Está en la página 1de 11

N NU UE ES ST TR RA A P PO OS SI IC CI IO ON N

E Es sc cr ri it to o: : P Po or r L Lu ui is s d de e l la a P Pu ue en nt te e p pa ar ra a l la a S Se es si i n n P Pl le en na ar ri ia a d de el l C Co om mi it t C Ce en nt tr ra al l d de el l M MI IR R d de e 2 22 2 a al l 3 30 0
d de e m ma ar rz zo o d de e 1 19 96 64 4, , r re eu un ni i n n e en n l la a c cu ua al l f fu ue e a ap pr ro ob ba ad do o e es st te e d do oc cu um me en nt to o p pr ro og gr ra am m t ti ic co o. .
P Pr ri im me er ra a v ve ez z p pu ub bl li ic ca ad do o: : E En n 1 19 96 64 4 e en n e el l P Pe er r , , e en n f fo or rm ma a d de e p pa an nf fl le et to o c co on n e el l m mi is sm mo o t t t tu ul lo o, , q qu ue e
c co on nt te en n a a a ad de em m s s " "E El l c ca am mi in no o d de e l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n" ", , t ta am mb bi i n n e es sc cr ri it to o p po or r d de e l la a P Pu ue en nt te e, , y y l lo os s e es st ta at tu ut to os s
d de el l M MI IR R. .
F Fu ue en nt te e d de e l la a v ve er rs si i n n d di ig gi it ta al l: : I In ns st ti it tu ut to o L Lu ui is s d de e l la a P Pu ue en nt te e U Uc ce ed da a ( (I IL LD DE EP PU U) )
T Tr ra an ns sc cr ri ip pc ci i n n y y H HT TM ML L p pa ar ra a e el l M MI IA A: : J Ju ua an n R R. . F Fa aj ja ar rd do o, , s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 2 20 00 06 6. .
E Es st ta a e ed di ic ci i n n: : M Ma ar rx xi is st ts s I In nt te er rn ne et t A Ar rc ch hi iv ve e, , 2 20 00 06 6, , c co ot te ej ja ad da a y y c co or rr re eg gi id da a c co on n l la a v ve er rs si i n n q qu ue e
a ap pa ar re ec ce e e en n O Ob br ra as s d de e L Lu ui is s d de e l la a P Pu ue en nt te e U Uc ce ed da a. . V Vo oz z R Re eb be el ld de e E Ed di ic ci io on ne es s, , ( (L Li im ma a? ?) ) 1 19 98 80 0. .


F Fr re en nt te e a a l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n m mu un nd di ia al l

E ET TA AP PA A C CU UL LM MI IN NA AT TO OR RI IA A

E En n e es st ta a s se eg gu un nd da a m mi it ta ad d d de el l s si ig gl lo o X XX X, , l la a h hi is st to or ri ia a d de e l la a h hu um ma an ni id da ad d h ha a e en nt tr ra ad do o e en n l la a e et ta ap pa a d de e
a ac ce el le er ra ad da a c cu ul lm mi in na ac ci i n n d de e u un n p pr ro ol lo on ng ga ad do o p pr ro oc ce es so o r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o. . E Es st te e p pr ro oc ce es so o, , q qu ue e c co on n l la a
R Re ev vo ol lu uc ci i n n R Ru us sa a e el l g gr ra an n L Le en ni in n h hi iz zo o e en nt tr ra ar r e en n s su u e et ta ap pa a t tr ri iu un nf fa an nt te e e en n 1 19 91 17 7, , h ha a h he ec ch ho o p pa as sa ar r- -y y d de e
m ma an ne er ra a i ir rr re ev ve er rs si ib bl le e- - a a t to od da a u un na a s se er ri ie e d de e p pa a s se es s a al l s so oc ci ia al li is sm mo o y y h ha a a al lc ca an nz za ad do o u un na a i in nt te en ns si id da ad d t ta al l
q qu ue e e en n e es st to os s m mo om me en nt to os s s su us s x xi it to os s s se e s su uc ce ed de en n m mu uc ch ho o m m s s r r p pi id do o y y s su u a av va an nc ce e s se e h ha a h he ec ch ho o
m mu ul lt ti il la at te er ra al l. . E En n b br re ev ve e p pl la az zo o d de e u un na a d d c ca ad da a h he em mo os s v vi is st to o t tr ri iu un nf fa ar r l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Ch hi in na a, , l la a
R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Co or re ea an na a y y l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n V Vi ie et t N Na am mi it ta a, , e en n A As si ia a; ; l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Cu ub ba an na a e en n A Am m r ri ic ca a; ; y y
l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n A Ar rg ge el li in na a e en n f fr ri ic ca a, , s si in n h ha ab bl la ar r d de e l la as s r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s e en n e el l E Es st te e e eu ur ro op pe eo o, , a ac ca ae ec ci id da as s
i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e d de es sp pu u s s d de e l la a s se eg gu un nd da a g gu ue er rr ra a m mu un nd di ia al l. . H Ha ay y a as si im mi is sm mo o r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s e en n m ma ar rc ch ha a
e en n l lo os s t tr re es s c co on nt ti in ne en nt te es s; ; e en n V Vi ie et t N Na am m d de el l S Su ur r, , e en n A An ng go ol la a, , e en n V Ve en ne ez zu ue el la a. .
L La a r re ev vo ol lu uc ci i n n a av va an nz za a i in nc co on nt te es st ta ab bl le e e en n e el l m mu un nd do o e en nt te er rr r t to od da a l la a f fu ue er rz za a b br ru ut ta a y y t to od da as s l la as s
c ca al lu um mn ni ia as s d de es se en nc ca ad de en na ad da as s c co on nt tr ra a e el l S So oc ci ia al li is sm mo o h ha an n s si id do o i im mp po ot te en nt te es s p pa ar ra a i im mp pe ed di ir r q qu ue e s su us s
q qu ue em ma an nt te es s v ve er rd da ad de es s i il lu um mi in ne en n l lo os s o oj jo os s d de e l lo os s h ho om mb br re es s y y q qu ue e s su us s i id de ea al le es s d de e j ju us st ti ic ci ia a l le ev va an nt te en n e el l
c co or ra az z n n d de e l lo os s p pu ue eb bl lo os s. . H Ha a s si id do o p pu ue es s i im mp po os si ib bl le e i im mp pe ed di ir r q qu ue e l la as s f fu ue er rz za as s d de el l S So oc ci ia al li is sm mo o c cr re ez zc ca an n
a a p pu un nt to o d de e q qu ue e h ho oy y p pu ue ed da an n e eq qu ui il li ib br ra ar r e en n e es sc ca al la a m mu un nd di ia al l l la a c co or rr re el la ac ci i n n d de e f fu ue er rz za as s c co on n e el l h ha as st ta a
h ha ac ce e p po oc co o t to od do op po od de er ro os so o i im mp pe er ri ia al li is sm mo o. . P Po or r e el l c co on nt tr ra ar ri io o e es st te e s se e e es st t b ba at ti ie en nd do o y ya a e en n r re et ti ir ra ad da a, ,
e em mp pu uj ja ad do o p po or r s su us s p pr ro op pi ia as s c cr ri is si is s q qu ue e v va an n d de es sd de e l lo o e ec co on n m mi ic co o h ha as st ta a l lo o m mo or ra al l, , y y a a l la as s c cu ua al le es s n no o
t ti ie en ne e n ni in ng gu un na a s sa al li id da a p po os si it ti iv va a, , p pr ro og gr re es si is st ta a y y h hu um ma an na a q qu ue e o of fr re ec ce er rl le es s. . E Es s i in nn ne eg ga ab bl le e q qu ue e e el l
c ca ap pi it ta al li is sm mo o c co on n t to od da as s s su us s t ta ar ra as s, , c co on n t to od da as s s su us s i in nj ju us st ti ic ci ia as s, , d de es si ig gu ua al ld da ad de es s y y m mi is se er ri ia as s, , c co on n t to od do os s
s su us s e ef fe ec ct to os s d de ef fo or rm ma ad do or re es s d de e l la a p pe er rs so on na al li id da ad d d de el l h ho om mb br re e, , e es st t c co on nd de en na ad do o a a p pe er re ec ce er r, , e en n v vi ir rt tu ud d
d de e l la a v vo ol lu un nt ta ad d d de e l lo os s p pu ue eb bl lo os s y y d de e l lo os s g gi ig ga an nt te es sc co os s p pr ro og gr re es so os s q qu ue e, , e en n t to od do o o or rd de en n, , h ha a l lo og gr ra ad do o l la a
h hu um ma an ni id da ad d. . E El l p po or rv ve en ni ir r p pe er rt te en ne ec ce e a al l S So oc ci ia al li is sm mo o. .

E EL L I IM MP PE ER RI IA AL LI IS SM MO O E ES S C CA AP PA AZ Z D DE E D DE ES SE EN NC CA AD DE EN NA AR R L LA A I II II I G GU UE ER RR RA A M MU UN ND DI IA AL L
P Pe er ro o e el l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o n no o v va a a a a ab ba an nd do on na ar r v vo ol lu un nt ta ar ri ia am me en nt te e e el l e es sc ce en na ar ri io o d de e l la a H Hi is st to or ri ia a, , b ba aj jo o e el l
i im mp pu ul ls so o d de e u un na a c co on nv vi ic cc ci i n n o o d de e a al lg g n n s se en nt ti im mi ie en nt to o h hu um ma an ni it ta ar ri io o. . E Es st to o e es s c co on nt tr ra ar ri io o a a s su u p pr ro op pi ia a
n na at tu ur ra al le ez za a. . E El l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o v va a a a v ve en nd de er r c ca ar ra a s su u d de er rr ro ot ta a. . P Pa ar ra a e el ll lo o p pe ez z t to od da av v a a u un na a g gr ra an n
c ca ap pa ac ci id da ad d d de e d de es st tr ru uc cc ci i n n, , p po os se ee e l la as s a ar rm ma as s a at t m mi ic ca as s. . E Es st to o q qu ui ie er re e d de ec ci ir r q qu ue e e el l p po or rv ve en ni ir r e el l
S So oc ci ia al li is sm mo o l lo o t ti ie en ne e q qu ue e c co on nq qu ui is st ta ar r l lu uc ch ha an nd do o. .
P Pa ar ra a s so ob br re ev vi iv vi ir r e el l c ca am mp po o c ca ap pi it ta al li is st ta a e es s c ca ap pa az z d de e d de es se en nc ca ad de en na ar r l la a I II II I G Gu ue er rr ra a M Mu un nd di ia al l, , e es st ta a v ve ez z
c co on n a ar rm ma as s a at t m mi ic ca as s. . L Lo os s p pa a s se es s c ca ap pi it ta al li is st ta as s s so on n g gu ue er rr re er ri is st ta as s p po or r n na at tu ur ra al le ez za a. . S Su u e ec co on no om m a a
b ba as sa ad da a e en n l la a p pr ro op pi ie ed da ad d p pr ri iv va ad da a d de e l lo os s g gr ra an nd de es s m me ed di io os s d de e p pr ro od du uc cc ci i n n, , e en n e ex xp pl lo ot ta ac ci i n n, , e en n l la a
c co om mp pe et te en nc ci ia a e en nt tr re e p pr ro od du uc ct to or re es s p pr ri iv va ad do os s y y e en n e el l a af f n n d de e l lu uc cr ro o i in nd di iv vi id du ua al l i im mp po os si ib bi il li it ta a u un na a
e ec co on no om m a a p pl la an ni if fi ic ca ad da a d de e a ac cu ue er rd do o c co on n l la as s n ne ec ce es si id da ad de es s d de e l la a s so oc ci ie ed da ad d y y l ll le ev va a a a l la a
s su up pe er rp pr ro od du uc cc ci i n n c ca a t ti ic ca a y y, , p po or r l lo o t ta an nt to o, , t ta am mb bi i n n a a l la a p pe er rm ma an ne en nt te e n ne ec ce es si id da ad d d de e c co on nq qu ui is st ta ar r y y d de e
a as se eg gu ur ra ar rs se e s si ie em mp pr re e n nu ue ev vo os s m me er rc ca ad do os s p pa ar ra a s su us s e ex xc ce es so os s. .
E Es s d de ec ci ir r, , l ll le ev va a a a l la a g gu ue er rr ra a. . E El l c ca ap pi it ta al li is sm mo o, , c co om mo o d de ec ca a a a J Je ea an n J Ja au ur r s s, , l ll le ev va a e en n s su us s e en nt tr ra a a as s l la a
g gu ue er rr ra a c co om mo o l la as s n nu ub be es s l ll le ev va an n e en n s su us s e en nt tr ra ad dl la as s l la a t to or rm me en nt ta a . . E Ex xi is st te e p pu ue es s p pe er rm ma an ne en nt te em me en nt te e e el l
p pe el li ig gr ro o- -p pr ro ov ve en ni ie en nt te e d de e l la a n na at tu ur ra al le ez za a m mi is sm ma a d de el l c ca ap pi it ta al li is sm mo o- -d de e u un na a I II II I G Gu ue er rr ra a M Mu un nd di ia al l. .L LO OS S P PA AI IS SE ES S S SO OC CI IA AL LI IS ST TA AS S Q QU UI IE ER RE EN N S SI IN NC CE ER RA AM ME EN NT TE E L LA A P PA AZ Z
P Po or r s su ue er rt te e e ex xi is st te e a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o u un n p po od de er ro os so o c ca am mp po o s so oc ci ia al li is st ta a c ca ap pa az z d de e f fr re en na ar r a aq qu ue el ll lo os s
i im mp pu ul ls so os s g gu ue er rr re er ri is st ta as s. . L Lo os s p pa a s se es s s so oc ci ia al li is st ta as s n no o p pu ue ed de en n s si in no o d de es se ea ar r l la a p pa az z. . S Si ie en nd do o l la a n ne eg ga ac ci i n n
y y l la a s su up pe er ra ac ci i n n d de el l c ca ap pi it ta al li is sm mo o, , e el l s so oc ci ia al li is sm mo o n no o l ll le ev va a a a l la a g gu ue er rr ra a p po or r q qu ue e s su u e ec co on no om m a a
p pl la an ni if fi ic ca ad da a p pr ro od du uc ce e s s l lo o d de e a ac cu ue er rd do o c co on n l la as s n ne ec ce es si id da ad de es s d de el l p pu ue eb bl lo o y y n no o r re eq qu ui ie er re e c co on nq qu ui is st ta ar r
m me er rc ca ad do os s p pa ar ra a l la a c co ol lo oc ca ac ci i n n d de e n ni in ng g n n e ex xc ce es so o. .
E Es st ta a n na at tu ur ra al le ez za a d de e l lo os s p pa a s se es s s so oc ci ia al li is st ta as s s se e e en nc cu ue en nt tr ra a f fi ie el lm me en nt te e r re ef fl le ej ja ad da a e en n s su u p po ol l t ti ic ca a d de e l la a
c co oe ex xi is st te en nc ci ia a p pa ac c f fi ic ca a. . L Lo os s p pa a s se es s s so oc ci ia al li is st ta as s p pr ra ac ct ti ic ca an n s si in nc ce er ra am me en nt te e y y t tr ra at ta an n d de e i im mp po on ne er r l la a
p po ol l t ti ic ca a d de e c co oe ex xi is st te en nc ci ia a p pa ac c f fi ic ca a e es s d de ec ci ir r, , l la a p po ol l t ti ic ca a d de e l la a n no o g gu ue er rr ra a e en nt tr re e l lo os s d do os s c ca am mp po os s. . Q Qu ue e
p pa ar ra a r re es so ol lv ve er r l la as s d di if fe er re en nc ci ia as s e en nt tr re e l lo os s d do os s s si is st te em ma as s n no o h ha ay ya a n ne ec ce es si id da ad d d de e r re ec cu ur rr ri ir r a a l la as s a ar rm ma as s. .
A A e el ll la as s n no o t ti ie en ne en n p po or r q qu ue e r re ec cu ur rr ri ir r l lo os s p pa a s se es s s so oc ci ia al li is st ta as s s si in no o p pa ar ra a d de ef fe en nd de er rs se e. . L La as s p po od de er ro os sa as s
f fu ue er rz za as s d de el l s so oc ci ia al li is sm mo o s so on n u un na a g ga ar ra an nt t a a p pa ar ra a l la a p pa az z. . E En n s su us s m ma an no os s l la as s a ar rm ma as s a at t m mi ic ca as s s si ir rv ve en n
p pa ar ra a d di is su ua ad di ir r a a l la as s p po ot te en nc ci ia as s i im mp pe er ri ia al li is st ta as s d de e s su us s p pr ro op p s si it to os s d de e h ha ac ce er r m ma ar rc ch ha ar r a at tr r s s e el l c cu ur rs so o
d de e l la a H Hi is st to or ri ia a. .

