik( -ogy l! k!ll nyo+ni a Gin go+bo( $s
+$g!gy bill!nyDB Az !l$r-! 0unk/ikW
Az akulis ablak +axi+alizlsaW YinWA
Az akulis ablak rl$s! Hb!zrsaIW YinW*s6
Az ablak +ozgasa balra( l!0!l$( 0!l vagy jobbra H16 "ix!ll!lIW YinWbD= %= *=
@bB A 7-i0 l!nyo+sval !gy +ozgas -!ly! +$r!!zi az ablakoB
Az ablak +ozgasa a k$"!rny bal0!ls( jobb0!ls( balals vagy jobbals
sarkbaW YinWbY= )= Z= IbB
&n0ka j!l!n# +!g az akulis ablakrl O +$r!( sbW YinW"
4ls sorra az ablakok kzW YinW,ab
E$g sz+os O sz+o+ra k!v$sb$ 0onosnak Dn O 0unk/ija is van( +!ly!k!
+!gall-asz a
O;rogra5sODit9Y-O'3.3.O5anO5an'Osit9:53'
.vonalon !l$r-! +an llo+nybanB HangolulBBBIB E +anCol'al -+lCb!n is
olvas-a ! link alaW -"W``si-Q+B'arksi'!Bno`+anasi-Q+B-+l
A 7i-GE -onla"jaW -"W``si-Q+B'arksi'!Bno`si-Q+B-+l
A! sz!rin!+ !nnyi u's a k!z!l$s$rl $"" !l$g a na"i +unk-ozB Az
ablakk!z!l arra van( -ogy az ablakoka k!z!lj!( $s n!+ +sra=
14,
9o $s -ogy +i$r -asznl valaki $"" 7i-GEC!< 1$l'ul( +!r 0!l akar vgni
a -av!rok !l( -ogy +ily!n :Db!rg!!k; $s Fo/ka /svB Flnb!n is( j
$rz$s az u'ni( -ogy +i olyan klnl!g!s!k vagyunk( -ogy olyan ablakk!z!l
-asznlunk( a+i a vilgon /sak +in!gy 2 u/a sz!+$ly= HEnn$l ugyanis a
7i-GE 0!jl!szj! sz!rin s!+ l!-! sokkal bb !z!n GE -asznlinak a
sz+aIB Zn +os "$l'ul /sakn!+ 100]Cig bizosra v!-!!+( -ogy $n vagyok
az !g$sz 4ilgon az egyetlen olyan sz!+$ly( aki 7i-GEC! -asznl( $s $""!n
konkr$an GoboLinux alaB
9o '! !l!kinv! a -i.sgi okokl Ha+i viszon n!+ sz$gy!l!k +!r
+in'!nki -i.( l!g0!lj!bb "o0lanul l!aga'jaBBBI( van $r!l+! is !nn!k( -ogy
valaki 7i-GEC! -asznlB A FAE "$l'ul !gy +!+riazabl szrny!!g O a
7i-GE n!+ azB A FAE binrisai is !kin$ly!s -!ly! 0oglalnak !l a +!r!vC
l!+!znkn O a 7i-GE /sak 2,)0% bjoB Azaz /s!""! s!+ +!gabjok
+k!l!g$= Ein'!z n!+ +!ll$k!s( -a "$l'ul !gy kis +ini+lC'iszr akaC
runk $"#!ni( vagy -a szDkib!n vagyunk a +!+rinakB A! -a sok a +!+C
rink( akkor is !lnys( -a n!+ a FAE 0oglalja l! annak 0!l$C-ar+a'(
-an!+ a -asznos( l$ny!gi alkal+azsokB
7z!+$ly sz!rin $n 0k$n k$ +sik oko arok l!g!lnys!bbn!kB Egyik(
-ogy i +in'!n ll#-a( s bill!nyDz!rl v!z$r!l-!( a +sik "!'ig( -ogy
nin/s !li k$r!l!n $s zavar szolglasokkalB
E!g k!ll !+l#s!+ a 7i-GE !gy $r'!k!s ulaj'onsgB *a bb( !gy+s
r$szb!n 0!' ablako' van( -iba kainasz r az alsra az !g$rr!l( az br
ak#vv vlik( '! n!+ 0ogja !lakarni az Hr$szb!nI 0!'= Eng!+ !z !l!in!
zavar( '! azn rj!+( -ogy !z nagyon j( +!r #gy "$l'ul az ak#v ablaC
ko+ !gy n!+ 0onos r$sz$r! -.z-ao+ +on'juk a GFr!llE r!n'sz!r+oC
nior( s lo+( -ogy a+i /sinlok a +sik ablakon( az -ogyan b!0olysolja
+on'juk a +!+ria-asznlao vagy a -lza lla"oB 7( !z -ozzs!g#
b!nnnk! a--oz( -ogy a gra0ikus 0!ll!r! !gy r +!s!rk!'jnkB
Fra s *t#m kijelzse a +rafik#s felleten
E--!z sz!r!n/s$r! s!++i n!+ k!ll !l!"#!nnkB Ez az x6lo6k "rogi 0ogja
!lv$g!zni n!knkB Ez !gysz!rD!n in'#-ajuk !r+inl!+ulorblW
xclock $"igital $up"ate E
E "aran/s az +on'ja( -ogy az x6lo6k "rogi 'igilis +'on in'#sa Hazaz !
s#lus. kij!lz$ss!lI( $s a +uao $r$k!k! !gy +so'"!r/!nk$n 0riss#s!B
Enn!k -asra !gy kis 0!-$r gra0ikus ablakban !00$l! s#lusban j!l!nik +!g a
'u+ $s i'W
.&&/ 0Nn3 '/3= szerda= '(3'&3'e I*D,
144
Az -isz!+ vilgos( +i +i j!l!nBBB '! analg( azaz :+uas; r is
!lvarzsol-aunk( /sak a--oz #gy k!ll in'#anunkW
xclock $analog $up"ate E
Flnb!n !z ubbi az ala"$r!l+!z$s( azazW
-a n!+ a'unk +!g -digital vagy -analog "ara+$!r( .gy az analog az
$rv$ny!sB
A +!gj!l!n#! kis ablako azn o'a -.zzuk a Qin bill!nyD l!nyo+va
arsa +!ll! az !g$rr!l( a-ov akarjukB 7 !zun -a +on'juk az
2"!n200i/!Cban 'olgozunk vagy 5ir!0oxban vagy br-ol( a GinCMab
bill!nyDv!l !l/salogajuk az ablak( a+i !l-.zunk a k$"!rny !gy n!+
-asznl r$sz$r!( '! kzb!n a +sik ablakon 'olgozunk( "$l'ul szv!g!
sz!rk!sznk( s -la a 7i-GECn!k az $"" ak#v ablak n!+ 0ogja !lakarni az
x/lo/k +uaa i'=
Flnb!n a+ia k!r!s!+ !gy !00$l! j"o0a kis r/sk( +!r zavar( -ogy az
2"!n200i/! .jabb vlozaaibl ki-agyk az als suszbron korbban
ol!v a"r rB
A+!nnyib!n n!+ akarjuk az x/lo/kCo "aran/ssorbl in'#ani( -uzalozzuk b!
a 7i-GE +!nj$b!( a kv!k!zk$""W
cm" IGclockI Ixclock $"igital $up"ate EI
Az )O5; a"lakkezel in*(tsa
*a valaki n!+ a 7i-GE -an!+ az &on, ablakk!z!lr! akar $rni( az
!lzl!g #rak ala"jn +r !gysz!rDB Ein'!n!k!l "!rsz! l! k!ll 0or'#sa az(
+aj' -a +r !l!"#v! van( !z k!ll l!gy!n a !xinitrc aral+aW
C)-bin-sh
$bindkeys
numlok$ on
ionD
Ez !- !gy! b! !gy ion!xinitrc n!vD 0il!Cba a saj f*2EE knyvrba
H!- a `Ps!rs`vz Cb!BBBI( +aj' /sinljon !gy ionstart n!vD szkri"! a
//rograms/SBkriptOeim/(!(!(/in knyvrba( a+in!k !z a aral+aW
rm -@sers-vz-"$initr
p -@sers-vz-ion"$initr -@sers-vz-"$initr
start$
145
1!rsz! sy+link!lj! is b! a SBkriptOeim /so+ago .jraB A -asznlaa gon'olo+
vilgos az !''igi!k ala"jnBBB
A Gatpoison a"lakkezel
A La"oison Ha n$v j!l!n$s! +agyarul :"akny+$r!g;I ablakk!z!l in'#sa
!s!$n a k$ szkri" aral+aW
vz+,siszilla Y0at ratpoison"$initr
Z!/in/sh
xin"keys
numlockx on
ratpoison
ill!v!
vz+,siszilla -9rograms-AzkriptZeim-1"1"1-bin0at ratstart
rm /Users/vB/!xinitrc
cp /Users/vB/ratpoison!xinitrc /Users/vB/!xinitrc
startx
Az !'igi!kbl gon'olo+ +r vilgos a -asznlaukB
E!gj!gyz!n'( -ogy a La"oison az ala"$r!l+!z! H'!0aulI !r+inl!+ulC
ornak az %ter5C! -asznljaB A+!nnyib!n az sz!r!n$nk( -ogy !z inkbb az
-rxvt l!gy!n( akkor /$lsz!rD +r !l!v! !zz!l az o"/ival 0or'#aniB E--!z az
k!ll( -ogy 0or'#s !l kiss$ b!l!ny.ljunk a r!/i"$j$b!= A r!/i"! v$g$-!z k!ll
-ozz#rni n$-ny sorB _+! a r!/i"$j!( 0$lkv$rr!l ki!+!lv! az lalunk
-ozz#ran' sorokaW
C :eipe =<ake:eipe> !or :atpoison by Iiola Solid 2ungary,
violazoli+gmail"om, on 5114" mr" 51", s^trtk, 55"?E"?5 ,#T
C :eipe !or version ?"E"D by Iiola Solid 2ungary, violazoli+gmail"om, on
5114" mr" 51", s^trtk, 55"?E"?5 ,#T
ompileOversionU?"?1"5
urlUchttp:--savannah"nongnu"org-doWnload-ratpoison-ratpoison*?"E"D"tar"gzc
!ileOsizeUE?4D6E
!ileOmd7U?4HHeDe57EHd5H457db?b4d1E54D6
reipeOtypeUon!igure
con&igure_options%+
I$$1ith$xterm%mrxvtI
-
A+i "!'ig +agnak a La"oisonnak a -asznla ill!i( annak is+!r!$s!
n!+ ! knyv 0!la'aa( !ll!nb!n sz$" r$szl!!s O br angol ny!lvD O l!#rs allC
-a rla ! link alaW
-"W``QQQBnongnuBorg`ra"oison`'o/`in'!xB-+l
146
Annyi j!gy!zn$k /sak +!g( -ogy a La"oison !s!$n az ablakk!z!lv!l
ka"/solaos ssz!s 0unk/i .gy $r-! !l( -ogy nyo+unk !gy s"!/ilis bill!nC
yDko+bin/i( +aj' +$g !gy bill!nyDB E s"!/ilis bill!nyDko+bin/i
ala"$r!l+!z$s sz!rin a 8rlC go+bB 1$l'ul a--oz -ogy !gy !r+inl!+uC
lor in'#sunk( l! k!ll nyo+ni( -ogy 8rlC +aj' !zun H+iun !- a :;
go+bo 0!l!ng!'kI !gy 6 go+boB
7okak sz+ra .l bonyo'al+as l!-! !z( $s !s!l!g sz!r!n$nk ki/s!r$lni
!z a 8rlC "r!0ix go+bsorozao +on'juk a balol'ali Gin'oQs go+braB Enn$l
a linkn$lW
-"W``ra"oisonBani'!sko"Bn!`/giCbin`Qiki`8-ang!Es/a"!F!y*2GM2
az olvasa+( -ogy k!ll /sinlno+ !gy "ratpoisonr 0il!Co a saj b2'<#
knyvra+ba H -@sers-vz I !z!kk!l a sorokkalW
exec xmo"map $e Ikeyco"e EE. % FA(I
escape FA(
$s akkor ll#lag ok$ l!szB 9os n!+ l! ok$( s!++i n!+ vlozoB A! $n
rj!+= A 0il!Co "!rsz! l$r! k!ll -ozni valban( '! +in'ssz! !nnyi k!ll
b!l!W
escape Super_*
A @etisse a"lakkezel
E--!z ! k$ szkri" k!llW
vz+,siszilla -9rograms-AzkriptZeim-1"1"1-bin0cat metissestart
rm -@sers-vz-"$initr
p -9rograms-AzkriptZeim-1"1"1-$initr-metisse"$initr b2'<#-"$initr
start$
$s
vz+,siszilla -9rograms-AzkriptZeim-1"1"1-$initr0cat metisse!xinitrc
Mmetisse *a *depth 5E *geometry ?15E$F64 :? [j "Mmetisse*log j
metisse*start*!vWm [j "ompositor*log j
mr$vt
killall Mmetisse
H1!rsz! +iun +!g#ruk ! szkri"!k! s !l-!ly!zk k! a-ov k!ll( n!
0!l!'jk !l b!sy+link!lni .jra a SBkriptOeim /so+agoBBBI
A C'!"- a sz#n+$lys$g! -arozza +!g( a Cg!o+!ry +!g !r+$sz!!s!n az(
+i b#r a +oniorunk :0!lbonsilag;BBB
14@
3ajt "illenty?zetkioszts *efinilsa
Eris lo+ a an/salan !kin!!'!( k!'v!s 2lvas+W +i a /su'nak
saj bill!nyDz!-ozzr!n'!l$s( -a GoboLinuxunk !''ig r!+!kl +Dk' a
+agyar bill!nyDz! +agyar kioszsval<=
9os( !nn!k sz+os oka l!-!B 1$l'ul( n!+ vagyunk +!g!l$g!'v! a b!Dk
szoksos kioszsvalB El0or'ul-a ugy!( -ogy ! korbban olyan bill!nyDz!C
!n #rl( a-ol az :N; $s :Y; b!Dk +!g volak /s!r$lv! a +osani lla"o-oz k$C
"!sB 4agy n!k!' is az a v$l!+$ny!' +in n!k!+( -ogy !lj!s!n 0!l!sl!g!s a
:R; go+bo olyan jl !l$r-! -!lyr! rakni( a+ikor az abszol. rikn -asznC
laos karak!r a +agyar szv!g!kb!n( -!ly!! jobb l!nn! vala+i gyakoribb
b!D a--oz a bill!nyD-z r!n'!lni= 4agy !s!l!g !sz"!ranisa vagy( $s sz!C
r!n$'( -a a+.gy +agyar bill!nyDz!!'!n az$r az !sz"!ran :kala"os; Hazaz
$k!z!!sI b!Dk! is !l$r-!n$' vala+i0$l! s"!/ilis bill!nyDko+bin/ik s!C
g#s$g$v!lB 4agy n!n -ai`ja"n`-$b!r HsbBBBI karak!r!kk!l akaro' bv#!ni
a bill!nyDz!!' karak!rCr!"!rorjBBB
9os( a GoboLinux ala H"!rsz! +s 'iszrknl isI !rr! van +'B Ein'!C
n!k!l azonban u'ni k!ll( -ogy a+i +os l!#rok( /sak a gra0ikus 0!ll!r!
vonakozik O b!l!$rv! a virulis !r+inljainka( !- k!'v!n/ Erxv !r+iC
nljainka isB A+i +os #runk( az !- n!+ l!sz $rv$ny!s :+$lykonzolban;(
abban !-( a+ibl b!j!l!nk!znk a gra0ikus 0!ll!r! a :sarx; "aran//sal=
7zval( saj bill!nyDz!-ozzr!n'!l$s l!g!gysz!rDbb .gy /sinlni( -ogy
+!g-agyjuk ! +osani( a+i valsz#nDl!g j n!knk nagyobbr$sz( +in'ssz!
+!gvlozaunk b!nn! n$-ny a"rsgoB E--!z +in'!n!k!l +!nsk ki !
+osani !gy 0jlba( az
xmo"map $pke Umyxmo"map
"aran//salB Ezun n$zznk !bb! b!l!B 9!+ liszo+ i'! az !g$sz!( '! !00$l!
soroka lunkW
keyode 5E U P X bakslash 8reekO'<#8; bakslash 8reekO'<#8;
Ez az j!l!ni( -ogy -a a bill!nyDz!nk !gy :24; k'. j!l! kl' a
sz+#g$"n!k( akkor az +ily!n karak!rk'o ll#son !l b!ll!B Ein
l-a a sz+ un bb vari/i is 0!l van sorolvaB A l!g!ls a s-i0 n$lkli
vari/i j!l!ni O !z i a :U; b!DB Pna jn az( -a a 7-i0 +'os#C
bill!nyDv!l nyo+uk +!g a go+bo( !z i a :R;C !r!'+$ny!ziB Pna az
AlGrC!l val !gy!s +!gnyo+s j!l! sz!r!"!l( na !z az a -ly! :vissza"!rj!l;
vagy :0or'#o"!rj!l; a+i a Gin'oQsos korszakunkbl jl is+!rnk( s
a+in!k angolul :ba/kslas-; a n!v!B &'ig vilgos a 'olog( +os jn az( a+i a
sz+o+ra -o+lyW az !zuni a'a az j!l!ni( -ogy +i van( -a 7-i0dAlGrC!l
!gy nyo+nnk +!g a bill!nyD( s +$g !z is ok$ l!nn!( '! .gy a"aszC
14%
ala+( -ogy az !zuni oszlo"ban +!gin az jn( -ogy +i van -a AlGLC!l
nyo+juk +!g( s az !zuniban +!gin az( +i van -a 7-i0dAlGrC!l !gy=
4agyis az AlGrC!s $s 7-i0dAlGrC!s ko+bin/ik k$sz!r sz!r!"!ln!k=
?!vallo+ b!/sl!!s!n( !nn!k n!+ u'o+ az okB Ein az +r bizonyra
s!ji a Misz!l 2lvas+( ! 0jlban +'os#ani 0ogjuk a b!j!gyz$s!k!B Annyi biC
zonyos( -ogy nla+( az $n g$"!+!n kizrlag akkor +Dk'ik az AlGrC!s $s
7-i0dAlGrC!s ko+bin/i( -a a +!g0!l!l sorban +in'k$ -!ly!n +!ga'o+ az
a'ao=
Zn +osanban azzal is+!rk!'!+( a+i +$g :linuxos b!rk!kb!n; is sokak
r$+l+aW a 4i+ n!vD szv!gsz!rk!szB E+!ll! 0!lraka+ a 5ir!0oxo+-oz a
4i+"!raor n!vD ki!g$sz#( +!ly lal a bng$sz+! a 4i+C-!z -asonl +C
'on l!-! k!z!lniB 9o +os( a 4i+ !s!$b!n $s a 4i+"!rornl is klnbz
okokbl +!ly!kr! i +os n!+ $r!k ki( !l$g sokszor k!ll a k!s"onCj!l!
nyo+ko'ni( s !l-aroza+( -ogy !z a R go+b -!ly$r! rako+( +!r .gy gyorC
san( k$ny!l+!s!n !l$r-!!+( ra'sul a 7-i0( !- +'os#bill!nyD l!nyoC
+sa n$lklB E--!z a 0jlunkban a +r i'$z! sor a kv!k!zk$"" +'os#C
oa+W
keyco"e @# % colon b ackslash )reek_2MD); ackslash )reek_2MD);
Azaz( a nagy R ovbbra is !l$r-! a 7-i0 bill!nyD s!g#s$g$v!l( '! -a
an$lkl nyo+juk( a k!s"ono ka"juk !r!'+$nylB Az sajnos a :/olon;
n$vv!l k!ll +!ga'nunk a 0jlbanB
E!g!+l#!n'( -ogy Gr!!ka2EEGA j!l! $n bizony n!+ b#rok ki/sikarni a
bill!nyDz!bl= *a a virulis !r+inlban nyo+o+ a 7-i0dAlGrCR go+bo(
s!++i n!+ #r ki( -a az 2"!n200i/! ala nyo+o+( akkor !z a sz$" 1`2C!s
j!l!W m
Gon'olo+ !nn!k az l!-! az oka( -ogy a+i i +!ga'unk( n!+ +aga a kaC
rak!r a+i lunk( /su"n !gy karak!rk'( s a +!gj!l!n#! k$" n!+ okv!C
l!nl az( a+i !lvrunk O 0gg ugyanis a -asznl karak!rk$szl!l is= 7zC
val( a 'olog bonyolulB El u'o+ k$"z!lni( -ogy !lvil!g a 7-i0dAlGrCR ko+biC
n/i -a l!nyo+o+( ig!nis kikl'i a +!g0!l!l j!l!( '! az a +os -asznl
0onk$szl!!+b!n az m j!l! !r!'+$ny!zi( +ikzb!n +s 0onk$szl! ala aC
ln valban a grg o+!g ln+B A virulis !r+inl ala +!g az$r n!+
lok s!++i !kkor( +!r az az !r!'!i :+$lykonzol; !r+inl b!ll#sai
!+ullja( s abban nin/s +!ga'va grg o+!ga j!l( l!galbbis n!+ a +agyar
karak!rk$szl!b!n( a+i !l$r al( a+i az > 0!ll! ala -asznlunk=
Fi is "rbla+W 2"!n200i/!Cban -a a +os -asznl ?!ook5an b!D#C
"usrl vlok L0uba Deri2Cr!( +!gj!l!nik az o+!gaCj!lW
*a +os !z!k! olvasvn szrnylk'v! /svlo' a 0!j!'!( s az +on'o'(
!z iszony. zDrs $s nagy a kavars( akkor O akkor igaza a'ok n!k!'= 7ajnos(
j!l!nl!g ily!n a sz+#s!/-nika lla"oaB Ez!n a -!lyz!!n "rbl s!g#!ni az
14)
.gyn!v!z! Pni/o'!Ck'ols( s annak PM5C% n!vD i+"l!+!n/ija( a-olis
!lj!s!n !gy$r!l+D l!sz( +ily!n k' +ily!n karak!r-!z arozik( +!r n!+
l!szn!k kln k'la"ok /sak !gy!l!n!gy( igaz o !gy karak!r-!z olykor bb
bj is arozik +aj'( +!r a k' /sak annyi bjon 0$r !lB Ein'!n!s!r!( akkor
a vilg ssz!s j!l! !gy!l!n( !gy$r!l+D k'r!n'sz!r ala"jn l!sz azonos#-aB
Ez a jv .ja( '! j!l!n "illanaban +$g n!+ !rj!' !l kizrlagosanB
7zval( a k!s"ono +r r!!+ a :U; j!l -!ly$r!( '! az$r sz!r!n$+(
-a a+ikor k!ll( nyo+-an$k +$g :U; b!D is= El k!ll -!ly!zn!+ is vala-oC
vB 9os( ! /$lra az alla+ ki( -ogy az AlGrdkCra !sz!+ a kis :U; b!D( az
AlGrdL -!ly$r! "!'ig a nagy R b!D= Az !r!'!il!g ! bill!nyDkn "o+"z
-.zo :L; b!Dk! .gys!+ -asznlo+ s!++ir! s!+B
A +'os#an' sorok a +'os#s un #gy n$zn!k kiW
keyco"e #. % k K V ampersan" V ampersan"
keyco"e #, % l * b *stroke b *stroke
Ez!nk#vl .gy 'n!+( +!g/s!r$l!+ a n!+Cnu+!rikus asza.rn l!v :4;
$s a :=; j!l!k!( azaz -ogy !z!n.l a 0!lkilj!l! $r-!ss!+ !l a 7-i0
l!nyo+sa n$lkl( +!r az n!k!+ sokkal bbszr k!ll Hugyanis r!g$ny#r
vagyokI( $s klnb!n is( sz+oka +in'ig a nu+!rikus asza.rn Hangolul
:k!y"a';I szoka+ b!"ygniB *asonlk$"" jrok !l a :@; $s az :T; j!l!kk!l isB
E--!z a kv!k!z sorok k!ll!n!kW
keyco"e EA % exclam # "ea"_reve reve "ea"_reve reve
keyco"e E, % eVual < grave "ea"_grave grave "ea"_grave
4an azn !z a sorW
keyco"e =E % K/_:elete colon
Ez ki/s!r$l!+ !rr!W
keyco"e =E % K/_:elete perio"
Ez az /sinlja( -ogy a jobbsz$l!n l!v nu+!rikus asza.rn l!n van !gy
go+b( a+ir! 0!ll !gy "on van rajzolva( alulra +!g a :A!l; szv!g van #rvaB
9o +os !ng!+ -allra i'!g!s#! !''ig( -ogy -iba van o'a "on rajzolva( az
+$gis v!ssz !r!'+$ny!z!( -a l!nyo+a+B _gy ugyanis n!+ -!!+ b!
r sz+oka a bill!nyDz!!nB Mu'o+( +agyar szabvny sz!rin n!+
iz!'!s"on van -an!+ iz!'!sv!ssz( '! !z !gyr$sz -ly! szably sz!rin!+(
+sr$sz -a szably is( raja+ n!+ soka s!g#( -a a g$"!+ ig!nis a
iz!'!s129M2M vrja !l a sz+#soknl rsz+ok !s!$n= 9os a 0!ni
+'os#ssal v$gr! ig!nis "ono #r n!k!+ az a bill!nyD( a+ir! "on van
rajzolvaB
A--oz -ogy a 0!ni +'os#sok $rv$nyb! l$"j!n!k( ki k!ll a'ni az
xmo"map myxmo"map
150
"aran/soB *a az akarjuk( -ogy !z az .j bill!nyDz!kioszs +r rgv!s a
gra0ikus 0!ll! in'ulsakor $rv$nyb! l$"j!n( a--ozBBB nos( !lvil!g /sak annyi
k$n!( -ogy a :+yx+o'+a"; n!vD 0jlunka n!v!zzk .gy( -ogy
!xmo"maprc
H1!rsz! !z!n 0jl a +i f*2EE knyvrunkban k!ll l!gy!n( azaz a /Users/vB
+a""banIB
7ajna( n!k!+ !z az !gysz!rD +'sz!r n!+ +Dk'ik O '! az$r +!gol'juk a
'olgo= E'os#suk a 7i-GEC! in'# sith1m!xinitrc llo+nyunka .gy(
-ogy !z l!gy!n a aral+aW
C)-bin-sh
until $setroot *solid GCD6EEE!Gddo sleep ?ddone
xmo"map !xmo"maprc
$modmap *e Glear /okG
$bindkeys
numlok$ on
$set r rate E11 D1
$set s ?41
$rdb b2'<#-"Mde!ault
i! $setroot *display :1"? *solid GCD6EEE!G
then
;@M.3AU:1"?
else
;@M.3AU:1
!i
e$port ;@M.3A
e$e sithWm
e$e $term *display b;@M.3A *,
i
A 0!ni lisban ki!+!l!+ 0$lkv$rr!l az a sor( a+iv!l ki k!ll! bv#sk(
a--oz( -ogy b!ls! a +i kioszsunk 0jljB &gazn n!+ r'ngss$g(
ugy!br<=
5!l+!rl-! a k$r'$s( -onnan all-ao' ki a s"!/ilis karak!r!k n!v!i(
+!ly!k! +!g k!ll a'nunk a blzaunkban= 9os !z!k! i l!l!' 0!lW
//rograms/Gorg/<!@/inclu"e/GEE/keysym"e&!h
+in'ssz! van a n!v!k !l !gy %ES r$sz is( a+iv!l n!+ k!ll r'n'B
Annak aki $r'!k!l( az !sz"!ran b!Dk !ln!v!z$s!i( $s -ogy $n -ov raka+
k!W
151
E+y eszperant "illenty?zetkioszts
Az eszperant< betM A betM neve !illentyMzet-
ko5bin6i<

ccircumflex AltGr C
Ccircumflex Shift+AltGr C
gcircumflex AltGr T
Gcircumflex Shift+AltGr T
hcircumflex AltGr H
Hcircumflex Shift+AltGr H
jcircumflex AltGr J
Jcircumflex Shift+AltGr J
scircumflex AltGr S
Scircumflex Shift+AltGr S
ubreve AltGr
Ubreve Shift+AltGr
A 0!ni kioszs-oz szks$g!s sorokW
keyco"e @( % u"iaeresis U"iaeresis ureve Ureve ureve Ureve
keyco"e @' % t 9 gcircum&lex )circum&lex gcircum&lex )circum&lex
keyco"e A= % s S scircum&lex Scircum&lex scircum&lex Scircum&lex
keyco"e #A % h H hcircum&lex Hcircum&lex hcircum&lex Hcircum&lex
keyco"e ## % O C Ocircum&lex Ccircum&lex Ocircum&lex Ccircum&lex
keyco"e .# % c C ccircum&lex Ccircum&lex ccircum&lex Ccircum&lex
*ogy +i$r n!+ a G b!D-z r!n'!l!+ -ozz az !sz"!ran :kala"os G;C<
9os( !nn!k oka( -ogy n!+ -ajok l!+on'ani a :/sukszgl!!szrj!lrl;
H!rrl niW :n;I a+i o'a van rajzolva( s -agyo+nyosan !l$r-! az AlGrdG
ko+bin/ivalB Az n!k!+ k!ll( +!r !l$g soka "rogra+ozo+B *asonlk$""
n!+ akara+ l!+on'ani az !urj!lrl s!+( !+ia !!+ a :kala"osCP; j!l!
az eC-z $s n!+ az PC-ozB
Ein'!+!ll! b!l!v!!+ !gy $r'!k!s sor is a 0jlba( !z azW
152
keyco"e <' % Scroll_*ock ampersan"
Ez eredetileg csa e!!"i v#lt$
keyode F4 U ArollO/ok
_gy !l$r!+( -ogy a 7-i0d7/rollLo/k bill!nyDv!l !l u'o+ /salogani a :b;
j!l!( a+i +os !lDn szoksos -!ly$rl( az AlGrd8 -!lyrl( az o'a!
:kala"osC8; b!D +iaB
Az -isz!+ +os +r s!++i aka'lya annak( -ogy a k!'v!s 2lvas a n!ki
!sz bill!nyD-ozzr!n'!l$s vals#sa +!g=
4sinlj#nk e$tra m*os(t"illenty?t
E knyv!+ !lz vlozanak +!g#rsa a s.lyos sz!r!n/s$l!ns$g szaka'
r+W nkr!+!n a bill!nyDz!!+= A n!j!+ v! n!k!+ !gy .jabba( '! "!rsz!
a l!gol/sbba( a+in nin/s!n!k +uli+$'is bill!nyDkBBB ki k!ll! allno+
vala+i -!ly!kB 1!rsz! az xbin'k!ys "rogival -ozzr!n'!l-!!+ +s bill!nC
yDko+bin/ik-oz a k!'v!n/ 0unk/ii+a O '! mifle bill!nyDko+bin/ikC
-oz<= A :Gin; bill!nyD n!+ -asznl-ao+( az l!0oglalja a 7i-GE ablakC
k!z!l( -asonlk$"" a 8a"sLo/kCo isB A 8rl ill!v! Al go+bokra +!g jobb -a
n!+ sz+#ok( +!r ui( -ogy vala+i "rogiban( "$l'ul az 2"!n200i/!Cban
Hvagy akr a 5ir!0oxban( "ln! -a 4i+"!raor ki!g$sz#$s -asznlok -ozzBBBI
! bill!nyDkn!k 0onos !gy$b sz!r!"!k! sznnak= F!ll k$sz#!ni !gy saj(
!xra +'os#bill!nyD=
E 0!la'ara a :0; go+bo sz!+!l!+ ki a n!+Cnu+!rikus asza.rn( azon
!-( a-ol balra 0!n -!ly!zk!'ik !lB 7z$"!n( k$ny!l+!s!n !l$r-! ugy!C
brBBB $s nin/s is r igazn szks$g( isz!ss$g!s Fo/ka a sz+oka a nu+!C
rikus asza.rn "ygi b! jobbol'al( :+agyarul; a k!y"a'ConBBB
A 0!la'a n!+ vol !gysz!rDB Egysz!rr! k!ll! ssz!"asszinani , llo+ny
nla+W a f*2EE`Bx+o'+a"r/( a f*2EE`Bxinir/ $s a f*2EE`Bxbin'k!ysr/
llo+nyoka= 1!rsz! a 'olog r$+ !gysz!rD( -a +r u'juk( +i k!ll !nni O
/sak ugy! a+#g rj!+BBB
A! +os +r +!gvanB
Eos ily!n az xmo"map "aran/so+ ki+!n!!W
vz+,siszilla Y0xmo"map
$modmap: up to D keys per modi!ier, =keyodes in parentheses>:
shi!t Ahi!tO/ =1$D5>, Ahi!tO: =1$De>
lok
15,
ontrol ,ontrolO/ =1$57>, ,ontrolO: =1$6d>
mod? ;ltO/ =1$E1>, ;ltO/ =1$Fd>, <etaO/ =1$H>
mod5 JumO/ok =1$Ed>
modD 2yperO: =1$D?>
modE AuperO/ =1$F!>, 2yperO/ =1$41>
mod7 <odeOsWith =1$7d>, 3A'O/evelDOAhi!t =1$F?>, 3A'O/evelDOAhi!t
=1$F>
Ebbl a +o', k!z'!D sor .gy j l$r!( -ogy a [H2MD/!xmo"maprc 0il!Cb!n
+!gk!r!s!+ az a sor( a+i #gy n$z ki !r!'!il!gW
keyode EH U 1 setion notsign notsign notsign notsign
s !z #ra+ !rr!W
keyode EH U 2yperO: setion notsign notsign notsign notsign
Eos +r l! !- *y"!raL bill!nyD+( '! +!g k!ll! +on'ani a
+asinnak( -ogy !z !gy :+o',;Cnak !kin! +'os#bill!nyD !z!n.l=
E+ia +os #gy n$z ki a [H2MD/!xinitrc 0jlo+W
C)-bin-sh
until $setroot *solid GCD6EEE!Gddo sleep ?ddone
$modmap "$modmapr
$modmap *e Glear /okG
xmo"map $e 7a"" Mo"A % Hyper_>7
$bindkeys
numlok$ on
$set r rate E11 D1
$set s ?41
$rdb b2'<#-"Mde!ault
i! $setroot *display :1"? *solid GCD6EEE!G
then
;@M.3AU:1"?
else
;@M.3AU:1
!i
e$port ;@M.3A
e$e sithWm
e$e $term *display b;@M.3A *,
i
Enn!k "!rsz! az !l!j! az $r'!k!s( az
xmo"map $e 7a"" Mo"A % Hyper_>7
sor( a+i a 0!ni lisban 0$lkv$rr!l ki is !+!l!+( a bbi a 7i-GE
ablakk!z!l b!l$s$-!z k!llB
Ez!k un l!-! "aran/soka -ozzr!n'!ln!+ a bill!nyDko+bin/ik-oz a
[H2MD/!xin"keysrc 0jlban( az .j go+bo+ra +in :+o',; -ivakozva Ha
154
+'os#k n!v!i ! 0jlban sz!r!n/s$r! n!+ /as!Cs!nsiiv!kIW
ImrxvtI
Mo"A M a
Z /lay//ause + (M9a-
Imocp $)I
Mo"A M c?@A
Z /revious +(Mb-
Imocp $rI
Mo"A M colon
Z 0ext +(ME-
Imocp $&I
Mo"A M c?E(
E!gj!gyz$sr! $r'!+!s( -ogy a :1r!vious; azaz az !lz sz+ l!jszsnl
+i$r +in :/olon; -ivakozo+ a :U; go+braB A+ia( +!r $n ugyan a :R; j!lD
go+bo nyo+o+( '! a [H2MD/!xmo"maprc !gy +sik -!ly$n +r korbban a
k!s"ono '!0inila+ r ! bill!nyDr!B
Eos +r bol'og vagyokB 4an !gy saj( abszol. kln +'os#bill!nyD+(
a+ir! !gylaln s!++i "rogi n!+ sz+#( jl !l$r-! -!ly!n( s az kk r(
a+i /sak akarok=
155
,o+yan ksz(ts szervert az otthoni szm(t+pe*"l8
Enn!k !r+$sz!!s!n sz+os +'ja vanB & +os !gy arnylag knny!bb
+'sz!r is+!r!nk +aj'B E +'sz!r a+ia :knny!bb;( +!r !gy
sz!rv!r-!z bbnyir! a kv!k!z "rogika k$n! klnCkln !l!"#!niW
*MM1A Hb!/!n!v$n A"a/-!I
Ey7RL
1*1
!gy$b a"rsgok( "$l'ul 77L
Ei +in'!l +!gk#+$ljk +agunkaB L!lnk !gy olyan binris /so+ago(
a+ib!n !z +r +in' !gyb!n +!gvan( in!grlvaB Enn!k n!v!W >AE11
Elr!bo/so+ az is( ! 0!j!z! !l!v! 0!l$!l!zi az( -ogy 0ix &1 /#+!' van=
Gon'olo+( az i l!#r +'sz!r!k bbs$g! 'ina+ikus &1 /#+ !s!$n is
-asznl-a( '! bizonyra n$+i +'os#ssal( s !z n!+ k#s$rl!!z!+ kiB
M!-( !lszr is lsk l! a >AE11 "rogi( !- !zW
-"W``k!nB'lBsour/!0org!Bn!`sour/!0org!`xa+""`xa+""ClinuxC1B6B6BarBgz
vz+,siszilla Y01get http?//kent!"l!source&orge!net/source&orge/xampp/xampp$
linux$E!,!,!tar!gB
**?6:1F:17** http:--kent"dl"soure!orge"net-soure!orge-$ampp-$ampp*
linu$*?"6"6"tar"gz
U[ \$ampp*linu$*?"6"6"tar"gzG
39 keress kent"dl"soure!orge"net""" 5?5"5?H"76"?6F
,onneting to kent"dl"soure!orge"net]5?5"5?H"76"?6F]:41""" kapsol(dva"
2TT9 krs elk^ldve, vrom a vlaszt""" 511 'T
2ossz: 61"F??"F1E =74<> Kappliation-$*tar0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 61"F??"F1E ?D7"7?T-s #T;
11:11
?6:?E:5F =?DE"1D TB-s> * \$ampp*linu$*?"6"6"tar"gzG saved K61F??F1E-61F??F1E0
Ezun n$zznk b!l! a l!l +r#! /so+agba= Lunk b!nn! !gy
la5pp n!vD knyvra( b!nn! sz+os "rogra+ssz!!vv!lB Ez k!ll
vala-ogy a r!n'sz!rnkb! in!grlniB 9os( !z n!+ l!sz rivilis 0!la'a(
!kinv! -ogy GoboLinuxunk al !''ig /sak 0orrsbl !l!"#!nk( vagy -a
+$gis binrisoka( akkor olyan binris /so+agoka( +!ly!k! valaki
ki0!j!z!!n a GoboLinux sz+ra k$sz#!B Ez a "rogi "!'ig n!+ olyan=
Movbb( !sznk gban sin/s !lronani GoboLinuxunk sz$"( !kin-!
knyvrsruk.rj( a-olis a //rograms n$z$s$v!l azonnal l-ajuk( +ily!n
ssz!!vk vannak a r!n'sz!rnkb!nB Ezokbl k$sz#snk !gy Gampp n!vD
knyvra a //rograms al( !bb! "!'ig !gy v!rziknyvra E!,!, n$v!nB &'!
!l!"#jk a /u//os( s +aj' +!gkz'nk $r!( -ogy inn!n is +Dk'jnB &'!
!- +soljunk +in'!n( a+i /sak aka' a +r#! /so+ag lampp
knyvrbanB
156
Ezun !lblayogunk a
-"W``QQQBa"a/-!0ri!n'sBorg`!n`xa+""ClinuxB-+l
linkr!( a-ol HangolulI l!#rjk( -ogyan k!ll !z a "rogra+/so' !l!"#!ni= 9os(
az ljuk( -ogy n!knk a ki+r#! llo+ny a /opt knyvrba k$n!
ki+r#!nnk( !zz!l a "aran//salW
tar xv&B xampp$linux$E!,!,!tar!gB $C /opt
9o '! n!knk nin/s /opt knyvrunk( s klnb!n is( +r ki+r#!k
!g$sz!n +s-ovB *olo +!r !z n!+ 0orrs"rogra+( s!++ik$"" s!+
+'os#-ajuk .gy( -ogy n! a /optCban "rblja +!gk!r!sni n+aga r$sz!i=
7!baj= F$sz#snk !gy /opt n!vD knyvraW
mk"ir /opt
l$"jnk o'a b!( +aj' i -ozzunk l$r! lampp n$v!n !gy szi+bolikus link!(
+!ly a //rograms/Gampp/E!,!, knyvrra +ua= Ez!k un( -a a "rogi
in'#ouk( az br+i k!r!sn! is a /opt/lampp knyvrban( ! knyvr -!ly! a
sy+link! allja +aj' +!g( a+i olyan( +in a+ikor a "oss visz !gy l!v!l!
!gy -z-oz( '! az zrva( s a ka"un !z a bla llW :Elklz!+B Sj /#+!+WBBB; C
!kkor a "oss ovbbkl'i a l!v!l! az .j /#+r!B Ek$"" a sy+link +os a
+sik( igazi knyvrra kl'i a "rogra+ uas#sai( o'a( a-ol $nyl!g!s!n
sz!r!"!ln!k a "rogra+ssz!!vkB
A baj /sak az( -ogy +os !lronouk a GoboLinux sz$"( isza gyk$rC
knyvrr!n'sz!r$B 2 az a /s.nya /optB 9o '! !rr! allk ki a Gobo?ide
"rogra+oW
pv+,siszilla -0goohi"e $h /opt
$s +ris n!+ ljuk a /opt Co= A! al +$g +Dk'ni 0ogBBB
A !l!"#$si l!#rs olvasgava ljuk( -ogy n!knk a la+"" "aran//sal k!ll
in'#anunk !z a sz!rv!rC/so'B 9a '! !rrl sajnos /sak akkor v!nn!
u'o+s a r!n'sz!rnk( -a $"" abban a knyvrban llunk( a-ol ! la+""
"rogi van= ?! k$n! sy+link!lnnk\ + -a n!+ akarunk k$zz!l 0!lv!nni
sy+link!k! a /System/*inks/Dxecutales knyvrba( a+i r$+ rossz l! +!r
inkonzisz!nss$ !-!i a r!n'sz!rnk!( akkor +sk$"" k!ll !z +!gol'aC
nunkB ?!jk a !lj!s !l$r$si ua( l!g0!lj!bb -a gyakran sz!rv!rk!'nk(
+aj' /sinlunk r !gy aliasW azaz #gy in'#jukW
/opt/lampp/lampp start
L!ll#sW
/opt/lampp/lampp stop
A si+a
/opt/lampp/lampp
"aran/sra n$+i j$kozas kzl az in'#si l!-!s$g!krlW
15@
pv+,siszilla -9rograms-Mampp-?"6"60/opt/lampp/lampp
@sage: -Aystem-/inks-#$eutables-lampp gation[
start Atart M;<99 =;pahe, <yAX/ and eventually others>
startapahe Atart only ;pahe
startssl Atart only AA/ support
startmysPl Atart only <yAX/
start!tp Atart only 9roLT9.
stop Atop M;<99 =;pahe, <yAX/ and eventually others>
stopapahe Atop only ;pahe
stopssl Atop only AA/ support
stopmysPl Atop only <yAX/
stop!tp Atop only 9roLT9.
reload :eload M;<99 =;pahe, <yAX/ and eventually others>
reloadapahe :eload only ;pahe
reloadmysPl :eload only <yAX/
reload!tp :eload only 9roLT9.
restart Atop and start M;<99
seurity ,hek M;<99Gs seurity
php7 ;tivate 9297
phpE ;tivate 929E
phpstatus Vhih version o! 929 is ativea
bakup <ake bakup !ile o! your M;<99 on!ig, log and data !iles
panel Atarts graphial M;<99 ontrol panel
4"GP*L*-! A,,fL A ;"LLA#A,,fL 4GVA= ?GP *L"#@g,,,A@ A
LA-;; ;)G)A-,= A )*#@DZ*)*@ 4EZ,, V*DZ]LP#*E=
!"Z,#DHG" EIEHZA,#AE VA# E",]V*= ]D ])Z]E*#P A EhLD^
,H-A@HDE)A!
Ein$l gyorsabban b! k!ll +nnk l!galbb a l!gnyilvnvalbb bizonsgi
r$s!k!( azaz kon0igurlnunk k!ll a r!n'sz!rnk!B E--!z a bng$sznkb!n
k!r!ssk 0!l a
-"W``lo/al-os
link!B Er+in !z ajnlja a -onla"on l!v j$kozaB 9!k!+ $r'!k!s +C
'on !z abszol. n!+ +Dk'ik( /sak az a j( -a a sz+#g$" n!v$ + b!W
6siszilla
Err! a bng$szb!n +!gj!l!nik !gy ol'al( +!ly!n klnbz ny!lv!k kzl
vloga-aokB Pgyan!z l!sz az !r!'+$ny! annak is( -a az &1 /#+!' sz+ai
' b! a bng$sz' /#+sorbaB
9os( a ny!lv!k kzl +$g az angol a l!galkal+asabb n!k!+( +!r a +agyar
nin/s kzkB Ez vlaszvn b!jn !z a linkW
15%
-"W``/siszilla`xa+""`in'!xB"-"
Fainsunk a 7!/uriy 0lr!= Egy raks bizonsgi 0igy!l+!z!$s 0oga'B
F!z'jk k! orvosolni= E--!z a'juk ki Hr!n'sz!rgaz'ak$nI a kv!k!z
"aran/soW /opt/lampp/lampp security
Ez a kv!k!z "rb!sz$'! !r!'+$ny!ziW
pv+,siszilla -0/opt/lampp/lampp security
M;<99: Xuik seurity hek"""
M;<99: four M;<99 pages are J'T seured by a passWord"
M;<99: .o you Want to set a passWorda Kyes0
M;<99: 9assWord:
M;<99: 9assWord =again>:
M;<99: 9assWord protetion ative" 9lease use GlamppG as user name)
M;<99: <yAX/ is aessable via netWork"
M;<99: Jormaly thatGs not reommended" .o you Want me to turn it o!!a Kyes0
M;<99: Turned o!!"
M;<99: Atopping <yAX/"""
M;<99: Atarting <yAX/"""
M;<99: The <yAX/-php<y;dmin user pma has no passWord set)))
M;<99: .o you Want to set a passWorda Kyes0
M;<99: 9assWord:
M;<99: 9assWord =again>:
M;<99: Aetting neW <yAX/ pma passWord"
M;<99: Aetting php<y;dminGs pma passWord to the neW one"
M;<99: <yAX/ has no root passWort set)))
M;<99: .o you Want to set a passWorda Kyes0
M;<99: Vrite the passWord someWhere doWn to make sure you WonGt !orget it)))
M;<99: 9assWord:
M;<99: 9assWord =again>:
M;<99: Aetting neW <yAX/ root passWord"
M;<99: ,hange php<y;dminGs authentiation method"
M;<99: The LT9 passWord is still set to GlamppG"
M;<99: .o you Want to hange the passWorda Kyes0
M;<99: 9assWord:
M;<99: 9assWord =again>:
M;<99: :eload 9roLT9."""
M;<99: .one"
*a !zun kainunk a :7!/uriy; 0lr!( +!gj!l!nik !gy ablakB & a
0!l-asznli n$vn!k az k!ll b!niW la5pp( j!lsznak +!g !r+$sz!!s!n az(
a+i b!ll#ounkB
Ez nagyon sz$" $s r$+ ko+olyan -angzik( AE *2GNA9 LE7Y E??[L 7A3JM
*29LA1P9F<=
Egysz!rDB M!gyk 0!l( -ogy n!+ is akr+ily!n kzns$g!s -onla"o -ajunk
k$sz#!ni( -an!+ !gy!n!s!n !gy 'okuQiki szo0v!r= HEz !lnys( +!r !z olyan
QikiC0aja( a+i-!z n!+ k!ll a'abzisCk!z!lIB 9os( +s 'olgunk sin/s( /sak
annyi( -ogy a
//rograms/Gampp/E!,!,/ht"ocs
knyvrba k$sz#snk !gy "oku1iki alknyvra Hl!-! +s is a n!v!( a+i
15)
n!knk !szikI( !bb! 0!l+soljuk a szo0v!r +!g0!l!l llo+nyai( +aj' -a
k$sz!n van( rl-!nk( +!r a
-"W``/siszilla`'okuQiki`'okuB"-"
link bng$szb! #rsra +Dk'ni! k!ll a szo0v!rnkn!k= A :/siszilla; -!ly$r!
"!rsz! a ! g$"!' n!v! k!ll k!rljnB A! k!rl-! i'! az &1 /#+!' is( "$l'ulW
-"W``%,B145B1@,B156`'okuQiki
E +'sz!r!k !lvil!g akkor is k!ll +Dk'j!n!k( -a ki van -.zva az in!rn!C
kb!l!' a sz+#g$"blB Ekkor "!rsz! /sak ! l-ao' a saj -onla"o'a a
g$"!n( +s n!+B
AokuGiki -!ly! "!rsz! akr+i +s is l!-! a knyvrban( akr n+agunk
lal ssz!k#nl'o -+lCol'al isB A! :r!n'!s; QikiCszo0v!r is !l!"#-!nk(
!--!z "!rsz! l! k!ll lsk az a
-"W``'oQnloa'BQiki+!'iaBorg`+!'iaQiki`1B11`+!'iaQikiC1B11B1BarBgz
linkrlB
Ez /so+agol' ki a n!k!' !sz knyvrba Ha+i !lbb l$r! k!ll -ozno'( o(
a-ol a 0!ni "$l'ban sz!r!"l 'okuQiki is vol( l!gy!n a n!v! +on'juk
1ikikeI( $s una !'' #r-av a /on0ig alknyvraW
chmo" aM1 con&ig
Ezun k!r!s' 0!l a
-"W``/siszilla`Qikik!
link!( $s !l!"#s' a Qiki'!= HE--!z !lbb l$r! k!ll -ozno' !gy a'abzis(
!z ls' ! 0!j!z!b!n "r b!k!z'$ss!l k$sbbIB
9$-ny +!gj!gyz$sW *a a "-"EyA'+in 0lr! kainasz( 0!l-asznl $s
j!lsz k$r +aj' l!'B 9o +os -iba -ogy nlunk a pv a roo jog.
0!l-asznl( -a !zz!l $s az j!lszavval akarsz b!l$"ni( n!+ !ng!' b!B *a pvC
k$n akarsz b!l$"ni( '! j!lsz n$lkl( $r'!k!s +'on b!!ng!'( '! n!+ l!sz
jogo' l$r!-ozni a'abzisB A +!gol'sW az #r' b! 0!l-asznln$vn!k( -ogy
root $s j!lsznak az a'' +!g( a+i a s!/uriy b!ll#soknl +in -yD`L
root pass:ordCo b!ll#ol=
Ezun -oz' l$r! az a'abziso'aB
*a !zun a Ey7Ul konzol -asznlni akaro' H+r -a $r!sz -ozzBBBI az .gy
+!gy( -ogy +!nj !l a //rograms/Gampp/E!,!,/in knyvrba( $s +!nj b! a
Ey7Ul konzolba #gyW
pv+,siszilla -9rograms-Mampp-?"6"6-bin0mysVl $u $p
Velome to the <yAX/ monitor" ,ommands end With d or eg"
four <yAX/ onnetion id is 66
Aerver version: 7"1"7?a Aoure distribution
Type GhelpdG or GehG !or help" Type GeG to lear the bu!!er"
mysPl[
160
*a n!n van +r !gy +s-onnan l!+!n! a'abziso'( !gyk 0!l az a
n!v!( -ogy :biro'alo+;( az #gy i+"orl-ao'W
pv+,siszilla -9rograms-Mampp-?"6"6-bin0mysVl $u root $p c /Users/vB/iro"alom!sVl
#nter passWord:
A'' +!g a Ey7RL Loo 1assQor'C( $s vrj r!l+!s!n( a+#g i+"orljaB
Ezun a "-"+ya'+in 0ol'aln priilgi%mok +!n"onbl l$r!-ozol !gy
us!rC akin!k van joga -asznlni az !lbb l$r!-ozo a'abzisB
Eaj' !zz!l a +ysUl us!rn!k az a'aaival 0!l!l!"#!'`b!/on0igolo' a
E!'iaGiki( vagy a+i szo0v!r $"" !l!"#!szB egy!lj azonban r( -ogy !z!n
us!r l$r!-ozsakor a :?!l$"$si in0or+/i; +!n"on ala a :*osz; sorban
az l!gy!n( -ogy :*!lyi; kivlaszva( !rr! a +!ll!! l!v ablako/skban +!g
k!ll j!l!nj!n a :lo/al-os; 0!liraB Flnb!n n!+ 0oga'ja +aj' !l a !l!"#!n'
szo0v!rbl az us!r a'aai a Ey7RL +oorB
A E!'iaGiki !s!$n !l!"#$skor +!ga'an' a'aoknl gy!ljnk r( -ogy
"onosan a'juk +!g k!= 3 !l!"#$s !s!$n a Lo6alDettings3p9p
l!g0onosabb r$szl!! #gy k!ll kin$zz!nW
bWg.Btype U cmysPlcd
bWg.Bserver U cloalhostcd
bWg.Bname U c#z az adatbzisod nevecd
bWg.Buser U cide Zn a <yAPl user neve, akit ltrehoztunk a
php<y;dminbancd
bWg.BpassWord U c3de Zn az user Zelszavacd
161
T,TT/<
E 0!j!z! +!g#rs-oz 0!l-asznla+ a'aoka az ! link alai /ikkbl isW
-"W``QQQB-QsQB-u`ol'alB"-",</ikki'T65@
Ez a 0!j!z! a M*MM1A :+ini Q!bsz!rv!r '$+on;Crl szlB Azaz( szin$n arrl(
-ogyan l!-! saj -onla"o' a saj g$"!'!nB Ez a kis okossg( a M*MM1A
azonban /sak saikus -onla"oka 0og n!k!' k!z!lniB 9!+ u' annyi( +in az
!lz 0!j!z!b!n b!+uao vloza( '! jval !gysz!rDbb k!z!lni isB A M*MM1A
Q!bol'alaW -"W``QQQBa/+!B/o+`so0Qar!`-"'`
Telep(tse
0B 7z!rk!sz' a /System/Settings/group 0il!Co( #r' b!l! a kv!k!z sorW
111?x?@((?
1B A'' ki a kv!k!z "aran/soka rok$nW
/usr/sin/usera"" $s /in/&alse thttp"
usera"" $g in in
2B Compile thttp"
HErr! l!li a r!/i"$ $s l!0or'#jaIB A 0or'#s !l !s!l!g $r'!+!s
sz!rk!sz!ni a 0orrs0a gyk!r$b!n l$v con&ig!h 0jl( a+!lyb!n sz+os
k$sbb +r n!+ +'os#-a b!ll#s v$g!z-!nk !lB *a !rv!zzk 8G&
"rogra+ok 0uas( akkor a C)3_93MD*3M39 $r$k$ +'os#-ajuk az
ala"$r!l+!z! ,0 +so'"!r/rl 60Cra( !s!l!g +$g bbr!( ugyanis a ,0
+so'"!r/bl knny!n ki0u-aunk ko+"l!x 8G& szkri"!kk!l +!gol'o
0!la'aok !s!$nB Pgyani ll#-a b! azoknak a 0jln!v!kn!k a +inja(
a+!ly!k! a sz!rv!r !gy knyvrra val -ivakozs sorn +!g"rbl
kiszolglni H30:DG_0;MDS( $r$k! i"ikusan :in"ex!html;( :in"ex!htm;IB
A ovbbi o"/ikrl vagy +agban a 0jlban( vagy a -"' Q!bol'aln
olvas-aunk( '! lalban az ala"$r$k!k +!g0!l!l!kB A olis konrollra
vgy 0!l-asznlk sz+alan !gy$b o"/i allnak /on0igB-Cban( akik! "!'ig
a sz!rv!r ala"$r!l+!z! -ibaz!n!!in!k bor' -!r!( vagy a knyvrC
lisk zl' -!r! zavarna( azok a lihttp"!c 0jlban v$g!z-!ik !l a szks$g!s
+'os#sokaB
,B mk"ir //rograms/9H99/:/Settings
4B ln $s //rograms/9H99/:/Settings /usr/local/thttp"
5B mk"ir //rograms/9H99/:/Settings/etc
6B mk"ir /var/log/thttp"
162
@B cho1n thttp" /var/log/thttp"
%B Ezun -a n!+ l!nn! +!g a //rograms/9H99/:/Settings/etc/thttp"!con& 0il!(
akkor l$r! k!ll -ozno'( -a +!gvan( akkor "!'ig sz!rk!sz!n!' k!ll( -ogy #gy
n$zz!n kiW
port%'(
"ir%/Mount/H:;x/111
nochroot
user%thttp"
log&ile%/var/log/thttp"/access!log
pi"&ile%/var/run/thttp"!pi"
cgipat%/cgi$in/\
M!r+$sz!!s!n a "ir%/Mount/H:;x/111 sor -!ly$r! annak a knyvrnak a
"onos /#+$ k!ll #rno'( a+i a Q!b sz+ra -ozz0$r-!v$ akarsz !nniB
10B &n'#s' !l a thttp" "rogra+o a kv!k!z "aran//salW
thttp" $C //rograms/9H99/:/Settings/etc/thttp"!con&
$s sok sz!r!n/s$BBB=
5onos +!gj!gy!zni( -ogy a M*MM1A $rz$k!ny a /on0ig 0il! sz!rk!z!$r!= er!s
sorok n!+ l!-!n!k b!nn!( $s !gy sor /sak !gy o"/i vagy +!gj!gyz$s
aral+az-aB A 0jl n!knk k!ll a s!++ibl l$r!-oznunk H touch thttp"!con&
I( +aj' 0!ll!nnk a k#vn $r$k!kk!lB A port s!g#s$g$v!l az a M81 "oro
a'-ajuk +!g( a+!lyr! rl a sz!rv!r( !z a l!gbb !s!b!n a %0Cas l!szB A "ir
a Q!b 0!l$ +uao knyvrsz!rk!z! gyk!r!( +in'!n 0jl $s knyvr( a+i
!bb!n a knyvrban -!ly!znk !l( l-a l!sz a bng$sz"rogra+okbl
H"!rsz! /sak akkor( -a jl b! vannak ll#va az arib.u+okIB A nochroot
-asra a "rogra+ n!+ chrootCol a "irCb!n +!ga'o knyvrba az in'ulsa
un( !z /sak akkor ka"/soljuk b!( -a olyan 8G& "rogra+oka sz!r!n$nk
0uani( a+!ly!kn!k a 111 knyvron k#vli 'olgokra is szks$g! van H"l'B
"!rl in!r"r!!rIB *a n!+ k#vnunk 8G& szkri"!k! 0uani( akkor javasol a
kon0igur/is 0jl chroot o"/ijnak -asznlaaB A log&ile a Q!bsz!rv!r
!v$k!nys$g$rl v!z!! na"l0jl -!ly$ a'ja +!g( !bb!n a 0jlban /sak a
*MM1Ck$r$s!k!( ill!v! az azokra a'o vlaszoka na"lzza a r!n'sz!r a
szoksos 0or+u+ban( +agnak a -"' '$+onnak az z!n!!i a syslogon
k!r!szl a /var/log/messages 0jlba k!rln!kB A pi"&ile n+agban n!+ .l
-asznos( a -"' "ro/!sszazonos#j 0ogjuk +!gallni az i +!ga'o
0jlban( !rr! /sak akkor l!-! szks$gnk( -a a 'iszrib./ink iniszkri"C
j!i-!z ill!szk!' in'#szkri"! is gyrunk a "rogra+-ozB A cgipat "!'ig !gy
lalnos 8G& +ina\ azok a 0jlok( a+!ly!kr! illik a /gi"a $s +!g0!l!l!n b!
vannak ll#va a jogosulsgaik( 8G& "rogra+okk$n 0ua-aak l!szn!kB
Ez!k a l!g0onosabb o"/ik( a "rogra+ !r+$sz!!s!n !z!rnyi a"r l!-!s$g!
aral+az( !z!kk!l +os n!+ 0oglalkozunk( inkbb "rbljuk +!g !lin'#aniB
16,
*a a bng$sznk! a -"W``lo/al-os` /#+r! Hvagy nlunkW -"W``8siszilla I
irny#juk( $s +!gj!l!nik a 111 knyvrunk aral+a( ny!r gynk vanB
A+!nnyib!n vala+i +$gs!+ sik!rl volna( +!gn$z-!jk az z!n!!k! a
r!n'sz!rna"lban( a top vagy a ps "aran//sal "!'ig +!gvizsgl-ajuk( -ogy
0uC! thttp" n$v!n vala+iB
Eos k!ll a 0ix &1 /#+= E!r !zun -a !''ig !ljuounk az van( -ogy
+in'!n alkalo++al a+ikor .jrain'#juk az +#g$"nk!( rooCk$n ki k!ll
a'nunk a '$+on in'# 0!ni "aran/so( !z !-W
thttp" $C //rograms/9H99/:/Settings/etc/thttp"!con&
s !zun EJ72F( a -av!rjaink( akikn!k +!ga'juk az &1 /#+nk!( #gy
-#v-ajk +!g a /usr/local/thttp"/111 knyvrba b!! in"ex!html llo+C
nyunkaW
-"W``101B102B10,B104`
0!l$v! -ogy az &1 /#+nk 101B102B10,B104 H!z !gy !lj!s!n kiall /#+ a
"$l'a k!'v$$rIB 4igyzzunk azonban r( -ogy -a a 0!ni link! b!#rjuk
"rbnak Hj &1 /#+nkk!lI a '$+on !lin'#sa 9ZLFeL( akkor is +!gj!l!nik
a bng$szb!n az in"ex!html( +!r a b!ls -lzaon ko++unikl
n+agval a g$"( s !+ia az -i-!jk( -ogy 0u a sz!rv!r= A! n!+ 0uB
1rbnak a !lj!s !l$r$si ua( a
-"W``101B102B10,B104`in'!xB-+l C k!ll b!ni( na !kkor n!+ j!l!nik /sak
+!g( -a nin/s a sz!rv!r'$+on !lin'#va=I
A -"' a"r +$r!! !ll!n$r! is sok l!-!s$gg!l r!n'!lk!zikB A *MM1
"rookoll 1B1C!s v!rzijn k#vl is+!ri a 8G& 1B1C!( az 77&C H7!rv!r 7i'!
&n/lu'!sI( +ogaja az &1v6Co( j!lszavas ol'alaka k$sz#-!nk v!l! H!rr!
val a /so+agban l$v htpass1" "rogra+I( '! aln a l!gnagysz!rDbb ulaj'onC
sga( a+!lly!l +s Q!bsz!rv!r!k n!+ r!n'!lk!zn!k( az a 0orgalo+szablyozs
Hsz!l!"I
2
B E l!-!s$g s!g#s$g$v!l PLLC!kr! $s PLLC/so"orokra '!0inil-aC
unk !gy by!H=I`+so'"!r/b!n +!ga'o $r$k!k!( a+i a sz!rv!r s!++ily!n
krl+$ny!k kz n!+ 0og l$"niB A 0unk/i -asznla-oz 0!l k!ll
v!nnnk a kon0igur/is llo+nyba a
throttles%/usr/local/thttp"/etc/thttp"!throttles o"/i( $s l$r! k!ll -oznunk a
/usr/local/thttp"/etc/thttp"!throttles 0jlB A 0orgalo+szablyozsi 0jl
szinaxis szin$n a -"' k$ziknyvol'ala #rja l!( a 0jl sz!rk!z!! n!+ .l
bonyolul( !lszr az az PLLC+in k!ll +!ga'nunk( a+!lyr! a korlozs
vonakozik H"lB a kllk +in'!n 0jlra 0og vonakozni( +#g a kllBj"gollBgi0ollB"ngk
/sak a k$"0jlokraI( una "!'ig az a'o +in-oz rs#o by!`+so'"!r/
$r$k! k!ll '!0inilnunkB 9! sz!r$nyk!'jnk( a korlozsoka akr 0jlonC
k$n is +!ga'-ajuk( #gy l!-!n!k olyan llo+nyaink( a+!ly!k! nagyobb
s!b!ss$g!n k#nlunk( +#g +sok-oz akr v$rlz#an ala/sony $r$k! is
+!ga'-aunkB Az albbi +ina a Q!bsz!rv!rnk ssz!s 0jlj-oz 6000
2
E!gj!gyz!+( a 0orgalo+szablyzs( annak i kzl +'j $n 9EE 1LK?JLMAE F&=
164
by!`sz!kun'u+ban -arozza +!g a -ozz0$r$sW
Z /usr/local/thttp"/etc/thttp"!throttles \\ ,(((
A sz!rv!r !gy$bk$n r$szb!n ! ulaj'onsgrl ka"a a n!v$( a -"' Cj!
!szl!g!s!n b!-!ly!!s#-! a iny( urbo $s -roling szavakkalB A szo0v!r
nagy si!Cokon rikn szoko 0!lbukkanniB
,asznlata
A "rogra+ !lin'#sa un !gysz!rD!n !l$r-! a +!g0!l!l knyvrba
-!ly!z! Q!bla"o' Hin'!xB-+l llo+nyaI a kv!k!z b!#rva a bng$sz'
/#+sorbaW
-"W``xxxBxxxBxxxBxxx`in'!xB-+l
0!l$v!( -ogy 0ix &1C' van( $s az xxxC!k -!ly$b! a saj &1 /#+!'! #ro'B
165
Ge.ipe -j verzijnak elksz(tse
Zszr!v!-!k !''ig( -ogy "rogra+ok !l!"#$s$-!z bbnyir! .gyn!v!z!
re(ipket -asznlunkB 9os( !l0or'ul-a( -ogy !l!"#!ni akarunk !gy
"rogra+o( a+in!k azonban /sak r$g!bbi vloza-oz van r!/i"! a
GoboLinux r!/i"!roljbanB 9!+ k!ll k$s$gb!!sni( bbnyir! a r$gi r!/i"!
is -asznl-a( /sak .j v!rzi k!ll k$sz#!ni b!ll!( +!lyb!n +in'!nk$"" +!g
k!ll a'ni az .jabb v!rzij. "rogra+ 0orrsk'jnak -!ly$B 1!rsz! !z is
auo+aikusB
Ez !r+$sz!!s!n a
#e:Version
"aran/s v$gzi n!knkB L!g!gysz!rDbb azonban( -a .gy 0ogunk -ozz( +in-a
.j r!/i"$ k$sz#!n$nkW
1$l'ak$n n$zzk a Links "rogra+oB 9!k!+ +os a r!n'sz!rb!n a 2B1"r!26
v!rzij. van +!g( '! 0!l0!'!z!+( -ogy van +r !gy .jabb vlozaaB *a
n!k!+ az k!ll( +in'!n!k!l l!ilo+ a r$giW
:isale/rogram *inks
EzunW
pv+,siszilla Y0Make>ecipe http?//links!t1iright!com/"o1nloa"/links$@!EpreAA!tar!gB
<ake:eipe: There is already a reipe !or /inks, at
<ake:eipe: -Liles-,ompile-:eipes-/inks-5"?pre56*r?
<ake:eipe: @se GJeWIersion /inks 5"?preDDG instead o! <ake:eipea Kf-n0
y
JeWIersion: /oating a reipe !or /inks"""
JeWIersion: Lound reipe !or /inks at -Liles-,ompile-:eipes-/inks-5"?pre56*r?
8et:eipe: Trying to get -Liles-,ompile-:eipes-/inks-5"?pre56*r?
JeWIersion: :eipe plaed in -Liles-,ompile-:eipes-/inks-5"?pre56*r?
JeWIersion: ,reating reipe !or /inks 5"?preDD based on 5"?pre56*r?"
JeWIersion: ,heking @:/ Ghttp:--links"tWibright"om-doWnload-links*5"?preDD"tar"gzG"""
JeWIersion: .oWnloading soure ode"""
**1?:56:7?** http:--links"tWibright"om-doWnload-links*5"?preDD"tar"gz
U[ \links*5"?preDD"tar"gzG
:esolving links"tWibright"om""" 4?"1"5DH"57
,onneting to links"tWibright"om]4?"1"5DH"57]:41""" onneted"
2TT9 rePuest sent, aWaiting response""" 511 'T
/ength: E,?F1,747 =E"1<> Kappliation-$*gzip0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 E,?F1,747 ?D7"7ET-s #T; 11:11
1?:5F:5E =?54"6F TB-s> * \links*5"?preDD"tar"gzG saved KE?F1747-E?F17470
JeWIersion: :eipe template !or /inks 5"?preDD reated
JeWIersion: 9rinting result =-Liles-,ompile-/oal:eipes-/inks-5"?preDD-:eipe>:
C :eipe !or version 5"?preDD by Iiola Solid 2ungary, violazoli+gmail"om, on 5114" !ebr"
5?", s^trtk, 1?"56"7? ,#T
C :eipe =<ake:eipe> !or /inks by /uas ,orreia Iilla :eal gluasvr+gobolinu$"org[, on Tue
Jov 5D ?4:1H:?4 B:AT 511E
ompileOversionU?"4"1
urlUchttp:--links"tWibright"om-doWnload-links*5"?preDD"tar"gzc
!ileOsizeUE?F1747
!ileOmd7U4Eb?ebb!EH65d5H1d!45?4b!5?E?D
reipeOtypeUon!igure
166
preObuild=> h
C the shipped on!igure doesnGt reognize parameters suh as ,,
eho c:unning autoon!"""c jj autoon!
i
JeWIersion: 9rinting reipe !or i646 arhiteture:
on!igureOoptionsU=
c**Without*lib!lc
c**Without*diret!bc
c**enable*Zavasriptc
c**enable*graphisc
c**With*sslc
c**With*$c
>
JeWIersion: .one
pv+,siszilla Y0
Ezun 0or'#suk l! a
Compile *inks
"aran//sal= A v$g$n( -a +in'!n sik!rl( ki#rjaW
/ack>ecipe? /acke" /Files/Compile//acke">ecipes/*inks$$@!EpreAA$$recipe!tar!B@!