C CO OE EX XI IS ST TE EN NC CI IA A P PA AC C I IF FI IC CA A N NO O P PU UE ED DE E H HA AB BE ER R E EN NT TR RE E C CO OL LO ON NI IA AS S Y Y M ME ET TR RO OP PO OL LI IS S
P Pe er ro o c co oe ex xi is st te en nc ci ia a p pa ac c f fi ic ca a n no o p pu ue ed de e e ex xi is st ti ir r e en nt tr re e l la as s c co ol lo on ni ia as s o o s se em mi ic co ol lo on ni ia as s y y l la as s m me et tr r p po ol li is s
i im mp pe er ri ia al li is st ta as s, , e en nt tr re e l la as s c cl la as se es s e ex xp pl lo ot ta ad da as s y y l la as s c cl la as se es s e ex xp pl lo ot ta ad do or ra as s. . L La a c co oe ex xi is st te en nc ci ia a p pa ac c f fi ic ca a
s su up po on ne e a ab bs so ol lu ut ta a s so ob be er ra an n a a e e i ig gu ua al ld da ad d d de e t tr ra at to o. . S So ob br re e l la a b ba as se e d de el l a av va as sa al ll la am mi ie en nt to o d de e l la a d di ig gn ni id da ad d
d de e u un n p pu ue eb bl lo o o o d de e l la a e ex xp pl lo ot ta ac ci i n n d de e u un na a c cl la as se e n no o s se e p pu ue ed de e m mo on nt ta ar r n ni in ng gu un na a c co oe ex xi is st te en nc ci ia a
p pa ac c f fi ic ca a. . E Es st to o s si ig gn ni if fi ic ca ar r a a s si im mp pl le e y y l ll la an na am me en nt te e t to ot ta al l y y a ab bs so ol lu ut to o r re en nu un nc ci ia ac ci i n n a al l d de er re ec ch ho o q qu ue e
t ti ie en ne e t to od do o h ho om mb br re e y y p pu ue eb bl lo o a a s se er r d du ue e o o d de e s su u p pr ro op pi io o d de es st ti in no o. . A A e es st ta a c co ob ba ar rd de e y y d de en ni ig gr ra an nt te e
a ab be er rr ra ac ci i n n l ll le eg ga ar r a am mo os s s si i a ac ce ep pt t r ra am mo os s l la a c co oe ex xi is st te en nc ci ia a p pa ac c f fi ic ca a e en nt tr re e c co ol lo on ni ia as s y y s se em mi ic co ol lo on ni ia as s y y
m me et tr r p po ol li is s i im mp pe er ri ia al li is st ta as s, , o o e en nt tr re e e ex xp pl lo ot ta ad do os s y y e ex xp pl lo ot ta ad do or re es s. .
S So ol lo o c ca ab be e u un na a p po ol l t ti ic ca a j ju us st ta a d de e p pa ar rt te e d de e l lo os s p pu ue eb bl lo os s c co ol lo on ni iz za ad do os s y y d de e l la as s c cl la as se es s e ex xp pl lo ot ta ad da as s: : l la a
l lu uc ch ha a i in nt tr ra an ns si ig ge en nt te e e e i ir rr re ec co on nc ci il li ia ab bl le e p po or r l la a r re ec co on nq qu ui is st ta a d de e l la a p pl le en na a s so ob be er ra an n a a n na ac ci io on na al l y y l la a r re ea al l
i ig gu ua al ld da ad d d de e d de er re ec ch ho os s. . E Es st ta a l lu uc ch ha a d de eb be e l ll le eg ga ar r e en n l lt ti im ma a i in ns st ta an nc ci ia a h ha as st ta a l la a g gu ue er rr ra a r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri ia a. .
U Un na a g gu ue er rr ra a e em mp pr re en nd di id da a p po or r e es st to os s e el le em me en nt ta al le es s e e i ir rr re en nu un nc ci ia ab bl le es s d de er re ec ch ho os s e es s u un na a g gu ue er rr ra a j ju us st ta a. .
P Pu ue eb bl lo o q qu ue e n no o s se e l le ev va an nt ta a e en n d de ef fe en ns sa a d de e s su u s so ob be er ra an n a a, , o o c cl la as se e q qu ue e s se e r re es si ig gn ne e a a s su u t tr ri is st te e
c co on nd di ic ci i n n d de e e ex xp pl lo ot ta ad da a m me er re ec ce en n s se er r e es sc cl la av vo os s. .

L LU UC CH HA AR R P PO OR R L LA A P PR RO OP PI IA A E EM MA AN NC CI IP PA AC CI IO ON N
P PA AS SO O P PA AC CI IF FI IC CO O: : U UN NA A I IL LU US SI IO ON N
N No o h ha ay y m me ej jo or r f fo or rm ma a e en n l lo os s p pa a s se es s c co ol lo on ni ia al le es s y y s se em mi ic co ol lo on ni ia al le es s d de e l lu uc ch ha a p po or r l la a c co oe ex xi is st te en nc ci ia a
p pa ac c f fi ic ca a q qu ue e l lu uc ch ha a p po or r s su u p pr ro op pi ia a l li ib be er ra ac ci i n n. . L Lu uc ch ha an nd do o p po or r s su u p pr ro op pi ia a l li ib be er ra ac ci i n n. . L Lo os s p pa a s se es s
d de ep pe en nd di ie en nt te es s d de eb bi il li it ta an n e en n s su u b ba as se e m ma as s f fi ir rm me e a al l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o, , y y e es st ta a e es s l la a m me ej jo or r f fo or rm ma a d de e
e ev vi it ta ar r l la a t te er rc ce er ra a g gu ue er rr ra a m mu un nd di ia al l. . S Si i e en n e es st ta as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s q qu ui ie er re e e el l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o p po on ne er r e en n
e ej je ec cu uc ci i n n s su us s a am me en na az za as s d de e g gu ue er rr ra a, , l lo o h ha ar r s si ie em mp pr re e e en n p pe eo or re es s c co on nd di ic ci io on ne es s. . E Es s c ci ie er rt to o q qu ue e e el l
m mu un nd do o c co on ns st ti it tu uy ye e h ho oy y u un na a f fu ue er rt te e u un ni id da ad d y y q qu ue e l lo o q qu ue e s su uc ce ed de e e en n s su us s m m s s a al le ej ja ad do os s r ri in nc co on ne es s
r re ep pe er rc cu ut te e i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e e en n t to od do os s s su us s e ex xt tr re em mo os s. . P Pe er ro o e es s s su ui ic ci id da a c cr re ea ar r i il lu us si io on ne es s e en n e el l s se en nt ti id do o
d de e q qu ue e p po os st te er rg ga an nd do o i in nd de ef fi in ni id da am me en nt te e l la as s r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s d de e l li ib be er ra ac ci i n n n na ac ci io on na al l s se e c co on nt tr ri ib bu uy ye e e en n
f fa av vo or r d de e l la a c co oe ex xi is st te en nc ci ia a p pa ac c f fi ic ca a, , s se e a al le ej ja a f fe el li iz zm me en nt te e e el l p pe el li ig gr ro o d de e d de es st tr ru uc cc ci i n n d de e l la a h hu um ma an ni id da ad d
p po or r l la as s a ar rm ma as s a at t m mi ic ca as s. . P Po or r e es se e c ca am mi in no o d de e c cl la au ud di ic ca ac ci i n n j ja am m s s s se e h ha ar r r re en nu un nc ci ia ar r a al l
i im mp pe er ri ia al li is sm mo o d de e s su us s d de es si ig gn ni io os s d de e g gu ue er rr ra a, , p po or r e el l c co on nt tr ra ar ri io o, , p po or r e es se e c ca am mi in no o n no o s se e h ha ac ce e s si in no o d da ar rl le e
m m s s a al li ie en nt to o y y d de ej ja ar rl le e m m s s l la as s m ma an no os s l li ib br re es s, , e es s i ig gu ua al lm me en nt te e c cr re ea ar r i il lu us si io on ne es s e en n e el l s se en nt ti id do o d de e q qu ue e
l la a s si im mp pl le e v vi ic ct to or ri ia a e ec co on n m mi ic ca a d de el l c ca am mp po o s so oc ci ia al li is st ta a s so ob br re e e el l c ca am mp po o c ca ap pi it ta al li is st ta a t tr ra as s d de e u un na a
p pr ro ol lo on ng ga ad da a c co om mp pe et te en nc ci ia a p po ol l t ti ic ca a, , l le e h ha ar r g ga an na ar r n nu ue ev vo os s p pa a s se es s a al l s so oc ci ia al li is sm mo o. . L La a n ni ic ca a m ma an ne er ra a
d de e s se eg gu ui ir r h ha ac ci ie en nd do o a av va an nz za ar r l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n e es s r re ea al li iz z n nd do ol la a e en n c ca ad da a u un na a d de e n nu ue es st tr ro os s p pr ro op pi io os s
p pa a s se es s y y e en n e el l c ca as so o p po or r l lo o m me en no os s d de e l lo os s p pa a s se es s c co ol lo on ni ia al le es s y y s se em mi ic co ol lo on ni ia al le es s e es s u un n e en ng ga a o o
e eq qu ui iv va al le en nt te e a a u un na a t tr ra ai ic ci i n n c cr re ea ar r p pa ar ra al le el la am me en nt te e i il lu us si io on ne es s e en n c cu ua an nt to o a a l la as s p po os si ib bi il li id da ad de es s d de e u un n
p pa as so o p pa ac ci if fi ic co o a al l s so oc ci ia al li is sm mo o. . E En n e es st to os s p pa a s se es s l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n t ti ie en ne e q qu ue e s se er r v vi io ol le en nt ta a y y n no o p po od dr r s se er r
d de e o ot tr ra a m ma an ne er ra a p po or rq qu ue e e en n n ni in ng gu un na a p pa ar rt te e l la as s c co on nt tr ra ad di ic cc ci io on ne es s s so on n m m s s a an nt ta ag g n ni ic ca as s. . E En n n ni in ng gu un na a
p pa ar rt te e t ta am mp po oc co o l la as s o ol li ig ga ar rq qu u a as s y y e el l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o e es st ta ab ba an n m m s s a am me en na az za ad do os s d de e m mu ue er rt te e l lo o q qu ue e l lo os s
l ll le ev va a a a l la as s m m s s f fe er ro oc ce es s i in nt tr ra an ns si ig ge en nc ci ia as s. .

P PR RI IN NC CI IP PA AL L C CO ON NT TR RA AD DI IC CC CI IO ON N D DE E N NU UE ES ST TR RO O T TI IE EM MP PO O
N No o e es s c ca as su ua al l q qu ue e s so ob br re e e el l f fo on nd do o d de e l la a c co on nt tr ra ad di ic cc ci i n n d de ef fi in ni it ti iv va a e en nt tr re e e el l c ca am mp po o s so oc ci ia al li is st ta a y y e el l
c ca am mp po o c ca ap pi it ta al li is st ta a, , l la a c co on nt tr ra ad di ic cc ci i n n e en nt tr re e p pa a s se es s c co ol lo on ni ia al le es s o o s se em mi ic co ol lo on ni ia al le es s y y l lo oa as s m me et tr r p po ol li is s
i im mp pe er ri ia al li is st ta as s s se e d de es st ta aq qu ue e c co om mo o l la a c co on nt tr ra ad di ic cc ci i n n p pr ri in nc ci ip pa al l d de e n nu ue es st tr ro o t ti ie em mp po o. .
N No o e es s c ca as su ua al l p po or rq qu ue e e es s l la a m m s s u ur rg ge en nt te e d de e r re es so ol lv ve er r. . E Es s e en n e es st to os s p pa a s se es s e es s d do on nd de e e es s m ma as s
a ap pl la as st ta an nt te e l la a m mi is se er ri ia a y y d do on nd de e m m s s p pr re es si io on na a e el l h ha am mb br re e. . L La a s su up pe er re ex xp pl lo ot ta ac ci i n n h ha a c co ol lm ma ad do o l la a
p pr re es se en nc ci ia a y y e es st to os s p pu ue eb bl lo os s n no o p pu ue ed de en n s se eg gu ui ir r d de ej j n nd do os se e e es sq qu ui il lm ma ar r e en n n no om mb br re e d de e n ni in ng gu un na a
i in nc ci ie er rt ta a p pa az z m mu un nd di ia al l n ni i l la a e es sp pe er ra a d de e n ni in ng gu un na a l li ib be er ra ac ci i n n q qu ue e l le es s v ve en ng ga a d de es sd de e e el l e ex xt te er ri io or r. . E Es st to os s
p pu ue eb bl lo os s h ha an n d de ec ci id di id do o p pl le en na am me en nt te e l la a i im mp po os st te er rg ga ab bl le e t ta ar re ea a d de e s su u p pr ro op pi ia a l li ib be er ra ac ci i n n y y d de e p pu ue eb bl lo os s
s su up pu ue es st ta am me en nt te e s su um mi is so os s h ha an n p pa as sa ad do o a a s se er r e ej je em mp pl lo os s d de e p pu ue eb bl lo os s h he er ro oi ic co os s, , d de e p pu ue eb bl lo os s
e et te er rn na am me en nt te e s su ub be es st ti im ma ad do os s y y p po os st te er rg ga ad do os s, , s se e h ha an n p pu ue es st to o d de ec ci id di id da am me en nt te e a a l la a v va an ng gu ua ar rd di ia a d de e l la a
r re ev vo ol lu uc ci i n n m mu un nd di ia al l. . I In nm me ed di ia at ta am me en nt te e d de es sp pu u s s d de e l la as s r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s t tr ri iu un nf fa an nt te es s e en n p pa a s se es s h ha as st ta a
h ha ac ce e p po oc co o s so om me et ti id do os s a al l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o o ot tr ro os s s se e h ha an n p pu ue es st to o y ya a e en n m ma ar rc ch ha a, , e en n V Vi ie et t N Na am m d de el l S Su ur r, ,
e en n A An ng go ol la a, , e en n V Ve en ne ez zu ue el la a. .

L LA A R RE EV VO OL LU UC CI IO ON N P PA AS SA A P PO OR R L LO OS S P PA AI IS SE ES S S SU UB BD DE ES SA AR RR RO OL LL LA AD DO OS S
L La a r re ev vo ol lu uc ci i n n p pa as sa a p po or r l lo os s p pa a s se es s h ho oy y a as s l ll la am ma ad do os s s su ub bd de es sa ar rr ro ol ll la ad do os s. . E Es st te e e es s e el l c ca am mi in no o q qu ue e
n no os s e es st t m mo os st tr ra an nd do o l la a h hi is st to or ri ia a a a e ex xc ce ep pc ci i n n d de e C Ch he ec co os sl lo ov va aq qu ui ia a y y d de e l la a R Re ep pu ub bl li ic ca a D De em mo oc cr r t ti ic ca a
A Al le em ma an na a, , t to od do os s l lo os s p pa a s se es s q qu ue e h ha an n p pa as sa ad do o a al l s so oc ci ia al li is sm mo o s so on n o o h ha an n s si id do o p pa a s se es s
s su ub bd de es sa ar rr ro ol ll la ad do os s. . L La a l li is st ta a e es s m mu uy y n nu um me er ro os sa a d de es sd de e l la a U Un ni i n n S So ov vi i t ti ic ca a h ha as st ta a A Ar rg ge el li ia a. . E Es st te e e es s u un n
f fe en n m me en no o q qu ue e h ha ay y q qu ue e c co on ns st ta at ta ar r q qu ue e s se e d de eb be e e ex xp pl li ic ca ar r, , q qu ue e n no o s se e p pu ue ed de e d di is sc cu ut ti ir r. .
L La as s p po ot te en nc ci ia as s i im mp pe er ri ia al li is st ta as s a al l s so om me et te er r a a l lo os s p pa a s se es s m m s s a at tr ra as sa ad do os s, , l la a s su up pe er re ex xp pl lo ot ta ac ci i n n y ya a s se e
e ej je er rc c a a e en n c co on nt tr ra a d de e l la as s c cl la as se es s t tr ra ab ba aj ja ad do or ra as s d de e e es st to os s p pa a s se es s. . S So ob br re e l la a b ba as se e d de e e es st ta a
s su up pe er re ex xp pl lo ot ta ac ci i n n, , p po or r o ot tr ro o l la ad do o, , y y p pa ar ra a l li ib br ra ar rs se e d de e l la a p pr re es si i n n d de e s su us s p pr ro op pi ia as s c cl la as se es s e ex xp pl lo ot ta ad da as s
p pu ud di ie er ro on n p pe er rm mi it ti ir rs se e e el l l lu uj jo o d de e a au ux xi il li ia ar rl la as s a a e es st ta as s u un n t ta an nt to o s su u s si it tu ua ac ci i n n. . M Mi ie en nt tr ra as s q qu ue e e en n l la as s
c co ol lo on ni ia as s y y s se em mi ic co ol lo on ni ia as s, , l la a e ex xp pl lo ot ta ac ci i n n y y l la a m mi is se er ri ia a a al lc ca an nz za ab ba an n l la as s e ex xp pr re es si io on ne es s m m s s
d de en ni ig gr ra an nt te es s d de e l la a c co on nd di ic ci i n n h hu um ma an na a e en n l la as s m me et tr r p po ol li is s c co ol lo on ni iz za ad do or ra as s, , l la a s si it tu ua ac ci i n n d de e l la as s c cl la as se es s
e ex xp pl lo ot ta ad da as s m me ej jo or ra ab ba a s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv va am me en nt te e e en n r re el la ac ci i n n c co on n l la a q qu ue e a at tr ra av ve es sa ar ro on n e en n e el l s si ig gl lo o a an nt te er ri io or r. .
E En n t ta al le es s c co on nd di ic ci io on ne es s, , l la a v va an ng gu ua ar rd di ia a t te en n a a q qu ue e p pa as sa ar r n na at tu ur ra al lm me en nt te e a a s se er r o oc cu up pa ad da a p po or r q qu ui ie en ne es s
m ma as s u ur rg ge en nc ci ia a s se en nt t a an n d de e l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n. .
L La as s c cl la as se es s t tr ra ab ba aj ja ad do or ra as s d de e l lo os s p pa a s se es s o op pr ri im mi id do os s m ma ar rc ch ha an n a a l la a v va an ng gu ua ar rd di ia a. . A Al l l lu uc ch ha ar r p po or r s su u
p pr ro op pi ia a l li ib be er ra ac ci i n n e es st t n n c co on nt tr ri ib bu uy ye en nd do o d de e l la a m ma an ne er ra a m ma as s h he er ro oi ic ca a y y p po os si it ti iv va a a a l la a l li ib be er ra ac ci i n n d de e
l la as s c cl la as se es s t tr ra ab ba aj ja ad do or ra as s d de e l la as s p po ot te en nc ci ia as s i im mp pe er ri ia al li is st ta as s y y a a l la a c co on ns so ol li id da ac ci i n n d de el l c ca am mp po o s so oc ci ia al li is st ta a. .
E Es s u un n d de eb be er r d de e t to od do os s l lo os s p pa a s se es s d de e e es st te e c ca am mp po o y y d de e l la as s c cl la as se es s t tr ra ab ba aj ja ad do or ra as s d de e l la as s m me et tr r p po ol li is s
i im mp pe er ri ia al li is st ta as s p pr ra ac ct ti ic ca ar r c co on n e el ll la as s, , d de e l la a m ma an ne er ra a m ma as s l le ea al l y y m ma as s a am mp pl li ia a, , e el l i in nt te er rn na ac ci io on na al li is sm mo o
p pr ro ol le et ta ar ri io o. .

L LA A R RE EV VO OL LU UC CI IO ON N L LA AT TI IN NO OA AM ME ER RI IC CA AN NA A E ES S U UN N S SO OL LA A
A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a e es s l la a s se em mi ic co ol lo on ni ia al l m m s s i im mp po or rt ta an nt te e d de el l m m s s p po od de er ro os so o i im mp pe er ri io o d de el l m mu un nd do o y y d de e
l la a H Hi is st to or ri ia a: : e el l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o y ya an nq qu ui i. . S Su u d do om mi in ni io o - -- -a a p pe es sa ar r d de e u un no o q qu ue e o ot tr ro o t t m mi id do o d de es sm me en nt ti id do o- -- -
s se e e ej je er rc ce e y y s se e c co on nt ti in n a a c co on n l la a c co om mp pl li ic ci id da ad d o or rg g n ni ic ca a d de e l la as s c cl la as se es s e ex xp pl lo ot ta ad do or ra as s d de e c ca ad da a u un na a d de e
n nu ue es st tr ra as s d de es sn na at tu ur ra al li iz za ad da as s r re ep p b bl li ic ca as s. . E El ll la as s h ha ac ce en n b bl lo oq qu ue e c co on n e el l a am mo o i im mp pe er ri ia al li is st ta a p pa ar ra a p po on ne er rl le e
a at ta aj jo o, , e en n b bl lo oq qu ue e, , a a l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n e en n t to od do o e el l c co on nt ti in ne en nt te e. . L La a r re ev vo ol lu uc ci io on na a l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na a, , p po or r
e es so o, , e es s u un na a s so ol la a. . N Ni in ng gu un na a r re ev vo ol lu uc ci i n n n nu ue es st tr ro o c co on nt ti in ne en nt te e p po od dr r c co on ns si id de er ra ar rs se e d de ef fi in ni it ti iv va am me en nt te e
c co on ns so ol li id da ad da a m mi ie en nt tr ra as s s su up pe er rv vi iv va a e en n g gr ra an n m mo on ns st tr ru uo o d de el l n no or rt te e. .
E El l e ej je em mp pl lo o d de e c cu ub ba a e es s l la a p pr ru ue eb ba a m m s s r ro ot tu un nd da a. . E El l i im mp pe er ri io o l le e h ha a j ju ug ga ad do o u un na a g gu ue er rr ra a a a m mu ue er rt te e y y
s so ob br re e e el ll la a s se e h ha a l la an nz za ad do o t to od da a l la a j ja au ur r a a d de e s su us s l la ac ca ay yo os s. . C Cu ub ba a v vi iv ve e p pe er rm ma an ne en nt te em me en nt te e a ag gr re ed di id da a y y
a am me en na az za ad da a. . L La a r re ev vo ol lu uc ci i n n q qu ue e C Cu ub ba a h ha a i in ni ic ci ia ad do o e es st ta a e ex xi ig gi ie en nd do o n nu ue ev va as s v vi ic ct to or ri ia as s. . L La a r re ev vo ol lu uc ci i n n
c cu ub ba an na a n no o e es s S Si in no o e el l c co om mi ie en nz zo o d de e l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na a, , e el l c co om mi ie en nz zo o t tr ri iu un nf fa an nt te e d de e l la a
s se eg gu un nd da a g gr ra an n g ge es st ta a p po or r l la a e em ma an nc ci ip pa ac ci i n n d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. . E En n C Cu ub ba a e el l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o q qu ui ie er re e
d de ec ca ap pi it ta ar r e es st ta a g gr ra an n g ge es st ta a e em ma an nc ci ip pa ad do or ra a. .
E Es s b bi ie en n p pr ro ob ba ab bl le e q qu ue e e el l d de es st ti in no o d de e n nu ue es st tr ra a r re ev vo ol lu uc ci i n n s se e j ju ue eg gu ue e e en n u un na a g gr ra an n g gu ue er rr ra a d de e t to od do os s
l lo os s p pu ue eb bl lo os s o op pr ri im mi id do os s d de el l c co on nt ti in ne en nt te e e en n c co on nt tr ra a d de el l m mo on ns st tr ru uo o i im mp pe er ri ia al li is st ta a. . D Di if f c ci il lm me en nt te e s se e h ha a d de e
v vo ol lv ve er r a a d da ar r, , a ai is sl la ad da a o ot tr ra a a au ut te en nt ti ic ca a r re ev vo ol lu uc ci i n n c co om mo o e en n C Cu ub ba a. . L La a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Cu ub ba an na a h ha a
d de es se en nt tr ra a a ad do o l la a l l g gi ic ca a s so ob br re e l la a q qu ue e s se e h ha al ll la a m mo on nt ta ad da a l la a r re ea al li id da ad d l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na a: : h ha ay y q qu ue e
d de es se em mb bo oc ca ar r e en n e el l s so oc ci ia al li is sm mo o s si in no o s se e q qu ui ie er re e d da ar r m ma ar rc ch ha a a at tr r s s, , s si i e es s q qu ue e s se e q qu ui ie er re e s sa al li ir r d de el l
s su ub bd de es sa ar rr ro ol ll lo o. . E En n e el l s so oc ci ia al li is sm mo o t te en nd dr r q qu ue e d de es se em mb bo oc ca ar r t to od da a r re ev vo ol lu uc ci i n n a au ut te en nt ti ic ca a, , e es s d de ec ci ir r t to od da a
r re ev vo ol lu uc ci i n n q qu ue e l ll le ev ve e a al l P Po od de er r a a l la as s m ma as sa as s c co on n l la as s a ar rm ma as s e en n l la a m ma an no o. . P Po or rq qu ue e n no o d di io o e es st te e p pa as so o
h ha a f fr ra ac ca as sa ad do o l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n G Gu ua at te em ma al lt te ec ca a y y h ha a d da ad do o m ma ar rc ch ha a a at tr r s s l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n B Bo ol li iv vi ia an na a. . A A
n ni in ng gu un na a o ot tr ra a r re ev vo ol lu uc ci i n n s se e l le e e es sp pe er ra ar ra a q qu ue e s se e m ma an ni if fi ie es st te e d de es sd de e e el l P Po od de er r p pa ar ra a a at ta ac c r rs se el la a c co on n
t to od da as s l la as s a ar rm ma as s. . E El l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o s se e j ju ug ga ar r e en nt te er ro o a ay yu ud da an nd do o a a c ca ad da a u un no o d de e s su us s l la ac ca ay yo os s e en n c ca ad da a
p pa a s s. . L La as s r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s s se er r n n m ma as s d du ur ra as s p pe er ro o n no o p po or r e es so o d de ej ja ar ra an n m me en no os s d de e p pr ro od du uc ci ir rs se e n ni i d de e
a af fi ir rm ma ar rs se e. . E En n e el l c ca am mi in no o I Ir r n n f fo or rm ma an nd do o u un n s so ol lo o g gr ra an n f fr re en nt te e h ha as st ta a d de ef fi in ni ir rs se e, , t ta al l v ve ez z, , e en n u un n
n nu ue ev vo o y y g gl lo or ri io os so o A Ay ya ac cu uc ch ho o. .

F Fr re en nt te e a a l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n p pe er ru ua an na a

L La a r re ev vo ol lu uc ci i n n p pa as sa a p po or r l lo os s p pa a s se es s s su ub bd de es sa ar rr ro ol ll la ad do os s, , h he em mo os s d di ic ch ho o. . P Pu ue es s b bi ie en n, , e en n s st to os s a a n no o s se er r
q qu ue e c co on nf fl lu uy ya a u un n c co on nj ju un nt to o d de e c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri ia as s, , l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n p pa as sa a p po or r e el l c ca am mp po o. .
E Es s l lo o q qu ue e d de em mu ue es st tr ra a l la a y ya a r ri ic ca a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a, , y y d de et tr r s s d de e e el ll la a s se e d de es sc cu ub br re en n p po od de er ro os sa as s r ra az zo on ne es s. .

C CA AM MP PO O: : E EL L A AS SP PE EC CT TO O M MA AS S D DE EB BI IL L Y Y M MA AS S V VU UL LN NE ER RA AB BL LE E
E El l c ca am mp pe es si in na ad do o e en n e es st to os s p pa a s se es s e es s n no o s s l lo o l la a c cl la as se e m m s s n nu um me er ro os sa a, , s si in no o t ta am mb bi i n n l la a m ma as s
e ex xp pl lo ot ta ad da a. . E El l p pr ro ob bl le em ma a d de e l la as s t ti ie er rr ra as s e es s e el l p pr ro ob bl le em ma a c cl la av ve e, , e el l p pr ro ob bl le em ma a i in ns so ol lu ub bl le e, , e el l p pr ro ob bl le em ma a
f fr re en nt te e a al l c cu ua al l s se e e es st tr re el ll la an n t to od do os s l lo os s i in nt te en nt to os s d de e r re ef fo or rm ma as s. . E El l c ca am mp po o e es s p pu ue es s e el l a as sp pe ec ct to o m ma as s
d d b bi il l d de el l s si is st te em ma a, , e es s a a s su u v ve ez z e el l m ma as s v vu ul ln ne er ra ab bl le e p po or rq qu ue e a al l c ca am mp po o s so ol lo o l ll le eg ga an n l lo os s l lt ti im mo os s
e ex xt tr re em mo os s, , l lo os s e ex xt tr re em mo os s m ma as s f fr r g gi il le es s y y l lo os s m ma as s c co or rr ro om mp pi id do os s d de el l P Po od de er r E Es st ta at ta al l. . E Es s d de e l la as s
c ci iu ud da ad de es s, , p po or r e el l c co on nt tr ra ar ri io o, , q qu ue e l la as s o ol li ig ga ar rq qu u a as s f fe eu ud da al l y y b bu ur rg gu ue es sa a h ha an n h he ec ch ho o s su us s m m s s
i in ne ex xp pu ug gn na ab bl le es s f fo or rt ta al le ez za as s. . T To od do o e el l P Po od de er r e es st t e en n e el ll la as s c co on nc ce en nt tr ra ad do o. . E Es st ta a g gr ra an n b ba ar rr re er ra a s se e o op po on ne e
a ah h a al l m mp pe et tu u r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o d de e l la a c cl la as se e o ob br re er ra a. . B Ba ar rr re er ra a q qu ue e d de e n no os s s se er r l la a i in nt te er rv ve en nc ci i n n d de e
c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri ia as s c co om mo o e en n e el l c ca as so o d de e l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n S So ov vi i t ti ic ca a, , t ti ie en ne e q qu ue e s se er r e el l
c ca am mp pe es si in na ad do o q qu ui ie en n a ay yu ud de e a a d de es st tr ru ui ir rl la a. .