Ez az j!lzi( -ogy i'! raka !l ily!n n$v!n a b!/so+agol r!/i"$B Ez kl'jk !l
a gobolinuxCr!/i"!sXlissBgobolinuxBorg /#+r!( rlni 0ognak n!ki=
Az -isz!+ !z annyira vilgos( -ogy n!+ is k!ll bb! #rno+ rlaB
16@
@a+yar man>ol*alak
A--oz( -ogy sz!r!! anyany!lvnkn is olvasga-assuk a +anCol'alaka
H+r a+!lyikn!k +!gvan a 0or'#saBBBI !l!"#!nnk k!ll vala-ov a +agyar
+anCol'alakaB E--!z $""!ns$gg!l b!l!ny.l-annk a /System/*inks/Manuals
knyvrba( '! $n i'!g!nk!'!+ !l a +'sz!rlB 9!+ -!ly!s( -a :k$zi
v!z$rl$ss!l; igazgajuk a r!n'sz!rknyvraka( -a n!+ nagyon +uszj= 7
+os n!+ +uszj nagyonB E$g ki/si s!+B
E-!ly!W Ein'!n!k!l lsk l! az P-uLinux 'iszrib./il a
0"W``0"Bu-ulinuxB-u`sour/!s`+anC"ag!sC-u`+ana-ua2001a01a05BarBgz
/so+ago( +aj' a aral+ +soljuk ki !gy n!knk !sz knyvrbaB Zn !
/$lra a //rograms/SBkriptOeim/(!(!( knyvrban -oza+ l$r! !gy :human; n!vD
alknyvraB
A bbi +r "o0on!gysz!rDB A saj !Bshrc 0jlunkba 0!lv!!+ k$ alias( !
+!g0!l!l!$s!kk!lW
alias human%Iman $M //rograms/SBkriptOeim/Current/humanI
alias Human%Iman $M //rograms/SBkriptOeim/Current/humanI
A+in .jrain'#oa+ a !r+inl!+ulor( gynyrD!n +Dk' +in'!nBBB
3a( -ogy +ik$n< 9os( .gy( -ogy a kzns$g!s :+an; "aran/s ovbbra is az
angol +anCol'alaka -ozza b! O !r+$sz!!s!nB Eagyar +an ol'al #gy l!-!
-#vniW
human c
Ez b!-ozza az :b/; "aran/s +agyar +an ol'alB A :b/;( az !gy konzolos
sz+olg$"B L-a( -ogy -#v-ao+ a humanC"aran/so kisC $s nagy
k!z'b!Dv!l isB
7ajnos +agyar +an ol'alakbl k!v$s van ! /so+agban( '! s!++i n!+
aka'lyozza +!g !z!k un( -ogy -a vala-ol rbukkanunk !gy n!knk
k!'v!s +anCol'alra( az !gysz!rD!n b!+soljuk a +i -u+anCknyvrunkba(
s una +r -asznl-ajuk isBBB
16%
Ho#t#"e>os vi*ek letltse
Gyakori k$r'$s az in!rn!!s 0ru+okon( -ogyan l!-!n! l!l!ni a NouMub!C
rl vi'!kaB Mu'niillik :nor+lis !s!b!n; azoka /sak n$zni l!-!B El!v!
'ir!k .gy /sinlk +!g a NouMub!Co( -ogy /su"n n$z!g!ni l!-!ss!n
!z!k!( n!+ :-azavinni;=
9a '! gon'olj b!l! k$rl!k( 2lvas+( -a +r n$z!' a 7A3JM +onioro'on a
vi'!( a+i a 7A3JM g$"!' jszik l! n!k!' O akkor /sak +!g k!ll l!gy!n
vala-ol a +asin'ban a vi'!llo+ny= 9!-ogy +r +!g n! all'=
A GoboLinux ala az !00$l$k! a r!n'sz!r a /System/Lariale/tmp knyvrba
li l!B A n!v! +in'ig .gy k!z''ik( -ogy 4las9 $s ! n$v un van +in'!n0$l!
!gy$b karak!rB M!!n'' !- /sak annyi( -ogy kainasz a NouMub! ol'aln
a vi'!ra( az !lk!z'i l!jszani +agB M! 0igy!l!'( +ikor $r v$g! a vi'!o0oC
lya+ l!l$s$ j!lz /s#k -ala'sa H-a b!0!j!z! a vi'! l!jszs( bizos v$C
g! $rBBBI( s !kkor( '! +in'!n!s!r! 5ieltt b!zrn' a bng$sz !z!n ablaC
k( !l+$sz ! knyvrba( s !z!n llo+ny +solo' a n!k!' !sz knyvC
rba vala+i n!k!' !sz n$vv!l( .gy( -ogy a ki!rj!sz$s! 32lv l!gy!nB 7 +rC
is +!gvan a vi'! n!k!'=
1!rsz!( +in-ogy +i sz!r!nk +in'!n "aran/ssorbl in$zni( +!ga'aik
n$knk( -ogy !gysz!rDbb!n in$zzk !z !lB E!r a+i 0!nn l!#ra+( +Dk'ik
ugyan( '! ir k$ny!l+!l!nB Gon'oljuk /sak !lW vrni( a+#g l!li a vi'!=
E!gk!r!sni vala+i i'ia n$v!n a +" knyvr -alo+nyi sz!+!$b!n=
J+solni= ?rrr= Elk$"!sz( -ogy !z +!kkora barbr nyo+or=
7z!r!n/s$r! van !rr! !gy j kis szkri"B E szkri"! n!+ $n #ra+( -an!+
az ! link alai 0ru+"ikbaW
-"W``QQQBlinux!+"ir!B-u`vi!Qo"i/B"-"<0T11bT10%
kl'! b! !gy :2erx; n$v!n r!giszrl 0!l-asznlB A! olyan j( -ogy b!C
+solo+ i'!B Ein-ogy +aga !! kzz$( s n!+ #ra -ogy /o"yrig-!s volna(
!z .gy v$l!+ n!+ rv$ny!l!nB L+( ily!n a Linux vilgaW /sak .gy o'alkik
n!knk ingy$r^ a szu"!r 'olgoka=
A szkri" n!v! l!gy!n +on'juk y:get3 Az yQg! szkri" aral+aW
V8#TU-usr-bin-Wget
8#TL3/#Uchttp:--WWW"youtube"om-getOvideo"phpc
A#.U-bin-sed
i! K *z cb?c 0d then
eho cb1 gurl[ gnev[c
e$it ?d
eli! K *z cb5c 0d then
eho cb1 gurl[ gnev[c
e$it ?d
!id
9;:<AUb=bV8#T *' * cb?c ] grep c!ullsreenc ]e
bA#. *e Gs-"le-WathO!ullsreen--G>
bV8#T *' b5"!lv cb8#TL3/#b9;:<Ac
16)
E szkri"! +!nsk !l a //rograms/SBkriptOeim/(!(!(/in knyvrba( !gyk
0ua-av( sy+link!ljk b!( $s -asznljuk= *asznlaaW "ara+$!rk$n
+!ga'juk a l!l!n' vi'! linkj$ $s a n!v! Hki!rj!sz$s n$lklI a+in l!
akarjuk +!n!niB egy!ljnk r( -ogy a youub!Cos link!kb!n szoko l!nni
k$r'j!lCkarak!r is( !+ia ! "ara+$!r i'$zj!l!k kz$ $v! k!ll +!ga'nunk=
*a an$lkl #rjuk b! a "ara+$!r( a kv!k!z "$l'n l-a -ibaz!n!!
ka"jukW
vz+,siszilla -.epot0y1get http?//111!youtue!com/1atchTv%ceDDa*Ak10M sharatE
zsh: no mathes !ound: http:--WWW"youtube"om-WathavUe##a/DkWJ<
Egy "$l'a( a-ol a l!g!n's izra!li $n!k!sn Hk!'v!n/!+BBBI :20ra *aza; !gyik
-#r!s kli"j$ l+ l!W
vz+,siszilla -.epot-/etolt0y1get Ihttp?//111!youtue!com/1atchTv%*'Co<3B2yh1I ^erushalaim
**?F:1D:16** http:--WWW"youtube"om-WathavU/4,oF3z'yhW
U[ \*G
39 keress WWW"youtube"om""" 514"67"?7D"57D, 514"67"?7D"5D4, 514"67"?7D"57?
,onneting to WWW"youtube"om]514"67"?7D"57D]:41""" kapsol(dva"
2TT9 krs elk^ldve, vrom a vlaszt""" 511 'T
2ossz: ??D"5F5 =???T> Kte$t-html0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 ??D"5F5 HE"7DT-s
?F:1D:51 =HE"57 TB-s> * \*G saved K??D5F5-??D5F50
**?F:1D:51** http:--WWW"youtube"om-getOvideo"phpa
!sU?jvideoOidU/4,oF3z'yhWjlUD56jskUOe<LtTzD.S4/*paer'4t.X,jtU'#gsTo9.sk`kM7WV$AIOp@oFn4*
$!.ndjhlUenjplidU;;:8Obt'AJ*`WX2!;;;;o;;3;#jtitleU'!ra_512aza_51*_51ferushalaim_51Ahel
_51SahavGd
U[ \ferushalaim"!lvG
39 keress WWW"youtube"om""" 514"67"?7D"57D, 514"67"?7D"5D4, 514"67"?7D"57?
,onneting to WWW"youtube"om]514"67"?7D"57D]:41""" kapsol(dva"
2TT9 krs elk^ldve, vrom a vlaszt""" D1D Aee 'ther
2ely: http:--hi*v7E"hi"youtube"om-getOvideoa
videoOidU/4,oF3z'yhWjsignatureU?77EB5B?HH,7,6??4F#.5B4E?B7D44EB5H1?4.54"?#ELH1?BFEE,7L.;??#
6.B47?1#4,.H.,B#L#??4jipU45"?EE"?F5"?77jipbitsU?6je$pireU?51DHFF?1FjkeyU? Kkvetkezik0
**?F:1D:D6** http:--hi*v7E"hi"youtube"om-getOvideoa
videoOidU/4,oF3z'yhWjsignatureU?77EB5B?HH,7,6??4F#.5B4E?B7D44EB5H1?4.54"?#ELH1?BFEE,7L.;??#
6.B47?1#4,.H.,B#L#??4jipU45"?EE"?F5"?77jipbitsU?6je$pireU?51DHFF?1FjkeyU?
U[ \ferushalaim"!lvG
39 keress hi*v7E"hi"youtube"om""" 6E"?7"??6"?EH
,onneting to hi*v7E"hi"youtube"om]6E"?7"??6"?EH]:41""" kapsol(dva"
2TT9 krs elk^ldve, vrom a vlaszt""" 511 'T
2ossz: ??"F7E"D1E =??<> Kvideo-!lv0
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 ??"F7E"D1E ?5F"54T-s #T; 11:11
?F:17:?E =??4"56 TB-s> * \ferushalaim"!lvG saved K??F7ED1E-??F7ED1E0
A 0!ni rkk "$l'a vol r( -ogy Linux ala $s "ln! "aran/ssorban +in'!n
sokkal knny!bbB F$ny!l+!s!bbB 7zin! !lk!lBBB
1@0
5hny hasznos konzolos okoss+
F!'v!s 2lvas( +ir! !ljuol ! 0!j!z!ig( +r sok +in'!n :$l$l; !
knyvb!nB Maln 0!l+!rl b!nn!' a k$r'$s( +i a j 0iy0!n$$r 0oglalkozo+
$n !nnyi a konzollal`virulisa!r+inllal( a+ikor jl lo'( -ogy O l!galbbis
a FAE +!nj$b!n O /silivili "rogik t&mkelege vr r'( a+ikk!l k$ny!l+!s!n(
n$-ny !g$rkainssal +!gol'-asz +in'!n( akr 0onos r!n'sz!rb!ll#C
soka is= Ein!k 0!k!!k !nnyi !n!rgi akkor abba( -ogy okv!l!nl :konzolC
ban; ol'jak +!g vala+i<=
9os( az$r( +!r aki n!+ u' vala+i konzolban +!gol'ani( az !gysz!rD!n
9EE &7EEL& A LE9A7YELZMB Az 9EE &7EEL& A A&7YMLKM( AE&M *A7YC
9JLB 7( SGN JLMALJ?A9 A L&9P>2M 7EE &7EEL&B E knyvn!k "!'ig
!l+$l!il!g az l!nn! a /$lja( -ogy a k!z' linuxosoka kiss$ +!gis+!r!ss! a
LinuxszalB Eos szin$n( volnaC! $r!l+! az +agyarzgano+( a FAE
+!nj$b!n +!lyik "rogi -ol all-a<= Egyk!r! +!gallo' o a "rogika
+aga' isB *a ! knyvb!n olyas+i #rn$k l!( a+i , "!r/ ala +aga' is
+!gl!lsz knyv n$lkl( akkor -a n!n vala+ikor sz!+$ly!s!n allkozol
v!l!+( 0!j!+-!z vgo' a knyv!( +on'vn( -ogy 0!l!sl!g!s!n a'l ki "$nz
r=
Flnb!n isW s!nki n!+ ilja +!g n!k!'( -ogy a /silivili "rogika -asznl'B
3 azonban -a u'o'( -a !z!k-!z szoksz -ozz( abban a "illanaban risi
bajba k!rlsz( a+in !gy olyan Linux 'iszr !l$ lsz l!( a+in !z!k a "rogik
n!+ l!szn!k 0!nn( vagy n!n( ura+bo/s^( n!+ is l!sz gra0ikus 0!ll!! a
'iszrnak= Zs ily!n ig!nis LE9GEMEG van( u'niillik +aj'n!+ +in'!gyik
:Linux; ily!n( a+i "$l'ul sz!rv!r /$lra alkal+aznak= A r!n'sz!rgaz'k
ugyanis abbl in'ulnak ki( -ogy sz!rv!rg$"!n /sak az a szo0v!rssz!!v
l!gy!n( a+i +.l-aalanul szks$g!sB Ein-ogy a gra0ikus 0!ll! n!+ ily!n(
az n!+ szokk 0!l!nni( +!r "lusz "o!n/ilis bizonsgi r$sn!k arjkB
7z!rin!+ !bb!n !lj!s!n igazuk van=
E+!ll!( a gra0ikus 0!ll!D "rogra+ok sokkal bb !r0orrs ig$ny!ln!k(
+in a konzolosakB A'o !s!b!n !z s!+ l!-! +in'!gyB Egy gra0ikus 0!ll!
n$lkli 'iszr !gy sr$gi g$"!n is :!lk!y!g;B H& j!gyz!+ +!g( -ogy a
GoboLinux +ini+lis -ar'Qar!Cig$ny! 1!niu+C&& sz+#g$"( 12% +!gabj
LAEC+alB Ez!n +r 2"!n200i/!Co is u'unk 0uani( br lassanIB
A :"aran/ssornak;( a :konzolnak; !- ig!nis annak !lny!iB 1$l'ul az
is( -ogy a l!gbb linuxos "rogi r!n'!lk!zik !gy !g$sz raks olyan szolglaC
ssal( o"/ival( a+i !gysz!rD!n n!+ is u'sz !l$rni gra0ikus 0!ll! all( +$g
akkor s!+( -a /sinlak n!ki vala+i gra0ikus k!z!l0!ll!!( azaz( szakszval(
GP&CB H!z a <raphi(al .ser =nterfa(e rvi'#$s!( -a n!+ $v!'!kIB Mu'niillik a
GP&Cba /sak a "rogi l!ggyakoribb 0unk/iinak a v!z$rl$s$ :-uzalozk b!;(
0l!g +!r a l!gbbszr k$"!l!ns$g +in'!n l$!z 0unk/ira vala+i j!llC
n$gyz!! alkoni( annyi +in'!n0$l$ u' !gyC!gy linuxos "rogiB 7 #gy aki n!+
k$"!s !lszaka'ni a GP&Cl( az a r!n'sz!r$n !l$r-! "rogiknak /sak a l!gC
ala"abb 0unk/ii -asznl-aja= *aal+as "o/s$kls=
1@1
A part(.ik fo+lalts+nak kijelzse
Gyakora nin/s is szks$g !gy "rogira( -a is+!rjk a :"aran/ssor;B 9!+
szn'$kozo+ i +os a bash vagy a zsh s-!ll sokCsok "aran/s is+!r!ni(
klnb!n $n is /sak !z!k !gy r!'$k$ is+!r!+B Aka' viszon n$-ny( a+i
nagyonis -asznos +!ganulnunkB 1$l'ul -a +!g akarjuk u'ni( a "ar#/iC
inkon +!nnyi szaba' -!ly van( in'#-ajuk a nagyon lvnyos( /si/ss
E@isk4ree "rogra+oB M!r+$sz!!s!n gra0ikus "rogra+B L!-! azonban( -ogy
n!+ szn'$kozunk !rr! +!+ri "azarolniB Flnb!n is( i'( a+#g b!lC
'ikB E!nnyiv!l !gysz!rDbb !-!ly! !z b!ni a !r+inlbaW
d2
Az !r!'+$ny !00$l! l!szW
vz+,siszilla -<ount-2.;E-@sers-vz0"&
LZlrendszer ?T*blokk Loglalt Azabad Lo"_ ,satl" pont
-Aystem-Ternel-.evies-hda6
?4HE415E H4?4?51 H?5HH1E 75_ -
tmp!s 57EH?6 H5 57E45E ?_ -Aystem-Ternel-.evies
none 57EH?6 1 57EH?6 1_ -Aystem-Ternel-.evies-
shm
-Aystem-Ternel-.evies-hda?
?11?6?D6 H66D144 D7D1E4 HF_ -<ount-2.;?
-Aystem-Ternel-.evies-hdaE
HE17F5E E14EDE4 7D5?DF6 EE_ -<ount-2.;E
-Aystem-Ternel-.evies-hda7
?154161 4D?H75 ?H6?14 4?_ -<ount-2.;7
-Aystem-Ternel-.evies-hdaF
DDFH?61E D?E5?1F5 5DF17D5 HD_ -<ount-2.;F
-Aystem-Ternel-.evies-hda4
D4H761E D414?D5 4FEF5 H4_ -<ount-2.;4
-Aystem-Ternel-.evies-hdaH
?154161 F?F1?5 D??1E4 F1_ -<ount-2.;H
9$+i "r!ng$s un vilgos !lnk +in'!nW 1FCblokkonk$n $r!l+!z!n'C
!k az $r$k!k( azaz kilobjokban ka"juk az !r!'+$ny( s az is kij!lzi n!C
knk( +i a "ar#/i /saolsi "onja( azaz -ov van 0!l+ounolvaB A 0oglalC
sgo szzal$kban is +!ga'jaB F!ll !nn$l bb<= Ein!k i'! vala+i gra0ikus
iz$+iz$<=
*a /sak az akulis "ar#/i 0oglalsgra vagyunk k#vn/siak( -asznl-ajuk
az :l; "aran/so( a+i GoboLinuxCs"!/ialis( ulaj'onk$""!n az ls "aran/s
!l$"rogijaB Ez kiliszza az akulis knyvr aral+( sz$"!n( sz#n!sb!n(
s a v$g$r! +$g !lz$k!ny!n ki#rja az is( -ogyan llunk :!rl!il!g;B _+! !gy
"$l'aW
1@2
vz+,siszilla -<ount-2.;F-'!ra2azaIideo,atalog0l
D1-16 5D:14 rW$r*$r*$ 411 ;lbum
1D-1F 51:?E rW$r*$r*$ D1E ,onerts and live 9er!ormanes
17-1F ?D:?D rW$r*$r*$ EH6 <isellaneous
5E-16 15:75 rW$r*$r*$ 576 JeW Iideos
5D-16 ??:?? rW$r*$r*$ 5D5 Aoundtraks
5D-16 ??:1H rW$r*$r*$ ?51 Iideo ,olletions
57-1D 55:D4 rW$r*$r*$ DD75 !lv
54-?? 1H:16 rW$r*$r*$ FD6 kepek
1H-1D 11:11 rW*rW*r** 5DH5D '!raAongs"sv
56-1E 11:11 rW*rW*r** D5?15 inde$'!ra"t$t
56-1E 11:11 rW*rW*r** D6?D1 inventory'!ra"t$t
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
H4E7? in ?? !iles * reiser!s: D1471164 kB used =H?_>, 5HE?7D6 kB !ree
?r i n!+ lszik( '! a knyvrak O a+ikn!k rQxrCxrCx az aribuu+uk O
k$k sz#nb!n j!l!nn!k +!g( ovbb( a +$r!!k kij!lz$s$n$l a gigabjoka j!lz
-!lyi$r$k!k a sz+ban 0!-$r sz#nn!l vannak #rva( a +!gabjok$ rkizC
k$kk!l( a kilobjok$ -alvnyk$kk!l( s /sak a bbi szrk$v!lB Azaz #gy sokkal
sz!+l$l!!s!bb!n ka"juk +!g az !r!'+$nyB M!r+$sz!!s!n az :us!'; !li
sz+ j!lzi kilobjban a 0oglal -!ly!( $s a :0r!!; !li a szaba' -!ly!B A
0oglalsgo +$g szzal$kban is ki#rjaB Ein!k i'! gra0ikus 0!ll!< F!ll bb<=
9!+ +on' !z !l!g!<=
Aonzolos he$a e*itor
4agy o van a FAE -!xa !'ioraB Ein!k !gy -!xa !'iornak gra0ikus
0!ll!<= Az$r( -ogy -a $"" a gra0ikus 0!ll! +!gy nkr! vala+i !s!l!g!s
"rogra+-iba +ia( a -!xa !'ior s! u'juk -asznlni<= Mlsk l! !-!ly! a
"i/ik! kis :*!+!; /so+ago $s !l!"#sk= L!l$si linkj!W
-"W``biro'alo+Bn!`linux`gobo/so+agok`*!+!CC0B4B2CCi6%6BarBbz2
L!#rs i allunk -ozzW -"W``linuxB'i!Bn!`+an`1`-!+!
vagy n$zzk +!g a +an la"jB Annyi !lrulok( -ogy /sinl-aunk !gy
39e5er6
n!vD /on0ig 0jl n!ki a +i *o+! aralo+j!gyz$knkb!( -a !gy$ni b!ll#C
soka akarunkB 9!k!+ "$l'ul n!+ !sz!( -ogy olyan ron'a k$k!k a
sz#n!i( !+ia az $n 39e5er6 0jlo+ aral+a +os ily!nW
!gOolor U green
bgOolor U blak
_gy +os 0!k!! ala"on zl' b!Dk! lokB Misza :Erixos; $rz$sBBB
1@,
1!rsz!( a l!gbb!n n!+ akarnak -!xa !'iorB 9!+ annyira :Fo/kk;B A!
aln nin/s ki0ogsuk !gy j konzolos sz+olg$" !ll!nB *isz!n +ily!n j is
az( -$kzna"i 0!la'aokra is=
Aonzolos szmol+pek
jr++!l kzl+( van ily!n a GoboLinuxban( o k!ll l!gy!n a ! r!n'sz!r!'C
b!n is( a n!v!W b6 $s sokan nagyon k!'v!likB Egysz!rD!n g$"!l' b! a b/
"aran/so( a+ir! ka"sz !gy s"!/ilis "ro+"o Ha+in!k s!++i0$l! j!lz$s!
sin/s( /sak a villog kurzorBBBI( $s i nyugo'an s' b! a kisz+#an'
k$"l!!( +aj' !n!rB E "ro+"bl a Tuit "aran//sal l$"-!sz kiB
L!ng!!g! u' a b/( r$szl!!s +agyar ny!lvD l!#rs i allsz rlaW
-"W``QQQBlinux/!ri0B/o+`+an`1`b/`-u`
Ein'azonlal +!r a Linuxra j!ll!+z( -ogy !gy 0!la'ara bbnyir! nagyon
sok "rogi l$!zik( !+ia rgv!s b!+uaok +$g k$ konzolos sz+olg$"!=
Az !gyik az( a+in!k !gysz!rD!n /sak :*; a n!v!B Ez ls' l! inn!nW
-"W``biro'alo+Bn!`linux`gobo/so+agok`ECC0B02@1%CCi6%6BarBbz2
A
5an e
"aran/sra ki#rja a "rogi 0unk/ii n!k!' a g$"B Ez n!+ a' s"!/ilis "ro+"o(
+in a b/( -an!+ a "rogra+ n!v! un Hszkzz!l !lvlaszvaBBBI k!ll #r'
"ara+$!rk$n a kisz+olan' k$"l!!B 4iszon +!r a +Dv!l!i j!l!k nagy
r$sz! ill!v! a zrj!l!k s"!/ilis karak!rn!k sz+#anak a "aran/ssorban(
!+ia a "ara+$!r O a k$"l!! O i'$zj!l!k kz$ k!ll rak'B Movbb( az
!gysz!rD e "aran/sra nla+ Hs bizos nla' isBBBI az 56 szv!gsz!rk!szj!
in'ul( !gy r!s 'oku+!nu+o +!gj!l!n#v!B *asznos !z isBBB '! !+ia
k$ny!l!n vola+ +!g/sinlni( -ogy az e "roginak kr!lok !gy < ln!v!B
3avaslo+ !z n!k!' isBBB A "rogi !- a kv!k!zk$"" -asznl'W
vz+,siszilla Y0N IA\,I
?4
vz+,siszilla Y0N Itan+#.-I
?"6?HFF7?H17ED46
A+in l-a a "$l'n( a szg0ggv$ny!k! ala"$r!l+!z$sb!n ra'inban
sz+oljaB
Az * "rogi nagy !lny!( -ogy "i/i O +in'ssz! @000 bjBBB
Egy +sik nagyon j !00$l! "rogi a :6al63 Ez !l!"#s' 0orrsbl a
Compile 1calc
"aran//sal O nla+ a @!A!E v!rz van 0!nnB Ez is in'uls un s"!/ilis
"ro+"o a'B A ir "aran//sal l!-! vlani a ra'in $s 0ok $r!l+!z$s kzB &
!gy rvi' "$l'a0uasW
1@4
vz+,siszilla -9rograms-Val01calc
#nter an e$pression to evaluate, P to Puit, or a !or help:
*[ tan+#.-
U ?
*[ dr
JoW @sing :adians
*[ tan+#.-
U ?"6?HF4
*[ dr
JoW @sing .egrees
*[ tan+#.-
U ?
*[ Vuit
vz+,siszilla -9rograms-Val0
2T/ kap.solat intzse paran.ssor"l
Mu'a'C!( -ogy 5M1 ka"/sola l$!s#$s$-!z s!+ szorulsz r bonyolul gra0ikus
"rogra+okra<= Az 5M1 ka"/sola k$"!ss$g! b!l! van $"#v! az 56Cb!B A+ikor
0u( !gysz!rD!n g$"!l' b! az als sorbaW
c" /Z&tp?&elhasBn5lNn6v?OelsBNYinternetc]m
H$s una ThEn!r( vagyis nyo+j En!rBBBI
A :/'; !r+$sz!!s!n a knyvrvl uas#s( a bbi a "ara+$!rB Egy
konkr$ Hbr k$"z!l!b!liBBBI "$l'aW -a b! akarok j!l!nk!zni a
-"W``boszorkaBin0o -onla" r-!ly$r!( devil 0!l-asznli n$vv!l( s a
j!lszava+ +on'juk Lu6i4eri888 O akkor az ! "aran//sal $r-!!+ !lW
c" /Z&tp?"evil?*uciFeri,,,YosBorka!in&o
Az -isz!+( !z a $+ s!+ $r'!+!s ovbb ragozni( +!r vilgosBBB
Aki orr!n!zni akar( az is +!g!-!i "aran/ssorblB 8sak !l!"#!ni k!ll a
,Torrent "rogiB A! van sok +s -asonl isB 1aran/ssorbl !- +aj'n!+
+in'!n +!gol'-aB
A 4onky ren*szermonitor
?r a GFr!llE r!+!k r!n'sz!r+onior( '! +in-a n!-$zk!s volna a
b!ll#gasa( azn +!g .lsgosan gra0ikusan n$z ki= M.l sok a 0ggs$g! isB
7z!r!n/s$r! azonban allak n!k!+ a barai+ !gy +!g0!l!lbb r!n'sz!rC
+oniorB Enn!k !l!"#$s! a
Compile conky
"aran//sal l!-!s$g!sB Zn a +uli+$'is bill!nyDz!!+ :7l!!"; 0!lira.
go+bjra k!+ r( .gy( -ogy !z #ra+ a 3xbindkeysr6 0jlo+baW
1@5
Zren"sBermonitor
IconkyI
m?(x( M c?@@A
A--oz -ogy +Dk'jn( k!ll n!ki a :-o+!; knyvrunkba !gy 36onkyr6 0jlB
Ez -arozza +!g a kin$z!$ Hs( 0l!g azIB E00$l! 0jloka k$""!l illuszrlva
bv!n l!l-!nk a -"W``/onkyBsour/!0org!Bn!`s/r!!ns-osB-+l ol'alon O
$n i +os kzl+ az lala+ vlaszoa( a+in!k a ki#ran' szv!g!i +r
+agyar#oa+ isB Azn( b!l! is ny.la+ kiss$ az !r!'!ib! iCoB
i 8onky sa+"l! /on0iguraion
C
C the list o! variables has been removed !rom this !ile in !avour
C o! keeping the doumentation more maintainable"
C ,hek http:--onky"s!"net !or an up*to*date*list"
C set to yes i! you Want ,onky to be !orked in the bakground
bakground no
C M !ont When M!t is disabled, you an pik one With program $!ontsel
C!ont 7$F
C!ont 6$?1
C!ont F$?D
!ont 4$?D
C!ont H$?7
C!ont lmintsmild"sel
C!ont *l*l*l*l*l*l*DE*l*l*l*l*l*l*l
C @se M!ta
useO$!t no
C M!t !ont When M!t is enabled
$!t!ont Bitstream Iera Aans <ono:sizeU?1
C Te$t alpha When using M!t
$!talpha 1"4
C 9rint everything to stdouta
C outOtoOonsole no
C <9. host-port
C mpdOhost loalhost
C mpdOport 6611
C mpdOpassWord tinkerObell
C 9rint everything to onsolea
C outOtoOonsole no
C mail spool
CmailOspool b<;3/
C @pdate interval in seonds
updateOinterval 7"1
C This is the number o! times ,onky Will update be!ore Puitting"
C Aet to zero to run !orever"
totalOrunOtimes 1
1@6
C ,reate oWn WindoW instead o! using desktop =rePuired in nautilus>
oWnOWindoW yes
C 3! oWnOWindoW is yes, you may use type normal, desktop or override
oWnOWindoWOtype normal
C @se pseudo transpareny With oWnOWindoWa
oWnOWindoWOtransparent no
C 3! oWnOWindoWOtransparent is set to no, you an set the bakground olour here
C oWnOWindoWOolour hotpink
oWnOWindoWOolour blak
C 3! oWnOWindoW is yes, these WindoW manager hints may be used
CoWnOWindoWOhints undeorated,beloW,stiky,skipOtaskbar,skipOpager
C @se double bu!!ering =redues !liker, may not Work !or everyone>
doubleObu!!er yes
C <inimum size o! te$t area
minimumOsize 541 7
C .raW shadesa
draWOshades yes
C .raW outlinesa
draWOoutline no
C .raW borders around te$t
draWOborders yes
C .raW borders around graphs
draWOgraphOborders yes
C Atippled bordersa
stippledOborders 4
C border margins
borderOmargin E
C border Width
borderOWidth ?
C .e!ault olors and also border olors
de!aultOolor green
de!aultOshadeOolor blak
de!aultOoutlineOolor blak
C Te$t alignment, other possible values are ommented
Calignment topOle!t
Calignment topOright
alignment bottomOle!t
Calignment bottomOright
Calignment none
C 8ap betWeen borders o! sreen and te$t
C same thing as passing *$ at ommand line
gapO$ ?5
gapOy ?5
C Aubtrat !ile system bu!!ers !rom used memorya
noObu!!ers yes
1@@
C set to yes i! you Want all te$t to be in upperase
upperase no
C number o! pu samples to average
C set to ? to disable averaging
puOavgOsamples 5
C number o! net samples to average
C set to ? to disable averaging
netOavgOsamples 5
C Lore @TL4a note that @TL4 support rePuired MLT
overrideOut!4Oloale no
C ;dd spaes to keep things !rom moving abouta This only a!!ets ertain obZets"
useOspaer no
C mldonkeyOhostname 2ostname !or mldonkey stu!!, de!aults to loalhost
C mldonkeyOport <ldonkey port, E11? de!ault
C mldonkeyOlogin <ldonkey login, de!ault none
C mldonkeyOpassWord <ldonkey passWord, de!ault none
C boin =seti> dir
C setiOdir -opt-seti
C ;lloW !or the reation o! at least this number o! port monitors =i! 1 or not set, de!ault
is ?6>
CminOportOmonitors ?6
C ;lloW eah port monitor to trak at least this many onnetions =i! 1 or not set, de!ault
is 576>
CminOportOmonitorOonnetions 576
C none, $mms, bmp, audaious, in!opipe =de!ault is none>
C$mmsOplayer none
C variable is given either in !ormat bvariable or in bhvariablei" /atter
C alloWs haraters right a!ter the variable and must be used in netWork
C stu!! beause o! an argument
C stu!! a!ter GT#MTG Will be !ormatted on sreen
T#MT
bnodename * bsysname bkernel on bmahine
bstippledOhr
bholor lightgreyi@ptime:bolor buptime bholor lightgreyi* /oad:bolor bloadavg bholor
C!!!!eei* ,9@ h!ok:bolor bhapitempi,
bholor lightgreyi,9@ hasznlat:bholor C5555i bpu_ bhpubari
bholor redibhpugraph 1111!! 11!!11i
bholor lightgreyi:;< hasznlat:bolor bmem-bmemma$ * bmemper_ bhmembari
bholor lightgreyiAWap hasznlat:bolor bsWap-bsWapma$ * bsWapper_ bhsWapbari
bholor lightgreyi9roesszek:bolor bproesses bholor greyi:unning:bolor
brunningOproesses
bolorbstippledOhr
bholor lightgreyibho!!set 561i2l(zat:
bholor C!!!!eei <em(ria bho!!set ?11i/e:bholor lightgreeni bhdoWnspeed eth1i k-sbholor
lightgreyi bho!!set 41iLel:bholor C55!!i bhupspeed eth1i k-s
bholor C!!!!eeibhmemgraph D5,?71 555555 !!!!!!i bholor C1111!!ibhdoWnspeedgraph eth1
D5,?71 DDdd11 ddbb11i bholor C55!!ibhupspeedgraph eth1 D5,?71 DD11!! !!1111i
bholor lightgreyiLZlrendszerek:
1@%
- bolorbh!sOused -i-bh!sOsize -i bh!sObar -i
-<ount-2.;E bolorbh!sOused -<ount-2.;Ei-bh!sOsize -<ount-2.;Ei bh!sObar -<ount-2.;Ei
-<ount-2.;7 bolorbh!sOused -<ount-2.;7i-bh!sOsize -<ount-2.;7i bh!sObar -<ount-2.;7i
-<ount-2.;F bolorbh!sOused -<ount-2.;Fi-bh!sOsize -<ount-2.;Fi bh!sObar -<ount-2.;Fi
-<ount-2.;4 bolorbh!sOused -<ount-2.;4i-bh!sOsize -<ount-2.;4i bh!sObar -<ount-2.;4i
-<ount-2.;H bolorbh!sOused -<ount-2.;Hi-bh!sOsize -<ount-2.;Hi bh!sObar -<ount-2.;Hi
bholoriJv 93. ,9@_ <#<_
bholor Cddaa11i bhtop name ?i bhtop pid ?i bhtop pu ?i bhtop mem ?i
bholor lightgreyi bhtop name 5i bhtop pid 5i bhtop pu 5i bhtop mem 5i
bholor lightgreyi bhtop name Di bhtop pid Di bhtop pu Di bhtop mem Di
bholor lightgreyi bhtop name Ei bhtop pid Ei bhtop pu Ei bhtop mem Ei
bholori<em(riahasznlat
bholor Cddaa11i bhtopOmem name ?i bhtopOmem pid ?i bhtopOmem pu ?i bhtopOmem mem ?i
bholor lightgreyi bhtopOmem name 5i bhtopOmem pid 5i bhtopOmem pu 5i bhtopOmem mem 5i
bholor lightgreyi bhtopOmem name Di bhtopOmem pid Di bhtopOmem pu Di bhtopOmem mem Di
bhtail -var-log-Morg"1"log D D1i
bstippledOhr
bholor Cddaa11i9ortokbhalignriCTapsolatok
bolor 3nbound: bhtpOportmon ? D5F6F ounti 'utbound: bhtpOportmon D5F64 6?111 ountib
halignri;//: bhtpOportmon ? 677D7 ounti
bholor Cddaa11iBeZv kapsolatok bhalignri /oal Aervie-9ortbolor
bhtpOportmon ? D5F6F rhost 1i bhalignri bhtpOportmon ? D5F6F lservie 1i
bhtpOportmon ? D5F6F rhost ?i bhalignri bhtpOportmon ? D5F6F lservie ?i
bhtpOportmon ? D5F6F rhost 5i bhalignri bhtpOportmon ? D5F6F lservie 5i
bhtpOportmon ? D5F6F rhost Di bhalignri bhtpOportmon ? D5F6F lservie Di
bhtpOportmon ? D5F6F rhost Ei bhalignri bhtpOportmon ? D5F6F lservie Ei
bhtpOportmon ? D5F6F rhost 7i bhalignri bhtpOportmon ? D5F6F lservie 7i
bholor Cddaa11iTimen kapsolatok bhalignri :emote Aervie-9ortbolor
bhtpOportmon D5F64 6?111 rhost 1i bhalignri bhtpOportmon D5F64 6?111 rservie 1i
bhtpOportmon D5F64 6?111 rhost ?i bhalignri bhtpOportmon D5F64 6?111 rservie ?i
bhtpOportmon D5F64 6?111 rhost 5i bhalignri bhtpOportmon D5F64 6?111 rservie 5i
bhtpOportmon D5F64 6?111 rhost Di bhalignri bhtpOportmon D5F64 6?111 rservie Di
bhtpOportmon D5F64 6?111 rhost Ei bhalignri bhtpOportmon D5F64 6?111 rservie Ei
bhtpOportmon D5F64 6?111 rhost 7i bhalignri bhtpOportmon D5F64 6?111 rservie 7i
Ezz!l a kin$z!!l br gra0ikus 0!ll!!n j!l!nik +!g( '! .gy n$z ki( +in-a !gy
kis konzolos ablakban l!nn!( s !z nagyon +!g0!l!l :Fo/kaCl!lkl!!+n!k;B
Ein'!nki 0igy!l+$b! ajnlo+ ! 0il! kz$"s r$sz$( a-ol anul+nyoz-aja(
+ik$n ol'oa+ +!g a klnbz "ar#/ii+ 0oglalsgnak ki#rsB Annyi
j!gy!zn$k +!g( -ogy +in l-a( a sz#n!k! LG? +'ban -!xa'!/i+lis
sz+okkal a'juk +!g a "i/ik! gra0ikonok-oz( s +in'!gyik ablako/sk-oz 2
sz#n jr( az !gyik a balol'ali( a +sik az ablak jobbol'alra !s( s ! k$ sz#n
kz k$"!z a "rogi sz#n+!n!!k! a-ogy +.lik az i'B 3a( $s ala"!s!b!n a
/onky 5 +so'"!r/!nk$n 0riss#i +agBBB
A 4,@O< paran.s
Mbbszr szbak!rl +r knyvnkb!n a 695od "aran/sB &'!j! kiss$
r$szl!!s!bb!n b!sz$lnnk rlaB Pgyanis nagyon -asznosB Ez -arozza +!g(
-ogy ki +iv!l +i /sinl-aB
9$+il!g "ongyoln 0ogal+azva( +!r +in'!n r$szl!b! n!+ +!rlk b!l! !
knyvb!n( ! "aran/s lalnos alakjaW
1@)
/-+o' xyz llo+nyn$v
a-ol az xyz !gy oklis( azaz %Cas sz+r!n'sz!rb!li sz+ , sz+j!gy!( az
llo+nyn$v +!g s!jjk ugy!( -ogy +iBBB Az xyz !nn!k +!g0!l!l!n br+i
olyan , j!gyD sz+ l!-!( a+in!k !gy!s sz+j!gy!i a 0 $s @ kz +ozognakB A
l!gnagyobb -!lyi$r$kD sz+j!gy az +on'ja +!g( -ogy +i +Dv!l-!sz a
0jllal ! HlalnosabbanW a 0jl ulaj'onosaI( a +so'ik az( +i +Dv!l-! v!l!
az( aki a ulaj'onossal !gy /so"orban van( a -ar+a'ik( azaz l!gkis!bb
-!lyi$r$kD az( +i +Dv!l-! a 0jllal +in'!nki +s( azaz akrkiB
A l!-!s$g!s jogok a kv!k!zkW olvass( #rs( v$gr!-ajs Hazaz 0uasIB
Ein'!n oklis sz+ , bibl !v'ik ssz!( a l!gnagyobb -!lyi$r$kD az
olvass( a kz$"s az #rs( a l!gkis!bb -!lyi$r$kD a v$gr!-ajs j!l!niB Ez
l!gknny!bb .gy +!gj!gy!zni( -ogy +in'!n oklis sz+j!gy 0!l#r-a .gy(
-ogy 4d2d1( a-olis a 4( a 2 $s az 1 -!ly$n is l!-! az ssz!gb!n nulla( -a
azonban n!+ nulla van o akkor a 4 j!l!ni az olvass( a 2 az #rs( s az 1 a
v$gr!-ajsB Ek$"" "$l'ul a
chmo" <.. enyim&ile
az j!l!ni( -ogy ! +in ulaj'onos az enyim!ile 0jl olvas-ao'( #r-ao' $s
0ua-ao' H+!r 4d2d1T@I( a /so"oro' agjai ill!v! brki +s viszon /sak
olvas-aja $s 0ua-aja H'! n!+ #r-aja I( +!r 4d1T5IB
Gyakoribb sz+ko+bin/ik $s j!l!n$s!ikW
@@@ ?rki br+i !-! a 0jllalB ?izonsgi sz!+"onbl n!+ javalloB
@55 A ulaj'onos br+i !-! a 0jllal( +sok /sak olvas-ajk $s
0ua-ajkB Mi"ikus alkal+azsi !rl!! -a ! #rsz !gy +sok lal is
-asznl-a szkri"!B
@00 8sak a ulaj'onos birizgl-aja a 0jl( +in'!n +!g!-! v!l!(
+sok azonban s!++iB
666 Ez n!+ a 7n sz+aW az j!l!ni( a 0jl brki #r-aja $s olvas-ajaB
&'!igl!n!s 0jlok !s!$n !l0or'ul-a( -ogy jl jn !z a b!ll#sB
644 A ulaj'onos #r-ajaColvas-aja a 0jl( +sok /sak olvas-ajkB 9!+
v$gr!-aj-a 0jlok !s!$n -asznlaosB
600 A ulaj'onos #r-aja $s olvas-aja a 0jl( +sok s!++i n!+
/sinl-anak v!l!B
A /-+o' "aran/s $r!l+!z! n!+/sak kzns$g!s 0jlokra( '!
aralo+j!gyz$k!kr! H+a""kraBBBI is( a kv!k!zk$""W
az :olvassi; jog az j!l!ni( -ogy l-ajuk a aralo+j!gyz$kb!n sz!r!"l
b!j!gyz$s!k! H0jloka ill!v! alknyvrakaIB HEz az j!l!ni( -ogy "$l'ul
az ls "aran//sal kilisz-ao' a aralo+j!gyz$k!B 9!+ j!l!ni viszon az(
-ogy b! is l$"-!sz a knyvrba=I
Az :#rsi; jog az j!l!ni( -ogy l$r! u'unk -ozni b!nn! b!j!gyz$s!k!(
ill!v! !00$l! b!j!gyz$s!k! rl-!nk b!nn!B Ein'!z !r+$sz!!s!n a
1%0
szoksos "aran/sokkal( "$l'ul a cp, ln, mk"ir, mv, rm, rm"ir
"aran/sokkalB
A :v$gr!-ajsi; jog az j!l!ni( -ogy "$l'ul b!l$"-!sz a knyvrba( $s
in'#-ao' inn!n a v$gr!-aj-a 0jlokaB
Eiun az olvassi $s v$gr!-ajsi jog n!-!z!n $r-! +$g !z!k un is
knyvrakra( #+! !gy kis blza( a klnbz vari/ikraB A :d; az j!l!ni(
sik!rlni 0og a +!gk#s$r!l +Dv!l!( a :p; az j!l!ni( n!+ 0og sik!rlniW
-it akarsz 6sinlni 5ilyen 0ogaid vannak a k7nyvtron
csak +l(as&si csak (gre)a%t&si
?!l$"ni a knyvrba p d
Filiszni a knyvr
aral+
d p
Fi+solni onnan !gy
0jl
p d
5uani onnan !gy 0jl p d
Zs +$g!gy 0onos 'ologW a jogosulsgok r!kurz#v +!gvlozasaB *a
+on'juk az :&nn!n; n!vD alknyvr ssz!s Hakr alknyvrakban l!vBBBI
0jljnak jogosulsgai akaro' +!gvlozani +on'juk @55Cr!( #gy -asznl'
a "aran/soW
chmo" $> <.. 3nnen
A mikrofon hasznlata
M!r+$sz!!s!n !z is "aran/ssorblB 7!++i n!+ k!ll !l!"#!n!' -ozz= A
szks$g!s "rogi +r a r!n'sz!r!'b!n van( s a n!v!W arecor"
*asznla-oz ajnlo anul+nyozni a +anCol'al Hman areordI( '! #+! az
!s!!k l!gnagyobb szzal$kban +!g0!l!l -ro+ "$l'aC"aran/sW
arecor" $& c" &ileneve!1av
Ez 8A +ins$gb!n 0ogja n!k!' 0!lv!nni a +ikro0onrl az in0 H16 bi lil!
!n'ian( 44100( s!r!oI
arecor" $& "at eBaneve!1av
!z "!'ig .gyn!v!z! :'a; +ins$gb!n H16 bi lil! !n'ian( 4%000( s!r!oI
*a "!'ig +onban akarunk 0!lv!nniW
arecor" $& SE,_*D $cE $r##E(( &ileneve!1av
1%1
A kill paran.s, azaz ho+yan +yilkolj#nk pro+ramokat
9or+lis !s!b!n( -a l! k!ll ll#ani !gy "rogi( l!g/$lsz!rDbb a "rogra+C
ban !l!v! b!nn! l!v kil$"$si 0unk/i -asznlniB Enn$l 'urvbb +'sz!r( -a
!gysz!rD!n b!zrjuk az az ablako( a+ib!n a "rogi 0uB Err! van +!g0!l!l
ikon az ablak 0!jl$/$b!n lalban( ill!v! 7i-GE ala !rr! szolgl a YinW*s6
bill!nyDko+bin/iB
El0or'ul-a azonban( -ogy ! +'sz!r!k n!+ !l!g!n'!kB E!r "$l'ul +i
van( -a "rogra+-iba +ia !gysz!rD!n l!+!r!v!'ik az a'o "rogi( $s !+ia
az is!nn!k s!+ u'o' akivizlni a kil$"$si 0unk/ij<= 8ikis!bb !s!b!n az
ablak b!zrsa s!+ +Dk'ik vala+i$rB ?r a Linux +!gb#z-a o"r!n'sz!r(
9Z*A !l0or'ul-a !00$l! !s!+$nyB 2lykor n!+ is a+ia( +in-a a "rogra+
-ibs l!nn!( '! !l0or'ul-a( -ogy a+.gy nor+lis +Dk'$s! kzb!n +!gzaC
bl +in'!n +!+ri( iszony.lassan 'olgozik( k#nsz!nv!'$s vrni( +#g r!aC
gl az uas#so'ra "l' !gy !g$rr!l val klikk!l$sr!( $s inkbb .gy 'n!sz(
-agyo' a 0!n$b! az !g$sz!( s :l! akaro' lni;B
Azn az is l!-!( -ogy olyan "rogra+o akarsz :!l-allozani;( a+i n!+ is
ablakban 0u( -an!+ +in val+i :'$+on;( a -$rb!nB
9os !z!n -ajo'a( -ogy ki$l-!s' v$r!ngz -ajla+ai'a $s szaba'on gyilC
kolsz-as' a "rogra+oka( a kill "aran/s vals#ja +!gB *asznlaa nagyon
!gysz!rDW
kill pi"
a-olis a :"i'; -!ly$r! vala+i0$l! sz+ iran'( a+i a +!ggyilkolni -ajo
"rogra+ .gyn!v!z! :;ro/!ss "@;Cj!( azaz +agyarn vala+i0$l! azonos#jaB
4agyis !--!z u'ni k!ll a "rogi :"i';Cj$B Ez !gysz!rD!n +!gu'-ajuk( -a
kia'juk :konzolban;( l!ginkbb "!rsz! virulis !r+inlban H!z l!-! "$l'ul
az ErxvI a
ps aux
"aran/soB Err! sok +in'!n kilisz n!knk( #+! !gy 0usnak !r!'+$ny! a
r!n'sz!r!+!nW
vz+,siszilla Y0ps aux
@A#: 93. _,9@ _<#< IAS :AA TTf AT;T AT;:T T3<# ,'<<;J.
pv ? 1"1 1"? ?775 7D6 a As ?6:DD 1:1? init K50
pv 5 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkthreadd0
pv D 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kmigration-10
pv E 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkso!tirPd-10
pv 7 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kevents-10
pv 6 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkhelper0
pv ?1F 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkblokd-10
pv ??1 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkapid0
pv ??? 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KkapiOnoti!y0
pv 51H 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KPueue-10
pv 5?D 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kata-10
pv 5?E 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KataOau$0
pv 5?F 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KksuspendOusbd0
1%2
pv 55D 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkhubd0
pv 556 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkseriod0
pv 574 1"1 1"1 1 1 a A ?6:DD 1:11 Kpd!lush0
pv 57H 1"1 1"1 1 1 a A ?6:DD 1:1D Kpd!lush0
pv 561 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KksWapd10
pv D?D 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kaio-10
pv DDE 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Ki!soplokd0
pv DD7 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Ki!sdnoti!yd0
pv DE5 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KZ!s3'0
pv DED 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KZ!s,ommit0
pv DEE 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KZ!sAyn0
pv DE6 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 K$!slogd-10
pv DEF 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 K$!sdatad-10
pv D71 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 K$!sOmruOahe0
pv D76 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kunion!sOsiod-10
pv ?17? 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KssiOtgtd-10
pv ???5 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KssiOehO50
pv ???E 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KssiOehOD0
pv ??64 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Ke$e*osm-10
pv ??F7 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kblok*osm-10
pv ??4D 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkhpsbpkt0
pv ?5E7 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkpsmoused0
pv ?57F 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkryptd-10
pv ?574 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkmpathd-10
pv ?57H 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 KrdaOWkPd0
pv ?561 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kksnapd0
pv ?56? 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kkondemand-10
pv ?56F 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Krpiod-10
pv ?56H 1"1 1"1 1 1 a Ag ?6:DD 1:11 Kreiser!s-10
pv ?DE6 1"1 1"? ?F61 65E a Ags ?6:DD 1:11 -Aystem-/inks-#$eutables-
udevd ndaemon
pv 5D4? 1"1 1"E DD76 5D6E a A ?6:DD 1:11 klogd *n
pv 5D45 1"1 1"? ?644 F54 a As ?6:DD 1:11 syslogd *n *m 1
5F 5EH? 1"1 1"? ?H76 FD6 a As ?6:DD 1:11 -bin-dbus*daemon **system
56 5EH4 1"1 1"F 7E76 E151 a As ?6:DD 1:11 -bin-hald **daemonUyes
pv 5EHH 1"1 1"? 5FF6 H4E a A ?6:DD 1:11 hald*runner
pv 571D 1"1 1"5 5HEE ??51 a A ?6:DD 1:11 hald*addon*input:
/istening on -dev-input-event7 -dev-input-
56 57?? 1"1 1"? ?H61 461 a A ?6:DD 1:11 hald*addon*api: listening
on api kernel inter!ae -pro-a
pv 575D 1"1 1"5 5HEE ?154 a A ?6:DD 1:15 hald*addon*storage:
polling -dev-hd =every 5 se>
pv 575E 1"1 1"5 5HEE ?154 a A ?6:DD 1:15 hald*addon*storage:
polling -dev-hd =every 5 se>
pv 5756 1"1 1"5 5HEE ?154 a A ?6:DD 1:15 hald*addon*storage:
polling -dev-hdd =every 5 se>
pv 575F 1"1 1"5 5HEE ?154 a A ?6:DD 1:15 hald*addon*storage:
polling -dev-hdd =every 5 se>
pv 5765 1"1 1"1 1 1 a A ?6:DD 1:11 Kkd!sd0
vz 5655 1"1 1"E 76H5 5?F5 tty? As ?6:DD 1:11 *zsh
pv 565D 1"1 1"1 ?7EE EH6 tty5 AsN ?6:DD 1:11 -Aystem-/inks-#$eutables-
agetty tty5 H611
pv 565E 1"1 1"1 ?7EE 711 ttyD AsN ?6:DD 1:11 -Aystem-/inks-#$eutables-
agetty ttyD H611
pv 5657 1"1 1"1 ?7EE EH6 ttyE AsN ?6:DD 1:11 -Aystem-/inks-#$eutables-
agetty ttyE H611
pv 5656 1"1 1"1 ?7EE EH6 tty7 AsN ?6:DD 1:11 -Aystem-/inks-#$eutables-
agetty tty7 H611
pv 565F 1"1 1"1 ?7EE EH6 tty6 AsN ?6:DD 1:11 -Aystem-/inks-#$eutables-
agetty tty6 H611
vz 56E6 1"1 1"D 7541 ?651 tty? AN ?6:DD 1:11 -bin-sh
-Aystem-/inks-#$eutables-start$
vz 5665 1"1 1"? 565E FF5 tty? AN ?6:DD 1:11 $init -@sers-vz-"$initr
1%,
** *auth -@sers-vz-"serverauth"56E6
pv 566D ?"6 7"D DD16E 5FDF6 ttyF A/sN ?6:DD 7:5F M :1 *auth
-@sers-vz-"serverauth"56E6
vz 56FH 1"? 1"5 56D6 ?164 tty? A ?6:DD 1:54 sithWm
vz 5646 1"1 1"D EHF6 ?FD5 a A ?6:DD 1:11 $bindkeys
vz D?1F 1"D ?E"7 ?F4D76 FEDH5 a Al ?F:14 ?:15
-9rograms-'pen'!!ie-5"E"?O<agyar'AO511416?4-program-so!!ie
vz DDFF 1"5 1"E FED5 55D5 a A ?4:57 1:D6 onky
vz DH?H 1"1 1"D 75H6 ?6E1 a A 5?:76 1:11 -bin-sh
-Aystem-/inks-#$eutables-!ire!o$
vz DH55 1"1 1"D 7DD6 ?6F5 a A 5?:76 1:11 -bin-sh
-Aystem-/inks-#$eutables-run*mozilla"sh -Aystem-/in
vz DH7D ??"E ?D"6 ?FD6F6 6H74E a Al 5?:76 ?:DH
-Aystem-/inks-#$eutables-!ire!o$*bin
vz E?F6 1"? E"D 551F6E 551D6 a Al 5?:76 1:1? ZavaOvm
vz E514 1"5 1"F 45F6 D4F5 a A 55:16 1:11 mr$vt
vz E51H 1"1 1"E 7641 5514 -Aystem-Ternel-.evies-pts-1 As 55:16 1:11 *zsh
vz E715 1"1 1"? ED?5 4EE -Aystem-Ternel-.evies-pts-1 :N 55:?1 1:11 ps au$
Az -isz!+ vilgos .gy nagyjblW !z kilisza n!knk az ssz!s iz$+iz$( a+i
0u a r!n'sz!rnkb!nB 9agyon -asznosB _gy +in'ig u'juk( +iv!l 0oglalkozik a
+asinaB A jobbsz$ls :82EEA9A; 0!lira. oszlo"ban ljuk a "rogi n!v$(
bbnyir! !lj!s !l$r$si .al !gy( a :1&A; oszlo"ban +!g O ki -inn$ O az
!lbb !+l#! :"i'; azonos#= Ein l-a( nla+ $"" 0u !gy :2"!n200i/!;(
,10@C!s "i'C'!l( s !z!k un -a !z vala+i$r :l! akarn+ lni;( !z k$n!
b!#rno+W
kill ,10@
a+i #gy 0!s!n! a "ro+" un +!ga'vaW
vz+,siszilla Y0kill AE(<
7ik!r!s gyilkossg un !gysz!rD!n visszaka"juk a "ro+"o br+i0$l!
visszaj!lz$s n$lklB
A 0!ni blzaban !gy$b -asznos in0k is sz!r!"!ln!kW
A XC/U az +uaja( -ogy +!kkora r$sz$ 0oglalja l! a a 81PCi'n!k az a'o
0olya+a( a XMDM az( -ogy a +!+ria +!kkora r$sz$ zablja +!g a "ro/!ssz(
a MMN !gysz!rD!n a !r+inlazonos# H+r a-ol !z $r!l+!z-!I( a 7MALM
ugy! -ogy +ikor in'ul az a'o 0olya+aBBB
9a +os +r !z is u'jukB
Aonzolos naptr
9agyon j( -a u'juk( +!lyik 'u+ +!lyik na"ra !sikB Linuxunk ala +$g
!--!z s!+ k!ll gra0ikus 0!ll!( s( kln "rogi s!+ k!ll !l!"#!nnk -ozzB
El$g a kv!k!z "aran/sW
cal hN 6v
a-olis a :-; -!ly$n !gy -na" sorsz+ a'juk +!g( az :$v; -!ly$n +!g(
bizos kialla'( !gy $vsz+oB E "aran/s 0usa !gy "$l'val sz!+l$l!v!
1%4
ily!s+i !r!'+$ny!zW
vz+,siszilla Y0cal , @(('
Znius 5114
v h k sz s p sz
? 5 D E 7 6 F
4 H ?1 ?? ?5 ?D ?E
?7 ?6 ?F ?4 ?H 51 5?
55 5D 5E 57 56 5F 54
5H D1
Gon'olo+( a blza $r!l+!z$s! !l$g vilgosB 1!rsz! -a a +ai na"ra vagy
k#vn/si( $s +$g az s!+ u'o'( +a -nya'ika van( s( +!lyik -na"o
v#runk( az !l$g /iki( '! s!baj( !bb!n s!g# $g!' a "ate "aran/s( +$g az i' is
ki#rja n!k!'( n!+/sak a 'u+oW
vz+,siszilla Y0"ate
5114" Zn" 5E", kedd, 5D"56"?6 ,#AT
5a+y fjlok *ara"olsa s sszef?zse
A +!gol'sW
split $ E(@#m input&ile output&ile
A 0!ni "$l'a 1 gigabjos 'arabokra -as#B A+in l-a ugyanis( a Cb
ka"/sol un +!gabjban a'uk +!g a +$r!!B Filobjokban is
+!ga'-ajuk !k$""W
split $ ,#k input&ile output&ile
vagy 512 bjos blokkokbanW
split $ ' input&ile output&ile
A ki+!n!i 0jln!v!k !gy !lagbl H"r!0ixI $s !gy !z kv! b!D/so"orbl
llnakB A b!D/so"or olyan l!sz( -ogy a ki+!n!i 0jloka n$vsorban
ssz!0Dzv! az !r!'!i 0jloka ka"juk visszaB Az ala"$r!l+!z! ki+!n!i
!lag az qx^B *a az ou0il!C"r!0ix argu+!nu+ a'o( !z -asznlja !lagnakB
1$l'ul( -a a kv!k!z "aran/so a'juk kiW
s"li Cb 100k bo/-sB"'0 "robaB00
akkor a kv!k!z n!vD 0jloka ka"jukW
"robaB00aa
"robaB00ab
BBBsbBBB
1%5
A 0jlok ssz!0Dz$s!W
cat output&ile!\ U ere"eti&ile
*a !- valaki +on'juk !gy ar 0il!Co 'arabol( )) +!gs 'arabokra $s n!+
a' +!g llo+nyn!v!W
split $ ==m ere"eti&ile!tar
A 0jlok ssz!0Dz$s! !kkorW
cat x\\ U ere"eti&ile!tar
&ll!v! -a olyan "!rv!rz( -ogy Gin'oQs ala akarja !gy!s#!ni k! Hvagy n!+
( '! a -av!rjaBBBI akkorW
/o"y `b xaa d xab d xa/ d BBB 0il!na+!Bar
3ztrpro+i
Ez !gy igazn luxus szr"rogi( +!r-ogy n!+/sak konzolon +Dk'ik +aj'
n!knk( '! +$g gra0ikus k$"!rnyn isBBB
M!-W arrl a "rogirl van sz( +!lyn!k n!v!W xTed( $s -onla"jaW
-"W``xU!'Bsour/!0org!Bn!`
Ez !r+$sz!!s!n a
Compile xVe"
"aran//sal E]#* !l!"#!nnk( '! !gy!lr! n! k#s$rl!!zznk v!l!= 9!(
ugyanis br lszara jl 0!l 0og !l!"!'ni( valjban n!+ 0og 'olgozni n!knkB
Elvil!g .gy k$n! -asznlni "aran/ssorbl( -ogy a "rogi n!v! un +!ga'juk a
k!r!s!n' angol sz( '! -a "$l'ul rk!r!snk a :-o+!; Hvagy br+!lyikI
sz j!l!n$s$r!( !z a -ibaz!n!! kl'iW
vz+,siszilla Y0$Ped home
Traebak =most reent all last>:
Lile c-Aystem-/inks-#$eutables
-$Pedc, line 5?, in gmodule[
import MPed
Lile c-9rograms-9ython-5"7-lib-python5"7-site*pakages-MPed"pyc, line 5?, in
gmodule[
!rom Tkinter import l
Lile c-9rograms-9ython-5"7-lib-python5"7-lib*tk-Tkinter"pyc, line D4, in
gmodule[
import Otkinter C 3! this !ails your 9ython may not be on!igured !or Tk
3mport#rror: Jo module named Otkinter
vz+,siszilla Y0$Ped dog
Traebak =most reent all last>:
Lile c-Aystem-/inks-#$eutables-$Pedc, line 5?, in gmodule[
1%6
import MPed
Lile c-9rograms-9ython-5"7-lib-python5"7-site*pakages-MPed"pyc, line 5?, in
gmodule[
!rom Tkinter import l
Lile c-9rograms-9ython-5"7-lib-python5"7-lib*tk-Tkinter"pyc, line D4, in
gmodule[
import Otkinter C 3! this !ails your 9ython may not be on!igured !or Tk
3mport#rror: Jo module named Otkinter
* !z nagyon /s.nya 'olog l!= 8s!k$ly ngliusCu'sunkkal az$r annyi
ki-+ozunk b!ll!( -ogy vala+i :kin!r; n!vD 1y-onC+o'ul -inyzik n!kiB
Hannak aki n!+ u'nW a 1y-on !gy "rogra+ny!lv n!v!IB Movbb( !z vala+i
ssz!0gg$sb!n van a MkC"rogival isB
9o +os -a +!gn$zzk a //rograms aralo+j!gyz$k!( ljuk( -ogy n!knk
4A9 0!l!l!"#! /ython "rogink $s 9k "rogink is= E+l$k!zznk /sakW a ,kC
akkor !l!"#!k( a+ikor az Gin"keys "rogi k#nlaszouk 0!l a r!n'sz!C
rnkr!= Ei l!-! akkor a baj<=
9yilvn arrl van sz( -ogy !z!k 0!nn vannak ugyan a r!n'sz!rnkb!n( '!
n!+ +Dk'n!k jl !gyB 4ala+i$r .gy lszik a 1y-on n!+ v!sz u'o+s
a k$sbb !l!"#! +o'ulokrl= 9yilvn( +!r n!+ .gy l! 0or'#va a r!n'C
sz!rnkk!l !gy !l!"!' 1y-onB 9os( !z!n s!g#nk= Ei!l !- az >U!'C
!l!"#!n$nk( !gysz!rD!n !l!"#sk a 1y-on .jraB
9or+lis !s!b!n !gy !00$l! "ro/!'.ra azzal k!z''n!( -ogy a
:isale/rogram "aran//sal l!iljuk a r$gi 1y-on( '! +os !z n!+ ajnlan+(
+!r a GoboLinux oly 0onos !szkz! +in $"" +aga a 8o+"il!( ig$nyli a
1y-on sajnos= Azaz 'urvn $s ny!rs!n +in'ssz! !z #rjuk b!W
Compile /ython
Err! l!li $s l!0or'#ja a 2B5B1 v!rzij. 1y-onB Ezun j-! a
Compile xVe"
"aran/s( s !rr! +r sz$"!n l!0or'ul a szr"rogi( s( +$g -asznlni is
u'juk +aj'= _+! !gy "$l'a0uas( rk!r!sv! az angol :'og; szraW
vz+,siszilla -9rograms-9ython0xVe" "og
dog
to dog Kd(g, Br dag0 nyomon kvet, nyomban van, sarkban van, vaskaposal
le!og, vaskaposal megers&t, vaskaposal rgz&t, ^ldz
dog Kd(g, Br dag0 kutya, eb, !ik(, h&m, vaskapos, lb, alak, be!og(po!a,
esztergameneszt, esztergasz&Z, esztergasz&v, !l(ts, Zrtat(, kamp(,
kan!arkas, kan kutya, kzelg vihart Zelz !ny a lt(hatr szln, meneszt,
nyargal(, padszolga, po!a, szor&t(, tusk(bak, t%zikutya, kszor&t( po!a
Az -isz!+ !bbl +ris vilgos a "aran/ssori -asznlaB
?v#sk azonban ki a gra0ikus +!n= Azaz( -a $""!n a 7i-GEC!
1%@
-asznljuk( o'a Ha Bsi-Q+r/ 0jlbaI ! sor v!gyk 0!l vala+!lyik al+!nb!W
cm" IGbe"I IxVe"I
*a .jrain'#juk a gra0ikus 0!ll!! -ogy +r ! +!n"on is akivizl-a
l!gy!n( akkor !z kivlaszva 0!lDnik !gy ablako/ska a k$"!rnynknB
er!s!nB Ell!nb!n -a !z!n ablak +g o van "$l'ul a 5ir!0ox ablaka Hvagy
-a akr az 2"!n200i/!C$ isBBBI akkor az !g$rr!l vlasszunk ki !gy angol sz(
"$l'ul k$sz!r gyorsan kainva r H!kkor inv!rz /s#k j!lzi -ogy
kivlaszaoI( $s az >R!' ablakban +!gj!l!nik a sz angol 0or'#sa= *a
szks$gnk van r( vgla"ra is +sol-ajuk a 0or'#s( .gy( -ogy az
!g$r+uaval kij!lljk Hka a bal go+bbal $s -.zsI a kis ablakban l!v
szv!g!( +aj' 8rlC8B 1$l'nak ok$r i a :"oQ!r;Csz 0or'#saW
/o1er
to po1er Pp5U4>Q meghaOt +motoros O5rmevet-, 5ram al5 helyeB, 5ramot a"
po1er Pp5U4>Q era, g6pi era, erass6g, energia, k6pess6g, hatalom, uralko"5s,
meghatalmaB5s, hatv5ny, e&oly5s, elektromos 5ram, &egyveres era,
&elhatalmaB5s, g6pes]t6s, ha"era, ha"sereg, haOtNera, hatalmass5g, hat5sk4r,
Oogk4r, lehetas6g, magas&esBflts6ge elektromos 5ram, mN", nagy, nagy]t5s,
nagy]tNk6pess6g, sok, tehets6g, tekint6ly, telOes]tm6ny, telOes]tak6pess6g,
testi era, uralom, 5ram, 6less6g
/2K Pp5UQ prisoner o& 1ar, ha"i&ogoly
A+in l-a( +$g a sz ki!j$s$ is kzli !gy0aja ranszszkri"/ibanB 7W
!gysz!rr! !gy !g$sz b!k!z'$s is kij!ll-!nk( s akkor +in'!gyik sznak a+i
abban van( ki#rja a j!l!n$s$=
Fi0!j!z!!n -asznunkra vlik +os a 7i-GE azon ulaj'onsga( -ogy az
ak#v ablak n!+ akarja !l az( a+i $"" 0!l!! van( #gy n!+ Dnik !l az >R!'
ablaka( a+ikor .jabb +!g .jabb k!r!s!n' szavakra kainunk +on'juk a
5ir!0oxban=
1!rsz! k$ny!l+!l!n +in'ig a +!nbl in'#ani( '! - s!++i gon'W
/sinlunk !rr! is !gy :0orrgo+bo;= Zn a +uli+$'is :Home; go+bra k!+
r( .gy( -ogy !z #ra+ a !xin"keysrc 0jlbaW
IxVe"I
m?(x( M c?E<'
A "rogi l!-! -ogy n!+ olyan /si/ss +in sok +s( '! irzaosan nagy
szanyaga van=
A kis ablak H7i-GE alaBBBI a GindEs/ bill!nyDko+bin/ival zr-a b! H-a
a 7i-GE ablakk!z!l -asznljukIB
1%%
2ilozofl+at#nk I mirt pp a !o"oLin#$8
?!vallo+W lusa 'iszn vagyok= E+ia ! 0!j!z!! .gy #ro+ +!g( -ogy
!gysz!rD!n b!+solok i'! !gy"r /ikk!( +!ly!k +r iCo 0!ll!l-!!k az
&n!rn!!nB E /ikk!k! vagy $n #ra+ C ! $ny a /ikk /#+$n$l j!lz!+ O vagy a
GoboLinux -ivaalos ol'alrl l!l /ikkrl van sz( +!ly!kn!k azonban $n
k$sz#!!+ !l a 0or'#sB
F!z'jk is !l=
1iola JoltnK A le+jo""an testresza"hat Lin#$ *isztri"-.i
*ogy +!lyik 'iszr a l!ginkbb !sr!szab-a< A $+ban ki/si
jraosabbak bbnyir! az L57C !+l#ik +!g !lsk$nB 7 annyi val igaz( -ogy
annl sz!+$ly!s!bb 'iszr n!-!z!n k$"z!l-! !l( +in a+i ! +aga' $"#!sz
0!l a s!++ibl( az ala"okbl=
&g!n +( /sak-ogy az +$gs!+ 'iszr( -an!+ a ! +aga' sz!+$ly!s
r!n'sz!r!B Az n!+ !gy k$sz 'iszr a+i azn sz!+$lyr! szabsz( -an!+
$nyl!g az ala"okl k!ll 0!l$"#!n!'( s !z( valljuk b!( sok i'( s n!+ is
+in'!nkin!k van k!'v! annyi anulni( a+!nnyi k!ll !--!z=
Eos !- n!+ az L57Crl l!sz szB Ein'!n!k!l azonban "r sz arrl(
+i$r #ro+ ! /ikk!B 9os !gysz!rD!n a+ia( -ogy 0!l-#vja+ a Linux vilgba
+os b!+!r$szk!'( s +$g !gyik 'iszr irn s!+ klns!bb!n !lk!l!z!