E EL L P PA AI IS S V VI IV VE E U UN NA A E ET TA AP PA A P PR RE E- -R RE EV VO OL LU UC CI IO ON NA AR RI IA A
T Ta al l e es s e el l c ca as so o d de el l P Pe er r . . N Nu ue es st tr ro o p pa a s s v vi iv ve e u un na a e et ta ap pa a p pr re er rr re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri ia a d de e u un na a p pr ro of fu un nd di id da ad d y y
d de e u un na a c co on nt ti in nu ui id da ad d s si in n p pr re ec ce ed de en nt te es s. . N Nu un nc ca a c co om mo o h ho oy y e el l s si is st te em ma a h ha a s se en nt ti id do o c co on n m m s s
e es st tr re em me ec ci im mi ie en nt to o h ha as st ta a q qu u p pu un nt to o e es st t n n c ca ar rc co om mi id da as s l la as s b ba as se es s d de e s su u e es st tr ru uc ct tu ur ra a, , j ju us st ta am me en nt te e
a ah ho or ra a q qu ue e n nu ue es st tr ro o c ca am mp pe es si in na ad do o s se e h ha a p pu ue es st to o v vi io ol le en nt ta am me en nt te e, , c co on n s su us s r re ec cu up pe er ra ac ci io on ne es s d de e t ti ie er rr ra a, ,
e en n t to od da a l la a e en nc cr ru uc ci ij ja ad da a d de e n nu ue es st tr ra a h hi is st to or ri ia a. . O Ob be ed de ec ci ie en nd do o a a l la a l le ey y e es sp po on nt t n ne ea a d de e n nu ue es st tr ra a
r re ea al li id da ad d e el l c ca am mp pe es si in na ad do o h ha a t to om ma ad do o l la a v va an ng gu ua ar rd di ia a y y n no os s e es st t s se e a al la an nd do o e el l c ca am mi in no o. .

P PO OR R Q QU UE E H HA AN N F FR RA AC CA AS SA AD DO O L LO OS S P PA AR RT TI ID DO OS S R RE EV VO OL LU UC CI IO ON NA AR RI IO OS S
S Si i l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n e en n e el l P Pe er r s se e h ha a e es st ta an nc ca ad do o y y l lo os s p pa ar rt ti id do os s r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io os s h ha an n f fr ra ac ca as sa ad do o n no o e es s
p po or rq qu ue e n no o h ha ay ya an n e ex xi is st ti id do o c co on nd di ic ci io on ne es s c co on nd di ic ci io on ne es s h ha an n e ex xi is st ti id do o d de es se ee e h ha ac ce e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, ,
m mu uc ch ho o m me ej jo or re e a a n n q qu ue e e en n C Cu ub ba a- -- - s si in no o p po or rq qu ue e n no o s se e h ha ab b a a e en nc co on nt tr ra ad do o e el l c ca am mi in no o. . S Si in n d da ar rs se e
c cu ue en nt ta a d de e l la a d di if fe er re en nt te e s si it tu ua ac ci i n n r ra ad di ic ca al lm me en nt te e d di if fe er re en nt te e- - e en n q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a l la a b bu ur rg gu ue es s a a y y l la a
c cl la as se e o ob br re er ra a c cu ua an nd do o s se e p pl la an nt te ea an n e el l p pr ro ob bl le em ma a d de el l P Po od de er r, , s si in n d da ar rs se e c cu ue en nt ta a d de e l la as s e es sp pe ec ci ia al le es s
c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s q qu ue e h hi ic ci ie er ro on n p po os si ib bl le e e el l t tr ri iu un nf fo o d de e l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n S So ov vi i t ti ic ca a d de en nt tr ro o d de e l lo os s m mo ol ld de es s
c cl l s si ic co os s d de e l la as s r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s b bu ur rg gu ue es sa as s, , l lo os s p pa ar rt ti id do os s s si ig gu ui ie er ro on n o ob bs st ti in na ad da am me en nt te e g go ol lp pe ea an nd do o s so ob br re e
l la as s c ci iu ud da ad de es s y y h ha ac ci ie en nd do o d de el l p pr ro ol le et ta ar ri ia ad do o e el l p pi iv vo ot te e d de e l la as s r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s. . G Gr ra av ve e e er rr ro or r. . C Cu ua an nd do o l la a
b bu ur rg gu ue es s a a a as sa al lt ta a e el l P Po od de er r, , l lo o c co om mp pa ar rt te e y ya a d de e a an nt te em ma an no o, , p po or r l lo o m me en no os s e en n u un na a g gr ra an n m me ed di id da a. .
E Es st to o l le e p pe er rm mi it te e, , a ap po oy y n nd do os se e u un na a v ve ez z s so ob br re e t to od da as s l la as s c cl la as se es s e ex xp pl lo ot ta ad da as s, , c co on nq qu ui is st t r rs se el lo o
s s b bi it ta am me en nt te e e en n u un na a r re ev vo ol lu uc ci i n n r re el l m mp pa ag go o. . E El l p pr ro ol le et ta ar ri ia ad do o, , p po or r e el l c co on nt tr ra ar ri io o s se e e en nc cu ue en nt tr ra a
c co om mp pl le et ta am me en nt te e a au us se en nt te e d de el l P Po od de er r. . P Pa ar ra a c co on nq qu ui is st ta ar rl lo o t ti ie en ne e a an nt te e t to od do o q qu ue e d de es st tr ru ui ir rl lo o e en n s su u
t to ot ta al li id da ad d. . A As s , , c co on n m me en no os s f fu ue er rz za a, , t ti ie en ne e q qu ue e r re ea al li iz za ar r u un na a t ta ar re ea a d de e m mu uc ch ho o m m s s e en nv ve er rg ga ad du ur ra a. . F Fu ue e
l la a 1 1r ra a. . G Gu ue er rr ra a M Mu un nd di ia al l, , d de e l la a q qu ue e s sa al li i e el l r r g gi im me en n z za ar ri is st ta a d de er rr ro ot ta ad do o y y c ca as si i c co om mp pl le et ta am me en nt te e
d de es st tr ru ui id do o, , l la a q qu ue e p pu us so o a al l p pr ro ol le et ta ar ri ia ad do o r ru us so o e en n l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e a as sa al lt ta ar rl lo o d de e l la a n no oc ch he e a a l la a
m ma a a an na a d de es sd de e s su u m m s s i in ns si ig gn ne e f fo or rt ta al le ez za a, , l la a c ca ap pi it ta al l, , P Pe et tr ro og gr ra ad do o. . A A f fa al lt ta a d de e t ta an n p pr ro op pi ic ci ia as s
c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s, , e es s u un n e er rr ro or r e em mp pe ec ci in na ar rs se e e en n s se eg gu ui ir r b bu us sc ca an nd do o s sa al li id da a p po or r e el l m mi is sm mo o c ca am mi in no o. . O Ot tr ro o
e es s e el l c ca am mi in no o e en n e es st te e c ca as so o y y n no os s l lo o e es st ta a d de em mo os st tr ra an nd do o h ha as st ta a l la a e ev vi id de en nc ci ia a l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Ch hi in na a y y
l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Cu ub ba an na a, , p pa ar ra a n no o c ci it ta ar r s si in no o e es st ta as s d do os s y ya a c cl l s si ic ca as s r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s. .
F Fr ra ac ca as sa ad do os s e en n s su us s i in nt te en nt to os s e es st to os s p pa ar rt ti id do os s s se e c co or rr ro om mp pi ie er ro on n e en n l la a e ex xp pl lo ot ta ac ci i n n d de e t to od da as s l la as s
p po os si ib bi il li id da ad de es s l le eg ga al le es s y y s se e e em mp pa an nt ta an na ar ro on n e en n l la a b b s sq qu ue ed da a d de el l c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e u un na a s se er ri ie e d de e
c co on nd di ic ci io on ne es s p pr re ev vi ia as s, , p po os st te er rg ga an nd do o i in nd de ef fi in ni id da am me en nt te e l la a c co on ns si ig gn na a d de e l la a l lu uc ch ha a p po or r l la a t to om ma a d de el l
P Po od de er r. . T To od do o e es st to o e es s l l g gi ic co o d de en nt tr ro o d de e a aq qu ue el ll la as s p pe er rs sp pe ec ct ti iv va as s s si in n h ho or ri iz zo on nt te es s. .

C CA AM MP PO O: : U UN N C CA AM MI IN NO O N NA AT TU UR RA AL L D DE E L LA A G GU UE ER RR RA A D DE E G GU UE ER RR RI IL LL LA AS S
N No os so ot tr ro os s n no os s u ub bi ic ca am mo os s d de en nt tr ro o d de e o ot tr ra a p pe er rs sp pe ec ct ti iv va a. . T To om ma ar r e el l c ca am mi in no o d de el l c ca am mp po o i im mp pl li ic ca a
e es sc co og ge er r u un na a r ru ut ta a q qu ue e c co on nd du uc ce e a a l la a t to om ma a d de el l P Po od de er r. . A Ad de em m s s d de e s se er r, , d de es sd de e e el l p pu un nt to o d de e v vi is st ta a
s so oc ci ia al l y y e ec co on n m mi ic co o, , e el l a as sp pe ec ct to o m ma as s d d b bi il l d de el l s si is st te em ma a, , a ad de em m s s d de e s se er r e el l m ma as s v vu ul ln ne er ra ab bl le e d de es sd de e
e el l p pu un nt to o d de e v vi is st ta a d de e l la a p pr re es se en nc ci ia a m mi is sm ma a d de el l P Po od de er r, , e el l c ca am mp po o e es s e el l e es sc ce en na ar ri io o n na at tu ur ra al l d de e u un na a
e es st tr ra at te eg gi ia a y y u un na a t t c ct ti ic ca a q qu ue e p pe er rm mi it te en n e en nf fr re en nt ta ar rs se e a a l la as s f fu ue er rz za as s r re ep pr re es si iv va as s e e i ir r d de es st tr ru uy y n nd do ol la as s
p po oc co o a a p po oc co o, , e el lu ud di ie en nd do o a a l la a v ve ez z t to od do o c ch ho oq qu ue e f fr ro on nt ta al l c co on n e el l g gr ru ue es so o a ap pl la as st ta an nt te e d de e s su us s e ef fe ec ct ti iv vo os s. .
E El l c ca am mp po o e es s e el l e es sc ce en na ar ri io o n na at tu ur ra al l d de e l la a g gu ue er rr ra a d de e g gu ue er rr ri il ll la as s. . E Es st ta a e es s l la a f fo or rm ma a d de e v vi io ol le en nc ci ia a q qu ue e
h ha a l li ib be er ra ad do o y ya a a a m mu uc ch ho os s p pu ue eb bl lo os s c co om mo o e el l n nu ue es st tr ro o y y e es s l la a f fo or rm ma a q qu ue e c co or rr re es sp po on nd de e p pa ar ra a l li ib be er ra ar r a al l
P Pe er r . .

E EL LE EC CC CI IO ON NE ES S N NO O, , L LA A G GU UE ER RR RA A I IR RA A C CR RE EA AN ND DO O L LA AS S C CO ON ND DI IC CI IO ON NE ES S Q QU UE E F FA AL LT TA AN N
E Es s f f c ci il l d da ar rs se e c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e e en n e es st ta a p pe er rs sp pe ec ct ti iv va a e el l j ju ue eg go o e el le ec ct to or ra al l, , e el l j ju ue eg go o p pa ar rl la am me en nt ta ar ri io o, , e el l
j ju ue eg go o e en n s su um ma a d de e l la a p po ol l t ti ic ca a t tr ra ad di ic ci io on na al l p pi ie er rd de e a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e e en n i im mp po or rt ta an nc ci ia a. . P Pu ue es st to os s e en n l la a
p pe er rs sp pe ec ct ti iv va a d de e u un na a g gu ue er rr ra a l la ar rg ga a, , e es s c cl la ar ro o q qu ue e p po oc co o, , r ri id d c cu ul la am me en nt te e p po oc co o, , t ti ie en ne e q qu ue e h ha ac ce er r a al l l la ad do o
d de e l la a c ca ap pa ac ci id da ad d c cr re ea ad do or ra a y y t tr ra an ns sf fo or rm ma ad do or ra a d de e l la a m mi is sm ma a g gu ue er rr ra a d de el l p pu ue eb bl lo o. . U Un na a g gu ue er rr ra a d de e e es st ta a
n na at tu ur ra al le ez za a, , d de es se en nc ca ad de en na ad do or ra a d de e t to od da as s l la as s p po ot te en nc ci ia as s h he er ro oi ic ca as s d de e l la as s m ma as sa as s, , n no o n ne ec ce es si it ta a
i in ne ev vi it ta ab bl le em me en nt te e d de e t ta an n m me ez zq qu ui in no os s r re ec cu ur rs so os s p pa ar ra a i ir r c cr re ea an nd do o l la as s c co on nd di ic ci io on ne es s r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri ia as s. . S Si i
a al lg gu un na as s f fa al lt ta an n, , e el ll la a m mi is sm ma a l la as s i ir r c cr re ea an nd do o e en n e el l c ca am mi in no o. . P Po or r e es so o n no os s a ab bs st te en ne em mo os s n no os so ot tr ro os s d de e
e en nt tr ra ar r e en n e es se e j ju ue eg go o c co or rr ro om mp pi id do o y y c co or rr ru up pt to or r y y p pr re ef fe er ri im mo os s i id de en nt ti if fi ic ca ar rn no os s c co on n e es se e p pr ro of fu un nd do o y y
a al le en nt ta ad do or r r re ec ch ha az zo o q qu ue e e ex xp pr re es sa a e el l p pu ue eb bl lo o c cu ua an nd do o d di ic ce e: : L La a p po ol l t ti ic ca a e es s u un na a c co oc ch hi in na ad da a . . N No os so ot tr ro os s
n no os s a ab bs st te en ne em mo os s y y n no os s s se eg gu ui ir re em mo os s a ab bs st te en ni ie en nd do o. . N No os so ot tr ro os s n no o n no os s l ll la am ma am mo os s a a e en ng ga a o os s: : s si i e el l
p pu ue eb bl lo o p pa ar rt ti ic ci ip pa a y y e en n a al lt ta a p pr ro op po or rc ci i n n- - e en n l la as s e el le ec cc ci io on ne es s, , n no o e es s p po or rq qu ue e e el l p pu ue eb bl lo o c cr re ea a e en n e el ll la as s. .
E El l p pu ue eb bl lo o p pa ar rt ti ic ci ip pa a p po or rq qu ue e h ha as st ta a a ah ho or ra a n no o s se e l le e h ha a a ab bi ie er rt to o o ot tr ro o c ca am mi in no o. . M Ma as s, , c cu ua an nd do o e es st te e
c ca am mi in no o s se e l le e o of fr re ez zc ca a, , r re ec cu up pe er ra an nd do o s su u f fe e, , e el l p pu ue eb bl lo o s se e l la an nz za ar r i in nc co on nt te en ni ib bl le e p po or r e el l m mi is sm mo o. .
I Id de en nt ti if fi ic c n nd do on no os s c co on n s su u r re ec ch ha az zo o, , n no os so ot tr ro os s t te en ne em mo os s u un na a c ci it ta a h hi is st t r ri ic ca a c co on n e el l p pu ue eb bl lo o. .
P Pu un nt tu ua al lm me en nt te e e en n e el ll la a n no os s e en nc co on nt tr re em mo os s. .

H HA AY Y Q QU UE E T TE EN NE ER R F FE E E EN N E EL L P PU UE EB BL LO O
N No os so ot tr ro os s v va am mo os s a al l e en nc cu ue en nt tr ro o d de e e es sa a f fe e. . H Ha ay y q qu ue e t te en ne er r f fe e e en n e el l p pu ue eb bl lo o, , h ha ay y q qu ue e t te en ne er r f fe e e en n l la a
r re ev vo ol lu uc ci i n n: : E Es st te e e es s e el l r re eq qu ui is si it to o i in nd di is sp pe en ns sa ab bl le e. . S Si i n no o s se e c cr re ee e e en n e el ll la a, , j ja am m s s s se e p po od dr r h ha ac ce er r l la a
r re ev vo ol lu uc ci i n n. . P Pa ar ra a g ga ar ra an nt ti iz za ar r l la a a ad de ec cu ua ad da a c co on nd du uc cc ci i n n d de e l la a g gu ue er rr ra a d de el l p pu ue eb bl lo o y y p pa ar ra a q qu ue e e el l
p pr ro oc ce es so o a al lc ca an nc ce e p pl le en na am me en nt te e s su us s o ob bj je et ti iv vo os s, , l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n d de eb be er r s se er r d di ir ri ig gi id da a p po or r s su u v va an ng gu ua ar rd di ia a
r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri ia a c co on n l la a i id de eo ol lo og g a a d de el l p pr ro ol le et ta ar ri ia ad do o, , l la a m mi is sm ma a q qu ue e p pa ar ra a s se er r t ta al l, , d de eb be er r r ro om mp pe er r c co on n
e el l c ci ir rc cu ul lo o v vi ic ci io os so o d de e l la as s d du ud da as s, , i in nd de ec ci is si io on ne es s y y t ta ar re ea as s p pr re ev vi ia as s , , q qu ue e s so ol lo o i in nd di ic ca an n f fa al lt ta a d de e f fe e e en n l la a
r re ev vo ol lu uc ci i n n y y e en n e el l p pu ue eb bl lo o. .

L LA A R RE EV VO OL LU UC CI IO ON N P PU UE ED DE E Y Y D DE EB BE E I IN NI IC CI IA AR RS SE E D DE ES SD DE E H HO OY Y
D De en nt tr ro o d de e l la as s p pe er rm ma an ne en nt te es s c co on nd di ic ci io on ne es s d de el l p pa a s s, , a a l la as s q qu ue e h ha ay y q qu ue e a a a ad di ir r l la a a ac ct tu ua al l v vi io ol le en nc ci ia a
d de es se en nc ca ad de en na ad da a p po or r e el l r r g gi im me en n, , l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n p pu ue ed de e y y d de eb be e i in ni ic ci ia ar rs se e d de es sd de e y ya a. . L La a v vi io ol le en nc ci ia a h ha a
s si id do o d de es se en nc ca ad de en na ad da a c co om mo o l la a e ex xp pr re es si i n n m ma as s r ro ot tu un nd da a d de el l f fr ra ac ca as so o d de e e es st te e u ul lt ti im mo o e en ns sa ay yo o d de e
d de em mo oc cr ra ac ci ia a r re ep pr re es se en nt ta at ti iv va a. . S Su u c cu ur rs so o n no or rm ma al l s se er r e el l d de e s se eg gu ui ir r a ac ce en nt tu u n nd do os se e c ca ad da a v ve ez z c co on n
m ma ay yo or r b br ru ut ta al li id da ad d. . J Ju un nt ta am me en nt te e c co on n l la a i iz zq qu ui ie er rd da a, , t to od do o e el l p pu ue eb bl lo o e es st ta a a am me en na az za a d de e l la a p pe eo or r
d di ic ct ta ad du ur ra a. . L La as s m ma as sa as s r re es sp po on nd de er r n n a al l l ll la am ma ad do o d de e u un na a r re ev vo ol lu uc ci i n n q qu ue e s se ep pa a m mo os st tr ra ar rl le es s, , c co on n s su us s
p pr ri im me er ro os s x xi it to os s, , u un na a n nu ue ev va a f fo or rm ma a d de e l lu uc ch ha a. . S Su us s m mi is sm ma as s f fo or rm ma as s c cl l s si ic ca as s d de e l lu uc ch ha a c co ob br ra ar ra an n
e en nt to on nc ce es s u un n n nu ue ev vo o i im mp pu ul ls so o p po or rq qu ue e a ad dq qu ui ir ri ir r n n u un n n nu ue ev vo o s se en nt ti id do o. . E El ll la as s l lu uc ch ha ar ra an n e en n t to od da as s l la as s
f fo or rm ma as s y y l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n a as su um mi ir r l la as s c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s d de e u un na a v ve er rd da ad de er ra a g gu ue er rr ra a d de el l p pu ue eb bl lo o. .
E El l t tr ri iu un nf fo o d de e l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n e ex xi ig ge e s si in n d du ud da a l la a u un ni id da ad d d de e t to od do o e el l p pu ue eb bl lo o, , l la a u un ni id da ad d d de e t to od da as s l la as s
f fu ue er rz za as s i in nt te er re es sa ad da as s e en n e el l m mi is sm mo o. . S So ol lo o c cu ua an nd do o e es st ta a u un ni id da ad d s se e h ha ay ya a l lo og gr ra ad do o a a s su u m m x xi im mo o n ni iv ve el l, ,
e es s d de ec ci ir r, , a a n ni iv ve el l d de e l la a l lu uc ch ha a a ar rm ma ad da a p po od dr re em mo os s d da ar r p po or r a as se eg gu ur ra ad do o e el l t tr ri iu un nf fo o. . M Ma as s, , e es s u un na a u ut to op p a a
p pe en ns sa ar r q qu ue e l la a u un ni id da ad d n no o s se ea a m m s s q qu ue e d de e l la as s p pr ri in nc ci ip pa al le es s f fu ue er rz za as s d de e i iz zq qu ui ie er rd da a- - s se e h ha a d de e l lo og gr ra ar r
a a s su u m m x xi im mo o n ni iv ve el l d di is sc cu ut ti ie en nd do o s se en nt ta ad do os s e en n t to or rn no o a a u un na a m me es sa a. . J Ja am m s s s se e h ha a l lo og gr ra ad do o e en n e es st ta a
f fo or rm ma a l la a u un ni id da ad d. . E Es st ta a s se e h ha a l lo og gr ra ar r t ta an n s so ol lo o e en n l la a l lu uc ch ha a. . T Ta an n s so ol lo o e en n l la a l lu uc ch ha a s se e i ir r n n f fu un nd di ie en nd do o
l la as s d di if fe er re en nc ci ia as s y y l la as s d de es sc co on nf fi ia an nz za as s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e d di is st ti in nt to os s f fa ac ct to or re es s, , p pe er ro o s so ob br re e t to od do o d de el l
d di if fe er re en nt te e g gr ra ad do o d de e a ap pr ro ox xi im ma ac ci i n n a al l n ni iv ve el l m m s s e el le ev va ad do o d de e l la a m mi is sm ma a. . C Co on ns si id de er ra am mo os s u un ni id da ad d c co om mo o
u un n o ob bj je et ti iv vo o f fu un nd da am me en nt ta al l, , m ma as s c cu uy yo o l lo og gr ro o e es s u un n p pr ro oc ce es so o. . N No o n no os s a ap pr re es su ur ra am mo os s, , p po or r e es so o, , n ni i
d de es se es sp pe er ra am mo os s. . E El ll la a s se e i ir r l lo og gr ra an nd do o a a d di is st ti in nt to os s n ni iv ve el le es s: : p pe er ro o m mi ie en nt tr ra as s s su ub bs si is st ta an n d di if fe er re en nc ci ia as s
e en nt tr re e l la as s d di is st ti in nt ta as s f fu ue er rz za as s d di is sp pu ue es st ta as s a a u un ni if fi ic ca ar rs se e, , s se er r c co on nv ve en ni ie en nt te e m ma an nt te en ne er r l la a a au ut to on no om m a a d de e
l la as s o or rg ga an ni iz za ac ci io on ne es s h ha as st ta a d de et te er rm mi in na ad da a e et ta ap pa a e en n q qu ue e n nu ue ev va as s c co on nd di ic ci io on ne es s l ll le ev ve en n a a l la a
c co on nf fo or rm ma ac ci i n n d de el l P Pa ar rt ti id do o U Un ni ic co o d de e l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n P Pe er ru ua an na a. .
E En n t to od do o m mo om me en nt to o, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , l lo os s o ob bj je et ti iv vo os s m mi is sm mo os s d de e l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n e ex xi ig ge en n q qu ue e e el l
p pr ro ol le et ta ar ri ia ad do o, , s se e h ha a d de e p pr ro oc cu ur ra ar r l la a f fo or rm ma ac ci i n n d de e u un n f fr re en nt te e n ni ic co o c co on n t to od da as s l la as s o ot tr ra as s f fu ue er rz za as s c co on n
i in nt te er re es se es s o op pu ue es st to os s a a l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a y y a al l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o, , e es s d de ec ci ir r, , c co on n l la a p pe eq qu ue e a a b bu ur rg gu ue es s a a y y l la a
b bu ur rg gu ue es s a a m me ed di ia a. . L Lo os s o ob bj je et ti iv vo os s d de e e es st te e f fr re en nt te e s se er r n n, , e en n u un na a p pr ri im me er ra a e et ta ap pa a, , l la a e ex xp pu ul ls si i n n d de el l
i im mp pe er ri ia al li is sm mo o y y l la a l li iq qu ui id da ac ci i n n d de e l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a f fe eu ud da al l b bu ur rg gu ue es sa a. . P Pe er ro o l la a b ba as se e o ob br re er ro o- -c ca am mp pe es si in na a
d de e p po or r s si i a ab br ru um ma ad do or ra am me en nt te e m ma ay yo or ri it ta ar ri ia a, , l la a p pr ra ac ct ti ic ca a d de e l la a l l n ne ea a d de e e es st ta a a al li ia an nz za a c co om mo o l l n ne ea a d de e
f fr re en nt te e, , a ax xi ia al l c co om mo o l la a p pr re es se en nc ci ia as s d de e u un n e ej je er rc ci it to o r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o p pr ro op pi io o g ga ar ra an nt ti iz za ar ra an n a a e es st ta as s
c cl la as se es s q qu ue e l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n m ma ar rc ch he e h ha as st ta a s su us s u ul lt ti im ma as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s, , s se en nt ta an nd do o d de es sd de e u un n p pr ri im me er r
m mo om me en nt to o l la as s b ba as se es s d de el l s so oc ci ia al li is sm mo o. .
F Fr re en nt te e a al l r r g gi im me en n

S SU UP PE ER RV VI IV VE EN NC CI IA A D DE E U UN NA A F FO OR RM MA A D DE E C CO OM MB BA AT TI IR R L LA A R RE EV VO OL LU UC CI IO ON N C CU UB BA AN NA A
E El l p pr re es se en nt te e r r g gi im me en n e es s l la a s su up pe er rv vi iv ve en nc ci ia a d de e u un na a e et ta ap pa a v vi iv vi id da a p po or r t to od da a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a
i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e d de es sp pu u s s d de el l t tr ri iu un nf fo o d de e l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Cu ub ba an na a, , i in na au ug gu ur ra ad da a c co on n e el l c cl la ar ro o y y
e ex xc cl lu us si iv vo o p pr ro op p s si it to o d de e m me ej jo or r c co om mb ba at ti ir rl la a: : e et ta ap pa a d de e e en ns sa ay yo os s d de e d de em mo oc cr ra ac ci ia a y y d de e r re ef fo or rm ma as s
e es st tr ri ic ct ta am me en nt te e c co on nt tr ro ol la ad da as s y y o or ri ie en nt ta ad da as s p po or r e el l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o d de en nt tr ro o d de el l y ya a t tr ri is st te em me en nt te e c c l le eb br re e
P Pl la an n d de e l la a A Al li ia an nz za a p pa ar ra a e el l P Pr ro og gr re es so o. . E Es st ta a e et ta ap pa a q qu ue e b bi ie en n p po od dr r a am mo os s d de en no om mi in na ar r d de e
K Ke en nn ne ed di is sm mo o h ha a s si id do o t tr r g gi ic ca am me en nt te e c cl la au us su ur ra ad da a e en n s su u p pr ro op pi ia a c cu un na a p po or r u un no o d de e l lo os s c cr r m me en ne es s m m s s
m mo on ns st tr ru uo os so os s y y m m s s a ap pa ar re en nt te em me en nt te e a ab bs su ur rd do os s d de e l la a h hi is st to or ri ia a: : e el l a as se es si in na at to o d de e d de e s su u i in ns sp pi ir ra ad do or r: :
J Jo oh hn n F F. . K Ke en nn ne ed dy y. . A Ad de el la an nt t n nd do os se e e en n l la a c ca ar rr re er ra a d de el l m mi is sm mo o d de es st ti in no o o ot tr ro os s r re eg gi im me en ne es s h he er rm ma an no os s
p pe er rt te en ne ec ce en n t ta am mb bi i n n y ya a a al l p pa as sa ad do o. . E El l d de e B Bo os sh h e en n S Sa an nt to o D Do om mi in ng go o, , e el l d de e V Vi il ll le en na a M Mo or ra al le es s e en n
H Ho on nd du ur ra as s, , e el l d de e A Ar ro os se em me en na a e en n E Ec cu ua ad do or r y y e el l d de e J Jo o o o G Go ou ul la ar rt t e en n e el l B Br ra as si il l. . E Es s s se en nc ci il ll la am me en nt te e
i im mp po os si ib bl le e c co om mb ba at ti ir r l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Cu ub ba an na a c co on n f fa al ls sa as s d de em mo oc cr ra ac ci ia as s o o c co on n v va an na as s a ap pe el la ac ci io on ne es s a al l
s se en nt ti im mi ie en nt to o y y a a l la a c co or rd du ur ra a d de e l la as s e en nc ce eg gu ue ec ci id da as s o ol li ig ga ar rq qu u a as s. . L La a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Cu ub ba an na a e es s
i in nv ve en nc ci ib bl le e. . Y Y n nu ue es st tr ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a v vu ue el lv ve e a a s si it tu ua ar rs se e a ah ho or ra a d de en nt tr ro o d de e l lo os s t t r rm mi in no os s d de e s su u m m s s
e es st tr ri ic ct ta a l l g gi ic ca a: : o o d di ic ct ta ad du ur ra as s m mi il li it ta ar re es s o o r re ev vo ol lu uc ci i n n; ; - -- - o o s si i s se e q qu ui ie er re e m me ej jo or r: : d di ic ct ta ad du ur ra as s m mi il li it ta ar re es s
y y r re ev vo ol lu uc ci i n n. . L La at ti in no oa am m r ri ic ca a e es st t v vo ol lv vi ie en nd do o a a l la a e et ta ap pa a d de e l la as s d di ic ct ta ad du ur ra as s m mi il li it ta ar re es s. .
E El l p pr re es se en nt te e r r g gi im me en n n no o s se e e ex xp pl li ic ca a p pu ue es s s si in n l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Cu ub ba an na a. . E Es s a an nt te e t to od do o
u un n i in nt te en nt to o p po or r c co on nj ju ur ra ar r s su u c co on nt ta ag gi io os so o e ej je em mp pl lo o, , u un n i in nt te en nt to o p po or r e ev vi it ta ar r l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n e en n e el l P Pe er r . .