0!l-asznlk 0igy!l+$ !gy !g$sz!n klnl!g!s 'iszrib./ira( +!ly azonban
n!+ sok -#rv!r$s ka"o !''igB A GoboLinuxrl van szB Zn is v$l!l!nl
alla+ rB
Ein!gy , $v! -asznlok Linuxo( s !lsk$n az P-uLinuxCszal
is+!rk!'!+ +!gB Eig nagyon sz!r!!+B M$nyl!g r!+!kl ssz!vlogao
r!n'sz!r( s /sakis ajnlani u'o+ +in'!n +agyar !+b!rn!kB Ein'azonlal
$n !gy !l-!!l!n valaki vagyok( s -a+arosan olyas+ik! akara+ +Dv!lni
sz!r!n/s$l!nn!l( a+ir! n!+ igazn !rv!z$k= Fonkr$anW a''ig +in'!n
r!+!kl +Dk' b!nn!( a+#g /sak a 'iszrval !gy szll#o "rogra+oC
ka -asznla+( vagy !s!l!g a 'ir!k -ozz k$sz#! P*PC/so+agoka !l!C
"#g!!+B Ein$l bb i' l!+ azonban v!l!( C +r"!'ig llan'an
-asznla+( nin/s is i'!-aza Gin'oQso+= O annl bb +in'!n k!ll!
0!lrakno+ al 0orrsbl( +!r n!+ vol -ozz /so+agB 9o $s !kkor sz!+b!C
sl!+ !gy olyan "robl$+val( +!ly ulaj'onk$""!n n!+ az P*P -ibja( +!r
j!ll!+z +in'!n +s binris ala". 'iszrib./ira is= 7( !z 2 -iba +in'jrB
Elszris( a /so+agk!z!l !gysz!rD!n s!++i "rogirl n!+ v!sz u'o+s(
a+i n!+ raja k!r!szl !l!"#!n!k( -an!+ "$l'ul 0orrsbl 0or'#unk l!(
vagy +in "$l'ul a 5ir!0oxo( !l$g /sak ki/so+agolni vala-ovB *a +!ggonC
'olalanul k$zz!l l!rlk vala+i /so+agk!z!lv!l 0!lrako "rogi n!n( arrl
s!+ $r!sl a /so+agk!z!l( az -iszi +$g 0!nn vanB Azaz( +in'!z!k ssz!zaC
varjk a 0ggs$gk!z!l$s$B 9!+ u'o+ ugyanannak a "roginak bb v!rzij
1%)
is a g$"!+!n araniB Movbb( !ng!+ +in k!z' 0!l-asznl r$+s$g!s!n
zavar a Linux :+iszikus; knyvrsz!rk!z!!W sos!+ u'-aa+( -ogy a
!l!"#!ni k#vn "rogi $"" +!lyik knyvrba k!rlW
`bin\
`sbin\
`o"\
`usr`bin\
`usr`sbin\
`usr`lo/al`bin\
`usr`lo/al`sbin\
vagy $"" a saj -o+! knyvra+baBBB
A zDrzavar 0okoza sz+o+ra( -ogy !z!kn!k a "rogiknak vannak +in'!n0$l!
olyan llo+nyai is( a+ik az et6Cb! k!rln!k( '! ily!n n!vD knyvra az
OusrOlo6alCban is alla+BBB
Eon'-aja valaki( -ogy !z a k!z'k bajaB Zs ig!n( aza +r $n is alla+
l!#rs rla( +in!k ala"jn sz!l!kl'nak a "rogra+ok !l!"#$si -!ly!iB A!
!gyr$sz !gy k!z'n!k !z s!nki n!+ +agyarzza +!g rgv!s az !l!j$n( +sC
r$sz !z n!+ is olyan !gy$r!l+D( +!r 'iszrib./iCs"!/i0ikus sok "rogra+
!s!$b!n( -ogy +i -ov k!rl= 7z+o+ra +!ssz! logikusabb l! volna( -ogy
l!gy!n vala+i :1rogra+ok; knyvr( +in a O klnb!n -n ul O Gin'oQs
!s!$b!n( s o +in'!n "roginak l!gy!n !gy saj alaralo+j!gyz$k!= Ez az
!gy! jnak aroa+ a Gin'oQsban( "!rsz!( !z +$g n!+ vol !l!g!n' ok
a--oz( -ogy visszaszokja+ rBBB
Az is bosszano( -ogy n!+ u'a+ /so+agoka k$sz#!ni az P*PC-ozB
1!rsz!( bb u'ssal bizos sik!rl volna( '! +ana"sg +in'!nki +in'!n
-a+ar akar O b!vallo+( $n is=
Ein'!n!s!r!( a 0!ni okok arra k$sz!!k( -ogy +s 'iszrkkal is
+!gis+!rk!'j!+ bb$Ck!v$sb$( k!r!sv! +aga+nak !gy jobban +!g0!l!lB
Ei$r is n!( a+ikor az -alloa+( -ogy bb szz 'iszrib./i l$!zik= J+
+os 0orrsala". 'iszrib./ival "rblkoza+( +!r +r annyi az$r u'C
a+( -ogy a binris 'iszrk n!+ ki0!j!z!!n bark/solsra $s ulagos +C
'os#gasokra k$szl!kB 9!ki!s!+ a G!nooCnakB 7ajnos r+!n az !g$sz
kar/sonyo+( '! v$gl vala+i$r b!/s'l a G88 l!0or'#sakor( s n!+ vol
!gy .jabb -!!+ rBBB
Fv!k!z! az L57B A "robl$+a nagyjbl i is -asonl volB 7 #gy +!g$rl!C
l' b!nn!+ !gy !lk$"z!l$s arrl( +i a sz+o+ra i'!lis Linux 'iszrib./i
kv!!l+$nyr!n'sz!r!W
1B Lgv!s az !l!j$n( insallls un l!gy!n !gy ko+"l!( +Dk'k$"!s
r!n'sz!r!+ H!ll!n$b!n !- az L57Cs!l $s G!nooCval( a-ol az
ala"okl k!ll $"#k!zn!+IB
2B E r!n'sz!r r!n'!lk!zz$k gra0ikus 0!ll!!l HisIB
,B E!gl!gy!n b!nn! +in'!n szks$g!s "rogra+ a "aran/ssori H!r+inlI
1)0
-asznla-oz is( "$l'ul az E8B Pbbi sz+o+ra $r-!!l!n
okokbl sok kis!bb 'iszrib./ibl !gysz!rD!n ki-agyjkB
4B A r!n'sz!r az !ls "illanal k!z'v! r!n'!lk!zz$k a 0orrsbl !l!"#$s
!szkz!iv!l( "$l'ul G88B
5B L!gy!n!k az$r -ozz binris /so+agok is a l!g0onosabb 'olgok-ozB
6B L!gy!n -ozz a 0ggs$g!k! jl k!z!l /so+agk!z!l(
@B a+i a 0orrsbl 0!l!l!"#! "rogra+oka is nyilvnarjaB
%B 3l l!-!ss!n !kin!ni( +i van a r!n'sz!r!+b!nB
)B A /so+agk!z!l k$"!s l!gy!n /so+agoka +ara'$kalanul !lvol#ani(
b!l!$rv! 0orrsbl 0or'#o "rogra+oka isB
10B *a k$zz!l l!rlk vala+i( !z n! zavarja ssz! a /so+agk!z!l H-ogy
"l' az -iszi( +!gvan a /so+ag( -olo nin/s +!gIB
11B *a +$gis inkonzisz!nss$ vlik a /so+agk!z!l nyilvnarsa( k$"!s
l!gy!n n+ag !gy!l!n "aran/sra akualizlniB
12B Pgyanannak a /so+agnak`"rogra+nak bb v!rzij is +!gar-asC
sa+ !gysz!rr! a r!n'sz!rb!n H!z librarykn$l 0onos l!-!I( $s a /soC
+agk!z!l azoka is isz!ss$g!s!n k!z!lj! l!B Mbb vloza !s!$n !rC
+$sz!!s!n +in'ig l!gy!n !gy :ala"$r!l+!z!;( azaz akulis(
'!0aul( /urr!nBBB
1,B Fnny!n l!-!ss!n b!nn! k!rn!l 0or'#ani( azaz a k!rn!l! n! l!gy!n
:agyon"!/s!l;B
14B Grub l!gy!n a b!l$sv!z$rlj!B HE!r $n az sz!r!!+IB
15B L!gy!n Liv!8A vlozaa isB
16B Fnny!'$n k$sz#-!ss!k $n is binris /so+agoka al( +$g-ozz a
+r 0!lrako( jl +Dk' "rogra+jai+blB
1@B 5!l l!-!ss!n rakni al vala+i binris /so+agbl a EAGNAL 2"!nC
200i/!Co isB Ez sz+o+ra abszol. n$lklz-!!l!n "rogra+ ugyanisB
Ezokbl !l!v! ki!s! a szrsbl sok kl0l'i 0!jl!sz$sD 'iszrB
1%B Jlalban P*P /so+agoka az$r 0!l l!-!ss!n rakni al( +!r +i$r
+on'jak l! rluk<=
1)B 5ull PM5C% k'ols. l!gy!n( -ogy l!-!ss!n $k!z!!s llo+nyC $s
knyvrn!v!k! -asznlniB
20B Eagyar ny!lvD l!gy!n a !l!"#j!B
21B A -onla" !l$r-! l!gy!n +agyarulB
Ein'!z j sok ig$ny !gysz!rr!= 9os( an$lkl -ogy b!l!+!nn$k +$ly!bb r$C
n!l+i r$szl!!kb!( a l$ny!g az( -ogy v$gl ralla+ a GoboLinuxra( a+i
ka"sbl ki!l$g#!! a 0!n 0!lsorol 21 "on kzl az !ls 16Co= Movbb( -aC
+arosan ki'!rl O -la P'vari Ysol baro+nak O -ogy /s!k$ly rkkz$ss!l
0!l l!-! bDv$szk!'ni al l$ny!g$b!n br+i L1E /so+ago is( s !zokbl a
+agyar 2"!n200i/! is 0!lrak-a al( az L1E /so+agblB Movbb( +in-ogy
az P*PC/so+agok 0!l$"#$s! is nagyon -asonl az L1EC-!z( !z azokra is
$rv$ny!sB M!- +os +r !lj!sl az !ls 1% "onB
Aza .jabb k$ "on !lj!slW :Eaga' ura+ -a szolg' nin/s!n; C ! j!lC
+on'a sz!ll!+$b!n l!0or'#oa+ $n +aga+ a 'iszr -onla"j( az !-
1)1
i++r !l$r-! a +agyar linuxosoknak is az anyany!lvnknB
HE link ala $r-! !lW -"W``gobolinuxBorg`in'!xB"-"<langT-ua*P I
A +ina" v$g!z!+ a !l!"# +agyarra 0or'#sval( a kv!k!z kia'sban
!- +r az is szl-a +agyarul -ozznkB
,
Az PM5C% ko+olyabb 'olog( '!
n!+ olyan v$sz!s -inyW a l!gbb!n .gys!+ -asznlnak $k!z!!s n!v!k! a
0il!r!n'sz!rb!nB
9o $s +os -ogy +i$r olyan j a GoboLinux< & +aga a 0il!r!n'sz!r a /soC
+agk!z!l= &g!n( a GoboLinux !gy al!rna#v Linux 'iszrib./i( a+!ly .jraC
'!0inilja a 0jlr!n'sz!rC-i!rar/-iB A GoboLinuxban nin/s szks$g kln
/so+agk!z!lr!( +in-ogy +aga a 0jlr!n'sz!r a /so+agk!z!lW +in'!n
"rogra+ a +aga saj( kln +a""jban van !l-!ly!zv!( +in "$l'ul
//rograms/Gorg/<!E/ $s //rograms/K:D$*is/A!.!AB
Ein'!z !r+$sz!!s!n klnbz szkri"!k -ajjk v$gr! n!knk( +!ly!k
k!z!l$s! azonban n!+ n!-$zB Zs !r+$sz!!s!n van gra0ikus /so+agk!z!l is(
-a n!+ akarunk "aran/ssorral baj+ol'ni( '! !z a /so+agk!z!l v$g!r!'C
+$nyb!n +$gs!+ :igazi; /so+agk!z!l( +!r +in l-a +aga a 0il!r!n'sz!r
az a'abzisunk ulaj'onk$""!n O ! :/so+agk!z!l; "uszn !gy a "aran/sC
sori szkri"-#vogas !l0!' gra0ikus !l$"rogra+=
8so+agoka i a l!gknny!bb /sinlniW az !g$sz !gy!l!n "aran/s kia'sC
bl llB 1$l'ul -a a r!n'sz!rnkb! !l!"#! >>> "rogra+bl /so+ago akaC
runk k$sz#!ni( !l$g ! "aran/so kia'nunkW
Create/ackage GGG
Enn$l !gysz!rDbb!n $nyl!g n!+ l!-!BBB
Movbbi -asznos link!kW
A GoboLinux i++r +agyarul is !l$r-! -onla"jaW
-"W``gobolinuxBorg`in'!xB"-"<langT-ua*P
A GoboLinux -ivaalos +agyar 0ru+aW -"W``linuxBbiro'alo+Bn!`s+0
A GoboLinux Qiki ala". +agyar Mu's?zisaW
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`goboQiki
Eagyar GoboLinux /so+agok H"$l'ul a +agyar 2"!n200i/!IW
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`goboQiki`in'!xB"-"`8so+agok
?!0!j!z$sk$n +$g arra $r!k ki( kikn!k ajnl-a a GoboLinux= Ein'!n!kC
!l 7E9F&9EF 7EE( aki !gy :0ullC!xraC'!CLux!; r!n'sz!r akar( a+!ly a
gon'olaai is kialljaB Ez n!+ :0a"a'os; r!n'sz!r( rgn -asznl-a( van
gra0ikus 0!ll! is( '! n!+ arra -!gy!z$k ki( -ogy +r !lr! kiallja a 0!lC
-asznl szn'$kaiB Ez arra van( -ogy +aj' ! +aga' -ozzigaz#o' a saj
!lk$"z!l$s!i'-!z= Z"" !+ia azoknak ajnl-a( akik n!+ k!z'!n!k !l sikolC
ozni( -a vala+i /sak .gy l!-! b!ll#ani( -ogy ki+!nn!k "aran/ssorba( $s
o az E8 !'iorval #rnak vala+i !gy /on0ig 0il!banB & ! l$ny!g$b!n ka"sz
!gy na.r LinuxCr!n'sz!r( a+i !g$sz!n a gra0ikus 0!ll!ig 0!l$"#!!k n!C
k!'( +on'-ani !gy L57C( a+i azn a saj !lk$"z!l$s!i' sz!rin gy.rC
,
A+irl ! knyv szl( az +r !z a +agyar !l!"#jD kia's( azaz M!( Misz!l 2lvas( v$l-!l!g
$"" !z a +agyar#o GoboLinuxo -asznlo' +r=
1)2
-asz( '! .gy( -ogy n!+ k!ll +in'ig !llrl k!z'!n!' a vlozagas( rgv!s
:-ar/ra k$sz; az !g$sz( +in'ig annyi +'os#asz raja( a+!nnyir! i'' $s
k!'v!' van( a r!n'sz!r!' !k$"" v$gig -asznl-a +ara'( n!+ k!ll !gy -!!
!loojzno' a l!g!l!j$n( +in a G!nooCnlBBB
Ez !- azoknak val( akik -asznlni akarjk a r!n'sz!r( azonnal( '!
k#s$rl!!zni is akarnak v!l!( -!kk!lni is sz!r!n$k azB 9!+ +in'!n O -a
+in'!n( akkor +ara' az L57 n!kik O '! sok +in'!n= A GoboLinux r!+!k
vlaszs azoknak( akik .gy $rzik( n!+ k$"!s!k +$g az ala"jail ssz!ll#ani
!gy L57C( !s!l!g n!+ is -ajanak !nnyir! +$ly u'sra sz!r !nni( aln
n!+ akarnak saj szkri"!k! irogani( '! +in'!nk$"" ig$ny aranak r(
-ogy v$gs -aal+uk l!gy!n a0l( +ily!n "rogika aral+azzon a r!n'sz!r(
+ik l!gy!n!k 0orrsbl 0or'#va $s +ik binrisbl !l!"#v!( +i -ov l!gy!n
insalllva( knny!n l!-!ss!n +in'!n 0riss#!niBBB Zs !gylaln( !gy!l!n
knyvr n$z$s$v!l rgn u'jk( +i van $s +i nin/s a r!n'sz!rkb!n=
*a ily!n ig$ny!i' vannak( akkor +os +r /sak annyi van -ra( -ogy ls'
l!( $s "rbl' ki=
,isham @#hamma*K Az Lni$>str#kt-ra -jra+on*olsa
Eosanban sok via 0oly a Linux '!sko" r!n'sz!rk$n b!l -!lyz!$rl(
$s n$-a !lbukkannak i $s o nagyon j l!!kk!l is bizonyos /ikk!kB
Ein'azonlal s!+!lyik n!+ l!"! +!g !ng!+ jobban( +in !zB ?r nagyon
-i"o!ikus vol( '! !l$g ra'iklis l!!k! aral+azo arrl( -ogy a Linux
0jlr!n'sz!rC-i!rar/-i k!ll!n! sz!rv!zniB 4ilgos( -ogy !z vol a /ikk
l!gvia-abb r$sz!( $s g!rj!sz! is sok vi( -ogy !z $nyl!g!s!n +ik$n is
vals#-annk +!gB Zs igazn +!gl!" vol( -ogy !z sik!rl is +!gvals#ani
!gy $v alaB A GoboLinux !gy Linux 'iszrib./i !gy al!rna#v 0jlr!n'sz!rC
-i!rar/-ia ala"jn( a+i !gy !gy!'i L57 insall/ibl n! ki +ag !gy olyan
'iszrba( a+i a +ai na"ig is 0!nnar $s -asznl !gy ki/si /so"orB Zr'!k!s
vol lni( -ogy sokan vannak !+b!r!k( akik a +i!ink-!z -asonl l!!k
irn $r'!kl'n!kB M!- aln !z a +!g0!l!l i' a--oz( -ogy ! 'iszr
kil$"j!n az is+!r!l!ns$gblB
*gy kis t7rtnele5
Ein'annyian !+l$ksznk arra az i'r!( a+ikor a '!sko" Linux 'iszrib.C
/ikrl 0oly via az j!l!n!!( -ogy arrl vizunk( +!lyikn!k van a l!gjobb
!l!"#"rogra+jaB Aza sok +in'!n 0!jl'W a knnyD( gra0ikus !l!"#C
"rogra+ok +r r!n'!lk!z$snkr! llnak( '! +$g n!+ vagyunk a /$lnlB A
szoksos -ank kz O :+i$r van az( -ogy Hi'! b!ill!sz-!sz !szl!g!s
"robl$+I;( C n$-ny $r'!k!s l! is 0!lbukkan n$-aCn$-aB Zr'!k!s +'on
n$-ny !+b!r .gy gon'ola( -ogy aln !z a kalan'osabb k#s$rl!!k-!z +!gC
0!l!l i'"onB
1),
5ur/sa+' a GoboLinux n!+ !00$l!k$"" k!z''B Az !g$sz .gy in'ul( -ogy
az !gy!!+!n !lk!z'!+ "rogra+oka !l!"#!niB Eiv!l n!+ vol jogo+ #rni a
san'ar' Pnix knyvraka( !lk!z'!+ !lk$sz#!ni !gy knyvrr!n'sz!r a
f*2EECo+ alaB 9!+ -asznla+ /so+agk!z!l( a "rogra+oka 0olya+aoC
san 0orrsbl !l!"#!!+B A +!gol's abban la+( -ogy +in'!n "rograC
+o a saj knyvrban -!ly!z!+ !l( "$l'ulW S//rograms/;&terStepB
*a+arosan a krny!z!i vlozk H/;9H, *:_*3B>;>^_/;9H!!!I !gyr! nagyobbak
$s nagyobbak l!!k( .gy-ogy kz"oni knyvraka k$sz#!!+ a klnbz
#"us. 0jloknak( szi+bolikus link!kn!kW S/*iraries( S/Hea"ers $s #gy ovbbB
A !r+$sz!!s !vol./i kv!k!z$b!n #ra+ !gy s-!ll szkri"!( a+!ly k!z!l!
a link!k!( kon0igur/ika $s a Eak!0il!CokaB
A r!n'sz!r nagyon -asznl-anak bizonyulB Az o-oni r!n'sz!r!+!n
!lk!z'!+ 0okozaosan !lvol#ani az !lr!C0or'#o H"r!C/o+"il!'I /so+agoC
ka( $s .jra0or'#oa+ k! 0orrsbl a szkri"!k s!g#s$g$v!lB 7z$"!n -ala'C
a+ ovbb !gy !lj!s!n sz!+$lyr!szabo Linux r!n'sz!r 0!l$( a+!ly! vi//!C
s!n Lo'!LinuxCnak -#va+B A+ikor krlb!ll %0]Cban k$sz vola+( j a
9agy 5il!r!n'sz!r 1uszulsB & vol az i'( -ogy n!kilssak .jra az !g$szn!k(
'! +os !gy +s .on -ala'vaW a-!ly!( -ogy :l!"usz#oa+; volna !gy
l$!z 'iszrib./i( !gy baro+ HAn'r$ A!s/-I( $s $n H*is-a+ Eu-a++a'I
k$ na"i +unkval l$r!-ozunk !gy +'os#o 2in%3 #rom *(rat(h r!n'sz!rB
2002B +r/ius 20BCn +in'!n klns!bb -D- n$lkl +!gszl!! a
GoboLinuxB Egy -na""al k$sbb b!+uaunk !gy /ikk! a 5r!! 7o0Qar!
-ar+a'ik Qorks-o"jn( a+!ly az :Egy .j javasla a Pnix knyvrsruk.rC
ra; /#+! vis!l!B
-i ez az egszj
A GoboLinux -arozoan n!+ /su"n !gy .jabb '!sko" Linux 'iszrB
M!lj!s !g$sz$b!n !gy al!rna#v knyvrsz!rk!z!!n ala"ulB Ein'!n "rogra+
a saj alknyvrban vanW A //rograms/GFree',/#!A/ Cban 0ogo' +!gallni az
>5r!!%6 4B, Ca( $s a "ingC! a //rograms/0etkit$Base/(!E</in/ping Cn$lB A--oz
-ogy ls'( +ily!n "rogra+ok vannak !l!"#v! a r!n'sz!r!'b!( +in'!n( a+i
!nn!' k!ll( +in'ssz! !nnyiW ls //rogramsB
A 0jlok +in'!gyik #"usnak o !gy +a""a a /System/*inks ala( +!ly
szi+bolikus link!k 0or+jban /so"oros#ja !z!k! +in'!gyik alkal+azsblW
Dxecutales( *iraries( Hea"ers( Share" $s ManualsB Fo+"aibilisi okok +ia(
+in'!gyik :-agyo+nyos; aralo+j!gyz$k l$!zik !gy szi+bolikus link
0or+jban( +!ly a +!g0!l!l ka!grira +uaB Azaz( a /in( /sin( /usr/in(
/usr/local/in H$s #gy ovbbI +in'!gyik! !gyC!gy sy+link a
/System/*inks/Dxecutales
knyvrraB A krny!z!i vlozka !+ia szin$n l!!gysz!rDs#-!jkW El$g
+in'ssz! az
export /;9H%/System/*inks/Dxecutales
Lvi'!n( a+i ka"unk( az !gy a'abzis n$lkli /so+agk!z!lCr!n'sz!rW
maga a f&%lren"szer-)ierarc)ia szer(ezi a ren"szert Hvagy aln n!+ az
1)4
vol az !r!'!i /$lja v$glis<=IB Ein'!gyik "rogra+C+a""a
H"$l'ul //rograms/K:DI
r!n'!lk!zik v!rzib!j!gyz$ss!l H//rograms/K:D/A!(( //rograms/K:D/A!E!EI( $s !gy
v!rziCs!+l!g!s alknyvrral( a+i a b!ll#soka aral+azza
H//rograms/K:D/SettingsI( a+i lalban a /etc Cb!n volnaB 7!++i0$l! gon'o
n!+ j!l!n az s!+( -a !gy "rogra+ k$ vagy bb v!rzij is +!g akarjuk
arani !gysz!rr!B A+ikor a l!gbb 'iszr vlo a GII A !gy .jabb +ajor
v!rzijra( javar$sz inko+"aibiliss$ vlak a korbbi vlozaokkalB A+ikor a
GoboLinux &&8 sorozaa $r a GII A Cra( !z n!ki /sak annyi gon'o
j!l!n!( -ogy az .jak +!ll! +!garoa a libraryk r$g!bbi v!rzii is( a+#g
azoka 0okozaosan +!gszn!$kB 9in/s!n!k bonyolul :/o+"a/; /so+agokB
A l!gbb 0!la'ao a GoboLinuxban szkri"!k !gy gyDj!+$ny$v!l auo+aiC
zljukB A--oz( -ogy l$r!-ozz !gy GoboLinux /so+ago( g$"!l' b! "$l'ul(
-ogyW Create/ackage CoreUtils B A+i ! "aran/s /sinl( az az( -ogy !lrolja a
CoreUtils/.!(/ $s a CoreUtils/Settings aral+ !gy !tar!B@ 0jlban( a+in!k a
n!v! CoreUtils$$.!($$i,',!tar!B@ l!szB A //rograms/CoreUtils/Current n!vD link
j!lzi( -ogy +!lyik v!rzi az akulis $""!nB Ez ala"$r!l+!z! v!rzik$n
-asznljk a szkri"!kB Egy "rogra+ !l!"#$s! , l$"$sbl llW /repare/rogram(
a+i l$r!-ozza a //rograms/ aralo+j!gyz$kC-i!rar/-i( $s kon0igurlja is a
+!g0!l!l o"/ikkalB A Symlink/rogram l$r!-ozza a szi+bolikus k$s!k! a
/System/*inks knyvrbanB A Compile szkri" -ajja v$gr! a -agyo+nyos
con&igure( make $s make install "aran/soka Ha "aran/ssori o"/ik !s!!
s"!/ilis k!z!l$s ig$ny!lIB
Alternatv indt<rutinok
Eia !lk!z'k a :s!++ibl $"#!ni; az !g$sz!( $s igazn !gy olyan r!n'sz!r
akarunk /sinlni( a-ol +in'!n $r!l+! ny!r a sz+unkra( !l$rk!z!n!k
luk az i'( -ogy .jragon'oljuk a r!n'sz!rin'#s 0olya+a isB Sgy
$r!z!+( a k$ r$n!l+i +o'!ll H7ys!+ 4 $s ?7AI 0!l!sl!g!s!n bonyolul !gy
'!sko" !l!"#$s k!'v$$rB A GoboLinux !gy !gysz!rDbb r!n'sz!r -asznlW
k$ szkri"( az 3nit $s a :one( a +unka l!gnagyobb r$sz$ !lv$gziB A ovbbi
szkri"!k( +in "$l'ul Multi $s Single( gon'osko'nak a 0usi szin!krlB
Ez!k a 0jlok !gysz!rD!n "aran/sok sorozaai( +!ly "aran/soka a b!v!z!
:Dxec; sz/ska( s az una kv!k!z z!n!sring v!z! b!B & van "$l'ak$n
az 3nit !gy r$szl!!W
Dxec ISetting clock!!!I SetClock
Dxec I*oa"ing keymap!!!I loa"keys I[Keymap*ayoutI
Dxec IBringing up the loopack inter&ace!!!I i&con&ig lo E@<!(!(!E
Mbb bonyolul 0!la'ao( +in "$l'ul SetClockCo( s-!ll 0unk/ik$n -aroC
zunk +!g !gy Masks 0jlban H!z!k! a 0!la'aoka szin$n +!g l!-! -#vni
"aran/sCsorbl a LunMask szkri"! -asznlvaIB A kon0igurl-a b!ll#sok
krny!z!i vlozkk$n vannak '!0inilva az 2"ions 0jlbanB Az Ex!/
"aran/s !gy ovbbi 0!la'ao is r!+!kl !llW a b!lk$"!rny $+inak
1)5
k!z!l$s$B A b!l$si sorr!n' -asonlnak Dn-! a 7la/kQar!C-oz Ha szabvC
nyos H-ibaIz!n!!k +iaI( a L!'*aC-!z Ha sok :2F; +iaI( vagy a GoboC
LinuxC-oz Haz ubbi a Linux 1rogr!ss 1a/- !gy +'os#o v!rzij -aszC
nljaIB
A Q9agyo5nyosR tartalo50egyzk-struktNra
7ajnos( n!+ +in'!n "rogra+ olyan rugal+as( -ogy br-ov l!-!ss!n !l!"#C
!niB 9$-a 0ix!n :b!-uzalozo; .vonalak vannak +$g olyan "rogra+okban
is( a+ik "!'ig a 0!l-asznlk sz+ra #r'ak( $s !zokbl O l!galbbis !l+$C
l!il!g O +!g k!ll!n! !ng!'j$k( -ogy br+!ly alknyvrba !l!"#-!ss$k k!(
+on'juk( !gy 0!l-asznl *2EE knyvrbaB
*ossz. vra !lr!!kinv!( +in'!n alkal+azs #rni n!+ !gy -asznlC
-a al!rna#vaB Ez!n okbl ki0olylag a GoboLinux r!n'!lk!zik a :-agyo+C
nyos; 0jlr!n'sz!rC-i!rar/-ival is( a-ol +in'!n szoksos PnixC.vonala l!C
k$"!zn!k a GoboLinuxCban r!n'!lk!z$sr! ll +!g0!l!lir!B *a "$l'ul a Make$
&ile a /usr/GEE>,/inclu"e/GEE/Ga1A"/Ga13nit!h C k!r!si( .gy +!g is 0ogja allni
az( br !z a //rograms/Ga1A"/E!./inclu"e/GEE/Ga1A"/Ga13nit!h Cnl -!ly!zk!'ik
!lB A+ikor k$ alkal+azsnak ugyanazzal a n$vv!l van !gy aralo+j!gyz$kC
b!j!gyz$s!( a GoboLinux szkri"!k ki!rj!szik azokaB 1$l'ul az GFree', $s az
Ga1A" is aral+az GEE b!j!gyz$s az :inclu"e; alaB A /System/*inks/Hea"ers/GEE
b!j!gyz$s auo+aikusan l$r! l!sz -ozva( +ikzb!n b! l!sz o'a link!lv!
+in'k$ GEE alknyvrB
Egy +sik $r'!k!s j!ll!+z az( -ogy a GoboLinux szkri"!k a make install
v$gr!-ajs-oz s"!/ilis us!r &AC -asznlnak( a+in!k /sak a "rogra+ok
0orrsknyvrra van #rsi !ng!'$ly!( $s +agra a "rogra+knyvraka
aral+az //rograms knyvrraB Ezlal a 0jlok n!+ kborol-anak !l a
GoboLinux -i!rar/-ibl a :-agyo+nyos; 0il!r!n'sz!rb!B
A GoboLinux 0jlr!n'sz!rC-i!rar/-ia 0riss( isza !kin$s ny.j a Linux
r!n'sz!rr!( '! a r$gi sruk.ra j!l!nl$!( a+#g szks$g!s( sajnos !lviszi !nn!k
a sz$"s$gn!k !gy r$sz$B A Ea/ 27 > arra -asznl !gy :aljas rkk;( -ogy
ikolja az PnixC!r+$sz!$W a 5in'!r n!+ 0ogja +!g+uani az PnixC+a"C
"ka( '! l-ao' k! a "aran/ssorblB A Linuxban n!knk sz+os l!-!C
s$gnk a''ik arra( -ogy k!r!sg$ljnk a 0jlr!n'sz!rb!n Hs-!ll!k( llo+nyC
k!z!lk( bng$szkBBBI( !- n!knk +$ly!bb!n k!ll! b!l!ny.lnunk a r!n'C
sz!rb! vala+i -asonl !r!'+$ny !l$r$s! $r'!k$b!nB A Gobo*i'! !gy HnyilvnC
valan szaba'on vlasz-aI k!rn!l "a/- $s !--!z val 0!l-asznli 0!ll!(
+!ly! 2%(as 4orreia +illa ,eal $s #elipe !amsio #r( s a+!ly $nyl!g!s :r!jC
! llo+nyoka; vals# +!g Linuxon H.l a "onC0jlokon( +!ly!k az P&C
szin!n vannak i+"l!+!nlva( a 5in'!r-!z -asonlanIB
& vannak az ls ` lal +uao b!j!gyz$s!k a GoboLinuxbanW
:epot
Mount
System
Files
1)6
/rograms
Users
Eap6sol<d< 2ogal5ak
A-ogy olvaso' !z( valsz#nDl!g sok 'olgo is+!rsn!k alll H"$l'ul n!+
+!g+uani bizonyos aralo+j!gyz$k!k!IB A GoboLinux nyilvnvalan i-l!!
+!r#! +s o"!r/is r!n'sz!r!kbl( +in a Ea/ 27 >( ?!27 $s A-!27( '!
az vol az !lk$"z!l$s!+( -ogy $"#snk :vala+i klnbz;( a+i !gy l$!z
PnixCala"o -asznl Hl!gy!n !z !gy PnixCk!rn!l +in az az 27 >Cb!n van( vagy
a G9P !szkzk az A-!27CbanI( $s +agba olvaszja a l!gj!l!ns!bb allC
+nyokaB 3!l!nl!g bb +s "roj!/ is 0olya+aban van klnbz 0!jl!sz$si
s'iu+ban( a+ik a Linux k!rn!l -asznljk( $s al!rna#v 0jlr!n'sz!rC
sruk.r vals#anak +!gB Zr'!k!s +'on a l!gbbjk kln( vagy nagyonis
!gy s"!/ilis saj o"!r/is r!n'sz!r lal i-l!!W a L2> 27 !gy Lis/27C-!z
-asonl r!n'sz!r k#vn l!nni( a Linux7ME1 !gy "roj!k( a+i a G9Ps!"C!n
ala"ulva !gy 9!>MC-!z -asonl r!n'sz!r 0!l$"#$s$ /$lozza +!g( $s a
?lu!Ey!'27 !s!$n a /$l !gy 0orrsCszin!n a ?!27Cszal ko+"aibilis klnB
Es0!ll a GoboLinux n!+ klnja br+in!k isB 7zabvnyos Linux '!sko"
szo0v!r -asznlB Sgy v$ljk( -ogy az sz!rv!z! knyvrsruk.ra j !szC
!l$si krny!z!! ny.j .j l!!k ki"rblsnak( CC a l!-!s$g!k gra
ny#lakB
?ol tartunk 5ostj
A GoboLinux az uols $v 0olya+n +$r-!!l!nl soka 0!jl'B A goboC
linuxBorgCnl all-asz !gy &72C a l!g.jabb v!rzival( a+i a 006B HHEr a &'(
C a 0or'# +!gj!gyz$s!IIB Ez !gy boool-a Liv!8A( a+i a GoboLinuxo !gy
/-rooCol /sak olvas-a 0jlr!n'sz!r!n 0uaja( !- +!gis+!rk!'-!sz a
+'os#o knyvrsz!rk!z!!l( $s ki"rbl-ao'( +!nnyir! !szik n!k!' a
GoboLinuxB A 8A aral+azza a szoksos !l!"#szkri"!k! $s !xra /so+aC
goka isB *ol+i /silivili gra0ikus !l!"#"rogra+ nin/s +$g( H+r VA# C a
0or'# +!gj!gyz$s!I '! inkbb a knnyD !l!"#-!s$gr! s a r!n'sz!r knnyD
-asznl-asgra ssz"onos#ounk Hsok +s 'iszrib./il !l$r!nIB
A nagyon ki/si 0!l-asznli bzis !ll!n$r! H+i igazbl +$g s!-ol s!+ j!l!nC
!k b! azI( a "roj!k gyorsan -ala' !lr! $s !lj!s!n -asznl-aB Ha l!gC
bb GoboLinux 0!jl!sz az !gy!l!n o"!r/is r!n'sz!r!k$n -asznlja az(
$s aka'nak +$g "ran( akik szin$n #gy !szn!kIB
1)@
,isham @#hamma*K Az tlet, amin a 4ompile alap#l
MegjegyzsW !gna" $jszaka az &L8Cn igazn j b!sz$lg!!+ 9a-ann!l( $s
+iv!l .gy gon'olo+( a+ik! o a 8o+"il! 0iloz0ijrl +on'a+( +sok
sz+ra is !lolvassra $r'!+!s( l!+!n!!+ a b!sz$lg!$sB Ein'azonlal
+in'!nki u'ja( -ogy az &L8 logCok olvassa k#nsz!nv!'$s( !+ia
+!g"rblo+ az 'olgozniB _+!W
Mbbszr is n!v!z!+ +r r$0san a 0orrsbl val !l!"#$s a :sz!g$ny
!+b!r /so+agbzisnak;B 9!+ az$r( +!r n!+ j!ll!+z r a vlozagaz'agC
sg Hbr !z !r+$sz!!s!n igazI( -an!+ +!r !z /sak +ini+lis !rv!z$s
ig$ny!lB
A LinuxCvilgban a+!lyb!n +a $lnk( a "rogra+ok bb onna !r#$si
0or+u+aW C Bgz( B'!b( Br"+BBB C v!sz krb! +ink! C s +$g ugyanannak a
0or+u+nak is sz+os varinsa C H7u7E r"+( L!'*a r"+( Ean'rak!
r"+BBBIB Egy "rogra+ !l+$l!il!g ugyan r!n'!lk!z$sr! ll-a !z!n 0or+u+ok
+in'!gyik$b!n( '!( klns!n a k!v$sb$ ala"v! "rogra+ok !s!$b!n( laC
lban /sak ! !r#$si 0or+u+ok !gy r$sz-al+azban -ozz0$r-!( v$gs soC
ron !- a 0!l-asznl sz+ra /su"n !gy!l!n 0o+u+ l$! az( +!ly
+in'!n "rogra+ !s!$b!n bizosan garanlW az !r!'!i !tar!gB llo+ny(
+!ly a 0orrs aral+azzaB
Az !s!!k l!gnagyobb r$sz$b!n !z az !tar!gB 0jl azn !gysz!rD!n ki/so+aC
goljk( $s -ro+ :bDvs "aran/so; kia'va C :/on0igur!( +ak!( +ak! insall;(
sik!rl is z!+b!-!ly!zni a "rogra+oB A 0ggs$g!k! a /on0igur! !ll!nrzi(
$s a "rogra+ a +!g0!l!l( a r!n'sz!rb!n +uakoz knyvrak-oz l!sz b!linC
k!lv!( inko+"aibilisok n$lklB Annyira( -ogy -a !gy !tar!gB 0jl isz!ss$C
g!s!n l! ssz!ll#va( $s kv! n$-ny G9P !l#rs( nin/s ok( a+i$r !z n!
+Dk'n! br+!ly Linux 'iszrib./ibanB Enn$l0ogva i'!lis !s!b!n n!+ is
l!nn! szks$g !r#$si 0or+u+okra( /sak a !tar!gB llo+nyokraB
7ok "roj!/ "rblja :!gys$g!s#!ni; a 'iszrib./iC0or+u+oka !gy vagy
bb +'onW Auo1a/kag!( L7?( sbB Ez!k bbs$g$b!n az a "robl$+
lo+( -ogy lalban +!g!l$g!'n!k azzal( -ogy O +in'!gyikk a +aga
+'jn C !gy "roj!/Cs"!/i0ikus :.j r$!g!; a'nak -ozz( +!g0!rzv! #gy a
H+on'juk #gyI !r!'!i( :isza; !tar!gB llo+nyB
Es0!ll az olyan "roj!/!k +in a G9P Auo/on0 $s a G9P Libool(
knnyDv$ !szik a "rogra+ok klnbz krny!z!b! val b!ill!sz$s$( an$lC
kl( -ogy +!gkv!!ln$k a r!n'sz!rl( -ogy l$!zz$k !z vagy az az .vonal a
/so+agok !gy+Dk'$s! $r'!k$b!nB 9$-ny Auo/on0 !szkzr! van /sak
szks$gnk a--oz H$$pre&ix( $$syscon&"irBBBI( -ogy a "rogra+ GoboLinuxCbar
l!gy!nB 9in/s szks$gnk arra( -ogy l!gy!n -ol+i saj /so+ag0or+u+unk(
a+i rolja $s sz!rv!zi a 0orrs( ill!v! vala+i :saj v!rzi; rol a "roj!/
0orrsaiblB A-ogy 9a! az nagyon -!ly!s!n +on'a( :!l u'sz +!nni a
"roj!/ -onla"jra( azn ls' l! az alkal+azs $s !l!"#s'BBB $s n!+ k!ll
s"!/ilis /so+agoka k!r!sn!'( /sak a ! :saj 'iszr' ol'al; -asznlvaB
?r !gyr! inkbb javul az Auo/on0nak $s !gy$b G9P "roj!k!kn!k ny.jo
+ogas( annyira( -ogy !z!k $nyl!g!s!n a 7zaba' 7zo0v!r!k 4ilgnak
1)%
szabvnyaiv vljanak( u'juk !kzb!n( -ogy a valsg +os +$g n!+ ily!n
sz$"B E+ia r!n'!lk!znk j!l!nl!g a 8o+"il! !szkzz!l $s az r!/i"!CgyDj!C
+$ny$v!lB
A 8o+"il! !szkz !z!n az !sz+$n ala"ulB A r!/i"$k n!+ !gy .jabb #"us az
!buil'Cok( r"+ s"!/i0ikus 0jlok $s -asonlk kzB &'!lis !s!b!n !z!k! n!+
szaba' uas#sgyDj!+$nyn!k !kin!ni( +!ly +!gszabja( +ik$n $"#sk b!
a "rogra+o( '! !l$g ala"osan '!klarlja( +ik$n is jsz'j$k l! a 0or'#si
!ljrsB
A 8o+"il! azon a $ny!n ala"ul( -ogy a'o n$-ny szabvnyos .( +!ly!
a 0orrsok kv!n!k( $s !z!kn!k aka' n$-ny kis!bb varinsa( a+!ly!k!
+!g0!l!l!n r$szl!!zn!kB Ez!k +in'!gyik! !gy .gyn!v!z! :!ljrs+o'!ll;(
+!ly!kn!k kln +ogas vals#anak +!gB 4an -ro+ 0 v$gr!-ajsi
+o'!llW /o+"il!"rogra+ Ha+!lyik /on0igur!Cbzis. 0jloka -asznlI( +ak!0il!
Ha+!ly /on0igur!Cn$lkli +ak!`+ak!Cinsall "roj!/!kb!n -asznlaosI $s az
x+k+0 Haz > i+ak! !szkzkn ala"ul alkal+azsok sz+raIB 4an !gy
ovbbi +'sz!r is( a +!a( a+!lyik +!aC/so+agols +oga Hbb /so+ag
!gyb!/so+agolsaIB
Egy i'!lis r!/i"! #gy n$z kiW
url%[httpSource&orge/gphoto/ligphoto@$@!E!A!tar!B@
is_compileprogram%yes
9!+ bb +in k$ sorB Zs !rv!i+ kz sz!r!"!l !gy olyan /o+"il!"rogra+
!lk$sz#$s!( +!ly ala"$r!l+!z$s sz!rin +in'ssz! !gy sorra l!+!nn!B Ei!l
!z az !g$sz 8o+"il!C"roj!/! !lin'#oa+ volna( u'a+( -ogy a L!/i"!CroC
l karbanarsi szks$gl!! l!sz az !g$szn!k a l!gk!+$ny!bb r$sz! H4olak$"C
"!n $"" !z aka'lyoza +!g( -ogy n!+ in'#-aa+ !l korbbanIB _gy az
!ls'l!g!s "riorisunk a L!/i"!Crol 0riss#$s!in!k a l!-! l!gala/sonyabb
szin!n arsaB Az gon'olo+( !z n!+ l!-! sokkal l!jj!bb szor#ani annl(
+in a+i !''ig +!gvals#oa+B
A+in n!k!' van !gy ala"v! v$gr!-ajsi +'sz!r!'( abba :b!so+"olyogC
nak; +in'!n0$l! :!gy$ni j!ll!gz!!ss$g!k;B A 8o+"il! +ogaja a klnbz
kis!bb vari/ik l!#rs( +!ly!k !l0or'ulnak a "rogra+ok ssz!ll#sra
szolgl !gy$b r!n'sz!r!kb!nB 1$l'ul a 9A@tils a <ake!ileCo <ake!ile"uni$C
nak -#vja( vagyisW make!ileU<ake!ile"uni$
A+in ki/so+agolo' az au"acity$src$E!(!($@!tar!gB llo+ny( ki'!rl( -ogy
az Au'a/iy 0orrsai nin/s!n!k az au"acity$src$E!(!($@ Cban( a-ol vrnnk(
!ll!nb!n az au"acity$src$E!(!( Cban( azaz
"ir%au"acity$src$E!(!(
Zs #gy ovbbB Aka' jn$-ny $r'!k!s '!klar/i( +in "$l'ul /on0igur!C
o"/i a ^/o+"il!"rogra+^ v$gr!-ajsi +o'!llj$b!n( $s ^+ak!Cvloz^ a
^+ak!0il!^ +o'!llb!n H!z!k szin$n +ogaoak a ^/o+"il!"rogra+^CbanIB
7ajnos n!+ /s!k$ly sz+. /so+ag ig$nyli az insall/ija !l ill!v! un
bizonyos s"!/ilis "aran/sllo+nyok v$gr!-ajs( a--oz( -ogy r!n'b!n
+Dk'j!n!kB Ez!k az !s!!k s-!ll szkri" 0unk/ikkal vannak +!g+ogavaB
1))
Azaz( a r!/i"!gyDj!+$ny /$lja( -ogy l!gy!n !gy olyan u'sbzis( +!lybl
j$koz'-asz a0!ll H"onosabban n!+ !( -an!+ a 8o+"il!I( -ogy +i a
"rogra+ l!0or'#snak a szabvnyos +'jaB L!+$ljk( -ogy a szaba' szo0C
v!r!k 0!jl'$s$v!l a r!/i"!CgyDj!+$ny in!rn!/#+!in!k /sokra is ro-a+osan
bvlni 0ogB WCI
3!l!nl!g a Compile/>ecipe gyDj!+$ny 0jlCbzis. r!n'sz!r j!ll!+zi( -!lyb!n
rolvn +in'!n r!/i"$B A r!/i"$k sz!rv!r!n rolsa $s azonnali l!l-!C
s$g! !gy logikus $s !rv!z! jvb!li irnyzaB A l!gubbi Compile/>ecipe
lisa aral+azza az ssz!s szkri"! $s r!/i"$( a+iv!l !''ig r!n'!lk!znkB Ez
150Cn$l is bb /so+ago j!l!n( +in'ssz! 6%F +$r!b!n( .gy-ogy !z
valsz#nDl!g !gy j 'ologB
1!rs"!k#vak$n +!gj!gy!z-!!+( -ogy a A!bian kb 4000 /so+ago +oC
ga( $s a G!nooC is -asonl sz+ j!ll!+zi +rB *alloa+ az is vala-ol( -ogy
a ?7A gyDj!+$nyn!k vala+i %000 /so+agja vanB Arra val !kin!!l( -ogy
a 8o+"il! "roj!/ k!v!s!bb +in !gy -na"ja in'ul( .gy gon'olo+ -ogy +!gC
l!-!s!n gyorsan 0!jl'nkB A l!g0onosabbnak az aro+( -ogy a "roj!/nk
+agban r!ji annak l!-!s$g$( -ogy jval +agasabb szinr! k.szik 0!l(
+in a B'!b vagy -asonl 0jlok gyDj!+$ny!( +ikzb!n a karbanarsa nagyC
sgr!n'!kk!l k!v!s!bb +unk j!l!nB
Arra bizalak( -ogy "rbl' ki a 8o+"il!Co( $s kl'j n!knk r!/i"$k!B A
8o+"il! -asznla-oz /so+agol' ki a l!g.jabb vlozao a /:epotCbaB A
l!guols vlozao i l!l!' +!gW -"W``gobolinuxBorg`rlo'!`GoboLinux`
H!z lalban a l!gubbi 7/ri"s /so+ago is ig$nyli( a+i +in'ig i all-asz
+!gW gobolinuxBorg IB
A 8o+"il! a00$l! alkal+i +'on van ssz!/so+agolva( +!r a szkri"!k!
$s a r!/i"$k! !gy!l!n /so+agban akaro+ rolniBBB gyors a 0!jl'$sB Fiss$
sabilizlo+ k!( $s a !rv az( -ogy !z!k! a //rograms/Compile $s a
/Files/>ecipes knyvrak aral+azzkB A kv!k!z l$"$s !r+$sz!!s!n a
r!/i"$kn!k a sz!rv!rr! klz!$s!B
4
HEos l!-! -ogy arra gon'olszW ! b!sz$lg!$s !g$sz! a 0orrsokrl szlBBB Ei
kz! van !nn!k a binris /so+agok-oz< 9os( binris /so+agoka 0orrsokbl
l!-! k$sz#!ni( !+ia l!ginkbb a 0orrsokra k!ll 0kuszlni a
0igy!l+nk!`!r0!sz#$s!ink!( azn a binrisok +r +in!gy :kv!k!zn!k;
!bblIB
4
Ez i'kzb!n +!gr$nB HA 0or'# +!gj!gyz$s!IB
200
,isham @#hamma*K 5em va+yok tan.stalan
aagy
+#oszok $s 0$lr!$r$s!k a GoboLinux !rv!z$s$v!l ka"/solaban
>Azok a szeren(stlenek akik nem rtik az .ni3ot/
arra annak krhoztata/ hogy 0jra kitalljk)>
5 Henry *pen(er/ ?@AB
Ez!n a -$!n kibo/souk a GoboLinux !gy .jabb v!rzij( $s sok !+b!r
is+$( +$g -a kzv!! +'on is( :an/salan;Cnak n!v!z! !ng!+( sok
'olgo ki0ogsolvn a 'iszrib./i sruk.rjval ka"/solabanB Ez!n ki0ogC
sok kzl !gyik s!+ vol .j\ sokszor -alloa+ +r +in'!gyikk!B Ez a /ikk
!gy k#s$rl! ! ki0ogsok ssz!0oglalsra( $s annak +!g+agyarzsra( -ogy
+i$r 'n!+ $"" #gy vagy .gyB Ezz!l r!+$l-!l!g iszzok +in'!n 0!l+!C
rl 0$lr!$r$sB 9!+ ringao+ +aga+ olyan ill.zikban( -ogy !z +!gaka'C
lyozza +aj' az !+b!r!k! !z!n ki0ogsok .jbli !lrngasban( '! l!galbb
l!sz !gy szv!g!+( a+i !gysz!rD!n az orruk al 'ug-aokB Ez a /ikk azon
lalnos 0$lr!$r$s!krl a' sz+o( +!ly!k azokl !r!'n!k( akik so-a n!+
-asznlak +$g GoboLinuxo( $s j szn'$k.( '! n!+ gon'ol l!!krl is
szl( a+ik llan'an 0!lbukkannak a GoboLinux l!v!l!zlisban( +ikzb!n
gyakran okoznak -ossz.( !r+$k!l!n vikaB 7z!k/ikban 0ogo+ !lvlaszC
ani a "onoka( annak $r'!k$b!n( -ogy kzv!l!nl a--oz ugor-ass( a+i
$r'!k!l $g!'( a+!nnyib!n n!+ $rz!l k!'v! az !g$sz #rs v$gigolvass-ozB
Oka van annak, ho+y a *ol+ok olyanok, amilyenek
Ez vala+i( a+i llan'an -allok( gyakran kv!i !gy +agyarza a /( /usr
$s /usr/local( $s`vagy a /in $s /sin kzi klnbs$grlB Zr!+ a
klnbs$g!
5
B *a !lrl!+ !z a -ro+ szinD +!gklnbz!$s( annak az
az oka( -ogy -isz!k abban( +isz!rin van +s +' is azon "robl$+k
orvoslsra( a+ik ! -agyo+nyos +!gklnbz!$s $l!r! -#vkB Egy
GoboLinux r!n'sz!rb!n s!++i $rv n!+ szl a+!ll!( -ogy l!gy!n klnll /
usr $s /usr/local az$r( -ogy !lkln#s! a 'iszrib./i lal szll#o
"rogra+oka azokl( a+ik! a 0!l-asznl 0or'#o +agnakB Ein'!gyik
"rogra+ !r+$sz!!s +'on !lkln#!( $s "onosan !z is a l!g!ls -!ly!n
!+l#-! szn'$kunk azok kzl( +!ly!k v$gl a GoboLinux l$r!j$-!z
v!z!!kB
Az a r$n!l+i ok( a+i$r az PnixCr!n'sz!r!k aralo+j!gyz$k!in!k !gy
5
Azok sz+ra( akik +$g +in'ig /so'lkoznak Hill!v! akik +!g sz!r!n$n!k gyz'ni rla(
valban $r!+C! a -ro+ knyvr kzi klnbs$g!I( a -ro+ 0 knyvrba /so"oros#s
l$ny!g!W 5jlok( a+ik! !gy0!l-asznls r!s/u!Cz!++'ban !l k!ll u'ni $rni a rooC
"ar#/irl\ a 'iszrib./i lal szolglao llo+nyok\ $s a r!n'sz!rgaz'a lal
!lkln#!!n !l!"#! "rogra+ok H!z a +!gklnbz!$s vloz-a a klnbz Pnixokon(
'! 0l!g !z az( a+i sz!rin a Linux 'iszrib./ik 'olgoznak( olvass unaIB A -agyo+nyos
"rogra+ok +!nn!k a `binCb!( $s a "rogra+ok( a+ik! a r!n'sz!rgaz'nak sznak( az `sbinC
b!B
201
r$sz! kzv!l!nl a gyk$rknyvrbl !r!' H/in( /li( /sinI( !ll!n$b!n
azokkal a+ik a /usr knyvrbl ny#lnak( nos az n!+ +s( +in -ogy #gy
+'o'ban ll b!booolno' !gy0!l-asznls z!++'ban( /su"n !z!n( a
gyk$rbl ny#l 0jloka -asznlva( +!gjav#an' v!lk a /usr knyvr0a !s!C
l!g!s -ibiB Ez azonban /sak :vallsi -i$!l;B A+ikor +!g k!ll +!n!n!+ a
r!n'sz!r!+!( inkbb !gy !lj!s$r$kD Linux r!n'sz!rr!l 0!lsz!r!l Liv!8AC
-asznlok( a+i +$g gra0ikus krny!z!! is bizos# a sz+o+ra( az +!g!nC
g!'i n!k!+( -ogy bng$ssz!+ a vilg-l $s o k!r!ss!k +!gol's a
"robl$++ra( $s !gylaln( !gy !lj!s r!n'sz!r +in'!n l!-!s$g$ 0!l-aszC
nl-assa+ a jav#s $r'!k$b!nB Miszban vagyok azzal( -ogy +i vol az $r!lC
+! a r$gi r!n'sz!r+!n$si +!gol'snak $viz!'!kk!l !z!l( '! +osansg
+r sokkal jobb +!gol'ssal is r!n'!lk!znkB
A in $s sin kzi +!gklnbz!$s$n!k sin/s $r!l+! a j!l!nl!gi konC
!xusbanB A r$n!l+i !vol./i rl nk$ny!s +!gklnbz!$s!kr! v!C
z!!( +in "$l'ul a ping $s traceroute kln aralo+j!gyz$kb! -!ly!z$s!
Hk$"!l!n vagyok 0!l0ogni( +ik$n ar-aja valaki br+ik$"" is klnbz
"rogra+oszlyba aroznak ! k!IB
Egy PnixCr!n'sz!r az !ng!'$ly!k r!n'sz!r!B *a az az -aj( -ogy vala+!ly
"aran/s /sak r!n'sz!rgaz'ai joggal l!gy!n 0ua-a( akkor a +!gol'sW
chmo" <(( a +!g0!l!l llo+nyra( $s k$szB Az gyan#o+( -ogy a "rogra+ok
+!gklnbz!$s$n!k -agyo+nyos r!n'sz!r$ aln a+ia allk ki( -ogy
/skk!ns! a "rogra+ok sz+ a nor+l 0!l-asznlk [/;9HCjbanB A +ai
Linux r!n'sz!r!kb!n( l$v$n -ogy aka' akr 400 vagy 500 "rogra+ is a [/;9HC
o'ban( !nn!k a +!gklnbz!$sn!k s!++i $r!l+!B
Pols $rvk$n +!g!+l#-!( +in'azonlal( a+i a Linux r!n'sz!r!k! a
+ai na"ig is j!ll!+ziW a "ar#/ionls $s a voli +!n!'zs+!nB Ez ugyanC
annak a 'olognak k$ klnbz ol'ala( $s O klns!n a volrl +!C
n!'zs!l-!s$g O a sz!+!+b!n a kriikusai+ l!gjogosabb aggo'al+aB Az !rrl
szl vikra a l!g0ra""nabb $rv!l$s azonban( .gy v$l!+( az( -ogy :a +!r!vC
l!+!z!k +a ol/sk( $s a j !lj!s#+$ny $r'!k$b!n valsz#nDl!g a+.gyis -!lyC
b!n l!sz !l!"#v! +in'!n "rogra+o';B ?r !gy!$r!k !zz!l( '! szin.gy +!gC
$r!+ azoka is( akik sz!r!n$n!k 'olgoka kz"onos#ani( a'+iniszr/is
/$lok $r'!k$b!nB J+ !gy arnylag n!+ +in'!nna"os 0!la'a $r'!k$b!n oC
vbb bonyol#ani az !g$sz r!n'sz!r ko+"l!xis( - az lalban n!+ igaC
zn j 'olog( s( a -agyo+nyos PnixC+!gol's +$g !z!s!b!n s!+ !l$g laC
lnosW +i van( -a -ro+ vagy n$gy ablakk!z!lv!l r!n'!lk!z!l< M!l!"#!sz
!gy! a /usrCb!( !gy! a /optCba( azun +i l!sz< 2 a -agyo+nyos PnixC
sruk.raB 4aljban( a nagyobb PnixC-lzaok bbs$g$b!n a+iv!l ka"/soC
laba k!rl!+( a -!lyi kon0igur/ik ig$ny!l$k az PnixC-i!rar/-ia n!+C
san'ar' aralo+j!gyz$k!kk!l val kibv#$s$B
7z!r!n/s$r!( -la a Liv!8ACn!k( +ana"sg +r a !/-nolgiai -ala's !gy
olyan 0ok $rk !l( a+i a "robl$+a !gy igazi +!gol'sak$n szolglW !nn!k
n!v! angolul az :union +oun;
6
( a+i :ov!rlay 0il!sys!+;
@
n$v!n is+!rB Az
6
?o/s '! n!+ alla+ +!g0!l!l +agyar ki0!j!z$s r O a 0or'# +!gj!gyz$s!B
@
Maln :la"ol 0jlr!n'sz!r!k;<
202
l! az( -ogy bb "ar#/i is 0!l/saol-asz ugyanabba a aralo+j!gyz$kb!B
Ezlal +!gar-a a //rograms azon $r!l+!( -ogy !z :a r!n'sz!rb!n !l$r-!
"rogra+ok sszgyDj!+$ny!;( 0gg!l!nl azok akulis 0izikai !l-!ly!zk!'$C
s$lB A 0jlr!n'sz!r!k is "uszn abszrak/ik Hn!+ !+l#nk 0jloka a svC
juk( sz!koruk $s /ilin'!rk ala"jnI( !z !- "uszn ovbbi -ala' !lr!C
l$"$sB Az la"ol 0jlr!n'sz!r!k nagyon rugal+asakW a r!n'sz!ra'+iniszrC
or "$l'ul -!lysz#ns"!/i0ikus b!ll#soka rgz#-! ala"$r!l+!z$sk$n az
llo+nyok sz+raB 7ajnos $r-!!l!n okokbl !z nin/s lalnosan !l!rC
j!'v!B A 1lan ) o"!r/is r!n'sz!r ala"v! 0jlr!n'sz!rk!z!l +Dv!l!!i kzl
az !gyik a in" "aran/s HA 1lan )Cb!n "$l'ul nin/s szks$g!' [/;9H vlozra(
+!r +in'!n aralo+j!gyz$k!( a+i v$gr!-aj-a llo+nyoka aral+az(
!gy!l!n +a""ban 0ognak ssz!IB Az la"ol 0jlr!n'sz!r !gy Linux al
k$szl i+"l!+!n/ija az :ovl&s;B
A hossza"" nevek ll(tla+os felhasznl>jakarata
7okCsok !+b!r( a+ikor rbukkannak a GoboCLinuxra( $s +!gljk a -ossz.(
l!#rCj!ll!gD aralo+j!gyz$kCn!v!k!( #gy kil 0!lW :9ini= E!gvlozak a
n!v!k! az$r( -ogy a r!n'sz!r barsgosabb l!gy!n=;B Azn n$+!ly!k !z
jnak( +sok rossz 'olognak arjkB Ein'k$ ol'al $v!'B
7z+os oka van annak( -ogy az .vonaln!v!k a GoboLinuxban olyanok(
a+ily!n!k( '! !z!n okok !gyik! s!+ az( -ogy :+ag-oz /sb#son olyan
0!l-asznlka( akik! +!gij!sz a /etc( $s -asonlk;B Az !ls sz+. ok !zW
n!+ !ll!nk!zik az PnixCn$v$rr!lB Zs a+ikor PnixCn$v!r! +on'ok( $nyl!g!C
s!n a Linux n$v$rr! gon'olok( a+i n!+ !gy nagyon jl +!glla"o'o 'ologB
Ez n!+ olyan( +in !gy 0!nnaro kul/sszavakbl ll k$szl! vala+!ly "rogC
ra+ny!lvbl( a+i +!gilja "$l'ul az if( while( repeat vlozn$vk$n val
-asznla( a bbi viszon ok$B 7o-a n!+ u'-ao'( -ogy +ily!n
aralo+j!gyz$k!k( 0jlok $s "rogra+ok 0ognak 0!lbukkanni -olna"( !- .gy
gon'ola+( a l!gjobb a+i !-!!k -a olyan n!v!k! vlaszok( a+ik! +sok
valsz#nDl!g so-a n!+ -asznlnak +aj'B Esok is +!g!$k +r !z !l!+(
$s +Dk'( .gy-ogy kv!!+ a "$l'jukaW a 9!>MCn!k $s a Ea/ 27 >Cn!k
!l k!ll! $rnik( -ogy a saj +a""ik PnixCaralo+j!gyz$k!kk!l $lj!n!k
!gy+s +!ll!( .gy-ogy :nagyb!Ds#!$k; a n!v!k!( $s rvi'#$s!k -!ly!
!lj!s szavaka -asznlakB A rvi'#$s!k a r$gi i'k !gy j!l! az Pnix !r!'!C
$n!k korszakblB A!nnis Li/-i! !gysz!r az +on'a( -a vissza u'na +!nni
az i'b!n $s /sak !gy 'olgo +!gvlozani az PnixCban( k!r!sz!ln$ a creat
r!n'sz!rC-#vs createCraB
Az az !gy!l!n 'olog( a+i +!gnyuga !ng!+ a 'n$s!+ igazsga 0!ll( az
az( -ogy a+ikor a GoboLinuxszal k!z'nk( .gy nagyjbl a Linux 2B4B
na"jaiban( akkor az k$r'!z! valaki( -ogy :+i$r n!+ a /sysC vlaszoa' a
/System -!ly!< *isz!n az knny!bb volna g$"!lniB; El u'o' k$"z!lni( +i
r$n volna( +os( -ogy a k!rn!l0!jl!sz 0i/kk l!0oglalk a /sysC a
sajjuknak<= 4aljban llan'an 0!lv!'ik a GoboLinux -i!rar/-irl szl
vikban a :g$"!l$sCbarsg;B E--!z /sak annyi u'ok -ozzszlni( -ogy !gy
20,
+!g0!l!l!n b!ll#o s-!llb!n( +in abban is( a+i a ala"$r!l+!z! a
GoboLinuxnl( a //rograms b!g$"!l$s! ugyanannyi bill!nyDl!$s ig$ny!l(
+in a /usr b!vi!l!W !gy :-; j!l( kis :p; b!D( 9aB
Egy +sik 0!lv!! k$r'$sW '! +i$r k!ll a aralo+j!gyz$kCsruk.ra +!gC
vlozasval in'#ani< Ei$r n!+ -asznljuk !gysz!rD!n a -agyo+nyos
aralo+j!gyz$k0( $s $rjk !l( -ogy :GoboLinuxosan; vis!lk!'j$k< &g!n( az
gyan#o+( -ogy !z n!+ l! volna l!-!!l!n !l$rni( '! !gy o"!r/is r!n'sz!r
!rv!z$s! sz!+"onjbl n!+ k!'v!l!+ az l!!B 9!+ aro+ k$ny!l+!sn!k
!gy olyan r!n'sz!r l!$( a-ol jl is+!r aralo+j!gyz$k!k +s j!l!n$s!kk!l
b#rnak azok-oz k$"!s( a+ikr! a l!gbb !+b!r sz+#B Az A-!27Cnak "$l'C
ul +!gvan !z a "robl$+jaB Lsz !gy /usr +a""( '! az n!+ /usrB Az
A-!27Cban !z inkbb vis!lk!'ik .gy( +in az /opt( '! a n$v r$n!l+il!g az
j!l!n!!W :us!r; HT :0!l-asznl; I( k$sbb !kin!$k /sak az .ni3 *ystem
,eso%r(es b!DszavnakB 7 +$g akkor is( -a Fur 7kau!n -#va az /optCnak(
!z +$g +in'ig 0ur/sa volna\ azok n!+ :o"/ionlis Hszaba'on vlasz-aI
/so+agok;B
A GoboLinux aralo+j!gyz$k!k szin$n r!n'!lk!zn!k klnbz( az PnixC
+a""kbl is+!r j!l!n$ss!lB A //rograms a r!n'sz!r sz+ra r!n'!lk!z$sr!
ll ssz!s "rogra+ gyDj!+$ny!( a-ol +in'!gyik alknyvr aral+az +inC
'!n( az a'o "rogra+-oz aroz 0jl H!gy "rogra+/so+ag +!gklnbz!C
$s! +in'!gyik "roj!k !s!$b!n a 0!jl!szin ll\ a kln0$l! !szkzk a
CoreUtilsCbl !gy!l!n "rogra+o alkonakIB Ein'!gyik alknyvr a
/System/*inksCb!n !gy :l!k$r'!z$s; aral+az Ha ki0!j!z$s a'abzisC$r!l+$C
b!nI a "rogra+gyDj!+$ny +in'!n !gy!s 0jloszlyrlW knyvrak( v$gr!C
-aj-a llo+nyok( 0!jl$/!k( $s #gy ovbb
%
B Ein l-ao'( !z!k a aralo+C
j!gyz$k!k n!+ az PnixCaralo+j!gyz$k!k( a'+iniszr/is sz!+"onbl !l$C
r!n +Dk'n!kB Az -isz!+( -ogy j 'n$s !z +r a n!v!kb!n is vilgoss
!nniB
7zigor.an ko+"aibilisi okokbl +in'azonlal r!n'!lk!znk PnixCn!vD
szi+bolikus link!k !gy !xra k$szl!$v!l( +!ly!k a l!gkz!libb GoboLinux
+!g0!l!lkr! +uanak H+$g azon az ron is( -ogy n$+i !ng!'+$ny !sznk
a GoboLinux r!n'sz!r 0!l$"#$s$b!n( !ls!g#v! !zz!l a ko+"aibilisIB A
$ny( -ogy !z!k link!k( $s +i -agyo+nyos b!j!gyz$s!kn!k n!v!zzk k!( !z
az !lk$"z!l$s nagyon iszn arjaB 2%(as +illa ,eal $s #elipe !amasio
Gobo*i'!Con v$gz! +unkja( a k!rn!l "a/- +!ly igazi r!j! aralo+j!gyC
z$k!k! vals# +!g a Linuxon( +$ginkbb az !lszig!!l aroz$kok szinj$r!