N NO O E ES S U UN N R RE EG GI IM ME EN N D DE E T TR RA AN NS SI IC CI IO ON N S SI IN NO O D DE E T TR RA AN NS SA AC CC CI IO ON N
E Es st te e n no o e es s u un n r r g gi im me en n d de e t tr ra an ns si ic ci i n n e en n r re ea al li id da ad d e es st te e r r g gi im me en n n no o v va a a a n ni in ng gu un na a p pa ar rt te e- - s si in no o u un n
r r g gi im me en n d de e d di if f c ci il l t tr ra an ns sa ac cc ci i n n. . N No o o ob bs st ta an nt te e h ha ab b r rs se el le e p pr re ep pa ar ra ad do o c cu ui id da ad do os sa am me en nt te e l la a c ca am ma a, , e es s e el l
r re es su ul lt ta ad do o d de e u un n l la ab bo or ri io os so o i in ns si ig gn ni if fi ic ca an nt te e p pa ar rt to o. . F Fu ue er ro on n n ne ec ce es sa ar ri ia as s d do os s c co on nt ti ie en nd da as s e el le ec ct to or ra al le es s, ,
u un na a d di ic ct ta ad du ur ra a m mi il li it ta ar r y y u un na a r re ep pr re es si i n n b br ru ut ta al l c co on nt tr ra a t to od da a l la a i iz zq qu ui ie er rd da a y y c co on nt tr ra a e el l p pu ue eb bl lo o p pa ar ra a
h ha ac ce er rl lo o p po os si ib bl le e. .
A Al l f fi in na al l s se e l le e d de ej j p pa as sa ar r. . E En nt tr re e t ta an nt to o s su u c ca an nd di id da at to o B Be el la a n nd de e h ha ab b a a h he ec ch ho o u un na a d de ec cl la ar ra ac ci i n n e en n e el l
s se en nt ti id do o d de e q qu ue e n no o r re es st ta ab bl le ec ce er r a a r re el la ac ci io on ne es s c co on n e el l g go ob bi ie er rn no o p po op pu ul la ar r d de e F Fi id de el l C Ca as st tr ro o. .
D Di if f c ci il l f fu ue e l la a t tr ra an ns sa ac cc ci i n n. . T Te en ni ia a q qu ue e s se er rl lo o p po or rq qu ue e u ur rg gi id do os s p po or r l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e c co on nj ju ur ra ar r e el l
n nu ue ev vo o p pe el li ig gr ro o, , d de e l lo o n ni ic co o q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a e er ra a d de e v ve er r a a c cu ua al l d de e l la as s p pa ar rt te es s c c m mp pl li ic ce es s s se e h ha ac ci ia a
c co or rr re er r c co on n l lo os s g ga as st to os s d de e l la a o op pe er ra ac ci i n n. . N Ni in ng gu un na a d de e l la as s p pa ar rt te es s e es s n nu ue ev va a e en n l la a t tr ra an ns sa ac cc ci i n n, , l lo o
n ni ic co o q qu ue e d de e n nu ue ev vo o h ha ay y e es s l la a d di is st ti in nt ta a p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n d de e s su us s f fu ue er rz za as s e en n e el l p po od de er r. .

E EL L I IM MP PE ER RI IA AL LI IS SM MO O A AL LA AR RM MA AD DO O Q QU UI IE ER RE E A AP PO OY YA AR RS SE E M MA AS S E EN N L LA A B BU UR RG GU UE ES SI IA A
H Ha as st ta a e en nt to on nc ce es s e el l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o - -q qu ue e e en n t to od do o e es st to o e es s e el l g gr ra an n c co om mp po on ne ed do or r- - s se e h ha ab b a a a ap po oy ya ad do o
p pa ar ra a r re es sg gu ua ar rd da ar r s su us s i in nt te er re es se es s s so ob br re e s su us s c c m mp pl li ic ce es s m m s s n na at tu ur ra al le es s: : l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a l la at ti if fu un nd di is st ta a y y
l lo os s s se ec ct to or re es s i im mp po or rt ta ad do or r y y e ex xp po or rt ta ad do or r d de e l la a b bu ur rg gu ue es s a a. . M M s s l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Cu ub ba an na a h ha a r re ev ve el la ad do o
h ha as st ta a q qu ue e p pu un nt to o s so on n y ya a i in ns se eg gu ur ro os s e es st to os s s so op po or rt te es s. . H Ha a p pu ue es st to o e en n e ev vi id de en nc ci ia a q qu ue e, , p po or r s se er r e el ll lo os s l la a
e ex xp pr re es si i n n m m s s e es sc ca an nd da al lo os sa a d de e l la a o op pr re es si i n n y y d de e l la a i in nj ju us st ti ic ci ia a, , i in nc cu ub ba an n u un na a b bo om mb ba a d de e t ti ie em mp po o q qu ue e
a am me en na az za a h ha ac ce er r v vo ol la ar r e en n a a i ic co os s t to od do o e el l s si is st te em ma a. . E El l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o s se e h ha a a al la ar rm ma ad do o y y h ha a q qu ue er ri id do o
c ca am mb bi ia ar r d de e p pu un nt to o d de e a ap po oy yo o. . E Es st te e i im mp pe er ri ia al li is sm mo o a al la ar rm ma ad do o e es s e el l K Ke en nn ne ed di is sm mo o . . E Es st te e a ac ce ep pt t
a ap po oy ya ar rs se e m m s s d de ec ci id di id da am me en nt te e e en n o ot tr ro os s s se ec ct to or re es s t ta am mb bi i n n p po od de er ro os so os s d de e l la a b bu ur rg gu ue es s a a y y d de e
a al lg gu un no os s s se ec ct to or re es s n no o- -l la at ti if fu un nd di is st ta as s v vi in nc cu ul la ad do os s a a l la a t ti ie er rr ra a. . S So ob br re e e es st ta as s b ba as se es s, , e el l p pr ro op p s si it to o e er ra a
c co on ns st tr ru ui ir r u un na a d de em mo oc cr ra ac ci ia a r re ep pr re es se en nt ta at ti iv va a c ca ap pa az z d de e l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o l la a s so o a ad da a r re ev vo ol lu uc ci i n n p pa ac ci if fi ic ca a, ,
c co on n a ab bu un nd da an nt te e c cr r d di it to o d de el l e ex xt te er ri io or r y y c co on n s sa ac cr ri if fi ic ci io o p pa ar rc ci ia al l d de e l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a i im mp po on ni i n nd do ol le e n no o s se ea a
m m s s q qu ue e u un n r re em me ed do o d de e R Re ef fo or rm ma a A Ag gr ra ar ri ia a. .
E El l e es sq qu ue em ma a s se e o of fr re ec c a a m ma ag gn ni if fi ic co o y y d de ej ja ab ba a m ma ar rg ge en n a a l la a d de em ma ag go og gi ia a. . C Co on n l l s se e p pr re es se en nt ta ar ro on n a an nt te e
l la as s m ma as sa as s y y, , e en n e ef fe ec ct to o, , l lo og gr ra ar ro on n a ar rr ra as st tr ra ar r t tr ra as s d de e s si i m mu uc ch ha as s e es sp pe er ra an nz za as s. . A As s , , c co on n e el l v vi is st to o
b bu ue en no o d de e K Ke en nn ne ed dy y, , a ap po oy y n nd do os se e e en n p po od de er ro os so os s s se ec ct to or re es s d de e l la a b bu ur rg gu ue es s a a, , m m s s e el l s se ec ct to or r m me ed di io o
d de e l lo os s t te er rr ra at te en ni ie en nt te es s, , r re es sp pa al ld da ad do o p po or r e el l e eq qu ui ip po o d de e m mi il li it ta ar re es s e en n e el l P Po od de er r y y c co on n e el l v vo ot to o d de e u un na a
g gr ra an n p pa ar rt te e d de el l e el le ec ct to or ra ad do o, , a as sc ce en nd di i a al l g go ob bi ie er rn no o e el l a ab ba an nd de er ra ad do o d de e e es st ta a n nu ue ev va a c co om mp po os si ic ci i n n d de e
f fu ue er rz za as s a ac cu u a ad da as s e en n l la a A Al li ia an nz za a A Ac cc ci i n n P Po op pu ul la ar r- -D De em mo oc cr ra ac ci ia a C Cr ri is st ti ia an na a, , F Fe er rn na an nd do o B Be el la a n nd de e T Te er rr ry y. .

L LA A O OL LI IG GA AR RQ QU UI IA A Q QU UI IE ER RE E D DA AR R L LA A U UL LT TI IM MA A B BA AT TA AL LL LA A
C Co om mo o s se e d de es sp pr re en nd de e f f c ci il lm me en nt te e, , e el l e es sq qu ue em ma a, , p pa ar ra a q qu ue e s si iq qu ui ie er ra a e em mp pe ez za ar ra a a a m ma ar rc ch ha ar r, ,
n ne ec ce es si it ta ab ba a q qu ue e s se e c cu um mp pl li ie er ra a a an nt te e t to od do o u un n r re eq qu ui is si it to o i in nd di is sp pe en ns sa ab bl le e: : q qu ue e l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a e en nt te en nd di ie er ra a
r ra az zo on ne es s y y a ac ce ep pt ta ar ra a d de ej ja ar rs se e l li iq qu ui id da ar r p pa ac c f fi ic ca am me en nt te e. . P Pe er ro o, , c co om mo o d de ec c a am mo os s a an nt te er ri io or rm me en nt te e y y l lo o
d de em mu ue es st tr ra a a a c ca ad da a p pa as so o l la a r re ea al li id da ad d, , e en n v va an no o e es s a ap pe el la ar r a a l lo os s s se en nt ti im mi ie en nt to os s y y a a l la a c co or rd du ur ra a d de e l la as s
e en nc ce eg gu ue ec ci id da as s o ol li ig ga ar rq qu u a as s. . P Po or r e el l c co on nt tr ra ar ri io o, , c co on nf fi ir rm ma an nd do o l la as s e en ns se e a an nz za as s d de el l M Ma ar rx xi is sm mo o, , t ta am mp po oc co o
a aq qu u q qu ui ie er re e e el ll la a a ab ba an nd do on na ar r l la a e es sc ce en na a d de e l la a h hi is st to or ri ia a s si in n a an nt te es s d da ar r l la a l lt ti im ma a b ba at ta al ll la a. . D De es sp pl la az za ad da a
e el l E Ej je ec cu ut ti iv vo o, , l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a c co om me en nz z a a o or rg ga an ni iz za ar r s su ui i d de ef fe en ns sa a. . N No o l le e f fu ue e d di if f c ci il l l lo og gr ra ar rl lo o. . A Al lq qu ui il la an nd do o
y y r re ec co on nc ci il li ia an nd do o v vi ie ej jo os s t tr ra ai id do or re es s, , a ah ho or ra a l la a t te en ne em mo os s a at tr ri in nc ch he er ra ad da a e en n e el l p pa ar rl la am me en nt to o d do om mi in n n nd do ol lo o
a a t tr ra av v s s d de e e es sa a c c p pu ul la a c co on nt tr ra an na at tu ur ra a q qu ue e e es s l la a C Co oa al li ic ci i n n A AP PR RA A- -U UN NO O. . A Ah h l la a t te en ne em mo os s
i in nt tr ra an ns si ig ge en nt te e, , n no o d de ej j n nd do os se e t to oc ca ar r u un no o s so ol lo o d de e s su us s c ca ab be el ll lo os s. .
T Ta al l e es s e el l p pr ri im me er r e en ng gr ra an na aj je e q qu ue e n no o h ha a q qu ue er ri id do o f fu un nc ci io on na ar r d de en nt tr ro o d de el l e es sq qu ue em ma a. . E El l m m s s
i im mp po or rt ta an nt te e a ac ca as so o, , p pe er ro o n no o e el l n ni ic co o. .
E Es st ta as s m mi is sm ma as s f fu ue er rz za as s q qu ue e e en n e el l P Pa ar rl la am me en nt to o s se e h ha an n e er ri ig gi id do o e en n l lo os s d de ef fe en ns so or re es s a a m mu ue er rt te e d de el l
l la at ti if fu un nd di io o, , h ha an n a as su um mi id do o i ig gu ua al lm me en nt te e l la a d de ef fe en ns sa a d de e l lo os s i in nt te er re es se es s d de el l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o n no o a al la ar rm ma ad do o
o o m mu uy y d de e o ot tr ra a m ma an ne er ra a a al la ar rm ma ad do o- - r re ep pr re es se en nt ta ad do o p po or r e el l P Pe en nt t g go on no o. . E Es st te e e es s e el l s se ec ct to or r d de el l
i im mp pe er ri ia al li is sm mo o e el l m m s s f fu ue er rt te e p po or rq qu ue e e es s e el l m m s s c co on ns se ec cu ue en nt te e c co on n l la a n na at tu ur ra al le ez za a a ag gr re es si iv va a d de el l
m mi is sm mo o- - q qu ue e n no o e es st ta a d di is sp pu ue es st to o a a h ha ac ce er r n ni in ng gu un na a c co on nc ce es si i n n, , q qu ue e l le e m me ez zq qu ui in na a l lo os s c cr r d di it to os s a al l p pl la an n
d de e l la a A Al li ia an nz za a p pa ar ra a e el l P P r ro og gr re es so o; ; q qu ue e h ha a a as se es si in na ad do o a a K Ke en nn ne ed dy y; ; q qu ue e p pr re ef fi ie er re e s se eg gu ui ir r a ap po oy y n nd do os se e
e en n l la a a an nt ti ig gu ua as s o ol li ig ga ar rq qu u a as s, , q qu ue e c co on nf f a an n m m s s e en n l la as s d di ic ct ta ad du ur ra as s m mi il li it ta ar re es s y y q qu ue e n no o a ac ce ep pt ta a, , p po or r
s su up pu ue es st to o, , p pa as sa ar r s si iq qu ui ie er ra a u un n d de ec co or ro os so o a ar rr re eg gl lo o s so ob br re e e el l p pe et tr r l le eo o d de e l la a B Br re ea a y y P Pa ar ri i a as s. . D De e e es st te e
s se ec ct to or r r re ec ci ib be en n s su us s c co on ns si ig gn na as s: : e el l A Ap pr ra a y y l la a U Un no o. . N Na ad da a m m s s n na at tu ur ra al l s si ie en nd do o l lo os s r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de e
l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a c ca av ve er rn na ar ri ia a. . C Co om mo o t ta al le es s c co ol la ab bo or ra an n t ta am mb bi i n n e en n p pr ri iv va ar r a al l g go ob bi ie er rn no o d de e o ot tr ra a d de e s su us s
b ba as se es s f fu un nd da am me en nt ta al le es s: : l lo os s c cr r d di it to os s. . P Pa ar ra a e el ll lo o n no o t tr re ep pi id da an n e en n h ha ac ce er rl lo o s so os sp pe ec ch ho os so o d de e c co om mu un ni is sm mo o. .

T TA AM MB BI IE EN N L LO OS S C CR RE ED DI IT TO OS S D DE EJ JA AR RO ON N D DE E F FU UN NC CI IO ON NA AR R
E El l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o, , q qu ue e n nu un nc ca a d de ej j d de e s su um mi in ni is st tr ra ar r e el l c cr r d di it to o a a c cu ue en nt ta ag go ot ta as s, , o or ri ie en nt ta ad do o d de e n nu ue ev vo o
t to ot ta al lm me en nt te e p po or r e el l P Pe en nt t g go on no o d de es sd de e e el l a as se es si in na at to o d de e K Ke en nn ne ed dy y, , t ti ie en nd de e a a r re ed du uc ci ir rl lo o c ca ad da a v ve ez z m ma as s. .
L Lo os s c cr r d di it to os s, , p po or r o ot tr ra a p pa ar rt te e, , o of fr re ec ci id do os s a a t tr ra av ve es s d de e l la a A Al li ia an nz za a p pa ar ra a e el l p pr ro og gr re es so o, , f fu ue er ro on n d de es sd de e e el l
p pr ri im me er r m mo om me en nt to o d de es sn na at tu ur ra al li iz za ad do os s, , d de es sv vi i n nd do ol lo os s d de e s su us s o ob bj je et ti iv vo os s. . C Co on nt tr ra av vi in ni ie en nd do o s su us s
d de em ma ag g g gi ic co os s p pr ro op p s si it to os s d de e b ba as sa ar rs se e e en n u un na a c cu ua an nt ti io os sa a a ay yu ud da a e es st ta at ta al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a, , h ha an n
d de ev ve en ni id do o e en n u un n c ca an na al l d de e i in nv ve er rs si i n n p pr ri iv va ad da a, , d di im mi in nu ut ta a e es sp po or r d di ic ca a y y d di is sp pe er rs sa a. . L La as s i in nv ve er rs si io on ne es s n no o
s so on n d de e c ca ar r c ct te er r r re ep pr ro od du uc ct ti iv vo o, , n no o c co on nd du uc ce en n a al l d de es sa ar rr ro ol ll lo o i in nt te eg gr ra al l y y a ac ce el le er ra ad do o d de e n nu ue es st tr ra a
e ec co on no om m a a, , s so on n d de e c ca ar r c ct te er r i im mp pr ro od du uc ct ti iv vo o y y e es sp pe ec cu ul la at ti iv vo o, , o or ri ie en nt ta ad do os s p po or r e el l i in nt te er r s s d de e l la a
o ol li ig ga ar rq qu u a a y y d de e l lo os s m mo on no op po ol li io os s. .

R RE EV VO OL LU UC CI IO ON N P PA AC CI IF FI IC CA A: : U UN NA A S SA AC CA AR RS ST TI IC CA A M ME EN NT TI IR RA A
D De e e es st ta a m ma an ne er ra a e em mp pe eq qu ue e e ec ci id da a y y d de es sn na at tu ur ra al li iz za ad da a, , l lo os s c cr r d di it to os s s so on n t ta am mb bi i n n o ot tr ro o d de e l lo os s
e en ng gr ra an na aj je es s d de el l e es sq qu ue em ma a q qu ue e h ha an n d de ej ja ad do o d de e f fu un nc ci io on na ar r. .
E Es st ta as s s so on n l la as s p pr ri in nc ci ip pa al le es s c co on nt tr ra ad di ic cc ci io on ne es s d de el l p pr re es se en nt te e r r g gi im me en n. . L Lo os s r re ec cu ur rs so os s q qu ue e p po os se ee e n no o s so on n
p pa ar ra a p po od de er rl la as s r re es so ol lv ve er r. . L La a f fa am mo os sa a d de em mo oc cr ra ac ci ia a r re ep pr re es se en nt ta at ti iv va a r re ev ve el la as se e u un na a i in n t ti il l m ma aq qu ui in na ar ri ia a, ,
d di ig gn na a d de e s se er r a ar rr ro oj ja ad da a a al l l lu ug ga ar r d de e l lo os s t tr ra as st to os s v vi ie ej jo os s. . L La a l le ey y n no o e es s c ca ap pa az z d de e h ha ac ce er rl le e u un n r ra as sg gu u o o n ni i
a al l l la at ti if fu un nd di io o n ni i a al l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o. . L La a r re ev vo ol lu uc ci i n n p pa ac ci if fi ic ca a q qu ue ed da a r re ed du uc ci id da a a a u un na a f fo or rm mu ul la a h hu ue ec ca a, , u un na a
s sa ar rc c s st ti ic ca a m me en nt ti ir ra a. . E En nf fr re en nt ta an nd do o a a l la a r re ea al li id da ad d e el l m ma ag gn ni if fi ic co o e es sq qu ue em ma a n no o h ha a p po od di id do o s si iq qu ui ie er ra a
d de es sp pe eg ga ar r . . E El l r r g gi im me en n h ha a s si id do o c co og gi id do o p po or r l la a p pa ar r l li is si is s y y e el l g go ob bi ie er rn no o o ob bl li ig ga ad do o a a r re et tr ro oc ce ed de er r h ha as st ta a
i ir r h hu un nd di i n nd do os se e, , d de e h he ec ch ho o q qu ui i r ra al lo o o o n no o, , e en n l la a r re ep pu ud di ia ad da a s s p pe er rc co on nv vi iv ve en nc ci ia a. . R Re et tr ro oc ce es so o o ob bl li ig ga ad do o, ,
p po or rq qu ue e e el l h he ec ch ho o d de e h ha ab be er r a al lc ca an nz za ad do o e el l E Ej je ec cu ut ti iv vo o n no o s si ig gn ni if fi ic ca a h ha ab be er r a al lc ca an nz za ad do o t to od do o e el l P Po od de er r. . E En n
l la a n nu ue ev va a c co or rr re el la ac ci i n n d de e f fu ue er rz za as s l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a s si ig gu ue e s si ie en nd do o a au un n m m s s p po od de er ro os sa a. . P Pa ar ra a d de es sp pl la az za ar rl la a
s se er r a a n ne ec ce es sa ar ri io o m mo ov vi il li iz za ar r o ot tr ra as s f fu ue er rz za as s q qu ue e e el l E Ej je ec cu ut ti iv vo o, , p po or r s su us s p pr ro op pi ia as s r ra az zo on ne es s, , n no o s se e a at tr re ev ve e
a a p po on ne er r e en n a ac cc ci i n n. .

E EL L L LA AT TI IF FU UN ND DI IO O T TI IE EN NE E Q QU UE E S SE ER R L LI IQ QU UI ID DA AD DO O
E El l e en ns sa ay yo o h ha a f fr ra ac ca as sa ad do o c co om mo o t te en ni ia a q qu ue e f fr ra ac ca as sa ar r. . E Es s q qu ue e e el l p pr ro ob bl le em ma a n no o c co on ns si is st te e s si im mp pl le em me en nt te e
e en n h ha al ll la ar r u un na a n nu ue ev va a y y m m g gi ic ca a c co om mb bi in na ac ci i n n d de e s su us s t t r rm mi in no os s, , s si in no o e en n l la a e el li im mi in na ac ci i n n d de e u un no o d de e
e el ll lo os s. . E El l l la at ti if fu un nd di io o c co on n t to od da as s l la as s r re el la ac ci io on ne es s d de e s se er rv vi id du um mb br re e q qu ue e e el l i im mp pl li ic ca a t ti ie en ne e q qu ue e s se er r
l li iq qu ui id da ad do o, , p po or rq qu ue e e es s l la a n ni ic ca a f fo or rm ma a d de e d de es se en nc ca ad de en na ar r l la as s f fu ue er rz za as s p pr ro od du uc ct ti iv va as s q qu ue e n ne ec ce es si it ta am mo os s
y y q qu ue e e el l t ti ie en ne e a at ta ad da as s. . L La a o ol li ig ga ar rq qu u a a l la at ti if fu un nd di is st ta a v vi iv ve e d de e l la a e ex xp pl lo ot ta ac ci i n n, , d de el l a at tr ra as so o, , d de e l la a m mi is se er ri ia a, ,
y y d de e l la a i ig gn no or ra an nc ci ia a d de e m m s s d de e m me ed di io o P Pe er r . . E Es st ta as s s so on n l la as s f fu ue er rz za as s q qu ue e h ha ay y q qu ue e d de es se en nc ca ad de en na ar r. . E El l
l la at ti if fu un nd di io o n no o e es s s so ol la am me en nt te e u un na a p pi ie ez za a q qu ue e s se e p pu ue ed de e r re ec co or rt ta ar r p pa ar ra a h ha ac ce er rl la a e en nt tr ra ar r d de en nt tr ro o d de e u un n
n nu ue ev vo o c cu ua ad dr ro o. . E El l l la at ti if fu un nd di io o e es s u un na a c co om mp pu ue er rt ta a a a l la a q qu ue e h ha ay y q qu ue e e el li im mi in na ar r p pa ar ra a q qu ue e l la as s a ag gu ua as s
s si ig ga an n s su u c cu ur rs so o. . E Es st to o l lo o s sa ab be e l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a. . D De e a ah h q qu ue e n no o l le e i in nt te er re es sa a e en nt te en nd de er r r ra az zo on ne es s. . E El ll la a
o op po on ne e l la a f fu ue er rz za a. . A An nt te e e el ll la a l la as s r ra az zo on ne es s s so on n r ru ue eg go o, , s so on n i im mp pl lo or ra ac ci i n n, , s so on n c co ob ba ar rd d a a, , e en n f fi in n, ,
c cl la au ud di ic ca ac ci i n n. . A A l la a f fu ue er rz za a h ha ay y q qu ue e o op po on ne er r l la a f fu ue er rz za a. .
M M s s, , e el l g go ob bi ie er rn no o- - e es st te e g go ob bi ie er rn no o d de e l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a y y d de e l lo os s t te er rr ra at te en ni ie en nt te es s m me ed di io os s- -, , d de e A Ac cc ci i n n
P Po op pu ul la ar r y y d de e l la a D De em mo oc cr ra ac ci ia a C Cr ri is st ti ia an na a- - s s l lo o s se e a at tr re ev ve e a a o op po on ne er r r ra az zo on ne es s. . E Es s q qu ue e n no o t ti ie en ne e o ot tr ra a
c co os sa a q qu ue e o op po on ne er r? ? A Ah h e es st t n n l la as s m ma as sa as s q qu ue e n no o e es sp pe er ra an n s si in no o s se er r l ll la am ma ad da as s a al l c co om mb ba at te e. . P Po or r q qu u
e es st te e g go ob bi ie er rn no o n no o s se e a at tr re ev ve e s si iq qu ui ie er ra a a a m mo ov vi il li iz za ar rl la as s? ? E En n e es st to o c co on ns si is st te e o ot tr ra a d de e s su us s p pr ri in nc ci ip pa al le es s
c co on nt tr ra ad di ic cc ci io on ne es s. .