0okozza l! a -agyo+nyos aralo+j!gyz$kCb!j!gyz$s!k!B
@e+ akaro* vltoztatni a sza"vnyt8
M!r+$sz!!s!n n!+B Elszr is( n!+ vagyunk annyira naivak( -ogy az
-iggyk( sik!rl-!n!B A! az a $nyl!g!s ok( a+i$r n!+ akarjuk +!gvlozC
%
A 1lan )Cb!n !z +!gol'-a l!nn! !gy bin' "aran//sal\ a+ia !z n!+ ll r!n'!lk!z$sr! a
vanilla Linux k!rn!lb!n( szi+bolikus ka"/solaokkal !sszk !zB A! !l k!ll is+!rn!+( -ogy
k!'v!l!+ az !lk$"z!l$s( -ogy a l!k$r'!z$s!k! llan' +'on !lroljkB
204
ani a szabvny( az az( -ogy .gy v$ljk( nem kellene szabnynak lennieB
Mu'o+( -ogy !z a nyilakoza +$g +!r$sz!bbn!k -angoz-a az arrl val
b!sz$'n$l( -ogy +!gvlozannk !gy szabvny( '! a l$ny!g! annak a+i
+on'ok( -ogy az -isszk( -ogy +in'!gyik alkal+azsnak k!l!ss$g! +!gC
!ng!'ni az( -ogy br-ov is !l!"#s$k( $s !gy+Dk'ni +in'!n n!ki szkC
s$g!s +sik alkal+azssal( br-ov is vannak azok !l!"#v! Hbb! !rrl a
kv!k!z "onbanIB *a volna +os !gy szabvny( a+i kij!l!ni !z( al#rnk
!gy k$rv$ny( a+i +ogaja azB 4aljban l$!zik is ily!nW ugyanis !nn!k
0!l!ln!k +!g a G9P lal kibo/so szabvnyok( +!ly!k a G9P Auoools
-asznla ajnljk( a ka"/solk $pre&ix /sal'jnak +ogasval( 0!l'!r#C
!n' a /on0igur! szkri" s!g#s$g$v!l az alkal+azsok -!ly$B A! azon /sak
n!v!!k( a+ikor !gy javasol szabvny +in az 5*7( kzli v!l!+ a binrisok
!gy nk$ny!s lisj( -ogy azoka n!k!+ +!g n!+ n!v!z! okok +ia kC
lnll aralo+j!gyz$kb!n k!ll!n! arano+B
A klnbz -!lyz!!k klnbz szks$gl!!k! -oznak l$r!( $s olyan
.gyn!v!z! szabvnyok( a+ik +in'!n lba ugyanabba a /i"b! "rblnak
b!ill!sz!ni( !l!v! ku'ar/ra vannak #$lv!B E-!ly! a rugal+assg a szabC
vnyos#an'B 4agyis n!+( +i n!+ javasoljuk( -ogy a GoboLinux -i!rar/-i
brki is szabvnyk$n kv!ss!B j( #z vagy -.sz $v +.lva a +ail !lj!s!n
klnbz szks$g!ink l!-!n!kB 9!+ akaro+ az( -ogy a GoboLinux 0jlC
r!n'sz!rl val akkori !s!l!g!s !lszaka's olyan n!-$z l!gy!n( +in a -aC
gyo+nyos PnixC0jlr!n'sz!rl val +osani !lvolo'sB E!ly !lv!z! +ink!
!r+$sz!!s!n a kv!k!z "on-ozB
2ra*s+os kz*elem, ho+y me+vltoztassanak min*en alkalmazst
9!+ olyan n!-$z !z( +in a+ily!nn!k lszikB Ei!l a GoboLinux !ls v!rC
zij !lj!s!n +!g$"#!k volna( +r !gy !g$sz $v!n 'olgoza+ raja( $s
jav#gaa+ azB A+ikor An'r$ A!s/- $s $n v$gl n!kik!z'nk $s 0!l$"#!C
k az ala"jaibl k$ na" ala( b!l$sz!rk!szv! az !lk$"z!l$s!ink!( +r u'C
a+( -ogy !z k$l!!s!n +!gvals#-aB
Egy!!+i krny!z!b!n 'olgozo+ sok $v aB 2 n!+ $n vagyok a r!n'C
sz!rgaz'a( .gy-ogy +in'!n !xra alkal+azs a+ir! szks$g!+ van( a saj
[H2MD knyvra+ba k!ll !l!"#!n!+B Ez !lj!s!n -$kzna"i lla"o( azaz
vr-a( -ogy br+ily!n isz!ss$g!s alkal+azs +!g 0ogja !ng!'ni !z( $s
-aal+as bbs$gk #gy is vis!lk!'!B 4aljban( !gy !rr! k$"!l!n alkal+aC
zs nkr!!-!i a r!n'sz!r!'!B *a !l!"#!ni u'o' a Gi+"! a /usr( a /opt(
vagy a /home/hisham knyvrakba( akkor k$"!s vagy az a //rograms/)imp/@!(/C
ba is !l!"#!niB A a"aszala +!g+uaa( -ogy nagyon k!v$s alkal+azsnak
van arra szks$g!( -ogy az !gy+Dk'$s k!'v$$r #rkljuk a Eak!0il!CjB
E$g r!n'sz!rgaz'aCkz"on. szo0v!r is r!n'!lk!zik Hvagy k!ll!n! -ogy r!nC
'!lk!zz$kI !zz!l a rugal+assggalW !gy szablyos PnixCr!n'sz!rb!n a r!n'C
sz!rgaz'nak k$n! -ogy l!gy!n l!-!s$g! arra( -ogy vlasszon( +on'juk( a /
sin $s a /usr/sin kzB 9in/s oka annak( -ogy a "rogra+okban $s !l!"#C
205
szo0v!r!kb!n -ol+i :0ix!n b!-uzalozo .vonalak; l!gy!n!k
)
B
Zr'!k!s!bb az a "robl$+a +!ly akkor +!rl 0!l( a+ikor !gy "rogra+ br
+!g!ng!'i( -ogy br+!ly alaralo+j!gyz$kb! !l!"#s$k( + ugyanakkor +!C
rb!n -!ly!l!nl 0!l$!l!zi( -ogy !gy +sik "rogra+ a+il 0gg( ugyano'a
van !l!"#v!( a-ov +agaB A+in az s!j-!!'( !z a GoboLinuxra n!-!z!'
"robl$+k l!g0bb 0orrsa( '! kzb!v!l!g +!gj!gy!zn$+( -ogy !z az !g$sz
szaba' szo0v!rkzss$g $r'!k$b!n +!gol'an' 0!la'a= M$rjnk vissza azonC
ban a [H2MD aralo+j!gyz$k-!z= Ei van( -a a k!'v!n/ G92EE ssz!!v+!
n!+ !l!"#!! a r!n'sz!rgaz'a( $s !+ia !l!"#!ni akaro+ az a [H2MDCo+ba(
+ikzb!n a G92EE bbi -asznlaban l!v r$sz! a /usrCb! van !l!"#v!< Az
!--!z -asonl -!lyz!!k( klns!n a sok ssz!!vbl ll szo0v!r!kb!n
gyakora "robl!+aikusakB Ez!kb!n sok "rogra+ !gy [/;9HC-oz -asonl
krny!z!i vloz -asznlaval ol'ja +!g a "robl$+W [)9K/;9H( [/D>*.*3B(
[K:D:3>S( [/^9H20_/;9H( $s #gy ovbbB Azaz nin/s in'oka a +onoliikus !l!"#C
$sn!kB
M!- a /saa( a+i a GoboLinux a !l!"#$si .vonalakkal ka"/solaban
v#v( n!+ /su"n rnk j!ll!+z\ +i /su"n 0!l0!'jk az alkal+azsok rugalC
+assgban Hvagy rugal+alansgbanBBBI r!jl "robl$+ka( +!ly n!+/sak a
+i aralo+j!gyz$kCsruk.rnkban( '! br-ol !lbukkan-a( a-ol !gy 0!lC
-asznlnak vala+i !gy$ni !l!"#$sr! l!-! szks$g!B Sgy lo+ klnb!n(
-ogy a -!lyz! az !l+.l n$-ny $vb!n j!l!ns!n javul( a+in !gyr! bb
"roj!/ -asznlja a G9P AuooolsCB
Annye"" lefor*(tani e+y pro+ramot relat(ven #+yanahhoz a knyvtrszerkezethez
alkalmazko*va
?izos #gy vanB Ez !gy olyan "on( a+i n$-aCn$-a !lbukkan a GoboLinux
l!v!l!zlisn( a+ikor az !+b!r!k az javasoljk n!knk( -ogy !rv!zzk a
/System/*inksC! !gy -agyo+nyos PnixC-i!rar/-ia sz!rini alknyvrakkal(
+in "$l'ul a in( li( sbB\ C vagy $""!n 0or'#sunk +in'!n a /usrC-!z
viszony#va( -ogy bizos#suk a -agyo+nyos aralo+j!gyz$kCsruk.ra llanC
' +Dk'k$"!ss$g$B Az !z javasl !+b!r!k i+"li/i! ! k$ +!gol's !gyik$
javasoljk n!knkW l!0or'#ani !gy knyvrsruk.r-oz viszony#va r!la#van(
azun !l!"#!ni r!la#van !gy +sikba\ l!0or'#ani !gy knyvrsruk.r-oz
viszony#va r!la#van( azun a !l!"#$s sorn -asznljunk irny#sokaB
9!+ k!'v!l!+ a k$ +!gkz!l#$s !gyik$ s!+B Az !lsb!n bizonyos rugal+asC
sgra sz+#asz a !l!"#r!n'sz!r r$sz$rl( a+iv!l "!'ig az n!+ +in'ig
r!n'!lk!zik( $"" /sak +s0ajra( +in a+!ly "onoka az !lz sz!k/iban
0!l!+l#!!+B Er"!'ig n!+ igazol-a( -ogy az alkal+azs !l!"#r!n'sz!r!
okv!l!nl k!ll r!n'!lk!zz$k !zz!l a rugal+assggal
10
B A +so'ik !s!b!n "!C
)
Egy n+agban val !l!"#"rogra+ rika 0ogalo+ Linuxban\ az( a+ir! a !l!"#"rogra+
ka"/sn !-!ly gon'olok( az lalban !gy Eak!0il! lal v$gr!-ajo insallB
10
Azok k!'v$$r( akik $r'!kl'n!k !zirn a +!gkz!l#$s irn( 0!l-#vo+ a 0igy!l+! a G9P
7oQCraB 9!+ u'o+ +in'azonlal( -ogy br+ily!n r!n'sz!r ala +Dk'ikC! 100]CosanB
206
'ig( - n!+ k!'v!l!+ !gy olyan o"!r/is r!n'sz!r l!$( a+i olyan +'C
sz!r kr$ $"#!!k( a+i br+!lyik "illanaban +!gk!rl-! !gy .j r!n'sz!rC
-#vs( vagy vala+i szokalan -ozz0$r$si +'B L!-!( -ogy n$-nyan az
+on'jk( a Gobo*i'! +aga is b!l!!sik a :szokalan -ozz0$r$si +'ok;
aro+nybaB Ez!s!b!n r sz!r!n$k +uani arra( -ogy a Gobo*i'! -aszC
nlaa nlunk n!+ !l!ng!'-!!l!nl szks$g!s( +sr$sz .gy !rv!zk(
-ogy szablyosan !gy+Dk'j$k a vanilla Linux k!rn!ll!l
11
B
A! a-!ly!( -ogy a javasol al!rna#vk -ibi "$/$zz!+ ki( jobban sz!r!C
n$+ alko +'on +!gv$'!ni a !rvv!l ka"/solaos az !r!'!i 'n$s!i+!B A
GoboLinuxszal ka"/solaos !sz+$nk( -ogy !lkln#! aralo+j!gyz$k!kk!l
gyakoroljuk !z az .j +!gkz!l#$sB 5!lb!/slk a -as a r!n'sz!r+!C
n!'zs+!nr!( $s izgal+as !r!'+$ny!k! gyDjnkB *a -!ly!! arra -aszC
nlunk volna +in'!n l!-!s$g!s +'sz!r( -ogy :+!gknny#sk az alkal+aC
zsok l!0or'#s;( az -isz!+( -ogy /sak volabb k!rlnk volna a /$llB
A+ikor l!0uao+ a
ls $l /System/*inks/Dxecutales
"aran/so( $s +in'!n v$gr!-aj-a llo+ny lok a+i a r!n'sz!r!+
aral+az( nos( akkor !gy isza k$""!l r!n'!lk!z!+ a r!n'sz!rrlB Pln$k a
/System/*inksCr! n$zni Hvagy -#vjk akr-ogyanI( -a azon b!ll is /sak az
PnixC0$l! r!n'!l!ns$g! ln+ !+ullva( -ol+i /in( /sin( $s /usr/GEE>,
lalB
Bin*oMs>szer?v akaro* vltoztatni a Lin#$ot
*a +in'!n !lolvasl !''ig a "onig( az -isz!+( !l$g vilgos k!ll l!gy!n
sz+o'ra( -ogy n!+ !z a /$lunkB *a az l!nn! a /$lunk( -ogy +agunk-oz
/sb#suk a Gin'oQsC0!l-asznlka( az!s!b!n !gy sz!rk!z!i sz!rv!z$s
volna az az uols 'olog( a+i /s!l!k!'n$nkB E-!ly! arra kon/!nrlnnk(
-ogy a 0!l-asznli in!r0$sz .gy n$zz!n ki( +in a Gin'oQs( +ikzb!n
Gin'oQs-oz -asonl $+ka alkal+az( ikonoka rngava !kzb!n( aln
n$+ik$"" a Gin!Co in!grlva a 'iszrib./iba( $s #gy ovbbB Zs l$!zn!k is
ily!n 'iszrk +ana"sg( !z!k a Lin'oQs( Lin'as-( Lins"ir!( vagy br+i is a
n!vk O '! +i n!+ arozunk kz$jkB
L!n'k#vl "ara'oxnak -angoz-a( '! arra r!ksznk( -ogy +!garsuk a
r!n'sz!r LinuxCi'!nisB *ogy "onosabbak l!gynk( kz'nk +in'!gyik
"roj!k nazonossg$rB A+ikor /sak l!-!s$g!s( vlozalan 0orrsokkal
szll#unk +in'!n alkal+azsB *a v!!' vala-a a 0ra'sgo arra( -ogy
b!l!n$zz br+!ly j!l!ns!bb 'iszrib./i 0jljaiba H1l' !src!rpmI( akkor u'o'(
-ogy +irl b!sz$l!kW a /so+agok -aal+as bbs$g! "a/-Coka aral+az( az
alkal+azsok vis!lk!'$s$n!k /s!k$ly +'os#sa $r'!k$b!nW l!gy!n !z akr
az( -ogy +!gvlozassk !gy ka"/soln$gyz! ala"$r!l+!z! b!ll#s(
vagy akr az is( -ogy !lvol#sk !gy alkal+azs :Abou; 'oboz= Ei n!+
!sszk !zB A +i F +!nnk a FAE log j!l!n#i +!g( +ik$n annak a FAEC
11
Az is +!g!-!jk( -ogy a `7ys!+`LinksC! unionCk$n +ounoljuk 0!l( ovl0s s!g#s$g$v!lB
20@
b!n l!nni! k!llB ?r van !gy $+nk a+i !gy!'i a"$val szll#unk( '! az
o"/ik$n +uajk b! a !l!"#"rogra+banB
Fo+oly !r0!sz#$s!kr! is k$"!s!k vagyunk annak $r'!k$b!n( -ogy /soC
+agjaink n! aral+azzanak GoboLinuxCs"!/i0ikus -ibkaB A l!grosszabb
a+i !gy Linux 0!l-asznl 0!l0!'!z-!( -ogy !gy a'o szo0v!r az > 'iszrn
'olgozik( + n!+ +Dk'ik !gy +sik N 'iszrn( $s n!+ u'ja( -ogy vajon
a+ia( +!r az N 'iszr vala+i olyan "a/-! v!z!! b!( a+i oka a -ibnak(
avagy +!r az > 'iszr v!z!! b! !gy olyan "a/-!( a+i kijav#oa a -ibB
Ez 0!jl!szk$n is j!l!ns!n +!gn!-!z#i a 'olgunkaB Al!xan'r! 3ulliar' a
Gin! 0!jl!szi kzl !gysz!r az +on'a( -ogy a Linux 'iszrib./ik llan'
vlozsai jobban l!lass#jk a "roj!/!( +in a Gin,2 A1& vlozsaiB
Az a $ny( -ogy a GoboLinuxon +in'!n Pnix libraryCknyvr b!+ua
+in'!n library a r!n'sz!rbl( +in'!n 0!jl$/Cknyvr b!+ua +in'!n 0!jC
l$/! $s #gy ovbb( a 'iszrib./ik kz 0!ll$" sz+os ko+"aibilisi "robl$C
+nak ki-.zza a +$r!g0og( +ikzb!n az az ironikus -!lyz!!
!r!'+$ny!zi( -ogy a szokalan aralo+j!gyz$kCsruk.ra !ll!n$r! a
l!gko+"aibilis!bb 'iszrib./ik !gyik! l!nkB
E+y *isztri"-.i vizs+lata
9$-ny !+b!r( akik! aln 0!lizgao a $ny( -ogy oly :nagy +'os#s;
-ajounk v$gr! az o"!r/is r!n'sz!r sz!rk!z!$b!n( alkal+ank$n azzal
0or'ul -ozznk a l!v!l!z$si lisban( -ogy bizonyos +s nagy r!n'sz!rC+$r!D
vlozasok 0igy!l!+r! +$lan jav#ank a GoboLinuxoB 9$-a a nagy l!
alkal+az-a( $s alkal+azzuk is( +in "$l'ul a+ikor 8arlo 8ali/a in!grl
!gy '$+onC+!n!'zs!l !szkz( a LuniCo a GoboLinuxba
12
B J+ az !s!!k
l!gnagyobb r$sz$b!n az l! olyas+i( a+i +!gkv!!ln$ +in'!n alkal+azsC
l( -ogy agyon+'os#sk( -a ugyan n!+ k$n! akr !lj!s!n is #rni azB
Ez nyilvnvalan n!+ u'juk( $s n!+ is akarjuk +!g!nniB *a korlozo
sz+. "rogra+rl l!nn! sz( l!-!( -ogy n$-ny !00$l! l! +!gvals#-a(
'! az !+b!r!kn!k $szb!n k!ll araniuk( -ogy a GoboLinuxszal -asznl-a
"rogra+ok vilg!gy!!+! "o!n/ilisan v$g!l!n( a-ogy na"rlCna"ra .j Linux
alkal+azsoka #rnakB
& /sak n$-nya u'ok +!g!+l#!ni a javasol( + +!gvals#-aalan
l!!k kzlW
-!ly!z-!v$ vlozani +in'!n "rogra+o C sz!r!n$+ -a !z +!gC
valsulna( + +!g/sinlni !l$g 'urvaW #rni +in'!n alkal+azs a
vilgban( -ogy lib"r!0ixC! -asznljon( roljon +in'!n 0ggs$g!
+in'!gyik "rogra+knyvrban( $s akr szzszor is +!gl!gy!n a l!+!C
z!n ugyanaz a n$-ny knyvr H$s +$g #gy is +!g k!ll alku'ni azokC
kal az ssz!0$r-!!l!ns$g!kk!l( a+ik 0!l+!rln!k !gy r!n'sz!rb!n( -a
az n!+ 0!lk$szl +in'!rr!I( +in'!n l!0or'#ani ugyana--oz a -i!rarC
/-i-oz viszony#va H0!n !gy !g$sz sz!k/i sz!n!l!+ ! k$r'$sC
12
Az akulis !n'!n/ia a GoboLinux 0!jl!sz$sb!n !nn!k az in!gr/inak a laz#sa( o"/ionlis
Luni ssz!!v k$sz#$s$v!l( + +!garva a szks$g!s sz!rk!z!! a +Dk'$s-!zB
20%
krn!kIB
!l$rni( -ogy +in'!n "rogra+ !gy !gys$g!s#! kon0igur/i0jlC0or+C
u+o -asznljon C M!r+$sz!!s!n az !r0!sz#$s( a+i !gy !00$l! 'olC
gozs ig$ny!ln!( +$g nagyobb( +in az az !lz javaslanl szks$g!lC
!n!B Ein'!n l!( a+i .gy k!z''ik( -ogy :+in'!n "rogra+BBB;(
ugyanabba a kzs "robl$+ba orkollikW abba( -ogy a rl'ozan'
!r0!sz#$s "o!n/ilisan v$g!l!n\ n!+ u'o' ugyanis !l$rni( -ogy a
vilg +in'!n "ro'zs!kj! b!l!!gy!zz!n a javaslao' -asznlaba\ '!
-a !l is u'n' !z $rni( +$g akkor is ki+ara'na !bbl sz+os -agyoC
+nyos r!n'sz!r( a+!ly!k akkor s!+ u'nnak +!gvlozni -a akarC
nnak( annyira inko+"aibilis!kB Egy +sik !lk$"z!l$s +!ly ugyanC
!bb! a /so"orba arozik( -ogy +in'!n "rogra+ ugyanaz a gra0ikai
!szkzk$szl!! -asznljaB &g!n( !z valban j l!nn!( $s !gys$g!s#!n$ a
Linux '!sko"o( '! $"" !z az( a+i n!+ 0og +!gr$nniB
vlozas' +!g a //rograms n!v$ ;pp:ir Cr( +!r #gy nagyon -asonC
l#asz a Lis/27 Cra O Eon'-ajk -ogy a--oz -asonl#unk( '! az az$r
+$gis j/skn klnbzik lnkB &g!n( a //rograms/Dmacs +on'juk
!l-!ly!z-! volna -ol+i ;pp:ir Cb!nB A //rograms/*yG szin$nB K( sok
+s isB A! +i +on'asz a //rograms/Fin"Utils Crl< 4agy a
//rograms/K:D( +i r$nn!( a+ikor arra kainasz< Egy +sik 0onos
via"on( -ogy az ;pp:irC!k !r+$sz!sz!rDl!g -!ly!z-!!k( a GoboC
Linux /so+agok "!'ig n!+( '! !z a $+ 0!n!bb +r aglala+B
)nterna.ionalizls
Gyakran 0!l!+l!g!ik( -ogy a n!v!k ki/s!r$l$s!( "$l'ul a li Cn!k *iraries
Cr! vlozasa .l angolC/!nrikus H:a r$gi n!v!k l!galbb +in'!nkin!k
!gy0or+n $r!l+!l!n!k;I( $s v!nnnk k$n! a 0ra'sgo r( -ogy l!0or'#-aC
v !gyk a aralo+j!gyz$kCsruk.rB El-!ss!g!-!n$+ !z a "ono(
+in a+i sok +Dszaki k$r'$s v! 0!l( -asznl-aalann is $v! !zlal(
-a/sak n!+ szi+bolikus link!krl $s Gobo*i'! "a/-!krl b!sz$lnkB A!
n!+ 0ogo+ !z !nniB *!ly!! +!gk$r'!+( -ogy -a l!nn! !gy isza $s !l!gns
+'( -ogy l!0or'#sk +in'!n GoboLinuxCaralo+j!gyz$k n!v$( nos( +i
vlozna +!g !l<
*a az !+b!r!k annak $r'!k$b!n 0or'#jk l! a aralo+j!gyz$kCsruk.r(
-ogy barsgosabb !gy$k a r!n'sz!r az angolul n!+ b!sz$lk $r'!k$b!n(
- sajnlo+( '! az n!+ 0og s!g#!niB Egy olyan 0!l-asznl( aki l!gyz a
$ny( -ogy a /System/Settings C! n!+ .gy n!v!zik( -ogy />en"sBer/Be5ll]t5sok(
n!+ 0og nagyon !lr$bb l!nni( a+in !ljn a "illana( -ogy -asznlnia is k!ll
!z!k! a aralo+j!gyz$k!k!( $s sz!rk!sz!ni! k!ll a http"!con&CoB A l$ny!g(
a+i sz!r!n$k +!g$r!ni( az az( -ogy annak a 0aja 0!l-asznlnak( akin!k
in!rna/ionalizlsra van szks$g!( n!+ 0og s!g#!ni !gy l!0or'#o aralo+C
j!gyz$kCsruk.raB Az !r0!sz#$s!k! a 'oku+!n/ik 0or'#sra( $s a "rogC
ra+ok 0!l-asznli in!r0$sz$n!k l!0or'#sra k!ll kon/!nrlni !-!ly!B *a a
0!l-asznl !l u' olvasni !gy k$ziknyv! ily!n vagy olyan ny!lv!n( a+i az
20)
+on'ja n!ki( -ogy +!nj!n a /System/SettingsCb! $s v$g!zz!n !l a http"!con&
Cban ily!n $s ily!n vlozas( !z sokkal -asznosabb( +in a aralo+j!gyz$k
n!v$n!k +!gvlozasaB Zs -a a 0!l-asznlnak van !gy barsgos GP&Cja
+on'juk az A"a/-! b!ll#s-oz( -asonl a--oz a+i a Ea/ 27 > szolgla(
az a 0!l-asznl valsz#nDl!g sokkal inkbb k!'v!li +aj'B
)nte+r.i ms *isztrkkal
Ez !gy +sik k$r'$s( a+i klnbz alakokban( +$r!!kb!n $s sz#n!kb!n
v!n!k 0!l n$-aCn$-aB Egy!l!n ok lo+ annak( a+i$r 0!l+!rl !z az ig$ny(
$s !z az( -ogy +s 'iszrib./iknak -aal+as k$szl!k van -asznlara
azonnal k$sz szo0v!r!k gyDj!+$ny$blB Els lsra( az l! -ogy !gy!s#sk
a GoboLinux .j#sai kzl +in'!gyik! vala+!ly :>; 'iszr risi /so+agC
vlasz$kval( b+ulaosnak lszikB *a azonban kz!l!bbrl is sz!+gyr!
v!sszk( lni 0ogjuk( -ogy n!+ azB
Elszr is o van a 0ggs$gr!n'sz!r!k k$r'$s!B A GoboLinuxnak nagyon
laza 0ggs$gr!n'sz!r! van( a+i !l!v! .gy !rv!z!k( -ogy rugal+as l!gy!n( a
0!l-asznl lal !sr!szab-a
1,
B *a a GoboLinux !z!n !lny$r! $"#!sz( n!+
l!sz!l rszorulva az :>; 'iszr auo+aikus 0riss#$si szolglasaira( $s !z
0or'#va is igazB Azaz( n!k!' vlaszano' k!ll!n!( -ogy a GoboLinuxo .gy
-asznlo'( +in-a az !gy :>; 'iszr volna( 0!la'va a GoboLinux rugal+assg
nagy r$sz$( vagy 0igy!l+!n k#vl -agyo' az :>; 'iszr r!+!k auo+aikus
0riss#$si szolglasaiB Akr+!lyik! vlaszo' is( 0!la'n' azon okok
!gyik$( a+i$r !gylaln l!ginkbb !lin'#oa' !z az in!gr/is "roj!/!B
Zs akkor azn llan'an 0oglalkoz-anl +in'k$ 'iszrib./i a"r sajC
ossgaival isW klnbz in'#szkri"!k( a libraryk l!-!s$g!s inko+"aibiliC
sai( az :>; 'iszr ll#lagos :$r$knv!l; /so+ag+'os#saiBBB s n!+ is
!+l#!k az arra val alkal+alansgo( -ogy +!g0!l!l!n -asznljk a
8o+"il!C vagy a GoboLinux binrisok gyDj!+$ny$( a+ia( +!r "$l'ul a
/so+agok klnbz !ln!v!z$si konv!n/ika -asznlnakB
Lvi'!n( +$g akkor is( -a !gy !g$sz r!n'sz!r alak#asz az :>; 'iszr
/so+agjainak -asznlara( az( a+iv!l v$gz'ni 0og( n!+ !gy :0!lurbzo;
GoboLinux( -an!+ !gy knr0alaz 'iszrB Egysz!rD +!g!nni( -ogy v!C
sznk +in'!n L1E /so+ago( a+i "$l'ul !gy L!'*a r!n'sz!r alko(
ki/so+agoljuk k!( $s b!sy+link!ljk k!( -ogy .gy n$zz!n!k ki( +in !gy
GoboLinux r!n'sz!rB ?izos l!-!sz a0!ll( -ogy a ka"o r!n'sz!r v$glis
soka /sinos#ana a L!'*aConB E!g is vals#ok !z klnbz !+b!r!k
klnbz /$lokkal Hn$+!ly!k $"#!!k !gy !lj!s 'iszr( +sok /sak !gy
vagy k$ binris /so+ago konv!rlakI( L!'*a!l( 7la/kQar!Cral(
A!binnal( $s l!gbbszr a G!nooCvalB A +!g0igy!l$s!kbl l!szDr lalnos
a"aszalao+ az( -ogy !z n!+ $ri +!gB
1,
A GoboLinux 0ggs$gr!n'sz!r l!#rsa .l+ua ! /ikk k!r!$n( '! "$l'ul( -a !l!"#!sz !gy A
alkal+azs a+i a ?Cl 0gg( !z n!+ 0og "anaszko'ni -a ? nin/s 0!linsalllva !gy vanilla
/so+aggal( $s -a ? -inyzik( !rrl $r!s#$s kl'( '! n!+ 0ogja +!gaka'lyozni az
insall/iB
210
A ren*szer+az*a
M!r+$sz!!s!n +!gj!gy!z!+ a l!gjobbaknak aroakaB A 'n$s( -ogy a
nulls 0!l-asznl n!v!zzk vala+i +snak( +in a root( az !gyik azok
kz( a+i$r +ink! a l!ginkbb kriizlnakB Enn!k az !r!'!! visszany.lik
a GoboLinux k!l!k!z$s! jraB A k#s$rl!i r!n'sz!r!+!n a nor+l 0!l-aszC
nl+ n!v! hisham vol( a su"!rus!r "!'ig lo"e! 7o-a n!+ k!'v!l!+ az Pnix
azon !lk$"z!l$s$( -ogy :!gy +in'!n-a roo sz!+b!n a nor+l
0!l-asznlkkal;( $s lni akara+( -ogy !gy Linux r!n'sz!r +ily!n jl
vis!lk!'n! gyk$r0!l-asznl n$lklB 9$-ny 'olgozs un i $s o( !z
nagyon jl +Dk'B 3 vol u'ni( -ogy -a valaki br+ikor is +!g"rblna
rooCk$n b!j!l!nk!zni a g$"!+b!( +in'ig ku'ar/o vallanaB
A+ikor v$gr!-ajouk az a :-a/kCsorozao;( a+i azn a GoboCLinux !ls
v!rzijval v$gz'( An'r$ $s $n .gy 'nnk( -ogy llan's#juk !zB A
gooC vlaszounk( a+i !gy b!ls vi//B A szn'$k !r+$sz!!s!n az( l!gy!n
!gy olyan r!n'sz!r( a+i iszn +oga !gy n!+Croo su"!rus!r( '! a 0!lC
-asznlk H!gy +aroknyi !+b!r +$g /sak akkorI so-a n!+ vlozao az
ala"$r!l+!z$s!n( $s #gy azn a gobo vala-ogy b!raga'B Az$r +$g +in'ig
l!-!s$g!s klns!bb !r0!sz#$s n$lkl +!gvlozani az ala"$r!l+!z$sB
Lvi' i'n k!r!szl a'+iniszrla+ !gy s!r!g g$"! az !gy!!+n$l( $s o(
-ogy knny!bb!n ill!szk!'j!n!k b! a 9&7 krny!z!b! Ha -lza ala"v!!n
L!'*a !gys$g!kbl llI( visszavlozaa+ a su"!rus!r goboCrl rooCB
Eos -ogy a GoboLinuxnak van !gy gra0ikus !l!"#"rogra+ja( az z!+b!C
-!ly!z$s i'!j! ala o"/ik$n 'n-!nk a su"!rus!r n!v! 0!llB
Eos -ogy orkig vagyok +r a r$n!l+i +agyarzaal( !gy 'ologra sz!C
r!n$k r+uani +$g( s !z az a jl is+!r $ny( -ogy !z az !gy!l!n is!n-!z
-asonl !nis l$!z$s! a Linux bizonsgi +o'!ll gy!ng!s$g!i kzl az !gyik(
$s !z az( a+i nyugalan#o !ng!+ az :!gy +in'!n-a roo konra !gy$b
0!l-asznlk; !lk$"z!l$sb!n\ !z -asonl az !loszo r!n'sz!r!k !gy!l!n -ibs
"onj-ozB Ein'!n "roj!kn!k( a+in!k az a /$lja( -ogy jav#sa a Linux bizonC
sg( l!g!lssorbanis nv!lni! k!ll a bizonsgi +o'!ll sz!+/s$z!s$g$( -#C
g#va a roo !r!j$W A8LC!k( k$"!ss$g!k( 7ELinuxBBB L!-! vizni rla( -ogy
!z!k kzl n$-ny .lzo bonyolulsgo a' -ozz a +o'!ll-!z( '! n!+ 0ogok
b!l!+szni !bb! a b!sz$lg!$sb! iB Az ugyanis !lj!s!n bizonyos( -ogy a
rooC+o'!ll .lsgosan l!!gysz!rDs#! a +ai ssz!! r!n'sz!r!kn$l( $s az(
-ogy a :s!ui'; jogosulsg a l!gbb bizonsgi k$r'$s 0orrsaB A 1lan )Cn!k
"$l'ul !gylaln nin/s is su"!rus!rj!\ !-!ly! 0!lajnlja az
llo+nyr!n'sz!r !gy virualizl n$z!$ +in'!gyik !ljrsnakB A gobo
k#s$rl! vol annak l!+$r$s$r! is( -ogy +!nnyir! iv'o b!l! a Linux vilgba
az !lvrs !gy rooC0!l-asznl l$$v!l ka"/solaban\ sz!r!n/s$r!( n!+ igazn
H!z n!+ sz+# !r+$sz!!s!n abbl a sz!+"onbl( -ogy a bizonsgi +o'!ll
a i0 0!l-asznlra /saolIB Egy jvb!li irny( a+i 0!l$ sz!r!n$+( -ogy a
GoboLinux arson H$s valjban a Linux lalbanI( az az( -ogy k!ll v!nni!
a 0!lsorol !/-nolgik kzl n$-nya( jav#an' az irny#s a
211
r!n'sz!rbizonsg $s az a'+iniszr/i 0l\ a rooCl val l!vls vol az
!ls l$"$s !bb!n az irnybanB
Avetkeztetsek
9os az -isz!+( sok k$r'$s $rin!!+ !zz!l a /ikk!lB ?izos vagyok abban(
-ogy sok k$r'$s 0!l!j!!+ !l( '! az gon'olo+( a l!g0onosabbak az$r +in'
i vannakB L!g0k$"" abban r!+$nyk!'!+( sik!rl +!g$r!n!+( -ogy a
GoboLinux n!+ /su"n a 0jlr!n'sz!r !sz$ikusabb koz+!ikzsaB Ei
!l$gg$ u'aban vagyunk annak( a+i !sznk( $s /s!l!k!'!!ink kv!k!zC
+$ny!in!k isB
9!+ iok( -ogy a+ikor !lk$szl!+ !nn!k a aralo+j!gyz$kCsz!rk!z!n!k
az !ls v!rziival( n!+ sz+#oa+ arra( -ogy !gy Linux 'iszrib./iv vlik(
a+i a vilg +in'!n jn -asznlnak +aj' az !+b!r!k Hbr !l$g korn 'iszC
rib./is "roj!/$ 0or+lk( a+in Guil-!r+! ?!'in /salakozoIB Az
!gy!l!n 'olog( a+i bol'ogg ! akkoriban( a+ikor !z +$g n!+ vol !gy
+!g0!l!l 'iszr( az n!+ +s vol( +in !gy isza !rvB
M!lj!s sz#vv!l !gy!$r!k az i'$z!!l a /ikk k!z'!$b!n( $s -arozoan az
-isz!+( -ogy !z n!+ az az !s!B
.tirat: 9a%t)i&k
Fszn! 4arga 1$!rn!k( aki 0!l-#va r a 0igy!l+!+!( -ogy a -#r!s :/r!aHI;
i'$z! F!n M-o+"sonl $s n!+ A!nnis Li/-i!l valB
E 'oku+!nu+rlBBB
9!+ vagyok an/salan( aagy E#oszok $s 0$lr!$r$s!k a GoboLinux
!rv!z$s$v!l ka"/solaban
E 'oku+!nu+o a LaM!>2*MEL 0or'# 2002 H1B62I v!rzijval -ozk l$r!B
8o"yrig- s 1)),( 1))4( 1))5( 1))6( 9ikos Arakos( 8o+"u!r ?as!'
L!arning Pni( Pniv!rsiy o0 L!!'sB
8o"yrig- s 1))@( 1))%( 1)))( Loss Eoor!( Ea-!+ai/s A!"ar+!n(
Ea/Uuari! Pniv!rsiy( 7y'n!yB
A "aran/ssori argu+!nu+okW
la!x2-+l Cs"li 0 /lu!l!ssB!x
A 0or'#s 2004B06B1,Cban k!z'!+$ny!z! *is-a+ *as-!+ Eu-a++a'
*is-a+ *as-!+ Eu-a++a' 2004C06C1,
A re+isztrlt !o"oLin#$ felhasznlk
*a !''ig !lolvasa' ! knyv!( +in'!n bizonnyal ko+olyan $r'!kl'l a
GoboLinux irnB &'!j! !lrulni( -ogy van v!z!v! !gy lisa az .gyn!v!z!
:r!giszrl; GoboLinux 0!l-asznlkrlB E lisa ! link!n !kin-! +!gW
212
-"W``gobolinuxBorg`in'!xB"-"<"ag!T-allao0a0a+!
M!r+$sz!!s!n !nn$l bb!n -asznlnak a vilgon GoboLinuxo O ! lisra
azok k!rln!k 0!l( akik ki0!j!z!!n k$rik az o'a val 0!lk!rl$sB Ez nyilvn az
:lagosnl; ko+olyabb !lk!l!z!s$g! j!l!n ! 'iszrib./i irnB A lisban
a sorsz+ok binrisan vannak +!ga'vaB Az !ny$+( ! knyv irj$ a %6CosB
21,
!o"oLin#$, hala*knak
Ebb!n a 0!j!z!b!n klnbz s"!/ilis GoboLinuxC"aran/sok( szkri"!k(
/on0ig 0jlok l!#rs a'o+ +!g( br+i0$l! !lz!!s !lgon'ols n$lkl(
+in'ssz! nagyjbl A?8 sorr!n'b!nB HAz$r nagyjbl( +!r az lala+
0onosabbnak aroak !lbbr! k!rln!kB Elis+!r!+( !z n$+il!g szubj!k#v
v$l!+$nyIB Ez!k a l!#rsok r$szb!n az !r!'!i angol GoboGiki +!g0!l!l
sz/ikk!in!k lala+ :!lkv!!; 0or'#sai( +sr$sz aka' olyan is( a+i $n
+aga+ #ra+B 9!+ a'o+ +!g viszon a Gobo*i'! l!#rs( +!r az korbban
+r kzl!+B Ez a 0!j!z! !- l$ny!g$b!n a GoboLinux !gy0aja n!+
-ivaalos $s n!+ is !lj!s( '! +$gis !gy0aja anknyv!( r!0!r!n/ija( s j!l!n
"illanaban a l!g!lj!s!bb +$gis/sak( +!ly +agyar ny!lv!n !l$r-!B
E!gj!gyz!+ azonban( az i sz!r!"l "aran/sok n!+ +in'!gyik$ "rbla+
ki( n!+ l$v$n !''ig szks$g!+ +in'!gyikr!( azaz !z!kk!l ka"/solaban +$g
annyi 0!l!lss$g! s!+ vllalok( +in az !''igi l!#rsok$r= H*iba( !lj!s!n
0!l!ll!n 0i/k vagyokBBBI
A**Lser
Sj 0!l-asznli a//ouno k$sz#( $s b!j!gyzi az a r!n'sz!rb!B E szkri"
s!g#s$g$v!l !gy$b sz!+$lyr! szabo b!ll#sok is !szkzl-!k a 0!l-asznl
-o+!Cknyvrra vonakozanB
*asznlaW ;""User PcopciNkUQ cloginU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a k$"!rnyB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C/( CC/o++!n t!nryh C 7zv!g !lrolsa az P9&> j!lszC0jl
+!gj!gyz$s+!zj$b!nB
C0( CC0ullCna+! t!nryh C A 0!l-asznl !lj!s n!v!B
Cr( CCroo+Cnu+b!r t!nryh C A 0!l-asznl sorsz+aB
CQ( CCQorkC"-on! t!nryh C A 0!l-asznl +unka-!lyi !l!0onsz+aB
C-( CC-o+!C"-on! t!nryh C A 0!l-asznl o-oni !l!0onsz+aB
Co( CCo-!r t!nryh C Egy$bB
Cs( CCs-!ll t!nryh C A 0!l-asznl ala"$r!l+!z! "aran/s$r!l+!zj!
Hs-!llj!IB Az ala"$r!l+!z! b!ll#s a ^`bin`zs-^B
C"( CC"assQor' t!nryh C A 0!l-asznl j!lszavaB
C7( CCsk!l C Einaknyvr( a+in!k ala"jn !lk$szl a 0!l-asznl
-o+! -i!rar/-ijaB
A 0!l-asznlra vonakoz in0or+/ik( +in "$l'ul a !lj!s n$v( +!g!kinC
-!!k olyan "rogra+okkal +in "l' a 0ing!rH1I $s +'os#-aak a /-0nH1I
214
C!lB
1$l'aW
;""User $& 7Hisham Muhamma"7 hisham
4ompile
A 8o+"il! !gy auo+aizl "rogra+0or'# !szkzB
*asznlaW Compile cprogramU PcverBiNUQ
2"/ikW
C-( CC-!l" O E!gj!l!n#i !z az z!n!!B
Cv( CCv!rsion O Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! O ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Cn( CCa""Cna+! t!nryh C Az alkal+azs n!v$n!k 0!llb#rlsaB
C!( CCv!rsionCnu+b!r t!nryh C A v!rzisz+ 0!llb#rlsaB
Cx( CC/rossC/o+"il! t!nryh C F!r!sz0or'#s +s ar/-i!k.rraB
C/( CC/on0igur!Co"ions t!nryh C 2"/ik kzv!l!n +!ga'sa a
B`/on0igur! sz+raB
Ck( CCk!!" O A "rogra+knyvrban +!gl!v 0jlok +!grz$s!
Cb( CCba/- O F!g!l z!++'W n!+ !sz 0!l k$r'$s!k!B
C?( CCnoCbuil' O 9!+ $"#i b! a 0orrsoka( /sak l!li k!B
C&( CCnoCinsall O 9!+ insalllja a "rogra+oB
CG( CCnoCQ!b O 9!+ vizsglja +!g a n!+ -!lyi r!/i"!Col'al( $s n!+
l l! ar/-#vu+okblB
C8( CCnoC/on0igur! O 9!+ 0uaja a B`/on0igur! szkri"!B
A 8o+"il! 0orrsala". /so+agk!z!l "rogra+B Er l-al -asonlW !z
-asonl# !gy kiss$ a ?7AC"orokra( ill!v! a jlis+!r LinuxC+!g0!l!lr!( a
G!noo Linux 1orag!Cjra H!+!rg!IB A 0orrsbl val !l!"#$s n$-a r$0san a
:sz!g$ny !+b!r /so+agbzisnak; is n!v!zzkB 9!+ az$r( +!r n!+ j!ll!+z
r a vlozagaz'agsg Hbr !z !r+$sz!!s!n igazI( -an!+ +!r !z /sak
+ini+lis !rv!z$s ig$ny!lB
A 4ompile hasznlata
;rogra5 teleptse Io5pile segtsgvel
Ebb!n a "$l'ban az irssiC( !gy szv!g ala". &L8Ckli!ns! 0ogunk !l!"#!ni
H&n!rn! L!lay 8-aIB *ogy !z l!0or'#s' $s !l!"#s'( g$"!l' b!W
Compile irssi
215
Err! l! k!ll ls! az a r!/i"! llo+ny( +!lyb!n l! van #rva az &rssi
0or'#snak $s a !l!"#$s$n!k +!n!!B Az $!l!k r!/!"j!i-!z -asonlan( !gy
r!/i"! !gy olyan uas#ssoroza( a+i !l+on'ja a 8o+"il!Cnak( -ogy -ogyan
l!-! 0zni H0or'#sI $s 0!lszolglni H!l!"#$sI !gy /so+agoB A sz+#g$"!'
s!b!ss$g$l( in!rn!ka"/solal $s al 0gg!n( +ily!n /so+agoka
insallll( az &rssi n$-ny "!r/ ala l!l'ik $s !l!"#!ikB FiDn(
n!+'!<
;aran6ssori op6i<k
A 8o+"il!Cn!k van sok +s "aran/ssori o"/ija is( a+ik! r$szl!!s!n a
r!0!r!n/iaCl!#rsnl rgyalunkB 9$-nyuka +aga a 8o+"il! -asznlja(
+in "$l'ul $$app$name( +!aCr!/i"$kn!k( $s ! valsz#nDl!g .gys!+ -asznlC
n' kzv!l!nlB A! vannak o"/ik( a+ikn!k az a /$ljuk( -ogy s!g#s$gkk!l
irny#-as' a 8o+"il!Co( -ogy az +!ly !v$k!nys$g! -ajson v$gr!B
A $$no$1e o"/i klns!n -asznos( -a nin/s llan' in!rn!ka"/solao'B
Ezz!l !lk!rl-!( -ogy +!g"rblja 0uani a 1get C! a 0orrsok l!l$s! /$lC
jbl H$s #gy !lk!rl-! az i'.ll$"$s +iai k$s!'!l!+I( vagyis #gy /sak a
-!lyb!n rol 0jloka n$zi a szks$g!s llo+nyok +!gk!r!s$s! $r'!k$C
b!nB
A $$no$uil" !gy +sik -asznos o"/iB Ezz!l az o"/ival +!g-#vva a
8o+"il!Co( $nyl!g!s!n n!+ 0or'# l! s!++iB Arra u'o' !z -asznlni( -ogy
l!ls! a 0orrsoka( !gy k$sbbi i'"onban $$no$1e o"/ival r$n 0or'#s
sz+raB Ez -asznos( "$l'ul( 'ialCu" 0!l-asznlk !s!$b!n( akik #gy az
in!rn!ka"/solauk i'!j$n l! u'nak l!ni +in'!n a+i szks$g!s( azun a
ka"/sola n$lkli i' ala 0or'#anak( vagy azoknak( akik n!+ akarnak a
0or'#s +ia nagy 81P !r-!l$s( a+#g 'olgoznak a g$"!n( $s jobban sz!r!C
n$k a 0or'#s $jj!l !lv$g!zni( a+#g alszanakB
A $$no$con&igure o"/i +!gszak#o make 0olyas-oz -asznos( -ogy
!lk!rlj! olyan 0!jl$/0jlok .jrag!n!rls( a+ik is+$l'$sk +ia
+in'!n0$l! bajoka okoz-annakB
4"GP*L-*Z,*,]DW A -ibk !li+inlsa /$ljbl .jra0uani a 8o+"il!Co a
$C ka"/solval a l!gbizosabb +'ja annak( -ogy $rv$ny!l!n r!/i"$ -ozz
l$r!( +in-ogy a r!/i"! a l!gkz!l!bbi 0usnl n!+ alkal+azza a ! k$zi
b!ll#sai'aB *a a gobolinuxBorg r!/i"!rolja sz+ra k$sz#!sz !l !gy
r!/i"$( gyz'j +!g rla( -ogy az k$"!s l!0uni !gy iszn ki/so+agol
0orrson( a $C ka"/sol -asznlaa n$lklB
216
4ompile=.onf
A 8o+"il!B/on0 az az llo+ny( a-ol b! u'o' ll#ani a 8o+"il! lal -asznl
klnbz .vonalaka H"a-I $s PLLC!k! Hin!rn!/#+!k!IB
Ez!k a //rograms/Compile/Settings/Compile/Compile!con& Cban vannak rolva O
+!ly b! van link!lv! a /System/Settings/Compile/Compile!con& al H-a -asznlo'
a GoboLinux 0jlr!n'sz!r( akkor +osanra u'no' k!ll( -ogy !z ugyanaz(
+in az /etc/Compile/Compile!con&IB
Ez a 0jl szoksos aral+aW
& a n!v!'( +!ly b!l!#r'ik az lala' k$sz#! r!/i"$kb!W
compile>ecipe;uthor%I>emek Dlek cremekelekYgmail!comUI
i Ez /sak "$l'a= A n$v +!gvlozaan' H-a/sak !r+$sz!!s!n n!+ ! vagy
L!+!k El!k \I I A n!v! $s az !C+ail k!ll +!ga'ni +in l-a( szigor.an a
0!ni 0or+ban( a+ia( -ogy !z $r!l+!zni u'ja !gy +sik szkri"( a
8onribu!L!/i"!B
A 8o+"il! 0jljainak szoksos -!ly!i a ! r!n'sz!r!'b!nW
compile:ir%I[ggoo/re&ixh/Files/CompileI
compile:epen"encies:ir%I[compile:ir/>ecipesI
compile;rchives:ir%I[compile:ir/;rchivesI
compileSources:ir%I[compile:ir/SourcesI
& soroljuk 0!l a v$gigk!r!s!n'( ki/so+agol r!/i"$k! aral+az -!lyi
knyvrakaW
compile>ecipe:irs%+
I[compile:ir/*ocal>ecipesI
I[compile:ir/>ecipesI
-
Ez!k azon in!rn!/#+!k( a-onn$ a r!/i"$k! l!l!ni igy!kszikW
get>ecipeStores%+
Ihttp?//goolinux!org/recipe$storeI
Ihttp?//goo!calica!com/recipe$storeI
-
A kv!k!z vloz az +uaja +!g( -ogy a G!L!/i"! -ol -!ly!zi !l a
r!/i"$iB &'!lis !s!b!n !nn!k ill!szk!'ni! k!ll a [compile>ecipe:irs
vloz-ozW
get>ecipe>ecipe:ir%I[compile:ir/>ecipesI
Ez -arozza +!g a )en>ecipeStore 0orrsC $s /$lknyvrW
gen>ecipe>ecipe:ir%I[compile:ir/*ocal>ecipesI
21@
gen>ecipeStore:ir%I[compile:ir/StoreI
7 #+! n$-ny a 0bb szaba'szo0v!rCl!l-!ly!k Hr!"osiori!sI kzlW a r!/i"$k
!z!n vlozka -asznljk az url '!klar/iikban( az$r( -ogy a k!'v!n/
krz$s!i'! -asznl-as' an$lkl( -ogy +in'!n !gy!s r!/i"$ klnCkln
sz!rk!szg!n!' k!ll!n!W
&tp)nu%&tp?//&tp!gnu!org/gnu/
&tp;lpha)nu%&tp?//alpha!gnu!org/gnu/
httpSource&orge%http?//unc!"l!source&orge!net/source&orge/
4ompile/ro+ram
A 8o+"il!1rogra+ !gy Qra""!r a "rogra+ok k$zi 0or'#s-ozB *ro+ r$szbl
llW :/on0igur!\ +ak!\ +ak! insall;( auo+aikusan '!!klva a
"ara+$!r!k!( #gy a "rogra+ a GoboLinuxC0ba k!rlB
*asznlaW Compile/rogram coptionsU carchive$&ileU Pcpackage$nameU PcversionUQQ
P $$ cextra$optionsUQ
2"/ikW
C-( CC-!l" C Fi#rja !z a -!l"!B
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D +'B
Cb( CCba/- C ?a/- +'W n!+ +uaja a 'oku+!n/i $s n!+ vr
vlasz a jv-agysokra
Ck( CCk!!" C E!garja a l$!z knyvrsruk.r a
^`1rogra+s`t"a/kag!Cna+!h`8urr!n^Cb!nB
Cr( CCr!+ov! C Mrli a ^`1rogra+s`t"a/kag!Cna+!h`8urr!n^
knyvrsruk.rj a 0or'#s-ozB
C+( CC+ak!Carg! t!nryh C E!g-arozzuk a ^+ak!^ "aran/s :/$lj;
Harg!IB
?r+!ly !gy$b o"/i ^CC^ un kzv!l!nl a''ik a ^/on0igur!^ szkri"n!k H-a
-asznlva l!szIB
1$l'aW
Compile/rogram $m linux$iA', 1eir"superli$E!#k!tar!gB Keir"Super*i E!#k $$ $$
1ith$share"
21%
A hlzat "ell(tsa
A 0et1ork2ptions 0il!Cban Ha+i !gy a /SystemSettings knyvrban l!v( s a
//rograms/BootScripts/Settings/0et1ork2ptions 0il!Cra +ua szi+bolikus linkI
a'-aja +!g a 0!l-asznl a krny!z!! +in'!gyik -lzai in!r0$sz-!zB Az
!gyik l!ggyakoribb a :loo"ba/k;( a vissza-urkolsi in!r0$sz HloI( +!lyn!k
ala"$r!l+!z! s"!/i0ik/ija a kv!k!zW
lo_3/%E@<!(!(!E
lo_0etmask%@..!(!(!(
E!gj!gyz!n'( -ogy +in'!gyik b!j!gyz$s az in!r0$sz n!v$v!l k!z''ik HloI( !z
kv!i !gy ^S^ $s a b!ll#an' ulaj'onsg n!v!B Az in!r0$sz!k-!z b!ll#-a
ulaj'onsgok a kv!k!z!kW
&1W *a '!0inil( saikus &1 /#+! ll# b! !z!n in!r0$sz -asznla-oz\
9!+askW A -asznlan' al-lzai +aszk\
?roa'/asW Az al-lza z!n!szrsi /#+! Ho"/ionlisI\
?oo1rooW E!g-arozza az in!r0$sz ini/ializlsakor -asznlan'
in'#si "rookollB 3!l!nl!g !z /sak ^"hcp^ Cr! ll#-a( vagy r!sk$n
-agy-aB
Lssunk "$l'ak$n !gy olyan r!n'sz!r( a+!lyn!k k$ ethernet in!r0$sz! van(
eth( $s ethE( az !ls "hcpCr! kon0igurlva( +ikzb!n a +so'ik saikus
kon0igur/i -asznlB
E--!z az eth( a kv!k!zk$"" k!ll b!ll#va l!gy!nW
eth(_Boot/roto%"hcp
Az ethE b!ll#sai "!'ig !k$"" n$z-!n!k kiW
ethE_3/%E=@!E,'!@!EA
ethE_0etmask%@..!@..!@..!(
ethE_Broa"cast%E=@!E,'!@!@..
?r+ikor in'#-asz !gy in!r0$sz a ^Start9ask 0et1ork cinter&6sB_neveU^
"aran/so 0uavaB 1$l'ul
Start9ask 0et1ork eth(
Ezz!l sz!+b!n a ^Stop9ask 0et1ork cinter&6sB_neveU^ l!ka"/solja az in!r0$szB
A l!gbb r!n'sz!rn$l( -a ugyan n!+ +in'n$l( az in!r0$sz!k +r in'ulsi
i'b!n HbooolskorI 0!l k!ll lljanakB A 0et1ork3nter&aces2nBoot vloz
aral+azza az ssz!s olyan in!r0$sz n!v$( +!ly!k +r a r!n'sz!rin'#s
0olya+aa sorn !l k!ll in'uljanak +aguk isB 1$l'ulW
21)
0et1ork3nter&aces2nBoot%+
IloI
Ieth(I
IethEI
-
Movbb( +!g-aroz-ao' az jr Hga!QayI a ki+!n ko++unik/i
sz+raB E--!z az albbi "$l'a ala"jn ll#s' b! a )ate1ay $s a
)ate1ay3nter&ace vlozkaW
)ate1ay%E=@!E,'!@!E
)ate1ay3nter&ace%ethE
Megjegyzs: A A97 sz!rv!r!k s"!/i0ik/ija H-a :k$zz!l; akaro' b!ll#aniI
ugyano l!l-! 0!l( +in a -agyo+nyos Pnix r!n'sz!r!kn$l( az
/etc/resolv!con& llo+nyban Hill!v! iW /System/Settings/resolv!con& IB Egy
"$l'a a resolv!con& 0jlraW
nameserver @((!E<,!@!E(
nameserver @((!E==!@.@!,'
A#tomatik#s in*(ts
/ro+ramok a#tomatik#s in*(tsa
A saj knyvrunkban !l-!ly!z! !xstartup 0jlba b!#r "aran/sok br+!lyik
ablakk!z!l !lin'#sakor l!0unakB A "aran/sok kln sorba k!rlj!n!k(
unuk 0onos a k j!l( #gy a "rogra+HokI !lin'#sa un ovbb 0olya'ik az
ablakk!z!l b!l$s!B A 0jl uols sora r!s sor l!gy!n=
Esz!rin "l' a :gai+; "rogi auo+aikus in'#s-oz n!k!' l$r! k$n!
-ozni a saj -o+! knyvra'ban a 3xstartup n!vD 0jl( b!nn! !zz!l a
sorralW
gaim H
Es "rogi !s!$n a :gai+; -!ly! az in'#ani k#vn "rogi n!v! k!ll( az a n$v(
a+iv!l "aran/ssorba #rva !lin'#-a a "rogra+B
Eiv!l az in'ulskor l!0u s/ri" :u'ja;( -ogy +ily!n ablakk!z!l in'ul(
ablakk!z!ll 0gg in'uls is +!ga'-aunkB 1lBW
*** !Zl eleZe ***
i& P [E % &luxox Q_ then
gkrellm H
&i
opera H
*** !Zl vge ***
220
A#tostart a !o"oLin#$ ren*szer alatt
A GoboLinux !lj!s!n sz!+$lyr! szab-a r!n'sz!r( !+ia az auosarra
l$ny!g$b!n akr-ny l!-!s$gnk is k#nlkozik( +!r br+!ly
in'#szkri"! #r-aunkB
Autostart a gra2ikus 2el>let 2elllsakor= 9a E@--et 9asznlunk
E--!z #rjuk a
//rograms/K:D$Base/Current/Share"/con&ig/k"m/Gstartup 0il!Co H!z :-agyo+nyos;
Linux r!n'sz!r!kn$l az /usr/share/con&ig/k"m/Gstartup .vonalon k!r!s!n'IB
Zn "$l'ul i in'#oa+ !l az >?in'k!ys "rogra+o( igaz( !+ia a
k$"!rnyk$"!k! a gyk$rknyvrba +!ni( a root ulaj'onak$nB E--!z !
k$ sor v!!+ 0!l az >saru" llo+nybaW
xmo"map $e Ikeyco"e EEE % FEAI
xin"keys H
Az ini.ializls testresza"sa
Ala"$r!l+!z$s sz!rin a GoboLinux boo szkri"!k! .gy kon0igurljk( -ogy
viszonylag k!v$s '$+on ini/ializljanak $s kon0igurljanak( $s /sak azon
'olgoka ll#sk b!( a+!ly!k kzs!k a l!gbb 0!l-asznl !s!$b!nB Ez a
sz!k/i !l+agyarzza( +ik$n v!-!!' r a GoboLinuxo( -ogy az !gy!( a+i
! akarszB
A GoboLinux boo szkri"!k +Dk'$s$n!k r$szl!!s l!#rsa +su
all-a Ha :?oo szkri"!k; al0!j!z! van ! $+nak sz!n!lv!IB Ez!n $+a
!kin$s$-!z annyi k!ll u'no'( -ogy a+ikor +!gnyo+o' a sz+#g$"!'
:"oQ!r; go+bj( n$-ny 0jl /sak .gy :+agl;( varzslaosan v$gr!-aj'ikB
Ez!k a 0jlok i -!ly!zk!'n!k !lW /System/Settings/BootScripts \ $s alan allo'
a l!#rsukaB
!oot$p C !z az ala"v! boot szkriptB A+in a n!v$bl kv!k!zik( a
r!n'sz!r in'ulsakor 0u l!B 2lyan lalnos ini/ializlsoka
aral+az( a+!ly!kn!k +in'!n in'ulskor +!g k!ll r$nnikB
jssz!!!bb in'#ruinok $"#-!!k azlal( -ogy ! szkri"!k
+!g-#vjk !lbb a ?ooP"Co( +aj' !gy$b +s 0!la'aoka is
v$gr!-ajanakB F$ !00$l$ ala"bl aral+az a r!n'sz!rW
Ionsole C Ez +!g-#vja a ?ooP"Co( +aj' !xra
ini/ializlsoka 0ua( a konzol z!++' b!ll#snak
$r'!k$b!nB
Grap9i6 C Ez +!g-#vja a ?ooP"Co( +aj' in'#ja a gra0ikus
221
b!j!l!nk!z$sk!z!lB
D9utdo:n C A ?ooP" analogonja( !z az ala"v! :l!ll#; szkri"B Ez
!gy$b( s"!/ializlabb l!ll#szkri"!k lal -asznlW
)eboot C HSjrain'#sI 7!g#s$gl -#vja a 7-u'oQnCo a
szks$g!s l!ll#sok !lv$gz$s$-!z( +aj' .jrain'#ja a
sz+#g$"!B
?alt C E!g-#vja a 7-u'oQnCo( $s l!ll#ja a sz+#g$"! Hvagy
!gysz!rD!n +!gll( -a nin/s -!r'v!r+ogas a
szo0v!rv!z$r!l r!n'sz!rl!ll#s-ozIB
Ez!n 0jlok +in'!gyik! l$ny!g$b!n sorok sz!kv!n/ilis sorozabl ll( +in
az albbi( +!lyn!k j!l!n$s! !l$gg$ knny!n kiall-aW
Dxec IMessage!!!I parancs$param6terek
A "illenty?zet ksleltetsi i*eje s se"ess+e
Egy konkr$ "$l'n b!+uava !z( $!l!zzk 0!l( -ogy b! akaro' ll#ani a
bill!nyDz! k$sl!l!$si i'!j$ $s is+$l$si s!b!ss$g$ a konzolonB E!g!-!!'
!z( a kv!k!z sor a'va a /System/Settings/BootScripts/Console 0jl-ozW
Dxec IMaking keyoar" spee"y!!!I k"rate $r A( $" @.(
A boo szkri"!k ovbb +ogajk a :aszkoka; isB Ez n$+il!g -ala'bb
$+akr( +!ly! az :&n'#ruin aszkok; r$szb!n +agyarzunk !lB
)n*(tr#tin taszkok
A boo szkri"j!i' alkal+az-ajk a :boo aszkoka;( a+!ly!k olyan kis sz!rC
v#z szkri"!k( a+ik! a "rogra+ok szll#-anakB Egy "rogra+ a aszkjai a
>esources/9asks ala aral+azza( s !z!k b! vannak link!lv! a
/System/*inks/9asks knyvrbaB Ez 'urvn +!g0!l!l a :-agyo+nyos
'iszrknl; az /etc/init!" szkri"!kn!k( +!ly!k sok 'iszrib./iban
+!gall-aakB
1aran/ssorbl in'#-asz vagy +!gll#-asz aszkoka( a Start9ask $s
Stop9ask "aran/soka -asznlvaB A kv!k!z "aran/s "$l'ul !gy -lzai
in!r0$sz in'#( a /System/Settings/Boot2ptionsCnl +!ga'o kon0igur/i
sz!rin Hls' +$gW :A -lza b!ll#sa;IW
Start9ask 0et1ork3nter&ace eth(
A boo szkri"!k!n b!ll n!k!' n!+ k!ll !z!k! a "aran/soka -asznlno'(
szks$g!s azonban +!ga'no' !gy "ara+$!r( +!ly j!lzi( -ogy az a'o aszk
!lin'#an' vagy l!ll#an'W
222
Dxec I3nitialiBing net1ork!!!I 0et1ork Start
Taszkok ksz(tse
7zigor.an v$v!( a aszk +in'ssz! /su"n !gy s-!ll szkri" a +!g0!l!l
aralo+j!gyz$kb!n( +!ly !l0oga'ja a :sar; $s a :so"; "ara+$!r!k!B Ebb!n
a k$"z!l!b!li "$l'ban b!+uaunk !gy 0jl
H //rograms/Foo/E!(/>esources/9asks/Foo I a+!ly !z!k! a 0!l$!l!k! ki!l$g#iW
Z!/in/sh
case I[EI in
PSsQtart-
Z 3tt in"ul a &oo
&oo $$silly$1alk
__
PSsQtop-
Z 3tt 5ll]tOuk le a &oo$t
killall &oo
__
esac Z 7esac7 nevets6ges, tu"om!!! "e mit tehetfnk, ilyen a shell sBintaxisa ?-
3 l! a 0!ni "$l' sablonk$n -asznlni a aszkjai' !lk$sz#$s$-!zB Az
kPSsQk szinaxis bizos#ja( -ogy a :start; $s :Start; "aran/so !gyarn
0!lis+!rj!( !lk!rlv$n #gy a saj-ibkaB
:illenty?zetkioszts
*asznl' a Keymap*ayout sz!k/i a /System/Settings/Boot2ptions 0jlban( kivC
laszan' a +!g0!l!l bill!nyDz!kioszs( -a n!+ akarsz rossz bill!nyDC
-ozzr!n'!l$sB
A r!n'!lk!z$sr! ll bill!nyDz!kioszsok a E!@ /so+agban vannak\
!z!k !map 0jlokB A konzol bill!nyDz!kioszs akr+ikor ll#-ao' a
loa"keys C 0uavaB 1$l'ul( Avorak bill!nyDz!kioszs-oz( g$"!l' b! !zW
loa"keys "vorak!map
Mars' $szb!n( -ogy a bill!nyDz!kioszs gra0ikus krny!z!bn 5s -!ly!n
ll#an' b!= F!r!ss!' +!g az I3nput:eviceI sz!k/i a
/System/Settings/xorg!con& llo+nybanB *asonlk$""( b!ll#-ao' a bill!nC
yDz!kioszs 0usi'b!n .jrain'#s n$lklW -asznl' a setxkmap !szkzB
1$l'ul( a bill!nyDz!!'! Avorak kioszsra kon0igurlan'( g$"!l' b! !z
!gy > M!r+inalba H+in "$l'ul az x!r+ vagy a konsol!IW
setxkmap :vorak
22,
9$+!ly '!sko" krny!z! gra0ikus !szkzk! is bizos# a bill!nyDz!C
kioszs b!ll#s-ozB 1$l'ul( FAE ala !z a FAE 8onrol 8!n!rCn$l
kon0igurl-ao'B
:oot tmk
5izikailag a GoboLinux boo $+a Hb!l$si k$"!rnyI !gy !gysz!rD szkri"
0jl( a+i a //rograms/BootScripts/cverBiNU/9hemes /#+!n -!ly!zk!'ik !lB
A $+a0jl az in'#ruin +agja li b!B Enn$l0ogva a $+a0jl +!g-#v'ik
+in'!n 0usiszinCvlozskorB ?r a l$ny!gi r$sz aral+az-aja +in'ssz!
a szkri" rzs!( !gy ko+oly boo szkri" +!g k!ll vals#sa a kv!k!z
0unk/ikaW
M-!+!&ni
M-!+!5il!
M-!+!?!0or!
M-!+!A0!r
M-!+!5inis-
Ez!k a 0unk/ik azok a -ozz0$r$si "onok( +!ly!k ssz!ka"/soljk a $+
az in'#ruin +agjvalB
:oot<river
A ?ooAriv!r szkri"! n!+ k!ll 0uani kzv!l!nl a "aran/ssorblB 8$lja(
-ogy az initta 0jlban H /System/Settings/initta I +!g-arozo !ljrsoka
az 1C!s( ini "ro/!ssz!l !lin'#saB
?ooAriv!rCn!k !gy "ara+$!r j!lzi( az a'o szkri"! +!lyik 0usi szin!n
k!ll v$gr!-ajaniB & !gy "$l'a az iniabCra( a ?ooAriv!rCn!k szl -#vsokC
kalW
i"?@?init"e&ault?
lE?S?1ait?/System/*inks/Dxecutales/Boot:river BootUp
su?S?respa1n?/sin/sulogin
l@?E@A#.?1ait?/System/*inks/Dxecutales/Boot:river Console
l,?,?1ait?/System/*inks/Dxecutales/Boot:river >eoot
l(?(?1ait?/System/*inks/Dxecutales/Boot:river Halt
ca?E@A#.?ctrlalt"el?/sin/shut"o1n $tE $r no1
E?@A#.?respa1n?/System/*inks/Dxecutales/agetty ttyE =,((
@?@A#.?respa1n?/System/*inks/Dxecutales/agetty tty@ =,((
A?@A#.?respa1n?/System/*inks/Dxecutales/agetty ttyA =,((
224
#?@A#.?respa1n?/System/*inks/Dxecutales/agetty tty# =,((
.?@A#.?respa1n?/System/*inks/Dxecutales/agetty tty. =,((
:oot tma ksz(tse
A boo $+a !gy !gysz!rD szkri" 0jlB 4aljban -a -ajo'( l$r!-oz-asz
akr olyan $+ is( a+!ly bb 0jlbl ll H+ !z n!+ okv!l!nl j l!IB A
l$ny!g i az( -ogy !gy 0jl !l$gB Ez a 0jl 5 0unk/i vals# +!gW 9heme3nit(
9hemeFinish( 9hemeBe&ore( 9heme;&ter $s 9hemeFileB
Ek$""( -a +!g akaro' vals#ani a saj GoboLinux boo $+'a( +in'!n
a+i +!g k!ll !nn!' /su"n az( -ogy l$r!-ozo' a +aga'
//rograms/BootScripts/cversionU/9hemes/;BinSaO5tBoot96m5m
0jl( a+i +!gvals#ja !z!n 0unk/ika H$s o"/ionlisan !gy$b +in'!n0$l$k!
is a szkri" rzs$b!nI +in'!nn!l !gy( a+i /sak akarszB
:oot tma konfi+#rlsa
A l!gbb 'iszrib./inak olyan boo szkri"j!i vannak( +!ly!k +in'ig ugyanC
.gy n$zn!k kiB M!r+$sz!!s!n a ,ed Hat boo szkri"j!i klnbzn!k
+on'juk a *la(kware boo szkri"j!il( '! a+ir! $n gon'olok az az( -ogy -a
!gysz!r kivlaszol !gy! !z!n 'iszrib./ik kzl( akkor +in'ig ugyanaz
0ogo' lni( a+ikor in'#o' a sz+#g$"!'!B
Es0!ll a GoboLinux +ogaja( -ogy kivlasz-as' a n!k!' +!g0!l!l
+!gj!l!n$sD $s vis!lk!'$sD boo $+( +!ly v$gr!-aj'ik a r!n'sz!r
in'ulsakorB 7( saj $+ka is l$r!-oz-asz( a+in !z l! van #rva !