E ES S M M S S G GR RA AN ND DE E E EL L T TE EM MO OR R A A L LA AS S M MA AS SA AS S
E El l g go ob bi ie er rn no o t te em me e m m s s a a l la as s m ma as sa as s q qu ue e a a l la a p pr ro op pi ia a o ol li ig ga ar rq qu u a a q qu ue e l le e e es st ta a c ce er rr ra an nd do o e el l p pa as so o. . L La as s
c cl la as se es s e en n e el l r re ep pr re es se en nt ta ad da as s, , t ti ie en ne e c co on n e el ll la a a al lg go o d de e c co om m n n q qu ue e e es s m m s s i im mp po or rt ta an nt te e; ; c co on n e el ll la a
c co om mp pa ar rt te en n e el l p po od de er r, , e es s d de ec ci ir r, , l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e e ex xp pl lo or ra ar r y y s se eg gu ui ir r e ex xp pl lo ot ta an nd do o, , e es s d de ec ci ir r, , d de e s se eg gu ui ir r
e ex xi is st ti ie en nd do o c co om mo o c cl la as se es s. . C Co on n l la as s m ma as sa as s s so ol lo o t ti ie en ne e d de e c co om m n n e el l i in nt te er r s s d de e l li iq qu ui id da ar r a a l la a
o ol li ig ga ar rq qu u a a. . P Pe er ro o u un n a ab bi is sm mo o i in ns sa al lv va ab bl le e l la as s s se ep pa ar ra a: : e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e m mi ie en nt tr ra as s e el ll la as s s so on n
e ex xp pl lo ot ta ad do or ra as s, , l la as s m ma as sa as s s so on n t ta am mb bi i n n s su us s e ex xp pl lo ot ta ad do os s. . E Es st ta a d di if fe er re en nc ci ia a r ra ad di ic ca al l e en nt tr ra a a a p pa ar ra a e el l
g go ob bi ie er rn no o e es st te e i in nc co on nt tr ro ol la ab bl le e p pe el li ig gr ro o, , q qu ue e v va ay ya an n l la as s m ma as sa as s s si i l le es s d da a l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e j ju ug ga ar r u un n
p pa ap pe el l a ac ct ti iv vo o e en n e es st ta a l lu uc ch ha a m m s s a al ll l d de e s su u p pr ro op pi io o d de es si ig gn ni io o y y l li iq qu ui id de en n, , c co on n l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a, , t ta am mb bi i n n
a a l la a b bu ur rg gu ue es s a a c co on n t to od da as s s su us s m m s s r re ef fi in na ad da as s f fo or rm ma as s d de e e ex xp pl lo ot ta ac ci i n n. . E Es st te e g go ob bi ie er rn no o c co om mo o e el l d de e
t to od do os s l lo os s e ej je em mp pl lo os s y ya a c ci it ta ad do os s d de e S Sa an nt to o D Do om mi in ng go o, , H Ho on nd du ur ra as s, , E Ec cu ua ad do or r y y B Br ra as si il l, , p pr re ef fe er ri ir r a a e en n
t to od do o m mo om me en nt to o d de ej ja ar rs se e d de er rr ro oc ca ar r p po or r l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a a an nt te es s q qu ue e p pe er rm mi it ti ir rl le e a a l la as s m ma as sa as s l la a
p po os si ib bi il li id da ad d d de e l ll le ev va ar rl lo o a al l t tr ri iu un nf fo o. .
L La a f fu ue er rz za a d de e e es st te e g go ob bi ie er rn no o e es st ta ab ba a e en n l la as s e es sp pe er ra an nz za as s q qu ue e l lo og gr r d de es sp pe er rt ta ar r e en n u un n g gr ra an n s se ec ct to or r
d de el l p pu ue eb bl lo o. . A Ah ho or ra a n no o l la as s p pu ue ed de e s sa at ti is sf fa ac ce er r. . S Su u m mi ie ed do o a a a ap po oy ya ar rs se e e en n l la as s m ma as sa as s l lo o t ti ie en ne e r re ed du uc ci id do o
a a l la a i im mp po ot te en nc ci ia a. . A An nt te e l la a i im mp po os si ib bi il li id da ad d d de e s sa at ti is sf fa ac ce er rl la as s, , n no o t ti ie en ne e m m s s r re em me ed di io o q qu ue e d de ej ja ar r
l la an ng gu ui id de ec ce er r e es sa as s e es sp pe er ra az za as s, , d de ej ja ar r l la an ng gu ui id de ec ce er r s su us s p pr ro op pi ia as s f fu ue er rz za as s. . M M s s a au un n: : s so oc ca av va ar rl la as s c co on n l la a
r re ep pr re es si i n n c cu ua an nd do o l la as s m ma as sa as s, , c ca an ns sa ad da as s d de e t ta an nt to o e es sp pe er ra ar r, , p pa as sa an n a a l la a a ac cc ci i n n p po or r s su u p pr ro op pi ia a
c cu ue en nt ta a. . S So on n t te es st ti ig go os s l la as s s su uc ce es si iv va as s m ma as sa ac cr re es s, , p pe er rs se ec cu uc ci io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s y y v vi io ol la ac ci io on ne es s d de e l la a
l le eg ga al li id da ad d r re ea al li iz za ad da as s p po or r e el l a ac ct tu ua al l g go ob bi ie er rn no o d du ur ra an nt te e e es st ta a s su u c co or rt ta a y y c co on nt tr ra ad di ic ct to or ri ia a e et ta ap pa a. .
R Re es su um mi ie en nd do o p po od de em mo os s c ca ar ra ac ct te er ri iz za ar r e el l p pr re es se en nt te e r r g gi im me en n p po or r l lo os s s si ig gu ui ie en nt te es s r ra as sg go os s m m s s
i im mp po or rt ta an nt te es s: :
1 1. . S Su up pe er rv vi iv ve en nc ci ia a d de e u un na a e et ta ap pa a d de e e en ns sa ay yo os s e en n t to od da a A Am m r ri ic ca a l la at ti in na a d de e d de em mo oc cr ra ac ci ia a y y d de e
r re ef fo or rm ma as s c co on n e el l f fi in n d de e c co on nj ju ur ra a e el l c co on nt ta ag gi io os so o e ej je em mp pl lo o d de e l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n C Cu ub ba an na a. .
2 2. . N No o e es s u un n r r g gi im me en n d de e t tr ra an ns si ic ci i n n s si in no o u un n r r g gi im me en n d de e d di if f c ci il l t tr ra an ns sa ac cc ci i n n. .
3 3. . L Lo o n ni ic co o q qu ue e h ha ay y d de e n nu ue ev vo o e en n e es st te e r r g gi im me en n e es s l la a d di is st ti in nt ta a p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n d de e l la as s f fu ue er rz za as s e en n e el l
P Po od de er r. . L La a b bu ur rg gu ue es s a a p pr re ed do om mi in na a p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z e en n e el l E Ej je ec cu ut ti iv vo o, , a ac co om mp pa a a ad da a d de el l s se ec ct to or r m me ed di io o
d de e l lo os s t te er rr ra at te en ni ie en nt te es s a a t tr ra av v s s d de e l la a a al li ia an nz za a A Ac cc ci i n n P Po op pu ul la ar r- -D De em mo oc cr ra ac ci ia a C Cr ri is st ti ia an na a, , p pr re ed do om mi in ni io o
f fa av vo or re ec ci id do o p po or r u un n v vi is st to o b bu ue en no o, , h ho oy y p pu ue es st to o e en n c cu ue es st ti i n n, , d de el l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o, , e el l a ap po oy yo o d de e u un n s se ec ct to or r
d de e l la as s f fu ue er rz za as s a ar rm ma ad da as s y y u un n c ci ie er rt to o c ca al lo or r p po op pu ul la ar r e en n p pr ro oc ce es so o d de e e en nf fr ri ia am mi ie en nt to o. . L La a o ol li ig ga ar rq qu u a a
a au un nq qu ue e a ar rr ri in nc co on na ad da a e en n e el l P Pa ar rl la am me en nt to o, , a ah h p pr re ed do om mi in na a t tr ra av v s s d de e l la a C Co oa al li ic ci i n n A Ap pr ra a- -U Un no o, , a a l la a v ve ez z
q qu ue e s si ig gu ue e c co on nt tr ro ol la an nd do o l lo os s f fa ac ct to or re es s m m s s d de ec ci is si iv vo os s d de el l P Po od de er r. . E El l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o, , a ad de em m s s, , e es st ta a
v vo ol lv vi ie en nd do o a a p pr re ef fe er ri ir rl la a c co om mo o p pu un nt to o d de e a ap po oy yo o. .
4 4. . E El l e es sq qu ue em ma a d de el l g go ob bi ie er rn no o c co on ns si is st te en nt te e e en n l la a d de em mo oc cr ra ac ci ia a r re ep pr re es se en nt ta at ti iv va a y y l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n
p pa ac ci if fi ic ca a s se e h ha a r re ev ve el la ad do o i im mp pr ro oc ce ed de en nt te e p po or rq qu ue e e er ra an n f fa al ls so os s l lo os s d do os s s su up pu ue es st to os s s so ob br re e l lo os s q qu ue e
e es st ta ab ba a m mo on nt ta ad do o: : l la a a ac ce ep pt ta ac ci i n n d de e l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a d de e d de ej ja ar rs se e l li iq qu ui id da ar r p pa ac c f fi ic ca am me en nt te e y y l la a
a ab bu un nd da an nc ci ia a d de el l c cr r d di it to o e ex xt te er ri io or r. .
E El l m mi ie ed do o d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e a ap po oy ya ar rs se e e en n l la as s m ma as sa as s l lo o t ti ie en ne e r re ed du uc ci id do o a a l la a i im mp po ot te en nc ci ia a y y l lo o o ob bl li ig ga a a a
r re et tr ro oc ce ed de er r a an nt te e l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a h ha as st ta a l la a s su up pe er rc co on nv vi iv ve en nc ci ia a d de e h he ec ch ho o y y a a p pe er rd de er r s si is st te em m t ti ic ca am me en nt te e
s su u m me ej jo or r f fu ue er rz za a: : l la a s si im mp pa at t a a p po op pu ul la ar r, , r re ep pr ri im mi ie en nd do o a a l la as s m ma as sa as s c cu ua an nd do o e es st ta as s, , d de es se es sp pe er ra ad da as s, , s se e
m mo ov vi il li iz za an n p po or r s su u p pr ro op pi ia a c cu ue en nt ta a. .
E Es st te e g go ob bi ie er rn no o p pr re ef fe er ri ir r d de ej ja ar rs se e d de er rr ro oc ca ar r p po or r l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a, , a an nt te es s q qu ue e p pe er rm mi it ti ir rl le e a a l la as s m ma as sa as s l la a
p po os si ib bi il li id da ad d d de e l ll le ev va ar rl lo o a al l t tr ri iu un nf fo o. .
D De e e es st ta a m ma an ne er ra a, , e en n b br re ev ve e, , c co on nf fi ig gu ur ra ad do o e el l r r g gi im me en n, , p po od de em mo os s a ah ho or ra a d de ec ci if fr ra ar r m m s s f f c ci il lm me en nt te e s su u
p pe er rs sp pe ec ct ti iv va a. .

I IM MP PO OT TE EN NC CI IA A, , S SU UP PE ER RC CO ON NV VI IV VE EN NC CI IA A Y Y R RE EP PR RE ES SI IO ON N
S Si in n d du ud da a l la a c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca a q qu ue e m me ej jo or r d de ef fi in ne e a al l r r g gi im me en n e es s l la a i im mp po ot te en nc ci ia a d de el l g go ob bi ie er rn no o, , e es s d de ec ci ir r, ,
d de e l la a b bu ur rg gu ue es s a a, , p pr ri in nc ci ip pa al l f fu ue er rz za a d de el l E Ej je ec cu ut ti iv vo o. . E En n e es st ta a c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca a s se e r re es su um me en n t to od da as s s su us s
c co on nt tr ra ad di ic cc ci io on ne es s. . R Re et tr ro oc ce ed de e a an nt te e l la a o ol li ig ga ar rq qu u a a q qu ue e n no o l lo o d de ej ja a p pa as sa ar r y y r re ep pr ri im me e a a l la a m ma as sa a q qu ue e l lo o
e em mp pu uj ja a. . D De e c co on nc ce es si i n n e en n c co on nc ce es si i n n - -p pr ri im me er ro o a an nt te e l la a R Re ef fo or rm ma a A Ag gr ra ar ri ia a, , l lu ue eg go o a an nt te e l la a
r re ei iv vi in nd di ic ca ac ci i n n d de el l p pe et tr r l le eo o- - c ca ae e, , p po or r u un n l la ad do o, , d de e h he ec ch ho o e en n l la a s su up pe er rc co on nv vi iv ve en nc ci ia a q qu ue e r re ep pu ud di ia a p po or r
i im mp po op pu ul la ar r; ; d de e r re ep pr re es si i n n e en n r re ep pr re es si i n n, , p po or r o ot tr ro o l la ad do o, , v va a s so oc ca av va an nd do o s su u p pr ro op pi ia a b ba as se e c co on n e el l
a ap pl la au us so o d de e s su us s e en ne em mi ig go os s. . D De e s su u p pa ar rt te e, , e el l i im mp pe er ri ia al li is sm mo o, , q qu ue e m m s s r r p pi id do o q qu ue e n ni in ng gu un no o h ha a s sa ac ca ad do o
l la a l le ec cc ci i n n d de e e es st ta a e et ta ap pa a d de e f fa al ls sa as s d de em mo oc cr ra ac ci ia as s, , h ha a r re eg gr re es sa ad do o a a s su us s a an nt ti ig gu ua as s p pr re ef fe er re en nc ci ia as s e en n
t to od do o e el l c co on nt ti in ne en nt te e. .

A AL L F FI IN NA AL L L LE E E ES SP PE ER RA A E EL L G GO OL LP PE E
E Es s c cl la ar ro o q qu ue e l la a s su ue er rt te e d de e e es st te e g go ob bi ie er rn no o e es st t e ec ch ha ad da a. . A Al l f fi in na al l d de e s su u c ca ar rr re er ra a l le e e es sp pe er ra a e el l g go ol lp pe e. .
M Mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o n no o l le e q qu ue ed da a s si in no o d du ur ra ar r. . D Du ur ra ar r p po or r d du ur ra ar r. . D Du ur ra ar r h ha as st ta a q qu ue e e el l c co om mp pl le et to o d de es sg ga as st te e
d de e s su u r re el la at ti iv va a p po op pu ul la ar ri id da ad d h ha ag ga a i in ns se en ns si ib bl le e e el l g go ol lp pe e. .
E En n l lt ti im ma a i in ns st ta an nc ci ia a, , l la a i im mp po ot te en nc ci ia a d de e e es st te e g go ob bi ie er rn no o i il lu us st tr ra a l la a i in nc ca ap pa ac ci id da ad d h hi is st t r ri ic ca a d de e l la a
b bu ur rg gu ue es s a a p pa ar ra a h ha ac ce er r l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n. . E En n t to od do o m mo om me en nt to o y y e en n t to od da as s p pa ar rt te es s e es s v v c ct ti im ma a d de e s su us s
p pr ro op pi ia as s c co on nt tr ra ad di ic cc ci io on ne es s, , d de e s su us s p pr ro op pi ia as s l li im mi it ta ac ci io on ne es s, , d de e s su u p pr ro op pi io o e eg go o s sm mo o. . E Es s h ho or ra a q qu ue e o ot tr ra a
c cl la as se e q qu ue e s se ea a c ca ap pa az z d de e r re ep pr re es se en nt ta ar r l lo os s i in nt te er re es se es s d de e l la as s g gr ra an nd de es s m ma ay yo or r a as s, , q qu ue e n no o e es st te e
e en ne em mi is st ta ad da a c co on n l la a v ve er rd da ad d n ni i c co on n l la a j ju us st ti ic ci ia a, , q qu ue e n no o t te en ng ga a m mi ie ed do o d de e l ll le ev va ar r l la a r re ev vo ol lu uc ci i n n h ha as st ta a
l la as s u ul lt ti im ma as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s, , p pa as se e a a c co ol lo oc ca ar rs se e a a l la a v va an ng gu ua ar rd di ia a. . E Es st ta a c cl la as se e e es st ta a a ah h , , y y d de es sd de e h ha ac ce e
t ti ie em mp po o, , e en n e es sc ca al la a m mu un nd di ia al l, , e es st ta a t to om ma an nd do o e el l r re el le ev vo o. . E Es st ta a c cl la as se e e es s e el l p pr ro ol le et ta ar ri ia ad do o. . S Su u v ve er rd da ad d e el l
m ma ar rx xi is sm mo o y y s su u j ju us st ti ic ci ia a e es s e el l S So oc ci ia al li is sm mo o. .

N NO O C CA AB BE E E EQ QU UI IV VO OC CO O: : L LU UC CH HA A P PO OR R L LA A T TO OM MA A D DE EL L P PO OD DE ER R
A An nt te e e es st te e d de es st ti in no o c cl la ar ro o e e i in na ap pe el la ab bl le e d de e l la a b bu ur rg gu ue es s a a d de el l g go ob bi ie er rn no o y y d de el l r r g gi im me en n, , n no o c ca ab be e
e eq qu ui iv vo oc co o d de e p pa ar rt te e d de e l la as s f fu ue er rz za as s d de e i iz zq qu ui ie er rd da a. . E El ll la as s d de eb be en n p pr re ep pa ar ra ar rs se e p pa ar ra a n no o d de ej ja ar rs se e
s so or rp pr re en nd de er r s si in no o q qu ui ie er re en n t ta am mb bi i n n s se er r a ar rr ra as st tr ra ad da as s p po or r l la a t to or rm me en nt ta a. . E El ll la as s d de eb be en n p pr re ep pa ar ra as se e p pa ar ra a
c cu um mp pl li ir r c co on n s su u p pr ro op pi io o d de es st ti in no o h hi is st t r ri ic co o. . Y Y n no o h ha ay y m me ej jo or r m ma an ne er ra a d de e p pr re ep pa ar ra ar rs se e q qu ue e
p pl la an nt te e n nd do os se e d de es sd de e y ya a l la a t ta ar re ea a s su up pr re em ma a, , l la a t ta ar re ea a d de ef fi in ni it ti iv va a d de e l la a l lu uc ch ha a p po or r l la a t to om ma a d de el l P Po od de er r. .

También podría gustarte