0!j!z!b!nB
4lasz' ki a n!k!' !sz $+( b!ll#va a Boot9heme%cS0eke"9etsBa96maU
o"/i a Boot2ptions 0jlbanB _+! n$-ny( j!l!nl!g !l$r-! $+aW
Gobo,ext C Egy klnl!g!s $+a( bb onna v!z$rlk''al
:l!!r-!lv!; a !r+inlo'aB
?at C Egy L!'C*a -ason+sW sz#n!s P 2K Q $s PF;3*D:Q szv!g!k
+!gj!l!n#$s$v!l( j!l!zv! a 'olgok ini/ializlsnak sik!r$ vagy
sik!r!l!ns$g$B
`uotes C Lvi' v$l!l!n i'$z!!k ki#rsval j!lzi +in'!n ini/ializl
$!l sik!r!s vagy sik!r!l!n volB
Dla6k C Ez a $+ a r$gi 7la/kQar! booolsi +'sz!r i-l!!W
nin/s!n!k zavar z!n!!k( nin/s!n!k sz#n!k $s s"!/ilis !00!k!kB
9$z' +!g a //rograms/BootScripts/Current/9hemes/ knyvra( az ssz!s
-ozz0$r-! $+a !kin$s$-!zB
*asznl-ao' a 9estBoot9heme szkri"! a--oz( -ogy a r!n'sz!r .jrain'#sa
225
n$lkl +!g!kin-!s' vala+!ly $+a kin$z!$B A 9estBoot9heme l!#rsa !
0!j!z!b!n all-aW :?oo $+a !sz!l$s!;B
"dzetek
:A GoboM!x -ibak!r!s$s! annyira n!-$z vol( -ogy !z +oivla a
M!s?ooM-!+! szkri" !lk$sz#$s$B; CC *is-a+ Eu-a++a'
:oot tma me+vals(tsa
Ez a r$sz l!#rja( +ik$n vals#-ao' +!g a k!l!z 0unk/ik +in'!gyik$B
Theme=nit
Ez( a+in a n!v! is +uaja( a szoksos -!ly! az ini/ializlsoknakB Alan
all-a !gy "$l'a arra( -ogyan u'o' -asznlni a san'ar' [/>DL*DLD*
vloz Ha Sysvinit init "rogra+blI n$-ny z!n! kl'$s$r! a+ikor a
r!n'sz!r ini/ializl'ik vagy l!ka"/solB
i& P I[/>DL*DLD*I % I0I Q
then
echo I)oo*inux is initialiBing!!!I
else
echo I)oo*inux is going "o1n!!!I
&i
Theme#ile
A <obo2in%3 boot szkriptek 0jlok !gy soroza -ajjk v$gr! HLs' +$g !
0!j!z!!W :Az ini/ializls !sr!szabsa; a ovbbi r$szl!!k$rIB Ein'!n !00$l!
0il! v$gr!-ajsnak !lin'#sa !l az in'#ruinok +agja +!g-#vja a
9hemeFileC( +!ga'va n!ki !ls H$s !gy!l!nI "ara+$!rk$n az $"" v$gr!-ajC
an' 0il! n!v$B Maln 0!l!sl!g!s is +on'ani( '! $g!' s!++i n!+ k!l!z
arra( -ogy visszaj!lz$s a'j rla( $"" +!lyik 0jl -aj'ik v$gr!B HA :Hat; $+a(
"$l'ul( s!++i n!+ #r ki az 9hemeFileCi+"l!+!n/ijbanIB
& kv!k!zik !gy valban !gysz!rD +!gvals#sa a M-!+!5il!Cn!kB
&unction 9hemeFile+-
g
echo IDntering &ile 7[E7!!!I
h
226
ThemeCefore s ThemeAfter
Ez!k a 0unk/ik "aran/soka -ajanak v$gr!B A 9hemeBe&ore !gy "rogra+
v$gr!-ajsa eltt( a 9heme;&ter( +in vr-a is( %tna -aj'ik v$gr!B
A 9hemeBe&ore k$ "ara+$!r ig$ny!lW !gy azonos# $s !gy z!n!!B Az
azonos# !gy nu+!rikus i'( !k$"" u'o' "ros#ani a 9hemeBe&ore $s
9heme;&ter -#vsokaB *asonlk$"" a 9heme;&ter is k$ "ara+$!r ig$ny!l( az
azonos# $s !gy nu+!rikus vissza$r$si k'o( +!ly ubbi j!lzi a sik!r!s
Hz$rI vagy a -ibs H!gy$b $r$kI v$gr!-ajsB
*a a $+' +!gvals#sa /su"n sz!kv!n/ilis Hazaz( n!+ -asznlsz
5orkCo $s GaiCo az in'#aszkok v$gr!-ajsnlI( az!s!b!n 0igy!l+!n
k#vl -agy-ao' az azonos# O a l!ggyakoribb $+k sz!kv!n/ilisak( !z k!
!gysz!rDbb$ !sziB Mbbszl. b!l$sn$l +in'azonlal a "rogra+ok !l$r
sorr!n'b!n 0!j!z'-!n!k b!( +in a-ogyan !lin'ulak\ a kil$"k'okkal
rkkzv! gra0ikusan is r!"r!z!nl-a a "r-uza+os b!l$s !z!n
sajossga Ha Check*ist $+a !gy k#s$rl! !rr!IB
_+! !gy gyors "$l'a a 9hemeBe&ore $s 9heme;&ter ruinokraW
&unction 9hemeBe&ore+- g
shi&t Z ignore i"
echo $n I%%%U [Y!!! I
h
&unction 9heme;&ter+- g
i& P I[@I $eV ( Q
then echo IgSUCCDSShI
else echo IgD>>2>hI
&i
h
Theme#inish
A 9hemeFinish 0unk/i uols l$"$sk$n -#v'ik +!g a 0usi szin vlsnl
H+iun +in'!n +s v$gr!-aj'oIB Azaz( !z a -!ly! annak( a-ol br+i
v$gl!g!s k'o -ozza'-aunkB Egy 9hemeFinishCs!l !lk$sz#! aszk abba a
0jlba #r( +!lyn!k aral+ a login "ro+" +!gj!l!n#$s! !l +uaja +!g a
r!n'sz!r a k$"!rnynB Ez!n 0jl Hkiss%e filekI n!v! a 9hemeFinish !ls H$s
!gy!l!nI "ara+$!r!B
A kv!k!z "$l'a !gy !gysz!rD 9hemeFinish i+"l!+!n/i +ua b!( a+i
!gy ily!n kissu!k 0jlba #r( +!ly l!rli a k$"!rnyB
&unction 9hemeFinish+-
g
clear U [E
echo IKelcome!!I UU [E
h
22@
:oot tma tesztelse
7z!r!n/s$r! n!+ szks$g!s +in'ig .jrain'#ano' a sz+#g$"!'! a--oz(
-ogy !sz!l' a boo $+i'aB A 9estBoot9heme szkri" a s!g#s$g!'r! si!
!bb!nB [ k!ll 0uano'( "ara+$!rk$n +!ga'va n!ki a boo $+a n!v$W
9estBoot9heme ;BinSaO5tBoot96m5m
Ez +aj' !gy booolsi !ljrs szi+ull n!k!'( sok 'olog v$gr!-ajsvalB
9$+!lyik /s!n'!s l!sz( +sok sok szv!g! #rnak +aj' ki( n$+!lyik sik!r!s
l!sz( +sok -ib j!l!zn!kBBB 9yo+j !n!r -a !z v$g!$r a klogink "ro+"
+!gj!l!n$s$v!lB *a n!+ a'sz +!g ! szkri"n!k $+an!v!( kiliszza n!k!' a
az !l$r-! $+ka a //rograms/BootScripts/Current/9hemes/ knyvrblB
M!r+$sz!!s!n nagyon -asznos !z a szkri" a--oz -ogy lssuk( +ik$n
n$zn!k ki a klnbz boo $+k( s #gy kivlasz-as' kzlk a n!k!'
l!gjobban !szB
MegjegyzsW 9$+!ly $+a n!+ j!l!nik +!g "onosan az >!r+`Fonsol! Con
vagy !gy$b gra0ikus !r+inlon( ill!v! n!+Csan'ar' konzol b!Dk$szl!!kk!lB
4alsz#nDl!g a l!gjobb ugyanabban a krny!z!b!n 0uani a 9estBoot9heme
szkri"!( +in a+ily!nb!n $nyl!g!s!n booolsz +aj'=
:ootolsi op.ik
?ooolskor az in'#ruin l!0ua n$-ny "rogra+oB Ez!k /$lja n$-ny
olyan 'olog b!ll#sa( +in "$l'ul a bill!nyDz!kioszs $s a r!n'sz!rra(
ill!v! a sQa" "ar#/iHkI ini/ializlsaBB L$!zn!k bizonyos o"/ik arra( +ik$n
-aj'janak v$gr! ! "rogra+ok( ill!v! -ogy ! "rogra+ok +ik$n
kon0igurljk a r!n'sz!r!'!B
E!gvloza-ao' az ssz!s !00$l! o"/i a /System/Settings/Boot2ptions $s a
/System/Settings/0et1ork2ptions 0jlok sz!rk!sz$s$v!lB Ez!k a 0jlok a
kv!k!z 0or+u+. b!j!gyz$s!kbl llnakW
2ption%value
E!gj!gyz!n'( -ogy a szkz n!+ +!g!ng!'! az T j!l H!gy!nls$gj!lI !l
vagy un= HZr'!k!ss$gk$""!n( ig!n( !z !gy $""oly s-!ll 0jl( +in a+i a boo
szkri"!k -asznlnakIB
22%
4lean@o*#les
Firl +in'!n !lvol#-a k!rn!l+o'ulB
*asznlaW CleanMo"ules
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzisz+B
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Ez a szkri" krmmo"kCo -aj v$gr! +in'!n +o'ulon( +!gis+$!lv! az !ljrs a
+o'ul 0ggs$g!ir! is( +#g n!+ all bb !lvol#-a +o'ul Hazaz( +#g ki
n!+ rl +in'!n b!l +o'ul( kiv$v! az $"" -asznlaban l!vk!IB
4reate/a.ka+e
GoboLinux /so+ag k$sz#$s! vala+!ly( a r!n'sz!rr! +r 0!linsalll
"rogra+blB Ala"v!!n +in'ssz! !gy !tar!B@ llo+ny ll# !l a
"ara+$!rk$n +!ga'o "rogra+ //rograms alai knyvraibl $s azok
aral+blB
*asznlaW Create/ackage ctartalomOegyB6kU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a -!l" z!n!!B
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Cb( CCbzi"2 C M+r#$s bzi"2Cv!lB
CA( CCnoC'!"!n'!n/i!s C 9!+ ll# !l A!"!n'!n/i!s 0il!CoB
Cg( CCgzi" C M+r#$s gzi"C"!l
C"( CC"!rsonalCba/ku" C 7z!+$ly!s vi!li +'B 9E *A7Y9JLA
"ublikus 'iszrib./i-oz=
C'( CC'!v!lCv!rsion C 5!jl!szi v!rzisz+ok k!z!l$s! H0k$n
GoboLinux 0!jl!szkn!kI
Cn( CCn!QCv!rsion t!nryh C Sj v!rzisz+o ll# b! a /so+agnak
H0k$n GoboLinux 0!jl!szkn!kI
Ck( CCk!!" C Sj v!rzi +solsa +ozgas -!ly! H0!jl!szi ill!v! .j
v!rzik -asznla-ozI
Cs( CCsign C Al#rja a /so+ago
C( CCarg!C'ir t!nryh C A +!ga'o knyvrba k$sz#i !l a /so+ago a
szoksos ^B^ knyvr -!ly!B
22)
<E: s L,L .soma+ok kezelse
Gyakora jl jn( -a vala+i 0!l u'unk !nni Gobo al gyorsan( !"e vagy !uhu
/so+agokblB E--!z szks$gnk van a @;EG /so+agk!z!l szo0v!rr!( +!r
az +!g u'ja nyini az P*P /so+agoka is( l$v$n -ogy sz!rk!z!$ !kinv! az
uhu /so+ag l$ny!g$b!n !gy "e /so+agnak 0!l!l +!g( /sak !uhu a ki!rj!sz$s!=
E--!z rak' 0!l a A1FG /so+agoB
Ezun azonban szks$g van +$g !gy kis rkkr!B A GoboLinux ala az mc
.gy van b!ll#va( -ogy azonnal +!g akarja nyini a "e /so+ago -a
rkainasz C br a+#g nin/s :/K) /so+agk!z!l( a''ig n!+ +uaja +!g
n!k!' a /so+ag b!ls!j$b!n l!v C209D09S knyvrban +!gb.j 0jlokaB Az UHU
azonban is+!r!l!n ki!rj!sz$s n!kiB Man#suk +!g r= Ez -ogy !z a
:an#s; +ik$n k!ll v$gr!-ajani( l!#ruk abban a 0!j!z!b!n( +!lyn!k /#+!W
:5jl#"usok "rogra+ok-oz rs#sa az +/ "rogiban; C olvas' !l !- o=
Fi!+!l!+ azonban( -ogy !z a +'os#s /sak akkor l$" +aj' $l!b!( -a
S3LA&9A_M2A az E8C=
Ez!k un -a rkainasz b!nn! !gy Bu-u ki!rj!sz$sD 0jlra( ugyan.gy
+!gnyija n!k!'( +in-a P-uLinux ala !nn$'B
<e*#.e5ame
E!gvizsglja a 0il!Co( k!r!sv! b!nn! a +!ga'o "rogra+ nagyb!Ds#!
n!v!iB
*asznlaW :e"uce0ame c&ileU cnameU
A szkri" v$gigvizsglja a +!ga'o 0il!Co( k!r!sv! b!nn! a +!ga'o n!v!( $s
vissza$r azzal a nagyb!Ds#! n$vv!l( a+i a l!ggyakoribbnak allB
1$l'aW :e"uce0ame >D;:MD gtkglarea
<epen*en.ies
Egy GoboLinux /so+ag 0ggs$g!i k$r'!zi l!B E!gvizsglja a "rogra+ 0jljai(
$s !ll!nrzi a +s 0jlokra vonakoz 'ina+ikus ka"/solaai Haz l""
"rogra+o -asznlvaIB _ly +'on ki'!r#-!!' a /so+agok kzi 0ggs$gi
ka"/solaokaB
*asznlaW :epen"encies g P$cQ ccsomagU PcverBiNUQ J $& c&ileU h
2"/ikW
C-( CC-!l" E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
2,0
C4( CCv!rbos! ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C0( CC0il! 8sak !gy 0jl 0ggs$g!in!k +!gj!l!n#$s!B
C/( CC/-!/k A /so+ag 0ggs$g0jljnak vizsglaa( a-!ly! -ogy
g!n!rlna !gy!B
Cr( CCr!v!rs! &nv!rz 0ggs$gvizsglaW 3!lzi( -ogy +!ly "rogra+ok
0ggn!k az a'o "rogra+l Hv!rzika is 0igy!l!+b! v!sz( -a a'oakI
Ca( CCall Ein'!n 0jl +!gvizsgl( n!+/sak a ^in^( ^sin^ $s ^li^
knyvrakban l!v!k!B
C+( CC+issingConly 8sak a -inyz 0jloka j!l!n#i +!gB H/sak
vizsglai z!++'I
C*( CC-ig-!rCorC+issingConly 8sak a -inyz 0ggs$g!k vagy .jabb
v!rzik kij!lz$s! H/sak vizsglai z!++'I
Cl( CClis 5ggs$gi llo+ny kiliszsa( -a l$!zik H/sinl !gy!(
-a nin/sIB
C'( CC'!"!n'!n/i!sC0il! 9!+ n$zi +!g a +!ga'o 0ggs$gi 0jlB
C!( CC!x!/u! t!nryh A -inyzkon vagy +agasabb v!rzij.akon -ajja
v$gr! a "aran/soB H/sak vizsglai z!++'I
Cb( CCba/- F!g!l z!++'W nin/s!n!k k$r'$s!kB
C"( CC"rogra+s t!nryht'irh 5ggs$g!k is+$!l !ll!nrz$s!B
CQ( CCQri! 5ggs$g!k ki#rsa a >esources/:epen"encies Cb!B
Ck( CCk!!"Cgoing 9! 0!j!zz! b! azonnal( -a br+!ly v$gr!-aj-a
"rogra+ -ibsnak bizonyul H/sak vizsglaiCv$gr!-ajsi z!++'IB
4!rzisz+ +!ga'snak -inyban a Current az $rv$ny!sn!k !kin!B
A @ependen6ies kon2igurlsa
Eana"sg sok "rogra+ klnbz +'okon vals# +!g !gy bizonyos
0!la'aoB Egy "$l'a !rr! az 2"!nGL A1&( +!ly! az >org( E!saLib $s 9vi'ia is
i+"l!+!nlB Ein'azonlal n!+ +in'!n 0!l-asznlnak van 9vi'ia kryja(
s !kkor 0!l+!rl a "robl$+aW A r!/i"! l$r!-ozsa un +ik$n l!-!n! az
auo+aikusan g!n!rl A!"!n'!n/i!s lisrl !l+aszkolni az 9vi'i< Ez a
"robl$+ +!gol'ja a A!"!n'!n/i!sBbla/klisCn!k n!v!z! kon0igurl-a
llo+nyB
:epen"encies!lacklist
Ez az llo+ny 0!lsorolja azoka a /so+agoka( a+!ly!kn!k n!+ k!ll
+!gj!l!nnik a :epen"encies 0il!Cban( +iun a r!/i"! l$r!jB A 0or+u+a
nagyon !gysz!rDW +in'!n sorban !gy /so+ag( v!rzi+!gj!ll$s n$lklB
1$l'a a :epen"encies!lacklistCraW
A kv!k!z "$l'a a )lic $s 0vi"ia /so+agok bla/klisCj!B A +!gj!gyz$s!k $s
r!s sorok n!+ l!szn!k 0igy!l!+b! v$v!( azaz !z!k -asznl-aakB
2,1
Z ; :epen"encies!lacklist r6sBletesen itt "okument5lt?
Z http?//1iki!goolinux!org/:epen"encies
)lic
0vi"ia
<eta.h/ro+ram
E!ga'vn n!ki !gy "rogra+n!v! $s !gy /$lCaralo+j!gyz$k!( +ozgaja !z
a "rogra+o az //rograms Cban !l0oglal -!ly$rl a /$lk$n +!g-arozo
aralo+j!gyz$kb!( +ikzb!n !l-!ly!z a r$gi -!ly$n !gy az .j -!lyr! +ua
szi+bolikus link!B Ez a szolglas akkor l!-! $r'!k!s( -a "$l'ul
sz!r!n$l +ozgani !gy /so+ago !gy +sik "ar#/ira( '! az sz!r!n$'( -ogy
a /so+ag az$r +$gis l-a l!gy!n a //rograms CbanB Ein'!n szi+bolikus
link .jra l!sz g!n!rlva a /$lCaralo+j!gyz$kr!B
*asznlaW :etach/rogram cprogramU PcverBiNUQ Pcc6l$tartalomOegyB6kUQ
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C/( CC/o"y C EsolsB E!garja a l$!z "rogra+o a
gyk$r0jlr!n'sz!rb!nB
Cb( CCba/- C k!g!l z!++'B Eini+lis +!nnyis$gD 0igy!l+!z!
z!n!B
CA( CCnoC'!"!n'!n/i!s C 9!+ "rblja +!g a 0ggs$g!k! !lj!s#!niB
Ez a szkri" ^+ozgaja^ a "rogra+o a //rogramsC-i!rar/-ibl a t/$lC
aralo+j!gyz$kh knyvrbaB Azun szi+bolikus link!k! -oz l$r!( a
//rograms 0unk/ionalis 0!nnaran'B *a n!+ a'unk +!g t/$lCaralo+C
j!gyz$khC!( .gy a [goo3nstall krny!z!i vloz l!sz 0igy!l!+b! v$v!B
1$l'aW
:etach/rogram )CC @!=.!A /0et1ork//rograms
2,2
<isa"le/ro+ram
9$-a szks$g!ss$ vl-a +!garani !gy insalll "rogra+o a +aga
aralo+j!gyz$k$b!n( ugyanakkor viszon !l$r-!!l!nn$ !nni a /System/*inks
Cb!n all-a b!j!gyz$s!k!n k!r!szlB A :isale/rogram arra j( -ogy
!lvol#sa az a'o "rogra+-oz aroz ssz!s szi+bolikus link!( +ikzb!n a
"rogra+ +aga +$g +in'ig +!gall-a az llo+nyr!n'sz!rb!nB
*asznlaW :isale/rogram cprogramU PcverBiNUQ
2"/ikW
C-( CC-!l" O E!gj!l!n#i !z a -!l"!B
Cv( CCv!rsion O Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! O ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Ez a szkri" :l!ilja; a "rogra+o a r!n'sz!rb!n( ugyanakkor +!g-agyja az a
//rograms -i!rar/-ibanB A "rogra+ .jra!ng!'$ly!z$s$-!z 0uas' is+$ a
Symlink/rogram szkri"!B *a n!+ a'sz +!g v!rzi( a :Current; l!sz
-ozzr!n'!lv!B
1$l'aW
:isale/rogram )CC @!=.!A
<monik#s felhasznlk
&g!n( .gy lszik a GoboLinux n!+/sak llabar( n!+/sak 0!l-asznlbar(
'! a +iszikusok nagy barja isBBB
Fo+olyra 0or'#va a szW ! /#+ n!+ +iszikra ual( -an!+ a
kv!k!zkr!W
5!linsallla+ korbban a 9H99/:C( azn a EySb*C $s a H99/: '$+on(
ubbi kzis+!r!bb n!v! A"a/-!CQ!bsz!rv!rB Enn!k sorn klnbz
:l0!l-asznlk; j!k l$r!( a+i n!+ zavarna C -a n!+ az l!nn! a -!lyz!(
-ogy a K:M loginCs/r!!nj$n$l !z!k is kij!lz'n!k a :nor+l; us!r!k n!v!i
+!ll!= &ly!n!k( -ogy
MysVl
9http"
Http"
9o +os !z!k! n!+ is rl-!!+( ugy!BBB -ogyan il-ao+ l!( -ogy !z!k n!
j!l!nj!n!k +!g a b!j!l!nk!z$sn$l<
A +!gol'sW
2,,
7z!rk!sszk a /System/Settings/pass1" llo+ny= 2 korbban ily!n
b!j!gyz$s!k volak Hbb!k kzIW
thttp"?x?E((E?E((E??/"ev/null?/in/&alse
mysVl?x?E((@?E((@?a""e" y Compile &or
MySb*?//rograms/MySb*/.!(!@<?/System/*inks/Dxecutales/&alse
http"?x?E((A?E((A??/Files/KKK?/in/&alse
Ez #rjuk #gyW
thttp"?x?E((E?E((E??/"ev/null?
mysVl?x?E((@?E((@?a""e" y Compile &or MySb*?//rograms/MySb*/.!(!@<?
http"?x?E((A?E((A??/Files/KKK?
A+in l-a( a klnbs$g annyi( -ogy a 0!l-asznl s-!llCj$n!k a v$g$n
s!++i n!+ a'unk +!g( azaz a+i korbban o vol( az kirlkB Ez!k
un n!+ j!l!nn!k +!g a FAECb!n ! '$+onokB
E<)TOG varia"le
*a ily!n -ibaz!n!! ka"unk !gy .j r!/i"! k$sz#$s! kzb!nW
,ompile: 9aking reipe diretory"""
9ak:eipe: #.3T': variable is not set" ,anGt edit desription"
akkor ll#suk b! a +!g0!l!l krny!z!i vloz= 1l' .gy( -ogy a
[H2MD/!Bshrc 0jlba 0!lv!sszk ! sorW
export D:392>%7nano $17
E*it3.ript
Egy GoboLinux szkri" k$sz#$s! vagy sz!rk!sz$s!B
*asznlaW D"itScript csBkript$n6v$jtvonalmega"5s$n6lkflU
2"/ikW
C-( CC-!l" C Enn!k a l!#rsnak a +!gj!l!n#$s!B
Cv( CCv!rsion C A "rogra+ v!rzijnak ki#rsaB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Akkor k!ll -asznlja'( -a !gy +$g n!+l$!z szkri"! akarsz !lll#aniB Az
D"itScript a 9emplateScriptC! -asznlja sablonk$n az .jonnan !lll#an'
szkri"!k-!zB
1$l'aW D"itScript D"itScript
2,4
2et.hAr.hive
E!ga'va n!ki !gy r!/i"$( l!li a 0or'#s-oz szks$g!s 0jlB
*asznlaW Fetch;rchive crecipeU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a"rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
1$l'aW Fetch;rchive /Files/Compile/*ocal>ecipes/KAB/(!E(/>ecipe
2i"o3an*"o$
1rogra+ 0uasa v$'! krny!z!b!n( l!korlozo 0!l-asznlk$nB
*asznlaW FioSan"ox PcopciNkUQ cprogramU Pcparancs$param6terek!!!UQ
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Co( CCoriginal C Er!'!i ulaj'onosok visszall#saB
Cr( CCr!sor! t!nryh C Mulaj'onjog b!ll#sa t!nryhCr!B
C'( CC'ir!/ory t!nryh C A "rogra+ az t!nryh aralo+j!gyz$kbl
0uavaB Ez az .vonal l!-! abszol.( vagy r!la#v a san'box
gyk$rknyvr-oz viszony#vaB
Cs( CCsan'box t!nryhuWt!nryhBBBn C F!s"onokkal !lvlaszo lisja
azon !rl!!kn!k( +!ly!k!n a l!korlozo 0!l-asznlnak #rsi joga
vanB Az ala"$r!l+!z! b!ll#s a ^3^B
A san'boxon b!lli -asznl-asg $r'!k$b!n a ^3^ aralo+j!gyz$k a san'box
gyk!r$-!z van +ounolva H+in /System/Lariale/tmp/!FioSan"ox<'@#IB
Ezokbl r!la#v .vonalak( +in "$l'ul ^3B^ -asznlaa a--oz( -ogy a ^3^
knyvrnl +agasabb szin!k!n l!v aralo+j!gyz$k!k! $r-!ss !l( vralan
!r!'+$ny!k! "ro'ukl-aB Ez ssz!zavar-aja a san'boxon k!r!szl
+!g!r!+! szi+bolikus ka"/solaokaB
1$l'aW
FioSan"ox $r (!( $s 7!?//rograms/0aughty;pp/Current7 make install
2,5
2ile konvertlsa LT2>N k*ols"a
A +!gol's( !r+$sz!!s!n "aran/ssorblW
iconv $$&rom$co"e%3S2$''.=$@ $$to$co"e%U9F$' &ile!html U uO&ile!html
-+l 0il! -!ly! !r+$sz!!s!n si+a x is +!ga'-aB
2ilter4olors
Eonokr++ szDri a san'ar' in"uo Hk" annyi /sinl( -ogy !lvol#ja
b!ll! a sz#n!k$r 0!l!ls !r+inlC!s/a"!Ck'okaIB
*asznlaW FilterColors
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a ki#rsB
Cv( CCv!rsion C ki#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
A /sv!z!$k!n a 5il!r8olorsCnak kl' ou"ubl kiszDr!n!k a !r+inl
!s/a"!Ck'ok H+!ly!k lalban sz#nin0or+/iuka -aroznak +!g( '!
!gy$b -asznlaaik is l!-!s$g!s!kIB
1$l'aW A 5il!r8olors lalban /sv!z!$k!n k!r!szl -asznlaosW
valamilyen_parancs J FilterColors
2ilterLines
Egy gr!"C-!z -asonl sokol'al. !szkzB
1$l'kW
cat &oo!txt J Filter*ines IlaI
E!gj!l!n# +in'!n sor a 0ooBxCbl( a+i a :bla; ki0!j!z$s aral+azzaB
cat &oo!txt J Filter*ines IlaI IgooI
E!gj!l!n# +in'!n sor a 0ooBxCbl( a+i aral+azza a :bla; 4AGN a :goob;
ki0!j!z$sB
cat &oo!txt J Filter*ines IlaI IgooI $n ImacI
E!gj!l!n# +in'!n sor a 0ooBxCbl( a+i aral+azza a :bla; 4AGN a :goob;
2,6
ki0!j!z$s( '! 9EE aral+azza a k+a/kCoB
cat &oo!txt J Filter*ines IlaI IgooI $n ImacI IopsI
E!gj!l!n# +in'!n sor a 0ooBxCbl( a+i aral+azza a :bla; 4AGN a :goob;
ki0!j!z$s( '! 9EE aral+azza s!+ a :+a/;Co( s!+ az :o"s;CoB
cat &oo!txt J Filter*ines IlaI $n IgooI ImacI IopsI
E!gj!l!n# +in'!n sor a 0ooBxCbl( a+i aral+azza a kblak ki0!j!z$s( $s
9EE aral+azza s!+ a kgoobkCo( s!+ a k+a/kCo( s!+ az ko"skCoB
cat &oo!txt J Filter*ines $n IlaI IgooI ImacI IopsI
E!gj!l!n# +in'!n sor a 0ooBxCbl( a+i a :bla;( :goob;( :+a/;( :o"s;
ki0!j!z$s!k !gyik$ s!+ aral+azzaB
2in*/a.ka+e
8so+ag vagy r!/i"! !l0or'ulsai un kua( kizrlag a "rogra+ n!v!( ill!v!
a n$v $s a v!rzi ala"jn( a n$v !s!$b!n n!+ kisb!DCnagyb!D $rz$k!nyB
2"/ikW
C uty"!h( ty"!h(BBBn( CCy"!sTuty"!h( ty"!h(BBBn C Annak b!ll#sa(
+ily!n #"us. /so+agok kz k!r!sg$lj!nB Az $rv$ny!s #"usokW
localpackage Hvagyis -!lyi /so+agI( o&&icialpackage Hvagyis -ivaalos
/so+agI( contripackage Hvagyis -ozzjrulsi /so+agI( recipe( tracke"
Hnyo+on kv!!I( all H+in'!gyikIB El!g!n' ! #"usoknak +in'ssz!
/su"n az !ls karak!r$ is -asznlniW l= o= 6= r= t= aB Az
ala"$r!l+!z! b!ll#sW localpackage( o&&icialpackageB E!gj!gyz!n'(
-ogy a+!nnyib!n a :recipe; #"us -asznljuk( kiolvassa a
Compile!con&Cbl a r!/i"!Crolk $s a -!lyi r!/i"!rolk -!ly!iB
CClo/alC'irsTut'irh(BBn C *ol k!r!ss! a -!lyi binris /so+agokaB
Ala"$r!l+!z$s sz!rin a )et;vailale!con&Cban '!0inil .vonala
-asznljaB
CC0or/!Cu"'a! C Erl!! 0riss#$sW Akkor is l!li a /so+aglis( -a a
-!lyi +sola Ha+i a /!Settings/cache/ Cb!n vanI !gy rnl 0riss!bbB
Cl( CC0ullClis C A b!ll#o "ara+$!r!kn!k +!g0!l!l ssz!s !l0or'uls
ki#rja( n!+ /sak a :l!gjobba;B
Cs( CCsubsring C Az ssz!s olyan /so+ago 0igy!l!+b! v!szi( a+in!k a
n!v! aral+azza a +!ga'o karak!rln/oB Auo+aikusan
!ng!'$ly!zi a ^$$&ull$list^ o"/iB
CG( CCnoCQ!b C 7!++i n!+ "rbl +!g l!l!ni( $s n!+ lisz ki voli
!l$r$sD r!/i"$k! $s /so+agoka H-a/sak n!+ -asznluk kzv!l!nl
a ^$$types%^ o"/iIB 5!llb#rlja a^$$&orce$up"ate^ o"/iB
2,@
1$l'k a -asznlaraW
Fin"/ackage k"e
Fin"/ackage k"e A!@!A
Fin"/ackage K:D A!@!A
Fin"/ackage $$types%recipe k"e A!@!A
Fin"/ackage $$types%local_package,o&&icial_package k"e A!@!A
Fin"/ackage $t l,o k"e A!@!A
Fin"/ackage $$&ull$list k"e A!@!A
Fin"/ackage $$&orce$up"ate $$&ull$list k"e A!@!A
Fin"/ackage $$types%recipe k"e$ase A!@!A
Fin"/ackage $$types%recipe $$sustring k" A!@!A
2in*O#i.k
Ez a ^0in'^ !l$"rogra+ja( sz#n!s ki+!n!!l( s !rs!n l!/skk!n!
szinaxissalB Lvi'!n az ^2^ "aran//sal is akivizl-aB
*asznlaW Fin"buick ckeresen"a 5llom5nyU PcjtvonalUQ
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
*a a tk!r!s!n' llo+nyh a /sillago HklkI aral+azza( .gy kzv!l!nl !z
-asznlja a k!r!s$s-!zB *a n!+ aral+az /sillago( az!s!b!n a /sillag HklkI
-ozza''ik a k!r!s! n$v !l!j$-!z $s v$g$-!zB *a az t.vonalhCa n!+
a'juk +!g( .gy az $"" akulis aralo+j!gyz$kb!n k!r!sB
1$l'aW
Fin"buick I\!cI !!
5igy!l' +!g( -ogy a -ozza'o i'$zj!l!k !lk!rlik a s-!ll lali
b!-!ly!!s#$sB
2i$Attri"#tes
5jlok aribuu+ai ll#ja b! a aral+ukl 0gg!nB Ez -asznos l!-! az
!ng!'$ly!k b!ll#s-oz "$l'ul olyan !s!b!n( a+ikor olyan 0jlr!n'sz!r!kC
bl +solunk llo+nyoka( a+!ly n!+ +ogaja az PnixCs#lus. !ng!'$C
ly!k! H1$l'ul 5AM 0jlr!n'sz!rD 0lo"ikIB
2,%
*asznlaW Fix;ttriutes PopciNk!!!Q &5Olok!!!
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
CL( CCr!/ursiv! C L!kurz#v !ng!'$lyb!ll#s az alknyvrakban isB
C( CCru! t!nryh C ?!ll#ja az !ng!'$ly t!nryhCr!( -a a 0jl
v$gr!-aj-anak !kin-!B
C0( CC0als! t!nryh C ?!ll#ja az !ng!'$ly t!nryhCr!( -a a 0jl n!+
!kin-! v$gr!-aj-anakB
Az ala"$r!l+!z! !ng!'$ly!k a 5ixAribu!sB/on0 llo+nybl olvasanak
kiB
1$l'kW
Fix;ttriutes $t <(( $& ,(( \
Fix;ttriutes $> $& ,,# \
2i$)nfo
Sjra$"#i az in0o aralo+j!gyz$k!k b!j!gyz$s!iB
*asznlaW Fix3n&o
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C+( CC+o'! t!nryh C 4$gr!-ajsi +'W ^links^( ^'ir^ vagy ^bo-^ Hazaz
+in'k!IB Az ala"$r!l+!z! $r$k a ^bo-^B

2i$Li"toolLa
A litool lal k$sz#! !la 0jlok konv!rlsa a GoboLinux sz+raB
*asznlaW Fix*itool*a c&5Olok!!!U
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
2,)
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Cb( CCba/ku" C ?izonsgi +!n$s k$sz#$s! az !r!'!i Bla 0jlrlB
1$l'aW
Fix*itool*a $ \!la
2or*(ts kzzel
Jlalban n!+ szorulsz r( -ogy :k$zi !rv!l; 0or'#s( a 8o+"il! !szkz n$lklB
A 8o+"il! +agas szinD 0or'#!szkz( s !gyik l!gj!l!ns!bb ulaj'onsga a
nagy0ok. rugal+assg( +!lyn!k s!g#s$g$v!l a saj /$ljai'nak +!g0!l!l!n
alak#-ao' Hs -a !kzb!n n!n +$gis "robl$+k a''nnak a +Dk'$s$v!l(
k$rjk #rj a l!v!l!zlisra( -ogy +$g rugal+asabb !-!sskIB *asznos l!-!
+$gis u'ni( +i r$nik !kzb!n( a :0D ala;( #gy ! 0!j!z!b!n v$gig+!gynk
!gy k$zi 0or'#si !ljrson( +ikzb!n ugyanazoka a s!g# szkri"!k!
-asznljuk( a+ik! +aga a 8o+"il! isB
*a 0or'#ol +r vala-a "rogra+o Linux ala( u'-ao'( -ogy !z l!gC
gyakrabban -ro+ r$szbl llW !lk$sz#!ni a 0orrs H/on0igur!I( l!0or'#ani az
H+ak!I( $s !l!"#!ni a 0or'#s sorn g!n!rl llo+nyoka H+ak! insallIB Az
!ljrs ala"v!!n a GoboLinuxban is -asonlB Ein'azonlal ovbbi b!avaC
kozsoka is ig$nylnk az !ls l$"$sb!n( az$r( -ogy a 0orrs +!g0!l!l!n
l!gy!n !lk$sz#v! a 0or'#s sz+ra( 0igy!l!+b! v$v! a GoboLinux aralo+C
j!gyz$k!i( $s ovbbi !!n'k vrnak rnk a -ar+a'ik l$"$sb!n( a+ikoris a /
/rogramsCba !l!"#! 0jloka b! k!ll link!lni a /System -i!rar/-iba Hazaz(
-ogy a "rogra+bl !lll#o 0jloka -ozz0$r-!v$ !gyk a r!n'sz!r szC
+raIB
A GoboLinux ala n$-ny szkri" s!g# n!knk( -ogy +in'!z -a$konyan
v$g!z-!ssk !lB
/repare/rogram
San"ox3nstall
Symlink/rogram
A 1r!"ar!1rogra+ a 0!n!bb l!#r !ls l$"$s v$gzi !lB A San"ox3nstall "!'ig a
-ar+a'ika( +ikzb!n bizos#ja a k+ak! insallk v!sz$ly!l!n v$gr!-ajsB A
Symlink/rogram a v$gs !!n' -ajja v$gr!( az .j "rogra+ r!n'sz!rb!in!grC
lsB
A /repare/rogram szkri" k$ 'olgo /sinlB E!galkoja a aralo+j!gyz$kC
-i!rar/-i a "rogra+ sz+ra a //rograms al( $s !lk$sz#i a 0orrs a 0or'#C
s-ozB
A /repare/rogram szinaxisaW
240
/repare/rogram cprogram$n6vU cverBiNsB5mU P $$ cegy6$opciNkU Q
A "rogra+n$v $s v!rzisz+ +!ga'sa k!l!zB Ez!k azok a n!v!k( a+!C
ly!k! a //rograms alai aralo+j!gyz$k!kb!n -asznlunkB 1$l'ul a
/repare/rogram Foo E!(
!z!k! a aralo+j!gyz$k!k! -ozza l$r!W
//rograms/Foo/Settings( //rograms/Foo/E!(( //rograms/Foo/E!(/in $s #gy ovbbB
A /repare/rogram lal v$gr!-ajo +so'ik 0!la'a a 0orrsok !lk$sz#$s!B
Ein-ogy nin/s a 0orrsk'ok 0or+u+ szablyoz san'ar' a 'iszrib.C
/ik sz+ra a szaba'szo0v!r!k vilgban( nin/s +' az !lk$sz#$s !lj!s
auo+aizlsra s!+B 7z!r!n/s$r! a G9P AuoMools n$"sz!rDs$g! !l$g kz!l
-oz +ink! !gy0aja san'ar'-ozB
A /repare/rogram a +so'ik l$"$sb!n +!g-arozza( +!ly !lk$sz#C
!szkzk !l$r-!!k( $s v$gr!-ajja a kv!k!zk !gyik$W
1B *a a "rogra+ r!n'!lk!zik G9P auo/on0 lal g!n!rl ^/on0igur!^
szkri"!l( a /repare/rogram 0uaja az( +!ga'va n!ki a szks$g!s
o"/ika Hbbnyir! !z!k!W $$pre&ix( $$syscon&"irI( $s br+ily!n +s
o"/ika is( a+ik! a 0!l-asznl !l#r a "aran/ssorban H+in t!gy$bC
o"/ikhIB
2B 9$-ny "rogra+0!jl!sz saj ^/on0igur!^ szkri"! #r( '! a G9P
auo/on0 n$"sz!rDs$g! +ia olyan "aran/ssori in!r0$sz !rv!z -ozz(
a+i -asonl a--oz( a+i a+az -asznlB A /repare/rogram +!g"rblja
'!!klni( -ogy a n!+Cauo/on0 szkri" l!galbb a $$pre&ix o"/i
!l0oga'jaC!( s -a ig!n( -asznlja azB
Lvi'!n( a /repare/rogramot !kin-!!' !gy a ^/on0igur!^Co :b!/so+agol;
!ljrsnakB 1$l'ul a kv!k!z 0uasa -!ly!W
S/&oo$E!(Q con&igure $$1ith$share"%yes
-asznl' !zW
S/&oo$E!(Q /repare/rogram Foo E!( $$ $$1ith$share"%yes
!iztonsgos telepts1 San"ox3nstall
7zigor.an v$v!( -a +in'!n -!ly!s!n ll#ol b!( !gysz!rD!n 0ua-ao' a
k+ak! insallk "aran/so is( +iun a k+ak!k +r l!0uoB J+ a+ia
:sz!+$lyr! szabo; .vonalaka -arozunk +!g az alkal+azsok sz+ra(
bl/s 'olognak Dnik !gy0aja bizonsgi r$!gg!l gon'osko'ni arrl( -ogy a
!l!"#$s valban a +!g0!l!l -!ly!n kv!k!zz$k b!B 4$glis a GoboLinux 0
!lny! a +o'ularisaW l!gynk bizosak abban( -ogy a +i :k$zi
b!avakozsunk; n!+ 0ogja +!grni azB
E 0!la'aban si! s!g#s$gnkr! a GoboLinux a San"ox3nstall szkri"!l(
+!ly !lkln#!( !ll!nrz krny!z!! -oz l$r! a bizonsgos !l!"#$s
$r'!k$b!n( a ^+ak! insall^ 0uasnak i'!j$r!B E krny!z!! a FioSan"ox
szkri" szolglaja( +!ly klnl!g!s !ng!'$ly!kk!l r!n'!lk!zik !gy s"!/ilis
241
0!l-asznl( &io .vonalai-ozB A !l!"#$s ! 0!l-asznl n!v$b!n r$nik(
akin!k nin/s #rsi !ng!'$ly! s!++i +s-oz +in a+i a San"ox3nstall
kij!ll( +in "$l'ul //rograms/Foo/Current $s //rograms/Foo/SettingsB
Enn$l0ogva s!++i llo+ny n!+ !l!"l-! -ol+i :v$l!l!n -!ly!kr!;B A
7an'box&nsall !gy i"ikus -#vsa #gy n$z kiW
San"ox3nstall Foo
*a szks$g!s( !gy$b o"/ik is +!ga'-aakB A r$szl!!krl ! 0!j!z!b!n
j$koz'-aszW Dandbox"nstallB
A progra5 belinkelse1 Symlink/rogram
A v$gs l$"$s !gy "rogra+ !l!"#$s! sorn a Symlink/rogram -ajja v$gr!B Ez a
szkri" 0!l!ls az$r( -ogy a /System/*inks -i!rar/-iba b!l!k!rlj!n!k a
+!g0!l!l .j link!kB
A 7y+link1rogra+ szinaxisaW
Symlink/rogram cprogramn6vU P cverBiNsB5mU Q
A +so'ik argu+!nu+ o"/ionlisB *a n!+ a'unk +!g v!rzi( a Currentk$n
b!link!l! v!szi ala"ulB Egy lalnosan -asznl "aran/ssori "ara+$!r a
$c over1rite
+!ly az j!l!ni( -ogy #rjon 0!ll br+ily!n l$!z szi+bolikus link! kon0likuC
sok !s!$n Haz ala"$r!l+!z! b!ll#s a l$!z link!k +!grz$s!( -ogy n!
l!gy!n -assal a +r l$!z alkal+azsokraIB A--oz( -ogy a 5oo "rogra+o
b!in!grl' a /System sruk.rba( +in'!n link! 0!ll#rva( g$"!l' b! !zW
Symlink/rogram $c over1rite Foo
A Symlink/rogram sz+os "aran/ssori ka"/solval r!n'!lk!zik( -ala'bb
0!l-asznlk szks$gl!!i ki!l$g#!n'B A r$szl!!k$r ls' a 7y+link1rogra+
0!j!z!!B
E+y tipik#s kzzel val for*(ts menete
Ez nor+lis !s!b!n a kv!k!zkbl ll C !gyk 0!l a SBuper/rogi .!E
v!rzijrl van szW
1B L!l' a 0orrsk'o Hvalsz#nDl!g vala+i +r#! 0or+u+ban l!sz(
"l' SBuper/rogi$.$E!tar!gB IB
2B Fi/so+agolo'W l!sz !gy SBuper/rogi$.$E n!vD knyvra'B
,B ?!l$"sz o'aB
4B /repare/rogram $t SBuper/rogi .!E
HEkkor l$r!-ozza a //rograms/SBuper/rogi/.!E knyvra $s +in'!n alknyvC
ra o a+i k!ll n!kiI
5B /repare/rogram SBuper/rogi .!E
HEkkor ll#ja !l a Con&igure llo+nyIB
242
6B make
HEkkor 0or'#ja l!I
@B San"ox3nstall SBuper/rogi .!E
HEkkor +solja b! a //rograms/SBuper/rogi/.!E knyvrba a+i k!llI
%B Symlink/rogram SBuper/rogi
HEkkor $r!s#i a r!n'sz!r( -ogy i++r !z a "rogra+ is a r!n'!lk!z$s$r! ll C
!l k!z'v! a "rogra+ -asznl-aI
)B Eos +r rl-!!' a SBuper/rogi$.$E knyvra( az( a-ov i'!igl!n!s!n
ki/so+agola' a 0orrsB
Zs k$sz!n is vagy=
2reshen
5riss#! GoboLinux r!/i"$k $s /so+agok un kuaB
*asznlaW Freshen P copciNkU Q
2"/ikW
CCbinari!s( Cb C ?inris /so+agoka k!r!s Hala"$r!l+!z$sI
CC/a/-!Conly( C/ C 8sak a /a/-!Co 0riss#iB
CC/o+"il!roo t!nryh C 5!llb#rlja az ala" 8o+"il! aralo+j!gyz$k!B
CC'!bug C -ibak!r!s z!++' !ng!'$ly!z$s!B
CC'oQngra'!s( C' C Forbbi vlozaok 0igy!l!+b! v$!l!B
CC-!l"( C- C Enn!k a l!#rsnak a +!gj!l!n#$s!B
CCin0o( Cit!nryh C &n0or+/ik a t"rogra+hCrl
CCn!+o'!( t!nryh C ?!ll#ja a n!Eo'!Co Honlin!oo00lin!oalQaysI
CCnoCbinari!s( C? C 9!+ k!r!s binris /so+agokaB
CCnoC/a/-!( C8 C 9!+ -asznlja a /a/-! a'aai a `1rogra+sC-ozB
CCnoC'oQngra'!s( CA C Forbbi vlozaoka n!+ v!sz 0igy!l!+b!B
Hala"$r!l+!z$sI
CCnoCr!/i"!s( CL C 9!+ k!r!s r!/i"$k!B
CCnoCu"gra'!s( C9 C 9!+ k!r!s .jabb vlozaokaB
CCr!/i"!s( Cr C L!/i"$k k!r!s$s! Hala"$r!l+!z$sI
CCu"gra'!( Cu C Sjabb vlozaok tlisah
CCu"gra'!Csys!+( CP C A -ozz0$r-! r!/i"$k .jabb vlozaai( kiv$v!
tlisah
CCu"gra'!s( Cn C Sjabb vlozaok k!r!s$s! Hala"$r!l+!z$sI
CCv!rbos!( C4 C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
CCv!rsion( Cv C A "rogra+ v!rzijnak ki#rsaB
1ara+$!r!k n$lkl 0uava( a Freshen ki#rja a 0riss#$s!k lisj a kv!k!z
0or+banW
24,
K3@M0 Loo 5"1 ?"1
A rvi'#$s!k j!l!n$s!W
& C &nsalll
P C 3av#o H.jabb vlozaI
A C L$g!bbi vloza H7z#nk'W vrsI
L C L!/i"! van -ozz H7z#nk'W zl'I
? C ?inris /so+ag van -ozz Hsz#nk'W srga`barnaI
> C L!/i"! $s binris /so+ag is van -ozz Hsz#nk'W k$kI
1$l'aW
Freshen $:
A--oz -ogy -asznl-as'( !lbb !l!"#!n!' k!llW
pv+,siszilla Y0Compile Freshen
,ompile: /oating a reipe !or Lreshen """
,ompile: Lound reipe !or Lreshen
8et:eipe: Trying to get http:--gobolinu$"org-reipe*store-Lreshen**5"5"4*r?**
reipe"tar"bz5
8et:eipe: .oWnloading reipe !rom http:--gobolinu$"org-reipe*
store-Lreshen**5"5"4*r?**reipe"tar"bz5
,ompile: :eipe plaed in -Liles-,ompile-:eipes-Lreshen-5"5"4*r?
,ompile: ,heking dependenies"""
,ompile: ,ompiling Lreshen version 5"5"4, revision r?"
**1H:1D:5E** http:--e"geek"nz-!iles-gobo-Lreshen*5"5"4"tar"bz5
U[ \Lreshen*5"5"4"tar"bz5G
:esolving e"geek"nz""" 514"??D"?FD"5E1
,onneting to e"geek"nz]514"??D"?FD"5E1]:41""" onneted"
2TT9 rePuest sent, aWaiting response""" 511 'T
/ength: 5E,7HF =5ET> Kappliation-$*bzip50
?11_KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU[0 5E,7HF E1"4ET-s
1H:1D:56 =E1"F1 TB-s> * \Lreshen*5"5"4"tar"bz5G saved K5E7HF-5E7HF0
,ompile: @npaking !ile -Liles-,ompile-;rhives-Lreshen*5"5"4"tar"bz5"""
,ompile: Atripping e$eutables"""
@pdateAettings: ,urrent and de!ault settings are di!!erent
? neW: 5"5"4-:esoures-.e!aults-Aettings-Lreshen-Lreshen"on!
@pdateAettings: Xuik*updating settings in -9rograms-Lreshen
@pdateAettings: Baking up settings in
-9rograms-Lreshen-5"5"4-:esoures-AettingsBakup
@pdateAettings: auto: @sing
5"5"4-:esoures-.e!aults-Aettings-Lreshen-Lreshen"on!
Aymlink9rogram: Aymlinking Lreshen 5"5"4"
Aymlink9rogram: Aymlinking global settings"""
Aymlink9rogram: 9roessed ? !ile"
Aymlink9rogram: Aymlinking tasks"""
244
Aymlink9rogram: Atoring variable !iles"""
Aymlink9rogram: Aymlinking libraries"""
Aymlink9rogram: 9roessed 6 !iles"
Aymlink9rogram: @pdating library database =ldon!ig>"""
Aymlink9rogram: Aymlinking headers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking in!o"""
Aymlink9rogram: @pdating in!o dir"""
Aymlink9rogram: Aymlinking manuals"""
Aymlink9rogram: Aymlinking e$eutables"""
Aymlink9rogram: 9roessed ? !ile"
Aymlink9rogram: Aymlinking Wrappers"""
Aymlink9rogram: Aymlinking shared"""
Aymlink9rogram: 9roessed ? !ile"
Aymlink9rogram: :emoving unused diretories"""
Aymlink9rogram: .one"
,ompile: 8enerating pakageGs build in!ormation"""
8enerating dependeny report" 9lease Wait: *
,ompile: 8enerating pakageGs signature"""
Aign9rogram: ,reating Lile2ash
pv+,siszilla Y0
!A@//3
GAE117 T GoboLinux d A"a/-! d Ey7RL d 1*1 d 1y-on d 77L
E 'oku+!nu+ /$lja( -ogy l$"$s!nk$ni k$ziknyvk$n szolgljon arra
vonakozan( +ik$n k!ll GoboLinux ala b!ll#ani !gy A"a/-! Q!bsz!rv!r
1*1`77L +ogassalB
@y3OL
Elszr a Ey7RLC k!ll insalllniB Fonzolban a'' ki a kv!k!z
"aran/soW
Compile MySb*
Ez!k un !l$g i'' +ara' a--oz( -ogy !lk$sz#s +aga'nak !gy kv$BBB
A+ikor v$g!$r a 0or'#si 0olya+a( vlasz-asz +aga'nak
-asznlara !gy kon0igur/is 0jlB
A Ey7RL kon0igur/i a //rograms/MySb*/Settings/mysVl ala van rolva( $s az
akulisan -asznl llo+ny n!v! my!cn&
Az ala"$r!l+!z! /on0ig 0il! n!v! my$me"ium!cn&B *a n!k!' !z +!g0!l!l( l$"j a
kv!k!z "onra= Esklnb!n vlassz !gy! a bbibl $s #r' 0!ll v!l! a
my!cn& llo+nyB
Eos !lj az i'!j!( -ogy in'#suk a mysVl sz!rv!rB E--!z s' b!W
245
Start9ask MySb*
A sz!rv!rn!k +os 0unia k!llB
9or+lis in'ulskor !z #rja kiW
Starting MySb*! SUCCDSS!
Start9ask? MySb*? >eturne" co"e ( %U 2K!
H+!gj!gyz$sW *a a sz!rv!r ! "illanaban b!'glik( akkor !ll!nriz' az
!ng!'$ly!k! a //rograms/MySb*/Lariale CnlB A ulaj'onos $s a /so"orok
-ozz k!ll 0$rj!n!k a mysVlC-!zB Ez +!g u'o' vals#ani a kv!k!z
"aran//salW
cho1n $> mysVl?mysVl ///MySb*/Lariale
Ezun in'#s' !l .jra a sz!rv!rBI
A kv!k!z l$"$s az( -ogy b!ll#suk a 5ysTl root user j!lszavB es'
b!W
//rograms/MySb*/Current/in/mysVla"min $u root pass1or" m^0e1p;sS1(r:
*a a Ey7RL sz!rv!r auo+aikusan akaro' in'#ani +r a booolsi
0olya+a sorn( s' b!W
echo 7Dxec IStarting MySb* :ataase Server!!!I MySb* Start7 UU
/System/Settings/BootScripts/Multi
HA 0!ni!k! EGN 72L?A k!ll #rni=I
&nsall/i'a azzal !sz!l-!!'( -ogy b!g$"!l!'W
mysVl $u root $p
?!k$ri l!' a j!lszava'a( $s l-ao' a Ey7RL +onior( -ogy +in'!n j
l!C!B
Open33L
Az 2"!n77L l!0or'#saW
Compile 2penSS*
Apa.he C,TT/<D
Jlalban a 0or'#s az !ls l$"$sW
246
Compile H99/:
5or'#s un az A"a/-! k$sz!n k!ll lljon az in'#sraB es' b!W
Start9ask H99/:
*a !rr! ily!n z!n!! ka"nlW
http"? Syntax error on line #@' o&
//rograms/H99/:/Settings/http"/http"!con&? 3nclu"e "irectory
7/System/Settings/http"/con&7 not &oun"
Start9ask? H99/:? >eturne" co"e E %U F;3*D:!
akkor -oz' l$r! n!ki a /System/Settings/http"/con& aralo+j!gyz$k!B
*a ily!n -ibaz!n!! ka"nlW
http"? a" user name http"
Start9ask? H99/:? >eturne" co"e E %U F;3*D:!
akkor +in'!n!k!l gyz'j +!g rla( l$!zikC! 9ttpd n!vD /so"oro' a
/System/Settings/group llo+nybanB E !sz!l$s l!g!gysz!rDbb +'ja( -a
rk!r!s!l !zz!l a "aran//salW
grep http" /System/Settings/group
*a nin/s ily!n /so"oro'( -oz' l$r!W
groupa"" http"
s !zun !gy 9ttpd n!vD 0!l-asznl is k!ll k$sz#s ! "aran//sal( a+!ly a
9ttpd /so"or agjaW
usera"" http" $s /in/&alse $" /Files/KKK $g http"
*a auo+aikusan( +r booolskor in'#ani akaro' az A"a/-!
sz!rv!r( s' b!W
echo 7Dxec IStarting ;pache Ke Server!!!I ;pache Start7 UU
/System/Settings/BootScripts/Multi
HA 0!ni!k! EGN 72L?A k!ll #rni=I
/,/
Az A"a/-! 1*1 Eo'ul insall/ij-oz g$"!l' b!W
Compile Mo"_/H/
Ez /sak az A"a/-! Eo'ul insalllja= A 1*1 $s a 1EAL 8L& v!rzija n!+ l!sz
!l!"#v!=
24@
&n'#s' .jra az A"a/-!Co( -ogy az b!ls! az .j 1*1 +o'ulW
Stop9ask H99/:
Start9ask H99/:
/ython
A +o'ul 0or'#saW
Compile Mo"_/ython
7z!rk!sz' a http"!con& llo+nyo'a Ha+i ! knyvrban k!ll l!gy!nW
//rograms/H99/:/Settings/H99/:/http"!con& I -ogy b!ls! a 1y-on +oC
'ul az A"a/-!Cval !gyB A'' -ozz a kv!k!z sor a bbi
*oa"Mo"ule 'ir!k#va unW
*oa"Mo"ule python_mo"ule mo"ules/mo"_python!so
&n'#s' .jra az A"a/-!Co( -ogy az b!ls! a +o'ulW

Stop9ask H99/:
Start9ask H99/:
#z minden) 2elyezd el a Weboldaladat itt: /:epot/KKK/:ocuments/
Az angol ny!lvD /ikk! #raW 4olk!r Gi!ban
5or'#oaW 4iola Yoln
MegjegyzsW Eiun +in'!z !l!"#!!'( $r'!+!s !lolvasni ! knyvbl a
:A$+onikus 0!l-asznlk; 0!j!z!! is=
!enGe.ipe3tore
:8so+agol r!/i"$k!; k$sz#( !lkl'$sr! k$sz!n( -ogy !l-!ly!z!ss!n!k a
GoboLinux L!/i"! 7or!CbanB
*asznlaW )en>ecipeStore
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Ez a szkri" a /Files/Compile/*ocal>ecipes Cb!n all-a ssz!s r!/i"$
ssz!/so+agolja olyan 0or+ba( +in az !+! "$l'n l-aW Foo$$E!($$
recipe!tar!B@ \ $s !l-!ly!zi k! a /Files/Compile/Store CbanB Ez a -!ly
24%
+in'azonlal kon0igurl-a a /System/Settings/Compile/Compile!con&
llo+nybanB
!etAvaila"le=.onf
A )et;vailale!con& az a 0jl( a-ol .vonalaka H"a-I $s in!rn!/#+!k! HPLLI
ll#-asz b! binris /so+agok sz+raB
Ez a 0jl -!lyil!g i all-aW
//rograms/Scripts/Settings/Scripts/)et;vailale!con& C '! !z !r+$sz!!s!n b!
van link!lv! a r!n'sz!rb! +in /System/Settings/Scripts/)et;vailale!con& H$s
-a -asznlo' a GoboLinux knyvrr!n'sz!r( akkor +osanra +r u'no'
k!ll( -ogy !z ugyanaz( +in a /etc/Scripts/)et;vailale!con& IB
Ez a 0jl szoksos aral+aW
Az i'.ll$"$s H+so'"!r/!kb!nI a+!''ig +!gk#s$rli !l-ozni a /so+ago a
sz!rv!rrlB
timeout%E.
Az .vonalak( a+!ly!k!n a -!lyi /so+agoka auo+aikusan +!galljaB
Ein'!gyik l!-! +r#! H"l'B `A!"o`1a/kag!s`RCC4B0B0CCi6%6BarBbz2I
vagy +r#!l!n H"l'B `Eoun`7Uuas-57`1rogra+s`R`4B0B0IB
"e&ault*ocal/ackages/aths%+
I/:epot//ackagesI
I/Mount/SVuashFS//rogramsI
I/Mount/C:$>2M/:epot//ackages/I
I!I
-
A -ivaalos binris /so+agok lisi aral+az llo+nyokra +ua PLLC!k
H+!ly!k! !- az ala" 0!jl!szgr'a k$sz#!IB
o&&icial/ackages*ists%+
7http?//kun"or!org/goo/packages/o&&icial/M;03FDS9!B@7
7http?//goo!calica!com/packages/o&&icial/M;03FDS9!B@7
-
A -ozzjrulsi binris /so+agok lisi aral+az llo+nyokra +ua
PLLC!k H+!ly!k! !- n!+ az ala" 0!jl!szgr'a k$sz#!( s nin/s rjuk
s!++i garan/iaIB
contri/ackages*ists%+
7http?//kun"or!org/goo/packages/contri/M;03FDS9!B@7
7http?//goo!calica!com/packages/contri/M;03FDS9!B@7
-
A nyo+on kv!! binris /so+agok lisi aral+az llo+nyokra +ua
PLLC!kB A nyo+on kv!! v!rzi !gy olyan "rogra+v!rzi( a+!ly n!+
r!n'!lk!zik j!l!nl!g +$g $nyl!g!s r!/i"$v!l vagy binris /so+aggal( '! +r
!l$r-! a "rogra+ 0!jl!szin!k a sz+raB
tracke"Lersions*ists%+
7http?//goolinux!org/version$tracker/9racke"Lersions!B@7
-
24)
!etGe.ipe
L!-#v !gy r!/i"$( $s !l-!ly!zi az a r!/i"!C0banB
*asznlaW )et>ecipe Pcrecipe$urlUJcrecipe$jtvonalUQ
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
!o"o>+om"ok
&nn!n l!l-! n$-ny j"o0a :go+b;Ck$" a GoboLinuxrlW
-"W``QQQB'r!a+oraB/o+`-o+!`"ag!B"-"<15)
ill!v!
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`goboQiki`in'!xB"-"`GoboCgo+bok
!o"o/ath
E szkri"! sz+os +s szkri" b!ls!j$b!n -asznljkB klnbz s-!ll
vlozka -aroz +!g( +in "l' a [gooDxecutales( [gooUsers( [gooKernel( $s
#gy ovbb( +!ly!k a r!n'sz!r 0onos b!l$"$si "onjai +!g-aroz sring!k!
aral+aznak
H/System/*inks/Dxecutales( /Users( /System/Kernel( sbIB F!rljk !l a
szkri"j!inkb!n a :0ix!n b!-uzalozo 'olgoka;( $s inkbb -asznljuk !z!k!
a vlozka( -ogy !zz!l is jobb !gyk a vilgoBBB WCI
!r+s e+r +r+kezelsnek "ell(tsa
A GoboLinux 01,Cas vlozaa !z +$g n!+ /sinla +!g -!ly!nk
auo+aikusanB A 014C!s +r +!g!szi( !l$g okos !--!z( + +$gs!+ aro+
0!l!sl!g!sn!k l!#rni( +!r !lk$"z!l-!( -ogy valaki n!+ grgs !g!r!
-asznlva !l!"#i a GoboLinuxo( s k$sbb( ulag sz!r!n! $rni grgs
!g$rr!= Er"!'ig ! b!ll#s n$lkl az !g!r! grgj! n!+ 0og +Dk'niB
M!-W E--!z sz!rk!sz!nnk k!ll a //rograms/Gorg/Settings/GEE/xorg!con&
llo+nyB F!r!ssk +!g b!nn! az a r$sz( a+i az !g$rrl szl O knny!n
+!galljuk( +!r a :+ous!; sz 0og b!nn! sz!r!"!lniB Zs !z #rjuk .gy(
250
-ogy !00$l!k$"" n$zz!n kiW
Section I3nput:eviceI
3"enti&ier IMouse(I
:river ImouseI
2ption IDmulateAButtonsI IyesI
2ption IW;xisMappingI I# .I
2ption I/rotocolI I3M/S/@I
2ption I:eviceI I/"ev/input/miceI
2ption IW;xisMappingI I# . , <I
Dn"Section
Ezun !r+$sz!!s!n .jra illik in'#ani a r!n'sz!rnk! Hvagy l!galbbis a
gra0ikus 0!ll!!IB
!repO#i.k
Ez a ^gr!"^ !gy0aja !l$"rogra+ja( sz#n!s ki+!n!!l $s !rs!n /skk!n!
szinaxissalB Lvi'!n +in'ssz! a ^g^ "aran//sal is -#v-aB
*asznlaW )repbuick cmintaU Pc&5Olok!!!UQ
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Cr( CCr!/ursiv! C L!kurz#vB
Cs( CCsour/! C 7"!/ilis +' a 8`8dd`3ava 0orrsk'ok-ozB Jl$"i a
+!gj!gyz$s!k!( -a a 5il!r8o++!ns szkri" !l$r-!B
CQ( CCQ-ol!CQor' C 8sak !lj!s szavakra k!r!s rB
C8( CCnoC/olor C 7z#n!z$s n$lklB
A k!r!s$s kisb!DCnagyb!D $rz$k!ny( a+!nnyib!n a +inban l!galbb !gy
nagyb!D sz!r!"!lB ?inris llo+nyoka n!+ vizsgl B *ibaz!n!!k! n!+
j!l!n# +!gB 7orsz+oka +!gj!l!n#B *a n!+ a'unk +!g 0jl( az ssz!s 0jlon
$r!l+!zi a k!r!s$s Hkiv$v! a :sour/!; +'ban( a-ol !-!ly! a \!PCcHhQ\
+in !kini ala"$r!l+!z$s sz!rin +!ga'onakIB
1$l'aW
g &oo
!repGepla.e
Ez !gy kis !l$"rogra+ a ^s!'^C-!zB E!ga'va n!ki a ^+i^ +in( a ^+ir!^
+in $s a 0jln!v!k!( a ^+i^ +in'!n !l0or'ulsa b!-!ly!!s#'ik a ^+ir!^C
r! a +!ga'o 0jlokbanB
251
*asznlaW )rep>eplace cmitU cmireU c&5OlokU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
CL( CCr!/ursiv! C L!kurz#v v$gr!-ajs +in'!n 0jlban H0!llb#rlja az
uols "ara+$!rIB
1$l'aW
)rep>eplace ISimMcastI IsimmcastI \!Oava
!yors .soma+kezelsi -tm#tat
8so+agk!z!l$s GoboLinux ala
GoboLinux al a kv!k!z +'sz!r!kk!l !l!"#-!sz "rogra+oW
M!gyk 0!l( az >N "rogra+ 2B0B1 v!rzij akaro' !l!"#!niB
eGNEL3e9F A F&7?EMgC9AGN?EMg FeLj9?7ZGEFLE A
1ALA9872F?A9=
El+$sz !r+inlba( +aj' roo jogoka sz!rz!l a
su $
"aran//salB Ha roo j!lszava'a b!k$riIB EzunW
!inris 6so5ag teleptse= 9a az 5egvan a GoboLinux 9ivatalos
6so5agbzisban
3nstall/ackage G^
Err! l!li az >N "rogra+ l!g0riss!bb v!rzij( $s !l!"#iB Ein'!n !lin$z
-!ly!!'( l!g0!lj!bb a +!nb! n!+ sz!rk!szi b! a "rogra+o( '! o l!sz a
//rograms knyvrbanB
4AGNW
3nstall/ackage G^ @!(!E
Ekkor a 2B0B1 v!rzi !l!"#i az >N "rogra+bl( akkor is( -a !l$r-! +r
.jabbB
A "rogra+ n!v$ H>NI a v!rzil H2B0B1I 7YKFjY vlaszja !l=
,elepts 2orrsb<l= re6ipvel
252
Compile G^
Ekkor l!li a r!/i"!C0il!o a GoboLinux r!/i"!rolbl( +aj' l!li a 0orrs(
$s l!0or'#ja a r!/i"! ala"jnB Ez a l!g0riss!bb v!rzival 'olgozikB
4AGNW
Compile G^ @!(!E
Ein 0!n( '! a 2B0B1 v!rziraB
,elepts 2orrsb<l= 9a nin6s 9ozz re6ipe3 FIsak ersen 9alad<knakG3
_+! !gy "$l'a( az >N "rogi 2B0B1 v!rzijraB H& k!l!z v!rzi +!ga'no'IB
L!l' !gy knyvrba a "rogi 0orrsB ?!+$sz o'a !r+inlban( roo
jogokkal( +aj'W
/repare/rogram $t G^ @!(!E
HEz !lk$sz#i a //rograms al az alknyvrsruk.rI
/repare/rogram G^ @!(!E
Ez "ara+$!r!zi a /on0igur! szkri"!( $s 0uaja azB Err! 'olgozik !gy
k!v!s!( +aj'W
make
San"ox3nstall G^ @!(!E
Symlink/rogram G^
#e5 9ivatalos binris 6so5agok 2elttele
Az ily!n /so+ago !lbb l! k!ll ls' vala+i knyvrba a -onla"on 0!lsorol
:-ozzjrulsi; /so+agok kzl( vagy az $n -onla"o+rl -a "l' a +agyar
2"!n200i/!Co sz!r!n$'B +aj' !l+$sz a knyvrba a+ib! l!l!'( roo
jogokkal( azn
3nstall/ackage G^
*a n!n vala+!lyik invali" signature -ibaz!n!! #rna ki( akkor H'! /sak
akkorI +$g ki k!ll a'no' a
Symlink/rogram G^
"aran/so isB
25,
4eltett progra5 letiltsa HLook$nI
:isale/rogram G^ verBiNsB5m
Ekkor +!g+ara'nak a "rogi llo+nyai( /sak a szi+bolikus link!k! rli ki(
azaz n!+ l!sz a r!n'sz!rn!k u'o+sa rla( -ogy van ily!n "rogra+o'B
4eltett 6so5ag eltvoltsa
>emove/rogram G^ verBiNsB5m
Ekkor a //rograms knyvrbl is rli az ssz!s 0jl a+i a "rogi-oz arozikB
Eon'juk $n !l! !gy :isale/rogram "aran/so is ki szoka+ a'ni a 0!ni!k
sz!rin( -ogy a link!k! is rlj! !lbbB
*a rl$l vala+i k$zz!l( $s b!nn+ara'ak a +r s!-ova s!+ +ua
szi+bolikus link!k a r!n'sz!rb!n( akkor +!nj rook$n a
/System/*inks/Dxecutales knyvrba( +aj' a'' ki ! "aran/soW
&in" J >emoveBroken
Ez rli a s!-ova s! +ua r link!k!B
*a korbban :isale/rogram+al l!ilol vala+i( '! +$g n!+ rl!' a
0jljai >emove/rogram+al vagy +s-ogy( akkor -a +$gis !sz!'b! ju -ogy
n!k!' k$n! a "rogi( n!+ k!ll .jra!l!"#!n!'( !l$g rook$n ! "aran/sW
Symlink/rogram G^ verBiNsB5m
A @ana+er, azaz a +rafik#s .soma+kezel fellet
A gra0ikus /so+agk!z!l "rogra+ n!v! ManagerB L!#rs rla i all-aW
-"W``gobolinuxBorg`in'!xB"-"<"ag!T+anag!r
,ashes
A FileHash $s FileHash!sig k!z!l$s! a GoboLinux /so+agokbanB
*asznlaW Hashes g P$cQ ccsomagU PcverBiNUQ h
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C/( CC/-!/k C A /so+ag 0ggs$gi 0jljnak vizsglaaB
Cs( CCsign C G!n!rlja( azun al#rja a -as- 0jlB
Cg( CCg!n!ra! C G!n!rlja a -as- 0jlB
254
Cl( CClis C Filiszza a -as- 0jl( -a l$!zik Hg!n!rlja( -a nin/sIB
Cu( CClo/alCus!r t!nryh C Az t!nryhC -asznlja us!r &ACk$n( -ogy
al#rjon v!l!B
Cr( CCk!yring t!nryh C G1G o"/i !gy ovbbi k!yring -!ly-!zB
*a n!+ a'unk +!g v!rzi( a Current -asznlaikB
)nstall/a.ka+e
E szkri"n!k "ara+$!rk$n !gy GoboLinux binris /so+ag n!v$ +!ga'va( az
&nsall1a/kag! ki/so+agolja az a //rograms al( $s l$r!-ozza a szi+bolikus
link!k! a /System/*inks $s a /System/Settings knyvrakbaB E!gvizsglja a
0ggs$g!k! is( 0igy!l!+b! v$v! az is( -ogy !s!l!g vala+!lyik +r !l!"#!
"rogra+o 0riss#!ni k!llC! .jabb v!rziraB
*asznlaW 3nstall/ackage ccsomag&ileUJccsomag"irU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Cb( CCba/- C F!g!l z!++'( 0!l-asznli kzb!avakozs n$lklB
CA( CCnoC'!"!n'!n/i!s C 9!+ v$g!z 0ggs$g!ll!nrz$sB
C&( CCnoCinsall C 9!+ insalllja( /sak l!li $s !l-!ly!zi a /so+agoB
Auo+aikusan !ng!'$ly!zi a ^CCk!!"^ o"/iB
Ck( CCk!!" C 9!+ rli a l!l /so+agokaB
C/( CCv!ri0y C Ell!nrzi a /so+ag !ll!nrzssz!g$ $s az al#rsB
Cs( CCsa+! t!nryh C Ei !gy!n -a ugyanolyan +r +!gl!v v!rzi
allW ^k!!"^( ^r!+ov!^( ^ask^ vagy ^/an/!l^B Az ala"$r!l+!z! $r$k az
^ask^B
Co( CCol' t!nryh C Ei !gy!n a !l!"#! !lz v!rzivalW ^k!!"^(
^r!+ov!^( ^ask^ vagy ^/an/!l^B Az ala"$r!l+!z! $r$k a ^k!!"^B
CG( CCnoCQ!b C &n!rn!ka"/sola n$lklW n!+ vizsglja +!g a l!l$si
-onla"oka( $s ugorja az ar/-#vu+ok l!l$s$B
Az ala"$r!l+!z! b!ll#sokW CCsa+! T ^/an/!l^( CCol' T ^k!!"^B E!gj!gyz!n'(
-ogy a ^r!+ov!^ -asznlaa v!sz$ly!s l!-! 0onos r!n'sz!r/so+agok !s!$n C
inkonzisz!ns lla"oba -oz-aja a r!n'sz!r a !l!"#$si 0olya+a alaB
1$l'aW
3nstall/ackage )imp$$@!(!.!tar!gB
255
)sE$e.#ta"le
0Cval $r vissza Hsik!r j!l!zv!I -a a 0jl v$gr!-aj-a Linux llo+nynak
Dnik H-as-Cbang +agi/Cval vagy EL5 0!jl$//!l k!z''ikI( ill!v! 1C!l H-ib
j!l!zv!I +in'!n +s !s!b!nB
Ez a s!g$'ruin a Fix;ttriutes szkri" -asznljaB
0A1A pl#+in "ell(tsa 2irefo$hoz
Ein'!n!k!l !l!"#!ni k!ll a 3avaC H"$l'ul a
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`goboQiki`in'!xB"-"`8so+agok
ol'alon l!v /so+agblIB
Ezun a
//rograms/Fire&ox/verBiNsB5m/plugins
knyvrba -!ly!zznk !l !gy szi+bolikus link!( a+i a
//rograms/C>D/E!.!(!('/plugin/iA',/ns</liOavaplugin_oOi!so
llo+nyra +ua=
Eaj' in'#suk .jra a bng$sz H-a $"" 0uo volna !''igBBBI Ennyi az
!g$sz=
Aernel mo*#lok "etltse in*#lskor
Az P'!v $s *o"lug s!g#s$g$v!l a GoboLinux sz+os +o'ul b!l$s$r! k$"!s
in'ulskorB El0or'ul +$gis n$-a( -ogy !z a 0!l-asznl k!ll +!g!gy!
-!ly!!B
Ez !gy olyan +unka( a+i a /System/Settings/mo"proe!con& sz!rk!sz$s$v!l
-aj-asz v$gr!( $"".gy( +in +s 'iszrib./ik !s!$n isB Ein'azonlal( a
BootScripts /so+agnak van !gy klnl!g!s r$sz! a +o'ulok s az "ara+$C
!r!ik +!g-arozsra( #gy knny!'$n b!l!-!!k a r!n'sz!rin'ulskorB
Ez a 0jl a /System/Settings/Boot2ptionsB 4!ss r !gy "illans( $s lni
0ogo'( -ogy van b!nn! !gy !rl!( +!ly! .gy -#vnak( -ogy User:e&ine"Mo"ules(
+!ly n$v +!g is +agyarzza a l$ny!g$ H+r annak( aki u' !gy ki/si
angolulBBB +agyarul a j!l!n$s!W :Lelhasznl(oltal<eghatrozott<odulok;IB Ez a
!rl!! 0!l-asznljk a boo szkri"!k( +in'!n !gy!s sorra 0uajk a
mo"proeCo( -ozza'va !r+$sz!!s!n az k! kv! "ara+$!r!k!B _+! !gy
!gysz!rD "$l'a arra( -ogyan l-! b! az i'E(_au"io Hau'io 'riv!rI $s az
sk='lin H!-!rn! 'riv!rI ! +'sz!rr!lW
User:e&ine"Mo"ules%+
Ii'E(_au"ioI
Isk='linI
-
256
Aernelfoltok Ckernelpat.h>ekD
A Linux r!/i"! n$-ny 0olal H"a/-I !gy $rk!zik( -ogy s!g#s! a
0!l-asznl a r!n'sz!r -asznlabanB A 0olk$szl! bb!k kz a
kv!k!z +'os#soka aral+azzaW
Gobo?ideW !lr!ji a -agyo+nyos aralo+j!gyz$kCsruk.r a
0!l-asznl !llB
DTuas94DW +r#! 0jlr!n'sz!r( +!ly l!k$r'!z$sr! +r#!l!n
a'aoka a' visszaB Ez a 0jlr!n'sz!r j!l!nl!g a GoboLinux "D
!s!$n alkal+azzk( !k$"" 0onos( -ogy a 8A aral+a knny!n
!l$r-! l!gy!n a +oun "aran/s lalB
4$g!z!l n$-ny 0ol a Linux k!rn!l l!v!l!zlisjrl van v$v!( klnsk$""
bizonyos -ibajav#sok( a gyakrabban -asznl !szkz+!g-ajk !s!$b!nB
Aey@ana+er
Aigilis al#rsok kul/sainak k!z!l$s! GoboLinux /so+agok sz+raB
*asznlaW KeyManager g ckulcs_5llom5nyU h
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Ci( CCi+"or C &+"or kul/s
Cl( CClis C 1ublikus kul/sok liszsa
Aill/ro.ess
A Fill1ro/!ss olyas0$l! !ljrsok !gys$g!s -#v0!ll!!( +in "$l'ul a
kzis+!r ^kill^B A kilni k#vn alkal+azs +!g-aroz-a n$v sz!rin( vagy
vala+!ly ulaj'onsga ala"jn H"$l'ul -ogy +!lyik 0ogyaszja l!ginkbb a
+!+ri vagy a 81P i'!j$IB
*asznlaW Kill/rocess g $c J $m J P$nQ cregexps!!!U h
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Ci( CCin!ra/iv! C 3v-agys k$r a "ro/!ss kilv$s! !lB
C'( CC'is"lay C 8sak in0or+/ika #r kiB 4aljban n!+ l ki !gy!l!n
"ro/!sz s!+B
Cn( CCna+! C Alkal+azs kilv$s! n$v sz!rinB Ez -asonl a killall-oz(
25@
'! a n!v!k szablyos ki0!j!z$s!kk$n vannak ssz!ill!szv!( +in a
Fill1ro/!ss ovbbi "ara+$!r!iB Ez az ala"$r!l+!z! vis!lk!'$s+'(
a+!nnyib!n !gy$b ka"/sol n!+ a'unk +!gB
C+( CC+!+ory C A l!gbb +!+ri 0ogyasz "ro/!ss kilv$s!B
C/( CC/"u C A l!gbb 81PCi' 0ogyasz "ro/!ssz kilv$s!B
Cs( CCs"ar! t!nryhuWt!nryhBBBn C Azon "rogra+n!v!k lisja
k!s"onal !lvlaszva( +!ly!k n!+ kilv!n'!k auo+aikusanB E
lis-oz $!l!k a'-ak a kill/rocessSpare r$szn$l is a kon0igur/is
0jlbanB
2gy figyelmes a n szerinti hasznlatnl( !z ugyanis v$gigk!r!si a
"ro/!ssz!k !lj!s sor= Ez -asznos( -a a "ro/!ssz n!v! Ha+i a killall
-asznlI !l$r az !r!'!i n$vl( H+in "l' a k'!iniIB Ein'azonlal van
n$-ny v!sz$ly! isB 1$l'ul( az ^ion^ +!g-arozs ill!szk!'ik az ^!voluion^Cra
isB Movbb( +$g a "ara+$!r!k is ill!szk!'-!n!kW az ^l"'^Cr! k!r!s$s
+on'juk kili a ^kQri! -!l"'o/u+!nBx^ C is=
1$l'aW
Kill/rocess knoti&y arts" k1rite"
Aonzol fontok
*a n!+ k!'v!l!' a GoboLinux lal -asznl ala"$r!l+!z! b!D#"us(
ll#s' a /System/Settings/Boot2ptions 0jl ConsoleFontCj az lala'
-ajoraB
Movbb( !z br+ikor +!g!-! a nor+l set&ont !szkzz!l "aran/ssorblB
2lvas' !l !--!z a s!0on +anulj H:man set&ont;I( -ogy +!gu'' a
r$szl!!k!B
*5lkeztet>lW !z /sak a konzol b!Dk$szl!!k! vonakozik= :>; ala az
alkal+azsok saj b!D#"usCb!ll#sokkal r!n'!lk!zn!kB
Arnyezeti vltozk
?izonyos krny!z!i vlozk b!0olysoljk n$+!ly GoboLinux !szkz
+Dk'$s$B M! b!ll#-ao' !z!k!B E+l$k!zz azonban r( -ogy a GoboLinux
a zs9 Hs nem a bashI s9ellt 9asznl0a alaprtel5ezettknt( !k$"" a !Bshrc
H$s n!+ a !ashrcI 0jl k!ll sz!rk!sz!n!'= A Bsh !gy ?ourn!Cs#lus. s-!ll(
!k$"" $rv$ny!s az lala' -asznl szinaxisB
M!r+$sz!!s!n( -a ! valban a bas- "r!0!rlo' Hbr +i inkbb a zs-C
ajnljuk=I( ki/s!r$l-!!' az ala"$r!l+!z! s-!ll!'! a kchshk "aran/so
-asznlvaB Ls' a /-s- +an la"j a r$szl!!k-!zB
25%
A [D:392> vloz k!ll -ogy b!ll#va l!gy!n a k!'v!n/ szv!gsz!rk!sz'r!B
A+ikor !gy GoboLinux !szkz szks$g!sn!k lja !gy !'ior in'#s( az !z!n
vloz lal +uaoa 0ogja !lin'#ani Hbr !z $nyl!g!s!n n!+ !gy
GoboLinux vloz( klnbz +s "rogra+ok is -asznljkIB
List
Ez !gy kiDn liszruin( ssz!von saiszikval $s klnl!g!s ou"ualB
Lvi' n$vk$n az H^l^I is -asznl-aB
*asznlaW l PcopciNkU!!!Q cmintaU
2"/ikW
C"( CC"ag!r C 2l'alakra r'!l lisa( -ogy vissza0!l$ is u'j s/rollozni
-ossz. aralo+j!gyz$k!kn$lB
C( CCi+! C &' sz!rini r!n'!z$s( a l!g.jabb 0jl +uaja uoljraB
Cs( CCsiz! C E$r! sz!rini r!n'!z$s( a l!gnagyobb llo+ny +uaja
uoljraB
C'( CC'ir!/ori!s C 8sak aralo+j!gyz$k!k! liszB
C-( CC-i''!n C 8sak a ^B^Cal k!z'' n!vD 0jloka Hk'oC0il!skI +uajaB
Ca( CCall C Ein'!n szablyos $s k'oC0jlk kiliszsaB
CL( CCnoClinks C 8sak azon 0jlok liszsa( +!ly!k n!+ szi+bolikus
link!kB
@akeGe.ipe
L!/i"! sablon k$sz#$s!B
*asznlaW Make>ecipe PcalkalmaB5s_neveU PcalkalmaB5s_verBiNOaUQQ curlU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C5( CCnoC0!/- C 9!+ "rblja +!g l!l!ni a /so+agoB 5!l$!l!zi -ogy
az +r j!l!n vanB
C8( CCnoC/-!/k C 9!+ vizsglja +!g( vanC! a "rogra+nak l$!z
r!/i"$j!B
Cb( CCba/- C 9!+ !sz 0!l k$r'$s!k!B
1$l'aW
Make>ecipe Help@Man E!AA!E
http?//&tp!gnu!org/gnu/help@man/help@man_E!AA!E!tar!gB
25)
@er+eTree
Egy aralo+j!gyz$kCsruk.r !gy +sikba krzB
*asznlaW Merge9ree c&orr5sU cc6lU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C'( CC'!l!! C Fon0likus !s!$n 0!ll#rja az !r!'!i 0jlB
A t0orrsh +in'!n llo+nya $s knyvra szi+bolikus linkk$n j!l!nik +!g
a t/$lhCbanB
1$l'aW
Merge9ree //rograms/K2&&ice/Current //rograms/K:D/Current
@s *isztrk .soma+jainak telep(tse
E /ikk! !r!'!il!g .dari Dsolt #ra( 0ru+os -ozzszlsk$nB Zn /sak kiss$
kibv#!!+ a v$g$B
Eiv!l a Gobo inkbb 0orrsCala".( !z$r viszonylag k!v$s HbinrisI /so+ag
ll r!n'!lk!z$sr!( #gy !lvbbCubb !ljuunk arra a "onra( -ogy 0orrsbl
!l!"#jk( a+i n!knk k!ll( vagy "!'ig ki-asznljuk a Gobo /so+agk!z!lv
!lvny!iB Az !lvbbi nyilvn a CompileCval vagy a /repare/rogramC+al +wk'ik
Hal 0ggv!n( -ogy vanC! r!/i"! vagy s!I( !nn!k +'j !lolvas-ajuk a
l!#rsbanB *a n!+ akarunk 0or'#ani H+!r annyira n!+ 0onos( -ogy
o"i+alizlva l!gy!n( vagy .l sok i'vb! !ln!I( akkor nyilvn a +so'ik !s!
jn !lvB
Lssuk akkor az i'!g!n!k!W
1B F!r!ssk +!g a k#vn "rogra+o olyan 0or+u+. /so+agban( a+i
u'unk k!z!lni H!- -a "l'B nin/s r"+ !l!"#v! $s n!+ is akarjuk(
akkor n! r"+C! k!r!ssnkIB 3 l! "lB sla/kiCs( 0rugis( z!nQalkCos
/so+agoka HarBgzI :lo"ni;B
2B Gyakorlailag +in'!n /so+ag !gy +r#! llo+ny( !gyCk$
!l!"#$si in0val +!gs"$k!lv!B Ez -asznljuk kiB *ozzuk l$r! a
260
//rogramsCban a +!g0!l!lv knyvrsz!rk!z!!B A l!g!gysz!rwbb
+!gol's a /repare/rogram a $t o"/ival +!g-#vva H!kkor /sak a
knyvraka -ozza l$r!( n!+ 0og !/con&igureC 0uaniIB
,B M+r#sk ki a /so+ago a l$r!-ozo //rograms//rogram06v/LerBiN
knyvrba( +$g-ozz .gy( -ogy az !s!l!g!s "r!0ixC!k H"l'B /opt( /usr(
/usr/local( sbBI n! +sol'janak B M!- a
//rograms//rogram06v/LerBiN knyvr in knyvrban l!gy!n!k a
0ua-a 0jlok( a liCb!n a lib!k( sbB A--oz( -ogy $nyl!g GoboC
szabvny l!gy!n( a share knyvra n!v!zzk Share"Cr!=
4B 8sinljunk !gy share sy+link! a+i a Share"Cr! +ua( ugyanabba a
knyvrba( a-ol a Share" vanB
5B Symlink/rogram /rogram06v /rogramLerBiN
6B 9$zzk +!g( vanC! a /so+agban +!ll$k!lv! vala+i "osCinsallCsz!rw
0jlB *a ig!n( akkor sz!'jk ki( -ogy +ik azok( a+i l!0unnak az
:i'!g!n; 'iszrra r$nv !l!"#$s un H'iszr0ggv( -ogy -ol rolja
!z az in0( !ss$k sz$n$zni b!nn! $s +!gk!r!sniIB Ez!k! $ssz!l
0uassuk is l!= &ly!n!k l!-!n!k "lB kon0igur/is 0jl +'os#sa( .j
knyvrak vagy 0jlok l$r!-ozsa( sbB
-eg0egyzsekW
1B 5igy!ljnk( -ogy a 0ggvs$g!k is 0!nn l!gy!n!k( +iv!l ily!nkor nin/s
0ggvs$gk!z!l$s( $s 9o library 0oun'Coka ka"-aunkB H&gaz( a
0ggs$g!k! ulag is !l!"#-!jkIB
2B Ezun akr goboC/so+ago is k$sz#-!nk b!ll! a Create/ackage
szkri"!lB
,B :GoboCszabvny; "rogra+n!v! a )uess/rogramCaseCz!l k$r-!nkB
Ez ubbi #gy +Dk'ik !gy "$l'nW
vz+,siszilla Y0)uess/rogramCase xin"keys
MBindkeys
Gon'olo+( $r!l+!s angol szavaka k!r!s b!nn! H+!g gon'olo+ xC! az
!l!j$nI( $s asz!rin #rja kis`nagyb!wkr!B
E "aran/so akrki kia'-ajaB Loo( us!r( brkiB Ez /sak !gy szringC
konv!rziBBB 3!l!nvs$g!W abszol. s!++i( /sak i #gy szoks( +!g n! lgjon ki
a sorblB
A+ikor Create/ackageCv!l /so+ago akarunk k$sz#!ni b!ll!( !l0or'ul-a(
-ogy a r!n'sz!r !00$l! -ibaz!n!! kl'W
0o 2pen2&&ice/@!E!(/>esources/:epen"encies &ile! ^ou can run
)enBuil"3n&ormation an" use the returne" in&ormation as a asis 1hen 1riting
it!
Ekkor a'juk ki !z a "aran/soW
261
pv+,siszilla //rogramsQ)enBuil"3n&ormation 2pen2&&ice @!E!( U :epen"encies
8enerating dependeny report" 9lease Wait: ]
A l$r!j :epen"encies llo+nynak -ozzunk l$r! a !l!"#!n' "rogra+
knyvrban !gy >esources knyvra( $s +soljuk b! o'a( a j!l!n "$l'a
!s!$b!n !- a //rograms/2pen2&&ice/@!E!(/>esources knyvrba k!ll +solni
a :epen"encies 0il!CoB Ezun is+$!ljk +!g a Create/ackage "aran/soB Ekkor
valsz#nDl!g kiablni 0og( -ogy a /so+ag nin/s al#rvaW
pv+,siszilla -9rograms0Create/ackage 2pen2&&ice @!E!(
,reate9akage: ,reating pakage !or 'pen'!!ie 5"?"1"
Ieri!y9rogram: Jo signature to veri!y"
Ieri!y9rogram: Jo Lile2ash to veri!y"
,reate9akage: Jo e$isting sig" :e*signa
,reate9akage: 9ress #nter to ontinue or ,trl*, to anel"
7!++i baj( nyo+junk !n!r( !rr! b!k$ri a 'igilis al#rsra vonakoz
j!lszavunka( +aj' !lk$sz#i a /so+agoB
5amin+4onventions
E!g-aroz -!uriszikusan !gy nagyb!Ds#!( GoboLinuxCs#lus. n!v!B
*asznlaW 0amingConventions cn6vU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
5eM1ersion
Sj v!rzira 0riss#i a r!/i"$B
*asznlaW 0e1Lersion ccsomagU cverBiNU P curlU Q
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
A szkri" o"i+isn 0!l$!l!zi( -ogy /sak a v!rzisz+ vlozo( $s a 0or'#si
!ljrs a r$gi +ara'B E+ia a l$r!-ozo r!/i"$ jobb /su"n :sablonnak;
!kin!ni az igazi .j v!rzij. r!/i"$-!zB
262
1$l'aW
0e1Lersion ;llegro #!E!E@
/l#+inek
*asznos "lugin!k 5ir!0ox al
F!r!s$s a +agyar GoboGikib!nW
-"W``biro'alo+Bn!`"lugin!k`goboQikiC+agyarBx+l
F!r!s$s az angol GoboGikib!nW
-"W``biro'alo+Bn!`"lugin!k`gobolinuxCknoQl!'g!Cbas!Bx+l
,elepts>kW a 0!ni link!k aral+ l!l'( azun b!+solo' a 5ir!0oxo'
knyvrnak searchplugins knyvrba( +aj' .jrain'#o' a bng$sz'!B
Ennyi az !g$szB &ll!v!( !r+$sz!!s!n a k!r!ssvo'a +!g k!ll j!l!n#!n!'
vala+!lyik !szkzron( $s raja kivlaszani a k#vn Qiki( -ogy +ib!n
k!r!ss!nBBB
F$sz#!!W $n +aga+( 4iola YolnB Az ala" az( a+i Ajnasz
14
k$sz#! a
*u"Giki-!z\ az #ra+ B
/ppoe
&n!rn! /salakozs b!ll#sa """o! "rookollal
Azoknak( akik in!rn! szolglaja us!rn$vv!l $s j!lszval a' /sak
-ozz0$r$s a vilg-l-oz C j!ll!+z!n a b!r/szs $s Qi0i ka"/solaoknl C
a 9!Qork2"ions 0jl b!ll#sval +$g n!+ l!sz in!rn!!= 9a '! az$r van
+!gol's( igaz n!+ GoboCs"!/i0ikus( -an!+ klasszikus linuxosB
LpsekW
1B Mls' l! a Gobo -onla"jrl a /so+ag'!"bl a ppp $s az rp$pppoe
/so+agoka( +aj' !l!"#s' 0!l az 3nstall/ackage s/ri"!l k!B
2B Eiun 0!l!l!"l ! k$ "rogra+( l$r!j!k a b!ll#0jlok isB 9a +os
!z!k! ll#juk b!B Lssuk sorjbanW
,B /System/Setting/ppp/pppoe!con& b!ll#saW
F'W
D9H%eth(
USD>%aB_en_login_nevem
:DM;0:%no
:DF;U*9 >2U9D%yes
4B /System/Setting/ppp/options b!ll#saW
F'W
14
-"W``-u"B-u`us!r`441)
26,
name aB_en_login_nevem
5B /System/Setting/ppp/pap$secrets b!ll#saW
F'W
IaB_en_login_nevemI \ IaB_en_OelsBavamI
6B /System/Setting/ppp/cpap$secrets b!ll#saW
F'W
IaB_en_login_nevemI \ IaB_en_OelsBavamI
Ilogin_nevYvalaminet!huI \ IaB_en_OelsBavamI
@B /System/Setting/ppp/resolv!con& b!ll#saW
F'W
nameserver xxx!xx!xx!xx
nameserver xxx!xx!xx!xy
Ezz!l k$sz is a b!ll#s=
%B Sjrain'#o' a Gob'a $s kia'o' a kv!k!z "aran/soW
F'W
su"o pppoe$start
Ezz!l rka"/sol'l a n!r!( in'ul-a a 5ir!0ox a k!'v!n/ -onla"o''al=
HE!gj!gyz$sW Eiun n!k!+ n!+ ily!n az in!rn!-ozz0$r$s!+( !+ia !z $n(
+iola Doltn 9EE 1LK?JLMAE F&=I
/repare/ro+ram
Elk$sz#i az alkal+azs a !l!"#$s-!z( 0uavn a ^/on0igur!^ szkri"!B
*asznlaW
/repare/rogram P c;_k]v5nt_n6vU PcverBiNsB5mUQ Q P $$ cegy6_opciNkU Q
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C E!gj!l!n#i a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Cb( CCba/- C F!g!l z!++'W 0!l-asznli b!avakozs n$lkl
'olgozikB
C( CCr!! C 8sak !lk$sz#i a aralo+j!gyz$k!k!( n!+ 0uaja a
/on0igur!CoB
CM( CCr!!C/l!anu" C -asonl a CCr!! C-!z( '! a aralo+j!gyz$k!k
!lk$sz#$s! -!ly! l!rli az r!s!k!B
Ck( CCk!!" C E!garja a knyvraka( -a azok +r l$!zn!k a
`1rogra+s aralo+j!gyz$kb!nB
Cr( CCr!+ov! C Elvol#ja a knyvraka( -a azok +r l$!zn!k a
`1rogra+s aralo+j!gyz$kb!nB
C/( CC/on0igur! t!nryh C Eng!'$ly!zi a ^/on0igur!^ szkri" -asznlaB
Ez ala"$r!l+!z! b!ll#sB
C8( CC/rossC/o+"il! C F!r!sz0or'#sW A Gobo1a- !x"or knyvraka
264
a f/ross1r!0ixAir vlozbl v!sziB
Ca( CCauo/on0 C Auo/on0 bzis. /on0igur! -ozzr!n'!l$s!( a '!!kls
l$"$s!B
CA( CCnoCauo/on0 C 9EE auo/on0 bzis. /on0igur! -ozzr!n'!l$s!( a
'!!kls l$"$s!B
CA( CCnoC'!0aulCo"ions C Ein'!n ala"$r!l+!z! b!ll#s $s
'!!kls ki-agysa( kizrlag a "aran/ssori "ara+$!r!kk!l
'olgozikB
A //rograms -i!rar/-ia a "rogra+ sz+ra a $$tree Cv!l k$sz#-! !lB
1$l'aW
/repare/rogram K:D @!@
/ro+ramok elnevezse
Egy 0onos( + a r!/i"$k k$sz#$s! kzb!n gyakran l!n$z! sz!+"on a
"rogra+ok !ln!v!z$s!B E r$szb!n v!z$r!lv!k! $s !szkzk! ny.junk !
0!la'a +!gknny#$s$r!( '! s!++i olyas+i( a+i !ll!n+on'ana a jzan
$szn!kW ars' $szb!n( -ogy az lala' a r!/i"$n!k a'o a'o n$v az( a+i
+!g 0og j!l!nni a //rograms -i!rar/-iban $s a binris /so+ag n!v!k$n isB
4lassz olyan n!v!( a+i n!+ :lg ki; a GoboLinux lal !l!"#!!k sorblB
Mbbnyir! klnb!n n!+ k!ll agg'j !+iaW a Compile $s +s -asonl
!szkzk +!gknny#ik a +unk'a( $s javasolnak !gy laluk l!gjobbnak
aro n!v!( a+!nnyib!n n!+ a'sz +!g !gy! kzv!l!nlB A+!nnyib!n !z
n!+ alln' !l0oga'-anak( szak#s' +!g a 0or'#si !ljrs( $s a'j +!g
"ara+$!rk$n !gy j n!v!B
Eily!n a j n$v< 2lyan( +!ly !l!g! !sz a kv!k!z irny!lv!kn!kW
1B Az alkal+azs #rinak szuv!r$n joguk 'n!ni a nagyb!Ds#$ss!l
ka"/solaban( !- -a !z '!0inilva van( akkor .gy van az jlB 1$l'k
!rr!W GFree',( *yG( btB
2B *a a nagyb!Ds#$s n!+ '!0inil H"$l'ul +in'!gyik kisb!DI vagy
bizonyalan H"$l'ul klnbz vlozaokban sz!r!"!l a LEAAEEC
b!nI( akkor a saj nagyb!Ds#$si szablyainka alkal+azzuk(
+!ly!k! a 0amingConventions szkri" '!0inilB
,B Az alkal+azsok +!g-aroz-ajk a n!vkb!n az al-.zsok $s
kj!l!k -asznla is a szavak !lvlaszs-oz( a+!nnyib!n !z
kv!k!z!!s!n !szikB
4B A /so+agn!v!k sos!+ aral+az-anak szkzB A+!nnyib!n +$gis( a
szkz !gysz!rD!n n!+ v!v'ik 0igy!l!+b!B HEnn!k 0$ny$b!n az
;croat_>ea"er n$v rosszIB
5B F$ /so+ag n!v! sos!+ klnbz-! !gy+sl /su"n a
265
nagyb!Ds#$slB A )oo*inux szkri"!k ugyanis a /so+agC( "rogra+C $s
r!/i"!n!v!k! a kisC $s nagyb!D klnbs$gr! $rz$k!l!n +'on
k!z!lik H/as!Cins!nsiiv!IB
A 0amingConventionsCban '!0inil szablyoka n!+ 0ogo' +!gallni !-!ly
r$szl!!s!n l!#rva( +!r az l$ny!g$b!n a szkri" +!gis+$l$s$ j!l!n!n$(
+!lyb!n ! szablyok +os :iro'al+ilag; l! vannak "rogra+ozva
15
B Lvi'!n(
szoksos !lC $s uk$"zk( ragok un kua( +in "$l'ul a :Mools; $s
:Pils; $s +agn-angzC!gyb!!s$s!k un( -!uriszikusanB
*a n!+ a'unk +!g a 8o+"il!Cnak kzv!l!nl "rogra+n!v! H"$l'ul az
PLLCbl olvassa az kiI( .gy a 9a+ing8onv!nions lal kikv!k!z!! n!v!
-asznljaB A l!g.jabb v!rziban aka' n$-ny szably( a+i akkor is
kik$nysz!r#( -a +!ga'unk n!ki kzv!l!nl !gy n!v! O !z!k !gyik!( -ogy
+in'!n "rogra+n$v nagyb!Dv!l k!ll k!z''j$kB
Ge"#il*Links
Sjra$"#i a /System/*inks aralo+j!gyz$k!iB
*asznlaW >euil"*inks copciNkU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Cs( CCs-ar!' C Sjra$"#i a `7ys!+`Links`7-ar!' C!B
Cn( CC!nviron+!n C Sjra$"#i a `7ys!+`Links`Environ+!n C!B
A /System/*inks -i!rar/-ia n!+ +in'!n aralo+j!gyz$k! .jj$"#-! !z!n
!szkz -asznlaval( +!r a "rogra+ v$gr!-ajsa kzb!n !z inkonzisz!ns
lla"oba -oz-an a r!n'sz!rB
1$l'aW
>euil"*inks $$share"
Ge.ipe t(p#sok
A Compile !szkz a /so+agok sz+os #"us k$"!s k!z!lni( +in'!gyik!
klnbz !/-nikvalB
15
:&ro'al+i "rogra+ozs; C A Fnu- lal 1)%4Cb!n in'#vnyozo "rogra+ozsi s#lusB Az
:iro'al+i; "rogra+ozsban ! "rogra+okkal Dz'!l +agyarzaoka #rsz( a-!ly!( -ogy
"rogra+oka #rnl( +!gj!gyz$s!kk!l 0Dsz!r!zv! azokaB HBBBI :A--BBB !nn!k s!++i kz! GoboC
-ozB E$g n!+Bk CC L!an'ro Eoa ?arros
266
*a +!g-#vjuk a Make>ecipeC( az l!li a "rogra+ 0orrsk'j( ki+r#i(
$s +!g"rblja +!g-arozni( +ily!n +'sz!rr!l !l!"#-!B ?izonyos
azonban( -ogy aka'nak /so+agok( +!ly!k! a Make>ecipe n!+ k$"!s -!ly!s!n
$r!l+!zniB Ez az a -!lyz!( a+ikor a 0!l-asznl kzb!avakozsa szks$g!s(
-ozza'va a r!/i"$-!z bizonyos k$zi +'os#sokaB
A-ogy a Compile l!#rsban b! l! +uava( a Compile a "rogra+0or'#s
bizonyos :r!/i"!C#"usok; sz!rin v$gziB Ein'!gyik #"usnak $rv$ny!s
'!klar/ii vannak( +!ly!k! b!ll#-asz n!ki( +!g-arozan' a Compile$n!k
a "rogra+ 0or'#s-oz szks$g!s vis!lk!'$s$B Lssunk n$-ny 0onosabb
o"/i +in'!gyik #"us-ozW
Ge.ipk konfi+#rlsa
Ez auo/on0Cbzis. /so+agoknl l!-!s$g!s( $s a recipe_type%con&igure
uas#ssal r$nikB Az !00$l! #"us. r!/i"$k l!g-$kzna"ibb vlozaa
ovbbi 0lagoka ig$ny!l a /on0igur! szkri"-!zB Ez!k! a con&igure_options
0laggal a'-ao' +!g( !--!z -asonlanW
con&igure_options%+
I$$enale$share"I
I$$1ith$&ooI
-
Mars' $szb!n( -ogy a /on0igur! szkri"n!k r$n kzv!l!n H!x"li/iI
0lag+!ga'ssal ! b!l!avakozol a /so+ag 0ggs$gi viszonyaiba= &'!lis
!s!b!n a /on0igur! szkri" n+aga '!r#i 0!l az( -ogy +i !l$r-! a
r!n'sz!rb!n( ovbb !ng!'$ly!z vagy l!il klnbz 'olgokaB 7ok
!lr!-ala's r$n ! $r!n az !l+.l n$-ny $vb!n( klns!n a /kgcon&igC
nak kszn-!!n( '! az$r aka' n$-ny "rogra+( a+!ly 0lagok kzv!l!n
+!ga's ig$nyliB
A /on0igur!Cbzis. r!/i"$kb!n a Compile a /repare/rogramot -asznlja arra(
-ogy +!glla"#sa( bizonyos san'ar' "ara+$!r!k( +in a $$pre&ix is(
+ogava vannakC! a con&igure szkri" lalB *a a "rogra+ n!+ +ogaja
!z!n "ara+$!r!k!( $s a /repare/rogram !z!k! -ibsnak '!!klja( .gy
-asznl-ao' az overri"e_"e&ault_options%yes b!ll#s arra( -ogy a con&igure
/sak az lala' a con&igure_optionsCban +!ga'o "ara+$!r!kk!l 'olgozzonB
Egy +sik 0lag a+i n$-a szks$g!s l!-!( az autocon&_e&ore_con&igure%yes B
?izonyos "rogra+ok a con&igure szkri"!l g!n!rlajk a szks$g!s in"u
llo+nyoka H+in "l' a con&igure!ac vagy a con&igure!inI '! n!+ aralC
+azzk a g!n!rl szkri"!( /sak az autogen!sh buil'!rB E 0lago -asznlva( az
autogen!sh -aj'ik v$gr! l!g!ls l$"$sk$nB
*a a con&igure vagy az autogen!sh n!+ san'ar' n!v!kk!l r!n'!lk!zik( .gy
kzv!l!nl +!ga'-ao' k! a /on0igur! $s az auog!n uas#sokkal( !k$""W
con&igure%con&igure!gnu
autogen%gen_all!sh
26@
A+ia a :/o+"il!"rogra+; r!/i"$k is 0uajk a makeCo( aza alkal+az-a
rjuk a :+ak!0il!; r!/i"$k l!gbb a"aszalaa is( +!ly!krl az albbiakban
szlunkB
@akefile re.ipk
Ez!k olyan /so+agok( +!ly!k kzv!l!nl -asznljk a Eak!0il!CoB Fnny!n
rj-!sz( ! #"usba arozikC! az a'o "rogra+W -a a "rogra+ !l!"#$si
uas#saiban az ll( -ogy 0uas' a :make;Co az !lz l$"$s n$lkl( .gy
az!s!b!n !bb! a #"usba arozikB
A r!/i"$k !z!n #"usnl a Compile k$sz!r 0uaja a makeCoW a :uil";Cnl $s
az :install;CnlB 9$+!ly "rogra+ /sak !gy 0uas ig$ny!l\ br+!lyik!
l!il-ao' a "o_uil"%no $s "o_install%no o"/ikkalB
A :+ak!0il!; r!/i"$kb!n n!k!' okv!l!nl +!g k!ll a'no' l!galbb !gy
ovbbi o"/i( u'niillik -ogy a Eak!0il! a //rograms/cprogramn6vU/cverBiNU
aralo+j!gyz$k! -asznljaB 7z!r!n/s$s !s!b!n a Eak!0il!Cn!k van !gy 0
vlozja( a+!ly a !l!"#$s "r!0ix$ v!z$rliB E vloz bbnyir! olyas0$l! n!v!
vis!l( -ogy />DF3G( :DS9:3>( 30S9:3>BBB b!l! k!ll n$zz a Eak!0il! b!ls!j$b!( -ogy
+!gall'B E+l$k!z!lW a !l!"#$si "r!0ix a Compile lal ll#aik b!( +in
/$l Harg!I s-!ll vlozB 4lozka a'vn a +ak!Cnak( +i !gyarn
-asznl-ajuk a uil"_varialesC $s az install_varialesC( +!ly!k o"/ika
szolglanak a :buil';Cnak $s :insall;Cnak a +ak! 0usa ala( vagy $""
-asznl-ajuk a make_varialesC is( +!ly +in'k$ 0us sz+ra o"/ikkal
szolglB Ez!k -asznlaa -asonl( +in a con&igure_options -asznlaaW
make_variales%+
I:DS9:3>%[targetI
-
9$-a klnbz .vonalak is '!0inilva vannak a Eak!0il!Cban n$-ny
vloz s!g#s$g$v!lB 7!++i gon'W
make_variales%+
IB30:3>%[target/inI
I*3B:3>%[target/liI
ID9C:3>%[target/!!/SettingsI
-
*a nin/s!n!k a Eak!0il!Cnak !00$l! vlozi( -a a Eak!0il! :0ix!n
b!-uzalozo; -!ly!k! aral+az a !l!"#$sr! vonakozan( .gy az!s!b!n
sajnos +!g k!ll 0oloz' a Eak!0il!Co H$s l!-! -ogy a 0orrsk'o is( rk!r!sv!
b!nn! +on'juk gr!"C"!l az .vonalakra n$zv! r!l!vns n!v!kr!( +in "$l'ul
`usrIB
A con&igureC-!z $s autogenC-!z -asonlan( -a a make&ile +s n$v!n sz!r!"!l
+in a+i a san'ar' HEak!0il!I( kzv!l!nl +!ga'-ao' az a +ak!0il!
26%
vloz -asznlavalW
make&ile%)0Umake&ile
/erl re.ipk
Ez a r!/i"!#"us 1!rl +o'ulok sz+ra vanB E!g!gy!z$s sz!rin a 1!rl
+o'ulok sz+ra k$szl r!/i"$k $s /so+agok n!v! :/erl$; !laggal k!ll
k!z''j$kB Egy :"!rl; r!/i"! l$ny!g$b!n !gy :+ak!0il!; r!/i"!( a+!ly !ls
l$"$sk$n a :perl Make&ile!/*; "aran/so 0uajaB
E!ga'-asz a Make&ile!/* sz+ra o"/ika a perl_options +b
-asznlva( nagyon -asonlan +in a con&igure_options $s a make_varialesB
/ython re.ipk
A :"y-on; r!/i"$k azon "rogra+oknak k$szln!k( +!ly!k a /ython :istutilsC
-asznljk !l!"#$s /$ljraB A+ia !z annyira !l!rj!'( l$r!j sz+os
kis!bb varinsa Hn$+!ly /so+ag a setup!py C( +sok a uil"!py C -asznljk(
sbBI CC a :"y-on; +!g"blja $szl!lni !z!k! a vari/ika -a l!-!s$g!s( '!
v$g!r!'+$nyb!n kzv!l!nl is +!ga'-ak !z!n s"!/ilis !s!!k 0lagok lalB
A !l!"# szkri" n!v! +!ga'-a a uil"_scriptC!lB Ell!nrz$s gyakorolC
-asz a 1y-on !l!"# szkri" k$ 0usa 0l ugyanaz a k$ o"/i -aszC
nlva( +in a+i a :+ak!0il! r!/i"$k; !s!$b!n is H"o_uil"%no $s "o_install%no
a 0uas l!ils-oz( uil"_target $s install_target a 0us +!gn!v!z$s$-!zIB
Es o"/ik is +!ga'-aak a python_options s!g#s$g$v!lB Movbb( az
overri"e_"e&ault_options%yes o"/ival l$"i az ssz!s saj +aga lal
+!g-arozo b!ll#s( -a szks$g!sB
9mkmf re.ipk
Ez!k a r$gi kx+k+0CChCChi+ak!k r!n'sz!r!n ala"ul r!/i"$k( az G Kin"o1
System -asznla k!B Era +r !lavulak( az >org @B0 $r a G9P
auo/on0raB
3.ons re.ipk
Ez!k a 78onsCon ala"ul r!/i"$kB
@anifest re.ipk
A :Eani0!s; r!/i"$k azon "rogra+ok lal -asznlanak( +!ly!kn!k 0jloka
k!ll +solniukB A +ani0!s s#lus. lisk k!s"onal !lkln#! "rokbl
llnak( +!g-arozvn a 0orrs0jl $s a /$l( r!la#van a targetC-!z
viszony#vaB
26)
E+y ha.k
A :+ani0!s; r!/i"! #"us akkor is -asznl-a( -a a /so+ag n!+ aral+az
san'ar' 0or'#si +!'usB A 0!l-asznl 0!ll-!i a pre_install+- 0unk/i
a szks$g!s l$"$s!kk!l( $s !gy r!s +ani0!s lis -asznl !+!ll$B 1!rsz! !z a
v$gs +!gol's k!ll l!gy!n a+ir! r0anyalo'unk( !kin!!l arra( -ogy
!z!s!b!n a r!/i"! l$ny!g$b!n l!0okoz'ik !gy s-!ll szkri" szinj$r!B
Ge.ipk ksz(tse
Ebb!n a 0!j!z!b!n +!ganuljuk( +ik$n k$sz#snk r!/i"$k!B Ala"v!!n
k$0$l!k$""!nW !gy +!gl$v +'os#val vagy .j k$sz#$s$v!lB A 0e1Lersion $s a
Make>ecipe szkri"!k l!szn!k s!g#s$gnkr! a vzol !s!!kb!nB
Akr-ogy is /sinljuk( a+in a r!/i"! k$sz( l! van 0or'#va( !gy /so+agol
v!rzi allunk a /Files/Compile//acke">ecipes !l$r$si . ala Hill!v! a /System/
Settings/Compile/Compile!con& llo+ny b!ll#sa sz!rinIB F$rjk( aki
l$r!-ozo !gy r!/i"$ rja a kzss$g !l$( -ogy +s is -asznl-assa Hakr
onlin! +'on l!lv! azIB Az !lk$szl r!/i"$k !tar!B@ 0or+u+ban a
kv!k!z l!v!l!zlisra kl'-!k( -ogy azoka b!ill!sz-!ssk a
r!n'sz!rb!W
gobolinuxCr!/i"!sXlissBgobolinuxBorg
A 4ompile=.onf "ell(tsa
Az llo+nyban !gy!l!n 'olgo k!ll +'os#anunkW a n!vnk! b!l!#rni H-ogy
k$sbb lssz$k( -ogy ki /sinla a r!/i"$k!IB 9yissuk +!g a Compile!con&
llo+ny !gy !x !'iorbanB Ei a "$l'ban a nano "rogra+o -asznljuk
H-asznljuk a k!'v!n/nk!IW
nano /System/Settings/Compile/Compile!con&
A +so'ik sorban alljuk a :compile>ecipe;uthor; sorB 7z!'jk ki a V j!l!
a sor !l!j$rl( $s i'$zj!l!k kz a'juk +!g saj n!vnk!B
Aolgunk v$g!z$v!l +!nsk l! az llo+ny $s l$"jnk ki H nano !s!$nW
Iontrol-= *nter= Iontrol-% IB
G+i re.ipk friss(tse
A+!nnyib!n a l$r!-ozan' /so+agbl l$!zik +r r!/i"!( n!+ k!ll .jra0uC
ani a Make>ecipeCoB A 0e1Lersion szkri" !gy /so+agn!v! $s v!rzi vr
b!+!n!k$n $s !gy .ja k$sz# az !lz /so+ag aral+a ala"jnB
Az albbi "$l'k +uajk +!g( -ogyan -asznljukW
2@0
0e1Lersion )CC #!#!#
Ez a "aran/s l!li a l!g0riss!bb GII r!/i"$( !gy :(3(3(; n!vD knyvra
k$sz# a /Files/Compile/*ocal>ecipes/)CC ala $s l!/s!r$li a /so+ag v!rzij
4B4B4Cr! Hfurl b!ll#sIB
Esr$sz +!ga'-ajuk a !lj!s 0orrsPLLC is( arra az !s!r!( -a a /s!r! n!+
0una l! sik!r!s!n( vagy az PLL +!gvlozna a sz!rv!r!nW
0e1Lersion )CC #!#!# &tp?//&tp!gnu!org/gcc/gcc$#!#!#/gcc$#!#!#!tar!B@
Pj re.ipe ksz(tse
Az N0 re6ipe elnevezse
5onos( sokszor !l-anyagol 0!la'a a r!/i"! !ln!v!z$s!B L$!zn!k javaslaC
ok $s !szkzk( +!ly!k s!g#ik a +unk( '! s!++i s!+ "ol-aja a jzan
"araszi $szW gon'oljunk arra( -ogy a r!/i"$n!k a'an' n$v 0og +!gj!l!nni a
//rograms !l$r$si . ala( vala+in a binris /so+agn$vb!nB 1rbljunk a
GoboLinux !g$sz$-!z ill!szk!' n!v! allniB
Jlalban n!+ k!ll soka agg'nunk( +ik$"" /sinljukW a Compile $s a
ka"/sol' !szkzk u'suk l!gjav ny.jjk( b!l!$rv! a n$v kialls isB
Arra azonban 0igy!ljnk( -ogy +!g0!l!l n!v! vlasszon kiB
-ake)e6ipe
A kv!k!zkb!n !gy r!/i"$ k$sz#nk !gy( a sz+#g$"nkn all-a
alkal+azs 0orrsk'jblB A jo! konzolos n!vD !x !'iorrl van szB
Make>ecipe http?//unc!"l!source&orge!net/source&orge/Ooe$e"itor/Ooe$A!E!tar!gB
Az PLLCb!n all-a 0jln$v ala"jn Make>ecipe $szr!v!szi( -ogy a 0or'#an'
"rogra+ a jo! n!v! vis!li( !bbl a 0amingConventions !r+$sz!!s!n 3o!C
/sinl( vala+in -ogy a "rogra+ v!rzija ,B1B
E!gj!gyz$sW a+!nnyib!n n!+( a'juk +!g b!+!n "ara+$!r!kk$nW
Make>ecipe Har"9o:etect @!( http?//example!org/ht"_@_(!tar!B@
A Make>ecipe !z kv!!n u'unkra a'ja( -ogy l!l! a "rogra+ 0orrs(
a+!ly autocon& "rogra+o -asznlB Ez j -#r( +iv!l az j!l!ni( -ogy r$sznkrl
ig!n k!v$s +unka van visszaB L!0or'#juk $s !l!"#jk - a /so+ago a
g$"nkr!B
Compile Ooe
1r "!r/ vrakozs un 3o!C l!0or'#ja $s !l!"#i a szkri"B &++r van -!lyi
2@1
r!/i"$nk( a /Files/Compile/Store ala all-a Coe8A!E8recipe!tar!B@ n$v!nB
&s+$ 0!l-#vo+ a 0igy!l+!( -ogy a+!nnyib!n olyan alkal+azsbl
k$sz#nk r!/i"$( a+!lybl +$g n!+ l$!zik( l!-!l!g osszuk az +!g a
kzss$gg!l Hr$szl!!k a kv!k!z b!k!z'$sb!nIB
A re6ipk 5egosztsa
2sszuk +!g !lk$sz#! r!/i"$ink! a GoboCkzss$gg!l= Az !lk$szl vagy
0riss#! r!/i"$k! a /Files/Compile/*ocal>ecipes knyvrban alljukB Ei!l
!lkl'!n$nk k!( k$sz#snk :escription Hl!#rsI 0jl -ozzjukB
E!goszs +'jaW
/ack>ecipe Pprogramn6vQ
A /ack>ecipe !lk$sz# !gy tar!B@ ki!rj!sz$sD llo+ny a
/Files/Compile//acke">ecipes !l$r$si .vonal alaB Fl'jnk !gy l!v!l! a
gobolinuxCr!/i"!sXlissBgobolinuxBorg /#+r!( +!ly-!z /saoljuk a 0!ni
llo+nyB
)avaszabb t5k
Eat(hek
A Compile +ogaja a r!/i"$kb! $"#! "a/-!k -asznlaB 9$-ny 'olgo
azonban b! k!ll aranunk( a+ikor alkal+azsok "a/-!i k$sz#jkB
L!g0k$""!nW -a !gy "a/- lalnos j!ll!gD( gon'oljuk +!g( -ogy az !r!'!i
0orrs karbanarinak( a "roj!kn!k is !lkl'jk azB _gy !gynk( -a a
8o+"il!Clal "a/-!lnkW
Eat(hek felp$tse
A 8o+"il! a :-p'; o"/i -asznlja "a/-!l$skor( azaz !gy knyvrral
b!lj!bb k!r!si a "a/-!l!n' llo+ny( +in a-ol a "a/- vanB Az$r #gy( -ogy
a r!/i"! 0riss#$s! !s!$n is -asznl-assuk a "a/-!B E--!z a "a/-n!k
aral+aznia k!ll !gy ovbbi szin! a 0orrsknyvrbanB :'i00;C0!l k$szl
"$l'a( +!ly! az rlo/a! "a/-$bl +uaokW
n* rloate*1"E"D-do-rloate"html 5116*1?*?H ?1:1E:75"111111111 N1?11
NNN rloate*1"E"D"neW-do-rloate"html 5116*1?*?H ?H:?1:51"111111111 N1?11
++ *55D,6 N55D,6 ++
permissions o! the rloate and rloated binaries" To do this e$eute
the !olloWing ommands"g-p[
gpre[
* hoWn root:rloate -usr-loal-bin-rloate
N hoWn 1:rloate -usr-loal-bin-rloate
hmod 5F77 -usr-loal-bin-rloate
Ez a 'i00 "$l'ul a :(E$root_to_ui"!patch; n!vD llo+nyban van( az
>locate (!#!A r!/i"! knyvrbanB M!r+$sz!!s!n a 0jln$v l!gy!n valaC
2@2
+!nnyir! b!sz$'!s( -ogy u'juk( +i !sz a "a/-B A "a/- n!v! k!z''j$k
sz++al( #gy bizos#-a( -ogy a "a/-!k! a +!g0!l!l sorr!n'b!n 0ogjuk a
0orrs-oz ill!sz!niB
Eat(h ksz$tse
1a/- k$sz#$s$-!z szks$gnk van az !r!'!i( vala+in a +'os#o
0orrsraB Ezun -asznljuk a :'i00; alkal+azs( a+!ly !lk$sz#i a "a/-!B A
"$l'ban sz!r!"l "a/- !lk$sz#$s$-!z az albbi "aran/soka -asznla+W
c" /Files/Compile/Sources
"i&& $0aur rlocate$(!#!A rlocate$(!#!A!ne1 U (E$root_to_ui"!patch
a-ol rlocate$(!#!A!ne1 n!vD knyvr vol a +'os#o 0orrs -!ly!B
A+!nnyib!n bb llo+ny vlozaunk( $s sz!r!n$nk a vlozasokrl
kln "a/-! ka"ni( szks$g!s a +'os#o llo+nyok +!g!+l#$s! a :'i00;
kia'sakor( vagy -asznl-aunk !gy nagy "a/-!( a+!ly! !'iorral kis!bb
"a/-!kr! vg-aunkB
Eat(h5konertls
M!gyk 0l( -ogy +r l$!zik !gy "a/-( + n!+ +!g0!l!l !l$r$si uak
vannak b!nn!B Fi"rbl-a( a "a/- n!+ 0og +Dk'ni +$g a !lj!s!n azonos
0orrsv!rzinl s!+B Ebb!n az !s!b!n l!-! a "a/-! sz!rk!sz!ni( #rvn a
ddd $s CCC( vala+in a CCC rlo/a!C0B4B,`'o/`rlo/a!B-+l 2006C01C1)
10W04W52B000000000 d0100 aral+. soroka( -ogy a +!g0!l!l( a 0orrs-oz
k$"!s !gy szin!l 0!lj!bb l$v -!lyr! +uassanakB A k$zi jav#s !+b!r
"rbl 0!la'a l!-!( -a a "a/- !l$g nagy +$r!DB Ebb!n az !s!b!n
knny!bb a 0orrs !lszr "a/-!lni( +aj' az !r!'!i( "a/-!l!l!n 0orrs
kzi "a/-! !lk$sz#!ni( $""!n .gy( +in a+ikor "a/-! k$sz#nk +skorB
!inamik%s pat(hek
El0or'ul( -ogy szks$g van olyan "a/-!k k$sz#$s$r!( +!ly!k az a'o
g$"!n !l!"#! alkal+azs !l$r$si .jra -ivakoznakB &ly!nkor a-!ly!( -ogy
b!l!#rnnk a "a/-b! az !l$r$si ua( -asznl-ajuk a 8o+"il! 'ina+ikus
"a/-k$sz#$si l!-!s$g$B *a a ^3in^ H"$l'ul 01Crooaoaui'B"a/-BinI
ki!rj!sz$ss!l ljuk !l a "a/-!( 8o+"il! 0!lolvassa a 0jl $s az a'o g$"r!
j!ll!+z $r$k!kk!l k$sz# !gy "a/-! H01Crooaoaui'B"a/-IB Pgyanazok a
r!/i"$kb!n -asznl-a vlozk llnak r!n'!lk!z$sr!( /sak a ^8o+"il!a^
szv!g! k!ll !l$!nni( $s ^X]^ $s ^]X^ karak!r!k kz$ k!ll k! zrniB
1$l'ulW a+!nnyib!n az rlo/a! alkal+azsnak szks$g! van az :iz$; n!vD
+sik alkal+azsra( -ogy 0uni u'jon( $s a r!/i"$kb!n -asznlaos( iz
!l$r$s$r! szolgl vlozra a f0ooa"a- n$v!n -ivakoz-aunk( !nn!k a
'ina+ikus "a/-b!n ^X]8o+"il!a0ooa"a-]X^ l!sz a n!v!B Alan n$-ny
-asznl-a vloz( +!ly!k a r!/i"!b!n 0oglal alkal+azsrl ill!v! a
szks$g!s iz alkal+azsrl aral+aznak r$szl!!k!W
X]8o+"il!aarg!]X
X]8o+"il!as!ingsaarg!]X
2@,
X]8o+"il!avariabl!aarg!]X
X]8o+"il!a0ooa"a-]X
X]8o+"il!a0ooas!ingsa"a-]X
X]8o+"il!a0ooavariabl!a"a-]X
Gemove:roken
Egy llo+nyn!v! a'va +!g n!ki "ara+$!rk$n( !z a szkri" !ll!nrzi( -ogy
az !gy r linkC! vagy s!+B *a r link( akkor rliB E szkri" klns!n
-asznos a :&in"; "aran//sal !gy -asznlva( +in "$l'ulW
&in" /System/*inks J >emoveBroken
*a k$zz!l rlk vala+i knyvra a //rogramsCbl( $n #gy szoka+ !ljrniW
!l+!gy!k a /System/*inks knyvrba( +aj' kia'o+ ! "aran/soW
&in" J >emoveBroken
E!gj!gyz!+( ! +'sz!r ala"v!!n n!+ -!ly!s O #gy ugyanis n$-ny r
link +$g +ara'-a a /System/Settings knyvrban= Ekkor !- a 0!ni
"aran/so a /System/Settings knyvrra is illik +!gis+$!lni=
GemoveEmpty
Az ssz!s r!s aralo+j!gyz$k !lvol#sa az akulisbl Hvagy a
+!ga'oblIB
*asznlaW >emoveDmpty
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C'( CC'!"- t!nryh C Az r!s aralo+j!gyz$k!k k!r!s$si -!ly$n!k
+!ga'saB
CA( CCnoC'!0auls C 9!+ vol# !l r!s aralo+j!gyz$k!k! az
ala"$r!l+!z!blB
2@4
Gemove/ro+ram
A "ara+$!rk$n +!ga'o "rogra+ a'o v!rzij kirli a GoboLinux
r!n'sz!rblB A+!nnyib!n :k$zi .on;( az :r+; s!g#s$g$v!l rljk ki a
"rogra+o a //rograms knyvrsruk.rbl( .gy +ara'-a n$-ny r link
a /System/*inks $s a /System/Settings aralo+j!gyz$k!kb!nB Ekkor
+!g!-!jk( -ogy b!l$"nk a :/'; "aran//sal ! knyvrakba( $s kia'juk a
:&in" ! J >emoveBroken; "aran/so( vagy ! szkri"! -asznljuk( -ogy ! +unk
!lk!rljkB A >emove/rogram vizsglja a !lj!s /System/*inks -i!rar/-i
Hkzv!l!nl rk!r!sv! a "rogra+ 0jljaira r+ua link!kr!IB
*asznlaW >emove/rogram cprogramU cverBiNU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i ! l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Cb( CCba/- C 9!+ k$r +!g!rs#$sB
1$l'aW
>emove/rogram bt A!@!A
Gename4aps
5jlok n!v!z$s!( +ikzb!n nagyb!Ds#i k!B
*asznlaW >enameCaps copiNkU c&5Olok!!!U
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "ogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C+( CC+!'ia C 7"!/ilis szablyoka -asznlva n!v!zi a 0jlokaW az
^Anya0il!B+",^ Cbl ^Any 5il!B+",^ l!szB
Cu( CCu""!r C A 0jl n!v!z$s! /su"a nagyb!Dss$W ^Any0il!B!x^ Cbl
^A9N5&LEBE>M^ l!szB
Cl( CCloQ!r C A 0jl n!v!z$s! /su"a kisb!Dss$W ^Any0il!B!x^ Cbl
^any0il!B!x^ l!szB Ez az ala"$r!l+!z! z!++'( a+!nnyib!n n!+
a'unk +!g +s o"/iB
Ci( CCinv!rs! C inv!rz k!la'k $s /#+!kkW ^?ar ?ar C 5oo 5ooB!x^ Cbl
^5oo 5oo C ?ar ?arB!x^ l!szB
2@5
1$l'aW
>enameCaps $i I:oes 3t >eally Happen $ ^es!mpAI
Gen*szerra
A GoboLinuxnak u'nia k!ll( -ogy a r!n'sz!rra gr!!nQi/-i HGEMI vagy -!lyi
i' sz!rin +Dk'ikC! HFiv$v! !r+$sz!!s!n( -a olyan sz!r!n/s$s vagy( -ogy
$""!n a gr!!nQi/-i i'znban $lszIB Ez !l$r-! a ClockMo"e sz!rk!sz$s$v!lB
Jll#s' b! )M9Cr!( -a a r!n'sz!rr' GEM sz!rin k!ll +Dk'jnB Jll#s'
*ocal9imeCra( -a a r!n'sz!rr' -!lyi i'r! van ll#vaB
EDk'$sk kzb!n a Linux alkal+azsok olyan i'Cin0or+/ikra sz+#C
anak( +!ly!k! a )lic( azaz a 8 knyvr ny.jB A )lic +aga viszon a
:lo/ali+!; szi+bolikus link! -asznlja az Settings aralo+j!gyz$k$b!n( H /
/rograms/)lic/Settings I +!ly +!g+uaja( +!lyik az $""!n ak#v i'znaB Ez
a szi+bolikus link! a !l!"#"rogra+ ll#ja b!( azon o"/i sz!rin( +!ly! az
i'znka +ua k$"!rnyn kivlaszol( + br+ikor ll#-ao' +anuC
lisan( a :localtime; szi+bolikus link! +!gvlozava vala+i +s -!lyr!( a+i
a //rograms/)lic/Current/Share"/Bonein&o knyvrban all-aB A localtime
link "onos -!ly!W
//rograms/)lic/Settings/localtime
*gyb in2<
A 8lo/kEo'! in0or+/i -asznlja +$g a h1clock alkal+azs is( a+i
i"ikusan a booolsi i' ala in'#anak !l a SetClock aszkon k!r!szlB
Gootless
A GoboLinux !gy ro""an+' $r'!k!s l!-!s$g!( +!lly!l +$g n!+ allkozC
a+ +s linuxCr!n'sz!r!k ala( az .gyn!v!z! :rool!ss;Cl!-!s$gB *ogy +i
!z< Ein'!n 0!l!sl!g!s szsza"or#s n$lkl i'!+solo+( a+i !rrl a
GoboLinux -ivaalos -onla"ja #r ! /#+!nW
-"W``gobolinuxBorg`in'!xB"-"<langT-ua*Pb"ag!Trool!ss
+aj' !zun +$g !j!k "r sz rlaB
Gootless CQ 6root nlkli7D !o"oLin#$
*a ki sz!r!n$' "rblni val'i !l!"#$s n$lkl( -ogy n!k!' valC! a Gobo-
Linux( akkor k$ vlaszso' vanB
Az !ls( a+i ajnlunk( -ogy l!l' a 8ACk$"+s( a+i !gy :liveI@; is(
!- n!+/sak !l!"# l!+!z( -an!+ n+agban !gy !lj!s$r$kD GoboLinux
2@6
r!n'sz!rB Enn!k s!g#s$g$v!l +!gvizsgl-ao' az al!rna#v 0jlr!n'sz!rC
sruk.rnka( $s l-ao'( +ik$n vannak b!nn! sz!rv!zv! a 'olgokB
A +so'ik l!-!s$g( -ogy +ini+lis !l!"#$s -ajasz v$gr! a szkri"!kbl
$s a aralo+j!gyz$kC-i!rar/-ibl a :-o+!;Cknyvra' b!ls!j$b!B Ez n!v!zC
zk +i .gy( -ogy :)ootless GoboLinux;B
16
A )ootless !l!"#$s! un l!-!s$g!' ny#lik /so+agoknak a GoboLinux
szkri"r!n'sz!r -asznlaval r$n insalllsra( s !z!k 0uasra a !
0!l-asznli krny!z!!'!n b!ll( .gy( +in az a GoboLinuxban szoksosB
Ein'azonlal n!+ l!sz!l k$"!s $rv$ny!s GoboLinux binris /so+agok
!lll#sra( +!r +in'!n .vonal a !l!"#$s!i'b!n r!la#v k!ll l!gy!n( a !
:-o+!;Cr$szknyvra'-oz viszony#vaB A GoboLinux r!/i"$k azonban
ko+"aibilis!k k!ll l!gy!n!k !gy+ssal a nor+lC $s a Lool!ss !l!"#$s!k
!s!$nB
A Lool!ss GoboLinuxo azoknak az !+b!r!kn!k -ozk l$r!( akik n!+
'n-!n!k +aguk arrl( +!lyik Linux 'iszrib./i -asznljk Hi"ikusan
"$l'ul +unka-!ly!k!n vagy !gy!!+i laborariu+okbanI( ! +'sz!rr!l
ugyanis a saj :-o+!; knyvrukban( saj 0!l-asznli jogosulsguka
-asznlva is $lv!z-!ik a +i aralo+j!gyz$kCsruk.rnk !lny!iB
A Gootless installlsa
A )ootless GoboLinux r!n'b!n val 0!l!l!"#$s$-!z +in'!n a+i !nn!'
k!ll( -ogy l!l' $s 0uao' a Create>ootlessDnvironment szkri"! Hill!v!
szks$g!s( -ogy a
chmo" Mx Create>ootlessDnvironment
"aran//sal 0ua-av is !'' a l!l llo+ny !lbbIB E szkri" ! link
all l-! l!W
-"W``/vsBsavanna-BnongnuBorg`vi!Q/vs`l/-!/koul`ools`7/ri"s`bin`8r!
a!Lool!ssEnviron+!n<rooTgobos/ri"s
HA 0!ni link !gy sorba #ran'BBBI
A 0!n !+l#! szkri" n$-ny !gysz!rD 0!la'ao v$g!z !lB Ala"v!!nW
Elk$sz#i a :1rogra+s; $s a :7ys!+; knyvraka
M!l!"#i a 7/ri"s /so+ago
E!galkoja a ^7arLool!ss^ n!vD szkri"!k!( +!ly!k! a r`Bzs-r/
vagy a r`Bbas-r/ -asznl
Avetelmnyek
A Create>ootlessDnvironment $s a GoboLinux szkri"!k 0!l$!l!zik( -ogy
16
Eagyarul :Loo n$lkli GoboLinux; l!nn! a n!v!( vagy :Gyk$r0!l-asznl n$lkli
GoboLinux;( !s!l!g :L!n'sz!rgaz'a n$lkli GoboLinux; C '! sz!rin!+ nin/s $r!l+!
l!0or'#ani ! nagyon s"!/ilis szakki0!j!z$s( #gy az angol ny!lvD ol'alakon is $r!ni 0ogjukB C a
0or'# +!gj!gyz$s!B
2@@
r!n'!lk!z$sr! ll !gy ala" G9P 0!l-asznli $r H!z lalban n!+ "robl$+a
!gy LinuxCbzis. r!n'sz!rb!n( '! +s-ol n!+ okv!l!nl !gy$r!l+D a
+!gl$!IB Ei!l 0uao' a szkri"!( gyz'j +!g rla( -ogy !z!k az !szkzk
!l$r-!!k a [/;9HCo'banW
G9P ?as-
G9P 8or!Pils
G9P 7!'
G9P Gg!
A Gootless #ninstalllsa
*a br+i okbl szks$g$ $r!zn$'( -ogy vala+ikor k$sbb !lvol#s' a
>ootlessC( !z ig!n !gysz!rD 0!la'a C +in'ssz! rl' !z!k! a knyvrakaW
S//rograms
S/System
S/!Settings
@irt j ez neknk8
9a $s akkor +os +r +in'!n u'sz a+i k!ll( k!'v!s 2lvas( /sak annyi
j!gy!zn$k +$g +!g( -ogy $n ki"rbla+ !z az P-uLinuxC1B2 'iszrib./i
ala( $s kivlan +Dk'ik= A !l!"#$s-!z n!+ k!ll +s( +in -ogy ls' l! a
szkri"! a 0!n!bb +!ga'o linkrl( !'' 0ua-av( $s in'#s' !l= *a
0!l!sz vala+i k$r'$s( akkor a l!g!lsn$l br+i go+bo +!gnyo+-aunk(
kiv$v! a 8rlC8 ko+bin/i( a bbin$l !gysz!rD!n vlaszoljunk N!s Hazaz
nyo+juk +!g az :N; go+boB Eagyarn -a +in'!n NC nyo+unk( az j
l!szBBBI
A knyvrak l$r!-ozsn k#vl /sak annyi vlozs r$nik a r!n'C
sz!rnkb!n( -ogy a ?as- $s a Ys- s-!llnk 1AM*Cjba b!k!rl az az .vonal(
a+in !l$r-!!k a GoboLinux szkri"!kB
9a +os -ogy +i$r j !z n!knk< E!r "l' #gy +in'!n !l!"#-!nk
0orrsbl a GoboLinux r!/i"!rolinak s!g#s$g$v!l( an$lkl( -ogy gr/slC
nnk k!ll!n! soka bizonyos 0or'#si o"/ik b!ll#sval( s( -iba a 0orC
rsbl val !l!"#$s( -la a r!/i"$kn!k( +$g a szks$g!s 0ggs$g!k is
0!l!l!"ln!k szks$g !s!$n=
A saj Home knyvra'on b!ll l!sz !gy /rograms knyvr( a+ib!n a
+!g0!l!l alaralo+j!gyz$k!k!n b!ll l-ao'( -ogy +i van a r!n'sz!r!'b!
!l!"#v!B *a n!+ k!ll vala+i( !gysz!rD!n kirl'( a-ogy az !gy GoboLinux
r!n'sz!rb!n szoks( +aj' !lvol#o' a >emoveBroken "aran//sal a r
szi+bolikus link!k! C "$l'ulB A! +s +'sz!r is l!-!s$g!sBBB Azaz( +in'!n
+!g!-!sz( +in !gy )oo*inux r!n'sz!rb!n( +ikzb!n b! vagy gyazva !gy
0em)oo*inux r!n'sz!rb!= Zs "!rsz! +i s!+ aka'lyoz b!nn! $g!'( -ogy a
n!+CgoboClinuxo'a .gy k!z!l'( +in a-ogy az korbban +!gszoka'=
2@%
*a+ar r 0ogsz jnni( -ogy l!galbbis 0orrsbl !l!"#!ni 'olgoka #gy( a
GoboCsruk.rn k!r!szl sokkal k$ny!l+!s!bbB Egylaln( #gy n!+ /sak a
-agyo+nyos r!n'sz!r!' /so+agk$szl!$ -asznl-ao'( '! a GoboLinux
0orrsk$szl!$ is( $""!n a--oz( a+i a -agyo+nyos linuxr!n'sz!r!k kzl a
binris ala". 'iszrknl a l!ginkbb 0ogs k$r'$sW a 0orrsbl val
!l!"#$s-!z=
Eagyar !+b!rn!k 0onos n$-ny "rogra+ :+agyarsga;B Ez!n -onla"onW
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`goboQiki`in'!xB"-"`8so+agok
0!l van sorolva n$-ny olyan /so+ag a GoboLinux-oz( a+i $n k$sz#!!+ !lB
Ez!k kzl 0igy!l!+r! $r'!+!s a +agyar 5ir!0ox $s az 2"!n200i/!B ?r a
GoboLinux-oz k$sz#! binris /so+agok lalban n!+ ko+"aibilis!k a
Lool!ss r!n'sz!rr!l( '! ! k! ig!nW !z!kb!n ugyanis a :-agyo+nyos;
!l$r$si uak sz!r!"!ln!k( +!r !l!v! binrisbl -!kk!l!+ k!= Ez!k !l!"#$s!
rool!ss r!n'sz!rb! !- /sak annyi( -ogy l!l' k!( !lk$sz#!' a *o+!Co'
//rograms knyvrba a +!g0!l!l knyvra H2"!n200i/! !s!$n "l' az
2"!n200i/! knyvraI( al a +!g0!l!l v!rzi knyvr( $s i'! sz$"!n
b!+solsz +in'!n a ki+r#! /so+agblB Eaj' /sinlsz !gy 8urr!n
link! a [H2MD//rograms/2pen2&&ice al( a+i a +!g0!l!l v!rzi alknyvrra
+ua( $s !zun
Symlink/rogram 2pen2&&ice
5ir!0ox !s!$n -asonlk$"" k!ll !ljrno'B
1!rsz!( n! 0!l!'jk( -ogy !zz!l /sak !l!"#v! vannak a "rogra+ok( '! a
r!n'sz!r!' +!nj$b! n!k!' k!ll :b!sz!rk!sz!n!'; k!BBB 2"!n200i/! !s!$n
"l' a szv!gsz!rk!sz HQri!rI :sQri!r; n$v!n k!r!s'( a
[H2MD//rograms/2pen2&&ice/Current/program/s1riter link alaB
P-uLinux ala $n !''ig a r$gi( 1B1B, 2"!n200i/!Co -asznla+( '! +os
0!lraka+ #gy a l!g.jabb 2"!n200i/!Co al( $s kivlan 'olgozik( + -a
nagyon akarn+( -asznl-an+ a r$gi isBBB azaz( #gy $nyl!g bb "rogra+o
-asznl-asz ugyanabban a r!n'sz!r!'b!n( +r+in !gy "rogra+ bb
vloza=
M!- -a vala+i$r n!+ akarsz rgv!s !lj!s!n $rni GoboLinuxra Ha+i
0!l!$bb -!ly!l!nBBBI( akkor !l!"#s' az >ootless vlozaban= E--!z +$g
/sak .jra s!+ k!ll "ari/ionlno' a r!n'sz!r!'!=
Zs akkor +os +$g !gysz!r a rool!ssCrl( '! ki/si r$szl!!s!bb!nW
Gootless installlsa
A GoboLool!ss Ha+i lalban !gysz!rD!n /sak :Lool!ss;Cn!k n!v!zn!k
rvi'!nI !gy olyan +'sz!r( +!lyn!k s!g#s$g$v!l a Gobo /so+agk!z!l
!szkzk! !gy +sik r!n'sz!r b!ls!j$b!n -asznl-ajukB A GoboLool!ss
n!+ ig$ny!l roo jogosulsgoka a b!0oga' r!n'sz!r!n b!llB A v!n'$gl
r!n'sz!r !- l!-! !gy n!+CGobo Linux 'iszrib./iB L$gi !rvnk C br
2@)
ala/sony "riorissal 'olgozunk raja C -ogy ! +'sz!r !l$r-!v$ !gyk
n!+CLinux gaz'ar!n'sz!r!k!n is( +in "l' a ?7A r!n'sz!r!k( 27 >( s az
E7 Gin'oQs( '! "illananyilag !z!k +ogaosga l!gjobb !s!b!n is /sak
k#s$rl!in!k n!v!z-!B
-ikor 6lszerM a Gobo)ootless 9asznlataj
Akkor( -a knny!n $s iszn -ajasz "rogra+oka 0orrsbl 0or'#ani $s
!l!"#!ni( +BBB
9in/s r!n'sz!rgaz'ai jogosulsgo' a gaz'ar!n'sz!rb!n( vagyBBB
9!+ akaro' +!gko/kzani a gaz'ar!n'sz!r nkr!+!n!!l$( vagyBBB
Pgyanazon "rogra+ bb vloza -ajo' !gyi'b!n insalllni(
vagyBBB
?r+!ly !gy$b okbl is( '! a Gobo !szkz!i -ajo' -asznlniB
A r!n'sz!rgaz'ai jogosulsgoka ig$nyl /so+agk!z!l !szkzk
nkr!!-!ik a r!n'sz!rB Ein-ogy a GoboLool!ss n!+ ig$ny!l roo jogoka(
a GoboLool!ss !l van kln#v! a gaz'ar!n'sz!rl( !+ia n!+ k$"!s az
nkr!!nniB
Dz>ksgletei
Ein'!n "la0or+on k!ll n!kiW
G9P ?as-
G9P 8or!uil
G9P 7!'
G9P Gg!
bzi"2
1y-on H3aj===I
b!l!$rv! a 1y-on bz2 +o'ulj
#igyelmeztets: A 7/ri"s /so+ag 2B6B4 v!rzijban a Lool!ss ig$nyli( -ogy a
/in/sh a )0U BashCra +uassonB Ez !gy -iba( a+i a jvb!n +aj' kijav#unkB
E -ibnak 0k$n az Pbunu ala van j!l!ns$g!( a-olis a `bin`s- !gy
sy+link a 'as- s-!llr!B *a van roo jogosulsgo'( ki/s!r$l-!!' ! sy+link!(
-ogy a bas-Cra +uassonB Ell!nk!z !s!b!n a Lool!ss sajnos n!+ 0og n!k!'
H+!g0!l!l!nI +Dk'ni az PbununB
A n!+Ci6%6 "la0or+ok ig$ny!iW
G9P G88
H9!+Ci6%6 0!l-asznlkW Ls' alan a "la0or+s"!/i0ikus +!gj!gyz$s!k!BI
"nstallls
[ c" [H2MD
[ 1get
http?//cvs!savannah!nongnu!org/vie1cvs/\checkout\/tools/Scripts/in/Create>ootl
2%0
essDnvironmentTroot%gooscripts
[ mv Create>ootlessDnvironmentdTrootd%gooscripts Create>ootlessDnvironment
[ chmo" uMx Create>ootlessDnvironment
[ !/Create>ootlessDnvironment
[ ! /rograms/>ootless/Current/in/Start>ootless
[ 3nstall/ackage ;tool
[ 3nstall/ackage Compile
[ Compile M9ail
,r>kk7k s 6sapdk
A gaz'ar!n'sz!r 0!jl$/llo+nyai $s knyvrai ssz!zavar-ajk a
Lool!ssB A Lool!ss +!g"rblja u'ani az ssz!s G9P !szkzz!l( -ogy
-agyja 0igy!l+!n k#vl a gaz'ar!n'sz!r llo+nyai( '! !z n!+ +Dk'ik
+in'ig -!ly!s!nB Ez /s.nya $s 0ruszrl -ibka okoz-aB
1$l'ul( l! -ajan' 0o'#ani H8o+"il!I az !+a/sCo Hvagy br+i "rogi(
a+i-!z k!ll az n/urs!sI Lool!ssCb!n A!bian alaB Az E+a/s B`/on0igur!
szkri"j! +!g 0ogja allni az n/urs!s libraryk A!bian v!rzij $s -asznlja
azokaB Az 9/urs!s !gy +so'ik "$l'nynak az insalllsa a Lool!ss
b!ls!j$b! n!+ s!g#( +!r a B`/on0igur! a A!bianC0$l! n/urs!sr! l!l r !lsk$n
$s +in'ig az -asznlja( n!+ v$v! u'o+s a Lool!ss al insalll 0jlokrlB
Movbb( n!+ l!nn! sz!r!n/s$s !lvol#ani az n/urs!s A!bianC0$l! v!rzij(
-isz!n a r!n'sz!r sz+os 0onos r$sz! 0gg az n/urs!s A!binCv!rzijlB
F$ +!gol'sa l$!zik a "robl$+nak( s "o!n/ilisan +in'k! roo
jogosulsgoka ig$ny!l a gaz'ar!n'sz!r!nB A k$ +!gol's +in'!gyik!
kirgyalaik a kv!k!z k$ szakaszbanB
)ootless spe6ilis plat2or5okon
Az !ls +!gol's( -ogy a knyvraknak +in'ig a gaz'ar!n'sz!rCb!li
v!rzii -asznljuk( $s arzko'unk al( -ogy r!'un'ns +solaoka
k$sz#snk a Lool!ss b!ls!j$b! !z!krlB Ez vagy l!-!s$g!s( vagy n!+B
)ootless 69root-olt k7rnyezetben
A +so'ik +!gol's a Lool!ss /-rooCol krny!z!b!n val 0uasaB Ez
!lj!s!n !lszig!!li a Lool!ss H0jlr!n'sz!rCszin!nI a gaz'ar!n'sz!rlB
Ein'azonlal a :/-roo; b!ll#sa !l$gg$ ko+"likl( az !bb! val b!l$"$s
+$g bonyolulabbB Ez a +!gol's i /sak a -ala'bb $s kalan'osabb k!'vD
0!l-asznlknak van +!g!+l#v!( -ogy u'jk( -ogy !z l!-!s$g!s( $s -ogy !z
!gy k$l!!s!n jr-a .( a+!nnyib!n +r r!n'!lk!z!l k!ll is+!r!!kk!l
azon +!gl!-!s!n -ala'bb 'olgokkal ka"/solaban( +in "$l'ulW chroot(
sui' bi!k( G88Cs"!/i0ikus 0jlok( /proc 0il!r!n'sz!r( sbB
3@2 ha.k
E 0!j!z! azoknak van sznva( akikn!k van !gy HbbBBBI 7E5 ala". 0ru+uk(
$s sz!r!n$n!k b!ll! knny!n -ivakozni a +agyar vagy angol GoboGiki H7
akkor +r br+i +s QikiI sz/ikk!ir!B
2%1
A 2<ru5k<dba beillesztend k<drszlet1
?v#sk ki a 0ru+ Dour6esODubs3p9p 0il!Cj a kv!k!z sorokkalW
array+
7tag7 %U 7goo7,
7type7 %U 7unparse"_content7,
7content7 %U 7ca hre&%Ihttp?//linux!iro"alom!net/goo1iki/in"ex!php/[EI
target%I_lankI style%Ior"er$ottom?Epx "ashe" ZFF((((_text$
"ecoration?noneIU[Ec/aUcsupUcspan style%I&ont$
siBe?<pt_color?re"_IU)ooKikic/spanUc/supU7, 7vali"ate7 %U
create_&unction+7H[tag, H["ata, ["isale"7, 7["ata % strtr+["ata, array+d7cr /
Ud7 %U d7d7--_7-, 7"isallo1_chil"ren7 %U array+7email7, 7&tp7, 7url7, 7iurl7-,
7"isale"_content7 %U 7[E7, -,
array+
7tag7 %U 7goo7,
7type7 %U 7unparse"_eVuals7,
7e&ore7 %U 7ca hre&%Ihttp?//linux!iro"alom!net/goo1iki/in"ex!php/[EI
target%I_lankI style%Ior"er$ottom?Epx "ashe" ZFF((((_text$
"ecoration?noneIU7, 7a&ter7 %U 7c/aUcsupUcspan style%I&ont$
siBe?<pt_color?re"_IU)ooKikic/spanUc/supU7, 7"isallo1_chil"ren7 %U
array+7email7, 7&tp7, 7url7, 7iurl7-, 7"isale"_e&ore7 %U 77, 7"isale"_a&ter7
%U 7[E7, -,
array+
7tag7 %U 71iki7,
7type7 %U 7unparse"_content7,
7content7 %U 7ca hre&%Ihttp?//hu!1ikipe"ia!org/1iki/[EI target%I_lankI
style%Ior"er$ottom?Epx "ashe" ZFF((((_text$"ecoration?noneIU[Ec/aUcsupUcspan
style%I&ont$siBe?<pt_color?re"_IUKikic/spanUc/supU7, 7vali"ate7 %U
create_&unction+7H[tag, H["ata, ["isale"7, 7["ata % strtr+["ata, array+d7cr /
Ud7 %U d7d7--_7-, 7"isallo1_chil"ren7 %U array+7email7, 7&tp7, 7url7, 7iurl7-,
7"isale"_content7 %U 7[E7, -,
array+
7tag7 %U 71iki7,
7type7 %U 7unparse"_eVuals7,
7e&ore7 %U 7ca hre&%Ihttp?//hu!1ikipe"ia!org/1iki/[EI target%I_lankI
style%Ior"er$ottom?Epx "ashe" ZFF((((_text$"ecoration?noneIU7, 7a&ter7 %U 7c/
aUcsupUcspan style%I&ont$siBe?<pt_color?re"_IUKikic/spanUc/supU7,
7"isallo1_chil"ren7 %U array+7email7, 7&tp7, 7url7, 7iurl7-, 7"isale"_e&ore7
%U 77, 7"isale"_a&ter7 %U 7[E7, -,
array+
7tag7 %U 7en1iki7,
7type7 %U 7unparse"_content7,
7content7 %U 7ca hre&%Ihttp?//en!1ikipe"ia!org/1iki/[EI target%I_lankI
style%Ior"er$ottom?Epx "ashe" ZFF((((_text$"ecoration?noneIU[Ec/aUcsupUcspan
style%I&ont$siBe?<pt_color?re"_IUDnKikic/spanUc/supU7, 7vali"ate7 %U
create_&unction+7H[tag, H["ata, ["isale"7, 7["ata % strtr+["ata, array+d7cr /
Ud7 %U d7d7--_7-, 7"isallo1_chil"ren7 %U array+7email7, 7&tp7, 7url7, 7iurl7-,
7"isale"_content7 %U 7[E7, -,
array+ 7tag7 %U 7en1iki7,
7type7 %U 7unparse"_eVuals7, 7e&ore7 %U 7ca
hre&%Ihttp?//en!1ikipe"ia!org/1iki/[EI target%I_lankI style%Ior"er$ottom?Epx
"ashe" ZFF((((_text$"ecoration?noneIU7, 7a&ter7 %U 7c/aUcsupUcspan style%I&ont$
siBe?<pt_color?re"_IUDnKikic/spanUc/supU7, 7"isallo1_chil"ren7 %U
2%2
array+7email7, 7&tp7, 7url7, 7iurl7-, 7"isale"_e&ore7 %U 77, 7"isale"_a&ter7
%U 7[E7, -,
array+
7tag7 %U 7engoo7,
7type7 %U 7unparse"_content7,
7content7 %U 7ca hre&%Ihttp?//goo!kun"or!org/1iki/in"ex!php/[EI
target%I_lankI style%Ior"er$ottom?Epx "ashe" ZFF((((_text$
"ecoration?noneIU[Ec/aUcsupUcspan style%I&ont$
siBe?<pt_color?re"_IU/oKic/spanUc/supU7, 7vali"ate7 %U create_&unction+7H[tag,
H["ata, ["isale"7, 7["ata % strtr+["ata, array+d7cr /Ud7 %U d7d7--_7-,
7"isallo1_chil"ren7 %U array+7email7, 7&tp7, 7url7, 7iurl7-, 7"isale"_content7
%U 7[E7, -,
array+
7tag7 %U 7engoo7,
7type7 %U 7unparse"_eVuals7,
7e&ore7 %U 7ca hre&%Ihttp?//goo!kun"or!org/1iki/in"ex!php/[EI target%I_lankI
style%Ior"er$ottom?Epx "ashe" ZFF((((_text$"ecoration?noneIU7, 7a&ter7 %U 7c/
aUcsupUcspan style%I&ont$siBe?<pt_color?re"_IUDn)ooKikic/spanUc/supU7,
7"isallo1_chil"ren7 %U array+7email7, 7&tp7, 7url7, 7iurl7-, 7"isale"_e&ore7
%U 77, 7"isale"_a&ter7 %U 7[E7, -,
-_
?asznlata1
*ivakozs a +agyar GoboGiki sz/ikk!ir!W
Pgoo%sBNcikk_neveQMD)CD*D0k9D99_0iLP/gooQ
1$l'ul -a az akarjuk( -ogy vala+i b!j!gyz$sb!n a :k!'v!n/ 'iszrnk;
szv!g ala olyan link l!gy!n( +!ly a +agyar GoboGiki :GoboLinux;
sz/ikkj$r! +ua( akkor a b!sz.ran' k' !gy "$l'aszv!g ka"/snW
F'W
; Pgoo%)oo*inuxQke"venc "isBtrNnkP/gooQ megalkotNOa!!!
M!r+$sz!!s!n van l!-!s$g a +agyar vagy angol Qikir! is -ivakozniW
Eagyar QikiW
; P1iki%MiskolcQMiskolcP/1ikiQ neve v5ros!!!
Angol QikiW
9he Pen1iki%u""hismQu""hismP/en1ikiQ is the name o& the!!!
Az angol GoboGikiW
2%,
; Pengoo%)ooQ)ooP/engooQ n6v ere"ete!!!
3an*"o$)nstall
5uaja a ^+ak! insall^ "aran/so( san"ox krny!z!b!nB
*asznlaW
San"ox3nstall PcopciNkUQ cprogram_neveU Pcprogram_verBiNUQ P $$
cextra_param6terekU Q
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C( CCarg! t!nryh C A Eak!0il! lal -asznlan' "aran/sB Az
ala"$r!l+!z! $r$k az ^insall^B
C0( CC+ak!0il! t!nryh C ?!ll#ja( +ily!n +ak!0il! -asznlan'B Az
ala"$r!l+!z! $r$k a ^Eak!0il!^B
C/( CC/o++an' t!nryh C A +!ga'o "aran/s -asznlaa a +ak!
-!ly!B A CCarg! $s CC+ak!0il! o"/ik !kkor n!+ l!szn!k 0igy!l!+b!
v$v!B
C8( CC/rossC/o+"il! C F!r!sz0or'#sW A Gobo1a- !x"or knyvraka
a f/ross1r!0ixAir vlozbl v!sziB
Ca( CCa''CalloQ!' C Egy$b +s knyvrak $s 0jlok +!g-arozsaB
2szlo"okba sz!"arl lisbanB
C5( CCnoCsan'box C 9!+ v$'i l! a !l!"#$s san'boxszalB
C!( CC!x"an'Csan'box C Ala"$r!l+!z$s sz!rin a san'box az akulis ^B^
knyvr-oz r!la#v!n !l!"#B *asznlj 1C! ! "ara+$!rn$l( -ogy-a a
szlknyvr-oz H ^BB^ I akarsz viszony#ani( 2C -a a ^BB`BB^ C-!z( $s #gy
ovbbB
Cl( CCalloQCl!0ov!rs C Pnion57 -asznlaa !s!$n n!+ $r vissza
-ibak''al( san'boxon k#vl !s llo+nyok !s!$nB
2%4
3.ripts
A GoboLinux szkript0einek list0a
Iso5agkszts
8o+"il! C Auo+aizl "rogra+0or'# !szkzB
Eak!L!/i"! C L!/i"!sablon k$sz#$s!B
E'iL!/i"! C L!/i"! sz!rk!sz$s!B
G!nL!/i"!7or! C :8so+agol r!/i"$k!; k$sz#( b!kl'$s /$ljraB
8r!a!1a/kag! C GoboLinux /so+ag k$sz#$s!B
G!L!/i"! C L!-#v !gy r!/i"$( $s b!ill!szi az a r!/i"!C0baB
5!/-Ar/-iv! C E!ga'va n!ki !gy r!/i"$ l!li a 0or'#s-oz szks$g!s
llo+nyokaB
9!Q4!rsion C Sj v!rzira 0riss#i a r!/i"$B
1r!"ar!1rogra+ C Elk$sz#i az alkal+azs a !l!"#$s-!z( a
^/on0igur!^Co 0uavaB
7y+link1rogra+ C ?!link!li a "rogra+o a `1rogra+s -i!rar/-ibl a
7ys!+C0baB
8o+"il!1rogra+ C 8o+"ilaion Qra""!rB
P"'a!L!/i"!s C A -!lyi r!/i"!lis 0riss#i a r!/i"!rolkblB
Degdeszk7z7k
A!'u/!9a+! C E!gvizsglja a 0il!Co( -ogy +!gallja a "rogra+n$v
nagyb!Ds#! vlozaB
5ibo7an'box C A "rogra+ v$'! krny!z!b!n 0uasa( l!korlozo
0!l-asznlk$nB
5in'1a/kag! C 8so+agok $s r!/i"$k k!r!s$s!( -!lyil!g vagy voli
!l$r$ss!lB
5ix&n0o C Sjra$"#i az in0o aralo+j!gyz$k!k b!j!gyz$s!iB
5ixLiboolLa C 8onv!r a Bla 0il! /r!a!' by libool o +ak! i
GoboLinuxC/o+"lianB
9a+ing8onv!nions C *!uriszikusan +!g-arozza a nagyb!Ds#!(
GoboLinuxCkin$z!D n!v!B
7an'box&nsall C 5uaja a ^+ak! insall^ "aran/so( !lkln#!
krny!z!b!nB
Iso5agkezels
5r!s-!n C 5riss#$s!k un kua a GoboLinux /so+agok`r!/i"$k
2%5
kzB
8r!a!1a/kag! C GoboLinux /so+ag k$sz#$s!B
&nsall1a/kag! C GoboLinux /so+ag !l!"#$s!B
Aisabl!1rogra+ C E!gszn!i a "rogra+ linkj!i a `7ys!+`Links
-i!rar/-ibanB
L!+ov!1rogra+ C Elvol#ja a "rogra+ v!rzij a r!n'sz!rblB
A!a/-1rogra+ C J+ozgaja a "rogra+o a `1rogra+s Cbl !gy +sik
-!lyr!B
A!"!n'!n/i!s C E!gvizsglja !gy GoboLinux /so+ag 0ggs$g!iB
AllA!"!n'!n/i!s C E!g+uaja !gy /so+ag !lj!s 0ggs$gi
-i!rar/-ijB
E!rg!Mr!! C Egy aralo+j!gyz$kCsruk.r !gy +sikba krzB
L!buil'Links C Sjra$"#i a `7ys!+`Links aralo+j!gyz$k!k!B
F!yEanag!r C A GoboLinux /so+agok 'igilis al#rsainak k!z!l$s!B
*as-!s C A GoboLinux /so+agban l!v 5il!*as- $s 5il!*as-Bsig
k!z!l$s!B
Eernel 5enedzsels
8l!anEo'ul!s C Ein'!n !lvol#-a k!rn!l+o'ul rl$s!B
8r!a!&niLA O 7aj Liv!8A k$sz#$s$-!z
)endszerkarbantarts
L!+ov!?rok!n C Mr link!k !lvol#saB
A''Ps!r C Sj 0!l-asznl 0!lv$!l! a r!n'sz!rb!B
E'i7/ri" C GoboLinux szkri" k$sz#$s! vagy sz!rk!sz$s!B
7ys!+5in' C 7"!/ilis ^0in'^ uilii a `7ys!+ -i!rar/-iban val
k!r!s$s-!zB
7ys!+&n0o C Fi#r n$-ny ala"v! r!n'sz!rin0or+/iB *asznos az
`!/`issu! sz+raB
$tilitik
5il!r8olors C Eonokr++ szDri a san'ar' in"uo Hk" annyi
/sinl( -ogy !lvol#ja b!ll! a sz#n!k$r 0!l!ls !r+inlC!s/a"!C
k'okaIB
5il!rLin!s C 7orok szDr$s! annak ala"jn( -ogy aral+aznakC! vagy
s!+ bizonyos ki0!j!z$s!k!B
5ixAribu!s C Jllo+nyok aribuu+ainak b!ll#sa a aral+ukl
0gg!nB
Gr!"L!"la/! C 7zv!g!k /s!r$j! +sra llo+nyok !gy sorozanB
2%6
&sEx!/uabl! C E!g-arozza( a 0jl v$gr!-aj-aC!B
L!+ov!E+"y C Ein'!n r!s aralo+j!gyz$k rl$s! a /urr!nCbl
Hvagy a +!ga'o aralo+j!gyz$kblIB
L!na+!8a"s C 5jlok n!v!z$s!( kzb!n nagyb!Ds#v! azokaB
\sszevont rutinok
5in'Rui/k HaliasW 0I C 5jl k!r!s$s!B
Gr!"Rui/k HaliasW gI C El$"rogra+ a ^gr!"^C-!z sz#n!s ki+!n!!l(
/skk!n! szinaxissalB
Lis HaliasW lI C FiDn liszruin( 0ron!n' az klskC-!zB
Fill1ro/!ss C 1ro/!ssz!k kilv$s$n!k uiliijaB
!oot szkriptek
?ooAriv!r C A b!l$s v!z$rl szkri"B
7arMask C &n'#si aszk 0uasa "aran/ssorblB
7o"Mask C &n'#si aszk l!ll#sa "aran/ssorblB
M!s?ooM-!+! C ?oo $+a +!g!kin$s! a r!n'sz!r .jrain'#sa n$lklB
Dpe6ilis llo5nyok
Gobo1a- C klnbz s-!ll vlozka -aroz +!g
2%@
3h#t*oMn
El0or'ul-a( -ogy a reoot +Dk'ik a GoboLinux r!n'sz!r!' ala
H shut"o1n $r no1 "aran/s "l'I '! a r!n'sz!r l!ll#sa H shut"o1n $h no1 I +r
n!+= A r!n'sz!r lszlag kil$"( '! a sz+#g$" n!+ ll l!( a 'isk "rg
ovbbBBB
Ebb!n az !s!b!n n$z' +!g a gru booolsi "ara+$!r!i a menu!lst 0il!C
ban= Ez a /System/Kernel/Boot/gru/menu!lst -!ly!n all-aB
4ala+i !00$l! r$sz k!r!ss( a-olis +!g-#vo' a r!n'sz!r H! "$l'a a n!+
gra0ikus in'#s +uaja( '! !z +in'!gy +osIW
title )oo*inux $ Console +h"a#-
kernel +h"(,A-/System/Kernel/Boot/kernel acpi%o&& root%/"ev/h"a# vga%(
9a a l$ny!gW +in'!n sorbl( a-ol az :acpi%o&&; sz!r!"!l( t&r&ld azt ki1 Azaz(
a 0!ni "$l'a #gy n$z +aj' ki !zun n!k!'W
title )oo*inux $ Console +h"a#-
kernel +h"(,A-/System/Kernel/Boot/kernel root%/"ev/h"a# vga%(
Ezun +r !lvil!g +Dk'ni! k!llB H9la+ +Dk'IB M!r+$sz!!s!n -a
+!gvlozaa' ! soroka( akkor !zun rgn +$g n!+ ll l! a r!n'sz!r!' C
!lbb az in'#s' .jra( s !zun +r !lvil!g l! is ll( -a !z "aran/solo' n!ki=
3i+n/ro+ram
*as- 0jl g!n!rl !gy GoboLinux /so+ag-oz( $s al is #rja az g"gCv!lB
*asznlaW 7ign1rogra+ x uto"/ikhn t/so+agh utv!rzihn y
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Cu( CClo/alCus!r t!nryh C Az t!nryh -asznlaa us!r &ACk$n
al#rs-ozB
C7( CCnoCsignaur! C 8sak 5il!*as- !lll#saB 9in/s G1G al#rsB
MegjegyzsW
*a n!+ a'unk +!g v!rzi( a 8urr!n -asznlaikB *a n!+ -asznljuk az -u
o"/i( a kul/sk$szl!b!n all !ls &A l!sz 0!l-asznlvaB
2%%
3tartTask
A aszkok ulaj'onk$""!n bizonyos s"!/ilis /so+agok( az !l$r-! aszkoka
a /System/*inks/9asks aral+azzaB
A aszk in'#sa #gy r$nikW
Start9ask 9asBk0eve
A aszkok .gy vannak +!g#rva( -ogy auo+aikusan k!z!lik a k$"!rny(
!zz!l 0!l!sl!g!ss$ $v! az kkk o"!ror -asznla az k! +!g-#v
"aran/sbanB
3topTask
A Start9ask( Stop9ask "aran/soknak a szinaxisa ugyanazB A
kStop9ask c9ask0ameUk a 0u Mask9a+! aszko ll#ja l!B
3Map
7Qa" "ar#/i kibv#$s! i'!igl!n!s!n sQa" 0jllalB
& a "$l'a r( -ogyan k!ll 2 gigval kibv#!ni az +!n!il!g !s!l!g
szDksn!k bizonyul sQa" "ar#/inka Hjl j-! "$l'ul az 2"!n200i/!
0orrsbl val 0or'#snlIW
"" i&%/"ev/Bero o&%/s1ap&ile s%E(@# count%@(=<E.@
mks1ap s1ap&ile
s1apon s1ap&ile
HA :20)@152; !gy kilobjban +!ga'o sz+IB
3ymlink/ro+ram
?!link!li a "rogra+o a //rograms -i!rar/-ibl a /System sruk.rbaB
*asznlaW Symlink/rogram PcopciNkUQ cprogramn6vU PcprogramverBiNUQ
2"/ikW
C-( CC-!l" O E!gj!l!n#i !z a -!l"!B
Cv( CCv!rsion O Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! O ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Cs( CCs!ings t!nryh C A b!ll#sok b!link!l$s! a /System/Settings Cb!W
2%)
^y!s^( ^no^ vagy ^sa0!^B Az ala"$r!l+!z! a ^y!s^ Hig!nIB
Cl( CClibrari!s t!nryh C A libraryk b!link!l$s! a /System/*inks/*iraries
Cb!W ^y!s^( ^no^ vagy ^sa0!^B Az ala"$r!l+!z! a ^y!s^ Hig!nIB
C!( CC!x!/uabl!s t!nryh C A v$gr!-aj-a llo+nyok b!link!l$s! a
/System/*inks/Dxecutales Cb!W ^y!s^( ^no^ vagy ^sa0!^B Az ala"$r!l+!z! a
^y!s^ Hig!nIB
C'( CC'a!+ons t!nryh C A '$+onok b!link!l$s! a /System/*inks/:aemons
CbaW ^y!s^( ^no^ or ^sa0!^B ^y!s^( ^no^ vagy ^sa0!^B Az ala"$r!l+!z! a ^y!s^
Hig!nIB
C-( CC-!a'!rs t!nryh C 5!jl$/!k b!link!l$s! a /System/*inks/Hea"ers Cb!W
^y!s^( ^no^ vagy ^sa0!^B Az ala"$r!l+!z! a ^y!s^ Hig!nIB
Ca( CCs-ar!' t!nryh C 7-ar!' llo+nyok b!link!l$s! a
/System/*inks/Share" Cb!W^y!s^( ^no^ vagy ^sa0!^B Az ala"$r!l+!z! a ^y!s^
Hig!nIB
CQ( CCQra""!rs t!nryh C Gra""!r!k b!link!l$s! a
/System/*inks/Dxecutales Cb!W ^y!s^( ^no^ vagy ^sa0!^B Az ala"$r!l+!z! a
^y!s^ Hig!nIB
C( CCasks t!nryh C A aszkok b!link!l$s! a /System/*inks/Dxecutales C
b!W ^y!s^( ^no^ vagy ^sa0!^B Az ala"$r!l+!z! a ^y!s^ Hig!nIB
CE( CCnoC!nviron+!n O 9!+ link!li b! a krny!z!i vlozka a
/System/*inks/Dnvironment CblB
CA( CCnoCvariabl! O 9!+ +ozgaja a vloz llo+nyoka a
/System/Lariale CbaB
CE( CCnoC'o/ O 9!+ link!li b! a +anuloka $s in0o 0jlokaB
C7( CCnoCsri" C 9!+ +r#i sri"C"!l a v$gr!-aj-a llo+nyokaB
C>( CC/rossC/o+"il! C F!r!sz0or'#sW A Gobo1a- !x"or knyvraka
a [cross/re&ix:ir vlozbl v!sziB
C8( CC/l!anu" C Misz#s a !l!"#$s unB
C/( CC/on0li/ t!nryh C Ei a !!n' kon0likus !s!$nW ^k!!"^ H+!garI
vagy ^ov!rQri!^ H0!ll#rIB Az ala"$r!l+!z! $r$k a ^k!!"^ H+!garIB
Cn( CCnoC+ak! O er!s o"/iB 4issza+!nl!g!s ko+"aibilis
+!grz$s$r! 0!nnarvaB
Cr( CCr!laiv! O L!la#v .vonalak -asznlaa a //rograms 0jljainak
b!link!l$s!korB
C( CCroo0s O A "rogra+ +solsa a roo0sCb!( -a az !gy sy+linkB
*a "rogra+v!rzi n!+ a'unk +!g( a Current l!sz -asznlvaB
1$l'aW
Symlink/rogram Keir"Super*i @!#
2)0
3ystem2in*
A SystemFin" !gy s"!/ilis ^0in'^ uiliy a /System -i!rar/-iban val k!r!s$s-!zB
Egy szoksos Linux 'iszrban a binrisok( libraryk vagy a 0!jl$/!k sok0$l!
-!ly!n !l0or'ul-anakB A GoboLinuxban azonban r!n'!lk!znk a
/System/*inks 0val( a+!ly !r+$sz!!s in'!xk$n 0unk/ionl a sz+unkraW
+in'!n binris +!gall-a a /System/*inks/Dxecutales ala( +in'!n library
a Librari!sCb!n( sbB Az +!gu'an'( -ogy !gy "rogra+ "onosan -ol van
H+s szavakkal( +!lyik /so+agnak is a r$sz! azI( !l!g!n' kia'ni az klk
"aran/so Ha Lis aliasCa( $s az ls $l !kvival!ns!I $s +ris ljuk( -ogy -ov is
+ua a linkB 4$gr!-aj-a llo+nyok sz+ra a 1hich "aran/s +$g
k$ny!l+!s!bbB
A /System/*inks 0a :0jlr!n'sz!r in'!x;Ck$n val 0!l-asznlsnak l!$n
ala"ul az( -ogy van n!knk !gy SystemFin" szkri"nk( +!ly v$gigvizsglja az(
$s kzv!l!nl a b!link!l 0jllal $r visszaB A /System/*inks C! v$gigvizsglni
sokkal gyorsabb( +in a //rograms 0a v$gigkuasaW +r a+ia is( +!r
k!v!s!bb aralo+j!gyz$k! k!ll vizsglni H$s l!galbbis a >eiserFS 0jlr!n'C
sz!rb!n( a sy+link!k ugyanabban az ino'!Cban rol'nak( +in a
aralo+j!gyz$k( -!ly! $s i' akar#va +!g !zlalIB
Movbb( +in-ogy a /System/*inks/*iraries $s /System/*inks/Dxecutales
aralo+j!gyz$k!k gyakran -asznlanak( !z!k lalban a+.gyis a
l!+!zgyors# rban vannakB
*asznlaW SystemFin" Pc&lagokUQ ckeres6si_mintaU
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
C!( CC!x!/uabl!s C 4$gr!-aj-a llo+nyok k!r!s$s! a /System/*inks/
Dxecutales Cb!nB
Cl( CClibrari!s C Libraryk k!r!s$s! a /System/*inks/*irariesCb!nB
Ci( CC-!a'!rs C 5!jl$/!k k!r!s$s! a /System/*inks/Hea"ersCb!nB
Cs( CCs!ings C ?!ll#sok k!r!s$s! a /System/SettingsCb!nB
C+( CC+anuals C Eanulok k!r!s$s! a /System/*inks/ManualsCbanB
CU( CCUui/k C Ala"$r!l+!z$sk$n( a ruin a $nyl!g!s llo+nyoka is
+!gvizsglja( +!ly!k a szi+bolikus link!k lal +uao aralo+C
j!gyz$k!kb!n vannakB *a u'o'( -ogy az lala' k!r!s! llo+ny a
aralo+j!gyz$kC-i!rar/-ia 0!ls szinj$n -!ly!zk!'ik !l H+an ol'alak(
v$gr!-aj-a llo+nyok( 8 libraryk( sbBI( .gy a $$Vuick -asznlaa
azlal( -ogy a aralo+j!gyz$k!kr! +ua szi+bolikus link!k! n!+
vizsglja !lj!s!n( j!l!ns!n 0!lgyors#-aja a k!r!s$s!'!B HE!gj!gyC
z!n'( -ogy !z vol a 7ys!+5in' r$g!bbi v!rziinak ala"$r!l+!z!
vis!lk!'$s!BI
*a n!+ a'unk +!g 0lago( a r!n'sz!r ssz!s -!ly! +!gvizsglaikB
2)1
1$l'aW
SystemFin" $i $l &reetype
3ystem)nfo
9$-ny ala" in0or+/i j!l!n# +!g a r!n'sz!rrlB A /etc/issue sz+ra l!-!
-asznosB
*asznlaW System3n&o
2"/ikW
C-( CC-!l" C Ez a -!l"C! +uajaB
Cv( CCv!rsion C A "rogra+ v!rzij #rja kiB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D +'B
5uasnak nla+ "$l'ul !z az !r!'+$ny!W
vz+,siszilla Y0System3n&o
Aystem"""""""": /inu$ 5"6"5D"4*8obo i646
,ompilation""": C5 A<9 9:##<9T Tue Jov 51 1?:D4:1E 9AT 511F
9roessor""""": 3ntel=:> ,eleron=:> ,9@ 5"E182z
,lok""""": 5E7H"?FF <2z
Bogomips"": EH51"H1
<emory"""""""": 71H4D6k
Test:ootTheme
E szkri" -asznlanak l!#rs a :!oot t5a tesztelse; /#+D 0!j!z!b!n
allo' +!gB
Th#n*er"ir*
M-un'!rbir' !l!"#$s! $s b!ll#sa +agyar ny!lvDr!
Ez a /ikk! a+ia #ro+( +!r iszonya +!nnyi :sz#va+; a M-un'!rbir'
+agyar ny!lvDr! ll#sval= *olo !gy a"r/ska 'olgon +.lik az !g$szBBB
A !l!"#$s /sak annyi( -ogy
Compile thun"erir"
Ez j 25 +!ga anyag l!l$s$ j!l!ni( $s sokig 0or'ul( azaz !zala
2)2
nyugo'an !z-aunk !gy!BBB
Ezun a +agyar#s kv!k!zikB
E!njnk !l !rr! a linkr!W
-"W``r!l!as!sB+ozillaBorg`"ub`+ozillaBorg`-un'!rbir'`r!l!as!s`2B0B0B0`li
nuxCi6%6`x"i
$s i lsk l! a 9u3xpi 0jlB
4"GP*L*-= *a 5ir!0oxo -asznlunk #* kainsunk r az !g$r bal
go+bjval( +!r akkor a 5ir!0ox azonnal n+agba akarja az !l!"#!ni=
Mlsk l!( +aj' a M-un'!rbir'o nyissuk +!gB Ekkor +$g angolul
gagyarszik !r+$sz!!s!nB A ,ools +!n Add-ons +!n"onjban !l!"#sk
az !lbb l!l 9u3xpi llo+nyB Ezun l$"jnk ki a M-un'!rbir'bl( $s
in'#suk .jra C '! ;A)A#IDD)!A#= HM!r+inlC!+ulorbanI a kv!k!z
"aran//salW
t9underbird -$"Lo6ale 9u-?$
Ekkor +r +agyarul 0og b!sz$lni( sajnos azonban -a kil$"nk b!ll! $s a
gra0ikus +!nbl .jrain'#juk( angolul 0!/s!g +!ginB M!-W -a kil$"nk
b!ll!( ne in'#suk .jra a gra0ikus +!nbl( -an!+ az !g$sz r!n'sz!r
in'#suk .jra= AzazW reboot a n!knk !sz +'onB Misza Gin'oQsC$rz$sBBB
A! sajnos !z vanB Aki u' vala+i !lk!lbb +!gol's( #rja +!g n!k!+=
Ezun +r nla+ +!g+ara' +agyarnakBBB
Lp*ateGe.ipes
5riss#i a -!lyi r!/i"!lis a r!/i"!rolkblB
*asznlaW Up"ate>ecipes PcprogramUQ
2"/ikW
C-( CC-!l" C E!gj!l!n#i !z a l!#rsB
Cv( CCv!rsion C Fi#rja a "rogra+ v!rzijB
C4( CCv!rbos! C ?b!sz$'D z!++' !ng!'$ly!z$s!B
Ca( CCall C L!li a 0riss#! r!/i"$k aral+B Ala"$r!l+!z$s sz!rin az
P"'a!L!/i"!s /sak a r!/i"!lis li l!( $s r!s r!/i"!
aralo+j!gyz$k!k! g!n!rl Hkiv$v! -a !gy!l!n "rogra+o 0riss#nkIB
C( CC-oroug- C Ein'!n !l$r-! krz$s kua 0riss#$s!k unB
Ala"$r!l+!z$s sz!rin ugyanis /sak az !ls ak#v krz$s -asznlja
H+!ly a 8o+"il!B/on0Cban van l!kon0igurlvaIB
Egy!l!n "rogra+ 0riss#$s$n$l az Up"ate>ecipes az ssz!s !l$r-! r!/i"$
2),
l!liB *a n!+ a'unk +!g n!ki "rogra+s"!/i0ik/i( az P"'a!L!/i"!s
l!li a r!/i"!lis( $s l$r!-ozza a /Files/Compile/>ecipes Cb!n a +!g0!l!l
aralo+j!gyz$kCb!j!gyz$s!k! H'! +aguka a r!/i"$k! /sak akkor li l!( -a
a CCall ka"/sol -asznljukIB
Pj kernel installlsa
A Compilenak kszn-!!n a GoboLinux ala !l$g !gysz!rD !gy .j k!rn!l
!l!"#$s!B A *inux r!/i"! +!gvizsglja a con&ig!gB l$!z$s$ a
/System/Kernel/Status
knyvrbanB Ez a 0il! aral+azza a 0u k!rn!l akulis kon0igur/ij( $s .j
k!rn!l o"/ik +!ga'sra -asznljkB
Lvi'!n( a
Compile *inux
"aran/s 0uasa l!li a l!guols !l$r-! r!/i"$ Ha+!ly +r aral+azza
az o"/ionlis GoboLinux k!rn!l0olokaIB Eiun !z +!gr$n( a k!rn!l
auo+aikusan l!l'ik( b!l$k!rln!k a 0olok( $s b! l!sz ll#va a .j
kon0igur/ira( a+i a con&ig!gB llo+nybl olvas kiB
Ekkor +!gj!l!nik a menucon&ig k$"!rny( l!-!s$g! a'va a 0!l-asznlnak(
-ogy +'os#sa a b!ll#o o"/ikaB :Exi;C! vlaszvn( s az az o"/i -ogy
+!ns! a szkri" a b!ll#soka( b!0!j!z'ik a k!rn!l 0or'#saB A+in !z k$sz
van( .j b!j!gyz$s allunk a /System/Kernel/Mo"ules/[KD>0D*_>D*D;SD /#+ ala(
$s !gy .j B3mage $s System!map 0jl a /System/Kernel/Boot knyvrbanB
A r$gi B3mage $s System!map 0jl n!+ #r'ik 0!llB [k sy+link!k az akulis
k!rn!l i+ag!Cr!( !zlal garanlva( -ogy -a vala+i :zDr; van( !gysz!rD!n
vissza l!-!ss!n $rni a korbbi lla"o-oz( a )>UB b!l$sv!z$rl "ro+"jnl(
$s k$sbb visszall#ani a szi+bolikus link! a r$g!bbi r!n'sz!r+agraB
2)4
3zenzorok
Ein'!n!k!l l! k!ll 0or'#suk az LEC7!nsors "rogiW
Compile lm$sensors
Ezun ki k!ll a'juk a sensors$"etect "aran/so( s +in'!n k$r'$s$r! ig!nn!l(
azaz y!sCs!l HPI vlaszolniB 9la+ !z !00$l!k$"" +!nW
pv+,siszilla -9rograms-/<*Aensors-Aettings0sensors$"etect
C sensors*detet revision 7?14 =5114*1?*55 ?D:55:EF N1?11>
This program Will help you determine Whih kernel modules you need
to load to use lmOsensors most e!!etively" 3t is generally sa!e
and reommended to aept the de!ault ansWers to all Puestions,
unless you knoW What youGre doing"
Ve an start With probing !or =9,3> 35, or A<Bus adapters"
.o you Want to probe noWa =f#A-no>: y
9robing !or 9,3 bus adapters"""
@se driver \i5*i41?G !or devie 11:?!"D: 3ntel 4541?#B 3,27
Ve Will noW try to load eah adapter module in turn"
<odule \i5*i41?G already loaded"
3! you have undetetable or unsupported adapters, you an have them
sanned by manually loading the modules be!ore running this sript"
To ontinue, We need module \i5*devG to be loaded"
.o you Want to load \i5*devG noWa =f#A-no>: y
<odule loaded suess!ully"
Ve are noW going to do the 35,-A<Bus adapter probings" Aome hips may
be double detetedd We hoose the one With the highest on!idene
value in that ase"
3! you !ound that the adapter hung a!ter probing a ertain address,
you an spei!y that address to remain unprobed"
Aome hips are also aessible through the 3A; 3-' ports" Ve have to
Write to arbitrary 3-' ports to probe them" This is usually sa!e though"
fes, you do have 3A; 3-' ports even i! you do not have any 3A; slots)
.o you Want to san the 3A; 3-' portsa =f#A-no>: y
9robing !or \Jational Aemiondutor /<F4G at 1$5H1""" Jo
9robing !or \Jational Aemiondutor /<F4*`G at 1$5H1""" Jo
9robing !or \Jational Aemiondutor /<FHG at 1$5H1""" Jo
9robing !or \Vinbond V4DF4?.G at 1$5H1""" Jo
9robing !or \Vinbond V4DF45.G at 1$5H1""" Jo
9robing !or \Ailion 3ntegrated Aystems A3A77H7G""" Jo
9robing !or \I3; IT45,646 3ntegrated AensorsG""" Jo
9robing !or \I3; IT45D? 3ntegrated AensorsG""" Jo
9robing !or \39<3 B<, T,AG at 1$a1""" Jo
9robing !or \39<3 B<, A<3,G at 1$a4""" Jo
2)5
Aome Auper 3-' hips may also ontain sensors" Ve have to Write to
standard 3-' ports to probe them" This is usually sa!e"
.o you Want to san !or Auper 3-' sensorsa =f#A-no>: y
9robing !or Auper*3-' at 1$5e-1$5!
Trying !amily \Jational AemiondutorG""" Jo
Trying !amily \A<A,G""" Jo
Trying !amily \I3;-Vinbond-LintekG""" fes
Lound \Vinbond V4D65F2L-L-28-8 Auper 3' AensorsG Auess)
=address 1$5H1, driver \W4D65Fh!G>
9robing !or Auper*3-' at 1$Ee-1$E!
Trying !amily \Jational AemiondutorG""" Jo
Trying !amily \A<A,G""" Jo
Trying !amily \I3;-Vinbond-LintekG""" Jo
Trying !amily \3T#G""" Jo
Aome ,9@s or memory ontrollers may also ontain embedded sensors"
.o you Want to san !or thema =f#A-no>: y
;<. T4 thermal sensors""" Jo
;<. T?1 thermal sensors""" Jo
3ntel ,ore !amily thermal sensor""" Jo
3ntel ;<B LB*.3<< thermal sensor""" Jo
JoW !olloWs a summary o! the probes 3 have Zust done"
`ust press #JT#: to ontinue:
.river \W4D65Fh!G =should be inserted>:
.etets orretly:
l 3A; bus, address 1$5H1
,hip \Vinbond V4D65F2L-L-28-8 Auper 3' AensorsG =on!idene: H>
.o you Want to generate -et-syson!ig-lmOsensorsa =yes-J'>: y
,opy prog-init-lmOsensors"init to -et-init"d-lmOsensors
!or initialization at boot time"
fou should noW start the lmOsensors servie to load the rePuired
kernel modules"
Ezun +!g k!ll k!r!snnk a /System/Settings/syscon&ig/lm_sensors 0jl( ki k!ll
lisznunk H /a l+as!nsorsI $s +!gn$zni( +ily!n +o'uloka #r b!l!( +in
a+!ly!k k!ll!n!k n!kiB 9la+ !z !bbl a sorbl lszikW
M2:U*D_(%1'A,@<h&
Azaz( !z a sor van a 0il! l!galjnB M!- b! k!ll ls!+ !z a +o'ulW
pv+,siszilla Y0mo"proe 1'A,@<h&
Ezun a s!nsors "aran//sal kilisza-ao+ a sz!nzorok a'aaiW
pv+,siszilla Y0sensors
W4D65Fh!*isa*15H1
;dapter: 3A; adapter
I,ore ?: N?"71 I =min U N1"11 I, ma$ U NE"14 I>
I,ore 5: N5"6? I =min U N1"11 I, ma$ U NE"14 I>
2)6
ND"DI: ND"D? I =min U N5"45 I, ma$ U ND"FH I>
N7I: N7"14 I =min U N1"17 I, ma$ U N1"46 I>
N?5I: N?5"?6 I =min U N1"11 I, ma$ U N1"11 I>
*?5I: *F"1? I =min U *?E"H? I, ma$ U *?E"H? I>
*7I: *D"6H I =min U *F"F? I, ma$ U *F"F? I>
I7AB: N7"ED I =min U N1"55 I, ma$ U N1"46 I>
IBat: ND"57 I =min U N1"56 I, ma$ U N1"11 I>
!an?: 5F5? :9< =min U DD5 :9<, div U ?6>
!an5: 1 :9< =min U DD5 :9<, div U ?6>
!anD: 1 :9< =min U DD5 :9<, div U ?6>
temp?: N57"1p, =high U N1"1p,, hyst U N1"1p,> sensor U thermistor
temp5: ND7"7p, =high U N47"1p,, hyst U N41"1p,> sensor U diode
tempD: N54"1p, =high U N47"1p,, hyst U N41"1p,> sensor U thermistor
pu1Ovid: N1"111 I
beepOenable:enabled
*a az akarjuk( -ogy ! +o'ulHokI auo+aikusan b!l'j$kHb!l'j!n!kI
in'ulskor( #rjuk b! a
//rograms/BootScripts/Settings/Boot2ptions 0jlba( az User:e&ine"Mo"ules r$szb!=
9la+ a k$r'$s!s r$s #gy 0!s +os O 0$lkv$rr!l ki!+!l!+ a sz!nzor+o'ul
n!v$W
@ser.e!ined<odulesU=
snd*pm*oss
snd*mi$er*oss
snd*intel4$1
1'A,@<h&
>
2)@
4hroot4ompile
A I9rootIo5pile !gy olyan !szkz( +!ly !lkln#! v$gr!-ajsi krny!z!!
bizos# a Io5pile 0uas-ozB Ez!n !lkln#! krny!z! H!gy :/-roo;
r!n'sz!rI -ro+ 0 /$l szolglW
l!-!v$ !szi /so+agok b!$"#$s$ +s !szkzk! -asznlva( +in a+iv!l
a j!l!nl!g 0u r!n'sz!r!'b!n r!n'!lk!z!l(
+!golal+azza a r!n'sz!r!'! +in'!n "robl$+l( +!ly a 0or'#si
0olya+a sorn 0!l+!rl-!(
$s s!g# n!k!' +!gbizonyoso'ni a0!ll( -ogy a r!/i"$' 0ggs$gi
in0or+/ii -!ly!s!kB
*a !gy r!/i"$ 0uasz a 8-roo8o+"il! s!g#s$g$v!l( az ki k!ll olvassa a
0ggs$gi lisj( $s !z!n ala"ulva l$r!-oz !gy aralo+j!gyz$k! !gy
+ini+lis( '! +$g k$l!!s!n 'olgoz GoboLinuxCr!n'sz!rr!l( +!ly
aral+azza a 8o+"il! !szkz sz+ra szks$g!s ala"/so+agoka H+in
"$l'ul !gy s-!ll( !gy 0or'# $s az ala" Pnix "aran/sokI $s a r!/i"$'
0ggs$gi lisjban 0!lsorolaka O s!++i !gy!b!B Ekkor k!ll l!0usson a
r!/i"$' a 8o+"il!Con k!r!szl !bb!n az !lkln#! r!n'sz!rb!n( $s( -a
+in'!n r!n'b!n zajlo l!( !nn!k !r!'+$ny! a 0olya+a v$g$n a +!g0!l!l
binris /so+ag l!szB
Ek$"" /so+agoka k$sz#-!sz O "$l'ul O a G88 $s Glib/ klnbz v!rziC
i-oz( +in a+i a r!n'sz!r!'b!n $"" -asznlszB
Az ala"$r!l+!z! kon0igur/ijban a 8-roo8o+"il! az ala"$r!l+!z!
/so+agk$szl!$ a -"W``rsyn/BgobolinuxBorg`/-roo/o+"il!C"a/kag!s`
/#+!n l!v /-roo/o+"il!C/so+agrbl sz!rzi b!( !k$"" bizos#va a
/so+agok b!$"#$s$n!k konzisz!n/ijB E l$"$s !gy kln szkri"( a
7!u"8-rooEnv -ajja v$gr!B
A 7!u"8-rooEnv k$sz#i !l az a krny!z!!( a+ib!n a 8-roo8o+"il!
0uni u' Ha+!nnyib!n r!s aralo+j!gyz$kb!n -#vjuk +!g( .gy a 8-rooC
8o+"il! !ls l$"$sk$n auo+aikusan +!g-#vja a 7!u"8-rooEnv szkri"!IB
E krny!z! k!ll aral+azza a /-roo r!n'sz!r !lk$sz#$s$-!z szks$g!s /soC
+agokaB : ;)r++t;+mpile min"en meg)$(&sak+r egy '% c)r++t ren"szer
ksz$ttetik. Ez bizos#ja( -ogy az !lz 0or'#s !r!'+$ny!i n! b!0olysoljk
a kv!k!z 0or'#sB A 8-roo8o+"il! 0 /$lja r!"ro'ukl-a 0or'#sok k$C
sz#$s!W +in'!gy( -ogy k$ sz+#g$" kon0igur/ija +!nnyir! klnbzik(
-a ugyanazzal a r!/i"$v!l 0uajuk a 8-roo8o+"il!Co( i'!lis !s!b!n az
ugyanaz az !r!'+$ny k!ll "ro'ukljaB
Ez!n r!"ro'ukl-asg 0onos !szkz! az( -ogy a ;)r++t;+mpile &ltal
(gzett f+r"$t&s nem ren"elkezik )&lzati )+zz&frssel. A 0or'#s-oz
szks$g!s ssz!s 0jl r!n'!lk!z$sr! k!ll lljon( vagy a 7!u"8-rooEnv szkri"
Hala"!szkzI( vagy a 0!l-asznl lal Hr!/i"$k $s !gy$b /so+ag0ggs$g!kIB A
0orrs/so+agok !- +$g a /-rooCba b!l$"$s !l l!l!n'kB Ez.on kiC
k$nysz!r#-!jk annak vilgos !ll!nrz$s$( +!ly /so+agoka -asznlja !z a
2)%
0or'#si 0olya+a( a-!ly!( -ogy +!g!l$g!'n$nk a 8o+"il! szoksos 0uaC
sakor a 5in'1a/kag! lal ny.jo l!-!s$g!kk!lB Movbb( voli r!n'sz!r!k
vlozsai H0jlok sz!rv!r!k!n( 847 0riss#$s!k( sbBI n!+ b!0olysoljk a 0or'#C
sainkaB
A 8-roo8o+"il! -asznlaa n!+/sak annak !ll!nrz$s$ !szi l!-!v$( +i
$"l b! a /so+agjainkba( '! annak !ll!nrz$s$ is( +i az( a+i ki+ara'B AlkaC
lo+a'n !gy 0or'#si 0olya+a sik!r!s l!-! az $l r!n'sz!rb!n( +!r o l$C
!zik !gy /so+ag( a+i nin/s 0!lsorolva a 0ggs$gi lisban( vagy +!r vala+i
rkk!l +!gk!rlik a /so+ag0ggs$g!( a+i !l0!l!j! a r!/i"! k$sz#j!B EzC
un ! r!/i"$ !lkl'ik a r!/i"!rolba( + az k$"!l!n l!sz +Dk'ni +s
r!n'sz!r!kb!n +!ly!k n$lklzik ! /so+ago vagy rkk H+!ly! a r!/i"!
/so+ag0ggs$g$b! k!ll! volna b!$"#!niIB
A 8-roo8o+"il! lal f+r"$t&s+k nem siker#l)etnek (letlen#l. Egy
olyan r!/i"!( +!ly +Dk'ik a 8-roo8o+"il! ala( sokkal nagyobb !s$lly!l
+Dk'ik br+!ly +s r!n'sz!rb!n is( +!ly szablyos 8o+"il!Cval r!n'!lk!C
zik O $s bizonyosan +Dk'ik 8-roo8o+"il! ala ugyanaz a 0ggs$gi lis
alkal+azvaB
A 8-roo8o+"il! kul/s0onossg. vol a GoboLinux 01, 0!jl!sz$s! kzb!nB
Gyakorlailag +in'!n /so+ag !z -asznlva l! l!0or'#va Haz 2"!n200i/!Borg(
5ir!0ox $s M-un'!rbir' 0igy!l!+r! +$l kiv$!l$v!l( +!ly!k az -ivaalos biC
nrisaikbl l!!k !lk$sz#v!IB Ez !! l!-!v$ a 0!jl!sz/sa"anak( -ogy sokC
kal knny!bb!n r!"ro'ukljk a r!/i"$k -ibi( !gy $l r!n'sz!rb!n val 0uC
as ko/kzaa n$lkl( $s l!g0k$""!n( -ogy sz+os r!/i"! 0ggs$gi lisj
gon'osan kijav#-asskB
A 8-roo8o+"il! a GoboLinux r!n'sz!rb!n a kv!k!z b!g$"!lv! insalC
ll-aW
3nstall/ackage ChrootCompile
2))
)smert hi"k a !o"oLin#$ %&'>"en
A+ia a GoboLinux 014 +!gj!l!n( 0!l0!'!z!k n$-ny kis!bb j!l!ns$gD
-ib b!nn!( r$szb!n a szorosan v! 'iszrib./iban( r$szb!n az alko
/so+agokbanB Ez!k a kv!k!zkW
2riss(tett .soma+ok
A GoboLinux 014 kibo/ssa a a 0!l0!'!znk n$-ny -ib !gy!s
/so+agokban( +!ly!k! az i 0!lsorol 0riss#$s!kb!n kijav#ounkB Eiun
!l!"#!!' a Liv!8AC( !l!"#s' ! /so+agoka is az 3nstall/ackage "aran//salB
1$l'ul az >org 0riss#$s$-!z 0uas' az
3nstall/ackage xorg
"aran/so a "aran/ssorbl( s !rr! az l!li $s !l!"#i a l!gubbi v!rziB
HE!gj!gyz!n'W >org 0riss#$s$ nagyon nem ajnlott :!lkv!ni; virulis
!r+inlbl( "$l'ul az Erxv ala O !--!z !- +in'ig lp0>nk ki a
:5lykonzolba;( azaz o'a( a-onn$ a gra0ikus 0!ll!! a :startx; "aran//sal
in'#ani szokuk=I
%org B3.-r8 - 2ibF4C bell$tsi hibkat ja$t)
2riss(tett re.ipk
A kv!k!z 0riss#! r!/i"$k a GoboLinux 014 kia'sa a 0!l0!'!z! -ibka
jav#jkB *a+arosan +!g k!ll $rk!zz!n!k az !z!kbl k$sz#! /so+agok isB
A''ig is -asznl-ao' a Io5pile !szkz a v!rzi0riss#$sr!B
@!us '3'3.-rA C ,endszer5id problmt ja$t)
A@R +on* a 3S#ash23>sel
Sgy Dnik van !gy -iba a 7Uuas-57Cb!n( +!ly a k$+agos AE2 AEA64
r!n'sz!r!k !s!$n okoz "robl$+B Ez!k a r!n'sz!r!k is !lin'ulnak azonban(
-a a kv!k!z "aran/so a'o' ki a 8A r!n'sz!rb!l "ro+"jnlW
-isolinu$-kernel initrdUinitrd initU-linu$r ramdiskOsizeUE1H6 rootU-dev-ram1
videoUvesa!b:o!! noapi nolapi nosmp apiUo!! BootU/ive,. ma$OloopUD5
HA 0!ni 2 sor !gy!l!n "aran/s( azaz 1 sorba #ran'=I
Ez a -iba n!+ j!l!nk!zik a 0!l!l!"#! r!n'sz!rn$l( +!ly 7E1`*M`AE2 Cv!l
+Dk'ikB
,00
E+y" pro"lmk
&s+!r( -ogy a Liv!8ACn!k "robl$+i aka'ak a 4irual?ox 27E !+ulor
ala booolskorB Ez 0ixlk a 'iszrib./i 0!jl!szi vlozabanB Az !rrl
szl u'nivalka ! link ala !kin-!!' +!gW
-"W``bugsBgobolinuxBorg`vi!QB"-"<i'T2,2
,01
3ajt pro+ramokat is (rhatszT
Eos !lrulo+ n!k!' O br l!-! -ogy !''igr! +r rj$l O -ogy a
0orrsala". 'iszrk O s a GoboLinux is ily!n= C !gyik nagy !lny!( -ogy
szks$gsz!rD!n 0!l vannak sz!r!lv! +in'!n szks$g!s /u//al( +!ly k!ll
a--oz( -ogy !gy "rogra+o l!0or'#sunkB 9a '! !bbl +ris kv!k!zik( -ogy a
0or'#"rogra+nak !lj!s!n +in'!gy( :gyri; "rogra+o 0or'#C! l!( vagy
olyas+i( a+i ! #rl= Azaz( #r-asz saj "rogra+oka is -a akarsz( $s !--!z
!gylaln s!++i kln +iskulan/i n!+ k!ll 0!l!l!"#!n!' O +in'!n
szks$g!s +ris raja van a g$"!'!n=
1$l'ul -a u'o'( +ik$n k!ll "rogra+ozni 8 vagy 8dd ny!lv!n( !l$g( -a /sak
+!g#ro' a "rogi'a a k!'v!n/ szv!gsz!rk!sz''!l !gy 0jlba( azn a
"aran/ssorban !l+$sz abba a knyvrba( a-ov l!+!n!!' !z( s kia'o' a
kv!k!z "aran/soW
gMM s!cpp $o s
Enn!k +agyarzaaW a gMM Cal in'#o' a 0or'#"rogra+o( az s!cpp az az
llo+nyn$v( +!ly!n !l+!n!!' a "rogra+o H!z /sak !gy "$l'a(
!r+$sz!!s!n +s n$v!n is l!+!n-!!'I( $o s "!'ig az +on'ja +!g( -ogy az
:ou"u 0il!;( vagyis a l!0or'#o binris "rogi n!v! !gy si+a s l!gy!nB Fi/si
lalnosabban !gy 0or'#si uas#s "ara+$!r!z$s! #gy n$z kiW
gMM &orr5sprogram&ile_neve $o in5ris_neve
M!r+$sz!!s!n a 0or'#s un 0ua-av k!ll !nni a l$r!j llo+ny
a--oz -ogy ki"rbl-as'( !z +!g!-! "$l'ul a 0!ni "$l'a !s!$b!n
+on'juk a
chmo" <<< s
"aran//salB
9a '! !lk$"z!l-!( -ogy ! $"" n!+ 8`8dd ny!lv!n -ajasz "rogra+ozni=
9os( r++!l kzl-!!+( -ogy -a !''ig v$gigkv!!' az ! knyvb!n #raka(
akkor l!-! +r n$+i s!j!l+!' rla( -ogy sz+os "rogra+ny!lv sz!r!"!l a
r!n'sz!r!'b!nW -a $r!sz -ozz( #r-asz "rogika a kv!k!z ny!lv!k
br+!lyik$nW
Ass!+bl!r( 8( 8dd( *+l( 3ava( 1y-on( 1!rl( 7!'( M/l`Mk
M!r+$sz!!s!n br+!ly n!k!' !sz .jabba is 0!l!l!"#-!sz( '! !z!k( a
l!gis+!r!bb!k( +ris !l!"#v! vannak n!k!'= M!- +in'!n /sak raja'
+.lik=
,02
1imperator
A :vi+"!raor; n!+ !gy kln "rogra+( -an!+ !gy 5ir!0ox :ki!g$sz#$s;(
ulaj'onk$""!n "lugin( a+i !rrl az ol'alrl l-! l!W
-"W``vi+"!raorB+oz'!vBorg`
E "lugin lal V"-Csz!rD bill!nyDz!"aran/sokkal l!-! v!z$r!lni a bng$C
sznk!= Ez 3xpi 0or+jban insalll-a a 5ir!0ox-oz a 0!n +!ga'o ol'alC
rlB
Gon'ola+ l!0or'#o+ n!k!k a l!g0onosabb "aran/saiB 9!+ r-a !z !gy
olyan knyvb!n( +!ly :bill!nyDz!0gg Fo/kknak; #r'ik= Az i 0!lsorol
"aran/sok korns!+ az ssz!s k$"!ss$g!i a 4i+"!raornak( '! aln a l!gC
0onosabbakB Ein'!n!s!r! !zz!l +r :!l l!-! in'ulni; a -asznlabanB _+!W
/arancs
Lers
?set guioptionsM%m9 4issza-ozza n!k!' a +!nk! $s !gy$b
ily!s+i( a+i ala"!s!b!n !l van n!v!B *a
!z b!#ro' !gy l?-*O3vi5peratorr6 0jlba(
akkor !z l!sz az ala"b!ll#so' isB F!z'kn!k
jl j-!B
TsB4veg k!r!s$s vissza0!l$ az ol'alonB Pna nyo+junk
En!rB
TsB4vegTcC>U k!r!s$s vissza0!l$ az ol'alon( sorv$gj!ll!l
!gyB Pna nyo+junk En!rB
/sB4veg k!r!s$s !lr! az ol'alonB Pna nyo+junk
En!rB
/sB4veg/cC>U k!r!s$s !lr! az ol'alon( sorv$gj!ll!l !gyB
Pna nyo+junk En!rB
[ A 'oku+!nu+ jobbsz$ls r$sz$r! ugrikB
( A 'oku+!nu+ balsz$ls r$sz$r! ugrikB
" vagy ?"elete Az akulis 0l b!zrsaB
FE vagy ?h vagy ?help
?elp
) A Q!bol'al l!gv$g$r! ugrikB
E() 10]Cal +!gy l!jj!bb az akulis Q!bol'albanB
gg Az akulis Q!bol'al l!g!!j$r! ugrikB
E(gg 10]Cal +!gy 0!lj!bb az akulis Q!bol'albanB
gH Pgrs a k!z'la"ra a kv!k!z 0ln
gh Pgrs a k!z'la"ra az akulis 0ln
gnga$B;$W($=h Pgrs a gyorsbill!nyDv!l +!gj!ll linkr! a
kv!k!z 0ln
goga$B;$W($=h Pgrs a gyorsbill!nyDv!l +!gj!ll linkr! az
,0,
/arancs
Lers
akulis 0ln
g/ A vgla"on l!v link! +!gnyija !gy .j
0lb!n( '! n!+ a'ja a 0kusz !rr! a 0lr!B
*asonl( +in a+ikor az !g$r kz$"s
go+bjval kainunk !gy linkr!B
g9 Pgrs az !lz 0lr!
Ag9 Pgrs 2 0l! vissza0!l$B A sz+lls krkrsW
az !ls 0l un az uols kv!k!zikB
gt Pgrs a kv!k!z 0lr!
Agt Pgrs a -ar+a'ik 0lr!
gU Pgrs a Q!bol'al gyk$rknyvrbaB 1$l'ul a
gP "aran/s a
http:--WWW"e$ample"om-dir?-dir5-!ile"
html !s!$n az http:--WWW"e$ample"om-
linkr! visz b!nnnk!B
gu Pgrs a Q!bol'al szlknyvrbaB
H Pgrs vissza0!l$ a +!glogao la"ok
lisjbanB
AH Pgrs vissza0!l$ , la"o a +!glogao la"ok
lisjbanB
h ?alra s/rollozsB
E(h ?alra s/rollozs 10 !gys$gg!lB
O L!0!l$ s/rollozsB
E(O L!0!l$ s/rollozs 10 sorralB
k 5!l0!l$ s/rollozsB
E(k 5!l0!l$ s/rollozs 10 sorralB
* Pgrs !lr!0!l$ a +!glogao la"ok
lisjbanB
A* Pgrs !lr!0!l$ , la"o a +!glogao la"ok
lisjbanB
l 3obbra s/rollozsB
E(l 3obbra s/rollozs 10 !gys$gg!lB
Mga$B;$W($=h Gyorsbill!nyD a'sa az akulis link-!z
0 Az !lz !l0or'uls k!r!s$s!
n A kv!k!z !l0or'uls k!r!s$s!
o PLL +!gnyisa az akulis 0lnB Ez
ulaj'onk$""!n a vi+"!raor "aran/ssorba
visz b!nnnk!( a-ov auo+aikusan b!#rja az
1open "aran/so( s !z un k!ll #rnunk az PLLC
Hvagy !gy k!r!s!n' ki0!j!z$s( ls' az 1open
,04
/arancs
Lers
l!#rsnlIB
9 A vgla"on l!v PLLC +!gnyija !gy .j
0lb!nB
p A vgla"on l!v PLLC +!gnyija az akulis
0lb!nB
: Az akulis ol'al .jral$s!( a /a/-! +!gk!rC
l$s$v!l H0igy!l!+b! n!+ v!v$s$v!lIB
r Az akulis ol'al .jral$s!
t PLL +!gnyisa !gy .j 0lb!nB Ez
ulaj'onk$""!n a vi+"!raor "aran/ssorba
visz b!nnnk!( a-ov auo+aikusan b!#rja az
1tabopen "aran/so( s !z un k!ll #rnunk az
PLLC Hvagy !gy k!r!s!n' ki0!j!z$s( ls' a
1tabopen l!#rsnlIB
^ A kivlaszo szv!g! a vgla"ra +solja
y Az akulis ol'al linkj$ a vgla"ra +solja
B3 Az akulis ol'al nagy#sa 100]Cal
AB3 Az akulis ol'al nagy#sa ,l100]Cal
Bi Az akulis ol'al nagy#sa 25]Cal
ABi Az akulis ol'al nagy#sa ,l25]Cal
B2 Az akulis ol'al ki/siny#$s! 100]Cal
AB2 Az akulis ol'al ki/siny#$s! ,l100]Cal
Bo Az akulis ol'al ki/siny#$s! 25]Cal
ABo Az akulis ol'al ki/siny#$s! ,l25]Cal
Wb vagy ?Vall Fil$"$s a 5ir!0oxbl( az akulis lla"o
+!n$s! n$lklB
WW Fil$"$s a 5ir!0oxbl( az akulis lla"o
+!n$s$v!lB
? ?!l$"$s a "aran/sz!++'baB Ebb!n az
z!++'ban kibv#! "aran/soka
-asznl-asz( +!ly!k klnbz "ara+$!r!k!
ig$ny!lH-!In!kB
?a""ons A 5ir!0oxunkba insalll ki!g$sz#k H"lugin!kI
+!gj!l!n#$s! !gy kln 0ln\ ulaj'onk$""!n
a
/-ro+!W``+oza""s`/on!n`!x!nsions`!x!n
sionsBxul
:link!; nyija +!gB
?a vagy ?ack Eggy!l visszal$" a +!glogao ol'alak kzB
?eep E!gszlalaja a r!n'sz!rCj!lz/s!ngB
?&o vagy ?&or1ar" Eggy!l !lr!l$" a +!glogao ol'alak kzB
,05
/arancs
Lers
?hist A l!gubb +!glogao -onla"ok lisj a'ja
!l !lj!s k$"!rnynB A +!g0!l!l linkr! r k!ll
kainsunk az !g$rr!lB Ezun a lisa
!ln!!n' az *s6 go+bbal( -ogy lssuk a
lisa +g +!gj!l!n -onla"oB
?hist! A 5ir!0ox szoksos lisj a'ja !l a
+!glogao -onla"okrlB
?open plda Googl! k!r!s$s a :"$l'a; szra az akulis
0ln +!gnyivaB
?open vimperator help Googl! k!r!s$s a :vi+"!raor; Z7 a :-!l"; sz
!gy!s !l0or'ulsra az akulis 0ln +!gC
nyivaB
?open yahoo plda Na-oo k!r!s$s a :"$l'a; szra az akulis 0ln
+!gnyivaB
?open eay plda Ebay k!r!s$s a :"$l'a; szra az akulis 0ln
+!gnyivaB
?pa vagy ?pagein&o &n0or+/i az a'o ol'alrlB
?pre&s A 5ir!0ox DzerkesztsO!elltsok +!nj$
+uaja +!gB
?pre&s! Az about16on2ig k$"!rny +uajaB
?V Az akulis 0l b!zrsaB *a /sak !gy 0l van
nyiva( b!zrja a 5ir!0oxo isB
?restart A 5ir!0ox .jrain'#sa
?set Filiszza az ssz!s akulis n!+Cala"$r!l+!C
z! vi+"!raorCb!ll#sunkaB
?taopen plda Googl! k!r!s$s a :"$l'a; szra !gy .j 0ln
+!gnyivaB
?taopen vimperator help Googl! k!r!s$s a :vi+"!raor; Z7 a :-!l"; sz
!gy!s !l0or'ulsra !gy .j 0ln +!gnyivaB
?taopen yahoo plda Na-oo k!r!s$s a :"$l'a; szra !gy .j 0ln
+!gnyivaB
?taopen eay plda Ebay k!r!s$s a :"$l'a; szra !gy .j 0ln
+!gnyivaB
A 9=0=k=l go5bok 5ellett s6rollozsra 9asznl9at<ak a kurzorbillentyMk is3
E!gj!gyz!n'( -ogy a googl!( ya-ooo sb k!r!s$s!kn$l b!+uao +'sz!r
azoknl a k!r!sszolglasoknl vlik b!( +!ly!kn!k van "luginjk a
//rograms/Fire&ox/Current/Searchplugins knyvrbanB
,06
A--oz( -ogy a 4i+"!ror az is u'ja( -ogy a D9i2tWkurzorbillentyMkkel
vl-assunk a 0l!k kz Hazaz :la"oz-assunk; jobbraCbalraI v!gyk 0!l a !vim$
peratorrc 0jlba a kv!k!z sorokaW
I kovetkeBo/eloBo &ul kivalasBtasa
map cS$>ightU gt
map cS$*e&tU g9
A--oz "!'ig( -ogy az akulis 0l !l-!ly!zk!'$s$ Hsorr!n'j$I +!gvlozaC
-assuk a ItrlWkurzorbillentyMkkel( ! soroka v!gyk 0!lW
I aB aktualis &ul Oora/alra moBgatasa
map cC$>ightU ?tamove! MEcC>U
map cC$*e&tU ?tamove! $EcC>U
*a n!+ akarjuk -ogy a 5ir!0ox +!nj! $s -agyo+nyos !szkzrai HPLLCsor
sbI .gy lalban lsszanak( '! az az$r akarjuk( -ogy alkalo+a'n
!l/saloga-assuk k! !gy go+bnyo+sra( $s ugyan.gy !gy go+bnyo+sra
!l is n!-!ssk k!( akkor a Bvi5peratorr6 0jlba n! a set guioptionsM%m9
sor #rjuk( -an!+ !zW
I ; menuk es hagyomanyos esBkoBtarak elohoBasa es elreOtese
map c;$UpU ?set guioptionsM%m9cC>U
map c;$:o1nU ?set guioptions$%m9cC>U
Ez a r$sz az /sinlja( -ogy !z!n.l az AltWkurzor2el go+b +!gnyo+sra
meg%elennek a 5ir!0ox -agyo+nyos :aroz$kai; H+!nk( PLLCsor( sbI( +#g
az AltWkurzorle go+b -asra !z!k eltnnekB Zn #gy -asznlo+ a
4i+"!raorB E b!ll#s olyan :isza $s szraz $rz$s;( +!r :bizonsg$rz!!
ny.j a n!-$z na"okon;( -isz!n +ikzb!n a l!-! l!g$l!-Dbb :4&EC$rz$s
ny.j; +'on -asznlo+ a bng$sz+!( akzb!n u'o+( -ogy :-a +in'!n
k$l szaka';( vissza u'ok $rni a +!gszoko -asznla-oz a szks$g!s
+ini+lis i'ara+ra( +in'ssz! !gy!l!n go+bnyo+ssal= La'sul kzb!n
bszk! l!-!!k arra is( -ogy ! b!ll#si l!-!s$g! $n +aga+ k#s$rl!!z!+
kiBBB
E!g!-!jk az is( -ogy klnbz Qiki"$'ikban val k!r!s$s!k-!z
k$sz#nk 0orrgo+bokaB E--!z is a Bvi+"!raorr/ 0jlba k!ll soroka
0!lv!nnnkB _+!W
I kereses 1ikipe"iakan
5ap JA-4'm 1open 9ttp1OO9u3:ikipedia3orgO:ikiODpe6ial1Dear69jsear69L
5ap JA-4.m 1open 9ttp1OOen3:ikipedia3orgO:ikiODpe6ial1Dear69jsear69L
5ap JA-4Am 1open 9ttp1OOgobo3kundor3orgO:ikiODpe6ial1Dear69jsear69L
5ap JA-4(m 1open 9ttp1OOlinux3birodalo53netOgobo:ikiOindex3p9pO
5ap JA-4[m 1open 9ttp1OOpoliverzu53birodalo53netOpo:iOindex3p9pO
5ap JA-48m 1open 9ttp1OO:iki39up39uOindex3p9pO
5ap JA-4/m 1open 9ttp1OOpoliverzu53birodalo53netOdoku3p9pO
,0@
Ein l-a( az AltW4' a 5agyar Yikipdiban k!r!s( az AltW4. az angol
Yikipdiban( az AltW4A a GoboLinux Yiki0ben( az AltW48 "!'ig a ?$;(
vagyis a ?ungarian $nix ;ortal Qikij$b!nB Az Ald54 $s Ald55 a saj
Qikij!i+b!n val k!r!s$sr! volna b!ll#va\ !z!kn$l vala+i$r n!+ +Dk'ik az
a link+!ga's .gy( +in "$l'ul a +agyar Giki"$'iban( #gy nluk H$s a *P1
Qikin$l isI az i l-a +'on ol'oa+ +!gB Az AltW4/ Cas sorban a
'okuQiki szo0v!rb!n val k!r!s$s +!gvals#sra l-aunk "$l'B A
0orrgo+bok -asznlai +'ja !gysz!rDW l!nyo+juk a bill!nyDko+bin/i(
+ir! az als 4i+"!raorClla"osvba b!+sol'ik a +!g0!l!l 1open "aran/s
$s una a link( s kzv!l!nl !zun k!ll #rnunk a k!r!s!n' ki0!j!z$sB
Mbbszavas ki0!j!z$s !s!$n a szkzk -!ly! az al-.zsj!l HSI -asznlan'=
Zs "!rsz! En!r is k!ll nyo+nunkB A sz/ikk az akulis 0ln j!l!nik +!g
H-a l$!zik a sz/ikkIB *a az akarjuk( -ogy +in'ig kln la"on j!l!nj$k +!g a
k!r!s$s( akkor a 3vi5peratorr6 +!g0!l!l soraiba n! az #rjuk( -ogy 1open (
-an!+ az( -ogy 1tabopen B
*a +s go+bo akarunk a :broQs!r -isory;Cban val +ozgs-oz +in a
vi+"!raor ala"$r!l+!z! ? $s L go+bja( akkor b!ll#-ajuk .gy is( -ogy
n!knk !sz go+bnyo+sra ugorjon !lr! vagy -ra a korbban
+!glogao -onla"ok kzB E--!z v!gyk 0!l a 3vi5peratorr6 0jlba a
kv!k!z sorokaW
I ugras a ro1ser$historyan hatra vagy elore
map c;$U ?acC>U
map c;$&U ?&ocC>U
A visszaugrs az AltWb ( az !lr!ugrs az AltW2 go+bra l! kv!B
F!r!s$s onlin! szrakbanW
E--!z a kv!k!z soroka v!gyk 0!l a Bvi+"!raorr/ 0jlbaW
I Kereses sBotarakan
map cM$FE@U ?open http?//magyarangol!"ic&or!com/hun/
map cM$FEEU ?open http?//angolmagyar!"ic&or!com/eng/
Az angolC+agyar k!r!s$s !z!k un a YinW4'' go+bbal( a +agyarCangol a
YinW4'. bill!nyDv!l v$g!z-!jkB HM!r+$sz!!s!n a k!r!s!n' sz is b! k!ll
#rnunk( +aj' En!r nyo+niBBBI
*a n!+ !szik a vi+"!raor :sauszbar;Cjnak( azaz az als kij!lzsornak
sz#n!( az is ki/s!r$l-!jk( igaz( -ogy !--!z +r a 5ir!0oxba k!ll kiss$
b!l!ny.lnunkB 8sinljunk !gy kis szv!g!s 0jl userChrome!css n$v!n( $s !z
+!nsk !l a
[H2MD/!moBilla/&ire&ox/,u.h=yp&!"e&ault/chrome knyvrbaB Azaz( knyvb!li
"$l'nknl !z a
,0%
/Users/vB/!moBilla/&ire&ox/,u.h=yp&!"e&ault/chrome knyvr l!szB HElk$"z!l-!(
-ogy a ,u.h=yp& -!ly$n nla' !s!l!g +s sz+ok $s b!Dk vannakIB A 0jl
aral+a a kv!k!z l!gy!nW
!hl$Status*ine g
ackgroun"$color? lack !important_
color? ZB(FF(( !important_ /\ vilagosBol" \/
h
!hl$Status*ineSecure g
ackgroun"$color? yello1 !important_ /\ sarga \/
color? lack !important_
h
!hl$Status*ineBroken g
ackgroun"$color? ZFF,(,( !important_ /\ roBsasBin \/
color? lack !important_
h
A :bla/k; sz#n !r+$sz!!s!n +in'!n 0!k!$ j!l!nB A 0il! $r!l+!z$s!W A
:ba/kgroun'C/olor; a suszsor -$rsz#n$ j!l!ni( a :/olor; "!'ig az
#rssz#nB A !hl$Status*ine r$szb!n az a'juk +!g( lalban +ily!n l!gy!n a
suszsorunk lla"oa O $n 0!k!! ala"on vilgoszl' sz#n -aroza+ +!g(
!z olyan :Erixos; $rz$sB A sz#n!k +in l-aak( +!ga'-aak -!xak''al
is $s az angol n!vkk!l isB A !hl$Status*ineSecure r$szb!n az -arozzuk
+on'a gon'ola( +ily!n l!gy!n a suszsor sz#n! ikos#o ka"/sola !s!$n
O "$l'ul a g+ail -asznlaa !s!$n bbnyir! ily!n l!szB A !hl$
Status*ineBroken -!ly$n +!g-arozo sz#n!k! "!'ig r link!k !s!$n
0ogjuk lniB
,0)
Titkos(tott llomnyok s knyvtrak ltrehozsa
El0or'ul-a( -ogy olyan szu"!rikos 'olgaink vannak( a+i !l akarunk
r!j!niB Akr o-oni( saj g$"nkn is( akr a +unka-!lyi g$"!nB 1$l'ul
l!v!l!z$sB 4agy akr+iB Ekkor j 'olog( -a bizonyos knyvraka ikos#o
!-!nkB Ez n!+ az j!l!ni( -ogy ! knyvr n! ln !z!k un brki( '!
az ig!n( -ogy az !bb! b!+sol llo+nyok Hkzns$g!s 0jlok ill!v! !g$sz
alknyvrak isI ikos#va l!szn!k( azaz l!k'olva !gy baro+i-ossz. j!lszvalB
E /so' az :En/57; "rogi Ha+in!k n!v! angolul az :E98ry"!' 5il!7ys!+;C
bl !r!' -a jl s!j!+I -ajja v$gr! n!knkB M!l!"#$s! 2 r$szbl ll( az !gyik!
roo us!rk$n k!ll v$g!znnk( a +sika kzns$g!s 0!l-asznlk$nB
Look$n( azaz r!n'sz!rgaz'ak$nW
Compile enc&s
A 0ggs$g! az Llog "rogi( az is !l!"#iB
EzunW
mo"proe &use
A /System/Settings/group 0jl v$g$r! #rjuk b! ! sorW
&use?x?E((E?vB
Ha :vz; -!ly$r! annak a 0!l-asznlnak a n!v$ #rva( aki ! szu"!rikos
'olgoka +Dv!li +aj' nlunkIB
Ell!nrizzk l!( b!nn! vagyunkC! a 2use /so"orban( azaz #rassuk ki( +!ly
/so"oroknak vagyunk agjaiW
vz+,siszilla Y0groups vB
users tty tape !loppy disk lp dialout audio drom uup dreord video plugdev
!use
*a nin/s a lisban b!nn! a :0us!;( akkor !lronounk vala+iB
9!+ rook$nW
L$r!-ozunk 2 knyvra( +!ly!k n!v! a "$l'nkban az l!sz( -ogy :ikos; $s
:n!+ikos;B
mk"ir titkos
mk"ir nemtitkos
Ezun a ikos#o 0jlr!n'sz!rb!n /sak !lj!s .vonalaka -asznljunk=
5!l+ounoljuk a ikos#o 0jlr!n'sz!r a n!+ikos knyvrbaW
,10
vz+,siszilla Y0enc&s /Users/vB/titkos /Users/vB/nemtitkos
qZ titkos&tott ktet ltrehozsa"
Trem vlasszon az albbi lehetsgek kz^l:
c$c a halad( bell&tsokhoz,
cpc a meghatrozott bell&tsokat tartalmaz( GparanoiaG kon!iguri(hoz,
minden mssal, vagy az ^res sorral az alap kon!iguri(t vlasztZa"
a[ p
; GparanoiaG kon!iguri(t vlasztotta"
; kon!igurls ksz" ; ksz%l !Zlrendszer tulaZdonsgai:
LZlrendszer titkos&ts: cssl-aesc, verzi(: 5:?:?
LZlnv titkos&ts: cnameio-blokc, verzi(: D:1:?
Tus mret: 576 bit
Blokk mret: 7?5 byte, 4 byte <;, !eZlet tartalmaz
<inden !Zl 4 byte !eZlet tartalmaz egyedi 3I adattal"
LZlnv titkos&ts 3I lnolst hasznl"
; !Zl adat 3I adata a !Zlnv 3I adathoz van lnolva"
************************** V;:J3J8 **************************
The e$ternal initialization*vetor haining option has been
enabled" This option disables the use o! hard links on the
!ilesystem" Vithout hard links, some programs may not Work"
The programs GmuttG and GpromailG are knoWn to !ail" Lor
more in!ormation, please see the en!s mailing list"
3! you Would like to hoose another on!iguration setting,
please press ,T:/*, noW to abort and start over"
Rnnek most be kell &rnia a Zelsz(t a !Zlrendszerhez"
`egyezze meg ezt a Zelsz(t, mert egyltaln
nins semmi!le visszall&tsi lehetsg" Iiszont a Zelsz( ksbb
megvltoztathat( az en!stl*lel"
qZ #n!s Zelsz(:
#nLA Zelsz( megers&tse:
A 0!ni szv!gb!n az angol r$sz az j!l!ni( -ogy a ikos#o 0jlr!n'sz!r!'b!n
a :-ar'; link!k n!+ 0ognak +Dk'ni( s !z az !r!'+$ny!z-!i( -ogy n$+!ly
"rogra+ok o n!+ 0unk/ionlnak O ily!n!k "$l'ul a :+u; $s a :"ro/+ail;
n!vD!kB * !z +$g ki 0ogjuk b#rniBBB
Ez!k un +soljunk 0jl a :n!+ikos; knyvrba( +aj' liszzuk ki annak
aral+ O !lj!s!n kzns$g!s !r!'+$ny ka"unkW
vz+,siszilla Y-nemtitkos0ls
?1 * Light '! The Bumble*Bee"mpD
&g!n( +!r i'! van 0!l+ounolva a ikos knyvrunk= A! liszzuk /sak ki a
ikos knyvraW
vz+,siszilla Y-titkos0ls
,11
aIt@a5H*AksF5i,#myX,75,A2F.dJ@$I6.:;F.ZgI9JLF?PSMLbtbfo8Lh;S1*iSnHF
9a( EY az &GAY& aralo+( a+i a ikos#o a'aB El$g ikos( -+< *iba lja
brki O n!+ u' +i k!z'!ni v!l!BBB
E!njnk roo jogosulsgba( $s "rbljuk .gy liszni a aralo+j!gyz$C
k!k!W
vz+,siszilla Y0su $
`elsz(:
pv+,siszilla -@sers-vz0ls titkos
aIt@a5H*AksF5i,#myX,75,A2F.dJ@$I6.:;F.ZgI9JLF?PSMLbtbfo8Lh;S1*iSnHF
pv+,siszilla -@sers-vz0ls nemtitkos
ls: nemtitkos nem rhet el: 2ozz!rs megtagadva
4agyis a r!n/!rgiz'a s! l-aja( -ogy +i 'ug'osunk a g$"!nB Az u'ni 0ogja(
-ogy 4ALAE& su+ksgo r!j!g!nk( '! n!+ u'-aja +i az O +axi+u+
l!rl-!iB A! !lolvasni n!+ u'jaBBB
A ikos#o knyvr l!/saolsa kln "aran//sal r$nik( n!+ a szoksos
+ounal( $s 87AF a :n!+ikos; knyvrra kia'va +Dk'ik( azaz(
lalnosabban 0ogal+azva( n!+ arra k!ll kia'ni AE&M /saoll( -an!+ arra(
A*24J /saola'W
vz+,siszilla Y0&usermount $u nemtitkos
vz+,siszilla Y0ls titkos
aIt@a5H*AksF5i,#myX,75,A2F.dJ@$I6.:;F.ZgI9JLF?PSMLbtbfo8Lh;S1*iSnHF
vz+,siszilla Y0ls nemtitkos
vz+,siszilla Y0
*a ugyanis ! "aran/so arra a'n' ki( AE&M /saoll( !z vlaszolnW
vz+,siszilla Y0&usermount $u titkos
!usermount: entry !or -@sers-vz-titkos not !ound in -et-mtab
Az .jra0!l+ounols a +!gszoko +'on r$nik( '! "!rsz! b!k$ri a j!lszW
vz+,siszilla Y0enc&s /Users/vB/titkos /Users/vB/nemtitkos
#nLA Zelsz(:
vz+,siszilla Y0ls titkos
aIt@a5H*AksF5i,#myX,75,A2F.dJ@$I6.:;F.ZgI9JLF?PSMLbtbfo8Lh;S1*iSnHF
vz+,siszilla Y0ls nemtitkos
?1 * Light '! The Bumble*Bee"mpD
vz+,siszilla Y0
*a akkor akarjuk l!/saolni a knyvra a+ikor vala+i "rogi -asznlja(
"$l'ul jsszuk l! onnan a z!n$( !z #rja kiW
vz+,siszilla Y0&usermount $u nemtitkos
,12
!usermount: !ailed to unmount -@sers-vz-nemtitkos: .evie or resoure busy
egy!ljnk r( -ogy a :ikos; knyvrban l!sz n!knk !gy :r!j!; 0jlunk
H'oC0jlI( a+in!k n!v!
3en62s[
$s !z nagy+n n!+ j l! l!rlni( +!r akkor n!+ u'unk -ozz0$rni az
a'aaink-oz= Z"" !+ia -a +!n$s!k! k$sz#nk az ! knyvrban rol
a'aainkrl( !z is +soljuk BBB
&llik u'nunk az is( -ogy a +!aCin0or+/ik( !- a 0jlok ulaj'onjoga(
!ng!'$ly!i $s az uols +'os#s 'u+a n!+ ikos#oB
*a a j!lsz !gy 0jlban roljuk( az #gy a'-ajuk +!g a /saols
"illanabanW
vz+,siszilla Y0cat !/OelsBo J enc&s $S /Users/vB/titkos /Users/vB/nemtitkos
A 0!ni "$l'ban 0!l$!l!zk( -ogy abban a knyvrban llunk $""( a-ol a
j!lsz !l van rolva !gy :j!lszo; n!vD 0jlbanB Ez "!rsz! n!+ .l $r!l+!s $s
bizonsgos 'olog( '! "$l'nak j O a l$ny!g az( -ogy #gy a j!lsz0jl
rol-ajuk "$l'ul !gy "!n'riv!Con( a+i +in'ig nlunk van( a /saolskor
b!'ugjuk( 0!l/saoljuk a "!n'rjvo( s az azon l!v j!lsz0jl !l$r$si .j
a'juk +!gB Ez a GoboLinux !s!$n l!-!n! "$l'ul
/Mount//D0/OelsBo
5jlban rol j!lsz !s!$n gy!ljnk r( -ogy az igazi j!lsz +uszj l!zrni
!gy :!n!r; j!ll!l Hkarak!rr!l( azaz sorv$gCj!ll!lI( -ogy !l0oga'ja a
r!n'sz!rnk( klnb!n !z #rja kiW
vz+,siszilla Y0cat !/OelsBo J enc&s $S /Users/vB/titkos /Users/vB/nemtitkos
2iba a ktet kulsnak meghatrozsnl, a Zelsz( hibs
*a a :0us!; k!rn!l+o'ul n!+ ljk b! a :+o'"rob!; uas#ssal( !z
r$nikW
vz+,siszilla Y0enc&s /Users/vB/titkos /Users/vB/nemtitkos
#nLA Zelsz(:
!usermount: !use devie not !ound, try Gmodprobe !useG !irst
; !use hibsan !utott le, lehetsges gyakori problmk:
* a !use kernel modul nins telep&tve =modprobe !use>
* hibs paramterek ** nzze meg a hiba^zeneteket
L!-!s$g!s azonban( -ogy !z k$ny!l+!l!nn!k $r!zzk O az sz!r!n$nk( -ogy
a r!n'sz!r a :0us!; +o'ul auo+aikusan b!ls! in'uls un= 9os( akkor
annyi a 'olgunk( -ogy a //rograms/BootScripts/Settings/Boot2ptions llo+ny
v$g$b!( az :Ps!rA!0in!'Eo'ul!s; r$sz-!z b!#rjuk a :0us!; +o'ul isB A
,1,
k$r'$s!s r$sz #gy vala-ogy n$z-! ki azun O a l$ny!g a 0$lkv$rr!l ki!+!l
sz/skaW
@ser.e!ined<odulesU=
snd*pm*oss
snd*mi$er*oss
snd*intel4$1
W4D65Fh!
&use
>
Az is +!g!-!jk( -ogy ugyanazon ikos#o knyvron b!ll +s
j!lszavaka a'unk az !gy!s llo+nyoknak vagy alknyvraknakB E--!z
+in'!n!k!l /saoljuk l! a +r 0!l/saol ikos knyvraW
vz+,siszilla Y0&usermount $u nemtitkos
+aj' /saoljuk 0!l .jra( '! .gy( -ogy !gy +sik j!lsz a'unk n!kiB Ez a
0unk/i a :--anykey; ka"/sol v$gziW
vz+,siszilla Y0enc&s $$anykey /Users/vB/titkos /Users/vB/nemtitkos
#nLA Zelsz(:
*a !zun kiliszzuk a :n!+ikos; knyvra( l-ajuk( -ogy n!+ ljuk
b!nn! !gy!l!n( korbban a :ikos; knyvrba b!! llo+nyunka s!+ O
-olo a :ikos; knyvrban jl lsz'nak( "!rsz! ikos#oan= Ez n!+
-iba( !nn!k #gy k!ll l!nni! O +in'ig /sak azon llo+nyoka l-ajuk a
:n!+ikos; knyvron k!r!szl( +!ly!k az $""!n a 0!l/saolskor -asznl
j!lszval l!!k ikos#va= Esoljunk a :n!+ikos; knyvrba !gy llo+ny(
$s liszzuk ki a :ikos; knyvraB Ljuk -ogy o FZM llo+ny sz!r!"!l(
!ll!nb!n a :n!+ikos;Cban /sak !gy +uakozik( a +osaniW
vz+,siszilla Y0ls titkos
D!$$X7V46TTIzhZ2,XJv/4agWsMkkMefi7*TgW56F!Mv!Bkse'9WDi7//.2P`5WnV,?
aIt@a5H*AksF5i,#myX,75,A2F.dJ@$I6.:;F.ZgI9JLF?PSMLbtbfo8Lh;S1*iSnHF
vz+,siszilla Y0ls nemtitkos
1E Aerenade Jiola Benedetti"mpD
Eos /saoljuk l! +!gin a :n!+ikos; knyvra( /saoljuk 0!l .jra a r$gi
j!lszval a :ikos;Ca $s liszzuk ki a k$ knyvr aral+B A :ikos;Cban
+$g +in'ig k$ Hikos#oI 0jl lunk( '! a :n!+ikos;Cban /sak !gy!( +
+os a r$g!bb!n o'a b!!!W
vz+,siszilla Y0&usermount $u nemtitkos
vz+,siszilla Y0enc&s /Users/vB/titkos /Users/vB/nemtitkos
#nLA Zelsz(:
vz+,siszilla Y0ls titkos
D!$$X7V46TTIzhZ2,XJv/4agWsMkkMefi7*TgW56F!Mv!Bkse'9WDi7//.2P`5WnV,?
aIt@a5H*AksF5i,#myX,75,A2F.dJ@$I6.:;F.ZgI9JLF?PSMLbtbfo8Lh;S1*iSnHF
,14
vz+,siszilla Y0ls nemtitkos
?1 * Light '! The Bumble*Bee"mpD
Ez!k ala"jn +r brki 'ug'os-aja az ir0onos 'olgai brki !ll( aki
ill!$k!l!nn!k arBBB
,15
Da0t= sze5lyre szabott ,elept- s LiveI@
ksztse
Az -isz!+ rgv!s az !l!j$n kiall-aja +in'!nki( -ogy olyan 8ACrl
b!sz$l!k( +!ly !gysz!rr! Liv!8A is $s M!l!"#8A is( -#v!n a GoboLinux
-agyo+nyai-ozB
Aki saj 'iszrib./i sz!r!n! k$sz#!ni( annak l!g!gysz!rDbb !gy +r
+!gl!vbl kiin'ulni( a+in !lk!z' !zCaz( s nyilvn !gyr! bb! vlozaniB
A! -a nin/s is valakin!k !kkora vgya( +$g az!s!b!n is !lnys( -a olyan
8AC k$sz#-!nk( +!ly!n a k!'v!n/ "rogra+jaink vannak !l-!ly!zv!( s !z!C
k! onnan !l!"#-!jk is= Akin!k vannak !00$l! vgyai( annak igazi kin/s a
GoboLinux( +!r i'!lis( $s ro""an knnyD +'o k#nl ! vgy ki!l$g#$s$r!(
s( r$szl!!s EAGNAL ny!lvD l!#rs is van -ozzB Ez az a l!#rs( a+i +os olC
vasol( isz!l 2lvas+=
&gazbl az a -!lyz!( -ogy a GoboLinux Liv!8ACn !l$g k!v$s :-asznos;
"rogi van( 0!l-asznli sz!+"onbl( ugyanis !z !gy 0orrsala". 'iszr( s
!+ia !gy /so+ olyas+i is k$ny!l!n +agval -ur/olni( +!ly!k! a binris
'iszrk bran n$lklz-!n!k O "$l'ul a G88( 1y-on( sbB A nagyobbik
baj az( -ogy "$l'ul raja van az angol 2"!n200i/!( -olo ))]Cig bizos( -ogy
! a +agyar ny!lvD 22oC akaro' +aj' -asznlniB 5!l!sl!g!s!n 0oglalja !-
a -!ly!( "!'ig +!gvan vagy r200 +!gaB EGN*ALALEAAA a 8A -!ly$n!k=
?izos n!+ k!ll n!k!' a FAE braz#liai "orugl $s n$+! ny!lvi 0jlja s!+B MaC
ln a 5ir!0oxo is l!/s!r$ln$' +agyar ny!lvDr!B 7( l!-! -ogy !l!v! n!+ is
FAE gra0ikus 0!ll!! -ajaszBBB Ei !sz!l akkor<=
Elk$sz#!' a saj( sz!+$lyr! szabo 8AC'!B Jll#lag Gin'oQs-oz is l$!zC
n!k +in'!n0$l! /u//ok( a+ikk!l -ol+i sz!+$lyr! szabo !l!"#k$szl!! l!C
-! ssz!!szkblni O nos( GoboLinuxunk !bb!n n!+ +ara' !l l!= 7( i
-a akaro'( +$g a r!n'sz!rszkri"!k! is bran #r-ao'BBB
F!z'jnk !- b!l!= A http:--gobolinu$"org-inde$"phpapageUlived link ala
van !rrl !gy l!#rs( '! n!+ !l$gg$ r$szl!!s sz!rin!+ O !+ia #ra+ ! +osaC
ni :uoril; ! $+rlB
Ein'!n!k!lW az ssz!s i 0!lsorol okossg r!n'sz!rgaz'ai joggal -ajanC
' v$gr!( !- l!gjobb( -a +os a l!g!l!j$n +$sz r!n/!rgiz'ba a
su -
"aran/s s!g#s$g$v!lB E!gj!gyz!n'( !z a+ia van( +!r ! szkri"!k sui'
bi!k! "iszklnak( ki/so+agolnakCb!/so+agolnak( +!g +in'!n0$l! !gy$b
:varzslsoka; v$g!zn!k( a+ik! /sak a r!n/!rgiz'a /sinl-aB Ein'!z
ulaj'onk$""!n +!gl!-!s!n riziks O n! 0!l!''( A 7A3JM F28FJYAM2ALA
87ELEF7YEL= A l!g$r$k!s!bb a'aai'rl /$lsz!rD bizonsgi +solao
k$sz#!ni !lbbBBB Zs !gylaln( l$gy $szn$l( a+ikor +os "aran/soka a'sz
,16
ki!!!!!!!!!
Ezun !l!"#s' a Liv!8A k$sz# szkri"/so+ago H!z ugyanis n!+ r$sz! a
GoboLinux ala"!l!"#$sn!k( +!r !z $nyl!g +r !rs!n -ala'knak val
$+aBBBIW
Io5pile buildlive6d
Ezun /sinlj a `A!"o knyvrba !gy Liv!8A n!vD alknyvra $s l$"j o'a
b!B Ez l!g!gysz!rDbb #gyW
5kdir O@epotOLiveI@
6d O@epotOLiveI@
E!gj!gyz!n'( -ogy a Liv!8A knyvrnak 2F4EMLE9eL ugyanazon a
"ar#/in k!ll l!nni!( +in a+!ly!n az :$l!s r!n'sz!r!';( vagyis az &72
k$"+s k$sz# szkri"! 0ua( $"" +Dk' r!n'sz!r!' van !l!"#v!= L$+
rossz l! vala+i 0!l+ounol -!lyr! !nni( "ln! szi+bolikus linkk!l
-ivakozni r( vagy vala+!lyik alaralo+j!gyz$k$r!B *a ugyanis n!+ #gy
!sz!l( akkor a 0olya+a kz!"! jn Ha sUuas-0sCk$"+sok k$sz#$s!kor O !z
n!+ u'o' -ogy +i( '! n!+ bajBBBI EL*ALJL2Y&F az :&72C/sinl; szkri"=
9!+ #r ki -ibaz!n!!( lszlag jl b!0!j!z'ik a 0usa( valjban azonban
/sak vala+i n$-ny +!gs kuyul$k l!sz az( a+i a k$sz &72Ck$"+s /#+$n
!l$b!' lal( a+i ugy! n!+ valsz#nD( -ogy j l!nn! n!k!'( +!r !gy 8A
+$r!! nagyon n!+ akkoraBBB Err! !ng!+ saj( szo+or. a"aszalaai+
an#oak +!gB Ebbl +ris kv!k!zik( -ogy aki saj 8A vagy "ln! A4A
k$sz#$s$r! gon'ol( az jl !szi( -a k!ll!n nagy "ar#/ira !l!"#i a 0
r!n'sz!r$( -ogy o !l0$rj!n !z isB E +unk-oz ugyanis( -a !gy > +$r!D &72
0jl akarunk k$sz#!ni( +ini+u+ ,l> +!nnyis$gD -!ly k!ll( +!r !gysz!r k!ll
-!ly a /so+agoknak( +so'szor !z!k! a szkri"nk ki is /so+agolja +aj'
!gy i'!igl!n!s knyvrba( "lusz -!ly k!ll az &72Cnak isB Ein-ogy a
ki/so+agol /so+agok bb -!ly! 0oglalnak !l( +in b!/so+agolva( !+ia a
,l> valjban a -!lyszks$gl! 'urva alulb!/sl$s!( inkbb az 5l> kz!l#i +!g
a valsgoB Azaz( -a !gy @00 +!gs 8AC !rv!znk k$sz#!ni( +ini+u+
,500 +!ga szaba' -!lly!l k!ll r!n'!lk!zznk a gyk$r"ar#/inkon !
+unk-ozB
Ezun a'' ki ! "aran/soW
$pdate*nviron5ent
Err! +os !lk!z' l!l!ni n$-ny szz +!ga a'ao O +in'!n0$l! /so+agokaB
&n!rn!s!b!ss$g!'l 0gg!n !z bizony !l$g sok is ar-aBBB '! +uszjB
A+ia +uszj( +!r +os ulaj'onk$""!n l!l E&9AE9M( a+ibl !l l!-!n!
k$sz#!ni az eredeti GoboLinux Liv!8ACB Ez "!'ig nagyon j n!knk( +!r
,1@
nyilvn .gy l!sz !z( -ogy a +i :saj; 8ACnk ala"ja is az !r!'!i GoboLinux
8A l!sz( $"" /sak !zCaz +!gvlozaunk rajaB Fi bb!( ki k!v!s!bb!( '!
valsz#nDl!g +$gis +!g+ara' !r!'!i 0or+jban a nagyjaB
Eiun +in'!n l!l $s ! visszaka"a' a "ro+"o( k$sz#s a
`A!"o`Liv!8A knyvrrl !gy +solao vala-ov( +!r gon'olo+ n!+
akaro' .jra !ljszani !z az i'rabl l!lg!s'i( -a ki'!rl( -ogy
!lsz.rl vala+iBBB
A `A!"o`Liv!8A knyvrban 5 knyvra k!ll lssW
09/04 11:17 rwxr-xr-x 304 Archives
06/04 09:40 rwxr-xr-x 96 LocalSVN
09/04 12:18 rwxr-xr-x 576 !"#!"
09/04 10:42 rwxr-xr-x 13896 $ac%a&es
09/04 02:03 rwxr-xr-x 408 $ro&i%
A l!l /so+agok !r+$sz!!s!n a :1a/kag!s; n!vDb!n vannakB
A ulaj'onk$""!ni :Liv!8ACk$sz#$s; 4ZGMELE9eL !gysz!rDW ugyanis +sbl
s!+ ll( +in-ogy kia'j !gy!l!n( "ara+$!r!k n$lkli "aran/so( !zW
Io5pressAnd!uild"D
E "aran/so n!+ +in'!gy( -ol a'juk kiB Abban a knyvrban llva k!ll
kia'nunk( a-ol az P"'a!Environ+!n "aran/so is kia'uk korbban(
+sk$"" !z #rja +aj' ki n!knkW
pv+,siszilla Y0Compress;n"Buil"3S2
U[ :'/ayer stage started
Basi diretories ould not be !ound"
9lease hek i! you are running the sript inside a diretory populated by
@pdate#nviromnent
A! E27M +$g n! a'juk ki ! "aran/so a j knyvrban s!+( +!r akkor
szi+"ln /sak az !r!'!i GoboLinux Liv!8AC k$sz#!n$ !l n!knk= Elbb
ugy!br +!g k!ll vlozanunk +in'!n0$l$ a n!knk !szkr!B
Ein'!n!k!l *ELNEM FELL 87&9JL9P9FB Egy 8A +$g sz+unkra $s a
GoboLinux sz+ra is /su"n @00 +!ga( vala+i !- l! k!ll rlnnkB
M!r+$sz!!s!n jobb( -a n!+ ny.lunk +s-oz( +in a 1a/kag!s knyvr
/so+agjai-ozB &nn!n sz#v0j'alo+ n$lkl l!rl-!nk +in'!n0$l$( a+i n!+
akarunk 0!lrakni a 8ACr! O br ulaj'onk$""!n 0!l!sl!g!s br+i is rlnnkB
A Liv!8A k$sz# szkri"! ugyanis +agasan n!+ $r'!kli( +i van i( AY29
5ELeL( a+i n!ki k!llB [ n!+ ! aralo+j!gyz$k lisja ala"jn 'olgozik(
-an!+ van n!ki kln lisja arrl( +ik! k!ll b!$"#!ni! a 8ACr!( $s a
,1%
1a/kag!s knyvrbl /sak az ala"anyago sz!'iB ?ran l!-! i akr-ny
0lsl!g!s /u// is( az n!+ zavarB
A /so+aglis k!ll !- ssz!ll#ani n!kiB Az !r!'!i /so+aglis a
O;rogra5sO!uildLiveI@O.&&/&(&8-DV#O@ata
knyvrban l!ljk +!g( s -ozz bb lisa is van i( +!ly!k a kv!k!z
n!v!k! vis!likW
;a6kages-@evel-i8/8
;a6kages-List-!ase
;a6kages-List-GoboLinux,ools-DV#
;a6kages-List-GoboLinux,ools-Dtable
;a6kages-List-E@*
;a6kages-List-#on!ase
;a6kages-List-pen22i6e
;a6kages-List-;rinting
;a6kages-List-%orgAnd@ependen6ies
A Liv!8A !lk$sz#$s$-!z a szkri" ! lisk +in'!gyik$n!k 0igy!l!+b! v!szi a
aral+B A lisk 0!l$"#$s! r$+ !gysz!rDW !gy sor T !gy /so+agn$vC
b!j!gyz$s( $s a n$vn$l 9EE k!ll +!ga'ni v!rzi= A iC!l k!z'' sorok
+!gj!gyz$s!k( nin/s!n!k 0igy!l!+b! v$v!B Azaz( +in'!n!k!l n$zzk !
liska( $s /sinljunk .gy -!ly!( -ogy a n!knk n!+ k!ll /so+agok n!v!
!l$ !sznk !gy k!r!szCj!l! H:i;IB _gy -a k$sbb rjvnk -ogy '! -o""(
+$gis k!ll!n!k( knnyD :vissza/sinlni; +in'!nB 3avaslo+ rl$sr! a FAE
+in'!n ny!lvi 0jlj a +agyar kiv$!l$v!l( "lusz a Lilo s!+ k!ll( -a Grub a
b!l$sv!z$rlnkB Zn +aga+ az !g$sz FAEC rl!+ +in'!n!sl( +!g a RC
isB E+ia rl-!!+ a F,?C is( +!r az RC0gg "rogiB 1!rsz! -ogy ki +i
rl( #zl$s k$r'$s!B Kvaosan k!ll !ljrni( +!r +os 9EFe9F k!ll r'ni a
0ggs$g!kk!l( az a "rogi n!+ ol'ja +!g -!ly!nk= 1!rsz! -a valaki n!+
-asznlja +on'juk a :?/; "aran/ssoros sz+olg$"! vagy a :4i;
szv!gsz!rk!sz( !z!k! is rl-!iB Ez +r olyan jsza'ozs( -ogy
is+!rnnk k!ll a +i sz!r!! 'iszrnka( u'nunk k!ll( +i van b!nn! $s +i
+ir! valB
3avaslo+( 9E rljk a 5ir!0ox $s 2"!n200i/! b!j!gyz$s!k!( -a ugyanis
!z!kbl saj H+agyarI v!rzi akarunk -asznlni( k!ll!n!k ! b!j!gyz$s!k C
+in'ssz! i a 872EAG2FAM /s!r$ljk +aj' kiB A szkri" ugyanis n!+ v!sz
0igy!l!+b! v!rzika O l-a( i /sak a n!v!k vannak +!ga'va( v!rzik n!+=
A 1a/kag!s knyvrban "onosan !gy "$l'ny( azaz 1 v!rzi l!-! +in'!n
"rogiblB Eiun !- l!rlg!k Hazaz +!gj!gyz$ss$ 0okozuk l!I a n!knk
n!+ k!ll "rogra+oka( v!gyk is 0!l vala+!lyik lisba a n!knk k!ll "rogik
n!v!i= 9AGN29 gy!ljnk r( -ogy ! lisa .gyn!v!z! :/as!Cs!nsiiv;( azaz
kisb!DCnagyb!D $rz$k!ny( azaz +in'!n "rogi n!v$n!k +in'!n b!Dj$
129M27A9 .gy k!ll #rnunk( a-ogyan az +aj' a /so+agjnak a n!v$b!n
sz!r!"!l= Egy!l!n b!D !l$r$s +!g-i.s#-aja a sik!r=
,1)
9a '! +!lyik lisba #rjuk( a+i akarunk< Elszris( vannak !l!v! kiko+C
+!n!z! "rogra+n!v!k a liskban( ily!n "$l'ul a :s"!!x; isB *a n!knk !z
+$gis k!ll( logikusan !gysz!rD!n !lvol#juk a n$v !ll a ko++!nj!l!B *a a
"rogink n!v! nin/s a lisban( szin$n 0!l!$bb logikusan /$lsz!rD a 1a/kaC
g!sCLisC9on?as! n!vDb! #rni( +!r !z!k :nonCbas!;( azaz :n!+Cala"v!; 'olC
gokB Flnb!n !z /sak !gy sz!+$ly!s v$l!+$ny a r$sz!+rl( +!r ala"v!!n
mindegy( +!lyikb! #rjuk k!B
MovbbW a knyvrban +r +!gl!v lisk +!ll$ .jaka is 0!lv!-!nk(
n!knk !sz n$vv!l H+on'juk n!+ u'o+( az $k!z!!s b!Dk! -ogyan Drn$
!l a szkri"BBBI( a+!nnyib!n a n$v .gy k!z''ik( -ogy :;a6kages-List-;B EzC
un br+i #r-aunk a lisan$v 0olyasak$nB Zn "$l'ul !k$"" /sinla+
!gy :;a6kages-List-#on4ree; n!vD lis( a+ib! az #vidia $s a +)* "rograC
+oka v!!+ 0!l( !z!k ugyanis !lvil!g O jogi okokbl O n!+ l!-!n$n!k 0!nn
!gy -ivaalos 'iszrbanB A! ugy! ki u'ja +i van az $n saj 8AC+!n( +!g
klnb!n is( +agnak az /sinl az !+b!r a+i akar( /sak !kkor !rj!sz!ni
n!+ szaba' H-a jl u'o+IB Ein'!n!s!r! -a !z!k un akarok !gy !rj!sz$sC
r! szn 'iszr is /sinlni a+i ugyanaz +in a +aga+ sz!+$ly!s l!+!z!(
/sak a ilos 'olgok nin/s!n!k raja( akkor !gysz!rD!n kirl+ a /ackages$
*ist$0onFree lis a knyvrbl( s .gy 0uao+ l! a Liv!8A k$sz# !ljrsB
Ezun +!njnk a +i 1a/kag!s knyvrunkba( $s -a vala+i /so+ag -!C
ly! .ja akarunk b!!nni( rljk l! a r$gi /so+ago( +aj' Hugyan!bb!n a
knyvrban +ara'vaI -ozzuk l$r! az .ja= Ez nyilvn az j!l!ni +aj'( -ogy
a saj 'iszrnk +r ki"rbl( +Dk' "rogijbl /sinlunk /so+agoB 1$lC
'ul az 2"!n200i/!Cbl /so+ago ! "aran//sal k$sz#nkW
Create/ackage 2pen2&&ice
E!gj!gyz!n'( -ogy az 2"!n200i/!Cban van olyan( -ogy :gall!ry; n!vD
knyvr( s !bb!n r!ng!!g 0o is az !gyik alknyvrbanB *a a /so+agk$C
sz#$s !l !z!k! rljk Hs !z!k igazn n!+ l$0onossg.ak a +Dk'$s$C
-!zBBBI( akkor kb ,0 +!g +!gs"rolunk= 7 !z biza nagy kin/s O 8AC
ka"a/isunk !gy-usza'a=
*a !00$l! rl$s v$gznk O vagy br+i0$l! +'os#s a 0!l!l!"#! "rograC
+ok llo+nyain O akkor /so+agk$sz#$s kzb!n valsz#nDl!g r!kla+lni 0og
n!knk a /so+agk$sz# szkri"( -ogy n!+ si++!l az .gyn!v!z! :-as-;(
a+iv!l !ll!nrzi a /so+ag $rin!l!ns$g$= Azaz n!+ /sinl n!knk /so+ago(
-an!+ !00$l!k$"" rikolozik( +in +os n!k!+ a vi+ !s!$n( a+ibl kirlC
!+ Hszn'$kosanI az olasz ny!lvD uorial 0jlW
pv+,siszilla Y0Create/ackage vim
,reate9akage: ,reating pakage !or Iim F"1"
Ieri!y9rogram: Jo signature to veri!y"
Ieri!y9rogram: Ieri!ying Lile2ash"""
Ieri!y9rogram: Lile2ash hek !ailed: Ahared-vim-vimF1-tutor-tutor"it is
missing
,reate9akage: @nable to veri!y pakage" .o not redistribute
,20
Ez n!+ gon'B El k!ll +!nni az a'o "rogi
O;rogra5sOprogiSneveOverzi<sz5O)esour6es knyvrba( $s i 'urvn
l!rlni a 4ile?as9 n!vD 0jlB Ezun +r -ajlan' +!g/sinlni a /so+i(
/sak !l! +!gj!gyzi( -ogy nin/s :szignlva;W
pv+,siszilla Y0Create/ackage vim
,reate9akage: ,reating pakage !or Iim F"1"
Ieri!y9rogram: Jo signature to veri!y"
Ieri!y9rogram: Jo Lile2ash to veri!y"
,reate9akage: Jo e$isting sig" :e*signa
,reate9akage: 9ress #nter to ontinue or ,trl*, to anel"
& bran nyo+junk n!ki En!r( s !rr! !lk$sz#i a /so+agoB
5!l+!rl a k$r'$s( +i van a v!rzisz+okkal< 9os( illik( -ogy azoka
+!gvlozassuk( a+!nnyib!n vlozaunk a /so+ag ssz!$!l$nB 1$l'ul
$n a 4&E "rogi !s!$n b!raka+ o'a a +agyar uoril( '! az ssz!s bbi
kiiroa+ b!ll!B Er!'!il!g a 4&E v!rzija az vol( -ogy @B0 O + $n
n!v!z!+ a v!rzi .gy( -ogy B3&S-agyarD $s #gy /sinla+ b!ll!
/so+agoB E00$l! v!rzisz+Cn!v!z$s .gy a l!g!gysz!rDbb v$gr!-ajani(
-ogy $l!s( 0u r!n'sz!rnkb!n !lszr l!iljuk a /so+agoW
@isable;rogra5 vi5
+aj' n!v!zzk a v!rzib!j!gyz$s a +!g0!l!l knyvrban( ! vi+C"$l'a
sz!rin !- a `1rogra+s`4i+`@B0 knyvra n!v!zzk @B0aEagyar27 Cra(
+aj'
Dy5link;rogra5 vi5
$s !zun /sinlunk /sak /so+ago b!ll! a 8r!a!1a/kag! "aran//salB
5onos +!gj!gy!znnk( -ogy -a !gy /so+ago ki+r#!sz( +!gvlozasz(
+aj' .jra b!+r#!sz( s !s!l!g 9EE a 8r!a!1a/kag! "aran//sal -ozo'
l$r! a +r#! /so+ago( akkor a n!v! l!gy!n a GoboCszinaxis sz!rini(
azaz v$gz'jn .gy( -ogy :CCi6%6BarBbz2;B M!- !gy szabvnyos /so+agn$v
0!l$"#$s!W
ALA;#]V--verzi<sz5--i8/83tar3bz.
Flnb!n a 8ACk$sz# "rogi n!+ allja +aj' +!g vagy az ala"n!v!( vagy a
v!rzisz+o( s vala+i -ly!s$g! ku+ull ki b!ll!( a+i +ia n!+ 0og
+Dk'ni a "rogiB Azaz eGNEL3e9F A AP1LA E_9P7Y3ELEFLE=
5!l+!rl-! a k$r'$s arra vonakozan( -ogy saj 0onk$szl!!kk!l -ogyan
u'juk !llni a k$szl r!n'sz!rnk!< 9os( a 0onok s"!/ilis -!ly!n vannak
rolvaW a O@epotOLiveI@OAr69ives knyvrban van !gy
,21
4iles-4onts3tar3bz. llo+nyB M!r+$sz!!s!n +i s!+ !gysz!rDbb( +in !z
ki/so+agolni vala-ov( kirlni b!ll! a+i b!nn! van '! n!knk !s!l!g n!+
k!ll( b!+solni a+i n!knk !szik( :vissza/so+agolni; .jra arBbz2 0jll AE
PGNA9EYE9 A 9Z4E9==( $s b!+solni az !r!'!i llo+ny -!ly$r!BBB
egy!ljnk r( -ogy bb alknyvr van !z!n 0jlban( s n!+ +in'!gy( -ogy
+on'juk a MM5 0onjainka +!lyikb! +soljuk= M!r+$sz!!s!n a bbi 0
llo+ny knyvrban van a -!lykBBB
9a '! ! !s!l!g sz!r!n$l rgv!s .gy !l!"#!ni( -ogy azonnal saj
r!n'sz!rb!ll#sai l!gy!n!k a l$r!-ozo .j 0!l-asznlknak= 1$l'ul bizos
!z a -!lyz! akkor( -a l!/s!r$ln$' az ala"$r!l+!z! FAEC vala+i +s
ablakk!z!l "rogiraB Akkor ugy! +!g k!ll vlozas' a 5!l-asznl
b2'<#-"$initr 0jlj( +!r az +os a FAEC l!n$ b!( '! az akkor +r n!+
l!szBBB
Ez is +!gol'-aB E--!z a 1a/kag!s aralo+j!gyz$knkb!n k!ll +!gvlC
ozanunk az Dnhance"Skel n!vD /so+ag aral+B Z"" .gy +'os#-ajuk(
+in br+i +s szoksos "rogi /so+agjval !nn$nkB Ez O -a b!l!n$znk
l-ajuk O !gy :!sus!r; n!vD +a"" aral+az /su"n( +!lyb!n
!gysz!rD!n +in'!n b!nn! van( a+i l$r!-ozaaik E&9AE9 l$r!-ozan'
0!l-asznl sz+ra a F!z'! F!z'!$n( a+ikor [( a 5!l-asznl l$r!jnB
9yugo'an ki l!-! !g$sz#!ni - !z n!knk !sz +a""kkal( 0jlokkal(
+'os#-ajuk vagy rl-!jk a +!gl!vk!BBB -a k$sz vagyunk( /so+agoljuk
b!( $s l$sz!n +aj' /so'aW -a !l n!+ ronouk( +Dk'ni! k!ll +aj'BBB
*a olyan +'os#soka sz!r!n$nk( -ogy -ogyan in'uljon a H+r !l!"#C
!I r!n'sz!r( a--oz a ?oo7/ri"s +a""ba k!ll b!ny.lnunkB Mu'jukW ki/soC
+agoljuk( +!gvlozajuk( .j /so+ago k$sz#nk b!ll!BBB -ogy -ogyan vlC
ozassuk +!g( az n!+ #ro+ l!( a--oz !ss$k +!gis+!rni a r!n'sz!r( klnC
b!n is( i /sak a 0anzia szab-a -ar= Zn "$l'ul ala"$r!l+!z!!n b!lC
$ !!+ a /'0s $s az nvi'ia k!rn!l+o'uloka( +!r n!k!+ .gy !sz!
Hs( !szik +$g +os isBBBIB & az !gy$ni ig$ny!k 'o+inlnakB
*a +in'!zz!l +!gvagyunk( a'juk ki a
Compress;n"Buil"3S2
"aran/so Ha +!g0!l!l knyvrban( !rrl 0!n!bb +r #ra+I( $s vrjunk
r!l+!s!nB 3 sokig !lszsz+l +aj'( '! !zala !gy +sik ablakban
nyugo'an in!rn!!z-!nk vagy szv!g! sz!rk!sz-!nkB A+!nnyib!n
s!++i 'urva -ib n!+ kv!nk !l( az$r j !s$lynk van r( -ogy kb !gy
ra +.lva visszaka"juk a "ro+"oB Ekkor n$zznk b! a
O@epotOLiveI@Output
knyvrbaB & l!sz +in'!n0$l!( '! k!ll allnunk !gy
GoboLinux-#oVersion3iso n!vD 0jl is( a+i gon'olo+ .gy 600 $s @00 +!ga
kz l!-! :+$r!il!g; C -a/sak n!+ vala+i +ini+l'iszr gyrol $""B 9a
,22
ez l!sz az az &72 k$"+s( a+i a szoksos +'on l!+!zr! k!ll $g!n!'( +aj'
:b!b.olno'; rlaB EY A ME 7A3JM 8AC'B
E l$r!j 0il! n!v! a
//rograms/Buil"*iveC:/@(('(#(,$SL0/in/Compress;n"Buil"3S2 szkri" +aj'n!+
l!gv$g$n van +!g-arozva( o ugyanis sz!r!"!l ! sorW
iso_name%I2utput/)oo*inux$0oLersion!isoI
*a !z a szkri" 0uasa !l #rjuk( +!g-aroz-ajuk a l$r!jv
llo+nyunk n!v$B 4$l!+$ny!+ sz!rin azonban abszol. 0!l!sl!g!s a
szkri"-!z -ozz"iszklni O +!ssz! sokkal !gysz!rDbb !lk$szl$s! un az
llo+ny azonnal n!v!zniB Flnb!n +!g !nn$l 0onosabb l!nn! a
!l!"#b!n az 'vzlszv!g ki/s!r$l$s!( ily!s+i( '! n!+ $r'!k!l annyira(
-ogy "illananyilag 0oglalkozza+ v!l!B Aki kik#s$rl!!zi( +aj' #rja +!gB
Ein'!n!s!r! az !''igi!k ala"jn brki #r-a !gy !lj!s!n korr!kl +Dk'
saj Liv!8ACB M!r+$sz!!s!n a rk!rl /so+agok kz ovbbra is l!-!
vlogani !l!"#$skor( '! arra gy!ljnk( -ogy a GLA5&FP7 insalllr$sz!
/sak akkor +Dk'ik( -a n!+ "iszkljuk a R /so+agoB H7( l!-! -ogy
ki0!j!z!!n +aga a FAE is k!ll n!ki O !z ubbi n!+ k#s$rl!!z!+ kiIB
Ein'!n!s!r! a "aran/ssoros insalllr$sz! k$l!!s +in'!n R $s FAE
n$lkl is( !z ki"rbla+B
A !l!"#$s sorn +in u'juk( a GoboLinux 0!lajnl !gy ala" Hbas!I $s !gy
i"ikus Hy"i/alI !l!"#$si lisB H!z!k +!ll! vlasz-ajuk az ssz!s /so+aC
go H0ullI isIB 9os -ogy +i k!rl az :ala";Cba $s a :i"ikus;Cba( !r+$sz!!s!n
az is +i -aroz-ajuk +!gW ki -inn$( !z az :&nsall!r; n!vD "rogiban van :!lC
r!jv!; Haz &nsall!r +on'juk illik az$r +in'!nk$"" rv!nni a l!+!znkr!BBBIB
M!- k!r!ssk +!g a
O;rogra5sO"nstallerOverzi<sz5OD9aredO"nstallerO;ro2ilesO!ase
$s
O;rogra5sO"nstallerOverzi<sz5OD9aredO"nstallerO;ro2ilesO,ypi6al
szv!g!s 0jloka( $s #rjuk k! !sz$snk sz!rinBBB
E$g az &nsall!r "rogi ikonj is ki/s!r$l-!jkW a
O;rogra5sO"nstallerOverzi<OD9aredO"nstallerO"5agesOTue3png n$v!n
alljuk +!gB
A+!nnyib!n a l$r!j /$'$' n!+ allaik k$l!!sn!k O a+i bb +in
valsz#nD( -a !ls "rblkozso' O akkor n!+ k!ll !ljszano' az ssz!s
l$"$s a l!g!l!j$lB Elvil!g a 8o+"r!ssAn'?uil'&72 szkri"n!k bb b!l$"$si
"onja van( +!g l!-! n!ki +on'ani -ogy inn!n vagy onnan in'uljon( !z l!
van #rva a b!link!l angol ol'alonB Zn i n!+ is+!r!!+( +!r nla+ !lszr
+Dk'( +so'jra +r n!+ O br uibizos $n sz.ra+ !l vala+i( '! -a
$n is !lsz.ro+( !gy +$g k!z'bb +$g inkbbB Ein'!n!s!r! n!k!+ /sak
vala+i kis ,00 +!gs kuyul$ko /sinl a @00 +!gs &72 -!ly!BBB A bizos
az az( -ogy ig!nis l!0uajuk a !lj!s 8o+"r!ssAn'?uil'&72 szkri"! .jra( '!
!l! rljk a `A!"o`Liv!8A`2u"u knyvr MALMALEJM( azaz n!+ az
2u"u knyvra( -an!+ /sak az !z!n b!lli 0jloka $s alknyvraka=
,2,
4iszon 9EE k!ll l!0uani .jra az P"'a!Environ+!n szkri"! Hnem is
szaa"( +!r #rja a +!gvlozao /so+agjainka( +!g +!ll$jk l +s
v!rzij.aka( s akkor a 8AC/sinl szkri" +aj' rikolozik n!knk( -ogy !gy
"rogibl /sak !gy vlozao Dr +!gBBBI( $s !r+$sz!!s!n /sak azon /so+aC
gokkal szrakozunk( +!ly!k! ovbb+'os#ani akarunk vala+i$r Hill!v! a
saj $l!s r!n'sz!rnkb!n l!v ?uil'Liv!8A "rogra+ Aaa knyvrban l!v
lisk aral+ #rjuk !s!l!g( -a .jabb /so+agoka akarunk b!sz!rk!szC
!ni( vagy !ll!nk!zl!g( !l-agyniIB egy!ljnk r( -a a Liv!8ACr! is r akarjuk
!nni a ?uil'Liv!8A /so+ago( akkor a +'os#soka n! H/sakI a 8ACr!
k!rl vlozaon v!z!ssk v$gig( +!r 9EE abbl 'olgozik a szkri"( -an!+
az $l r!n'sz!rnkb!n l!v :$l!s#!; "rogra+ a'aai v!szi 0igy!l!+b!=
?!0!j!z$sk$n $rjnk vissza r( -ogy -onnan sz!rznk *ELNEM a k!'v!n/
"rogijainknak<=
9os( ssz!gyDjv! a i""j!i+W
A FAE !gy -!ly"o/s$kol szrny!!gB LE 4ELE= 4annak 72FFAL kis!bb
ablakk!z!lk isB A 7i-GE "$l'ulBBB
A R +aj'n!+ /sak a FAE +ia k!ll $s a F,? +iaB A! F,? n$lkl is
l!-! 8AC #rni "aran/ssorbl O -ogy -ogyan( !z is l!#ra+ korbbanBBB
Azaz a R is n$lklz-!B
Ein'!n "rogi 0!l!sl!g!s( a+i n!+ -asznlunk r!n'sz!r!s!nB 1$l'ul a
4i+ a l!gbb !+b!rn!k +iszikus -o+ly( s +!r .gys!+ -asznlja(
rl-!iB Zn n!+ rl+( '! az $n vagyokB
A +agyar !+b!r!kn!k bbnyir! 0!l!sl!g!s a FAE +in'!n ny!lvi 0jlja a
+agyar kiv$!l$v!l( akkor is( -a a FAEC a+.gy +!garjaB
Az 2"!n200i/! ?&YM27A9 FELL 9EFEA<= 9! 0!l!''W [ 0oglalja !l a 8A
-!ly$n!k *ALEAAJM=
*a k!ll is az 2"!n200i/!( ui -ogy !gy raks k$" b!ll! 0!l!sl!g!sB 9!+
-isz!+ -ogy k!ll b!ll! az ssz!s sablon( b!+ua( "$l'k( varzslk(
sbBBB Ez!k! +in' kiir-ao'( s kar/s.s#-aszB
ZLAEEE7 v$gig+!nni a 8ACr! szn j77YE7 "rogin( s E&9A?[L
kii#rani a uorialoka( +anCol'alaka $s L8aEE77AGE7 r$sz!k!( AE&F
9EE EAGNAL2FB E!gl!-!s!n valsz#nDl!n ugy!( -ogy -a +!garo' is
+on'juk a 4i+Cszv!gsz!rk!sz( '! !nn!k a+.gys!+ !vi'!ns k!z!l$s$
+on'juk kor!ai ny!lv!n -ajan' !lsaj#aniB
*asonlk$"" $r'!+!s kiirani az olyan 0jloka( -ogy :li/!ns!( M2A2(
r!a'+!( n!Qs;BBB 1!rsz!( 9EE &LL&F kzr!a'ni !gy 'iszr .gy( -ogy
nin/s!n!k +!g b!nn! a 0!l-asznl "rogik li/!nsz0!l$!l!i( a k$sz#k
n!v!( sb( '! -a !z a ME 7A3JM 8AC' l!sz( kizrlagos -asznlara( a+i
0!l0og-a !k$"" a00$l! :kar/s.s#o bizonsgi +solanak; is( akkor
+i$r is n!=
7z+os "rogi O "$l'ul az 2"!n200i/! is= C rol +in'!n0$l! -ang0jloka
-angj!lz$sr!( ra'sul GA4 0or+u+banB Ez!k iszony.sok -!ly! u'nak
,24
!l0oglalniB *a a+.gys!+ vagy o'a a -angj!lz$s!k$r( !z!k! nyugo'an
kirl-!!'B Az 22o "$l'ul +aj'n!+ , +!ga GA4 -ang0jl -ur/ol
+agvalB Ez !ls "illansra /s!k$lys$gn!k Dn-!( -olo n!+ az O a
G/al/ n!vD konzolos kalkulor"rogi O a+in!k bizos bb -aszn v!sz!'
O "$l'ul /sak kb !gyiz!' +!ga +r#v!= Azaz , +!gba is sokCsok
-asznos iz$+iz$ 0$r-! b!=
*a GrubCo -asznlsz( n!+ k!ll n!k!' a LiloB
7z!rin!+ n!+ k!ll n!k!' a 8ACr! az As"!llC!n n!vD angol -!ly!s#rsC
!ll!nrz s!+B
Jlalban v$v! a "aran/ssoros alkal+azsok sokkal kis!bb!k +in a
gra0ikusak( !+ia b!llk bb 0$r 0!l a 8ACr!B
*a n!+ -asznlsz FAEC( 0!l!sl!g!s +!g-agyno' a Eanag!r "rogi is( a+i
a GoboLinux /so+agk!z!lin!k gra0ikus :0ron!n'j!;B Pgyanis FAEC0ggB
A "aran/ssoros szkri"!kk!l r$n /so+agk!z!l$s !r+$sz!!s!n
+Dk'ni 0ogB
*a n!+ nagyon akarsz a k$sz r!n'sz!r!'r! 0orrsbl !l!"#!ni O -abr a
GoboLinux 0orrsala". 'iszr= C '! ! :k$szr!; szno'( akkor 0!l!sl!g!s a
8o+"il! "rogra+( s a G88 is +!g a Linux k!rn!l $s a k!rn!lC-!a'!rs isB
Zs +os a v$g$n !gy 0onos in0W *a nagyon k!v$ssn!k Dnik a -!ly a 8ACn(
akkor n! Liv!8A( -an!+ Liv!A4A l!gy!n az( a+i alkosz= Arra !gy F&87&4EL
+in-a bb a'a 0$rn! r( ugy!BBB 3a( -ogy -ogyan /sinlj Liv!A4AC<=
1onosan .gy( a-ogy 0!n!bb l!#ra+ a 8AC/sinlsB 7!++ib!n n!+
klnbzik l!( !gysz!rD!n a l$r!jv &72 0jl $r!l!+sz!rD!n nagyobb l!sz(
akkora( -ogy n!+ 0$r 0!l !gy 8ACr!B * akkor n! 8ACr! #r' ki( -an!+ A4AC
r!( !nnyi az !g$szBBB
,25
,asznos linkek
& a'ok +!g n$-ny -asznos in!rn!!s link!B
A GoboLinux -ivaalos -onla"jaW
-"W``gobolinuxBorg`
A GoboLinux -onla"ja +agyar ny!lv!nW
-"W``gobolinuxBorg`in'!xB"-"<langT-ua*P
A GoboLinux angol 0ru+aW
-"W``0oru+BgobolinuxBorg`
& k!r!s-!sz r!/i"$k! vala+!ly "rogi-ozW
-"W``goboB'r!a+-os!rsB/o+`r!/i"!s`
Az angol GoboGiki( azaz Mu's?zisW
-"W``goboBkun'orBorg`Qiki`Eaina1ag!
A +agyar GoboLinux 0ru+W
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`s+0`
Ez is !gy +agyar GoboLinux 0ru+W
-"W``linux!+"ir!B-u`vi!Q0oru+B"-"<0T,0
A +agyar GoboGikiW
-"W``linuxBbiro'alo+Bn!`goboQiki`
& is k!r!s-!sz /so+agokaW -"W``gobolinuxBuQB-u
$s i isW -"W``gobolinuxBin0o
Egy lala+ :!lkv!!; linuxos anul+ny HZr!k!z$s az ingy!n!s
szo0v!r!krlIW
-"W``"oralBlinux!+"ir!B-u`no'!`2)
A 4i+"!raor Qikij$n!k linkj!W
-"W``vi+"!raorB/uu"Borg`in'!xB"-"<il!TEaina1ag!
,26